Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht"

Transcriptie

1 Cryptografie

2

3 Cryptografie Beveiliging van de digitale maatschappij Gerard Tel Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht

4 Trefw: cryptografie, informatiebeveiliging, digitale handtekening, elektronisch geld c Copyright 2006 Gerard Tel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j o het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatie- of andere werken (artikel 16 Auteurswet 1912), in welke vorm dan ook, dient men zich tot de auteur te wenden. Ondanks alle aan de samenstelling van dit boek bestede zorg kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord v viii 1 Inleiding tot symmetrische encryptie Symmetrische en asymmetrische cryptografie Eenvoudige voorbeelden en aanvallen Informatietheoretische veiligheid Kritieke lengte en computationele veiligheid Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Data Encryption Standard De werking van DES DES breken met brutekracht Differentiële cryptanalyse Opkomst en ondergang van een standaard Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Symmetrische encryptie: vervolg Hellmans cubic-rootaanval Productsystemen Stroomversleuteling Sleutelbeheer AES: Advanced Encryption Standard Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Getallen: eigenschappen De gehele getallen Invoerblindering Modulaire aritmetiek Multiplicatieve groep: priemmodulus Modulaire ring: samengestelde modulus Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk v

6 vi Inhoudsopgave 5 Getallen en public-keycryptografie Berekenbare functies in modulaire groepen Niet-berekenbare functies in modulaire groepen Public-keycryptosystemen Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Digitale handtekeningen Eisen en toepassingen Handtekeningschema s Hashfuncties Blinde handtekeningen Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Identificatie Definities en aanvallen, voorbeelden Authenticatie op basis van cryptografie Zero-knowledge proof voor identificatie Meer over zero-knowledge proofs Biometrie Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Verdeelschema s en groepscryptografie Inleiding: schema s en gebruik Een additief vetoschema Een drempelschema: Shamirs polynoomschema Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Toepassingen Kerberos Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) Secure Socket Layer Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Regulering van cryptografie Totstandkoming van wetgeving Verkoop en export van cryptografie Regels rond geheimhouding Verdere wetgeving Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk

7 Cryptografie vii 11 Smartcards Inleiding Aanvallen op smartcards Openen van smartcards Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Elektronisch geld Geld en eisen op elektronisch geld E-muntsystemen: Ecash Registersystemen Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk Secure computing Inleiding Homomorfe encryptie Geheime verkiezingen Voorbij functie-evaluatie Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk De discrete logaritme Groepen en het logaritmeprobleem Groepen voor cryptografie Groepsalgoritmen De indexcalculus Samenvatting en conclusies Opgaven bij hoofdstuk A Kansrekening 300 A.1 Experimenten en verwachting A.2 Bernoullireeksen A.3 Botsingen en de verjaardagsstelling B Verantwoording van afbeeldingen 306 Bibliografie 308 Index 315

8 Voorwoord De cryptografie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling, hetgeen zich uit in een groot aanbod van colleges, cursussen en leerboeken. Dit boek verschilt in een aantal aspecten van het gangbare aanbod, en daarom meen ik dat het tussen het bestaande materiaal bestaansrecht heeft. Veel boeken zijn erg wiskundig, behandelen getaltheorie en coderingen erg diepgaand, maar besteden dan weinig aandacht aan de berekeningsaspecten. Andere boeken behandelen juist wel berekeningen en protocollen, maar laten de wiskundige achtergronden onbesproken. Dit boek probeert een middenweg tussen een wiskundig en een informaticaboek te zoeken. In kaders, die los staan van de hoofdtekst, wordt steeds een link gelegd naar een toepassing of voorbeeld: soms historisch, soms modern, soms uit de praktijk, soms grappig bedoeld. Ik hoop hierdoor een breed lezerspubliek aan te spreken. De cryptografie en dit boek. De gangbare definities of omschrijvingen van cryptografie zijn te eng om de tegenwoordige veelzijdige toepassingen van deze tak van wetenschap te dekken. Daarom doe ik een nieuwe poging het werkterrein van dit boek af te bakenen: Definitie 0.1 De cryptografie is de kunst van beveiliging met behulp van informatie. In deze omschrijving wordt informatie aangehaald als middel ter beveiliging en niet als beveiligingsobject, al kan uiteraard ook informatie zelf cryptografisch worden beveiligd. Geheimhouding van informatie is de oudste toepassing van cryptografie en ook bij het publiek het best bekend. Daarnaast vindt de cryptografie toepassing bij toegangsbeveiliging (tot computersystemen zowel als gebouwen), digitale handtekeningen, elektronisch geld, en noem maar op. Wat staat er in dit boek. Dit boek is opgebouwd uit drie delen, die wel afhankelijk van elkaar zijn, maar niet elke lezer in gelijke mate of op dezelfde tijd zullen aanspreken. Deel I: Geheimhouding. Het eerste deel, de hoofdstukken 1 tot 5, behandelt geheimhouding: de basis van cryptografische algoritmen, zoals gebruikt voor de bescherming van informatie tegen uitlekken en afluisteren. Er wordt aandacht besteed aan symmetrische algoritmen (zoals DES en encryptie in gsm-telefoons), aanvallen op dit soort cryptografie en toepassingen ervan, en public-keycryptografie. Hoofdstuk 1 introduceert het versleutelen en ontsleutelen van informatie met een (gemeenschappelijke) sleutel. Informatietheorie wordt gebruikt om uit de verhouding tussen de sleutelgrootte en de hoeveelheid data grenzen op de veiligheid af te leiden. Hoofdstuk 2 behandelt het DES-algoritme, dat 25 jaar lang de standaard voor symmetrische encryptie is geweest. viii

9 Cryptografie ix Verdere technieken voor symmetrische encryptie komen in hoofdstuk 3 aan de orde. Hoofdstuk 4 is een excursie buiten de eigenlijke cryptografie: het behandelt de getaltheorie die aan de moderne cryptografische technieken ten grondslag ligt. Voor wiskundigen is veel hiervan bekend, terwijl de lezer met ICT-achtergrond er weinig zal tegenkomen over computers, bits en berekeningen. Er is naar gestreefd het materiaal zo duidelijk mogelijk te presenteren en te voorzien van voorbeelden die aantonen waarom deze theorie voor de cryptografie belangrijk is. Men kan ervoor kiezen dit hoofdstuk (of delen ervan) bij eerste lezing over te slaan en het als referentie te gebruiken wanneer de verdere tekst daar aanleiding toe geeft. In hoofdstuk 5 worden de wortels van de cryptografie blootgelegd. Onder andere wordt hier de vraag behandeld of het wel mogelijk is om informatie te gebruiken voor beveiliging. In dit hoofdstuk komen de wiskunde van getallen en de theorie van berekeningen bij elkaar. Een inleidend college in de cryptografie zal over het algemeen dit deel geheel omvatten, mogelijk met uitzondering van enkele delen van hoofdstuk 4. Deel II: Cryptografische protocollen. De hoofdstukken 6 tot 9 laten zien dat de cryptografie kan worden gebruikt voor zaken die verder gaan dan geheimhouding. Bijvoorbeeld het beschermen van (op zich bekende) informatie tegen oneigenlijk gebruik, maar ook toegangscontrole, digitaal geld en anonimiteit. Hoofdstuk 6 gaat over de digitale handtekening, hashfuncties en blindering. Hoofdstuk 7 behandelt identificatie, waarbij ook zero-knowledge proofs en biometrie aan de orde komen. In hoofdstuk 8 wordt het verdelen van informatie behandeld: hierbij krijgen verschillende partijen elk een aandeel in bijvoorbeeld een cryptografische sleutel, zodat ze die alleen samen kunnen gebruiken. In elk van deze drie hoofdstukken speelt de asymmetrische cryptografie de belangrijkste rol, maar ook met symmetrische cryptografie kunnen grootschalige systemen met hoge veiligheid worden gebouwd. De protocollen die rond symmetrische cryptogafie worden opgebouwd lenen zich echter minder goed voor een algemene behandeling, en daarom worden er in hoofdstuk 9 enkele specifieke systemen behandeld: Kerberos, UMTS en SSL. Voor een inleidend college in de cryptografie kan uit deze hoofdstukken een keuze worden gemaakt, afhankelijk van interesse van de docent of de studenten. Deel III: Vervolgstudie. De hoofdstukken 10 tot 14 behandelen uiteenlopende zaken, eigenlijk te divers om in een college te behandelen. Dit deel is bedoeld voor de geïnteresseerde lezer of als inleiding tot een verdere studie van het onderwerp. Het materiaal is dan ook in minder detail uitgewerkt dan in de eerdere hoofdstukken; delen van bewijzen en het leggen van verbanden worden meer aan de lezer overgelaten. De lezers met bedrijfskundige of financiële interesse kunnen de hoofdstukken 10 (over regelgeving rond cryptografie) en 12 (over elektronisch geld) bestuderen. Lezers met een ICTachtergrond zullen hoofdstuk 11 over de techniek van smartcards kunnen waarderen. Wie hoofdstuk 8 (over verdeelschema s) mooi vond, zal ook van hoofdstuk 13 (over multipartyberekeningen) kunnen genieten. De wiskundigen ten slotte worden in hoofdstuk 14 verwend met een verhandeling over groepentheorie en het berekenen van logaritmen. Voelt u zich door een van deze hoofdstukken niet aangesproken? Geen nood, zet het boek in de boekenkast en raadpleeg het als u later toch in een van deze onderwerpen belangstelling krijgt. Voor wie is dit boek bedoeld. Dit boek kan worden gebruikt voor colleges in de cryptografie aan universitaire opleidingen informatica en wiskunde. Qua niveau zal de stof daar

10 x Voorwoord passen in het tweede of derde leerjaar (de bachelorfase). Ook in het HBO zal dit boek nuttig kunnen zijn voor gespecialiseerde opleidingen. Dankbetuiging. Ik wil iedereen bedanken die aan de totstandkoming van dit boek heeft meegewerkt. De studenten van het college Cryptografie in het najaar van 2001 (met name Robbert Brak, Bart Groot en Alain Böhm) zijn erg behulpzaam geweest in het opsporen van typefouten. De volgende personen hebben een of meer hoofdstukken becommentarieerd. Dr. Marjan van den Akker (Hfst. 12 en bijlage A), Drs. Jan Brands (Hfst. 1 tot 4), Dr. Hans Bodlaender (Hfst. 1 tot 8 en 13), Mr. dr. Jaap Dijkstra (Hfst. 10), Dr. Rogier van Eijk (Hfst. 10), Dr. Jaap-Henk Hoepman (Hfst. 5, 8, 9 en 12), Dr. Han Hoogeveen (Hfst. 5), Dr. Bert-Jaap Koops (Hfst. 10), Drs. Sieuwert van Otterloo (Hfst. 14), Dr. Berry Schoenmakers (Hfst. 13). Bij de herziene versie van Oktober De eerste versie van het boek wordt sinds het voorjaar van 2006 niet meer geleverd door de uitgever. Daarom is, voor het college Cryptografie in het najaar van 2006 en later, deze uitgave gedrukt. Ten opzichte van de eerste uitgave zijn enkele typefouten verbeterd en een paar inhoudelijke aanvullingen gemaakt. Gerard Tel, Utrecht, oktober 2006.

11 Hoofdstuk 1 Inleiding tot symmetrische encryptie Cryptografie staat de laatste jaren sterk in de belangstelling en gezien de vele toepassingen is dat niet verwonderlijk. De opkomst van internet en zelfs internetwinkelen maken een goede beveiliging noodzakelijk, en in het dagelijks betalingsverkeer heeft de electronische portemonnee (chipknip) naast het oudere pinnen zijn intrede gedaan. In alle gevallen speelt cryptografie de hoofdrol bij de beveiliging. Tegenwoordig is de cryptografie een sterk wiskundig terrein, waar vooral getaltheorie een grote rol speelt; de moderne technieken zijn namelijk allemaal op het manipuleren van getallen gebaseerd. De klassieke technieken, de zogenaamde symmetrische algoritmen, maken hiervan geen gebruik en worden in dit boek het eerst behandeld. De bescherming van informatie berust op de geheimhouding van een doorgaans kleinere hoeveelheid informatie, de sleutel of key. Een cryptografisch algoritme zal zorgen voor een goede vermenging van de informatie en de sleutel, maar is zelf (meestal) niet geheim. Een belangrijk onderwerp in dit hoofdstuk is daarom een analyse van de mate van bescherming die met een sleutel van een zekere lengte mogelijk is. 1.1 Symmetrische en asymmetrische cryptografie Een eerste toepassing van de cryptografie is het versleutelen (ook vercijferen, Engels: encrypt) van informatie die vertrouwelijk moet blijven. Alice en Bob willen elkaar iets meedelen maar zij vrezen dat hun opponent Oscar hun communicatie beluistert. Ze gaan het afluisteren voor Oscar zinloos maken door elke boodschap voor het versturen te veranderen door toepassing van een functie E (voor encryptie). In plaats van de boodschap X zendt Alice dus Y = E(X); de oorspronkelijke boodschap X heet de klare tekst (plaintext), de versleutelde boodschap Y de cijfertekst (ciphertext). Natuurlijk moet Bob wel, maar Oscar niet over de inverse functie D (voor decryptie) beschikken om de boodschap te kunnen ontsleutelen (of ontcijferen, Engels: decrypt). De encryptie- en decryptieprogramma s (of machines) zijn altijd parametriseerbaar: dat betekent dat je ze kunt instellen op een element van een klasse van functies. De instelling noemen we de sleutel of key, weergegeven als k en de functies zijn dan E k en D k. Alice en Bob 1

12 2 1 Inleiding tot symmetrische encryptie Kader 1.1: Informatiebeveiliging in laptops Bij het beveiligen van informatie wordt meestal als eerste gedacht aan informatie die via een netwerk wordt verzonden. Bestanden op een vaste schijf of diskette zijn echter ook verre van veilig, zelfs als de computer niet of alleen via een firewall aan het net is gekoppeld. Diskettes met gevoelige informatie kunnen gemakkelijk kwijtraken (bij diefstal van auto of tas bijvoorbeeld), en jaarlijks wisselen duizenden laptops onbedoeld van eigenaar. Niet alleen is dan de hardware verloren, maar de informatie in de laptop valt ook in andere handen en dit is in vele gevallen een nog grotere schadepost. Zelfs justitie kwam hierdoor enkele malen in opspraak. Het kan daarom verstandig zijn, alle vertrouwelijke informatie in versleutelde vorm op de disks op te slaan. Programma s als PGP bieden deze functionaliteit. moeten nu de sleutels zo kiezen, dat de ingestelde functies elkaar opheffen. We onderscheiden nu twee typen algoritmen, afhankelijk van hoe die omkeerbaarheid wordt bereikt. In een symmetrisch algoritme bestaat de encryptie uit een reeks omkeerbare stappen, zoals het optellen van een bepaald getal, het verwisselen van bepaalde bits, of het puntsgewijs XOR-en met een bitrij. Dit betekent dat kennis van het versleutelproces voldoende informatie inhoudt om de operaties in omgekeerde volgorde terug te rekenen en het origineel te herstellen. Daarom is bij deze systemen de encryptiesleutel en decryptiesleutel gelijk (al wordt hij soms anders toegepast). Bij asymmetrische algoritmen maken we gebruik van operaties die niet omkeerbaar zijn: denk bijvoorbeeld aan een reductie (deling met rest) modulo een groot getal n. Je kunt van een getal x gemakkelijk berekenen wat de rest is bij deling van x 2 door n, maar aan die rest kun je niet meer zien wat x 2 (of x) was en daarmee is deze stap niet direct omkeerbaar. Natuurlijk bestaat er wel een berekening die het origineel terug kan vinden, anders was het cryptosysteem onbruikbaar. Maar hoe de berekening van D verloopt, is aan de encryptiesleutel niet te zien. Omdat er twee verschillende sleutels worden gebruikt, noemen we deze klasse van algoritmen asymmetrisch, en omdat de encryptiesleutel niet geheimgehouden hoeft te worden (Oscar kan er immers toch niets mee beginnen) spreken we ook wel van public-keycryptografie. 1.2 Eenvoudige voorbeelden en aanvallen Omdat we voor getallen allerlei bewerkingen beschikbaar hebben, is het soms gemakkelijk de klare tekst op te vatten als een reeks getallen. We rekenen dan modulo m, vaak de grootte

13 1.2 Eenvoudige voorbeelden en aanvallen 3 van het alfabet. In de volgende voorbeelden gaan we uit van een alfabet van 32 tekens, en rekenen derhalve in Z 32 (met de getallen 0 tot en met 31). De elementaire eenheid van informatie is een bit, waarvan de waarde alleen 0 of 1 kan zijn. Om meer verschillende waarden te representeren worden meer bits gebruikt, met drie bits kunnen bijvoorbeeld al de acht waarden 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 en 111 worden weergegeven. De vroegere telexmachines werkten met 5-bits tekens en gebruikten een alfabet met 32 tekens. De 0 is spatie, 1 tot en met 26 zijn a tot en met z, 27 en 28 zijn punt en komma, 29 en 30 zetten de speciale tekens aan en uit. De laatste code, 31, is een no-op: deze code drukt geen enkel teken af en werd gebruikt voor het corrigeren van fouten. Had men namelijk een verkeerd teken in een papierstrook geponst, dan kon men dit corrigeren door enkele plaatsen terug te gaan, op de foute plaatsen vijf gaatjes te ponsen, en daarna verder te gaan. Men laat de geschiedenis van de cryptografie meestal beginnen bij de Romeinse keizer Caesar, die van alle geheime berichten die hij verzond de letters over drie plaatsen in het alfabet liet verschuiven. Dus werd, in dit Caesariaans systeem, een A een D, een B een E et cetera. Deze conventie was bij de ontvanger bekend en kon gemakkelijk ongedaan worden gemaakt. Dit Caesariaanse systeem gebruikte dus slechts één encryptiefunctie en één bijbehorende decryptiefunctie en voldeed daarom niet aan de eigenschap van parametriseerbaarheid. Het nadeel hiervan is gemakkelijk in te zien: de methode als geheel moet geheim blijven, want als de encryptie-decryptiemethode eenmaal is uitgelekt dan is die vanaf dat moment waardeloos. Het is daarom beter om niet een geheime methode te gebruiken, maar een klasse van functies waaruit een geheime sleutel een bepaald element specificeert Drie primitieve systemen Het schuifsysteem (shift system, ook nog wel als Caesariaans aangeduid) is een generalisatie van Caesars methode doordat de verschuiving door het alfabet over een variabel aantal posities wordt gedaan. Het gebruikt een sleutel k Z 32 en verschuift alle tekens k posities op in het alfabet, dus: E k (x) = x + k. Een voorbeeld: met k = 3 zal de tekst APEKOP worden versleuteld tot DSHNRS en uiteraard zal Oscar de subtiliteit van deze mededeling van Alice ontgaan. Bob schuift na ontvangst de letters natuurlijk gewoon weer terug: D k (y) = y k. In de encryptie- en decryptiefunctie is te zien dat de zender en de ontvanger dezelfde geheime informatie k gebruiken, alleen op een andere manier (optellen, respectievelijk aftrekken). Anders gezegd, de encryptiefunctie en de decryptiefunctie zijn niet gelijk, maar kennis van de encryptiefunctie is wel gelijk aan kennis van de decryptiefunctie. Cryptografische algoritmen die hieraan voldoen noemen we symmetrische algoritmen. In het affiene systeem maken we het nog iets mooier door de optelling te vervangen door een algemene lineaire transformatie modulo m (eerder was m 32, maar het kan ook een ander getal zijn). De sleutel is een paar (a, b), waarbij a een multiplicatieve inverse heeft modulo m (dat wil zeggen, er bestaat een a waarvoor a a = 1 modulo m). E (a, b) (x) = a x + b, en D (a, b) (y) = a (y b).

14 4 1 Inleiding tot symmetrische encryptie Een voorbeeld: de sleutel (11, 8) voldoet aan de eis, want 11 heeft inverse 3, immers 3.11 = 1 (we rekenen immers in Z 32, dus modulo 32). Met deze sleutel is en E(A) = E(1) = = 19 = S, D(S) = D(19) = 3 (19 8) = 1 = A. Het schuif- en affiene systeem zijn speciale gevallen van het toepassen van een willekeurige permutatie op de letters van het alfabet. In het substitutiesysteem is de sleutel een willekeurige permutatie π S m, en E π (x) = π(x), en D π (y) = π 1 (y) Drie primitieve aanvallen Helaas zal Oscar zich niet neerleggen bij de ondoorgrondelijkheid van de verzonden mededelingen en proberen er, ondanks de versleuteling, wijs uit te worden. Een poging om een cryptografische beveiliging te doorbreken wordt steeds een aanval genoemd. Hier is het doel van de aanval, versleutelde berichten te kunnen lezen. Hoewel men zou kunnen denken dat Alice en Bob een extra veiligheid zouden genieten door ook de werking van hun systeem voor Oscar geheim te houden, gaan we hier nooit van uit: Aanname 1.1 (Kerckhoffs principe) Oscar kent het cryptosysteem dat door Alice en Bob wordt gebruikt; alleen de sleutel is hem onbekend. Motivaties voor deze aanname zijn: 1. Een sleutel is gemakkelijker te vernieuwen dan een methode. Bij het onverhoopt uitlekken van de sleutel kan daarom snel een nieuwe worden gekozen, maar bij het onverhoopt uitlekken van de methode is het niet gemakkelijk een nieuwe te kiezen. Je moet dan weer een echt nieuw idee krijgen en software en apparatuur vervangen. 2. Bij veel vormen van communicatie tussen veel partijen wordt gebruikgemaakt van gestandaardiseerde software in browsers en -programma s. In deze setting is het natuurlijk volstrekt onmogelijk om de standaarden geheim te houden. 3. Zeker een veelgebruikt algoritme is op de lange duur toch niet geheim te houden, zelfs niet als het alleen in hardware wordt aangeboden; zie kader 1.2. De kennis over het algoritme is sowieso bij de ontwerpers en bouwers van het systeem bekend, terwijl je als gebruiker niet wilt dat de ontwerpers je berichten kunnen lezen. 4. De veiligheid van communicatie berust op deze manier op de geheimhouding van zo weinig mogelijk informatie. En hoe minder informatie je geheim hoeft te houden, des te gemakkelijker dit is. 5. Als de methode bekend is, kunnen alle geschoolde cryptografen hun mening vormen over de veiligheid ervan, en deze kwestie publiekelijk bespreken. Omdat de sleutel k nu de enige informatie is waarvan we de geheimhouding aannemen, gaan we straks analyseren welke mate van bescherming de sleutel biedt. We kijken eerst naar de situatie waarin Oscar slechts een stukje cijfertekst heeft opgevangen: DSHNRS, maar over de sleutel en verdere teksten niets weet. We spreken dan van een cijfertekstaanval (Ciphertext-Only Attack (COA)). In het geval van het schuifsysteem zal Oscar de letters van de tekst steeds een positie terugschuiven door het alfabet en vindt hij in het gegeven voorbeeld achtereenvolgens:

15 1.2 Eenvoudige voorbeelden en aanvallen 5 DSHNRS CRGMQR BQFLPQ APEKOP In dit geval is de geheime boodschap na drie stappen al gevonden. Algemeen vindt Oscar natuurlijk een lijst van 32 (aantal mogelijke verschuivingen) van teksten, waaruit hij die tekst kiest die er als een echte boodschap uitziet. Oscar probeert in feite alle mogelijke verschuivingen uit. Een aanval waarbij alle mogelijke sleutels worden uitgeprobeerd noemen we een brutekrachtaanval (Brute Force Attack (BFA)). Bij het affiene systeem zijn er meer sleutels mogelijk, maar in ons geval ook niet meer dan 512; voor a zijn namelijk alleen oneven getallen mogelijk (dit wordt uitgelegd in hoofdstuk 4). Met computers ligt dit natuurlijk gemakkelijk binnen het bereik van een BFA maar we zullen hier een andere aanpak illustreren. Een klaretekstaanval (Known Plaintext Attack (KPA)) is een aanval waarbij de tegenstander beschikt over enkele bij elkaar passende paren (x, y) waarvoor E(x) = y. Behalve de cijfertekst is dus ook de klare tekst bij de aanvaller bekend, en hij kan nu proberen hieruit de sleutel te vinden of de klare tekst die bij volgende stukken cijfertekst hoort. Oscar kan tegen het affiene systeem een aanval lanceren op basis van twee zulke paren. Uit y 1 = a x 1 + b y 2 = a x 2 + b volgt namelijk (y 1 y 2 ) = a(x 1 x 2 ) en dus (mits x 1 x 2 een inverse heeft): a = (y 1 y 2 ) (x 1 x 2 ) 1 b = y 1 a x 1 Deze aanval is ook uit te voeren zonder klare tekst, namelijk door er een element van statistische analyse aan toe te voegen. Niet alle symbolen van het alfabet worden even vaak gebruikt: de spatie komt het vaakst voor (15 tot 25 procent), daarna zijn de E, A en T erg populair. Oscar kan in een cijfertekst van enkele woorden zoeken welk symbool (zeg y 1 ) het vaakst voorkomt en welk (zeg y 2 ) daarna. Hij probeert dan de aanval met x 1 een spatie en x 2 een E, en vindt vrij snel een sleutel waarmee de hele tekst leesbaar wordt. In het substitutiesysteem is het aantal mogelijke sleutels, 32! ofwel ongeveer , veel te groot om ze allemaal uit te proberen. Een brutekrachtaanval is hier dus niet mogelijk, toch is een cijfertekstaanval al snel succesvol, weer door statistische analyse. Het vaakst voorkomende symbool wordt op de spatie afgebeeld (et cetera) Drie minder elementaire systemen Omdat het breken van de behandelde codes zo eenvoudig is, wilde men natuurlijk systemen maken die nog iets ingewikkelder in elkaar zaten, maar het substitutiesysteem is het meest algemene dat met de afzonderlijke letters is uit te voeren. Daarom ging men, al eeuwen geleden, over op zogenaamde blokversleuteling (block cipher), waarin een reeks x 1 x 2... x b van b symbolen wordt gecombineerd en in één keer versleuteld. Het Vigenère-systeem uit de zestiende eeuw wisselde b verschillende verschuivingen af: de sleutel was dus een rijtje (b, k 1,..., k b ) en E(x 1 x 2... x b ) = (x 1 + k 1 x 2 + k 2... x b + k b ),

16 6 1 Inleiding tot symmetrische encryptie Kader 1.2: Versleuteling bij mobiele telefonie Geen infrastructuur is zo open voor afluisteren als de vrije ether; radiosignalen verspreiden zich onafhankelijk van de bedoelde bestemming en kunnen door iedereen in het bestreken gebied met een ontvanger worden beluisterd. In sommige landen (Duitsland, de Verenigde Staten) genieten bellers een wettelijke bescherming tegen het beluisteren van gesprekken, maar echte gangsters (en de politie!) trekken zich hiervan weinig aan. In Nederland is het beluisteren van alle ethercommunicatie toegestaan; het kwetsbaarst zijn gebruikers van analoge draadloze telefoons in de 31MHz- en 46MHz-band. De modernere DECT-telefoons werken digitaal en eenvoudige scanners (foto) zijn niet met een DAomzetter uitgerust. Door de scanner aan een pc te koppelen kan echter ook digitale communicatie worden afgetapt. De DECT-standaard ondersteunt versleuteling, maar of dit ook daadwerkelijk is gebruikt verschilt per fabrikant. Het Europese gsm-systeem voor mobiele telefonie is niet alleen volledig digitaal, maar voorziet ook in encryptie tussen de mobiele telefoon en het basisstation. Het gebruikte algoritme, A5/1, is lang door de ontwerpers onder de pet gehouden, maar de werking werd achterhaald via reverse engineering van gsm-telefoons; zie sectie 3.3. Bij het ontwerp van de volgende generatie mobiele communicatie, het UMTS netwerk, is besloten te werken volgens Kerckhoffs principe: het ontwerp is geheel openbaar en de veiligheid berust alleen op geheimhouding van de sleutels. het blok (x b+1... x 2b ) gaat eender. Als variant op dit systeem kun je ook b affiene of zelfs substitutieversleutelingen gebruiken; we krijgen dan een polyalfabetisch systeem. Een transpositiesysteem verandert de letters niet, maar plaatst ze door elkaar. De sleutel is een permutatie over de indices van 1 tot b, en E(x 1 x 2... x b ) = (x π(1) x π(2)... x π(b) ). Polyalfabetische substitutie en transpositie kunnen naar hartelust worden gecombineerd. Een generalisatie van het affiene systeem is het Hill-systeem, met als sleutel een (inverteerbare) matrix K over Z m, en E K (x 1 x 2... x b ) = K x. Alle genoemde systemen hebben een bruikbare periode gehad, maar die is reeds lang geleden. De Vigenère-systemen zijn als de shift- en substitutiemethoden te breken zodra de blokgrootte b bekend is, en die is er met een statistisch filter gemakkelijk uit te zeven. Het systeem van Hill is gemakkelijk te breken met een bekende plaintext van b 2 tekens: de coefficiënten van K zijn dan uit een lineair stelsel oplosbaar. Een nog gecompliceerdere vorm van versleuteling is de stroomversleuteling, waarbij met een bepaald proces een zeer lange reeks sleutels wordt gegenereerd. Een mooi voorbeeld waren

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Cryptografie Cryptografie Beveiliging van de digitale maatschappij Gerard Tel Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Trefw: cryptografie, informatiebeveiliging, digitale handtekening,

Nadere informatie

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting

4Passief: n Afluisteren. n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd. n Via de routers van WAN. n Via draadloze verbindingen. 4Fysieke afsluiting Telematica Hoofdstuk 20 4Passief: n Afluisteren Bedreigingen n Alleen gegevens (inclusief passwords) opgenomen n Geen gegevens gewijzigd of vernietigd n Op LAN kan elk station alle boodschappen ontvangen

Nadere informatie

slides10.pdf December 5,

slides10.pdf December 5, Onderwerpen Inleiding Algemeen 10 Cryptografie Wat is cryptography? Waar wordt cryptografie voor gebruikt? Cryptographische algoritmen Cryptographische protocols Piet van Oostrum 5 dec 2001 INL/Alg-10

Nadere informatie

Public Key Cryptography. Wieb Bosma

Public Key Cryptography. Wieb Bosma Public Key Cryptography de wiskunde van het perfecte kopje koffie Wieb Bosma Radboud Universiteit Nijmegen Bachelordag 2 april 2011 Nijmegen, 6 november 2010 0 Nijmegen, 6 november 2010 1 cryptografie

Nadere informatie

Hoe je het cryptosysteem RSA soms kunt kraken. Benne de Weger

Hoe je het cryptosysteem RSA soms kunt kraken. Benne de Weger Hoe je het cryptosysteem RSA soms kunt kraken Benne de Weger 28 aug. / 4 sept. RSA 1/38 asymmetrisch cryptosysteem versleutelen met de publieke sleutel ontsleutelen met de bijbehorende privé-sleutel gebaseerd

Nadere informatie

??? Peter Stevenhagen. 7 augustus 2008 Vierkant voor wiskunde

??? Peter Stevenhagen. 7 augustus 2008 Vierkant voor wiskunde 1 ??? Peter Stevenhagen 7 augustus 2008 Vierkant voor wiskunde 2 Wiskunde en cryptografie Peter Stevenhagen 7 augustus 2008 Vierkant voor wiskunde 3 Crypto is voor iedereen Peter Stevenhagen 7 augustus

Nadere informatie

informatica. cryptografie. overzicht. hoe & wat methodes belang & toepassingen moderne cryptografie

informatica. cryptografie. overzicht. hoe & wat methodes belang & toepassingen moderne cryptografie informatica cryptografie overzicht hoe & wat methodes belang & toepassingen moderne cryptografie 1 SE is op papier hoe & wat vragen komen uit methode en verwijzingen die in de methode staan in mappen RSA

Nadere informatie

Cryptografie met krommen. Reinier Bröker. Universiteit Leiden

Cryptografie met krommen. Reinier Bröker. Universiteit Leiden Cryptografie met krommen Reinier Bröker Universiteit Leiden Nationale Wiskundedagen Februari 2006 Cryptografie Cryptografie gaat over geheimschriften en het versleutelen van informatie. Voorbeelden. Klassieke

Nadere informatie

Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege.

Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege. Tweede Huiswerk Security 26 of 28 oktober, 11.00, Nabespreken op Werkcollege. Kijk het huiswerk van je collega s na en schrijf de namen van de nakijkers linksboven en het totaalcijfer rechts onder de namen

Nadere informatie

RSA. F.A. Grootjen. 8 maart 2002

RSA. F.A. Grootjen. 8 maart 2002 RSA F.A. Grootjen 8 maart 2002 1 Delers Eerst wat terminologie over gehele getallen. We zeggen a deelt b (of a is een deler van b) als b = qa voor een of ander geheel getal q. In plaats van a deelt b schrijven

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen

DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen DrayTek Vigor AP700 Wireless beveiligen Wanneer u gebruik maakt van een AP700 is het Wireless netwerk standaard niet afgeschermd met een wachtwoord. Hierdoor is

Nadere informatie

Informatie coderen en kraken

Informatie coderen en kraken 1 Introductie Informatie coderen en kraken een cryptografie workshop door Ben van Werkhoven en Peter Peerdeman In dit practicum cryptografie raak je bekend met een aantal simpele vormen van cryptografie

Nadere informatie

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet

Veilig e-mailen. Waarom e-mailen via een beveiligde verbinding? U vertrouwt de verbinding met de e-mailserver van InterNLnet niet Veilig e-mailen E-mail heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als communicatiemiddel. Het is een snelle en goedkope manier om met anderen waar ook ter wereld te communiceren. Als gevolg hiervan vindt

Nadere informatie

Algoritmes in ons dagelijks leven. Leve de Wiskunde! 7 April 2017 Jacobien Carstens

Algoritmes in ons dagelijks leven. Leve de Wiskunde! 7 April 2017 Jacobien Carstens Algoritmes in ons dagelijks leven Leve de Wiskunde! 7 April 2017 Jacobien Carstens Wat is een algoritme? Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd

Nadere informatie

Profielwerkstuk Informatica en Wiskunde Is RSA-cryptografie nu veilig genoeg en wat betekent dit voor de toekomst van digitale beveiliging?

Profielwerkstuk Informatica en Wiskunde Is RSA-cryptografie nu veilig genoeg en wat betekent dit voor de toekomst van digitale beveiliging? Profielwerkstuk Informatica en Wiskunde Is RSA-cryptografie nu veilig genoeg en wat betekent dit voor de toekomst van digitale beveiliging? Door Nahom Tsehaie en Jun Feng Begeleiders: David Lans en Albert

Nadere informatie

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol

LAN-to-LAN VPN. IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN IPSec Protocol LAN-to-LAN VPN De DrayTek routers beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hiermee kan een VPN tunnel worden opgezet naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

1 Rekenen in eindige precisie

1 Rekenen in eindige precisie Rekenen in eindige precisie Een computer rekent per definitie met een eindige deelverzameling van getallen. In dit hoofdstuk bekijken we hoe dit binnen een computer is ingericht, en wat daarvan de gevolgen

Nadere informatie

Lessenserie Cryptografie

Lessenserie Cryptografie Een van de meest tot de verbeelding sprekende voorgestelde keuzeonderwerpen is cryptografie Onafhankelijk van elkaar gingen Monique Stienstra en Harm Bakker aan de slag om lesmateriaal te ontwikkelen en

Nadere informatie

De wiskunde achter de Bitcoin

De wiskunde achter de Bitcoin De wiskunde achter de Bitcoin Bas Edixhoven Universiteit Leiden NWD, Noordwijkerhout, 2015/01/31 Deze aantekeningen zal ik op mijn homepage plaatsen. Bas Edixhoven (Universiteit Leiden) De wiskunde achter

Nadere informatie

Projectieve Vlakken en Codes

Projectieve Vlakken en Codes Projectieve Vlakken en Codes 1. De Fanocode Foutdetecterende en foutverbeterende codes. Anna en Bart doen mee aan een spelprogramma voor koppels. De ene helft van de deelnemers krijgt elk een kaart waarop

Nadere informatie

Netwerken. Beveiliging Cryptografie

Netwerken. Beveiliging Cryptografie Netwerken 15 Beveiliging Cryptografie Lennart Herlaar 2 november 2016 Onderwerpen Beveiliging Cryptografie Cryptografische algoritmen en protocollen Toepassing van cryptografie in beveiliging Lennart Herlaar

Nadere informatie

Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002

Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002 Opgaven Getaltheorie en Cryptografie (deel 4) Inleverdatum: 13 mei 2002 19.a) Laat zien dat 5 een voortbrenger is van F 37. b) In het sleuteldistributiesysteem van Diffie en Hellman (met G = F 37, α =

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol

VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN PPTP Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN IPSec. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN IPSec De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Address Mapping Address Mapping regels:

Address Mapping Address Mapping regels: Address Mapping Address Mapping Met de optie Address Mapping kunt u het uitgaande publieke IP-adres instellen voor bepaalde interne IP-adressen. Het verkeer afkomstig van dit desbetreffende interne IP-adres

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering

DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering DrayTek Vigor AP700 MAC Filtering De DrayTek Vigor AP700 beschikt tevens over een extra beveiligings functionaliteit. Namelijk MAC Filtering, hierdoor kunt u op basis

Nadere informatie

Modulewijzer InfPbs00DT

Modulewijzer InfPbs00DT Modulewijzer InfPbs00DT W. Oele 0 juli 008 Inhoudsopgave Inleiding 3 Waarom wiskunde? 3. Efficiëntie van computerprogramma s............... 3. 3D-engines en vectoranalyse................... 3.3 Bewijsvoering

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings

DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings DrayTek Vigor AP700 Advanced Settings Met de Wireless LAN Advanced Setting kunt de geavanceerde Wireless instellingen voor de draadloze Access Point optimaliseren.

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie

VPN LAN-to-LAN PPTP. Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP Vigor 1000, 2130 en 2750 serie VPN LAN-to-LAN PPTP De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder

Nadere informatie

Datacommunicatie Cryptografie en netwerkbeveiliging

Datacommunicatie Cryptografie en netwerkbeveiliging Datacommunicatie Cryptografie en netwerkbeveiliging ir. Patrick Colleman Inhoud Voorwoord 1 1. Inleiding Wat 2 2. Model 5 3. Systemen 5 3.1 Substitutiesystemen 6 3.1.1 Caesar 6 3.1.2 Monoalfabetische vercijfering

Nadere informatie

Universal Repeater AP900

Universal Repeater AP900 Universal Repeater AP900 Universal Repeater De universal repeater mode in de VigorAP 900 is een efficiënte manier om het bereik van uw draadloze netwerk te vergroten. Door Universal repeater mode te gebruiken

Nadere informatie

Stelsels Vergelijkingen

Stelsels Vergelijkingen Hoofdstuk 5 Stelsels Vergelijkingen Eén van de motiverende toepassingen van de lineaire algebra is het bepalen van oplossingen van stelsels lineaire vergelijkingen. De belangrijkste techniek bestaat uit

Nadere informatie

Digitale geldtransacties. Stefanie Romme Wiskunde, Bachelor Begeleider: Wieb Bosma

Digitale geldtransacties. Stefanie Romme Wiskunde, Bachelor Begeleider: Wieb Bosma Digitale geldtransacties Stefanie Romme 3013170 Wiskunde, Bachelor Begeleider: Wieb Bosma Radboud Universiteit Nijmegen 5 juli 2012 Samenvatting Sinds de opkomst van het internet zijn elektronische geldtransacties

Nadere informatie

LAN DNS & DNS Forwarding

LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS & DNS Forwarding LAN DNS Met de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS-server fungeert voor het interne netwerk. Hiermee kunt u naar een interne webpagina of webapplicatie

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

02. Les 2 Affiene versleuteling. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.

02. Les 2 Affiene versleuteling. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. Auteur Its Academy Laatst gewijzigd Licentie Webadres 18 December 2014 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/45953 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

De Hill-cipher herzien

De Hill-cipher herzien De Hill-cipher herzien Bachelorscriptie 8 september 2009 Begeleider: Tweede lezer: Dr W Bosma Prof dr M Gehrke Inhoudsopgave Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 11 Klassieke cryptosystemen 4 12 De

Nadere informatie

Universal Repeater AP700

Universal Repeater AP700 Universal Repeater AP700 Universal Repeater De universal repeater mode in de VigorAP 700 is een efficiënte manier om het bereik van uw draadloze netwerk te vergroten. Door Universal repeater mode te gebruiken

Nadere informatie

Logging voor Support

Logging voor Support Logging voor Support Wireshark Het computerprogramma Wireshark is een packet sniffer en protocol analyzer, een programma dat gebruikt wordt om gegevens op een computernetwerk op te vangen en te analyseren.

Nadere informatie

EXAMEN INFORMATIETHEORIE I (5JJ40 / 5K020) 25 maart 2004, 9u00 12u00-1 -

EXAMEN INFORMATIETHEORIE I (5JJ40 / 5K020) 25 maart 2004, 9u00 12u00-1 - EXAMEN INFORMATIETHEORIE I (5JJ40 / 5K020) 25 maart 2004, 9u00 12u00-1 - Zet de antwoorden in de daarvoor bestemde vakjes en lever alleen deze bladen in! LET OP: Dit werk bevat zowel de opgaven voor het

Nadere informatie

Zoek- en sorteeralgoritmen en hashing

Zoek- en sorteeralgoritmen en hashing Zoek- en sorteeralgoritmen en hashing Femke Berendsen (3689301) en Merel van Schieveen (3510190) 9 april 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Zoek- en sorteeralgoritmen 3 2.1 Grote O notatie..........................

Nadere informatie

Shannon Theory of Cryptology

Shannon Theory of Cryptology Shannon Theory of Cryptology TU Eindhoven Dinsdag, 21 maart 2000 Prof.dr.ir. C.J.A. Jansen Philips Crypto B.V. / TUE-WIN-DW Agenda Inleiding Cipher Systems Shannon s Cipher System Model Cryptografisch

Nadere informatie

Wireless LAN Security

Wireless LAN Security Wireless beveiligen Wireless beveiligen Indien u een DrayTek hebt aangeschaft en u sluit deze aan in uw netwerk dan is het meteen mogelijk om draadloos een verbinding op te zetten met de DrayTek. Dit komt

Nadere informatie

Cryptografie. Ralph Broenink

Cryptografie. Ralph Broenink Cryptografie Ralph Broenink 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Soorten cryptografie... 4 Klassieke cryptografie... 5 Caesarrotatie... 5 Rot13... 5 Atbash... 5 Vigenèrecijfer... 5 Vernam-cijfer...

Nadere informatie

De Hamming-code. De wiskunde van het fouten verbeteren in digitale gegevens

De Hamming-code. De wiskunde van het fouten verbeteren in digitale gegevens De Hamming-code De wiskunde van het fouten verbeteren in digitale gegevens In het kader van: (Bij) de Faculteit Wiskunde en Informatica van de TU/e op bezoek voorjaar 2007 c Faculteit Wiskunde en Informatica,

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 Bridge Point-to-Multipoint

DrayTek Vigor AP700 Bridge Point-to-Multipoint DrayTek Vigor AP700 Bridge Point-to-Multipoint DrayTek Vigor AP700 Bridge Point-to-Multipoint De DrayTek Vigor AP700 heeft de mogelijkheid om een draadloze brug op te zetten naar meerdere AP700 producten.

Nadere informatie

Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht.

Oefening 4.3. Zoek een positief natuurlijk getal zodanig dat de helft een kwadraat is, een derde is een derdemacht en een vijfde is een vijfdemacht. 4 Modulair rekenen Oefening 4.1. Merk op dat 2 5 9 2 = 2592. Bestaat er een ander getal van de vorm 25ab dat gelijk is aan 2 5 a b? (Met 25ab bedoelen we een getal waarvan a het cijfer voor de tientallen

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een voorbeeld geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen doormiddel van een aantal Firewall >> Filter Rules. Situatie: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

AANVALLEN OP WES3 + LEN SPEK & HIDDE WIERINGA

AANVALLEN OP WES3 + LEN SPEK & HIDDE WIERINGA AANVALLEN OP WES3 + LEN SPEK & HIDDE WIERINGA Inleiding De uitdagende opdracht van het vak Algebra & Security luidde als volgt: Vind de sleutel die is gebruikt bij het encrypten van de gegeven plain-cyphertext

Nadere informatie

Het RSA Algoritme. Erik Aarts - 1 -

Het RSA Algoritme. Erik Aarts - 1 - Het RSA Algoritme Erik Aarts - 1 - 1 Wiskunde... 3 1.1 Het algoritme van Euclides... 3 1.1.1 Stelling 1... 4 1.2 Het uitgebreide algoritme van Euclides... 5 1.3 Modulo rekenen... 7 1.3.1 Optellen, aftrekken

Nadere informatie

Toepassingen van de Wiskunde in de Digitale Wereld

Toepassingen van de Wiskunde in de Digitale Wereld Toepassingen van de Wiskunde in de Digitale Wereld Eindhoven 17 juli 2010 Henk van Tilborg Technische Universiteit Eindhoven 1 Beschermen van digitale gegevens. Bijna alle informatie (muziek, video, foto's,

Nadere informatie

Restsystemen 183 Oplossen van lineaire vergelijkingen 190 Structuren met één bewerking 192 Structuren met twee bewerkingen

Restsystemen 183 Oplossen van lineaire vergelijkingen 190 Structuren met één bewerking 192 Structuren met twee bewerkingen Inhoud Dankwoord 15 Hoofdstuk 1 Instapwiskunde 17 1.1 Letterrekenen 18 Reële getallen 18 Reële veeltermen 23 1.2 Vergelijkingen met één onbekende 25 Lineaire vergelijkingen 25 Kwadratische vergelijkingen

Nadere informatie

Firewall. Facebook Blokkering

Firewall. Facebook Blokkering Firewall Facebook Blokkering Facebook Blokkering In deze handleiding laten wij u zien hoe u simpel Facebook kunt blokkeren voor uw privé en/of zakelijk netwerk. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Port Redirection NAT >> Port Redirection Enable.

Port Redirection  NAT >> Port Redirection Enable. Port Redirection Port Redirection Door middel van Port Redirection (ook wel Port Forwarding genoemd), kunt u bepaalde externe poorten doorsturen naar een interne poort. Het verschil tussen Open Ports en

Nadere informatie

Taak 2.1.3 Versleutelen en dan weer terug... 1

Taak 2.1.3 Versleutelen en dan weer terug... 1 Taak 2.1.3 Versleutelen en dan weer terug Inhoud Taak 2.1.3 Versleutelen en dan weer terug... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 Encryptie en Decryptie... 3 Symmetrisch... 3 Asymmetrisch... 3 Waarom Encryptie

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules.

In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Firewall Cases Firewall Cases In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1: Bedrijf U heeft van

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde (geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding

Nadere informatie

Rekenen aan wortels Werkblad =

Rekenen aan wortels Werkblad = Rekenen aan wortels Werkblad 546121 = Vooraf De vragen en opdrachten in dit werkblad die vooraf gegaan worden door, moeten schriftelijk worden beantwoord. Daarbij moet altijd duidelijk zijn hoe de antwoorden

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol

VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN IPSec Protocol VPN LAN-to-LAN De DrayTek producten beschikken over een geïntegreerde VPN server. Hierdoor kan een VPN tunnel gemaakt worden naar uw netwerk, zonder dat hiervoor een VPN server

Nadere informatie

Het programma ELGAMAL

Het programma ELGAMAL Het programma ELGAMAL Gerard Tel Universiteit Utrecht, Departement Informatica 21 oktober 2005 Dit boekje is een inhoudelijke beschrijving van het programma ELGAMAL dat door Gerard Tel is geschreven voor

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client

VPN Remote Dial In User. DrayTek Smart VPN Client VPN Remote Dial In User DrayTek Smart VPN Client Inleiding Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding communiceren

Nadere informatie

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er?

Dynamic DNS Wat is DNS? Wat is Dynamic DNS? Hoe krijgt u een domeinnaam? Welke DNS providers zijn er? Dynamic DNS Dynamic DNS Wat is DNS? De afkorting DNS staat voor Domain Name System. Door middel van DNS worden domeinnamen gekoppeld aan IP-adressen. Alle systemen op internet communiceren met elkaar met

Nadere informatie

SSL VPN Smart-VPN app voor ios

SSL VPN Smart-VPN app voor ios SSL VPN Smart-VPN app voor ios Smart-VPN app voor ios. DrayTek heeft de Smart-VPN app uitgebracht voor ios gebruikers (link). Met deze VPN App is het mogelijk voor ios gebruikers om een SSL VPN tunnel

Nadere informatie

Magidoku s en verborgen symmetrieën

Magidoku s en verborgen symmetrieën Uitwerking Puzzel 92-6 Magidoku s en verborgen symmetrieën Wobien Doyer Lieke de Rooij Een Latijns vierkant van orde n, is een vierkante matrix, gevuld met n verschillende symbolen waarvan elk precies

Nadere informatie

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE

FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE FACTORISATIE EN CRYPTOGRAFIE COMPUTERPRACTICUM UvA-MASTERCLASS WISKUNDE 1993 G.C.M. Ruitenburg Faculteit Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam 1993 INLEIDING In dit computer prakticum volgen

Nadere informatie

Postkwantumcryptografie

Postkwantumcryptografie 1 Bron: https://www.aivd.nl/publicaties/publicaties/2014/11/20/informatiebladover-quantumcomputers Postkwantumcryptografie Bescherm uw data vandaag tegen de dreiging van morgen Factsheet FS-2017-02 versie

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur

Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur Basisnormen Beveiliging en Beheer ICT-infrastructuur PI/DO Platform Informatiebeveiliging B. Bokhorst R. Kuiper S. Mekking P. Mercera R. Torabkhani

Nadere informatie

Time Schedule. 07:00 tot 18:00 wordt dus : Start Time: 07:00 Duration Time: 11:00 (07:00 + 11 uur = 18:00)

Time Schedule. 07:00 tot 18:00 wordt dus : Start Time: 07:00 Duration Time: 11:00 (07:00 + 11 uur = 18:00) Time Schedule Time Schedule Door middel van een Time Schedule kunt u bepaalde functies van de DrayTek uitschakelen voor een bepaald gedeelte van de dag. Denk hierbij aan het verbieden van internet tijdens

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

802.11B b heeft een maximum doorvoersnelheid van 11 megabit per seconde (Mbit/s)

802.11B b heeft een maximum doorvoersnelheid van 11 megabit per seconde (Mbit/s) Wireless LAN Setup Wireless LAN Setup Met wireless LAN is het mogelijk een verbinding te maken met uw netwerk zonder dat hierbij een draad gelegd hoeft te worden van uw PC/MAC naar de router. De DrayTek

Nadere informatie

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken.

LAN DNS. De functionaliteit LAN DNS kunt u vinden in het menu Applications. Hier klikt u vervolgens op het index nummer welke u wilt gebruiken. LAN DNS LAN DNS Middels de LAN DNS functionaliteit kunt u ervoor zorgen dat de DrayTek als DNS server fungeert voor uw interne netwerk. U hebt de mogelijkheid om 20 hostnames op te geven. Onderstaande

Nadere informatie

WDS WDS Bridge mode Repeater mode

WDS WDS Bridge mode Repeater mode WDS WDS WDS betekent Wireless Distribution System. Dit is een protocol waarmee twee of meer Wireless Access Points draadloos met elkaar kunnen worden verbonden. Het WDS protocol is geen officieel protocol.

Nadere informatie

We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen.

We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen. II.2 Gehele getallen We beginnen met de eigenschappen van de gehele getallen. Axioma s voor Z De gegevens zijn: (a) een verzameling Z; (b) elementen 0 en 1 in Z; (c) een afbeelding +: Z Z Z, de optelling;

Nadere informatie

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client

VPN Remote Dial In User. Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Windows VPN Client VPN Remote Dial In User Met een Virtual Private Network (VPN) is het mogelijk om door middel van een beveiligde(geautoriseerd en/of versleuteld) verbinding te

Nadere informatie

Cryptografie. 6 juni Voorstellen, programma-overzicht 2. 2 Inleiding: wat is cryptografie? 2

Cryptografie. 6 juni Voorstellen, programma-overzicht 2. 2 Inleiding: wat is cryptografie? 2 Cryptografie 6 juni 2008 Inhoudsopgave 1 Voorstellen, programma-overzicht 2 2 Inleiding: wat is cryptografie? 2 3 Schuifsysteem: E k (x) = x + k 4 3.1 Decryptiefunctie: terugrekenen..........................

Nadere informatie

Load Balancing. DrayTek Vigor 2960 & 3900

Load Balancing. DrayTek Vigor 2960 & 3900 Load Balancing DrayTek Vigor 2960 & 3900 Load Balancing Als er gebruik gemaakt wordt van meerdere WAN poorten kan Load Balancing worden toegepast. Door gebruik te maken van Load Balancing kan de capaciteit

Nadere informatie

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN

LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) Port-Based VLAN LAN Subnetten (2) De Vigor 2760 serie ondersteunt Port Based VLAN, middels deze functie kunt u de LAN poorten en SSID netwerken van elkaar scheiden. U hebt de mogelijkheid

Nadere informatie

Basiskennis lineaire algebra

Basiskennis lineaire algebra Basiskennis lineaire algebra Lineaire algebra is belangrijk als achtergrond voor lineaire programmering, omdat we het probleem kunnen tekenen in de n-dimensionale ruimte, waarbij n gelijk is aan het aantal

Nadere informatie

WEP, chopchop en WPA

WEP, chopchop en WPA WEP, chopchop en WPA Ian Zwaan 28 januari 2009 Ian Zwaan () WEP, chopchop en WPA 28 januari 2009 1 / 23 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wired Equivalent Privacy 3 Cyclic Redundancy Check 4 Chopchop 5 Beck-Tews

Nadere informatie

Werkbladen. Module 3: Geheimtaal. Internet. De Baas Op. Module 3, Versie 1.0

Werkbladen. Module 3: Geheimtaal. Internet. De Baas Op. Module 3, Versie 1.0 : Werkbladen Ontwikkeld door: Gerealiseerd met bijdragen van: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License, Versie 1.0 Werkblad DE CODE

Nadere informatie

Cryptografie met behulp van elliptische krommen

Cryptografie met behulp van elliptische krommen Cryptografie met behulp van elliptische krommen Bachelorscriptie Wiskunde Erik van der Kouwe Studentnummer 1397273 E-mail: erik@erisma.nl Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit Exacte Wetenschappen Afdeling

Nadere informatie

Installatie handleiding Vigor 2960F

Installatie handleiding Vigor 2960F Installatie handleiding Vigor 2960F Installatiehandleiding Voor de zakelijke glasvezelmarkt heeft DrayTek de Vigor 2960F ontwikkeld. De Vigor 2960F beschikt over een SFP poort, waardoor de glasvezel direct

Nadere informatie

Firewall Configuratie

Firewall Configuratie Firewall Configuratie Firewall Configuratie In deze handleiding gaan we een aantal voorbeelden geven hoe u een bepaalde situatie kunt oplossen door middel van een aantal Filter Rules. Situatie 1 U maakt

Nadere informatie

DrayTek Vigor AP700 AP mode

DrayTek Vigor AP700 AP mode DrayTek Vigor AP700 AP mode DrayTek Vigor AP700 AP mode De DrayTek Vigor AP700 wordt vaak als AP mode gebruikt, AP mode zorgt ervoor dat de DrayTek Vigor AP700 puur als Access Point fungeert. Hierdoor

Nadere informatie

Cryptografie: Van DES tot Chipknip

Cryptografie: Van DES tot Chipknip Cryptografie: Van DES tot Chipknip Gerard Tel, Informatica Instituut email: gerard@cs.uu.nl Bij Cryptografie denken we het liefst aan een duister clubje ongeschoren Russische spionnen die met een ingewikkeld

Nadere informatie

Het minimale aantal sleutels op niveau h is derhalve

Het minimale aantal sleutels op niveau h is derhalve 1 (a) In een B-boom van orde m bevat de wortel minimaal 1 sleutel en maximaal m 1 sleutels De andere knopen bevatten minimaal m 1 sleutels en maximaal m 1 sleutels (b) In een B-boom van orde 5 bevat elke

Nadere informatie

Firewall Traffic Control

Firewall Traffic Control Firewall IPv4 Firewall IPv4 Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke Firewall instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen

Nadere informatie

Rekenen met vercijferde data

Rekenen met vercijferde data Auteur: Thijs Veugen, senior scientist information security, TNO; en senior researcher, TU Delft Verschenen in: Informatiebeveiliging (privacy special) Rekenen met vercijferde data Een nieuwe techniek

Nadere informatie

opgaven formele structuren deterministische eindige automaten

opgaven formele structuren deterministische eindige automaten opgaven formele structuren deterministische eindige automaten Opgave. De taal L over het alfabet {a, b} bestaat uit alle strings die beginnen met aa en eindigen met ab. Geef een reguliere expressie voor

Nadere informatie

WDS WDS Bridge mode Repeater mode

WDS WDS Bridge mode Repeater mode WDS AP700 WDS WDS betekent Wireless Distribution System. Dit is een protocol waarmee twee of meer Wireless Access Points draadloos met elkaar kunnen worden verbonden. Het WDS protocol is geen officieel

Nadere informatie

Vragen: auteursrecht

Vragen: auteursrecht Vragen: auteursrecht Vraag in je groepje eens rond: van welke muziekcd s hebben jullie illegale versies? Zoek informatie over de Free Software Foundation. Bedenk een slogan om het illegaal kopiëren te

Nadere informatie

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN

LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet Port Based VLAN LAN Multiple-Subnet In de DrayTek Vigor 2850 serie is het mogelijk om met meerdere LAN subnetten te werken. Hierdoor kunt u de 4 LAN poorten op de DrayTek indelen in

Nadere informatie

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen?

3 Wat is een stelsel lineaire vergelijkingen? In deze les bekijken we de situatie waarin er mogelijk meerdere vergelijkingen zijn ( stelsels ) en meerdere variabelen, maar waarin elke vergelijking er relatief eenvoudig uitziet, namelijk lineair is.

Nadere informatie

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden.

VoIP Blocking: Hiermee kunnen VoIP protocollen zoals JaJah en Skype geblokkeerd worden. Firewall CSM v2 CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype, etc. Desgewenst kunt u hier een bepaald

Nadere informatie