UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION. The Summary of the Base Prospectus of the Programme"

Transcriptie

1 1 UBS Structured Warrant Programme DUTCH LANGUAGE VERSION of The Summary of the Base Prospectus of the Programme

2 2 SAMENVATTING Deze samenvatting bevat informatie die overgenomen is uit het Basisprospectus. Begrippen en uitdrukkingen die omschreven worden in de andere delen van het Basisprospectus en die niet anders omschreven worden in deze Samenvatting hebben dezelfde betekenis als in dit deel van het Basisprospectus. De informatie in deze Samenvatting dient gelezen en beschouwd te worden als een inleiding tot het Basisprospectus. Het dient gelezen te worden in samenhang met het Basisprospectus en de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Potentiële beleggers in Warrants dienen hun beslissing om in Warrants te beleggen niet alleen te baseren op de onderstaande informatie, maar ook op alle andere informatie beschikbaar in het Basisprospectus, ongeacht of deze informatie in het Basisprospectus opgenomen is of er in het Basisprospectus naar verwezen wordt. Indien hieronder de termen Warrants en Effecten worden gebruikt, verwijzen deze begrippen zowel naar de Warrants en Effecten die vertegenwoordigd worden door fysieke waardepapieren, als naar de Warrants en Effecten die worden uitgegeven als girale effecten overeenkomstig artikel 2, paragraaf a van de Federale Wet betreffende beurzen en effectenhandel (Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel, SESTA ) (nicht-verurkundete Wertrechte of Girale Effecten ) of, na de inwerkingtreding van de Federale Wet betreffende gedematerialiseerde effecten (Bucheffektengesetz of Wet betreffende Gedematerialiseerde Effecten ), in de vorm van gedematerialiseerde effecten aangehouden bij een tussenpersoon (Bucheffekten; Gedematerialiseerde Effecten ) overeenkomstig de Wet betreffende Gedematerialiseerde Effecten, behoudens andersluidende bepalingen in dit Basisprospectus. Elke gerechtelijke procedure die in de Bondsrepubliek Duitsland ( Duitsland ) wordt aanhangig gemaakt, is onderworpen aan het Duits burgerlijk procesrecht (Zivilprozessrecht), zoals dat wordt toegepast door de Duitse rechtbanken, waarbij, onder andere, de vertaling van anderstalige documenten naar het Duits kan worden geëist, geen discovery-procedure is voorzien en de kosten tussen de partijen anders kunnen worden verdeeld dan in andere landen en anders dan wordt beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg, wanneer een vordering betreffende informatie uit een effectenprospectus, zoals dit Basisprospectus, wordt ingesteld in Duitsland of een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER-staat"), dan kan de eiser, zowel onder het Duits recht als onder het nationaal recht van een andere EER-staat, verplicht zijn om, voor zover nodig, de kosten te dragen voor de vertaling van dit Basisprospectus naar het Duits en/of een andere relevante taal, naargelang de zaak, vooraleer de eigenlijke gerechtelijk procedure wordt aanhangig gemaakt. Elke gerechtelijke procedure die in de Zwitserse Bondsstaat ( Zwitserland ) wordt aanhangig gemaakt, is onderworpen aan het kantonaal burgerlijk procesrecht (Zivilprozessordnung) van het kanton waarin een dergelijke procedure werd aanhangig wordt gemaakt, waarbij, onder andere, de vertaling van anderstalige documenten naar een van de officiële Zwitserse landstalen (Duits, Frans en Italiaans) kan worden geëist, geen discovery-procedure is voorzien en de kosten over de partijen anders kunnen worden verdeeld dan in andere landen en anders dan wordt beschreven in de documenten met betrekking tot het Programma. Bijgevolg, wanneer een vordering betreffende informatie uit een effectenprospectus, zoals dit Basisprospectus, wordt ingesteld in Zwitserland, dan kan de eiser, onder het toepasselijk kantonaal burgerlijk procesrecht,, verplicht zijn om, voor zover nodig, de kosten te dragen voor de vertaling van dit Basisprospectus naar een van de officiële Zwitserse landstalen, naargelang de zaak, vooraleer de eigenlijke gerechtelijk procedure wordt aanhangig gemaakt. De Emittent en elke andere persoon die de aanzet of de opdracht tot de vertaling van deze samenvatting heeft gegeven, is aansprakelijk voor de inhoud van dit hoofdstuk Samenvatting en voor enige vertaling daarvan, evenwel enkel voor zover deze samenvatting misleidend, onjuist of inconsequent is wanneer ze wordt gelezen samen met de andere delen van of met enige andere informatie uit dit Basisprospectus. Wie is de Emittent? Overzicht Met haar 150 jaar lange ervaring stelt UBS AG met haar dochterondernemingen (UBS AG ook wel Emittent of Vennootschap genoemd, tezamen met al haar dochterondernemingen,

3 3 UBS Groep, Groep of UBS ) zich wereldwijd in dienst van particuliere, institutionele en bedrijfsklanten evenals van particuliere klanten in Zwitserland. UBS biedt superieure financiële oplossingen die het logische resultaat zijn van de combinatie van haar vermogensopbouw, investeringsbankieren en activabeheer met de Zwitserse activiteiten. UBS heeft hoofdkantoren in Zürich en Bazel in Zwitserland en vestigingen in meer dan 50 landen, waaronder alle grote financiële centra. Op 31 mart 2011 bedroeg de BIS Tier1 1 ratio van UBS 17,9% en beliepen de belegde activa miljard CHF, het aan UBS-aandeelhouders toe te rekenen aandelenkapitaal miljoen CHF en de marktkapitalisatie miljoen CHF. Op diezelfde datum waren medewerkers in dienst bij UBS 2. Informatie over de vennootschap De wettelijke en handelsnaam van de Vennootschap luidt UBS AG. De Vennootschap werd op 28 februari 1978 voor onbepaalde duur opgericht onder de naam SBC AG en werd op die dag ingeschreven in het handelsregister van het kanton Bazel-stad. Op 8 december 1997 veranderde de Vennootschap haar naam in UBS AG. In haar huidige vorm is de Vennootschap op 29 juni 1998 ontstaan door een fusie van Union Bank of Switzerland (opgericht in 1862) en Swiss Bank Corporation (opgericht in 1872). UBS AG is ingeschreven in de handelsregisters van het Kanton Zürich en het Kanton Bazel-stad. Haar registratienummer is CH USB AG is opgericht en gedomicilieerd in Zwitserland en is onder het Zwitserse verbintenissenrecht (Obligationsrecht) en de Zwitserse federale bankwetgeving actief als Aktiengesellschaft, een naamloze vennootschap die haar gewone aandelen aan beleggers heeft uitgegeven. Overeenkomstig artikel 2 van de Statuten van UBS AG ( Statuten ) is het maatschappelijke doel van UBS de exploitatie van een bank. Hierbij gaat het om alle vormen van bankverrichtingen, financiële verrichtingen, advies, handelsactiviteiten en dienstverlening in Zwitserland en het buitenland. De aandelen van UBS staan genoteerd aan de Zwitserse Beurs (SIX) en de beurs van New York. De adressen en telefoonnummers van beide maatschappelijke zetels/hoofdkantoren van UBS AG zijn: Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Zwitserland, telefoon ; en Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Bazel, Zwitserland, telefoon Organisatorische structuur van de Emittent UBS AG is de moedermaatschappij van de UBS Groep. De structuur van de UBS groep heeft tot doel de zakelijke activiteiten van de Vennootschap binnen een efficiënt juridisch, fiscaal, reglementair en financieel kader te ondersteunen. De individuele afdelingen van UBS noch het Corporate Center zijn juridisch onafhankelijke entiteiten. Zij verrichten hun activiteiten voornamelijk via het binnenlandse en buitenlandse kantorennet van de moedermaatschappij. Dankzij de structuur van de moedermaatschappij kan UBS de voordelen van het gebruik van één enkele juridische entiteit in alle afdelingen optimaal benutten. In gevallen waar het onmogelijk of inefficiënt is om via de moedermaatschappij te werken, vanwege plaatselijke wettelijke, fiscale of reglementaire bepalingen, of wanneer nieuwe wettelijke entiteiten door overname aan de Groep worden toegevoegd, worden deze zaken ter plaatse uitgevoerd door juridisch onafhankelijke ondernemingen van de Groep. 1 BIS Tier 1 ratio is de verhouding tussen in aanmerking komend Tier1 kapitaal en BIS-risicogewogen activa, berekend volgens de normen van Bazel II. BIS Tier 1 kapitaal omvat volgestorte aandelen, agio, ingehouden winsten, met inbegrip van de winst van het lopende boekjaar, omrekening van vreemde valuta s en Trust Preferred Securities (innovatief en niet-innovatief kapitaal) en participaties zonder controlerecht minus inhoudingen voor ingekochte aandelen en eigen aandelen, goodwill en immateriële activa en overige inhoudingen onder meer voor bepaalde securisatieblootstellingen. Het sluit eigen kredieteffecten op schulden gewaardeerd op basis van de waarde in het economisch verkeer uit, die teruggeboekt worden voor kapitaaldoeleinden. 2 Full time equivalents

4 4 De komende trends (prognose gepresenteerd in het op 26 april 2011 gepubliceerde verslag over het eerste kwartaal 2011 van UBS) UBS is van mening dat de handelsvolumes in de aandelenmarkten gedurende het tweede kwartaal op ongeveer hetzelfde peil zullen blijven als tijdens het eerste kwartaal. Dit zal ondersteuning bieden aan de op transactie gebaseerde inkomsten in de divisie vermogensopbouw van UBS evenals aan de flow trading in de Investeringsbank. Klanten en vermogensbeheerders van UBS kunnen blijven profiteren van aantrekkelijke koopkansen die het resultaat zijn van de aanhoudende koersvolatiliteit. Als gevolg van de bezorgdheid over Europese staatsschuld en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Japan zullen de valutamarkten wellicht volatiel blijven. Hoewel inflatie weer zal opveren in een aantal economieën gaat UBS ervan uit dat de rentetarieven voor de korte termijn in het Westen en vooral in Zwitserland laag zullen blijven waardoor de rentemarges vooral in de vermogensopbouw en in de Zwitserse retail en corporate banking-activiteiten beperkt zullen blijven. Naargelang de marktomstandigheden verwacht UBS enige verbetering in een aantal activiteiten in de Investeringbank zelfs met inachtneming van de beperkingen voor sommige vastrentende, valuta- en grondstoffenactiviteiten die het gevolg zijn van de nadruk op het beheersen van het risiconiveau. Door de vraag naar talent in sommige regio s en de recente stijging van het basisloon komt de kostenbasis van UBS onder enige druk te staan. UBS heeft er evenwel het volste vertrouwen in dat de onderneming voort kan bouwen aan de vooruitgang die reeds is geboekt. Administratieve, beheers- en toezichtsorganen van de Emittent UBS AG is onderworpen aan en voldoet volledig aan de Zwitserse reglementaire voorschriften met betrekking tot goed ondernemingsbestuur. Bovendien voldoet UBS AG als buitenlandse onderneming met aandelen aan de beurs van New York (NYSE) aan de NYSE bestuurs- en beursvoorschriften voor buitenlandse beursgenoteerde bedrijven. UBS AG werkt met een strikt tweeledige directiestructuur, zoals opgelegd door de Zwitserse bankwetgeving. Die structuur maakt wederzijdse controle en evenwicht mogelijk en zorgt ervoor dat de Raad van Bestuur ("RvB") functioneel onafhankelijk is ten opzichte van het dagelijks bestuur van het bedrijf, waarvoor de verantwoordelijkheid aan de Group Executive Board ( GEB ) is gedelegeerd. Het toezicht en de controle op het uitvoerende management blijft een taak van de Raad van bestuur. Het is uitgesloten dat één persoon in beide raden zetelt. De Statuten en het Organisatiereglement van UBS AG, inclusief de bijlagen, regelen alle details aangaande de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de twee organen. Accountants Op 28 april 2011 herkoos de Algemene aandeelhoudersvergadering van UBS AG Ernst & Young Ltd., Aeschengraben 9, 4002 Bazel, Zwitserland ( Ernst & Young ) tot revisors van de jaarrekening van UBS AG en van de geconsolideerde jaarrekening van de UBS-groep voor een bijkomende termijn van één jaar. Ernst & Young Ltd, Bazel, is lid van het Zwitserse Institute of Certified Accountants and Tax Consultants, dat gevestigd is in Zürich, Zwitserland. Hoe wordt de netto-opbrengst door de Emittent gebruikt? De netto-opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt voor financieringsdoeleinden van de UBS-groep en zal niet door de Emittent worden aangewend in Zwitserland. De netto-opbrengst uit de verkoop van de Effecten wordt door de Emittent aangewend voor algemene commerciële doeleinden. Er wordt geen afzonderlijk fonds (voor "speciale doeleinden") gecreëerd. Bestaan er risico s met betrekking tot de Emittent? Als wereldwijde financiële dienstverlener zijn de commerciële activiteiten van UBS AG onderworpen aan de heersende marktsituatie. Diverse risicofactoren kunnen voor UBS AG een belemmering vormen voor de uitvoering van haar bedrijfsstrategieën en een rechtstreekse negatieve invloed op de inkomsten hebben. Bijgevolg zijn de inkomsten en de winst van UBS AG onderhevig aan schommelingen. De inkomsten en de winst over een bepaalde periode vormen dan ook geen graadmeter voor duurzame resultaten. De inkomsten en de winst kunnen van jaar tot jaar verschillen en ervoor zorgen dat UBS AG haar strategische doelstellingen niet haalt.

5 5 Algemeen insolventierisico Iedere Effectenhouder loopt het algemene risico dat de financiële toestand van de Emittent verslechtert. Warrants zijn onmiddellijke, niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde schulden van de Emittent die, in het bijzonder in geval van insolventie van de Emittent, pari passu gerangschikt worden met alle andere huidige en toekomstige niet door zekerheden gedekte en niet-achtergestelde schulden van de Emittent, met uitzondering van schulden die op grond van dwingende wettelijke bepalingen voorrang genieten. Gevolgen van een ratingverlaging van de Emittent De algemene beoordeling van de kredietwaardigheid van de Emittent kan een invloed hebben op de waarde van de Warrants. Deze waardering hangt over het algemeen af van de ratings die de Emittent of diens verbonden vennootschappen krijgen van rating bureaus zoals Standard & Poor s, Fitch en Moody s. Gevolgen van de huidige marktcrisis Net als alle andere spelers op de financiële markt heeft UBS AG sterk te lijden gehad van de kredietcrisis die in 2007 begon en in 2008 verslechterde. Ten opzichte van andere historische dieptepunten was de achteruitgang van de financiële markten in 2008 ongekend en incasseerde UBS dan ook aanzienlijke verliezen op oude risicoposities. UBS heeft een reeks maatregelen getroffen om haar blootstelling aan risico s te beperken, inclusief de verkoop van 38,6 miljard USD aan niet-liquide activa en andere posities aan een fonds dat eigendom is van en beheerd wordt door de Zwitserse Nationale Bank (SNB). Desalniettemin behoudt UBS posities die aangemerkt worden als risicoconcentraties. Daarnaast is UBS ook blootgesteld aan de algemene systematische en tegenpartijrisico s, die aanzienlijk groter zijn geworden door de huidige marktcrisis en de daarmee samenhangende onstabiliteit van financiële instellingen en van het financiële stelsel in het algemeen. Potentiële belangenconflicten De Emittent en diens verbonden vennootschappen mogen deelnemen aan transacties die op enige wijze verband houden met de Warrants, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van een klant. Dergelijke transacties kunnen afbreuk doen aan de belangen van de Effectenhouder en een positieve of negatieve invloed hebben op de waarde van de Onderliggende Waarde (zoals hieronder gedefinieerd) of, in geval van aan een Kredietgebonden Warrants zoals omschreven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, op de kredietwaardigheid van de Referentie-Entiteit en bijgevolg ook op de waarde van de Warrants. Wat zijn de Effecten? In het kader van dit Programma kan UBS AG (de Emittent of UBS AG ), eventueel via haar bijkantoren in Jersey ( UBS AG, Bijkantoor Jersey ) of Londen ( UBS AG, Bijkantoor Londen ), nu en dan warrants uitgeven (elk afzonderlijk Warrant of Effect en gezamenlijk, naargelang het geval, Warrants of Effecten genoemd). De Warrants kunnen, indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden van de Warrants, gekoppeld worden aan een Kredietgebeurtenis, dat wil zeggen de kredietwaardigheid van een Referentie-entiteit (ook Kredietgebonden Warrants genoemd) of gebaseerd zijn op een aandeel, een index, een wisselkoers, een edelmetaal, een grondstof, een rentevoet, een ander effect, een fondseenheid, een futurecontract of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, een referentierente (met inbegrip van, maar niet beperkt tot rentetarieven van renteswaps (IRS), valutaswaps of, desgevallend, credit default swaps), alsmede een korf of portefeuille met hoger genoemde activa (elk afzonderlijk Onderliggende Waarde of gezamenlijk de Onderliggende Waarden genoemd, waarbij het begrip Onderliggende Waarde tevens verwijst naar alle Onderliggende Waarden (i=1) tot (i=n)). Status De Warrants verhouden zich pari passu tot alle andere directe, niet-achtergestelde, onvoorwaardelijke en niet door zekerheden gedekte schulden van de Emittent. Toepasselijk recht In de Definitieve Voorwaarden wordt voor elke uitgifte van Warrants aangegeven welk recht hierop van toepassing is, het Duitse of het Zwitserse. In dit verband wordt in de Definitieve Voorwaarden voor elke

6 6 uitgifte van Warrants ook bepaald welke rechtbanken bevoegd zijn voor geschillen die eventueel voortvloeien uit een dergelijke uitgifte, namelijk die van Frankfurt am Main (voor Warrants die onder het Duitse recht vallen) of die van Zürich (voor Warrants die onder het Zwitserse recht vallen). Hoe worden de Effecten aangeboden? Warrants kunnen worden uitgeven tegen een uitgifteprijs op, onder of boven pari. De Uitgifteprijs kan hoger zijn dan de marktwaarde van elke Warrant op de datum van de relevante Definitieve Voorwaarden (zoals bepaald aan de hand van eigen prijsberekeningsmodellen die zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde financiële beginselen die door UBS AG, UBS AG Bijkantoor Jersey en UBS AG Bijkantoor Londen worden toegepast). Er is overeengekomen dat de Beheerder(s) de Warrants op of na de Uitgiftedatum van de Effecten te koop aanbied(t)(en) tegen de Uitgifteprijs, zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, onder voorwaarden die aan verandering onderhevig zijn. De Uitgifteprijs kan commissies omvatten die moeten worden aan de Beheerder(s) en/of de verdeler(s). Is de verkoop van de Effecten onderworpen aan beperkingen? De Effecten mogen uitsluitend aangeboden, verkocht of overgedragen worden binnen of vanuit een land voor zover dit toegestaan is onder de toepasselijke wet- en regelgeving en indien de Emittent geen bijkomende verplichtingen dient na te leven. De aanbieding en verkoop van de Warrants en de verspreiding van productinformatie in de Europese Economische Ruimte en de Verenigde Staten van Amerika is onderworpen aan bijzondere en eventuele andere beperkingen die vereist worden krachtens het toepasselijk recht met betrekking tot het aanbod en de verkoop van een bepaalde uitgifte van Warrants. Kunnen de Effecten verhandeld worden? Voor elke uitgifte van Warrants wordt in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden aangegeven of de Warrants zullen worden genoteerd op een of meerdere effectenbeurzen, met inbegrip van alle nietgereglementeerde markten van effectenbeurzen, dan wel of ze niet genoteerd zullen worden of niet voor verhandeling zullen worden toegestaan. Wat verkrijgt de Effectenhouder met de aankoop van de Effecten? Met de aankoop van een (1) Warrant *, verkrijgt de belegger het recht, onder bepaalde voorwaarden en zoals voorzien in de Voorwaarden van de Warrants, om van de Emittent betaling te vorderen van een Vereffeningsbedrag in de Vereffeningsmunt of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, het recht op levering van een passend aantal van de Materiële Onderliggende Waarde (het Optierecht ). In de Definitieve Voorwaarden voor elke uitgifte van Warrants wordt uitdrukkelijk aangegeven of het uit hoofde van de Warrants te betalen bedrag (i) minstens gelijk is aan het gegarandeerde Minimale Terugbetalingsbedrag, (ii) minstens gelijk is aan het gegarandeerde Minimale Terugbetalingsbedrag, maar niet meer dan het Maximumbedrag bedraagt, dan wel, naargelang het geval, (iii) beperkt is tot het Maximumbedrag. De Effectenhouders hebben geen recht op tussentijdse betalingen. Geen enkel Effect verleent een recht tot betaling van vaste of variabele rente of dividend en genereert als zodanig geen regelmatig inkomen. Moeten Effectenhouders belastingen betalen over de Effecten? Potentiële beleggers dienen er zich bewust van te zijn dat zij belastingen of andere lasten of heffingen moeten betalen krachtens de wetten en praktijken van het land waarin de Warrants werden overgedragen of van andere landen. Het is mogelijk dat in bepaalde landen geen officiële verklaringen van de belastingdiensten of rechterlijke uitspraken beschikbaar zijn met betrekking tot financiële instrumenten zoals deze Warrants. Potentiële beleggers wordt aangeraden niet te vertrouwen op het belastingoverzicht dat in dit document en/of in de Definitieve Voorwaarden is opgenomen en zelf aan een belastingadviseur raad te vragen over de belastingen die zij persoonlijk bij de aankoop, verkoop of aflossing van de Warrants verschuldigd zijn. Alleen deze adviseurs kunnen immers rekening houden met de persoonlijke situatie van de potentiële belegger. * De notering van de Warrants wordt nader beschreven en bepaald in de Definitieve Voorwaarden.

7 7 Welke risico s brengt een belegging in de Effecten met zich mee? Een belegging in de Effecten brengt productspecifieke risico s met zich mee voor de belegger. De waarde van een Warrant wordt niet alleen bepaald door schommelingen in de koers van de Onderliggende Waarde, of, in geval van Kredietgebonden Warrants, zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, in de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit, maar hangt ook af van een aantal andere factoren. Daardoor kan de waarde van de Effecten afnemen, zelfs als de koers van de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants, de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit constant blijft. Potentiële beleggers dienen er zich bewust van te zijn dat schommelingen van de koers van de Onderliggende Waarde waaraan de Warrant gekoppeld is, of, in geval van aan Kredietgebonden Warrants, van de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit (en zelfs wanneer verwachte schommelingen zich niet voordoen) een vermindering van de waarde van een Warrant tot gevolg kunnen hebben. Dit risico staat los van de financiële situatie van de Emittent. Bovendien worden Effecten zoals Warrants gekenmerkt door een zogenoemd hefboomeffect : veranderingen in de waarde van de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants, in de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit, kunnen aanleiding geven tot een onevenredige waardevermindering van de Warrants. De Warrants houden derhalve een risico op onevenredig grote verliezen in als de Onderliggende Waarde of, in geval van aan Kredietgebonden Warrants, de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit, zich ongunstig ontwikkelt. Daarom dient men zich bij de aankoop van een bepaalde Warrant ervan bewust te zijn dat het potentiële verlies toeneemt naarmate het hefboomeffect groter wordt. Bovendien dient te worden opgemerkt dat het hefboomeffect doorgaans groter wordt naarmate de (resterende) looptijd van de Warrant korter wordt. Naast de looptijd van de Effecten, de regelmaat en de omvang van de schommelingen in de koers (volatiliteit) van de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants, in de kredietwaardigheid en de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, de heersende rentevoeten en de hoogte van uitgekeerde dividenden of, naargelang het geval, de algemene ontwikkeling van de markt voor vreemde valuta s, zijn volgens de Emittent de volgende omstandigheden de belangrijkste factoren die een invloed kunnen hebben op de waarde van de Effecten en die bepaalde risico s kunnen creëren voor de beleggers in de Effecten. Elke potentiële belegger moet op basis van zijn persoonlijke onafhankelijke overwegingen en professioneel advies dat hem onder die omstandigheden gepast lijkt, bepalen of de aankoop van de Warrants volledig strookt met zijn persoonlijke financiële behoeften, doelstellingen en situatie (of met die van de begunstigde indien de Warrants worden aangekocht in een fiduciaire hoedanigheid), of de aankoop beantwoordt aan en volledig strookt met zijn globale beleggingsbeleid en de toepasselijke richtlijnen en beperkingen (los van het feit of de Warrants door de uiteindelijke begunstigde dan wel door een fiduciaire worden gekocht) en of het een goede en juiste belegging is die voor hem (of voor de begunstigde indien de Warrants worden aangekocht in een fiduciaire hoedanigheid) geschikt is, ondanks de duidelijke en aanzienlijke risico s die inherent zijn aan het beleggen in en het aanhouden van de Warrants. Overige kenmerken van de Warrantstructuur Voorafgaand aan de belegging in Effecten dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat de volgende bijzondere kenmerken van de Warrants, indien bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, een invloed kunnen hebben op de waarde van de Effecten of, naargelang het geval, op enig bedrag dat op grond van de Voorwaarden van de Warrants dient te worden betaald of, naargelang het geval, op de levering van een passend aantal van de Materiële Onderliggende Waarde, en dat de Effecten als gevolg hiervan speciale risicoprofielen hebben. In geval van Kredietgebonden Warrants is de volgende paragraaf van toepassing. Afhankelijkheid van mogelijke Kredietgebeurtenissen Kredietgebonden Warrants verschillen van gewone obligaties in die zin dat eventuele bedragen die op grond van de Voorwaarden van de Warrants dienen te worden uitbetaald, afhankelijk zijn van het zich al dan niet voordoen van een Kredietgebeurtenis en dat de betalingen (aan het einde van de looptijd of eerder) voortvloeien uit het zich al dan niet voordoen van een Kredietgebeurtenis en dat dit bedrag lager kan zijn dan het oorspronkelijk door de Effectenhouder ingelegde bedrag en ertoe kan leiden dat de Effectenhouders minder dan de Uitgifteprijs of, naargelang het geval, minder dan de door de Effectenhouder betaalde aankoopprijs terugbetaald krijgen.

8 8 Indien een bepaalde Kredietgebeurtenis zich niet voordoet, lopen de Kredietgebonden Warrants waardeloos af of, naargelang het geval en zoals aangegeven in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, ontvangt de Effectenhouder eventueel een contant bedrag dat hoe dan ook lager is dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag. In dit geval hebben de Effectenhouders geen enkel verhaal jegens de Referentie-entiteit of de Emittent ter dekking van hun verliezen. Het optreden van een Kredietgebeurtenis, zoals bepaald in de Voorwaarden van de Warrants en/of de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, kan niet a posteriori worden vastgesteld, dat wil zeggen na afloop van de looptijd van de Kredietgebonden Warrants. Het risico van Kredietgebonden Warrants is derhalve vergelijkbaar met een bescherming tegen het optreden van een Kredietgebeurtenis met betrekking tot de Referentie-entiteit, waarbij de Effectenhouder van een Kredietgebonden Warrant tevens aan het kredietrisico van de Emittent is blootgesteld. Effectenhouders zijn dus blootgesteld aan het kredietrisico van de Emittent alsook aan het kredietrisico van de Referentie-entiteit. Kredietgebonden Warrants worden noch gegarandeerd door de Referentie-entiteit, noch gedekt door enige verplichting van de Referentie-entiteit. Indien zich een gebeurtenis voordoet die een positieve invloed heeft op de kredietwaardigheid van een Referentie-entiteit, kan de waarde van de Kredietgebonden Warrants dalen. Daardoor kunnen Effectenhouders die hun Kredietgebonden Warrants op een dergelijk moment verkopen een wezenlijk deel van hun oorspronkelijk belegde kapitaal verliezen. In geval van een Winstdelingspercentage, een Hefboomfactor of een Omwisselingsverhouding, naargelang het geval, is de volgende paragraaf van toepassing. Mate van winstdeling Door de toepassing van het Winstdelingspercentage, de Hefboomfactor of de Omwisselingsverhouding, naargelang het geval, bij de vaststelling van het Optierecht, vertonen de Warrants economisch gezien gelijkenissen met een directe belegging in de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de relevante Definitieve Voorwaarden, in de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit. Desalniettemin zijn ze niet volledig gelijk aan dergelijke directe beleggingen. Effectenhouders delen namelijk niet in de betreffende prestaties in een verhouding van 1:1, maar conform de verhouding van het Winstdelingspercentage, de Hefboomfactor of de Omwisselingsverhouding, naargelang het geval. In geval van een Reverse-structuur is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van de reverse-structuur Potentiële beleggers dienen voorts in overweging te nemen dat indien de Warrants een zogeheten reverse-structuur hebben, zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de Warrants (ongeacht de overige kenmerken van de Effecten of andere factoren die relevant kunnen zijn voor de waarde van de Effecten) in waarde afnemen indien de koers van de Onderliggende Waarde toeneemt of, naargelang het geval, in waarde toenemen indien de koers van de Onderliggende Waarde afneemt. Als gevolg van deze correlatie bestaat derhalve een risico op verlies van het belegde kapitaal indien de koers van de Onderliggende Waarde toeneemt. Bovendien geldt als hoofdregel dat het potentiële rendement van elk Effect beperkt is, aangezien de negatieve prestatie van de Onderliggende Waarde niet meer dan 100% kan bedragen. In geval van een Express-structuur is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van de express-structuur Potentiële beleggers dienen er zich bewust van te zijn dat, indien de Warrants een zogeheten expressstructuur hebben, zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de Warrants overeenkomstig de Voorwaarden van de Warrants en onder bepaalde omstandigheden vóór de Vervaldatum kunnen aflopen zonder dat daarvoor enige berichtgeving van de Emittent of de Effectenhouder vereist is. Indien de Warrants aflopen vóór de Vervaldatum, kan de Effectenhouder voor het vervroegde verval een vergoeding eisen. De Effectenhouder heeft echter geen recht op verdere betalingen uit hoofde van de Warrants of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de levering van de Materiële Onderliggende Waarde na de Vervroegde Vervaldatum. De Effectenhouder loopt dan ook het risico niet in de verwachte mate en gedurende de verwachte periode te kunnen deelnemen in de prestaties van de Onderliggende

9 9 Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit. In geval van een vervroegd verval van de Warrants draagt de Effectenhouder tevens het zogeheten herbeleggingsrisico. De Effectenhouder kan elk bedrag dat door de Emittent wordt uitbetaald in geval van een vervroegd verval, indien van toepassing, herbeleggen tegen marktvoorwaarden die minder gunstig zijn dan die ten tijde van de aankoop van de Effecten. In geval van bepaalde drempels of grenzen is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van de toepassing van bepaalde drempels of grenzen Potentiële beleggers dienen er zich bewust van te zijn dat het Vereffeningsbedag of, naargelang het geval, en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die uit hoofde van de Warrants in een passend aantal moet worden geleverd, indien van toepassing, afhangt van het feit of de koers van de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit op een bepaald moment of binnen een bepaalde periode, zoals werd vastgesteld in de Voorwaarden van de Warrants, gelijk is aan en/of daalt onder, respectievelijk stijgt boven een bepaalde drempel, grens of rating zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden. Uitsluitend op voorwaarde dat de betrokken waarde de betreffende drempel, grens of rating niet heeft bereikt en/of eronder is gedaald respectievelijk erboven is gestegen op het moment dat of gedurende de periode die in de Voorwaarden van de Warrants is bepaald, ontvangt de houder van een Warrant als Vereffeningsbedrag een van tevoren in de Voorwaarden van de Warrants bepaald bedrag. In andere gevallen deelt de Effectenhouder in de prestaties van de Onderliggende Waarde of, in geval van aan Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, in de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, waardoor hij het risico loopt het belegde kapitaal te verliezen. In geval van een Maximumbedrag is de volgende paragraaf van toepassing. Beperking van potentiële winsten tot het Maximumbedrag Potentiële beleggers dienen er zich bewust van te zijn dat het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval, en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die uit hoofde van de Warrants in een passend aantal moet worden geleverd, indien van toepassing, beperkt is tot het Maximumbedrag zoals bepaald in de Voorwaarden van de Warrants. In tegenstelling tot een directe belegging in de Onderliggende Waarde of, in geval van aan een Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, in de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, is de potentiële winst van de Warrants dan ook beperkt tot het Maximumbedrag. In geval van koppeling aan een Onderliggende Waarde is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van de koppeling aan de desbetreffende Onderliggende Waarde De berekening van het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval, en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd, indien van toepassing, is uitsluitend gebaseerd op de prestatie van de desbetreffende Onderliggende Waarde en bijgevolg van de Onderliggende Waarde die een van tevoren bepaalde prestatie vertoont, bv. de slechtste prestatie gedurende een waarnemingsperiode. Potentiële beleggers dienen er zich derhalve bewust van te zijn dat de Warrants in vergelijking met Effecten die slechts op één onderliggende waarde zijn gebaseerd een groter verliesrisico inhouden. Dit risico wordt niet noodzakelijkerwijs verlaagd door een positieve of, naargelang het geval, negatieve prestatie van de resterende Onderliggende Waarden omdat de resterende Onderliggende Waarden niet in aanmerking worden genomen in de berekening van het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd.

10 10 In geval van een korf als Onderliggende Waarde of in geval van een portefeuille van Onderliggende Waarden is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van de koppeling aan een korf of, naargelang het geval, een portefeuille De Warrants hebben als bijzondere eigenschap dat de berekening van de hoogte van het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd, indien van toepassing, afhangt van de prestatie van een korf bestaande uit diverse componenten of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van een portefeuille bestaande uit diverse onderliggende waarden. Tegelijkertijd is ook de mate van de onderlinge afhankelijkheid, de zogeheten correlatie, van de componenten van de korf of, naargelang het geval, van de Onderliggende Waarden van belang voor de berekening van de hoogte van het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval en zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd. In geval van vereffening in natura is de volgende paragraaf van toepassing. Gevolgen van een mogelijke levering van een Materiële Onderliggende Waarde Indien de Definitieve Voorwaarden van de Warrants voorzien in een vereffening door levering in natura, dienen potentiële beleggers in de Warrants er rekening mee te houden dat op het moment van de vereffening of, naargelang het geval, de expiratie van de Effecten, er geen betaling plaatsvindt van een Vereffeningsbedrag, maar een levering, indien van toepassing, van de passende hoeveelheid van de Materiële Onderliggende Waarde zoals beschreven in de Voorwaarden van de Warrants. Potentiële beleggers dienen zich er daarom bewust van te zijn dat zij, in geval van een aflossing van de Warrants door de levering in natura van de Materiële Onderliggende Waarde in het passende aantal, geen contant geldbedrag ontvangen, maar een recht op de betreffende Materiële Onderliggende Waarde, dat overdraagbaar is volgens de voorwaarden van het betreffende bewaarsysteem. Aangezien de Effectenhouders van de Warrants in dergelijke gevallen blootgesteld zijn aan de specifieke emittent- en effectrisico s die verbonden zijn aan de Materiële Onderliggende Waarde, dienen potentiële beleggers in de Warrants zich vertrouwd te maken met de te leveren, indien van levering sprake mocht zijn, Materiële Onderliggende Waarde, alvorens de Warrants te kopen. Bovendien mogen beleggers er niet op vertrouwen dat zij de Materiële Onderliggende Waarde na de aflossing van de Effecten kunnen verkopen tegen een bepaalde koers, met name tegen een koers die overeenkomt met het kapitaal dat werd betaald voor de aankoop van de Warrants. De in het passende aantal geleverde Materiële Onderliggende Waarde kan onder bepaalde omstandigheden een zeer lage waarde of zelfs geen waarde hebben. In een dergelijk geval lopen de Effectenhouders het risico dat zij het voor de aankoop van de Warrants belegde kapitaal (inclusief transactiekosten) volledig verliezen. Potentiële beleggers in de Warrants dienen er tevens rekening mee te houden dat mogelijke koersschommelingen van de Materiële Onderliggende Waarde tussen de dag waarop de Effecten aflopen en de daadwerkelijke levering van de Materiële Onderliggende Waarde op de Vereffeningsdatum voor rekening van de Effectenhouder blijven. Elke eventuele vermindering van de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde na afloop van de looptijd van de Effecten is voor rekening van de Effectenhouder. In geval van een wisselkoersrisico is de volgende paragraaf van toepassing. Wisselkoersrisico Indien aldus bepaald in de toepasselijke Defintieve Voorwaarden van de Warrants, worden de rechten van de Effectenhouder uit hoofde van de Warrants bepaald op basis van een andere valuta dan de Vereffeningsvaluta, munteenheid of berekeningseenheid en/of wordt ook de waarde van de Onderliggende Waarde of, in geval van aan een kredietgebeurtenis gekoppelde Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de Referentie-obligaties van de Referentieentiteit, in die andere valuta dan de Vereffeningsvaluta, munteenheid of berekeningseenheid bepaald. Potentiële beleggers dienen zich er derhalve bewust van te zijn dat beleggingen in deze Effecten risico s met zich meebrengen als gevolg van schommelende valutawisselkoersen en dat het risico op verlies niet alleen afhangt van de prestatie van de Onderliggende Waarde of, in geval van aan een kredietgebeurtenis gekoppelde Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve

11 11 Voorwaarden, van de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, maar ook van ongunstige ontwikkelingen in de waarde van de buitenlandse valuta, munteenheid of berekeningseenheid. Dergelijke ontwikkelingen kunnen het risico op verlies voor de Effectenhouders verhogen omdat een ongunstige prestatie van de koers van de betreffende munteenheid kan leiden tot een overeenkomstige waardevermindering van de gekochte Warrants tijdens de looptijd hiervan of, naargelang het geval, de hoogte van het Vereffeningsbedrag of, naargelang het geval en indien van toepassing, de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd. Wisselkoersen worden bepaald door vraag en aanbod op de internationale valutamarkten, die op hun beurt gestuurd worden door economische ontwikkelingen, speculaties en maatregelen van overheden en centrale banken (bijvoorbeeld monetaire regulering of beperkingen). In geval van Warrants die zijn gekoppeld aan wisselkoersen, grondstoffen of edelmetalen is de volgende paragraaf van toepassing. Bijzondere kenmerken van Warrants die gekoppeld zijn aan wisselkoersen, grondstoffen of, naargelang het geval, edelmetalen Indien wisselkoersen, grondstoffen of, naargelang het geval, edelmetalen als Onderliggende Waarde gebruikt worden, dient het opgemerkt dat dergelijke waarden 24 uur per dag verhandeld worden in de tijdzones van Australië, Azië, Europa en Amerika. Potentiële beleggers dienen er zich daarom bewust van te zijn dat een toepasselijke grens of, naargelang het geval, drempel zoals beschreven in de Voorwaarden van de Warrants, op een bepaald moment bereikt of overschreden kan worden of dat eronder kan worden gegaan, zelfs buiten de lokale kantooruren of buiten de kantooruren van de Emittent, de Berekeningsagent of de Beheerder(s). Potentiële beleggers in de Effecten dienen er zich tevens bewust van te zijn dat een materiële vereffening van de Onderliggende Waarde in de vorm van wisselkoersen, grondstoffen en/of edelmetalen in alle gevallen is uitgesloten. In geval van kapitaalwaarborg is de volgende paragraaf van toepassing. De kapitaalwaarborg is uitsluitend geldig aan het einde van de looptijd van de Effecten Indien in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden een Minimaal Terugbetalingsbedrag is voorzien, zijn de Effecten aan het einde van de looptijd gewaarborgd ten belope van het Minimale Terugbetalingsbedrag (ongeacht, indien van toepassing, de aanbiedingspremie), d.w.z. dat de belegger aan het einde van de looptijd ongeacht de werkelijke prestatie van de Onderliggende Waarde of, in geval van aan een kredietgebeurtenis gekoppelde Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, in elk geval het Minimale Terugbetalingsbedrag ontvangt. Indien een belegger de Effecten na de uitgifte koopt tegen een koers die hoger is dan het Minimale Terugbetalingsbedrag, dient de potentiële belegger zich er bewust van te zijn dat de (evenredige) kapitaalwaarborg uitsluitend betrekking heeft op het lagere Minimale Terugbetalingsbedrag. In dit kader dient er rekening mee te worden gehouden dat de kapitaalwaarborg uitsluitend van toepassing is aan het einde van de looptijd, d.w.z. mits de Effecten niet beëindigd zijn. Het te betalen contante bedrag of, naargelang het geval en indien van toepassing, de waarde van de Materiële Onderliggende Waarde die in een passend aantal dient te worden geleverd, kan in geval van een vervroegde aflossing van de Effecten aanzienlijk lager zijn dan het bedrag dat minimaal betaald zou moeten worden aan het einde van de looptijd van de Effecten waarvoor een kapitaalwaarborg ten belope van het Minimale Terugbetalingsbedrag geldt. Potentiële beleggers dienen zich er voorts bewust van te zijn dat ondanks de waarborg ter hoogte van het Minimale Terugbetalingsbedrag, de belegger een risico loopt ten aanzien van de kredietwaardigheid van de Emittent. Potentiële beleggers dienen er dan ook op voorbereid te zijn dat zij het belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs geheel kunnen verliezen en dienen ook in staat te zijn een dergelijk verlies te dragen. Kopers van de Effecten dienen in ieder geval hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of zij het aan de Effecten verbonden verliesrisico kunnen dragen.

12 12 In geval van Warrants zonder vaste looptijd is de volgende paragraaf van toepassing. Warrants zonder een van tevoren vastgestelde looptijd Indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden van de Warrants, hebben Warrants in tegenstelling tot effecten met een vaste looptijd geen van tevoren vastgestelde vervaldatum en dus ook geen vastgestelde looptijd. Als gevolg hiervan dienen de rechten van de Effectenhouder uit hoofde van deze Warrants door de respectievelijke Effectenhouder te worden uitgeoefend op een specifieke Uitoefeningsdatum in overeenstemming met de uitoefeningsprocedure die is beschreven in de Voorwaarden van de Warrants, als het Optierecht uitgeoefend dient te worden. Indien de Effectenhouder de vereiste Uitoefeningskennisgeving op deze Uitoefeningsdatum nog niet in goede orde heeft ontvangen, kunnen de Effecten pas worden uitgeoefend op de volgende uitoefeningsdatum die in de Voorwaarden van de Warrants is bepaald. In geval van een beperking van het uitoefeningsrecht is de volgende paragraaf van toepassing. Beperking van de uitoefening van het Optierecht door de Effectenhouders Indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden van de Warrants, kan de Effectenhouder zijn Optierecht dat voortvloeit uit de Warrants, die direct of indirect gebaseerd zijn op Duitse aandelen als Onderliggende Waarde, in overeenstemming met de Voorwaarden van de Warrants niet uitoefenen op bepaalde dagen, met name op de dag van de algemene aandeelhoudersvergadering van de Duitse vennootschap waarvan de aandelen voor de doeleinden van de Warrants gebruikt worden en op de berekeningsdag (ex-dividenddag) die onmiddellijk aan een dergelijke dag voorafgaat. Bovendien kan in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden ook bepaald worden dat de Effectenhouders de Warrants uitsluitend op bepaalde dagen kunnen uitoefenen. Indien de Effectenhouder de vereiste Uitoefeningskennisgeving op deze Uitoefeningsdatum nog niet in goede orde heeft ontvangen, kunnen de Effecten pas worden uitgeoefend op de volgende uitoefeningsdatum die in de Voorwaarden van de Warrants is bepaald. In geval van een Minimaal Uitoefeningsaantal is de volgende paragraaf van toepassing. Beperking van de uitoefening van het Optierecht door de Effectenhouders door de instelling van een Minimaal Uitoefeningsaantal Indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden van de Warrants, dient een Effectenhouder in overeenstemming met de Voorwaarden van de Warrants in te schrijven op een bepaald minimumaantal Warrants, het zogeheten Minimale Uitoefeningsaantal, om het aan de Effecten verbonden Optierecht te kunnen uitoefenen. Houders met minder dan het vastgestelde Minimale Uitoefeningsaantal van de Effecten dienen derhalve hun Warrants te verkopen of extra Warrants te kopen (hetgeen in beide gevallen transactiekosten met zich meebrengt). Beëindiging en vervroegde aflossing naar keuze van de Emittent Potentiële beleggers in de Effecten dienen zich er voorts bewust van te zijn dat de Emittent, krachtens de Voorwaarden van de Warrants, het recht heeft om de Effecten in hun geheel vóór de Vervaldatum te beëindigen en af te lossen. Indien de Emittent de Effecten vóór de Vervaldatum beëindigt en aflost, heeft de Effectenhouder recht op de betaling van een bedrag met betrekking tot de vervroegde aflossing. Na de betreffende beëindigingsdag kan de Effectenhouder uit hoofde van de Warrants echter geen verdere betalingen meer eisen. De Effectenhouder loopt dan ook het risico niet in de verwachte mate en gedurende de verwachte periode te kunnen profiteren van de prestatie van de Onderliggende Waarde of, in geval van aan Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit. Indien de Emittent de Effecten beëindigt, loopt de Effectenhouder een herbeleggingsrisico, d.w.z. dat hij het door de Emittent betaalde beëindigingsbedrag moet herbeleggen tegen marktvoorwaarden die ongunstiger zijn dan die op het moment van de aankoop van de Effecten. Geen beëindigingsrecht voor de Effectenhouders De Effectenhouders beschikken niet over een beëindigingsrecht en kunnen de Effecten tijdens de looptijd ervan dan ook niet beëindigen. Behoudens beëindiging en vervroegde aflossing door de Emittent of, naargelang het geval en indien bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de uitoefening van het Optierecht door de Effectenhouders in overeenstemming met de Voorwaarden

13 13 van de Warrants, kan de economische waarde van de Effecten (of een deel daarvan) vóór de vervaldatum uitsluitend te gelde worden gemaakt door de verkoop van de betreffende Effecten. Mogelijke koersdaling van de Onderliggende Waarde na beëindiging van de Effecten Indien de looptijd van de Effecten vroegtijdig door de Emittent wordt beëindigd conform de Voorwaarden van de Warrants, dienen potentiële beleggers zich er bewust van te zijn dat een eventueel negatieve prestatie van de koers van de Onderliggende Waarde tussen de aankondiging van de beëindiging en de vaststelling van de koers van de Onderliggende Waarde die gebruikt zal worden voor de berekening van het alsdan te betalen contante bedrag voor rekening van de Effectenhouders is. Ongunstige invloed van aanpassingen van het Optierecht Indien zich een mogelijke grond voor aanpassingen voordoet, heeft de Emittent het recht, indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden van de Warrants, om aanpassingen door te voeren conform de Voorwaarden van de Warrants. Deze aanpassingen kunnen de waarde van de Effecten negatief beïnvloeden. Negatieve invloed van bijkomende kosten Provisies en andere transactiekosten met betrekking tot de koop of verkoop van Effecten kunnen aanleiding geven tot lasten, vooral bij lage orderwaardes, die een eventueel uit hoofde van de Effecten te betalen vereffeningsbedrag aanzienlijk kunnen verminderen. Alvorens Effecten te kopen, dienen potentiële beleggers derhalve inlichtingen in te winnen over alle kosten die de koop of verkoop van Effecten met zich mee kan brengen, inclusief alle kosten op het moment van de aankoop en de afloop van de looptijd van de Effecten in rekening worden gebracht door de banken waarbij de Effecten zijn gedeponeerd. Transacties ter compensatie of beperking van risico s Het wordt potentiële beleggers van de Effecten afgeraden te vertrouwen op de mogelijkheid om op eender welk moment tijdens de looptijd van de Effecten transacties te verrichten waarmee zij de gelopen risico s kunnen compenseren of beperken. Deze mogelijkheid hangt af van de marktomstandigheden en de geldende voorwaarden op dat moment. Het is mogelijk dat transacties ter compensatie of beperking van risico s uitsluitend kunnen worden verricht tegen een ongunstige marktkoers die voor de belegger een verlies zou inhouden. Handel in de Effecten / gebrek aan liquiditeit Het is niet mogelijk te voorspellen of en in welke mate een secundaire markt voor de Effecten tot stand zal komen, noch tegen welke koers de Effecten op een secundaire markt verhandeld zullen worden, noch of een dergelijke markt al dan niet liquide zal zijn. Het wordt potentiële beleggers dan ook afgeraden te vertrouwen op de mogelijkheid om Effecten op een bepaalde tijd of tegen een bepaalde koers te verkopen. Vorm en bewaring van de Effecten De Effecten in het kader van dit Programma kunnen uitgegeven worden aan toonder (met inbegrip van Permanente Verzamelbewijzen) of, indien de Effecten onder het Zwitserse recht vallen, ook als Girale Effecten, of na de inwerkingtreding van de Wet betreffende Gedematerialiseerde Effecten, in de vorm van Gedematerialiseerde Effecten. Ongeacht of de Effecten Permanente Verzamelbewijzen, Girale Effecten of Gedematerialiseerde Effecten zijn, is de Emittent in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van de Clearinginstelling, of indien aldus bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, van de Depothoudende Bank of van de Tussenpersoon, noch voor verliezen die een Effectenhouder zou kunnen lijden als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden in het algemeen en voor registratiehandelingen of betalingen met betrekking tot de genotsrechten van de Effectenhouder die in het bijzonder voortvloeien uit de Permanente Verzamelbewijzen, de Girale Effecten of de Gedematerialiseerde Effecten. Prijsvorming van de Effecten In tegenstelling tot de meeste andere Effecten, is de prijsvorming van deze Effecten doorgaans niet gebaseerd op het beginsel van vraag en aanbod van Effecten aangezien handelaren op de secundaire markt onafhankelijke vraag- en aanbodkoersen kunnen afgeven. De koers wordt berekend op basis van op de markt gangbare modellen, terwijl de theoretische waarde van de Effecten in beginsel bepaald wordt op basis van de waarde van de Onderliggende Waarde of, in geval van

14 14 Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de kredietwaardigheid en de waarde van de Referentie-obligaties van de Referentie-entiteit, en de waarde van andere kenmerken van de Effecten, die in economisch opzicht elk door een ander afgeleid financieel instrument kunnen worden weergegeven. De eventueel vastgestelde prijzen komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de intrinsieke waarde van de Effecten zoals bepaald door een handelaar. Vergroting van het verschil tussen vraag- en aanbodkoers In bijzondere marktomstandigheden, waarin de Emittent de risico s helemaal niet of slechts met grote moeite kan afdekken, kan het verschil tussen de vraag- en aanbodkoers tijdelijk vergroot worden om de economische risico s van de Emittent te beperken. Daardoor is het mogelijk dat Effectenhouders die hun Effecten op een effectenbeurs of op de onderhandse markt wensen te verkopen, een aanzienlijk lagere koers koers krijgen dan de werkelijke koers van de Effecten op het moment van hun verkoop. Geleende middelen Indien de aankoop van Effecten gefinancierd wordt met geleende middelen en de verwachtingen van de belegger zijn niet ingelost, lijdt de belegger niet alleen verlies als gevolg van de Effecten zelf, maar dient hij ook de lening en de bijbehorende rente af te betalen. Hierdoor neemt het verliesrisico van de beleggers aanzienlijk toe. Het wordt beleggers van Effecten ten zeerste afgeraden te vertrouwen op de mogelijkheid om aflossingen te kunnen doen en rente over de lening te kunnen betalen met winst uit een Effectentransactie. Daarentegen wordt het beleggers aanbevolen om vóór de financiering van de aankoop van Effecten hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of zij in staat zijn rente over de lening te betalen of deze onmiddellijk af te lossen, zelfs indien tegen de verwachtingen in verlies wordt geleden. Invloed van afdekkingstransacties door de Emittent op de Effecten De Emittent kan alle of een gedeelte van de opbrengsten uit de verkoop van de Effecten aanwenden ter afdekking van de risico s die voortvloeien uit de uitgifte van de Effecten. In een dergelijk geval kan de Emittent of een van zijn verbonden vennootschappen transacties afsluiten die overeenstemmen met de verplichtingen van de Emittent die voortvloeien uit de Effecten. Over het algemeen worden dergelijke transacties afgesloten vóór of op de Uitgiftedatum van de Effecten, hoewel deze transacties ook na de uitgifte van de Effecten nog kunnen worden afgesloten. De Emittent of een van zijn verbonden vennootschappen kan te allen tijde de nodige stappen ondernemen om een afdekkingstransactie te beëindigen. Het kan niet worden uitgesloten dat de Prijs van de Onderliggende Waarde of, in geval van Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de kredietwaardigheid van de Referentie-entiteit en de waarde van de Referentie-obligaties in bepaalde gevallen door deze transacties wordt beïnvloed. Belastingwijzigingen met betrekking tot de Effecten De in dit Prospectus uiteengezette informatie over de belastingen waaraan de Effecten onderworpen zijn, worden door de Emittent verstrekt op basis van het toepasselijke belastingstelsel op de publicatiedatum hiervan. Een verandering in het belastingstelsel door de fiscale autoriteiten en de rechtspraak kan echter niet worden uitgesloten. Risico s met betrekking tot de Onderliggende Waarde De betreffende Onderliggende Waarde of, in geval van aan Kredietgebonden Warrants zoals bepaald in de toepasselijke Definitieve Voorwaarden, de Referentie-obligaties en/of de Referentie-entiteit kunnen bepaalde bijkomende risico s met zich meebrengen, die in dat geval uitdrukkelijk vermeld worden in de toekomstige Definitieve Voorwaarden. Het wordt potentiële beleggers daarom nadrukkelijk aanbevolen het specifieke risicoprofiel van het in dit Prospectus beschreven producttype te beoordelen en zo nodig professioneel advies in te winnen. Potentiële beleggers worden er nadrukkelijk op gewezen dat de Effecten een risicobelegging vormen, die kan leiden tot verlies van het ingelegde kapitaal. Zelfs indien het kapitaal van de Effecten bij afloop van de looptijd gewaarborgd is ten belope van het Minimale Terugbetalingsbedrag en het verliesrisico derhalve aanvankelijk beperkt is, loopt de belegger het risico dat de financiële situatie van de Emittent

15 15 verslechtert. Potentiële beleggers dienen er dan ook op voorbereid te zijn dat zij het ingelegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs geheel kunnen verliezen en dienen een dergelijk verlies te kunnen dragen. Beleggers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van de Effecten dienen hun financiële situatie te beoordelen om na te gaan of zij de aan de Effecten verbonden verliesrisico s kunnen dragen.

DUTCH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 29 January 2009

DUTCH LANGUAGE VERSION THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 29 January 2009 DUTCH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 29 January 2009 SAMENVATTING Deze Samenvatting bevat informatie uit dit Prospectus om potentiële beleggers de gelegenheid te bieden inzicht

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat*

BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* BNP Paribas Eurozone Lookback Certificaat* Het Certificaat biedt de belegger een 100% participatie in de EURO STOXX 50 index Instappen op de laagste slotkoers gedurende de Lookback observatieperiode die

Nadere informatie

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten

SAMENVATTING. Beschrijving van de Emittent. Beschrijving van de Effecten SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

DUTCH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 January 2008

DUTCH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS. dated 21 January 2008 DUTCH LANGUAGE VERSION OF THE SUMMARY OF THE BASE PROSPECTUS dated 21 January 2008 SAMENVATTING Deze Samenvatting bevat informatie uit dit Prospectus, met name van de delen Beschrijving van de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding bij het Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in Effecten moet gebaseerd zijn op een overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Rendement Certificaten

Rendement Certificaten Rendement Certificaten Een alternatief voor een rechtstreekse belegging in aandelen!* Aantrekkelijk vast rendement, indien de onderliggende waarde boven de rendementgrens blijft handelen Ook kans op een

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever.

Reverse Exchangeable Notes. Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. Reverse Exchangeable Notes Het basisprospectus (d.d. 13 maart 2013) is goedgekeurd door het Bafin, de Duitse regelgever. 02 Reverse Exchangeable Notes Reverse Exchangeable Notes Profiteer van een vaste

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20

Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015. Trigger Notes. Inlegvel UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 Uitgevende Instelling: UBS AG (A / A2 / A) November 2015 Trigger Notes 2 De UBS Trigger Certificaat Eurozone 15-20 (de Certificaten ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus voor de uitgifte van Structured

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten (de "Effecten" of de "Certificaten") uitgegeven

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten") die kunnen

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker

Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE RISICOFACTOREN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de hoofdkenmerken en risico's zijn die verbonden zijn aan de Emittent en de Notes en Certificaten (samen de "Effecten")

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente

KBC IFIMA Note op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente KBC IFIMA op 5 jaar gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente De 5 jaar KBC IFIMA uitgifte gelinkt aan de 5Y EUR CMS rente is een uitgifte in euro ( EUR ) met een jaarlijkse coupon verbonden aan de 5Y EUR CMS rente.

Nadere informatie

SEM Rendement Certificaten*

SEM Rendement Certificaten* SEM Rendement Certificaten* De visie van Sem van Berkel in een kant-en-klaar pakket * Net zoals met een belegging in aandelen bieden SEM Rendement Certificaten geen kapitaalgarantie. Beleggers kunnen de

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de effecten (de "Effecten" of "Notes") uitgegeven door de Emittent

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11

Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Dexia Funding Netherlands (DFN) Private Notes 11 Na een schitterend jaar 2009, worden de beleggers op de beurs heen en weer geslingerd tussen de wens om te beleggen in aandelen, en anderzijds de wil het

Nadere informatie

ING Liric Eurozone oktober 2015

ING Liric Eurozone oktober 2015 ING Liric Eurozone oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 104% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende Europese aandelenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

ING Liric Grondstoffen oktober 2015

ING Liric Grondstoffen oktober 2015 ING Liric Grondstoffen oktober 2015 95% garantie van de nominale waarde op de einddatum Voor 71% participeren in de mogelijke stijging van een toonaangevende grondstoffenindex Aflossingsdatum: 2 oktober

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE

LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Société Générale (Paris) LOOKBACK TO MAXIMUM NOTE Een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Société Générale S.A. (Paris) Looptijd van 8 jaar. Vanaf het e jaar wordt op jaarlijkse observatiemomenten

Nadere informatie

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer

Uitkomen voor de beste resultaten. DB Star Performer Uitkomen voor de beste resultaten DB Star Performer Gestimuleerd rendement Voordelen Hoe het werkt Simulatie aan de hand van historische gegevens geeft consistente resultaten op lange termijn Voordelen

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Dit document maakt er geen aanspraak op alle risico's te beschrijven inherent aan beleggingen in financiële instrumenten.

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden:

Management van de Emittent De Raad van Bestuur van LPCorp is momenteel samengesteld uit de volgende leden: SAMENVATTING VAN HET PROGRAMMA Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding tot dit Basisprospectus en elke beslissing om te beleggen in de Notes moet gesteund zijn op het Basisprospectus als

Nadere informatie

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.)

MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) MERRILL LYNCH & CO., INC. (opgericht naar het recht van de Staat Delaware, U.S.A.) Uitgifte tot EUR 100,000,000 van in 2014 Terugbetaalbare Index Gebonden Obligaties met Vaste Rente (de "Obligaties") in

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

EMPEN C REDIT L INKED N OTE

EMPEN C REDIT L INKED N OTE EMPEN C REDIT L INKED N OTE per juli 2011 Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico Profiteer van een aantrekkelijke rente met een beperkt risico De Europese rente staat momenteel op

Nadere informatie

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V.

EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. EURO BOOSTER COUPONS uitgegeven door SGA N.V. Emittent: Société Générale Acceptance (SGA) N.V. Borg: Société Générale (Moody s Aa (negatief), S&P A+ (stabiel)) Verdeler: Delta Lloyd Bank nv Deze EMTN richt

Nadere informatie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie

Q&A met betrekking tot een claimemissie. Schiphol, 24 november 2014. 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Q&A met betrekking tot een claimemissie Schiphol, 24 november 2014 1 Q&A met betrekking tot een claimemissie Wereldhave Q&A met betrekking tot een claimemissie NIET BESTEMD VOOR PUBLICATIE Of VERSPREIDING

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015

Securex Life Select One. Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Securex Life Select One Halfjaarlijks verslag op 30/06/2015 Verzekeringsprod uct Samenstelling van het fonds Nettoinventariswaarde van het fonds Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland.

SAMENVATTING. Credit Suisse AG's plaats van vestiging is Paradeplatz 8, CH-8001, Zurich, Zwitserland. SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden en iedere beslissing om te beleggen in de Effecten dient gebaseerd te zijn op de overweging van het Basisprospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt)

BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) BASE PROSPECTUS (Basisprospekt) of UBS AG (a public company with limited liability established under the laws of Switzerland) which may also be acting through its Jersey branch: UBS AG, Jersey Branch (the

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN

SAMENVATTING SAMENVATTING VAN INFORMATIE EN SAMENVATTING VAN RISICOFACTOREN MET BETREKKING TOT DE EFFECTEN SAMENVATTING Deze samenvatting geeft een overzicht van wat, volgens de Emittent, de belangrijkste risico's zijn verbonden met de Emittent en de Effecten uitgegeven door de Emittent onder dit Basisprospectus.

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes)

SAMENVATTING. The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) SAMENVATTING The Royal Bank of Scotland plc (de Emittent) Notes met Beschermde en Niet-Beschermde Hoofdsom (de Notes) Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Prospectus en iedere

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / BBB+) april 2017 Index Garantie Notes ISIN: NL0012247746 2 De voorwaarden van de VL 90% Index Garantie Note AEX 17-23 (de Note ) zijn vermeld

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20

Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015. Trigger Notes. Inlegvel VL Dutch Trigger Note 15-20 Uitgevende Instelling: F. Van Lanschot Bankiers N.V (BBB+ / A-) April 2015 Trigger Notes 2 De voorwaarden van de VL Dutch Trigger Note 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Autocall European Banks

Autocall European Banks Beleggen Autocall European Banks f o c u s o p 4 s t e r k e a a n d e l e n n Investeren in Société Générale - BNP Paribas - Dexia - Fortis n Potentieel hoge coupon n Zeer korte looptijd: min. 3 maanden

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. ("BNPP B.V.") Emittenten

SAMENVATTING. BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (BNPP B.V.) Emittenten SAMENVATTING Deze samenvatting dient als een inleiding op dit Basisprospectus gelezen te worden. Elke beslissing om te beleggen in enige Effecten dient gebaseerd te worden op een bestudering van dit Basisprospectus

Nadere informatie

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20

Structured products. September 2014. Index Garantie Notes. Inlegvel VL Index Garantie Note AEX 14-20 Structured products tember 2014 Index Garantie Notes 2 De VL Index Garantie Note AEX 14-20 (de Note ) wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Structured Note Programme ter waarde van 2 miljard

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend

I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Gereglementeerde informatie* Brussel, 8 juni 2010 Informatiedocument KEUZEDIVIDEND I. Kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het keuzedividend Drie keuzemogelijkheden Coupon nummer 73 kan worden

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de

Nadere informatie