Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling"

Transcriptie

1 Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling Complementair aan het Draaiboek Richtlijnen 8 december 2009 Vereniging van Integrale Kankercentra

2 ALGEMEEN Actie Verantwoordelijk Uitvoering Via Richtlijncoördinator Het raadplegen en naleven van het Draaiboek Richtlijnen s en secretarieel s en secretarieel medewerkers medewerkers Planning voor de aanvang van het richtlijnontwikkelingstraject Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Aanstellen van procesbegeleider bij nieuw richtlijntraject Programmaleider Richtlijncoördinator Deelname aan Cursus richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders en PICO-workshop* Het begeleiden van het richtlijntraject Het bewaken van de voortgang van het richtlijnproject Het bewaken van de doelstelling van het richtlijnproject Het bewaken van het format van de richtlijn Het signaleren en oplossen van knelpunten Het onderhouden van contact met de voorzitter en de richtlijnwerkgroepleden Contactpersoon tussen de richtlijnwerkgroep en het Programmabureau / / Richtlijncoördinator Communicatie naar de tumorwerkgroepen, wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en NFK (regie bij VIKC) Jaarlijks een overzicht sturen van richtlijnen die gereviseerd of ontwikkeld Richtlijncoördinator worden naar KWF, NFK en de wetenschappelijke en beroepsverenigingen Inventariseren en indien van toepassing uitwerken van externe financieringsmogelijkheden * PICO Patient Intervention Comparison, Outcome Richtlijncoördinator Programmabureau Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

3 STAP 1 Onderwerpkeuze en afbakening Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Overleg tussen procesbegeleider en beoogd voorzitter om methodiek van evidence based richtlijnontwikkeling af te stemmen Samenstellen van een multidisciplinaire Inventarisatiegroep Omgeving op IKCnet aanvragen voor de Inventarisatiegroep Beoogd Voorzitter en Beoogd Voorzitter en vraagt aan bij projectmedewerker Omgeving op IKCnet aanmaken voor de Inventarisatiegroep Start ontwikkeling richtlijn melden aan: ikc s, KWF, NFK en relevante wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen, Programmabureau en Programmaleider Inventarisatie van knelpunten Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep (begeleid door procesbegeleider Samenstellen enquête knelpunteninventarisatie (voor professional en patiënt, opmaken in Survey Monkey en pdf-versie maken Patiëntversie enquête knelpunteninventarisatie twee weken voor verspreiding toezenden aan beleidsmedewerker NFK Opstellen verzendlijst van organisaties en verenigingen voor enquête knelpunteninventarisatie voor informatie over wetenschappelijke verenigingen / I.s.m. de voorzitter opstellen. beoogd Voorzitter voor extra informatie Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

4 Enquête knelpunteninventarisatie openen en sluiten in Survey Monkey Analyseren enquête knelpunteninventarisatie en presentatie van resultaten maken Knelpuntenanalyse voorleggen aan inventarisatiegroep en knelpunten prioriteren voor uitgangsvragen Evt.subanalyse uitvoeren op relevante processen. Knelpuntenanalyse wordt besproken door Inventarisatiegroep Uitgangsvragen opstellen Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep/ Richtlijncoördinator Terugkoppelen naar de verzendlijst welke knelpunten als uitgangsvraag uitgewerkt zijn (en welke niet) Uitgangsvragen moeten PICO opgesteld worden. Aanwezigheid van (externe) expert is gewenst. Raapleeg draaiboek Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

5 STAP 2 Voorbereiding Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Samenstellen richtlijnwerkgroep: suggesties doen voor leden van Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep Werkgroep: professionals van alle bij uitgangsvragen betrokken disciplines (landelijke spreiding). Voorzitter is bij voorkeur lid van Landelijke Werkgroep. Zie Schriftelijk benaderen van experts uit Inventarisatiegroep, Regionale Tumorwerkgroepen, Wetenschappelijke Verenigingen en Beroepsverenigingen voor deelname richtlijnwerkgroep Met beleidsmedewerker NFK contact opnemen voor afvaardiging namens patiëntenorganisatie Indien van toepassing met senior beleidsmedewerker van NIP contact opnemen voor afvaardiging psycholoog communiceert samenstelling werkgroep aan Richtlijncoördinator Uitgangsvragen verdelen onder de werkgroepleden Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen schriftelijk vragen de werkgroepleden voor de desbetreffende uitgangsvraag te mandateren (cc naar en secretariaat ) draaiboek NVMDL, NVVP, KNGF, NVvP en de NVRO willen zelf initiatief nemen voor afvaardiging in werkgroep. Niet-geselecteerde kandidaten inlichten en en projectmedewerker NFK zorgt voor ondersteuning van patiënt die deelneemt aan werkgroep (training) Bij voorkeur een psycholoog uitnodigen die lid is van NIP én NVPO (door beide veren. afgevaardigd) Voorzitter en Voorzitter en Verdelen onder leden die het beste op hoogte zijn van onderwerp. Aan 1 vraag worden minimaal 2 experts gekoppeld geeft opdracht aan. Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

6 Centrale verzameling en archivering mandaatformulieren Werkgroepleden en Voorzitter richtlijn vermelden op richtlijnomgeving op ikcnet Financiële vergoeding/declaratie/ uitbetaling werkgroepleden: - Werkgroepleden informeren over voorwaarden financiële vergoeding - Procedure voor declaraties afstemmen met werkgroep geeft opdracht aan Van belang: deelname, aanwezigheid, beantwoorden van uitgangsvraag en combinatie van deze 3. - Gemaakte afspraken over financiële vergoeding schriftelijk per lid van de afstemmen - Werkgroepleden de wijze van uitbetaling schriftelijk bevestigen Inventarisatie methodologische ondersteuning / literatuuronderzoek + inventarisatie van partijen die mogelijk een offerte kunnen gaan opstellen Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) opstellen en bespreken met Richtlijncoördinator Indien sprake van samenwerking met externe organisatie: ondertekenen contract (inclusief begroting en tijdpad) Uitgaven verantwoorden door facturen, declaratieformulieren of schriftelijk bewijs Richtlijncoördinator Programmaleider, Penningmeester en externe organisatie Richtlijncoördinator in afstemming met procesbegeleider voorzitter richtlijnwerkgroep Richtlijncoördinator, procesbegeleider ontvangt kopie. Eisen methodologische ondersteuning gelden bij inen externe opdrachten Opstellen van Plan van Aanpak is maatwerk. 2 exemplaren: externe organisatie en Programmabureau Programmabureau betaalt direct de kosten die gemaakt worden voor ontwikkeling indien deze binnen daartoe geaccordeerde budget vallen Budgethouder Eindafrekening van richtlijn overleggen aan Programmabureau ( Richtlijncoördinator) Bij gereedkomen van richtlijn Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

7 STAP 3 Ontwikkeling van een conceptrichtlijn Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Werkgroepleden uitnodigen voor eerste bijeenkomst Eerste bijeenkomst: Presentatie geven over evidence based richtlijnontwikkeling voor werkgroepleden en over de visie van VIKC over richtlijnontwikkeling of Richtlijncoördinator Indien nodig: Afgevaardigden patiëntenorganisaties kunnen Training richtlijnontwikkeling voor patiënten van NFK volgen Tijdens eerste vergadering bespreken: Cursus richtlijnen, opstellen plan van aanpak, resultaten knelpuntenanalyse, omzetting knelpunten naar uitgangsvragen, verdeling uitgangsvragen en start literatuuronderzoek Door Richtlijncoördinator goedgekeurd Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) ter ondertekening doorsturen naar Programmaleider Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) ondertekenen NFK / Programmaleider en Penningmeester Opvragen offertes voor literatuuronderzoek Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Zie draaiboek voor presentatie. Let dus op bij plannen van de vergadering dat VIKC medewerkers beschikbaar zijn op de betreffende datum om presentatie te kunnen geven Drie exemplaren: voor, Voorzitter en Programmabureau Belangenverklaring: toezien op ontvangst en beheren archief bij VIKC Accreditatiepunten voor professionals voor bijdrage ontwikkeling richtlijn aanvragen Uitgangsvragen PICO formuleren / (externe) expert Afgevaardigden patiëntenorganisaties, Voorzitter, leden en en (externe) expert Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

8 Start literatuursearch en naleving format searching literature and synthesizing the evidence Overzicht van gebruikte zoekfilters en zoekstrategieën sturen naar Programmabureau en als bijlage in richtlijn voegen Het beheren van zoekfilters en zoekstrategieën, indien deze niet als bijlage in richtlijn worden gevoegd Eerste selectie van te includeren publicaties (op basis van titels/abstracts) Tweede selectie van artikelen (op basis van volledige tekst) Beoordelen van literatuur (naleving document Instructie beoordeling literatuur en format Checklist for critical appraisal ) Samenstellen Evidence tabellen (naleving format Evidence Table en document Levels of evidence ) en doorsturen naar leden Tijdens tweede werkgroepbijeenkomst presentatie ikcnet en Oncoline geven (inclusief uitleg over het schrijven van teksten) Eerste conceptteksten volgens Oncolineformat schrijven Opstellen overige overwegingen Opstellen aanbevelingen (voor consensusmethode: zie draaiboek) (Externe) expert (Externe) expert, afstemming met werkgroep Koppelen van verantwoordelijk werkgroeplid aan (externe) expert. (Externe) expert In richtlijn vermelden dat de zoekstrategieën en zoekfilters bij Programmabureau kunnen worden opgevraagd met leden (externe) expert Discrepanties worden besproken en redenen van inen exclusies vermeld (Externe) expert (Externe) expert Discrepanties worden besproken en redenen van inen exclusies vermeld (Externe) expert (Externe) expert (Externe) expert (Externe) expert Tabellen in het Engels invullen. Deze moeten deel uitmaken van richtlijn. Zie draaiboek voor presentatie of Richtlijncoördinator of leden en/of (externe) expert met procesbegeleider, - Voorzitter, Voorzitter leden leden Op basis van evidence tabellen, conclusies en overige overwegingen Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

9 Conceptteksten bespreken in Oncolinebeheerder vragen om ruimte in database voor invoeren richtlijn aan achterkant Secretariaat Teksten invoeren in Oncoline-database aan achterkant Oncoline Algemene teksten schrijven voor richtlijn zoals inleiding en beschrijving knelpuntenanalyse Linken aanbrengen in uiteindelijke conceptrichtlijn (naar referenties, KWF-folders en andere richtlijnen) Optioneel: samenstellen van redactie (die bestaat uit 2 leden) Optioneel: Samenvatting voorbereiden bij niettumorspecifieke richtlijnen voor vergemakkelijken van commentaarronde. Samenvattingkaartjes voorbereiden met aanbevelingen bij tumorspecifieke richtlijnen Secretariaat, Voorzitter Voorzitter,, Voorzitter, Secretariaat in samenspraak met richtlijnwerkgroep/ voorzitter Secretariaat, Voorzitter leden Inleiding wordt volgens Oncolineformat beschreven. Corporate teksten zijn in Oncolineformat aanwezig. Handleiding gebruik Oncoline format Redactie redigeert concepttekst en stuurt deze nog 1 maal ter becommentariëring door naar leden. Voorzitter is eindredacteur Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

10 STAP 4 Consultatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Web based commentaarronde tijdig aankondigen Procedure en termijn vermelden bij aankondiging. Conceptrichtlijn ter becommentariëring aanbieden Aanbieden aan via Survey Monkey of als pdf-file op Oncoline (met toestemming van de Voorzitter) of via links op websites van verenigingen (regie bij VIKC) wetenschappelijke, beroepsen patiëntenverenigingen,nfk, ikc-tumorwerkgroepen Commentaren verzamelen en analyseren Bespreken met Voorzitter welke commentaren aan voorgelegd worden (regie bij VIKC) /v oorzitter Niet of slecht onderbouwde commentaren worden niet besproken in werkgroep maar wel beantwoord Vastleggen wat wordt gedaan met geleverde commentaren Terugkoppelen naar de commentatoren Beweegredenen over besluit verwerking commentaar melden Optioneel: Klankbordbijeenkomst organiseren (naast web based commentaarronde) Voorzitter, en Voorzitter Vaststellen richtlijn in laatste plenaire vergadering Tevens in plenaire vergadering: afhandelen Belangenverklaring en beslissen over samenvattingkaarten, beslisbomen, Engelse vertaling en publicatiebeleid Word-versie van richtlijntekst naar Programmabureau sturen Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

11 Plaatsen conceptrichtlijn op ikcnet (niet-openbaar) of plaatsen conceptrichtlijn als pdf op Oncoline Opstellen indicatoren op basis van belangrijkste (geprioriteerde) aanbevelingen Indicatoren doorsturen aan Werkgroep Indicatoren (die het vervolg oppakt) Programmabureau Indien conceptrichtlijn openbaar op Oncoline komt, melden dat het een concept betreft en dat het geautoriseerd moet worden ('ligt voor ter autorisatie ). Melden verwachte datum geldig worden richtlijn epidemioloog (NKR) Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

12 STAP 5 Autorisatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Autorisatieronde tijdig aankondigen Daarbij vermelden procedure en termijn Schriftelijk verzoeken autorisatie richtlijn aan wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en Landelijke Tumorwerkgroepen Conceptrichtlijn als pdf meesturen. Reactie dient binnen aangegeven datum binnen te zijn. Raadpleeg draaiboek Autorisaties verzamelen De Voorzitter, de leden, Richtlijncoordinator en Oncolinebeheerder inlichten na ontvangst alle autorisaties Alle betrokken verenigingen (inclusief KWF en NFK) inlichten over beschikbaar komen geautoriseerde versie Word-versie finale richtlijntekst naar Programmabureau sturen (indien nog niet gebeurd) Laatste vergadering inplannen en proces van richtlijnontwikkeling evalueren Richtlijn invoeren in Oncoline Secretariaat Controleren richtlijn op Oncoline via ikcnet Voorzitter Voorzitter en Vrijgeven richtlijn voor Oncoline middels ondertekend goedkeuringsformulier Voorzitter Voorzitter, Oncolinebeheerder stuurt formulier Gereed als autorisatieronde is geëindigd I.p.v. Voorzitter mag ook een geautoriseerd werkgroeplid controle uitvoeren Tevens wordt brief voorgelegd die naar betrokken verenigingen gaat Opdracht vertaling van richtlijn in het Engels Programmabureau Programmabureau geeft opdracht aan vertaalbureau Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

13 Indien Engelstalige richtlijn beschikbaar is (vaak na stap 6): invoeren in Oncoline Controleren Engelstalige richtlijn op Oncoline via ikcnet PR-activiteiten (zie ook stap 6) Informeren van (inter)nationale contacten en richtlijnen-databases over verschijnen Engelstalige richtlijn Doorsturen van samenvatting van Clearinghouse via naar Voorzitter (ter goedkeuring) Voorzitter Werkgroep Oncoline en Programmabureau Secretariaat Voorzitter en Werkgroep Oncoline en Programmabureau I.p.v. Voorzitter mag ook een geautoriseerd werkgroeplid controle uitvoeren Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator stuurt goedgekeurde samenvatting retour en Clearinghouse publiceert de samenvatting enkele weken later Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

14 Stap 6 Verspreiding en implementatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Richtlijn ontsluiten op Oncoline (indien nog niet / / gebeurd) Werkgroep Oncoline Werkgroep Oncoline Landelijke verspreiding van melding beschikbaarheid richtlijn en en Berichtgeving uit naam van Voorzitter en VIKC, wordt verzonden aan bestuur en webmaster van betrokken verenigingen, Zorg- Verder met uitvoeren van andere PR-activiteiten door Werkgroep Oncoline m.b.t. melding nieuwe richtlijn (PR-plan) Verder met uitvoeren van andere PR-activiteiten Lezers in vaktijdschriften en beroepspecifieke periodieken attenderen op beschikbaarheid richtlijn Artikel schrijven voor Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Oncologica, of ander relevant wetenschappelijk tijdschrift Samenvattingkaart ontwikkelen Werkgroep Oncoline/, beleidsmedewerker Werkgroep Oncoline/, beleidsmedewerker verzekeraars NL en VWS PR-activiteiten: naar ikc s/professionals, melding op homepage Oncoline, nieuwsbrief ikcnet, bericht website verenigingen e.d. Uitzondering: stuurt informatie op naar tijdschrift Medische Oncologie Optioneel: beslisboom maken, Oncolinewerkgroep Indien gewenst. Raadpleeg draaiboek Implementatie richtlijn bij Regionale ikc-medewerkers ikc-medewerkers Tumorwerkgroepen Implementatie richtlijn in instellingen ikc-medewerkers ikc-medewerkers Optioneel; Implementatie via web-tv, E-learning ikc-medewerkers ikc-medewerkers Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

15 STAP 7 Evaluatie, actualisatie en revisie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Uitvoeren evaluatie d.m.v. evaluatieprojecten (op basis van indicatoren), enquêtes bij gebruikers en/of feedback via Oncoline Evaluatieprojecten:Proc esbegeleider en Taakgroep Indicatoren en betrokkenheid regionale en landelijke werkgroepen en/of oncologiecommissies Enquêtes: Feeback via Oncoline: Werkwijze evaluatieprojecten: zie draaiboek Informatie verstrekken over voortgang evaluatieproces aan Voorzitter en andere betrokkenen Jaarlijks beoordelen of actualisatie (aanpassing of revisie + herautorisatie) van richtlijn nodig is Oncolinebeheerder Indien de richtlijnwerkgroep niet is opgeheven (anders informatie verstrekken in Landelijke Tumorwerkgroep) Voorzitter en/of of Landelijke Tumorwerkgroep en/of aangestelde commissie. inventariseert VIKC-contactpersoon van Landelijke Tumorwerkgroep bewaakt frequentie van beoordeling (voorwaarden staan in richtlijn vermeld) Bewaken geldigheidstermijn richtlijn Programmabureau Eventuele aanpassingen (niet inhoudelijk) invoeren in Oncoline Oncolinebeheerder, Secretariaat Richtlijn verwijderen van Oncoline Oncolinebeheerder Oncolinebeheerder Indien houdbaarheid richtlijn verstreken en geen actualisatieplan Bij noodzaak tot revisie van richtlijn weer bij Stap 1 beginnen Alle ikc-betrokkenen Alle ikc-betrokkenen, jaarlijkse inventarisatie beleidsmedewerker Herautorisatie nodig. Duidelijk aangeven welke onderdelen nieuw, welke geüpdate en welke onveranderd zijn gebleven Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier ZINL

Aanbiedingsformulier ZINL Aanbiedingsformulier ZINL 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Richtlijn HCC 2. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Hepatocellulair carcinoom 3. Gepland moment van revisie

Nadere informatie

Procedures Richtlijnen

Procedures Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Urologie Conceptversie 1.0 vastgesteld HV 22 mei 2014 Procedures Richtlijnen 1 Inhoud Begrippen... 3 Inleiding... 4 1. Ontwikkeling richtlijnen... 4 2. Consultatie / Commentaarfase...

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0

MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN. Versie 0.0 MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN WERK EN ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Versie 0.0 Datum Goedkeuring 21-04-2011 Methodiek Evidence based Verantwoording Trimbos-instituut Inhoudsopgave Multidisciplinaire

Nadere informatie

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Orale Mucositis herziening Richtlijn Arno Mank, RN PhD Onderzoeksverpleegkundige Oncologie/Hematologie AMC, Amsterdam Email vorige E-mail week eind vorige week Richtlijnencyclus 2007 2014 Doelstelling

Nadere informatie

Nederlandse Internisten Vereniging. Procedureboek NIV richtlijnen

Nederlandse Internisten Vereniging. Procedureboek NIV richtlijnen Nederlandse Internisten Vereniging Procedureboek NIV richtlijnen Commissie Richtlijnen van de NIV Juni 2011 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Introductie...5 Onderwerpkeuze,

Nadere informatie

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Page 1 of 7 Kennisbank richtlijnontwikkeling Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen Tool Organisatie en samenwerking bij multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Blauwdruk patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling Leidraad voor richtlijnmakers

Blauwdruk patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling Leidraad voor richtlijnmakers Blauwdruk patiëntenparticipatie in richtlijnontwikkeling Leidraad voor richtlijnmakers Ontwikkeld door: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)

Nadere informatie

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN

COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Bijlage 9 ETHIEK IN RICHTLIJNEN bij Arbeid en Gezondheid (EiR-A) COMMUNICATIE-EN IMPLEMEMENTATIEPLAN Versie INHOUD 1 Inleiding 2 Contextanalyse 2.1 Situatie en omgeving 2.2 De actoren 2.3 Het product 3

Nadere informatie

Arbokennis ontsloten

Arbokennis ontsloten Arbokennis ontsloten Kennis voor en door(?) arboprofessionals NVvA symposium maart 2012 Door: Huib Arts Kennisbronnen (1) Tekst communicatie: De wetenschappelijke wereld / Kennisinstituten Handboeken en

Nadere informatie

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers Ontwikkeld door: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Versie

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Knelpuntenanalyse. 1. Inleiding. Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen.

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Knelpuntenanalyse. 1. Inleiding. Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen. Kennisbank richtlijnontwikkeling Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen Tool Knelpuntenanalyse Inhoud 1. Inleiding 2. Doel van deze tool 2.1. Deze tool ondersteunt de processen van:

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Projectmanagement. 1. Inleiding. Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen.

Kennisbank richtlijnontwikkeling. Tool Projectmanagement. 1. Inleiding. Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen. Kennisbank richtlijnontwikkeling Ondersteunende materialen bij het ontwikkelen van richtlijnen Tool Projectmanagement Inhoud 1. Inleiding 2. Doel van deze tool 3. Voorbereidingsfase 3.1. Uitgangspunt Richtlijn

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

NVKC REGLEMENT: ONTWIKKELING, HERZIENING EN AUTORISATIE VAN RICHTLIJNEN

NVKC REGLEMENT: ONTWIKKELING, HERZIENING EN AUTORISATIE VAN RICHTLIJNEN NVKC REGLEMENT: ONTWIKKELING, HERZIENING EN AUTORISATIE VAN RICHTLIJNEN Commissie Richtlijnen NVKC VERSIE 2 Maart 2015 Inhoudsopgave Voorwoord bij versie 2... 4 Algemeen... 5 Literatuur... 5 Procedure

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN

Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN Ontwikkeling, herziening, beheer en toegankelijkheid protocollen verloskunde in verzorgingsgebied RCU / GCMN November 2013 1. Inleiding Binnen de VSK wordt gewerkt met regionale en landelijke protocollen.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

NVIC Richtlijnen 2.0. Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC

NVIC Richtlijnen 2.0. Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC NVIC Richtlijnen 2.0 Een revisie en update van de procedure richtlijnontwikkeling namens de commissie Richtlijnontwikkeling van de NVIC Definitieve versie vastgesteld op 7 november 2016 na laatste aanpassingen

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socioeconomische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

GENERIEK PROCEDUREBOEK

GENERIEK PROCEDUREBOEK GENERIEK PROCEDUREBOEK INLEIDING In 2011 heeft de Adviescommissie Richtlijnen het document 'Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0' gepubliceerd namens de Orde van Medisch Specialisten en alle 29 wetenschappelijke

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008

PALLIATIEVE ZORG OP KOERS. De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 2 PALLIATIEVE ZORG OP KOERS De landelijke plannen van de integrale kankercentra voor 2008 Sinds het ministerie van

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Zinnige Zorg. Doelstelling en werkwijze

Zinnige Zorg. Doelstelling en werkwijze Doelstelling en werkwijze Voorbehoud: Dit is een concept ter verduidelijking van doelstelling en werkwijze van het Zinnige Zorg Programma. De werkwijze is nog in ontwikkeling en aan wijzigingen onderhevig.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT. Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat

Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT. Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat Bijlage Nieuwsbrief Samenwerking Geboden 2/9 oktober 2008 SECRETARIAAT OP MAAT Werkinstrument voor de implementatie van een clustersecretariaat Inleiding De komende jaren zal het parochiële werk door steeds

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers. Ontwikkeld door CBO en PGOsupport

Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers. Ontwikkeld door CBO en PGOsupport Richtlijnontwikkeling Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers Ontwikkeld door CBO en PGOsupport Versie juni 2014 Colofon CBO Het CBO houdt zich bezig met de organisatorische aspecten

Nadere informatie

Evidence-based Richtlijnontwikkeling. Handleiding voor werkgroepleden

Evidence-based Richtlijnontwikkeling. Handleiding voor werkgroepleden Evidence-based Richtlijnontwikkeling Handleiding voor werkgroepleden Oorspronkelijke publicatie: April 2005 Update: November 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 1.1. Doel van deze handleiding 1.2. Evidence-based

Nadere informatie

Instructie digitaal aanbieden

Instructie digitaal aanbieden Instructie digitaal aanbieden Inhoud digitaal aanbieden Dit inkooptraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels een online tender. De digitale vorm van aanbieden houdt in dat alle communicatie, de

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker

Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker Richtlijn ondervoeding bij patiënten met kanker Jolanda Chua-Hendriks Wat is evidence-based? Niet: volledig of uitsluitend gebaseerd op evidence (wetenschappelijk bewijs) Wel: ontwikkeld volgens (5 stappen)

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING

HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING HANDLEIDING INDICATORENONTWIKKELING VERSIE VOOR WERKGROEPLEDEN Versie juni 2013 VERANTWOORDING De handleiding indicatorenontwikkeling voor werkgroepleden is gemaakt door medewerkers van het Kennisinstituut

Nadere informatie

Reglement. Special Interest Group (SIG)

Reglement. Special Interest Group (SIG) Reglement Special Interest Group (SIG) Een SIG bestaat uit verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Medewerker Studium Generale/ Cultuur

Medewerker Studium Generale/ Cultuur Medewerker Studium Generale/ Cultuur Doel Ontwikkelen, organiseren en (laten) uitvoeren van (interdisciplinaire) op het gebied van wetenschap, cultuur, maatschappij en/of levensbeschouwing, in lijn met

Nadere informatie

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1

Draaiboek. Regiocoördinatoren NVDK. September 2010 1 Draaiboek Regiocoördinatoren NVDK September 2010 1 Inhoud 1. overzicht jaarlijkse taken regiocoördinatoren (pagina 3) 2. taak-/functieomschrijving regiocoördinator (pagina 4) 3. taak-/functieomschrijving

Nadere informatie

2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij .

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor 4. Kies

Nadere informatie

Eindrapportage Project ALS richtlijnontwikkeling

Eindrapportage Project ALS richtlijnontwikkeling Eindrapportage Project ALS richtlijnontwikkeling Financier: Stichting ALS Nederland Naam (organisatie): Aanvrager: ALS Centrum Nederland Prof. Dr. Leonard van den Berg Telefoon/mobiel: 088 7557939 E-mail:

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5 kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2014-12-04 pagina 1/5 (Concept) projectvoorstel Brandveiligheid van gebouwen Brandmeldinstallaties Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen HERZIENING

Nadere informatie

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1

SportCareer. de nr. 1 vacaturebank voor de sport. HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 de nr. 1 vacaturebank voor de sport HANDLEIDING SPORTCAREER Versie 5.1 In deze handleiding maakt u kennis met SportCareer waarmee u al vacatures online kunt brengen. De website van SportCareer werkt zeer

Nadere informatie

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E.

TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. TAAKOMSCHRIJVING / TOELICHTING BEHEERTAKEN V.v.E. A. Financieel beheer Exploitatiebegroting Jaarlijks actualiseren van de exploitatiebegroting aan de hand van facturen van het voorafgaande jaar verhoogd

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

GENERIEK PROCEDUREBOEK

GENERIEK PROCEDUREBOEK GENERIEK PROCEDUREBOEK INLEIDING In 2011 heeft de adviescommissie richtlijnen het document 'Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0' gepubliceerd namens de Orde van Medisch Specialisten en alle 29 wetenschappelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak transitie buitendienst

Plan van aanpak transitie buitendienst Plan van aanpak transitie buitendienst Gemeente Borne Status : Concept, versie 0.9 In opdracht van : Gemeente Borne, projectgroep transitie buitendienst Datum : 13 mei 2012 Inhoudsopgave Inhoud 1 INLEIDING......3

Nadere informatie

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst

Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Bijeenkomst zorginstellingen Verplichtstelling modelovereenkomst Dienstverlening PGB Relatiebeheer SVB In samenwerking met Ketenbureau PGB Trekkingsrecht 1 Welkom Vandaag: Introductie nieuwe modelzorgovereenkomst

Nadere informatie

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE

COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE COMPENDIUM VOOR KUST EN ZEE DRAAIBOEK voor de uitbouw van een geïntegreerd kennisdocument over de socio economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België COMPENDIUM

Nadere informatie

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding

Informare. voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg. Handleiding Informare Handleiding voor introductie van de Informare in het Netwerk Palliatieve Zorg Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut Centrum voor medische ethiek Utrechtse weg 1a, 3811 NA Amersfoort (033) 4647779

Nadere informatie

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer

Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Stappenplan Veilig Ondernemen winkelgebieden in Zoetermeer Inhoudsopgave 1 HET STAPPENPLAN VEILIG ONDERNEMEN WINKELGEBIEDEN IN ZOETERMEER...3 2 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING: BETROKKEN PARTIJEN...3 GEMEENTE...3

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting 27 februari 2012 Toelichting: NFK biedt op dit moment 2 voorlichtingen aan: 1. Kanker en vermoeidheid 2. Werk en re-integratie bij kanker De voorlichting

Nadere informatie

( u i t g e b r e i d e v e r s i e )

( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) H andleiding P - services D igitaal inschrijven ( u i t g e b r e i d e v e r s i e ) In deze handleiding staat stapsgewijs beschreven hoe u uw medewerker digitaal in kunt schrijven. De digitale inschrijving

Nadere informatie

Zoeken naar evidence

Zoeken naar evidence Zoeken naar evidence Faridi van Etten-Jamaludin Clinical librarian Medische Bibliotheek AMC 2 december 2008 Evidence Based Practice? Bij EBP worden klinische beslissingen genomen op basis van het best

Nadere informatie

DBFM-CONTRACT PROJECT X

DBFM-CONTRACT PROJECT X XIII. Consultatiefase Bijlage II Voorbeeld Consultatieprotocol DBFM-CONTRACT PROJECT X (EG 200X/XXX-XXXXXX) DATUM Uitsluitend voor intern gebruik projectorganisatie 2 Inhoudsopgave consultatieprotocol

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17

Wijziging Contactpersoon v1.17 v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen kunnen worden

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Medewerker bureau buitenland

Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking,

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland

Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Werken met Commissies, ADCA vereniging Nederland Inleiding Het bestuur regelt de dagelijkse gang van zaken en bereidt activiteiten voor. Omdat het bestuur niet alles zelf kan organiseren willen wij graag

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

PROCESBESCHRIJVINGEN GEBRUIKERSCOÖRDINATIE GEBRUIKSBEHEER FUNCTIONEEL BEHEER

PROCESBESCHRIJVINGEN GEBRUIKERSCOÖRDINATIE GEBRUIKSBEHEER FUNCTIONEEL BEHEER PROCESBESCHRIJVINGEN GEBRUIKERSCOÖRDINATIE GEBRUIKSBEHEER FUNCTIONEEL BEHEER Proces I: Helpdesk en incidentenafhandeling...2 Proces II: Autorisatiebeheer...5 Proces III: Onderhoud databases...11 Proces

Nadere informatie

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v

Governance-document. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v Governance-document NIVEL Zorgregistraties eerste lijn Documentnaam: Governance document NIVEL Zorgregistraties v2.1 20140507 Inhoud Inleiding 3 Betrokken partijen 4 Organen 4 Stuurgroep 5 Kamers 6 Privacycommissie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken

Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012. en verantwoording stand van zaken. Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Jaarplanning en Activiteiten kalender AKC 2012 en verantwoording stand van zaken Opdracht/Actie Beoogd resultaat Gereed op Stand van zaken Opstellen begroting AKC 2012 Deel 1: Out of Pocket begroting Deel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0

Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Gebruikershandleiding SIB op maat versie 3.0 Oktober 2009 Gebruikershandleiding SIB versie 3.0 Vereniging van Integrale Kankercentra Oktober 2009 3 Gebruikershandleiding SIB VIKC oktober 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma

Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Jaarplan 2015 Krijnie Schotel en Petra Tjalma Inleiding Het jaarplan 2014 van ForCA is een voorstel van de voorzitter van het Parlement van ForCA en een resultaat van: - De uitkomsten van 1 table d Hôte

Nadere informatie

BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier Afspraken: De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor:

BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier Afspraken: De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor: BPV overeenkomst + Aanvraag- en afsprakenformulier 2012-2013 De Cursisten Administratie (CA) zorgt voor: Het aanmaken van de BPV-overeenkomst in noise (KRD) Het laten ondertekenen van de BPV-overeenkomst

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

Richtlijn Mammacarcinoom

Richtlijn Mammacarcinoom Richtlijn Mammacarcinoom Truus Smit-Hoeksma Waterlandziekenhuis, Purmerend Fase in de richtlijnontwikkeling - uitwerken conclusie literatuursearch - schrijven aanbevelingen Aanleiding voor aanvullingen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT)

Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Formulier Beoordeling Critical Appraisal of a Topic (CAT) Datum: Co-schap Beschouwend Co-schap Snijdend Co-schap Moeder & Kind Co-schap Neurowetenschappen Co-schap HAG & Sociale Geneeskunde GEZP Keuzeonderwijs.

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB

Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB Postbus 124 8080 AC ELBurg De Borchstee De Duif Het Octaaf De Petra De Regenboog De Wildemaet Sollicitatieprocedure Leraar basisonderwijs LB BELEIDSSTUK 43 Vaststelling door AB d.d 29 maart 2011 Instemming

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw gegevens worden anoniem verwerkt. Inleiding IKNL geeft op basis van de oncologische richtlijnen en normen formats zorgpaden, stroomschema s en evaluatielijsten uit van de meest voorkomende tumorsoorten: mammacarcinoom, melanoom, colorectaalcarcinoom,

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV

Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Critical Appraisal of a Topic De 7 stappen van de CAT Bachelor geneeskunde 3de jaar AWV Arno Roest en Saskia Le Cessie CAT-project@lumc.nl Evidence based medicine (EBM) (Patho)fysiologie: Klachten, ziekte,

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie