PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK"

Transcriptie

1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2010

2 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende het jaar 2010 wenst te voeren. Overeenkomstig artikel 14 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1997 betreffende de nieuwe boekhouding (N.O.B.) werden met ingang van 01 januari 2001 volgende activiteitencentra in het OCMW van Lubbeek voorzien. NB Een activiteitencentrum is een entiteit binnen het OCMW dat instaat voor een verzameling van welbepaalde taken of activiteiten. Deze activiteitencentra worden ingedeeld in : 1. Algemene diensten Dit zijn de overkoepelende organen en de administratie ten behoeve van het geheel. A.C. 100 Algemeen bestuur en centrale administratie 2. Lokaal Sociaal Beleid AC 200 Samenwerking met gemeente en sociale actoren 3. Ondersteunende diensten Dit zijn diensten die voor twee of meer activiteitencentra werken. AC 139 Centrale keuken De keuken is een ondersteunende dienst voor de "Thuisbezorgde maaltijden" en het "Dienstencentrum". 4. Operationele diensten Verstrekken rechtstreeks diensten aan de bevolking AC 832 Sociale dienst AC 834 Dienstencentrum Thuisdienstverlening aan bejaarden, zieken en gehandicapten AC 841 Dienst voor gezinszorg 2

3 AC 844 Thuisdiensten Deze omvatten : - Poetsdienst - Klusjesdienst - Thuisbezorgde maaltijden - Personenalarmsysteem - Organisatie van aangepast vervoer Thuisdienstverlening aan jonge gezinnen - Thuisopvang zieke kinderen - Onthaalgezinnen AC Serviceflats Belangrijke bemerking : Van groot belang voor de volgende jaren is het Woonzorgdecreet van 13 maart De werking van de zorgverlenende sector die gericht is op de oudere bevolking (65plus) moet niet enkel organisatieoverschrijdend zijn door bijvoorbeeld intensievere samenwerking van diensten voor bejaardenzorg, assistentiewoningen (voorheen serviceflats) en woonzorgcentra (voorheen rusthuizen), maar moet eveneens binnen het OCMW leiden tot een betere fijnafstemming tussen de AC s Dienstencentrum, Gezinszorg, Thuisdiensten en Serviceflats. De definitieve impact van dit decreet zal zich pas de volgende jaren laten gevoelen, onder meer als de uitvoeringsbesluiten voor de serviceflats (voortaan assistentiewoningen) zullen gekend zijn. We weten alvast dat in de volgende jaren zal moeten gekozen worden voor een verdere uitbreiding van de dienst Gezinszorg, dan wel dat budgettair zal moeten afgebouwd worden. 3

4 2. BESPREKING VAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN PER ACTIVITEITENCENTRUM 2.1. Algemeen bestuur en centrale administratie AC 100 Het bestuur van het OCMW Lubbeek wordt uitgeoefend door volgende organen Raad voor Maatschappelijk Welzijn 8 leden + voorzitter Vast Bureau 2 leden + voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 4 leden + voorzitter Bijzonder Comité voor Dienstencentrum + Serviceflats 2 leden + voorzitter Bijzonder Comité voor Lokaal Sociaal Beleid 2 leden + voorzitter Deze organen komen éénmaal per maand samen, met uitzondering van het bijzonder comité voor Lokaal Sociaal Beleid dat vier keer per jaar vergadert.. In dit activiteitencentrum wordt ook het privaat patrimonium en het beheer van de landbouwgronden en de bossen van het OCMW opgenomen. Einde november 2007 werd het Lokaal Sociaal Beleidsplan voor Lubbeek goedgekeurd in de OCMW-raad. Dit beleidsplan is uiteraard geen star gegeven, maar zal de volgende jaren moeten opgevolgd en geëvalueerd worden door een commissie ad hoc, die naast vertegenwoordigers van het OCMW ten minste ook vertegenwoordigers van de gemeente bevat. Jaarlijks zal er een ontmoetingsnamiddag georganiseerd worden om de bewoners van Lubbeek tijdens een informeel samenzijn te laten kennismaken met de totaalwerking van het OCMW. Dit zal gebeuren door de 65, 70 en 75-jarigen, al dan niet per leeftijdsgroep uit te nodigen voor een samenzijn in het dienstencentrum Centrale keuken AC 139 In 2010 * Blijven garanderen van kwaliteitsvolle en gezonde maaltijden door tussentijdse controle van de menu's. * Menu's controleren op het werken met seizoensgebonden en verse groenten. De mogelijkheden voor het gebruik van biologisch geteelde groenten zal hierbij onderzocht worden.. 4

5 * Werken aan een schaalvergroting door promotie te voeren voor de maaltijden zowel voor de buitendienst als voor het restaurant. * De aankopen laten gebeuren volgens de wettelijke regels, waarbij ook de aankoop van fair trade producten positief zal onderzocht worden Sociale dienst AC Algemene sociale dienstverlening Doelstelling De taak van het OCMW vertrekt vanuit de organieke wet van 08 juli Volgende drie artikels zijn belangrijk als basis voor een kwalitatieve dienstverlening: Artikel 1: "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid." Artikel 57 1: "Het OCMW heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn." Artikel 60 6 : "Waar de noodzakelijkheid zich voordoet, richt het OCMW desgevallend in het kader van een bestaande planning, inrichtingen of diensten op met een sociaal, curatief of preventief karakter, breidt deze uit en beheert deze." Het OCMW Lubbeek heeft tot taak om iedere inwoner van zijn gemeente in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, ongeacht leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, nationaliteit, politieke of filosofische overtuiging. Daartoe heeft het OCMW instellingen gebouwd en diensten opgericht : - Instellingen: Dienstencentrum "De Sleutel" en Serviceflats "Prinses Astrid" - Sociale Dienst met de algemene en specifieke dienstverlening - Uitbouw van het concept Sociaal Huis - Sociaal beleid De gemeente en het OCMW Lubbeek willen een coherent sociaal beleid voeren dat gebaseerd is op een open communicatie met de bevolking en alle betrokken actoren. Via dit beleid willen we aan alle inwoners een kwalitatieve en geïntegreerde eerstelijnsdienst- en hulpverlening bieden: - door de realisatie van een sociaal huis met lage drempel - rekening houdend met regionale en lokale evoluties - met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen die tegemoet komt aan de specifieke noden van de bevolking. In dit kader streeft het OCMW naar : Het realiseren van een basisinkomen 5

6 Het bieden van administratieve en juridische begeleiding Het opvangen van psycho-sociale problemen Het scheppen van werkgelegenheid Het aanbieden van huisvesting Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding Opties en middelen om deze doelstelling te verwezenlijken Het realiseren van een basisinkomen Verder zetten van de inspanningen om aan iedereen een basisinkomen te garanderen met alle wettelijke mogelijkheden die het OCMW ter beschikking heeft o.a. De wet op het recht op maatschappelijke integratie (RMI) van 26/05/2002 is een actievere visie van het recht op uitkeringen. Het leefloon vormt de tegenprestatie van het OCMW voor een verbintenis vanwege de betrokkene. Het recht op maatschappelijke integratie krijgt concrete vorm in hetzij een tewerkstelling, hetzij een toekenning van een leefloon, al dan niet gekoppeld aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Het subjectieve recht op maatschappelijke integratie wordt dus ingebed in een contract met de gemeenschap. De taak van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW's) moet er in bestaan te zoeken naar een participatie van iedereen aan de maatschappij. De tewerkstellingsopdracht van de OCMW's wordt door deze wet nogmaals bevestigd en versterkt. De versterking van gebruikersrechten op de volgende punten: - het recht op informatie; - de registratie en behandeling van de aanvragen; - de verplichtingen van het onbevoegde OCMW; - het recht van de aanvrager om gehoord te worden; - de motivatie van de beslissingen; - de verlenging van de termijnen voor het indienen van een beroep; - het recht op moratoire intresten in geval van vertraging. Het toekennen van voorschotten op pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslagen en geboortepremies, tegemoetkomingen voor gehandicapten, uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziekten, dringende financiële steun. Het vrijwaren of verbeteren van de bestaanszekerheid van een aantal risicogroepen door o.a. - Budgetbegeleiding/-beheer - Uitbouw van de dienst schuldbemiddeling - Bemiddeling via de lokale adviescommissie van elektriciteit, gas en water - Aanvragen tegemoetkoming gehandicapten en bejaarden - Zorgverzekering - Hulpverlening bij uithuiszetting - Bestrijden van energie-armoede - Materiele en financiële steunverlening 6

7 Het OCMW Lubbeek gaat heel bewust om met de keuze van de sociaal meest verantwoorde steun; inzonderheid met de vraag of de geldelijke steun definitief verworven is door de steuntrekker, dan wel onderworpen aan terugbetalingmodaliteiten. Het bieden van administratieve en juridische begeleiding Administratieve begeleiding bij cliënten blijft een absolute noodzaak gezien het belang en het effect op de cliëntsituaties. Een formulier slecht ingevuld of laattijdig binnen, een attest vergeten, kan zware gevolgen hebben, vandaar: Administratieve hulp en informatieverstrekking naar de bevolking toe blijft een aandachtspunt. Juridische informatie wordt door een advocaat gegeven. De eerste inlichtingen in de doolhof van wetten kan reeds een grote hulp zijn, vandaar de oprichting van een dienst rechtshulp. In samenwerking met de balie van Leuven wordt er elke eerste donderdag van de maand van uur juridisch advies gegeven door een advocaat. Dienst schuldbemiddeling doet steeds beroep op deze advocaten in het kader van de procedure voor collectieve schuldenregeling. Cliënten met juridische problemen kunnen op afspraak steeds beroep doen op deze dienst. Het opvangen van psycho-sociale problemen Het OCMW speelt op dit vlak een centrale rol en blijft zich voor alle inwoners met problemen op dit domein openstellen door: - Opvang in crisissituaties. - Samenwerking met eerste- en tweede lijnsdiensten (huisdokters, ziekenhuizen, instellingen, ). - Woonbemiddeling: hulp bieden bij het vinden van een geschikte woning en advies en bemiddeling in huurgeschillen. - Voorbereiding van cliënten en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. - Opvolgen en nazorg opdat hervalling zou vermeden worden. Het scheppen van werkgelegenheid Daar tewerkstelling een belangrijke hefboom is om bestaanszekerheid blijvend te realiseren wil het OCMW voor de zwakkeren een brug slaan naar tewerkstelling door toeleiding naar de geëigende kanalen (begeleiding, bemiddeling- of door zelf initiatieven te nemen). De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voorziet in artikel 60 7 de mogelijkheid voor het OCMW om zelf als werkgever op te treden en een persoon te werk te stellen voor een bepaalde periode om een recht op een sociale uitkering te verwerven, inzonderheid het recht op werkloosheidsuitkeringen. De invoering van het leefloon voorziet een individueel contract voor integratie en werk. Iedere meerderjarige jongere krijgt voortaan recht op tewerkstelling van het OCMW. Werk wordt zeer breed opgevat en kan zowel in de reguliere sector, via begeleide 7

8 tewerkstelling, via wedertewerkstellingsprogramma's maar ook via het OCMW dat als werkgever kan optreden. Het OCMW moet een tewerkstelling zoeken die aangepast is aan de persoonlijke situatie van de jongere. Conform zijn opdracht zoekt het OCMW naar de meest gepaste hulp. Om de dienstverlening naar de cliënten op het vlak van tewerkstelling te bevorderen en te optimaliseren vaardigde het OCMW een vertegenwoordiger af in het dagelijks beheer van de lokale werkwinkel voor Lubbeek Bierbeek - Holsbeek. Deze lokale werkwinkel, genaamd "De Drie Beken" brengt alle diensten samen die iemand moet raadplegen die op zoek is naar werk. Consulenten van VDAB, ATB, PWA, RVA, gemeente en OCMW participeren hier aan een zo ruim mogelijke dienstverlening op vlak van het lokaal tewerkstellingsniveau. Verder wordt er samengewerkt met PWA en de regionale tewerkstellingsbureaus van de overheid en interim-kantoren. Het aanbieden van huisvesting aan personen met woonproblemen. Waar in de voorgaande jaren de problematiek van geschikte huisvesting zich vooral toespitste op asielzoekers, merken we dat ook de autochtone bevolking steeds meer geconfronteerd wordt met huisvestingproblemen. Het OCMW werd in 2008 lid van de huurderbond, waardoor cliënten er gratis terecht kunnen voor gespecialiseerd advies. Er werd in de loop van 2008 dan ook een personeelslid in het bijzonder gelast met het begeleiden van het cliënteel naar de gebruikelijke huurmarkt, en tegelijk werd getracht een weliswaar beperkt aanbod te creëren van woningen dat de cliënten moet toelaten een moeilijke periode te overwinnen. Het OCMW Lubbeek is toegetreden tot het Sociaal Verhuurkantoor Hageland. Een poging om alle huurhuizen op het grondgebied van Lubbeek over te dragen aan het Sociaal Verhuurkantoor is spaak gelopen. Het geven van een lokale mantelzorgpremie. Vanaf 2008 ontvangen inwoners vanaf een bepaalde leeftijd, en die net niet kunnen genieten van de Vlaamse mantelzorgpremie, van een lokale premie (binnen de gestelde criteria.). Deze premie is een aanvulling op de doelstellingen van de thuisdiensten om mensen zo lang als mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten verblijven. (zie verder). Sinds de inwerkingtreding van dit reglement werden aanpassingen doorgevoerd inzake een automatische toekenning vanaf een leeftijdsgrens (geen verder onderzoek inzake zelfredzaamheid) en een versoepeling van de voorwaarden in de BEL schaal (geen aparte voorwaarden inzake activiteiten dagelijks leven (adl). Anderzijds wordt enkel nog de BEL-schaal aanvaard als indicatiestellend insgtrument. Tenslotte heeft het OCMW van Lubbeek zelf een dienstenchequebedrijf opgericht. Ook bij de poetsdiensten in dit systeem wordt voorrang gegeven aan het helpen van de hulpbehoevenden in Lubbeek. 8

9 Vluchtelingenbeleid Vaststelling De OCMW s worden ertoe aangespoord om asielzoekers op te vangen op het grondgebied van de gemeente waaraan ze worden toegewezen. Bij arrest van 27 juni 2003 heeft de Raad van State de ministeriële omzendbrief van 24/06/2002, betreffende de ten laste neming door de Staat van de maatschappelijke dienstverlening, geannuleerd. Dit betekent dat het OCMW de terugbetaling van de steunverlening van 100 % kan bekomen wanneer de asielzoeker op het grondgebied van de gemeente woont ofwel aan de hand van een overtuigend geïndividualiseerd dossier kan aantonen dat er effectief inspanningen werden geleverd om de asielzoeker op eigen grondgebied te huisvesten. De POD Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu herleidt de terugbetaling van de steun tot 50 % wanneer een asielzoeker niet in Lubbeek gehuisvest is. Waar het de voorbije jaren, gelet op het stijgend aantal ontvankelijk verklaarde vluchtelingen, aangewezen was om uit te kijken naar huisvesting voor de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen op grondgebied Lubbeek, is de situatie nu, einde 2009, ernstig veranderd door het opschorten van het spreidingsplan in De verwachting dat het aantal mensen met het statuut van kandidaat-vluchteling dat steun ontvangt van het OCMW Lubbeek, in 2009 tot nul zou herleid worden, is niet bewaarheid door het terug invoeren van een spreidingsplan. Het quotum voor de gemeente Lubbeek ligt aan de ene kant hoger dan vroeger, aan de andere kant is de toestroom van nieuwe kandidaat politiek vluchteling tot einde 2009 zeer beperkt te noemen. Deze terugval van het aantal steuntrekkende kandidaat politiek vluchtelingen had uiteraard financiële gevolgen, die vooral hun weerslag hadden en hebben inzake de uitgaven voor de vluchtelingen waarvoor de FOD slechts 50% van de kosten terugbetaalt aan het OCMW. Mocht het spreidingsplan zich terug sterker laten gevoelen, zullen budgettaire aanpassingen zich wellicht opdringen. Opties en middelen om deze doelstelling te verwezenlijken - Twee personeelsleden werden in het verleden vrijgesteld om uitsluitend aan de opvang en begeleiding kandidaat politiek vluchtelingen te doen. Gezien de afname van het aantal toegewezen vluchtelingen, werd deze personeelsinzet meer dan gehalveerd in de loop van (het aldus vrijgesteld personeelslid richt zich op een bredere woningnood (zie hierboven), terwijl het andere in de loop van 2008 ook belast werd met het beheer van de klusjesdienst). - Het voorschieten van huurwaarborgen aan asielzoekers, indien de asielzoeker niet op het grondgebied verblijft om reden van gebrek aan beschikbare en geschikte huurwoningen in de gemeente Lubbeek. - Individueel wordt onderzocht in hoeverre een steun, gelijkwaardig aan een equivalent leefloon, kan worden toegekend aan kandidaat politiek vluchtelingen bij hun aankomst bij het OCMW. 9

10 - Asielzoekers in regel stellen met de ziekteverzekering door ze aan te sluiten bij een mutualiteit naar keuze. Bij gebrek aan keuze wordt de asielzoeker bij een neutraal ziekenfonds aangesloten. Dit alles om de uitgave aan medische en farmaceutische kosten te beperken. - Asielzoekers informeren over het aanbod van Nederlandse taallessen door hen door te verwijzen naar de VDAB, taallessen van SIAL, open school, onthaalhuizen, Huis van het Nederlands, - Bevorderen van de tewerkstelling van ontvankelijk verklaarde asielzoekers door contacten te leggen met de VDAB, wonen en werken, Samen met de asielzoekers een sollicitatiebrief en een CV opstellen. - Samenwerken met SIAL, deelnemen aan informatieve vergaderingen. - Samenwerken met tolken en vertaalbureau voor de vertaling van documenten & formulieren. - Opvolgen van het inburgeringbeleid Lokaal dienstencentrum "De Sleutel" AC 834 MISSIE VAN HET DIENSTENCENTRUM DE SLEUTEL Het lokaal dienstencentrum is een open huis waar iedereen terecht kan voor: o ontspanning: u vindt er recreatieve activiteiten en een ontmoetingsplaats met uw medemens; o vorming: zodat u kan bijleren en ontwikkelen; o informatie: u kan er terecht met al uw vragen en problemen. Het lokaal dienstencentrum tracht bestaande dienstverlening te coördineren en biedt zelf diensten aan waar nodig. Zo zorgt het lokaal dienstencentrum voor een sociaal vangnet en zorgt het ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. KERNOPDRACHT Het lokaal dienstencentrum De Sleutel zorgt ervoor dat alle inwoners van Groot- Lubbeek zo lang mogelijk zelfstandig en kwaliteitsvol in hun eigen omgeving kunnen wonen met aandacht voor de geïntegreerdheid in de gemeenschap. Algemeen zal gestreefd worden de nadruk nog sterker te leggen op de cliënten van de thuiszorg en hun specifieke noden. Tegelijk zal in de communicatie met de buitenwereld de nadruk gelegd worden op de werking van dienstencentrum De Sleutel, die niet gebonden is aan de financiële situatie van de cliënt. 10

11 ERKENNINGVOORWAARDEN De erkenningvoorwaarden waaraan een lokaal dienstencentrum moet voldoen staan beschreven in het thuiszorgdecreet van 14 juli Verder dient het lokaal dienstencentrum te beantwoorden aan de voorwaarden betreffende de kwaliteitszorg gevat in het ministerieel besluit van 22 maart INVULLING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN Voorwaarden betreffende de hulp- en dienstverlening Activiteiten van recreatieve aard Een lokaal dienstencentrum organiseert activiteiten ten behoeve van een individuele gebruiker of een groep gebruikers, die gericht zijn op ontmoeting, ontspanning en zinvolle tijdsbesteding, en tot doel hebben het sociaal netwerk te versterken. Enerzijds dienen we jaarlijks minstens 75 groepsactiviteiten van recreatieve aard te organiseren, en dit verspreid over minstens 5 verschillende soorten. Anderzijds moet er in de ontmoetingsruimte ten allen tijde een vrijblijvend aanbod van recreatieve activiteiten beschikbaar zijn. Om aan deze voorwaarde te voldoen organiseert het lokaal dienstencentrum volgende activiteiten: - In het cafetaria zijn er steeds enkele gezelschapsspelen die onze bezoekers kunnen spelen. - Dansnamiddagen, optredens en feesten zoals: diner-dansants, optredens in samenwerking met Cubido, carnavalnamiddagen, moeder- en vaderdagfeesten, - Eetdagen zoals: mosselfeest, pannenkoeken, kaas en wijn, - Gezelschapsspelnamiddagen zoals: kaartspel, vlaaienloten, quiz, - Uitstappen: culturele uitstappen naar musea, stadsbezoeken, bedrijfsbezoeken, - Recreatieve hobbyactiviteiten zoals: club-creatief, groepshandwerk Activiteiten van vormende aard Een lokaal dienstencentrum biedt activiteiten aan die gericht zijn op de persoonlijke ontwikkelingen en de verrijking op vlak van kennis en/of vaardigheden van de gebruikers. Jaarlijks dienen er 100 vormende groepsactiviteiten georganiseerd te worden gespreid over minstens 5 verschillende soorten. Om aan de voorwaarden te voldoen organiseert het lokaal dienstencentrum volgende activiteiten van vormende aard: - Taalcursussen: Spaans, Engels, Duits, Italiaans, Frans. 11

12 - Computercursussen: beginnerscursus, internet en , Word, Word voor gevorderden, Excel, - Hobbycursussen: bloemschikken, kantklossen, keramiek bruchen, - Bijscholingscursussen: vingers aan de knoppen, Nederlands de nieuwe spelling, - Varia: ontspanningstechnieken, geheugentraining, tai-chi, Activiteiten van algemeen-informatieve aard Deze activiteiten zijn erop gericht, aan een individuele gebruiker of een gebruikersgroep, informatie over te dragen over onderwerpen die relevant zijn voor het behoud of de verhoging van de zelfstandigheid of de emancipatie van de gebruiker. Deze informatie draagt bij tot de integratie van de gebruiker in de lokale leefgemeenschap. Hiervoor dient het lokaal dienstencentrum: Een werking uit te bouwen waarbij de bewoners van de lokale leefgemeenschap uitgenodigd worden om advies en informatie te vragen; Jaarlijks 10 vormende activiteiten in te richten voor een gebruikersgroep; Op minstens 3 andere wijzen aan de bewoners van de lokale leefgemeenschap algemene informatie aanbieden; In staat zijn de gebruikers door te wijzen naar de meest geschikte persoon of voorziening. Het dienstencentrum De Sleutel tracht aan deze voorwaarde te voldoen door volgende activiteiten aan te bieden of volgende initiatieven te nemen: Bij nieuwe, relevante informatie voor de gebruikers van het lokaal dienstencentrum en de inwoners van onze lokale leefgemeenschap wordt deze informatie in het tweemaandelijkse gemeentelijk informatieblad en in de brochure van het dienstencentrum gepubliceerd. Verspreid over het jaar organiseert het lokaal dienstencentrum 10 informatiemomenten voor gebruikersgroepen. Het gaat hier dan vooral om: - medische informatie omtrent gezondheid en gezondheidspreventie, - informatie omtrent sociale maatregelen zoals bijvoorbeeld verwarmingstoelagen e.d, - actuele problematieken zoals: Wat is een pandemie?, CO-vergiftiging, e.d. - juridische informatie - regionale culturele informatie. Het lokaal dienstencentrum zorgt ervoor dat bewoners kunnen gebruik maken van het internet. De gebruikers kunnen gratis het internet consulteren en indien nodig hierbij geassisteerd worden door één van de medewerkers van het lokaal dienstencentrum. Bedoeling is deze computerruimtes uit te rusten met nieuwe laptops, verbonden met een draadloos internet. In het lokaal dienstencentrum bevindt zich een informatiezuil van de Vlaamse gemeenschap waarin bezoekers tal van informatiebrochures vinden. In het lokaal dienstencentrum beschikken we over een sociale kaart welke wij kunnen consulteren via het internet. Verder werken wij steeds onze zelf 12

13 samengestelde informatiegids bij. Gebruikers kunnen op eenvoudige vraag de delen van deze gids opvragen om zo hun hulpvraag te beantwoorden. Het gaat hier enerzijds over adressen van huisdokters, pedicuren, ziekenhuizen, rustoorden, serviceresidenties. Anderzijds wordt er informatie doorgegeven over welke instelling welke soort dienstverlening biedt, brochures omtrent wonen en aanpassing van de woning, zorgverzekering, dienstencheques, thuiszorg, en nog veel meer Optionele werkzaamheden Als lokaal dienstencentrum dienen we 5 van de 9 hieronder opgesomde optionele werkzaamheden uit te voeren. Namelijk: Aanbieden van warme maaltijden Aanbieden van hulp bij boodschappen Aanbieden van hulp bij huishoudelijke klussen Aanbieden van buurthulp Nemen of ondersteunen van initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of verhogen; Uitlenen van personenalarmtoestellen; Organiseren van de dienstverlening van een personenalarmcentrale; Organiseren van activiteiten voor specifieke doelgroepen. Aanbieden van hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven, inzonderheid hygiënische zorg. Het lokaal dienstencentrum De Sleutel koos voor volgende optionele activiteiten: Aanbieden van warme maaltijden Aanbieden van hulp bij huishoudelijke klussen Aanbieden van initiatieven die de mobiliteit verhogen Uitlenen van personenalarmtoestellen. Aanbieden van hulp bij boodschappen Activiteiten van het dagelijks leven inzonderheid hygiënische zorg Wassalon Administratieve hulp Strijkatelier Activiteiten betreffende hulp in het dagelijkse leven Een lokaal dienstencentrum biedt hulp aan bij activiteiten in het dagelijks leven. Deze hulp dient aangeboden te worden onder minstens 3 vormen. Het dienstencentrum De Sleutel koos hier voor: - een wassalon - administratieve hulp - strijkatelier (sinds 2006) Kwaliteitsplanning Jaarlijks dient het lokaal dienstencentrum een kwaliteitsplan in te dienen met hierin gevat verbeterpunten op het vlak van kwaliteit die in het volgende jaar zullen gerealiseerd worden. 13

14 In 2010 willen we verder aandacht besteden aan de procedure rond inspraak, de procedure rond permanent aanspreekpunt en de klachtenprocedure. Dit houdt in dat de beschikbare procedures verder worden uitgewerkt en onder aandacht van de gebruiker van het lokaal dienstencentrum worden gebracht door een gerichte promotiecampagne omtrent de uit te werken procedure. Op deze wijze wordt ook tegemoet gekomen aan de vereisten terzake van het nieuwe Woonzorgdecreet Thuisdienstverlening aan bejaarden, zieken en gehandicapten Doelstelling De verschillende thuisdiensten van het OCMW hebben als doel hun cliënten in de mogelijkheid te stellen om zo lang mogelijk in de beste omstandigheden in hun thuissituatie te verblijven. Deze doelstelling sinds jaren wordt in het Lokaal Sociaal Beleidsplan als topprioriteit naar voor geschoven. Onze diensten voldoen alsnog aan de voorwaarden van het nieuwe Woonzorgdecreet. Tegen 2015 zal deze dienst echter moeten uitbreiden naar ten minste 10 FTE s, wat inhoud dat er een tweetal voltijdse krachten zal moeten bijkomen in vergelijking met het effectief op 1 januari Het is momenteel echter nog niet volledig duidelijk welke financiële gevolgen hieraan zullen verbonden worden. Opties en middelen om deze doelstelling te realiseren Dienst voor gezinszorg AC 841 De dienst voor gezinszorg is reeds erkend 1 januari 1994 met erkenningsnummer De dienst is voor uren gesubsidieerd. Doelstelling De dienst voor gezinszorg biedt hulp aan gezinnen, bejaarden en minder-validen die niet of onvoldoende in staat zijn de gewone dagelijkse gezins-, huishoudelijke en verzorgde taken te vervullen. De hulp die geboden wordt kan preventief, herstellend, verzorgend of palliatief zijn. Kaderend in de regelgeving van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wil de dienst zich bij voorkeur richten tot: * hoogbejaarden * alleenstaanden of cliënten met weinig of geen mantelzorg * intensief zorgbehoevenden * personen met specifieke problemen (dementie, palliatieve situatie, ) Op de dienst voor gezinszorg werken momenteel 8,4 VTE verzorgenden waarvan één voltijds personeelslid eveneens ingeschakeld wordt in de thuisopvang van zieke kinderen Andere thuisdiensten AC

15 2.5.2/1 Poetsdienst In de poetsdienst werken 11,3 VTE helpsters (in grote meerderheid gesubsidieerde contractuelen). De dienst is aldus in staat om maximaal 125 cliënten per week te bedienen (1 cliënt per halve werkdag). Omwille van de vergrijzing is de vraag soms groter dan het aanbod, waardoor mensen op een wachtlijst moeten geplaatst worden. Deze mensen wordt eveneens de mogelijkheid geboden over te schakelen op het aanbod van poetsdienst met dienstencheques. Vanaf 1 januari 2009 werden de tarieven aangepast. Het is de bedoeling een verdere differentiatie door te voeren voor de hogere inkomens. Het blijft dan ook waarschijnlijk dat een aantal cliënten zullen opteren om te betalen met dienstencheques (zie verder ). Een evenredig aantal personeelsleden zal dan in deze dienst verder tewerkgesteld worden /2 Klusjesdienst Door de uitbreiding van de klusjesdienst met een derde klusjesman, momenteel in een contract art. 60, nadien mogelijk met een seizoenscontract tijdens zomerperiode, kunnen mensen sneller geholpen worden bij het uitvoeren van een klus /3 Dienst warme maaltijden In twee simultane maaltijdrondes kunnen de maaltijden bij iedere cliënt geleverd worden tussen 11u en 13u /4 Dienst teletoezicht Personenalarmsysteem (via werking Dienstencentrum) Plaats binnen de dienstverlening Deze dienstverlening is een onderdeel van de optionele activiteiten van het lokaal dienstencentrum De Sleutel en kadert verder in de thuishulpverlening van het OCMW Lubbeek. Doelgroep Deze telealarmsystemen zorgen ervoor dat inwoners van Groot-Lubbeek die alleenstaand zijn of vaak alleen zijn en het fysiek moeilijker hebben toch zelfstandig kunnen blijven wonen. Bij deze bevolkingsgroep bestaat er steeds een risico op het vlak van toezicht. Deze mensen vallen vaak makkelijker of voelen zich onveilig. Het telealarmsysteem zorgt ervoor dat zij in een noodsituatie op een eenvoudige wijze beroep kunnen doen op een hulpverlener. Teleserv Sinds 2002 doet het OCMW Lubbeek een beroep op de firma Teleserv Telealarm voor de organisatie van de personenalarmcentrale en de plaatsing van de alarmsystemen bij de inwoners van Groot-Lubbeek. 15

16 De firma Teleserv zorgt dus voor een 24/24 uur permanentie zodat elke hulpvraag of alarmoproep van de gebruikers kan beantwoord en afgehandeld worden. Werking van het alarmsysteem Het telealarm bestaat uit enerzijds een alarmzendertje dat aan de pols of de hals gedragen kan worden. Hiermee kan een er een alarmsignaal gestuurd worden naar het ontvangsttoestel. Het ontvangsttoestel wordt aangesloten via de telefoonlijn. Dit toestel ontvangt de alarmmelding van de zender en geeft dit via de telefoonlijn door aan de oproepcentrale. De operator die de oproepcentrale bediend kan onmiddellijk een conversatie voeren met de gebruiker. Zo kan men nagaan van welke aard de noodsituatie is. De operator verwittigd dan een van de contactpersonen van de gebruiker en indien nodig de hulpdiensten of de huisarts van de gebruiker. De operator blijft verbonden met de gebruiker tot de hulpverlener hem heeft bereikt. Op dit ogenblik zijn er 10 mensen verbonden met ons tele-alarmsysteem /5 Organisatie van aangepast vervoer Plaats binnen de dienstverlening Deze dienstverlening is een onderdeel van de optionele activiteiten van het lokaal dienstencentrum De Sleutel en kadert verder in de thuishulpverlening van het OCMW Lubbeek. Doelgroep De dienstverlening wordt georganiseerd voor inwoners van Groot-Lubbeek die minder mobiel zijn. Personen dus die niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of andere beschikbare vervoersmiddelen. Werking van de dienst aangepast vervoer Voor deze dienst aangepast vervoer is er een busje aangekocht door het OCMW Lubbeek waarmee er sinds 2006 vervoer georganiseerd wordt. Het busje zorgt ondermeer voor het vervoer van inwoners van Groot-Lubbeek naar: de activiteiten van het lokaal dienstencentrum De Sleutel tweewekelijkse vaste uitstappen naar de winkel of een markt kleine groepsuitstappen met gebruikers van het lokaal dienstencentrum of bewoners van de serviceresidentie Prinses Astrid 2.6. Thuisdienstverlening aan jonge gezinnen Doelstelling De combinatie werken/gezin is in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken. Kwaliteitsvolle kinderopvang is hierdoor een noodzaak geworden. Met onderstaande initiatieven wil het OCMW een zo kwalitatief mogelijke opvang, verzorging, begeleiding en dienstverlening bieden aan de jonge gezinnen en hun 16

17 kinderen. Opties en middelen om deze doelstelling te realiseren Dienst opvanggezinnen In 1990 gestart in samenwerking met de dienst onthaalgezinnen van de Stad Tienen wensen wij de volgende jaren deze samenwerkingsovereenkomst te houden. Naar de onthaalmoeders (momenteel gedaald tot 1) toe zal de startpremie / Sinterklaasaktie behouden blijven met o.a.: * aankoop van speelgoed * toekenning van premie bij deelname aan vormingsavonden en studiedagen i.v.m. kinderen Tevens zal aandacht besteed worden opdat deze onthaalmoeders zullen blijven beantwoorden aan alle professionele vereisten die aan hen gesteld worden door de hogere overheid (vb EHBO-vorming) Thuisopvang voor zieke kinderen Deze dienst wordt verzekerd door 1 voltijds kinderverzorgster die eveneens ingeschakeld wordt in de dienst gezinszorg indien er geen aanvragen voor thuisopvang zijn Serviceflats AC 924 MISSIE VAN DE SERVICERESIDENTIE PRINSES ASTRID De serviceresidentie Prinses Astrid is een door de Vlaamse overheid erkende, beschermde woongelegenheid voor senioren die moeilijkheden ondervinden om in hun huidige woonsituatie zelfstandig te blijven wonen. De organisatie staat open voor iedere senior die, ongeacht hun herkomst en hun ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging, behoefte heeft aan beschermd wonen en streeft naar het behoudt van zijn zelfstandigheid. De serviceresidentie biedt woongelegenheid aan senioren, voortaan overeenkomstig de bepalingen van het Woonzorgdecreet vanaf 65 jaar, die niet constante medische begeleiding of toezicht nodig hebben en die nog onafhankelijk willen zijn maar dit in hun huidige woonsituatie niet meer kunnen.. Onze serviceresidentie biedt aan zijn bewoners een geïndividualiseerd verblijf met aandacht en respect voor iedere persoon. De serviceresidentie verstrekt aan zijn bewoners een aangepaste woonomgeving. De bewoners kunnen een beroep doen op een aantal ondersteunende diensten zoals: poetsdienst, dienst voor gezinshulp, klusjesdienst, warme maaltijden, wassalon en 17

18 boodschappendiensten, noodoproepsysteem in elke flat, zodat het zelfstandig wonen eenvoudiger wordt gemaakt. Aangezien iedere bewoner vrij is zijn verblijf in onze residentie in te richten naar zijn wensen en noden, treden de ondersteunende diensten slechts op wanneer er een duidelijke hulpvraag wordt gesteld. De onmiddellijke nabijheid van het dienstencentrum verschaft daarenboven recreatieve, vormende en informatieve activiteiten. Om aan zo veel mogelijk noden en wensen van de bewoners te voldoen wordt er ook samengewerkt met externe diensten. Zo trachten wij te streven naar een actueel dienstaanbod en een permanente verbetering van onze werking. De zelfstandigheid van onze bewoners houdt ook in dat zij recht hebben op informatie over onze serviceresidentie en dat zij inspraak hebben in beslissingen omtrent onze residentie. We trachten ook de familieleden en de directe kennissen van onze bewoners te betrekken in onze werking en houden ons eraan hun vragen correct te beantwoorden. KERNOPDRACHT Onze organisatie ziet het als zijn kernopdracht ervoor te zorgen dat onze bewoners zelfstandig en kwaliteitsvol kunnen blijven wonen, met of zonder de ondersteuning van hulpverlenende diensten. Serviceresidentie Prinses Astrid wil een organisatie zijn die respect opbrengt voor de individuele persoonlijkheid van zijn bewoners en aandacht heeft voor de relaties van onze bewoners. Waar gewenst of nodig zal onze residentie de nodige ondersteuning aanbieden. ERKENNINGSVOORWAARDEN De erkenningsvoorwaarden waaraan een serviceresidentie moet voldoen staan beschreven in het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 1985 Verder dient de serviceresidentie te beantwoorden aan de voorwaarden betreffende het kwaliteitszorg gevat in het ministerieel besluit van 10 december Als enig onderdeel van het Woonzorgdecreet zijn de bepalingen inzake de assistentiewoningen (vervangt de reglementering van de serviceflats) nog niet van toepassing. Voorlopig is het ook nog niet geheel duidelijk hoe de interactie tussen de vroegere en nieuwe regeling zal geschieden. INVULLING VAN DE ERKENNINGSVOORWAARDEN Vormen van hulpverlening De bewoners van de serviceresidentie Prinses Astrid kunnen via het OCMW Lubbeek en het lokaal dienstencentrum De Sleutel een beroep doen op volgende dienstverlening: - Poetsdienst - Gezinshulp 18

19 - Klusjesdienst - Warme maaltijden in de serviceflat - Warme maaltijden in het restaurant van het dienstencentrum - Noodoproepsysteem - Boodschappendienst Verder kunnen de bewoners ook gebruik maken van hulp op administratief en praktisch vlak. Ze kunnen hiervoor terecht bij de dagelijks verantwoordelijke van de serviceresidentie. Buiten de hulp- en dienstverlening aangeboden door het OCMW kunnen de bewoners van de serviceresidentie steeds gebruik maken van aanvullende of vervangende dienstverlening van andere hulpverleningsorganisaties bijvoorbeeld: thuisverpleging door wit-gele kruis, gezinszorg door familiehulp. Zij hebben de vrije keuze om gebruik te maken van elke hulp- en dienstverlening aangeboden door de organisaties van hun keuze Aangepast huisvesting De serviceresidentie Prinses Astrid bestaat uit 40 serviceflats die zo ontworpen zijn dat oudere personen met kleine fysieke problemen geen hinder ondervinden bij het verplaatsen. De deuren zijn breder, er zijn geen drempels in de flat, er is een lift aanwezig, e.d. De gebruikte materialen in de serviceflat zijn zodanig gekozen dat de bewoner zo lang mogelijk zelf kan instaan voor het onderhoud ervan. De inrichting van de flat draagt ertoe bij dat de bewoner langer zelfstandig kan zorgen voor zijn persoonlijke hygiëne en voor de bereiding van zijn eigen maaltijden Beschermde woonomgeving Vele senioren die de keuze voor een serviceflat maken ervaren thuis een gebrek aan toezicht. Ze zijn alleenstaand, buren en kinderen zijn gedurende de dag uit werken zodat ze veel alleen zijn. Zo ontstaat er een gebrek aan sociaal contact, sociale controle en een onveiligheidsgevoel. In een serviceflat bevinden ze zich tussen leeftijdsgenoten zodat het sociaal contact wordt verhoogt. Doordat er zich 40 flats in hetzelfde gebouw bevinden is er ook een gezonde vorm van sociale controle. Het vernieuwde alarmsysteem van de serviceresidentie, welk 24 uur op 24 wordt beantwoordt door de OCMW administratie of de inwonende conciërge, draagt bij tot een algemeen veiligheidsgevoel. Ook de toegangsdeur die enkel door de bewoners van de serviceresidentie kan geopend worden versterkt dit gevoel. 19

20 Kwaliteitsplanning Jaarlijks dient de serviceresidentie een kwaliteitsplan in te dienen met hierin gevat de verbeterpunten op het vlak van kwaliteit die in het volgende jaar zullen gerealiseerd worden. In 2010 willen we verder werken aan de procedure rond klachtenprocedure en de procedure rond verwerven en doorgeven van informatie. Deze procedures zullen andermaal onder de loep worden genomen tijdens de trimesteriele bewonersraad. Na de bewonersraad worden de besproken punten via een nieuwsbrief nog ten ieders attentie gebracht. Voor de serviceresidentie Prinses Astrid plannen we jaarlijks ook een bewonersenquête waarop zij kunnen aangeven wat er voor hen vorig jaar goed of fout verlopen is. Deze enquête wordt op zijn beurt besproken op een bewonersraad. De opvolging van de enquête en de acties die ondernomen dienen te worden kunnen ook zo ter kennis gebracht worden Doelstellingen voor maandelijks worden er ontmoetingsmomenten georganiseerd met de bewoners waarop ook de verjaardagen van de bewoners worden gevierd. - inrichting van de gangen van de serviceresidentie - tweewekelijkse winkeluitstappen of marktuitstappen Uitbreiding aantal flats Ook in Lubbeek is er duidelijke nood aan bijkomende huisvesting, aangepast aan de specifieke noden van de oudere inwoners. Het OCMW onderzoekt dan ook momenteel, in overleg met de gemeente, of, hoe en waar bijkomende serviceflats kunnen gebouwd worden. Deze plannen kennen voorlopig nog geen weerslag in het budget, maar zullen desgevallend geconcretiseerd worden in de vorm van nieuwe investeringsprojecten ter grootte van ongeveer 6 miljoen euro, die bij wijze van begrotingswijziging zullen mogelijk gemaakt worden. De huidige werkhypothese betreft de bouw van bijkomende flats in 3 bouwlagen van 10 appartementen op de huidige site. Hiertoe werd reeds een stedenbouwkundig attest nr 2 verkregen Nieuwe diensten Dienstencheques In 2005 werd de dienst dienstencheques opgestart. Op 17 mei 2004 werd het OCMW van Lubbeek erkend als onderneming in het kader van de dienstencheques met erkenningsnummer

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN LUBBEEK BELEIDSNOTA BUDGET 2009 1. INLEIDING De beleidsnota verwoordt het beleid dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gedurende

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013

BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 BESTUURSAKKOORD TUSSEN GEMEENTE EN OCMW NEVELE 2008-2013 De gemeente en het OCMW van Nevele komen overeen om een lokaal geïntegreerd welzijnsbeleid te voeren. Daartoe worden volgende afspraken gemaakt.

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Aanvraag in het kader van de

Aanvraag in het kader van de Aanvraag in het kader van de U kunt dit aanvraagformulier gebruiken om de terugbetaling aan te vragen van niet-medische kosten of om een vergoeding te verkrijgen indien u thuis door een mantelzorger verzorgd

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie.

Beleidsnota 2014. De SD wordt voor een optimale dienst- en hulpverlening aan de cliënten ondersteund middels vorming, supervisie en documentatie. Mens Het verzekeren van de hulp- en dienstverlening aan de inwoners met verblijf in Bocholt zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt a.d. menselijke waardigheid, rekeninghoudend met de wettelijke

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD TIENEN REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE Artikel 1 - Principe Binnen de perken van het goedgekeurde budget

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten

Voorstel van resolutie. betreffende het automatisch toekennen van een tenlasteneming van de Vlaamse zorgverzekering voor palliatieve thuispatiënten stuk ingediend op 2262 (2013-2014) Nr. 1 30 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van mevrouw Vera Van der Borght, de heer Peter Gysbrechts, de dames Gwenny De Vroe en Lydia Peeters en de heren

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling

OCMW Lede - Beleidsnota 2009. Sociale dienstverlening. Financiële steun. Tewerkstelling OCMW Lede - Beleidsnota 2009 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2009. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2009 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge

Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Werking / dienstverlening OCMW Tielt Winge Deze nota is tot stand gekomen met gegevens en informatie op basis van het jaarverslag 2010. I. Werking Personeel Vastbenoemden : 20 7 voltijdse 13 deeltijdse

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering VSB-01-161222 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement

Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Premie voor zorgbehoevende kinderen Reglement Het OCMW Tervuren wenst kinderen met een hoge zorgbehoefte bijkomend te ondersteunen. De gezinnen van deze kinderen worden geconfronteerd met hogere kosten

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota.

B E L E I D S N O T A 2008-2010. Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008. De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. B E L E I D S N O T A 2008-2010 Geactualiseerde versie DIENSTJAAR 2008 De beleidsnota bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsopties ten aanzien

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

1.GEBRUIKERSGERICHT Rusthuizen, dagverzorging en kortverblijf Serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Bijlage bij het Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met (B.S. 28.III.2002).

Nadere informatie

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt

Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Als thuis blijven wonen moeilijk wordt Herent-Winksele-Veltem-Beisem Het is ieders droom om zo lang mogelijk op een zelfstandige manier thuis te blijven wonen. In elk leven komt er echter een moment waarop

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg

Reglement: Opnamereglement assistentiewoning. Woonzorg Reglement: Opnamereglement assistentiewoning 14.10.2014 Woonzorg pagina 1 van 5 OPNAMEREGLEMENT ASSISTENTIEWONINGEN TEN HOVE & CENTRUM VAN KOEKENBEEK Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten

Oncologisch Centrum Sociale dienst. Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Oncologisch Centrum Sociale dienst Wegwijs in de voorzieningen voor kankerpatiënten en hun naasten Inhoud 1. De Vlaamse Zorgverzekering (VZ)...5 2. De hospitalisatieverzekering...6 3. Tussenkomst in reisonkosten

Nadere informatie

www.vlaamsezorgverzekering.be

www.vlaamsezorgverzekering.be www.vlaamsezorgverzekering.be De Vlaamse zorgverzekering wil een (gedeeltelijke) dekking bieden van kosten voor niet-medische zorgen verleend aan een zorgbehoevende vernieuwde regeling vanaf 2003 om zorgverzekering

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997

DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 DECREET BETREFFENDE HET ALGEMEEN WELZIJNSWERK - 19 DECEMBER 1997 PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD: 17 FEBRUARI 1998 Algemene bepalingen Algemene opdracht, doelstellingen, taken en werkingsprincipes Taken

Nadere informatie

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra

Welzijn op maat. www.ocmw-leuven.be. Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Welzijn op maat Van Algemeen maatschappelijk werk tot Zorgcentra Een menswaardig bestaan bieden aan elke Leuvenaar. Daar maakt OCMW Leuven elke dag werk van. Jaarlijks helpen we duizenden behoeftige mensen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT KLUSJESDIENST DOELSTELLING Art. 1: De klusjesdienst van OCMW Meise wil aanvullend werken. Dat betekent dat zij karweien uitvoeren die de gebruiker niet meer zelf kan doen en waarvoor

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting

Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Erkende vluchtelingen en huisvesting Netwerkdag Vluchtelingenwerk Vlaanderen Erkende vluchtelingen en huisvesting Inhoud VVSG? Rol en opdracht OCMW Huurwaarborg Wie is dakloos? Installatiepremie Referentieadres Leefloon Vrijwilligers 2 -

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

Bijlage VI. Lokale dienstencentra. Hoofdstuk I. Definities

Bijlage VI. Lokale dienstencentra. Hoofdstuk I. Definities Bijlage VI. Lokale dienstencentra Hoofdstuk I. Definities Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: 1 activiteiten van algemeen-informatieve aard: activiteiten die erop gericht zijn aan een groep

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/120607 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen.

Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Opgeroepen : M.M. Wauters B. afdelingschef centraal departement, Boddez B. bestuurssecretarissen. Z I T T I N G V A N 27.12.2007 Aanwezig : M.M. De Smedt P. voorzitter, Van Gheit D. Herman S. Van de Perre A. Borms C. Verleysen A. Van Gijsegem G. De Vijlder C. Cooman G. Dooms J. De Gols M. De Boeck

Nadere informatie

MANTELZORGPREMIE 2017

MANTELZORGPREMIE 2017 MANTELZORGPREMIE 2017 DE ZORGBEHOEVENDE (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: RIJKSREGISTERNR: DE MANTELZORGER (zelf in te vullen) NAAM: VOORNAAM: ADRES: TELEFOON / GSM: E-MAIL: RELATIE

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering

Welkom bij de Vlaamse Zorgkas. Wat meer uitleg over de zorgverzekering Wat meer uitleg over de zorgverzekering Welkom bij de Vlaamse Zorgkas Wat is de zorgverzekering? De Vlaamse Regering heeft aan het eind van de jaren negentig de zorgverzekering in het leven geroepen. Waarom?

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van ZONNEBEKE Langemarkstraat 10 8980 ZONNEBEKE Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZONNEBEKE/ STOF-SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Ouderen Informatie Punt

Ouderen Informatie Punt OCMW LICHTERVELDE Sociaal Huis Ouderen Informatie Punt Tegemoetkomingen Wat, wanneer, waar en hoe aanvragen DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VOOR WIE? De tegemoetkoming kan worden aangevraagd

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Zandhoven Schriekweg 3 2240 Zandhoven Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI ZANDHOVEN/RMIB-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Laureins Rommelsweg 12 9980 Sint-Laureins Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW/ W65B -SFGE/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Opnamevoorwaarden serviceflats

Opnamevoorwaarden serviceflats Opnamevoorwaarden serviceflats De kandidaat bewoners dienen aan de hierna omschreven toelatingsvoorwaarden te voldoen: 1. Verblijfplaats van de kandidaat vóór de datum van toewijzing. Voorrang wordt verleend

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Hamme Damputstraat 36 9220 Hamme Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Hamme/RMID-SFGE/2017 Aantal 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg

Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis Woonzorg Reglement: Opnamereglement WZC Zonnig Huis 14.10.2014 Woonzorg OPNAMEREGLEMENT WOONZORGCENTRUM «ZONNIG HUIS» Dit reglement werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn tijdens de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013

REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 REGLEMENT OP DE MANTELZORGTOELAGE geldig vanaf 1 juli 2013 goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 27 mei 2013 Hieronder vindt u de volledige tekst van het mantelzorgreglement. De dienst

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/151218 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1971-1972 27 APRIL 1972 VOORSTEL VAN DECREET betreffende de steunverlening voor cursussen maatschappelijk dienstbetoon

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft.

VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon heeft. B.E.L.-PROFIELSCHAAL Basis - Eerste - Lijns - profielschaal VERZEKERING: 1. Premiebetaling : 25 euro per jaar* (WIGWE 10 euro) 2. Verzekerd risico : Niet-medische kosten die een zorgbehoevende persoon

Nadere informatie

Subsidiereglement Internationale Solidariteit

Subsidiereglement Internationale Solidariteit Subsidiereglement Internationale Solidariteit Artikel 1 Algemeen Het bedrag voorzien in het gemeentelijk budget voor subsidies internationale solidariteit wordt als volgt verdeeld: 1. Werkingstoelage leden

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/122 BERAADSLAGING NR. 09/053 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 5 OKTOBER 2010, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

Financiële steun equivalent aan het leefloon

Financiële steun equivalent aan het leefloon Versie nr.: 1 Laatste wijziging: 22-09-2008 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is financiële steun equivalent aan het leefloon? 3) Wie heeft recht op het equivalent leefloon? 4) Aan welke 2 verplichte

Nadere informatie

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem

Opnamereglement woonzorgcentrum Hingeheem Woonzorgcentrum Hingeheem Openbaar centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gasthuisstraat 2 1730 Asse Tel. 02/452.65.05 Fax. 02/454.83.88 Erkenningsnummer ROB CE 521 Erkenningsnummer RVT VZB 378 Opnamereglement

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Aan de Voorzitter van het OCMW van AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 AVELGEM Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI AVELGEM/RMID-RMIB-SFGE/2015 3 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie

Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Reglement gemeentelijke mantelzorgpremie Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2010 en binnen de perken van het begrotingskrediet zal de gemeente Affligem onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact

Mantelzorgpremie. OCMW Geraardsbergen. Contact OCMW Geraardsbergen Mantelzorgpremie Contact WZC Denderoord Mantelzorgpremie Hoge Buizemont 247 9500 Geraardsbergen Telefoon 054 43 28 26 Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 1 Algemeen Zorg jij voor

Nadere informatie

ZITTING VAN 2 JUNI 2014

ZITTING VAN 2 JUNI 2014 ZITTING VAN 2 JUNI 2014 Aanwezig: Katrien Vandecasteele, voorzitter; Kurt Windels, burgemeester (vanaf punt 12); Ann De Frene, Kathy Verschoot, Koen Depreiter, Jozef Verbauwhede, Dries Couckuyt, Fien Debeuf,

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen

Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen OCMW - Sociale Dienst OCMW- Secretariaat Woon-Zorg Dorpsdienst ZOHRA Lokale Werkwinkel met VDAB en PWA-Dienstenbedrijf Ondersteuningsnetwerk UBUNTU Voor al jouw vragen rond welzijn, werken en wonen Het

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004;

SCSZ/04/26. Gelet op de aanvraag van het Vlaams Zorgfonds van 4 februari 2004; SCSZ/04/26 BERAADSLAGING NR 04/005 VAN 20 FEBRUARI 2004 M.B.T. DE MEDEDELINGEN VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DE ZORGVERZEKERING BERAADSLAGINGEN NR 02/115 VAN

Nadere informatie

Assistentiewoningen De Pastorij Kleit en Adegem - intentieverklaring VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD

Assistentiewoningen De Pastorij Kleit en Adegem - intentieverklaring VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-27-05-2014 Omschrijving Met het project Senioren onder de Toren brengt het OCMW de seniorenhuisvesting naar de verschillende woonkernen van de gemeente.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie