Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst FINANCIEN"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN OPGESTELD DOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DE FOD FINANCIEN.

2 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT DUUR VAN HET CONTRACT AANBESTEDENDE OVERHEID - BIJKOMENDE INFORMATIE INFORMATIESESSIE INDIENEN EN OPENEN VAN DE OFFERTES LEIDENDE DIENST - LEIDEND AMBTENAAR BESCHRIJVING VAN DE TE PRESTEREN DIENSTEN DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT Wetgeving Documenten betreffende de opdracht OFFERTES In de offerte te vermelden gegevens Structuur van de offerte Geldigheidsduur van de offerte PRIJZEN Prijzen Prijsherziening AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER SELECTIECRITERIA - REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES - GUNNINGSCRITERIA Selectiecriteria Uitsluitingscriteria Selectiecriteria m.b.t de capaciteit van de inschrijver Regelmatigheid van de offertes Gunningscriteria Lijst van de gunningscriteria Methode ter bepaling van de meest voordelige offerte Eindscore BORGTOCHT LEVERING VAN DE GEPRESTEERDE DIENSTEN Termijnen voor de levering van de vertaling Bezorgen van de documenten Vraag om aanvullende inlichtingen en de plicht tot samenwerking Auteursrechten Vertrouwelijkheid UITVOERING VAN DE DIENSTEN Kwaliteit van de vertaling Kwaliteitscontrole INFORMATIE OVER HET VERANTWOORDELIJKE PERSONEEL, OVER DE VERTALERS EN DE ONDERAANNEMERS FACTURATIE EN BETALING VAN DE DIENSTEN GESCHILLEN BOETEN EN STRAFFEN Boete voor het niet-respecteren van de termijn Straffen Bijkomende kosten ten gevolge van onvoldoende kwaliteit...23 B. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOORSTELLING ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE TE LEVEREN DIENST...24 BIJLAGE 1 : OFFERTEFORMULIER /28

3 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Stafdienst Secretariaat en Logistiek Dienst Aankopen - Overheidsopdrachten North Galaxy Toren B 2 e verd. Koning Albert II laan 33 bus Brussel BESTEK nr. S&L/AO/227/2009 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE WORDEN OPGESTELD DOOR VERSCHILLENDE DIENSTEN VAN DE FOD FINANCIEN. A. ALGEMENE BEPALINGEN. In toepassing van artikel 3, paragraaf 1, van het KB van 26 september 1996, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken wordt van artikels 20 en 75 van de bijlage aan het KB van 26 september 1996 betreffende de boeten omwille van het belang dat de Federale Overheidsdienst Financiën toekent aan de kwaliteit van de vertaling van zijn documenten alsook omwille van de noodzaak erover te beschikken binnen de gewenste termijnen. 1. Voorwerp en aard van de opdracht. Deze opdracht heeft in hoofdzaak betrekking op het vertalen van documenten die worden opgesteld door verschillende diensten van de FOD Financiën. Deze documenten hebben hoofdzakelijk betrekking op overheidsopdrachten (bestekken, evaluatieverslagen, enz.) welke moeten worden vertaald uit het Frans in het Nederlands of uit het Nederlands in het Frans. Het betreft voornamelijk de vertaling van de technische, administratieve en juridische gedeelten van deze verschillende documenten. De behandelde onderwerpen kunnen sterk verschillen: opdrachten voor aanneming van leveringen en diensten (informatica, schoonmaak, meubilair, verhuizing, enz.). De klemtoon ligt evenwel op documenten van de Stafdienst ICT. Het is eveneens mogelijk dat er andere documenten moeten worden vertaald (presentaties, artikels, werkdocumenten, enz.). Deze documenten kunnen deels in het Frans en deels in het Nederlands zijn gesteld en respectievelijk in het Nederlands en het Frans moeten worden vertaald. Aanvullend heeft deze opdracht betrekking op: het nazien van documenten, d.w.z. de herlezing en, in voorkomend geval, de omwerking van een reeds vertaalde tekst teneinde te garanderen dat de vertaling het origineel goed weergeeft; de wijziging van documenten, d.w.z. de vertaling en de invoeging van wijzigingen in een reeds vertaalde tekst; het herschrijven van documenten, d.w.z. de correctie en/of verbetering van een tekst, die opgesteld is in de gespecificeerde doeltaal. Dit bestek legt de algemene voorwaarden vast, die van toepassing zijn op het plaatsen van bestellingen betreffende specifieke vertaalopdrachten. Deze opdrachten zullen worden uitgevoerd na ontvangst van bestelbonnen, die geregeld worden door de clausules van dit bestek. 3/28

4 Voor deze overheidsopdracht wordt gewerkt met bestelbonnen omdat er onzekerheid is over de hoeveelheid te vertalen documenten en over het tempo waarin aan de globale behoefte moet worden voldaan. Elk werk dat wordt aangeboden in het kader van deze opdracht, zal het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelbon, uitgeschreven door de FOD Financiën. Deze bestelbon zal het uit te voeren werkvolume, de termijn waarbinnen dit dient uitgevoerd te worden en de vergoeding die hiervoor verschuldigd is, verder preciseren. De bestelbon zal eveneens alle specifieke instructies betreffende het formaat en de levering van het werk bevatten. Hiervoor wordt gekozen voor de procedure van de algemene offerteaanvraag. Dit is een opdracht volgens prijslijst (eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van karakters, spaties niet inbegrepen (K.B. 8 januari 1996, art. 86). Varianten zijn niet toegestaan. Belangrijk Deze opdracht bestaat uit twee percelen. De FOD FINANCIEN wil, op basis van deze overheidsopdracht, zijn vertalingsverzoeken kunnen richten aan twee ondernemingen. De eerste onderneming wordt in de eerste plaats door de FOD FINANCIEN geraadpleegd. Als deze onderneming de documenten voorgelegd door de FOD FINANCIEN niet kan vertalen binnen de door deze laatste gewenste termijn, dan wordt het verzoek gericht aan een tweede vertaalfirma. Perceel 1 heeft als onderwerp de aanwijzing van de eerste onderneming, dat wil zeggen de onderneming die als eerste door de FOD FINANCIEN wordt geraadpleegd. Perceel 2 heeft als onderwerp de aanwijzing van de tweede onderneming, dat wil zeggen deze waarop de FOD FINANCIEN in de tweede plaats een beroep zal doen. De toewijzing van één van de twee percelen geeft de dienstverlener echter geen enkel recht op een monopolie. De FOD FINANCIEN behoudt het recht om zich tot andere ondernemingen te richten voor vertalingen. Rekening houdend met zijn ervaring gedurende de vorige jaren, schat de aanbestedende overheid het aantal te vertalen pagina s op ongeveer 3000 pagina s per jaar. Dit aantal bladzijden vormt geen verbintenis voor de FOD FINANCIEN. De FOD FINANCIEN verbindt zich ertoe om aan de dienstverlener van perceel 1 de vertaling te vragen van een minimum van 750 bladzijden per jaar. De aanbestedende overheid kan het aantal te vertalen bladzijden niet bepalen die aan de dienstverlener van perceel 2 zal worden gevraagd. Hij verbindt zich er echter toe, om minstens de vertaling van 250 bladzijden te vragen per jaar. De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor de twee percelen of voor één van de twee percelen. De dienstverlener van perceel 1 zal niet de dienstverlener van perceel 2 kunnen zijn, dit om aan de FOD FINANCIEN de mogelijkheid te garanderen om zich in de tweede plaats tot een andere onderneming te richten dan deze die eerst geraadpleegd wordt. Aldus zal de offerte van de dienstverlener van perceel 1 als niet-ontvankelijk worden beschouwd voor perceel 2. De aanbestedende overheid behoudt zich eveneens het recht voor om slechts één perceel toe te kennen of geen enkel perceel, en om eventueel te beslissen dat het andere perceel het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe opdracht, desnoods door een andere procedure te volgen. 4/28

5 2. Duur van het contract. Het contract zal aanvangen op de eerste dag die volgt op de datum van de notificatie ervan en wordt afgesloten voor de duur van drie jaar. Elke partij kan nochtans een einde stellen aan het contract aan het einde van het eerste of het tweede jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de andere partij per aangetekend schrijven gebeurt: - minstens (3) drie maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de aanbestedende overheid het contract verbreekt, - minstens (6) zes maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar indien de dienstverlener het contract verbreekt. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. 3. Aanbestedende overheid - Bijkomende informatie. De aanbestedende overheid is de Belgische staat vertegenwoordigd door de Minister van Financiën. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij de Dienst Aankopen- Overheidsopdrachten, NORTH GALAXY, Toren B 02, Koning Albert II-laan, nr. 33, Bus 961, 1030 BRUSSEL, - VAN OVERWAELLE Wendy 0257/ OPDECAM Christine 0257/ HOEBEECK Els 0257/ LACROIX Isabelle 0257/ Informatiesessie Er is geen informatiesessie voorzien. 5. Indienen en openen van de offertes. De offertes worden door de inschrijver of zijn vertegenwoordiger ingediend: - door ze op de openingszitting te overhandigen aan de voorzitter alvorens hij de zitting opent; - door ze te overhandigen aan een ambtenaar van de dienst Aankopen-Overheidsopdrachten, ten laatste op de laatste werkdag vóór de opening van de offertes; - via de post. Elke andere verzendingswijze (zoals Taxipost, spoedbestelling, enz.) geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver. De offertes worden aanvaard voor zover de openingszitting van de offertes niet voor geopend verklaard is. Een te laat aangekomen offerte wordt echter wel in overweging genomen voor zover: - de aanbestedende overheid haar beslissing nog niet genotificeerd heeft aan de dienstverlener, 5/28

6 - en dat de offerte per aangetekend schrijven neergelegd werd ten laatste vier kalenderdagen voorafgaand aan de vastgestelde datum voor ontvangst van de offertes. De offerte wordt in drie exemplaren ingediend waarvan één origineel. Ze wordt in een gesloten omslag gestoken, voorzien van volgende twee vermeldingen: - het besteknummer: S&L/AO/227/ de datum en het uur van de opening van de offertes: 10 september 2009 om 14u30 Deze omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermeldingen: - in de linker bovenhoek: o het woord «OFFERTE» ; o het besteknummer: S&L/AO/227/2009 o indien men de offerte per drager bezorgt de vermelding van de volgende gegevens van contactpersonen die instaan voor het in ontvangst nemen van de offertes: VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347 OPDECAM Christine 0257/63482 HOEBEECK Els 0257/92726 LACROIX Isabelle 0257/ op de voorziene plaats, het adres van de bestemmeling; Wie zijn offerte per drager bezorgt, dient er rekening mee te houden dat het North Galaxy complex enkel toegankelijk is via de bezoekersingang op het gelijkvloers, aan de Koning Albert II-laan 33 te 1030 BRUSSEL en dit uitsluitend tijdens de kantooruren van 9u 11u 45 en van 14u tot 16u. Indien de offerte per drager afgegeven wordt, zal er bij uitdrukkelijk verzoek, een ontvangstbewijs afgeleverd worden. Het is belangrijk te weten dat alleen dit ontvangstbewijs kan dienen als afgiftebewijs van de offerte. De inschrijver draagt de volledige verantwoordelijkheid omtrent de wijze van toezending en de ontvangst van zijn offerte binnen de gestelde termijnen. De offertes dienen verstuurd of neergelegd te worden op volgend adres: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Secretariaat en Logistiek Dienst Aankopen-Overheidsopdrachten T.a.v. de heer Jean-Pierre DELANNOY, Directeur North Galaxy Toren B 2e verdieping Koning Albert II laan 33, Bus BRUSSEL Op 10 september 2009 om 14u30, zal in één van de vergaderzalen van het North Galaxy complex, toegankelijk via de bezoekersingang, Koning Albert II laan 33, te 1030 Brussel, in openbare zitting overgegaan worden tot de opening van de offertes ingediend voor deze opdracht (zonder mededeling van de prijzen). 6/28

7 6. Leidende dienst - leidend ambtenaar. De leidende dienst in de zin van artikelen 1 en 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is de aanbestedende overheid. Enkel de leidende dienst is bevoegd voor de controle en het toezicht op de opdracht. Leidende ambtenaar: Jeannine Kempeneers Tel.: 0257/ Beschrijving van de te presteren diensten. De te presteren diensten zijn vermeld onder rubriek B Technische voorschriften van dit bestek. 8. Documenten van toepassing op de opdracht Wetgeving. - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. van 22 januari 1994); - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. van 26 januari 1996); - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken + bijlage : algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken (B.S. van 18 oktober 1996); - Het koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau (B.S. van 24 oktober 1996); - Het koninklijk besluit van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en hun uitvoeringsmaatregelen (B.S. van 13 februari 1997); - De algemene reglementering voor de arbeidsbescherming (ARAB); - Alle wijzigingen aan de wet en de voormelde besluiten die van toepassing zijn op de dag van de opening van de offertes; - De reglementering van de Europese Unie met betrekking tot overheidsopdrachten voor diensten welke in voege is op de dag van de opening van de offertes; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn der werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk Documenten betreffende de opdracht - De in het Bulletin der Aanbestedingen of het Publicatieblad van de Europese Unie aangekondigde of gepubliceerde berichten en rechtzettingen die betrekking hebben op de overheidsopdrachten in het algemeen, evenals de berichten en rechtzettingen betreffende deze overheidsopdracht, maken integraal deel uit van dit bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van genomen te hebben en er bij het opmaken van zijn offerte rekening mee gehouden te hebben. 7/28

8 - Onderhavig bestek nr. S&L/AO/227 / De door de dienstverlener goedgekeurde offerte. 9. Offertes In de offerte te vermelden gegevens. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 10 van de wet van 24 december 1993 en artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 in verband met de onverenigbaarheden. De inschrijver is verplicht het bij dit bestek gevoegde offerteformulier alsook de prijsinventarissen en de samenvattingen te gebruiken. Indien toch andere documenten worden gebruikt, is hij verplicht om op elk document de conformiteit met het bij dit bestek gevoegde modellen te attesteren (Art. 89 van het KB van 8 januari 1996). De offerte en het offerteformulier met inbegrip van de prijsinventaris worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De inschrijver duidt de taal aan die hij kiest voor de interpretatie van het contract. Doet hij dit niet, dan wordt hij verondersteld hiervoor de taal waarin zijn offerte werd opgesteld te hebben gekozen. De inschrijvers moeten elk blad van hun offerte nummeren en paraferen. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als deze op de een of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De volgende inlichtingen zullen worden vermeld in de offerte : - De eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen) (excl. BTW); - het bedrag van de BTW; - de eenheidsprijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen (incl. BTW); - de handtekening van de persoon bevoegd om de offerte te ondertekenen; - de hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent; - de datum waarop voormelde persoon de offerte heeft ondertekend; - het volledige registratienummer bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor Belgische inschrijvers); - het registratienummer bij de RSZ; - het nummer en de benaming van de rekening die de inschrijver bij de Postcheque of bij enige andere financiële instelling geopend heeft; - de naam, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de inschrijver, of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, juridische vorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel; - alle elementen en documenten nodig voor de evaluatie van de offertes. BELANGRIJK Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De gevolmachtigde kan eveneens het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn volmacht is gepubliceerd, vermelden. 8/28

9 9.2. Structuur van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat verplicht uit vijf afzonderlijke delen: Gedeelte A : Administratief gedeelte Dit gedeelte bestaat uit de volgende elementen: I. Offerteformulier De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Het offerteformulier; 2. Voor ieder door een gevolmachtigde ingediende offerte, voegt de gevolmachtigde bij zijn offerte een authentieke akte of zijn handtekening toe (of een kopie van die akte), die bewijst dat hij bevoegd is om de entiteit waarvoor hij inschrijft, te verbinden. De gevolmachtigde kan eveneens het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn volmacht is gepubliceerd, vermelden. II. Documenten betreffende de selectiecriteria (Zie punt ) De inschrijver stelt in dit hoofdstuk de volgende stukken voor in de opgelegde volgorde: 1. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de financiële en economische capaciteit van de inschrijver te evalueren. De verklaring omtrent de omzet betreffende de diensten waarnaar de opdracht verwijst, gerealiseerd in de loop van de drie laatste jaren. 2. Documenten betreffende de selectiecriteria die toelaten de technische capaciteit van de inschrijver te evalueren. (Zie punt ) 1. De lijst van de belangrijkste klanten; 2. De vermelding van diens dagelijkse vertaalcapaciteit; 3. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de laatste drie jaren; 4. Alle relevante inlichtingen betreffende de communicatiemiddelen. Gedeelte B : Financieel gedeelte Dit deel omvat het prijsvoorstel van de inschrijver. Gedeelte C : Technisch gedeelte Dit deel bevat in het bijzonder het dossier met de beschrijving van de werkmethode welke door de inschrijver wordt voorgesteld, rekening houdend met de verplichtingen die voortvloeien uit de technische voorschriften van het bestek, alsook modaliteiten van de samenwerking tussen de dienstverlener en de FOD Financiën in het kader van deze opdracht. Gedeelte D : Test Dit deel bevat de vertaalde documenten in het kader van de door de aanbestedende overheid opgelegde test. 9/28

10 Gedeelte E : Bijlagen In dit gedeelte voegt de inschrijver alle nuttige bijlagen en documenten toe die niet in de voorgaande delen werden vereist Geldigheidsduur van de offerte. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag volgend op de datum van opening van de offertes. 10. Prijzen Prijzen. De prijsofferte moet per standaardpagina weergegeven worden zoals aangegeven in het offerteformulier dat als bijlage 1 gaat. Onder standaardpagina moet men verstaan een pagina tekst van 1500 karakters, spaties niet inbegrepen, in de brontaal. De inschrijver kan een verschillende prijs voorstellen voor de twee percelen. De prijs per pagina is dezelfde voor een vertaling uit het Nederlands in het Frans als voor een vertaling uit het Frans in het Nederlands. De prijs van de standaardpagina blijft van toepassing tot het einde van het contract. Hij dekt alle kosten die door de dienstverlener worden gemaakt voor de uitvoering van het contract, met daarbij, en op een niet-limitatieve manier, de onkosten betreffende het opnemen van de correcties die door de aanbestedende overheid worden aangebracht. Voor de vertaalwerkzaamheden uitgevoerd in het kader van deze opdracht, verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal te vertalen standaardpagina s van de brontekst te vermenigvuldigen met de prijs per standaardpagina die wordt voorgesteld in zijn offerte. Het aantal te vertalen standaardpagina s wordt door de aanbestedende overheid bepaald in de bestelbon die naar de dienstverlener wordt gestuurd. Er wordt geen enkele betaling verricht voor elke pagina waarvan de aanbestedende overheid bepaalt dat zij vanwege de dienstverlener geen enkele behandeling vergt. Deze pagina s zullen echter wel ter informatie aan de dienstverlener worden doorgegeven teneinde de goede verstaanbaarheid van het te vertalen document te verzekeren. Voor het nazien van documenten verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 50 % van de prijs per standaardpagina. Voor de wijzigingen verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s gewijzigde tekst, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 130 % van de prijs per standaardpagina. Voor het herschrijven verbindt de aanbestedende overheid er zich toe om aan de dienstverlener het bedrag te betalen dat verkregen wordt door het aantal standaardpagina s, bepaald door de aanbestedende overheid, te vermenigvuldigen met 50 % met de prijs per standaardpagina. 10/28

11 De prijs wordt uitgedrukt alle kosten inbegrepen, exclusief BTW. De offerte zal het BTWtarief en het bedrag aan BTW afzonderlijk vermelden. Alle prijzen zullen verplicht in euro uitgedrukt worden Prijsherziening. Voor de onderhavige opdracht is geen prijsherziening mogelijk. 11. Aansprakelijkheid van de dienstverlener. De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen. De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende overheid bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van de vertraging bij de uitvoering van de diensten of op grond van het in gebreke blijven van de dienstverlener. 12. Selectiecriteria - Regelmatigheid van de offertes - Gunningscriteria Selectiecriteria. De inschrijvers worden getoetst aan de hiernavolgende selectiecriteria. Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de toetsing van de offertes aan de gunningscriteria vermeld in punt 12.3 van dit bestek, voor zover de ingediende offertes administratief en technisch regelmatig zijn Uitsluitingscriteria BELANGRIJK Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uitsluitinggevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. Daartoe zal zij de betrokken inschrijver vragen via de snelste middelen en binnen de termijn die zij aanduidt, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zullen door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd. Eerste uitsluitingscriterium..1. De Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat is onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders moet in orde zijn met zijn verplichtingen ten overstaan van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Hij wordt geacht in orde te zijn met voormelde verplichtingen indien blijkt dat hij ten laatste daags vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes: 1 aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid al de vereiste aangiften heeft toegezonden, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal voor de ontvangst van de offertes en 11/28

12 2 op deze aangiften geen verschuldigde bijdragen van meer dan EURO moet vereffenen, tenzij hij voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen waarvan hij de termijnen strikt in acht neemt. Evenwel zelfs wanneer de schuld aan bijdragen groter is dan EURO, zal de inschrijver in orde beschouwd worden indien hij, alvorens de beslissing tot het gunnen van de opdracht wordt genomen, aantoont dat hij, ten laatste daags voor de uitsterste ontvangst van de offertes op een aanbestedende overheid in de zin van artikel 4, 1 en 2, 1 tot 8 en 10, van de wet of op een overheidsbedrijf in de zin van artikel 26 van die wet, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar zijn en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn en waarvan het bedrag op EURO na, ten minste gelijk is aan de achterstallige bijdragen. 2. Ten laatste daags voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes moet de buitenlandse inschrijver: 1 voldaan hebben aan de verplichtingen inzake bet aling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2 in orde zijn met de bepalingen van 1, indien h ij personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders..3. De aanbestedende overheid kan in welk stadium van de procedure ook, met alle middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de stand van betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid van om het even welke inschrijver. Tweede uitsluitingscriterium Wordt uitgesloten van deelname aan de gunningsprocedure: De dienstverlener die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als be doeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Str afwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenk omst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van dit uitsluitingscriterium kan de aanbestedende overheid, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze terzake nodig acht. 12/28

13 Derde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet in één van de volgende gevallen verkeren: 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeren als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2 aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, een procedure van vereffening of een gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of een gelijkaardige procedure lopende hebben bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. Vierde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf dit zijn professionele integriteit aantast. Vijfde uitsluitingscriterium. De inschrijver mag niet bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken. Bovendien, verbindt de inschrijver, door de ondertekening van zijn offerte, zich tot het naleven van de normen bepaald in de basisconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), en in het bijzonder : 1. het verbod op dwangarbeid (verdrag nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); 2. het recht op vakbondsvrijheid (verdrag nr. 87 betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en bescherming van het vakverenigingsrecht, 1948); 3. het recht van organisatie en collectief overleg (verdrag nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); 4. het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (verdrag nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951 en verdrag nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); 5. de minimumleeftijd voor kinderarbeid (verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (verdrag nr. 182 over de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Het niet-naleven van de hierboven vermelde verdragen zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari De hogervermelde voorschriften zijn van toepassing ongeacht de andere voorschriften opgenomen in het artikel 69 van het hierboven vermeld besluit. Zesde uitsluitingscriterium. De inschrijver moet in orde zijn met de betaling van de verschuldigde directe belastingen en van de verschuldigde BTW. 13/28

14 Zevende uitsluitingscriterium. De inschrijver mag zich niet in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar in het raam van deze opdracht Selectiecriteria m.b.t de capaciteit van de inschrijver. Selectiecriteria m.b.t de financiële en economische capaciteit van de inschrijver. Eerste selectiecriterium met betrekking tot de financiële en economische capaciteit van de inschrijver. De inschrijver dient een verklaring te bezorgen in verband met de omzet die de onderneming in de loop van de voorbije drie jaar heeft gerealiseerd inzake diensten van gelijksoortige aard als die waarop deze opdracht betrekking heeft. Selectiecriteria met betrekking tot de technische capaciteit van de inschrijver. De inschrijvers zijn verplicht het bewijs te leveren van hun technische en professionele bekwaamheid om de diensten welke het voorwerp zijn van dit bestek, te leveren in overeenstemming met de kwaliteitscriteria die erin zijn opgenomen. Deze bekwaamheid zal in het bijzonder worden geëvalueerd op basis van de ervaring en de knowhow van de inschrijver, alsook op basis van de doeltreffendheid en de betrouwbaarheid welke kunnen blijken uit diens offerte. Daartoe moet de inschrijver de hierna vermelde items aan de FOD Financiën mededelen: 1. De lijst van de belangrijkste klanten (en indien mogelijk hun referenties) voor wie de inschrijver in de loop van de laatste drie jaar vertalingen heeft gemaakt, met aanduiding van het aantal pagina s en de betrokken vakgebieden; 2. De vermelding van zijn dagelijkse vertaalcapaciteit uitgedrukt in standaardpagina s (1500 karakters, spaties niet inbegrepen) voor elke combinatie van bron- en doeltaal; 3. De vermelding van het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand gedurende de laatste drie jaren; 4. Alle relevante inlichtingen (d.w.z. met betrekking tot de door de FOD Financiën gebruikte methode om documenten te verzenden in het kader van zijn betrekkingen met de dienstverlener, zie Deel B Beschrijving van de opdracht van het bestek) aangaande diens technische infrastructuur (hardware en software, en toegang tot het Internet) Regelmatigheid van de offertes. De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. De niet-regelmatige offertes worden uitgesloten. 14/28

15 De inschrijver verantwoordt op een gedetailleerde, complete en adequate manier de forfaitaire eenheidsprijs. Hij maakt in zijn offerte de objectieve elementen duidelijk die deze prijs verantwoorden. Rekening houdend met de karakteristieken van de huidige opdracht, moeten de voorgestelde prijzen normaal zijn. Conform artikel 88, 2 en 3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996; 1. moeten de inschrijvers voor de gunning van de opdracht, alle inlichtingen verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken; 2. behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse uit te voeren, teneinde de juistheid van de verstrekte gegevens na te gaan. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria Gunningscriteria. Voor het bepalen van de meest gunstige offerte op economisch vlak zullen de regelmatige offertes van de geselecteerde inschrijvers getoetst worden aan een reeks gunningscriteria. De bekomen punten voor de verschillende criteria, zullen opgeteld worden teneinde een eindklassement te bekomen Lijst van de gunningscriteria De opdracht wordt toegekend aan de inschrijver die de voordeligste offerte heeft ingediend, rekening houdend met: 1. De kwaliteit, zoals deze geëvalueerd wordt door de aanbestedende overheid, van de vertaling van de documenten waarvan sprake in punt van deel A van dit bestek. 2. De prijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters (spaties niet inbegrepen); 3. De kwaliteit van de voorgestelde dienst en de mate waarin de offerte een specifiek antwoord biedt op het vlak van de opdracht; kwalificatie van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren, de procedures inzake kwaliteitscontrole, de organisatie die wordt opgezet, enz. TOTAAL 45 punten 40 punten 15 punten 100 punten Methode ter bepaling van de meest voordelige offerte De evaluatie van de gunningscriteria zal gebeuren als volgt. 1. De kwaliteit, zoals deze geëvalueerd wordt door de aanbestedende overheid, van de vertaling van de documenten. (45/100) 15/28

16 De inschrijvers zullen in het bijzonder worden geëvalueerd aan de hand van de kwaliteit van de vertaling van vier documenten die hun door de FOD Financiën zullen worden voorgelegd (2 documenten van twee pagina s te vertalen uit het Frans in het Nederlands en twee documenten van twee pagina s te vertalen uit het Nederlands in het Frans). Er zal bijzondere aandacht worden geschonken aan het gebruik van de officiële wettelijke terminologie. Het gebruik van niet-exacte juridische terminologie of opschriften van wettelijke en reglementaire documenten zal streng bestraft worden. Op 27 augustus 2009 zal de FOD Financiën op zijn website op het adres onder de rubriek Overheidsopdrachten, in de kolom Bestek Download, documenten bekendmaken die door de inschrijvers moeten worden vertaald. De vertaling van de documenten moet bij de offerte gevoegd worden. 2. De prijs per te vertalen standaardpagina van 1500 karakters (spaties niet inbegrepen) (40/100); Wat betreft het prijscriterium, zal het waarderingscijfer als volgt worden berekend: 40 *(Y/Z) punten waarbij - Y het bedrag is van de goedkoopste offerte die in alle opzichten beantwoordt aan de eisen van het bestek en - Z het bedrag is van de offerte die wordt beoordeeld. 3. De kwaliteit van de voorgestelde dienst en de mate waarin de offerte een specifiek antwoord biedt op het vlak van de opdracht; kwalificatie van het personeel dat de opdracht zal uitvoeren, de procedures inzake kwaliteitscontrole, de organisatie die wordt opgezet, enz. (15/100) Voor deze gunningscriteria zal de volgende evaluatie toegepast worden (het is mogelijk dat er een deel van een punt wordt toegekend): - 15 punten: zeer goed - 12 punten: goed - 9 punten: voldoende - 6 punten: slecht - 3 punten: zeer slecht - 0 punten: onbestaande of onmogelijk te evalueren Aan elk criterium wordt er een wegingscoëfficiënt toegekend waarmee de behaalde score zal worden vermenigvuldigd. Om voor de gunning van de opdracht in aanmerking te komen, moet de inschrijver een waardering van minstens 60 % behalen voor de testvertaling. Zie criterium 1 ( Lijst van de gunningscriteria) Eindscore Het eindcijfer wordt toegekend aan elke offerte door de bekomen punten voor de drie hoger vermelde criteria op te tellen. 16/28

17 13. Borgtocht. De borgtocht wordt bepaald op een forfaitair bedrag van euro voor perceel 1 en 500 euro voor perceel 2. Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen kan de borgtocht hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtochtstelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15 (borgtocht). De dienstverlener moet, binnen de dertig kalenderdagen volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld: 1 wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr ) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 wanneer de borgtocht uit publieke fondsen besta at, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 3 wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezam enlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel v an een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door overlegging aan de aanbestedende overheid van: 1 hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en C onsignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 2 hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming; 3 hetzij het depositoattest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 4 hetzij de originele akte van solidaire borg, gev iseerd door de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; 5 hetzij het origineel van de verbintenisakte opge maakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. 17/28

18 Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar het bestek, alsmede de naam, voornamen en volledig adres van de dienstverlener en eventueel deze van de derde die voor rekening van de dienstverlener het deposito heeft verricht, met de vermelding geldschieter of gemachtigde, naargelang het geval. De termijn van dertig kalenderdagen hiervoor vermeld wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de onderneming van de dienstverlener voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald. Het bewijs van borgtochtstelling dient te worden gezonden aan: Federale Overheidsdienst FINANCIEN Stafdienst Budget en Beheerscontrole Afdeling Boekhouding Secretariaat en Logistiek North Galaxy Toren B Koning Albert II-laan 33 bus BRUSSEL De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van de laatste opdracht uitgevoerd op basis van de overeenkomst afgesloten op basis van dit bestek, op uitdrukkelijke vraag van de dienstverlener en op voorwaarde dat de geleverde diensten zijn opgeleverd. 14. Levering van de gepresteerde diensten Termijnen voor de levering van de vertaling De bestelbon geeft de datum aan tegen wanneer de afgewerkte vertalingen moeten geleverd worden. De levering moet uiterlijk tegen uur van de aangegeven dag plaatsvinden. De dienstverlener signaleert elk voorval, waaronder ook overmacht wordt begrepen, dat van dien aard is dat het de uitvoering van de bestelling binnen de voorziene termijnen opschort of verhindert, onmiddellijk aan de aanbestedende overheid. Het is eveneens mogelijk dat er andere documenten moeten worden vertaald (presentaties, artikels, werkdocumenten, enz.). De aanbestedende overheid behoudt zich in het bijzonder het recht voor om een bestelling in zijn geheel of gedeeltelijk te annuleren; hij stelt de dienstverlener hiervan telefonisch op de hoogte en bevestigt dit ook via of per fax. De dienstverlener kan geen enkele schadevergoeding eisen voor het gedeelte van de opdracht dat werd geannuleerd en dat nog niet werd vertaald. De overeengekomen termijn wordt contractueel bindend vanaf de ontvangst van de aanvaarding van de aanvraag voor vertaling, deze aanvaarding moet uiterlijk binnen de drie uur gebeuren vanaf het versturen van de aanvraag per elektronische post, onder voorbehoud van een verlenging van de termijn door de aanbestedende overheid. Het is aan de dienstverlener om de levering in de vereiste vorm en binnen de vereiste termijn te verzekeren. De verantwoordelijkheid om het vertaalde document correct en punctueel aan de aanbestedende overheid te bezorgen, alsook de risico s die hiermee verbonden zijn, worden gedragen door de dienstverlener. 18/28

19 Praktische modaliteiten van de bestelprocedure o De dienstverlener deelt aan de aanbestedende overheid het adres mee waarnaar de te vertalen documenten moeten worden gestuurd. De aanbestedende overheid stuurt het te vertalen document per mail naar de dienstverlener met een voorstel van uitvoeringstermijn. Hierbij wordt een document van aanvaarding/nietaanvaarding gevoegd met een beknopte omschrijving van het te vertalen document (aard van het document, gewenste doeltaal, aantal bladzijden en uitvoeringstermijn). De dienstverlener wordt geacht op het bericht te antwoorden binnen de 3 uur na de verzending ervan. o Indien de dienstverlener de voorgestelde termijn aanvaardt en het aanvaardingsdocument met zijn handtekening per mail terugstuurt, begint de uitvoeringstermijn te lopen. Bij niet-aanvaarding stelt de dienstverlener een nieuwe termijn voor. Deze nieuwe termijn moet door de aanbestedende overheid worden aanvaard. De aanbestedende overheid kan een beroep doen op de dienstverlener van perceel 2. o o o De aanbestedende overheid maakt de bestelbon op en stuurt die per fax naar de dienstverlener. De bestelbon vermeldt de aanvaarde uitvoeringstermijn en alle andere gegevens die op de bestelling betrekking hebben. De dienstverlener ontvangt deze bestelbon later ook via de post. Uiterlijk om 16 uur van de laatste dag van de uitvoeringstermijn moet de aanbestedende overheid in het bezit zijn van de afgewerkte vertaling. De dienstverlener stuurt de vertaling per mail naar het volgende mailadres: Na de afwerking van de vertaling maakt de dienstverlener de factuur op en stuurt ze naar de bevoegde dienst van de FOD Financiën die in punt 17 van dit bestek is vermeld Bezorgen van de documenten De te vertalen teksten worden aangeboden ofwel in elektronisch formaat ofwel op papieren drager, getypt of gedrukt. In het eerste geval worden ze via elektronische weg ter beschikking gesteld van de dienstverlener en, in het tweede geval, per post, per koerier of per fax, tenzij er andere specifieke schikkingen werden overeengekomen tussen de dienstverlener en de aanbestedende overheid. Tenzij anders vermeld op de bestelbon, moeten alle vertalingen, rechtstreeks en correct ingevoerd, via elektronische weg worden teruggezonden naar de bevoegde aanbestedende overheid, volgens de verstrekte instructies. De bestelbonnen bevatten, indien noodzakelijk, aanvullende instructies betreffende de uitvoering of de levering van de werken Vraag om aanvullende inlichtingen en de plicht tot samenwerking Elke vraag of verzoek om opheldering of aanvullende informatie betreffende een specifieke vertaalopdracht moet gericht worden aan de aanbestedende overheid, met name aan de persoon die vermeld staat op de bestelbon, of aan de contactpersoon die vermeld staat op het informatieblad. 19/28

20 Behalve bij gemotiveerde weigering, zal de FOD Financiën zo snel mogelijk alle bijstand, gegevens en informatie bezorgen die de dienstverlener noodzakelijk of nuttig acht voor de realisatie van het project Auteursrechten De contractant aanvaardt dat de auteur van de originele tekst de exclusieve eigendom van het vertaalde werk behoudt en dat zonder specifieke toestemming, de tekst en de andere documenten door de dienstverlener niet mogen gebruikt worden in andere omstandigheden dan deze waarvoor ze bedoeld werden Vertrouwelijkheid De dienstverlener verbindt er zich toe om, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, op strikte wijze de vertrouwelijkheid te respecteren van alle gegevens en informatie, van welke aard ook, die hem zullen doorgegeven worden of waarvan hij kennis zal hebben tijdens zijn opdracht. Hij verbindt er zich eveneens toe te garanderen dat zijn personeel of, in voorkomend geval, de onderaannemers waarop hij een beroep doet, gebonden zijn door dezelfde verbintenis. Hij verbindt er zich eveneens toe elke bijzondere instructie op vlak van vertrouwelijkheid die zou kunnen voorkomen op de bestelbon, te respecteren. De dienstverlener stelt zich borg dat zijn personeel en zijn eventuele onderaannemers de vertrouwelijkheid van de gegevens zullen respecteren. Hij maakt enkel de gegevens bekend die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en dit enkel aan zijn personeelsleden of aan de personeelsleden van zijn onderaannemers die direct betrokken zijn bij de opdracht. Alle inlichtingen die verstrekt worden aan de personeelsleden van de dienstverlener, alle documenten die hen toevertrouwd worden, alle gesprekken waaraan zij deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. In zijn offerte moet de dienstverlener uitdrukkelijk erkennen dat alle documenten die in het kader van deze opdracht door hemzelf en zijn eventuele onderaannemers opgesteld worden, de eigendom van de FOD Financiën zullen worden en als vertrouwelijk zullen beschouwd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van een bevoegde vertegenwoordiger van de FOD Financiën, mag door de dienstverlener geen enkel bericht, perscommuniqué, informatieverslag in verband met research en/of geen enkele gelijkaardige openbare bekendmaking betreffende dit project gepubliceerd worden. 15. Uitvoering van de diensten Kwaliteit van de vertaling Elke opdracht wordt uitgevoerd in perfecte overeenstemming met de specifieke instructies die in de bestelbon vermeld staan en moet compleet en nauwkeurig zijn. De dienstverlener heeft de plicht om met grote zorg het geheel van het geleverde werk te verifiëren om te garanderen dat het als zodanig kan gebruikt worden zonder dat de aanbestedende overheid het moet nakijken. De dienstverlener ziet er in het bijzonder op toe dat alle verwijzingen naar de reeds gepubliceerde documenten geverifieerd en correct geciteerd zijn en dat de terminologie vanaf het begin tot het einde van de tekst op een coherente manier is gebruikt. 20/28

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek

BIJLAGE INHOUDSTAFEL. Bijlage nr. 1. Lastenboek BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenboek INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie...

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97

Opdrachtdocument VGC2015/DFB/Aankoop/MDC/97 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 19 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Open aanbesteding voor administratief drukwerk.

Nadere informatie

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN

COLLECTIEF BEGELEIDINGSTRAJECT BIJ DE OPMAAK VAN EEN PREVENTIE- EN CALAMITEITENPLAN VOOR ERFGOEDINSTELLINGEN BIJLAGE Bijlage nr. 12/001 Bestek voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een collectief begeleidingstraject bij de opmaak van een preventie- en calamiteitenplan voor erfgoedinstellingen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Algemene Offerteaanvraag

Algemene Offerteaanvraag Bestek pagina 1/26 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Offerteaanvraag Bestek nr : Opening van de offertes : 1 december 2009 om 14u30 Algemene offerteaanvraag voor de verhuis van verschillende

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/232/2009 Opening van de offertes : 26 januari 2010 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE LOKALEN VAN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2017/015 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 22/08/2017 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor juridische dienstverlening door advocaten in de zaak Arco voor rekening van de FOD Kanselarij van

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag

Bestek nr. 2017/D2.2/01. Opdracht van diensten. Open offerteaanvraag 1 2e directie Algemene Zaken Regentschapsstraat 2 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2017/D2.2/01 Opdracht van diensten Open offerteaanvraag Diensten met betrekking tot het ter beschikking stellen van elektronische

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het vertalen van documenten die worden opgesteld door verschillende diensten van de FOD Financiën.

Algemene offerteaanvraag voor het vertalen van documenten die worden opgesteld door verschillende diensten van de FOD Financiën. Bestek : Algemene offerteaanvraag voor het vertalen van documenten die worden opgesteld door verschillende diensten van de FOD Financiën. Bestek n : S&L/AO/306/2012 Opening van de offertes: 7 februari

Nadere informatie

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10.

Overheidsopdracht: Overheidsopdracht nr. S&L/DA/2016/062 Uiterste datum voor het indienen van een kandidatuur : 28/07/2016 om 10. Overheidsopdracht: Kandidaatstelling in het kader van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor de raamovereenkomst voor Juridische dienstverlening door advocaten voor complexe en/of dringende

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Referentie: B&O.2014.0045

Referentie: B&O.2014.0045 Federale Overheidsdienst Financiën Personeel en Organisatie Cel Budget en Overheidsopdrachten Referentie: B&O.2014.0045 Overheidsopdracht voor aanneming van diensten Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Overheidsopdracht : Overheidsopdracht nr. S&L/ AO/291/2011 Opening van de offertes : 9 februari 2012 om 14u30

Overheidsopdracht : Overheidsopdracht nr. S&L/ AO/291/2011 Opening van de offertes : 9 februari 2012 om 14u30 Overheidsopdracht : Algemene offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en de ruiten van het gebouw Financiecentrum gelegen Abdijstraat 6 te 3800 Sint-Truiden. Overheidsopdracht

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Errata pagina s 6 en 23, 24 rubriek 2.3. Bestek nr.: S&L/AO/353/2013 Opening van de offertes: 22/07/2013 om uur.

Errata pagina s 6 en 23, 24 rubriek 2.3. Bestek nr.: S&L/AO/353/2013 Opening van de offertes: 22/07/2013 om uur. Cahier spécial des charges S&L/AO/242/2010 Bestek: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR BEWAKINGSDIENSTEN VOOR DE GEBOUWEN, GELEGEN PALEIZENSTRAAT 48 TE 1030 BRUSSEL EN REGENTSSCHAPSTRAAT 54 TE 1000 BRUSSEL.

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT

Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT Bestek: OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN ONDER DE VORM VAN EEN BEDRIJFSABONNEMENT Bestek n : S&L/AO/363/2013 Opening van de offertes: 03/12/ 2013 Bestek nr. S&L/AO/ 363/2013

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33

Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek S&L/DA/2017/023 1/33 Bestek: Open aanbesteding met betrekking tot diensten in het kader van de bewaking van de Koninklijke Munt van België, Pachecolaan 32, 1000 Brussel Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van de offertes: 26/01/2012 om 14.30 uur

Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van de offertes: 26/01/2012 om 14.30 uur Bestek: Algemene aanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en de ramen van het gebouw bezet door de FOD Financiën, gelegen Rue de Tramasure 12 te 7860 Lessines. Bestek nr. S&L/AO/296/2011 Opening van

Nadere informatie

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06

Bijzonder bestek VGC2013/DFB/AANKOOP/AB/06 06 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Ann Boulangier ann.boulangier@vgc.be 0256306 20 Bijzonder bestek 06 Open offerteaanvraag voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41

Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek S&L/AO/432/2015 1/41 Bestek: Open aanbesteding met als voorwerp de schoonmaak van de ruiten van het gebouw gelegen Rue des Bourgeois 7 te 5000 Namen en rue Courtejoie 17 te 5590 Ciney. Publicatie

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag

Algemene offerteaanvraag Bijzonder bestek nr. S&L/AO/254/2011 Pagina 1/46 Federale Overheidsdienst FINANCIËN Algemene offerteaanvraag Bijzonder bestek nr. S&L/AO/254/2011 Informatiesessie: 17/08/2011 om 10u00 Opening van de offertes:

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL.

Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Bestek S&L/AO/479/2015 1/39 Bijzonder bestek: Open offerteaanvraag voor bewakingsdiensten voor rekening van de FOD Financiën bij FEDOPRESS, 74 LUTTREBRUGLAAN, 1190 BRUSSEL. Publicatie op Europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Offerteaanvraag

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Algemene Offerteaanvraag Algemene offerteaanvraag S&L/AO/238/2009 bladzijde 1/29 van het offerteformulier Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Offerteaanvraag Bestek nr: S&L/AO/238/2009 Opening van de offertes: 18 februari

Nadere informatie

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek: GUNNING VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT BIJ OPEN AANBESTEDING MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN PAPIEREN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN Bestek n : S&L/OA/444/2015 Opening van de offertes: 08/09/2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder bestek AD2/WGG/GEZIN/ Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een aanbod vormingsactiviteiten Opgroeien in Brussel 2014

Bijzonder bestek AD2/WGG/GEZIN/ Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een aanbod vormingsactiviteiten Opgroeien in Brussel 2014 Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek AD2/WGG/GEZIN/13.01 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor een aanbod vormingsactiviteiten Opgroeien in Brussel 2014 De opdracht is een opdracht voor aanneming

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik

Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Bestek S&L/AO/371/2014 1/38 Bestek: Open offerteaanvraag voor de bewaking van het gebouw bezet door de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik Publicatie op Europees niveau Bestek nr. S&L/AO/371/2014

Nadere informatie

Bestek. Bestek nr. S&L/AO/318/2012 Opening van de offertes: 12/03/2013 om uur. Erratum: pagina 38

Bestek. Bestek nr. S&L/AO/318/2012 Opening van de offertes: 12/03/2013 om uur. Erratum: pagina 38 Bestek S&L/AO/318/2012 Bestek Algemene offerteaanvraag voor de dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen en de ramen van de gebouwen van de FOD Financiën gelegen Rue Haute 104 te 4700 EUPEN en

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010)

PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) PRAKTISCHE GIDS MET DE NIEUWE PROCEDURES EN MODALITEITEN (MET INBEGRIP VAN DE ELEKTRONISCHE MIDDELEN) (versie 3 van 7 oktober 2010) Urbain BRUGGEMAN Adviseur-generaal Directeur van de Cel Overheidsopdrachten

Nadere informatie