GS:$ Personen0! &" Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GS:$ Personen0! &" Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden)"

Transcriptie

1 GS:$ Personen0! &" Familierecht Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden LES1:AFSTAMMING(16/02/15! INLEIDING! Familierechtspeeltvanavondgeenstructurerenderolmeer,maareerdereendienenderol. Ditheefttotgevolgdathetrechttotaalandersisdanvroeger,omdatmenmetveelmeer verschillende vormen van families moet rekening houden. Het recht wordt hierdoor ook complexer. Inhetfamilierechtmoetmengaanevoluerennaareenopmaatgesnedenoplossen.Ergeldt eentendensvansteedsmeerindividualisme.menkanditbetreurenoftoejuichen,maarin VlaanderenstaatmenhiertocheerdernegatiefoverintegenstellingtotWallonië. Hetisnuttigomhettebehandelenonderwerpeenstebekijkenvoordeles.Watiserte kennen? Datgene wat op de dia s staat en wat in de les gezegd is. Je kan veel informatie lezen in de bundel, maar beschouw dit eerder als achtergrond informatie. De dia s alleen lerenisteweinigennota szijnonontbeerlijk. Wat is er nodig van wetgeving? We hebben een actuele editie nodig van het Burgerlijk Wetboek en Gerechtelijk Wetboek. Wetboeken mogen niet geannoteerd zijn. Toch zullen dezewettennietvolstaan,aangezienernogheelwatreparatiewettenzijningevoerd,diein geenenkelestudentencodextevindenzijn.profvoorzietdieindedocumentatiebundel.er mogen ook omzendbrieven worden meegebracht, die de nieuwe wetgeving verduidelijken en ook alle rechtspraak mag worden meegebracht (in de bundel of zelf afgeprint. Doctrinebijdragenmogennietwordenmeegebrachtophetexamen.Watjenietmagdoenis zelfsamenvattingenvandersmaken. HOOFDSTUK!1:!!AFSTAMMING!(Verticale!relatie! A.!Afstamming! I.#Ontstaansgeschiedenis# Slide! 16: De socio0affectieve0volitieve relatie staat los van de biologische relatie. Een man kanzijnkinderengraagzien,maarbiologischgezientochnietdevaderzijn.gevoelsmatigis erduseenvader0kindband.watbetekentdevolitieveband?inhetwoordzit willen.men wilouderzijn.eenmandieweetdathijhetkindnietverwektheeft,wiltochouderzijnof worden. In het afstammingsrecht wordt hier ook rekening mee gehouden. Menkanduszeggendaterdriegrondslagenzijnvoorafstammingsrecht:biologisch,socio0 affectief en de volitieve band. De socio0affectieve realiteit uit zich in de bezit van staat. Wanneermenineenprocedurevangerechtelijkevaststellingvanvaderschapbezitvanstaat kanbewijzen,isditookeenvoldoendevaststellingvoordevestigingvanhetvaderschap. CharlotteDeRoo

2 Elke hervorming van afstamming houdt altijd de afweging in van die verschillende grondslagen. Die socio0affectieve band kan echter evolueren. Men kan zich als vader gedragen, maar bijvoorbeeld na kennisname van de waarheid zich niet meer zo willen gedragen. In 2007 heeft men ter versterking van de biologische werkelijkheid zijn er uitzonderingen gevestigdophetvermoedenvanvaderschap(geborenbinnenhethuwelijkofbinnende300 dagen na nietigverklaring van het huwelijk. Hier zijn er nu uitzonderingen op mogelijk. Anderzijdsisookhetsocio0affectievevermoedenookzwaarversterkt.Hethebbenvanbezit van staat is ingevoerd als absolute grond van niet0ontvankelijkheid van betwisting van vaderschap. Als men zich gedragen heeft als vader kan men zich niet meer van dat vaderschapontdoen. HetGrondwettelijkHofheeftdieredeneringeninhaarrechtspraakechtervolledigverwoest. II.#Actuele#Bronnen# Slide! 17F22:! Er bestaat een basiswet en een reparatiewet. De basis van de wet is dikwijls zodanig slecht dat hij 1 of 2 keer moet gerepareerd worden. Hier is de reparatiewet zelfs gepubliceerdvooraleerdebasiswetwerdgepubliceerd. III.#Probleemstelling# Het hervormde afstammingsrecht van 2007 hebben eigenlijk kort na de inwerkingtreding een soort van tsunami aan rechtspraak veroorzaakt. Tot op de dag van vandaag is dit niet meergestopt,watwilzeggendatertochietsschortaandewetgeving.erzijn23arresten gewezen over de afstamming, waarin er 18 keer een schending van de Grondwet werd vastgesteld. Die zaken zijn in permanente evolutie. Wanneer men een schending vaststelt, zijnerveelmensengeneigd(diedewetnietwillennaleven,maarweldersominhunzaak ookzo narrestuittelokken. CharlotteDeRoo

3 CharlotteDeRoo

4 Tweearrestenzijnnietkennen,datvan29oktober2009eb7juli2011.Hethangendearrest metdatumvan17november2014isdezaakdelphineboël.profdenktdaterschendingvan degrondwetzalwordenvastgesteld.zijisaltijdopgevoeddoorjacquesboël,dusiserbezit van staat wat impliceert dat er onontvankelijkheid is tot betwisting van het vaderschap, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk doorbroken worden. De vervaltermijn van het meerderjarigekindisaleensstrijdigbevonden,maarhierishetnietzekeroferschending zalzijn.normaalgezienduurthetongeveereenjaarvooraleerhethofeenuitspraakdoet, dusin2015kaneenuitspraakwordenverwachtindezezaak.delaatstezaakopdeslidezal hoogstwaarschijnlijknietongrondwettelijkwordenbevonden. Er is niet alleen een probleem dat er zoveel rechtspraak is, enerzijds omdat de ongrondwettig verklaarde wetsartikels niet meer als dusdanig kunnen worden toegepast, maaranderzijdsisdegrondwetsconformeinterpretatienietaltijdoké.erisveelkritiekopde rechtspraakvanhetgwh,diewordtgeuitindedoctrine.teneersteverwijsthetgwhzeer veel naar de rechtspraak van het EHRM en ze haar stellingen zeer vaak baseert op die rechtspraak, maar die verkeerd toepast. Sommige beweringen van het GwH worden gestaafdopgrondvanarrestenvanhetehrm,dieineentotaalanderecontextzijngewezen dandiegenediehetgwhgebruikt.ditgebeurtzeervaak.hethofmaaktookvaakvreemde vergelijkingen (men vergelijkt verjaringstermijnen met vervalstermijnen, buitenhuwelijkse afstamming met huwelijkse afstamming. Een andere kritiek op de RS van het GwH is dat wanneermendezetoepast,mentoteensituatiezoukomenwaarinderechterenormveel belangentoetsingkrijgt.ditleidttoteengouvernement*des*jugeswattotrechtsonzekerheid leidt.wanneerelkerechterzalgaanoordeleninhetconcreetbelangvanhetkindkanhet CharlotteDeRoo

5 afstammingsrechtindevuilbakwordengegooid.ermoetenenkelegroteprincipesaanwezig zijn, die de rechters verplicht moeten toepassen. De Vlamingen zijn hier voor, maar de Walenpleitenvooreenpersoonlijketoepassing.Eenanderekritiekisdatereenverbreking is van een delicaat evenwicht. De wetgever heeft die bezit van staat ingevoerd in 2007, zodat de vader op vlak van betwisting vaderschap dezelfde rechten zou hebben dan de vaderlijke erkenning. Men wou die twee zaken gelijkstellen. Als het GwH nu zegt dat de regels inzake vaderlijke betwisting ongrondwettelijk verklaart, verbreekt zij dat evenwicht. HetGwHheeftmeerenmeerdebedoelingomhetrechttewijzigingen.Zijhebbenhetrecht om de wet bij te sturen, maar die bijsturing wordt zodanig fundamenteel dat zij pure hervormingen invoeren. Wanneer hier dan nog een goede motivering voor zou worden gegeven,zoumenditnogkunnenaanvaarden,maardearrestenstaanvolfouten. IV.#Prejudiciële#vragen#aan#het#GwH# Wanneer moet men zich voegen naar RS die er al is en wanneer kan men zelf een vraag stellen?hierzijnregelsoverdieindebijz.wetophetgwhstaan(6januari1989.watis een grondwettigheidsvraag? (geval wanneer iemand in een afstammingsprocedure zich afvraagtofeenregelaldannietinstrijdismeteengrondwettelijkebepaling. Bij een grondwettigheidsvraag moet de afstammingsrechter een prejudiciële vraag stellen, behalvewanneerdezaaknietdoorhetbetrokkenrechtscollegekanwordenbeoordeeldom redenenvanonbevoegdheidofniet0ontvankelijkheid,tenzijwanneerdieredenenontleend zijn aan normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciëlevraag(art.26, 2,tweedelid,1 Bijz.W.GwH.!Vb.Bezitvanstaatenvervaltermijnenbijbetwistingsvorderingen.Bezitvanstaatiseen ontvankelijkheidsvoorwaarde. Wanneer er bezit van staat is, is de vordering niet ontvankelijk.wanneerwordtaangevoerddatdevormvanontvankelijkheidnietgrondwettig is,moeterdaneenpvgesteldworden?ja,wantdenormdiehetvoorwerpuitmaaktvanhet verzoek,isdievaneenontvankelijkheidsvoorwaarde.hetzelfdegeldtbijeenvervaltermijn, waarbijdezezelf!hetvoorwerpisvanhetgrondwettelijkheidsprobleem. Bij een grondwettigheidsvraag moet de afstammingsrechter een prejudiciële vraag stellen, behalve wanneer het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeft op een vraag met een identiekonderwerp(art.26, 2,tweedelid,2 Bijz.W.GwH.Eenonderwerpis identiek alszowelhettoetsingsvoorwerpalsdetoetsingsmaatstafdezelfdezijn.! Concreet betekent dit: een toetsingsvoorwerp zijn bijvoorbeeld de afstammingswetsbepalingen en de toetsingsmaatstaf zijn de grondwetsartikelen, de maatstaf waaraan getoetst wordt. Het zijn de artikelen die de maat zijn waaraan andere wetsartikelenmoetenwordengetoetst.dusalsbeideartikelenidentiekzijn,moetgeenpv meergesteldworden.(indeslideisditkolom4en6.!rechtbankenaarzelenomzichtevoegennaareeneerderuitspraakvanhetgwhalsde eisendepartijnietdezelfdeis:inzaak1waseiserdeechtgenootzelfwaarbijbezitvanstaat werdbetwist,maarinzaak2waseisendepartijdebewerendebiologischevadereninzaak3 was dit het meerderjarige kind. Men zou kunnen zeggen dat zaken 2 en 3 er niet meer zouden moeten geweest zijn aangezien toetsingsvoorwerp en maatstaf hetzelfde waren, maar de rechtbanken hebben dit niet gedurfd. De arresten waren identiek (copy paste, maarerzijnweldegelijk3arrestenhebbengevolgd. CharlotteDeRoo

6 a.arrest1:vaderlijkeerkenning Artikel!319!BW:! Wanneer*het*vaderschap*niet*vaststaat*krachtens*de*artikelen*315*of*317* BW,* noch* het* meemoederschap* bedoeld* in* hoofdstuk* 2/1,* kan* de* vader* het* kind* erkennen* onder*de*bij*art.*329bis*bepaalde*voorwaarden *! Procedure! na! toestemmingsweigering:! (art. 329bis, 2, derde lid BW: Bij gebrek aan toestemming van moeder en/of + kind 12 jaar dagvaardt de aspirant0erkenner de weigerende partij(en voor de familierechtbank. De rechtbank hoort de partijen in raadkamer en onderneemt een verzoeningspoging; indien deze mislukt, verwerpt zij het verzoek tot erkenning indien wordt bewezen dat de aspirant0erkenner niet de biologische vaderis. Ontbreekthetbewijsvanniet0vaderschap,danwordtdeerkenninginderegeltoegestaan; derechtbankkanzeenkelweigerenvoorkinderendie1jaarofouderzijn ophettijdstipv/d indieningv/hverzoek,alsdeerkenning kennelijk strijdigismetdebelangenv/hkind.de belangenvanhetkinddatjongerisdan1jaar,kunnennietinoverwegingwordengenomen volgensdewet.!hieriseendiscriminatievastgesteld. HetGwHheefthierbeslistdatArt.329bis, 2,derdelidBWdeart.10011Gw.Schendt,in zoverrehetderechterbijwieeenvorderingtoterkenningaanhangigisgemaaktgedurende heteerstelevensjaarv/hkindnietertoeinstaatsteltcontroleuitteoefenenophetbelang vanhetkindbijhetvaststellenvandieafstamming. Menzeidateensnelleerkenning(kindjongerdan1jaardoorgaansinhetbelanghetkindis, maarniet! altijd.deleeftijdvan1jaariseenobjectiefcriterium,maarnietpertinent.niets kanverantwoordenwaaromhetbelangvaneenkindjongerdan1jaarnietinaanmerking wordt genomen. Het ontbreken van iedere rechterlijke controlemogelijkheid is ongrondwettig. Mengaatuitvaneenmarginaletoetsing:Mengaatuitvaneenweerlegbaarvermoedendat een tweezijdige afstammingsband de belangen van het kind dient. Dit belang mag niet wordenbekekeninfunctievandeafgeleiderechten(vb.ouderlijkgezagenverblijf De erkenning van het kind moet kennelijk niet in het belang van het kind zijn. Manifest betekent manifest en dit wordt zeer streng toegepast. Zelfs wanneer een gevangene een kindprobeertteerkennen,zouditkunnen.menzalerkenningenkelweigerenwanneerde vaststellingvandeafstamming,hetkinddoordievaststellingernstigingevaarzoukomen. Wanneer men als advocaat van de moeder moet optreden die het kind echt alleen wil opvoeden,watkanmendandoen?kanzedeerkenningweigerendoorhaartoestemmingte weigeren?neen,erzaltoetsingzijnvandebelangenvanhetkind.menzaldeouderervan moeten overtuigen dat het bijna zeker zal zijn dat de vader het kind zal mogen erkennen. Menkandeerkenningvertragendoordeprocedureintestellen,inberoepgaan,enz. Men kandeprocedurerekkenenjuridischgeziendeenigeouderblijven,maaruiteindelijkzalde mantochmogenerkennenenhetzaldevrouwzeerveelgeldkosten. CharlotteDeRoo

7 De man zal het ouderlijk gezag samen met de vrouw mogen uitoefenen. Argumenten in verbandmethetuitoefenenvanhetouderlijkgezagzijnirrelevant.menisernogsteedsvan overtuigddateentweezijdigeafstammingsbandhetkindtengoedekomt.opdiemanierzal het kind ook kunnen erven van de vader. Het marginale karakter van de toetsing van de belangen van het kind is ongrondwettig bevonden, maar in een andere context. Men kan verzetaantekenentegendeerkenning(volgtlaterinandereprocedure!7maart2013! Wat is hier eigenlijk ongrondwettig bevonden? Het toepassingsgebied van het opportuniteitsoordeel,datmengeenrekeningzoukunnenhoudenmetdebelangenvanhet kind wanneer het jonger is dan 1 jaar is ongrondwettig bevonden, maar men spreekt zich hiernietuitoverdemarginaletoetsing.erkenningisnamelijknietgelijkaanonderzoekvan het vaderschap en inzake dat geval zal een nieuwe PV moeten worden gesteld en dit kan menniettransponerennaardezezaak. i.*publiciteit*en*uitwerking* Wanneereengehuwdmaneenkinderkentdatverwektisbijeenvrouwvanwiehijnietde echtgenoot is, moet die erkenning ter kennis worden gebracht van de echtgenoot of de echtgenote (art. 319bis, eerste lid BW via verzending van een afschrift van de erkenningsakte binnen de drie dagen(art. 62, 3 BW bij een ter post aangetekende brief,doordeinstrumenterendebelgischeabsofnotaris(art.319bis,tweedelidbw.indien dit een buitenlandse erkenning zou zijn, is er een betekening nodig via gerechtsdeurwaardersexploot. Sanctie bij niet0mededeling: niet0tegenwerpelijkheid van de erkenning aan de echtgeno(ot(e en aan de gemeenschappelijke kinderen (art. 319bis, derde lid BW. Het huwelijksegezinmagdusdoenalsofdieerkenningnietbestond.diemensenmogendezaak juridisch bekijken alsof dat kind juridisch niet bestaat. Dit is het relatieve karakter van die niet0tegenwerpelijkheid,omdatvoorderestvandewereldhetkindwelbestaat. Vervalt deze sanctie na het overlijden v/d erkenner? Het antwoord kan hier alleen maar negatiefopzijn,zodatditookgevolgenencomplicatiesheeftvoorheterfrecht.! Vb. Een man is getrouwd en heeft een overspelig kind erkend, en laat bij overlijden 3 kinderenna.aisgeborenuithethuwelijk,biseenbuitenhuwelijkskindmaargeborenvoor hethuwelijkenciseenerkendoverspeligkinda*patre.demededelingisnietgebeurd,wat leidttot2(onbevredigendeoplossingen: 1 Aerft½,BenCelk¼BE!VoorAzijnermaar2kinderen,wantCbestaatnietvoor A.WanneermenBenCopgelijkevoetzouplaatsen,schieternog2maal¼over. 2 VanuithetpuntvankindBzijner3kinderen,dusBheeftrechtop1/3maarvoorA zijnermaar2kinderenduskrijgt1/2,waardoorervoorcmaar1/6overschiet. Diesanctievanartikel319bisisgewooneendraakvaneenregel.Hoekomtdatditnognooit isaangevochten?indepraktijkwordtditsoepelgeïnterpreteerd.waaromkanditprobleem niet worden opgelost? Prof schreef dat sanctie moet spelen na overlijden, maar dit kan opgelostwordendoordeaangetekendebriefnogteversturenpost*mortem,waardoorde sanctienietspeeltendekinderengelijkkunnenwordenbehandeld.menmoetookweleen beetjeeenkritischehoudingaannemenaangeziendezeregelalsinds1987bestaat. CharlotteDeRoo

8 Watindepraktijkwelproblematischgeblekenis,ishetovergangsrecht.(Bijditprobleemzit in de documentatiebundel een zeer duidelijke tekst van Sunnaeve!. De kern is nu mededeling bij aangetekende brief. Voor 1 juli 2007 moest een homologatieprocedure worden doorlopen. Die erkenningsakte moest ter homologatie worden voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg, waarbij een Homologatievonnis moest komen, waarbij de echtgenote van de overspelige man moest tussenkomen. Die erkenning werd dan maar definitief door de randvermelding van dat vonnis in de rand van de erkenningsakte en uitwerking vanaf de neerlegging van het verzoekschrift van homologatie. Dit laatste was natuurlijktotalewaanzin.eenerkenningkrijgtnormaalgezienuitwerkingvanafgeboorteen zelfsvanafdeverwekking.zonderhomologatievonniskonhierechtergeenuitwerkingzijn. Na 2007 was echter enkel een mededeling bij aangetekende brief nodig en was die procedure niet meer nodig. Dit zorgt voor overgangsproblemen. In 2007 waren er echter nog geen overgangsregels, die slechts in 2009 (in werking in 2010 werden ingevoerd. De parlementaire voorbereiding zegt dat de vervanging van de homologatieprocedure door aangetekende brief een procedureregel is en dus onmiddellijke werking heeft op erkenningen die het voorwerp uitmaken van een homologatieprocedure# en# nog# niet# beslecht(zijn(door(een(vonnis,(ook(al(gaat(het(om(kinderen(geboren(vóór(1(juli(2007.(mensen( diemetzo nprocedurebezigwarenhaddendusnietmeerdemogelijkheidomzo nvonnis tekrijgen.ditgaftochwelproblemenenerwerdeenomzendbriefrondgestuurddiezei: Volgenseenbepaaldedoctrine (lees:gvbetekendeditdat 0 op1juli2007hangendehomologatieverzoekenzonderuitspraak,opdiedatumhun oorzaakverlorenhebbenenvervallen 0 Indien de homologatieprocedure nooit werd opgestart, de niet0gehomologeerde erkenningergaomnesuitwerkingheeftgekregenop1juli2007 Innavolgingvandezedoctrinerezenproblemen: 0 onbegonnen werk om het definitieve karakter van al deze oude erkenningen te randmelden: de ambtenaar van de burgerlijke stand moest dit doen en was een ontzettendgrootwerk. 0 uitwerking v/d erkenning was soms ongewenst: sommigen schrokken zich een bult omdatdieuitwerkingdaarplotselingwas.mannentwijfeldenvaakomdieprocedure effectieftestarten.sommigenstarttendieproceduredoelbewustniet. 0 art.329bwinzakeopeenvolgendeerkenningen:eenkindkanerkendwordendoor2 mannen, waarbij de tweede erkenning moet geacteerd worden, maar waarbij de tweede slechts uitwerking krijgt als de eerste succesvol wordt beslist. Indien die eerste erkenning(homologatie echter nooit was betwist kreeg die toch uitwerking enzatmenmettegenstrijdigheden. 0 betwistingstermijnvansommigetitularissenverstreekop30juni2008:grootouders haddenvroegereenbetwistingsrecht,maarvanaf2007nietmeer.tochzatmendan ineens met erkenningen die niet meer konden worden betwist door belanghebbenden. 0 vertrekpunttermijnvoorverklaringtotnaamswijziging:hiergeldteentermijnvan1 jaar,omhetkinddenaamtegeven.hetvertrekvandetermijnwasdekantmelding vandehomologatie. CharlotteDeRoo

9 !OVERGANGSRECHT!WAS!NODIG! Wat zegt dat overgangsrecht? Het oude artikel 319bis BW blijft van toepassing op erkenningen die hebben plaatsgehad voor 1 juli Er is dus opnieuw een rechtsgrond voor homologatie. Dit zal dus vandaag de dag niet meer moeten gebeuren voor de rechtbankvaneersteaanleg,maarvoordefamilierechtbank.tochkandeerkennerervoor opterenomeennieuweerkenningtedoenovereenkomstighetnieuwerecht.hijzalduseen nieuweerkenningdoenviaaangetekendebrief. Niet0gehomologeerde erkenningen gedaan vóór 1 juli 2007 blijven definitief wanneer ze vóór$25$januari$ bijtoepassingvanhetnieuweart.319bisbwalsdefinitiefwerdenbeschouwdeneen inschrijvingin die zin gebeurde in de geboorteakte of erkenningsakte! Als het de bedoelingwasvanzedefinitieftemaken,maarhetisnietgebeurd,blijftzedefinitief. 0 voorwerp waren van een gerechtelijke beslissing die oordeelde dat het homologatieverzoek onontvankelijk of zonder voorwerp was! Dit waren erkenningenvanmensendiegeprobeerdhaddenzeuitwerkingtelatenkrijgen,maar dit niet gelukt was doordat artikel 319bis was veranderd, kregen nu uitwerking en bleefdieuitwerkinggelden.! Deze overgangsregeling kijkt dus naar de bedoeling die de mensen hadden. Indien mensenzenunoguitwerkingwillenlatenkrijgenisditnunogsteedsmogelijk. b.onderzoeknaarhetvaderschap i.*arrest*9*augustus*2012:*incestueus*kind* Hetgaathieromeenincestueuskindtussenhalfbroerenhalfzus.Zijkunnennietmetelkaar trouwen (artikel 162 BW en mogen eigenlijk ook geen kinderen verwekken omdat deze gehandicapt kunnen zijn door de nauwe biologische band. Deze mensen wisten dit echter niet en krijgen drie kinderen. De mensen woonden wettelijk samen. Die kinderen hebben echter geen wettelijke afstammingsband, aangezien de erkenning ook niet mag voor kinderen verwekt tussen mensen waarvoor een absoluut huwelijksverbod geldt. De man verongeluktendenalatenschapvaltopen.diekinderenervenechterniks. Mengaathieropeenprocedure(postmortemtotgerechtelijkevaststellingvanvaderschap inleiden.deprocedurewordtingeleiddoordemoeder.dieprocedurekanechterookniet, wantartikel325bwverbiedtdit.!pvwordtgesteldengwhoordeeltdaterschendingis: Art.325BWschendtdeartikelen10en11vandeGrondwet,inzoverrehetderechterbij wie een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is ingediend, verhindert dat verzoek in te willigen indien hij (de rechter vaststelt dat de vaststelling van de afstammingovereenstemtmetdebelangenvanhetkind.! Wat moet de rechtbank van eerste aanleg hier doen in een grondwetsconforme interpretatie?devaststammingsbandmoet100%zekerwelwordenvastgesteld. Wat heeft dit arrest voor gevolgen voor andere mogelijke arresten? Er is een argument verdedigbaardatkanzeggendatmenditookvooranderemogelijkezakenmoettoepassen aangezien het toetsingsvoorwerp0 en de maatstaf gelijk is. Men zou er wel voor kunnen opteren om een nieuwe vraag te stellen, aangezien de verhouding tussen de partijen ook anderskanzijn(moeder0zoon,dochter0vader. CharlotteDeRoo

10 Heeft dit arrest gevolgen voor de context van artikel 321 BW? Het staat in de sterren geschrevendat,wanneererzo nerkenningwordtgevraagd,deabsdezeerkenningookniet mag acteren. Kan men deze interpretatie ook toepassen wanneer men de ABS zou dagvaardenwegensweigeringvanerkenningsakte?neen,menbaseertzichhiernamelijkop artikel321ennietop325.moetmendieabsookdagvaardenvoorfamilierechtbank?het resultaat zal zijn of men al dan niet afstamming kan vaststellen, maar an sich is het geen afstammingsprocedure. Het is een procedure die ertoe strekt om de ABS ertoe te verplichten iemand toe te laten een kind te erkennen. Men zal zich hiervoor tot de rechtbankvaneersteaanlegmoetenwenden. Wat zou het GwH hier dan zeggen als men geen copy paste mag doen van het hierboven staandearrest?artikel325kannietwordentoegepastwantverwijstnaarhij,derechter.de ABS kan de afstamming niet vaststellen. Men zou wel in het belang van het kind kunnen oordelendatdeerkenningpositiefisvoorhetkindenopdiemanierdeabsertoedwingen deerkenningvasttestellen. ii.*gwh*3*mei*2012k*toetsing*belang*kind*<*1*jaar*na*uitoefening*recht*van*verzet* Wiekanerverzetdoen?Demoeder,ofhetkindouderdan12.Hierisookaangevochtendat toetsingvanhetkindjongerdan1jaarwettelijknietmogelijkis.zelfdeuitspraakalsop16 december2010 iii.*gwh*7*maart*2013,*nr.*30/2013k*marginale*karakter*van*de*opportuniteitstoets*na*verzet* Doortebepalendatderechtbankdevorderingslechtsafwijstindiendevaststellingvande afstamming kennelijkstrijdigismetdebelangenvanhetkind schendtart.332quinquies, 2eerstelidBW,indiezingeïnterpreteerddathetderechterslechtseenmarginaletoetsing van het belang van het kind toestaat, art. 22bis, vierde lid van de Grondwet (= artikel 3 IVRK. IndeGWstaatzelfdatdebelangenvanhetkinddeeersteoverwegingenmoetenzijnendit geen marginale toetsing inhoudt. Het houdt een volledige toetsing in. Men toetst de belangen pas als er verzet wordt aangetekend door de moeder of het kind ouder dan 12 jaar. Men moet dus een volle toetsing doen, wat inhoudt dat er nog meer beoordelingsbevoegdheidaanderechterwordttoegekend.hetgwhheeftweltoegevoegd aan haar beslissing dat ook de belangen van andere partijen mee in overweging moeten worden genomen. Dit is niet simpel aangezien de belangen van het kind de eerste! overwegingmoetenvormen. Nu rijst natuurlijk de vraag of men deze beslissing kan uitbreiden naar artikel 329bis BW (gedingnatoestemmingsweigeringtoterkenning.ditkanvolgendprofnietomdatartikel 329bisBWnietgelijkisaanartikel332quinquiesBW.Ditzaleennieuwarrestvereisen,waar menmeebezigis.deuitkomstisvrijgoedtevoorspellen,aangezienmenhetnietkanmaken om in een ander geding tot vaststelling van de buitenhuwelijkse afstammingsband dit niet ongrondwettigteverklaren. iv.*gwh*20*maart*2014,*nr.*48/2014* Een magistraat uit het Brugse is verwekt door een klant van zijn moeder die prostituee is. Mensen zijn te weten gekomen wie de biologische vader is, maar deze man is overleden, alsook met de echtgenoot van de moeder. Deze hoerenloper heeft ook huwelijkse CharlotteDeRoo

11 kinderen,gekantzijntegendevaststellingvandeafstammingsbandenverzettenzichdoor alle mogelijke middelen. Zij voeren aan dat er bij de beoordeling van de vordering tot onderzoek naar het vaderschap geen rekening kan worden gehouden met de socio0 affectieve werkelijkheid (kind is verstoten geweest, bezit van staat (huwelijkse kinderen hebben dat, niet het andere, de rust der families, de rechtszekerheid van de familiale banden, het algemeen belang, de vaststaande feiten m.b.t. het tijdsverloop en de leeftijd vandebetrokkenpartijenendebelangenvandebetrokkenpartijen. In het geding naar onderzoek van het vaderschap primeert maar 1 ding en dat is de biologische werkelijkheid. Men kan andere zaken aantonen, maar als een DNA onderzoek voorligt,moetmendebandvaststellenopgrondvandebewijzendiedatonderzoekbiedt. De huwelijkse kinderen wilden dat men met die biologische realiteit geen rekening hield aangezieneenandererealiteitgoldvoordezekinderen. Hethofoordeelt:Dewetgevermoetbijhetuitwerkenvaneenregelinginzakeafstamming debevoegdeoverhedeninbeginseldemogelijkheidbiedenominconcretoeenafwegingte maken tussen de belangen van de verschillende betrokken personen, op gevaar af anders een maatregel te nemen die niet evenredig zou zijn met de nagestreefde wettige doelstellingen,maardatbeginselheeftgeenabsoluutkarakter.hetgeldtmetnamenietin devoorliggendesituatie,waarindewetgeverredelijkerwijzeheeftkunnenoordelen,binnen de grenzen van de voormelde appreciatiemarge, dat in een gerechtelijke procedure tot vaststellingvandeafstamminghetrechtvaneeniederopvaststellingvanzijnafstammingde overhand dient te krijgen op het belang, in het algemeen, van de rust v/d families en de rechtszekerheid v/d familiale banden en op het recht, in het bijzonder, v/d verwanten v/d biologischevaderomhunprivé 0engezinslevennietverstoordtezien.!HetGwHsprakzichduidelijkuitvoor!debiologischerealiteitookalzoudieanderesocio0 affectieverealiteitdesituatievananderekindereninhetgedrangbrengen. c.betwistingvaderschapechtgenoot i.*gwh*3*februari*2011k*bezit*van*staat*als*absolute*grond*van*nietkontvankelijkheid* De praktische toepassing van dit arrest is bijzonder onduidelijk. De basisregel is in 2007 ingevoerd.heeftmentemakenmeteenechtgenootvandemoeder,diezichgedragenheeft alsvadervanhetkind,kandezehetvaderschapnietbetwisten,ookalishijdebiologische vader niet. De socio0affectieve realiteit primeert duidelijk op de biologische werkelijkheid. Degegrondheidvandevorderingkomtnietaandeorde,aangezienaandeontvankelijkheid nietvoldaanis.debezitvanstaat,determijnen,..betreffenallemaaldeontvankelijkheidvan de vordering. Men mag in zulke zaken nog met 1000 DNA testen afkomen, daar wordt gewoonnietnaargekekenomdatdeontvankelijkheidvoorafgaataandegegrondheidvande zaak. In casu is er een geval die zich tien jaar lang gedraagt als vader van de kinderen, maar er geraaktbekenddathijnietdebiologischevaderisenhijlaat zijn kinderenvallenalseen baksteen en wil zijn vaderschap betwisten. Het GwH zegt dat de gegrondheid nooit beoordeeld kon worden als er bezit van staat is. Dit is echter een schending van de bescherming van het privéleven van de echtgenoot, als dit betekent dat hij nooit zijn vaderschapkanbetwisten. CharlotteDeRoo

12 Het Hof zegt: Art. 318, 1 BW schendt artikel 22 van de Grondwet in samenhang gelezen metartikel8evrm,inzoverredevorderingtotbetwistingvanvaderschapnietontvankelijk isindienhetkindbezitvanstaatheefttenaanzienvandeechtgenootvandemoeder. DeoverwegingenvanhetHof:Hetmogelijkbelangvanhetkindomhetbezitvanstaatte genieten,mag!het$niet$halen$op$het$legitieme$recht$van$de$echtgenoot$om$ten$minste$één$ gelegenheid te krijgen om het vaderschap te betwisten van een kind dat op grond van wetenschappelijke bewijzen niet van hem is (overw. B.8, gebaseerd op het arrest Mizzi t. Malta.Doorhetbezitvanstaatalsabsolutegrondvanniet0ontvankelijkheidintestellen, heeft de wetgever de socio0 affectieve werkelijkheid steeds laten prevaleren op de biologische werkelijkheid. De echtgenoot die te goeder trouw het socio0affectieve vaderschapheeftopgenomen,wordtopabsolutewijzeuitgeslotenvandemogelijkheidom zijnvaderschaptebetwistenomdatzijnhandelentegoedertrouwpreciesheeftbijgedragen totdetotstandkomingvandefeitendiedecriteriauitmakenvanhetbezitvanstaat.aldus bestaat voor de rechter geen enkele mogelijkheid om rekening te houden met de vaststaandefeitenendebelangenvanallebetrokkenpartijen.!moetmendemannuverplichtenomtegenzijnwiljuridischevaderteworden/blijven,of moetmentochnogmogelijkeuitwegenvoorzien?dithangtafvandesituatieenhetbelang vandekinderen.wanneerdebiologischevaderstaattespringenomvoordiekinderente zorgen,kanhetgoedzijnomhetvaderschapeffectieftebetwisten.indiendatnietzois,zou het mogelijk moeten zijn om de niet0biologische vader/echtgenoot vader te laten blijven. Wanneer men teveel aan de rechtszekerheid vasthangt zal men soms tot onrechtvaardige beslissingen moeten komen. Het doel van het nieuwe afstammingsrecht zal ertoe moeten leidenomderechtszekerheidteverzoenenmetoplossingenopmaat.!gevolgen 0 bezit van staat is geen absolute grond van niet0 ontvankelijkheid meer# (= # de# vordering is steeds ontvankelijk: volgens sommige auteurs moet de gegrondheid hieraltijdbehandeldworden.erwordtgehamerdinhetarrestdathetgeenabsolute grond van onontvankelijkheid meer is, maar dit wil niet zeggen dat het altijd ontvankelijk is. Er moeten gewoon uitzonderingen mogelijk zijn op die onontvankelijkheid,rekeninghoudendmetafwegingeninconcreto. 0 er moet op de niet0ontvankelijkheid een uitzondering kunnen worden gemaakt: rechtsonzekerheidistoegenomen,maarmenweetnietwatdeuitkomstzalzijn. 0 ruimtevoorbelangenafweginginconcreto Uitbreiding van de leer van het arrest van 3 februari 2011 naar andere titularissen: Er zijn procedures geweest waarin deze werden ingeleid door de meerderjarige kinderen ende beweerdebiologischevader.menheeftgewoonbovenstaandebeslissingherhaald. ii.*termijn*voor*de*echtgenootk*28*maart*2013* Het feit dat de echtgenoot maar 1 heeft na de ontdekking van het feit dat niet de (biologischevadervanhetkindis(artikel318, 2,lid1BWhoudtgeenschendinginartikel 22 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met artikel 8 EVRM in zoverre de echtgenootdevorderingtotbetwistingvanvaderschapmoetinstellenbinneneenjaarnade ontdekkingvanhetfeitdathijnietdevaderisvanhetkind. CharlotteDeRoo

13 Deinterpretatievanhetbegrip feit behoorttotdebevoegdheidvanderechtertengronde, dieeenruimeappreciatievrijheidheeft.nietsbeletomhettijdstipvandeuitkomstvaneen door de rechter bevolen DNA0onderzoek als startpunt& van& de& termijn& van& één& jaar& te& beschouwen.! Wat was hier de feitenconstellatie? Men had te maken met een man die op de zitting bekende dat hij al vier jaar wist dat hij niet de vader was. Zijn vordering was dus eigenlijk verlopenaangezienhijditbinnenhetjaarhadmoeteninleiden.derechtervroegofdeman dit zeker was, waarop deze antwoordde dat hij toch niet helemaal zeker was, waarop de rechtereendnaonderzoekbeval.deresultatenvanhetdnaonderzoekbevestigdenhet vermoedenvandeechtgenoot,waardoorderechterbeslistedatdemannogeenjaarheeft aangeziendetermijnvan1jaarbeginttelopennahetbekendwordenvanderesultatenvan hetdnaonderzoek. Deoudeennieuwetermijnenzijnanders.Watgeldtvoorkinderendiegeborenzijnonder het oude recht? Er geldt een overgangsbepaling die zegt: Echtgenoot kan het vermoeden van vaderschap betwisten binnen 1 jaar na de ontdekking van het feit dat hij niet de (biologischevadervanhetkindis,zelfsindienermeerdan1jaarzouverstrekenzijnsinds degeboorteofdeontdekkingv/dgeboorte(art.25, 4wet1juli2006. iii.*termijn*voor*de*man*die*het*vaderschap*opeist* Dezemanheeft1jaarnadeontdekkingvanhetfeitdathijde(biologischevadervanhet kind is. Ook hier geldt een overgangsrecht: Man die het vaderschap opeist kan het vermoeden van vaderschap betwisten gedurende een termijn van 1 jaar vanaf de inwerkingtredingvandenieuwewet(1juli2007,zelfsindienermeerdan1jaarverstreken zouzijnsedertdegeboorteofdeontdekkingvandegeboorte(art.25, 1wet1juli2006. Opdatumvanvandaagheeftdiemandatrechtnietmeer. iv.*termijn*voor*het*kind* Hetvaderschapkanwordenbetwisttenvroegsteopde12deverjaardag,tenlaatsteopde 22steverjaardagofbinnen1jaarnadeontdekkingvanhetfeitdatdeechtgenootzijnvader nietis(art.318, 2,eerstelidBW.Deouderskunnennietoptredenq.q.hetminderjarige kind:hetvorderingsrechtvandeminderjarigetussen12en18jaardientvia(zijnvoogdof een voogd ad hoc te worden uitgeoefend. Dit is het nieuwe recht en is dit zomaar van toepassing? Delphine Boël is namelijk veel vroeger dan 2007 geboren en er is geen overgangsmaatregel.hetouderechtbepaaldedatmenvanafde18 e verjaardagtotde22 e verjaardag(oudartikel332,lid5bweenvorderingkondeninstellen. Bijgebrekaanovergangsmaatregelmoetmendealgemeneprincipestoepassen: 0 onmiddellijkewerkingvandenieuwewet 0 voorrechtstoestandenvolledigontstaanenuitgedoofdonder#de#oude#wet#geldt#de# oude% wet%(kind% ouder% dan% 22% op% 1/7/2007% verwerft% geen% vorderingsrecht;% kind% dat% niet0vaderschap* meer* dan* 1* jaar* vóór* de* inwerkingtreding* van* de* wet* vernam* evenmin!delphineboëlvalthieronderwantzeheeftaltijdalgewetendatalbertii haarvaderwas!aldezetermijnenzijnvervaltermijnen,diedeopenbareorderaken,watwilzeggendatzij nietvatbaarzijnvoorstuitingofschorsingenenkelverlengbaarzijnbijovermacht. CharlotteDeRoo

14 v.*vervaltermijn*kind* *GwH*31*mei*2011* Dit is een arrest dat van belang kan zijn voor Boël aangezien 2 waarin de termijnen voor alle belanghebbenden bepaald zijn ongrondwettig wordt verklaard wegens schending van artikelen 10, 11 en 22 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de artikelen 8 en14 EVRM, in de hypothese dat het vaderschap van de echtgenoot noch met de biologische waarheid,nochmetdesocio0affectievewaarheidovereenstemt. Een kind had in casu de echtgenoot tot vader, maar biologisch en sociaal was dit niet zo. MenvonddatbijhetGwHergenmenheeftzichinallemogelijkebochtengewrongenom die betwisting toch mogelijk te maken. Het is zeer moeilijk te interpreteren wat hiermee moetwordengedaan,waardoordeoverwegingentochwelvrijbelangrijkzijn: 0 Door te bepalen dat een kind het vermoeden van vaderschap niet meer kan betwisten na[de wettelijke vervaltermijn], terwijl dat vermoeden met geen enkele biologische,nochsocio0affectieverealiteitovereenstemt,wordtopdiscriminerende wijze afbreuk gedaan aan het recht op de eerbiediging van het privéleven van dat kind. 0 Doordekorte[verval]termijnzouhetkunnendathetkindnietmeerbeschiktoverde mogelijkheid om zich tot een rechter te wenden die rekening kan houden met de vaststaandefeiten,alsookmethetbelangvanallebetrokkenpartijen,zonderdateen enanderkanwordenverantwoorddoordezorgomderustderfamiliestebewaren terwijl de familiale banden in casu onbestaande waren.! Men heeft willen vermijdendatdoordetoepassingvaneenbepaaldetermijnhetkindzichnietmeer totderechterkonwenden. Eigenlijkwashetincasueenprobleemvanovergangsrecht,maarmenheefthiergewoonde nieuwewetgevinginvraaggesteld. Hierwerdtochkritiekopgeuit 0 HetgeciteerdearrestKroonisirrelevantomdatindatarresthetvaderschapopgeen enkele manier kon betwist worden en dit hier wel kan, alleen dat de termijnen verstrekenzijn. 0 Art.318, 2BWbevatgeenverjaringstermijn 0 Derestderfamiliesiseenoverwegingvanalgemeenbelang 0 Phinikaridou0RS, geciteerd ter rechtvaardiging van de belangenafweging, gaat in essentieanderezin:datarrestmaakteenonderscheidtussengevallenwaarindewet niet toelaat te betwisten en mensen die te laks zijn om tijdig een vordering in te stellen. Men maakt dus een totaal verkeerde verwijzing. Men plakt een referentie van het EHRM bij hun argumenten, maar het kind har hier wel een vorderingsmogelijkheid,maarwasgewoontelaat.menpoogttemotiverenterwijler geenmotiveringis. Watzijndegevolgen? 0 Menmoetblijvenuitgaanvandeeenjarigevervaltermijn 0 Eenabsolutevervaltermijnisuitdenboze:eenuitzonderingmoetmogelijkzijn(maar enkelvoorweigeendaadwerkelijkebetwistingsmogelijkheidhad. CharlotteDeRoo

15 0 (soepelere interpretatie van overmacht? De overmacht moet wel gegrond zijn en restrictief in de verbintenisrechtelijke betekenis van het woord worden geïnterpreteerd. vi.*gwh*7*november*2013k*gebrek*aan*overgangsbepaling*i.v.m.*vervaltermijn*kind* Wat is hier gebeurd? Een tweeling werd geboren binnen het huwelijk in 1980 en hun juridischevadersterftin1999waarzijvangeërfdhebben.dekinderenzijnechterverwerkt door een huisvriend, die gestorven is in De tweeling vordert 1 maand na overlijden van de echtgenoot, de betwisting van zijn vaderschap met daarbij de gerechtelijke vaststelling vaderschap echtgenoot van hun biologische vader. De biologische vader was namelijkveelvermogenderdandejuridische. Deinterpretatievolgensderechtslaar(opslide74wordtongrondwettigbevondendoorhet GwH,waarom?Voorechtgenootenbeweerdebiologischevaderisereen overgangsbepaling die een vordering binnen 1 jaar na de ontdekking van het (niet0 vaderschapmogelijkmaakt,voorhetkindniet. In# die# zin# geïnterpreteerd# dat# het# een# kind# geboren# vóór1# juli# 2007# en# wiens# betwistingsrechtisvervallenniettoestaatdebetwistingsvorderinginteleidenwanneerhet na1juli2007hetniet0vaderschapontdekt,schendtart.318, 2,eerstelidBWdeartikelen Gw; in de tegenovergestelde interpretatie niet. Wat is de grondwetsconforme interpretatie? Kinderen geboren voor 1/7/2007 die pas na 1/7/2007 ontdekken dat hun juridischevader,nietdebiologischevaderis,moetennogeenjaarkrijgen.inwelkematekan Boël dit arrest aanwenden? Volgens de prof niet, omdat het hier gaat om kinderen die na 1/7/2007ontdekthebbendathunjuridischevadernietdebiologischevaderwaren. Gevolgen: 0 kinderen' geboren' vóór' 1' juli' 1985' moeten' de' betwistingsvordering nog kunnen inleidenbinnenhetjaarnadeontdekkingvanhetniet0vaderschap,diemoethebben plaatsgevondenopofna1juli2007.!vanwaardat1985?kinderengeborenin1985 zijn22in2007.voorkinderengeborenonderhetouderecht,stoptehunrechtopde 22 e verjaardag. 0 De doos van Pandora is op en voor de notaris belast met de verdeling van de nalatenschap(pen. vii.*gwh*29*januari*2014:*termijn*voor*de*man*die*het*vaderschap*opeist* 1jaarnadeontdekkingvanhetfeitdathijde(biologischevadervanhetkindis.!Houdt geenschendinginvandegrondwet viii.*gwh*20*maart*2014,*nr.*46/2014:*termijn*voor*de*moeder* 1jaarnadegeboorte:geenschendingvandeGrondwet d.betwistingvaderlijkeerkenning i.*gwh*7*maart*en*9*juli*2013,*19*september*en*25*september*2014* *Bezit*van*staat* Artikel330, 1,eerstelid,tweedezinBWschendtart.22Gw.,insamenhanggelezenmet art.8evrm,inzoverredevorderingtotbetwistingv/derkenningv/hvaderschapdoorde CharlotteDeRoo

16 mandiehetvaderschapvanhetkindopeist(arresten2013ofdoordeerkenner(arresten 2014, niet ontvankelijk is indien het kind bezit van staat heeft t.a.v. degene die het heeft erkend. Bezit van staat als absolute grond van niet0ontvankelijkheid is ongrondwettig, ondanks EHRM arrest Ahrens t. Duitsland(22/3/2012. De Duitse rechter mag de vordering van de beweerdebiologischevaderonontvankelijkverklareningevalertussendeerkennerenhet kind een ouder0kind relatie bestaat (geen schending van artikel 8 EVRM. Het GwH kon moeilijkhaareigenrsgaannegeren,diehiervoorwerdgewezen. ii.*bewijs*van*wilsgebrek*als*ontvankelijkheidsvoorwaarde*voor*de*vordering*van*de*erkenner* zelf* =grondwettigdoorarrestvan25september2014 iii.*termijn*voor*de*beweerde*biologische*vader* Devorderingvandemandiehetvaderschapopeist,moetwordeningesteldbinneneenjaar nadeontdekkingvanhetfeitdathijdevaderis(art.330, 1,lid4BW.Dezemogelijkheid bestondtot1juli2008voorkinderengeborenvoor1juli2007(art.25, 1W.1/7/2006. Hetfeitdatditmaar1jaaris,isgeenprobleem,nochinhetlichtvaneerbiedigingvanhet privélevenvandebeweerdebiologischevader,nochvoordeprevalerendebelangenvanhet kind. Het probleem zit hem in het vertrekpunt van de vervaltermijn voor de beweerde biologische vader. De termijn is een jaar na de ontdekking! van het feit dat de man de biologische vader was. De termijn kan al verstreken zijn vooraleer men de betwiste erkenningheeftplaatsgevondenof!vooraleermenweetdathetkinderkendis. GwH6april2011:Art.330, 1,vierdelidBWschendtdeartikelen10011Gw.,inzoverrede daarin bepaalde vervaltermijn door de persoon die de afstamming opeist, kan aanvangen vooraleerdebetwisteerkenningplaatsvindt.!gevolgen: 0 eenjarige vervaltermijn voor de beweerde vader kan nooit vroeger beginnen lopen danopdedagvandeopmaakvandeerkenningsakte 0 zelfde redenering voor de betwisting van een moederlijke erkenning door de beweerdemoeder. GwH5/12/2013en17/7/2014:Art.330, 1,vierdelidBW(enart.25, 1wet1juli2006 schendt de artikelen Gw., in zoverre de daarin bepaalde vervaltermijn door de persoondiedeafstammingopeist,kanaanvangenvooraleerhijkennisheeftkunnennemen vanhetfeitdatdebetwisteerkenningheeftplaatsgevonden.!gevolgen: 0 eenjarige vervaltermijn voor de beweerde vader kan nooit vroeger beginnen lopen danopdedagwaarophijkennisheeftgenomenv/derkenning 0 Het wettelijke vertrekpunt is enkel nog relevant bij ontdekking van het eigen biologischevaderschapnaontdekkingvandeerkenning. CharlotteDeRoo

17 e.besluit 0Adequaatadviesinafstammingszakeniseenbijzondermoeilijkeopdrachtgeworden. 0Permanentewaakzaamheid/opvolgingisgeboden. 0 Door de rechtspraak van het GwH zijn bijkomende vorderingsmogelijkheden gecreëerd, metbelangrijkerepercussiesvoorheterfrecht. 0 Het GwH lijkt het afstammingsrecht te willen hervormen vanuit individualistisch perspectief,maarverantwoordtzijnredeneringonvoldoende 0 rechtspraak van het EHRM verplicht geenszins tot belangenafweging in elke afstammingsprocedure 0 De wetgever moet rechtszekerheid creëren via afstammingswetgeving waarin het belang vanhetkindverdisconteerdzit CharlotteDeRoo

18 LES2:DRAAGMOEDERSCHAP(23/02/20150TomWynant HOOFDSTUK!2:!DRAAGMOEDERSCHAP!(verticale!relatie! A.!Wat!is!draagmoederschap?!! I.#Begrip:#3#essentiële#verbintenissen#voor#conceptie# Dedraagmoederverbindterzichtoeomeenkindtotbijdegeboortetedragen(1,hetkind aftestaannadegeboorte(2endewensoudersverbindenzichertoeomhetkindinhun gezin op te nemen (3. Het is zeer belangrijk dat die drie verbintenissen er zijn voor de verwekking.indienniet,spreektmeneerdervaneenpre0adoptieverklaring. II.#LaagC#versus#hoogtechnologisch# Laagtechnologischdraagmoederschapbetekentdatdedraagmoederookgenetischverwant is met het kind dat ze draagt. Deze zwangerschap komt er door kunstmatige inseminatie. Menhoeftnietnoodzakelijknaareenziekenhuistegaanhiervoor.Dedraagmoederkanook gewoongemeenschaphebbenmetdevaderofzelfhetzaadbijhaarinbrengen. Hoogtechnologisch draagmoederschap betekent dat de draagmoeder niet verwant is met hetkindenhierisnatuurlijkwelivfvoornodig. III.#Commercieel#versus#altruïstisch# Wanneer een draagmoeder overgaat tot commercieel draagmoederschap streeft de draagmoeder winst na. Ze zal vergoed worden voor de kosten die ze maakt tijdens haar zwangerschappluseenextravergoedingvoorhetzwangerzijn(strafrechtelijkverbodenin BE. Bij puur altruïstische beweegredenen is men gewoon zwanger om andere mensen te helpen. IV.#Beweegreden?# Hangt samen met commerciële of altruïstische gedragingen. Het kan ook zijn dat een draagmoedereenseenzwangerschapwilervarenzonderdatzezelfmoederwilzijn.langs dekantvandewensouderskanhetzijndathetprofessioneelnietmogelijkisofmoeilijkis om zwanger te zijn (drukke carrière, lichaam is belangrijk voor de job. Seksuele geaardheidkanookmeespelen:homokoppels. B.!Status!quo!in!België! I.#Juridisch#vacuüm#!#Rechtsonzekerheid# InBelgiëisgeenwetgeving.Hetparlementhierisaleentijdjemeebezig,maarmengeraakt ernietuit.departijenwetennietwatzemoetendoen. II.#Wetsvoorstellen#problematisch# Erzijnwetvoorstellengeweest,zowelindevorigealsindehuidigelegislatuur.Drievande vierhuidigevoorstellenhoudengewooneenstrafrechtelijkverbodin.volgenswynantisdit problematisch omdat men uitgaat van een makkelijkheidsoplossing en men de realiteit negeert. Wat maakt ze nog problematisch? Soms wordt politiek gezien een beleidskeuze gemaakt, maar trekt men dat niet door in de wetsvoorstellen. Men laat bijvoorbeeld CharlotteDeRoo

19 laagtechnologischdraagmoederschaptoe(politiek,maarmenverbiedthetwettelijkgezien. Hetgebeurtookdatmennaareenwetsartikelverwijstdatallangisopgeheven. III.#Gevolg:#beroep#doen#op#gemeen#recht# a.afstammingsrecht b.adoptierecht c.verbintenissenrecht d.gezondheidsrecht e.strafrecht f.internationaalprivaatrecht g.. Vb.Jeugdbeschermingsrecht. C.!Draagmoederschap!in!België! I.#Baby#D.## Momenteel verblijft baby D nog steeds bij de Nederlandse wensouders, ook al is duidelijk geblekendatdebelgischewensvaderwelgenetischdevaderis.babydwordtdezeweek10 jaar. II.#Baby#Samuel# Homokoppel maakt gebruik van een Oekraïense draagmoeder, maar men krijgt geen toestemming om het kind mee naar België te nemen met als gevolg dat het kind enkele jarenineenweeshuisheeftdoorgebracht. III.##Praktijk# 0 Hetgebeurtondanksjuridischeonzekerheid,minstensin4centra!HetUZinGent, UZAntwerpen,UMCSint0PieterinBrusselenLaCitadelleinLuik. 0 Schatting: hoogtechnologischedraagmoederschappeninafgelopen20jaar. Dit gaat enkel over de hoogtechnologische zwangerschappen. We mogen er van uitgaan dat de laagtechnologisch zwangerschappen hier niet bijstaan en dat er waarschijnlijk ziekenhuizen zijn die de procedures wel doorvoeren, maar hier niet transparantoverzijnwegensderechtsonzekerheid. 0 MAAR:waarschijnlijkmeert.g.v.gebrekaantransparantie CharlotteDeRoo

20 III.#De#lege#lata:#welke#rol#speelt#het#huidig#recht#bij#draagmoederschap?# a.oorspronkelijkeafstamming Juridisch*moederschap*(mater*semper*certa*estK*artikel*312,* 1*J *57,2 *BW* Volgensonshuidigrechtis demoederaltijdzeker.hetcriteriumdatinonsrechtgebruikt wordt is de bevalling. Het genetisch aspect speelt geen enkele rol. Het is een absoluut beginsel,metalsgevolgdatdedraagmoederoponbetwistbarewijzedejuridischemoeder is. i.*kan*dit*moederschap*betwist*worden?*(artikel*312,* 2*BW* Eigenlijkniet,maareriseenmogelijkheiddieindewetstaatopgenomen. 0 Ontvankelijkheid: onder andere bezit van staat. Dit speelt bij draagmoeder op zich geenprobleemomdatdedraagmoederzichnietzalgedragenalsmoederendatdit ookduidelijkisnaardebuitenwereldtoe. 0 Gegrondheid: Men moet bewijs van niet0bevalling leveren! Valt niet te bewijzen, omdatzeweldegelijkbevallenisvanhetkind. ii.*betwisting*ex*art.*312,* 2*BW*kan*WEL*een*rol*spelen*wanneer*wensmoeder*onterecht*in* geboorteakte*staat*(baby*j.* Bij Baby J. Sprak men van een geval van sis0kaart fraude. Wanneer men bevalt in het ziekenhuismoetmengeenidentiteitskaarttonenenvolstaatdesis0kaart,waaropgeenfoto staat. De draagmoeder ging dus met de sis0kaart van de wensmoeder naar het ziekenhuis zodatdewensmoederopdegeboorteaktekomttestaan.dedraagmoederstelthieropeen betwistingsvordering in tegen de wensmoeder. Het kind verbleef bij een pleeggezin vanaf het baby was dus de wensmoeder kon geen bezit van staat aantonen en op vlak van gegrondheid kon ook aangetoond worden dat er wel degelijk bevalling is geweest. Het vaderschap stond ook vast op grond van de vaderschapsregeling. MAAR omdat het moederschap succesvol betwist werd, speelde ook de vaderschapsregel niet meer en had baby J. Geen ouders meer. De draagmoeder heeft het kind vervolgens dus moeten erkennen. Wanneer het vaderschap betwist wordt door de vermeende vader, wordt hij automatischdejuridischevader,maarwanneerhetmoederschapbetwistwordtgebeurtdat niet. iii.* Indien* art.* 312* BW* niet* speelt* (bv.* na* anonieme* bevalling* in* het* buitenland** "*moederlijke*erkenning*(art.*313*bw* 0 KanNIETprenataalaangezienhierhetprincipematersempercertaestmeespeelt. 0 Evt. Toestemmingsvereiste van juridische vader(vb. Omdat de wensvader het kind eersterkendheeft. iv.* Bij* anonieme* bevalling* is* ook* gerechtelijke* vaststelling* moederschap* (art.* 314* BW* mogelijk*bewijs:* * 0 Bezitvanstaatkanvolstaan.Wanneerdewensmoederzichgedraagtalsdemoeder endesocialeomgevingziethaarookalsdemoederkanzijbewijzendatzeookde juridischemoederis. 0 Alle wettige middelen (! kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een DNA onderzoek,maarzoalsgezegdzijngenetischegegevensirrelevantbijmoederschap. CharlotteDeRoo

21 v.* Gerechtelijke* vaststelling* ex* art.* 314* BW* kan* ook* een* rol* spelen* wanneer* wensmoeder* onterecht*in*geboorteakte*staat*( inschrijving*onder*valse*namen *!*SisKkaart*fraude!* Wat is het voordeel in Vgl. met betwisting ex* art. 312 BW. Een succesvolle gerechtelijke vaststellingleidtautomatischooktoteensuccesvollebetwistingvanhetmoederschap,wat ervoorzorgtdatergeenleemteisendedraagmoederookdirectdejuridischemoederisen hetkinddus,zoalsbijbabyj.,nietevenouderloosis. Vaderschap* i.*hypothese*1:*draagmoeder*is*gehuwd* 0 Art.315BW:vermoedenvaderschapechtgenoot 0 Kanbetwistworden(Art.318BW o Doormoeder,vader,vermeendevaderenkind o Bezitvanstaat(MAAR:GwH o Kanprenataal!Heeftalsvoordeeldatdeechtgenootvandedraagmoeder nooit juridisch vader zal geweest zijn, zodat de wensvader direct bij de geboortevaderwordt. o Bewijs:bewijsvanbiologischniet0vaderschapechtgenoot(hiervolstaatDNA0 testwel+vermeendevadermoetbiologischvaderschapaantonen(enkelen alleen wanneer de wensvader de vordering heeft ingesteld. Wanneer de wensvaderdusweetdathetkindverwektisdooreenspermadonorzouhet niet slim zijn dat hij de vordering instelt aangezien de vordering dan ongegrondzouzijn. o Probleem: bijzonder onontvankelijkheidsgrond ex. Art. 318, 2 BW: in geval van toestemming echtgenoot tot voortplantingsdaad. De ziekenhuizen gaan indepraktijkaltijdeentoestemmingsdocumentgebruiken.menzaldusalle partijen een document voorleggen dat zij akkoord gaan met de procedure. Ookdeechtgenootvandedraagmoedergaatdatdocumentondertekenen. o Praktijk: wat met instemming met draagmoederschap door de echtgenoot van de draagmoeder? Derechtspraak heeft hier al een aantal uitspraken gedaan waarin ze zeggen dat het artikel bedoeld is om de wensouders te beschermen,zoalsineensituatiewaarinmengebruikmaaktvaneensperma donor. Wanneer men een gewone IVF cyclus gaat doorlopen, zorgt dat documentervoordatdiebiologischevadergeenvorderingkaninstellen. ii.*hypothese*2:*draagmoeder*is*ongehuwd*of*anonieme*bevalling*in*het*buitenland* 0 Vaderlijkeerkenning(319BW o Prenataal of postnataal (prenataal voordelig omwille van eventuele erfrechtenenfamilienaam o Toestemmingsvereiste van juridische moeder: kan in de situatie waarin de wensmoederhetkindeersterkendheeft. 0 Gerechtelijkevaststellingvaderschap(Art.322BWismogelijk o Gedwongenofvrijwillig!Gedwongenkanvoorvallenindesituatiewaarbij het kind geboren wordt met een zware handicap en de wensvader weigert omietsmethetkindtemakentehebben.hierkandedraagmoederdaneen gerechtelijkeproceduretoterkenninginstellen. o Verzet kan aangetekend worden door de draagmoeder. Indien niet kan een gerechtelijkevaststellingtotvaderschapgebeuren. CharlotteDeRoo

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T Rolnummer 4725 Arrest nr. 172/2009 van 29 oktober 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 323 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van kracht vóór de opheffing ervan bij artikel

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Toelichting Dames en Heren, Ingediend door Sonja Becq Steeds meer kinderen worden opgevoed

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

Rolnummer 5609. Arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 A R R E S T

Rolnummer 5609. Arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 A R R E S T Rolnummer 5609 Arrest nr. 165/2013 van 5 december 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

Rolnummer 4097. Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T

Rolnummer 4097. Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T Rolnummer 4097 Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4957 Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Rolnummer 4875. Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T

Rolnummer 4875. Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T Rolnummer 4875 Arrest nr. 144/2010 van 16 december 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 329bis, 2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

Rolnummer 1777. Arrest nr. 138/2000 van 21 december 2000 A R R E S T

Rolnummer 1777. Arrest nr. 138/2000 van 21 december 2000 A R R E S T Rolnummer 1777 Arrest nr. 138/2000 van 21 december 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING

DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING INHOUD Voorwoord.............................................. xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING Patrick Senaeve....................................... 1 HOOFDSTUK I. SITUERING..............................................

Nadere informatie

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters )

JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK ; 96507/FA RK ; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) JPF 2012/161 Rechtbank Dordrecht 30 mei 2012, 96504/FA RK 12-7108; 96507/FA RK 12-71111; LJN BW7709. ( mr. Haerkens-Wouters ) [Verzoekster] te [adres verzoekster], verzoekster, advocaat: mr. M. Huisman

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 INHOUD Voorwoord xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING PATRICK SENAEVE 1 HOOFDSTUK I. SITUERING 3 HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 1. Titularissen 5 2.

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie:

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie: Dossier Draagmoeder Een draagmoeder is een vrouw die zwanger is voor een ander: de wensouder(s). De draagmoeder staat het kind na de geboorte af aan de wensouders. Niet-commercieel draagmoederschap is

Nadere informatie

Rolnummer 5369. Arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T

Rolnummer 5369. Arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T Rolnummer 5369 Arrest nr. 30/2013 van 7 maart 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 332quinquies, 2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag datum 2 maart 2010 doorkiesnummer

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 46/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 46/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5628 Arrest nr. 46/2014 van 20 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318, 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Nadere informatie

Rolnummer 5517. Arrest nr. 139/2013 van 17 oktober 2013 A R R E S T

Rolnummer 5517. Arrest nr. 139/2013 van 17 oktober 2013 A R R E S T Rolnummer 5517 Arrest nr. 139/2013 van 17 oktober 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te

Nadere informatie

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T

Rolnummer 3739. Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T Rolnummer 3739 Arrest nr. 79/2006 van 17 mei 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 413bis tot 413octies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5847 Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-2 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het

Nadere informatie

Rolnummer 1041. Arrest nr. 67/97 van 6 november 1997 A R R E S T

Rolnummer 1041. Arrest nr. 67/97 van 6 november 1997 A R R E S T Rolnummer 1041 Arrest nr. 67/97 van 6 november 1997 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 370, 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Jeugdrechtbank te Luik.

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 16/2014 van 29 januari 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 16/2014 van 29 januari 2014 A R R E S T Rolnummer 5565 Arrest nr. 16/2014 van 29 januari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T

Rolnummer 4792. Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T Rolnummer 4792 Arrest nr. 65/2010 van 27 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4, 2, en 6, 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,

Nadere informatie

Familierecht (1) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (1) Jeroen De Mets 1

Familierecht (1) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (1) Jeroen De Mets 1 Familierecht (1) 1. AFSTAMMING... 4 A. INLEIDENDE BEGRIPPEN... 4 1 Afstamming... 4 2 Bloedverwantschap... 5 3 Aanverwantschap... 5 4 Graden... 5 B. AARD EN BRONNEN VAN HET AFSTAMMINGSRECHT... 6 1 Van openbare

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DEEL I GRONDBEGINSELEN VAN EEN EUROPEES PERSONEN- EN FAMILIERECHT GEFORMULEERD VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE MENSENRECHTEN...1 INLEIDING...3 HOOFDSTUK I. SITUERING VAN HET ONDERZOEK...4

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 SEPTEMBER 2011 C.10.0619.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0619.F 1. O. P., 2. S. P., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. B., 2. F. B., in tegenwoordigheid

Nadere informatie

Rolnummer 6120. Arrest nr. 18/2016 van 3 februari 2016 A R R E S T

Rolnummer 6120. Arrest nr. 18/2016 van 3 februari 2016 A R R E S T Rolnummer 6120 Arrest nr. 18/2016 van 3 februari 2016 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318, 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Franstalige Rechtbank van

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Uitspraak nr. WB 609-01-17-18 DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING Ministerieel besluit betreffende de beroepsprocedure met toepassing van artikel 29bis, 5, van de Vlaamse Wooncode betreffende de beslissing van de sociale huisvestingsmaatschappij met betrekking

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520

ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 ECLI:NL:RBNHO:2013:10520 Instantie Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 12-11-2013 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 187067 / FA RK 11-3921 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

HET CONCEPT VADERSCHAP

HET CONCEPT VADERSCHAP HET CONCEPT VADERSCHAP - INLEIDING... 1 - DEEL I. De afstamming langs vaderszijde... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. GRONDWETTELIJK HOF VS. EHRM... 3 1. Bezit van staat... 4 1.1 Begrip... 4 1.2 Rol in betwistingsprocedures...

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4836 Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 12 oktober 2015

Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 12 oktober 2015 Familierechtbank Brussel (Ned.), vonnis van 12 oktober 2015 Betwisting van vaderschap en vaststelling van vaderschap Internationale bevoegdheid Artikel 61 WIPR Belgische rechters Toepasselijk recht Artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2012:25290

ECLI:NL:RBSGR:2012:25290 ECLI:NL:RBSGR:2012:25290 Instantie Datum uitspraak 12-11-2012 Datum publicatie 19-11-2013 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 422786 FA RK 12-5036 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T

Rolnummer 2525. Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T Rolnummer 2525 Arrest nr. 134/2003 van 8 oktober 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 371 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458

ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 ECLI:NL:RBASS:2011:BP3458 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 07-02-2011 Zaaknummer 82435 FA RK 10-2820 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Personen-

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 1924 Arrest nr. 81/2001 van 13 juni 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 135, 3, van het Wetboek van Strafvordering, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 353 Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam

Nadere informatie

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit

Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit Wet van 10 mei 2007 betreffende de transseksualiteit (BS 11 juli 2007) Hoofdstuk I Algemene bepaling Artikel 1 Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk Il

Nadere informatie

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Machteld Vonk Inleiding Eindelijk is het zover: de regering is gekomen met een conceptwetsvoorstel om het ouderschap van lesbische paren te regelen.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 MAART 2011 C.10.0531.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0531.F B. A., Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. P. F. en, 2. D. C., Mr. Michel Mahieu, advocaat

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Betwisting van de vaderlijke erkenning

Betwisting van de vaderlijke erkenning Betwisting van de vaderlijke erkenning Isabelle Kamp Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Patrick Senaeve en Mevr. Tine Vercruysse 1. INLEIDING In deze paper gaan we het hebben over de betwisting

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het ontstaan van het moederschap van rechtswege van en de mogelijkheid van erkenning door de vrouwelijke partner van de moeder MEMORIE VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel I. Verticale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel I. Verticale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel I Verticale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Afstamming Deel I Verticale

Nadere informatie

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/

JURIDAT. Nummer : Rep. : 2010/ JURIDAT Nummer : Rep. : 2010/ Zitting van : 10 maart 2010 Eindarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANT- WERPEN, 3e KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen : In zake

Nadere informatie

Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap. 1. Inleiding

Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap. 1. Inleiding Meerouderschap- en gezag Regeling ten behoeve van Staatscommissie Herijking ouderschap 1. Inleiding In april 2014 heeft de ministerraad op voorstel van de toenmalige staatssecretaris van Veiligheid en

Nadere informatie

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T

Rolnummer 618. Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T Rolnummer 618 Arrest nr. 65/94 van 14 juli 1994 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 JUNI 2015 P.15.0622.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0622.N M A H, inverdenkinggestelde, aangehouden, eiser, met als raadsman mr. Hans Rieder, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Rolnummer 2499 Arrest nr. 20/2003 van 30 januari 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Gent.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties

Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 1. Inleiding De lessen bevatten, op updates in de rechtspraak na, geen zaken die niet in het boek staan, maar

Nadere informatie

Meemoederschap, afstamming en naam

Meemoederschap, afstamming en naam Meemoederschap, afstamming en naam Maurice Goffart maurice.goffart@stad.antwerpen.be maurice@vlavabbs.be 03 338 98 51 0474 96 98 79 www.vlavabbs.be/meemoeder Afstamming van de meemoeder Aanpassingen burgerlijk

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2004:AR8882

ECLI:NL:GHARN:2004:AR8882 ECLI:NL:GHARN:2004:AR8882 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 21-12-2004 Datum publicatie 13-01-2005 Zaaknummer B04/635 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Cassatie:

Nadere informatie

Rolnummer 5508. Arrest nr. 147/2013 van 7 november 2013 A R R E S T

Rolnummer 5508. Arrest nr. 147/2013 van 7 november 2013 A R R E S T Rolnummer 5508 Arrest nr. 147/2013 van 7 november 2013 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 1 juli

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011

Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011 Rechtbank van eerste aanleg Brussel, vonnis van 15 februari 2011 Draagmoederschap Erkenning Oekraïense geboorteakte Artikel 27 WIPR Belgische openbare orde Mère porteuse Reconnaissance d un acte de naissance

Nadere informatie

» Samenvatting. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr.

» Samenvatting. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr. JPF 2011/36 Rechtbank 's-gravenhage 14 september 2009, 327692/FA RK 08-10420; LJN BK1197. ( mr. De Wit mr. Don mr. Zonneveld ) Mr. A.R.M. van Kempen, advocaat, kantoorhoudende te Amsterdam, in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Rolnummer 1711. Arrest nr. 61/2000 van 25 mei 2000 A R R E S T

Rolnummer 1711. Arrest nr. 61/2000 van 25 mei 2000 A R R E S T Rolnummer 1711 Arrest nr. 61/2000 van 25 mei 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 5 november 2015

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 5 november 2015 Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent), vonnis van 5 november 2015 Betwisting en vaststelling vaderschap 2 in 1-vordering Internationale bevoegdheid Artikel 61 WIPR Kind gewone verblijfplaats in

Nadere informatie

Rolnummer 1879. Arrest nr. 61/2001 van 8 mei 2001 A R R E S T

Rolnummer 1879. Arrest nr. 61/2001 van 8 mei 2001 A R R E S T Rolnummer 1879 Arrest nr. 61/2001 van 8 mei 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de

Nadere informatie

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T

Rolnummer 5678. Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T Rolnummer 5678 Arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 OKTOBER 2016 C.15.0533.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.15.0533.N 1. E. D., 2. E. D., 3. C. D., eisers, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP?

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? RoSa. Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? Inleiding Sylvia Sroka Door de wet van 13 februari 2003 1 werd het

Nadere informatie

Internationale afstamming en draagmoederschap

Internationale afstamming en draagmoederschap Internationale afstamming en draagmoederschap Ian Curry- Sumner 1 en Machteld Vonk 2 1. Inleiding Bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van een nalatenschap is het van groot belang om te

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 16 mei 2011 ADVIES 2011-265 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier

Nadere informatie

GS Personen- en Familierecht

GS Personen- en Familierecht GS Personen- en Familierecht Inhoudsopgave I. Afstamming... 2 II. Bijzondere onderhoudsplicht van ouders t.a.v. hun kinderen... 12 III. Adoptie... 18 IV. Geesteszieken: voorlopig bewind... 19 V. Minderjarigen...

Nadere informatie

» Samenvatting. » Uitspraak. Procedure. JPF 2010/63 Rechtbank 's-gravenhage 3 november 2008, 305989 FA RK 08-1672; LJN BG8815. ( Mr.

» Samenvatting. » Uitspraak. Procedure. JPF 2010/63 Rechtbank 's-gravenhage 3 november 2008, 305989 FA RK 08-1672; LJN BG8815. ( Mr. JPF 2010/63 Rechtbank 's-gravenhage 3 november 2008, 305989 FA RK 08-1672; LJN BG8815. ( Mr. Verbeek ) [De moeder] te [plaats] (Marokko), hierna te noemen: de moeder, advocaat: mr. M. Kaouass. Als belanghebbenden

Nadere informatie

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010

Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Rechtbank van eerste aanleg Gent, vonnis van 9 september 2010 Toepasselijk recht Betwisting van vaderschap Artikel 62, 1 WIPR Turks recht Uitzonderingsclausule van artikel 19 WIPR niet van toepassing Heropening

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt.

Hieronder volgt dus de beknopte verklaring van enkele termen die in de arresten van het Hof worden gebruikt. Kort lexicon tot nut van de rechtzoekende, waarin enige uitleg wordt gegeven van de meest gangbare geschreven rechtstaal van het Hof van Cassatie en van het parket bij dit Hof ( 1 ). Dit korte lexicon

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten

Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten Afdeling openbaarheid van bestuur 21 maart 2011 ADVIES 2011-102 over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Rolnummer 1970. Arrest nr. 117/2001 van 3 oktober 2001 A R R E S T

Rolnummer 1970. Arrest nr. 117/2001 van 3 oktober 2001 A R R E S T Rolnummer 1970 Arrest nr. 117/2001 van 3 oktober 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 370, 5, junctis de artikelen 346, eerste lid, en 368, 3, eerste lid, van het Burgerlijk

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 JANUARI 2014 F.12.0081.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.12.0081.F J. T., Mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van

Nadere informatie