IMPACT JAARVERSLAG 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2004"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2004

2 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

3 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf Hoe ontstond Impact? Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Evaluatie Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Samenwerkingsverbanden Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Prioriteitstelling van producten en diensten In vogelvlucht Taakstelling tweede jaar ( ) Taakstelling derde jaar ( ) Projecten Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen Project OQ Disasters Projecten Screeningsinstrument Militaire Geestelijke Gezondheidszorg UNIFIL Commissie 'Gevolgen van rampen voor de gezondheid op de (middel)lange termijn' Projecten Zorg Project Expertisedatabank Project Protocollen & Draaiboeken Project Bereikbaarheid & Advisering Implementatie levensbeschouwelijke aspecten in zorg na rampen Project Bommen en draken : preventie en voorlichting aan basisonderwijs

4 5.3. Projecten Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen Lessons learned Expertisedatabank diversiteit Voorlichtingsmateriaal Europees programma 'Psychological aftercare to victims or the families of victims in case of major accidents' 'Working together to support individuals in an emergency or disaster, especially the role of NGO's volunteers in civil protection' 'Train te trainers for psychological support in situations of mass emergency' Gedeelde projecten (Internationale) kennisbank Project Nationaal Platform Getroffenen Voorbereiding op terrorisme Monitor organisatie psychosociale zorg n.a.v. Aviaire Influenza onder pluimvee Stagiaires 'Terrorism: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear' Dienstverlening Advies Congressen, symposia & werkconferenties Waarnemingen Inspelen op de actualiteit Marokko, Madrid en Beslan Tsunami Communicatie Doelgroepen Strategische keuzes Vormen van communicatie Interne communicatie Externe communicatie Communicatiemiddelen Media Stille homepage Accountantsverklaring Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Congressen, symposia & werkconferenties Bijlage IV Bijscholing Bijlage V Publicaties Bijlage VI Presentaties Bijlage VII Waarnemingen Bijlage VIII Impact in de media Bijlage IX Gebruikte afkortingen

5 0 Woord vooraf In de afgelopen tien jaar is Nederland getroffen door verscheidene grote rampen, waaronder de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). De nasleep van de Bijlmerramp toonde de overheid en hulpverleners dat rampen niet te onderschatten complexe gevolgen kunnen hebben. Duidelijk werd dat niet alleen de directe chaos van een ramp vraagt om een adequate aanpak, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn intensieve aandacht nodig heeft. De ministeries van VWS, Defensie en BZK besluiten daarom tot het instellen van een landelijk kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen. In september 2002 gaat dit kenniscentrum officieel van start onder de naam Impact. Tot mijn voldoening constateren de verantwoordelijke ambtenaren van de subsidiërende departementen op 1 juni 2004 tijdens het overleg dat wij periodiek met elkaar hebben, dat Impact er, ondanks haar zeer korte bestaan in is geslaagd een positie te verwerven die van belang is voor de verdere ontwikkeling van de psychosociale zorg na grootschalige ongevallen en rampen. In juli 2004 dient Impact bij de Europese Commissie een projectvoorstel gericht op publiekscommunicatie, leerkrachten en professionals op het terrein van de psychosociale zorg. Ik ben er trots op te kunnen melden dat Impact op 1 december 2004 te horen kreeg dat de subsidieaanvraag was toegewezen. Dit is niet alleen een erkenning voor Impact maar ook voor Nederland. Met name het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het kenniscentrum, ondervindt in het buitenland veel waardering en wordt gezien als een duidelijk signaal dat de overheid het belangrijk vindt goede zorg te bieden aan getroffenen van grootschalige crises en rampen. Eind 2004 werden we geconfronteerd met de Tsunami ramp in Zuidoost Azië. Impact heeft de hulpverleningsorganisaties voorzien van informatie en voorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de repatriëring en eerste opvang van de getroffen Nederlanders in het gebied. Ook na de Tsunami heeft Impact zijn toegevoegde waarde voor het veld kunnen laten zien. Er is in 2004 veel gerealiseerd en de omgeving van Impact geeft hier veel blijk van waardering over af. U begrijpt ongetwijfeld mijn trots op Impact en haar medewerkers. Mevrouw drs. M.W. Rooze MBA Directeur

6 1 Hoe ontstond Impact? In opdracht van de ministeries van VWS, Defensie en BZK bereidt de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen', onder voorzitterschap van mevrouw J.M.G. Lanphen, de stichting van een kenniscentrum voor. Op 5 juli 2001 biedt de Adviescommissie haar rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' aan aan de minister van VWS. De minister van VWS verzoekt de Adviescommissie vervolgens de in het rapport geformuleerde voorstellen uit te werken. In november 2001 start de Adviescommissie de juridische en organisatorische vormgeving van het kenniscentrum. Op 5 april 2002 wordt het kenniscentrum officieel opgericht en september 2002 gaat Stichting Impact daadwerkelijk van start onder de naam Impact. De Adviescommissie geeft de directeur, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies het oprichtingsdocument Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' mee als handvat bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van Impact. De Adviescommissie is in januari 2002 opgeheven. 6

7 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Evaluatie Voorwaarde voor de financiering van Impact is dat voor 1 mei 2005 een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt die de taken, functies, organisatorische vormgeving en gewenste positie in het veld van Impact moet omvatten. De verantwoordelijke ambtenaren van de subsidiërende departementen van VWS, BZK en Defensie constateerden echter in hun periodiek overleg met de directie van Impact op 1 juni 2004 al dat Impact er, ondanks haar zeer korte bestaan in is geslaagd een positie te verwerven die van belang genoemd kan worden voor de verdere ontwikkeling van de psychosociale zorg na grootschalige ongevallen en rampen. Deze positieve geluiden en de bestudering van het inhoudelijk jaarverslag , de jaarrekening 2003, de strategienotitie en de perspectievennota rechtvaardigen naar het oordeel van de betrokken ambtenaren op 1 juni 2004 al continuering van de werkzaamheden van Impact, los van de externe evaluatie die nog moet plaatsvinden. 7

8 2.4 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

9 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Dienstverlening Onderzoek & Ontwikkeling Advies Zorg Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen Europees programma Congressen, symposia & werkconferenties Waarnemingen Inspelen op de actualiteit Gedeelde projecten 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden en kwam in 2004 driemaal bijeen. Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 9

10 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen omtrent het te voeren beleid. De RvA bestaat in 2004 uit acht of negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA kwam in 2004 driemaal bijeen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. Zie voor de samenstelling van de Raad van Advies bijlage II. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van RvT en RvA. Deze vergadering is bedoeld om RvA en RvT de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een of meer onderwerpen die beide Raden aangaan en zich op het snijvlak bevinden van beider taken en verantwoordelijkheden. In de gezamenlijke bijeenkomst van 2004 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: expertisedatabank; terrorisme; perspectievennota ; monitor organisatie psychosociale zorg naar aanleiding van aviaire influenza; advies veteranenzorg; GGZ en GGD als doelgroep. 10

11 3.5 Samenwerkingsverbanden Nederland Impact is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Zij werkt samen met: het Academisch Medisch Centrum - De Meren (AMC De Meren); het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) ressorterend onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM); de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen (RGF en); het Trimbos-instituut, het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg; de ministeries van VWS, BZK en Defensie; het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON). Een mogelijke samenwerkingsrelatie met GGD Nederland en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) wordt onderzocht. Academisch Medisch Centrum Impact en het AMC - De Meren hebben een formele samenwerkingsovereenkomst. Hoofdpunten uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn: de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Meren participeert in de Raad van Toezicht van Impact; een lid van de Raad van Bestuur van De Meren is voorzitter van de Raad van Advies van Impact; Impact maakt kosteloos gebruik van de bibliotheek van het AMC; het AMC levert een bijdrage aan de verbetering van interventies en behandeling ten behoeve van psychosociale zorg na rampen middels de koppeling aan het Topzorgprogramma Psychotrauma. Centrum voor Gezondheidsonderzoek Impact levert expertise aan het CGOR als het gaat om psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek en het CGOR levert onderzoeksbevindingen aan Impact ten behoeve van de verbetering van de psychosociale zorg. Impact en het CGOR werken samen aan project OQ Disasters. Er is structureel overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht van Impact, de voorzitter van de Raad van Advies van Impact, het hoofd van het Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek, de directeur van de sector milieurisico s en externe veiligheid en de directeuren van het CGOR en van Impact. De afstemming van de werkzaamheden en taken van beide instituten plus de externe evaluatie van Impact wordt voorbereid. 11

12 Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen Impact is als adviserend orgaan betrokken bij de Raad van RGF en. Daarnaast zit Impact in de werkgroep psychosociale zorg. De Raad van RGF en heeft zitting in de Raad van Advies van Impact. Trimbos-instituut De samenwerking tussen Impact en het Trimbos-instituut vindt plaats in overleg met de Geestelijke gezondheidszorg Nederland (GGZ NL). Impact neemt deel aan het platform voor kenniscentra van het Trimbos-instituut en is met de website gelinkt aan die van het Trimbos-instituut. Ook werken Impact en het Trimbos-instituut aan het project Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen (zie 5.1.2). Ministeries van VWS, BZK en Defensie Er vindt jaarlijks een bestuurlijk (informerend) overleg plaats op ministerieel dan wel DG niveau met de directie en de verschillende beleidsmedewerkers van Impact. Op ambtelijk niveau is er eenmaal per kwartaal een werk- en afstemmingsoverleg, waarin nadere afspraken worden gemaakt over prioriteitstelling van werkzaamheden en wensen ten aanzien van door Impact te leveren producten. Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland Impact participeert in en faciliteert de vergadering van het OPRON. De aanzet tot een gezamenlijk project Handreiking psycho-educatie en psychosociale zorg na rampen is gegeven. Het OPRON is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van Impact Europa Binnen het Europese samenwerkingsverband heeft Impact een prominente positie als eerste kenniscentrum psychosociale zorg na rampen. Zweden heeft inmiddels eveneens een kenniscentrum, Noorwegen ontwikkelt een initiatief daartoe en in andere Europese landen is belangstelling voor de opzet van een kenniscentrum als Impact. Met name het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het kenniscentrum ondervindt veel buitenlandse waardering en wordt gezien als een duidelijk signaal dat de overheid het belangrijk vindt goede zorg te bieden voor getroffenen van grootschalige crises en rampen. In juli 2004 dient Impact bij de Europese Commissie een projectvoorstel in, genaamd Terrorism: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear. Het betreft een project voor de duur van twee jaar gericht op publiekscommunicatie, leerkrachten en professionals op het terrein van de psychosociale zorg. Op 1 december 2004 hoort Impact dat de subsidieaanvraag is toegewezen. Zie voor de beschrijving van dit project onder

13 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2004 zijn zeven medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83 en 60%), een beleidsmedewerker (66%), een projectmedewerker (66%), een managementassistent (eerst halfjaar 55%, tweede half jaar 44%) en een secretaresse (eerste halfjaar 77%, tweede halfjaar 66%). Van deze medewerkers werken er zes in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 26 tot 54 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen (gedurende de gehele periode) en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk onder andere ten behoeve van het opzetten van een internationale website en de kennisbank; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van huisstijl, folders, brochures, briefpapier en dergelijke (in opdracht gedurende de gehele periode); een gespecialiseerd bureau voor onderzoek en opbouw van de digitale kennisbank (derde en vierde kwartaal 2004); twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website (op afroep gedurende de gehele periode); een communicatieadviseur op freelance basis voor public relations en communicatie; een freelance tekstschrijver voor het schrijven van het jaarverslag Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact was bijzonder laag: 0,9%. 13

14 4 Prioriteitstelling van producten en diensten In het oprichtingsdocument van de commissie Lanphen (maart 2002) zijn de doelstellingen voor wat betreft de taken van Impact tot mei 2005 vastgelegd. Na mei 2005 gaat een nieuwe periode in met de projecten zoals beschreven op pagina 17 en volgende In vogelvlucht Voor de periode waren als quick wins geformuleerd: hulp en advies bij het omgaan met de media ten aanzien van rampen; lijst van deskundige hulpverleners (voor consultatie en verwijzing); 24-uurs consultatiedienst; selectie van relevante vakliteratuur; website; inventarisatie draaiboeken en protocollen; inventarisatie voorlichtingsmateriaal. Alle quick wins zijn in deze eerste periode gerealiseerd behalve het eerste punt. Impact heeft hulp en advies in het omgaan met de media ten aanzien van rampen niet als prioriteit overgenomen omdat Impact op het standpunt staat dat een bepaalde expertise en een zeker acceptatieniveau van het kenniscentrum door het veld vereist is, alvorens adviezen in vruchtbare aarde zullen vallen zeker gezien de toenemende media-aandacht voor rampen. Naast de taken die de commissie voor stelde, realiseerde Impact in die periode nog de volgende producten en diensten: handreiking gezondheidsonderzoeken bij rampen; discussienota interventies bij rampen; project geestelijke verzorging; literatuurstudie brandwonden, depressie en suïcide; uitgave driemaandelijkse nieuwsbrief; symposium lessen leren van rampen ; internationaal symposium disaster preparedness: what mental healthcare can learn from disasters ; draaiboek psychosociale opvang massavaccinatie pokken; 14

15 presentaties voor GHOR-regio s, ministeries, Vereniging Nederlandse Gemeenten en op diverse congressen; advisering op aanvraag; literatuurstudie 9/11; portefeuille cultuur en psychosociale zorg na rampen; ondersteuning Stichting Kleurrijk Zanderij; ondersteuning Het Anker: centrum voor reïntegratie en nazorg in Volendam; incidentele adviezen. Een uitgebreide beschrijving van deze producten en diensten vindt u in het jaarverslag U kunt het brede pakket aan kennisproducten zien als het resultaat van een succesvolle formule van Impact. De verdeling van het kennisdomein in portefeuilles tussen de beleidsmedewerkers is succesvol in de zin dat taken duidelijk onderscheiden zijn. Het toegewezen kennisdomein zorgt er eveneens voor dat projecten onder de verantwoordelijkheid van één beleidsmedewerker vallen, met een duidelijke afbakening in tijd voor het afronden van het project. De keuze van Impact om naast de hoofdtaken die een ongoing proces vormen ook vraaggestuurd te werken, bepalen verder de diversiteit aan producten. Ook na 2003 worden de hoofdlijnen gevolgd zoals door de commissie Lanphen uitgezet. 4.2 Taakstelling tweede jaar ( ) Vanuit het oprichtingsdocument liggen de prioriteiten voor 2004 als volgt: analyses en evaluatierapporten; protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen; lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek; overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen. Analyses en evaluatierapporten Overzicht van resultaten en aanbevelingen van afgerond gezondheidsonderzoek in Nederland (mei 2004); monitor organisatie psychosociale zorg na rampen n.a.v. aviaire influenza (maart 2004); analyse van recente wetenschappelijke literatuur op het aspect cultuur en psychosociale zorg na rampen. 15

16 Protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen De protocollen en draaiboeken die geïnventariseerd zijn, zijn via de kennisbank beschikbaar (maart 2004). Lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Nog niet gerealiseerd, ook nog niet in de planning opgenomen, wel een belangrijk aandachtspunt. Overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen Een globale inventarisatie is voorhanden. Voorts werkt Impact de komende jaren aanvullend op het Civil Protection Programme een aantal speerpunten uit (zie 5.4). 4.3 Taakstelling derde jaar ( ) Overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk via internet; screeningsinstrumenten; voorlichtingsmateriaal. Overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk via internet De digitale kennisbank is per maart 2004 on-line. De kennisbank bevat wetenschappelijke literatuur en documentatie. Screeningsinstrumenten Impact ontwikkelt samen met het topzorgprogramma Psychotrauma een screeningssinstrument voor groepen at risk voor posttrauma psychopathologie. Voorlichtingsmateriaal Via de digitale kennisbank is voorlichtingsmateriaal beschikbaar. 16

17 5 Projecten De projecten zijn onderverdeeld in vijf portefeuilles: Onderzoek & Ontwikkeling; Zorg; Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen; Europees programma; Gedeelde projecten. Bij Onderzoek & Ontwikkeling gaat het om de projecten: Nationale Rampen; Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; OQ Disasters (vervolg op Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek); Screeningsinstrument; Militaire Geestelijke Gezondheidszorg; UNIFIL; Gevolgen van rampen voor de gezondheid op de (middel)lange termijn. Over de projecten Onderzoek & Ontwikkeling leest u meer onder 5.1. Onder Zorg vallen de volgende projecten: Expertisedatabank; Protocollen & Draaiboeken; Bereikbaarheid & Advisering; Implementatie levensbeschouwelijke aspecten in de zorg na rampen; Bommen en draken. Over de projecten Zorg leest u meer onder 5.2. Onder Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen vallen de projecten: Lessons Learned; Expertisedatabank diversiteit; Voorlichtingsmateriaal. U leest meer over deze projecten onder

18 Europees programma Onder auspiciën van de Europese Commissie loopt ( ) een meerjarenprogramma Community Action Programme in de Field of Civil Protection. Dit programma kent verschillende onderdelen. Impact nam tot nu toe aan drie programma s deel: Workshop Psychological aftercare to victims or the families of victims in case of major accidents, Carcassonne, Frankrijk, april 2003; Working together to support individuals in an emergency or disaster, especially the role of NGO s volunteers in civil protection, York, Engeland, januari 2004; Pilot course: train the trainers for psychosocial support in situations of mass emergency, Athene, Griekenland, maart U leest meer over deze programma s onder 5.4 In de portefeuille gedeelde projecten vindt u die projecten die een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van de beleidsmedewerkers van Impact. In deze portefeuille zitten de volgende projecten: (Internationale) Kennisbank; Getroffenen; Terrorisme; Aviaire Influenza; Stagiaires; Terrorism: Citizens en Resilience. U leest meer over deze projecten onder

19 5.1 Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Doel Dit project realiseert een van de peilers van Impact: een volledig overzicht van de (gezondheids) onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Werkwijze Met behulp van de standaard format worden opzet, resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken en de 'lessons learned' systematisch beschreven. Werkzaamheden In 2003 startte Impact met het verzamelen, beschrijven en analyseren van de onderzoeksactiviteiten; vanaf 30 maart 2004 komen de gegevens on-line beschikbaar als onderdeel van de kennisbank. vanaf 2004 is dit project een ongoing proces ; vanuit VWS is, naar aanleiding van het project Nationale Rampen en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) een werkgroep gestart die de beleidsimplicaties die voortvloeien uit dit project verwerkt Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen Beoogde effecten Meer eenduidigheid, gebruik van effectieve interventies, bekendheid geven aan effectieve strategieën en best practices en het bevorderen van relevant onderzoek. Beoogd resultaat Een evidence-based richtlijn die gedragen wordt door de BIG beroepsgroepen en door getroffenen van rampen met een onderbouwd implementatietraject. Werkwijze Impact schrijft in 2004 het plan van aanpak voor het ontwikkelen van de richtlijn. De vereiste subsidie is in december 2004 toegekend. De uitvoering is uitbesteed aan de stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling ondersteund door het Trimbos-instituut. Impact ziet zichzelf als initiatiefnemer en zal mede invloed hebben op de vraagstellingen die in de richtlijnen worden behandeld en op het voortgangsproces. 19

20 De implementatie van de richtlijn is vervolgens weer taak van Impact waarbij zij medewerking zal krijgen van de werkgroep implementatie van de stuurgroep welke ondersteund en begeleid wordt door het Trimbos-instituut. Planning De richtlijn is eind 2006 gereed. De implementatie neemt daarna nog circa zes maanden in beslag Project OQ Disasters (vervolg op Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek) In het kader van disaster-preparedness, het voorbereid zijn op rampen, voert Impact in samenwerking met het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) een inventarisatie uit naar psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek na rampen. Doel Direct en langere tijd na rampen vindt onderzoek plaats naar het functioneren en de gezondheid van getroffenen. Gezondheidsonderzoek dat na toekomstige rampen vanuit de overheid wordt uitgevoerd zal naar verwachting primair gericht moeten zijn op het ondersteunen/optimaliseren van de nazorg en hulpverlening aan getroffenen. Om die reden is het belangrijk inzicht te krijgen in de informatiebehoefte bij personen en instellingen die betrokken zullen worden bij die nazorg en hulpverlening. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, het maatschappelijk werk, Arbo-diensten en overheden. Deze betrokken groepen hebben na een ramp verschillende wensen en behoeften wat betreft informatie ter ondersteuning van de nazorg. De informatie die zij nodig hebben, kan zowel de blootstelling, gezondheid als zorgbehoefte van de getroffenen betreffen. Het doel van dit onderzoek is, inventariseren welke informatie voor welke betrokken groep het meest relevant is of waaraan het meeste behoefte is. De inventarisatie bestaat uit een overzicht van expert opinions ten aanzien van inhoud en tijdstip van onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na rampen, in het bijzonder vragenlijstenonderzoek bij volwassenen. 20

21 Werkwijze De experts is gevraagd: welke concepten gemeten moeten worden in onderzoek naar psycho-sociale aspecten van gezondheid na rampen. Zowel risicofactoren voor het ontwikkelen van lange termijn gezondheidsklachten als acute (psychosociale) gezondheidsgevolgen zijn hierbij betrokken; welke concepten en instrumenten deel moeten uitmaken van a. een compacte basisset van instrumenten die zo snel mogelijk na een ramp kan worden afgenomen en b. een uitgebreidere set die in een later onderzoek kan worden gebruikt; naar het moment waarop onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na een ramp idealiter moet plaatsvinden. Uitkomsten van het onderzoek Ongeveer de helft van de gevraagde experts is van mening dat de volgende concepten zeker gemeten moeten worden: angst, depressie, zorggebruik en zorgbehoefte en posttraumatische stressstoornis (PTSS); eenderde van de gevraagde experts noemt de volgende concepten (en instrumenten) voor de basisset: PTSS, algemene gezondheid, blootstelling aan psychotrauma, acute stress stoornis/dissociatie/peritraumatische distress en depressie; voor een uitgebreide set noemt meer dan eenderde van de experts de volgende concepten (en instrumenten): algemene gezondheid, angst, lichamelijke klachten, slaapkwaliteit, PTSSsymptomen, sociale steun, zorgbehoefte en zorggebruik, depressie, blootstelling aan psychotrauma en coping; wanneer uit medisch toxicologisch perspectief gezondheidsonderzoek op zeer korte termijn na een ramp niet is geïndiceerd, zijn de experts van mening dat een eerste onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na één tot acht weken moet plaatsvinden. Voor uitgebreid onderzoek wordt een range van drie tot zes maanden aangegeven Projecten Screeningsinstrument Er zijn twee projecten screeningsinstrument : Trauma Tips project; ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam. Trauma Tips project Impact ontwikkelt samen met het topzorgprogramma Psychotrauma een screeningssinstrument voor groepen at risk voor posttrauma psychopathologie. 21

22 Doel Het doel van dit project is het ontwikkelen van een instrument waarmee mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsklachten na rampen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Vraagstelling voor Impact Wat is de incidentie van posttrauma psychopathologie bij patiënten van een Trauma Unit en door welke psychologische en biologische variabelen kan deze ontwikkeling worden voorspeld? Planning Het project zal 4½ jaar duren. Werkzaamheden In 2004 is het meetinstrumentarium overleg gestart. Ontwikkeling screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam in het najaar van 2004 startte Impact samen met de onderzoeksgroep van dr. M. Olff van de psychotraumagroep van het AMC De Meren met de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam. De beleidsmedewerker van Impact die actief participeert zowel in het Trauma Tips project als in het project voor de GG&GD, heeft een koppeling tussen beide projecten bewerkstelligd. Een van de gevolgen hiervan is, is dat de vragenlijsten voor het screeningsinstrument voor de GG&GD academisch geborgd zijn Militaire Geestelijke Gezondheidszorg In september 2004 verzoekt de staatssecretaris, de heer C. van der Knaap prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar psychiatrie, onder andere lid van de Raad van Bestuur van De Meren en voorzitter van de Raad van Advies van Impact, om in overleg met alle partijen te adviseren over een visie op en blauwdruk voor de militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Voor het opstellen van het advies is een projectgroep samengesteld. Deze bestaat naast de al genoemde voorzitter uit de volgende leden: kolonelarts drs. C. IJzerman (secretaris), Dienst Militaire Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie te Den Haag; dr. W.H.M. Gorissen, arts voor maatschappij en gezondheid en epidemioloog, manager Zorgontwikkeling bij De Meren, organisatie voor regionale, forensische en academische GGZ te Amsterdam; mw. dr. M. de Vries, gezondheidswetenschapper, seniorbeleidsmedewerker Onderzoek & Ontwikkeling bij Impact te Amsterdam; mw. drs. D.A. Wiersma, sociaalwetenschapper, zelfstandig gevestigd adviseur te Utrecht. 22

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010)

Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) AH 740 2010Z13219 Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 december 2010) 1 Bent u bekend met nieuw onderzoek van Michigan State University

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 015 Kindermishandeling Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake

A CLIENTSYSTEEM. 1 Intake 1 Intake A CLIENTSYSTEEM De arts oriënteert zich op (claim-aan)vragen, weet vraagstellingen te formuleren, kan adequaat verwijzen en weet op hoofdlijn consequenties te schetsen binnen verschillende verzekeringssystemen.

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst

Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Organisatiestructuur jeugdbeleid: De jeugd en haar toekomst Inleiding Op de slotbijeenkomst is in de workshop Organisatiestructuur naar voren gekomen dat de taken en de verantwoordelijkheden van de deelnemers

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Kennisinfrastructuur GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Ontstaan van een kennisinfrastructuur in de GGZ In 1954 verzuchtte hoogleraar

Nadere informatie

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Den Haag, 19 oktober 1999 CONVENANT TOT UITVOERING VAN HET BELEID INZAKE OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Partijen,

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen Inleiding

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 139 Veteranenzorg Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari

Nadere informatie

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s

Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Bijlage 2: Overzicht activiteiten ter versterking communicatie en informatievoorziening in de grensregio s Introductie Hieronder zijn de verschillende activiteiten beschreven die door de ANVS worden ondernomen

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samenwerken in de GGZ

Samenwerken in de GGZ Samenwerken in de GGZ In de Gelderse Vallei Afsluitende notitie met resultaten van de GGZ netwerkbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, aanbieders van de generalistische GGZ, algemeen

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbijlage nummer S6 Inboeknummer 99NOOOO22 Beslisdatum B&W a3 februari tggg Dossiernummer go8.203 Raadsbijlage Voorstel tot het uitwerken van het gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners Convenant Gezonde School Fryslân Samenwerkingsverband ketenpartners Colofon Auteur: Anneke Meijer GGD Fryslân, Gezonde School Fryslân Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Telefoon: 058 234 70 28 E-mail: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 442 Veteranenziekte Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

Samenwerken. kwaliteit

Samenwerken. kwaliteit Beter voorkomen Kwaliteitsprogramma preventie Samenwerken Doe mee met aan het landelijke kwaliteitsprogramma kwaliteit Samenwerken aan kwaliteit Het kwaliteitsprogramma Beter voorkomen heeft tot doel de

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer

Samenwerkingsconvenant. Aan de Goede Kant van Eer. Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer Samenwerkingsconvenant Aan de Goede Kant van Eer Convenant tussen migrantenorganisaties, (hulp)organisaties, politie en gemeente Deventer 11 november 2010 1 2 Samenwerking Deventer aan de goede kant van

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Onderwerp: Conceptbegroting GGD Drenthe 2010-2013 Voorgesteld besluit: 1. Kennis nemen van bijgaande concept Beleidsbegroting 2010-2013 van de GGD Drenthe van 27 maart 2009. 2. De Raad adviseren om de

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

Lectoraat Acute Intensieve Zorg

Lectoraat Acute Intensieve Zorg Dr. Lilian Vloet (projectleider) Marijke Noome MSc (onderzoeker en verpleegkundige) Drs. Boukje Dijkstra (onderzoeker en IC-verpleegkundige) Lectoraat Acute Intensieve Zorg Inhoud Aanleiding project End-of-life

Nadere informatie

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep

Validatie schattingsmethodiek Defensie. Rapportage Klankbordgroep Validatie schattingsmethodiek Defensie Rapportage Klankbordgroep 21 december 2011 Rapportage Klankbordgroep Inleiding / Samenvatting De Klankbordgroep heeft op verzoek van het ministerie van Defensie toezicht

Nadere informatie

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden

Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Een jaar Alliantie Gezondheidsvaardigheden Het jaar 2011 was het eerste volledige jaar dat de Alliantie Gezondheidsvaardigheden actief was. Enkele wapenfeiten op een rijtje: 60 leden, 5 werkgroepen, stuurgroep

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesaanvraag

Samenvatting. Adviesaanvraag Samenvatting Adviesaanvraag De afgelopen decennia is de omvang en het maatschappelijk belang van toezicht op de gezondheidszorg gegroeid. De introductie van marktwerking, de privatisering en de toenemende

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Legis. samenwerken aan betere wetgeving

Legis. samenwerken aan betere wetgeving Legis samenwerken aan betere 2 Legis: samen werken aan betere Sinds de vastlegging van het sproces in de Grondwet van 1848 is dit proces vrijwel gelijk gebleven. De manier waarop regels in de samenleving

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten

Nationaal Plan Zeldzame Ziekten Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (Mijn) achtergrond Voormalig Secretariaat Stuurgroep Weesgeneesmiddelen (2001-2011) EUROPLAN (2010-2011) Consultatie expertise voor zeldzame ziekten (2010-2011) Algemeen

Nadere informatie

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau

Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Stap 6: Implementati e Knelpunten Oplossingen Proeverij Participatieve Aanpak op de Werkplek op organisatieniveau Huub Pennock Eur. Erg., drs. Margriet Formanoy dr. Maaike Huysmans Trainers Huub Pennock:

Nadere informatie

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement

Voorblad agendapunt 3 Stand van zaken speerpunt Informatiemanagement Voorblad agendapunt 3 speerpunt Informatiemanagement Ruud vd Belt en Peter Antonis In bijgaande notitie treft u de bestuursopdracht Informatiemanagement (IM) aan. De samenleving en werkorganisaties zijn

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam

JAARVERSLAG 2013. Platform Mantelzorg Amsterdam JAARVERSLAG 2013 Het PMA behartigt op basis van een onafhankelijke positie de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Dit gebeurt onder andere door middel van gevraagde en ongevraagde adviezen

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Activiteitenplan voor de. periode

Activiteitenplan voor de. periode Activiteitenplan voor de periode 2008-2010 December 2007 Inleiding In oktober 2006 heeft de Stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen, afgekort Stichting Pal haar beleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik

Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik Psycho-sociale gezondheid - Bouwstenen voor bereik Verslag van het seminar Depressiepreventie en lage SES: hoe verhogen we het bereik? 16 november 2010 bij Trimbos Inleiding & aanleiding Jaarlijks worden

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie