IMPACT JAARVERSLAG 2004

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2004"

Transcriptie

1 IMPACT JAARVERSLAG 2004

2 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2

3 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf Hoe ontstond Impact? Algemene informatie Doelstelling Doelgroepen Evaluatie Wettelijk kader Organisatie Raad van Toezicht Directie Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies Samenwerkingsverbanden Nederland Europa Personeel Medewerkers Ziekteverzuim Prioriteitstelling van producten en diensten In vogelvlucht Taakstelling tweede jaar ( ) Taakstelling derde jaar ( ) Projecten Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen Project OQ Disasters Projecten Screeningsinstrument Militaire Geestelijke Gezondheidszorg UNIFIL Commissie 'Gevolgen van rampen voor de gezondheid op de (middel)lange termijn' Projecten Zorg Project Expertisedatabank Project Protocollen & Draaiboeken Project Bereikbaarheid & Advisering Implementatie levensbeschouwelijke aspecten in zorg na rampen Project Bommen en draken : preventie en voorlichting aan basisonderwijs

4 5.3. Projecten Cultuur en Psychosociale Zorg na Rampen Lessons learned Expertisedatabank diversiteit Voorlichtingsmateriaal Europees programma 'Psychological aftercare to victims or the families of victims in case of major accidents' 'Working together to support individuals in an emergency or disaster, especially the role of NGO's volunteers in civil protection' 'Train te trainers for psychological support in situations of mass emergency' Gedeelde projecten (Internationale) kennisbank Project Nationaal Platform Getroffenen Voorbereiding op terrorisme Monitor organisatie psychosociale zorg n.a.v. Aviaire Influenza onder pluimvee Stagiaires 'Terrorism: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear' Dienstverlening Advies Congressen, symposia & werkconferenties Waarnemingen Inspelen op de actualiteit Marokko, Madrid en Beslan Tsunami Communicatie Doelgroepen Strategische keuzes Vormen van communicatie Interne communicatie Externe communicatie Communicatiemiddelen Media Stille homepage Accountantsverklaring Bijlagen Bijlage I Samenstelling Raad van Toezicht Bijlage II Samenstelling Raad van Advies Bijlage III Congressen, symposia & werkconferenties Bijlage IV Bijscholing Bijlage V Publicaties Bijlage VI Presentaties Bijlage VII Waarnemingen Bijlage VIII Impact in de media Bijlage IX Gebruikte afkortingen

5 0 Woord vooraf In de afgelopen tien jaar is Nederland getroffen door verscheidene grote rampen, waaronder de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001). De nasleep van de Bijlmerramp toonde de overheid en hulpverleners dat rampen niet te onderschatten complexe gevolgen kunnen hebben. Duidelijk werd dat niet alleen de directe chaos van een ramp vraagt om een adequate aanpak, maar dat ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn intensieve aandacht nodig heeft. De ministeries van VWS, Defensie en BZK besluiten daarom tot het instellen van een landelijk kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen. In september 2002 gaat dit kenniscentrum officieel van start onder de naam Impact. Tot mijn voldoening constateren de verantwoordelijke ambtenaren van de subsidiërende departementen op 1 juni 2004 tijdens het overleg dat wij periodiek met elkaar hebben, dat Impact er, ondanks haar zeer korte bestaan in is geslaagd een positie te verwerven die van belang is voor de verdere ontwikkeling van de psychosociale zorg na grootschalige ongevallen en rampen. In juli 2004 dient Impact bij de Europese Commissie een projectvoorstel gericht op publiekscommunicatie, leerkrachten en professionals op het terrein van de psychosociale zorg. Ik ben er trots op te kunnen melden dat Impact op 1 december 2004 te horen kreeg dat de subsidieaanvraag was toegewezen. Dit is niet alleen een erkenning voor Impact maar ook voor Nederland. Met name het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het kenniscentrum, ondervindt in het buitenland veel waardering en wordt gezien als een duidelijk signaal dat de overheid het belangrijk vindt goede zorg te bieden aan getroffenen van grootschalige crises en rampen. Eind 2004 werden we geconfronteerd met de Tsunami ramp in Zuidoost Azië. Impact heeft de hulpverleningsorganisaties voorzien van informatie en voorlichtingsmateriaal ter ondersteuning van de repatriëring en eerste opvang van de getroffen Nederlanders in het gebied. Ook na de Tsunami heeft Impact zijn toegevoegde waarde voor het veld kunnen laten zien. Er is in 2004 veel gerealiseerd en de omgeving van Impact geeft hier veel blijk van waardering over af. U begrijpt ongetwijfeld mijn trots op Impact en haar medewerkers. Mevrouw drs. M.W. Rooze MBA Directeur

6 1 Hoe ontstond Impact? In opdracht van de ministeries van VWS, Defensie en BZK bereidt de Adviescommissie 'Psychosociale Zorg Na Rampen', onder voorzitterschap van mevrouw J.M.G. Lanphen, de stichting van een kenniscentrum voor. Op 5 juli 2001 biedt de Adviescommissie haar rapport 'Contouren van een Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' aan aan de minister van VWS. De minister van VWS verzoekt de Adviescommissie vervolgens de in het rapport geformuleerde voorstellen uit te werken. In november 2001 start de Adviescommissie de juridische en organisatorische vormgeving van het kenniscentrum. Op 5 april 2002 wordt het kenniscentrum officieel opgericht en september 2002 gaat Stichting Impact daadwerkelijk van start onder de naam Impact. De Adviescommissie geeft de directeur, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Advies het oprichtingsdocument Landelijk Kenniscentrum Psychosociale Zorg Na Rampen' mee als handvat bij de verdere ontwikkeling en vormgeving van Impact. De Adviescommissie is in januari 2002 opgeheven. 6

7 2 Algemene informatie 2.1 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 2.2 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmakers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 2.3 Evaluatie Voorwaarde voor de financiering van Impact is dat voor 1 mei 2005 een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt die de taken, functies, organisatorische vormgeving en gewenste positie in het veld van Impact moet omvatten. De verantwoordelijke ambtenaren van de subsidiërende departementen van VWS, BZK en Defensie constateerden echter in hun periodiek overleg met de directie van Impact op 1 juni 2004 al dat Impact er, ondanks haar zeer korte bestaan in is geslaagd een positie te verwerven die van belang genoemd kan worden voor de verdere ontwikkeling van de psychosociale zorg na grootschalige ongevallen en rampen. Deze positieve geluiden en de bestudering van het inhoudelijk jaarverslag , de jaarrekening 2003, de strategienotitie en de perspectievennota rechtvaardigen naar het oordeel van de betrokken ambtenaren op 1 juni 2004 al continuering van de werkzaamheden van Impact, los van de externe evaluatie die nog moet plaatsvinden. 7

8 2.4 Wettelijk kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2); Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen 1991 (artikel 2 en 5); Wet Rampen en Zware Ongevallen 1985 (Algemene bepalingen, artikel 2); Kwaliteitswet zorginstellingen 1996; Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

9 Raad van Toezicht Raad van Advies Directeur Secretariaat Projecten Dienstverlening Onderzoek & Ontwikkeling Advies Zorg Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen Europees programma Congressen, symposia & werkconferenties Waarnemingen Inspelen op de actualiteit Gedeelde projecten 3 Organisatie 3.1 Raad van Toezicht Impact kent een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De RvT staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit aan de directeur en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. De RvT bestaat uit vijf onafhankelijke leden en kwam in 2004 driemaal bijeen. Voor de samenstelling van de RvT zie bijlage I. 3.2 Directie De directeur werkt onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en heeft de dagelijkse leiding van Impact. 9

10 3.3 Raad van Advies Impact wordt bijgestaan door een Raad van Advies (RvA). De RvA adviseert en ondersteunt de directie en geeft algemene richtlijnen omtrent het te voeren beleid. De RvA bestaat in 2004 uit acht of negen leden, allen inhoudelijke deskundigen. De RvT benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de RvA. De RvA kwam in 2004 driemaal bijeen. De directeur woont de vergaderingen van de RvA bij. Zie voor de samenstelling van de Raad van Advies bijlage II. 3.4 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht en Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van RvT en RvA. Deze vergadering is bedoeld om RvA en RvT de gelegenheid te geven kennis met elkaar te maken en elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen. Wat betreft de inhoud van de vergadering wordt gekozen voor een of meer onderwerpen die beide Raden aangaan en zich op het snijvlak bevinden van beider taken en verantwoordelijkheden. In de gezamenlijke bijeenkomst van 2004 stonden de volgende onderwerpen op de agenda: expertisedatabank; terrorisme; perspectievennota ; monitor organisatie psychosociale zorg naar aanleiding van aviaire influenza; advies veteranenzorg; GGZ en GGD als doelgroep. 10

11 3.5 Samenwerkingsverbanden Nederland Impact is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Zij werkt samen met: het Academisch Medisch Centrum - De Meren (AMC De Meren); het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) ressorterend onder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM); de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen (RGF en); het Trimbos-instituut, het landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg; de ministeries van VWS, BZK en Defensie; het Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland (OPRON). Een mogelijke samenwerkingsrelatie met GGD Nederland en het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) wordt onderzocht. Academisch Medisch Centrum Impact en het AMC - De Meren hebben een formele samenwerkingsovereenkomst. Hoofdpunten uit deze samenwerkingsovereenkomst zijn: de voorzitter van de Raad van Bestuur van De Meren participeert in de Raad van Toezicht van Impact; een lid van de Raad van Bestuur van De Meren is voorzitter van de Raad van Advies van Impact; Impact maakt kosteloos gebruik van de bibliotheek van het AMC; het AMC levert een bijdrage aan de verbetering van interventies en behandeling ten behoeve van psychosociale zorg na rampen middels de koppeling aan het Topzorgprogramma Psychotrauma. Centrum voor Gezondheidsonderzoek Impact levert expertise aan het CGOR als het gaat om psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek en het CGOR levert onderzoeksbevindingen aan Impact ten behoeve van de verbetering van de psychosociale zorg. Impact en het CGOR werken samen aan project OQ Disasters. Er is structureel overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht van Impact, de voorzitter van de Raad van Advies van Impact, het hoofd van het Centrum voor Milieu-Gezondheid Onderzoek, de directeur van de sector milieurisico s en externe veiligheid en de directeuren van het CGOR en van Impact. De afstemming van de werkzaamheden en taken van beide instituten plus de externe evaluatie van Impact wordt voorbereid. 11

12 Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen Impact is als adviserend orgaan betrokken bij de Raad van RGF en. Daarnaast zit Impact in de werkgroep psychosociale zorg. De Raad van RGF en heeft zitting in de Raad van Advies van Impact. Trimbos-instituut De samenwerking tussen Impact en het Trimbos-instituut vindt plaats in overleg met de Geestelijke gezondheidszorg Nederland (GGZ NL). Impact neemt deel aan het platform voor kenniscentra van het Trimbos-instituut en is met de website gelinkt aan die van het Trimbos-instituut. Ook werken Impact en het Trimbos-instituut aan het project Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen (zie 5.1.2). Ministeries van VWS, BZK en Defensie Er vindt jaarlijks een bestuurlijk (informerend) overleg plaats op ministerieel dan wel DG niveau met de directie en de verschillende beleidsmedewerkers van Impact. Op ambtelijk niveau is er eenmaal per kwartaal een werk- en afstemmingsoverleg, waarin nadere afspraken worden gemaakt over prioriteitstelling van werkzaamheden en wensen ten aanzien van door Impact te leveren producten. Overleg Psychosociale Rampenopvang Nederland Impact participeert in en faciliteert de vergadering van het OPRON. De aanzet tot een gezamenlijk project Handreiking psycho-educatie en psychosociale zorg na rampen is gegeven. Het OPRON is vertegenwoordigd in de Raad van Advies van Impact Europa Binnen het Europese samenwerkingsverband heeft Impact een prominente positie als eerste kenniscentrum psychosociale zorg na rampen. Zweden heeft inmiddels eveneens een kenniscentrum, Noorwegen ontwikkelt een initiatief daartoe en in andere Europese landen is belangstelling voor de opzet van een kenniscentrum als Impact. Met name het feit dat de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het kenniscentrum ondervindt veel buitenlandse waardering en wordt gezien als een duidelijk signaal dat de overheid het belangrijk vindt goede zorg te bieden voor getroffenen van grootschalige crises en rampen. In juli 2004 dient Impact bij de Europese Commissie een projectvoorstel in, genaamd Terrorism: Citizens and Resilience. The balance between awareness and fear. Het betreft een project voor de duur van twee jaar gericht op publiekscommunicatie, leerkrachten en professionals op het terrein van de psychosociale zorg. Op 1 december 2004 hoort Impact dat de subsidieaanvraag is toegewezen. Zie voor de beschrijving van dit project onder

13 3.6 Personeel Medewerkers Op 31 december 2004 zijn zeven medewerkers in dienst bij Impact, allen vrouwen: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (83 en 60%), een beleidsmedewerker (66%), een projectmedewerker (66%), een managementassistent (eerst halfjaar 55%, tweede half jaar 44%) en een secretaresse (eerste halfjaar 77%, tweede halfjaar 66%). Van deze medewerkers werken er zes in deeltijd en één fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 26 tot 54 jaar. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, heeft Impact voorts gebruik gemaakt van een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen (gedurende de gehele periode) en administratieve ondersteuning; een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk onder andere ten behoeve van het opzetten van een internationale website en de kennisbank; een grafisch vormgever voor het ontwerpen van huisstijl, folders, brochures, briefpapier en dergelijke (in opdracht gedurende de gehele periode); een gespecialiseerd bureau voor onderzoek en opbouw van de digitale kennisbank (derde en vierde kwartaal 2004); twee bureaus voor internethosting, vormgeving en programmering van de website (op afroep gedurende de gehele periode); een communicatieadviseur op freelance basis voor public relations en communicatie; een freelance tekstschrijver voor het schrijven van het jaarverslag Ziekteverzuim Het totale percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact was bijzonder laag: 0,9%. 13

14 4 Prioriteitstelling van producten en diensten In het oprichtingsdocument van de commissie Lanphen (maart 2002) zijn de doelstellingen voor wat betreft de taken van Impact tot mei 2005 vastgelegd. Na mei 2005 gaat een nieuwe periode in met de projecten zoals beschreven op pagina 17 en volgende In vogelvlucht Voor de periode waren als quick wins geformuleerd: hulp en advies bij het omgaan met de media ten aanzien van rampen; lijst van deskundige hulpverleners (voor consultatie en verwijzing); 24-uurs consultatiedienst; selectie van relevante vakliteratuur; website; inventarisatie draaiboeken en protocollen; inventarisatie voorlichtingsmateriaal. Alle quick wins zijn in deze eerste periode gerealiseerd behalve het eerste punt. Impact heeft hulp en advies in het omgaan met de media ten aanzien van rampen niet als prioriteit overgenomen omdat Impact op het standpunt staat dat een bepaalde expertise en een zeker acceptatieniveau van het kenniscentrum door het veld vereist is, alvorens adviezen in vruchtbare aarde zullen vallen zeker gezien de toenemende media-aandacht voor rampen. Naast de taken die de commissie voor stelde, realiseerde Impact in die periode nog de volgende producten en diensten: handreiking gezondheidsonderzoeken bij rampen; discussienota interventies bij rampen; project geestelijke verzorging; literatuurstudie brandwonden, depressie en suïcide; uitgave driemaandelijkse nieuwsbrief; symposium lessen leren van rampen ; internationaal symposium disaster preparedness: what mental healthcare can learn from disasters ; draaiboek psychosociale opvang massavaccinatie pokken; 14

15 presentaties voor GHOR-regio s, ministeries, Vereniging Nederlandse Gemeenten en op diverse congressen; advisering op aanvraag; literatuurstudie 9/11; portefeuille cultuur en psychosociale zorg na rampen; ondersteuning Stichting Kleurrijk Zanderij; ondersteuning Het Anker: centrum voor reïntegratie en nazorg in Volendam; incidentele adviezen. Een uitgebreide beschrijving van deze producten en diensten vindt u in het jaarverslag U kunt het brede pakket aan kennisproducten zien als het resultaat van een succesvolle formule van Impact. De verdeling van het kennisdomein in portefeuilles tussen de beleidsmedewerkers is succesvol in de zin dat taken duidelijk onderscheiden zijn. Het toegewezen kennisdomein zorgt er eveneens voor dat projecten onder de verantwoordelijkheid van één beleidsmedewerker vallen, met een duidelijke afbakening in tijd voor het afronden van het project. De keuze van Impact om naast de hoofdtaken die een ongoing proces vormen ook vraaggestuurd te werken, bepalen verder de diversiteit aan producten. Ook na 2003 worden de hoofdlijnen gevolgd zoals door de commissie Lanphen uitgezet. 4.2 Taakstelling tweede jaar ( ) Vanuit het oprichtingsdocument liggen de prioriteiten voor 2004 als volgt: analyses en evaluatierapporten; protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen; lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek; overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen. Analyses en evaluatierapporten Overzicht van resultaten en aanbevelingen van afgerond gezondheidsonderzoek in Nederland (mei 2004); monitor organisatie psychosociale zorg na rampen n.a.v. aviaire influenza (maart 2004); analyse van recente wetenschappelijke literatuur op het aspect cultuur en psychosociale zorg na rampen. 15

16 Protocollen en draaiboeken voor de organisatie en opzet van psychosociale zorg na rampen De protocollen en draaiboeken die geïnventariseerd zijn, zijn via de kennisbank beschikbaar (maart 2004). Lijst met beargumenteerde prioriteiten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek Nog niet gerealiseerd, ook nog niet in de planning opgenomen, wel een belangrijk aandachtspunt. Overzicht van relevante trainingsinstellingen en trainingen Een globale inventarisatie is voorhanden. Voorts werkt Impact de komende jaren aanvullend op het Civil Protection Programme een aantal speerpunten uit (zie 5.4). 4.3 Taakstelling derde jaar ( ) Overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk via internet; screeningsinstrumenten; voorlichtingsmateriaal. Overzicht van relevante documentatie en literatuur, mede toegankelijk via internet De digitale kennisbank is per maart 2004 on-line. De kennisbank bevat wetenschappelijke literatuur en documentatie. Screeningsinstrumenten Impact ontwikkelt samen met het topzorgprogramma Psychotrauma een screeningssinstrument voor groepen at risk voor posttrauma psychopathologie. Voorlichtingsmateriaal Via de digitale kennisbank is voorlichtingsmateriaal beschikbaar. 16

17 5 Projecten De projecten zijn onderverdeeld in vijf portefeuilles: Onderzoek & Ontwikkeling; Zorg; Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen; Europees programma; Gedeelde projecten. Bij Onderzoek & Ontwikkeling gaat het om de projecten: Nationale Rampen; Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen; OQ Disasters (vervolg op Psychosociale Aspecten van Gezondheidsonderzoek); Screeningsinstrument; Militaire Geestelijke Gezondheidszorg; UNIFIL; Gevolgen van rampen voor de gezondheid op de (middel)lange termijn. Over de projecten Onderzoek & Ontwikkeling leest u meer onder 5.1. Onder Zorg vallen de volgende projecten: Expertisedatabank; Protocollen & Draaiboeken; Bereikbaarheid & Advisering; Implementatie levensbeschouwelijke aspecten in de zorg na rampen; Bommen en draken. Over de projecten Zorg leest u meer onder 5.2. Onder Cultuur & Psychosociale Zorg na Rampen vallen de projecten: Lessons Learned; Expertisedatabank diversiteit; Voorlichtingsmateriaal. U leest meer over deze projecten onder

18 Europees programma Onder auspiciën van de Europese Commissie loopt ( ) een meerjarenprogramma Community Action Programme in de Field of Civil Protection. Dit programma kent verschillende onderdelen. Impact nam tot nu toe aan drie programma s deel: Workshop Psychological aftercare to victims or the families of victims in case of major accidents, Carcassonne, Frankrijk, april 2003; Working together to support individuals in an emergency or disaster, especially the role of NGO s volunteers in civil protection, York, Engeland, januari 2004; Pilot course: train the trainers for psychosocial support in situations of mass emergency, Athene, Griekenland, maart U leest meer over deze programma s onder 5.4 In de portefeuille gedeelde projecten vindt u die projecten die een gedeelde verantwoordelijkheid zijn van de beleidsmedewerkers van Impact. In deze portefeuille zitten de volgende projecten: (Internationale) Kennisbank; Getroffenen; Terrorisme; Aviaire Influenza; Stagiaires; Terrorism: Citizens en Resilience. U leest meer over deze projecten onder

19 5.1 Projecten Onderzoek & Ontwikkeling Project Nationale Rampen Doel Dit project realiseert een van de peilers van Impact: een volledig overzicht van de (gezondheids) onderzoeksactiviteiten die zijn uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Werkwijze Met behulp van de standaard format worden opzet, resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken en de 'lessons learned' systematisch beschreven. Werkzaamheden In 2003 startte Impact met het verzamelen, beschrijven en analyseren van de onderzoeksactiviteiten; vanaf 30 maart 2004 komen de gegevens on-line beschikbaar als onderdeel van de kennisbank. vanaf 2004 is dit project een ongoing proces ; vanuit VWS is, naar aanleiding van het project Nationale Rampen en in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) een werkgroep gestart die de beleidsimplicaties die voortvloeien uit dit project verwerkt Richtlijn vroegtijdige interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen Beoogde effecten Meer eenduidigheid, gebruik van effectieve interventies, bekendheid geven aan effectieve strategieën en best practices en het bevorderen van relevant onderzoek. Beoogd resultaat Een evidence-based richtlijn die gedragen wordt door de BIG beroepsgroepen en door getroffenen van rampen met een onderbouwd implementatietraject. Werkwijze Impact schrijft in 2004 het plan van aanpak voor het ontwikkelen van de richtlijn. De vereiste subsidie is in december 2004 toegekend. De uitvoering is uitbesteed aan de stuurgroep multidisciplinaire richtlijnontwikkeling ondersteund door het Trimbos-instituut. Impact ziet zichzelf als initiatiefnemer en zal mede invloed hebben op de vraagstellingen die in de richtlijnen worden behandeld en op het voortgangsproces. 19

20 De implementatie van de richtlijn is vervolgens weer taak van Impact waarbij zij medewerking zal krijgen van de werkgroep implementatie van de stuurgroep welke ondersteund en begeleid wordt door het Trimbos-instituut. Planning De richtlijn is eind 2006 gereed. De implementatie neemt daarna nog circa zes maanden in beslag Project OQ Disasters (vervolg op Psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek) In het kader van disaster-preparedness, het voorbereid zijn op rampen, voert Impact in samenwerking met het Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen (CGOR) een inventarisatie uit naar psychosociale aspecten van gezondheidsonderzoek na rampen. Doel Direct en langere tijd na rampen vindt onderzoek plaats naar het functioneren en de gezondheid van getroffenen. Gezondheidsonderzoek dat na toekomstige rampen vanuit de overheid wordt uitgevoerd zal naar verwachting primair gericht moeten zijn op het ondersteunen/optimaliseren van de nazorg en hulpverlening aan getroffenen. Om die reden is het belangrijk inzicht te krijgen in de informatiebehoefte bij personen en instellingen die betrokken zullen worden bij die nazorg en hulpverlening. Voorbeelden van dergelijke instellingen zijn de geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, het maatschappelijk werk, Arbo-diensten en overheden. Deze betrokken groepen hebben na een ramp verschillende wensen en behoeften wat betreft informatie ter ondersteuning van de nazorg. De informatie die zij nodig hebben, kan zowel de blootstelling, gezondheid als zorgbehoefte van de getroffenen betreffen. Het doel van dit onderzoek is, inventariseren welke informatie voor welke betrokken groep het meest relevant is of waaraan het meeste behoefte is. De inventarisatie bestaat uit een overzicht van expert opinions ten aanzien van inhoud en tijdstip van onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na rampen, in het bijzonder vragenlijstenonderzoek bij volwassenen. 20

21 Werkwijze De experts is gevraagd: welke concepten gemeten moeten worden in onderzoek naar psycho-sociale aspecten van gezondheid na rampen. Zowel risicofactoren voor het ontwikkelen van lange termijn gezondheidsklachten als acute (psychosociale) gezondheidsgevolgen zijn hierbij betrokken; welke concepten en instrumenten deel moeten uitmaken van a. een compacte basisset van instrumenten die zo snel mogelijk na een ramp kan worden afgenomen en b. een uitgebreidere set die in een later onderzoek kan worden gebruikt; naar het moment waarop onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na een ramp idealiter moet plaatsvinden. Uitkomsten van het onderzoek Ongeveer de helft van de gevraagde experts is van mening dat de volgende concepten zeker gemeten moeten worden: angst, depressie, zorggebruik en zorgbehoefte en posttraumatische stressstoornis (PTSS); eenderde van de gevraagde experts noemt de volgende concepten (en instrumenten) voor de basisset: PTSS, algemene gezondheid, blootstelling aan psychotrauma, acute stress stoornis/dissociatie/peritraumatische distress en depressie; voor een uitgebreide set noemt meer dan eenderde van de experts de volgende concepten (en instrumenten): algemene gezondheid, angst, lichamelijke klachten, slaapkwaliteit, PTSSsymptomen, sociale steun, zorgbehoefte en zorggebruik, depressie, blootstelling aan psychotrauma en coping; wanneer uit medisch toxicologisch perspectief gezondheidsonderzoek op zeer korte termijn na een ramp niet is geïndiceerd, zijn de experts van mening dat een eerste onderzoek naar psychosociale aspecten van gezondheid na één tot acht weken moet plaatsvinden. Voor uitgebreid onderzoek wordt een range van drie tot zes maanden aangegeven Projecten Screeningsinstrument Er zijn twee projecten screeningsinstrument : Trauma Tips project; ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam. Trauma Tips project Impact ontwikkelt samen met het topzorgprogramma Psychotrauma een screeningssinstrument voor groepen at risk voor posttrauma psychopathologie. 21

22 Doel Het doel van dit project is het ontwikkelen van een instrument waarmee mensen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsklachten na rampen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord. Vraagstelling voor Impact Wat is de incidentie van posttrauma psychopathologie bij patiënten van een Trauma Unit en door welke psychologische en biologische variabelen kan deze ontwikkeling worden voorspeld? Planning Het project zal 4½ jaar duren. Werkzaamheden In 2004 is het meetinstrumentarium overleg gestart. Ontwikkeling screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam in het najaar van 2004 startte Impact samen met de onderzoeksgroep van dr. M. Olff van de psychotraumagroep van het AMC De Meren met de ontwikkeling van een screeningsinstrument voor de GG&GD in Amsterdam. De beleidsmedewerker van Impact die actief participeert zowel in het Trauma Tips project als in het project voor de GG&GD, heeft een koppeling tussen beide projecten bewerkstelligd. Een van de gevolgen hiervan is, is dat de vragenlijsten voor het screeningsinstrument voor de GG&GD academisch geborgd zijn Militaire Geestelijke Gezondheidszorg In september 2004 verzoekt de staatssecretaris, de heer C. van der Knaap prof. dr. B.P.R. Gersons, hoogleraar psychiatrie, onder andere lid van de Raad van Bestuur van De Meren en voorzitter van de Raad van Advies van Impact, om in overleg met alle partijen te adviseren over een visie op en blauwdruk voor de militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Voor het opstellen van het advies is een projectgroep samengesteld. Deze bestaat naast de al genoemde voorzitter uit de volgende leden: kolonelarts drs. C. IJzerman (secretaris), Dienst Militaire Gezondheidszorg, Ministerie van Defensie te Den Haag; dr. W.H.M. Gorissen, arts voor maatschappij en gezondheid en epidemioloog, manager Zorgontwikkeling bij De Meren, organisatie voor regionale, forensische en academische GGZ te Amsterdam; mw. dr. M. de Vries, gezondheidswetenschapper, seniorbeleidsmedewerker Onderzoek & Ontwikkeling bij Impact te Amsterdam; mw. drs. D.A. Wiersma, sociaalwetenschapper, zelfstandig gevestigd adviseur te Utrecht. 22

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant

Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Handreiking: Alcoholpreventie in de toekomst van Zuidoost-Brabant Inbedding Laat je niet flessen! in lokaal beleid: Wat moet je doen/wat heb je nodig als gemeente in de regio Zuidoost-Brabant ten behoeve

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red)

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) RIVM rapport 270042003/2005 Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007 A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) Met medewerking van: M.L. van der Graaf X. Gravestein E.J.E. van der Hijden J.M.J. Janssens W.

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg

Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Meer zicht op effectiviteit van jeugdzorg Eindverslag van het project Zicht op Effectiviteit Practice-Based Evidence Evidence- Based Practice 2008 Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht/ Praktikon, Nijmegen

Nadere informatie

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving

Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Werkplan 2015 Kennisplatform Integratie en Samenleving Verwey-Jonker Instituut en Movisie Financier: Directie Integratie en Samenleving Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 november 2014

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren

Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig Doelstelling Doelgroep Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren Januari 2008 V E I L I G H E I D S P R O G R A M M A INHOUD Veiligheidsprogramma Voorkom schade, werk veilig 1 Doelstelling 3 Doelgroep 5 Plan van aanpak: Tien thema s om de veiligheid te verbeteren 6

Nadere informatie

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld

Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Migranten en de gemeentelijke aanpak van huiselijk geweld Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van VROM/WWI Judith Zweers Jaap Wils Sonja van der Kemp Projectnummer: B3564 Zoetermeer,

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Suïcidepreventie; een lokaal plan van aanpak

Suïcidepreventie; een lokaal plan van aanpak Suïcidepreventie; een lokaal plan van aanpak GGD Amsterdam Cluster Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering September 2010 José ten Haaf Marcel Buster Stephan Cremer 51 COLOFON GGD Amsterdam

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie