Het uitgeefproces als model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het uitgeefproces als model"

Transcriptie

1 Het uitgeefproces als model Hoofdstuk 3 Het uitgeefproces als model In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er allemaal achter de schermen van een uitgeverij gebeurt. Dit uitgeefproces behandelen we aan de hand van een model, waarin wordt omschreven wat er gedaan moet worden vanaf het idee tot aan het afleveren van het product bij de eindgebruiker. Dit model laten we in alle hoofdstukken terugkeren. Het is dus van belang dat je dit hoofdstuk in ieder geval gelezen hebt voordat je door het boek zapt. Aan het eind van dit hoofdstuk kan je: beschrijven hoe het uitgeefproces eruit ziet, benoemen welke werkzaamheden er bij een uitgeverij gedaan worden, vaststellen wie deze werkzaamheden uitvoeren. 3.1 Het model De werkzaamheden bij een uitgeverij (het uitgeefproces ) omvatten globaal de volgende zes stappen: Deze zes stappen tezamen noemen we het model van het uitgeefproces. Het model beschrijft hoe in een uitgeverij ideeën over mogelijke uitgaven uiteindelijk leiden tot het publiceren ervan, zodat de beoogde eindgebruiker deze kan lezen, bekijken of gebruiken. Dit model wordt vanaf nu in alle hoofdstukken van dit boek gebruikt. Het model biedt ook enigszins houvast bij de opdeling van een uitgeverij in verschillende afdelingen. Het komt echter ook vaak voor dat sommige stappen samen door één of meerder afdelingen (of personen) worden uitgevoerd. Ook wordt regelmatig bepaald werk uitbesteed aan derden, zoals freelancers of een drukkerij. Hierover lees je meer bij de uitwerking van de verschillende stappen in de rest van dit hoofdstuk. 19

2 Het model beschrijft een cyclisch proces. Na publicatie vindt namelijk een terugkoppeling plaats over het nut, de kwaliteit en het inhoudelijk en/of commercieel succes van de uitgave. Al deze signalen worden gebruikt bij inventarisatie, de eerste stap van het proces. Aan het einde van dit hoofdstuk komen we nog terug op het cyclische karakter van het uitgeefproces, maar eerst bespreken we achtereenvolgens de zes stappen van het uitgeefproces. Bij elke stap geven we aan wie welke werkzaamheden doet en lichten we elke stap nog verder toe aan de hand van een voorbeeld. In dit voorbeeld gaan we uit van het publicatieproces van een boek, maar met enige fantasie kan je daar een ander uitgeefproduct voor invullen, zoals een tijdschrift, cd-rom of website. 3.2 Stap 1: Inventariseren, ideeën en signalen verzamelen Elk uitgeefproces begint bij het formuleren van een idee voor een nieuwe of verbeterde uitgave. De centrale persoon in deze stap is de uitgever. Om zo n idee te kunnen formuleren moet de uitgever diverse signalen verzamelen en interpreteren. Deze signalen komen uit veel verschillende bronnen, zowel binnen als buiten de uitgeverij, en het is de taak van een uitgever precies die gegevens op een rij te krijgen die kunnen leiden tot nieuwe uitgaven. Zoiets vereist niet alleen kennis en ervaring, maar ook een bepaald soort gevoel voor de (on)mogelijkheden van een potentiële nieuwe uitgave. Het is meestal onmogelijk alle ideeën verder uit te werken, daarom zal de uitgever op basis van zijn gevoel en marktkennis alleen de meest kansrijke ideeën verder gaan ontwikkelen. Klanten en de markt De huidige klanten (lezers) zijn een belangrijke bron voor nieuwe ideeën, want het zijn de afnemers van de huidige en (hopelijk) toekomstige producten. De markt waarbinnen de uitgeverij actief is zou je kunnen omschrijven als een grote verzameling mogelijke afnemers van nieuwe producten. Markt en klanten zijn voor een uitgeverij dus van groot belang en het goed luisteren naar deze groepen biedt een uitgeverij grote kansen. 20

3 Het uitgeefproces als model Voorbeeld: een uitgever van een ondernemersgids las in de plaatselijke krant over een bijeenkomst van Turkse ondernemers. Hij besloot deze bijeenkomst bij te wonen en ontdekte een kans voor een nieuwe publicatie. Turkse ondernemers in Nederland hebben namelijk grote problemen met het verkrijgen van Turkstalige informatie over regels, wetgeving en andere ondernemerszaken. De uitgever bedacht dat zijn ondernemersgids precies de goede informatie bevatte, maar niet in het Turks. We zullen deze uitgever in de volgende stappen verder gaan volgen. De eigen organisatie Naast de persoon van de uitgever zijn er ook anderen binnen de uitgeverij die signalen kunnen opvangen die kunnen leiden tot ideeën voor nieuwe uitgaven. Medewerkers van de afdeling marketing en sales hebben vanuit hun eigen werkzaamheden vaak contact met (mogelijke) klanten en krijgen op deze manier heel wat informatie. Ook redacteuren krijgen - al werkend aan artikelen of een uitgave - veel informatie die kan leiden tot nieuwe ideeën. Het zal duidelijk zijn dat de hele organisatie van een uitgeverij goed in staat moet zijn relevante signalen te herkennen. Zowel de afdeling marketing en sales als de redactie worden later in dit hoofdstuk uitgebreider behandeld. 3.3 Stap 2: Conceptontwikkeling, het maken van een uitgeefplan We zagen al dat de uitgever keuzes moet maken. Van de vele ideeën kiest hij er één uit om verder uit te werken. Op het moment dat de uitgever een kansrijk idee wil uitwerken begint de volgende stap in het uitgeefproces, de conceptontwikkeling. Hier wordt in kaart gebracht of en vooral hoe het idee een succesvolle uitgave zal opleveren. De conceptontwikkeling heeft zowel creatieve als zakelijke aspecten, die samenkomen in het uitgeefplan. Een uitgeefplan is een (papieren) document met alle elementen die een rol spelen bij een uitgave. In het plan wordt stap voor stap het idee uitgewerkt tot een concrete uitgave. De uitgever moet voor het maken van het uitgeefplan bij veel collega s informatie inwinnen. De uitgever speelt hierbij weer de leidende rol, want aan de hand van het uit- 21

4 geefplan zal hij zelf moeten beslissen of de uitgave ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. In organisaties waar de uitgever niet tot het management behoort zal een uitgeefplan soms door het management worden beoordeeld. Het uitgeefplan Het uitgeefplan bevat antwoorden op diverse belangrijke vragen, zoals: waarom en voor wie gaan we deze uitgave maken? Ook bevat het uitgeefplan informatie over de inhoud (wat is het concept, welke informatie bevat de uitgave), de vorm en op welke manier er geld mee verdiend kan worden. Het uitgeefplan is het document op basis waarvan de uitgever moet besluiten of de uitgave gemaakt zal worden. De eerste vraag waarom wordt vaak beantwoord door de medewerkers en/of afdelingen die direct met klanten te maken hebben. Een vraag uit de markt kan namelijk een goede reden zijn een nieuwe uitgave te gaan ontwikkelen. Daarnaast kan de afdeling marketing en sales een onderzoek doen, dan wordt het voor wie ook duidelijk. In het uitgeefplan moeten de doelgroepen zowel kwalitatief (de eigenschappen van de doelgroepen) als kwantitatief (hoe groot zijn de beoogde doelgroepen) beschreven worden. Het uitgeefplan moet heel duidelijk melden welke vraag of behoefte van klant en markt met de nieuwe uitgave wordt ingevuld. Voorbeeld: De uitgever van de ondernemersgids zal op de eerste vragen de volgende antwoorden kunnen geven: We gaan een Turkstalige ondernemersgids voor Turkse ondernemers in Nederland maken omdat er blijkbaar behoefte bestaat aan ondernemersinformatie in het Turks. De Turkse ondernemers in Nederland zijn de nieuwe klanten. Het is mogelijk onderzoek te doen naar het aantal Turkse ondernemingen op dit moment en het is ook zinvol te onderzoeken of er een groeipotentieel is of juist niet. Vervolgens bevat het uitgeefplan gedetailleerde antwoorden op vragen over de inhoud van de uitgave en over de verschijningsvorm (boek, tijdschrift, krant, cd-rom, website, mobiele toepassing, of een combinatie van deze, wat vaak crossmedia genoemd wordt). Bij het bepalen van de inhoud zullen redacteuren moeten nadenken over de keuze van de informatie en waar die informatie vandaan moet komen (de bronnen). Een vormgever moet voorstellen doen over de visuele vorm waarin het 22

5 Het uitgeefproces als model geheel (dus tekst en beeld) gepresenteerd zal worden in relatie tot de verschijningsvorm(en). De keuzen voor inhoud en verschijningsvorm worden deels bepaald door de vraag hoe de doelgroep de informatie uit de uitgave kan en wil gebruiken. De inhoud stelt eveneens eisen aan de verschijningsvorm. Zo is een reisgids op cdrom minder handig omdat niet iedereen een laptop met vakantie meeneemt en is een eenmalige publicatie met veel lange teksten minder geschikt voor een website. De inhoud kan dus beperkingen opleggen, de beoogde doelgroep kan dat ook. Misschien wil je een uitgave maken voor een groep die niet vanzelfsprekend kan omgaan met elektronische media, zoals bijvoorbeeld ouderen. De verschijningsvorm wordt dus bepaald door inhoud en beoogde doelgroep. Daarnaast bieden sommige verschijningsvormen meer mogelijkheden dan andere, zoals direct contact met de klant/lezer (bij internet) of een combinatie met audiovisuele informatie (cd-rom, internet). Ook heeft elke publicatievorm voor- en nadelen voor de uitgever en voor de klant. Een boek is bijvoorbeeld makkelijk te hanteren, maar relatief kostbaar om te drukken. Een krant kan goedkoper te produceren zijn, maar suggereert informatie die snel achterhaald is en wordt daarom meestal niet bewaard. Een website is handig als de informatie vaak geactualiseerd moet worden of als het om bijzonder veel informatie gaat die alleen via een doorzoekbare databank kan worden ontsloten. En een cd-rom is weer een uitstekend medium voor interactieve en educatieve toepassingen, maar vereist natuurlijk wel dat iemand een computer heeft. Voorbeeld: De oorspronkelijke ondernemersgids is een boek, dus ligt het voor de hand dat de Turkse versie ook een boek wordt. Maar is dat zo? Waarom zou je er geen website van maken met vraag- en antwoordmogelijkheden, met mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen en natuurlijk de mogelijkheid allerlei interessante links op te nemen? Wat betreft de inhoud maakt het niet uit, maar de vraag is of de beoogde doelgroep een voorkeur heeft. Natuurlijk kan de uitgever ook besluiten tot een combinatie van beide. In dit geval wordt gekozen de huidige gids tweetalig te maken en internet nog niet te gebruiken, omdat de nieuwe doelgroep internet nog niet gebruikt. Het uitgeefplan is pas compleet als er een goede exploitatiebegroting en een compleet verkoopplan is opgenomen over de financiële haalbaarheid van de nieuwe publicatie. De uitgever maakt een exploitatiebegroting op basis van zijn ervaring en de 23

6 inmiddels bekend veronderstelde cijfers over doelgroep, inhoud en verschijningsvorm. Dat wil zeggen dat hij alle kosten voor auteurs, redactie, vormgeving, opmaak, productie en/of bouw en distributie op een rij zet en een schatting van de inkomsten daartegenover plaatst. De mogelijke opbrengsten worden pas duidelijk aan de hand van een verkoopplan, dat de uitgever vaak samen met de afdeling marketing en sales maakt. In het verkoopplan staat hoe de doelgroepen benaderd worden en hoeveel exemplaren of abonnementen er gemaakt en verkocht zouden kunnen worden. Ook bevat het verkoopplan een overzicht van alle andere mogelijkheden om inkomsten te genereren, zoals de verkoop van advertenties. Uiteindelijk vormen de mogelijke opbrengsten minus de geschatte kosten de mogelijke winst van de nieuwe uitgave. In deze fase kan de uitgever natuurlijk nog de verschillende variabelen aanpassen die de kosten en/of opbrengsten beïnvloeden. Zo kan (op papier) de winst geoptimaliseerd worden, maar uiteindelijk zal de praktijk moeten uitwijzen of de begroting ook gerealiseerd wordt. 3.4 Stap 3: Creatie, het begin van de realisatie Als het uitgeefplan is aangenomen volgt de uitwerking daarvan. Het uitgeefplan beschrijft een concept dat in de creatiefase wordt omgezet tot een echt product. De redacteuren gaan de inhoud verzorgen en de vormgever zal de presentatievorm van de inhoud gaan maken. Bij elektronische media als cd-rom en internet is ook een technische slag nodig, zoals het ontwerp en ontwikkeling van databases en software. Alle werkzaamheden gebeuren op basis van de uitgangspunten zoals die in het uitgeefplan zijn uitgewerkt. Redactie De redactie is verantwoordelijk voor het creëren, verzamelen en bewerken van alle informatie. In het eerder genoemde voorbeeld betreft dit ook het laten vertalen van de informatie. Het creëren betekent dat er nieuwe informatie geschreven moet worden. Dat kan door redacteuren zelf, maar gebeurt ook vaak door freelance redacteuren, journalisten of auteurs. Ook zorgen redacteuren ervoor dat bestaande informatie aangepast en/of herschreven wordt. Daarnaast moet er 24

7 Het uitgeefproces als model ook gezocht worden naar bestaand of nieuwe beeldmateriaal (foto s, illustraties, schema s e.d.). Alle verzamelde informatie (tekst, beeld, geluid, film/video) noemen we kopij. De redacteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, stijl en structuur van de kopij, omdat deze moet voldoen aan de eisen van de uitgave. Freelancers en andere externe medewerkers moeten gezocht en begeleid worden. Ook deze taak valt onder de redactionele werkzaamheden. Vormgeving De vormgever heeft nauw contact met de redacteuren. Voor een vormgever is het belangrijk dat hij weet hoeveel tekst en beeld er is, wat de functie van de verschillende inhoudscomponenten is en hoe en door wie de uitgave gebruikt zal worden. Op basis daarvan zal hij een vormgeving ontwerpen. In ons voorbeeld gaat het om een gids waar de gebruiker gemakkelijk zal moeten kunnen vinden wat hij zoekt. Het zal een naslagwerk worden, dus structuur, uniforme indeling en veel terugzoekmogelijkheden zijn van groot belang. Voorbeeld: De ondernemersgids wordt zo ontworpen dat hij twee kanten heeft. De voorkant is de Nederlandstalige kant, de achterkant wordt de Turkse kant. De opzet van de informatie is dusdanig dat alle teksten door een vertaalbureau vertaald kunnen worden, wat door de huidige redactie gecoördineerd wordt. De vormgever gebruikt dezelfde vormgevingsmodellen ook voor de Turkse tekst. 3.5 Stap 4: Realisatie, de uitgave wordt gemaakt Zodra alle kopij gereed is kan de uitgave worden gemaakt. Als het om publicaties gaat met advertenties dient ook de advertentiekopij beschikbaar te zijn. De feitelijke realisatie wordt soms gedeeltelijk en soms zelfs helemaal uitbesteed. De echte productie van folio-uitgaven (het drukken en binden) wordt altijd uitbesteed omdat de uitgever tenslotte geen drukker is. Ook veel werkzaamheden bij de realisatie van elektronische media worden vaak uitbesteed. 25

8 De realisatie bestaat meestal uit het combineren van alle kopij, bijvoorbeeld het in de juiste vorm opmaken van alle teksten en het beeldmateriaal. Bij folioproducten noemen we het proces de opmaak, de lay-out of het laten inlopen. Bij kranten en tijdschriften van grotere uitgeverijen gebeurt dit meestal intern, maar bij boeken en tijdschriften van kleinere uitgeverijen wordt de opmaak vaak uitbesteed. Ook in dit deel van het proces speelt de redactie overigens nog een rol. De opgemaakte pagina s worden namelijk door de opmaker (of dtp-er) ter goedkeuring voorgelegd aan de (eind)redactie. Deze controle is essentieel, want het gebeurt heel vaak dat niet alle tekst correct op de pagina staat of dat er rare afbrekingen zijn opgetreden. De (eind)redactie geeft vervolgens alle correcties aan en de opmaker gaat deze doorvoeren. Vaak volgt dan nog een tweede correctieslag of proef. Na de opmaak worden de bestanden gereed gemaakt voor de drukker (en de binder) die het boek, tijdschrift of krant gaat drukken. Er is binnen de uitgeverij iemand nodig die deze stap coördineert. Dat is de productiemanager, productiecoördinator of traffic manager. Bij elektronische producten is dit proces complexer, want zowel de softwareontwikkeling als het testen en de controle is gespecialiseerd werk, maar de rol van de verschillende afdelingen en medewerkers van de uitgeverij is vergelijkbaar. Voorbeeld: Alle teksten voor de ondernemersgids zijn tweetalig beschikbaar. De vormgever gebruikt dezelfde vormgevingsmodellen ook voor de Turkse tekst, maar krijgt hulp van een tweetalige freelancer om fouten bij het plaatsen van de teksten te voorkomen. Samen maken ze de drukproef, die door de redactie gecontroleerd en gecorrigeerd wordt. De ondernemersgids voor Turkse ondernemers kan nu gedrukt worden. 3.6 Stap 5: Marketing en sales, het aanprijzen en verkopen De uitgave is gerealiseerd, maar hoe komen de beoogde lezers dit nu te weten? Daarvoor is de marketing en sales-fase in het uitgeefproces. 26

9 Het uitgeefproces als model Marketing In deze fase wordt bepaald of en hoe er reclame voor de nieuwe publicatie gemaakt moet worden, bijvoorbeeld via advertenties, billboards of met behulp van een folder. Er zijn ook nog andere manieren om de uitgave onder de aandacht te brengen van de beoogde doelgroep. Voorbeelden daarvan zijn de bouw van een ondersteunende website, het toesturen van een brief met antwoordmogelijkheden naar de beoogde doelgroep (een direct marketingactie), het aanvragen van recensies in kranten of tijdschriften of door het organiseren van een actie in de boekhandel. Bij grootschalige uitgaven wordt soms ook televisiereclame gemaakt of samenwerking gezocht met andere media, zoals de commerciële omroep. De plannen om de verkoop te bevorderen worden gemaakt en uitgevoerd door de afdeling marketing, in overleg met de uitgever. Sales Het verkopen van uitgeefproducten gebeurt op verschillende manieren. Afhankelijk van de publicatie is er soms sprake van directe verkoop aan de klant, bijvoorbeeld bij schoolboeken die direct aan een school geleverd worden of bij een website waar bedrijven een abonnement op kunnen nemen. Veel uitgaven worden echter verkocht via een tussenhandel (de zogenoemde indirecte verkoop), bijvoorbeeld de boekhandel, zoals bij veel boeken, tijdschriften, kranten en cd-roms gebeurt. De verkoop wordt gecoördineerd en uitgevoerd door de afdeling sales van een uitgeverij. Bij directe verkoop van een grote opdracht speelt soms de uitgever zelf ook een commerciële rol. De verkoop aan de tussenhandel wordt vaak uitgevoerd door vertegenwoordigers of accountmanagers, die proberen het aanbod van de uitgever aan de boekhandel te verkopen. Voorbeeld: Hoe komen de Turkse ondernemers te weten dat de nieuwe ondernemersgids ook voor hen interessant is? De marketeer besluit een reclamecampagne te starten en plaatst advertenties in de lokale kranten. Daarnaast stuurt hij enkele exemplaren op aan journalisten en redacteuren van belangrijke kranten en tijdschriften, in de hoop dat ze een lovende recensie schrijven. De uitgever houdt de verkoop van de gids in eigen hand. Hij opent een 0800-nummer en een website waarop de gids besteld kan worden. 27

10 3.7 Stap 6: Publiceren, het verspreiden naar de klant Het uitgeefproces eindigt met het moment waarop de uitgave verkrijgbaar is. Het boek ligt in de winkel, het tijdschrift wordt verstuurd naar de abonnees, de website is online etc. We noemen dat het moment van publiceren, maar om dat voor elkaar te krijgen is een distributiekanaal nodig. Door uitgevers veel gebruikte distributiekanalen zijn de boekhandel, de kiosken maar ook de post (denk aan kranten en tijdschriften) en ook in toenemende mate internet. Voorbeeld: De uitgever van de ondernemersgids heeft besloten de distributie uit te besteden aan DHL. Hij sluit een contract af waardoor de gids binnen 48 uur wordt afgeleverd, nadat hij een bestelling binnen heeft gekregen. 3.8 De eindgebruiker: de consument, de markt Aan het begin van dit hoofdstuk werd al gezegd dat het uitgeefproces cyclisch is. Daarmee bedoelen we dat het gehele proces eigenlijk een cirkel is en dat het einde in verbinding staat met het begin. Je hebt gezien dat in de stap inventariseren allerlei signalen verzameld worden om tot een idee te komen, wat eventueel tot een uitgeefplan leidt. Die signalen kunnen ook betrekking hebben op de bestaande uitgave en kunnen leiden tot een herziening of aanpassing van het concept. De eindgebruiker, de lezer, kan reageren op de uitgave, zowel bewust als onbewust (bijvoorbeeld door de uitgave wel of juist niet te kopen) en zowel direct als indirect. Deze signalen vormen een bron van informatie voor de inventarisatiestap en dan kan het uitgeefproces weer van voren af aan beginnen. Een mooi voorbeeld van een uitgever die concreet vraagt om deze signalen is Lonely Planet, uitgever van reisgidsen. Als je ontdekt dat de informatie in de actuele gids niet (meer) klopt of als je zelf nog alternatieven hebt dan kan je die suggesties insturen en ontvang je de nieuwe gids gratis. Zo gebruikt Lonely Planet de gebruikservaringen van zijn lezers om de gidsen continu te verbeteren. 28

11 Het uitgeefproces als model 3.9 Verder lezen Ben je nieuwsgierig naar de verschillende functies in een uitgeverij, lees dan hoofdstuk 4 voor het overzicht en hoofdstuk 7, dat interviews bevat met mensen die in een uitgeverij werken. Wil je meer weten over uitgeverijen in Nederland, lees dan hoofdstuk 5, dat een onderverdeling bevat van de verschillende soorten uitgeverijen of hoofdstuk 6 dat dieper ingaat op de ontwikkelingen in de branche. 29

Functies in de uitgeverij

Functies in de uitgeverij Functies in de uitgeverij Hoofdstuk 4 Functies in de uitgeverij In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende functies binnen een uitgeverij. We beperken ons tot de primaire werkzaamheden die horen

Nadere informatie

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl

Realisatie & projectcoördinatie Letter & Geest Tjaskerlaan 85, 3052 HN Rotterdam, www.letterengeest.nl, info@letterengeest.nl COLOFON Colofon is een initiatief van de Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf en het Nederlands Uitgeversverbond. De is ontwikkeld om je kennis te laten maken met

Nadere informatie

Het uitgeefproces van folio-uitgaven *

Het uitgeefproces van folio-uitgaven * Het uitgeefproces van folio-uitgaven * * Gedrukte uitgaven. 1 INTRO Uitgeven bij Koninklijke Van Gorcum kan op allerlei manieren. Binnen de uitgeverij bestaan vier verschillende uitgeeffondsen, te weten

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU?

MIJN BOEKRECHTEN TERUG... EN NU? Handleiding voor deelname aan door Rikky Schrever van Boekenwolk, november 2012 Dit document is bestemd voor kinderboekenauteurs en illustratoren die overwegen om deel te nemen aan Boekenwolk. INHOUD 1.0

Nadere informatie

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Beroepenmagazine Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding In de lesbrieven van het thema Aan het werk hebben jullie

Nadere informatie

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi.

*Thema s 2010. Vraagt u ons naar de specifieke promotionele mogelijkheden in onze nieuwsbrieven, specials of themanummers. www.hifi. Internetconcepten HiFi.nl b2b.hifi.nl Muziek.nl High Fidelity Discs AV & Domotica SAVA-Award Nieuwsbrieven HiFi-zine HiFi.nl B2B AV & Domotica e-zine Muziek.nl e-zine High Fidelity Discs e-zine Partner-

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd

Redacteur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur bedrijfsvoering Afdelingshoofd Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

Model procedure onderzoek en publicatie

Model procedure onderzoek en publicatie Model procedure onderzoek en publicatie Proceseigenaar: Hoofd Collectie/ hoofd Publiek Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Onderzoek en Publicatie.doc Pagina 1

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp Welke zoektermen Welke bronnen Zoeken naar informatie Welke informatiebronnen Kiezen en beoordelen van informatie

Nadere informatie

Online marketing en het toepassen van e-commerce

Online marketing en het toepassen van e-commerce Keuzedeel mbo Online marketing en het toepassen van e-commerce gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0519 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 22-03-2016

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Grafische automatisering vak van de toekomst

Grafische automatisering vak van de toekomst Grafische automatisering vak van de toekomst Presentatie relatienetwerkdag 2015 Twin Media Hallo! CLAUDIA VAN DER POL Meer dan 15 jaar ervaring als vormgever van Vakbladen/Tijdschriften/Boeken Daarnaast

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

Beeld en opmaak vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Beeld en opmaak vmbo-b34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd 19 April 2016 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres http://maken.wikiwijs.nl/74544 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

Wat maakt een uitgeverij?

Wat maakt een uitgeverij? HOOFDSTUK 2 Wat maakt een uitgeverij Hoofdstuk 2 Wat maakt een uitgeverij? In dit hoofdstuk bespreken we welke producten een uitgeverij maakt, hoe je het werk van een uitgeverij tegen kan komen in het

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen communicatie

Centrale regie en decentraal gebruik binnen  communicatie binnen e-mailcommunicatie Een guide voor het regisseren en faciliteren van e-mail als communicatiemiddel binnen organisaties met decentrale verantwoordelijkheden Powered by De inzet van e-mail als communicatiemiddel

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

Schrijfcoach Hulp bij het schrijven en uitgeven van je boek * * * * * Wat gaat het ongeveer kosten? Een overzicht Boek Schrijven Voor Coaches Hanneke Wijnker Wat gaat het ongeveer kosten? Een overzicht

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het multimedia productieproces 3. De uitvoering MM-02-06-01 OPDRACHTKAART MM-02-06-01 De uitvoering Voorkennis: Je hebt multimedia-opdrachten 1 tot en met 5 (MM-02-01 t/m MM-02-05) afgerond. Je kunt met behulp van multimedia-software, zoals bijvoorbeeld Macromedia

Nadere informatie

Competenties van de educatief auteur

Competenties van de educatief auteur Competenties van de educatief auteur Het beroep educatief auteur Een educatief auteur schrijft leermateriaal. Vaak geeft hij of zij daarnaast ook les op een school. Toch is educatief schrijven een ander

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is

7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE. En waarom dat voor u van belang is 7 INGREDIËNTEN VOOR EEN CONVERTERENDE LANDING PAGE En waarom dat voor u van belang is WHITEPAPER 2016 Een landing page is misschien wel het belangrijkste element in uw online marketingcampagne. Het is

Nadere informatie

Functies Uitgeefkern. Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf

Functies Uitgeefkern. Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf Functies Uitgeefkern Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf INHOUD 1... 1 2 Acquirerend redacteur boeken... 4 3 Hoofdredacteur tijdschriften... 7 4 Redacteur boeken...

Nadere informatie

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle onderliggende pagina s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Uitgeverijen Uitgeverijen zijn onderverdeeld naar het soort product dat ze aanbieden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar dagbladen, boeken, tijdschriften, vakbladen en elektronische media. Ook wordt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3

Inhoudsopgave. Special: Is data een kritische succesfactor? 3 Inhoudsopgave Special: Is data een kritische succesfactor? 3 1. DM Barometer 4 Onderzoeksopzet 4 Special: Is data een kritische succesfactor 4 Respondenten 4 2. Resultaten 6 Klantdata & dialoog 6 Datamanagement

Nadere informatie

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner

Duurzaam Product. Ecodesign methode van Tischner Ecodesign methode van Tischner Omschrijving Stappenplan voor het ontwerpen van milieuvriendelijke producten. Het stappenplan is gebaseerd op gangbare methoden voor productontwerpen. Gebruik Het stappenplan

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Whitepaper TELECOM >

Whitepaper TELECOM > Whitepaper TELECOM Inleiding De ontwikkelingen in Telecom gaan snel. Mobiele applicaties, BYOD (Bring Your Own Device), security; de technische mogelijkheden volgen elkaar rap op en de complexiteit neemt

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG

ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG Status van het Parochieblad: ÉÉN PAROCHIEBLAD: SAMEN OP WEG Het parochieblad van de Titus Brandsmaparochie is bedoeld als informatieblad naar de parochianen toe. Dat betekent dat hierin alle vieringen

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3

Mediavormgever. Animatie / Audiovisuele Vormgeving. Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Mediavormgever Animatie / Audiovisuele Vormgeving Proeve van Bekwaamheid - Kerntaak 3 Opleiding: Mediavormgever (BOL4) Uitstroom: Animatie / Audiovisuele Vormgeving Crebocode: 90411 Versie: Student Inhoudsopgave

Nadere informatie

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl

Mijn voorbeeld boek. Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal. www.mijnlevenalsverhaal.nl Mijn voorbeeld boek Korte handleiding - zo makkelijk is het! mijn leven als verhaal www.mijnlevenalsverhaal.nl Vijftiende druk, maart 2014 @ 2014 Irit Rosen Dit boek werd gemaakt met behulp van www.mijnlevenalsverhaal.nl.

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

procedure van de procedures

procedure van de procedures A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek organisatieprocedure procedure van de procedures nummer : ORG-00005 blz 1 van 8 eerste uitgiftedatum : 09.02.2000 datum herziening : 05.07.2006 verantwoordelijke : Wim Renders

Nadere informatie

Vertaler/Tolk. Context. Doel

Vertaler/Tolk. Context. Doel Vertaler/Tolk Doel Zorgdragen voor de acquisitie, organisatie, coördinatie en/of uitvoering van vertaal-, tolk-, redactiewerk en de productie van cursusmateriaal, alsmede evalueren en (mede)verbeteren

Nadere informatie

Sponsored Media. Het Uitgavetraject

Sponsored Media. Het Uitgavetraject Sponsored Media Het Uitgavetraject Eigen publicatie: Het opstellen van een projectplan voor een sponsored medium is maatwerk. Ook het uitgave-traject van uw periodiek is uniek en kan niet volgens een vast

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan (PAP)

Persoonlijk Actieplan (PAP) B 1.4 Persoonlijk Actieplan (PAP) Stagiair(e) Opleiding Bedrijf Praktijkopleider Stagedocent Nick Albregtse Interactief Vormgeven (IV) Kees Internetbureau Michiel Snijder Jan Verduijn Datum 26 09 2013

Nadere informatie

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL

Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Mediabrochure 2015 WWW.BOEKBLAD.NL Hét crossmediale medium om de boekenbranche te bereiken. 40-131216-01 mediabrochure BB NL.indd 1 11-02-2014 13:26:39 2 Mediabrochure 2015 www.boekblad.nl BOEKBLAD is

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1

Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Werkbladen Grafische Techniek Grafische theorie: Project 1 Beste GV2R-studenten Voor je ligt het eerste deel van het werkboek grafische theorie. Totaal krijg je 2 van deze werkboekjes, namelijk bij project

Nadere informatie

Uitgeven. E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn!

Uitgeven. E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn! Uitgeven E-book over de mogelijkheden bij het uitgeven van je eigen boek. een boek om trots op te zijn! E-book Uitgeven Het kostte bloed, zweet en tranen maar het is ein-de-lijk af. Jouw manuscript is

Nadere informatie

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink

INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2. Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink INNOVATIEMANAGEMENT HOOFDSTUK 2 Door Nienke Rusticus en Fleur Zumbrink 2.1 SUCCES IS NIET TE KOOP Succesfactoren van innovatieprojecten Het nieuwe product- gaat om de inschatting die klanten maken van

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5

Businesscase: titel. Businesscase. Titel. Auteur: Versie: Datum: Pagina 1 van 5 Businesscase Titel Pagina 1 van 5 Versie historie Versie Auteur Datum Omschrijving Akkoord Naam Rol Voor akkoord: Eigenaar businesscase Pagina 2 van 5 Management samenvatting Beschrijf de managementsamenvatting

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

hoe u kunt zoeken naar informatie; hoe u gevonden informatie kunt beoordelen op betrouwbaarheid.

hoe u kunt zoeken naar informatie; hoe u gevonden informatie kunt beoordelen op betrouwbaarheid. 1 Veilig zoeken Internet is een handig medium met een zee aan informatie op allerlei gebieden. U kunt vanuit huis op ieder moment snel informatie van over de hele wereld in huis halen. Het kan hierbij

Nadere informatie

HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN

HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN HET SLIMME VIDEO PLATFORM VOOR DE LEUKSTE VROUWEN VAN NEDERLAND DIE NIETS WILLEN MISSEN SALESKIT MOODFORMAGAZINES HET GAAT EROM DAT JE EEN DIEPERE, MEER WEZENLIJKE ROL SPEELT IN HET LEVEN VAN CONSUMENTEN.

Nadere informatie

Werken met een DVDU manual

Werken met een DVDU manual Geachte heer, geachte mevrouw, Hartelijk dank voor het aanvragen van de folder Werken met een DVDU manual. Software manuals DVDU heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen van softwareboeken voor leerlingen

Nadere informatie

De krant als auteur. Pieter Kok, Interim manager content sales

De krant als auteur. Pieter Kok, Interim manager content sales De krant als auteur Pieter Kok, Interim manager content sales Agenda 1. Introductie 2. Wat is een krant? 3. Wat is nieuws? 4. Ontwikkelingen in krantenland 5. Invloed van internet 6. Gevolgen voor het

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix

De Programma-matrix. http://www.programmamatrix.be/ Functie van de Programma-matrix De Programma-matrix Informatie over educatieve programma's kunnen wij terugvinden op de Programma-matrix. De Programma-matrix is een elektronische databank gemaakt in samenwerking met Nederland. De nieuwe

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten

uitgeverij buro70 crossmediaal activiteiten ter info buro70 De uitgeverij - handelend onder de naam BURO70 / Uitgeverij Neuféglise - werd opgericht in september 2006. Het eerste nummer van Hap&Tap Magazine verscheen begin december dat jaar. Nog

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing

TravMedia Company. professionaliseert e-mailmarketing TravMedia Company professionaliseert e-mailmarketing Efficiënte promotie van nieuwe artikelen via e-mail CMS Koppeling bespaart een uur werk per nieuwsbrief Customized content door uitgebreide segmentatie

Nadere informatie

Aan de slag met excel

Aan de slag met excel Aan de slag met excel Start een eigen bedrijf in één van de volgende producten: Brommers Computerspelletjes Fietsen Frisdrank Luxe koek Mobiele telefoons Scooters Sportschoenen Sporttassen P R O D U C

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Respondenten 4 3. Dialoogmarketingbudget 5 3.1. Percentage dialoogmarketing binnen het marketingbudget 5 3.2. Dialoogmarketingbudget

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie

10 stappen. naar een. doeltreffende bedrijfspresentatie 10 stappen naar een doeltreffende bedrijfspresentatie 10 STAPPEN NAAR EEN DOELTREFFENDE BEDRIJFSPRESENTATIE Hoofdstuk 1: Content bepalen 1. Wat is de doelgroep en het kennisniveau? 2. Welke doelstelling

Nadere informatie

Hoe wordt een prentenboek gemaakt?

Hoe wordt een prentenboek gemaakt? In deze les leer je hoe een prentenboek wordt gemaakt. Nippertje is geschreven door Rian Visser en geïllustreerd door Noëlle Smit. Maak zelf ook een leuk boek! Doel: informatie over het maken van een boek.

Nadere informatie

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering

Plan van aanpak. Aanleiding en probleemomschrijving. Gevraagd eindproduct. Probleembeschrijving en analyse. Stappenplan: Subdoelen en fasering Aanleiding en probleemomschrijving Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Financieele Dagblad (FD). Het FD is dé dagelijkse kwaliteitskrant in Nederland met financieel-economische focus. Het

Nadere informatie

Het deponeren van elektronische documenten

Het deponeren van elektronische documenten Het deponeren van elektronische documenten Guido Goedemé, Josiane Motte en Brigitte Van Hemelrijck Koninklijke Bibliotheek van België Inleiding Het systeem voor het deponeren, ontsluiten en terugvinden

Nadere informatie

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend:

Van een magazine met een oplage van stuks is het volgende bekend: opgave 1 Van een magazine met een oplage van 7.600 stuks is het volgende bekend: 10% van de exemplaren wordt niet verspreid. Het aantal meelezers per exemplaar bedraagt 0,6 Het magazine heeft een bereik

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Drempelvrij samenwerken

Drempelvrij samenwerken Drempelvrij samenwerken Start ook met drempelvrij samenwerken. Door kennis en informatie te delen op een platform dat aan de webrichtlijnen voldoet kun je met heel Nederland samenwerken. In deze whitepaper

Nadere informatie

Advertentiebeleid Fietsersbond 2014 2

Advertentiebeleid Fietsersbond 2014 2 Advertentiebeleid Advertentiebeleid Fietsersbond 2014 2 Titel: Advertentiebeleid Auteur Marina van Dijk Jaartal 2014 De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor

Nadere informatie

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften

De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften De digitale kiosk: Collectieve digitale distributie van content van Vlaamse & Nederlandse cultuurtijdschriften Workshop De Brakke Grond, Amsterdam, 21 mei 2015 Workshop - Inhoud 1. Presentatie (20 minuten)

Nadere informatie

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond.

Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. OPDRACHTKAART AV-03-01-01 Voorkennis: Je hebt de opdracht Introductie AV media afgerond. Je hebt de opdracht De invloed en kracht van AV media afgerond. Intro: Voordat je een AV productie gaat maken, moet

Nadere informatie

4.8. Aanvullende communicatiediensten

4.8. Aanvullende communicatiediensten 4.8. Aanvullende communicatiediensten De afdeling Communicatie acteert als een full service communicatiebureau voor strategie en creatie zowel offline als online. Door de jarenlange ervaring van onze professionals

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN

WHITEPAPER HOME DECO VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN WHITEPAPER HOME DECO 66% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR VROUWEN TOT 35 ZIJN VOORLOPERS OP HET GEBIED VAN Nederlanders houden zich graag bezig met het inrichten van hun huis. Vrouwen hebben meer interesse

Nadere informatie

Ook op uw laatste plekje nog een klant?

Ook op uw laatste plekje nog een klant? Ook op uw laatste plekje nog een klant? We pakten nog net die laatste voorstelling mee! We konden nog last-minute een balletje slaan! op het laatste moment lekker én met een flinke korting uit eten...

Nadere informatie