Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat. Kwartaalrapportage 6. 4 e Kwartaal januari 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat. Kwartaalrapportage 6. 4 e Kwartaal 2006. 31 januari 2007"

Transcriptie

1 Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat Kwartaalrapportage 6 4 e Kwartaal januari 2007

2 Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat

3 Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat Kwartaalrapportage 6 4 e Kwartaal januari 2007

4 Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat

5 Inhoudsopgave PMZ in het kort PMZ: Aandachtspunten Voortgang PMZ: terugblik op 4e kwartaal Besluitvorming PMZ Quick scan A4 door de Hoeksche Waard Kosten-batenanalyse Marktverkenning Publiek Marktverkenning Privaat Communicatie Strategie Relatiemanagement PR Interne communicatie Planning en vervolgstappen Besluitvorming PMZ Afronding Quick Scan A4 door de Hoeksche Waard Kosten-batenanalyse Marktverkenning publiek Marktverkenning privaat Communicatie...16 Bijlage A Rapportage voortgang Platform PMZ...17 PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

6 1 PMZ in het kort Betere kwaliteit van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen De overheden leggen in de komende jaren wegen en bedrijventerreinen aan tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat komt zeker ten goede aan de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling. Toch zijn verschillende partijen, binnen en buiten de overheid, ervan overtuigd dat er méér mogelijk is in dit gebied: een heel andere manier van omgaan met de hoofdverbindingswegen die een kwaliteitssprong teweegbrengt in de bereikbaarheid, de economie én de leefomgeving. Geen van de partijen kan dit alleen voor elkaar krijgen. Maar als overheden en bedrijven de krachten bundelen, ontstaan nieuwe kansen voor Mainportcorridor Zuid. Publiek-private samenwerking (PPS) De planning en inpassing van een weg is in Nederland van oudsher een taak van de overheid. Overheden en bedrijven willen nu verkennen of samenwerking tussen overheden en bedrijven voor beide partijen voordelen op kan leveren. Zij zijn ervan overtuigd dat met een dergelijke samenwerking vernieuwende oplossingen zullen ontstaan en dat de uitvoering goedkoper en sneller tot stand zal komen. Als alle verantwoordelijke partijen constructief betrokken zijn, is bovendien een afgestemde en effectieve aanpak mogelijk van meerdere knelpunten in een gebied. Maar overheid en bedrijfsleven zijn twee aparte werelden. Pogingen voor toenadering zijn in de afgelopen jaren regelmatig gestrand. Samenwerking vraagt van beide partijen veel inlevingsvermogen in elkaars rollen en verantwoordelijkheden, en creativiteit om daarmee om te gaan. Een Taskforce PPS/Infrastructuur van publieke en private partijen heeft in beeld gebracht wat de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking zijn. Eén van de belangrijkste aanbevelingen van de Taskforce PPS is dat de samenwerking in een heel vroeg stadium moet beginnen, nog voordat de oplossingen zijn uitgewerkt. Het kabinet heeft besloten om de aanbevelingen van de Taskforce PPS in twaalf kansrijke projecten in praktijk te brengen. Project Mainportcorridor Zuid Eén van de kansrijke projecten met een vroegtijdige samenwerking tussen publiek en privaat is de ontwikkeling van de Mainportcorridor Zuid, de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen. Het doel van het project is om de kwaliteit van de bereikbaarheid in het gebied en tussen de twee mainports sterk te verbeteren in een corridorbenadering met een publiek-private samenwerking. Van deze kwaliteitssprong moeten de mobiliteit, de economie en het milieu in de hele corridor profiteren. Het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) is te zien als een zoektocht naar creatieve oplossingen voor knelpunten in het gebied én naar nieuwe samenwerkingsarrangementen tussen overheden en bedrijven. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

7 2 PMZ: Aandachtspunten Het niet synchroon lopen van de politieke besluitvorming rond PMZ en kilometerheffing is risicovol voor PMZ. Het risico is dat het niet tijdig besluiten, over voor PMZ relevante aspecten van kilometerheffing in het project Anders Betalen voor Mobiliteit, vertraging kan opleveren in voortgang van PMZ. Projectdirectie PMZ stelt ter voorbereiding op de marktverkenning een informatiepakket samen. Dit informatiepakket dient onder meer marktpartijen en decentrale overheden inzicht te bieden in de mogelijkheden voor het PPS-verband om inkomsten te genereren. Projectdirectie PMZ wil private partijen/ consortia duidelijkheid verschaffen over wat zij kunnen verwachten van het Rijk met betrekking tot ruimte om inkomsten te genereren ten behoeve van exploitatie van de A4-doorstroomroute. De wijze waarop de invoering van een kilometerprijs, maar ook andere onderdelen van Anders Betalen voor Mobiliteit (m.n. tol/versnellingsprijs) wordt vormgegeven, is hierbij uiteraard van belang. Zekerheid is nodig om langdurige afspraken te kunnen maken over inkomsten en sturingsinstrumenten voor een exploitant daarvoor. Er zijn diverse inkomensstromen denkbaar: Voor het beheer en onderhoud van bestaande wegen zijn thans budgetten beschikbaar op de begroting. Deze kunnen op een nader vast te stellen wijze beschikbaar komen voor de exploitant. Er zijn andere verdiencapaciteiten denkbaar, zoals bijdrage uit ruimtelijke ontwikkelingen en genereren van inkomsten uit commerciële diensten (bijvoorbeeld exploitatie parkeerplaatsen). Indien een overheid gedurende de looptijd van de PPS wensen heeft die afwijken van de oorspronkelijk afgesproken producten kan de realisatie van een additioneel product of het niet realiseren van een afgesproken product worden verrekend tussen overheid en exploitant Voor de aanleg van nieuwe infrastructuur geldt het vorige element. Voor de A4Zuid is geen budget beschikbaar en is tolheffing het relevante instrument. Het toepassen van tol op enkel het wegvak A4Zuid levert geen rendabele business case op. De heffing zal zich daarom moeten uitstrekken over een groter wegennet. Bij tolheffing spelen nog diverse vraagstukken, zoals: De mogelijkheid om tol te mogen heffen op bestaande wegen ( betaalpuntenbesluit ) is nog niet geformaliseerd. Het is nog niet duidelijk of een tolstructuur die past bij de ambitie van doorstroomroute ook past bij de voorwaarden van het komende betaalpuntenbesluit Het is nog niet duidelijk wanneer congestieheffingen worden geïntroduceerd en wat op het wegennet van de exploitant de relatie is met tol Het is nog niet duidelijk of het benodigde toltarief maatschappelijk acceptabel zal zijn, zeker in het geval er een stapeling gaat optreden van een kilometerprijs en een toltarief op de A4Zuid. Krijgt de exploitant voldoende vrijheidsgraden om het toltarief dienstbaar te laten zijn aan de ambitie van doorstroomroute, waarbij beprijzing een onmisbaar instrument kan blijken te zijn om doorstroming te garanderen. Welke kosten worden in rekening gebracht aan een exploitant die het landelijke systeem van de kilometerprijs wil of moet benutten. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

8 Het beantwoorden van deze vragen vereist een politiek besluit. Dat is op zichzelf niets bijzonders. Complicerend is dat de besluitvorming bij PMZ dient te passen bij de besluitvorming rond de kilometerheffing. Die twee stromen lopen niet automatisch synchroon in de tijd. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

9 3 Voortgang PMZ: terugblik op 4e kwartaal Besluitvorming PMZ In de vorige kwartaalrapportage is al gemeld over het besluit van de minister van V&W over de scope en het vervolg van PMZ. (Brief aan Platform PMZ van 25 september 2006). Op 10 oktober 2006 is een DG-Beraad gehouden onder het motto Rondkijken en volle kracht vooruit. Bij het rondkijken was vanzelfsprekend als onderwerp het besluit van de minister en wat dat betekent voor de verdere ontwikkeling van PMZ. Hierbij kwam de zorg van de projectdirectie aan de orde dat het besluit wel oplossingsgericht is, maar dat er onduidelijkheid is welke problemen/kansen hiertoe aanleiding zijn. Daarbij is er ook aandacht gevraagd voor het doel en nut om met een andere manier van samenwerken 2 e generatie PPS aan de gang te gaan en het draagvlak daarvoor bij alle departementen. Onder motto volle kracht vooruit is er tijdens dit DG-beraad ingegaan op de voorgenomen verdere aanpak voor de marktverkenning publiek en privaat. De bedoeling is om het DG- Beraad sterk bij de vervolgstappen te betrekken en aldus de mogelijkheid te geven om mede richting te geven aan die vervolgstappen. Afgesproken is dat Projectdirectie PMZ documenten opstelt over de probleemoplossende / kansengrijpende elementen van PPS en over de problemen rond bereikbaarheid in de corridor en die ter vaststelling voorlegt in een volgend DG-Beraad in januari In dat beraad zal ook een Go/no go besluit voorliggen over de start van de marktverkenning. 3.2 Quick scan A4 door de Hoeksche Waard Projectdirectie PMZ heeft in het 4e kwartaal het verkennend onderzoek (quick scan) afgerond naar de functie van de A4-zuid door de Hoeksche Waard in het wegennetwerk in de corridor Rotterdam-Antwerpen. De resultaten van de verkeerskundige analyse waren invoer voor een bedrijfseconomische berekening en een verkenning naar het maatschappelijk nut van de A4-zuid door de Hoeksche Waard. De resultaten hebben betrekking op: a. intensiteiten op de A4; de varianten knooppunt Benelux Klaaswaal en Welplaat - Klaaswaal b. effecten op het overige hoofdwegennet c. effecten op het regionaal/lokaal wegennet d. effecten op het vrachtverkeer De eerste resultaten van de quick scan zijn gebruikt bij het opstellen van het informatiedocument voor de marktverkenning en voor diverse presentaties voor private en publieke partijen. In gesprekken met de regio (Stadsregio Rotterdam, Hoeksche Waard, IJsselmonde) zijn de resultaten besproken en de volgende thema s aan de orde gekomen: e. Het realiseren van een aansluiting Oud-Beijerland / Hoeksche Waard en de gevolgen daarvan voor het regionale wegennet. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

10 f. Het versterken van de N217 / N218 (Groene Kruisweg) in de regio, inclusief realisatie van een nieuwe brug over het Spui. Verder blijkt dat het effectief is om oplossingen op verschillende schalen (landelijk, regionaal en lokaal) met elkaar af te stemmen. Investeringen in het landelijk netwerk kunnen aan waarde winnen door ook het daaraan verbonden regionaal en lokaal netwerk in beschouwing te nemen. Mede op basis van de gesprekken met regionale partners wordt de quick scan aangevuld met de analyse van een aantal extra varianten. Zodra de resultaten daarvan beschikbaar zijn wordt het rapport in definitieve vorm opgesteld en verspreid. 3.3 Kosten-batenanalyse Projectdirectie PMZ heeft het Centraal Planbureau gevraagd om samen met het Milieu- en Natuurplanbureau en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (AVV) een kosten-batenanalyse (kba) uit te voeren. Deze kba is onderdeel van de voorbereidingen die Projectdirectie PMZ treft voor een financieel-economische onderbouwing van de te nemen besluiten. In het vierde kwartaal van 2006 heeft AVV ten behoeve van de quick scan A4 door de Hoeksche Waard een eerste raming gemaakt van de mogelijke bereiksbaarheidseffecten (baten). Deze zijn voor één jaar berekend (2020). De resultaten geven een eerste beeld van de mogelijke omvang van deze effecten, uitgedrukt in geld. De berekeningen zijn opgesteld op basis van de zogenoemde OEI-leidraad en de overeengekomen kengetallen voor reistijdwaarderingen en betrouwbaarheid. Het resultaat van deze snelle berekeningen laat zien dat de bereikbaarheidsbaten van een A4 kunnen liggen tussen 50 en 135 miljoen euro in De omvang is mede afhankelijk van het wel of niet gerealiseerd zijn van de uitbreiding van de A15 (Maasvlakte - Vaanplein) en de mate van effectiviteit van Anders Betalen voor Mobiliteit. Deze eerste analyses hebben verder enige methodologische vraagstukken aan het licht gebracht bij het berekenen van effecten van tol. Om deze vraagstukken geadresseerd te krijgen heeft PMZ contacten gelegd met KiM, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Naast de vraag over het maatschappelijk nut van nieuwe infrastructuur is de ambitie om, vanuit een economische invalshoek, te zoeken naar antwoord op de vraag waarom een andere industriële organisatiestructuur voor het verkeer over de weg en daaraan verwante markten?. Hieraan inherent is de vraag welke methode van beleidsvoorbereidend onderzoek en criteria voor afweging hierbij horen. Om deze vraagstelling op de agenda te krijgen heeft PMZ een memo opgesteld onder de titel marktordening en automobiliteit. In dit memo wordt gewezen op het scala van besluitvormingskaders waaruit kan worden geput. De komende maanden zal hier verder invulling aan worden gegeven. De begeleidingsgroep KBA is in de verslagperiode één keer bijeen geweest. Het CPB heeft toelichting gegeven op het aanpak van onderzoek marktwerking bij wegeninfrastructuur. Dit onderzoek zal mogelijk begin 2007 worden afgerond. Het CPB heeft aangegeven geen goede argumentatie te zien om voor 2007 (veel) capaciteit KBA s voor PMZ vrij te maken: het ligt meer in de rede KBA s voor weginfrastructuur projecten op de markt uit te besteden. Als alternatief wordt op dit moment gedacht aan het KiM. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

11 3.4 Marktverkenning Publiek Om de marktpartijen in hun verkenning privaat voldoende informatie over concrete wensen en randvoorwaarden vanuit publieke partijen mee te geven is PMZ een publieke marktverkenning gestart. PMZ heeft eind oktober een brief gezonden aan alle overheden in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen. Het betreft de publieke partijen die vanuit hun geografische ligging en vanuit hun belangen een betrokkenheid hebben bij de A4- doorstroomroute en een toekomstige PPS (gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden en provincies). In deze brief komen vraagpunten voor de overheden aan de orde, die betrekking hebben op hun visie en houding ten opzichte van PPS in de A4-corridor, een mogelijke inrichting daarvan en de eisen/voorwaarden die zij daaraan zullen stellen. Ook komen inhoudelijke punten aan de orde. Dit betreft bijvoorbeeld de vragen of zij relevante delen van het onderliggende wegennet willen onderbrengen bij een PPS en of zij kansrijke projecten hebben op het gebied van nieuwe weginfrastructuur en/of ruimtelijke ontwikkelingen (groen, blauw, rood), die relevant zijn voor de A4-corridor. In het verlengde van de toezending van deze brieven zijn gesprekken gepland en grotendeels gevoerd met de betrokken overheden. In de gesprekken is ingegaan op de stand van zaken bij PMZ en het besluit van de minister. Toelichting werd gegeven op de in de brief gestelde vragen. De overheden gaven in het algemeen een eerste reactie met een aanduiding van projecten en ontwikkelingen die volgens hen in verband zouden kunnen worden gebracht met PMZ. Vaak is er behoefte aan een vervolggesprek. De snelheid en wijze van reageren is sterk wisselend, zo heeft de gemeente Steenbergen reeds een concept antwoordbrief opgesteld, die intern bestuurlijk wordt voorgelegd, terwijl het bijvoorbeeld met de provincie Noord-Brabant nog niet tot een afspraak voor een overleg is gekomen. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

12 PMZ sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep PRIVAAT Voorbereiding.. Selectie - Marktverkenning Privaat CEI INFORMATIE PAKKET Private partijen aan de gang Rapportages PMZ 1e LIJST Offertes 2e LIJST Dataroom Eindrapport PMZ tbv voorbereiding Marktuitvraag PUBLIEK Brief Antwoord Marktverkenning Publiek Gesprekken Kansrijke projecten G+B+R+Infra Bestuurlijke intentie Visie tav PPS 1 e indruk tav meedoen spelregels, procedure voorwaarden Hoe kijkt publiek tegen: Businesscase Info-pakket PPS-verband Pu-Pu en Pu-Pri samenwerking? er in stappen? hoe er in stappen? voorwaarden? "geharde" kansrijke projecten indruk over inbreng OWN indruk over instappen bij PPS verdere kansen en knelpunten No go zones Standpuntbepaling ten aanzien van inbreng MarktUITVRAAG PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

13 3.4 Marktverkenning Privaat In de afgelopen periode heeft Projectdirectie PMZ de marktverkenning verder voorbereid. Het Plan van Aanpak, dat is getoetst bij een aantal private en publieke partijen, is vastgesteld. De Call for Expression of Interest is opgesteld en het Informatiedocument in concept afgerond. Tevens is de vooraankondiging van de marktverkenning verstuurd naar private partijen. De private marktverkenning heeft als doel een antwoord te formuleren op een centrale hoofdvraag: wat is vanuit privaat oogpunt de optimale scope van een haalbare businesscase en van een contractvorm voor de ontwikkeling van de4 A4 corridor? Optimaal is daarbij gedefinieerd als een vraagstelling die leidt tot een voor publieke en private partijen aantrekkelijke business case met adequate private betrokkenheid bij de ontwikkeling van de A4-corridor als doorstroomroute. De CEI bevat informatie over PMZ, de inhoud en procedure van de marktverkenning, inclusief de registratie-eisen en selectiecriteria voor deelname aan de marktverkenning. Het informatiedocument gaat in op de ambitie van PMZ, de scope, de businesscase, kansen en knelpunten en juridische aspecten. 3.5 Communicatie Strategie Het vierde kwartaal stond in het teken van de voorbereiding van de marktverkenning privaat en de ondersteuning van de marktverkenning publiek. Projectdirectie PMZ betrok de publieke en private partijen in de A4-corridor door middel van individuele gesprekken, gepersonaliseerde brieven en bestaande communicatiemiddelen (PMZ-website en digitale Nieuwsbrief). Ten behoeve van de marktverkenning privaat zijn een toegankelijke en leesbare Call for Expressions of Interest (CEI) en Informatiedocument gemaakt en zijn de communicatiemiddelen voorbereid. Na enige teleurstellingen is er een professioneel vertaalbureau gevonden dat de documenten en de PMZ-website in het Engels kan vertalen voor geïnteresseerde buitenlandse marktpartijen. De inrichting van de backoffice voor het relatiemanagement publiek heeft verder vorm gekregen Relatiemanagement Publiek Projectdirectie PMZ is intensief verder gegaan met (kennismakings) gesprekken met de stakeholders in de A4-corridor. De relatiemanagers voerden de gesprekken aan de hand van een brief met vragenlijst die Projectdirectie PMZ begin oktober verstuurde. Projectdirectie PMZ heeft op basis van de gesprekken met de publieke stakeholders de keyplayers in de A4-corridor in kaart gebracht. Daarmee heeft de projectdirectie haar primaire doelgroep vastgesteld. De lijst van key-players kan gedurende het vervolgproces wijzigen, maar het huidige overzicht geeft relatiemanagement en communicatie houvast bij het prioriteren en het bepalen van de (communicatie)doelen en -strategie. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

14 Privaat In november heeft Projectdirectie PMZ alle private partijen in haar bestand een brief gestuurd waarin ze de voorgenomen marktverkenning privaat aankondigt. Naar aanleiding van een aantal private reacties op deze brief heeft de projectdirectie besloten om de selectieprocedure voor de deelname aan de marktverkenning te vereenvoudigen. Projectdirectie PMZ heeft bij de voorbereiding van de marktverkenning privaat meer de nadruk gelegd op buitenlandse partijen. Zo zijn buitenlandse tolexploitatiemaatschappijen toegevoegd aan de lijst van markpartijen om te benaderen voor de marktverkenning PR Projectdirectie PMZ werkt in- en extern aan de PR voor het project. In 2007 wordt deze PR verder geïntensiveerd. Extern Projectteam PMZ maakte een speech over publiek-private samenwerking, met PMZ als voorbeeld, voor de DG Personenvervoer. Hij sprak deze in november uit tijdens het Connekt Congres. De HID RWS Zuid-Holland werd van informatie voorzien over PMZ ten behoeve van zijn optreden op het Havencongres Rotterdam. De A4 en PMZ kwamen gevraagd en ongevraagd in de media Interne communicatie PMZ heeft in het vierde kwartaal een nieuwe projectleider communicatie gekregen. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

15 4 Planning en vervolgstappen 4.1 Besluitvorming PMZ Voor het starten van een marktverkenning, die nog geen consequenties heeft in de zin van aanbesteding, is geen formeel besluit van de minister nodig. Uiteraard zal de minister wel worden geïnformeerd. De DG-RWS zal het besluit tot al of niet starten van een marktverkenning nemen. Dit doet hij na en in overleg met zijn collega s van de betrokken departementen. Daartoe is voor eind januari 2007 een interdepartementaal DG-Beraad gepland. In dit DG-Beraad is een aantal punten aan de orde ter besluitvorming. Puntsgewijs. Vaststelling wordt gevraagd over: a. Knelpunten en kansen met betrekking tot bereikbaarheid in de corridor A4. b. Kansen en meerwaarde PPS bij PMZ c. Milieugebruiksruimte bij PMZ d. Omschrijving en ambitie doorstroomroute A4 Een (go-no go) besluit wordt gevraagd over de start marktverkenning privaat. Verder zijn de opties voor inkomsten voor een PPS-verband een punt van aandacht. 4.2 Afronding Quick Scan A4 door de Hoeksche Waard In het 1 e kwartaal van 2007 rondt Projectdirectie PMZ de quick scan A4 af. Acties: a. doorrekenen en analyseren aanvullende varianten (vooral met lokale/regionale componenten); b. opstellen definitieve rapportage; c. presenteren van en voeren van overleg over de resultaten van de quick scan. De kennis uit de quick scan A4 zal opgenomen worden in het informatiepakket van de marktverkenning. 4.3 Kosten-batenanalyse In het eerste kwartaal van 2007 zal verder gewerkt worden aan: methodologische vraagstukken bij het berekenen van effecten van tol. welke methode van beleidsvoorbereidend onderzoek en criteria voor afweging PMZ gaat hanteren. Het onderbrengen van de KBA voor PMZ bij CPB of een alternatief 4.4 Marktverkenning publiek In het 1 e kwartaal moeten de eerste fases van de publieke verkenning zijn afgerond. De resultaten vormen een belangrijke basis voor de private verkenning. De inbreng van de publieke partijen op het gebied van het onderliggende wegennet en op gebied van kansrijke plannen en initiatieven moet gehard en geborgd zijn in een bestuurlijke PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

16 intentieverklaring of geloofsbrief. Hiermee wordt aan de private partijen duidelijkheid gegeven over de positie en inbreng van de publieke partijen. De acties in het 1 e kwartaal 2007 voor de publieke verkenning zijn: a. Afronden van de 1 e gespreksronde met de verschillende lokale/regionale overheden, incl. verslaglegging en terugkoppeling. b. 2 e gespreksronde met de overheden die intentie hebben iets bij PMZ in te brengen. c. In beeld brengen van de kansrijke initiatieven of ontwikkelingen en beschrijven kanskaarten ten behoeve van private marktverkenning. Daarbij ook duidelijk de no go zones aangeven, dat zijn de zaken die door overheden niet gewenst zijn te worden aangetast. Opstellen document (intentieverklaring) waarin de in te brengen kansrijke projecten worden aangegeven en bestuurlijk de intentie wordt gegeven deze in te brengen. 4.5 Marktverkenning privaat Na besluitvorming door het DG-beraad zal de procedure van de marktverkenning in gang worden gezet. De formele aankondiging waarbij private partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieprocedure wordt vervolgens begin februari geplaatst. In februari en maart vindt de registratie en selectie plaats. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het complementeren en vertalen van de benodigde informatiedocumenten. 4.6 Communicatie PMZ zal in het 1 e kwartaal 2007 opnieuw veel aandacht geven aan relatiemanagement in het kader van de marktverkenning privaat en publiek. Ook zal meer vormgegeven worden aan de in- en externe PR voor PMZ. Nieuwe doelgroepen daarbij zijn media en gebruikers. Concrete activiteiten zijn: Communicatiemiddelen maken die het team en derden kunnen gebruiken bij het uitdragen van PMZ. Persbeleid vaststellen. PR-kalender, om externe communicatiemomenten eerder inzichtelijk te krijgen en de optredens van teamleden en derden (ambassadeurs) (nog) beter voor te kunnen bereiden. Onder andere deelname aan de Buitenmarkt van Gemeente Albrandswaard en een bijeenkomst met logistieke bedrijven. Presentatiebasis maken voor (externe) presentaties op maat. PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

17 Bijlage A Rapportage voortgang Platform PMZ PMZ /18 Kwartaalrapportage 6

18

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15

Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 Gebied, locatie of lijn!? Projectontwikkeling ViA15 David van Hasselt Projectbureau ViA15 t.b.v. Kennismiddag RO & bereikbaarheid LEF Futurcenter Rijkswaterstaat d.d. 22 oktober 2008 Problemen rond Arnhem

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 Samenvatting Het Kennisinstituut

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls,

abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus LP DEN HAAG Geachte heer Huls, abcdefgh Aan Provincie Zuid-Holland t.a.v. de voorzitter van de adviescommissie IODS de heer M. Huls Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Contactpersoon Doorkiesnummer Datum 16 juni 2006 Ons kenmerk DGP/WV/u.06.01301

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan

P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan P & R Naar een gezamenlijke strategie Projectplan Datum 26 mei 2010 dsfgsdfgasdfg Kantoorgebouw Leeuwensteyn Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht Postbus 24051, 3502 MB Utrecht T 030 291 82 20 E secretariaat@ov-bureaurandstad.nl

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens

Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens agendapunt : B-2 vergaderdatum : 19 november 2015 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Investeringsagenda Weg Portefeuillehouder Verkeer Lode Goossens Gevraagde

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden

Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE. Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden VOORSTEL RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE Heusden Betreft Aan Van Rapportage Grondexploitatie Gemeente Heusden Gemeenteraad en College van Heusden Fractie D66 Heusden Datum 27 september 2011 Inleiding In de

Nadere informatie

Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit

Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit Van eindbeeld naar tussenfase Anders Betalen voor Mobiliteit Methodologie voor verkeerskundige effecten van een kilometerprijs voor alleen het hoofdwegennet in 2011 Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT)

REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING ROTTERDAM VOORUIT) DOEL Het project REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (Rotterdam Vooruit) heeft twee doelen. Ten eerste het verder

Nadere informatie

Workshop Regionaal investeringsfonds mbo

Workshop Regionaal investeringsfonds mbo Workshop Regionaal investeringsfonds mbo 1 Regionaal investeringsfonds mbo en afstemming aanbod opleidingen Ervaringen MBO15 met afstemming opleidingen Stappen Vormen van afstemming Governance aspecten

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Nieuwsbrief 6 17 december 2008 Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel Inhoud Het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen streeft een duurzame oplossing voor het spanningsveld tussen vervoer, ruimte en veiligheid na. Een belangrijk onderdeel zijn de Basisnetten voor

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht

Inhoud presentatie. Netwerkanalyse Ring Utrecht Wat levert het op? 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht. 1. Achtergronden Netwerkanalyse Utrecht Netwerkanalyse Ring Wat levert het op?, 14 maart 2007 PLATOS-colloquium Inhoud presentatie 1. Achtergronden Netwerkanalyse 4. Resultaten en gevoeligheidsanalyses 5. Tot slot Niels Hoefsloot 1. Achtergronden

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015

NOTA RUIMTE 1-16/10/2015 NOTA RUIMTE INFORMATIESESSIE VOOR OPDRACHT Raamovereenkomst voor de inhoudelijke ondersteuning bij de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie 13 oktober 2015 1-16/10/2015 Agenda Procesverloop Nota Ruimte

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers

Aanbesteding project A2 Maastricht ligt op koers BEZOEKADRES President Rooseveltlaan 101 6224 CH Maastricht POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht TEL. +31 (043) 351 63 01 FAX +31 (043) 351 63 16 E-MAIL info@a2maastricht.nl INTERNET Maastricht, 28

Nadere informatie

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013

Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Stadsregio Arnhem Nijmegen De heer J. Matthijsse Postbus 6578 6503 GB Nijmegen Datum : 4 februari 2013 Onze referentie : G-004/EG Onderwerp : gedachte-experiment OVRO concessie Stadsregio AN 2013 Geachte

Nadere informatie

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera

Intentieverklaring. De ondergetekenden: 1. Gemeente Dordrecht en. 2. Schoolbestuur A en. 3. Schoolbestuur B en. 4. et cetera Intentieverklaring Ten behoeve van het project om te komen tot de oprichting van een rechtspersoon Huisvesting PO/SO Dordrecht in het kader van de doordecentralisatie van de uitvoering van de zorgplicht

Nadere informatie

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017

Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Inhoudelijke jaarplanning MRDH 2017 en eerste doorkijk 2018 Versie 5, 15 september 2017 Het voorliggende document betreft de inhoudelijke jaarplanning MRDH. Per kwartaal is aangegeven welke (grote) onderwerpen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden

Zeetoegang IJmond. Rijkswaterstaat Noord-Holland. Beter Benutten Brabant. Programmateam Beter Benutten Brabant. Oktober 2012 - heden Zeetoegang IJmond Vormgeving en aansturing van risicomanagement ter voorbereiding op aanbesteding en realisatie van nieuwe zeesluis bij IJmuiden in een DBFM-contract, met toepassing van parallelle procedures

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Evenwichtig woningaanbod

Evenwichtig woningaanbod ONDERZOEKSOPZET Evenwichtig woningaanbod 24 maart 2017 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Leeswijzer 6 2 Doel en probleemstelling van het onderzoek 7 2.1 Doelstelling 7 2.2 Probleemstelling

Nadere informatie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie

Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen. Startnotitie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem-Nijmegen Startnotitie Het probleem Er is een bereikbaarheidsprobleem in de regio Arnhem Nijmegen na 2020. Het Rijk, de provincie en

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen

Marktconsultatie. Verkenning en aanbevelingen Marktconsultatie Verkenning en aanbevelingen Inhoud 1. Inleiding en vraagstelling... 3 2. Doel en verwachting van uitgevoerde marktconsultaties... 5 3. Het nut van marktconsultaties... 7 4. Het wanneer

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse

Instrument: de Actorenanalyse. 1. Wat is een Actorenanalyse. 2. Doel van een Actorenanalyse. Instrumenten Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse Instrument: de Actorenanalyse 1 1. Wat is een Actorenanalyse 1 2. Doel van een Actorenanalyse 1 3. Het opstellen van een Actorenanalyse 2 4. Eisen aan een goede Actorenanalyse

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema

N35 i.r.t. Haarle. 24 november 2015 Wethouder Beintema N35 i.r.t. Haarle 24 november 2015 Wethouder Beintema Inhoud Proces tot op heden Financiën Bestuursovereenkomst Onderzochte varianten Gekozen variant Vervolgtraject Organisatie Communicatie en participatie

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC)

Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) jaar>5 jaar=1 Ondernemers Onderwijs Overheid Visie Ambitie = INNVALL Micha Reuter M.Sc. Fontys International Logistics Expertise Center (ILEC) 2013 Agenda (1) Het INNVALLproject (2) Conclusies en praktische

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers

Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers ass Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Managementrapport AUV-project Invoering Rode Rand op signaalgevers Invoeringsmogelijkheden

Nadere informatie

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen

De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen Memo aan van De leden van de Stadsregioraad van de Stadsregio Arnhem Nijmegen College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen cc datum 24 februari 2009 aantal pagina s 6 betreft SLIM prijzen Inleiding

Nadere informatie

Drechtsteden en de BARgemeenten

Drechtsteden en de BARgemeenten Bereikbaarheid in Drechtsteden en de BARgemeenten Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Samen werken aan slimmer reizen! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl

h.ebels(&gemeentelangediik.ni en (in cc.) s.appeiman(d~c~emeenteiangediik.nl gemeente Langedijk Urhahn Urban Design Tav. de heer S. Feenstra Laagte Kadijk 153 1O18ZD AMSTERDAM Datum 17 maart 2015 B P/PEZ/SA Afdeling/team Uw brief/nummer Inlichtingen bi1 Onderwerp Bijiage(r) De

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland ^PROVINCIE FLEVOLAND /^o Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland Tl SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MARITIEME SERVICEHAVEN NOORDELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014

*ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 *ZE9C48C23CC* Raadsvergadering d.d. 16 december 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-26406/DV.14-396, afdeling Ruimte. Sellingen, 11 december 2014 Onderwerp: Vaststellen Nota OOR (Onderhoud van de Openbare

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015

Deltaprogramma 2014. Bijlage F. Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F Bestuurlijke Planning DP2015 Deltaprogramma 2014 Bijlage F 2 Bestuurlijke planning In deze bijlage is de bestuurlijke

Nadere informatie

Vervolgbijeenkomst hinder scheepvaart Den Oever. 6 maart 2015

Vervolgbijeenkomst hinder scheepvaart Den Oever. 6 maart 2015 Vervolgbijeenkomst hinder scheepvaart Den Oever Programma 18.30 19.00 Inloop 19.00 19.30 Presentatie toelichting op reacties en vervolgtraject 19.30 20.30 Vragenuur 20.30 21.00 Afsluiting en informeel

Nadere informatie

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen

Bestuurlijke programmaopdrachten 2009-2010 Regio Groningen-Assen Bestuurlijke programmaopdrachten - Regio Groningen-Assen stuurgroep 22 juni Bijlage 3 Bestuurlijke programmaopdrachten.doc Bestuurlijke programmaopdracht bereikbaarheid Verbetering en waarborging bereikbaarheid

Nadere informatie

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein

Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Ontsluiting Mainport Rotterdam (A15 MaVa) Doel Verbeteren van de ontsluiting van Mainport Rotterdam door verbreding van de A15 Maasvlakte - Vaanplein Camiel Eurlings, de minister van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons

Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013. Projectplan Pilot Drankenkartons Agendapunt 05. Bestuur DDZ 25 juni 2013 Projectplan Pilot Drankenkartons 1 Samenvatting De pilot drankenkartons wordt uitgevoerd in 2013 voor meerdere inzamelsystemen in een representatief aantal gemeenten.

Nadere informatie

6 november 2007 /

6 november 2007 / Project Mainportcorridor Zuid is een initiatief van Rijkswaterstaat Contactpersoon Doorkiesnummer Peter Blok / Ward Deckers 010 402 6636 Datum E-mail 6 november 2007 peterblok@pmz-rws.nl / ward.deckers@rws.nl

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland

Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Hoogheemraadschap van Delfland Marktdialoog Energie uit oppervlaktewater binnen het Marktconsultatie Energie uit oppervlaktewater binnen het 1 van 11 Datum : Maart 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. De Marktdialoog... 4 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling

Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling Handreiking gebiedsgericht warmte-uitwisseling De verdiepingsfase In de verdiepingsfase gaat u, samen met uw partners, de haalbaarheid en kansrijkheid van het door u voor ogen staande warmte-uitwisselingsproject

Nadere informatie

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden

Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden 1 Introductie Een praktisch boek over contracteren en aanbesteden Dit boek gaat over het contracteren en aanbesteden van bouw- en infrastructurele projecten. Over wat er nodig is om op een doordachte en

Nadere informatie

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1

Communicatie-aanpak haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Communicatie-aanpak Vijfheerenlanden Fase 0 en fase 1 Aanleiding In 2014 hebben de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik een uitgebreide strategische verkenning naar een mogelijke bestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven

Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven Breedband: Stand van zaken tbv lokale initiatieven 14 juni 2016 Agenda Welkom Huidig beleid Taskforce aanpak Stand van zaken Besluit GS 31 mei Vervolg Relevant voor lokale initiatieven Uitgangspunten huidige

Nadere informatie

Kernenergie. Van uitstel komt afstel

Kernenergie. Van uitstel komt afstel 23 Kernenergie. Van uitstel komt afstel Bart Leurs, Lenny Vulperhorst De business case van Borssele II staat ter discussie. De bouw van een tweede kerncentrale in Zeeland wordt uitgesteld. Komt van uitstel

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Partners in Public Business

Partners in Public Business Partners in Public Business Richard van Breukelen CFO Rijkswaterstaat 12 juni 2008 Wat doet Rijkswaterstaat? Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat en werkt aan: - Vlot

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep.

3. Coöperatie Windgroep Goeree-Overflakkee, namens deze Arjan van der Tol, handelend als voorzitter, hierna te noemen: Windgroep. Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee Samenwerkingsovereenkomst Partijen: 1. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, handelend als bestuursorgaan, namens deze de gedeputeerde voor Economie, Ruimte

Nadere informatie

Voorbeeld van een besluitvormingstraject

Voorbeeld van een besluitvormingstraject Voorbeeld van een besluitvormingstraject Fase 1: Voorstel start pilot Onderwerp: Pilot Functiecreatie voor arbeidsgehandicapten Het MT is 5 maart jl. geïnformeerd over onze deelname aan de pilot functiecreatie

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen:

Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Projectformat Agenda van Twente, jaarschijf 2010 Aanvrager: gemeente Almelo Project : Transitiestrategie Noordflank Bijlagen: Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Het Almelose

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Portal Planning Process

Portal Planning Process BROCHURE Portal Planning Process SAMENWERKEN AAN EEN WAARDEVOL PORTAAL BROCHURE PORTAL PLANNING PROCESS 2 Axians PORTAL PLANNING PROCESS BROCHURE Inhoud Introductie 4 3 Portal Planning Process 5 4 Uitdagingen

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

31305 Mobiliteitsbeleid. Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 31305 Mobiliteitsbeleid Nr. 200 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2012 Hierbij bied ik u, mede namens de provincies

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie