Uitgave september 2015 door Stichting Regiment Limburgse Jagers ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette te Valkenburg.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave september 2015 door Stichting Regiment Limburgse Jagers ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette te Valkenburg."

Transcriptie

1

2 Uitgave september 2015 door Stichting Regiment Limburgse Jagers ter gelegenheid van de onthulling van een plaquette te Valkenburg. Deze plaquette memoreert de bijzondere vaandeluitreiking aan het Vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers op 5 september Op de bijgevoegde Dvd zijn foto s, films en marsliederen mbt het Landstormkorps te zien en te horen. De marsliederen zijn gezongen door het Meerssens Mannenkoor olv Ger Franken, piano Leon Dijkstra.

3 VRIJWILLG LANDSTORMKORPS LIMBURGSCHE JAGERS Valkenburg, 4 september 2015

4

5 OPRICHTING Na het uitbreken van de WO I op 2 augustus 1914 en de daarop volgende mobilisatie ontstond de behoefte aan meer militaire capaciteit. De Minister van Oorlog (MvO) vaardigde een regeling uit, zodat niet dienstplichtigen zich als vrijwilliger konden verbinden bij de opgerichte Vrijwillige Landstorm. Ook in Limburg, dat door de strijd net om de hoek in België zeer betrokken was bij het oorlogsgeweld, gaven velen hieraan gehoor. Zo werd op 23 december 1914 in de RK Militaire Vereniging in de Mariastraat in Maastricht een oprichtingsvergadering gehouden van het Landstormkorps Limburgsche Jagers. Geëntameerd door bijeenkomsten op de dorpen en in steden oa door lezingen van Luitenant Boots ontstonden weldra vele afdelingen in de hele provincie. Deze werden samengevoegd tot compagnieën, twee in Maastricht, Valkenburg, Heerlen, Sittard, Roermond en Venlo. Zo ontstond op 4 juni 1915 het Vrijwillig Landstormkorps Limburgsche Jagers met ruim 1600 vrijwilligers, officieren, onderofficieren en jagers. Geoefend werd er in de wapenhandelingen of te wel, schietoefeningen op de locale schietbanen als ook op de Garnizoensbanen in Maastricht, Melicker Heide bij Roermond en de Groote Heide bij Venlo. Studenten volgden in de zomermaanden kadercursussen om de officiers en onderofficiersfuncties te bemannen. Ook werden door de compagnieën oefeningen gehouden op de diverse heidevelden. Het korps mocht, als jagereenheid, een eigen embleem dragen op de kraag, een jachthoorn. De kort tevoren ingevoerde platte pet had een jagergroene band met gouden hoorntje. Er werd zelfs een eigen mars gecomponeerd met tekst, geheten Onz Landstorm Jagers ( zie Dvd)

6

7 1915 VAANDELUITREIKING Het korps toonde zich op 31 juli 1915 zien aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, die op inspectie was in Limburg. Zij nam een defilé af in Maastricht in de Kommen. Ruim 1500 landstorm jagers marcheerden in hun bronsgroene katoenen uniformen aan haar voorbij onder commando van Kolonel Tielens, de commandant van het Landstormkorps. Het was ook Kolonel Tielens, die op 5 september 1915 uit handen van de Inspecteur van de Landstorm, generaal Neeteson, een Koninklijk erkend vaandel voor het korps mocht ontvangen. Dit geschiedde op de weide van Kasteel Oost te Valkenburg. De locale directeur van het Post-en Telegraafkantoor, de heer Stockx, had het initiatief genomen om een vaandel aan te bieden. Hij richtte daartoe een Vaandelcommissie op, die gelden inzamelde onder de ingezetenen van Valkenburg en daarmee het vaandel kon bekostigen. Het doel was de verbondenheid te tonen en saamhorigheid van de landstormers te vergroten. In het vaandel zijn symbolisch de wapenschilden van Limburg en Valkenburg verwerkt. Een grote gebeurtenis met vele toeschouwers, waaronder de Gouverneur van de Koningin, Eerste en Tweede kamerleden, Burgemeesters en natuurlijk de eigenaresse van Kasteel Oost, Baronesse von Schrader. Het vaandel werd nadien bewaard op het Korpsbureau. in Maastricht. (nu bewaard in het Nationaal Militair Museum)

8

9 MOBILISATIE LANDSTORM Tijdens de oorlogsjaren werden de landstormers in het bijzonder de officieren ingezet in het afvoeren van Belgische geïnterneerden en Franse vluchtelingen. Ook het voorbereiden van oorlogsopdrachten als het bewaken van spoorwegemplacementen en industriële installaties als de kolenmijnen, afvoer van landbouwproducten waren hun taken. Daarmee werd het staande leger en landweer eenheden ontlast. Toch kwam het kort na de wapenstilstand op 11 november 1918 tot een volledige mobilisatie van de Landstorm. In heel Europa gonsde het van revolutionaire bewegingen. In Duitsland woedde een burgeroorlog. En ook in Nederland preekte de Socialistische Democratische Arbeiders Partij (SDAP) de revolutie bij monde van haar leider Troelstra. De dienstplichtigen waren na vier lange jaren gedemobiliseerd en de regering had geen vertrouwen in deze troepen. Zo werd de Vrijwillige Landstorm gemobiliseerd, die samen met gezagsgetrouwe troepen uit de buitenprovincies naar het westen van het land werden gedirigeerd. Uit Noord-limburg werd leden van de compagnie van Venray opgedragen oa het Ministerie van Financiën in Den Haag te bewaken (zie foto). Bataljons van het 2e Regiment Infanterie uit Venlo werden in Rotterdam ingezet. In het zuiden van de provincie bewaakten de Landstorm jagers de spoorweg emplacementen van Maastricht, Heerlen en de kolenmijnen. De revolutie werd gesmoord en Koningin bejubeld. Eind april 1919 stond het Korps weer klaar, vanwege woelingen in het Ruhrgebied net over de Duitse grens bij Venlo en Roermond. Met recht en trots mochten die landstormers de hun uitgereikte Mobilisatie medaille dragen.

10

11 1925 TIENJARIG BESTAAN LANDSTORMKORPS Op 8 september 1925 werd het heuglijk feit gevierd dat het Landstormkorps tien jaar bestond. Een grootse landdag met schietwedstrijden waaraan honderden leden deelnamen werd gehouden op de Melicker heide bij Roermond. Vele hoogwaardigheids bekleders, waaronder de Minister van Oorlog Lambooy, de Gouverneur van de provincie, Baron van Hövell tot Westerflier, de Voorzitter van de Nationale Landstormcommissie, Lgen Dynmaer van Twist, maakten hun opwachting. Voor de schietwedstrijden waren vele prijzen beschikbaar gesteld door HM de Koningin, Prins Hendrik, HM Koningin-moeder, ministers, de Nationale Landstormcommissie, Limburgse bedrijven, als de Staatsmijnen, de Sphinx, de Mosa, Société Ceramique, de Zinkwit fabrieken, Christal Unie. In de kranten werd uitgebreid stilgestaan bij dit jubileum. De Directie van de Glas- en Aardewerkfabrieken de Sphinx liet door haar ceramischen kunstenaar, Roozendaal, een prachtig veelkleurig gedenkbord ontwerpen, welk bord in beperkte oplage aangeboden werd. Door de secretaris van de gewestelijke landstormcommissie, Jhr Graafland, was een uitgebreid gedenkboek samengesteld met het feestprogramma en 25 bijdragen, welke de oprichting en geschiedenis verwoorden. Ook een bijdrage die handelt over het Bondscontingent Limburgse Jagers , welke naam, aan het Landstormkorps ten grondslag ligt. De deelnemers konden genieten van een uitgebreid Kampmaal met vleeschsoep, koude ossenhaas met groenten en aardappelen, koud piepkuiken met fijne vruchtenspijs, Limburgsche vla, fruit en koffie. Voorwaar een dag om niet te vergeten.

12

13 EREWACHTEN KONINKLIJK BEZOEK Limburg met name Zuid-Limburg had in WO I een bijzondere positie. Ingeklemd tussen de oorlogsvoerende partijen en direct na de oorlog België dat annexatie van het Zuid- Limburg eiste. Maar juist door de oorlog was Limburg echt bij Nederland gaan horen. Ook het Koninklijk huis begreep dat. Koningin Wilhelmina bezocht tijdens de oorlogsjaren vaak de provincie. Dat deed zij weer in de jaren Samen met Prins Hendrik en Prinses Juliana maakte zij op 20 en 22 oktober per trein een reis van noord naar zuid en omgekeerd. Daarbij maakte zij tussenstops in Roermond, Linne, Maastricht, Venlo, Venray en Mook. En op alle zes plaatsen stond een erewacht van het Landstormkorps, die haar de eer bewees. In Maastricht met ingetreden vaandel op het station. Jhr Graafland, secretaris der gewestelijke Landstormcommissie In Limburg heeft die eerbewijzen vastgelegd in een prachtig oblong boekwerk, waarin niet alleen foto s maar ook alle deelnemers met naam zijn genoemd. Markant is de commandant van de erewacht in Mook, de Kapitein Boosten. Deze later zo bekende architect van vele kerken en bijzondere gebouwen in Limburg, was een Landstormer in hart en nieren. Hij was ook in 1927 de commandant van de erewacht in Heerlen bij het bezoek van de Koningin aan die plaats en de mijnindustrie (zie foto).

14

15 1928 NATIONALE LANDSTORMDAG Na het einde van WO I in 1918 werd besloten het lidmaatschap van de Vrijwillige Landstorm ook voor ex- dienstplichtigen open te stellen. De naam werd nu Bijzonder Vrijwillige Landstorm. In 1928 werd het tienjarig jubileum gevierd van de inmiddels sterk verjongde maar ook veel grotere Landstorm. De Nationale Landstormdag werd in Den Haag gehouden in aanwezigheid van HM de Koningin Wilhelmina, haar echtgenoot Prins Hendrik en Prinses Juliana. Twintig duizend Landstormers kwamen per trein en autobus naar de residentie. Allen met hun vaandels en afdelingsvlaggen. Zo ook vele honderden Limburgsche Jagers. Door het Korpsbureau was een heel treinschema opgesteld om vanaf het verre Maastricht en Heerlen en de rest van de provincie de jagers naar den Haag te kunnen vervoeren. Het detachement uit Heerlen had de mijnwerkerspunje aan, waar de mannen uit Noordlimburg zich als boerenzonen hadden gekleed met grote hoed. En een harmonie van een van de mijnen zorgde voor de muzikale Limburgse inbreng. Van station en Malieveld toog men in mars naar het Houtrust terrein, waar vele toespraken werden gehouden. Op de terugmars naar Malieveld en station defileerde men langs het Koninklijk gezin, die in een open auto was gezeten. Een dag van nationale verbroedering en saamhorigheid. Een speciaal lied werd gemaakt om te worden gezongen tijdens de mars, Limburgsche Jagers in den Haag op de wijs ïn naam van Oranje doe open de poort. Dit in relatie naar de inzet van de Jagers in den Haag in 1918 (Zie Dvd)

16

17 1932 BEZOEK PRINSES JULIANA AAN ROERMOND Op 23 augustus 1932 was een grote dag voor Roermond. Kroonprinses Juliana bezocht, die dag de stad om oa de opening te verrichten van het Stedelijk Museum Cuypers-Luyten. Voor die gelegenheid stond voor dit nieuwe museum een erewacht opgesteld van het Landstormkorps ten getale van 139 man. Zij behoorden tot de afdelingen, Roermond, Haelen, Neer, Hunsel, Grathem, Maasbracht en Montfort met ingetreden het vaandel en vaandelwacht uit Maastricht. Commandant was Res Kapitein Peeters (later Tweede Kamerlid), Commandant vaandelwacht was Eerste- luitenant Boosten en vaandeldrager Sergant-majoor Boerma (bloemist te Maastricht). Na de opening van het museum verzocht Burgemeester Wanszink Prinses Juliana om plaats te nemen te midden van de erewacht om een foto te maken. Dit werd zeer op prijs gesteld door de Roermondse bevolking en natuurlijk de landstormers. Vervolgens bezocht de prinses de Munsterkerk en een industriële tentoonstelling (zie Dvd).

18

19 1938 LANDDAG ROERMOND Elk jaar werd door een van de Landstormkorpsen/verbanden in den lande een zgn Landdag georganiseerd. Een dag met ceremonieën, concerten en demonstraties. In 1938 waren de Limburgsche Jagers aan de beurt. Centraal in de provincie was gekozen voor Roermond. De avond tevoren op 28 juni werden de feestelijkheden geopend door een rondgang van trompetters van de Gele Rijders door de stad, de zg taptoe. Aansluitend vond er door de Koninklijke Harmonie een concert plaats in de Harmonietuin. Daar werd door de Commandant van het Korps, kolonel Jans, een prachtig gestileerd vaandel met de bekende boer met schop en geweer, aangeboden aan de afdeling Roermond. De eigenlijke Landdag, op 29 juni, begon met een reveille door de Gele Rijders, gevolgd door concerten op Stationsplein, Markt en Munsterplein door het Garnizoensmuziekkorps uit Venlo en de Harmonie van de Staatsmijn Maurits. Na een ontvangst ten stadhuize begon om half twee een groots defilé met de afdelingen van het korps en deelnemende eenheden van de Landmacht. Hierna trok men op naar het landgoed van Kasteel Schöndlen. Daar opende de voorzitter van de gewestelijke commissie, Mgr Poels, de Landdag. Op het demonstratieterrein achter het kasteel kwamen de Gele Rijders met hun door paarden getrokken stukken geschut aan bod, de huzaren motorrijders toonden hun vaardigheden tezamen met enkele pas ingestroomde Zweedse Landsverk pantserwagens. De Koloniale Reserve uit Nijmegen liet een zuivering van een kampong zien. De dag wordt afgesloten door concerten op het Munsterplein door de Harmonie van de Staatsmijn Maurits en de Koninklijke Harmonie van Roermond. (zie Dvd)

20

21 MOBILISATIE EN OORLOG De spanningen in Europa lopen op. In ons buurland Duitsland is Adolf Hitler aan de macht, oorlogsgevaar dreigt. De Duitsers annexeren Oostenrijk en delen van Tjecho-Slowakije. De landstormers blijven zich bekwamen in de handelingen met het wapen. Ook in 1936 vindt weer een provinciale schietdag plaats, ditmaal op de Grote Heide bij Venlo( zie Dvd). Juist op de dag dat Prinses Juliana haar verloving met Prins Bernhard aankondigt. Vreugde maar niet voor lang. Voormobilisatie vindt plaats, troepen nemen posities in bij de grenzen ook in Limburg. Als de Duitsers ook Polen binnenvallen, wordt in september 1939 de algehele mobilisatie afgekondigd. Vele Landstormers moeten hun mobilisatiebestemming volgen. Ruim de helft van alle jagers (ca 3000) wordt ingezet in Zuid- Limburg, de Maaslinie en Peel Raamstelling in hun oorlogsbataljon. De strijd op 10 mei is hevig en kort. Nederland bezet. De bezetter ontbindt op 29 juni 1940 de Landstorm-organisatie. Deze komt in 1945 na de oorlog niet terug. In haar plaats wordt in 1948 het Korps Nationale Reserve opgericht, dat feitelijk dezelfde opdracht heeft, doch kleiner is qua omvang en wel regionaal maar minder lokaal is gebonden.

22 COMMANDANTEN Kolonel bd der Cav Tielens Kolonel bd der Inf Hendriksz Luitenant-kolonel der Inf Coenegracht Kolonel bd der Inf Haenecour Kolonel bd der Inf Jans Kolonel bd Rutgers van der Loef

23

24

Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor orde en veiligheid in Ommen

Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor orde en veiligheid in Ommen Bijzondere Vrijwillige Landstorm voor orde en veiligheid in Ommen OMMEN Na het beëindigen van de eerste wereldoorlog (1914-1918) bleek dat Nederland weinig geoefende militairen had voor de verdediging

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 258 Besluit van 2 juni 2016 inzake rangschikking, oprichtingsdata en genealogieën van eenheden van de Koninklijke Landmacht, heroprichting van

Nadere informatie

Catalogus Ronde figuren

Catalogus Ronde figuren Catalogus Ronde figuren Nederlandse Stichting voor Modelfiguren Juli 2015 Catalogus ronde figuren In deze catalogus zijn de ronde figuren opgenomen die de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren over de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert

Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Toespraak Gouverneur tijdens Phaffdag van het Regiment Limburgse Jagers op vrijdag 25 november 2011 in de Van Hornekazerne te Weert Commandant, leden en veteranen van het Regiment Limburgse Jagers, Dames

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

Catalogus Ronde figuren

Catalogus Ronde figuren Catalogus Ronde figuren Nederlandse Stichting voor Modelfiguren Juli 2016 Catalogus ronde figuren In deze catalogus zijn de ronde figuren opgenomen die de Nederlandse Stichting voor Modelfiguren over de

Nadere informatie

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1

35 oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1 35 Oefenvragen over de Tweede Wereldoorlog 1. De Tweede Wereldoorlog dankt zijn naam aan: a. Het aantal landen dat erbij betrokken was b. Het feit dat de oorlog in meerdere werelddelen werd uitgevochten

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b Bijlage VMBO-KB 2017 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-17-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een omschrijving van de eerste politieke partij: De kleine luyden

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van. Linie nr. 2

Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van. Linie nr. 2 Geschiedenis van het Regiment van Phaff en het Bataillon Infanterie van Linie nr. 2 Wervingsposter van het Regiment van Phaff; prent in het bezit van de Stichting Limburgse Jagers. Met dank aan het Museum

Nadere informatie

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment

l december in Sittord! ln Museum Het Domein loopt op dit moment Uit het leven gegrepen... uit mijn levenèegrepen ln het koder von "Uit het leven" gegrepen wil ik deze keer groog een stukje uit mijn eigen leven vertellen. En dat wil ik dan doen op zondoq l december

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Mysterie De vluchtende keizer

Mysterie De vluchtende keizer Mysterie De vluchtende keizer De les in een oogopslag Onderwerp: Activiteit: Tijdsduur: Doelen: Beginsituatie: Voorbereiding: Vlucht Keizer Wilhelm naar Nederland Deze mysterie- activiteit is een goede

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 92 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SUBCOMMISSIE VOOR EEN NATIONAAL GESCHENK AAN HM DE KONINGIN DER NEDERLANDEN 1900 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM

Nadere informatie

Reisverslag Oostelijk Duitsland 2012 Deel 5 [1]

Reisverslag Oostelijk Duitsland 2012 Deel 5 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Oostelijk Duitsland 2012 Deel 5 Reisverslag Oostelijk Duitsland 2012 Deel 5 [1] Door wjvanderzanden [2] op zo, 07/15/2012-18:18

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG OEKENE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog de kerk van Oekene voor de Eerste Wereldoorlog 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat het dorp in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo II

Eindexamen geschiedenis vwo II Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen Vanaf de zomer van 1789 trokken veel Franse vluchtelingen naar Oostenrijk. 1p 1 Waarom vormde dit voor het Franse revolutionaire

Nadere informatie

Defensie had alles uit de kast gehaald om de mensen te amuseren.

Defensie had alles uit de kast gehaald om de mensen te amuseren. Zondag 15-9-2014 was het voor geïnteresseerden mogelijk om een kijkje te nemen op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert. De KMS gaat binnenkort sluiten en daarom maakten veel mensen gebruik van

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich

Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW VTI Kontich Wereldoorlog 2: de opmars van Duitsland (les 03 6des) Geschiedenis 6MEVO-6EM-6EI-6IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Inleiding Wereldoorlog 2 => Ongeveer 20 jaar na de Grote Oorlog (WO

Nadere informatie

Geschiedenis van de Tamboers en Pijpers, deel twee. De tamboer is ene persoon die door t gerucht van sijn. of hem eenige nieuwe order bekent maakt

Geschiedenis van de Tamboers en Pijpers, deel twee. De tamboer is ene persoon die door t gerucht van sijn. of hem eenige nieuwe order bekent maakt Geschiedenis van de Tamboers en Pijpers, deel twee Door sergeant van de mariniers Ed Oosterom Instructeur tamboers Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers De tamboer is ene persoon die door t gerucht

Nadere informatie

Oefening 1: globaal lezen. Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen.

Oefening 1: globaal lezen. Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. Oefening 1: globaal lezen. Lees deze tekst in maximaal 8 minuten. Geef daarna antwoord op de vragen. 5 Nederland wordt door Duitsland bezet. De koningin en de regering vluchten naar Engeland. Ruim 75 procent

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler

een zee van tijd een zee van tijd Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Hitler Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Examenkatern :Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland

Examenkatern :Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland Seizoen: 2016-2017 Vak: Geschiedenis Klas: 3 Afdeling: Mavo Herkansingen/inhalen: Tijdens de herkansingen kunnen de SE s van een trimester herkanst en/of ingehaald worden. Echter een ingehaald SE kan niet

Nadere informatie

Waarom, is dan de vraag, is het dat wel waard???? Het is 9 mei 1940, de oostflank van Europa staat in brand.

Waarom, is dan de vraag, is het dat wel waard???? Het is 9 mei 1940, de oostflank van Europa staat in brand. St Jozefkapel, 19 maart 2017 Beste mensen, Ik vind het heel erg fijn dat ik vandaag samen met jullie naar deze bijzondere plek mocht lopen. Als 3 jarige nam mijn vader me mee als hij hielp om deze plaats

Nadere informatie

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam:

een zee van tijd een zee van tijd Ze laten zien dat ze geen leger meer willen. Werkblad 12 Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les 1: Wat er vooraf ging Naam: Werkblad Ω De Tweede Wereldoorlog Ω Les : Wat er vooraf ging Na de Eerste Wereldoorlog gaat het slecht met Duitsland. Het land moet veel geld Hitler betalen aan de winnaars van de oorlog. De leider van

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2019 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-19-1-b 1 / 14 lees verder bron 1 Een zin uit het programma van een politieke partij (1894): Het

Nadere informatie

onthulling van een fraai, informatief gedenkbord. 19 juli 2015

onthulling van een fraai, informatief gedenkbord. 19 juli 2015 onthulling van een fraai, informatief gedenkbord. 19 juli 2015 Informatiebord Anneville Anneville Aan het einde van de Duitse bezetting werd Anneville gevorderd en in gebruik genomen als bakkerij voor

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-2-b Bijlage VMBO-KB 2017 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-17-2-b Staatsinrichting van Nederland Bron 1 tot en met bron 4 zijn vier fragmenten van een stadsplattegrond.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door S. 1030 woorden 18 mei 2017 0 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis samenvatting H2 1: Wetenschappelijke Revolutie 17 e eeuw Kenmerken: Observeren

Nadere informatie

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda.

Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Toespraak van de minister van Defensie ter gelegenheid van de besloten uitreiking van de Dapperheidonderscheidingen op 7 oktober 2009 te Breda. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Ridders Militaire Willems-Orde

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Inwijding Monument Limburgse Jagers op 29 juni 2016 op Generaal Majoor De Ruyter van Stevenickkazerne te Oirschot

Inwijding Monument Limburgse Jagers op 29 juni 2016 op Generaal Majoor De Ruyter van Stevenickkazerne te Oirschot 1 Inwijding Monument Limburgse Jagers op 29 juni 2016 op Generaal Majoor De Ruyter van Stevenickkazerne te Oirschot Generaal Querido, Overste Jansen, Generaals, Monseigneur De Jong Burgemeester Severijns,

Nadere informatie

De tijd van: Wereldoorlogen

De tijd van: Wereldoorlogen De tijd van: Wereldoorlogen WoI Interbellum WoII Wereldoorlog I Casus Belli (Latijn, de oorzaak van de oorlog) Wereldoorlog I Tweefronten oorlog: Oostfront/Westfront Tannenberg 1914: Bewegingsoorlog: Verdun

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. KB-0125-a-16-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. KB-0125-a-16-2-b Bijlage VMBO-KB 2016 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB KB-0125-a-16-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een tekst op een poster (1848): Leve de! Weg met Willem. Hij is een bloedzuiger.

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861).

Bernard Molenkamp. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik Molenkamp (geb. 3-8-1860), landbouwer van beroep en Willemina Ooijman (geb.10-11-1861). Bernard Molenkamp Mijn opa BERNARD MOLENKAMP wordt 14-3-1897 geboren te Zelhem (een klein dorpje in de provincie Gelderland op een grote boerderij De Molenkamp ) in Holland. Zijn ouders waren Gerrit Hendrik

Nadere informatie

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht

De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Inhoud De rangonderscheidingstekens van de krijgsmacht Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Defensie Directie Communicatie Vormgeving: Grafische

Nadere informatie

DIE VIJF DAGEN IN MEI

DIE VIJF DAGEN IN MEI DIE VIJF DAGEN IN MEI 1940 Op initiatief van Martin Lagestee maakte Lagestee Film BV in samenwerking met acht regionale omroepen en in coproductie met NTR en VPRO vijf documentaires met als onderwerp de

Nadere informatie

Op zaterdag 25 maart a.s. arriveert om uur op het NS-station te Haarlem, 'De trein van 1 voor allen'.

Op zaterdag 25 maart a.s. arriveert om uur op het NS-station te Haarlem, 'De trein van 1 voor allen'. 20 maart 1995 95-000762 'De trein van 1 voor allen' UITNODIGING AAN DE MEDIA Op zaterdag 25 maart a.s. arriveert om 10.50 uur op het NS-station te Haarlem, 'De trein van 1 voor allen'. Deze trein is een

Nadere informatie

Je gaat een kist inrichten met je groepje. Een presentatiekist van hout met glas ervoor

Je gaat een kist inrichten met je groepje. Een presentatiekist van hout met glas ervoor VERZET Je gaat een kist inrichten met je groepje. Een presentatie kist van hout, met glas ervoor. De kist gaat over het verzet. De volgende dingen moeten in ieder geval in de kist komen: Wat is onderduiken

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen VWO 2009 tijdvak 2 woensdag 24 juni 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 28 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG RUMBEKE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog RUM_02 Koetsen en karren over de kasseien van de vooroorlogse Rumbeeksesteenweg. De straat loopt recht op de mooie, fiere kerktoren. 31 juli 1914:

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Emblemen KL Vooroorlogs (tijdelijk thema)

Emblemen KL Vooroorlogs (tijdelijk thema) (tijdelijk thema) Wij ontvingen een verzameling met een aantal prachtige en originele voor-oorlogse emblemen van het Nederlandse leger. Allemaal in schitterende staat en fraai geborduurd. Het zijn voornamelijk

Nadere informatie

Dagboek Sebastiaan Matte

Dagboek Sebastiaan Matte Vraag 1 van 12 Dagboek Sebastiaan Matte Uit het dagboek van Sebastiaan Matte: "Ik ben vandaag bij een hagenpreek geweest, in de duinen bij Overveen. Wel duizend mensen uit de stad waren bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Wereldoorlogen in de 20ste eeuw

Samenvatting Geschiedenis Wereldoorlogen in de 20ste eeuw Samenvatting Geschiedenis Wereldoorlogen in de 20ste eeuw Samenvatting door een scholier 1323 woorden 27 november 2005 6,4 16 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Sprekend verleden Hoofdstuk 2 Wereldoorlogen

Nadere informatie

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije.

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije. Polen 1914-1918 Eigenlijk bestond Polen niet in deze periode, De grenzen van Polen zijn in de loop van de geschiedenis zo vaak gewijzigd, dat we daar ook geen houvast aan hebben. Het gebied waar we het

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag

Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag Toespraak minister van Defensie, Eimert van Middelkoop, ter gelegenheid van de medaille parade op de Nederlandse Veteranendag Den Haag, 27 juni 2009 Koninklijke Hoogheid, veteranen, aangetreden militairen,

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

VOORWOORD DOOR DE KORPSCOMMANDANT

VOORWOORD DOOR DE KORPSCOMMANDANT NIEUWSBRIEF Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve Nummer 31, December 2016 VAN DE REDACTIETAFEL Voorwoord door de nieuwe voorzitter. Overzicht 2016. Bestuurszaken De overige nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa

Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Hoofdstuk 7 Samenwerking in Europa Vroeger voerden Europese landen vaak oorlog met elkaar. De laatste keer was dat met de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Er zijn in die oorlog veel mensen gedood en er

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer

Activiteiten. - Lezing Graafs Veer Jaarverslag 2015 De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Module 5

Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting Geschiedenis Module 5 Samenvatting door een scholier 1332 woorden 26 maart 2006 10 1 keer beoordeeld Vak Geschiedenis Geschiedenis module 5 Hoofdstuk 1 1918, Troelstra wilde een revolutie

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2007 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Over een demonstratie op 15 maart 1848. Grote opschudding bij de regering en het

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

TIJDLIJN WOII

TIJDLIJN WOII 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 TIJDLIJN WOII 1939 1 SEPTEMBER (begin van de Tweede Wereldoorlog) Nazi-Duitsland valt Polen binnen Er wordt een straatverbod voor Duitse Joden ingevoerd Hitler voert

Nadere informatie

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913

HONDERD JAAR GELEDEN. Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 HONDERD JAAR GELEDEN aflevering 12 Nieuws uit de krant van 10 tot 15 maart 1913 Een vast onderwerp waaraan in de kranten aandacht werd besteed, was de oorlog op de Balkan. Turkije was er bij betrokken

Nadere informatie

Inhalt. Woord vooraf 4. De collecties Pierre Lierneux 8 Het Belgische leger in Pierre Lierneux 14

Inhalt. Woord vooraf 4. De collecties Pierre Lierneux 8 Het Belgische leger in Pierre Lierneux 14 Inhalt Woord vooraf 4 Inleiding 7 De collecties Pierre Lierneux 8 Het Belgische leger in 1914 1918 Pierre Lierneux 14 Les tenues de 1914 17 Het kader: het officierenkorps, de generale staf en de generaals

Nadere informatie

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB

GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB Bijlage VMBO-KB 2004 tijdvak 1 GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING CSE KB GESCHIEDENIS EN STAATSINRICHTING VBO-MAVO-C Bronnenboekje 400009-1-633-527b SOCIALE ZEKERHEID EN VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND bron

Nadere informatie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie

Onze koningin. Het Koninklijk Huis en de koninklijke familie Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Ze

Nadere informatie

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG INGELMUNSTER TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de gemeente in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat. De volgende dag al moeten de dienstplichtigen

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve. Nummer 34, april 2018

NIEUWSBRIEF. Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve. Nummer 34, april 2018 NIEUWSBRIEF Stichting Historische Collectie Korps Nationale Reserve Nummer 34, april 2018 VAN DE REDACTIETAFEL Voorwoord Bestuurszaken Zilveren legpenning Even voorstellen Ceremonieel hoofddeksel Openstelling

Nadere informatie

koningin beatrix

koningin beatrix koningin beatrix 1980-201 Op weg naar de troon Een baby als alle andere kinderen. En toch niet, want eens zal een hermelijnen koningsmantel om haar schouders hangen. Zo was het toen Beatrix Wilhelmina

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.04 Inventaris van de dienststaten en stamboeken der Officieren van de Koninklijke Landmacht en van de koloniale troepen in Nederland, (1715) 1814-1940 (1945) Versie: 19-10-2017

Nadere informatie

Afb.l (Nijmegen II, 18/21) *

Afb.l (Nijmegen II, 18/21) * Deze maand is het zeventig jaar geleden dat de oorlog in Europa (VE Day) ten einde kwam. Met operatie Market Garden' was de bevrijding van Nederland begonnen, maar na de mislukking van de slag om Arnhem

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK

DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK - De integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden, 1815 1867 - M.G.H. DERKS, MEd Op het omslag: -De gebruikte tekstkleuren van

Nadere informatie

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt

BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - VERTEIDIGUNGSATTACHÉ- Oberstleutnant i.g. Joachim Schmidt Den Haag, 20. März 2013 Tel.: 0031 70-342.06.18 Fax: 0031 70-365.32.48 Toespraak ter gelegenheid van

Nadere informatie

Nederlandse Militaire Krijgsgevangenen

Nederlandse Militaire Krijgsgevangenen Nederlandse Militaire Krijgsgevangenen Demobilisatie Als plaatsvervanger van de naar Engeland uitgeweken Nederlandse reging werd generaal Winkelman benoemd. Hij had de capitulatie aangeboden aan de commandant

Nadere informatie

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten

Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Jagers & boeren Waarvan leefden de jagers-verzamelaars? Jagers & boeren Waarvan leefden de boeren? Van de jacht en van vruchten en planten Van de oogst van hun land en van hun dieren Jagers & boeren Wat

Nadere informatie

Ik roep u op, en ik mag dat als vertegenwoordiger van het meest bescheiden deel van de Limburgse bevolking, want dat

Ik roep u op, en ik mag dat als vertegenwoordiger van het meest bescheiden deel van de Limburgse bevolking, want dat Toespraak door de Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, bij gelegenheid van de installatie en beëdiging van de heer L.M.C. Winants tot burgemeester van de gemeente Brunssum op 16 januari 2013 te Brunssum.

Nadere informatie

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5

Koninginnedagboek: Groep 3/4 /5 Naam: Groep: Onze koningin Koningin Beatrix is Koningin der Nederlanden. Haar volledige naam luidt: Beatrix Wilhelmina Armgard, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld.

Nadere informatie

Rotselaar jarige Herdenking van de Slag aan de Molen

Rotselaar jarige Herdenking van de Slag aan de Molen Koninklijke Vereniging 5 Linie Regiment Rotselaar 1914 2014 100-jarige Herdenking van de Slag aan de Molen In het Vossenblad van juni hebben jullie de uitnodiging voor de deelname aan de jaarlijkse herdenking

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

Daar mogen jullie niet naar kijken!

Daar mogen jullie niet naar kijken! Daar mogen jullie niet naar kijken! Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 2 Samenvatting door D. 971 woorden 31 mei 2013 5,7 2 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo 1848 Censuskiesrecht Grondrechten Ministeriele verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven.

Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. Dit is een gatentoets die een selectie van teksten bevat die geleerd zijn in de cursus Nederlands voor buitenlanders. Er zijn 100 opgaven. U hebt voor deze toets maximaal een uur. Wacht tot u mag beginnen

Nadere informatie

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis

Napoleon. bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon bekendste persoon uit de geschiedenis Napoleon behoort tot de meest bekende personen uit de geschiedenis. Hij wist zich van eenvoudige komaf op te werken tot keizer van Frankrijk en heerser over

Nadere informatie

Het Graafs Museum heeft in 2017 de volgende tentoonstellingen georganiseerd; de Vrienden van het museum waren bij elke opening speciaal uitgenodigd.

Het Graafs Museum heeft in 2017 de volgende tentoonstellingen georganiseerd; de Vrienden van het museum waren bij elke opening speciaal uitgenodigd. Jaarverslag 2017 De Stichting Vrienden van het Graafs Museum is in 2013 opgericht met als doel het ondersteunen van de Stichting Graeft Voort (Graafs Museum en Graafs Kazemattenmuseum) in de meest ruime

Nadere informatie

VCA Nieuwsbrief januari 2015

VCA Nieuwsbrief januari 2015 VCA Nieuwsbrief januari 2015 N a a m b e d r i j f Veteranen Cafe t Hookhoes, Grotestraat-zuid 129, Almelo www.veteranencafealmelo.nl vca@veteranen.nl Veteranencafé op 13 januari 2015 Contact : nieuwjaars

Nadere informatie

Het artilleriemuseum 2011 in een nieuw kleedje

Het artilleriemuseum 2011 in een nieuw kleedje Het artilleriemuseum 2011 in een nieuw kleedje Samenstelling: Van den Eede Eddy. Ere Kapitein-commandant Fotograaf: Kennis Jan Vanaf 2011 steekt het artilleriemuseum in het Kamp van Brasschaat in een nieuw

Nadere informatie

65 jaar Bevrijdingsweek Zelhem 2010

65 jaar Bevrijdingsweek Zelhem 2010 65 jaar Bevrijdingsweek Zelhem 2010 van vrijdag 30 april tot en met zaterdag 8 mei 2010 Georganiseerd door de Buurt- en Toneelvereniging de Meene en Stichting Zelhem & Oranje mmv oa Museumboerderij Smedekinck

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-13-2-b Bijlage VMBO-KB 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een prentbriefkaart uit 1908 Dit is Kenau, die in 1573 in Haarlem

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines

Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting Geschiedenis Hoofdstuk 8: Tijd van burgers en stoommachines Samenvatting door Larissa 665 woorden 18 januari 2016 5,4 5 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Feniks Hoofdstuk 8: Tijd van

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog

LEVEN IN DE OORLOG LES 1. Het begin van de oorlog Wereldoorlogen en Holocaust LES 1 LEVEN IN DE OORLOG JE LEERT wat er in het begin van de Tweede Wereldoorlog gebeurt; wat er verandert in het dagelijks leven van de mensen; wat de mensen doen bij een luchtalarm.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

de bezette zone in het noorden en het vrije gebied in het zuiden.

de bezette zone in het noorden en het vrije gebied in het zuiden. september 1942. ons land werd nu al zevenentwintig maanden lang bezet door nazi-duitsland. intussen was het ook zowat overal ter wereld oorlog. ons land was in tweeën verdeeld. voor m n vijftiende verjaardag

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie