2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor"

Transcriptie

1 (Tekst geldend op: ) Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/352, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007) De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Gelet op artikel 7.25, eerste, tweede en vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Besluit: Artikel. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. WHW: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; b. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs; c. WEB: Wet educatie en beroepsonderwijs; d. instelling voor wetenschappelijk onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel.3, eerste lid, van de WHW; e. instelling voor hoger beroepsonderwijs: een instelling als bedoeld in artikel.3, tweede lid, van de WHW; f. opleiding: opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, onderdeel a, van de WHW; g. nadere vooropleidingseisen: eisen, bedoeld in artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de WHW; h. profiel: profiel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; i. toegangsrecht: recht op inschrijving aan een opleiding, wanneer voldaan is aan de nadere vooropleidingseisen voor die opleiding, opgenomen in de bijlagen bij deze regeling. Artikel 2. Aanwijzing van nadere vooropleidingseisen per opleiding. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend tot en met 3 juli 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage A. 2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage C. 3. [Vervallen.]. 4. Voor opleidingen aan instellingen voor hoger beroepsonderwijs gelden voor aanstaande studenten en extraneï die met goed gevolg het vwo-eindexamen of het havo-eindexamen hebben afgelegd bij of krachtens de in de WVO of de WEB geregelde voorschriften zoals luidend met ingang van augustus 2007, de nadere vooropleidingseisen die zijn opgenomen in bijlage D.

2 5. De in de eerste en het derde lid bedoelde voorschriften gelden onverminderd afwijkingen van die voorschriften op grond van artikel IV, tweede lid, van de Wet van 27 april 2006 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de profielen in de tweede fase van het vwo en het havo. Artikel 3. Keuzemogelijkheid nadere vooropleidingseisen Waar in de nadere vooropleidingseisen voor een opleiding een keuzemogelijkheid wordt geboden tussen twee of meer profielen onderscheidenlijk vakken, komt deze keuzemogelijkheid de aanstaande student of extraneus toe. Artikel 4. Identificatie opleidingen. Voor de toepassing van deze regeling gelden door instellingen verzorgde opleidingen met dezelfde naam als dezelfde opleidingen. 2. Indien de naam van een opleiding wordt gewijzigd, blijven de nadere vooropleidingseisen gelden zoals opgenomen in de in artikel 2 bedoelde bijlagen voor de desbetreffende opleiding voordat de naamswijziging plaatsvond. 3. Bij samenvoeging van bestaande opleidingen blijven alle nadere vooropleidingseisen in stand, totdat voor de nadere vooropleidingseisen een wijzigingsaanvraag is goedgekeurd. Zo lang een wijzigingsaanvraag niet is goedgekeurd, heeft een student die voldoet aan de nadere vooropleidingseisen van een van de opleidingen waaruit de samengevoegde opleiding is ontstaan, toegangsrecht tot de samengevoegde opleiding. Artikel 5. Bezemregeling Na het tijdstip waarop artikel 2, eerste en derde lid, vervalt, beslist het instellingsbestuur overeenkomstig artikel 7.25, vierde lid, van de WHW over toelating tot een opleiding van een in deze leden bedoelde student. Artikel 6. Intrekking Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 998 De Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 998 wordt ingetrokken. Artikel 7. Inwerkingtreding Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 en vervaldatum bijlagen A en B. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat bijlagen C en D voor het eerst van toepassing zijn op het studiejaar Artikel 2, eerste lid, vervalt met ingang van september 204. Artikel 8. Citeertitel 3. Artikel 2, derde lid, vervalt met ingang van september 203. Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

3 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk Bijlage A. behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot augustus 2007 werden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij bi: biologie bi: biologie bi2: biologie,2 du2: Duits,2 ec: economie ec2: economie,2 fa2: Frans,2 gr: Grieks la: Latijn na: natuurkunde na2: natuurkunde,2 sk: scheikunde sk: scheikunde sk2: scheikunde,2 wa2: wiskunde A,2 wb: wiskunde B wb2: wiskunde B,2 2 e mvt2: tweede moderne vreemde taal,2 Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *:. dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #:. dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie. B Actuariële wetenschappen * * wb wb 2. B Bedrijfseconomie ec ec * ec+ (wa2 of wb) 3. B Bedrijfskunde ec ec * ec+ (wa2 of wb) 4. B Econometrie en Operationele research * * wb wb 5. B Economie ec ec * ec+ (wa2 of wb) 6. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wa2 of wb 7. B Economie en Bedrijfskunde * * * wa2 of wb 8. B Fiscale economie ec ec * ec+ (wa2 of wb) 9. B International Business ec ec * ec+ (wa2 of wb) 0. B International Business Administration * * * wa2 of wb Gedrag en Maatschappij Nr Opleidingen NT NG EM CM

4 . B Algemene Sociale Wetenschappen * * * * 2. B Bestuurs- en Organisatiewetenschap * * * * 3. B Bestuurskunde * * * * 4. B Communicatiewetenschap * * * * 5. B Criminologie * * * * 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie * * * * 7. B Europese Studies * * * * 8. B Geografie, Planologie en Milieu * * * * 9. B International Bachelor's Programme in Communication and Media * * * wa2 of wb 0. B Milieu-maatschappij-wetenschappen * * * *. B Onderwijskunde * * * * 2. B Organisatiewetenschappen * * * * 3. B Pedagogische Wetenschappen * * * * 4. B Personeelwetenschappen * * * * 5. B Politicologie * * * * 6. B Psychologie * * * * 7. B Sociale Geografie en Planologie * * * * 8. B Sociologie * * * * 9. B Technische Planologie * * * * 20. B Vrijetijdwetenschappen * * * * Gezondheidszorg Nr Opleidingen NT NG EM CM. B Bewegingswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 2. B Biomedische Wetenschappen bi2 * # # 3. Diergeneeskunde bi2 * # # 4. B European Public Health * * * * 5. Geneeskunde bi2 * # # 6. B Geneeskunde bi2 * # # 7. B Gezondheid en Leven bi * bi +sk # 8. B Gezondheidswetenschappen * * * * 9. B Klinische technologie bi * # # 0. B Medische Informatiekunde * * na na + (wa2 of wb of wb2). B Tandheelkunde bi2 * # # Landbouw en Natuurlijke omgeving Nr Opleidingen NT NG EM CM. B Agrotechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen ec ec * (wa2 of wb) + ec 3. B Biologie bi2 * # #

5 4. B Biotechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Bodem, Water, Atmosfeer * * wb+na+sk wb+na+sk 6. B Bos- en Natuurbeheer * * * wa2+(ak of bi2) 7. B Dierwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Economie en Beleid ec ec * (wa2 of wb) + ec 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wa2 of wb 0. B Internationaal Land- en Waterbeheer * * na of sk of bi2 wa2 + (bi2 of na of sk). B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wa2 of wb 2. B Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning * * * wa2 + (ak of bi2) 3. B Levensmiddelentechnologie * * wb+na+sk wb+na+sk 4. B Milieuwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 6. B Plantenwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 7. B Toegepaste Communicatiewetenschap * * * wa2 of wb 8. B Voeding en Gezondheid * * wb+sk wb +sk Natuur. B Aarde en economie * * * wa2 of wb 2. B Aardwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 3. B Beta-gamma * * wb+na+sk wb+na+sk 4. B Biofarmaceutische Wetenschappen * * wb+bi+sk wb+bi+sk 5. B Biologie bi2 * # # 6. B Business Analytics * * wb # 7. B Farmaceutische Wetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Farmacie * * wb+na+sk wb+na+sk 9. B Informatica * wb2 wb2 wb2 0. B Informatie, Multimedia en Management * * * wa2 of wb. B Informatiekunde * * * wa2 of wb 2. B Kennistechnologie * * wb2 wb2 3. B Kunstmatige Intelligentie * * * wa2 of wb 4. B Life Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 5. B Lifestyle Informatics * * * wa2 of wb 6. B Medische Natuurwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 7. B Milieu-natuurwetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 8. B Moleculaire Levenswetenschappen * * wb+na+sk wb+na+sk 9. B Molecular Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 20. B Natuur- en Sterrenkunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 2. B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement * * wb+na+sk wb+na+sk 22. B Natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen * * wb2 wb2 wb2 +na2 wb2+na wb2 +na2 wb2+na

6 Universiteit Leiden 23. B Psychobiologie bi2 * # # 24. B Scheikunde * * wb+na+sk wb+na+sk 25. B Science * * wb+sk+na wb+sk+na 26. B Science, Business & Innovation * * wb+na+sk wb+na+sk 27. B Sterrenkunde Universiteit Leiden Rijksuniversiteit Groningen * * wb2 wb2 wb2+ na2 wb2+na wb2+ na2 wb2+na 28. B Wiskunde * wb2 wb2 wb2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. Recht. B Bestuurskunde * * * * 2. B European Law School * * * * 3. B Fiscaal recht * * * * 4. B Global Law * * * * 5. B Internationaal en Europees Recht * * * * 6. B Notarieel Recht * * * * 7. B Ondernemingsrecht * * * * 8. B Recht en Bestuur * * * * 9. B Recht en ICT * * * * 0. B Rechtsgeleerdheid * * * * Taal en Cultuur. B Afrikaanse talen en culturen * * * * 2. B Algemene Cultuurwetenschappen * * * * 3. B American Studies * * * * 4. B Arabische Taal en Cultuur * * * * 5. B Archeologie * * * * 6. B Archeologie en Prehistorie * * * * 7. B Chinastudies * * * * 8. B Communicatie- en Informatiewetenschappen * * * * 9. B Culturele Informatiewetenschap * * * * 0. B Cultuurwetenschappen * * * *. B Duitse Taal en Cultuur * * * * 2. B Engelse Taal en Cultuur * * * * 3. B Europese Studies * * * * 4. B Film- en Literatuurwetenschap * * * * 5. B Finoegrische Talen en Culturen * * * *

7 6. B Franse Taal en Cultuur * * * * 7. B Friese Taal en Cultuur * * * * 8. B Geschiedenis * * * * 9. B Godgeleerdheid * * * * 20. B Godsdienstwetenschap * * * * 2. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la of gr la of gr la of gr la of gr 22. B Hebreeuwse en Joodse Studies * * * * 23. B Hebreeuwse Taal en Cultuur * * * * 24. B Humanistiek * * * * 25. B Internationale betrekkingen en internationale organisatie * * * * 26. B Islam en Arabisch * * * * 27. B Islamitische Theologie * * * * 28. B Italiaanse Taal en Cultuur * * * * 29. B Japanstudies * * * * 30. B Keltische Talen en cultuur * * * * 3. B Koreastudies * * * * 32. B Kunsten, Cultuur en Media * * * * 33. B Kunstgeschiedenis * * * * 34. B Latijns-Amerikastudies * * * * 35. B Latijnse Taal en Cultuur * * * * 36. B Liberal Arts en Sciences * * * * 37. B Literatuurwetenschap * * * * 38. B Media en Cultuur * * * * 39. B Midden-Oostenstudies * * * * 40. B Muziekwetenschap * * * * 4. B Nederlandkunde/ Dutch studies * * * * 42. B Nederlandse Taal en Cultuur * * * * 43. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur * * * * 44. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld * * * * 45. B Oudheidkunde * * * * 46. B Portugese Taal en Cultuur * * * * 47. B Religie in Samenleving en Cultuur * * * * 48. B Religie en Levensbeschouwing * * * * 49. B Religiestudies * * * * 50. B Roemeense Taal en Cultuur * * * * 5. B Romaanse Talen en Culturen * * * * 52. B Russische Studies * * * * 53. B Scandinavische Talen en Culturen * * * * 54. B Slavische Talen en Culturen * * * * 55. B Spaanse Taal en Cultuur * * * * 56. B Taal en Cultuurstudies * * * *

8 57. B Taalwetenschap * * * * 58. B Theater- Film en Televisiewetenschap * * * * 59. B Theaterwetenschap * * * * 60. B Theologie * * * * 6. B Theologie Klassiek * * * * 62. B Theologie Plus * * * * 63. B Wereldgodsdiensten * * * * 64. B Wijsbegeerte * * * * 65. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied * * * * 66. B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies * * * * Techniek nr Opleidingen NT NG EM CM. B Advanced Technology * wb2 wb2+na+sk wb2+na+sk 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wb2 wb2 wb2 3. B Biomedische technologie * * wb2+na wb2+na 4. B Bouwkunde * wb2 wb2+na wb2+na 5. B Civiele Techniek 2 * wb2 wb2+na2 wb2+na2 6. B Creative Technology * * * * 7. B Electrical Engineering * wb2 wb2+na2 wb2+na2 8. B Industrial Design * wb2 wb2+na2 wb2+na2 9. B Industrieel Ontwerpen * wb2 wb2+na2 wb2+na2 0. B Life Science & Technology * * wb+na+sk wb+na+sk. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wb2 wb2+na2 wb2+na2 2. B Maritieme Techniek * wb2 wb2+na2 wb2+na2 3. B Nanobiologie bi2 wb2 # # 4. B Scheikundige Technologie * wb2 wb2+na+sk wb2+na+sk 5. B Molecular Science and Technology * * wb+na+sk wb+na+sk 6. B Technische Aardwetenschappen * wb2 wb2+na2 wb2+na2 7. B Technische Bedrijfskunde * * wb+na wb+na 8. B Technische Bestuurskunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 9. B Technische Informatica * wb2 wb2 wb2 20. B Technische Innovatiewetenschappen * * wb+na wb+na 2. B Technische Natuurkunde * wb2 wb2+na2 wb2+na2 22. B Technische Wiskunde * wb2 wb2 wb2 23. B Werktuigbouwkunde 2 * wb2 wb2+na2 wb2+na2 Voor alle betrokken opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eis wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na2 en wb2 uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen.

9 Sectoroverstijgend. B Tourism * * * wa2 B [Vervallen per ] Bijlage C. behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij ak: aardrijkskunde biol: biologie econ: economie grtl: Griekse taal en cultuur latl: Latijnse taal en cultuur nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie : scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *:. dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #:. dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding Economie. B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb 2. B Bedrijfseconomie * * * wisa of wisb 3. B Bedrijfskunde * * * wisa of wisb 4. B Econometrie en Operationele research * wisb wisb wisb 5. B Economie * * * wisa of wisb 6. B Economie en Bedrijfseconomie * * * wisa of wisb 7. B Economie en Bedrijfskunde * * * wisa of wisb 8. B Fiscale economie * * * wisa of wisb 9. B International Business * * * wisa of wisb 0. B International Business Administration * * * wisa of wisb Gedrag en Maatschappij. B Algemene sociale wetenschappen * * * * 2. B Bestuurs- en Organisatiewetenschap * * * *

10 3. B Bestuurskunde * * * * 4. B Communicatiewetenschap * * * * 5. B Criminologie * * * * 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie * * * * 7. B Europese Studies * * * * 8. B Geografie, Planologie en Milieu * * * * 9. B International Bachelor's Programme in Communication and Media * * * * 0. B Milieu-maatschappij-wetenschappen * * * *. B Onderwijskunde * * * * 2. B Organisatiewetenschappen * * * * 3. B Pedagogische wetenschappen * * * * 4. B Personeelwetenschappen * * * * 5. B Politicologie * * * * 6. B Psychologie * * * * 7. B Sociale Geografie en Planologie * * * * 8. B Sociologie * * * * 9. B Technische Planologie * * * wisa of wisb 20. B Vrijetijdwetenschappen * * * * Gezondheidszorg. B Bewegingswetenschappen biol nat # # 2. B Biomedische wetenschappen biol nat # # 3. Diergeneeskunde biol nat # # 4. B European Public Health * * * * 5. Geneeskunde biol nat # # 6. B Geneeskunde biol nat # # 7. B Gezondheid en leven biol * biol + # 8. B Gezondheidswetenschappen * * * * 9. B Klinische technologie biol nat + wisb # # 0. B Medische Informatiekunde * nat nat nat + (wisa of wisb). B Tandheelkunde biol nat # # Landbouw en Natuurlijke omgeving. B Agrotechnologie * nat wisb + nat + ( of biol) wisb + nat + ( of biol) 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen * * * wisa of wisb 3. B Biologie biol nat # #

11 4. B Biotechnologie * * 2 uit nat, en biol nat + + biol 5. B Bodem, Water, Atmosfeer * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 6. B Bos- en natuurbeheer * * biol of ak wisa + (biol of ak) 7. B Dierwetenschappen * * (wisa of wisb) + 8. B Economie en Beleid * * * wisa of wisb 9. B Gezondheid en Maatschappij * * * wisa of wisb 0. B Internationaal Land- en Waterbeheer * nat nat (wisa of wisb) + nat. B Internationale Ontwikkelingsstudies * * * wisa of wisb 2. B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning * * * (wisa of wisb)+ (ak of biol) 3. B Levensmiddelentechnologie * * wisb + nat + wisb + nat + 4. B Milieuwetenschappen * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 5. B Moleculaire Levenswetenschappen * nat of (wisb+nlt) wisb + nat + wisb + nat + 6. B Plantenwetenschappen * * 2 uit biol, nat en biol + nat + 7. B Toegepaste Communicatiewetenschap * * * * 8. B Voeding en Gezondheid * * + biol + biol Natuur. B Aarde en economie * * * wisa of wisb 2. B Aardwetenschappen * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 3. B Beta-gamma * wisb + nat wisb + nat + 4. B Biofarmaceutische Wetenschappen biol * biol + nat + wisb + (nat of ) # 5. B Biologie biol nat # # 6. B Business Analytics * wisb wisb wisb 7. B Farmaceutische Wetenschappen * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 8. B Farmacie * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 9. B Informatica * wisb wisb wisb 0. B Informatie, Multimedia en Management * * * wisa of wisb. B Informatiekunde * * * wisa of wisb 2. B Kennistechnologie * wisb wisb wisb 3. B Kunstmatige Intelligentie * * * wisa of wisb 4. B Life Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + 5. B Lyfestyle Informatics * * * wisa of wisb 6. B Medische Natuurwetenschappen * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat +

12 7. B Milieu-natuurwetenschappen * nat nat + (wisa of wisb) + nat + 8. B Moleculaire Levenswetenschappen * wisb + nat wisb + nat + 9. B Molecular Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + wisb + nat B Natuur- en Sterrenkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 2. B Natuurkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 22. B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement * nat nat + (wisa of wisb) + nat B Psychobiologie biol nat # # 24. B Scheikunde * wisb + nat wisb + nat B Science * wisb + nat wisb + nat B Science, Business & Innovation * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + wisb + nat + wisb + nat B Sterrenkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 28. B Wiskunde * wisb wisb wisb Recht. B Bestuurskunde * * * * 2. B European Law School * * * * 3. B Fiscaal recht * * * * 4. B Global Law * * * * 5. B Internationaal en Europees Recht * * * * 6. B Notarieel Recht * * * * 7. B Ondernemingsrecht * * * * 8. B Recht en Bestuur * * * * 9. B Recht en ICT * * * * 0. B Rechtsgeleerdheid * * * * Taal en Cultuur. B Afrikaanse talen en culturen * * * * 2. B Algemene Cultuurwetenschappen * * * * 3. B American Studies * * * * 4. B Arabische Taal en Cultuur * * * * 5. B Archeologie * * * * 6. B Archeologie en Prehistorie * * * * 7. B Chinastudies * * * * 8. B Communicatie- en Informatiewetenschappen * * * * 9. B Culturele Informatiewetenschap * * * *

13 0. B Cultuurwetenschappen * * * *. B Duitse Taal en Cultuur * * * * 2. B Engelse Taal en Cultuur * * * * 3. B Europese Studies * * * * 4. B Film- en Literatuurwetenschap * * * * 5. B Finoegrische Talen en Culturen * * * * 6. B Franse Taal en Cultuur * * * * 7. B Friese Taal en Cultuur * * * * 8. B Geschiedenis * * * * 9. B Godgeleerdheid * * * * 20. B Godsdienstwetenschap * * * * 2. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur latl of grtl latl of grtl latl of grtl latl of grtl 22. B Hebreeuwse en Joodse Studies * * * * 23. B Hebreeuwse Taal en Cultuur * * * * 24. B Humanistiek * * * * 25. B Internationale betrekkingen en internationale organisatie * * * * 26. B Islam en Arabisch * * * * 27. B Islamitische theologie * * * * 28. B Italiaanse Taal en Cultuur * * * * 29. B Japanstudies * * * * 30. B Keltische Talen en cultuur * * * * 3. B Koreastudies * * * * 32. B Kunsten, Cultuur en Media * * * * 33. B Kunstgeschiedenis * * * * 34. B Latijns-Amerikastudies * * * * 35. B Latijnse Taal en Cultuur * * * * 36. B Liberal Arts en Sciences * * * * 37. B Literatuurwetenschap * * * * 38. B Media en Cultuur * * * * 39. B Midden-Oostenstudies * * * * 40. B Muziekwetenschap * * * * 4. B Nederlandkunde/ Dutch studies * * * * 42. B Nederlandse Taal en Cultuur * * * * 43. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur * * * * 44. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld * * * * 45. B Oudheidkunde * * * * 46. B Portugese Taal en Cultuur * * * * 47. B Religie in Samenleving en Cultuur * * * * 48. B Religie en levensbeschouwing * * * * 49. B Religiestudies * * * * 50. B Roemeense Taal en Cultuur * * * *

14 5. B Romaanse Talen en Culturen * * * * 52. B Russische Studies * * * * 53. B Scandinavische Talen en Culturen * * * * 54. B Slavische Talen en Culturen * * * * 55. B Spaanse Taal en Cultuur * * * * 56. B Taal en Cultuurstudies * * * * 57. B Taalwetenschap * * * * 58. B Theater- Film en Televisiewetenschap * * * * 59. B Theaterwetenschap * * * * 60. B Theologie * * * * 6. B Theologie Klassiek * * * * 62. B Theologie Plus * * * * 63. B Wereldgodsdiensten * * * * 64. B Wijsbegeerte * * * * 65. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied * * * * 66. B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies * * * * Techniek nr Opleidingen NT NG EM CM. B Advanced Technology * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + 2. B Bedrijfsinformatietechnologie * wisb wisb wisb 3. B Biomedische technologie * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 4. B Bouwkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 5. B Civiele Techniek 2 * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 6. B Creative Technology * * * * 7. B Electrical Engineering * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 8. B Industrial Design * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 9. B Industrieel Ontwerpen * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 0. B Life Science & Technology * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat +. B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 2. B Maritieme Techniek * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 3. B Nanobiologie biol wisb + nat # # 4. B Scheikundige Technologie * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + 5. B Molecular Science and Technology * wisb + nat wisb + nat + wisb + nat + 6. B Technische Aardwetenschappen * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 7. B Technische Bedrijfskunde * wisb wisb wisb 8. B Technische Bestuurskunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 9. B Technische Informatica * wisb wisb wisb 20. B Technische Innovatiewetenschappen * wisb wisb wisb 2. B Technische Natuurkunde * wisb + nat wisb + nat wisb + nat 22. B Technische Wiskunde * wisb wisb wisb

15 23. B Werktuigbouwkunde 2 * wisb + nat wisb + nat wisb + nat Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen na en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische fase te voldoen. Sectoroverstijgend 2. B Tourism * * * wisa of wisb Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf augustus 2007 worden aangeboden. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel economie en maatschappij CM: profiel cultuur en maatschappij biol: biologie dutl: Duitse taal en cultuur fatl: Franse taal en cultuur econ: economie m&o: management en organisatie maw: maatschappijwetenschappen nat: natuurkunde nlt: natuur, leven & technologie : scheikunde wisa: wiskunde A wisb: wiskunde B 2 e mvt: tweede moderne vreemde taal Ad: Associate degree 2. Verklaring van de in deze bijlage gebruikte symbolen: *:. dit profiel geeft toegang tot de betreffende opleiding #:. dit profiel geeft geen toegang tot de betreffende opleiding. Instroom met HAVO diploma Economie (instroom met havo-diploma). B Accountancy 3 econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) 3. B Bedrijfseconomie 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 4. B Bestuurskunde /overheidsmanagement econ econ * econ 5. B Business Administration in Hotel 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o

16 Management 6. B Business IT & Management 3 * * * * 7. B B Commercieel Management 3 * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 8. B Commerciële economie 3 econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 9. B Communicatie 3 * * * wisa of wisb 0. B Communicatiesystemen * * * wisa of wisb. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 2. B Facility management 3 econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 3. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 4. B Fiscaal Recht en Economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 5. B Food and business * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 6. B Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie 3 * * * econ of m&o 7. B Hbo-Rechten * * * * 8. B Hogere Juridische opleiding * * * * 9. B Hoger Hotelonderwijs,3 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt econ of m&o 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 3 2. B Informatiedienstverlening en -management 3 * * * econ of m&o * * * * 22. B Informationmanagement * * * econ of m&o 23. B Information Security Management * * * * 24. B Integrale veiligheid * * * * 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and languages econ of m&o econ of m&o * * 28. B International business and management studies econ of m&o of 2 e mvt econ of m&o of 2 e mvt * econ of m&o 29. B Journalistiek * * * * 30. B Kunst en economie * * * * 3. B Lifestyle * * * * 32. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 33. B Management, economie en recht, opleiding voor B Media and entertainment Management econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o * * * * 35. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 36. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 37. B People and Business Management * * * * 38. B Security Management * * * *

17 39. B Small business & retail management 3 econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 40. B Sport, management en ondernemen * * * wisa of wisb 4. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 43. B Vastgoed en makelaardij * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 44. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 3 * * * * 46. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met havo-diploma). B Creatieve therapie * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Human Resource Management 3 * * * * 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijk werk en dienstverlening * * * * 8. B Pedagogiek 3 * * * * 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening 3 * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * * 3. B Sport en bewegen * * * * 4. B Sport en bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * wisa of wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Gezondheidszorg (instroom met havo-diploma). B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * * 3. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * *

18 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg,3 * * * * 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken * * * wisa of wisb 0. B Medische Hulpverlening * * * *. B Mondzorgkunde * * * * 2. B Oefentherapie Cesar * * * * 3. B Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot * * * * 4. B Optometrie * * * wisa of wisb 5. B Orthoptie * * * wisa of wisb 6. B Podotherapie, opleiding * * * * 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 8. B Sport, gezondheid en management 3 * * * * 9. B Toegepaste gerontologie * * * * 20. B Verloskunde biol * biol + biol + + (wisa of wisb) 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 3 * * * * 22. B Voeding en diëtetiek * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met havo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness 3 * * * wisa of wisb 2. B Biotechnologie * * # # 3. B Bos- en natuurbeheer * * * wisa of wisb 4. B Dier- en veehouderij 3 * * # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 * * * * 7. B Food Commerce & Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * wisa 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa. B Land- en watermanagement * * # 2. B Landscape and Environment Management 3 * * * econ of wisa of wisb 3. B Milieukunde 3 * * # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * wisa of wisb 5. B Toegepaste Biologie * * #

19 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * # 8. B Tuin- en landschapsinrichting 3 * * * wisa of wisb 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa+ # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Onderwijs (instroom met havo-diploma). B Aardrijkskunde 2 * * * * 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2,3 econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2,3 * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2,3 * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Duits 2 dutl dutl dutl dutl 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ 3. B Elektrotechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 4. B Engels 2,3 * * * * 5. B Frans 2 fatl fatl fatl fatl 6. B Fries 2 * * * * 7. B Geschiedenis 2 * * * * 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2,3 * * * * 9. B Godsdienst 2 * * * * 20. B Informatie en communicatie technologie, docent 2,3 * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 * * * * 23. B Lichamelijke opvoeding * * * * 24. B Maatschappijleer 2 * * * * 25. B Mechanische techniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2,3 * * * * 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent * * * * 30. B Natuurkunde 2 * nat of nlt # #

20 3. B Nederlands 2 * * * * 32. B Omgangskunde 2,3 * * * * 33. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2,3 * * * * 34. B Opleidingskunde * * * * 35. B Pedagogiek 2 * * * * 36. B Scheikunde 2 * * # # 37. B Spaans 2 * * * * 38. B Techniek 2,3 * * # # 39. B Technisch Beroepsonderwijs 3 * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent * * * * 4. B Verzorging/ huishoudkunde 2 * * * * 42. B Verzorging/ gezondheidskunde 2 * * * * 43. B Werktuigbouwkunde I en II 2,3 * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * wisb wisb wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Taal en cultuur (instroom met havo-diploma). B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * * 3. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans,3 * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek,3 * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving,3 * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Techniek (instroom met havo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # #

21 4. B Archeologie * * * * 5. B Autotechniek 3 * nat of nlt # # 6. B Automotive * nat of nlt # # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * wisb wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * wisa of wisb. B Bio-informatica * * * wisa of wisb of nat 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 3. B Biometrie * * * wisa of wisb 4. B Biotechnologie * * # # 5. B Bouwkunde 3 * nat of nlt wisb + nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * econ + (wisa of wisb) 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 * * * # 8. B Built environment * nat of nlt # # 9. B Business engineering * nat of nlt # # 20. B Business Management 3 econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie 3 * * # # 23. B Civiele techniek 3 * nat of nlt # # 24. B Climate & Management * * * wisa of wisb 25. B Communication and multimedia design * * * wisa of wisb 26. B Elektrotechniek 3 * nat of nlt # # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit # # 29. B Engineering, design and Innovation * nat of nlt nat # 30. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # # 3. B Game architecture and design * * * * 32. B Geodesie * * * # 33. B Gezondheidszorgtechnologie * * * # 34. B Human technology * * * wisa of wisb 35. B Industrieel produkt ontwerpen 3 * nat of nlt nat # 36. B Industriële automatisering * nat of nlt nat # 37. B Informatica 3 * * * * 38. B International Maintenance Management * * * # 39. B Kunst en techniek * * * wisa of wisb 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt # # 42. B Maritiem officier * nat of nlt # #

22 43. B Mechatronica * nat of nlt # # 44. B Mediatechnologie * * * wisa of wisb 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * # # 46. B Milieukunde 3 * * # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt # # 50. B Orthopedische technologie * * # # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde 3 * nat of nlt # # 53. B Stedenbouwkundig Ontwerpen * * * * 54. B Technische bedrijfskunde 3 * * * # 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * (econ of m&o) + (wisa of wisb) 56. B Technische commerciële textielkunde * * * wisa of wisb 57. B Technische informatica 3 * * wisb wisb 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt # # 59. B Werktuigbouwkunde 3 * nat of nlt # # Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Sectoroverstijgend (instroom met havo-diploma) 3. B Delta Management * * * # 4. B HBO-ICT * * * * 2. Instroom met VWO diploma Economie (instroom met vwo-diploma). B Accountancy 3 * * * * 2. B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 3. B Bedrijfseconomie 3 * * * * 4. B Bestuurskunde/overheids-management econ econ * econ 5. B Business Administration in Hotel Management 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 6. B Business IT & Management 3 * * * * 7. B Commercieel Management 3 * * * econ of m&o 8. B Commerciële economie 3 econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 9. B Communicatie 3 * * * * 0. B Communicatiesystemen * * * *. B European Studies 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt *

23 2. B Facility management 3 econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 3. B Financial services management econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Fiscaal Recht en Economie * * * * 5. B Food and business * * * * 6. B Functiegerichte Bachelor in toerisme en recreatie 3 * * * econ of m&o 7. B Hbo-rechten * * * * 8. B Hogere Juridische opleiding * * * * 9. B Hoger Hotelonderwijs,3 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 20. B Hoger toeristisch en recreatief onderwijs 3 * * * econ of m&o 2. B Informatiedienstverlening en - Management 3 * * * * 22. B Informationmanagement * * * * 23. B Information Security Management * * * * 24. B Integrale veiligheid * * * * 25. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 26. B International Business * * * econ of m&o of wisa 27. B International business and Languages econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 28. B International business and Managementstudies econ of m&o of 2 e mvt econ of m&o of 2 e mvt * * 29. B Journalistiek * * * * 30. B Kunst en economie * * * * 3. B Lifestyle * * * * 32. B Logistiek en economie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 33. B Management, economie en recht, opleiding voor 3 econ of m&o econ of m&o * econ of maw of m&o 34. B Media and entertainment management * * * * 35. B Media, informatie en communicatie econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 36. B Toegepaste Bedrijfskunde 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 37. B Oriëntaalse talen en communicatie * * * * 38. B People and Business Management * * * * 39. B Security Management * * * * 40. B Small business & retail management 3 econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 4. B Sport, management en ondernemen * * * * 42. B Trade management Azië econ of m&o econ of m&o * econ of m&o 43. B Vastgoed en makelaardij * * * econ of m&o 44. B Vertaalacademie 5 2 e mvt 2 e mvt 2 e mvt * 45. B Vitaliteitsmanagement & Toerisme 3 * * * * 46. B Vrijetijdsmanagement 3 * * * econ of m&o 47. B Windesheim Honours College * * * wisa of wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op

24 het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. 5 Frans of Duits verplicht indien deze taal wordt gekozen. Gedrag en maatschappij (instroom met vwo-diploma). B Creatieve therapie * * * * 2. B Culturele en maatschappelijke vorming * * * * 3. B Godsdienst-pastoraal werk * * * * 4. B Human Resource Management 3 * * * * 5. B Imam/Islamitisch geestelijk werker * * * * 6. B Integrale veiligheidskunde econ econ * econ 7. B Maatschappelijke werk en dienstverlening * * * * 8. B Pedagogiek 3 * * * * 9. B Pedagogisch Management Kinderopvang * * * * 0. B Sociaal-juridische dienstverlening 3 * * * *. B Sociaal pedagogische hulpverlening * * * * 2. B Social work * * * * 3. B Sport en bewegen * * * * 4. B Sport en bewegingseducatie * * * * 5. B Toegepaste psychologie * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Gezondheidszorg (instroom met vwo-diploma). B Audiologie * * * * 2. B Ergotherapie, opleiding voor * * * * 3. B Farmakunde * * * * 4. B Fysiotherapeut, opleiding tot * * * * 5. B Huidtherapie * * * * 6. B Kunstzinnige therapie * * * * 7. B Logopedie, opleiding voor * * * * 8. B Management in de zorg,3 * * * * 9. B Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken * * * * 0. B Medische Hulpverlening * * * *. B Mondzorgkunde * * * * 2. B Oefentherapie Cesar * * * * 3. B Oefentherapie Mensendieck, opleiding tot * * * * 4. B Optometrie * * * * 5. B Orthoptie * * * *

25 6. B Podotherapie, opleiding * * * * 7. B Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie * * * * 8. B Sport, gezondheid en management 3 * * * * 9. B Toegepaste gerontologie * * * * 20. B Verloskunde biol * biol + biol + 2. B Verpleegkundige, opleiding tot 3 * * * * 22. B Voeding en diëtetiek * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex art 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Landbouw en natuurlijke omgeving (instroom met vwo-diploma). B Bedrijfskunde en agribusiness 3 * * * * 2. B Biotechnologie * * # # 3. B Bos- en natuurbeheer * * * * 4. B Dier- en veehouderij 3 * * # 5. B Diermanagement * * biol # 6. B Educatie en kennismanagement groene sector 2,3 * * * * 7. B Food Commerce and Technology * * wisa of wisb wisa of wisb 8. B Food design and Innovation * * * * 9. B Greenport Business & Retail * * * wisa of wisb 0. B Kust- en zeemanagement * * * wisa of wisb. B Land- en watermanagement * * of nlt of nlt 2. B Landscape and Environment Management 3 * * * econ of wisa of wisb 3. B Milieukunde 3 * * of nlt # 4. B Plattelandsvernieuwing * * * * 5. B Toegepaste Biologie * * # 6. B Tropische landbouw * * * # 7. B Tuinbouw en akkerbouw 3 * * of nlt # 8. B Tuin- en landschapsinrichting 3 * * * * 9. B Voedingsmiddelentechnologie * * wisa + # 20. B Watermanagement * * * # 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Onderwijs (instroom met vwo-diploma). B Aardrijkskunde 2 * * * *

26 2. B Algemene economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ 3. B Basisonderwijs, opleiding tot leraar * * * * 4. B Beeldende kunst en vormgeving, docent * * * * 5. B Bedrijfseconomie 2,3 econ of m&o econ of m&o * econ 6. B Biologie 2 * * biol of nlt biol of nlt 7. B Bouwkunde I en II 2,3 * * * wisa of wisb 8. B Bouwtechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 9. B Consumptieve techniek I en II 2,3 * * * * 0. B Dans, docent * * * *. B Duits 2 * * * * 2. B Economie 2 econ of m&o econ of m&o * econ 3. B Elektrotechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 4. B Engels 2,3 * * * * 5. B Frans 2 * * * * 6. B Fries 2 * * * * 7. B Geschiedenis 2 * * * * 8. B Gezondheidszorg en welzijn 2,3 * * * * 9. B Godsdienst 2 * * * * 20. B Informatie en communicatietechnologie, docent 2,3 * * * wisa of wisb 2. B Installatietechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 22. B Islam-godsdienst 2 * * * * 23. B Lichamelijke opvoeding * * * * 24. B Maatschappijleer 2 * * * * 25. B Mechanische techniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 26. B Mens en maatschappij 2,3 * * * * 27. B Mens en Technologie 2 * * * wisa of wisb 28. B Motorvoertuigentechniek I en II 2,3 * * * wisa of wisb 29. B Muziek, docent * * * * 30. B Natuurkunde 2 * nat of nlt nat of nlt # 3. B Nederlands 2 * * * * 32. B Omgangskunde 2,3 * * * * 33. B Opleiding tot Leraar Nederlandse Gebarentaal (NGT)/ Bacheloropleiding tot Tolk NGT,2,3 * * * * 34. B Opleidingskunde * * * * 35. B Pedagogiek 2 * * * * 36. B Scheikunde 2 * * of nlt # 37. B Spaans 2 * * * * 38. B Techniek 2,3 * * nat of nlt # 39. B Technisch Beroepsonderwijs 3 * * * wisa of wisb 40. B Theater, docent * * * * 4. B Verzorging/huishoudkunde 2 * * * *

27 42. B Verzorging/gezondheidskunde 2 * * * * 43. B Werktuigbouwkunde I en II 2,3 * * * wisa of wisb 44. B Wiskunde 2 * * * wisa of wisb Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 2 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Taal en cultuur (instroom met vwo-diploma). B Autonome beeldende kunst * * * * 2. B Circus and Performance Art * * * * 3. B Circus Arts * * * * 4. B Cultureel Erfgoed * * * * 5. B Dans,3 * * * * 6. B Film en televisie * * * * 7. B Muziek,3 * * * * 8. B Muziektherapie * * * * 9. B Theater * * * * 0. B Vormgeving,3 * * * * Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Techniek (instroom met vwo-diploma). B Advanced Sensor Applications * wisb # # 2. B Applied science * * # # 3. B Aquatische ecotechnologie * * # # 4. B Archeologie * * * * 5. B Autotechniek 3 * nat of nlt nat # 6. B Automotive * nat of nlt nat # 7. B Aviation * nat of nlt nat # 8. B Bedrijfsmanagement mkb * * * wisa of wisb 9. B Bedrijfswiskunde * * * wisa of wisb 0. B Bewegingstechnologie * * * *. B Bio-informatica * * * wisa of wisb 2. B Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 3 * * # # 3. B Biometrie * * * * 4. B Biotechnologie * * # #

28 5. B Bouwkunde 3 * nat of nlt nat # 6. B Bouwmanagement en vastgoed * * * * 7. B Bouwtechnische bedrijfskunde 3 * * * # 8. B Built Environment * nat of nlt nat # 9. B Business engineering * nat of nlt nat # 20. B Business Management 3 econ of m&o econ of m&o * maw, econ of m&o 2. B Chemie * * # # 22. B Chemische technologie 3 * * # # 23. B Civiele techniek 3 * nat of nlt nat # 24. B Climate & Management * * * * 25. B Communication and multimedia design * * * * 26. B Elektrotechniek 3 * nat of nlt nat # 27. B Embedded Systems Engineering * nat of nlt # # 28. B Energie- en Procestechnologie (AOT) * nat of nit nat # 29. B Engineering, design and innovation * nat of nlt nat # 30. B Forensisch onderzoek * nat of nlt # # 3. B Game architecture and design * * * * 32. B Geodesie * * * wisa of wisb 33. B Gezondheidszorgtechnologie * * * wisa of wisb 34. B Human technology * * * * 35. B Industrieel product ontwerpen 3 * * * # 36. B Industriële automatisering * * * # 37. B Informatica 3 * * * * 38. B International Maintenance Management * * * # 39. B Kunst en techniek * * * * 40. B Logistiek en technische vervoerskunde * * * # 4. B Luchtvaarttechnologie * nat of nlt nat # 42. B Maritiem officier * nat of nlt nat # 43. B Mechatronica * nat of nlt nat # 44. B Mediatechnologie * * * * 45. B Milieugerichte materiaaltechnologie * * wib + ( of nat) wib + ( of nat) 46. B Milieukunde 3 * * # 47. B Mobiliteit * * * # 48. B Netwerk infrastructuur design * * * wisa of wisb 49. B Ocean Technology * nat of nlt nat # 50. B Orthopedische technologie * * nat of nlt # 5. B Ruimtelijke ordening en planologie * * * # 52. B Scheepsbouwkunde 3 * nat of nlt nat # 53. B Stedenbouwkundig Ontwerpen * * * * 54. B Technische bedrijfskunde 3 * * * #

29 55. B Technische commerciële confectiekunde * * * * 56. B Technische commerciële textielkunde * * * * 57. B Technische informatica 3 * * * * 58. B Technische natuurkunde * nat of nlt nat # 59. B Werktuigbouwkunde 3 * nat of nlt nat # Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen ex artikel 7.26 dan wel artikel 7.26a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3 Aan deze opleiding is bij ten minste één instelling een Ad verbonden. Sectoroverstijgend (instroom met vwo-diploma). B Delta Management * * * # 2. B HBO-ICT * * * *

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 (Tekst geldend op: 27-03-2014) Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D. behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

vwo WO doorstroomeisen

vwo WO doorstroomeisen vwo WO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb)

Alle HBO studies NT NG EM CM. B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) Alle HBO studies NT NG EM CM B Accountancy 3 * econ of m&o * (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Advanced Business Creation econ of m&o econ of m&o (econ of m&o) + (wisa of wisb) B Applied science * * # #

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

havo HBO doorstroomeisen

havo HBO doorstroomeisen havo HBO doorstroomeisen VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM:

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt.

Nadere informatie

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE D BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, VIERDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO

Vooropleidingseisen HBO Vooropleidingseisen HBO Instroommogelijkheden met een HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Advanced Business Creation Nee Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfseconomie Ja Nee

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage D (Behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage D (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage D behorende bij artikel 2, vierde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Van VWO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Voor de aspirant-studenten die het eindexamen voortgezet onderwijs hebben afgelegd volgens de vo-profielen zoals die vanaf 1/8/2007 in het voortgezet onderwijs worden

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

mvt: moderne vreemde taal na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage D Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe vo-profielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy 2. Bedrijfseconomie Ja Ec Ja Ec 3. Bedrijfskundige informatica Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde/

Nadere informatie

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o)

(ec of m&o) + (wia of wib) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) 1. Accountancy (ec of m&o) 2. Bedrijfskunde (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of maw of m&o) 3. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 4. Business Innovation (ec of m&o) (ec of m&o) (ec of m&o) 5. Business

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152

Bijlage B, Nadere vooropleidingseisen in het hoger beroepsonderwijs, nr. HO/BL/2007/3152 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen HBO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met HAVO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy Nee Nee Ja Ec + Wi A 2. Bedrijfseconomie Ja Nee Ja Ec + Wi A 3. Bedrijfskundige informatica

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

1. Instroom met HAVO diploma

1. Instroom met HAVO diploma Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 HAVO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar HBO Eisen voor opleidingen van het hoger onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs zoals die vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo

Vooropleidingseisen Van havo naar hbo qompas.nl Vooropleidingseisen Van havo naar hbo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van havo naar hbo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan. Vooropleidingseisen HBO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: + : toegangsrecht # : geen toegangsrecht Een vakaanduiding betekent dat er toegangsrecht is indien aan de vakaanduiding is voldaan.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1

nr Opleiding NT NG EM CM 1. B Accountancy ec1 ec1 * wia12 of wib1 2. B Bedrijfseconomie ec1 ec1 * wia12 of wib1 Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/46873, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS

Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS havo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van havo naar hbo Van HAVO naar HOGER BEROEPSONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo

Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo 2016-2017 Vooropleidingseisen van havo/vwo naar hbo X X L A = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding.

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming

1. Bestuurskunde/Overheidsmanagement ec ec ec 2. Creatieve therapie¹ 3. Culturele en Maatschappelijke Vorming Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage B behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 582 24 januari 20 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 januari 20 nr. WJZ/ 47268 (029) tot

Nadere informatie

VWO HBO doorstroomeisen

VWO HBO doorstroomeisen VWO HBO doorstroomeisen N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia Wic/ a na bi ec gs sk sk Keuzevak/ ken (aantal) 2 2 3 3 Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 697 0 maart 202 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 maart 202 nr. WJZ/78486(096)

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bij de VO-profielen zoals die tot 1 augustus 2007 werden aangeboden Bijlage B (Behorende bij artikel 2, derde lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Kunst en Techniek Academie voor LO Kunstzinnige Therapie Accountancy Lerarenopleiding VO (afh. Van vakrichting) Accountancy & Agribusiness Logopedie Archeologie Maatschappelijk

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie

CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. Zonder meer: Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Creatieve Therapie CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ. HAVO - HBO Zonder meer: Academie voor LO Archeologie Assistent Radiodiagnostiek en therapie?? Audiologie Beeldende Kunst en Vormgeving Bewegingsagogie en Psychomot. Ther. Circus

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 84. Nr. 442 5 maart 20 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 februari 20, nr. HO&S/BS/268450,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Regeling tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs OCenW-Regelingen de Regeling nadere vooropleidingseisen Bestemd voor: universiteiten en hogescholen; scholen voor voortgezet onderwijs; regionale opleidingencentra (ROC s). Gelet op: artikel 7.25, eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs.

Bijlagen A en C bevatten de opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs; bijlagen B en D die van het hoger beroepsonderwijs. TOELICHTING Algemeen Met deze regeling worden de bijlagen behorende bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd.

Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij de nieuwe profielen van het voortgezet onderwijs die per 1 augustus 2007 worden ingevoerd. Mededeling OCW Voorlichtingspublicatie Datum 13 september 200 Kenmerk HO/BL-2006/33802 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-323444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Beste hogescholen en universiteiten

Beste hogescholen en universiteiten Beste hogescholen en universiteiten BRIN INSTELLING ISAT OPLEIDING VERGELIJKING 30TX Aeres Hogeschool 34868 B Tuinbouw en Akkerbouw gelijk 30TX Aeres Hogeschool 34866 B Bedrijfskunde en Agribusiness gelijk

Nadere informatie