STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie"

Transcriptie

1 STAGEHANDLEIDING Bachelor Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Bezoekadres Nieuwe Achtergracht 166 Amsterdam Postadres Postbus NA Amsterdam september 2014

2 2

3 INHOUD INLEIDING 5 LEERDOELEN 5 EEN GOEDE STAGE 5 HET VINDEN VAN EEN STAGEPLAATS 7 Via persoonlijk netwerk Via de opleiding sociologie Via open sollicitaties Via de Sociologie stagesite DE STAGEBEGELEIDING 8 De supervisor De stagebegeleider De stagecoördinator STAGEVERSLAGEN 9 Tussentijdse verslagen Eindverslag PROCEDURES EN FORMALITEITEN 10 Ingangsvoorwaarde De stageplaats Het voorlopige stagevoorstel Het definitieve stagevoorstel Het stagedagboek De opdracht/ het stageproduct Het stageverslag De stage-afsluitingsbrief Beoordeling Beroepsprocedures STAGE IN HET BUITENLAND 13 AANVULLENDE INFORMATIE EN ADRESSEN 14 BIJLAGE A: Stageregeling van de opleiding sociologie BIJLAGE B: Voorschriften ten aanzien van stage, stagevoorstel en stageverslag BIJLAGE C: Stages en sociale verzekeringen BIJLAGE D: Voorlopig stagevoorstel BIJLAGE E: Definitief stagevoorstel BIJLAGE F: Akkoordverklaring BIJLAGE G: Modelstagecontract 3

4 4

5 INLEIDING In de bachelor Sociologie is de stage een keuzemodule in het derde en laatste jaar van de opleiding. De stage heeft tot doel op academisch niveau inzicht te verwerven in en ervaring op te doen met de praktijk van sociologische werkzaamheden. In de stage werk je in opdracht van derden, veelal buiten de universiteit, maar ook als onderzoeksassistent bij lopend onderzoek bij de UvA. Speciale vaardigheden die in de stage aan de orde komen zijn: het werken onder tijdsdruk, in een hiërarchisch verband, samen met anderen (meestal geen sociologen) en met als doel dat niet alleen jijzelf maar ook de organisatie wijzer wordt van wat je doet. Daarnaast gaat het om vaardigheden zoals het geven van een heldere presentatie voor een publiek van hoogopgeleide niet-vakgenoten met weinig tijd. Ten slotte biedt een stage goede mogelijkheden je op de arbeidsmarkt te oriënteren en relevante contacten op te doen. De omvang van de stage is 12 ECTS-studiepunten (336 uur) en de minimale looptijd van een stage is 16 weken (20 uur per week). De stage is in principe gepland in het eerste semester van het derde jaar. LEERDOELEN 1. Het toepassen en toetsen van verworven sociologische kennis in de praktijk; 2. Het uitbreiden van de sociologische kennis, en het verwerven en verbeteren van vaardigheden die voor de latere beroepsuitoefening als socioloog relevant zijn; 3. Het kritisch beoordelen van het functioneren van jezelf, van je tijdelijke collega's en van de stageverlenende instelling in de praktijk; 4. Het opbouwen van een persoonlijk netwerk, zowel binnen als buiten de stage-instelling, dat zowel bij verder onderzoek in het kader van de bachelorscriptie als bij het beginnen van een loopbaan na het afstuderen behulpzaam kan zijn. EEN GOEDE STAGE Tijdens een stage moeten werkzaamheden worden verricht, die relevant zijn voor de studie Sociologie en die je in de gelegenheid stellen op academisch niveau inzichten te verwerven en ervaringen op te doen in de praktijk. Uiteraard komen vele verschillende soorten werkzaamheden bij vele verschillende soorten instellingen daarvoor in aanmerking. De stage moet echter in het verlengde liggen van één van de vijf specialisaties: Arbeid, Organisatie & Instituties, Burgerschap, Zorg & Beleid, Cultuursociologie, Onderwijs, Stratificatie & Levenslopen, of Stadssociologie. Of de geplande werkzaamheden relevant zijn voor de studie Sociologie wordt bepaald door de manier waarop je je studie hebt ingericht. Ga daarom eerst na, welke specialisaties en keuzevakken je hebt gevolgd of wilt gaan volgen. Welke onderwerpen hebben je interesse? Wat heb je daar geleerd? Welke perspectieven trekken je aan en welke methoden heb je gebruikt? Als je in je stagevoorstel duidelijk aan kunt geven hoe je tijdens je stage die kennis en vaardigheden in de praktijk kunt brengen, is de stage per definitie relevant. Overigens zal slechts bij een deel van de stages de relevantie 5

6 voor de studie direct voor de hand liggen. Een onderzoeksstage bij een wetenschappelijk bureau is sneller relevant voor je studie dan bijvoorbeeld researchwerkzaamheden voor een documentaire of het voorbereiden en organiseren van een debat over de tweedeling in de samenleving. In die gevallen zul je in je stagevoorstel zelf aan moeten geven hoe je gebruik zult maken van datgene wat je bij Sociologie hebt geleerd. Het LAC biedt cursussen aan op dit gebied: januari-2015.html. Kijk ook eens op Allereerst moet de stage dus relevante praktijkervaring opleveren. Een tweede voorwaarde is dat de stage op academisch niveau is. Bij de vraag of de stage hieraan voldoet, gaat ongeveer dezelfde redenering op als bij de vraag naar relevantie van je stage. Als je binnen je stage gebruik kunt maken van sociologische theorieën en benaderingswijzen, heeft de stage al gauw een voldoende academisch niveau. Houd er wel rekening mee dat opdrachtgevers vaak niet zitten te wachten op uitgebreide theoretische verhandelingen. Toch zul je als socioloog van je eigen gereedschapskist gebruik moeten maken en dit wordt ook van je verwacht. Een derde kenmerk van een goede stage is de (hoge) mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die je hebt. Je werkt in principe in opdracht en je opdrachtgever stelt andere eisen dan een docent op de universiteit. Doen zich daarbij problemen voor dan moeten die op een professionele manier worden opgelost. Een vierde kenmerk waaraan een stageplek moet voldoen is het bieden van de mogelijkheid een aantal vaardigheden te verwerven die niet of weinig in de studie aan bod komen. Ook hier geldt dat je zelf antwoord moet geven op de vraag wat je zou willen leren en welke stageplaats daar het meest geschikt voor is. In de vijfde plaats wordt een stage beter naarmate je de gelegenheid krijgt om je eigen functioneren en dat van de organisatie kritisch tegen het licht te houden. Persoonlijke vaardigheden (weten waar je voor staat, wat je sterke en zwakke punten zijn, kunnen opereren in verschillende omgevingen, goed kunnen omgaan met verschillende partijen en timemanagement) worden naast mondelinge en schriftelijke vaardigheden steeds belangrijker. Een stage kan je in de gelegenheid stellen, of soms zelfs dwingen, deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Hoe ga je met collega's om? Hoe houd je je binnen een organisatie staande? Hoe zorg je er binnen de 'parafencultuur' van bijvoorbeeld een ministerie voor, dat jouw goede idee op het relevante bureau belandt? Hoe zorg je ervoor dat je tijdens een stage inderdaad die werkzaamheden kunt verrichten die je aan het begin hebt afgesproken? Hoe ga je om met deadlines? Een stage dwingt je ook vraagtekens te plaatsen bij je eigen normen en waarden en bij je verantwoordelijkheid als wetenschapsbeoefenaar. Hoe stel je je op, als blijkt dat op je werkplek de hand wordt gelicht met wetenschappelijke normen? Wat doe je als je merkt dat elementaire menselijke waarden zoals privacy worden geschonden? Neem de tijd om over dit soort vragen na te denken, zodat je in de toekomst na je studie- duidelijker keuzes kunt maken. Ten slotte wordt een stage inhoudelijk beter naarmate die stage beter aansluit op de loopbaan die je zelf voor ogen hebt. Zo kun je stage gaan lopen bij het soort instelling waar je later wilt gaan werken, zoals een onderzoeksbureau of een gemeentelijke instelling. 6

7 HET VINDEN VAN EEN STAGEPLAATS In principe moet je zelf op zoek naar een stageplek. Om een goede stageplaats te kunnen vinden, moet je weten wat je wilt. Een gesprek met de stagecoördinator kan je wellicht op nieuwe ideeën brengen. Op basis daarvan maak je een eerste selectie van mogelijke stageplaatsen en ga je actief zoeken naar een geschikte stageplaats. Een stageplaats kun je in principe op vier verschillende manieren vinden: via je persoonlijk netwerk, via de docenten van de opleiding Sociologie en/of stagecoördinator, via open sollicitaties en via de stagesite van de opleiding. Via persoonlijk netwerk Veel studenten hebben contacten met organisaties die interessante stageplaatsen aanbieden of kennen andere studenten die goede ervaringen met bepaalde organisaties hebben opgedaan. LinkedIn is daarbij een handig hulpmiddel. Via de opleiding Sociologie Alle docenten hebben hun relaties met organisaties buiten de universiteit. Vraag docenten die je tijdens je opleiding hebt leren kennen en die aangegeven hebben bereid te zijn mee te denken over stageplaatsen of scriptie-onderwerpen, ook eens naar mogelijkheden voor een stageplaats. De stagecoördinator heeft door ervaring met stageplaatshouders uit het verleden een goed zicht op interessante stages. Via (open) sollicitaties Een derde manier om een stageplaats te verwerven is via een open sollicitatie. Dit is de moeilijkste weg, maar soms de enige om een plek te krijgen bij de organisatie waar je graag stage wilt lopen. Afhankelijk van de betreffende organisatie kun je een open sollicitatie op twee manieren aanpakken. Sommige bedrijven en organisaties hebben hun eigen procedures en een aparte afdeling voor het aannemen van stagiairs (bijvoorbeeld: ministeries). Houd er rekening mee dat het vinden van een stageplaats op deze manier lang kan duren en dat de kansen op succes onzeker zijn. Een andere manier om via een open sollicitatie een stageplaats te verwerven is door het gericht schrijven van sollicitatiebrieven. Houd er rekening mee dat deze weg veel voorbereiding vergt. Om gericht naar een stageplaats te kunnen solliciteren moet je voldoende van de organisatie en de werkzaamheden weten. Jaarverslagen, websites en andere informatie via internet zijn daarvoor goede bronnen. Formuleer zelf een stage-opdracht die aansluit op jouw kennis en vaardigheden en die een bijdrage levert aan de werkzaamheden van de gekozen afdeling. Via de stagesite van het College Sociale Wetenschappen Regelmatig wordt de stagecoördinator benaderd door organisaties die op zoek zijn naar een stagiair. Soms gaat het daarbij om het inhuren van een specifieke deskundigheid voor een eenmalige opdracht, soms wordt een stageplaats aangeboden om een potentiële werknemer een tijdje op proef te kunnen krijgen. Alle relevante aanbiedingen worden op de stagewebsite gezet: 2/stage-soc/aanbod/aanbod.html 7

8 DE STAGEBEGELEIDING De bedoeling van de stage is dat studenten ervaring opdoen in de praktijk door, na een inwerkperiode, zelfstandig een aantal werkzaamheden te verrichten. Stagiairs zijn daarom in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de invulling van de stage. Zij moeten zelf de afspraken met de stage-instelling over aard en omvang van de werkzaamheden bewaken en op eigen kracht een aantal werkzaamheden verrichten. Dat betekent echter niet dat zij volledig aan hun lot zullen worden overgelaten. Het betekent wel dat je als stagiair zelf aan de bel moet trekken wanneer je denkt dat er iets niet goed gaat. Je kunt daarbij achtereenvolgens bij je supervisor, je stagebegeleider en de stagecoördinator terecht. De supervisor Stagiairs worden door een supervisor van de stageverlenende instelling begeleid (veldbegeleider). Van de supervisor wordt verwacht dat er regelmatig begeleidingsgesprekken worden gehouden (minstens een maal in de twee weken) en dat hij/zij na afloop per brief laat weten of aan de opdracht is voldaan. De stage wordt bij voorkeur afgesloten met een presentatie binnen de organisatie voor een breder publiek dan alleen de supervisor en de stagebegeleider. De stagiair moet er zelf voor zorgen dat de supervisor op de hoogte is van de eisen die de opleiding Sociologie aan de stage stelt. De supervisor hoeft niet per se een socioloog te zijn. Een stagevergoeding is geen vereiste, maar wel wenselijk omdat de stagiair hierdoor veelal een duidelijker plaats in de organisatie krijgt. De stagebegeleider Voor aanvang van de stage krijgt iedere stagiair via de stagecoördinator een docent als stagebegeleider toegewezen. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van de student en de expertise en belasting van de docenten. Het zwaartepunt in de begeleiding ligt echter niet bij de stagebegeleider maar bij de supervisor/veldbegeleider. Tijdens je stage heb je ten minste vier keer contact met je stagebegeleider: - voor aanvang van de stage om te overleggen over de leerdoelen en de invulling van de stage; - twee weken na de start van de stage om het definitieve stagevoorstel (een soort contract tussen drie partijen: student, docent en stageverlenende instelling) vast te stellen; - halverwege de stage om de voortgang te bespreken; - en aan het einde voor het bespreken van het stagerapport en het stageverslag (zie onder Eindverslag). De stagecoördinator De stagecoördinator is voor de stage als onderdeel van het studieprogramma verantwoordelijk. Dat betekent dat de stagecoördinator toeziet op de kwaliteit van de stages, stagevoorstellen, stageproducten en stageverslagen en er voor zorgt dat iedere stagiaire een stagebegeleider krijgt toegewezen. Zowel het voorlopige en definitieve stagevoorstel als het eindverslag moeten ter goedkeuring aan de stagecoördinator worden voorgelegd, nadat de stagebegeleider goedkeuring heeft verleend. 8

9 STAGEVERSLAGEN Tussentijdse verslagen Gedurende de stage stuur je maandelijks een kort verslag van je activiteiten en ervaringen naar de stagebegeleider, tenzij je met je stagebegeleider anders overeengekomen bent. Het tussentijdse schriftelijk verslag dient als basis voor het tussentijdse voortgangsgesprek. De punten die in elk geval in het tussentijdse verslag aan de orde moeten komen zijn: - beschrijving van de organisatie en de plaats van de stageopdracht in de organisatie; - bevindingen tot nu toe in relatie tot de opdracht; - ervaringen met de aanpak; - wat in de organisatie en in de omgang binnen de organisatie opvalt; - ervaringen met de begeleiders. De tussentijdse verslagen worden alleen met de stagebegeleider besproken. Indien een verslag naar het oordeel van de stagebegeleider tekort schiet kunnen eisen voor aanvulling en/of correctie worden gesteld. Eindverslag Het eindverslag bestaat uit twee producten: het product dat je in opdracht van de stage-instelling hebt vervaardigd en het stageverslag. Het eerste wordt besproken met de supervisor/veldbegeleider en de stagebegeleider en wordt bij voorkeur voor een breder publiek binnen de stage-instelling gepresenteerd. Het laatste is alleen bedoeld voor de opleiding en wordt uitsluitend besproken met de stagebegeleider. Zowel het stageverslag als het eindproduct wordt opgenomen in het stagearchief. 9

10 PROCEDURES EN FORMALITEITEN Ingangsvoorwaarde Als ingangsvoorwaarde voor het lopen van een stage geldt dat de stagecoördinator bepaalt of de student voldoende kennis en vaardigheden bezit om aan de stage te beginnen. De stageplaats Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een stageplaats. De opleiding Sociologie en de stagecoördinator kunnen hier slechts in beperkte mate behulpzaam bij zijn. Begin daarom op tijd met de voorbereidingen. Tijdens gesprekken met potentiële stage-instellingen moet je in eerste instantie zelf beoordelen of de stage aan de voorwaarden voldoet (zie hiervoor Bijlage B) en of deze plaats jou inderdaad de mogelijkheden biedt jouw persoonlijke leerdoelen te realiseren (zie verder de paragraaf 'Een goede stage' in deze handleiding). Ook tijdens de stage ben je zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de afspraken die je over werkzaamheden en verdere invulling van de stage met de stage-instelling hebt gemaakt. Houd bij gesprekken over mogelijke stageplaatsen goed in de gaten dat het voor goedkeuring van een stageplaats noodzakelijk is dat: - de stage minimaal 16 weken (20 uur per week) duurt; - de stage-instelling een deskundige supervisor aanwijst; - je zelfstandig een aantal werkzaamheden verricht die relevant zijn voor de studie Sociologie; - de stage je de gelegenheid biedt een aantal vaardigheden te verwerven; - de stage je de gelegenheid biedt op academisch niveau inzichten en ervaringen op te doen; - de stage je de mogelijkheid biedt stil te staan bij je eigen functioneren en het functioneren van de organisatie in de praktijk. Andere afspraken die tussen stage-instelling en student worden gemaakt, bijvoorbeeld over aanstelling, beloning, reiskostenvergoeding en dergelijke, gaan buiten de universiteit om. Het wordt aangeraden al dit soort afspraken met de stage-instelling schriftelijk vast te leggen. Gebruik hiervoor eventueel het model-stagecontract (bijlage G). Het voorlopige stagevoorstel Heb je een stageplaats gevonden, dan kun je een voorlopig stagevoorstel indienen bij de stagecoördinator (bijlage D). Op basis van het voorlopige voorstel wordt door de stagecoördinator bekeken of de stage in principe een goede stage is en wordt een docent als stagebegeleider gezocht. Gaat ook de stagebegeleider met het voorlopige voorstel akkoord, dan kun je met je stage beginnen. Het definitieve stagevoorstel Het definitieve stagevoorstel dat in overleg met de supervisor tot stand is gekomen, moet twee werkweken na aanvang van de stage bij de stagebegeleider en stagecoördinator worden ingediend. In dit definitieve stagevoorstel geef je wederom een korte omschrijving van de instelling waar je stage gaat lopen en geef je zo concreet mogelijk aan welke werkzaamheden je tijdens je stage gaat verrichten. Wanneer je een onderzoek voor een opdrachtgever gaat uitvoeren, zal de beschrijving van de werkzaamheden de vorm van een globale onderzoeksopzet, inclusief tijdsplanning, 10

11 aannemen. Wanneer je beleidswerkzaamheden bij een organisatie gaat verrichten, wordt verwacht dat je zo nauwkeurig mogelijk aangeeft welke werkzaamheden dat zijn en welke afspraken daarover zijn gemaakt, inclusief de aard van het eindproduct en een tijdsplanning. Daarnaast moet je in het voorstel de relatie tussen stage en studie aangeven door een aantal leerdoelen (zie hierboven) te formuleren. Zie Bijlage E. Het stagedagboek Het is aan te bevelen vanaf het begin van de stage een stagedagboek bij te houden. Behalve het bijhouden van je activiteiten, kun je hier met name ideeën en 'invallen' in kwijt. Noteer wat je opvalt aan de organisatie, aan de omgangsvormen en bedrijfscultuur. Houd bij wat je verbaast. Maak aantekeningen over wat je goed en verkeerd hebt aangepakt, wat je geleerd hebt en wat je nog zou willen leren of doen. Op die manier verzamel je indrukken en informatie over 'het proces' op basis waarvan je in het stageverslag aan kunt geven hoe en in welke mate je de oorspronkelijk geformuleerde leerdoelen hebt gerealiseerd. De opdracht/ het stageproduct De opdracht wordt afgesloten met het van tevoren afgesproken product. Meestal is dit een onderzoeksverslag, maar het kan ook een script voor een documentaire, een catalogus voor een tentoonstelling, een beleidsnotitie of een artikel voor een tijdschrift zijn. Het product dat de stage heeft opgeleverd dient als bijlage van het stageverslag. Bij de afsluiting hoort doorgaans ook een mondelinge presentatie voor de opdrachtgever. Het stageverslag Na afronding van de stage moet vervolgens het stageverslag worden geschreven. Net als in het definitieve stagevoorstel moet in het stageverslag kort worden aangegeven waar je stage hebt gelopen (naam plus korte beschrijving van de stage-instelling) en wat je functie binnen deze instelling was, welke werkzaamheden je tijdens je stage hebt verricht en wat de relatie van de stage-instelling en -werkzaamheden met de studie Sociologie is. Stukken die je tijdens de stage hebt geproduceerd (bijvoorbeeld een onderzoeksverslag of beleidsnotitie) moeten als bijlage aan het stageverslag worden toegevoegd. Het stageverslag zelf bestaat uit een samenvatting van het geleverde product, bijvoorbeeld aan de hand van de presentatie voor de opdrachtgever, en daarnaast uit een evaluatie van de leerdoelen. Hierbij moet duidelijk aangegeven worden in hoeverre de oorspronkelijk geformuleerde leerdoelen zijn gerealiseerd. Uit deze evaluatie moet blijken in hoeverre jij er in bent geslaagd de tijdens de studie verworven kennis in praktijk te brengen en wat op basis daarvan jouw oordeel over je stage en de studie is. Ook moet uit deze evaluatie blijken welke extra kennis en vaardigheden je tijdens je stage hebt opgedaan. Ten slotte moet je bij deze evaluatie ingaan op je eigen functioneren en het functioneren van de stage-instelling in de praktijk. Wat heb je over jezelf en over de instelling geleerd? Waaruit blijkt dat het werk dat je hebt gedaan typisch het werk is van een socioloog? Hoe beoordeel je de stage-instelling in termen van voor jou belangrijke waarden? Het stageverslag moet binnen zes werkweken na afronding van de stage in tweevoud bij de stagebegeleider worden ingeleverd. 11

12 De stage-afsluitingsbrief Stages vinden in opdracht van derden plaats. Ter afsluiting van de stage moet de supervisor schriftelijk aangeven of en in hoeverre aan de opdracht is voldaan. De stagiair moet dit zelf met de supervisor regelen. Ook deze brief gaat als bijlage bij het stageverslag. Beoordeling Op basis van het definitieve stagevoorstel, de begeleidingsgesprekken, het stageproduct en het stageverslag beoordeelt de stagebegeleider of de stage in voldoende mate aan de leerdoelen heeft voldaan. De stagebegeleider kan daarbij, beargumenteerd, volledig afwijken van de evaluatie van de supervisor. Zo is het mogelijk dat een stage van een stagiair, die naar volle tevredenheid van de supervisor een aantal werkzaamheden heeft verricht die echter niet voor de studie relevant zijn, alsnog door de stagebegeleider wordt afgekeurd. Omgekeerd is het ook mogelijk dat een stage van een stagiair die door de supervisor onvoldoende is bevonden, wel aan de gestelde leerdoelen voldoet en dus alsnog wordt goedgekeurd. Wanneer het stagerapport en het stageverslag door de stagebegeleider zijn goedgekeurd, worden deze ter goedkeuring aan de stagecoördinator voorgelegd (marginale toetsing). Het tentamenbriefje wordt door de stagebegeleider uitgeschreven en ondertekend en door de stagecoördinator geparafeerd. Stages worden niet met een cijfer beoordeeld. Op het tentamenbriefje staat vermeld: a.v.v. dat wil zeggen: aan de verplichtingen voldaan. Beroepsprocedures Studenten kunnen bij de stagecoördinator in beroep gaan tegen beslissingen van de stagebegeleider. Tegen beslissingen van de stagecoördinator kan bij de examencommissie beroep worden aangetekend. 12

13 STAGE IN HET BUITENLAND Uiteraard is het ook mogelijk stage in het buitenland te lopen. Hieraan worden dezelfde eisen gesteld als aan een stage in het binnenland. Meer nog dan bij een gewone stageplaats is het bij een stageplaats in het buitenland van groot belang dat je op tijd begint met zoeken. Interessante stageplaatsen in het buitenland kunnen gevonden worden bij de diverse geledingen van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Deze hebben een eigen stageprogramma. Informatie hierover vind je op internet. Zoek ook eens op de website van de Nuffic ( Deze site bevat naast informatie over stages (wat verscholen) ook informatie over beurzen, de zogenaamde Beursopener. De afdeling Sociologie/Antropologie heeft een intensief contact en uitwisselingsprogramma met universiteiten in onder meer Berlijn, Antwerpen en Manchester. Nadere informatie vind je in de studiegids onder Studeren in het buitenland en onder Bureau Internationale Samenwerking. 13

14 AANVULLENDE INFORMATIE EN ADRESSEN Stagecoördinatie Sociologie Carolien Bouw, Roeterseilandcampus, Nieuwe Achtergracht 166, kamer B 618 Postadres Postbus 15508, 1001 NA Amsterdam telefoon Integrand Sommige bedrijven vragen (ook) stagiairs aan via Integrand, een door studenten gedreven bureau dat tussen studenten van alle faculteiten en bedrijven bemiddelt. Integrand Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 179, kamer telefoon Education Desk Social Sciences Aanvullende informatie over studeren in het buitenland is te verkrijgen bij de Education Desk Social Sciences (Onderwijsbalie) - kamer B700, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam Hier kun je afspraken maken met de coördinatoren voor studeren in het buitenland. 14

15 BIJLAGE A: Stageregeling van de opleiding sociologie Artikel 1 Artikel 2 De afdeling Sociologie wijst een docent aan als stagecoördinator voor een periode van ten minste een jaar. Per individuele stage wijst de stagecoördinator een stagebegeleider aan uit de docenten van de afdeling Sociologie, daarbij rekening houdend met zowel de voorkeur van de student als met de deskundigheid en onderwijslast van de betrokken docent. Artikel 3 De student dient voor aanvang van de stage een voorlopig stagevoorstel in bij de stagecoördinator. Na goedkeuring van het voorlopig stagevoorstel door stagebegeleider kan (voorlopig) met de stage worden begonnen. Maximaal drie werkweken na aanvang van de stage moet de student een - door de stagebegeleider goedgekeurd - definitief stagevoorstel bij de stagecoördinator indienen. Pas wanneer ook de stagecoördinator het definitieve voorstel heeft goedgekeurd, is de stage geldig. Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Voor de stage zijn 12 ECTS gereserveerd en een stage duurt minimaal 16 weken (20 uur per week). Bij de bepaling van deze termijn tellen alleen die stagewerkzaamheden mee, die zijn verricht nadat het voorlopig stagevoorstel door de stagecoördinator en de stagebegeleider is goedgekeurd. De stageplaats, het (voorlopige en definitieve) stagevoorstel en het stageverslag en stageproduct moeten voldoen aan de voorschriften (bijlage B). Vanaf goedkeuring van het voorlopige stagevoorstel tot de inlevering van de definitieve versie van het stageverslag berust de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de student, de stagebegeleider en de supervisor van de stageverlenende instelling, tenzij de student en/of de stagebegeleider dringende redenen hebben om de stagecoördinator in de procedure te betrekken. Minimaal moet er voorafgaand (stagevoorstel), na twee werkweken (definitief stagevoorstel), halverwege (tussentijds verslag) en achteraf (eindverslag) contact zijn tussen student en stagebegeleider. Binnen zes werkweken na het beëindigen van de stage wordt de definitieve versie van het stageproduct, stageverslag alsmede de stage-afsluitingsbrief in tweevoud ingeleverd bij de stagebegeleider. Het stageverslag is in principe vertrouwelijk. Eventuele bijlagen bij het stageverslag kunnen op verzoek van de stageverlenende instelling vertrouwelijk worden gehouden. Na afronding van een stage wordt de stage in eerste instantie beoordeeld door de stagebegeleider. Richtsnoeren bij de beoordeling van de stage zijn de afspraken en leerdoelen die in het definitieve stagevoorstel zijn neergelegd, alsmede het voorschrift voor stageverslagen. Na goedkeuring van de stage door de stagebegeleider worden stage en stageverslag nog eens marginaal getoetst door de stagecoördinator. Richtsnoeren daarbij zijn de formele eisen die aan stage en stageverslag worden gesteld. Pas wanneer ook de stagecoördinator met de stage en het stageverslag akkoord is gegaan, wordt het tentamenbriefje door de stagebegeleider uitgeschreven. Op de bepalingen van deze regeling kunnen, voorzover het kwesties van termijnen en begeleidingsstructuur betreft, op gronden van redelijkheid en billijkheid uitzonderingen gemaakt worden indien de betrokken student, de stagebegeleider en de stagecoördinator zulks unaniem wenselijk achten. Wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen studenten bij de examencommissie in beroep gaan. 15

16 BIJLAGE B: Voorschriften ten aanzien van stage, stagevoorstel en stageverslag I. Stagevoorschrift I.1. Doel van de stage Doel van de stage is: het op academisch niveau verwerven van inzicht in en het opdoen van ervaring met praktische werkzaamheden, die relevant zijn voor de studie Sociologie. De stage moet daartoe gelegenheid bieden tot: - het toepassen en toetsen van verworven kennis in de praktijk; - het uitbreiden van de sociologische kennis, en het verwerven en verbeteren van vaardigheden die voor de latere beroepsuitoefening als socioloog relevant zijn; - het kritisch kunnen beoordelen van het eigen functioneren, het functioneren van anderen en het functioneren van de stageverlenende instelling in de praktijk; - het opbouwen van een persoonlijk netwerk dat bij de verdere studie en bij het beginnen van een loopbaan na afronding van de studie behulpzaam kan zijn. I.2. Voorwaarden aan een stage - De werkzaamheden zijn relevant voor de studie Sociologie en bieden de mogelijkheid op academisch niveau inzicht te verwerven en ervaring op te doen in de praktijk. - Na een inwerkperiode verricht de stagiair de werkzaamheden zelfstandig. - De werkzaamheden worden grotendeels bij de stage-instelling verricht. - De werkzaamheden beslaan een periode van 8,5 volledige werkweken (336 uur), uitgesmeerd over ten minste 16 weken. - De stageverlenende instelling moet een supervisor aanwijzen die verantwoordelijk is voor begeleiding op de werkplek. - Stagiair en supervisor houden naast de normale begeleidingsgesprekken drie functioneringsgesprekken: één bij aanvang, één bij wijze van tussentijdse evaluatie en één aan het eind van de stage. - Uiterlijk twee werkweken na aanvang van de stage verklaren stagecoördinator, stagebegeleider, supervisor en student zich akkoord met de afspraken die op het formulier 'basisgegevens definitieve stagevoorstel' staan. - Na afronding van de stage schrijft de supervisor een/de stage-afsluitingsbrief waaruit blijkt of aan de opdracht is voldaan. Het opstellen van een stagecontract waarin financiële aspecten van de stage worden geregeld is een zaak tussen instelling en stagiaire. I.3. Beoordeling van voorlopig respectievelijk definitief stagevoorstel en stage Na met de stage-instelling te hebben overlegd over de mogelijke invulling van de stage, schrijft de student voor aanvang van de stage een voorlopig stagevoorstel. Dit voorlopige voorstel moet in tweevoud bij de stagecoördinator worden ingediend. 16

17 Het voorlopige voorstel wordt in eerste instantie door de stagecoördinator beoordeeld. Wanneer de stagecoördinator op basis van het voorlopige voorstel de stage geschikt acht, zoekt de coördinator een stagebegeleider. Wanneer ook deze met het voorlopige voorstel akkoord gaat, kan met de stage worden begonnen. Uiterlijk twee werkweken na aanvang van de stage moet een definitief stagevoorstel bij de stagebegeleider en stagecoördinator worden ingediend. Pas als zowel de stagebegeleider als de stagecoördinator met dit definitieve voorstel akkoord zijn gegaan, is de stage geldig. Wanneer de stage is afgerond, wordt het eindverslag in eerste instantie door de stagebegeleider beoordeeld. Daarbij kan de begeleider desgewenst rekening houden met of afwijken van het oordeel van de supervisor. Gaat de stagebegeleider akkoord met het eindverslag dan wordt dit vervolgens door de stagecoördinator aan de formele richtlijnen getoetst. Studenten kunnen tegen de beslissingen van de stagebegeleider bij de stagecoördinator, en tegen beslissingen van de stagecoördinator bij de examencommissie in beroep gaan. Een stage wordt beloond met 12 studiepunten, waarbij één punt staat voor 28 uur werk. De stage begint pas op het moment dat het voorlopige stagevoorstel is goedgekeurd. Een stage wordt niet met een cijfer beoordeeld. II. Voorschriften inzake het voorlopige stagevoorstel Wanneer men een stageplaats heeft gevonden, moet via Bijlage D een voorlopig stagevoorstel worden ingediend. Dit voorstel omvat de volgende elementen: - gegevens over student en stageplaats; - een korte omschrijving van de stageplaats; - een globale omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en het te leveren eindproduct; - een aanduiding van welke sociologische kennis en vaardigheden tijdens de stage in praktijk worden gebracht en uitgebreid. Dit voorlopige stagevoorstel moet worden goedgekeurd door stagecoördinator en stagebegeleider voordat met de stage kan worden begonnen. III. Voorschriften inzake het definitieve stagevoorstel Uiterlijk binnen twee werkweken na aanvang van de stage moet een definitief stagevoorstel bij de stagebegeleider worden ingediend. Het geldt als een soort contract tussen de drie betrokken partijen: de student, de stageverlenende instelling en de opleiding sociologie van de UvA. Dit voorstel moet minstens de volgende elementen bevatten (gebruik Bijlage E): - gegevens over student en stageplaats; - een korte omschrijving van de stageplaats; - een zo nauwkeurig mogelijk omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, omschrijving van het soort eindproduct en een tijdsplanning; 17

18 - een omschrijving van de leerdoelen die tijdens de stage zullen worden gerealiseerd (zie verder de paragraaf 'Procedures en formaliteiten' in de stagehandleiding). Dit definitieve stagevoorstel moet worden goedgekeurd door de stagebegeleider voordat het bij de stagecoördinator kan worden ingediend. De stagebegeleider keurt het definitieve stagevoorstel goed door Bijlage F te ondertekenen. Ook de supervisor dient Bijlage F te hebben ondertekend. Pas wanneer ook de stagecoördinator het definitieve voorstel heeft goedgekeurd is de stage geldig. IV. Voorschriften inzake het stageverslag De stagiair is verplicht om na beëindiging van de stage een verslag te schrijven. Het verslag dient, samen met het eindproduct voor de stageverlenende instelling en het stage-afsluitingsformulier, binnen zes werkweken na afloop van de stage in tweevoud bij de stagebegeleider te worden ingeleverd. Het stageverslag bevat ten minste: a) een korte beschrijving van het doel en de werkwijze van de stage-instelling; b) een beschrijving van de plaats en functie van de stagiair binnen deze instelling, en van de verrichte werkzaamheden; c) een evaluatie van de gestelde leerdoelen (in hoeverre zijn die gerealiseerd, welke activiteiten zijn met name voor het realiseren van de leerdoelen van belang geweest); d) conclusies en aanbevelingen/suggesties wat betreft introductie of verloop van de stage voor volgende stagiairs. Bij de evaluatie van de leerdoelen moet onder andere duidelijk aangegeven worden welke sociologische kennis in de praktijk is gebracht, waarom de werkzaamheden typisch de werkzaamheden van een socioloog zijn en wat op basis daarvan het oordeel van de student over de studie is. 18

19 BIJLAGE C: Stages en sociale verzekeringen De juridische status van een stagiair is vaak onduidelijk. Hieronder worden enkele algemene richtlijnen op een rijtje gezet. Als stagiair ben je verplicht een goede Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)-verzekering te hebben. Zorg daarnaast in ieder geval voor een goede ziektekostenverzekering. Stagiair of werknemer Over het algemeen wijkt de juridische status van stagiair af van die van werknemer. Waar werknemers voor allerlei risico's verzekerd zijn via de sociale verzekeringswetten, zijn stagiairs dat vaak niet. Zo ben je als stagiair alleen voor de Ziektewet en de Ziekenfondswet verzekerd als je een loon ontvangt en premies betaalt en val je alleen onder de Werkloosheidswet als je een 'volwaardig' loon ontvangt en daarover premies betaalt. Daarentegen val je als stagiair wel altijd onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Bovendien val je als ingezetene van Nederland altijd al onder een aantal andere sociale verzekeringswetten (AOW, Kinderbijslagwet, AWBZ, AAW, Nabestaandenwet). Houd bij ontvangst van een loon rekening met de consequenties van je inkomsten voor de belastingen, studiefinanciering en eventuele kindertoeslag. 19

20 BIJLAGE D: Voorlopig stagevoorstel Bacheloropleiding Sociologie Datum Gegevens over stagiair Studentnummer Naam Specialisatie Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoon Gegevens over stage Stage-instelling Afdeling Begindatum stage Geplande einddatum Tijdsbesteding : fulltime / parttime (doorhalen wat niet van toepassing is) Werklast in uren per week Gewenste stagebegeleider Heeft de betreffende docent ingestemd met deze stage: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoordverklaring docent (z.o.z.)

21 Korte omschrijving stage-instelling Korte omschrijving werkzaamheden (eventueel in aparte bijlage) Korte omschrijving relevantie stage voor de studie 21

22 BIJLAGE E: Definitief stagevoorstel Bacheloropleiding Sociologie Datum Gegevens over stagiair Studentnummer Naam Specialisatie Straat en huisnummer Postcode en woonplaats Telefoon Gegevens over stage Specialisatie stage : algemeen / Arbeid, Organisaties & Inistituties / Burgerschap, Zorg & Beleid / Cultuursociologie / Onderwijs, Stratificatie & Levenslopen/ Stadssociologie * Begindatum stage Geplande einddatum Tijdsbesteding : fulltime / parttime * Werklast in uren per week Stagebegeleider Zijn de rapporten die voor de stage-instelling worden geschreven vertrouwelijk: ja / nee * Frequentie begeleidingsgesprekken Geplande evaluatiegesprekken tussen supervisor en stagiair: Gegevens over stage-instelling Stage-instelling Adres Postcode en plaats Afdeling Telefoon bij instelling Contactpersoon/supervisor Functie Telefoon supervisor/ adres *: omcirkel het juiste alternatief (z.o.z.)

23 Korte omschrijving stage-instelling Korte omschrijving van werkzaamheden en het te leveren eindproduct (eventueel in aparte bijlage) Korte omschrijving relevantie stage voor de studie Tijdsplanning

24 Bijlage F: Akkoordverklaring: Ondergetekenden verklaren ermee akkoord te gaan dat..., student sociologie aan de Universiteit van Amsterdam gedurende de periode: in het kader van zijn/haar studie stage zal lopen bij en gedurende die periode de in het stagecontract vermelde werkzaamheden zal verrichten. De stagiair, de stagebegeleider en de stagecoördinator zijn geheimhouding verplicht inzake alle vertrouwelijke gegevens de stage-instelling betreffende die zij in het kader van deze stage onder ogen krijgen. De stagiair zal zich gedurende de stageperiode houden aan de regels van de stage-instelling en de ter plaatse geldende gebruiken. De stagiair verklaart WA verzekerd te zijn. De supervisor draagt er zorg voor dat gedurende de stageperiode de stagiair over de benodigde faciliteiten kan beschikken om zijn/haar stagewerkzaamheden naar behoren te kunnen vervullen; en stemt in met de eerder genoemde afspraken over te houden begeleidings- en functioneringsgesprekken. Ook zal de supervisor na afronding van de stage het stage-afsluitingsformulier invullen en de student een referentie meegeven. Handtekeningen: Student Stagebegeleider naam datum Stagecoördinator Supervisor naam datum

25 Bijlage G: Modelstagecontract: Universiteit van Amsterdam Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Afdeling Sociologie STAGECONTRACT Naam en adres van de instelling: Naam supervisor instelling: Naam en adres van de stagiair: Stageperiode: tot en met Aantal uren stage per week: Omschrijving van de werkzaamheden: Aantal uren supervisie per week: Aantal evaluatiemomenten: x maand(en) Stagevergoeding:, per maand Reiskostenvergoeding:, per maand (z.o.z.)

26 De stagiair zal zich gedurende de stageperiode houden aan de regels van de stageverlenende instelling en de ter plaatse geldende gebruiken. De ondergetekenden verplichten zich hierbij om de afspraken die in dit stagecontract zijn vastgelegd na te komen. Plaats: Datum: Handtekening stagiair: Handtekening supervisor instelling:

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap

Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap College of Communication Stagehandleiding Bachelor Communicatiewetenschap Datum 26 november 2013 2. INHOUDSOPGAVE DE STAGE: THEORIE EN PRAKTIJK... 6 EEN GOEDE STAGE... 8 STAGES IN SOORTEN EN MATEN... 12

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS

STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS STAGEREGELING MASTER KUNSTGESCHIEDENIS Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in het kader van de Free Component gevolgd worden, voorzover niet onder auspiciën van andere universitaire

Nadere informatie

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden.

Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. STAGEREGELING Onderstaande regeling is van toepassing op alle stages die in de keuzeruimte gevolgd worden. Doel van de kunsthistorische stage 1. Kennis verschaffen over en inzicht geven in de uitoefening

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde

Stagehandleiding. Bachelor Bedrijfskunde Stagehandleiding Bachelor Bedrijfskunde 2014 2015 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Waarom een onderzoeksstage?...3 3. Het stageproject en de studieplanning...4 4. Eisen aan een stageplaats...4 4.1 De organisatie...4

Nadere informatie

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O

Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap Stage als Keuzecursus vrije keuze in Bachelor B&O USG3012 Stage als keuzecursus I - 7,5 ECTS USG3013 Stage als keuzecursus II - 7,5 ECTS

Nadere informatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie

Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden. Informatiepakket stage-organisatie Opleiding Bestuurskunde - Universiteit Leiden Informatiepakket stage-organisatie Instituut Bestuurskunde Universiteit Leiden Faculteit Governance and Global Affairs Schouwburgstraat 2 2511 VA, Den Haag

Nadere informatie

Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN COLLEGE SOCIALE WETENSCHAPPEN Stagehandleiding Algemene Sociale Wetenschappen Versie Januari 2015 1 - INLEIDING: DE STAGE

Nadere informatie

Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: Y

Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: Y CSW COLLEGE SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELOR SOCIALE GEOGRAFIE EN PLANOLOGIE Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: 734301390Y Germ Janmaat & Frank den Hertog, geactualiseerd

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc

Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Wetenschappelijke stage in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) voor geneeskunde studenten van het VUmc Inleiding De wetenschappelijke stage duurt 14 weken en vindt bij voorkeur plaats in het derde

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN FACULTEIT DER FILOSOFIE - RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN De Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen, verder te noemen 'de Faculteit', en -------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding stage, September Handleiding stage

Handleiding stage, September Handleiding stage Handleiding stage 1. Inleiding 2. Leerdoelen en eindtermen van de stage 3. Stappenplan 4. Stagevoorstel 5. Stage-overeenkomst 6. Stageverslag 7. Verloop van de stage 8. Inventarisatie stagemogelijkheden

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM

Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties. Business Analytics, Mathematics, SFM Stagehandleiding voor stageverlenende organisaties Business Analytics, Mathematics, SFM Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Plaats in de opleiding 2 3 Doelstellingen 3 4 Voordelen voor stageverlenende organisatie

Nadere informatie

Bachelorstage Sociologie

Bachelorstage Sociologie CURSUSHANDLEIDING 2014-2015 Bachelorstage Sociologie 200900070 Cursus coördinator Drs. Joram Pach Afdeling Sociologie Sjoerd Groenmangebouw, kamer C2.02 Padualaan 14, 3584 CH, Utrecht tel: 030-253 4541

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit reglement is van toepassing op alle stages die na 31 augustus 2005 zijn goedgekeurd of aangevangen. lid 2 Dit stagereglement

Nadere informatie

Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: Y

Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: Y CSW COLLEGE SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELOR SOCIALE GEOGRAFIE EN PLANOLOGIE Handleiding Onderzoeksstage Sociale Geografie en Planologie Cursuscode: 734301390Y Stan Majoor, Germ Janmaat & Frank den Hertog,

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk

HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN / 4 VMBO-TL. Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk HANDLEIDING SECTORWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN 2016 2017 / 4 VMBO-TL Voor leerlingen en begeleiders van het sectorwerkstuk INHOUDSOPGAVE INLEIDING pagina 1 TITEL pagina 2 SNUFFELSTAGE pagina

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten

Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING. Handleiding voor studenten Faculteit Geesteswetenschappen STAGEREGELING Handleiding voor studenten januari 2015 - 2 - INHOUDSOPGAVE 1. Omschrijving van de stage 2. De doelstelling van de stage 3. De duur van de stage 4. Niveau 5.

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten

Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Stagehandleiding voor studenten en docenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid Stagehandleiding voor studenten en docenten 1 Inhoud INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPPEN EN DEFINITIES 5 1.1 Definities... 5 1.2 Doelen van de stage... 5 1.3. De toelatingseisen...

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano

Informatiebrochure. Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano Informatiebrochure Profielwerkstuk HAVO Colegio Arubano 2011-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Het profielwerkstuk 4 Beoordelingsmomenten 6 Het schriftelijk verslag 7 Eindbeoordeling profielwerkstuk 8 2

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015

Brochure. voor stageverlenende organisaties. Maart 2015 Brochure voor stageverlenende organisaties Maart 2015 Voorwoord Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kiezen studenten eerst voor een bacheloropleiding en gebruikelijk aansluitend voor een masteropleiding.

Nadere informatie

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:

Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van: UITSPRAAK Het College van Beroep voor de Examens van de Radboud Universiteit Nijmegen doet hierbij uitspraak inzake het beroep van:... appellante tegen de beslissing van De Examencommissie Psychologie

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze, een studie of een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Stage in klas 5. In 5vwo lopen leerlingen uit de tweetalige afdeling verplicht een internationale stage. Tot dit schooljaar gold dat niet voor de leerlingen uit de reguliere afdeling. We hebben echter

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5 Stage opdracht Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 4. Brief voor de stage-instellingen 2 1. Instructie

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

BSc stage Gezondheid en Leven

BSc stage Gezondheid en Leven BSc stage Gezondheid en Leven 2014-2015 Doel van de stage Naast het verkrijgen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van praktische vaardigheden heeft de bachelorstage als doel om de tijdens de studie

Nadere informatie

www.keiinde maatschappij.nl

www.keiinde maatschappij.nl LOGBOEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE www.keiinde maatschappij.nl Inleiding Wat is het verschil tussen stagelopen en maatschappelijke stage? Een gewone stage bereidt je voor op een beroep of beroepskeuze. Maatschappelijke

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012

Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 Studiewijzer sectorwerkstuk 10 Havo/Mavo 2012-2013 Docenten: Arnoud Boerma (a.boerma@svszeist.nl) Laatste inhoudelijke aanpassingen: 9 november 2012 In de Vrije School proberen we om het leren niet een

Nadere informatie

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I

Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I 1 Nederlandse Stageovereenkomst DEEL I Een kopie van het paspoort van de studentstagiair moet aan dit formulier worden gehecht. Dit formulier moet aanwezig zijn op het adres waar de stage wordt vervuld

Nadere informatie

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt.

een mogelijke beroepskeuze; een studie of; een maatschappelijk thema dat je na aan het hart ligt. Internationale stage in klas 5. De internationale stage maakt deel uit van het bovenbouwprogramma tweetalig onderwijs. Dat betekent dat je als leerling van klas 5 op internationale stage gaat in een Engelstalig

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011.

Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I. Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie. Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011. Het Profielwerkstuk HANDLEIDING I Organisatie, tijdpad en andere belangrijke informatie Een handleiding voor Havo en Vwo Mei 2011 Naam leerling: klas:. Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Organisatie 4 2. De

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage?

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage? Clinical Masters Internship STAGES BIJ KLINISCHE-PSCHOLOGIE WAT & HOE? 15 maart 2006 Marc Cleiren Stagecoordinator Klinische Psychologie Doel stage Kennismaken praktijk GGZ en-of Kennismaken praktijk onderzoek

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie