Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FINANCIEN"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN OPGESTELD DOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DE FOD FINANCIEN.

2 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID - BIJKOMENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTES LEIDENDE DIENST - LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Wetgeving Documenten betreffende de opdracht OFFERTES In de offerte te vermelden gegevens Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte PRIJZEN Prijzen Prijsherziening AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER SELECTIECRITERIA - REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES - GUNNINGSCRITERIA Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria m.b.t de capaciteit van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Methode ter bepaling van de meest voordelige offerte Eindscore BORGTOCHT LEVERING VAN DE GEPRESTEERDE DIENSTEN Termijnen voor de levering van de vertaling Bezorgen van de documenten Vraag om aanvullende inlichtingen en de plicht tot samenwerking Auteursrechten Vertrouwelijkheid UITVOERING VAN DE DIENSTEN Kwaliteit van de vertaling Kwaliteitscontrole INFORMATIE OVER HET VERANTWOORDELIJKE PERSONEEL, OVER DE VERTALERS EN DE ONDERAANNEMERS FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN GESCHILLEN BOETEN EN STRAFFEN Boete voor het niet-respecteren van de termijn Straffen Bijkomende kosten ten gevolge van onvoldoende kwaliteit...23 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOORSTELLING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN DIENST...24 BIJLAGE 1 : OFFERTEFORMULIER /28

3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Secretariaat en Logistiek Dienst Aankopen - Overheidsopdrachten North Galaxy Toren B 2 e verd. Koning Albert II laan 33 bus Brussel BESTEK nr. S&L/AO/227/2009 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN OPGESTELD DOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DE FOD FINANCIEN. A. ALGEMENE BEPALINGEN. In toepassing van artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken wordt van artikels 20 en 75 van de bijlage aan het KB van 26 september 1996 betreffende de boeten omwille van het belang dat de Federale Overheidsdienst Financiën toekent aan de kwaliteit van de vertaling van zijn documenten alsook omwille van de noodzaak erover te beschikken binnen de gewenste termijnen. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft in hoofdzaak betrekking op het vertalen van documenten die worden opgesteld door verschillende diensten van de FOD Financiën. Deze documenten hebben hoofdzakelijk betrekking op overheidsopdrachten (bestekken, evaluatieverslagen, enz.) welke moeten worden vertaald uit het Frans in het Nederlands of uit het Nederlands in het Frans. Het betreft voornamelijk de vertaling van de technische, administratieve en juridische gedeelten van deze verschillende documenten. De behandelde onderwerpen kunnen sterk verschillen: opdrachten voor aanneming van leveringen en diensten (informatica, schoonmaak, meubilair, verhuizing, enz.). De klemtoon ligt evenwel op documenten van de Stafdienst ICT. Het is eveneens mogelijk dat er andere documenten moeten worden vertaald (presentaties, artikels, werkdocumenten, enz.). Deze documenten kunnen deels in het Frans en deels in het Nederlands zijn gesteld en respectievelijk in het Nederlands en het Frans moeten worden vertaald. Aanvullend heeft deze opdracht betrekking op: het nazien van documenten, d.w.z. de herlezing en, in voorkomend geval, de omwerking van een reeds vertaalde tekst teneinde te garanderen dat de vertaling het origineel goed weergeeft; de wijziging van documenten, d.w.z. de vertaling en de invoeging van wijzigingen in een reeds vertaalde tekst; het herschrijven van documenten, d.w.z. de correctie en/of verbetering van een tekst, die opgesteld is in de gespecificeerde doeltaal. Dit bestek legt de algemene voorwaarden vast, die van toepassing zijn op het plaatsen van bestellingen betreffende specifieke vertaalopdrachten. Deze opdrachten zullen worden uitgevoerd na ontvangst van bestelbonnen, die geregeld worden door de clausules van dit bestek. 3/28

4 Voor deze overheidsopdracht wordt gewerkt met bestelbonnen omdat er onzekerheid is over de hoeveelheid te vertalen documenten en over het tempo waarin aan de globale behoefte moet worden voldaan. Elk werk dat wordt aangeboden in het kader van deze opdracht, zal het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelbon, uitgeschreven door de FOD Financiën. Deze bestelbon zal het uit te voeren werkvolume, de termijn waarbinnen dit dient uitgevoerd te worden en de vergoeding die hiervoor verschuldigd is, verder preciseren. De bestelbon zal eveneens alle specifieke instructies betreffende het formaat en de levering van het werk bevatten. Hiervoor wordt gekozen voor de procedure van de algemene offerteaanvraag. Dit is een opdracht volgens prijslijst (eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van karakters, spaties niet inbegrepen (K.B. 8 januari 1996, art. 86). Varianten zijn niet toegestaan. Belangrijk Deze opdracht bestaat uit twee percelen. De FOD FINANCIEN wil, op basis van deze overheidsopdracht, zijn vertalingsverzoeken kunnen richten aan twee ondernemingen. De eerste onderneming wordt in de eerste plaats door de FOD FINANCIEN geraadpleegd. Als deze onderneming de documenten voorgelegd door de FOD FINANCIEN niet kan vertalen binnen de door deze laatste gewenste termijn, dan wordt het verzoek gericht aan een tweede vertaalfirma. Perceel 1 heeft als onderwerp de aanwijzing van de eerste onderneming, dat wil zeggen de onderneming die als eerste door de FOD FINANCIEN wordt geraadpleegd. Perceel 2 heeft als onderwerp de aanwijzing van de tweede onderneming, dat wil zeggen deze waarop de FOD FINANCIEN in de tweede plaats een beroep zal doen. De toewijzing van één van de twee percelen geeft de dienstverlener echter geen enkel recht op een monopolie. De FOD FINANCIEN behoudt het recht om zich tot andere ondernemingen te richten voor vertalingen. Rekening houdend met zijn ervaring gedurende de vorige jaren, schat de aanbestedende overheid het aantal te vertalen pagina s op ongeveer 3000 pagina s per jaar. Dit aantal bladzijden vormt geen verbintenis voor de FOD FINANCIEN. De FOD FINANCIEN verbindt zich ertoe om aan de dienstverlener van perceel 1 de vertaling te vragen van een minimum van 750 bladzijden per jaar. De aanbestedende overheid kan het aantal te vertalen bladzijden niet bepalen die aan de dienstverlener van perceel 2 zal worden gevraagd. Hij verbindt zich er echter toe, om minstens de vertaling van 250 bladzijden te vragen per jaar. De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor de twee percelen of voor één van de twee percelen. De dienstverlener van perceel 1 zal niet de dienstverlener van perceel 2 kunnen zijn, dit om aan de FOD FINANCIEN de mogelijkheid te garanderen om zich in de tweede plaats tot een andere onderneming te richten dan deze die eerst geraadpleegd wordt. Aldus zal de offerte van de dienstverlener van perceel 1 als niet-ontvankelijk worden beschouwd voor perceel 2. De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens het recht voor om slechts één perceel toe te kennen of geen enkel perceel, en om eventueel te beslissen dat het andere perceel het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe opdracht, desnoods door een andere procedure te volgen. 4/28

5 2. Duur van het contract. Het contract zal aanvangen op de eerste dag die volgt op de datum van de notificatie ervan en wordt afgesloten voor de duur van drie jaar. Elke partij kan nochtans een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste of het tweede jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract verbreekt, - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de dienstverlener het contract verbreekt. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. 3. Aanbestedende overheid - Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Dienst Aankopen- Overheidsopdrachten, NORTH GALAXY, Toren B 02, Koning Albert II-laan, nr. 33, Bus 961, 1030 BRUSSEL, - VAN OVERWAELLE Wendy 0257/ OPDECAM Christine 0257/ HOEBEECK Els 0257/ LACROIX Isabelle 0257/ Informatiesessie Er is geen informatiesessie voorzien. 5. Indienen en openen van de offertes. De offertes worden door de inschrijver of zijn vertegenwoordiger ingediend: - door ze op de openingszitting te overhandigen aan de voorzitter alvorens hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de dienst Aankopen-Overheidsopdrachten, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - via de post. Elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, spoedbestelling, enz.) geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes niet voor geopend verklaard is. Een te laat aangekomen offerte wordt echter wel in overweging genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet genotificeerd heeft aan de dienstverlener, 5/28

6 - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte wordt in drie exemplaren ingediend waarvan één origineel. Ze wordt in een gesloten omslag gestoken, voorzien van volgende twee vermeldingen: - het besteknummer: S&L/AO/227/ de datum en het uur van de opening van de offertes: 10 september 2009 om 14u30 Deze omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen: - in de linker bovenhoek: o het woord «OFFERTE» ; o het besteknummer: S&L/AO/227/2009 o indien men de offerte per drager bezorgt de vermelding van de volgende gegevens van contactpersonen die instaan voor het in ontvangst nemen van de offertes: VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 OPDECAM Christine 0257/63482 HOEBEECK Els 0257/92726 LACROIX Isabelle 0257/ op de voorziene plaats, het adres van de bestemmeling; Wie zijn offerte per drager bezorgt, dient er rekening mee te houden dat het North Galaxy complex enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op het gelijkvloers, aan de Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit uitsluitend tijdens de kantooruren van 9u 11u 45 en van 14u tot 16u. Indien de offerte per drager afgegeven wordt, zal er bij uitdrukkelijk verzoek, een ontvangstbewijs afgeleverd worden. Het is belangrijk te weten dat alleen dit ontvangstbewijs kan dienen als afgiftebewijs van de offerte. De inschrijver draagt de volledige verantwoordelijkheid omtrent de wijze van toezending en de ontvangst van zijn offerte binnen de gestelde termijnen. De offertes dienen verstuurd of neergelegd te worden op volgend adres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Secretariaat en Logistiek Dienst Aankopen-Overheidsopdrachten T.a.v. de heer Jean-Pierre DELANNOY, Directeur North Galaxy Toren B 2e verdieping Koning Albert II laan 33, Bus BRUSSEL Op 10 september 2009 om 14u30, zal in één van de vergaderzalen van het North Galaxy complex, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II laan 33, te 1030 Brussel, in openbare zitting overgegaan worden tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van de prijzen). 6/28

7 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de leidende dienst is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Leidende ambtenaar: Jeannine Kempeneers Tel.: 0257/ Beschrijving van de te presteren diensten. De te presteren diensten zijn vermeld onder rubriek B Technische voorschriften van dit bestek. 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage : algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); - Het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau (B.S. van 24 oktober 1996); - Het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en hun uitvoeringsmaatregelen (B.S. van 13 februari 1997); - De algemene reglementering voor de arbeidsbescherming (ARAB); - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes; - De reglementering van de Europese Unie met betrekking tot overheidsopdrachten voor diensten welke in voege is op de dag van de opening van de offertes; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn der werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk Documenten betreffende de opdracht - De in het Bulletin der Aanbestedingen of het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de overheidsopdrachten in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze overheidsopdracht, maken integraal deel uit van dit bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 7/28

8 - Onderhavig bestek nr. S&L/AO/227 / De door de dienstverlener goedgekeurde offerte. 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij dit bestek gevoegde offerteformulier alsook de prijsinventarissen en de samenvattingen te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij dit bestek gevoegde modellen te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en het offerteformulier met inbegrip van de prijsinventaris worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver duidt de taal aan die hij kiest voor de interpretatie van het contract. Doet hij dit niet, dan wordt hij verondersteld hiervoor de taal waarin zijn offerte werd opgesteld te hebben gekozen. De inschrijvers moeten elk blad van hun offerte nummeren en paraferen. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : - De eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen) (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - de eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen (incl. BTW); - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het volledige registratienummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor Belgische inschrijvers); - het registratienummer bij de RSZ; - het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij de Postcheque of bij enige andere financiële instelling geopend heeft; - de naam, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle elementen en documenten nodig voor de evaluatie van de offertes. BELANGRIJK Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De gevolmachtigde kan eveneens het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn volmacht is gepubliceerd, vermelden. 8/28

9 9.2. Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat verplicht uit vijf afzonderlijke delen: Gedeelte A : Administratief gedeelte Dit gedeelte bestaat uit de volgende elementen: I. Offerteformulier De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Het offerteformulier; 2. Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De gevolmachtigde kan eveneens het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn volmacht is gepubliceerd, vermelden. II. Documenten betreffende de selectiecriteria (Zie punt ) De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de financiële en economische capaciteit van de inschrijver te evalueren. De verklaring omtrent de omzet betreffende de diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische capaciteit van de inschrijver te evalueren. (Zie punt ) 1. De lijst van de belangrijkste klanten; 2. De vermelding van diens dagelijkse vertaalcapaciteit; 3. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de laatste drie jaren; 4. Alle relevante inlichtingen betreffende de communicatiemiddelen. Gedeelte B : Financieel gedeelte Dit deel omvat het prijsvoorstel van de inschrijver. Gedeelte C : Technisch gedeelte Dit deel bevat in het bijzonder het dossier met de beschrijving van de werkmethode welke door de inschrijver wordt voorgesteld, rekening houdend met de verplichtingen die voortvloeien uit de technische voorschriften van het bestek, alsook modaliteiten van de samenwerking tussen de dienstverlener en de FOD Financiën in het kader van deze opdracht. Gedeelte D : Test Dit deel bevat de vertaalde documenten in het kader van de door de aanbestedende overheid opgelegde test. 9/28

10 Gedeelte E : Bijlagen In dit gedeelte voegt de inschrijver alle nuttige bijlagen en documenten toe die niet in de voorgaande delen werden vereist Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag volgend op de datum van opening van de offertes. 10. Prijzen Prijzen. De prijsofferte moet per standaardpagina weergegeven worden zoals aangegeven in het offerteformulier dat als bijlage 1 gaat. Onder standaardpagina moet men verstaan een pagina tekst van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen, in de brontaal. De inschrijver kan een verschillende prijs voorstellen voor de twee percelen. De prijs per pagina is dezelfde voor een vertaling uit het Nederlands in het Frans als voor een vertaling uit het Frans in het Nederlands. De prijs van de standaardpagina blijft van toepassing tot het einde van het contract. Hij dekt alle kosten die door de dienstverlener worden gemaakt voor de uitvoering van het contract, met daarbij, en op een niet-limitatieve manier, de onkosten betreffende het opnemen van de correcties die door de aanbestedende overheid worden aangebracht. Voor de vertaalwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van deze opdracht, verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal te vertalen standaardpagina s van de brontekst te vermenigvuldigen met de prijs per standaardpagina die wordt voorgesteld in zijn offerte. Het aantal te vertalen standaardpagina s wordt door de aanbestedende overheid bepaald in de bestelbon die naar de dienstverlener wordt gestuurd. Er wordt geen enkele betaling verricht voor elke pagina waarvan de aanbestedende overheid bepaalt dat zij vanwege de dienstverlener geen enkele behandeling vergt. Deze pagina s zullen echter wel ter informatie aan de dienstverlener worden doorgegeven teneinde de goede verstaanbaarheid van het te vertalen document te verzekeren. Voor het nazien van documenten verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 50 % van de prijs per standaardpagina. Voor de wijzigingen verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s gewijzigde tekst, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 130 % van de prijs per standaardpagina. Voor het herschrijven verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 50 % met de prijs per standaardpagina. 10/28

11 De prijs wordt uitgedrukt alle kosten inbegrepen, exclusief BTW. De offerte zal het BTWtarief en het bedrag aan BTW afzonderlijk vermelden. Alle prijzen zullen verplicht in euro uitgedrukt worden Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn Uitsluitingscriteria BELANGRIJK Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitinggevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 11/28

12 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uitsterste ontvangst van de offertes op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake bet aling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als be doeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Str afwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenk omst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. 12/28

13 Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dit zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. 13/28

14 Zevende uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het raam van deze opdracht Selectiecriteria m.b.t de capaciteit van de inschrijver. Selectiecriteria m.b.t de financiële en economische capaciteit van de inschrijver. Eerste selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van de inschrijver. De inschrijver dient een verklaring te bezorgen in verband met de omzet die de onderneming in de loop van de voorbije drie jaar heeft gerealiseerd inzake diensten van gelijksoortige aard als die waarop deze opdracht betrekking heeft. Selectiecriteria met betrekking tot de technische capaciteit van de inschrijver. De inschrijvers zijn verplicht het bewijs te leveren van hun technische en professionele bekwaamheid om de diensten welke het voorwerp zijn van dit bestek, te leveren in overeenstemming met de kwaliteitscriteria die erin zijn opgenomen. Deze bekwaamheid zal in het bijzonder worden geëvalueerd op basis van de ervaring en de knowhow van de inschrijver, alsook op basis van de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid welke kunnen blijken uit diens offerte. Daartoe moet de inschrijver de hierna vermelde items aan de FOD Financiën mededelen: 1. De lijst van de belangrijkste klanten (en indien mogelijk hun referenties) voor wie de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar vertalingen heeft gemaakt, met aanduiding van het aantal pagina s en de betrokken vakgebieden; 2. De vermelding van zijn dagelijkse vertaalcapaciteit uitgedrukt in standaardpagina s (1500 karakters, spaties niet inbegrepen) voor elke combinatie van bron- en doeltaal; 3. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de laatste drie jaren; 4. Alle relevante inlichtingen (d.w.z. met betrekking tot de door de FOD Financiën gebruikte methode om documenten te verzenden in het kader van zijn betrekkingen met de dienstverlener, zie Deel B Beschrijving van de opdracht van het bestek) aangaande diens technische infrastructuur (hardware en software, en toegang tot het Internet) Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. De niet-regelmatige offertes worden uitgesloten. 14/28

15 De inschrijver verantwoordt op een gedetailleerde, complete en adequate manier de forfaitaire eenheidsprijs. Hij maakt in zijn offerte de objectieve elementen duidelijk die deze prijs verantwoorden. Rekening houdend met de karakteristieken van de huidige opdracht, moeten de voorgestelde prijzen normaal zijn. Conform artikel 88, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 1. moeten de inschrijvers voor de gunning van de opdracht, alle inlichtingen verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken; 2. behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse uit te voeren, teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningscriteria. Voor het bepalen van de meest gunstige offerte op economisch vlak zullen de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers getoetst worden aan een reeks gunningscriteria. De bekomen punten voor de verschillende criteria, zullen opgeteld worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de voordeligste offerte heeft ingediend, rekening houdend met: 1. De kwaliteit, zoals deze geëvalueerd wordt door de aanbestedende overheid, van de vertaling van de documenten waarvan sprake in punt van deel A van dit bestek. 2. De prijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters (spaties niet inbegrepen); 3. De kwaliteit van de voorgestelde dienst en de mate waarin de offerte een specifiek antwoord biedt op het vlak van de opdracht; kwalificatie van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren, de procedures inzake kwaliteitscontrole, de organisatie die wordt opgezet, enz. TOTAAL 45 punten 40 punten 15 punten 100 punten Methode ter bepaling van de meest voordelige offerte De evaluatie van de gunningscriteria zal gebeuren als volgt. 1. De kwaliteit, zoals deze geëvalueerd wordt door de aanbestedende overheid, van de vertaling van de documenten. (45/100) 15/28

16 De inschrijvers zullen in het bijzonder worden geëvalueerd aan de hand van de kwaliteit van de vertaling van vier documenten die hun door de FOD Financiën zullen worden voorgelegd (2 documenten van twee pagina s te vertalen uit het Frans in het Nederlands en twee documenten van twee pagina s te vertalen uit het Nederlands in het Frans). Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan het gebruik van de officiële wettelijke terminologie. Het gebruik van niet-exacte juridische terminologie of opschriften van wettelijke en reglementaire documenten zal streng bestraft worden. Op 27 augustus 2009 zal de FOD Financiën op zijn website op het adres onder de rubriek Overheidsopdrachten, in de kolom Bestek Download, documenten bekendmaken die door de inschrijvers moeten worden vertaald. De vertaling van de documenten moet bij de offerte gevoegd worden. 2. De prijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters (spaties niet inbegrepen) (40/100); Wat betreft het prijscriterium, zal het waarderingscijfer als volgt worden berekend: 40 *(Y/Z) punten waarbij - Y het bedrag is van de goedkoopste offerte die in alle opzichten beantwoordt aan de eisen van het bestek en - Z het bedrag is van de offerte die wordt beoordeeld. 3. De kwaliteit van de voorgestelde dienst en de mate waarin de offerte een specifiek antwoord biedt op het vlak van de opdracht; kwalificatie van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren, de procedures inzake kwaliteitscontrole, de organisatie die wordt opgezet, enz. (15/100) Voor deze gunningscriteria zal de volgende evaluatie toegepast worden (het is mogelijk dat er een deel van een punt wordt toegekend): - 15 punten: zeer goed - 12 punten: goed - 9 punten: voldoende - 6 punten: slecht - 3 punten: zeer slecht - 0 punten: onbestaande of onmogelijk te evalueren Aan elk criterium wordt er een wegingscoëfficiënt toegekend waarmee de behaalde score zal worden vermenigvuldigd. Om voor de gunning van de opdracht in aanmerking te komen, moet de inschrijver een waardering van minstens 60 % behalen voor de testvertaling. Zie criterium 1 ( Lijst van de gunningscriteria) Eindscore Het eindcijfer wordt toegekend aan elke offerte door de bekomen punten voor de drie hoger vermelde criteria op te tellen. 16/28

17 13. Borgtocht. De borgtocht wordt bepaald op een forfaitair bedrag van euro voor perceel 1 en 500 euro voor perceel 2. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr ) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen besta at, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezam enlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel v an een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en C onsignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het depositoattest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, gev iseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opge maakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. 17/28

18 Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bestek, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de dienstverlener en eventueel deze van de derde die voor rekening van de dienstverlener het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Budget en Beheerscontrole Afdeling Boekhouding Secretariaat en Logistiek North Galaxy Toren B Koning Albert II-laan 33 bus BRUSSEL De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van de laatste opdracht uitgevoerd op basis van de overeenkomst afgesloten op basis van dit bestek, op uitdrukkelijke vraag van de dienstverlener en op voorwaarde dat de geleverde diensten zijn opgeleverd. 14. Levering van de gepresteerde diensten Termijnen voor de levering van de vertaling De bestelbon geeft de datum aan tegen wanneer de afgewerkte vertalingen moeten geleverd worden. De levering moet uiterlijk tegen uur van de aangegeven dag plaatsvinden. De dienstverlener signaleert elk voorval, waaronder ook overmacht wordt begrepen, dat van dien aard is dat het de uitvoering van de bestelling binnen de voorziene termijnen opschort of verhindert, onmiddellijk aan de aanbestedende overheid. Het is eveneens mogelijk dat er andere documenten moeten worden vertaald (presentaties, artikels, werkdocumenten, enz.). De aanbestedende overheid behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een bestelling in zijn geheel of gedeeltelijk te annuleren; hij stelt de dienstverlener hiervan telefonisch op de hoogte en bevestigt dit ook via of per fax. De dienstverlener kan geen enkele schadevergoeding eisen voor het gedeelte van de opdracht dat werd geannuleerd en dat nog niet werd vertaald. De overeengekomen termijn wordt contractueel bindend vanaf de ontvangst van de aanvaarding van de aanvraag voor vertaling, deze aanvaarding moet uiterlijk binnen de drie uur gebeuren vanaf het versturen van de aanvraag per elektronische post, onder voorbehoud van een verlenging van de termijn door de aanbestedende overheid. Het is aan de dienstverlener om de levering in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn te verzekeren. De verantwoordelijkheid om het vertaalde document correct en punctueel aan de aanbestedende overheid te bezorgen, alsook de risico s die hiermee verbonden zijn, worden gedragen door de dienstverlener. 18/28

19 Praktische modaliteiten van de bestelprocedure o De dienstverlener deelt aan de aanbestedende overheid het adres mee waarnaar de te vertalen documenten moeten worden gestuurd. De aanbestedende overheid stuurt het te vertalen document per mail naar de dienstverlener met een voorstel van uitvoeringstermijn. Hierbij wordt een document van aanvaarding/nietaanvaarding gevoegd met een beknopte omschrijving van het te vertalen document (aard van het document, gewenste doeltaal, aantal bladzijden en uitvoeringstermijn). De dienstverlener wordt geacht op het bericht te antwoorden binnen de 3 uur na de verzending ervan. o Indien de dienstverlener de voorgestelde termijn aanvaardt en het aanvaardingsdocument met zijn handtekening per mail terugstuurt, begint de uitvoeringstermijn te lopen. Bij niet-aanvaarding stelt de dienstverlener een nieuwe termijn voor. Deze nieuwe termijn moet door de aanbestedende overheid worden aanvaard. De aanbestedende overheid kan een beroep doen op de dienstverlener van perceel 2. o o o De aanbestedende overheid maakt de bestelbon op en stuurt die per fax naar de dienstverlener. De bestelbon vermeldt de aanvaarde uitvoeringstermijn en alle andere gegevens die op de bestelling betrekking hebben. De dienstverlener ontvangt deze bestelbon later ook via de post. Uiterlijk om 16 uur van de laatste dag van de uitvoeringstermijn moet de aanbestedende overheid in het bezit zijn van de afgewerkte vertaling. De dienstverlener stuurt de vertaling per mail naar het volgende mailadres: Na de afwerking van de vertaling maakt de dienstverlener de factuur op en stuurt ze naar de bevoegde dienst van de FOD Financiën die in punt 17 van dit bestek is vermeld Bezorgen van de documenten De te vertalen teksten worden aangeboden ofwel in elektronisch formaat ofwel op papieren drager, getypt of gedrukt. In het eerste geval worden ze via elektronische weg ter beschikking gesteld van de dienstverlener en, in het tweede geval, per post, per koerier of per fax, tenzij er andere specifieke schikkingen werden overeengekomen tussen de dienstverlener en de aanbestedende overheid. Tenzij anders vermeld op de bestelbon, moeten alle vertalingen, rechtstreeks en correct ingevoerd, via elektronische weg worden teruggezonden naar de bevoegde aanbestedende overheid, volgens de verstrekte instructies. De bestelbonnen bevatten, indien noodzakelijk, aanvullende instructies betreffende de uitvoering of de levering van de werken Vraag om aanvullende inlichtingen en de plicht tot samenwerking Elke vraag of verzoek om opheldering of aanvullende informatie betreffende een specifieke vertaalopdracht moet gericht worden aan de aanbestedende overheid, met name aan de persoon die vermeld staat op de bestelbon, of aan de contactpersoon die vermeld staat op het informatieblad. 19/28

20 Behalve bij gemotiveerde weigering, zal de FOD Financiën zo snel mogelijk alle bijstand, gegevens en informatie bezorgen die de dienstverlener noodzakelijk of nuttig acht voor de realisatie van het project Auteursrechten De contractant aanvaardt dat de auteur van de originele tekst de exclusieve eigendom van het vertaalde werk behoudt en dat zonder specifieke toestemming, de tekst en de andere documenten door de dienstverlener niet mogen gebruikt worden in andere omstandigheden dan deze waarvoor ze bedoeld werden Vertrouwelijkheid De dienstverlener verbindt er zich toe om, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, op strikte wijze de vertrouwelijkheid te respecteren van alle gegevens en informatie, van welke aard ook, die hem zullen doorgegeven worden of waarvan hij kennis zal hebben tijdens zijn opdracht. Hij verbindt er zich eveneens toe te garanderen dat zijn personeel of, in voorkomend geval, de onderaannemers waarop hij een beroep doet, gebonden zijn door dezelfde verbintenis. Hij verbindt er zich eveneens toe elke bijzondere instructie op vlak van vertrouwelijkheid die zou kunnen voorkomen op de bestelbon, te respecteren. De dienstverlener stelt zich borg dat zijn personeel en zijn eventuele onderaannemers de vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Hij maakt enkel de gegevens bekend die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en dit enkel aan zijn personeelsleden of aan de personeelsleden van zijn onderaannemers die direct betrokken zijn bij de opdracht. Alle inlichtingen die verstrekt worden aan de personeelsleden van de dienstverlener, alle documenten die hen toevertrouwd worden, alle gesprekken waaraan zij deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. In zijn offerte moet de dienstverlener uitdrukkelijk erkennen dat alle documenten die in het kader van deze opdracht door hemzelf en zijn eventuele onderaannemers opgesteld worden, de eigendom van de FOD Financiën zullen worden en als vertrouwelijk zullen beschouwd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een bevoegde vertegenwoordiger van de FOD Financiën, mag door de dienstverlener geen enkel bericht, perscommuniqué, informatieverslag in verband met research en/of geen enkele gelijkaardige openbare bekendmaking betreffende dit project gepubliceerd worden. 15. Uitvoering van de diensten Kwaliteit van de vertaling Elke opdracht wordt uitgevoerd in perfecte overeenstemming met de specifieke instructies die in de bestelbon vermeld staan en moet compleet en nauwkeurig zijn. De dienstverlener heeft de plicht om met grote zorg het geheel van het geleverde werk te verifiëren om te garanderen dat het als zodanig kan gebruikt worden zonder dat de aanbestedende overheid het moet nakijken. De dienstverlener ziet er in het bijzonder op toe dat alle verwijzingen naar de reeds gepubliceerde documenten geverifieerd en correct geciteerd zijn en dat de terminologie vanaf het begin tot het einde van de tekst op een coherente manier is gebruikt. 20/28

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites

BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek algemene offerteaanvraag voor het verwerven van een CMS-systeem en het bouwen van portaalsites LAAMS GMNSCHAPSCOMMISSI DINSTN AN D LIDND AMBTNAAR DINST COMMUNICATI, MDIA N ICT

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem.

Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht: Algemene offerteaanvraag voor boekhoudkundige, financiële en IT-auditdiensten van het PLDAsysteem. Overheidsopdracht S&L/AO/304/2012 Opening van de offertes: 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie