Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:"

Transcriptie

1 Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en Gezin 2015

2 2 Inhoudstafel Arbeidsreglement Kind en Gezin Toepassingsgebied 4 Algemene opmerking 4 1. Arbeidsduur en werkroosters Gemeenschappelijke bepalingen Werktijdregelingen Administratieve personeelsleden van de centrale administratie en de provinciale afdelingen Overige personeelsleden 9 2. Rustdagen Jaarlijkse vakantie Loon Opzeggingstermijnen Dringende redenen contractueel personeel Rechten en plichten toezichthoudend personeel 12 - Camerabewaking Straffen en beroepsmogelijkheden Gebruik materiaal van werkgever EHBO en verbandkist Artsen arbeidsongeval Adres inspectiediensten Welzijnsreglementering en integriteitsbeleid Beginselverklaring Wat kan je doen bij psychosociale risico s, ongewenst gedrag of niet correct handelen van collega s of leidinggevenden? Wat kan je doen als je meent slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door derden? Procedures bij psychosociale risico s op het werk Alcohol- en drugsbeleid Ziektecontrole en arbitrageprocedure 16 - Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte 16 - Verloop van de ziektecontrole 18 o Deeltijdse prestaties wegens ziekte (statutair personeel) 20 o Deeltijdse prestaties wegens ziekte (contractueel personeel)21 - Verlof voor arbeidsongeval, ongeval op de weg van en naar het werk of beroepsziekte Verloven Nadere regelingen m.b.t. de aanvraagtermijnen voor verloven Voortijdige beëindiging van en de opzeggingstermijnen voor verloven Dienstvrijstellingen 26 - Kind en Gezin 26 - Raamstatuut 29 - Vereiste attesten Muziek op de werkvloer Syndicale vertegenwoordiging Plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd 34 arbeidsreglement K&G 2015

3 3 19. Bijlagen bij het arbeidsreglement 33 Bijlage 1 Het Nieuwe Werken Bijlage 2 Overzicht werkroosters van deeltijdse personeelsleden Bijlage 3 Specifieke werktijdregelingen Bijlage 4 Richtlijnen voor de personeelsleden van Kind en Gezin betreffende het informatica- en telefoniegebruik Bijlage 5 Adressen Arbeidsinspectie en Sociale Inspectie Bijlage 6 Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk door derden: registratieformulier Bijlage 7 Contactpersonen psychosociale risico s op het werk en integriteitsvragen Bijlage 8 Adressen Federale overheidsdienst voor medische expertise MEDEX Bijlage 9 Syndicale vertegenwoordiging bij Kind en Gezin Bijlage 10 Wagenparkreglement Bijlage 11 Deontologisch charter Bijlage 12: Gedragscode samenwerken in diversiteit Bijlage 13: Camerabewaking arbeidsreglement K&G 2015

4 4 ARBEIDSREGLEMENT Kind en Gezin Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 34/ /E Dit arbeidsreglement vervangt het vorige arbeidsreglement van 1 oktober Naam + adres overheidswerkgever: Kind en Gezin Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, Hallepoortlaan Brussel Plaats van tewerkstelling: de zetel van Kind en Gezin is gevestigd te 1060 Brussel, Hallepoortlaan 27. TOEPASSINGSGEBIED Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle statutaire en contractuele personeelsleden die onder het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende de vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS) ressorteren. De statutaire en contractuele bepalingen hebben voorrang indien de bepalingen van dit arbeidsreglement tegenstrijdig zouden zijn met het VPS. De werkgever en de personeelsleden zijn gebonden door de bepalingen die in het arbeidsreglement voorkomen en zijn ertoe gehouden ze na te leven. ALGEMENE OPMERKING Indien in de tekst van het arbeidsreglement gesproken wordt over hem en/of hij, wordt bedoeld: hem/haar of hij/zij. Bepalingen die reeds opgenomen zijn in het VPS worden niet opnieuw opgenomen in het arbeidsreglement. In diensten die geen afdelingshoofd hebben, worden de respectievelijke verantwoordelijkheden en rollen uit dit arbeidsreglement opgenomen door de hoogste hiërarchische lijnverantwoordelijke van de dienst(en) die rechtstreeks aan de administrateur-generaal rapporteert ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS (wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector.) 1.1. Gemeenschappelijke bepalingen 1 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 10 april arbeidsreglement K&G 2015

5 5 Arbeidsduur De arbeidsduur is geregeld door de wet van tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector, zoals deze zal worden gewijzigd. De gemiddelde arbeidsduur voor een voltijds personeelslid bedraagt 38u/week. Eerste opvangdag en eerste schooldag Op de eerste opvangdag en eerste schooldag kunnen de personeelsleden met kinderen wat later komen werken mits de duur van de afwezigheid wordt ingehaald. Personeelsleden die van deze mogelijkheid wensen gebruik te maken, moeten dit op voorhand bespreken met hun lijnverantwoordelijke. Regeling aangekondigde staking openbaar vervoer en staking eigen personeelsleden De regeling die geldt in geval van aangekondigde staking van het openbaar vervoer of staking van de eigen personeelsleden is raadpleegbaar op het intranet. Controle De personeelsleden dienen de werktijdregeling loyaal en correct toe te passen. De lijnverantwoordelijke is volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten. Het personeelslid dat zonder toestemming of kennisgeving afwezig is, komt in nonactiviteit te staan zonder salaris, tenzij in geval van overmacht. Daarnaast kan aan de ambtenaar een tuchtstraf worden opgelegd. Indien het contractuele personeelslid ongewettigd afwezig is, ontvangt hij geen salaris onverminderd de toepassing van het arbeidsrecht. In elk geval wordt het bewust overtreden van de werktijdregeling als een zware fout beschouwd die aanleiding geeft tot een vermelding in het individueel evaluatiedossier door middel van persoonlijke nota s en het toepassen van tuchtstraffen. Als voorbehoedende maatregel wordt een vaste werktijdregeling opgelegd. Zoals reeds gezegd is de lijnverantwoordelijke volledig verantwoordelijk voor de optimale dienstverlening en de maximale beschikbaarheid van zijn diensten Werktijdregelingen Administratieve personeelsleden van de centrale administratie en de provinciale afdelingen Het personeel van rang A1 en lager Het personeel van rang A1 en lager wordt tewerkgesteld met een variabele werktijdregeling. Deze variabele werktijdregeling houdt in dat de werktijd wordt verdeeld in stamtijden, glijtijden en service-tijd. 1. De stamtijd is de periode waarin ieder personeelslid aanwezig moet zijn. De afwezigheid tijdens de stamtijd kan alleen gerechtvaardigd worden door een vakantie, een verlof, een ziekte, een opdracht, een zending, een dienstvrijstelling arbeidsreglement K&G 2015

6 6 enz. 2. De glijtijd is de periode waarin het personeelslid elke dag zijn uur van aankomst of vertrek kiest, rekening houdend met de goede werking van de dienst. 3. De servicetijd is de tijdsduur waarin de diensten (en niet elk individueel personeelslid) bereikbaar moeten zijn. De servicetijd loopt van 8.00 uur tot uur en van uur tot uur uitgezonderd vrijdagnamiddag tot 16 uur. De lijnverantwoordelijke moet ervoor zorgen dat de dienst tijdens deze servicetijd operationeel is. 4. Het dagschema wordt ingedeeld in 5 periodes: de morgen : van 7.30 uur tot 9.15 uur = glijtijd de voormiddag : van 9.15 uur tot uur = stamtijd de middag : van uur tot uur = glijtijd de namiddag : van uur tot uur = stamtijd de avond : van uur tot uur = glijtijd In afwijking van de normale stam-, glij- en service tijd geldt op vrijdagnamiddag een stamtijd van uur tot uur, een glijtijd van uur tot uur en een servicetijd van uur tot uur. Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties levert, krijgt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Bovenvermelde regel geldt enkel indien kerstavond op een werkdag valt. 5. De gewone dagprestatie bedraagt 7.36 uur, een halve dagprestatie 3.48 uur. Deze tijdsduur wordt ook aangerekend bij vakantie, ziekte, enz. 6. De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9.00 uur; de maximum halve dagprestatie bedraagt 9.00 uur uur = 5.12 uur. De minimumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 5.30 uur. De minimum halve dagprestatie bedraagt 3uur. 7. Bij de personeelsleden die een halve dag vrij nemen, wordt bij een voltijdse tewerkstelling, 3.48 uur in rekening gebracht. Tijdens de andere daghelft moet het personeelslid de stamtijd respecteren, nl. van 9.15 uur tot uur als hij in de namiddag vrij neemt of van uur tot uur als hij in de voormiddag vrij neemt. 8. Het Nieuwe Werken De concrete regeling in verband met het Nieuwe Werken is opgenomen in bijlage Wijziging arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 2 december arbeidsreglement K&G 2015

7 7 9. Deeltijdse personeelsleden De personeelsleden die deeltijds werken zijn eveneens aan het systeem van de variabele werktijdregeling onderworpen. Hun werktijdregeling wordt in onderling overleg met de lijnverantwoordelijke bepaald. De personeelsleden beschikken allen over een basiswerkplan, bestaande uit een gewone of een halve dagprestatie, zoals hierboven gedefinieerd. Dit basiswerkplan legt de verdeling van de prestaties over een bepaalde tijdspanne vast (bvb. per week, veertiendaags, ). Bij de personeelsleden die deeltijds presteren is dit basiswerkplan in hun verlofbesluit of arbeidsovereenkomst opgenomen. Het overzicht van werkroosters van de deeltijdse personeelsleden gaat als bijlage 2 bij dit arbeidsreglement. Wekelijks of veertiendaags maken de personeelsleden, overeenkomstig de richtlijnen die ze daarvoor ontvangen van hun lijnverantwoordelijke, een planning op. Alle voorzienbare afwezigheden dienen in deze planning vermeld te worden. Verschuivingen van dagen waarop het personeelslid geacht wordt niet te presteren ten gevolge van een toestemming tot deeltijdse prestaties of ten gevolge van contractuele bepalingen zijn in principe niet toegestaan. Afwijkingen zijn enkel mogelijk: - in het belang van de goede werking van de dienst en op vraag van de lijnverantwoordelijke en mits akkoord van het betreffende personeelslid - uitzonderlijk en mits onderling akkoord van personeelslid en lijnverantwoordelijke Deze verschuiving dient bij voorkeur te gebeuren in dezelfde week en uiterlijk binnen eenzelfde maand. 10. Specifieke werktijdregeling Afhankelijk van de behoeften van de dienst kan de lijnverantwoordelijke na overleg in het bevoegde overlegcomité, aan een aantal personeelsgroepen een specifieke werktijdregeling opleggen. De specifieke uurroosters gaan als bijlage 3 3 bij dit arbeidsreglement. Dit is onder meer het geval voor: het personeel van de vergaderservice; het onthaalpersoneel; de personeelsleden van de helpdesk; de chauffeurs; het personeel van de externe en interne onderhoudsdienst personeelsleden van de backoffice van de Kind en Gezin lijn Het bevoegde overlegcomité kan evenwel geen nieuwe voordelen of 3 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 20 december arbeidsreglement K&G 2015

8 8 compensaties opleggen die strijdig zijn met de statutaire bepalingen van het Vlaams personeelsstatuut. Bij deze uitzonderlijke werktijdregeling kunnen onder meer: verplichtingen worden opgelegd om sommige vaste uren te presteren binnen de glijtijden; andere glijtijden worden opgelegd;(vb: s morgens later aankomen, in de namiddag vroeger vertrekken) vaste dienstroosters worden opgelegd Het personeel van rang A2 en hoger De werktijdregeling van het personeel van rang A2 en hoger wordt in onderling overleg met de leidend ambtenaar, algemeen directeur of het afdelingshoofd bepaald. arbeidsreglement K&G 2015

9 Overige personeelsleden. 1. Algemeen geldt voor een voltijdse betrekking een werktijdregeling van gemiddeld 38 uren per week met een gemiddelde van 7 u 36 per dag. De gewone dagprestatie bedraagt 7 u 36, een halve dagprestatie 3u48. Deze tijdsduur wordt ook in rekening gebracht bij vakantie, ziekte, enz De maximumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 9u. De maximum halve dagprestatie bedraagt 4u30. De minimumduur die voor een dagprestatie wordt aangerekend bedraagt 5u30. De minimum halve dagprestatie bedraagt 3u. De prestaties dienen steeds verdeeld te worden over twee dagdelen (de bestaande dagdelen zijn voormiddag, namiddag en avond). Hier kan enkel op afgeweken worden in volgende gevallen: - door een toegestaan verlof - door een afwezigheid - uitzonderlijk en mits onderling akkoord van personeelslid en lijnverantwoordelijke Elk personeelslid is gehouden een middagpauze van minimaal 30 minuten te nemen. De middagpauze kan genomen worden tussen 12u en 14u. Wanneer het personeelslid een middag- en avonddeel moet werken dient eveneens een pauze van 30 minuten voorzien te worden. Het aanwezige personeelslid dat in de namiddag voorafgaand aan kerstavond prestaties levert, krijgt een forfait van 1 uur als werktijd aangerekend. Bovenvermelde regel geldt enkel indien kerstavond op een werkdag valt Organisatie van de werktijd De personeelsleden beschikken allen over een basiswerkplan, bestaande uit een gewone of een halve dagprestatie, zoals hierboven gedefinieerd. Dit basiswerkplan legt de verdeling van de prestaties over een bepaalde tijdspanne vast (bvb. per week, veertiendaags, ). Bij de personeelsleden die deeltijds presteren is dit basiswerkplan in hun verlofbesluit of arbeidsovereenkomst opgenomen. Wekelijks of veertiendaags maken de personeelsleden, overeenkomstig de richtlijnen die ze daarvoor ontvangen van hun lijnverantwoordelijke, een planning op. Alle voorzienbare afwezigheden dienen in deze planning vermeld te worden. Verschuivingen van dagen waarop het personeelslid geacht wordt niet te presteren ten gevolge van een toestemming tot deeltijdse prestaties of ten gevolge van contractuele bepalingen zijn in principe niet toegestaan. Afwijkingen zijn enkel mogelijk: - in het belang van de goede werking van de dienst en op vraag van de lijnverantwoordelijke en mits akkoord van het betreffende personeelslid - uitzonderlijk en mits onderling akkoord van personeelslid en lijnverantwoordelijke Deze verschuiving dient bij voorkeur te gebeuren binnen de maand en uiterlijk binnen hetzelfde kwartaal. arbeidsreglement K&G 2015

10 10 Het tekort aan uren moet ingehaald worden binnen de normale werktijdregeling, zonder de dagprestatie van 9u te overschrijden, exclusief de middagpauze. Op het einde van iedere maand mag het tekort aan uren niet hoger liggen dan 7u36 bij voltijdse tewerkstelling. Bij deeltijdse prestaties wordt deze grens in verhouding verminderd. Indien het maximum aantal tekort aan uren zonder geldige reden wordt overschreden zal, ongeacht de toepassing van de geldende tuchtmaatregeling: -in de eerste plaats het jaarlijks vakantieverlof worden verminderd naar rato van dit tekort; -bij gebrek aan jaarlijks vakantieverlof het tekort boven de maximumgrens als een onwettige afwezigheid worden beschouwd. In dat geval verliest het betrokken personeelslid zijn recht op salaris. Op het einde van elke maand mag het teveel aan uren niet hoger liggen dan 12u. Bij overschrijding kan in onderling akkoord tussen personeelslid en lijnverantwoordelijke hiervan afgeweken worden en worden de nodige afspraken gemaakt om zo snel mogelijk de situatie te regulariseren. De recuperatie van het teveel aan gepresteerde uren gebeurt in onderling akkoord tussen het personeelslid en de lijnverantwoordelijke. 2. RUSTDAGEN De gewone dagen van inactiviteit zijn: - zaterdagen - zondagen; - de feestdagen en de compensatiedagen, zoals geregeld door deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd; - de jaarlijkse vakantiedagen, zoals geregeld door deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd; 3. JAARLIJKSE VAKANTIE De jaarlijkse vakantie is geregeld door deel X, titel 2 van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd. 4 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 10 april 2008 arbeidsreglement K&G 2015

11 11 4. LOON De wijzen van meting en van controle op de arbeid met het oog op het bepalen van het loon zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is, en door de bepalingen omtrent de controle op de werktijdregeling opgenomen in dit arbeidsreglement. De wijze, het tijdstip en de plaats van betaling van het loon zijn geregeld door het geldelijk statuut dat overeenkomstig deel VII van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, op het personeelslid van toepassing is. De loonbrief en de weddefiche worden enkel on line via intranet ter beschikking gesteld. Enkel de personeelsleden die langdurig afwezig zijn en nog een loon ontvangen, ontvangen een papieren loonfiche. 5. OPZEGGINGSTERMIJNEN De duur van de opzegtermijnen en / of de nadere regels voor het bepalen van de opzegtermijnen zijn vastgesteld: - wat het contractuele personeel betreft: door de wet van betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals deze zal worden gewijzigd; door de wet van houdende sociale en diverse bepalingen, zoals deze zal worden gewijzigd; door de wet van ter bevordering van de werkgelegenheid, zoals deze zal worden gewijzigd; - wat het statutaire personeel betreft: door de delen III en XI van het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd. - in de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzegtermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen, zoals die zal worden gewijzigd. 6. DRINGENDE REDENEN CONTRACTUEEL PERSONEEL Zonder afbreuk te doen aan het soevereine beslissingsrecht van de rechter, worden volgende tekortkomingen beschouwd als een dringende reden, met onmiddellijk ontslag zonder opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding voor gevolg: - diefstal - het opzettelijk toebrengen van schade aan goederen van de werkgever - beledigingen, laster en oneerbaar gedrag - het toebrengen van slagen en verwondingen of het plegen van gewelddaden aan het adres van de werkgever en/of medewerker - zware beroepsfouten Dat in dit arbeidsreglement bepaalde tekortkomingen niet als dringende reden worden gekwalificeerd, houdt niet in dat geen ontslag om dringende reden kan worden gegeven om deze tekortkomingen. arbeidsreglement K&G 2015

12 12 7. RECHTEN EN PLICHTEN TOEZICHTHOUDEND PERSONEEL De rechten en plichten van het toezichthoudend personeel worden geregeld in het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd, in de deontologische code vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, zoals deze zal worden gewijzigd, en in de managementcode, zoals deze zal worden gewijzigd. Camerabewaking 5 Met het oog op de veiligheid van de personeelsleden en de bescherming van de goederen van het agentschap is bij de centrale administratie camerabewaking georganiseerd. De plaatsen waar de camera s zich bevinden, zijn opgenomen in bijlage 13 bij dit arbeidsreglement. 8. STRAFFEN EN BEROEPSMOGELIJKHEDEN De straffen voor het statutaire personeel zijn geregeld door het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd. De beroepsmogelijkheden tegen deze straffen zijn geregeld door het Vlaams personeelsstatuut, zoals dit zal worden gewijzigd. Voor het contractuele personeel bestaat het sanctioneringsysteem uit de volgende sancties: terechtwijzing; blaam; ontslag. 9. GEBRUIK MATERIAAL VAN WERKGEVER De personeelsleden, die materiaal, apparatuur of om het even welk arbeidsgereedschap ter beschikking krijgen, verbinden er zich toe om dit te onderhouden zoals een zorgzaam personeelslid en elke schade, gebrek of storing onverwijld aan hun lijnverantwoordelijke te melden teneinde mogelijke schade(gevallen) zoveel mogelijk te beperken. Kind en Gezin staat in voor de herstelling en de kosten. Het materiaal mag enkel gebruikt worden om arbeid te verrichten voor Kind en Gezin, tenzij anders vermeld in een policy. De richtlijnen ICT gaan als bijlage 4 bij dit arbeidsreglement. Onverminderd de toepassing van de bepalingen inzake burgerlijke aansprakelijkheid, zijn de personeelsleden tijdens hun dienst, aansprakelijk voor de schade die zij hebben berokkend aan de werkgever of derden in het geval van bedrog, zware schuld of lichte schuld met een eerder gewoonlijk dan toevallig karakter. 5 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 10 april arbeidsreglement K&G 2015

13 EHBO - VERBANDKIST De EHBO-verantwoordelijke bij de centrale administratie is te bereiken op het telefoonnummer De lijst van de E.H.B.O.-verantwoordelijken is raadpleegbaar op het intranet. In alle door Kind en Gezin beheerde gebouwen of deel van gebouwen is een aangepaste EHBO verbandkist aanwezig. Een overzicht van de plaats waar een verbandkist terug te vinden is, is raadpleegbaar op het intranet. 11. ARTSEN ARBEIDSONGEVAL Het personeelslid dat het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval, mag zich wenden tot een arts van zijn keuze. In dringende gevallen zal de nodige geneeskundige, farmaceutische en verpleegkundige hulp verstrekt worden door het dichtstbijzijnde ziekenhuis. 12. ADRES INSPECTIEDIENSTEN De adressen van de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten en Toezicht op het Welzijn op het Werk) en de Sociale Inspectie gaan als bijlage 5 6 bij dit arbeidsreglement. 13. WELZIJNSREGLEMENTERING EN INTEGRITEITSBELEID Beginselverklaring Door correct om te gaan met mensen en middelen scheppen we een klimaat van welzijn op het werk en integriteit. Iedereen wordt uitgenodigd zijn steentje hiertoe bij te dragen. De leidinggevenden verbinden zich ertoe: Evenveel aandacht te besteden aan kwaliteitsvolle en motiverende arbeidsomstandigheden als aan de te behalen resultaten. Alert te zijn voor wat er leeft binnen hun teams, afdelingen en administraties. Acties te ondernemen om het ongewenste gedrag te doen stoppen. Niet te tolereren dat de persoonlijke grenzen van hun medewerkers worden overschreden. Personeelsleden te informeren over de waarden, gedragscodes en richtlijnen van Kind en Gezin Een voorbeeldfunctie te vervullen. 6 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 10 april 2008 arbeidsreglement K&G 2015

14 14 De personeelsleden verbinden zich ertoe: Mee te werken aan het creëren van een positief arbeidsklimaat, de waarden en gedragscodes na te leven Niet mee te werken aan pesterijen of ander ongeoorloofd gedrag. Melding te maken van inbreuken op de wetgeving die zij zelf ondervinden of getuige van zijn. Waar kan, zelf verantwoordelijkheid op te nemen om tot oplossingen te komen. De werkgever verbindt er zich toe: De nodige aandacht te besteden aan het ontwikkelen van arbeidsomstandigheden, waarbinnen noch psychosociale belasting, noch grensoverschrijdend gedrag kunnen veroorzaakt worden. Elk personeelslid heeft het recht te werken in een aangename en stimulerende werkomgeving. Toezicht te houden op de toepassing van de wetgeving van kracht Acties op te zetten om het arbeidsklimaat verder positief te bevorderen. Zich hierbij te laten adviseren door de preventieadviseurs van de interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Hierover te communiceren via het intranet: - personeelszaken, integriteit en welzijn - welzijn en veiligheid/psychosociale risico s 13.2 Wat kan je doen bij psychosociale risico s, ongewenst gedrag of niet correct handelen van collega s of leidinggevenden? We gaan ervan uit dat ieder team, dienst en afdeling beschikt over een gezonde portie probleemoplossend vermogen. Bij interpersoonlijke spanningen, een conflict of vermoeden van niet correct handelen kan je kijken naar de 'gewone' wegen die je bewandelt wanneer zich een knelpunt voordoet. Voor advies, ondersteuning, bemiddeling worden de personeelsleden (ook Smallspersoneel) aangemoedigd contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Welzijn en Integriteit, waar ze worden opgevangen door de twee interne vertrouwenspersonen. Soms zal het vertrouwenspunt je adviseren de externe preventie-adviseur psychosociale aspecten te contacteren. Deze is ook altijd rechtstreeks bereikbaar (contactgegevens in bijlage 7). De werkingsprincipes van het Vertrouwenspunt Welzijn en Integriteit worden omschreven op intranet, welzijn en veiligheid, psychosociale risico s. De oproep wordt vertrouwelijk behandeld. Het integriteitsbeleid van Kind en Gezin wordt toegelicht op intranet, personeelszaken, integriteit en welzijn. Het deontologisch charter is opgenomen als bijlage 11. De gedragscode samenwerken in diversiteit is opgenomen als bijlage 12. arbeidsreglement K&G 2015

15 Wat kan je doen als je meent slachtoffer te zijn van ongewenst gedrag door derden? Met ongewenst gedrag door derden wordt bedoeld bedreigingen, ongewenst seksueel gedrag of geweld door klanten of leveranciers of door partners waarmee de medewerkers van Kind en Gezin frequent samenwerken zoals medewerkers van de consultatiebureaus, prenatale steunpunten, inloopteams, Elk personeelslid dat geconfronteerd wordt met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag vanwege derden, niet tewerkgesteld binnen Kind en Gezin, tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteiten, wordt verzocht om het incident door te praten met de directe hiërarchische verantwoordelijke en het registratieformulier, opgenomen als bijlage 6, samen met hem/haar zo volledig mogelijk in te vullen en door te sturen naar het Vertrouwenspunt Welzijn en Integriteit (contactgegevens als bijlage 7). Zo kan het opgenomen worden in het klachtenregister. Bij iedere melding van ongewenst gedrag door derden zal een vertrouwenspersoon ondersteuning aanbieden Procedures bij psychosociale risico s op het werk De procedures die van toepassing zijn als er feiten gemeld worden die betrekking hebben op psychosociale risico s op het werk zijn opgenomen in de omzendbrief BZ 2015/1 van 20 maart 2015, zoals die zal worden gewijzigd: a) het onthaal van en de adviesverlening aan de personeelsleden die menen psychische en/of lichamelijk schade te ondervinden door psychosociale risico s op het werk; b) de informele en formele procedures waarop deze personeelsleden een beroep kunnen doen om een verzoek tot psychosociale interventie te kunnen opstarten, c) de snelle en volledig onpartijdige interventie van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociaal welzijn; d) de wedertewerkstelling van de personeelsleden die verklaard hebben dat ze schade ondervonden hebben wegens blootstelling aan psychosociale risico s op het werk, en de begeleiding van die personen naar aanleiding van hun wedertewerkstelling Alcohol-en drugsbeleid 7 De richtlijnen in verband met omgaan met alcohol op de werkvloer zijn raadpleegbaar op intranet. Illegale drugs binnenbrengen, gebruiken, verdelen of verkopen, of onder invloed zijn ervan tijdens de werkuren is niet toegestaan. 7 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 18 oktober 2011 arbeidsreglement K&G 2015

16 16 De evaluator of zijn gemachtigde kunnen alcohol- en drugstests uitvoeren als preventiemaatregel bij personeelsleden die de volgende functies uitoefenen: - bestuurders van heftrucks of andere interne transportmiddelen - bestuurders van dienstwagens - personen die werken op ladders of stellingen - bewakings-, onderhoudspersoneel van technische installaties - elektriciens - personen die zich tijdens de diensturen via de openbare weg verplaatsen van en naar diverse plaatsen waar zij hun dienstprestaties leveren. - Onderworpen werknemers (inclusief beeldschermwerkers). De alcohol- en drugstests, vermeld in de eerste paragraaf, kunnen worden uitgevoerd: - aan de hand van volgende tests: enkelvoudige ademtesten psychomotorische testen reactietesten - op de volgende tijdstippen: Tijdens de werktijden,. wanneer duidelijke werkonbekwaamheid wordt vastgesteld waarbij onmiddellijke verwijdering van de werkvloer noodzakelijk is wanneer het mogelijk alohol- of drugsgebruik gevolgen kan hebben voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers of derden en minder ingrijpende preventiemaatregelen niet volstaan om de veiligheid van andere werknemers of derden te verzekeren. Het gebruik van een alcoholslot in dienstwagens is toegelaten. 14. ZIEKTECONTROLE EN ARBITRAGEPROCEDURE (artikel X 18) De volgende regelingen gelden zowel voor statutaire als voor de contractuele personeelsleden, ook als ze in het buitenland werken of verblijven Mededeling van de afwezigheid wegens ziekte. Het personeelslid deelt elke afwezigheid wegens ziekte vóór 10 uur s morgens persoonlijk mee aan zijn lijnverantwoordelijke. Indien het personeelslid de lijnverantwoordelijke niet kan bereiken, zal de lijnverantwoordelijke zelf contact opnemen met het personeelslid. Het personeelslid deelt ook mee op welk adres hij zich bevindt, indien zijn feitelijke verblijfplaats verschilt van zijn domicilieadres. arbeidsreglement K&G 2015

17 17 Het ziek personeelslid dat voorziet dat zijn werkonbekwaamheid meer dan één dag zal duren dient zich in de loop van de eerste dag van zijn afwezigheid, op eigen kosten, te laten onderzoeken door een geneesheer van zijn keuze die onmiddellijk de delen A, B en C van het ziektemeldingsformulier dat in het bezit is van het personeelslid, invult en ondertekent. Na raadpleging van een arts meldt het personeelslid de vermoedelijke duur van zijn afwezigheid onmiddellijk aan zijn lijnverantwoordelijke Een bijkomende afdelingsspecifieke werkwijze kan worden uitgewerkt en wordt gecommuniceerd naar alle personeelsleden van de afdeling. Het personeelslid stuurt het ziektemeldingsformulier dat door de behandelende arts ingevuld en ondertekend is binnen 24 uur, via mail of onder gesloten omslag en voldoende gefrankeerd, naar het ziektecontroleorgaan. Wanneer men één dag ziek is en geen arts raadpleegt, moet men toch het ziektemeldingsformulier opsturen naar het controleorgaan. Het personeelslid vult zelf op het formulier zijn naam, personeelsnummer en adres ( of eventuele tijdelijke verblijfplaats) in, alsook de datum van de ééndagsziekte. Als men geen ziektemeldingsformulier opstuurt of doormailt, is men ongewettigd afwezig. Iedere afwezigheid wegens ziekte dient dus met het ziektemeldingsformulier te worden gestaafd. Het personeelslid kan zijn dienst hernemen zodra zijn gezondheidstoestand het hem toelaat, zelfs wanneer het attest van de behandelende geneesheer een langere afwezigheid zou voorzien hebben. Bij vervroegd hernemen is dat op de verantwoordelijkheid van het personeelslid zelf. Het personeelslid verwittigt vóór de terugkeer het ziektecontroleorgaan en de lijnverantwoordelijke. Indien het personeelslid zich onbekwaam voelt zijn dienst te hernemen bij het verstrijken van de voorziene afwezigheid, dient hij ten laatste de eerste dag waarop het ziekteverlof verlengd wordt een nieuw ziektemeldingsformulier naar het ziektecontroleorgaan te zenden en zijn lijnverantwoordelijke op de hoogte te brengen van de verlenging en verder te handelen zoals hieronder weergegeven. Het ziektecontroleorgaan houdt van elk personeelslid een medisch dossier bij. arbeidsreglement K&G 2015

18 Het verloop van de ziektecontrole Iedere lijnverantwoordelijke of zijn gedelegeerde kan het geneeskundig controleorgaan verzoeken om een ziek personeelslid te controleren. Het onderzoek mag op alle werkdagen plaatsvinden, ook op zaterdag, zon- en feestdagen voor de personeelsleden die normaal op die dagen arbeidsprestaties moeten verrichten. De controle gebeurt op normale uren, waarbij uitgesloten wordt de tijd tussen 21 uur en 8 uur. Het onderzoek vindt in regel plaats in de woon- of verblijfplaats van het zieke personeelslid. Het controleorgaan hoeft het onderzoek niet aan te kondigen. De controlerend arts dient zich wel te legitimeren. De controles mogen enkel uitgevoerd worden door Nederlandstalige artsen. Bij afwezigheid laat de controlearts een bezoeksverklaring achter zonder het personeelslid op te roepen. Het personeelslid dient onverwijld contact op te nemen met het ziektecontroleorgaan omtrent zijn afwezigheid. Eventueel kan het ziektecontroleorgaan een nieuwe controle plannen. Ook personeelsleden die hun woon- of verblijfplaats mogen verlaten, kunnen door het geneeskundig controleorgaan schriftelijk opgeroepen worden om zich voor een controle aan te melden. Per provincie werken een aantal artsen als controlearts voor het ziektecontroleorgaan. De reiskosten zijn voor rekening van het personeelslid. Elk personeelslid dat, ingeval van afwezigheid bij een controle aan huis, niet onmiddellijk contact opneemt met het ziektecontroleorgaan stelt zich bloot aan mogelijke tuchtmaatregelen zoals voorzien in het raamstatuut voor statutairen of zoals voorzien in punt 8 van dit arbeidsreglement voor contractuele personeelsleden of het omzetten van ziekteverlof in jaarlijks verlof. De kostprijs van tevergeefse oproepen voor medische controle worden verhaald op het personeelslid dat aan de oproepen geen gevolg geeft. De controlerend arts oordeelt na medisch onderzoek of de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is. Oordeelt de controlerend arts dat de afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is, dan deelt hij dit, bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het personeelslid. Het personeelslid kan dan afwezig blijven voor de duur van het toegestane ziekteverlof. Oordeelt de controlerend arts dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan deelt hij dit eveneens, na raadpleging van de behandelend arts, bij middel van een document dat voor ontvangst wordt ondertekend, onmiddellijk mee aan het personeelslid. Het personeelslid moet dan de dienst hervatten de eerstvolgende werkdag of op de door de controlerend arts vastgestelde datum. arbeidsreglement K&G 2015

19 19 Indien het personeelslid niet akkoord gaat met de beslissing van de controlerend arts tot vervroegde werkhervatting, dan neemt het personeelslid onmiddellijk contact op met zijn behandelende arts. Indien ook de behandelende arts niet akkoord gaat met het oordeel van de controlerend arts, neemt de eerste onmiddellijk (d.w.z. binnen 24 uur na de beslissing van de controlerend arts en vóór de door de controlerend arts bepaalde datum van werkhervatting) contact op met de laatste. Het overleg tussen beide artsen schort de beslissing van de controlerend arts op. Als dit overleg niet binnen vermelde tijdsspanne plaatsvindt, wordt de beslissing van de controlerend arts als definitief beschouwd. Het personeelslid moet, binnen vermelde tijdsspanne, zelf informeren bij zijn behandelende arts naar het resultaat van het overleg. Indien de controlerend arts tijdens het overleg zijn beslissing zou herzien, dient het personeelslid de dienst te hervatten op de nieuw overeengekomen datum, die nadien schriftelijk aan het personeelslid wordt bevestigd door het controleorgaan. Als beide artsen niet tot een akkoord komen, stellen zij in gezamenlijk overleg een andere arts als arbitrerend arts aan. Het afdelingshoofd wordt hiervan op de hoogte gebracht. De arbitrageprocedure schort de beslissing van de controlerend arts op. De ambtenaar blijft in afwachting van de beslissing van de arbitrerend arts in ziekteverlof. Zo spoedig mogelijk na zijn aanstelling onderzoekt deze arbitrerend arts het personeelslid. Deze beslissing is bindend. De beslissing van de arbitrerend arts wordt schriftelijk door het ziektecontroleorgaan aan het afdelingshoofd en het personeelslid bevestigd. Als de arbitrerend arts de afwezigheid niet medisch gerechtvaardigd acht, dan moet het personeelslid de dienst hervatten de eerstvolgende werkdag of op een door de arbitrerend arts vastgestelde latere datum. Betwistingen over een bepaalde ziekteperiode kunnen alleen worden beslecht via een arbitrageprocedure. Een nieuw attest van de behandelende arts over dezelfde periode en met dezelfde diagnose kan de betwisting niet beslechten en is derhalve nietig. De kostprijs van een arbitrage is ten laste van de verliezende partij, hetzij van het personeelslid, hetzij van het controleorgaan, al naargelang het geval. Indien de datum van de arbeidsongeschiktheid voorgesteld door de arbitrerend arts een datum is die ligt tussen de door de behandelende arts en de controlerend arts voorgestelde data, worden de kosten evenredig verdeeld tussen beide partijen. Wanneer men één dag ziek is en geen arts heeft geraadpleegd, en de controlerend arts oordeelt na medisch onderzoek dat de afwezigheid wegens ziekte niet gerechtvaardigd is, dan bevindt het personeelslid zich van rechtswege in de administratieve toestand non-activiteit, tenzij het personeelslid nog dezelfde werkdag de dienst hervat. arbeidsreglement K&G 2015

20 20 Het geneeskundig controleorgaan deelt altijd binnen 24 uur nadat de beslissing definitief is geworden, schriftelijk aan de lijnverantwoordelijke of zijn gedelegeerde mee of de afwezigheid wegens ziekte van het personeelslid gerechtvaardigd is. Voor de centrale administratie wordt de beslissing schriftelijk meegedeeld aan de dossierbeheerders personeel die dezelfde dag nog een kopie van deze beslissing bezorgen aan de lijnverantwoordelijke of zijn gedelegeerde. De ambtenaren die zonder gegronde reden weigeren zich aan een controle te onderwerpen, kunnen worden bestraft met een tuchtstraf. Contractuele personeelsleden die zonder gegronde reden weigeren zich aan een controle te onderwerpen, kunnen bestraft worden met een straf genoemd in punt 8 van het arbeidsreglement. De personeelsleden die de dienst niet tijdig hervatten zonder geldige reden, zijn ongewettigd afwezig. Zij hebben geen recht op salaris gedurende hun ongewettigde afwezigheid. Voor het ziektemeldingsformulier en eventuele vragen over de ziektecontrole kan het personeelslid terecht bij de dossierbeheerders personeel. Alle betwistingen/klachten over de ziektecontrole worden voorgelegd aan HRM. Deeltijdse prestaties wegens ziekte (voor de statutaire personeelsleden) Als de controlerend arts van oordeel is dat een zieke ambtenaar geschikt is om zijn ambt met deeltijdse prestaties op te nemen, dan geeft het geneeskundig controleorgaan daarvan schriftelijk kennis aan de lijnverantwoordelijke en aan de ambtenaar zelf. Voor de centrale administratie wordt de beslissing schriftelijk meegedeeld aan de dossierbeheerders personeel die dezelfde dag nog een kopie van deze beslissing bezorgen aan de lijnverantwoordelijke of zijn gedelegeerde. Het ziektecontroleorgaan spreekt zich uit over de lichamelijke geschiktheid van de ambtenaar na consultatie vooraf van de behandelende arts. De ambtenaar die wegens ziekte afwezig is, kan ook zelf vragen om zijn ambt weer te mogen opnemen met deeltijdse prestaties. Daarvoor legt de ambtenaar 2 weken vóór aanvang deeltijdse prestaties aan het geneeskundig controleorgaan een geneeskundig attest van zijn behandelend arts over. De ambtenaar verwittigt eveneens zijn lijnverantwoordelijke. De lijnverantwoordelijke geeft opdracht aan het ziektecontroleorgaan om een controle uit te voeren. De controlearts neemt contact op met de behandelende arts. Als de controlerend arts oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat toelaat, brengt het geneeskundig controleorgaan de lijnverantwoordelijke en de ambtenaar zelf daarvan schriftelijk op de hoogte. Voor de centrale administratie wordt de beslissing schriftelijk meegedeeld aan de dossierbeheerders personeel die dezelfde dag nog een kopie van deze beslissing bezorgen aan de lijnverantwoordelijke of zijn gedelegeerde. Bij niet-akkoord wordt eveneens na overleg een arbitrerend arts aangesteld volgens dezelfde procedure als onder punt 2. Het geneeskundig controleorgaan staat, met het oog op reïntegratie, deeltijdse prestaties toe voor minimum 50% voor een periode van ten hoogste drie maanden. arbeidsreglement K&G 2015

21 21 Nochtans worden voor ten hoogste dezelfde periode, verlengingen toegestaan op voorwaarde dat het geneeskundig controleorgaan bij een nieuw onderzoek oordeelt dat de lichamelijke toestand van de ambtenaar dat wettigt. De deeltijdse prestaties wegens ziekte moeten de ambtenaar toelaten om na een periode van zware of langdurige ziekte opnieuw zijn volledige dagtaak op te nemen. Bedoeling van het verlof voor deeltijdse prestaties wegens ziekte is dat de ambtenaar die afwezig geweest is wegens ziekte de mogelijkheid te geven om zich opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme en hem opnieuw te reïntegreren in zijn functie. Dit betekent dat een ambtenaar niet onbeperkt gebruik kan maken van deeltijdse prestaties wegens ziekte. Indien een personeelslid niet opteert voor een ander verlof voor deeltijdse prestaties of loopbaanonderbreking en uit het medisch onderzoek van de controlearts zou blijken dat de ambtenaar nooit meer zijn functie aan 100% kan uitoefenen, zal de ambtenaar volledig arbeidsongeschikt verklaard worden in zijn functie. Bij deeltijdse prestaties wegens ziekte bepaalt de behandelende arts het werkplan. Als de werkgever geen aangepast werk kan aanbieden of omwille van dienstredenen geen halftijdse job kan aanbieden kan de werkgever mits duidelijke motivering weigeren om op de beslissingen van de controlearts in te gaan. Deze regeling belet niet dat de ambtenaar die deeltijds werkt wegens ziekte mag proberen om voltijds te hervatten. Indien hij dan tot de vaststelling komt dat hij dit toch niet aankan, mag hij terug overschakelen op deeltijdse prestaties wegens ziekte voor de duur van de oorspronkelijk toegestane periode, zonder opnieuw hiertoe een aanvraag te moeten indienen. De ambtenaar dient wel zijn lijnverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen. De lijnverantwoordelijke brengt onverwijld de dossierbeheerders personeel op de hoogte. Deeltijdse prestaties wegens ziekte (voor de contractuele personeelsleden) Het contractuele personeelslid dat arbeidsongeschikt is, kan aan de adviserend geneesheer van de mutualiteit vragen om het werk gedurende zijn arbeidsongeschiktheid deeltijds te hervatten. Bij deze procedure komt het geneeskundig controleorgaan niet tussen. Voorwaarde is wel dat het contractuele personeelslid door de adviserend geneesheer nog voor minstens 50% arbeidsongeschikt wordt bevonden. In geval van toestemming bepaalt de adviserend geneesheer zelf het deeltijds arbeidsregime waartegen mag gewerkt worden. De werkgever kan de werkhervatting met het door de adviserend arts bepaalde arbeidsregime, al dan niet toestaan. De ziekteverzekeringswet en haar uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. Bovenop het loon voor deeltijdse prestaties wegens ziekte ontvangt het personeelslid een specifieke ziekteuitkering. Het personeelslid deelt 2 weken vóór de aanvang van de deeltijdse prestaties wegens ziekte de beslissing van de adviserend geneesheer van de mutualiteit mee aan de lijnverantwoordelijke en de dossierbeheerders personeel. arbeidsreglement K&G 2015

22 Verlof voor arbeidsongeval, ongeval op de weg van en naar het werk of beroepsziekte De ambtenaar en het contractuele personeelslid hebben recht op ziekte- of gebrekkigheidsverlof bij een arbeidsongeval, een ongeval op de weg van en naar het werk of een beroepsziekte en dit volgens de federale bepalingen terzake De te volgen procedure Bij een arbeidsongeval, een ongeval op weg naar en van het werk, of een beroepsziekte volgt het personeelslid (statutair en contractueel) dezelfde procedure als bij ziekte. Het medische attest MEDEX (vak 1) moet worden ingevuld door het slachtoffer en (vak 2) door de behandelende arts. Het slachtoffer stuurt het attest op naar de ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST: MEDEX, Medische attesten, Victor Hortaplein 40 bus 50, 1060 Brussel. Of de behandelende arts kan via de IT-applicatie e-medi-att de tijdelijke arbeidsongeschiktheid rechtstreeks elektronisch meedelen aan Medex. Medex kan het personeelslid oproepen voor controle naar het plaatselijk geneeskundig centrum. De lijst van de adressen van bevoegde MEDEXcentra gaat als bijlage 8 bij dit arbeidsreglement. Bovendien moet het personeelslid zo spoedig mogelijk aangifte doen van het arbeidsongeval of de beroepsziekte bij HRM - Verzekeringen. De informatie in verband met de Aangifte arbeidsongeval is raadpleegbaar op het intranet. Een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar en van het werk wordt aangegeven door middel van een formulier "aangifte van een ongeval" (model A). Als het ongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan één dag tot gevolg heeft of kan hebben, moet daarbij een doktersattest (Model B) worden gevoegd. In geval van een beroepsziekte gebeurt de aangifte door middel van een in tweevoud opgemaakt formulier BZ1 en het geneeskundig getuigschrift (formulier BZ2). Het staat de behandelend arts evenwel vrij zijn getuigschrift op een afzonderlijk blad op te stellen, voor zover dit getuigschrift antwoordt op al de vragen gesteld in de verschillende rubrieken van vermeld formulier BZ2; hij voegt dit dan bij dit formulier. Het geneeskundig getuigschrift dient altijd te worden voorgelegd onder gesloten enveloppe; deze enveloppe vermeldt duidelijk: "medisch getuigschrift BZ2 betreffende... (naam van het slachtoffer)". Het personeelslid bezorgt de aangiftedocumenten aan HRM-Verzekeringen. Ingevolge de wet van 19 oktober 1998 is de werkgever waarbij het arbeidsongeval van een contractueel personeelslid wordt aangegeven, verplicht om binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte het ziekenfonds of de Hulpkas van het personeelslid te verwittigen indien er twijfel bestaat over de erkenning van het arbeidsongeval. Toch wordt aan contractuele personeelsleden aangeraden om, in arbeidsreglement K&G 2015

23 23 afwachting van de erkenning van het arbeidsongeval of de beroepsziekte, steeds ook zelf aangifte te doen bij hun ziekenfonds. Zij vullen daartoe het "Inlichtingenblad uitkeringen" in dat door het ziekenfonds wordt verstrekt. Zowel aan contractuele als aan statutaire personeelsleden wordt aangeraden hun dokters-en apothekerskosten in te dienen bij hun ziekenfonds zolang het arbeidsongeval of de beroepsziekte niet erkend is. Het slachtoffer heeft er alle belang bij om alle formulieren nauwkeurig en volledig in te vullen of te laten invullen De erkenning van arbeidsongevallen en beroepsziekten en de toekenning van schadevergoeding De lijnmanager neemt de juridische beslissing met betrekking tot de erkenning van arbeidsongevallen (inclusief ongevallen op weg naar en van het werk) en de toekenning van schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op weg naar en van het werk en voor beroepsziekten. Net als voor de erkenning van arbeidsongevallen neemt het hoofd van de entiteit de juridische beslissing voor de erkenning van de beroepsziekten. MEDEX doet uitspraak over de medische aspecten van arbeidsongevallen en beroepsziekten (in samenwerking met het Fonds voor Beroepsziekten) Voor nadere inlichtingen en de nodige formulieren en attesten over de aangifte van een arbeidsongeval, kan het personeelslid terecht bij HRM (verzekeringen). Alle informatie ivm verzekeringen, is ook raadpleegbaar op intranet. De informatie met betrekking tot het gezondheidstoezicht bij hervatting van het werk na ziekte voor onderworpen personeelsleden is raadpleegbaar op intranet. De informatie rond werkgoesting 1,2,3 is raadpleegbaar op intranet. 15. VERLOVEN 15.1 Nadere regelingen m.b.t. de aanvraagtermijnen voor verloven. Sommige verloven zijn een recht (zie intranet personeelszaken/afwezigheden en verlof). In dat geval dient het personeelslid in onderling overleg met de lijnverantwoordelijke te bepalen wanneer dit verlof wordt opgenomen met waarborg voor de dienstverlening. Het personeelslid kan een kortere aanvraagtermijn bekomen mits akkoord van de lijnverantwoordelijke. arbeidsreglement K&G 2015

24 24 Soort verlof aanvraagtermijn Per aanvraag jaarverlof 1 of 2 dagen: 24 uur op voorhand Meer dan 2 dagen: 1 week op voorhand verlof voor deeltijdse prestaties 1 maand voor aanvang of verlenging loopbaanonderbreking algemeen stelsel loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) eerste aanvraag: 2 maanden op voorhand verlenging: 1 maand op voorhand 2 maanden op voorhand tenzij aansluitend op moederschapsrust, vaderschapsverlof of opvangverlof loopbaanonderbreking (bijstand) onbetaald verlof (20 1 maand voor aanvang werkdagen) onbetaald verlof 1 maand voor aanvang ambtenaar (5 jaar) onbetaald verlof 1 maand voor aanvang contractueel personeelslid (1 jaar) bevallingsverlof - personeelslid meldt zo snel mogelijk zwangerschap aan lijnverantwoordelijke en dossierbeheerder personeel en bezorgt zo snel mogelijk en ten minste 7 weken op voorhand(9 weken in geval van meerling) medisch attest met vermoedelijke bevallingsdatum aan dossierbeheerder personeel - minstens 3 maanden - ten hoogste 12 maanden - ingaand bij begin van de maand - deeltijdse prestaties zijn enkel mogelijk voor 50%, 60%, 70%, 80% en 90%. - minstens 1 maand - ten hoogste 3 maanden arbeidsreglement K&G 2015

25 Nadere regelingen m.b.t. de voortijdige beëindiging van en de opzeggingstermijnen voor verloven. Een personeelslid kan een aangevraagd, respectievelijk begonnen verlofstelsel enkel opzeggen om echt dwingende redenen en na overleg met de lijnverantwoordelijke. Het personeelslid kan een kortere opzegtermijn bekomen mits akkoord van de lijnverantwoordelijke. Soort verlof Opzegging Opzeggingstermijn verlof voor deeltijdse op initiatief van 1 maand prestaties lijnverantwoordelijke of loopbaanonderbreking algemeen stelsel loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof) loopbaanonderbreking (bijstand) loopbaanonderbreking (palliatief verlof) verlof voor opdracht (kabinet) verlof voor opdracht (algemeen belang) verlof voor opdracht (terbeschikkingstelling Koning(in) / Prins(es)) verlof voor opdracht (erkende politieke groep) onbetaald verlof (20 werkdagen) onbetaald verlof ambtenaar (5 jaar) onbetaald verlof contractueel personeelslid (1 jaar) ambtenaar op initiatief van personeelslid 1 maand - - mogelijk bij overlijden patiënt indien personeelslid dit wenst mogelijk bij overlijden patiënt indien personeelslid dit wenst door minister op initiatief personeelslid door functionele minister 1 maand door ambtenaar 1 maand door Koning(in) Prins(es) - op initiatief van ambtenaar 1 maand op initiatief van functionele minister op voorwaarde dat er dienstredenen zijn op initiatief van ambtenaar 1 maand op initiatief van de ambtenaar op initiatief van het contractuele personeelslid - - termijn overeen te komen met lijnverantwoordelijke termijn overeen te komen met lijnverantwoordelijke arbeidsreglement K&G 2015

26 Dienstvrijstellingen Een overzicht van alle dienstvrijstellingen is raadpleegbaar op het intranet Dienstvrijstellingen Kind en Gezin Dienstvrijstelling voor pleegzorg De dienstvrijstelling is een recht en bedraagt maximum 5 werkdagen per jaar (voor alle pleegkinderen of gasten samen.) Per kind kan er éénmalig 5 werkdagen worden opgenomen. (nominatief) vb: indien de 5 dagen zijn opgenomen en het kind het gezin verlaat en later (bv volgende jaar) terugkomt, kan men geen dienstvrijstelling meer krijgen. De 5 werkdagen moeten niet aaneensluitend worden opgenomen. Het aantal dagen dienstvrijstelling wordt verminderd a rato van de prestatiebreuk. Dienstvrijstelling voor autokeuring Personeelsleden die hun eigen wagen moeten gebruiken voor het werk (de informatie in verband met gebruik van de wagen voor beroepsdoeleinden is raadpleegbaar op intranet ) kunnen éénmaal per jaar dienstvrijstelling krijgen voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de oproeping van de automobielinspectie tot schouwing van het voertuig. De dienstvrijstelling is een gunst en kan enkel genomen worden op een normale werkdag volgens het basiswerkplan. Dienstvrijstelling voor preventief kankeronderzoek Elk personeelslid krijgt dienstvrijstelling om maximaal éénmaal per jaar een kankeronderzoek te laten verrichten door een dokter of een centrum naar keuze. De duur van de dienstvrijstelling bedraagt de tijd die nodig is voor het onderzoek. Deze dienstvrijstelling is een recht. Het tijdstip waarop de dienstvrijstelling kan worden genomen is een gunst en moet in onderling overleg met de lijnverantwoordelijke worden vastgelegd. Deze afwezigheid moet worden gestaafd met een medisch attest met de vermelding: preventief kankeronderzoek. Eventuele kosten van de onderzoeken komen ten laste van de betrokkene. arbeidsreglement K&G 2015

27 27 Dienstvrijstelling voor medische check-up 50+ Personeelsleden vanaf 50 jaar krijgen dienstvrijstelling om een medische check-up te laten verrichten. De duur van de dienstvrijstelling bedraagt de tijd die nodig is voor het onderzoek. Deze dienstvrijstelling is een recht. Het tijdstip waarop de dienstvrijstelling kan worden genomen is een gunst en moet in onderling overleg met de lijnverantwoordelijke worden vastgelegd. Dienstvrijstelling voor nieuwjaarsreceptie De dag van de nieuwjaarsreceptie krijgen de personeelsleden die volgens hun basiswerkplan een volledige dag moeten werken én deelnemen aan de receptie, dienstvrijstelling voor de rest van de dag. Personeelsleden die volgens hun basiswerkplan in de voormiddag niet moeten werken én deelnemen aan de receptie, kunnen deze voormiddag recupereren. De personeelsleden die volgens hun basiswerkplan in de namiddag niet moeten werken, kunnen geen aanspraak maken op compenserende dienstvrijstelling voor deze namiddag. Dienstvrijstelling voor raadpleging van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten Dienstvrijstelling voor raadpleging van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten. Indien de raadpleging niet mogelijk is tijdens de werkuren, mag deze raadpleging ook buiten deze werkuren gebeuren, en wordt de tijd besteed aan de raadpleging van de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten beschouwd als arbeidstijd. Dienstvrijstelling voor psychologische begeleiding bij werkgerelateerde problemen: gunst. In onderling overleg met de vertrouwenspersoon wordt bepaald hoeveel sessies er nodig zijn. Dienstvrijstellingen in geval van overmacht en andere uitzonderlijke gevallen Deze dienstvrijstellingen worden overgelaten aan het oordeel en de appreciatie van het afdelingshoofd. Het afdelingshoofd bepaalt of deze dienstvrijstelling al dan niet moet worden ingehaald. Dienstvrijstelling voor gezondheidsredenen die het vertrek van de zieke noodzakelijk maken Personeelsleden die aan het werk zijn en ziek worden gedurende de werkdag hebben recht op dienstvrijstelling voor de rest van de dag. De personeelsleden verwittigen hun leidinggevende dat ze wensen gebruik te maken van deze dienstvrijstelling. arbeidsreglement K&G 2015

28 28 Overige dienstvrijstellingen De duur van de dienstvrijstellingen bedraagt de tijd die nodig is voor de reden van de dienstvrijstelling. DIENSTVRIJSTELLING Oproeping door het gerecht als getuige of als gezworene: volledig recht Oproeping door het bestuur van de medische expertise (medex): volledig recht Medisch onderzoek bij aanwerving, periodieke medische onderzoeken door de arbeidsgeneesheer en spontane raadpleging van de arbeidsgeneesheer: volledig recht Oproeping door de burgerlijke en militaire invaliditeitscommissies: volledig recht Oproeping door statutaire raden en commissies: volledig recht Therapie in kader van ongewenst gedrag: volledig recht Raadpleging van de VZW Sociale Dienst: volledig recht Getuigenis of hulpverlening bij ongevallen op de weg naar het werk: volledig recht Deelneming aan de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren: gunst De zesmaandelijkse tuberculinetest, het RX-onderzoek en de Hepatitis B- vaccinatie voor personeelsleden die in aanraking komen met risico-gezinnen: recht maar wanneer het wordt opgenomen is een gunst. Medische behandeling als slachtoffer van een arbeidsongeval: volledig recht arbeidsreglement K&G 2015

29 Dienstvrijstellingen opgenomen in het VPS (raamstatuut) Dienstvrijstelling voor borstvoedingspauzes. 1. Elke werkneemster van Kind en Gezin heeft het recht om het werk te onderbreken om haar kind borstvoeding te geven en/of melk af te kolven. De borstvoedingspauze wordt genomen als dienstvrijstelling die niet moet worden ingehaald. 1. Duur De borstvoedingspauze duurt een half uur. Wie een halve dag werkt, heeft recht op 1 pauze. Wie een volledige dag werkt heeft die dag recht op 2 pauzes die in 1 of in 2 keer mogen opgenomen worden. De werkneemster heeft recht op borstvoedingspauzes tot de leeftijd van 9 maanden na de geboorte van het kind Tijdstip De werkneemster moet met haar lijnverantwoordelijke overeen komen op welk tijdstip van de dag zij de borstvoedingspauzes kan opnemen. 3. Aanvraag De werkneemster die van deze dienstvrijstelling wenst te genieten, brengt 2 maanden op voorhand haar lijnverantwoordelijke hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze termijn kan in onderling overleg worden ingekort en dient om de lijnverantwoordelijke de gelegenheid te geven de werkorganisatie hierop af te stemmen. Als de lijnverantwoordelijke twijfels heeft omtrent het geven van borstvoeding door de werkneemster kan hij, op elk ogenblik, een medisch attest vragen afgeleverd door een arts. 8 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 21 december 2010 arbeidsreglement K&G 2015

30 30 4. Plaats Om borstvoeding te geven mag de werkneemster gebruik maken van een goed verluchte, verlichte, propere en goed verwarmde plaats. Deze plaats wordt in onderling overleg afgesproken met de lijnverantwoordelijke. Mogelijkheden zijn: - het EHBO lokaal; - de woonplaats van de werkneemster; - de plaats waar het kind wordt opgevangen, bijvoorbeeld in het kinderdagverblijf;regiohuis en consultatiebureau (met toestemming van organiserende besturen); - lokalen voor borstvoeding in openbare plaatsen. Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, plasma of bloedplaatjes 9 Een personeelslid kan dienstvrijstelling krijgen voor de benodigde tijd om bloed, plasma of bloedplaatjes af te staan en voor een maximale verplaatsingstijd van 2 uur. Deze dienstvrijstelling is een gunst en moet worden aangevraagd via de leidinggevende. De dienstvrijstelling wordt in uren berekend. Wie buiten de diensturen bloed, plasma of bloedplaatjes geeft, kan dus geen dienstvrijstelling aanvragen. Dienstvrijstelling voor vakantie met gehandicapten en zieken Deze dienstvrijstelling is een gunst. De dienstvrijstelling geldt voor de onbezoldigde inzet bij het begeleiden en bijstaan van gehandicapten en zieken tijdens de voor deze personen georganiseerde vakantiereizen en verblijven in het binnen- of buitenland a rato van de helft van het aantal te besteden verlofdagen met een maximum van 5 werkdagen per jaar. 9 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 23 januari 2012 arbeidsreglement K&G 2015

31 31 Overige dienstvrijstellingen opgenomen in VPS (Raamstatuut) Voor de inhoud van de dienstvrijstellingen verwijzen we naar deel X, titel 13 van het VPS, zoals dit zal worden gewijzigd en de bijhorende toelichting, zoals deze zal worden gewijzigd. DIENSTVRIJSTELLING vakbondsactiviteiten vrijwilliger brandweerkorps burgerlijke bescherming vrijwilliger Rode Kruis verkiezingen: voorzitter, bijzitter en secretaris stembureau topsporter en trainer afstaan beenmerg afstaan organen prenataal onderzoek vorming politiek mandaat RECHT RECHT/ TIJDSTIP IS GUNST X X X X X X X X GUNST X X arbeidsreglement K&G 2015

32 Vereiste attesten voor dienstvrijstelling. Voor de hierna vermelde dienstvrijstellingen moeten de volgende attesten worden ingediend/voorgelegd: Dienstvrijstelling Vereist attest - vakbondsactiviteiten deelname aan de werkzaamheden van een onderhandelings- of een overlegcomité uitoefening van de in de wet opgesomde prerogatieven: stappen bij de overheden in het gemeenschappelijk belang van de personeelsleden of in het bijzonder belang van een personeelslid bijstandverlening aan een personeelslid dat zijn daden bij de administratieve overheid moet rechtvaardigen uithangen van berichten tijdens de diensturen innen van vakbondsbijdragen tijdens de uren (enkel voor de representatieve vakorganisaties) aanwezigheid bij de [vergelijkende] examens en bij de examens die voor de personeelsleden worden georganiseerd (enkel voor de representatieve vakorganisaties) deelname aan de vergaderingen die de representatieve vakorganisaties in de lokalen beleggen, na indiening van een voorafgaand verzoek bij de bevoegde overheid - vrijwilliger brandweerkorps of korps attest korpscommandant burgerlijke bescherming - actieve vrijwilliger Rode Kruis attest Rode Kruis - voorzitter/bijzitter/ (adjunct-)secretaris stembureau of stemopnemingsbureau persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht persoonlijke oproeping of doorlopende opdracht geen attest vereist wel een algemene dienstvrijstelling door de lijnmanager attest van de voorzitter van het stem- of stemopnemingsbureau (voor de voorzitter zelf medeondertekend door de secretaris) arbeidsreglement K&G 2015

33 33 - onbezoldigd topsporter/ internationaal jurylid - voor de topsporter: verklaring op erewoord dat de voorbereiding van en de deelname aan de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, onbezoldigd is; verklaring van de federatie of het BOIC waaruit blijkt dat hij/zij geselecteerd of gepreselecteerd is; het voorbereidings- en deelnemingsschema. - voor het internationaal jurylid: verklaring op erewoord dat de deelname aan de sportmanifestatie waarvoor dienstvrijstelling wordt gevraagd, onbezoldigd is; verklaring van de bevoegde instantie dat hij/zij geselecteerd is als internationaal jurylid. - afstaan beenmerg medisch attest - afstaan organen of weefsels medisch attest - onbezoldigde begeleiding/bijstand van gehandicapten/zieken tijdens vakantiereizen en verblijven in binnenen buitenland - medisch attest m.b.t. de arbeidsongeschiktheid van de gehandicapte/zieke - attest van deelname aan reis/verblijf afgegeven door de organiserende vereniging. - prenataal onderzoek medisch attest met vermelding prenataal onderzoek - borstvoedingspauze attest van de arts - afstaan bloed, plasma, bloedplaatjes ofwel een door de dokter van de bloedtransfusiedienst ondertekend bewijsstuk; ofwel bloedgevers- of plasmageverskaart. - pleegzorg attest van de lijnverantwoordelijke pleegzorg met naam van pleegouder en pleegkind of pleeggast - autokeuring attest van het keuringsstation waar de auto gekeurd is. - preventief kankeronderzoek medisch attest met de vermelding: preventief kankeronderzoek - oproeping door het bestuur van de attest medische expertise (medex) - medische check-up 50+ medisch attest met vermelding medische check-up oproeping als getuige of als gezworene oproepingsbrief - oproeping door de burgerlijke en militaire invaliditeitscommissies attest arbeidsreglement K&G 2015

34 34 - oproeping door statutaire raden en attest commissies - medische behandeling als slachtoffer van medisch attest een arbeidsongeval - raadpleging van de VZW Sociale Dienst geen attest 10 - Medisch onderzoek bij aanwerving, attest periodieke medische onderzoeken door de arbeidsgeneesheer en spontane raadpleging van de arbeidsgeneesheer - therapie in kader van ongewenst gedrag attest - De zesmaandelijkse tuberculinetest, het medisch attest RX-onderzoek en de Hepatitis B- vaccinatie voor personeelsleden die in aanraking komen met risico-gezinnen - Deelneming aan de officiële sportdag attest van deelname voor de Vlaamse ambtenaren 16. MUZIEK OP DE WERKVLOER. 11 Muziek op de werkvloer is verboden, tenzij met hoofdtelefoon. 17. FACULTATIEVE VERMELDINGEN Volgende facultatieve vermeldingen gaan als bijlage bij dit arbeidsreglement: De syndicale vertegenwoordiging bij Kind en Gezin: bijlage 9. Wagenparkreglement: bijlage PLAATS WAAR HET ARBEIDSREGLEMENT KAN WORDEN GERAADPLEEGD: Papieren bundel: Een volledige bundel ligt ter inzage op de volgende plaatsen: Centrale administratie Dienst HRM Intranet: Personeelszaken/Arbeidsreglement Datum van inwerkingtreding: 1 juli Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 10 april Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 18 oktober Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 21 december arbeidsreglement K&G 2015

35 35 Voor de representatieve vakorganisaties ACOD ACV-openbare diensten VSOA Claudia Imbrechts Luc Rutsaert Francis Van Lindt Voor de werkgever Katrien Verhegge arbeidsreglement Kind en Gezin 2015

36 36 Bijlagen bij het arbeidsreglement 1. Nota Het Nieuwe Werken 2. Overzicht werkroosters van deeltijdse personeelsleden 3. Specifieke werktijdregelingen 4. Richtlijnen voor de personeelsleden van Kind en Gezin betreffende het informatica- en telefoniegebruik 5. Adressen Arbeidsinspectie en Sociale Inspectie 6. Geweld, pesterijen en ongewenst gedrag door derden: registratieformulier 7. Contactpersonen psychosociale risico s op het werk en integriteitsvragen 8. Adressen Federale overheidsdienst voor medische expertise MEDEX (voorheen ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST) 9. Overzichtstabel syndicale vertegenwoordiging bij Kind en Gezin 10. Wagenparkreglement Deontologisch charter Gedragscode samenwerken in diversiteit 13. Camerabewaking 13 Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 21 december Wijziging van arbeidsreglement na Entiteitsoverlegcomité van 3 februari arbeidsreglement K&G 2015

37 Arbeidsreglement bijlage 1: Het Nieuwe Werken aangepast aan de OZB BZ 2014/3 m.b.t. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Goedgekeurd op DC 18/11/2014 kader 1. Kind en Gezin wil een dynamische, flexibele organisatie en aantrekkelijke werkgever zijn. Het Nieuwe Werken met plaats- en tijdonafhankelijk werken wordt daarom conform de omzendbrief BZ 2014/3 mogelijk gemaakt, waarbij de focus ligt op prestaties en het behalen van resultaten. 2. Kind en Gezin maakt in principe het Nieuwe Werken mogelijk voor alle administratieve personeelsleden. Daarmee wordt een optimale flexibiliteit in werkorganisatie voor iedereen nagestreefd. 3. Voor alle administratieve personeelsleden is een werkplek op de administratieve standplaats voorzien. Toch kan elk administratief personeelslid, volgens de mogelijkheden van de functie, de noodzaak van de concrete opdracht, de eigen bewezen competenties en de werkprivébalans bepaalde taken op een andere plaats of tijdens andere momenten uitvoeren. Zo wordt een win-winsituatie voor zowel het personeelslid als de werkgever nagestreefd. 4. Bij overtredingen kunnen sancties of tuchtmaatregelen worden uitgesproken, zoals in punt 8 van het arbeidsreglement is beschreven. definities 5. Het Nieuwe Werken is een werkorganisatie of manier van werkuitvoering waarbij werknemers o gedefinieerde opdrachten uitvoeren, resultaatsgericht werken; o los van tijd, tijdsonafhankelijk werken; o los van ruimte, plaatsonafhankelijk werken. 6. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken is een concrete vorm van Nieuw Werken waarbij de opdracht wordt uitgevoerd op een andere werkplek dan de administratieve standplaats en/of op andere tijdstippen dan binnen de werktijden. 7. De andere werkplek is deze werkplek, verschillend van de administratieve standplaats waar een personeelslid in het kader van het Nieuwe Werken administratieve taken opneemt, meer bepaald thuis, in een satellietkantoor of bij derden. betrokken personeelsleden 8. wie Administratieve personeelsleden kunnen, conform de regelgeving uit deze bijlage, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, op uitzondering van:

38 o o o Indien ze behoren tot de personeelsleden met een specifiek uurrooster, zoals opgenomen in bijlage 6 van het arbeidsreglement. Deze personeelsleden kunnen beperkt gebruik maken van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Personeelsleden die vallen onder overige personeelsleden van het arbeidsreglement genieten andere faciliteiten om hun werk flexibel te organiseren. Indien er individuele tegenindicaties zijn. Persoonlijke tegenindicaties worden in een functioneringsgesprek toegelicht en schriftelijk geformuleerd in de evaluatie en jaarplanning. De tegenindicaties kunnen enkel gebaseerd zijn op ALGEMENE OBJECTIEVE ARGUMENTEN: a. de aard van de functie / zoals in het functieprofiel en de jaarplanning beschreven; b. de individuele aangetoonde competenties / zoals in de jaarlijkse evaluatie of een functioneringsgesprek beschreven. c. Organisatorische redenen; d. Financiële redenen. Personeelsleden met een arbeidshandicap kunnen in overleg met de leidinggevenden een afwijking vragen op de algemene afspraken over het Nieuwe Werken. 9. recht en vrijwilligheid Het personeelslid meldt vooraf aan het afdelingshoofd de momenten van plaats- en tijdsonafhankelijk werken op basis van de gemaakte werkplanning. Het afdelingshoofd kan deze opvolging aan een lagere leidinggevende overdragen. Het afdelingshoofd - of een lager leidinggevende - kan de concrete plaats- en tijdonafhankelijk werken inperken of weigeren op basis van CONCRETE OBJECTIEVE ARGUMENTEN: a. de dienstverlening aan de externe en interne klant; b. de concrete opdracht / zoals in de werkplanning toegelicht; c. de noodzakelijke aanwezigheid op overleg en vergaderingen / zoals in de werkplanning toegelicht; d. de werk-privébalans / zoals door de betrokken medewerker aangebracht. Het plaats- en tijdsonafhankelijk werken gebeurt op vrijwillige basis. los van tijd 10. bereikbaar en beschikbaar Indien de dagtaak uitgevoerd wordt op de administratieve standplaats of in een satellietkantoor blijft de regeling van stam-, glij- en servicetijden zonder meer geldig. Afwijkingen kunnen besproken en toegestaan worden door het afdelingshoofd. Indien de dagtaak uitgevoerd wordt op het thuisadres of bij derden maakt het personeelslid vooraf duidelijke afspraken met het afdelingshoofd over bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens de servicetijd. De afspraken m.b.t. bereikbaarheid en beschikbaarheid doen geen afbreuk aan de vrijheid om los van tijd de opdracht uit te voeren. los van ruimte 11. plaatsonafhankelijk werken Naast de administratieve standplaats kan een medewerker zijn opdracht uitvoeren op een andere werkplek zoals thuis, bij derden of een satellietkantoor.

39 12. satellietkantoren Voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden er satellietkantoren ter beschikking gesteld welke gebruikt kunnen worden volgens de plaatselijke richtlijnen: o de provinciale administratie Antwerpen; o de provinciale administratie Limburg; o de provinciale administratie Oost-Vlaanderen; o de provinciale administratie Vlaams-Brabant en Brussel; o de provinciale administratie West-Vlaanderen en o de centrale administratie te Brussel; o de Vlaams Administratieve Centra. resultaatsgericht werken Alle medewerkers van Kind en Gezin moeten resultaatsgericht werken. 13. periodieke planning en terugkoppeling In het bijzonder worden afspraken gemaakt en gecommuniceerd over te behalen resultaten bij het Nieuwe Werken. Dit geldt bij deze werkorganisatie als belangrijkste opvolgingsmethode. Daarom bespreekt en definieert het personeelslid met het afdelingshoofd tijdens een werkplanning de opdrachten in de komende periode en maakt duidelijke AFSPRAKEN OVER DE MODALITEITEN: a. de operationele opdrachten; b. de te behalen korte termijndoelen of resultaten; c. bereikbaarheid en beschikbaarheid; d. de bijdrage tot de dienstverlening en de servicetijd. Deze modaliteiten verantwoorden het Nieuwe Werken. De behaalde en niet-behaalde doelen worden teruggekoppeld na het verstrijken van de planningsperiode. Het afdelingshoofd bepaalt op welke manier deze werkplanning en terugkoppeling binnen de afdeling plaats heeft. Het personeelslid participeert aan deze plannings- en overlegmomenten. 14. communicatie en registratie Het personeelslid zorgt voor een duidelijke registratie van de bereikbaarheid via de elektronische agenda - ten laatste de dag vóór het plaats- en tijdsonafhankelijk werken. De elektronische agenda staat open minstens voor de volledige afdeling of autonome entiteit zodat de beschikbaarheid en bereikbaarheid duidelijk wordt. Het personeelslid verzekert een correcte en geactualiseerde invulling van de elektronische agenda. Het afdelingshoofd bepaalt op welke manier er binnen de afdeling bijkomend wordt gecommuniceerd. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 15. administratieve standplaats Bij het Nieuwe Werken blijft de administratieve standplaats onveranderd. 16. verzekeringen en arbeidsongevallen

40 Tijdens het plaats- en tijdsonafhankelijk werken blijft het personeelslid gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Een duidelijke en voortijdige communicatie van de modaliteiten is daarom essentieel. 17. ziekte De reglementering m.b.t. ziekte en ziektemelding blijft onveranderd van toepassing op de dagen of dagdelen van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. 18. materiaal en kosten De gemaakte kosten in het kader van het Nieuwe Werken zijn ten laste van het personeelslid, meer bepaald m.b.t.: o o o o verplaatsingskosten in het kader van plaatsonafhankelijk werken; maaltijdkosten; de eventuele inrichtingskosten om de andere werkplek aan te passen; de verbruikskosten van nutsvoorzieningen. Een beperkt aantal draagbare computers en mobiele telefoontoestellen of GSM s worden beschikbaar gesteld in het kader van het Nieuwe Werken. Voor ergonomisch kantoormateriaal kan een personeelslid zich volgens de geldende procedure richten tot de dienst voor preventie en bescherming op het werk. 19. welzijn Personeelsleden die plaatsonafhankelijk werken op het thuisadres of bij derden verklaren stilzwijgend dat deze andere werkplek beantwoordt aan de ergonomische minimumnormen en veiligheidsvoorschriften. De preventieadviseur kan de telewerkplaats onderzoeken bij een calamiteit of arbeidsongeval. Indien het gaat om een bewoond huis (thuisadres) is een voorafgaandelijke afspraak met het personeelslid noodzakelijk. Het personeelslid neemt deel aan de initiatieven ter bevordering van het groepsgevoel en de teamwerking. deontologie 20. vertrouwelijke informatie Het personeelslid verzekert ook tijdens het plaats- en tijdsonafhankelijk de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de informatie van klanten en van partners en neemt daartoe alle noodzakelijke maatregelen, conform de geldende richtlijnen. 21. documenten Tenzij in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd, kan een medewerker geen klanten- en personeelsgegevens op papier, USB-geheugenstick, CD, dvd of een andere drager naar de andere werkplek meenemen. Er kan alleen met de gegevens op de server worden gewerkt. Tenzij in overleg met en onder verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd, kan een personeelslid geen originele documenten en dossierstukken naar de andere werkplek meenemen.

41 Arbeidsreglement bijlage 10: Wagenparkreglement Kind en Gezin 1. Inleiding 1.1. Doel van het wagenreglement Dit document is opgesteld voor de IVA Kind en Gezin binnen de Vlaamse overheid. Het heeft tot doel een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen over toewijzing, beheer en gebruik van de ter beschikking gestelde voertuigen, en de rechten en verplichtingen uiteen te zetten die daaruit voortvloeien voor de werknemers. Uiteraard geeft de terbeschikkingstelling van een voertuig in geen enkel geval een eigendomsrecht of een zakelijk recht op het voertuig aan de werknemer. De werknemer verbindt zich ertoe om het voertuig op eenvoudig verzoek in te leveren bij de entiteit, in perfecte staat en voorzien van alle accessoires en documenten die in de dienstwagen aanwezig waren bij de terbeschikkingstelling Definitie dienstvoertuig en dienstreis Een dienstvoertuig is een werkinstrument dat ter beschikking wordt gesteld om de werknemer dienstreizen te laten uitvoeren als andere vervoersmogelijkheden zoals de fiets en het openbaar vervoer, geen optie zijn. Onder een dienstreis kan worden begrepen: de uitvoering van taken, zoals bepaald in de functieomschrijving; een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar zeer verscheiden bestemmingen in opdracht of op uitnodiging van de bevoegde hiërarchische meerdere van het personeelslid; een verplaatsing van de woonplaats of de standplaats naar een werkplaats die niet de vaste plaats van tewerkstelling is; woon-werkverkeer met een dienstwagen om redenen van kortere afstand of tijd tussen de bestemming van de dienstopdracht en de woonplaats, of in het kader van een gereglementeerde interventietaak, na toestemming van de hiërarchische meerdere. De verplaatsing van de woonplaats naar een vaste plaats van tewerkstelling wordt als woonwerkverkeer beschouwd en is daarom privéverkeer. Een dienstwagen kan alleen worden gebruikt voor woon-werkverkeer en ander privéverkeer als dat conform de personeelsregelgeving is én als dat in dit wagenreglement (tabel 1 als bijlage) uitdrukkelijk is bepaald. De werkgever en de gebruiker van het voertuig dragen daarvoor de parafiscale en fiscale gevolgen.

42 Huurvoertuigen en aangekochte voertuigen Om financiële en functionele redenen worden dienstvoertuigen aangekocht of gehuurd. De manier waarop een voertuig is verzekerd, kan daardoor verschillen. In ieder voertuig ligt een wagenfiche, waarin de verzekeringssituatie voor dat specifieke voertuig is opgenomen Geldigheid en voorwaarden van wijziging Dit wagenreglement geldt voor elke gebruiker van een dienstvoertuig dat ter beschikking gesteld wordt door Kind en Gezin. De werknemer wordt geacht dit wagenreglement te kennen. De entiteit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wagenreglement en verbindt zich ertoe die wijzigingen te communiceren Administratie en beheer De dienst Facility van Kind en Gezin neemt het dagelijkse beheer van de voertuigen en van de bijbehorende technische contracten op zich. Alleen de verzekeringsmodaliteiten van de voertuigen die eigendom zijn van Kind en Gezin worden beheerd door HRM Verzekeringen. Het administratieve beheer is in handen van het logistieke coördinatieteam. Voor alle onderhoudsaspecten is de coördinator van de onderhoudsdienst gebouwen verantwoordelijk. Bij problemen of onduidelijkheden kan er in tweede instantie contact worden opgenomen met het diensthoofd Facility, die vanuit de functie van wagenbeheerder verantwoordelijk is voor het beleid over het operationele gebruik en beheer van de dienstvoertuigen en de juiste toepassing ervan. De contactgegevens van al deze mensen zijn vermeld op de wagenfiche die zich in het voertuig bevindt. 2. Het voertuig 2.1. Samenstelling van de vloot: soorten voertuigen Kind en Gezin heeft diverse soorten voertuigen in zijn vloot. Hieronder worden ze opgesomd.

43 3 1) Poolwagens Een poolwagen heeft als stelplaats de centrale administratie van Kind en Gezin en staat ter beschikking van alle personeelsleden. Iedereen kan voor een dienstopdracht een poolwagen aanvragen middels het versturen van een vervoersaanvraag naar Het logistieke coördinatieteam bepaalt in functie van vraag en aanbod welke wagen aan het personeelslid wordt toegewezen. De voornaamste criteria zijn: Moeilijke bereikbaarheid met openbaar vervoer Veel materiaal mee te nemen Meerdere personen zodat het voor Kind en Gezin goedkoper is Urgentie (ziekenvervoer, ) Staking openbaar vervoer (carpooling in functie van dienstverzekering voor personen en diensten waarvoor AW geen optie is) Een combinatie van bovenstaande criteria In elk geval wordt een poolwagen niet permanent toegewezen aan een persoon of dienst, net zomin als voor langere periodes. Elke wagen heeft de wettelijke verplichte aansprakelijkheidspolis voor inzittenden. Het onderhoud en de administratie gebeuren via Facility. 2) Technische wagens Een technische wagen wordt zo goed als uitsluitend gebruikt door de dienst Facility. We verstaan daaronder de wagens die ter beschikking worden gesteld voor de vervoersrondes en de grote bestelwagens van de onderhoudsdienst gebouwen. Het onderhoud en de administratie gebeuren via Facility. 3) Permanente dienstvoertuigen Een permanent dienstvoertuig wordt ter beschikking gesteld van één werknemer. De administrateur-generaal heeft recht op een dienstwagen voor persoonlijk gebruik in binnenen buitenland (zie Vlaams Personeel Statuut 13/01/2006 art. V 12 2, 5 en rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/11). Daarnaast bepaalt de administrateur-generaal voor elke werknemer afzonderlijk of hij recht heeft op een permanent dienstvoertuig. De toekenning van een voertuig vloeit niet automatisch voort uit een functie. De keuze van het dienstvoertuig is afhankelijk van het professionele gebruik dat de werknemer ervan moet maken. De personen aan wie de administrateur-generaal een permanent dienstvoertuig toekende, vind je terug in tabel 1 als bijlage.

44 Bestelling van het voertuig Facility bestelt het voertuig. Alle contacten met de verhuurfirma, distributeur of fabrikant verlopen via de wagenbeheerder of het personeelslid dat verantwoordelijk is voor de aankoop. De werknemer neemt geen rechtstreeks contact op met de verhuurfirma, distributeur of fabrikant Vervanging van het voertuig Het voertuig wordt vervangen op basis van het oordeel van de wagenbeheerder die dit motiveert met het oog op een optimaal beheer van het wagenpark. De wagenbeheerder informeert de werknemer over de vervanging van het voertuig Wijzigingen in het voertuig Als de entiteit beslist dat tijdens het gebruik van het voertuig aanpassingen aan de uitrusting van het voertuig nodig zijn, vallen die kosten ten laste van de werkgever. Wijzigingen in het voertuig op verzoek van de werknemer moeten door de wagenbeheerder worden goedgekeurd. De kosten van wijzigingen in het voertuig, die niet als functioneel kunnen worden beschouwd, worden mits toestemming van de wagenparkbeheerder door de werknemer zelf rechtstreeks betaald. 3. Gebruik van het voertuig 3.1. Ontvangst van een permanent dienstvoertuig Bij de levering of ontvangst van een permanent dienstvoertuig gaat de werknemer na of: de wagen overeenstemt met het bestelde voertuig; de wagen beschikt over een gevarendriehoek, een verbanddoos, een brandblusser, een reservewiel, een reflecterend veiligheidsvestje en een parkeerschijf; de volgende documenten aanwezig zijn in het voertuig: een verzekeringsattest (een groene verzekeringskaart), een inschrijvingsbewijs, een gelijkvormigheidsattest, een Europees aanrijdingsformulier, de gebruikshandleiding, het onderhoudsboekje, de reiswijzer (groen infoboekje) en de aan de nummerplaat gelinkte tankkaart. Als de werknemer tekortkomingen vaststelt, neemt hij via de administratief beheerder contact op met de wagenbeheerder Ontvangst van een poolwagen Bij de overhandiging van de contactsleutel en de reiswijzer (groen infoboekje) van een poolwagen gaat de werknemer na of: de wagen voor minstens de helft is volgetankt; de aan de nummerplaat gelinkte tankkaart aanwezig is in het voertuig. Als de werknemer tekortkomingen vaststelt, neemt hij contact op met administratief beheerder.

45 5 Facility waakt erover dat: de wagen beschikt over een gevarendriehoek, een verbanddoos, een brandblusser, een reservewiel, een reflecterend veiligheidsvestje en een parkeerschijf; de volgende documenten aanwezig zijn in het voertuig: een verzekeringsattest (een groene verzekeringskaart), een inschrijvingsbewijs, een gelijkvormigheidsattest, een Europees aanrijdingformulier, de gebruikshandleiding, het onderhoudsboekje, de aan de nummerplaat gelinkte tankkaart Voortgangscontrole van het gebruik van de poolwagens en technische wagens Het gebruik van de poolwagens en technische wagens wordt gevolgd met a) de gegevens die bij elk gebruik van de wagen ingevuld dienen te worden in de reiswijzer (groen infoboekje), de aan de nummerplaat gelinkte tankkaart. In de reiswijzer dienen steeds volgende gegevens correct te worden ingevuld: datum bestemming uur van vertrek kilometerindex bij het vertrek naam en graad van de verantwoordelijke ambtenaar aantal vervoerde personen bevoorrading (olie/benzine) uur van aankomst handtekening van de autobestuurder kilometerindex bij aankomst (onder de rubriek opmerkingen ) In bijlage 3 is een procedure voor de ontlening van poolwagens opgenomen. Deze procedure kan steeds gewijzigd worden naar aanleiding van een gewijzigde regelgeving en/of situaties en is steeds ter beschikking op eenvoudige vraag bij het Logistiek Coördinatieteam Facility Zorgvuldig gebruik Algemeen De werknemer gebruikt zijn voertuig zorgvuldig. Hij mag het hem toegewezen voertuig niet ombouwen, noch opties of toebehoren erop installeren, en hij mag geen enkele markering aanbrengen zonder de voorafgaande toestemming van de wagenbeheerder. Hij is ervoor verantwoordelijk dat hij zijn voertuig goed gebruikt in alle situaties en dat hij het in goede staat behoudt. De werknemer neemt de volgende maatregelen om de risico s van diefstal te beperken. Hij laat indien mogelijk geen waardevolle voorwerpen in het voertuig achter.

46 6 Indien mogelijk neemt hij de voorkant (of de kaart) van de geluidsinstallatie weg als hij zijn voertuig verlaat. Hij sluit zijn wagen af als hij hem verlaat en hij controleert of alle raampjes gesloten zijn. Hij parkeert het voertuig altijd op een veilige plaats. De werknemer rijdt hoffelijk en milieubewust met zijn dienstvoertuig. Hij past daartoe de Robprincipes ( Rustig op de Baan van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) toe die opgenomen zijn op de website De werknemer verbindt zich ertoe om het voertuig niet uit te lenen, behalve in de gevallen die opgesomd staan in dit reglement, om het voertuig niet onder te verhuren, noch om het voertuig in onderpand of garantie te geven, op welke manier dan ook. Het is verboden om rijlessen te geven met het dienstvoertuig. Het is de werknemer verboden om personen of goederen te vervoeren tegen betaling of om het voertuig aan te wenden op een manier die niet overeenstemt met de bestemming ervan. Trips buiten België en het Groothertogdom Luxemburg met een poolwagen of een technische wagen zijn niet toegelaten. Voor permanente dienstvoertuigen (uitgezonderd leasewagens) moet de werknemer zelf een aparte verzekering afsluiten voor reisbijstand en pechverhelping. Als de werknemer met een permanent dienstvoertuig het Belgische of Luxemburgse grondgebied verlaat, gaat hij op de groene kaart na of de verzekering die verplaatsing dekt Gebruik van een poolwagen De werknemer zorgt ervoor dat bij inlevering van de contactsleutel van het voertuig de brandstoftank nog voor minstens de helft gevuld is Gebruik van een technische wagen De werknemer verbindt zich ertoe geen andere passagiers mee te nemen dan werknemers van Kind en Gezin. De werknemer zorgt ervoor dat bij inlevering van de contactsleutel van het voertuig de brandstoftank volledig gevuld is Onderhoud en herstellingen De werknemer die toestemming heeft om een dienstvoertuig te gebruiken voor privéverkeer (zie bijlage 1) leeft de onderhoudsvoorschriften strikt na die opgesteld zijn door de autoconstructeur en die opgenomen zijn in de gebruikshandleiding. Alle noodzakelijke richtlijnen zijn opgenomen in de boorddocumenten en worden toegelicht aan de werknemer bij de ontvangst van het voertuig. Als de werknemer aanvullende vragen of problemen heeft, kan hij een beroep doen op de verantwoordelijke onderhoud (zie bijlage 2). Als er zich een probleem voordoet met het voertuig, leest de werknemer de onderhouds- en herstellingsinstructies voor hij een beroep doet op een officiële concessiehouder van het merk

47 7 van het voertuig. Elke werkopdracht buiten het standaardonderhoud moet vooraf voorgelegd worden aan de verantwoordelijke onderhoud en goedgekeurd worden door de wagenbeheerder. De werknemer legt het onderhoudsboekje van de wagen bij elk onderhoud voor en waakt erover dat de concessiehouder een stempel plaatst bij elke onderhoudsbeurt. De werknemer kijkt regelmatig de staat van de banden (bandenspanning, sleet), het peil van de olie en van de koelvloeistof na. Het personeelslid dat over een dienstwagen beschikt, reinigt het voertuig aan de binnen- en buitenzijde Banden De werknemer die toestemming heeft om een dienstvoertuig te gebruiken voor privéverkeer (zie bijlage 1) laat de banden vervangen bij een bandencentrale die door de verantwoordelijke onderhoud wordt aangeduid. Alle door Kind en Gezin aangekochte wagens hebben een stel winterbanden die op aangeven van de verantwoordelijke onderhoud zullen worden aangebracht bij het begin van de winterperiode. Hetzelfde gebeurt voor de verwijdering van de winterbanden bij het einde van de winterperiode Pechverhelping Op de wagenfiche staat het callcenternummer van de firma die de werknemer moet contacteren bij autopech. De collectieve polis is alleen van toepassing in België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Voor permanente dienstvoertuigen (uitgezonderd leasewagens) moet de werknemer zelf een aparte verzekering afsluiten voor reisbijstand en pechverhelping Brandstof Aan ieder voertuig is een tankkaart met een geheime code gekoppeld. Daarmee kan de werknemer de brandstof betalen die het dienstvoertuig verbruikt. De geheime code mag in geen enkel geval doorgegeven worden aan een derde. De werknemer leeft in ieder geval de gebruiksvoorschriften na die de distributeur van de kaart hem gegeven heeft. De werknemer is verantwoordelijk voor het gebruik van de kaart. In geval van verlies, defect of diefstal van de kaart belt de werknemer onmiddellijk naar het telefoonnummer dat vermeld staat op de wagenfiche. Bij elke tankbeurt is de bestuurder verplicht het juiste kilometeraantal van het voertuig in te geven. Als het gebruik van de kaart uitzonderlijk onmogelijk is (wegens verlies, defect, diefstal), kan de werknemer op een andere wijze betalen. In dat geval legt hij de kassabon ter goedkeuring voor aan de wagenparkbeheerder en kan hij het bedrag nadien terugvorderen bij de kassa van de Dienst Financiën Verzekering Ieder dienstvoertuig (zowel aangekocht als geleased) is minimaal verzekerd op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid in België. De landen waar de autoverzekering van toepassing is,

48 8 worden wettelijk bepaald (cf. achterzijde van het verzekeringsattest waarop alle landen zijn opgesomd waar de polis van toepassing is). Een overzicht van de afgesloten verzekeringen is opgenomen in de wagenfiche die zich in het voertuig bevindt Procedure bij een ongeval Bij elk schadegeval met een wagen die eigendom is van Kind en Gezin vult de werknemer het Europese aanrijdingsformulier in. Onmiddellijk daarna brengt hij de administratief beheerder (zie bijlage 2) op de hoogte van de schade. De administratief beheerder licht vervolgens zelf de wagenbeheerder en HRM Verzekeringen in. Het is eveneens nodig om een Europees aanrijdingsformulier in te vullen als: er geen tegenpartij is of als de tegenpartij niet bekend is; een proces-verbaal werd opgesteld door de federale politie; alleen het voertuig van de tegenpartij beschadigd is; het niet om een ongeval gaat, maar om diefstal of vandalisme. Ook als een politieagent zegt dat de ongevalsaangifte overbodig is, vult de werknemer het aanrijdingsformulier in. Anders kan de verzekeraar pas kennisnemen van het dossier nadat het parket zijn onderzoek heeft beëindigd, wat soms jaren kan duren. Als de werknemer het Europese aanrijdingsformulier invult, houdt hij rekening met de volgende punten: hij geeft de feiten weer zoals ze zich hebben voorgedaan, zonder verantwoordelijkheden te leggen; hij vult de aangifte altijd onmiddellijk ter plaatse in en beide partijen ondertekenen de aangifte voor akkoord. Zo is er geen risico op een wijziging van de versie; hij kruist op de aangifte aan welke situatie zich heeft voorgedaan; hij ondertekent het formulier. De handtekening heeft betrekking op het gedeelte van het formulier dat over zijn voertuig handelt en op de schets van het ongeval die samen met de tegenpartij is opgemaakt; als hij de rubriek Opmerkingen niet invult, houdt dat in dat hij akkoord gaat met de versie van de tegenpartij; hij vraagt een afschrift van het proces-verbaal als de politie er een heeft opgemaakt. Bij een ongeval met een wagen die eigendom is van Kind en Gezin verstuurt de werknemer de originele documenten van de aangifte (pv + aanrijdingsformulier) onmiddellijk naar de administratief beheerder. Daarnaast bezorgt hij ook een schriftelijke verklaring over de omstandigheden van het ongeval en bij voorkeur ook foto s van de schade aan de administratief beheerder. De verantwoordelijke onderhoud voegt daar nog een schadebestek aan toe. Het voorzien van een vervangwagen wordt bekeken binnen de mogelijkheden van het wagenpark. Het volledige schadedossier wordt vervolgens via de administratief beheerder doorgeloodst naar HRM Verzekeringen. Ook bij elk schadegeval met een wagen die geleast of gehuurd wordt, vult de werknemer het Europese aanrijdingsformulier in. Onmiddellijk daarna brengt hij de administratief beheerder (zie bijlage 2) op de hoogte van de schade. De administratief beheerder licht vervolgens zelf de

49 9 wagenbeheerder en de lease of verhuurfirma in. De werknemer volgt vervolgens de procedure en/of instructies van de lease of verhuurfirma Procedure bij diefstal, poging tot diefstal, vandalisme of vluchtmisdrijf De werknemer onderneemt de volgende acties bij elke (mislukte) poging tot diefstal, bij diefstal van het voertuig, van de sleutels, van toebehoren of boorddocumenten, bij vandalisme en bij vluchtmisdrijf: hij dient zo snel mogelijk klacht in bij de politie. vervolgens zendt hij een kopie van het proces-verbaal van zijn verhoor, dat ter plaatse overhandigd wordt bij zijn klachtneerlegging, naar de administratief beheerder. Die zal op zijn beurt HRM Verzekeringen het schadedossier bezorgen en de wagenbeheerder inlichten. in geval van diefstal van het voertuig overhandigt hij alle sleutels aan de administratief beheerder, eventueel samen met de afneembare voorzijde of de veiligheidskaart van de radio. Bij diefstal of verlies van een of meer sleutels van het voertuig treft de werknemer onmiddellijk alle maatregelen om de diefstal van het voertuig te vermijden. hij brengt onmiddellijk de wagenbeheerder op de hoogte. daarna vraagt hij de verantwoordelijke onderhoud een afspraak te maken met de concessiehouder van het merk van het voertuig. Die zal contact opnemen om de cilinders te vervangen of de sleutels opnieuw te coderen Boetes en diverse kosten De werknemer is verplicht om alle kosten van boetes of andere overtredingen en straffen, die hij heeft opgelopen in de periode waarin hij over het voertuig beschikte of het gebruikte, ten laste te nemen, zelfs als hij zijn entiteit ondertussen verlaten heeft, om welke reden dan ook. De werknemer zal de verschuldigde sommen binnen de vooropgestelde termijn betalen, zoniet dreigt Kind en Gezin zich genoodzaakt te zien gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de werknemer. Alle gevolgen van een inbeslagneming van de wagen door de politie, door het gerecht of door elke andere bevoegde publieke instantie, ten gevolge van een overtreding van de wegcode of andere strafbare feiten, zijn ten laste van de werknemer, als die schuldig wordt verklaard aan de aan hem verweten feiten Privégebruik Poolwagens en technische wagens: toestemming voor privégebruik en de gevolgen ervan Privégebruik van het ter beschikking gestelde voertuig is niet toegestaan. Doe je dit toch, dan spreekt Kind en Gezin je aan op je verantwoordelijkheid.

50 Permanente dienstvoertuigen: toestemming voor privégebruik en de gevolgen ervan Privégebruik van het ter beschikking gestelde voertuig is alleen toegestaan voor de personeelsleden die zijn vermeld in bijlage 1 die bij dit wagenreglement is gevoegd (cf. punt 1.1.). De toelating voor het gebruik van het voertuig door familieleden dient formeel te worden gegeven door de administrateur-generaal. Opgepast! Een toegestaan privégebruik houdt onder meer in: De ritten tijdens privégebruik zijn geen dienstopdracht van Kind en Gezin: zowel het personeelslid als de gezinsleden/inzittenden van de auto worden beschouwd als nietpersoneelsleden (= externen). Dit betekent dat een personeelslid niet verzekerd is via de abeidsongevallenpolis. De inzittenden zijn verzekerd via de aansprakelijkheidsverzekering van het voertuig. Een bijkomende verzekering is desgewenst door het personeelslid zelf op eigen kosten af te sluiten. Bij eventuele schade veroorzaakt door de autobesturende partner/een gezinslid/een andere bekende van het personeelslid aan het voertuig of aan anderen, zal het personeelslid zelf de schade vergoeden waarvoor de verzekeraar niet tussenkomt, tenzij de administrateur-generaal daar anders over beslist. Bij eventuele schade veroorzaakt door het personeelslid aan het voertuig of aan anderen, zal Kind en Gezin de schade vergoeden waarvoor de verzekeraan niet tussenkomt. Het brandstofgebruik (met uitzondering van alle privéreizen in het buitenland) en de verzekering van het voertuig worden door Kind en Gezin bekostigd voor alle personen, vermeld in de bijlage. Kind en Gezin betaalt eveneens de CO2-heffing voor ieder voertuig waarmee woon-werkverkeer of ander privégebruik is toegestaan. De kosten van de eventuele huur van een garage en van een privéparkeerplaats zijn ten laste van de werknemer. Het gebruik van het dienstvoertuig moet worden afgestemd op het verzekeringsattest (groene verzekeringskaart) Fiscaliteit bij privégebruik van dienstvoertuigen Een werknemer die de toestemming krijgt om het dienstvoertuig te gebruiken voor privédoeleinden, zal vaststellen dat het voordeel op de fiscale aangifte is opgenomen. De werknemer moet daarvoor maandelijks voorheffing betalen. Voor personen met een dienstvoertuig in een openbare dienst gelden de volgende speciale fiscale regels. Personen die een dienstvoertuig ter beschikking hebben voor woon-werkverkeer worden forfaitair belast op een voordeel van alle aard. Het voordeel van alle aard (VAA) voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig wordt berekend door een CO2-percentage toe te passen op 6/7 van de cataloguswaarde van het voertuig. De berekeningsformule is: VAA = cataloguswaarde x %(CO2-percentage)* 6/7.

51 11 De cataloguswaarde is de gefactureerde waarde, met inbegrip van BTW en opties, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, afslagen en ristorno s. Opgelet: de functionele opties (funtionele verlichting, kleur, logo s, speciale inrichting laadbak ) worden niet meegeteld. De waarde van het VAA wordt degressief verminderd met 6% per jaar, vanaf het 2 e jaar en met een maximum van 30%. Als het voordeel geen volledig jaar genoten werd, wordt de pro-rata-temporisregel toegepast. Functioneel of toevallig privégebruik met een dienstvoertuig valt niet onder de regeling, zoals bijvoorbeeld het occasionele gebruik in geval van zeer vroege of zeer late dienstopdrachten van een werknemer die op andere dagen gebruik maakt van het openbaar vervoer of van een privévoertuig. Als een werknemer met een dienstvoertuig rijdt om grote pakken dossiers mee naar huis te nemen wordt dat niet als functioneel gebruik, maar als voordeel van alle aard beschouwd. Als een werknemer die belast is met een avonddienst of een weekenddienst, met een interventievoertuig naar huis rijdt om dringende taken onmiddellijk te kunnen uitvoeren, wordt dat niet beschouwd als privégebruik van het dienstvoertuig Privéverplaatsingen in het buitenland In geval van toegestane privéverplaatsingen in het buitenland is de werknemer ertoe gehouden om zijn brandstofkosten en tolgeld ten laste te nemen. De werkgever komt in geen enkel geval tegemoet in die kosten Schorsing of verbreking van het recht op het dienstvoertuig Het recht op het gebruik van het dienstvoertuig kan geschorst of verbroken worden door de administrateur-generaal in de onderstaande gevallen. Schorsing: in geval van arbeidsongeschiktheid van meer dan zes maanden zonder onderbreking; in geval van schorsing van het rijbewijs voor een periode van drie weken of meer. Verbreking: bij het ontslag van de werknemer; in geval van zware of herhaalde nalatigheden tegenover de verplichtingen, opgelegd door het wagenreglement; bij ongeoorloofd privégebruik; in geval van een gemotiveerde beslissing van de administrateur-generaal.

52 12 Als de werknemer zijn recht op het gebruik van een dienstvoertuig verliest, levert hij het voertuig onmiddellijk in. Als de werknemer zijn arbeidsovereenkomst beëindigt, levert hij het dienstvoertuig ten laatste in op zijn laatste werkdag Inlevering van het voertuig Bij de definitieve inlevering van het voertuig let de werknemer erop dat: het voertuig proper is, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant; het voertuig in goede staat (mechanisch, koetswerk, interieur) binnengebracht wordt; de persoonlijke voorwerpen verwijderd zijn; de officiële documenten in de wagen blijven (evenals sleutels, reservesleutels, alarm); de tankkaart afgegeven wordt. Alle zichtbare schadepunten worden vermeld in een expertiseverslag dat ondertekend wordt door de verantwoordelijke onderhoud en de werknemer. Versie: 13 maart 2013

53 Arbeidsreglement bijlage 11: Deontologisch Charter Wij zijn open, positief, gedreven en deskundig. Respect voor de rechten van het kind is een cruciale waarde voor ons. Kinderen en in het bijzonder kinderen in een risicovolle situatie mogen daarom rekenen op onze extra inspanning: wij nemen bijzondere maatregelen om deze kinderen te ondersteunen, hun situatie op te volgen en indien nodig effectief in veiligheid te brengen/ in bescherming te nemen. Wij vinden het belangrijk om ons open te stellen voor, en tegemoet te komen aan, de diversiteit binnen onze samenleving en binnen onze organisatie. Iedereen kan rekenen op een respectvolle omgang. Deze boodschap willen we benadrukken o.a. via onze manier van spreken en via een zeker neutraliteit in houding en voorkomen. Onze persoonlijke voorkeuren en privébelangen spelen geen rol tijdens de uitvoering van onze professionele opdracht. Wij verzekeren 1 de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de informatie die wij bekomen tijdens de uitoefening van onze job omdat het vertrouwen van onze klant belangrijk is. Wij zorgen voor continuïteit in dienstverlening en voor een optimale afstemming tussen verschillende dienstverleners (zowel intern als extern) om een kwaliteitsvolle opvolging van dossiers te verzekeren. Wij onderwerpen ons oordeel en handelen aan een morele toets. Dit houdt in dat we stilstaan bij en rekening houden met de implicaties ervan en dit voor alle betrokkenen. Dilemma s bespreken we open met elkaar of met onze leidinggevende. Wanneer onze waarden in geding zijn, wegen zij door bij het nemen van een beslissing. Onze inspanningen focussen zich op het bereiken van de doelstellingen in collegialiteit. 1 keuze na advies JD om verzekeren niet te wijzigen of bijkomende toelichting op te nemen n.a.v. een bemerking in de zin dat we de vertrouwelijkheid niet kunnen verzekeren gezien gerecht deze kan opeisen. Motivering JD: De bedoeling is de persoonsgegevens en informatie te beschermen binnen het wettelijk kader. Enkel indien een wettelijk kader (zoals bv deze m.b.t. het beroepsgeheim u de mogelijkheid geeft om te spreken, mag je spreken. Wanneer de toelichting wordt opgenomen, is het te vrijblijvend.

54 Arbeidsreglement bijlage 12: Gedragscode: samenwerken in diversiteit Kind en Gezin wil zich ten volle inzetten voor een optimaal welzijn van haar werknemers. Verwachtingen in de samenwerking Kind en Gezin is van oordeel dat het zich waardig gedragen tegenover mekaar op het werk, op elk niveau in de organisatie, een minimumvereiste is voor een goede samenwerking. Om de samenwerking vlot te laten verlopen en een goede werksfeer te creëren, verwacht Kind en Gezin dat iedereen zijn collega s respecteert en zich verdraagzaam opstelt. Alle medewerkers moeten zich fatsoenlijk en beleefd gedragen tegenover hun collega s. Dit houdt ook in dat: geen enkele vorm van discriminatie kan; iedereen met eerbied behandeld wordt. Redenen voor discriminatie: : geslacht: ook zwangerschap, bevalling, moederschap huidskleur, afkomst, nationaliteit of etnische achtergrond seksuele geaardheid burgerlijke staat geboorte: oorsprong, cultuur, binnen/buiten huwelijk, moedertaal fortuin: kansarmoede en sociale uitsluiting, rijk of arm leeftijd geloof of levensbeschouwing gezondheidstoestand handicap of fysieke eigenschap: handicap wordt zeer ruim gezien niveau opleiding Wat is diversiteit? Met diversiteit wordt bedoeld: de verschillen die ieder van ons tot een uniek persoon maken en die bijdragen tot het welzijn van de werknemers en het succes van de organisatie. Deze gedragscode is ingegeven door de diversiteitgedachte die voor de organisatie een basisregel vormt. De diversiteitgedachte is opgenomen in de missie van Kind en Gezin: 'Kind en Gezin wil, samen met haar partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen creëren.' Ook in de basiswaarden van Kind en Gezin staat respect voor diversiteit centraal. Respect voor diversiteit is zowel naar onze klanten als naar collega s een manier van omgaan met elkaar. Met deze gedragscode wordt de samenwerking met respect voor diversiteit voor collega s verduidelijkt. Voor wie? Iedereen die werkt bij Kind en Gezin. De richtlijn voor samenwerking: heb een gemeenschappelijk doel voor ogen en bouw daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen; bevorder de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de verscheidenheid van de mensen. Hou rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen;

55 Maak duidelijke afspraken en kom deze afspraken na; Behandel anderen collegiaal en met respect; Geef feedback aan de collega s en aanvaardt ook feedback van hen; Luister naar collega s, laat de anderen uitspreken. Bij problemen: richtlijn bij ongewenst gedrag binnen Kind en Gezin Praat erover! Als je denkt dat bepaald gedrag niet door de beugel kan of als bepaald gedrag zeer kwetsend overkomt, overweeg dan of dit kan worden uitgepraat met de betrokkene(n) zelf. Soms is het ongewenste gedrag niet zo bedoeld of is de collega na een signaal bereid om zijn of haar houding aan te passen. Praten met wie onmiddellijk betrokken is, is niet altijd makkelijk of mogelijk. Misschien is er op het werk een collega die je in vertrouwen kan nemen en die samen met jou kan nadenken over hoe je het best kan reageren. Misschien is je leidinggevende goed geplaatst om de negatieve ervaring te bespreken. Voor advies, ondersteuning of bemiddeling kan je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Welzijn en Integriteit op het nummer 02/ of per mail:

56 Arbeidsreglement bijlage 13: Camerabewaking Met het oog op de veiligheid van de personeelsleden en de bescherming van de goederen van het agentschap is bij de centrale administratie camerabewaking georganiseerd. 1 Op het gelijkvloers In de inkomhal: - boven het onthaal met zicht op de toegangsdeur; - op de muur rechts van de inkomhal met zicht op de controlepoortjes in de inkomhal; - op de muur uiterst links van de inkomhal met zicht op de liften in de inkomhal. In de gang van de inkomhal naar de K&G-Academie: - in het begin van de gang, gericht naar de K&G-Academie; - op het einde van de gang, gericht naar het hoofdgebouw. In de K&G-Academie niveau +1 (± gelijkvloers hoofdgebouw): - op de loopbrug, in de richting van de toiletten en de keuken. - op de loopbrug, in de richting van het hoofdgebouw. In het hoofdgebouw niveau 1 (niveau van de binnenkoer): - in de wachtruimte voor de liften (niv 1), gericht op de liften en de deur naar de directieparking; - in de traphal, gericht op de buitendeur naar de binnenkoer (parking); - buiten aan de deur van het hoofdgebouw naar de binnenkoer. Deze is gericht op het draaihek en de naastliggende nooduitgang; (*) - naast de goederenlift (in de buurt van de inrit naar de parking), in de richting van het portaal voor de goederenlift; - tegen de poort tussen de straat en de binnenkoer. Deze is gericht naar buiten zodanig een binnenrijdende auto zichtbaar is; (*) - in de hoek onder de buitenloopbrug tussen de K&G-Academie en het hoofdgebouw. Deze is gericht naar de binnenkant van de poort tussen de straat en de binnenkoer In de K&G-Academie niveau gelijkvloers (niveau van de binnenkoer): Buitencamera s: - naast de eetzaal boven de zone die toegang verleent naar een ondergrondse parking. Deze camera is gericht op een nooduitgang;

57 - boven de deur van de K&G-Academie naar de binnenkoer. Deze is gericht op het draaihek en de naastliggende nooduitgang. (*) Binnencamera s onder de loopbrug in de K&G-Academie: - naast de deur van de binnenkoer naar de K&G-Academie. Deze is gericht naar de keuken; - naast de deur van de afwaskeuken. Deze is gericht naar het hoofdgebouw. Binnencamera s in de eetzaal: - boven het koffietoestel, gericht naar de nooduitgang van de eetzaal. De beelden van camera s, aangeduid met (*), zijn continu zichtbaar aan de balie. De andere camera s kan men oproepen aan de balie, of verschijnen aan de balie wanneer er een noodsituatie zich voordoet. De noodscenario s kunnen zijn: een brandmelder die afgaat, een nooduitgang die door niet bevoegde geopend wordt, bij inbraakalarm. De huisbewaarder heeft dezelfde bevoegdheden als de balie.

58 Bijlage 2 Overzicht roosters Roosterregel U/week U/jaar Dagen/week Week Ma Di Wo Do Vr Za Zo A A , A , A , C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

59 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

60 C C C C C C C C C C C , C , C C , C , C , C , C , C , C C ,

61 C C , C , C C , C , C , C , C C C , C C , C C C

62 C , C , C , C , C C C C , C , C , C , C , C C , C , C ,

63 C , C , C , C , C , C , C C C , C C , C C , C , C

64 C , C , C , C , C , C , C , C C , C , C , C , C C , C142 18,99 987,

65 C C , C C , C C , C C

66 C , C C C C C , C C ,

67 C C C C C C C ,

68 C , C , C C C C C C ,

69 C C C C C C , C C ,

70 C , C C , C C C C C , C

71 C , , C , C C C , C , C ,

72 C C C C , C , C , C , C , C , C , C C , C , C , C ,

73 C , C , C C , C , C , C C C , C , C C , C , C , C

74 C , C C C , C , C C , C , C , C , C , C , C , C , C , C ,

75 C , C , C C , C , C , C C C , C C C C , C , C , C ,

76 C , C , C , C268 19,03 989, C269 19, , C270 22, , C C272 22, ,60 3, C C C C , C , C , C C

77 C , C , C , C , C C , C , C , C

78 C , D10 22, , D11 22, , D12 22, , D13 22, , D14 22, , D15 22, , D16 22, , D17 22, , D18 22, , D19 22, , D2 22, , D20 22, , D21 22, , D22 22, , D23 22, , D24 22, ,60 3, D25 22, , D26 22, , D27 22, , D29 22, ,60 3, D3 22, , D30 22, ,

79 D31 22, , D32 22, , D33 22, ,60 3, D34 22, ,60 3, D35 22, , D36 22, ,60 3, D37 22, ,60 3, D38 22, ,60 3, D39 22, , D4 22, , D40 22, ,

80 D41 22, ,60 3, D42 22, , D45 34, ,40 4, D46 22, , D47 22, , D48 22, , D49 22, , D5 22, , D50 22, ,60 3, D51 22, , D52 22, , D54 22, , D55 22, , D57 22, , D58 22, ,

81 D59 22, ,60 3, D6 22, , D60 22, , D61 22, , D63 22, ,60 3, D7 22, , D8 22, , D9 22, , E1 26, , E10 26, , E11 26, , E12 26, , E13 26, , E14 26, ,20 3, E15 26, ,20 3, E16 26, , E17 26, ,20 3,

82 E18 26, ,20 3, E19 26, ,20 3, E2 26, , E20 26, ,20 3, E21 26, , E22 26, ,20 3, E23 26, , E24 26, , E25 26, , E26 26, ,20 3, E27 26, ,20 3, E28 26, ,20 3, E29 26, ,20 3, E3 26, , E30 26, ,20 3, E31 26, ,

83 E32 26, ,20 4, E33 26, , E34 26, , E35 26, , E36 26, , E4 26, , E40 26, , E41 26, , E42 26, ,20 4,

84 E43 26, , E44 26, , E45 26, ,20 3, E46 26, ,20 3, E47 26, ,20 3, E48 26, , E49 26, , E5 26, , E50 26, ,20 3, E51 26, ,20 3, E52 26, , E53 26, ,20 3, E54 26, ,20 3, E55 26, ,20 3, E56 26, ,20 3, E57 26, ,20 3, E58 26, ,

85 E59 26, ,20 3, E6 26, , E60 26, , E61 26, ,20 3, E62 22, , E63 26, ,20 4, E64 26, ,20 3, E65 26, , E66 26, , E67 26, , E7 26, , E8 26, , E9 26, , F1 30, , F10 30, ,

86 F11 30, , F12 30, , F13 30, , F14 30, , F15 30, , F16 30, ,80 4, F17 30, , F18 30, ,80 4, F19 30, , F2 30, , F20 30, ,80 4, F21 30, , F22 30, , F23 30, ,80 4, F24 30, ,80 4, F25 30, ,80 4, F26 30, , F27 30, , F28 30, ,

87 F29 30, , F3 30, , F30 30, , F31 30, , F32 30, ,80 4, F33 30, ,80 4, F34 30, ,80 4, F35 30, , F36 30, ,80 4,

88 F37 30, ,80 4, F38 30, , F39 30, , F4 30, , F40 30, , F , F F43 26, , F44 22, ,60 3,

89 F F F , F , F5 30, , F , F F

90 F53 30, , F54 22, ,60 3, F F F F F59 30, ,80 4, F6 30, , F60 22, ,

91 F F F , F F , F F F

92 F69 26, , F7 30, , F70 26, , F71 30, ,80 4, F72 22, ,60 3, F , F , F F77 26, ,

93 F78 26, , F F8 30, , F F81 26, ,20 3, F F83 34, , F ,

94 F85 34, ,40 4, F86 30, ,80 4, F87 30, ,80 4, F9 30, , F90 30, ,80 4, F , F92 30, ,80 4, F93 30, , F94 30, ,80 4, F95 30, ,

95 F96 30, ,80 4, F97 30, , F98 30, , G1 34, , G10 34, ,40 4, G11 34, ,40 4, G12 34, ,40 4, G14 34, ,40 4, G15 34, ,40 4, G16 34, ,40 4, G17 34, ,40 4,

96 G18 34, , G19 34, , G20 34, ,40 4, G22 34, , G23 34, , G24 34, , G25 34, , G26 34, , G27 34, ,40 4, G28 34, ,40 4, G29 34, ,40 4, G3 34, ,

97 G4 34, , G5 34, , G6 34, , G7 34, , G9 34, ,40 4, H001 30, ,80 4, H H003 34, , H , H H H007 26, , H , H009 26, , H , H011 26, ,

98 H H013 22, , H H , H016 34, , H H018 30, , H H020 22, , H021 22, , H022 26, ,

99 H023 22, , H H , H , H , H , H H H

100 H H034 30, ,80 4, H H H037 22, ,60 3, H038 22, , H039 22, ,60 3, H , H , H

101 H , H H045 30, ,80 4, H H , H H ,

102 H050 22, ,60 3, H051 22, ,60 3, H052 34, ,40 4, H053 30, , H H H056 30, , H , H ,

103 H059 22, , H060 22, ,60 3, H , H , H , H , H , H066 22, , H067 22, ,60 3, H , H069 26, , H070 22, ,60 3, H ,

104 H , H073 22, ,60 3, H , H075 26, ,20 4, H , H , H H H ,

105 H081 30, , H082 30, ,80 4, H , H084 26, , H085 22, , H086 22, ,60 3, H , H , H089 30, , H ,

106 H H092 30, , H093 26, ,20 4, H094 30, , H , H096 22, ,60 3, H097 26, , H098 26, , H

107 H , H101 30, , H102 30, , H , H , H106 22, , H ,

108 H H , H111 30, , H112 22, ,60 3, H , H H115 30, ,80 4, H , H117 22, , H ,

109 H H H H H H125 26, , H , H ,

110 H H H130 26, ,

111 Arbeidsreglement bijlage 3 specifieke werktijdregelingen Bijlage 3: Specifieke uurroosters Functie morgen glijtijd voormiddag stamtijd middag glijtijd namiddag stamtijd avond glijtijd servicetijd vm servicetijd nm van tot van tot van tot van tot van tot van tot van tot onthaalpersoneel personeel van de helpdesk chauffeurs back-office K&G 8: u30 vergaderservice (1) onderhoudsdienst intern onderhoudsdienst extern OPMERKINGEN: (1) (2) (3) mits uitdrukkelijke toestemming van de lijnverantwoordelijke uitzonderlijk ook van 11u30 tot 13u30 uur ja (volle en halve dagdelen) indien het gevolg van uitdrukkelijk opgelegde opdrachten tussen en 7.00 uur en in de weekends ja (volle en halve dagdelen) indien het gevolg van uitdrukkelijk opgelegde opdrachten die meer als 8 uur per werkdag bedragen en opdrachten in de weekends

112 Arbeidsreglement bijlage 3 specifieke werktijdregelingen mogelijkheid tot recuperatie in volle/halve dagdelen ja, volle dagdelen neen (2) ja, halve en volle dagdelen neen (2) neen (2) neen (3) n 7.00 uur en in de weekends uur per werkdag bedragen

113 Richtlijnen voor de personeelsleden van Kind en Gezin betreffende het informatica- en telefoniegebruik Bijlage aan het arbeidsreglement 1

114 Inhoudstafel Inhoud Inhoudstafel... 2 Inleiding Geheimhouding van vertrouwelijke informatie Wat is vertrouwelijke informatie?... 6 Openbaarheid van bestuur en spreekrecht versus vertrouwelijke informatie Algemene richtlijnen bij het samenwerken rond vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens Gebruik van privétoestellen gebruik Waarvoor gebruiken? Richtlijnen... 9 Naam... 9 Wachtwoord... 9 Wat kan en wat kan niet?... 9 Opsomming van de huisregels... 9 Automatisch doorsturen naar externe adressen Het gebruik van gedeelde adressen Gebruik van en vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens Intern gebruik van tussen collega s van K&G Externe communicatie vertrekkende vanuit K&G Externe communicatie ontvangen door K&G Beschermingsmaatregelen en controles Sancties bij misbruik Maatregelen bij definitief vertrek uit K&G Gebruik van Lync Internetgebruik vanuit K&G-omgeving Wat kan en wat kan niet? Controles Sancties bij misbruik Diefstal, verlies en beschadiging van hardware Richtlijnen bij diefstal en verlies Algemeen Specifiek Richtlijnen bij beschadiging Computer- en smartphonegebruik Richtlijnen Je gegevens beveiligen Installatie van eigen software op toestellen van K&G Beperking van de grootte van de persoonlijke folder Toegang tot de teamsites en de netwerkfolders

115 6.2 Beperkingen die gelden bij het gebruik van een privétoestel Installatie van K&G-software op privétoestellen Telefoniegebruik Richtlijnen Vaste toestellen Toestellen voor administratieve personeelsleden Toestellen voor regioteamleden Het toestel Controles Geblokkeerde nummers Gebruik van een simkaart van K&G op een privétoestel Inleveren van hardware Algemeen Inleveren van de gsm of smartphone, afzonderlijke K&G simkaart of notebook Intranetgebruik Richtlijnen voor het gebruik van het prikbord Hoe worden controles uitgevoerd tegen ongeoorloofd gebruik? Recht om te controleren Wat kan worden gecontroleerd? Doel van de controle Hoe kan worden gecontroleerd? Een permanente algemene controle Een occasionele algemene controle Een individuele controle Aankondiging van de controles Controles op telefoongebruik Wie voert controles uit en op initiatief van wie worden controles uitgevoerd? Hoe wordt de controle uitgevoerd? Ter beschikking gesteld materiaal dat wordt beschouwd als voordeel in natura Bijlage 1 Aanvullingen bij de richtlijnen omtrent het gebruik Virussen en hoaxen Kettingmail Elektronische tijdschriften Mailboxonderhoud Bestemmelingen Bijlage 2 Raadgevingen bij de richtlijnen omtrent het computergebruik Leegmaken van de prullenbak Belang van wachtwoorden Belang van de virusscanner en raadgevingen met betrekking met internetcriminaliteit Vergrendelen van je toestel Opslaan op onveilige media Opslaan van documenten op de folder Everyone

116 Bijlage 3 Afspraken met betrekking tot gsm- en smartphonegebruik voor administratieve personeelsleden Gebruik van code Facturatie Belangrijk Bijlage 4 Raadgevingen bij de richtlijnen omtrent het gsm- en smartphonegebruik Beveiliging tegen misbruik Onderhoud batterijen Bijlage 5 Betalingsmethode voor regioteamleden Systeem van gesplitste facturatie (split billing) Belbudget Binnenlands belverkeer Buitenlands belverkeer Facturatie Activatie van de gsm Niet betaling van de maandelijkse factuur Bijlage 6 Betalingsmethode voor administratieve personeelsleden Persoonlijk toegewezen gsm en smartphone met mogelijkheid om privé te bellen via code Gedeelde gsm Bijlage 7 Maatregelen in het kader van de bescherming van het intern netwerk Grootte van de persoonlijke mailbox Mailgrootte die kan doorgestuurd worden De grootte van de persoonlijke folder op het intern netwerk Bijlage 8 Handreiking sociale media De handreiking Communiceer open Het is een gesprek Het is geven en nemen Reageer gepast Maak je een fout of weet je het niet? Het internet vergeet niet Maak jezelf bekend als ambtenaar Houd je aan wetten, regels en procedures Wees loyaal tegenover de Vlaamse overheid en je collega's Vergeet je job niet

117 Inleiding Opslaan, delen en verwerken van informatie door middel van technologie is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse praktijk. Zaken als Facebook, Twitter en andere LinkedIn s maken voor velen deel uit van de dagelijkse routine en amusement. Informatietechnologie wordt binnen Kind en Gezin (verder K&G) echter gebruikt voor professionele doeleinden. De spelregels die belangrijk zijn, zijn duidelijk anders dan hetgene misschien gewoon is wanneer je laptops, smartphones, tablets, enz. privé gebruikt, ook al zijn de toestellen en de toepassingen op het eerste gezicht erg gelijkend. We proberen binnen K&G het gebruiksgemak van privétoepassingen en de vereisten die eigen zijn aan professionele toepassingen zo veel als mogelijk naar elkaar toe te laten groeien. Maar helemaal hetzelfde zal het nooit zijn. We stellen aan onze personeelsleden ICT-middelen ter beschikking die bestaan uit toestellen ( hardware zoals laptops, computers, gsm s, smartphones, enz.) en software ( , Office, Lync, Edison, Mirage, Internet Explorer, enz.). Deze middelen dienen om informatie te verwerken, te delen en te verspreiden om een kwalitatieve dienstverlening en de onderlinge samenwerking te ondersteunen. Omdat zowel de toestellen, de software als de informatie ter beschikking gesteld worden door K&G, gebeuren alle acties die uitgevoerd worden met dit materiaal automatisch ook in naam van K&G. Daarom willen we met dit document duidelijke richtlijnen geven aan de personeelsleden om een vlotte, veilige en doeltreffende werking van de informatie- en communicatietechnologie te realiseren. De bedoeling is dat iedereen weet wat toegestaan is en wat niet, op welke manier gegevens beveiligd moeten worden, enz. Het gebruik van de ICT-middelen houdt dus in dat je de richtlijnen die hieronder uitgelegd worden ook respecteert. Er kan aan jou verantwoording gevraagd worden over de manier waarop je de middelen hebt gebruikt en over de naleving van deze richtlijnen. 5

118 1. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie Om op een vlotte en efficiënte manier te kunnen samenwerken met collega s en partners van K&G is het belangrijk op een veilige manier informatie op te slaan en te delen. K&G biedt hiervoor meer mogelijkheden aan dan vroeger, waarbij zeker het samenwerkingsplatform Microsoft Office 365 (O365) 1 vanaf 2014 boeiende nieuwe opties biedt: in de eerste plaats kan je informatie opslaan op de hiervoor voorziene platformen en dossieropvolgingssystemen zoals Mirage, Osiris, Edison, Nota Directiecomité, enz. eveneens kan je informatie bewaren en delen via gedeelde folders en het samenwerkingsplatform O365; dit samenwerkingsplatform is ook geschikt om informatie te delen met derden buiten K&G indien de informatie niet via voorgaande middelen kan gedeeld en toegankelijk worden gemaakt, kan je informatie delen via , Lync, telefonie en sociale media. Niet alle mogelijkheden zijn geschikt voor alle vormen van informatie. Omdat er meer mogelijkheden zijn, is het meer dan vroeger essentieel om altijd af te wegen of de opgeslagen en gedeelde informatie een vertrouwelijk karakter heeft. Een omschrijving van wat vertrouwelijke informatie is, staat hieronder. Indien de informatie een vertrouwelijk karakter heeft of indien het persoonsgegevens betreft, zijn er bijzondere richtlijnen te volgen. Bij twijfel of informatie een vertrouwelijk karakter heeft en/of persoonsgebonden is, kan je steeds terecht bij jouw leidinggevende. 1.1 Wat is vertrouwelijke informatie? Informatie is vertrouwelijk indien de belangen van de betrokkenen kunnen worden geschaad bij de openbaarmaking ervan (zie verder punt 1.2). Een belangrijke categorie vertrouwelijke informatie heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de dienstverlening van K&G. Persoonsgegevens genieten van een bijzondere bescherming voorzien in de Wet op de Verwerking van de persoonsgegevens. Persoonsgegevens moet je altijd beschouwen als vertrouwelijke informatie die niet kan openbaar gemaakt worden en die op een zorgvuldige en veilige wijze bewaard en doorgestuurd moet worden (zie hiervoor punt 1.2). Openbaarheid van bestuur en spreekrecht versus vertrouwelijke informatie K&G beschikt over een veelheid van informatie. Alhoewel grote delen van deze informatie ter beschikking wordt gesteld van de burger in het kader van de openbaarheid van bestuur, is een deel van de informatie toch vertrouwelijk omdat de belangen van de betrokkenen worden geschaad bij openbaarmaking van de informatie: belangen van natuurlijke personen, bv. gegevens die onder het medische geheim vallen, tuchtdossiers, dossiers met persoonsinformatie belangen van de Vlaamse overheid, bv. het geheim van beraadslagingen van instanties die politieke beslissingen nemen, informatie over een interne audit belangen binnen gerechtelijke procedures, bv. informatie met betrekking tot gerechtelijke procedures of strafrechtelijke feiten waarbij de Vlaamse overheid betrokken partij is 1 Bij het herschrijven van deze bijlage in september 2014, omvatte het Microsoft samenwerkingsplatform Office 365 (O365) volgende toepassingen: Outlook en agenda, (team)sites, Lync (online vergaderen en samenwerken), Office, OneDrive en Newsfeed. Dit kan wijzigen naargelang het aanbod en hetgene waar K&G gebruikt van maakt. 6

119 zaken van maatschappelijk belang, bv. informatie die invloed kan hebben op de openbare orde en veiligheid of informatie die een economisch, financieel of commercieel belang kan schaden. 1.2 Algemene richtlijnen bij het samenwerken rond vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens In een aantal gevallen werken we binnen K&G samen rond vertrouwelijke informatie. Nog veel frequenter werken we samen rond persoonsgebonden informatie en gebruiken we hiervoor ICT-middelen. De algemene stelregel is dat je hierbij de nodige zorgvuldigheid aan de dag moet leggen. Onderstaande algemene richtlijnen behandelen alleen de voorwaarden voor het gebruik van informaticamiddelen. Voor vragen omtrent beroepsgeheim enz. verwijzen we naar de bestaande teksten en afspraken (zie intranet). Algemeen is er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de beheerders van de ICT-opslagmogelijkheden en jezelf: De beheerders garanderen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de systemen door het gebruik van firewalls, een wachtwoordenbeleid, of de nodige vormen van toegangsbeheer (wie kan aan welke informatie?). Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en meest veilige opslag van jouw bestanden met persoonsgegevens en de geheimhouding van de paswoorden die je gebruikt. Dat wil zeggen: o dat je bestanden met persoonsgegevens opslaat in het door K&G voorziene klassement, folder of dossieropvolgingssysteem (zoals bv. Edison, Mirage, enz.). Zo kan je informatie delen met collega s die ook toegang hebben tot die informatie en kan er geen informatie verloren gaan omdat van alle kritieke informatie een back-up gemaakt wordt. o dat je jouw computer vergrendelt met je wachtwoord als je jouw computer onbeheerd achter laat. Om te weten waar je welke gegevens veilig kan bewaren en hoe je ze veilig kan delen, kan je onderstaande richtlijnen gebruiken. a) Situatie 1: Er is een systeem beschikbaar dat specifiek in gebruik is voor de opslag en het delen van de gegevens. Het gaat hier om systemen die we in gebruik hebben zoals Edison, Mirage, SAP, Nota DC, Vaccinnet, ehealth, VONET, Prolin, Jedos, enz. De opslag en het delen van gegevens binnen deze systemen is veilig. Zowel de toegang tot het systeem als het delen van de gegevens zijn beveiligd volgens de afspraken die gemaakt zijn en alleen personen die bevoegd zijn, hebben toegang tot die systemen. Wanneer er specifieke richtlijnen bestaan voor beveiliging en toegang, zijn die door ICT ingebouwd. b) Situatie 2: We gebruiken het beveiligde Microsoft Cloud-samenwerkingsplatform O365 dat voor K&G is opgezet. In tegenstelling tot bij de toepassingen in situatie 1, worden het platform en onze gegevens in O365 bewaard en beheerd door een Amerikaanse leverancier (in dit geval Microsoft) die contractueel niet gebonden is aan de Belgische privacywetgeving. De voordelen zijn dat toegang gemakkelijker te geven is aan derden waar we mee samen werken (bv. teamsites), dat ook niet-k&g-toestellen (eigen tablets of smartphones, pc thuis) gemakkelijk aan deze informatie kunnen en dat de werking vrijwel altijd gegarandeerd is (ook wanneer onze eigen systemen tijdelijk uitvallen). We kunnen er bovendien, door de opzet, van uitgaan dat ook vertrouwelijke gegevens even veilig zijn binnen deze toepassing als op onze eigen systemen. Nadeel is wel dat we moeten vermijden om persoonsgebonden informatie over dit systeem te delen. Specifieke richtlijnen worden in de rest van de tekst verstrekt. 7

120 c) Situatie 3: We gebruiken een andere toepassing die niet door K&G beheerd wordt of die niet voor K&G opgezet is. Het gaat hier in de meeste gevallen om sociale media (Twitter, Facebook, Yammer, LinkedIn en dergelijke) of opslagmogelijkheden op het internet (Google Docs, Google Drive, Dropbox, Evernote, enz.). Voor deze toepassingen, hoe interessant ze ook mogen zijn, hebben we geen overeenkomsten met de leveranciers en zijn we dus volledig gebonden aan de voorwaarden die zij opleggen voor het gebruik van hun dienst. Vanuit ICT worden deze toepassingen niet ondersteund. Deze toepassingen mogen we dus zeker niet gebruiken als middel om kritieke, persoonsgebonden of vertrouwelijke informatie te delen of in op te slaan. We kunnen volgende overwegingen gebruiken om na te kijken of deze toepassingen voor ons een voordeel bieden: Weeg af of het een voordeel heeft om data op te slaan op één van deze publieke niet-beveiligde Cloud-platformen. Een applicatie aangeboden door K&G biedt steeds de voorkeur. Sla enkel niet-vertrouwelijke en voor de organisatie niet-kritieke data op in een publieke niet-beveiligde Cloud-toepassing, gelet op de beperkte zekerheid rond de beveiliging. Indien nodig worden deze data versleuteld. Sla hier zeker nooit persoonsgegevens op. Zorg ervoor dat je het overzicht behoudt over welke informatie waar staat. Vertrouw niet op een publiek niet-beveiligd Cloud-platform voor de beschikbaarheid van data. Deze platformen komen en gaan, passen hun voorwaarden, financiering of kostprijs aan en zijn meestal niet aansprakelijk als de dienst een paar uur of enkele dagen niet beschikbaar is. Tenslotte vragen we nog specifieke aandacht voor het gebruik van externe harde schijven, USB-sticks, enz. om gegevens te transporteren. Indien het over vertrouwelijke gegevens gaat, is het erg belangrijk om dit te beperken tot situaties waarin het echt niet anders kan voor de uitvoering van het werk. In dat geval moet je uiterst zorgvuldig zijn en diefstal of verlies vermijden. Indien het mogelijk is, versleutel je de gegevens. 1.3 Gebruik van privétoestellen Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de Office 365 toepassing, via privétoestellen (smartphone, tablet of eigen pc). Intranet en de dossieropvolgingssystemen Mirage, Edison, Osiris en andere zijn enkel toegankelijk via de toestellen van K&G, omwille van bovenvermelde redenen van vertrouwelijkheid en privacygevoeligheid van de gegevens die hierin beschikbaar zijn. Op die manier kan K&G de personeelsleden flexibiliteit in de gegevenstoegang aanbieden, gekoppeld aan een veilige verwerking van persoonsgebonden gegevens. 2. gebruik is een communicatiemiddel dat K&G als werkgever aanbiedt aan zijn personeelsleden. Om te vermijden dat verkeerd en/of storend gebruikt wordt, geven we hierna een aantal richtlijnen die kunnen garanderen dat een goed hulpmiddel is en blijft voor ons werk. 2.1 Waarvoor gebruiken? biedt de mogelijkheid om vlotter professionele informatie uit te wisselen met mensen binnen en buiten ons agentschap. 8

121 2.2 Richtlijnen Naam Ieder personeelslid binnen K&G heeft een persoonlijk adres. Wachtwoord Elke mailbox is beveiligd met een wachtwoord, dat voldoet aan de veiligheidsvereisten conform de op dat ogenblik gegeven instructies. Je bent er altijd toe gehouden om jouw wachtwoord vertrouwelijk te houden en groepswachtwoorden binnen de overeenkomstige gebruikersgroep te houden. Geef wachtwoorden nooit door! Wat kan en wat kan niet? en met de middelen die K&G als werkgever aan de personeelsleden ter beschikking heeft gesteld, is in principe alleen toegestaan voor de uitvoering van de opgelegde taken. Je moet je tijdens de diensturen volledig aan je job te wijden. Je kan ons systeem wel gebruiken voor het ontvangen en versturen van persoonlijke berichten, zowel intern als extern, mits dit jouw dagelijkse werkzaamheden niet verstoort. Opsomming van de huisregels Pas dezelfde basisprincipes toe voor berichten als bij gewone briefwisseling of bij een telefoongesprek: communiceer correct en vermeld jouw naam en contactgegevens. Gebruik geen voor vertrouwelijke informatie. Een kleine fout kan ervoor zorgen dat het bericht ongewenst bij de verkeerde personen terecht komt. (zie verder punt ) Gebruik geen voor het verspreiden en versturen van persoonsgegevens. (zie verder punt 2.2.2) Hou het kort en wees duidelijk in jouw vraag of conclusie. Maak gebruik van vakantieboodschappen. Geef daarin aan vanaf wanneer s niet meer en weer wel worden gelezen en bij wie de correspondent in de tussentijd terecht kan en vermeld de contactgegevens van die persoon of eventueel het adres van een gedeelde mailbox. Hou je aan de wetgeving. Verstuur geen berichten met de volgende inhoud: o berichten die obsceen of beledigend zijn o berichten die in strijd zijn met de openbare orde o berichten die in strijd zijn met de goede zeden o berichten die het privéleven van iemand aantasten o berichten met discriminerende of xenofobische inslag of die daartoe aanzetten. Respecteer de wet op het auteursrecht (1994). Dat betekent onder meer dat je alleen teksten of afbeeldingen van derden mag verspreiden en gebruiken met de toestemming van de oorspronkelijke auteur. Verzend geen berichten met commercieel, politiek en/of religieus karakter. Verstuur geen kettingmails. Verstuur geen virussen of valse virusmeldingen. Krijg je er toch één binnen via , breng dan onmiddellijk de ICT-Helpdesk op de hoogte. Verstuur geen berichten die bedoeld zijn om mensen te pesten. Pas op met sarcasme en cynisme. Een bericht in geschreven vorm kan door de lezer verkeerd geïnterpreteerd worden. 9

122 Gebruik nooit voor discussies, meningsverschillen of emotioneel geladen boodschappen. Gebruik de telefoon voor dringende of complexe vragen. Zorg ervoor dat het gebruik van de infrastructuur niet overbelast: vermijd het doorsturen van grote bijlagen. Het gebruik van linken zorgt er voor dat de belasting van de infrastructuur beperkt blijft en dat je altijd beschikt over de meest recente versie van een document. Bovendien heeft alleen diegene die de rechten heeft om de link te openen, toegang tot de informatie. Automatisch doorsturen naar externe adressen Het automatisch doorsturen van s vanuit een K&G-mailbox naar een extern adres (bv. Hotmail, Gmail, Telenet, ) is niet toegestaan. De veiligheid van de berichten kan bij die aanbieders immers niet gegarandeerd worden. Het gebruik van gedeelde adressen Het is belangrijk goed te overwegen of het zinvol is om een gedeeld adres te creëren. In elk geval is het belangrijk om afspraken te maken voor het openen en tijdig beantwoorden van de vragen. s vanuit een gedeelde mailbox worden nooit anoniem verstuurd en geven altijd ook een telefoonnummer op van contactpersoon of van een team- of afdelingssecretariaat. Het inschrijven op nieuwsbrieven vanuit een gedeelde mailbox (bv. is niet toegestaan. Het gevolg hiervan is dat de mailboxen overspoeld kunnen worden met algemene berichten terwijl ze bedoeld zijn om berichten van de interne of externe klanten te ontvangen. 2.3 Gebruik van en vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens leent zich niet voor het verspreiden of versturen van vertrouwelijke informatie zoals onder meer persoonsgegevens. Door het verzenden van informatie via verlies je immers de controle op de verzonden informatie. Intern gebruik van tussen collega s van K&G Algemene regel is te verwijzen naar de interne systemen waar de informatie is opgeslagen en hiernaar snelkoppelingen te voorzien. Informatie kan ook gedeeld worden door gebruik van initialen of het nummer van een dossier, waardoor de informatie anoniem wordt gemaakt. Indien het noodzakelijk is om deze informatie toch via te versturen, dan verwachten we dat je als ontvanger de informatie meteen opslaat in het systeem dat daarvoor voorzien is en dat je die uit de verwijdert. Als verzender mag je dan ook niet vergeten om de informatie te wissen uit jouw map met verzonden s. Externe communicatie vertrekkende vanuit K&G Gebruik met partners van K&G, zoveel mogelijk de beveiligde communicatiekanalen zoals e-health, Insisto/Domino, VONET, Zeer privacygevoelige informatie (bv. kinddossiers naar ONE of buitenlandse overheidsinstanties of zorgverleners) verstuur je best telefonisch, per fax of op papier of via 10

123 een versleutelde of via een met paswoord beveiligd document. Het paswoord kan je dan via een ander kanaal doorgeven aan jouw correspondent. Soms zal er met een partner een vertrouwd adres opgezet zijn. In dat geval is het mailverkeer beveiligd en is dat gelijkwaardig aan het intern gebruik van . Externe communicatie ontvangen door K&G Vraag jouw partners om zoveel mogelijk te communiceren via de beveiligde communicatiekanalen (zie hierboven bij externe communicatie vertrekkende vanuit K&G). Verwerk alle documenten en informatie die je via van derden ontvangt onmiddellijk in de beschikbare interne systemen en verwijder de uit de mailbox K&G. 2.4 Beschermingsmaatregelen en controles De afdeling ICT behoudt zich het recht voor om netwerk- en computersystemen van K&G te beschermen tegen bedreigingen. Dit kan onder de vorm van ingrepen bij acute bedreigingen en het instellen van permanente beschermingsmaatregelen, o.a. bescherming tegen spam, virussen en overbelasting van het netwerk via volumebeperking van de bijlagen. Om eventueel ongeoorloofd gebruik van deze communicatiemiddelen door de personeelsleden tegen te gaan, kan de werkgever controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 Hoe worden controles uitgevoerd?. Sancties bij misbruik Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire maatregel, zoals die bepaald is in het arbeidsreglement en het personeelsstatuut. Maatregelen bij definitief vertrek uit K&G Mailboxen van personeelsleden die K&G definitief verlaten, worden vernietigd. De mailbox kan nog 15 dagen op vraag toegankelijk gemaakt worden voor het personeelslid. Een aantal andere aanvullingen en raadgevingen rond het gebruik van vind je nog in bijlage 1. 11

124 3. Gebruik van Lync Lync maakt het mogelijk om met collega s te vergaderen, te chatten en efficiënt samen te werken vanuit fysiek verschillende plaatsen. Zoals een gewone vergadering of een telefonisch gesprek is Lync een middel om informatie te delen. De informatie die via Lync wordt besproken, wordt niet bewaard. Het is uitzonderlijk mogelijk om een Lync-vergadering op te nemen zodat de uitgewisselde informatie (audio en video) wel bewaard wordt. Dit kan bij de ICT-Helpdesk aangevraagd worden. Het is in dat geval noodzakelijk de gesprekspartners hiervan op de hoogte te brengen. 12

125 4. Internetgebruik vanuit K&G-omgeving Als personeelslid van K&G heb je toegang tot het internet vanuit de K&G-omgeving. Dat biedt de mogelijkheid om informatie voor het werk op te zoeken. K&G verwacht van zijn personeelsleden de discipline en de verantwoordelijkheid om het internet correct en efficiënt als werkinstrument te gebruiken. 4.1 Wat kan en wat kan niet? Internet vanuit de K&G-omgeving mag nooit zodanig gebruikt worden dat het in strijd is met wetgeving of dat de naam of de reputatie van K&G of van derden geschaad zou kunnen worden. Voorbeelden van niet-toegestaan internetverkeer zijn: bezoeken van sites die zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren, zoals sites die verband houden met racisme, terrorisme, discriminatie het bezoeken van sites of het downloaden van gegevens die anderen kunnen kwetsen of beledigen, zoals sites met seksistische onderwerpen, pornografisch materiaal, schokkende foto s, het bezoeken van sites die een gevaar voor verslaving vormen zoals goksites en pornografische sites het downloaden van illegale software. Het gebruik van sociale media is toegestaan, want het biedt je de mogelijkheid om kennis te delen en in contact te komen met medewerkers, experts in jouw vakgebied of de gezinnen en partners. Let wel op dat je bij het gebruik van de sociale media als ambtenaar verantwoordelijk en loyaal bent en duidelijk maakt of je in eigen naam spreekt dan wel in naam van K&G. In contacten via de sociale media mag je nooit vertrouwelijke informatie delen (zoals bv. persoonsgegevens of medische informatie). Meer informatie en richtlijnen over het gebruik van de sociale media geldig binnen de Vlaamse overheid, kan je vinden in bijlage Controles De afdeling ICT behoudt zich het recht voor om netwerk- en computersystemen van K&G te beschermen tegen bedreigingen. Dit kan onder de vorm van ingrepen bij acute bedreigingen en het instellen van permanente beschermingsmaatregelen, o.a. bescherming tegen spam, virussen en overbelasting van het netwerk via volumebeperking van de bijlagen. Om eventueel ongeoorloofd gebruik van deze communicatiemiddelen door de personeelsleden tegen te gaan, kan de werkgever controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 Hoe worden controles uitgevoerd?. Sancties bij misbruik Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire maatregel, zoals die bepaald is in het arbeidsreglement en het personeelsstatuut. 13

126 5. Diefstal, verlies en beschadiging van hardware K&G heeft een verzekering afgesloten voor zijn informatica-infrastructuur. Deze komt tussen in vele gevallen van diefstal, verlies en beschadigingen. Hiervoor is het echter nodig dat je de onderstaande richtlijnen nauwgezet opvolgt! Dit geldt uiteraard alleen wanneer het gaat over materiaal van K&G. Indien je jouw eigen smartphone of tablet of ander toestel verliest of beschadigt of indien deze gestolen worden, dan valt dit nooit onder de verzekering van K&G ook al zou je deze toestellen ook gebruiken voor jouw werk. 5.1 Richtlijnen bij diefstal en verlies Algemeen Neem zo snel mogelijk contact op met je lijnverantwoordelijke en de ICT-Helpdesk. Doe aangifte bij de politie en laat een pv opmaken. Een kopie van dit pv stuur je op naar de ICT-Helpdesk. Ga naar de selfserviceportal en verstuur het ingevulde formulier Melding diefstal /verlies. Specifiek Extra actie bij diefstal of verlies van toestellen met K&G-simkaart: Blokkeer je simkaart: o Tijdens de werkdagen van 8 tot 17 uur: Neem zo snel mogelijk contact op met de ICT-Helpdesk via de selfserviceportal. Zij begeleiden je verder en zullen contact opnemen met Proximus om je simkaart te blokkeren. o Buiten de diensturen: Neem zelf contact op met de provider op het nummer Je moet wel je klantnummer doorgeven zodat de provider de blokkering kan uitvoeren. Het klantnummer vind je op de gsm-factuur. Extra actie bij diefstal of verlies van een eigen smartphone met toegang tot het K&G netwerk: o Meld dit altijd onmiddellijk aan de ICT-Helpdesk op het nummer of maak, buiten de kantooruren, een oproep in de selfserviceportal. o De ICT-Helpdesk zal ervoor zorgen dat de K&G-inhoud van jouw privétoestel van op afstand wordt gewist. o Wacht op een bericht van de ICT-Helpdesk vooraleer je contact opneemt met jouw provider om je simkaart te laten blokkeren. Specifieke richtlijnen voor gebruikers van mobiel materiaal: Het mobiel materiaal wordt geacht steeds onder toezicht te staan van de persoon aan wie deze is toegekend. Indien het mobiel materiaal niet onder toezicht staat, kan het personeelslid in de volgende gevallen niet aansprakelijk gesteld worden: o In de auto Als deze afgesloten is (ook ruiten, dakraam) en als het mobiel materiaal onzichtbaar in draagtas zit (bij voorkeur in de koffer van de wagen). s Nachts (tussen 22 en 6 uur): als deze bewaakt wordt of zich in een behoorlijk gesloten garage bevindt. o In het regiohuis: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten kast bevindt (onderlinge afspraak voor sleutel). 14

127 o o o o o In een consultatiebureau: als het mobiel materiaal zich in het consultatielokaal bevindt (niet in de wachtkamer). Op huisbezoek: als het mobiel materiaal mee naar binnen genomen wordt of onzichtbaar achtergelaten wordt in een afgesloten auto. Thuis: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten kast bevindt. Op de Provinciale Afdeling: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten lokaal, kast of bureau bevindt. Op de Centrale Administratie: als het mobiel materiaal zich in een afgesloten lokaal, kast of bureau bevindt. 5.2 Richtlijnen bij beschadiging Alle personeelsleden die materiaal van K&G ter beschikking krijgen, verbinden er zich toe om dit te onderhouden zoals een zorgzaam personeelslid en elke schade, defect of storing onmiddellijk, aan de ICT-Helpdesk te melden. In geval van onopzettelijke, niet-frequente beschadiging kan de gebruiker niet aansprakelijk gesteld worden. K&G staat in voor de herstelling en de kosten. Bij het frequent voorkomen van beschadiging (d.i. meer dan twee maal per kalenderjaar) zal de afdeling ICT ieder geval grondig onderzoeken. Indien er duidelijk sprake is van nalatigheid kan een vergoeding in verhouding met de kosten aan het personeelslid gevraagd worden. K&G is verzekerd voor schade, dus is het belangrijk om ook hier stipt de richtlijnen op te volgen! Je moet volgende acties ondernemen: Geef in elk geval de verplichte informatie door: jouw persoonlijk adres, het tijdstip van de beschadiging. Meld elke schade of defect onmiddellijk aan de ICT-Helpdesk (telefonisch of via de selfserviceportal). Ga naar de selfserviceportal,'uitrusting/materiaal/kantoorbehoeften/verbruiksgoederen', kies de juiste rubriek en verstuur het ingevulde formulier 'Melding beschadiging' of Melding defect. 15

128 6. Computer- en smartphonegebruik Als personeelslid van K&G krijg je, ter ondersteuning van jouw taken, bepaalde ICT-middelen ter beschikking. We verwachten dat je deze uitrusting zorgzaam beheert en er zo veel als mogelijk voor zorgt dat de uitrusting in goede staat blijft. Privégebruik is onderworpen aan bepaalde regels en afspraken en kan in elk geval nooit voor gaan op professioneel gebruik: Met een toestel van K&G kan je overal volledige toegang krijgen tot alle gegevens en systemen van K&G. Met een privétoestel (tablet, smartphone of pc, ) kan je enkel toegang krijgen tot Office 365 via de browser. Om toegang te krijgen tot O365 toepassingen door middel van apps (waardoor gegevens lokaal bewaard worden op jouw toestel, bv. op een privésmartphone) moet de ICT-Helpdesk gecontacteerd worden. Hiervoor zijn specifieke richtlijnen van toepassing. Zie verder Richtlijnen Je gegevens beveiligen Van alle gegevens binnen K&G die op de door ICT gecreëerde folders staan (met uitzondering van de folder Everyone ) en de centrale en provinciale databanken worden back-ups gemaakt. Dat geldt ook voor de informatie die is opgeslagen op de dossieropvolgingssystemen zoals Mirage, Edison, Osiris, We herhalen nog eens dat je uiteraard nooit jouw paswoord doorgeeft en dat je je toestel vergrendelt als je het onbewaakt achter laat. Bestanden opgeslagen op de eigen schijf van desktop of notebook en buiten de door de afdeling ICT gecreëerde folders en de Everyone-folder kunnen niet teruggezet worden (zoals bv. de Favorieten bij Internet Explorer of documenten die je alleen bewaart op de harde schijf van jouw toestel). Indien je toestel gestolen wordt of defect is, kan je deze gegevens dus niet recupereren. Installatie van eigen software op toestellen van K&G K&G staat niet toe dat licenties van software, die niet door K&G ter beschikking gesteld zijn, geïnstalleerd worden. Bij het vervangen van het toestel worden dergelijke persoonlijke instellingen ook niet teruggeplaatst of toegevoegd. Beperking van de grootte van de persoonlijke folder De personeelsleden die werkzaam zijn in de Centrale Administratie en de gebouwen van de Provinciale Afdeling beschikken over een persoonlijke folder op het K&G-netwerk. Deze persoonlijke folder is tegen verlies en ongeoorloofde toegang door derden beveiligd. De grootte van deze persoonlijke folder is beperkt. In de toekomst zal voor alle personeelsleden een persoonlijke opslagmogelijkheid ter beschikking gesteld worden binnen het O365 platform. Ook de toegang tot deze opslag is veilig en persoonlijk, maar vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie hoort hier niet thuis. 16

129 Toegang tot de teamsites en de netwerkfolders Ieder personeelslid van K&G heeft toegang tot bepaalde netwerkfolders afhankelijk van zijn functie en na goedkeuring van het afdelingshoofd. De administrateur-generaal heeft toegang tot alle documenten die zich in netwerkfolders bevinden. Er zijn ook teamsites opgezet, die beheerd worden door de eigenaren van deze sites. De verantwoordelijkheid voor het geven van toegang aan leden van de site, behoort volledig tot de site-eigenaren. 6.2 Beperkingen die gelden bij het gebruik van een privétoestel Met je privétoestel heb je in de toekomst alleen toegang tot de Office 365-omgeving. 6.3 Installatie van K&G-software op privétoestellen Bij de huidige O365-licenties kunnen de personeelsleden ook gratis op maximaal 4 bijkomende toestellen (naast hun K&G-toestel) Office installeren. De inhoud van deze licentie kan echter wijzigen en K&G behoudt zich altijd het recht voor om de goedkoopste licenties aan te kopen in functie van zijn professionele behoeften. Het recht om K&G-software te installeren is dus beperkt tot de specifieke licentievormen die K&G aanbiedt en is nooit absoluut. Een aantal andere aanvullingen en raadgevingen rond het gebruik van computers en smartphones vind je nog in bijlage 2. 17

130 7. Telefoniegebruik De telefoonlijnen, -centrales en -toestellen alsook de gsm-toestellen en smartphones zijn geïnstalleerd om je te helpen bij de uitvoering van je professionele taken. 7.1 Richtlijnen Vaste toestellen Deze types toestellen mogen enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden en beperkt privégebruik. Toestellen voor administratieve personeelsleden Gedeelde gsm s mogen enkel gebruikt worden voor professionele doeleinden. Persoonlijk toegewezen gsm s en smartphones: o Het gebruik van telefonie is enkel toegelaten vanuit België. o In het binnenland bel je in principe voor het werk tenzij je code 2 voor het nummer hebt geplaatst. o Bij gebruik van code 2 wordt het gesprek rechtstreeks als privé gefactureerd. o Indien je in het kader van je functie bereikbaar moet zijn in het buitenland wordt dit privé aangerekend. Je kan dit achteraf recupereren via de kostenstaat. Toestellen voor regioteamleden Het gebruik van telefonie is enkel toegestaan vanuit België. Regioteamleden werken steeds via het systeem van gesplitste facturatie. 7.2 Het toestel De afdeling ICT beslist over het merk en het model van de toestellen. Accessoires voor het toestel zoals carkits, hoofdtelefoons, specifieke adapters voor laders, enz. worden niet voorzien. 7.3 Controles De afdeling ICT behoudt zich het recht voor om bij technische redenen in te grijpen in het telefoonverkeer. Om eventueel ongeoorloofd gebruik door de personeelsleden tegen te gaan, kan de werkgever controles laten uitvoeren. Zie hiervoor hoofdstuk 10 Hoe worden controles uitgevoerd?. Indien ongeoorloofd gebruik wordt vastgesteld, kan overgegaan worden tot een disciplinaire maatregel, zoals die bepaald is in het personeelsstatuut en het arbeidsreglement. 7.4 Geblokkeerde nummers Voor volgende nummers ( Premium en Adult Services') is er een blokkering van toepassing: Adult Oproepen naar 0906/xx xxx -0907/xx xxx Sms van en naar 7xx 18

131 Premium Oproepen o o o o o o o naar netwerk Inmarsat Sms : 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 9xxx en sms en komend van 1207 (inlichtingen) Nummers die gekoppeld zijn aan parkeren of gebruik openbaar vervoer vallen buiten deze regel maar worden wel altijd privé gefactureerd : 'Payment services', aankopen, sms naar 4x. 7.5 Gebruik van een simkaart van K&G op een privétoestel Het is toegelaten een K&G-simkaart te gebruiken op een privétoestel. Dezelfde regels gelden als bij gebruik van een K&G-simkaart in een K&G-toestel. K&G garandeert geen gebruikersondersteuning voor eigen toestellen. 7.6 Betalingsmethodes Binnen K&G zijn er twee betalingsmethodes actief: gesplitste facturatie (bijlage 5) volledige betaling door K&G met mogelijkheid om privé te bellen via code (bijlage 6). Afhankelijk van de functie van het personeelslid is de ene of de andere betalingsmethode van kracht. Het is verboden om privé te bellen met gedeelde telefoons. 19

132 8. Inleveren van hardware 8.1 Algemeen In een aantal gevallen verwachten we dat je het ICT-materiaal van K&G opnieuw inlevert. Normaal brengt de personeelsdienst de ICT-Helpdesk op de hoogte, die dan met jou contact opneemt om af te spreken. Je kan uiteraard ook zelf contact opnemen met de ICT-Helpdesk. 8.2 Inleveren van de gsm of smartphone, afzonderlijke K&G simkaart of notebook In een aantal gevallen lever je deze toestellen in: Je verandert van functie waardoor jouw recht op het toestel vervalt. Je verlaat K&G. Je bent langer dan 3 maanden afwezig door ziekte, loopbaanonderbreking, verlof, tenzij dit anders beslist wordt door jouw afdelingshoofd. De hardware moet je inleveren op jouw laatste werkdag, tenzij anders overeengekomen. De simkaart van de gsm/smartphone wordt op de datum van vertrek gedeactiveerd. De hardware bezorg je aan de ICT-Helpdesk. Iemand van de ICT-Helpdesk zal het teruggaveformulier ondertekenen en jou een kopie bezorgen. 20

133 9. Intranetgebruik Het intranet van K&G is een centraal informatieplatform binnen onze organisatie. De inhoud van de informatieblokken op intranet wordt beheerd door de informatieverantwoordelijke van de betreffende afdeling. Enkel op het luik K&G-prikbord kan ieder personeelslid zonder voorafgaande controle berichten publiceren. Richtlijnen voor het gebruik van het prikbord Aan het gebruik van het prikbord zijn een paar regels verbonden. Hou je je niet aan deze regels, dan wordt je bericht onmiddellijk verwijderd. Wat mag niet op het prikbord? Berichten die kwetsend, onwaar, seksueel getint, racistisch zijn of die de privacy schenden. Commerciële reclame. Regelmatig terugkerende aanbiedingen voor dezelfde producten worden als commerciële reclame beschouwd. Pornografisch materiaal of links ernaartoe. Links naar illegale zaken (bv. muziek downloaden). Het verkopen van wapens. Het verkopen van dieren. De controle op de inhoud van de berichten op het prikbord gebeurt door het Team Communicatie. 21

134 10.Hoe worden controles uitgevoerd tegen ongeoorloofd gebruik? Dit hoofdstuk beschrijft hoe kan worden opgetreden bij een vermoeden van ongeoorloofd gebruik Recht om te controleren Een afdelingshoofd heeft het recht om het internet- en gebruik van de personeelsleden die onder zijn gezag staan te controleren. Voor de afdelingshoofden is dit de administrateur-generaal. Een afdelingshoofd dient een aanvraag tot controle in bij de ICT-Helpdesk. Indien het personeelsleden aangewezen door een representatieve vakbond betreft, wordt contact opgenomen met de verantwoordelijke vakbondssecretaris vooraleer er controles uitgevoerd worden. De namen van bedoelde personeelsleden worden vooraf meegedeeld aan de administrateur-generaal met kopie aan de ICT-Helpdesk. De gegevens worden verzameld door de verantwoordelijke van de systeemploeg. Bij eventuele controles moet het recht op een privéleven van de personeelsleden gerespecteerd worden. De controle moet getoetst worden aan: Het finaliteitsbeginsel: een controle is alleen mogelijk voor het nastreven van gerechtvaardigde doelen. Het transparantiebeginsel: er wordt open gecommuniceerd over de controles en de doelen en voorwaarden van de controles. Het proportionaliteitsbeginsel: de controle en het soort controle moeten in verhouding staan tot het doel van de controle. Die drie beginselen hebben als doel het evenwicht te houden tussen: Het recht van de werkgever op controle van werkmiddelen. Het recht van de werknemer op zijn privéleven Wat kan worden gecontroleerd? Het afdelingshoofd kan controles doen van: Het gebruik van . Het gebruik van internet. Het gebruik van andere professionele elektronische communicatiemiddelen zoals Lync. De informatie en bestanden die personeelsleden publiceren op het internet. De informatie en bestanden die personeelsleden opslaan op verschillende opslagmedia (alle geïdentificeerde mappen op computers, servers, documentmanagement- systemen, enz.) Doel van de controle Controle van het afdelingshoofd is alleen mogelijk als een van de vijf volgende doelen worden nagestreefd: a) Het voorkomen en vaststellen van ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden. 22

135 Dat zijn feiten als: het kraken van computers, waaronder het op illegale manier kennis nemen van persoonsgegevens of vertrouwelijke medische bestanden; het raadplegen van sites die: o zich tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtstaat keren, zoals o o o sites die verband houden met racisme, terrorisme of discriminatie anderen kunnen kwetsen of beledigen, zoals sites met racistische of seksistische onderwerpen, pornografisch materiaal of schokkende foto s een gevaar voor verslaving vormen zoals goksites en pornografische sites het privéleven van iemand aantasten. b) Het beschermen van bepaalde informatie. De algemene regel bij de Vlaamse overheid is openbaarheid van bestuur. Er zijn echter uitzonderingen op die regel, omdat bepaalde informatie niet geschikt is om algemeen gedeeld te worden. Een controle van de werkgever is mogelijk ter bescherming van die informatie als de belangen opgesomd in artikel 13 en 14 van het decreet van 16 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, worden geschaad. De werkgever kan ook controle doen op de praktijken die in strijd zijn met die belangen. c) Het verzekeren van de veiligheid, de performantie of de goede technische werking van de IT-systemen van de Vlaamse overheid. Daar hoort de controle op de bijbehorende kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen (installaties) van de Vlaamse overheid bij. d) Het te goeder trouw naleven van deze ICT-code en andere richtlijnen voor het gebruik van onlinetechnologieën. e) Het verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij overlijden, onvoorziene afwezigheid of vertrek van een personeelslid. De gegevens die verzameld en verwerkt worden voor een controle met een van de vijf bovenstaande doelen, kunnen niet gebruikt worden voor een controle met andere doeleinden. Als een wettelijke bepaling dat toestaat of oplegt, kan het lijnmanagement de gegevens voor een ander doel gebruiken, inkijken en herleiden tot een bepaald personeelslid Hoe kan worden gecontroleerd? De manier waarop wordt gecontroleerd is afhankelijk van het doel van de controle. Een permanente algemene controle Een permanente algemene controle is het automatisch monitoren of bewaren van elektronische communicatiegegevens. Het gaat om niet-geïndividualiseerde gegevens, dat zijn gegevens die niet gelinkt worden aan een persoon. Het afdelingshoofd kan sommige IT-systemen controleren voor de veiligheid, de performantie en de goede technische werking. Daar hoort de controle bij op de bijbehorende kosten en de fysieke bescherming van de ICT-omgevingen (installaties) (derde doel bij punt 10.3 hierboven). Een occasionele algemene controle Een occasionele algemene controle is het verzamelen en de inzage door het afdelingshoofd van algemene online-communicatiegegevens die tijdens een beperkte periode werden gegenereerd en betrekking hebben op een groep van personeelsleden. Het afdelingshoofd kan voor de doelen 1 tot en met 4 (zie punt 10.3 hierboven) een occasionele algemene controle doen. 23

136 Bij een occasionele algemene controle worden de volgende zaken gecontroleerd: Een lijst van de bezochte websites, de frequentie en het volume van de doorgezonden informatie, maar niet de identificatie van de betrokken personeelsleden die de sites hebben bezocht. Het aantal en het volume van de uitgaande s (niet de binnenkomende berichten), maar niet de identificatie van de betrokken personeelsleden die ze hebben verstuurd. Een occasionele algemene controle kan niet slaan op in het verleden ontstane gegevens en is beperkt tot de tijd die nodig is om eventuele misbruiken te voorkomen of vast te stellen. Een individuele controle Bij een individuele controle controleert het afdelingshoofd: Wie, welke websites heeft bezocht, wanneer en voor hoe lang. Wie bepaalde s heeft verzonden, de geadresseerden en het volume ervan. Een individuele controle is toegestaan voor de volgende doelen en onder de volgende voorwaarden: Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden uit de gecontroleerde groep de ICT-middelen niet hebben gebruikt volgens de afspraken van deze richtlijnen betreffende het informatica- en telefoniegebruik. De individuele controle kan in die situatie alleen nadat het afdelingshoofd: o de betrokken personeelsleden op een duidelijke en begrijpelijke wijze heeft ingelicht over het bestaan van een onregelmatigheid; o het personeel op de hoogte heeft gebracht dat de elektronische onlinecommunicatiegegevens geïndividualiseerd zullen worden als opnieuw een dergelijke onregelmatigheid wordt vastgesteld (= indirecte individualisering). Uit een occasionele algemene controle blijkt dat een of meerdere personeelsleden uit de gecontroleerde groep zich schuldig maken aan: o ongeoorloofde feiten, lasterlijke feiten of feiten die strijdig zijn met de goede zeden of die de waardigheid van een andere persoon kunnen schaden; o het openbaar maken van vertrouwelijke informatie: bepaalde informatie mag immers niet algemeen gedeeld worden, namelijk als de belangen opgesomd in artikelen 13 en 14 van het decreet van 16 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, worden geschaad; o feiten die de veiligheid, de performantie of de goede technische werking van de IT-systemen van K&G in het gedrang brengen (zie doel 1-3 bij 10.3 hierboven) 10.5 Aankondiging van de controles In een aantal gevallen moet het betrokken personeelslid niet vooraf worden gewaarschuwd (= directe individualisering). Het afdelingshoofd heeft een gegrond vermoeden dat een personeelslid zich schuldig maakt aan de feiten, vermeld in het vorige punt. In dat geval, kan het afdelingshoofd het internetgebruik en verkeer van dat personeelslid laten controleren. Het afdelingshoofd kan dat zonder zich te beroepen op gegevens die verzameld zijn in een eerder uitgevoerde occasionele algemene controle. Deze controle is beperkt in de tijd en kan niet slaan op gegevens die in het verleden zijn ontstaan. Het betrokken personeelslid hoeft niet op voorhand gewaarschuwd te worden (= directe individualisering). 24

137 Met gegrond vermoeden wordt bedoeld dat er nog andere feitelijke elementen (bv. pestmails) zijn die erop wijzen dat een bepaald personeelslid zich schuldig zou maken aan de feiten vermeld in het vorige punt. De verantwoordelijkheid dat er een gegrond vermoeden is, ligt bij de afdelingshoofd. Zij moeten in voorkomend geval voor de rechter kunnen bewijzen dat er zo n gegrond vermoeden was. Een personeelslid is overleden, onvoorzien afwezig of heeft de dienst verlaten en kan niet worden bereikt. In dat geval kan het afdelingshoofd het werkgerelateerde verkeer en de werkgerelateerde bestanden op de opslagmedia van het betrokken personeelslid raadplegen. Het doel daarvan is de continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Als het account en de opslagmedia van het afwezige personeelslid ook persoonlijke, nietwerkgerelateerde berichten en informatie bevat, gebeurt het raadplegen via een veiligheidsadviseur of een medewerker belast met integriteitszorg. Die kan dan nagaan welke berichten en informatie werkgerelateerd zijn en dus mogen worden ingezien door de hiërarchische chef en welke persoonlijk zijn. De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, verplicht de werkgever tot een onderzoek bij feiten van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Het lijnmanagement is daarbij bevoegd om de verzamelde elektronische online-communicatiegegevens te individualiseren. Het gaat daarbij zowel om de gegevens die werden verzameld bij een occasionele controle als de gegevens die werden verzameld bij de permanente controle. Met dat doel kunnen ook gegevens die in het verleden zijn ontstaan, worden geraadpleegd. Er zijn ernstige indicaties van mogelijke onregelmatigheden. In dat geval kan Audit Vlaanderen een forensische audit (administratief onderzoek) instellen naar de aangelegenheid in kwestie. De bevoegdheid van Audit Vlaanderen op dat vlak is expliciet opgenomen in artikel 34 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli Datzelfde artikel bepaalt ook dat Audit Vlaanderen voor het uitoefenen van zijn bevoegdheden toegang heeft tot alle informatie. Audit Vlaanderen is derhalve in het kader van de uitvoering van zijn forensische audits ook bevoegd om alle werkgerelateerd verkeer, werkgerelateerde bestanden en elektronische communicatiegegevens te onderzoeken. Die onderzoeks- mogelijkheid wordt niet beperkt door het moment waarop de s, bestanden of gegevens zijn ontstaan. Het betrokken personeelslid hoeft niet vooraf gewaarschuwd te worden (= directe individualisering). Audit Vlaanderen kan dergelijke gegevens eveneens gebruiken in het kader van een detectieaudit, op voorwaarde dat wordt gewaakt over de vertrouwelijkheid van de onderzochte gegevens in de rapportering. Uit een permanente of occasionele controle blijkt dat een gebruiker van de elektronische middelen de veiligheid, performantie en/of goede technische werking van de IT-systemen in het gedrang brengt of de kosten abnormaal hoog doet oplopen. In dat geval kan het lijnmanagement nagaan wie de gebruiker is met een directe individualisering. 25

138 10.6 Controles op telefoongebruik Wie voert controles uit en op initiatief van wie worden controles uitgevoerd? De controles worden uitgevoerd door de ITIL-coördinator. Het afdelingshoofd van het betrokken personeelslid wordt verwittigd wanneer de limiet die vastgesteld is per functie wordt overschreden. De limiet per functiegroep wordt als volgt bepaald: Van het verbruik van alle personen binnen dezelfde functiegroep wordt een gemiddelde bepaald. Dit gemiddelde wordt verdubbeld en dit geldt dan als limiet voor deze functiegroep. In samenspraak met het betrokken afdelingshoofd worden de gepaste maatregelen getroffen. Hoe wordt de controle uitgevoerd? Systeem met code voor privégesprekken (voor administratieve personeelsleden met toestellen van K&G) Controle op het verbruik betaald door K&G: o De ITIL-coördinator controleert maandelijks het verbruik per persoon ten opzichte van de vastgestelde limieten. o Indien hier een overschrijding van de vastgelegde limiet wordt vastgesteld, wordt het afdelingshoofd van betreffend personeelslid verwittigd met de boodschap dat er een overschrijding is vastgesteld. De overschrijding wordt in een persoonlijk gesprek met het afdelingshoofd verder besproken zonder op de details van de gesprekken in te gaan. Enkel met goedkeuring van het betreffende personeelslid kunnen meer details over de gevoerde gesprekken geleverd worden. Controle op werkgerelateerde communicatie: o Mits voorafgaande aankondiging zal er via steekproeven een rechtvaardiging gevraagd worden voor: De telefoongesprekken gepleegd in de aangekondigde periode. De telefoonkosten teruggevorderd via de onkostenstaat. Systeem met Enkel professioneel gebruik (gedeelde gsm) Controle op totaalverbruik: o De ITIL-coördinator controleert maandelijks het verbruik per persoon ten opzichte van de vorige maanden. o Indien hier een afwijking van het gebruikelijke verbruik wordt vastgesteld, wordt het afdelingshoofd van betreffende personeelsleden verwittigd met de boodschap dat er een afwijking is vastgesteld. De afwijking wordt in een persoonlijk gesprek 26

139 met het afdelingshoofd verder besproken zonder op de details van de gesprekken in te gaan. Enkel met goedkeuring van het betreffende personeelslid kunnen meer details over de gevoerde gesprekken geleverd worden. Controle op werkgerelateerde communicatie: o Mits voorafgaande aankondiging zal er via steekproeven een rechtvaardiging gevraagd worden voor de telefoongesprekken gepleegd in de aangekondigde periode. Systeem met gesplitste facturatie (voor regioteamleden) De ITIL-coördinator controleert de ingediende onkostennota op volgende gebieden: o Het belbudget is volledig besteed aan werkgerelateerde communicatie. o Het teruggevraagde bedrag slaat niet op privécommunicatie. o Indien er betwisting is over de ingediende onkostennota, brengt de ITIL-coördinator de betrokkene daarvan op de hoogte per . 27

140 11.Ter beschikking gesteld materiaal dat wordt beschouwd als voordeel in natura Voor materiaal waar een onderscheid tussen professioneel gebruik en privégebruik niet duidelijk af te lijnen is, wordt een forfaitair voordeel in natura vastgelegd waarop via de loonbrief RSZ en bedrijfsvoorheffing wordt aangerekend. Voor K&G worden volgende diensten als voordelen in natura beschouwd: Internetabonnement. Desktop en bijhorende randapparatuur die permanent thuis worden geplaatst. Personeelsleden aan wie materiaal ter beschikking wordt gesteld die beschouwd worden als voordeel in natura, tekenen voorafgaand voor akkoord. De juiste bedragen die op de loonbrief komen, worden vermeld op het intranet van K&G. 28

141 Bijlage 1 Aanvullingen bij de richtlijnen omtrent het gebruik Virussen en hoaxen 2 Als je de herkomst van een niet vertrouwt of als je vermoedt dat er een virusmalware, spyware of hoaxrisico bestaat, open dan de en de bijlagen niet, maar neem contact op met de ICT-Helpdesk. Kettingmail Het is verboden een kettingmail te verspreiden, in welke vorm ook. Daarbij zijn ook petities en oproepen die zich situeren in de privésfeer (bv. Wie wil een poesje, ) verboden. Elektronische tijdschriften Abonnementen op per verzonden elektronische tijdschriften (e-zines) kunnen alleen als ze professioneel relevant zijn. Mailboxonderhoud Verwijder de overtollige s. Ontkoppel de bijlagen van je s en bewaar ze in folders op het netwerk of in SharePointbibliotheken. Ruim de Verzonden mail regelmatig op. Bestemmelingen Wees zuinig met het gebruik van cc en bcc. Stuur berichten uitsluitend naar personen die echt op de hoogte moeten zijn of die expliciet om een kopie van het bericht gevraagd hebben. Vermijd het gebruik van Allen beantwoorden. Vaak is het niet relevant dat alle geadresseerden bij de zaak worden betrokken. Stuur je antwoord of bedenkingen in dat geval alleen naar de oorspronkelijke afzender. Maak alleen gebruik van de mailboxfunctie Prioriteit hoog voor dringende berichten. De lezer van je weet dan dat die dringend behandeld moet worden. 2 Een hoax is een viruswaarschuwing waarachter in feite geen echt virus verscholen zit. 29

142 Bijlage 2 Raadgevingen bij de richtlijnen omtrent het computergebruik Leegmaken van de prullenbak Klik met de rechtermuisknop op de prullenbak en selecteer Prullenbak leegmaken door er met de linkermuisknop op te klikken. Op de vraag of je deze documenten wil verwijderen kan je ja antwoorden. Belang van wachtwoorden Gebruikers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle handelingen die worden uitgevoerd met hun eigen gebruikersidentificatie/wachtwoord. Deel dus nooit een wachtwoord mee aan anderen en scherm het wachtwoord af van onrechtmatig gebruik. Wachtwoorden zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Log dus ook niet in met het account van jouw collega s. Schrijf je wachtwoord nooit op. Belang van de virusscanner en raadgevingen met betrekking met internetcriminaliteit Omdat er steeds weer nieuwe virussen opduiken en de virussen ook hoe langer hoe meer schade aanrichten, is het van belang dat de virusscanner op elke pc of notebook optimaal functioneert. Om dit te bereiken stopt de ICT-Helpdesk veel energie in de virusscanner. Als gebruiker draag je eveneens een verantwoordelijkheid. Zo moet je bij elke waarschuwing van de virusscanner onmiddellijk de ICT-Helpdesk op de hoogte brengen. Als je een ontvangt, zowel van bekenden als van onbekenden, moet je altijd waakzaam blijven bij het openen van om het even welke bijlage. Open dan ook nooit een bijlage als de afzender geen duidelijke uitleg geeft over wat er in de bijlage staat. Malware is de verzamelnaam voor alle kwaadaardige software ( Malicious Software ) zoals virussen, Trojaanse paarden, spyware, enz. De verspreiding van malware gebeurt nog vaak via , ofwel als bijlage ofwel als link naar iets wat je kan downloaden met de browser, zoals een gratis programma. De bedreiging van internetcriminaliteit bestaat in vele vormen en neemt steeds toe. Het is belangrijk waakzaam te zijn tegen gerichte aanvallen zoals internetfraude of phishing, een vorm van oplichting waarbij men hengelt naar persoonlijke informatie zoals jouw creditcardnummer, wachtwoord en accountgegevens. Soms nemen criminelen ook persoonlijk contact op met de gebruiker, per of per telefoon, en proberen ze de gebruiker te overhalen om bepaalde handelingen uit te voeren ( social engineering ). Vergrendelen van je toestel Wanneer je jouw werkplek verlaat en jouw toestel onbeheerd achterlaat, vergrendel dit dan zodat derden geen toegang hebben tot het netwerk met jouw paswoord. Dit kan je doen door de combinatie van de volgende toetsen tegelijk in te drukken: Ctrl + Alt + Del of Windowstoets + L. Je kiest daarna voor Deze computer vergrendelen. Wanneer iemand nu op je toestel wil werken, zal hij eerst zijn persoonlijke login en paswoord moeten ingeven. Daardoor krijgt hij de toegangsrechten waarop hij recht heeft. 30

143 Opslaan op onveilige media Volgende media worden als onveilig beschouwd: harde schijf van de eigen (privé) pc verwijderbare media zoals: o USB-stick o CD-ROM o DVD o externe harde schijf Op deze media worden niet-publieke bedrijfsdocumenten best niet opgeslagen. Opslaan van documenten op de folder Everyone De folder Everyone is bedoeld als doorgeefluik voor documenten die gedeeld moeten worden tussen personen van verschillende afdelingen/werkgroepen. Op deze folder mogen enkel interne documenten opgeslagen worden die niet privacygevoelig zijn. In ieder geval dienen de documenten die op de folder Everyone geplaatst worden, zo snel mogelijk terug verwijderd te worden. Documenten die ouder zijn dan 1 maand, worden systematisch verwijderd van de folder Everyone. 31

144 Bijlage 3 Afspraken met betrekking tot gsm- en smartphonegebruik voor administratieve personeelsleden Om je in staat te stellen jouw gsm of smartphone ook te gebruiken voor privédoeleinden wanneer en zoveel als je wil, is volgende regeling van toepassing voor wie een persoonlijk toegewezen gsm of smartphone heeft met code voor privé bellen. Gebruik van code 2 In het binnenland belt men in principe voor het werk tenzij men code 2 voor het nummer plaatst. In dat geval wordt het gesprek rechtstreeks privé gefactureerd aan het personeelslid. Voor uitzonderingen op deze afspraak zie: 'Bijlage 6 Betalingsmethode voor administratieve personeelsleden'. Facturatie De facturatie gebeurt op maandelijkse basis en de betaling wordt via domiciliëring geregeld. Bij uitzondering en enkel indien dit goedgekeurd wordt door het afdelingshoofd, kan er per overschrijving betaald worden. Elk als privé beschouwd gesprek en sms moet door het personeelslid zelf betaald worden. De operator zal de factuur rechtstreeks naar het thuisadres van het personeelslid sturen. De factuur zal een volledig gedetailleerd overzicht bevatten van het totaal aantal privégesprekken. Indien je niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, kan je steeds contact opnemen met de ICT-Helpdesk. Dit kan je doen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag dat je de factuur hebt ontvangen. Je bent zelf verantwoordelijk om veranderingen in het facturatie-adres door te geven aan jouw dossierbeheerder en ze aan te passen in jouw dossier op intranet. Met het oog hierop geeft iedereen die onder deze regeling valt de toestemming om zijn rekeningnummer en adres door te geven aan de provider. Ook als men niet van plan is om privé te bellen. Indien er problemen zijn met de betaling van de factuur zullen alle uitgaande gesprekken onmiddellijk geblokkeerd worden na de tweede aanmaning van de operator. Belangrijk Elk gesprek of sms in het buitenland of naar het buitenland wordt automatisch privé aangerekend. Het personeelslid kan de werkgerelateerde kosten indienen via de kostenstaat. 32

145 Bijlage 4 Raadgevingen bij de richtlijnen omtrent het gsm- en smartphonegebruik Beveiliging tegen misbruik In elke gsm en smartphone zit een simkaart die door een code logisch beveiligd is. Deze code heet de pincode en moet telkens als je jouw toestel aanzet, ingegeven worden. Het is dus raadzaam om, als je het toestel niet bij je draagt, het uit te schakelen. Dit niet alleen om de batterij te sparen, maar ook als beveiliging tegen misbruik door derden. Het is ook aan te raden om de pincode niet samen met het toestel (gsm of smartphone) of de simkaart te bewaren. Naast de pincode is er ook een pukcode om na een herhaaldelijk verkeerd ingegeven pincode het toestel te deblokkeren. Deze code kan je indien nodig bij de ICT-Helpdesk opvragen. Wanneer het over jouw eigen gsm of smartphone gaat, beschikt de ICT-helpdesk uiteraard niet over deze gegevens. Onderhoud batterijen Het toestel werkt op oplaadbare batterijen. Het is aangeraden de batterijen alleen op te laden als ze zo ver mogelijk leeg zijn en niet zomaar op geregelde tijdstippen. Je wacht het best tot de verwittiging batterijen leeg verschijnt. Omdat dit in de praktijk niet haalbaar is, vragen we je om minstens te wachten tot alleen het laatste blokje van de batterij-indicator overblijft. 33

146 Bijlage 5 Betalingsmethode voor regioteamleden Systeem van gesplitste facturatie (split billing) Via split billing wordt gewerkt met één abonnement en twee facturen. Het personeelslid krijgt een toestel en het abonnement van de werkgever. Het toestel kan door het personeelslid onbeperkt gebruikt worden. K&G stelt vooraf een bepaald bedrag vast dat voor professioneel gebruik bestemd is. Alles wat daarboven uitstijgt wordt als privégebruik beschouwd. K&G krijgt maandelijks de factuur voor professioneel gebruik. Het personeelslid krijgt op zijn thuisadres een gedetailleerde factuur van het totale verbruik met het vooraf bepaald bedrag voor professioneel gebruik en het abonnement in mindering gebracht. Belbudget Binnenlands belverkeer Elk regioteamlid heeft een vooraf bepaald belbudget per maand. Dit budget dient voor werkgerelateerde gesprekken en sms en. Alles boven dit bedrag wordt door het personeelslid zelf betaald. Gesprekken naar volgende nummers worden altijd direct privé gefactureerd en staan apart vermeld op de factuur: Payment services Kansspelen: o oproepen naar 0905/1x xxx o sms naar en van 61xx Aankopen: sms naar 4x Buitenlands belverkeer De mogelijkheid om te bellen of gebeld te worden in het buitenland wordt niet geactiveerd, tenzij in uitzonderlijke en vooral goedgekeurde gevallen. Facturatie De facturatie gebeurt op maandelijkse basis en de betaling wordt via domiciliëring geregeld. Bij uitzondering en enkel indien dit goedgekeurd wordt door het afdelingshoofd, kan er per overschrijving betaald worden. Elk bedrag dat het vooraf bepaald belbudget overschrijdt en de 'Payment services' moet het personeelslid zelf betalen. De operator zal de factuur rechtstreeks naar het thuisadres van het personeelslid sturen. De factuur zal een volledig gedetailleerd overzicht bevatten van het totaal aantal gesprekken. De door K&G betaalde forfaits (abonnement en belwaarde) zijn in mindering gebracht op deze factuur. 34

147 Indien je niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, kan je contact opnemen met de ICT-Helpdesk. Dit kan je doen binnen een termijn van 5 werkdagen na de dag dat je de factuur hebt ontvangen. Je bent zelf verantwoordelijk om veranderingen in het facturatie-adres door te geven aan jouw dossierbeheerder en ze aan te passen in jouw dossier op intranet. Indien er problemen zijn met de betaling van de factuur zullen alle uitgaande gesprekken onmiddellijk geblokkeerd worden na de tweede aanmaning van de operator. Indien het professioneel gebruik het afgesproken maandbedrag overschrijdt, kan via de kostenstaat het surplus voorgelegd worden aan de lijnverantwoordelijke. Deze zal dan oordelen of een terugbetaling al dan niet gerechtvaardigd is. Het resterende belbudget kan niet overgedragen worden naar een volgende maand. Activatie van de gsm Zodra het split billing-document correct is ingevuld, ontvangt het regioteamlid een kopie van dit document en wordt de simkaart door de ICT-Helpdesk geactiveerd. Indien het regioteamlid weigert de domiciliëringsopdracht op het split billing-formulier te ondertekenen, zal contact gelegd worden met het betrokken afdelingshoofd. Deze zal in samenspraak met het betrokken personeelslid oordelen over de gegrondheid van de weigering. Indien het afdelingshoofd akkoord gaat met de weigering, zullen de nodige maatregelen getroffen worden om het toestel te activeren. Niet betaling van de maandelijkse factuur Het regioteamlid ontvangt de maandelijkse factuur van de operator. Indien je niet akkoord gaat met het gefactureerde bedrag, kan je steeds contact opnemen met de ICT-Helpdesk. Deze brengt de operator op de hoogte. De operator zal de nodige acties ondernemen om de foutieve factuur te corrigeren. Bij niet-betaling van de maandelijkse factuur zal de operator 15 dagen na de factuurdatum een eerste aanmaning sturen naar het betrokken personeelslid met het openstaande saldo. Indien 14 dagen na de eerste aanmaning het openstaande saldo nog niet betaald is, zal de operator een tweede aanmaning sturen. Op dit moment wordt de ITIL-coördinator van K&G ook op de hoogte gebracht van de niet-betaling. Het personeelslid kan enkel nog sms en of telefoongesprekken ontvangen na het ontvangen van de tweede aanmaning. Hiervan zal de lijnverantwoordelijke op de hoogte gebracht worden. Het al dan niet terug openstellen van de belmogelijkheid zal dossier per dossier bekeken worden. Hierbij zal overleg met de lijnverantwoordelijke een belangrijke rol spelen. Tevens kunnen er voorwaarden worden opgelegd zoals: Beperking bestemmelingen. Aanzuiveren tekort of akkoord over een betalingsplan. Voorafgaandelijke toestemming voor loonbeslag bij niet-betaling. Of een combinatie van hierboven opgesomde voorwaarden. 35

148 Bijlage 6 Betalingsmethode voor administratieve personeelsleden Persoonlijk toegewezen gsm en smartphone met mogelijkheid om privé te bellen via code Het abonnement en de gevoerde werkgerelateerde communicatie wordt door K&G betaald. Voor privégesprekken gebruikt ieder personeelslid de code '2' voor het gsm-nummer. Voor volgende nummers is er geen mogelijkheid tot combinatie met de code '2' en daardoor worden de gesprekken altijd direct als privé gefactureerd: Payment services Kansspelen: o oproepen naar 0905/1x xxx o sms naar en van 61xx Aankopen: sms naar 4x Het personeelslid krijgt op het einde van de maand een afrekening van de gevoerde privécommunicatie. Het gebruik van de gsm of smartphone in het buitenland zal sowieso op de privéfactuur aangerekend worden. Gedeelde gsm Het abonnement en de gevoerde communicatie worden door K&G betaald. De mogelijkheid om privé te bellen via een code is niet beschikbaar. 36

149 Bijlage 7 Maatregelen in het kader van de bescherming van het intern netwerk Grootte van de persoonlijke mailbox Binnen O365 beschik je over een mailbox van 50 GB. Mailgrootte die kan doorgestuurd worden Zowel binnen K&G als naar externen kun je s doorsturen van maximaal 25 MB groot. De grootte van de persoonlijke folder op het intern netwerk De grootte van de persoonlijke folder op het intern netwerk is beperkt tot 100 MB. 37

150 Bijlage 8 Handreiking sociale media Het internet van vandaag is interactief: iedereen kan op talloze plekken en manieren zelf informatie toevoegen aan het internet. Natuurlijk springen het eerst de grote sociale netwerken in het oog: Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar we kunnen ook producten en diensten van webwinkels beoordelen en becommentariëren. Ook in persoonlijke of bedrijfsblogs vinden vaak levendige debatten en kennisuitwisselingen plaats. Het gebruik van de interactieve mogelijkheden van het internet beperkt zich allang niet meer tot de privésfeer: ook in de beroepsomgeving heeft het een prominente plaats gekregen. De overheid is geen uitzondering. Ambtenaren zijn net zo vaak als anderen actief in interactieve internetkanalen, zowel privé als in hun functie. Dat kan kennis verrijken, de afstand met de burger verkleinen en betere interne samenwerking en succesvolle netwerken opleveren. Maar er zijn ook risico s. Juist bij sociale media is de lijn tussen werk en privé niet altijd even helder. Het is belangrijk dat de ambtenaar zich daarvan bewust is en daar ook goed mee kan omgaan. De interactieve internetkanalen worden meestal aangeduid als web 2.0 (hoewel velen die naam al verouderd vinden) of sociale media. In deze handreiking gebruiken we verder de term sociale media met een brede definitie: Onder sociale media verstaan we interactieve internettoepassingen die een multimediale dialoog tussen gebruikers van het medium mogelijk maken. Cruciaal daarbij is dat de gebruiker niet alleen consumeert maar ook gemakkelijk zelf inhoud aan het medium toevoegt. Het is tweerichtingsverkeer. Deze handreiking is bedoeld voor ambtenaren die deelnemen aan sociale media vanuit hun functie, maar ook privé, omdat zij ook dan als ambtenaar kunnen worden gepercipieerd. Dit zijn enkele voorbeelden van deelname aan sociale media: Bloggen en microbloggen. Reageren op blogs en fora. Actief zijn in sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, Twitter, Netlog, Yammer, enz. Actief zijn in interactieve intranetten en interne communicatie-instrumenten. Deze handreiking wil de ambtenaar bewust maken van de kansen en de risico s van de interactieve internetkanalen zodat hij er op een correcte en succesvolle manier gebruik van kan maken. De handreiking Communiceer open Geef alle informatie die je kan geven, zeker als die een meerwaarde vormt voor het gesprek. Maak duidelijk waar die informatie vandaan komt door bronvermelding. Als je bepaalde informatie niet kan geven, zeg dat dan en geef ook de reden. 38

151 Het is een gesprek Spreek met je lezers net zoals je met echte personen zou spreken, vermijd dus ambtelijk taalgebruik. Kies een authentieke toon die past bij je persoonlijkheid. Stimuleer anderen om aan het gesprek deel te nemen. Probeer er aan bij te dragen dat het gesprek voor iedereen wat oplevert. Het is geven en nemen Verwijs niet alleen naar interessante teksten elders op het internet, maar voeg ook zelf waardevolle informatie toe. Op die manier word je een gewaardeerd deelnemer aan sociale media. Reageer gepast Kom je vragen aan de Vlaamse overheid tegen, of zie je kritiek? Beslis eerst of je zelf antwoordt, of dat je het beter overlaat aan een officiële woordvoerder. Probeer zo veel mogelijk feitelijke informatie te geven, maar bedenk wel dat je gesprekspartner dat als een standpunt kan opvatten. Verzeil liever niet in een oeverloze of verhitte discussie. Twijfel je? Contacteer dan de woordvoerder van je entiteit. Maak je een fout of weet je het niet? Dat kan iedereen overkomen. Geef het gewoon toe en probeer de fout te verhelpen. Wis de tekst waarin de fout staat niet (die kan immers allang gekopieerd zijn en elders op het internet staan) maar voeg de juiste informatie toe. Laat ook weten wat je doet om een fout te corrigeren of om informatie te achterhalen, dat is vaak beter dan lang zwijgen omdat je dan je gesprekspartners in onzekerheid laat en er ruimte ontstaat voor speculatie. Het internet vergeet niet Wees je er steeds van bewust dat alles wat je op het internet schrijft, daar vaak ook lange tijd (of eeuwig) blijft staan en voor anderen te bekijken is. Kijk dus uit met felle standpunten of verhitte discussies, ook als het niet met het werk te maken heeft. Zal je er binnen vijf jaar nog altijd tevreden mee zijn? Want wellicht staat het er dan nog steeds. Aarzel je om iets te schrijven, wacht dan. Consulteer bij twijfel een collega of je leidinggevende. Maak jezelf bekend als ambtenaar Geef eventueel aan wat je functie is en waar je werkt, in het bijzonder bij conversaties met een link naar je eigen werkdomein of naar de Vlaamse overheid. Maak ook duidelijk of je uit eigen naam spreekt of namens de organisatie (als je daartoe bevoegd bent). Expliciteer waar nodig dat het gaat om jouw mening en niet die van de organisatie. 39

152 Houd je aan wetten, regels en procedures Maak geen vertrouwelijke informatie bekend en respecteer geldende rechten, zoals het auteursrecht. Hou ook rekening met interne regelgeving, zoals de deontologische code. Wees loyaal tegenover de Vlaamse overheid en je collega's Een open en kritische houding is goed, maar wees voorzichtig met directe kritiek op collega's en entiteiten. Je kan die beter rechtstreeks uiten in plaats van op een open internetforum met een groot publiek. Een goede tip: zeg in sociale media niets over een persoon wat je hem ook niet direct zou zeggen. Vergeet je job niet Deelname aan sociale media kan je veel kennis en een stevig netwerk opleveren, maar kan ook veel tijd kosten. Wees je bewust van de hoeveelheid tijd die je aan sociale media besteedt en wanneer je dat doet. Vergeet je taken niet. 40

153 Arbeidsreglement bijlage 5:Adressen Arbeidsinspectie en Sociale Inspectie Arbeidsinspectie Toezicht op de Sociale Wetten DIRECTIE AALST R.A.C. De Pupillen Graanmarkt Aalst Tel.: Fax: Ambtsgebied: Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm DIRECTIE ANTWERPEN Theater Building Italiëlei 124 bus Antwerpen Antwerpen 1 Tel.: Fax: Antwerpen 2 Tel.: Fax: Antwerpen 3 Tel.: Fax: Ambtsgebied: Antwerpen, Berendrecht, Lillo, Zandvliet, Berchem, Edegem, Ekeren, Kapellen, Kontich en Stabroek, Borgerhout, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Merksem, Schoten en Wuustwezel, Boechout, Borsbeek, Deurne, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel Aartselaar, Boom, Hemiksem, Hoboken, Hove, Lint, Mortsel, Niel, Rumst, Schelle, Wilrijk en Zwijndrecht

154 DIRECTIE BRUGGE Breidelstraat Brugge Brugge - Oost Tel.: Fax: Brugge - West Tel.: Fax: Ambtsgebied: Alveringem, Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke- Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Ichtegem, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg en Veurne DIRECTIE BRUSSEL Ernest Blerotstraat Brussel Tel.: (Permanentie N en F) Fax: Ambtsgebied: het administratief arrondissement Brussel. DIRECTIE GENT Savaanstraat 11/ Gent Gent - West Tel.: Fax: Ambtsgebied: Aalter, De Pinte, Deinze, Eeklo, Gavere, Gent, Kaprijke, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nazareth, Nevele, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Waarschoot, Zomergem en Zulte Gent - Oost Tel.: Fax: E-mai : Attaché-directiehoofd : Arlette Boeckx Ambtsgebied: Assenede, Destelbergen, Evergem, Gent, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Moerbeke-Waas, Oosterzele, Wachtebeke, Wetteren en Zelzate

155 DIRECTIE HALLE-VILVOORDE d'aubreméstraat Vilvoorde Halle-Vilvoorde 1 Tel.: Fax: Halle-Vilvoorde 2 Tel.: Fax: Ambtsgebied: Hoeilaart, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,Vilvoorde, Steenokkerzeel, Machelen, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kampenhout, Zaventem, Luchthaven, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Zemst en Overijse Halle, Herne, Bever, Galmaarden, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Dilbeek, Asse, Ternat, Opwijk, Lennik, Gooik, Roosdaal, Liedekerke, Wemmel, Merchtem, Affligem, Londerzeel en Meise Openingsuren: Maandag en vrijdag van 9u tot 12u Woensdag van 9u tot 17u, zonder onderbreking Buiten deze uren: op afspraak DIRECTIE HASSELT TT14 Sint-Jozefsstraat Hasselt Tel.: Fax: Ambtsgebied: Beringen, Bocholt, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Neerpelt, Nieuwerkerken, Overpelt, Peer, Sint-Truiden, Tessenderlo en Zonhoven. DIRECTIE KORTRIJK IJzerkaai Kortrijk Tel.: Fax: Ambtsgebied: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem DIRECTIE LEUVEN Federaal administratief centrum Philipssite 3A - bus 8

156 3001 Leuven Tel.: Fax: Ambtsgebied : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Haacht, Herent, Hoegaarden, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, Kortenaken, Kortenberg, Landen, Leuven, Linter, Lubbeek, Oud Heverlee, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tervuren, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo en Zoutleeuw DIRECTIE MECHELEN Louizastraat Mechelen Tel.: Fax: Ambtsgebied: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. DIRECTIE ROESELARE Kleine Bassinstraat Roeselare Tel.: Fax: Ambtsgebied: Ardooie, Dentergem, Heuvelland, Hooglede, Ieper, Ingelmunster, Izegem, Langemark-Poelkapelle, Ledegem, Lichtervelde, Mesen, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Poperinge, Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Vleteren, Wielsbeke, Wingene en Zonnebeke DIRECTIE SINT-NIKLAAS Kazernestraat 16 - blok C 9100 Sint-Niklaas Tel.: Fax: Ambtsgebied: Berlare, Beveren-Waas, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Kruibeke, Lebbeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wichelen en Zele DIRECTIE TONGEREN E. Jaminéstraat Tongeren Tel.: of

157 Fax: Ambtsgebied: Alken, As, Bilzen, Borgloon, Bree, Dilsen-Stokkem, Genk, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Meeuwen- Gruitrode, Opglabbeek, Riemst, Tongeren, Voeren, Wellen en Zutendaal DIRECTIE TURNHOUT Warandestraat Turnhout Tel.: Fax: Ambtsgebied: Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulsthout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar en Westerlo DIRECTIE VERVOER MECHELEN Louizastraat 1A 2800 Mechelen Tel.: Fax: VERSIE WEBSITE

158 Toezicht op het Welzijn op het Werk DIRECTIE ANTWERPEN Theater Building Italiëlei 124 bus Antwerpen Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Antwerpen DIRECTIE BRUSSEL Ernest Blerotstraat Brussel Tel.: Fax: Ambtsgebied: het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest DIRECTIE LIMBURG - VLAAMS-BRABANT Koning Albertstraat 16B 3290 Diest Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Limburg en Vlaams-Brabant DIRECTIE OOST-VLAANDEREN Ketelvest 26/ Gent Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie Oost-Vlaanderen DIRECTIE WEST-VLAANDEREN Breidelstraat Brugge Tel.: Fax: Ambtsgebied: provincie West-Vlaanderen VERSIE WEBSITE:

159 SOCIALE INSPECTIE DIRECTIE GENERAAL SOCIALE INSPECTIE Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ of 02/ Fax: 02/ of 02/ REGIO BRUSSEL HOOFDSTAD Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ of 02/ REGIO ANTWERPEN Antwerp Italiëlei 124 bus 63 (15e verdieping) 2000 Antwerpen Tel.: 03/ Fax: 03/ Mechelen Louizastraat 1A 2800 Mechelen Tel.: 015/ Fax: 015/ Turnhout Warandestraat Turnhout Tel.: 014/ REGIO BRUSSEL VLAAMS-BRABANT Brussel Kruidtuinlaan 50, bus Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ of 02/ Leuven Philipssite 3a bus Leuven Tel.: 016/ REGIO LIMBURG St-Jozefstraat 10 bus 8.1 en Hasselt Tel.: 011/ Fax: 011/

160 REGIO OOST - VLAANDEREN Ketelvest 26 / GENT Tel.: 09/ Fax: 09/ REGIO WEST - VLAANDEREN Brugge Oude Gentweg 75c 8000 Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ Kortrijk Ijzerkaai Kortrijk Tel.: 056/ VERSIE 17 FEBRUARI 2011 WEBSITE:

161 Arbeidsreglement bijlage 6: Geweld, pesterijen en ongewenst gedrag door derden: registratieformulier

162 REGISTRATIEFORMULIER VOOR FEITEN VAN ONGEWENST GEDRAG DOOR DERDEN 1 Vak in te vullen door de vertrouwenspersoon Nr. register (in te vullen door vertrouwenspersoon): 20 / Naam en voornaam vertrouwenspersoon:.. Gegevens slachtoffer Naam en voornaam 2 : Entiteit:... Functie: Personeelsnummer:.. Regio:.. Standplaats: Tijdstip van het ongewenst gedrag en weergave van de gebeurtenissen Datum van de feiten: / / Tijdstip: Plaats van de feiten (vb. aan het onthaal, in spreekruimte):.... Straat en huisnummer:. Postcode: Gemeente:. Soort ongewenst gedrag Verbale agressie Fysieke agressie Psychische agressie/bedreiging Pesterijen Ongewenst seksueel gedrag Korte omschrijving van de feiten 1 Een derde is iemand die niet voor de Vlaamse Overheid werkt. 2 De naam van het slachtoffer wordt enkel opgenomen als hij/zij daar toestemming toe geeft

163 Getuigen Geen getuigen Getuige 1 Naam:... Straat en nr.: Postcode: Gemeente:... Getuige 2 Naam: Straat en nr.: Postcode: Gemeente:.. Gegevens van de persoon die het ongewenste gedrag stelde Naam:. Identiteit niet gekend Hoedanigheid: Klant Bezoeker Leverancier naam firma:.. Andere:.. Gevolgen Fysieke verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg Fysieke verwondingen zonder arbeidsongeschiktheid tot gevolg Mentale gezondheidsklachten (vb. stress, angst) met arbeidsongeschiktheid tot gevolg Mentale gezondheidsklachten (vb. stress, angst) zonder arbeidsongeschiktheid tot gevolg Andere: Op dit moment geen gevolgen Verder gezette stappen Interventie politie Proces-verbaal opgemaakt: datum:././, PV-nummer:... EHBO Hulp/zorg gekregen van verpleegkundige Hulp/zorg gekregen van arts Gesprek met de leidinggevende over de feiten: gepland op Gesprek met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychosociaal welzijn over de feiten: gepland op.. Datum registratie 3 :../../.. Handtekening indiener Handtekening vertrouwenspersoon 3 Bewaartermijn van 5 jaar vanaf deze datum.

164 Arbeidsreglement bijlage 7: Contactpersonen psychosociale risico s op het werk en integriteitsvragen Vertrouwenspunt welzijn en integriteit Je komt via dit vertrouwenspunt terecht bij de interne vertrouwenspersonen van Kind en Gezin voor advies, ondersteuning of bemiddeling voor verzoek tot informele psychosociale interventie Annette De Niel Ruth Devos of De externe vertrouwenspersoon, preventieadviseur psychosociaal welzijn voor verzoek tot informele of formele psychosociale interventie Tania Storms De interne preventiedienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) Arbeidsinspectie Yvan Van Damme Alle dagen adressen zie bijlage 5 na intern verzoek tot informele en formele psychosociale interventie arbeidsauditeur en correctionele rechtbank adressen op te vragen bij de preventieadviseur psychosociale aspecten.

165 Arbeidsreglement bijlage 8: Adressen Federale overheidsdienst voor medische expertise MEDEX

166

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/ /WE Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 34/50018185/WE arbeidsreglement

Nadere informatie

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4

Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Omzendbrief PEBE/DVR//2003/8 PEBE/VOI/2003/4 Vlaamse regering Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambteqatenzaken Martelaarsplein 7 1000 Brussel Tel.: 02-553 23 11 - Fax:

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 2 29 juni 2011 Bijlagen 23 november 2011 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/3

Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Dienstorder MVG/AZF/2005/3 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz saevlaanderen.

Nadere informatie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Arbeidsreglement. Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Arbeidsreglement Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 1 Inhoud 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 6 Artikel 1.... 6 Artikel 2.... 6 2.1. Personeelsleden van rang A1 en lager, met uitzondering van de

Nadere informatie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie

AIJgDiSi$gjGLEMENT. Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie AIJgDiSi$gjGLEMENT Dep$artement Leefmilieu, Nahiur en Energie Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):... Naam + adres overheidswerkgever: Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE Arbeidsreglement Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00008296/WE GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Tel. : 02 790

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten:

Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Versie juni 2012 Nummer van neerlegging bij het toezicht op de sociale wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA

ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA ARBEIDSREGLEMENT 1 augustus 2012 KMSKA Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Directie Antwerpen 1 Theater Building Italiëlei 124 bus 56 2000 Antwerpen Naam + adres

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen

ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen ARBEIDSREGLEMENT gewijzigd dd. 1 juli 2011 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES.

ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES. ARBEIDSREGLEMENT DIENST VAN DE BESTUURSRECHTSCOLLEGES www.dbrc.be Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/50041796/WE Naam + adres overheidswerkgever: Dienst van

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam overheidswerkgever Adres overheidswerkgever Agentschap voor Natuur en Bos

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT. Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen ARBEIDSREGLEMENT Strategische Adviesraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen Inhoudsopgave ARBEIDSREGLEMENT... 5 1. IDENTIFICATIE... 5 2. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 5 Artikel 1. verwijzing naar de

Nadere informatie

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd.

Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de opdrachten in het hoger onderwijs en omgekeerd. Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) 09 februari 2012 Ronald Gyselinck Een melding ziekteverlof geldt voor alle opdrachten op alle niveaus uitgezonderd voor de

Nadere informatie

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu?

Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Alles over ziekte Je bent ziek en je kan niet gaan werken. Wat nu? Breng je werkgever op de hoogte Eerst en vooral: verwittig je werkgever. Hoe dat precies moet staat niet in de wet: het kan via telefoon,

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Agentschap voor Landbouw en Visserij 1 oktober 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0.

/// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT. Informatie Vlaanderen. Versie /// 1.0. /// Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Informatie Vlaanderen Versie /// 1.0 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Informatie Vlaanderen /// Documenthistoriek: Versie Opmerking Datum inwerkingtreding 1.0

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen

ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen p.1 van 60 ARBEIDSREGLEMENT Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 36/00009820/WE. Naam + adres overheidswerkgever:

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van..

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Werk en Sociale Economie. Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. ARBEIDSREGLEMENT Departement Werk en Sociale Economie Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité DWSE van.. Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsreglement versie 1 m.i.v 1 juli 2007

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij

ARBEIDSREGLEMENT. Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012. Arbeidsreglement. Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Arbeidsreglement ARBEIDSREGLEMENT Departement Landbouw en Visserij 1 juli 2012 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij ARBEIDSREGLEMENT DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Nr. van neerlegging

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES

ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENSTENCHEQUES Artikel 1 T4HR S.A.... straat... nr.... gemeente... postnr.... erkenningsnummer van de werkgever toegekend door de Adviescommissie erkenningen dienstencheques... werft

Nadere informatie

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK

WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK WETSONTWERP BETREFFENDE WERKBAAR EN WENDBAAR WERK Wetsontwerp aangenomen in de Commissie Sociale zaken op 02/02/2017 en in de plenaire Kamer op 23/02/2017. Definitief goedgekeurde tekst. Meeste bepalingen

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Stap voor stap in uw onderneming

Stap voor stap in uw onderneming Stap voor stap in uw onderneming Dr. Geert Premer (2017) Een re-integratietraject, wat is dat dan? Hoe langer een werknemer arbeidsongeschikt is, hoe moeilijker hij het heeft om terug aan de slag te gaan.

Nadere informatie

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN

RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN 1 RWO BASISARBEIDSREGLEMENT IVA WONEN-VLAANDEREN Nr. van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: 35/00011283/E (goedkeuring op..) Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie Ruimtelijke

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies

Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Arbeidsovereenkomst voor voltijdse werknemers tewerkgesteld in de ambassades en diplomatieke missies Tussen de Staat (naam van het land), vertegenwoordigd door de heer XXXX, Ambassadeur van xxxxxxx te

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

Overeenkomst ter vervanging

Overeenkomst ter vervanging Overeenkomst ter vervanging Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... werd overeengekomen wat volgt : Art. 1. - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen 1. Beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid Met de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 (BS 30 december

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques

DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS. onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques DIENSTENCHEQUES ARBEIDSOVEREENKOMST - ONBEPAALDE DUUR VOOR ARBEIDERS Tussen: onderneming erkend onder n in verband met de dienstencheques hieronder genoemd de werkgever en Nationaliteit: Werkvergunning:

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN. Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP JONGERENWELZIJN Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00010672/WE Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER ARBEIDSREGLEMENT Versie 6 1 oktober 2015 Bijlagen 1 oktober 2015 Nr. van neerlegging bij

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT

VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten: 36/00016938/E Hoofdzetel

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT

ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT ARBEIDSREGLEMENT VAN DE VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Naam + adres overheidswerkgever: Publiekrechtelijk

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE

ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE ARBEIDSREGLEMENT VLAAMS SUBSIDIEAGENTSCHAP WERK EN SOCIALE ECONOMIE Eénparig gunstig advies van het Entiteitsoverlegcomité VSA-WSE van. 1 Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie: XXX Naam en adres

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INNOVATIE DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten):. Naam + adres overheidswerkgever: IWT, Koning Albert

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE )

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR (ARBEIDER / BEDIENDE ) Tussen Mevrouw/Meneer... optredend als gevolmachtigde van de werkgever... straat... nr.... post nr.... plaats... en Mevrouw/Meneer...... straat...

Nadere informatie

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016

Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Veel beweging op vlak van re-integratie langdurig zieken! 25/11/2016 Minister van Werk Kris Peeters en Minister van Sociale Zaken Maggie De Block ondernemen duidelijke actie om het aantal mensen dat langdurig

Nadere informatie

Model_arbeidsreglement_

Model_arbeidsreglement_ 2 Inhoud 1. Richtlijnen voor de opmaak van het arbeidsreglement 1.1 Algemene richtlijnen 1.2 Schematisch overzicht syndicale procedure 1.3 Indeling van de overeenkomstig de arbeidsreglementenwet verplichte

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1

ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS. Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 ARBEIDSREGLEMENT AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS Arbeidsreglement AGIOn aangepaste versie 29.01.2008 1 INHOUDSTABEL HOOFDSTUK 1 ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDREGELING... 5 1.1. Arbeidsduur...

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0124 24-11-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de wijziging van het collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende de organisatie

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN

AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN ARBEIDSREGLEMENT 1 januari 2016 Arbeidsreglement Sport Vlaanderen 2016 1 1. ARBEIDSDUUR EN WERKROOSTERS... 3 A. Werktijdregeling met een standaard dienstrooster... 4 B. Werktijdregeling

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Nummer van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VDAB is een publiekrechterlijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN.

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN. (voorlopige versie, 22 februari 2011) in 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag / / 103 Wettelijke feestdag of vervangdag

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 Wetgeving Voorwaarden en regels Administratieve en geldelijke toestand Mededeling aan het werkstation Tips en aandachtspunten 2 Wetgeving REGLEMENTERING Arbeidswet

Nadere informatie

Een controlearts aan je deur

Een controlearts aan je deur Een controlearts aan je deur Wat doen als je ziek bent en niet kan gaan werken? Hoe gebeuren controlebezoeken? Een controlearts aan je deur Je werkt bij de federale overheid en zet je graag in voor je

Nadere informatie

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Agentschap voor Onderwijsdiensten Opleiding schoolsecretariaten 08/02/2012 Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap

Nadere informatie

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN

CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN versie 2 (update 15/04/2015) in CONVERSIETABEL AFWEZIGHEDEN VASTBENOEMDE PERSONEELSLEDEN 101 werkelijk gepresteerde arbeid 102 zaterdag, zondag, of vervangdag 103 Wettelijke feestdag of vervangdag (geen

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F J A N U A R I 2 0 1 3 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel V.84, V.86 en V.259, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van een aantal verlofstelsels voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de regeling inzake loopbaanonderbreking voor het

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup

Ter beschikking gesteld door ACV-metaal Picanolgroup EINDEJAARSPREMIE P.C.111 WEST-VLAANDEREN Collectieve arbeidsovereenkomst van 06/03/2001 gesloten in het Gewestelijk Paritair Comité West-Vlaanderen voor de Metaal-, Machine en Elektrische Bouw. Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten

Opleiding voor schoolsecretariaten Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Overzicht programma Bevallingsverlof: 1. Reglementering 2. Toepassingsgebied 3. Voorwaarden

Nadere informatie

Bijlage arbeidsreglement

Bijlage arbeidsreglement Bijlage arbeidsreglement (voorbeeld) Procedure voor psychosociale risico s 1. Doel, definities en toepassingsgebied 1.1. Doel Deze procedures dragen bij tot het welzijn van werknemers en vullen de algemene

Nadere informatie

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS

PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS PROCEDURE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WEGENS GEBREK AAN WERK ARBEIDERS 1. ALGEMEEN a. Duur De wet biedt de werkgever de mogelijkheid om ingeval van tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk de uitvoering

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET RIJDEND PERSONEEL INGEZET IN DE ONDERNEMINGEN DIE ONGEREGELDE DIENSTEN UITBATEN TUSSEN De onderneming waarvan de sociale zetel gelegen is te........, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1)

24 APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk (1) NL FR einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-05-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 24 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen

Nadere informatie

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST

INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST VLAAMSE OVERHEID BELEIDSDOMEIN MOBILITEIT EN OENBARE WERKEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij het Toezicht op de Sociale Wetten:

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN

AFWEZIGHEID LANGE DUUR GEWETTIGD DOOR FAMILIALE REDENEN MEDEDELING M.12.025 BRUSSEL, 2012-09-13 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 02 507 08 33 @ lode.degeyter@vsko.be Pers/Verloven Verloven OVERZICHT VAN VERLOFSTELSELS 1 VOLLEDIGE

Nadere informatie

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Agentschap voor Onderwijsdiensten. Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Agentschap voor Onderwijsdiensten Personeel Basisonderwijs en Centra voor Leerlingenbegeleiding Personeel Secundair Onderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1

Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 Welkom Verlofstelsels R E G E L I N G B I N N E N S C H O L E N G E M E E N S C H A P SAEFTINGHE V A N A F 2 0 1 1 inhoud WAT MAG JE VERWACHTEN Soorten verlofstelsels Aanmoedigingspremie Procedure in de

Nadere informatie

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer

Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Arbeidsreglement entiteit e-government en ICT-Beheer Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): Het reglement werd geregistreerd bij de Algemene Directie Toezicht op de

Nadere informatie

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar

AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 1/ 5 AANVRAAG-OVEREENKOMST of AANVRAAG-WEIGERING van een dienstonderbreking schooljaar 2017-2018 Luik 1: Aanvraag van het personeelslid Ik, ondergetekende... stamboeknummer... wonende te... personeelslid

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade)

ARBEIDSREGLEMENT. voor de personeelsleden van het. VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) ARBEIDSREGLEMENT voor de personeelsleden van het VLAAMS AGENTSCHAP VOOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN (Flanders Investment & Trade) Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende Versie 1.0 augustus 2013 Fontainasplein 9-11 - 1000 Brussel - www.acod-spoor.be TEL. 02 508 59 18 - FAX 02 508 58 18 - BINNENLIJN 911/58225 - e-mail:

Nadere informatie

Cursus voor schoolsecretariaten

Cursus voor schoolsecretariaten Cursus voor schoolsecretariaten 2015-2016 1. Reglementering Overzicht 2. Procedure bij ziekteverlof 3. Bepaling ziekterecht en gevolgen 4. Wederaanpassing halve dagtaak 5. VVP wegens ziekte 6. Langdurig

Nadere informatie

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed

Arbeidsreglement. agentschap. Onroerend Erfgoed Arbeidsreglement agentschap Onroerend Erfgoed 1. MODEL VAN ARBEIDSREGLEMENT Nr. van neerlegging bij de Arbeidsinspectie (Toezicht op de Sociale Wetten): 35/00016136/E Naam + adres overheidswerkgever: Vlaams

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder?

Infoblad - werknemers U bent een werkloze van 50 jaar of ouder? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden

Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden Stelsel van economische werkloosheid voor bedienden 1. Inleiding De economische werkloosheid voor bedienden wordt sinds 1 januari 2012 geregeld door art. 77/1 tot 77/7 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

Nadere informatie

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur)

Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Contract van Adjunct- apotheker (Bepaalde duur) Tussen enerzijds de heer/mevrouw... wonende te... en anderzijds de heer/mevrouw... apotheker, wonende te... wordt overeengekomen: Art. 1 - De eerste ondergetekende

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ARBEIDSREGLEMENT Agentschap Innoveren & Ondernemen

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie