Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5"

Transcriptie

1 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 13 Tuesday, April 10, :40 PM INHOUDSOPGAVE Wegwijzer Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 I. Commentaar A. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen 1. Openbaarheid van bestuur: situering in het recht, in een bestuurskundige en in de politieke context Openbaarheid: lange tijd een afwezige in het bestuur Vormen van openbaarheid Een bestuurskundige situering Openbaarheid van bestuur als juridisch verschijnsel De introductie van een algemene openbaarheidswetgeving in het Belgische recht Onder invloed van de Europese Unie een afzonderlijk regime voor geografische informatie De openbaarheid van bestuur als onderdeel van een ruimer communicatierecht? De grondwettelijke verankering van een recht van publieke toegang tot bestuursdocumenten/informatie Artikel 32 Gw Artikel 23, 4, Gw.: indirecte grondslag voor een recht van toegang tot milieu-informatie 45 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 9

2 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 14 Tuesday, April 10, :40 PM 3. Gemeenschappelijke kenmerken van de Belgische openbaarheidswetgeving Inhoud van het recht verbonden aan de passieve openbaarheid van bestuur: recht op inzage, recht op uitleg, recht op kopie Materieel toepassingsgebied: bestuursdocument milieuinformatie Personeel toepassingsgebied Een uitbreiding met actieve openbaarheid, een correctie-recht en de verplichting tot het vermelden van de beroepsmogelijkheden Een recht verbonden aan procedureregels Een catalogus van uitzonderingen Een principieel recht op de openbaarmaking van de gedeelten van een bestuursdocument die niet onder een uitzonderingsgrond vallen Het verbod op commerciële verspreiding van bestuursdocumenten Een evolutie naar steeds minder transparantie Beroepsmogelijkheden in de openbaarheidswetgeving Verschillende modellen van administratief beroep De jurisdictionele beroepsprocedure De rol van de ombudsmannen op het vlak van de openbaarheidswetgeving Selectieve bibliografie 89 B. De federale openbaarheidswetgeving 1. Situering 1 2. Het toepassingsgebied van de federale openbaarheidswetten Het toepassingsgebied ratione personae Het materiële toepassingsgebied Een speciale soort van bestuursdocumenten Bepaalde bestuursdocumenten in het bezit van een provinciale en gemeentelijke administratieve overheid moeten op basis van een andere procedure worden behandeld De passieve openbaarheid in de federale openbaarheidswetgeving Wat moet worden verstaan onder passieve openbaarheid van bestuur in de zin van de federale openbaarheidswetgeving? De begunstigde van het recht Is elke aanvraag een aanvraag in de zin van de federale openbaarheidswetten? De aanvraagprocedure De behandeling van de aanvraag door een federale, gemeentelijke of provinciale administratieve overheid of milieu-instantie 42 Wegwijzer / 10 Afl. 43, maart 2012

3 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 15 Tuesday, April 10, :40 PM 3.6 De beroepsprocedure in het kader van de federale openbaarheidswetgeving Specifieke commissies in het kader van de openbaarheidswetgeving Beroepsmogelijkheden van derden tegen de openbaarmaking van bestuursdocumenten of van milieu-informatie Het gebruik en de verspreiding van bestuursdocumenten verkregen op grond van de beide federale openbaarheidswetten of milieu-informatie De relatie met andere openbaarheidsregels Het recht op verbetering of aanvulling van bestuursdocumenten of van milieu-informatie De actieve openbaarheid in de federale openbaarheidswetten Actieve openbaarheidsverplichtingen in de algemene federale openbaarheidswetten Actieve openbaarheidsverplichtingen in de wet van 5 augustus Specifieke verplichtingen die gelden ten aanzien van milieu-informatie Een kwaliteitsnorm Rapporteringsverplichtingen Selectieve bibliografie 118 C. Het Vlaamse decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 1. Situering 1 2. Doelstellingen en draagwijdte De doelstellingen van het decreet De draagwijdte van het decreet 3 3. De passieve openbaarheid van bestuur Een aanzienlijk ruim personeel toepassingsgebied Een ruim materieel toepassingsgebied De inhoud van de toegekende rechten De begunstigde van het recht van toegang Een recht van publieke toegang Een recht waarvan de uitoefening is onderworpen aan een procedure Een administratieve beroepsmogelijkheid De jurisdictionele beroepsmogelijkheden Het gebruik en de verspreiding van de verkregen bestuursdocumenten 49 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 11

4 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 16 Tuesday, April 10, :40 PM 4. De actieve openbaarheid van bestuur De verplichting tot het uitwerken van een voorlichtingsbeleid De uitbouw van een wegwijsbestand De communicatieambtenaar Het communicatiejaarrapport De verplichting tot het vermelden van de behandelende ambtenaar De coördinatie van het communicatiebeleid Een kaderbepaling voor de inzameling en de verspreiding van milieu-informatie De verplichting tot het vermelden van de beroepsmogelijkheden De toegang van het publiek tot geografische informatie en diensten De uitgewerkte regeling en het decreet van 26 maart De centrale begrippen De publieke toegangsregels tot het geoportaal De vergoedingsregeling Selectieve bibliografie 68 D. Openbaarheidsregelgeving op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 1. Inleiding Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Gemeenschapscommissies De toepasselijkheid van andere openbaarheidsregelgevingen 5 2. De regelgeving specifiek voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. het recht van toegang tot milieu-informatie Situering Een doelstelling De passieve toegang tot milieu-informatie Het verzamelen en verspreiden van milieu-informatie De algemene openbaarheidsregelgeving specifiek voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Het toepassingsgebied ratione personae van de beide ordonnanties en het decreet De passieve openbaarheid van bestuur Een recht op verbetering van gegevens die op de aanvrager zelf betrekking hebben De actieve openbaarheid van bestuur De relatie tussen de openbaarheidsregelingen specifiek voor het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Regels aanwezig in de algemene openbaarheidsregelgeving 44 Wegwijzer / 12 Afl. 43, maart 2012

5 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 17 Tuesday, April 10, :40 PM 4.2 Regels aanwezig in de ordonnantie inzake het recht van toegang tot milieu-informatie 46 E. Openbaarheidsregelgeving van de Franse Gemeenschap F. De openbaarheidsregelgeving van het Waalse Gewest 1. Situering De uitvoering en concretisering van artikel 32 van de Grondwet De omzetting van Europese richtlijnen 3 2. Het toepassingsgebied van de openbaarheidsregelgeving van het Waalse Gewest Het personeel toepassingsgebied Het materiële toepassingsgebied 18 G. De openbaarheidsregelgeving van de Duitstalige Gemeenschap H. Openbaarheidsregelgeving van de Europese Unie 1. De evolutie van de openbaarheid van bestuursdocumenten in de Europese Unie Van beginselverklaring naar Gedragscode en naar interne regels van de instellingen Een verdragsrechtelijke erkenning van het recht van toegang tot documenten van de instellingen met het Verdrag van Amsterdam Een poging tot constitutionalisering van het recht van toegang tot documenten van de instellingen van de Unie als grondrecht Openbaarheid van documenten van de Raad, de Commissie en het Europees Parlement: verordening nr. 1049/ De structuur van verordening nr. 1049/ De algemene principes die aan de verordening ten grondslag liggen bis De relatie van de verordening met andere openbaarheidsregels De werkingsfeer van de verordening De begunstigden van het recht van toegang tot documenten De procedure voor de toegang tot documenten van de instellingen op grond van verordening nr. 1049/2001/EG De uitzonderingsgronden De beroepsmogelijkheden De speciale rol van de registers Omgaan met documenten van de instellingen in de lidstaten Overeenstemming van specifieke regels van toegang ten aanzien van het algemene systeem van de verordening Publicatie in het Publicatieblad 46 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 13

6 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 18 Tuesday, April 10, :40 PM 2.12 Het gebruik, de reproductie en de exploitatie van documenten Interinstitutionele samenwerking Voorlopig besluit Naar een herziening van verordening nr. 1049/ Openbaarheid van documenten van andere instellingen en organen De toegang tot milieu-informatie in het bezit van de Europese instellingen en organen: Verordening 1367/ I. Internationale openbaarheidsregelgeving 1. Het recht op toegang tot informatie op grond van artikel 19 BUPO Inleiding De vrijheid van nieuwsgaring aanwezig in artikel 19 BUPO De voorwaarden waaronder het mensenrecht in art. 19 BUPO kan worden beperkt 3 2. Openbaarheid van bestuur op het niveau van de Raad van Europa Toegang tot informatie/documenten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens Naar de erkenning van de openbaarheid van bestuur als een zelfstandig recht 22 J. Persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens en openbaarheid van bestuur 1. Inleiding De problematiek Een belangrijk uitgangspunt 2 2. De bescherming van persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer in de openbaarheidswetgeving De vereiste van het aantonen van een belang als ontvankelijkheidsgrond voor documenten van persoonlijke aard De uitzonderingsgrond die geldt wanneer afbreuk aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer plaatsvindt door de openbaarmaking De uitzonderingsgrond die geldt omwille van een in een andere rechtsregel aanwezige geheimhoudingsbepaling De uitzonderingsgrond die geldt voor de identiteit van wie een strafbaar of strafbaar geacht feit aan de overheid heeft meegedeeld De uitzonderingsgrond die feiten, meningen of opinies beschermt die vrijwillig en vertrouwelijk zijn toevertrouwd aan de overheid Een vaststelling: niet alle persoonsgegevens vallen onder de excepties 25 Wegwijzer / 14 Afl. 43, maart 2012

7 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 19 Tuesday, April 10, :40 PM 2.7 Het absolute karakter van de uitzonderingsgronden van artikel 6, 2, 1 en Alle uitzonderingsgronden vergen een onderzoek in concreto De verhouding tussen de WVP en de openbaarheidswetgeving De ontstaansgeschiedenis van beide wetgevingen Voorwaarden voor het bestaan van samenloop De voorrangsleer Naar een afbraak van de voorrangsleer? Het recht van toegang tot bestuursdocumenten in de verschillende openbaarheidsregelgevingen getoetst aan de WVP Inleiding De toelaatbaarheid van de verwerking van persoonsgegevens Eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens Afsluitende beschouwingen over de relatie tussen de algemene openbaarheidsregelgevingen en de WVP Samenvattende beschouwingen Enkele observaties specifiek voor de adviespraktijk over de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Naar een coördinatie van de bestaande procedures tot het verkrijgen van toegang 82 II. Wetgeving A. Federale wetgeving 1. Formele motiveringsplicht Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 1 2. Handvesten Omzendbrief nr. 360 van 28 april Een grotere doorzichtigheid en toegankelijkheid van de administratie 1 Handvest van 4 december 1992 van de gebruiker van de Openbare Diensten 5 Omzendbrief nr. 370 van 12 januari 1993 Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten 21 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 15

8 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 20 Tuesday, April 10, :40 PM Omzendbrief nr. 404 van 8 december 1994 Uitvoering Handvest van de gebruiker van de Openbare Diensten 25 Charter voor een klantvriendelijke overheid Openbaarheid van bestuursdocumenten Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 1 Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 9 Koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten 11 Koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten 17 Koninklijk besluit van 5 december 2011 houdende vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur 19 Koninklijk besluit van 30 augustus 1996 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument 21 Koninklijk Besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur 23 Huishoudelijk reglement van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (19 december 1994) 25 Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten 27 Koninklijk Besluit van 17 augustus 2007 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding verschuldigd voor het ontvangen van een afschrift van een bestuursdocument of een document met milieu-informatie 35 Ministerieel besluit van 1 oktober 2006 tot delegatie van de bevoegdheid een verzoek tot inzage of een afschrift van een bestuursdocument dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder zich heeft, af te wijzen 37 Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur. Huishoudelijk reglement 39 Huishoudelijk reglement van de Hoge Gezondheidsraad (8 mei 2007 uittreksel) 41 Wegwijzer / 16 Afl. 43, maart 2012

9 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 21 Tuesday, April 10, :40 PM 4. Toegang tot milieu-informatie Wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieuinformatie 1 Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 15 Koninklijk Besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 19 Huishoudelijk reglement van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 21 Koninklijk besluit van 28 september 2007 betreffende de regels voor het opstellen van het federale milieurapport Toegang tot geografische informatie* 6. Archiefwetgeving Archiefwet van 24 juni Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni Koninklijk besluit van 18 augustus 2010 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni Spreekrecht van de ambtenaar gesitueerd binnen statutaire rechten en plichten Koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel (uittreksel) 1 Omzendbrief nr. 573 van 17 augustus 2007 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt 7 Koninklijk besluit van 22 december 2000 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen (uittreksel) 19 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 17

10 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 22 Tuesday, April 10, :40 PM B. Vlaamse wetgeving 1. Formele motiveringsplicht* 2. Handvesten Vlaams dienstverleningscharter 1 3. Openbaarheid van bestuursdocumenten Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie 21 Omzendbrief VR/2006/26 van 1 december 2006 Openbaarheid van bestuur 27 Rondzendbrief PEBE/DVO/2007/18 van 6 juli 2007 betreffende verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid 45 Ministerieel besluit van 8 april 2011 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2009 houdende de benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur Toegang tot milieu-informatie Besluit van 28 oktober 2005 van de Vlaamse Regering betreffende de verspreiding van milieu-informatie 1 Decreet van 3 april 2009 houdende de organisatie van co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen 5 Besluit van 15 oktober 2010 van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van algemene maatregelen voor de co-existentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen 9 5. Toegang tot geografische informatie Decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen 1 Besluit van 10 september 2010 van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI- Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI 25 Wegwijzer / 18 Afl. 43, maart 2012

11 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 23 Tuesday, April 10, :40 PM 6. Archiefwetgeving Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking ( Archiefdecreet ) 1 7. Spreekrecht van ambtenaren gesitueerd binnen statutaire rechten en plichten Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (uittreksel) 1 C. Wetgeving Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1. Openbaarheid van bestuursdocumenten: Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur 1 Besluit van 26 september 1996 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten 9 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 mei 2008 tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 13 Huishoudelijk Reglement van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 Ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen 21 Besluit van 6 maart 2008 tot uitvoering van de artikelen 4, 1 tot 3, en 8 van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen 29 Omzendbrief van 23 maart 2006 over de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. Toepassing in de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Openbaarheid van bestuursdocumenten: Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur 1 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 19

12 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 24 Tuesday, April 10, :40 PM Besluit van het Verenigd College van 6 juli 2000 tot regeling van de samenstelling en werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de Bestuursdocumenten bedoeld in de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26 juni 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur 9 3. Openbaarheid van bestuursdocumenten: Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest* 4. Toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ordonnantie van 18 maart 2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 5. Toegang tot geografische informatie in het Brussels Hoofdstedelijk gewest Ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 6. Archiefwetgeving Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 7. Spreekrecht van de ambtenaar gesitueerd binnen statutaire rechten en plichten D. Wetgeving Franse Gemeenschap 1. Formele motiveringsplicht 2. Openbaarheid van bestuursdocumenten Decreet van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur (vertaling) 1 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap, genomen bij toepassing van artikel 14 van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (vertaling) 7 Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 1995 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (vertaling) 9 Wegwijzer / 20 Afl. 43, maart 2012

13 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 25 Tuesday, April 10, :40 PM E. Wetgeving Waalse Gewest 1. Motivering van bestuurshandelingen* 2. Formele motiveringsplicht 3. Openbaarheid van bestuursdocumenten Decreet van de Waalse Gewestraad van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur (vertaling) 1 Besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor inzage van bestuursdocumenten (vertaling) 7 Besluit van de Waalse Regering van 9 juli 1998 tot bepaling van de documenten die gebruikt moeten worden en van de vergoeding die geëist kan worden in uitvoering het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur (vertaling) 11 Besluit van 22 april 2004 houdende codificatie van de decreetgeving betreffende de plaatselijke besturen (vertaling) Toegang tot milieu-informatie Decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek (vertaling) 1 Besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2005 betreffende Boek I van het Milieuwetboek (vertaling) 7 5. Toegang tot geografische informatie Decreet van 22 december 2010 betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie 1 Decreet van 22 december 2010 betreffende de Waalse infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap, wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen Archiefwetgeving Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven (vertaling) 1 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 21

14 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 26 Tuesday, April 10, :40 PM 7. Spreekrecht van de ambtenaar gesitueerd binnen statutaire rechten en plichten Besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode (vertaling) 1 F. Wetgeving Duitstalige Gemeenschap 1. Formele motiveringsplicht 2. Openbaarheid van bestuursdocumenten Decreet van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten (vertaling) 1 Besluit van de Duitstalige Gemeenschapsregering van 25 oktober 1995 tot uitvoering van het decreet van 16 oktober 1995 betreffende de openbaarheid van de bestuursdocumenten 5 G. Europese Wetgeving 1. Formele motiveringsplicht 2. Handvesten 3. Openbaarheid van bestuur bij de Europese instellingen Verordening (EG) Nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 1 Besluit van de raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (2009/937/EU) 11 Besluit van de Europese raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van zijn reglement van orde (2009/882/EU) 45 Besluit van de Commissie van 5 december 2001 tot wijziging van haar Reglement van orde 53 Artikel 37 en 97 en bijlagen XV en XVI van het Reglement van het Europees Parlement zoals vastgelegd in juli Besluit van het Bureau van 28 november 2001,, betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europese Parlement 77 Wegwijzer / 22 Afl. 43, maart 2012

15 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 27 Tuesday, April 10, :40 PM Besluit van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 1 juli 2003 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2003/603/EG) 89 Besluit nr. 64/2003 van het Comité van de Regio s van 11 februari 2003 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Comité van de Regio s 97 Europese investeringsbank: regels inzake historische archieven op 7 oktober 2005 aangenomen door de directie van de bank. (2005/C 289/07) 105 Besluit 2004/258/EG van de Europese Centrale Bank van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2004/3) 107 Gedragscode van de Europese Centrale Bank overeenkomstig artikel 11.3 van het Reglement van Orde van de Europese Centrale Bank (2001/C 76/11) 113 Besluit 2004/508/EG van de Raad van bestuur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk van 4 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 123 Besluit nr van 10 maart 2005 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Rekenkamer (2005/C 96/01) 129 Besluit van de Raad van Beheer van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden van 26 maart 2004 tot vaststelling van regels voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten (2004/321/EG) 135 Besluit 2004/605/EG van het vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie van 13 april 2004 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot documenten 139 Verordening (EG) nr. 1654/2003 van de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2062/94 tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk 145 Verordening (EG) Nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen 149 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 23

16 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 28 Tuesday, April 10, :40 PM 4. Toegang tot milieu-informatie Richtlijn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG van de Raad 1 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en organen 11 Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad Toegang tot geografische informatie Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) 1 Verordening (EG) nr. 1205/2008 van de Commissie van 3 december 2008, ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende metagegevens 15 Beschikking van de Commissie van 5 juni 2009 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/ EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft toezicht en verslaglegging (2009/442/EG) 17 Verordening (EU) nr. 268/2010 van de Commissie van 29 maart 2010 ter uitvoering van Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de toegang, overeenkomstig geharmoniseerde voorwaarden, van instellingen en organen van de Gemeenschap tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en ruimtelijkegegevensdiensten van de lidstaten Archiefwetgeving* Verordening (EEG, Euratom) nr. 354/83 van de Raad van 1 februari 1983 inzake het voor het publiek toegankelijk maken van de historische archieven van de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, zoals gewijzigd door Verordening (EG, Euratom) nr. 1700/2003 van de Raad van 22 september Wegwijzer / 24 Afl. 43, maart 2012

17 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 29 Tuesday, April 10, :40 PM H. Internationale wetgeving 1. Openbaarheid van bestuursdocumenten: Internationale wetgeving Aanbeveling 2002 (2) van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten 1 2. Toegang tot milieu-informatie Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) 1 I. Bilaterale wetgeving 1. Gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied Verdrag van 21 december 2005 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied 1 Regeling Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart van 18 september 2008 inzake openbaarheid ter uitvoering van artikel 9 van het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied 3 III. Rechtspraak A. Rechtspraak van het Grondwettelijk Hof* B. Rechtspraak van de Raad van State Raad van State, arrest nr , Matagne, van 18 juni 1997 (gerechtelijk document) 1 Raad van State, arrest nr , SPRL BA-WA, van 2 oktober 1997 (belastingen innen - federaal economisch of financieel belang) 9 Raad van State, arrest nr , Delwart, van 2 oktober 1997 (belastingen innen - federaal economisch of financieel belang) 15 Raad van State, arrest nr. 70/844, Duez, van 16 januari 1998 (persoonlijk dossier ambtenaar) 21 Raad van State, arrest nr , nv. Brussels Airport Terminal Company, van 9 februari 1998 (reële belangenafweging - fiscaal dossier - bezwaartermijn) 25 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 25

18 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 30 Tuesday, April 10, :40 PM Raad van State, arrest nr , NIRAS/Federale Beroepscommissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, van 14 april 2009 (Federale Beroepscommissie - gedeeltelijke openbaarheid) 35 Raad van State, arrest nr , A /X , van 21 oktober 2010 (stedenbouwkundige vergunning - bouwplannen) 45 Raad van State, arrest nr , A /X , van 23 november 2010 (vorm document - redelijkerwijs onverantwoord) 51 Raad van State, arrest nr , NIRAS/Federale Beroepscommissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, van 9 juni 2011, zoals gecorrigeerd door arrest nr van 30 juni 2011 (vereiste belang Raad van State - formele motiveringsplicht) 63 Raad van State, arrest nr , A /X , van 23 juni 2011 (vereiste belang Raad van State - officiële overheidsakten - auteursrechten) 81 Raad van State, arrest nr , A /XV1543, van 13 september 2011 (schorsingsarrest - toegang fiscaal dossier) 93 Raad van State, arrest nr , A /IX-7332, van 3 oktober 2011 (uitzondering opsporings- en gerechtelijk onderzoek - fiscaal dossier) 115 C. Rechtspraak van hoven en rechtbanken* D. Rechtspraak van het Europees hof voor de Rechten van de Mens EHRM, arrest Sunday Times t. Verenigd Koninkrijk, 24 april EHRM, arrest Leander t. Zweden, 26 maart EHRM, arrest Gaskin t. Verenigd Koninkrijk, 7 juli EHRM, arrest Guerra e.a. t. Italië, 19 februari EHRM, arrest Sîrbu e.a. t. Moldavië, 15 juni EHRM, arrest Roche t. Zwitserland, 19 oktober EHRM, arrest Sdružení Jihoieské Matky t. Tsjechië, 10 juli EHRM, arrest Damman t. Zwitserland, 25 juli EHRM, arrest Társaság a Szabadságjogokért t. Hongarije, 17 april E. Rechstpraak van het Hof van justitie* Wegwijzer / 26 Afl. 43, maart 2012

19 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 31 Tuesday, April 10, :40 PM IV. Administratieve besluiten A. Beslissingen van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Decision n de la Commission fédérale de recours pour l accès aux informations environnementales, sur un refus de donner accès aux informations environnementales (16 februari 2009) 1 Beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over een weigering om toegang tot milieu-informatie te verlenen (9 maart 2009) 5 Decision n de la Commission fédérale de recours pour l accès aux informations environnementales, sur un refus de donner accès aux informations environnementales (9 maart 2009) 13 Beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over een gedeeltelijke weigering om inzage te verlenen in een GIS-contract (11 mei 2009) 17 Beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over de weigering tot openbaarmaking van rapporten m.b.t. ziekenhuisinfecties (15 oktober 2009) 23 Beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie, over een weigering tot het geven van kopieën van aanvragen tot bijzondere machtiging, van de bijzondere machtigingen en van de verslagen over ongevallen en incidenten m.b.t. het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht (27 september 2010) 35 B. Beslissingen van de Vlaamse beroepsinstantie openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur Dossiernummer: OVB/2010/01 (dading) 1 Dossiernummer: OVB/2010/05 (geluidsmetingen) 9 Dossiernummer: OVB/2010/06 (kennelijke onredelijkheid) 17 Dossiernummer: OVB/2010/07 (onafgewerkt document) 21 Dossiernummer: OVB/2010/09 (openbaarheid van bestuur is niet altijd een subjectief recht) 25 Dossiernummer: OVB/2010/12 (belangvereiste) 29 Dossiernummer: OVB/2010/14 (disproportionaliteit van de gevraagde inspanning door het bestuur) 33 Afl. 43, maart 2012 Wegwijzer / 27

20 Openbaarheid van bestuur afl 43.book Page 32 Tuesday, April 10, :40 PM Dossiernummer: OVB/2010/15 (toegang tot assessments van medekandidaten) 37 Dossiernummer: OVB/2010/16 (kennelijke onredelijkheid vertrouwelijke commerciele informatie gedeeltelijke openbaarmaking intellectuele rechten) 43 Dossiernummer: OVB/2010/20 (toegang tot het register van onbebouwde percelen bescherming persoonlijke levenssfeer) 51 Dossiernummer: OVB/2010/25 (recht op een eerlijk proces wapengelijkheid) 57 Dossiernummer: OVB/2010/28 (reeds openbaar gemaakte informatie vertrouwelijke commerciële gegevens) 63 Dossiernummer: OVB/2010/30 (gedigitaliseerde en originele bestuursdocumenten neergelegd in een archief) 69 C. Beslissingen van de Commission de recours pour l accès à l information environnementale* V. Adviezen A. Adviezen van de commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten of van de commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur 1. Adviezen van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten ( ) CADA/94/06 Zitting van 26 september CTB/94/7 Vergadering van 26 september CADA/94/12 Zitting van 21 november Adviezen van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling Openbaarheid van bestuur Advies van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van om toegang te geven tot een nota door de administrateur-generaal van het Instituut voor Veteranen & Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers (9 maart 2009) 1 Wegwijzer / 28 Afl. 43, maart 2012

Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen

Inhoudsopgave DEEL 1. COMMENTAAR. Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst. 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord Leeswijzer Afkortingenlijst DEEL 1. COMMENTAAR 1. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen 1. Openbaarheid van bestuur: situering in het recht,

Nadere informatie

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 Openbaarheid afl_50_basisboek.book Page 13 Monday, February 11, 2013 8:48 AM INHOUDSOPGAVE Wegwijzer Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 I. Commentaar A. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur:

Nadere informatie

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 00_voorwerk.fm Page 13 Friday, January 17, 2014 10:31 AM INHOUDSOPGAVE Wegwijzer Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 I. Commentaar A. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen

Nadere informatie

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 Openbaarheid afl 60 basisboek.book Page 13 Wednesday, June 4, 2014 10:54 AM INHOUDSOPGAVE Wegwijzer Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 I. Commentaar A. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur:

Nadere informatie

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5

Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 INHOUDSOPGAVE Wegwijzer Voorwoord 1 Leeswijzer 3 Afkortingenlijst 5 I. Commentaar A. Algemene inleiding Openbaarheid van bestuur: de grondslagen 1. Openbaarheid van bestuur: situering in het recht, in

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar

INHOUDSTAFEL. Deel I Commentaar INHOUDSTAFEL Voorwoord Afkortingenlijst Deel I Commentaar A. Inleiding 1 Soorten overheidsinformatie 2 1.1 Een inhoudelijk criterium 2 1.2 Een economisch criterium 3 1.3 Een criterium met betrekking tot

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR Frankie Schram Gastprofessor faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en faculteit Rechten Universiteit Antwerpen Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004

Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Openbaarheid van bestuur decreet van 26 maart 2004 Bruno Asscherickx Voorzitter Beroepsinstantie, afdeling Openbaarheid van Bestuur Vlaamse overheid Departement Kanselarij en Bestuur openbaarheid van bestuur:

Nadere informatie

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Basisboek Klachtenmanagement afl 18.book Page 5 Monday, July 2, :51 PM. Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Basisboek afl 18.book Page 5 Monday, July 2, 2012 12:51 PM Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 5 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 6

Nadere informatie

Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19

Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19 Spreken of zwijgen.fm Page 5 Monday, November 5, 2012 10:12 AM INHOUDSTAFEL Voorwoord 3 Begrippenkader 15 Deel I Het principe: spreekrecht, ook voor ambtenaren 19 Hoofdstuk 1 De internationaalrechtelijke

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie JAARVERSLAG 2009 2 1. Overzicht van de werking Bij de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2012 ADVIES 2012-8 met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur (3)

Openbaarheid van bestuur (3) Openbaarheid van bestuur (3) Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven Medewerker Instituut voor Administratief

Nadere informatie

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1

Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 Inhoudstafel WEGWIJZER Woord vooraf 1 HOOFDSTUK 1 DE KLACHT EN DE KLAGER 1 1. Wat is een klacht? 3 1.1 Een klacht naast andere boodschappen 4 1.2 Klachten, bezwaren, beroepen en petities 9 1.3 De ene klacht

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 21 december 2015 ADVIES nr. 2015-2 Over de overeenstemming van de administratieve beroepsprocedures in de Belgische wetgeving met betrekking

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 28 september 2015 ADVIES 2015-70 over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 10 augustus 2009 ADVIES 2009-54 over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten

Nadere informatie

De hiërarchie der normen

De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen De hiërarchie der normen houdt in dat er een rangorde bestaat tussen de verschillende reglementaire teksten. Dit betekent dat een lagere norm niet mag indruisen tegen een hogere

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel T. secretariaat:

Nadere informatie

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent

Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten. Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent Aanleveren data voor machinevertalingen : juridische aspecten Joris DEENE Advocaat (associated partner Everest Law) Gastdocent Universiteit Gent 13/04/2016 Auteursrecht Auteursrecht (regelgevend kader)

Nadere informatie

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167

Inhoud Inhoud I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten II. Federale instellingen III. Gemeenschappen en Gewesten 167 Inhoud InhoudhoudPagina I. Grondwet en (quasi-)constitutionele teksten 13 1. Gecoördineerde grondwet 17 februari 1994 met concordantietabel 15 2. Besl. Voorlopig Bewind 16 oktober 1830 vrijheid van drukpers,

Nadere informatie

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur Hoofdstuk I - Algemene bepalingen Art. 1. Deze wet is van toepassing: a) op de federale administratieve overheden; b) op de administratieve

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding 2. De akten en registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters sensu latu als bron van informatie

Inhoud 1. Inleiding 2. De akten en registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters sensu latu als bron van informatie Inhoud 1. Inleiding 9 1.1 Identiteit, identiteitsgegevens en hun registratie 9 1.2 Terminologische onduidelijkheid 14 1.3 Vormen van toegang tot informatie/documenten in veelheid 16 1.4 De specifieke relatie

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-83 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het

Nadere informatie

Overzicht. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Waarom een nieuw decreet?

Overzicht. Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Waarom een nieuw decreet? Het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur Dr. Frankie Schram Doctor-assistent Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen UA Gastdocent Instituut voor de Overheid K.U.Leuven

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. Afdeling openbaarheid van bestuur

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten. Afdeling openbaarheid van bestuur Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur JAARVERSLAG 2009 2 1. Overzicht van de werking De wet van 11 april 1994 richtte de Commissie voor

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 2 juni 2014 ADVIES 2014-51 met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten over

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-81 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de notulen

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 juli 2009 ADVIES 2009-42 De interpretatie van het begrip bestuursdocument (CTB/2009/06) 2 1.

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar

BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar BASISBEGRIPPEN Julie Kerckaert Inleiding tot het Belgisch publiekrecht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Administratieve rechtshandeling... 4 1. Definitie... 4 2. Toelichting... 4 Algemeen rechtsbeginsel...

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag

Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat 70 1000 Brussel Tel.: 02-237 21 11 Instemmingsdecreten van de Vlaamse overheid betreffende kinderbijslag Op 3 juli 2017 werden de volgende decreten

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 12 december 2011 ADVIES 2011-332 over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten die

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 31 maart 2014 ADVIES 2014-27 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport

Nadere informatie

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR ADVIES OVER HET ONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR Brussel, 25 juni 2002 AXM_advies 2. ADVIES 1. INLEIDING De SERV werd op 13 juni 2002 om advies gevraagd over het ontwerp van

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie 23 mei 2016 BESLISSING nr. 2016-6 over de weigering om toegang te geven tot het veiligheidsrapport van de reactor van Doel 3 (FBC/2016/03)

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 8 augustus 2011 ADVIES 2011-299 over de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde informatie

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Nota: Openbaarheid van bestuur.doc

Nota: Openbaarheid van bestuur.doc Nota Nota: Openbaarheid van bestuur.doc Onderwerp: openbaarheid van bestuur Katelijne STEENACKERS 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel... 1 2. Definitie openbaarheid van bestuur... 1 3. Inleiding en algemene

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1

1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 INHOUDSTAFEL 1. INTERNATIONALE MENSENRECHTENBEPALINGEN Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 12 1 Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, artikel 17 3 Verdrag

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 1 februari 2016 ADVIES 2016-07 met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Thematische uitwerking

Thematische uitwerking IV Thematische uitwerking Inhoud A 10 A 20 A 25 A 30 B 5 B 10 B 20 B 30 B 40 B 50 C 10 D 10 E 10 E 20 E 25 E 30 G 20 I 10 L 10 L 20 L 30 L 40 L 50 L 60 Aangelegenheden onderworpen aan onderhandeling en

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 27 oktober 2014 ADVIES 2014-85 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2015/39 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus 20

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 13 februari 2017 ADVIES 2017-13 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.891 ------------------------------ Zitting van woensdag 12 februari 2014 -------------------------------------------------- Harmonisering van het statuut arbeider/bediende Motivering

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief

Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief Helsinki, 25 maart 2009 Doc: MB/12/2008 definitief BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET PUBLIEK TOT DOCUMENTEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk Reiner TIJS m.m.v. Wenzel TIJS Groep De Boeck NV, Brussel, 2011 Departement Larcier Gent Coupure Rechts 298

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2005 (08.06) (OR. fr) PUBLIC 9506/05 LIMITE CAB 19 JUR 221 INLEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht

Expertisecentrum Europees Recht Expertisecentrum Europees Recht ECER-infobijeenkomst Nederlands EUvoorzitterschap 2016: de Eurowob Den Haag 9 november 2015 Eurowob Transparantie: de politieke invalshoek Gabriëlle Metz Directie Integratie

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 5 september 2016 ADVIES 2016-78 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11. 1.1. Achtergrond 11. 1.2. Belangrijke vindplaatsen en codificaties van mensenrechten 14

Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11. 1.1. Achtergrond 11. 1.2. Belangrijke vindplaatsen en codificaties van mensenrechten 14 Wegwijzer Inleiding TITEL I: HET GRONDRECHT PRIVACY EN HET GRONDRECHT BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wat zijn grondrechten? 11 1.1. Achtergrond 11 1.2. Belangrijke vindplaatsen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du

Extraits de l arrêté ministériel du publié au Moniteur belge du BELAC 0-04 Rev 1-2014 Désignation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales concernant l accréditation ( article XV.2 du Code de Droit économique ) Extraits

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie