Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling"

Transcriptie

1 Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling Complementair aan het Draaiboek Richtlijnen 8 december 2009 Vereniging van Integrale Kankercentra

2 ALGEMEEN Actie Verantwoordelijk Uitvoering Via Richtlijncoördinator Het raadplegen en naleven van het Draaiboek Richtlijnen s en secretarieel s en secretarieel medewerkers medewerkers Planning voor de aanvang van het richtlijnontwikkelingstraject Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Aanstellen van procesbegeleider bij nieuw richtlijntraject Programmaleider Richtlijncoördinator Deelname aan Cursus richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders en PICO-workshop* Het begeleiden van het richtlijntraject Het bewaken van de voortgang van het richtlijnproject Het bewaken van de doelstelling van het richtlijnproject Het bewaken van het format van de richtlijn Het signaleren en oplossen van knelpunten Het onderhouden van contact met de voorzitter en de richtlijnwerkgroepleden Contactpersoon tussen de richtlijnwerkgroep en het Programmabureau / / Richtlijncoördinator Communicatie naar de tumorwerkgroepen, wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en NFK (regie bij VIKC) Jaarlijks een overzicht sturen van richtlijnen die gereviseerd of ontwikkeld Richtlijncoördinator worden naar KWF, NFK en de wetenschappelijke en beroepsverenigingen Inventariseren en indien van toepassing uitwerken van externe financieringsmogelijkheden * PICO Patient Intervention Comparison, Outcome Richtlijncoördinator Programmabureau Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

3 STAP 1 Onderwerpkeuze en afbakening Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Overleg tussen procesbegeleider en beoogd voorzitter om methodiek van evidence based richtlijnontwikkeling af te stemmen Samenstellen van een multidisciplinaire Inventarisatiegroep Omgeving op IKCnet aanvragen voor de Inventarisatiegroep Beoogd Voorzitter en Beoogd Voorzitter en vraagt aan bij projectmedewerker Omgeving op IKCnet aanmaken voor de Inventarisatiegroep Start ontwikkeling richtlijn melden aan: ikc s, KWF, NFK en relevante wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen, Programmabureau en Programmaleider Inventarisatie van knelpunten Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep (begeleid door procesbegeleider Samenstellen enquête knelpunteninventarisatie (voor professional en patiënt, opmaken in Survey Monkey en pdf-versie maken Patiëntversie enquête knelpunteninventarisatie twee weken voor verspreiding toezenden aan beleidsmedewerker NFK Opstellen verzendlijst van organisaties en verenigingen voor enquête knelpunteninventarisatie voor informatie over wetenschappelijke verenigingen / I.s.m. de voorzitter opstellen. beoogd Voorzitter voor extra informatie Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

4 Enquête knelpunteninventarisatie openen en sluiten in Survey Monkey Analyseren enquête knelpunteninventarisatie en presentatie van resultaten maken Knelpuntenanalyse voorleggen aan inventarisatiegroep en knelpunten prioriteren voor uitgangsvragen Evt.subanalyse uitvoeren op relevante processen. Knelpuntenanalyse wordt besproken door Inventarisatiegroep Uitgangsvragen opstellen Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep/ Richtlijncoördinator Terugkoppelen naar de verzendlijst welke knelpunten als uitgangsvraag uitgewerkt zijn (en welke niet) Uitgangsvragen moeten PICO opgesteld worden. Aanwezigheid van (externe) expert is gewenst. Raapleeg draaiboek Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

5 STAP 2 Voorbereiding Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Samenstellen richtlijnwerkgroep: suggesties doen voor leden van Inventarisatiegroep Inventarisatiegroep Werkgroep: professionals van alle bij uitgangsvragen betrokken disciplines (landelijke spreiding). Voorzitter is bij voorkeur lid van Landelijke Werkgroep. Zie Schriftelijk benaderen van experts uit Inventarisatiegroep, Regionale Tumorwerkgroepen, Wetenschappelijke Verenigingen en Beroepsverenigingen voor deelname richtlijnwerkgroep Met beleidsmedewerker NFK contact opnemen voor afvaardiging namens patiëntenorganisatie Indien van toepassing met senior beleidsmedewerker van NIP contact opnemen voor afvaardiging psycholoog communiceert samenstelling werkgroep aan Richtlijncoördinator Uitgangsvragen verdelen onder de werkgroepleden Wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen schriftelijk vragen de werkgroepleden voor de desbetreffende uitgangsvraag te mandateren (cc naar en secretariaat ) draaiboek NVMDL, NVVP, KNGF, NVvP en de NVRO willen zelf initiatief nemen voor afvaardiging in werkgroep. Niet-geselecteerde kandidaten inlichten en en projectmedewerker NFK zorgt voor ondersteuning van patiënt die deelneemt aan werkgroep (training) Bij voorkeur een psycholoog uitnodigen die lid is van NIP én NVPO (door beide veren. afgevaardigd) Voorzitter en Voorzitter en Verdelen onder leden die het beste op hoogte zijn van onderwerp. Aan 1 vraag worden minimaal 2 experts gekoppeld geeft opdracht aan. Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

6 Centrale verzameling en archivering mandaatformulieren Werkgroepleden en Voorzitter richtlijn vermelden op richtlijnomgeving op ikcnet Financiële vergoeding/declaratie/ uitbetaling werkgroepleden: - Werkgroepleden informeren over voorwaarden financiële vergoeding - Procedure voor declaraties afstemmen met werkgroep geeft opdracht aan Van belang: deelname, aanwezigheid, beantwoorden van uitgangsvraag en combinatie van deze 3. - Gemaakte afspraken over financiële vergoeding schriftelijk per lid van de afstemmen - Werkgroepleden de wijze van uitbetaling schriftelijk bevestigen Inventarisatie methodologische ondersteuning / literatuuronderzoek + inventarisatie van partijen die mogelijk een offerte kunnen gaan opstellen Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) opstellen en bespreken met Richtlijncoördinator Indien sprake van samenwerking met externe organisatie: ondertekenen contract (inclusief begroting en tijdpad) Uitgaven verantwoorden door facturen, declaratieformulieren of schriftelijk bewijs Richtlijncoördinator Programmaleider, Penningmeester en externe organisatie Richtlijncoördinator in afstemming met procesbegeleider voorzitter richtlijnwerkgroep Richtlijncoördinator, procesbegeleider ontvangt kopie. Eisen methodologische ondersteuning gelden bij inen externe opdrachten Opstellen van Plan van Aanpak is maatwerk. 2 exemplaren: externe organisatie en Programmabureau Programmabureau betaalt direct de kosten die gemaakt worden voor ontwikkeling indien deze binnen daartoe geaccordeerde budget vallen Budgethouder Eindafrekening van richtlijn overleggen aan Programmabureau ( Richtlijncoördinator) Bij gereedkomen van richtlijn Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

7 STAP 3 Ontwikkeling van een conceptrichtlijn Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Werkgroepleden uitnodigen voor eerste bijeenkomst Eerste bijeenkomst: Presentatie geven over evidence based richtlijnontwikkeling voor werkgroepleden en over de visie van VIKC over richtlijnontwikkeling of Richtlijncoördinator Indien nodig: Afgevaardigden patiëntenorganisaties kunnen Training richtlijnontwikkeling voor patiënten van NFK volgen Tijdens eerste vergadering bespreken: Cursus richtlijnen, opstellen plan van aanpak, resultaten knelpuntenanalyse, omzetting knelpunten naar uitgangsvragen, verdeling uitgangsvragen en start literatuuronderzoek Door Richtlijncoördinator goedgekeurd Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) ter ondertekening doorsturen naar Programmaleider Plan van Aanpak (inclusief begroting en tijdpad) ondertekenen NFK / Programmaleider en Penningmeester Opvragen offertes voor literatuuronderzoek Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Zie draaiboek voor presentatie. Let dus op bij plannen van de vergadering dat VIKC medewerkers beschikbaar zijn op de betreffende datum om presentatie te kunnen geven Drie exemplaren: voor, Voorzitter en Programmabureau Belangenverklaring: toezien op ontvangst en beheren archief bij VIKC Accreditatiepunten voor professionals voor bijdrage ontwikkeling richtlijn aanvragen Uitgangsvragen PICO formuleren / (externe) expert Afgevaardigden patiëntenorganisaties, Voorzitter, leden en en (externe) expert Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

8 Start literatuursearch en naleving format searching literature and synthesizing the evidence Overzicht van gebruikte zoekfilters en zoekstrategieën sturen naar Programmabureau en als bijlage in richtlijn voegen Het beheren van zoekfilters en zoekstrategieën, indien deze niet als bijlage in richtlijn worden gevoegd Eerste selectie van te includeren publicaties (op basis van titels/abstracts) Tweede selectie van artikelen (op basis van volledige tekst) Beoordelen van literatuur (naleving document Instructie beoordeling literatuur en format Checklist for critical appraisal ) Samenstellen Evidence tabellen (naleving format Evidence Table en document Levels of evidence ) en doorsturen naar leden Tijdens tweede werkgroepbijeenkomst presentatie ikcnet en Oncoline geven (inclusief uitleg over het schrijven van teksten) Eerste conceptteksten volgens Oncolineformat schrijven Opstellen overige overwegingen Opstellen aanbevelingen (voor consensusmethode: zie draaiboek) (Externe) expert (Externe) expert, afstemming met werkgroep Koppelen van verantwoordelijk werkgroeplid aan (externe) expert. (Externe) expert In richtlijn vermelden dat de zoekstrategieën en zoekfilters bij Programmabureau kunnen worden opgevraagd met leden (externe) expert Discrepanties worden besproken en redenen van inen exclusies vermeld (Externe) expert (Externe) expert Discrepanties worden besproken en redenen van inen exclusies vermeld (Externe) expert (Externe) expert (Externe) expert (Externe) expert Tabellen in het Engels invullen. Deze moeten deel uitmaken van richtlijn. Zie draaiboek voor presentatie of Richtlijncoördinator of leden en/of (externe) expert met procesbegeleider, - Voorzitter, Voorzitter leden leden Op basis van evidence tabellen, conclusies en overige overwegingen Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

9 Conceptteksten bespreken in Oncolinebeheerder vragen om ruimte in database voor invoeren richtlijn aan achterkant Secretariaat Teksten invoeren in Oncoline-database aan achterkant Oncoline Algemene teksten schrijven voor richtlijn zoals inleiding en beschrijving knelpuntenanalyse Linken aanbrengen in uiteindelijke conceptrichtlijn (naar referenties, KWF-folders en andere richtlijnen) Optioneel: samenstellen van redactie (die bestaat uit 2 leden) Optioneel: Samenvatting voorbereiden bij niettumorspecifieke richtlijnen voor vergemakkelijken van commentaarronde. Samenvattingkaartjes voorbereiden met aanbevelingen bij tumorspecifieke richtlijnen Secretariaat, Voorzitter Voorzitter,, Voorzitter, Secretariaat in samenspraak met richtlijnwerkgroep/ voorzitter Secretariaat, Voorzitter leden Inleiding wordt volgens Oncolineformat beschreven. Corporate teksten zijn in Oncolineformat aanwezig. Handleiding gebruik Oncoline format Redactie redigeert concepttekst en stuurt deze nog 1 maal ter becommentariëring door naar leden. Voorzitter is eindredacteur Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

10 STAP 4 Consultatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Web based commentaarronde tijdig aankondigen Procedure en termijn vermelden bij aankondiging. Conceptrichtlijn ter becommentariëring aanbieden Aanbieden aan via Survey Monkey of als pdf-file op Oncoline (met toestemming van de Voorzitter) of via links op websites van verenigingen (regie bij VIKC) wetenschappelijke, beroepsen patiëntenverenigingen,nfk, ikc-tumorwerkgroepen Commentaren verzamelen en analyseren Bespreken met Voorzitter welke commentaren aan voorgelegd worden (regie bij VIKC) /v oorzitter Niet of slecht onderbouwde commentaren worden niet besproken in werkgroep maar wel beantwoord Vastleggen wat wordt gedaan met geleverde commentaren Terugkoppelen naar de commentatoren Beweegredenen over besluit verwerking commentaar melden Optioneel: Klankbordbijeenkomst organiseren (naast web based commentaarronde) Voorzitter, en Voorzitter Vaststellen richtlijn in laatste plenaire vergadering Tevens in plenaire vergadering: afhandelen Belangenverklaring en beslissen over samenvattingkaarten, beslisbomen, Engelse vertaling en publicatiebeleid Word-versie van richtlijntekst naar Programmabureau sturen Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

11 Plaatsen conceptrichtlijn op ikcnet (niet-openbaar) of plaatsen conceptrichtlijn als pdf op Oncoline Opstellen indicatoren op basis van belangrijkste (geprioriteerde) aanbevelingen Indicatoren doorsturen aan Werkgroep Indicatoren (die het vervolg oppakt) Programmabureau Indien conceptrichtlijn openbaar op Oncoline komt, melden dat het een concept betreft en dat het geautoriseerd moet worden ('ligt voor ter autorisatie ). Melden verwachte datum geldig worden richtlijn epidemioloog (NKR) Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

12 STAP 5 Autorisatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Autorisatieronde tijdig aankondigen Daarbij vermelden procedure en termijn Schriftelijk verzoeken autorisatie richtlijn aan wetenschappelijke verenigingen, beroepsverenigingen en Landelijke Tumorwerkgroepen Conceptrichtlijn als pdf meesturen. Reactie dient binnen aangegeven datum binnen te zijn. Raadpleeg draaiboek Autorisaties verzamelen De Voorzitter, de leden, Richtlijncoordinator en Oncolinebeheerder inlichten na ontvangst alle autorisaties Alle betrokken verenigingen (inclusief KWF en NFK) inlichten over beschikbaar komen geautoriseerde versie Word-versie finale richtlijntekst naar Programmabureau sturen (indien nog niet gebeurd) Laatste vergadering inplannen en proces van richtlijnontwikkeling evalueren Richtlijn invoeren in Oncoline Secretariaat Controleren richtlijn op Oncoline via ikcnet Voorzitter Voorzitter en Vrijgeven richtlijn voor Oncoline middels ondertekend goedkeuringsformulier Voorzitter Voorzitter, Oncolinebeheerder stuurt formulier Gereed als autorisatieronde is geëindigd I.p.v. Voorzitter mag ook een geautoriseerd werkgroeplid controle uitvoeren Tevens wordt brief voorgelegd die naar betrokken verenigingen gaat Opdracht vertaling van richtlijn in het Engels Programmabureau Programmabureau geeft opdracht aan vertaalbureau Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

13 Indien Engelstalige richtlijn beschikbaar is (vaak na stap 6): invoeren in Oncoline Controleren Engelstalige richtlijn op Oncoline via ikcnet PR-activiteiten (zie ook stap 6) Informeren van (inter)nationale contacten en richtlijnen-databases over verschijnen Engelstalige richtlijn Doorsturen van samenvatting van Clearinghouse via naar Voorzitter (ter goedkeuring) Voorzitter Werkgroep Oncoline en Programmabureau Secretariaat Voorzitter en Werkgroep Oncoline en Programmabureau I.p.v. Voorzitter mag ook een geautoriseerd werkgroeplid controle uitvoeren Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator Richtlijncoördinator stuurt goedgekeurde samenvatting retour en Clearinghouse publiceert de samenvatting enkele weken later Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

14 Stap 6 Verspreiding en implementatie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Richtlijn ontsluiten op Oncoline (indien nog niet / / gebeurd) Werkgroep Oncoline Werkgroep Oncoline Landelijke verspreiding van melding beschikbaarheid richtlijn en en Berichtgeving uit naam van Voorzitter en VIKC, wordt verzonden aan bestuur en webmaster van betrokken verenigingen, Zorg- Verder met uitvoeren van andere PR-activiteiten door Werkgroep Oncoline m.b.t. melding nieuwe richtlijn (PR-plan) Verder met uitvoeren van andere PR-activiteiten Lezers in vaktijdschriften en beroepspecifieke periodieken attenderen op beschikbaarheid richtlijn Artikel schrijven voor Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Oncologica, of ander relevant wetenschappelijk tijdschrift Samenvattingkaart ontwikkelen Werkgroep Oncoline/, beleidsmedewerker Werkgroep Oncoline/, beleidsmedewerker verzekeraars NL en VWS PR-activiteiten: naar ikc s/professionals, melding op homepage Oncoline, nieuwsbrief ikcnet, bericht website verenigingen e.d. Uitzondering: stuurt informatie op naar tijdschrift Medische Oncologie Optioneel: beslisboom maken, Oncolinewerkgroep Indien gewenst. Raadpleeg draaiboek Implementatie richtlijn bij Regionale ikc-medewerkers ikc-medewerkers Tumorwerkgroepen Implementatie richtlijn in instellingen ikc-medewerkers ikc-medewerkers Optioneel; Implementatie via web-tv, E-learning ikc-medewerkers ikc-medewerkers Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

15 STAP 7 Evaluatie, actualisatie en revisie Actie Verantwoordelijk Uitvoering Toelichting Via Richtlijncoördinator Uitvoeren evaluatie d.m.v. evaluatieprojecten (op basis van indicatoren), enquêtes bij gebruikers en/of feedback via Oncoline Evaluatieprojecten:Proc esbegeleider en Taakgroep Indicatoren en betrokkenheid regionale en landelijke werkgroepen en/of oncologiecommissies Enquêtes: Feeback via Oncoline: Werkwijze evaluatieprojecten: zie draaiboek Informatie verstrekken over voortgang evaluatieproces aan Voorzitter en andere betrokkenen Jaarlijks beoordelen of actualisatie (aanpassing of revisie + herautorisatie) van richtlijn nodig is Oncolinebeheerder Indien de richtlijnwerkgroep niet is opgeheven (anders informatie verstrekken in Landelijke Tumorwerkgroep) Voorzitter en/of of Landelijke Tumorwerkgroep en/of aangestelde commissie. inventariseert VIKC-contactpersoon van Landelijke Tumorwerkgroep bewaakt frequentie van beoordeling (voorwaarden staan in richtlijn vermeld) Bewaken geldigheidstermijn richtlijn Programmabureau Eventuele aanpassingen (niet inhoudelijk) invoeren in Oncoline Oncolinebeheerder, Secretariaat Richtlijn verwijderen van Oncoline Oncolinebeheerder Oncolinebeheerder Indien houdbaarheid richtlijn verstreken en geen actualisatieplan Bij noodzaak tot revisie van richtlijn weer bij Stap 1 beginnen Alle ikc-betrokkenen Alle ikc-betrokkenen, jaarlijkse inventarisatie beleidsmedewerker Herautorisatie nodig. Duidelijk aangeven welke onderdelen nieuw, welke geüpdate en welke onveranderd zijn gebleven Taken en verantwoordelijkheden bij richtlijnontwikkeling VIKC SK MG december

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen De HARING-tools Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen Mirrian Hilbink Mariëlle Ouwens Tijn Kool Dertien instrumenten voor ondersteuning

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

Handboek KP7 Projectbeheer

Handboek KP7 Projectbeheer Handboek KP7 Projectbeheer Universiteit van Tilburg Het 'Handboek KP7 projectbeheer is specifiek bedoeld voor projectbeheerders. Het biedt een praktische handleiding voor de financieel-administratieve

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi

1. Inleiding. 2. LAT doelen 2008. Jaarplan 2008. LAT jaarplan 2008 versie 0.4 1/15. juni 2008, versie 0.4 Reeshmi Jaarplan 2008 juni 2008, versie 0.4 Reeshmi 1. Inleiding Het LAT-BRZO heeft zich na de oprichting in de afgelopen anderhalf jaar gevormd tot een overkoepelende organisatievorm waarin landelijk richtinggevende

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

BLAUWDRUK KANKER EN WERK

BLAUWDRUK KANKER EN WERK BLAUWDRUK KANKER EN WERK met - STAPPENPLAN VOOR ONTWIKKELAARS VAN ONCOLOGISCHE RICHTLIJNEN en - LEIDRAAD VOOR (PARA)MEDISCHE PROFESSIONALS, BETROKKEN BIJ DE BEHANDELING EN BEGELEIDING VAN KANKERPATIENTEN

Nadere informatie

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs

Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Campagneplan Versterking medezeggenschap in het onderwijs Versie 12 maart 2013 1 INHOUD 1. Aanleiding voor deze campagne 3 2. Visie, en Code goede medezeggenschap 4 3. Voorgenomen activiteiten vanuit de

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers...

1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6. 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... Jaarplan 2015 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Management samenvatting: EFP 2015 in grote lijn... 3 3 Management en toezicht... 6 3.1 Leiderschap... 6 3.2 Medewerkers... 6 3.2.1 Organogram... 7 3.3 Financiën...

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Maart 2011

INFORMATIEBLAD. Maart 2011 INFORMATIEBLAD AANMELDING TRIALBUREAU/DATACENTRUM Maart 2011 Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen. We zijn er voor mensen die leven met kanker en de mensen die met hen samenleven.

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures tussen Zorgverzekeraars Nederland en Vektis B.V. betreffende wijzigingenbeheer van EI-standaarden Protocol Plaats Zeist Datum 28-06-2007 Auteur Jos Bekkers (Vektis, afdeling

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures Vektis cv Betreffende: wijzigingenbeheer van CLIQ en GPH Protocol Plaats Zeist Datum 26-10-2012 Auteur Esther Klompenhouwer Versie 0.5 Status Concept 1/42 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs Deliverable 1.1: Requirementsanalyse

Nadere informatie

Inleiding. Stagecoördinator. Definities

Inleiding. Stagecoördinator. Definities Inleiding De stage is een vast onderdeel van de masteropleidingen Psychologie en Pedagogische wetenschappen en vormt vaak de eerste stap naar de praktijk of naar een wetenschappelijke carrière. De stage

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes

NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes NDF richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en toegeleiding naar een passend hulpaanbod

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie