Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2014"

Transcriptie

1 Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2014 Begrippen: - Bestuur: het bestuur van de Stichting Voedselbank Hellevoetsluis - VBH: Voedselbank Hellevoetsluis - DCR: Distributie Centrum Rotterdam, VBN: Voedselbanken Nederland - Cliënten: Huishoudens die zijn aangewezen op de steun van de Voedselbank - Perkstraat: de voormalige vestiging van de Voedselbank Hellevoetsluis in de Jacques Perkstraat 2 - Einsteinweg: de vestiging van de Voedselbank Hellevoetsluis aan de Einsteinweg INLEIDING Met dit jaarverslag wordt de gang van zaken beschreven met betrekking tot de Stichting Voedselbank Hellevoetsluis was een bewogen jaar. De gemeente Hellevoetsluis deelde mee dat het pand aan de Perkstraat gesloopt moest worden. De zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie leidde uiteindelijk naar het pand Einsteinweg 12, dat op 1 juni 2014 in gebruik werd genomen. Aanmelding in 2013 door VBH voor deelname aan het traject Voedselveiligheid zorgde in 2014 voor veel werk in de vorm van het opstellen van protocollen, de uitwerking van overzichten voor de temperatuurbeheersing en andere verplichtingen voor het behalen van een certificaat. De tweede helft van dit jaar werd met name gekenmerkt door een sterke toename van het aantal cliënten met een verblijfstatus uit Irak en Syrië. De vrijwilligers waren berekend op de toegenomen werkdruk. Het aantal mutaties in het vrijwilligersbestand bleef beperkt. Het kostte weinig moeite het aantal vrijwilligers op peil te houden. De ondersteuning van VBH door instellingen, bedrijven en particulieren was dit jaar weer iets groter dan in voorgaande jaren. Hierbij moet worden opgemerkt dat die steun steeds vaker vertaald moet worden in concrete voedselverstrekking aan cliënten en voor projecten. Sponsors blijken minder bereid VBH in de organisatiekosten te steunen. 2. ORGANISATIE De Stichting Voedselbank Hellevoetsluis is lid van de Vereniging Voedselbanken Nederland. De werkzaamheden worden uitsluitend verricht door vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoedingen, in welke vorm dan ook Vereniging Voedselbanken Nederland De Vereniging Voedselbanken Nederland (VBN) heeft zich in het verslagjaar verder ontwikkeld. Het aantal leden (aangesloten lokale voedselbanken) nam toe tot 158. In Houten is het centrale kantoor gevestigd met het servicebureau van VBN, waarin alle relevante specialismen zijn vertegenwoordigd. Het aantal vrijwilligers met gespecialiseerde kennis neemt hier nog steeds toe. Voedselbanken kunnen hier terecht met vragen en voor ondersteuning. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van het project Voedselveiligheid. Landelijke fondsen ondersteunen VBN bij sommige projecten. VBN houdt jaarlijks drie algemene ledenvergaderingen waar het bestuur van VBN verantwoording aflegt van haar werkzaamheden en waar het beleid wordt bepaald door de leden/aangesloten Voedselbanken. VBH wordt in deze vergaderingen vertegenwoordigd door een of meerdere bestuursleden Bestuur VBH In de loop van 2014 verliet Christa Baumeister het bestuur om persoonlijke redenen. Zij was een zeer gewaardeerde kracht die bijna vanaf het eerste uur heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van VBH. Per 31 december 2014 zag het bestuur er als volgt uit: - Jaap Piena (voorzitter) - vacature (vice-voorzitter) - Flip Gros (penningmeester) - Bep Bogaards (secretaris) - Ruud Kraaij (PR en fonds- en voedselwerving) Het bestuur kwam 10x bijeen in vergadering Team VBH De onderlinge afstemming en uitwisseling van informatie over de uitvoering van het werk van VBH vindt plaats in het Team VBH. Het gaat hierbij ook om de aansturing van de werkzaamheden m.b.t. de cliënten, de voedselinzameling en de voedselverstrekking. Het team was op als volgt samengesteld: - Trudy Groenendaal (coördinatie Uitvoering voedselverstrekking en winkelacties) - Gerda Gerritsen (coördinatie Intake en evaluatiegesprekken met cliënten) - Thed van Brussel (coördinatie Intake en evaluatiegesprekken met cliënten) - Theo Mertens (coördinatie voedselinzameling en transport) Leden van het team nemen als regel deel aan de bestuursvergaderingen. Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

2 2.4. Vrijwilligers De groep vrijwilligers bestond uit de bestuursleden, de leden van het team Einsteinweg 1 en de vrijwilligers met andere, specifieke taken op het gebied van: intake, transport, opslag en magazijn, inpakken, distributie, gastvrouw, website en klussen. In 2014 waren gemiddeld 40 vrijwilligers actief voor VBH. Mutaties: 8 vrijwilligers vertrokken en 9 nieuwe vrijwilligers sloten zich aan. Dit aantal is toereikend om alle werkzaamheden uit te voeren. Bij vacatures wordt zo nodig de Vrijwilligers Vacaturebank ingeschakeld. Vrijwilligers dienden bij aanvang van hun werkzaamheden een Geheimhoudingsverklaring te tekenen i.v.m. privacy van cliënten. Intakers dienden bovendien een VOG aan te vragen. Nieuwe vrijwilligers werden ingewerkt. Afhankelijk van hun taak vond training plaats. Praktische punten werden wekelijks met betrokkenen doorgenomen. Als daar aanleiding voor was werden vrijwilligers met bepaalde taken bijeengeroepen voor overleg. Na iedere bestuursvergadering werd een Nieuwsbrief gemaakt voor de vrijwilligers. Hierin werden zij geïnformeerd over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen VBH. Deze nieuwsbrieven werden ook op de website van VBH geplaatst. In januari werd de (interne) nieuwjaarsreceptie gehouden Intake en Evaluatie Bij een mogelijk nieuwe cliënt werd allereerst een intakegesprek gehouden in de Einsteinweg. Dit gesprek was bedoeld om vast te stellen of deze persoon (huishouden) in aanmerking kon komen voor een voedselpakket. Hierbij was bepalend de door VBN opgestelde lijst met normbedragen waaraan het besteedbare inkomen van een cliënt moet worden getoetst. Hierbij wordt rekening gehouden met bepaalde vaste lasten. Zie ook onder Cliënten. Gezien de vele aanvragen werden de gesprekken in de loop van het jaar gespitst: nieuwe aanvragen op donderdagochtenden en evaluatiegesprekken op vrijdagmiddagen. De cliënten komen dan hun voedselpakket ophalen en hebben op afspraak dan vooraf een gesprek over de stand van zaken m.b.t. hun financiële situatie. Door het grote aantal aanvragen is de tijd voor de gesprekken uitgebreid van 9:30 13:00 uur. We hebben te maken met veel Iraakse, Syrische vluchtelingen en veelal grote gezinnen. De niet goed Nederlands sprekende aanvragers komen met een tolk. Bij de start in Nederland hebben de buitenlanders gedurende drie maanden geen toeslagen. Afhankelijk van de situatie volgt na drie maanden of een half jaar een evaluatie bij deze mensen, er vanuit gaande dat de toeslagen dan wel geregeld zijn. Het intakegesprek werd door 2 vrijwilligers gevoerd. In het gesprek moesten aanvragers alle stukken m.b.t. de financiële situatie tonen. Op een formulier werden alle gegevens verwerkt en voorzien van een advies aan de coördinatoren Intake van VBH. De coördinatoren bepaalden na toetsing van de gegevens en op basis van het netto besteedbaar inkomen van de cliënt of deze in aanmerking kon komen voor een voedselpakket. Mede omdat het team van intakers haar taken zorgvuldig uitvoert werden in 2014 vrijwel alle adviezen door de coördinatoren gevolgd. Met bestaande cliënten vond periodiek een evaluatiegesprek plaats. Dit gesprek diende om vast te stellen of de financiële situatie van de cliënt wellicht zodanig was verbeterd dat de verstrekking van een voedselpakket kon worden beëindigd. Aan DCR werd periodiek het aantal cliënten doorgegeven met de gezinssamenstelling. Hierop gebaseerd wordt een evenredig deel van het daar ingezamelde voedsel beschikbaar gesteld. De Intake maakte de planning van de intake- en evaluatiegesprekken Ploeg Einsteinweg De overige vrijwilligers in de uitvoering maakten deel uit van de Ploeg Einsteinweg of Transport. De volgende taken werden onderscheiden: - Transport: het (vrijwel dagelijks) ophalen van voedsel in Rotterdam of wijde omgeving. - Magazijn: Het zorgvuldig (houdbaarheidsdatum en soort artikel) opslaan van voedsel dat niet na binnenkomst onmiddellijk wordt opgenomen in de wekelijkse pakketten. - Voedselpakketten: Het wekelijks (op donderdag en vrijdag) samenstellen van de verschillende pakketten, waaronder het afwegen en verpakken van losse voedingsmiddelen als aardappelen, groenten en fruit. De omvang is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de beschikbare voedingsmiddelen in die week. - Uitdelen: Het wekelijks op vrijdagmiddag uitdelen van de voedselpakketten aan de cliënten. - Overig: Het wekelijks schoonhouden van het pand en het daarin gebruikte materieel. Het opstellen van tafels, kratten en rollenbanken voorafgaande aan de verschillende werkzaamheden. 1 Waar over Einsteinweg 12 wordt gesproken wordt soms ook Jacq. Perkstraat 2 bedoeld. Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

3 3. CLIËNTEN De hulp van de Voedselbank is bedoeld om gezinnen een steuntje in de rug te geven bij het oplossen van hun financiële problemen en is tijdsgebonden. De maximum periode waarin hulp geboden kan worden is gekoppeld aan de maximum periode die geldt bij de schuldsanering. Gebleken is dat het soms een jaar duurt voordat iemand daadwerkelijk in de schuldhulpverlening terecht komt. De termijn van 3 jaar is daarom bij Voedselbanken en indien dit noodzakelijk is, incidenteel opgetrokken tot maximaal 4 jaar. Opmerking: Als deze cliënten te horen krijgen dat de pakketverstrekking zal worden beëindigd, terwijl zij misschien nog in de schuldhulpverlening zitten, levert dat vaak commotie op. Hierover wordt zo nodig contact gelegd met de Gemeente. De levensmiddelenpakketten zijn bedoeld als noodhulp en als aanvulling op het voedsel dat cliënten zelf kopen. Bij de toekenning van pakketten werd uitgegaan van de door VBN vastgestelde normbedragen. Het gaat hierbij om het besteedbaar inkomen dat mensen maandelijks over houden voor voeding, kleding e.d. Dus nadat vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en eventuele schuldenlast zijn betaald. Voor kosten van telefoon, internet en TV werd door VBN een bedrag van 60,00 als uitgave aangehouden. Eveneens mochten de eigen bijdrage ziektekosten als vaste kosten worden berekend. Vervoer werd in dit verband niet onder vaste kosten meegeteld. Kosten voor kinderen, waaronder schoolgeld, werden geacht uit de kinderbijslag te worden betaald. Bij het bepalen van het inkomen werden meegeteld alle netto inkomsten uit loon of uitkeringen, toeslagen, kindgebonden budget, alimentatie en kostgeld van inwonende kinderen. In 2014 gold dat het besteedbaar inkomen per huishouden onder de volgende normbedragen (per maand) moest liggen om in aanmerking te komen voor een levensmiddelenpakket. Deze normbedragen waren: Huishouden bestaande uit 1 volwassene: 180,- Als het huishouden uit meer personen bestond werd het normbedrag, voor zover van toepassing, verhoogd per extra volwassene vanaf 18 jaar: + 60,- kind tot 18 jaar: + 50, Aanmeldingen In Hellevoetsluis konden inwoners een aanvraag voor ondersteuning door VBH indienen via medewerkers van organisaties als SBO, Loket Budgethulpverlening, MaasDelta, Maatschappelijk werk, GGD, Diaconie van kerken, huisartsen, Stichting Leergeld enz Contacten met de Gemeente Dit jaar waren er contacten met de gemeentelijke afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Gedurende dit overleg kwamen we tot de conclusie dat gezien de raakvlakken die er zijn structureel overleg onontbeerlijk is. Door de uitwisseling van ervaringen met bepaalde cliënten kunnen onduidelijkheden mogelijk worden weggenomen Cliëntenbestand Het bestand kende wekelijks mutaties als gevolg van de komst van nieuwe cliënten en door de beëindiging van de ondersteuning bij cliënten waarvan het inkomen niet langer onder de normbedragen lag, dan wel hun financiële zaken op orde hadden gekregen, dan wel de maximum duur van de ondersteuning was verstreken. VBH telde aan het begin van het verslagjaar 170 cliënten (een jaar eerder 140), aan het einde van dit jaar bedroeg het aantal cliënten 180. Gevreesd wordt dat deze toename zich in 2015 nog zal voortzetten. De achtergrond van de mensen die de steun van de Voedselbank zoeken zijn ontslag, faillissementen, met name kleine zelfstandigen (ZZP-ers), ziekte, hypotheeklasten, scheidingen, combinaties van deze punten en vluchtelingen met een verblijfstatus. Hierin zijn begrepen cliënten die lang moeten wachten op een reguliere uitkering. Voor cliënten die in de schuldhulpverlening zitten werd voorheen een maximum duur van 3 jaar (regel VBN) aangehouden voor het beschikbaar stellen van voedselpakketten. Deze termijn kan incidenteel worden opgerekt naar 4 jaar nu regelmatig blijkt dat mensen soms een jaar moeten wachten voordat zij een regeling krijgen aangeboden. Bovendien proberen meer schuldenaren hun schulden zelf te saneren Ontwikkelingen Binnen VBN werd eerder aangenomen dat het cliëntenbestand binnen enkele jaren zal verdubbelen. In het Armoedesignalement van het SCP/CBS 2014 is deze prognose niet te herkennen. In de loop van 2014 is de economie weer iets aangetrokken en is ook de werkloosheid aan het dalen. In 2013 leek de piek in de armoedeproblematiek dan ook te zijn bereikt: ramingen wijzen op een lichte daling van de armoede in 2014 en Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

4 4. VOEDSELPAKKET Wekelijks werd voedsel opgehaald bij het DCR. De hoeveelheid van de verschillende artikelen was gebaseerd op het aantal voedselpakketten dat VBH nodig had, dit aantal was gebaseerd op de wekelijks opgestelde cliëntenlijst. De samenstelling van het pakket wisselde zo nu en dan sterk en was afhankelijk van het aanbod van de bedrijven die voedsel leveren. Het ging overwegend om artikelen met een langere houdbaarheid. In algemene zin moeten we constateren dat het aantal producten dat geleverd werd vanuit het DCR, dit jaar is afgenomen en niet toereikend was om een redelijk voedselpakket mee samen te stellen. VBH heeft een netwerk ontwikkeld van leveranciers die voor een redelijke aanvulling op het beschikbare voedsel zorgen. Contacten werden onderhouden met leveranciers van versproducten en producten die konden worden bewaard in de vriescel. Naast supermarkten, marktkooplui en tuinders zorgden instellingen en particulieren voor aanvoer van voedsel. Veel steun werd ondervonden van serviceclubs, kerken, een evangelische gemeente en scholen bij het vergaren van voedsel. Desondanks was een verdere aanvulling uit de eigen voorraad, verkregen uit o.a. de inzamelingsacties bij de plaatselijke supermarkten regelmatig noodzakelijk. Met de Voedselbank Spijkenisse werd wekelijks voedsel geruild. Door producten te ruilen konden beide Voedselbanken de variatie aan pakketten vergroten. Een belangrijke ondersteuning werd ervaren van de gemeente Hellevoetsluis toen een bedrag beschikbaar werd gesteld voor het regelmatig aanvullen van de pakketten met zuivel en andere versproducten. Binnen het uitdeelpunt werd een beperkte voorraad voedsel aangehouden voor noodgevallen, bijvoorbeeld indien een nieuwe cliënt werd geaccepteerd die nog niet kon worden opgenomen in de reguliere verstrekking Houdbaarheidsdata van voedsel De Voedsel- en Warenautoriteit heeft richtlijnen opgesteld waarbinnen charitatieve instellingen kunnen werken. De Voedselbanken houden hier strikt de hand aan. De wettelijke regels m.b.t. de houdbaarheidsdatum zijn onverminderd van toepassing op de producten welke worden ingezameld of aan cliënten uitgereikt. Zie ook onder punt 5, ontwikkelingen m.b.t. het voedsel Andere diensten aan cliënten Stichting De Tweede Kans Met de stichting De Tweede Kans onderhielden we ook het afgelopen jaar weer een uitstekende relatie. Enerzijds werden mensen die VBH kleding aanboden verwezen naar De Tweede Kans, anderzijds kregen cliënten de mogelijkheid kleding af te halen bij De Tweede Kans. Bovendien sponsorde De Tweede Kans VBH enkele keren met voedsel. Filmvoorstelling voor de kinderen van de voedselbank In de sinterklaasweek werden de kinderen op initiatief van Maasdelta in theater de Twee Hondjes verrast met de op Voorne opgenomen Sinterklaasfilm. Deze voorstelling, met de acteurs en presentjes werd zeer gewaardeerd door ouders en kinderen Ontwikkelingen m.b.t. het voedsel De voedselbanken zijn gehouden voorzieningen te treffen die er toe moeten leiden dat voor koel- en vriesproducten een gesloten koelketen ontstaat. Dit houdt in dat tussen de aflevering van voedsel in bijvoorbeeld Rotterdam, via het transport naar de lokale voedselbanken, tot aan de verstrekking aan een cliënt, het versproduct nooit boven de 4 komt en diepvriesproducten niet warmer dan Het transport kan gekoeld plaatsvinden door middel van een koelaanhanger waarna voedsel in het uitdeelpunt in de nieuw geplaatste koel-/vriesinstallaties kan worden opgeslagen. Naast deze technische kant dient een sluitende administratie te worden gevoerd over in- en uitgaande producten, de temperatuur moet bij iedere stap worden gemeten en vastgelegd en er dienen hygiënische regels te worden gevolgd. Binnen VBH is een werkgroep gevormd die de invoering van de koelketen bewaakt. In november 2013 heeft VBH zich aangemeld voor deelname aan het project Voedselveiligheid bij VBN. Tijdens dit traject kreeg VBH begeleiding door deskundigen van VBN om alle regels in acht te nemen van de procedure en zo in aanmerking te komen voor het certificaat zoals de Voedsel- en Warenautoriteit voorschrijft. Met dit certificaat (A-status) kan VBH rechtstreeks contact opnemen met de plaatselijke supermarkten voor het verkrijgen van versproducten. VBN heeft de aangevraagde subsidie gehonoreerd en ,00 beschikbaar gesteld om alle aanschaffingen te doen die noodzakelijk zijn om als VBH te voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het te behalen certificaat Voedselveiligheid. Het bestuur van VBH verwacht dat dit begeerde certificaat begin 2015 aan VBH zal worden verstrekt. Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

5 5. MIDDELEN VBH bediende zich in 2014 van de volgende middelen Vestiging VBH beschikte tot 1 augustus 2014 over het voormalige schoolgebouw aan de Jacques Perkstr.2. Op 1 juni 2014 is, na een maandenlange voorbereiding, het pand Einsteinweg 12 betrokken. Het pand moest geschikt gemaakt worden voor VBH. De volgende functies van het gebouw kunnen worden onderscheiden: - ruimte voor het sorteren van het voedsel en d.m.v. een rollenbank vullen van de kratten per cliënt, voorafgaande aan de verstrekking aan de cliënten op vrijdagmiddagen - magazijnruimte voor voedsel en non-food artikelen - vries- en koelcel t.b.v. opslag voedsel - vries- en koelkisten t.b.v. het uitdelen van voedsel op vrijdag - ruimte voor het wegen en verpakken van voedsel dat los wordt aangeleverd, zoals aardappelen, spruiten, uien etc. - koffiecorner voor de vrijwilligers - uitgifte balie/tafels voor het overpakken van de inhoud van kratten door cliënten in tassen en het administratief verwerken van de verstrekkingen - spreekruimte voor cliënten - kantoor en vergaderruimte. Inrichting Met behulp van financiële acties, donaties en giften, ook in natura, werd de apparatuur en inventaris aangeschaft of vervangen. I.v.m. het tevens uitgevoerde project Voedselveiligheid werd een belangrijke donatie ontvangen van VBN. Op 14 juni hielden we de Open dag in het nieuwe pand Vervoersmiddelen Met de eerdere donaties van zowel een bestelbus, een vrachtwagen met laadklep en een koelaanhanger is VBH goed in staat voedingsmiddelen op te halen. Alle transport van voedsel en de afvoer van verpakkingsmateriaal werd met deze vervoersmiddelen gedaan. Met behulp van financiële acties en donaties lukte het weer de wagens te beheren (belastingen en verzekeringen) te gebruiken (brandstof) en te onderhouden Website VBH en huisstijl VBH heeft eerder al gekozen voor het inpassen van alle uitingen aan de huisstijl van VBN. In dit verslagjaar werd vervolgens de nieuwe website in gebruik genomen In ontwikkeling zijn de bijpassende adressen voor de verschillende functies binnen VBH. 6. VOORWAARDEN waaraan Voedselbanken zich o.a. hebben te houden: - ontplooien geen commerciële activiteiten; - vragen geen vergoeding aan personen waarvoor het voedsel bestemd is; - het zijn vrijwilligersorganisaties die geen salarissen of daarop lijkende vergoedingen aan hun vrijwilligers betalen; - de persoonlijke gegevens van de cliënten zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden beschikbaar gesteld. 7. ACTIVITEITEN, INCIDENTEEL Naast de vaste en wekelijkse activiteiten werden de volgende incidentele activiteiten georganiseerd: Uitleg op scholen Regelmatig werd door een vrijwilliger uitleg gegeven over de voedselbank aan de kinderen van een aantal basisscholen in Hellevoetsluis. Met als resultaat dat er een actie van voedselinzameling werd gehouden in de scholen. Winkelacties Hellevoetsluis In mei werd gedurende twee vrijdagen een winkelactie gehouden steeds bij de helft van de supermarkten. In november hebben alle supermarkten met uitzondering van de JUMBO meegedaan met de inzamelingsactie. Bij Jumbo organiseren we op hun verzoek in verband met de vele acties die er in december bij hen waren een winkelactie aan het begin van het nieuwe jaar. Veel klanten van de winkels kochten een of meerdere artikelen voor de Voedselbank. Het resultaat leverde een respectabel aantal kratten voedsel op. De actie werd positief ontvangen door de klanten van de supermarkten. Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

6 8. CONTACTEN In 2014 waren de contactmogelijkheden met VBH als volgt geregeld: Bereikbaarheid op: donderdagen ( uur) en op vrijdagen ( uur) via telefoonnummer (voor inzamelen voedsel en uitdeelpunt) via telefoonnummer (voor aanmeldingen en afspraken intake) Contactpersoon Voedselbank (bestuurszaken): Jaap Piena Secretariaat: Hockeypad 40, 3223 EG Hellevoetsluis Website: Algemeen adres : Voor belangstellenden was de informatiefolder van VBH beschikbaar. 9. ONDERSTEUNING EN WAARDERING De gemeentelijke bijdrage in de huurkosten van de Einsteinweg was zoals ieder jaar onmisbaar. Voor de dekking van alle andere kosten moest een beroep worden gedaan op particulieren, organisaties en bedrijven/instellingen. Het gaat hierbij onder meer om overige huisvestingskosten, exploitatie van de bestelwagens, kosten administratie en telefoon en de vervanging van materieel. Sponsoring vindt plaats met geld, goederen en diensten. Het overgrote deel van de sponsoring heeft betrekking op de cliënten, namelijk in de vorm van voedsel, soms voedselpakketten (o.a. in de kerstperiode). Waardering voor VBH bleek uit de bereidheid van bedrijven, instellingen en particulieren, het werk van VBH te steunen. Op die manier lukte het de activiteiten van VBH in 2014 voort te zetten. Een en ander neemt niet weg dat het bestuur veel moeite moest doen om de begroting sluitend te krijgen. 10. SAMENVATTING Gemiddeld werden gedurende het gehele jaar wekelijks tussen de 170 cliënten (huishoudens begin van het jaar) tot 180 cliënten (aan het einde van het jaar) van een voedselpakket voorzien. - Het distributiepunt van DCR stelde in 2014 wekelijks voedsel beschikbaar. Dit was overeenkomstig de regeling slechts een deel van het benodigde voedsel. Door acquisitie en acties lukte het bijna iedere week om het benodigde aantal pakketten een redelijke basisinhoud te geven. - De activiteiten van de stichting VBH bestonden in het kort uit: het verzamelen en verdelen van voedsel het beoordelen van aanvragen van mogelijke cliënten het onderhouden van contacten met relaties het zoeken van sponsors. Het bestuur van de stichting Voedselbank Hellevoetsluis. Hellevoetsluis, 23 februari 2015 Jaap Piena (voorzitter) Bep Bogaards (secretaris) Stichting Voedselbank Hellevoetsluis postadres: Secretariaat Hockeypad EG Hellevoetsluis Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2013

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2013 Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis 2013 Begrippen: - Bestuur: het bestuur van de Stichting Voedselbank Hellevoetsluis - VBH: (Lokale) Voedselbank Hellevoetsluis - VBR: Regionale Voedselbank

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis Jaarverslag 2015 - Stichting Voedselbank Hellevoetsluis Begrippen: - Bestuur: het bestuur van de Stichting Voedselbank Hellevoetsluis - VBH: Voedselbank Hellevoetsluis - DCR: Distributie Centrum Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis

Jaarverslag Stichting Voedselbank Hellevoetsluis Jaarverslag 2016 - Stichting Voedselbank Hellevoetsluis Begrippen: - Bestuur: het bestuur van de Stichting Voedselbank Hellevoetsluis - VBH: Voedselbank Hellevoetsluis - DCR: Distributie Centrum Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad

Jaarverslag 2015. een project van Vrede voor de Stad Jaarverslag 2015 een project van Vrede voor de Stad Inhoudsopgave Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4/5 Jaarverslag Activiteitencommissie Voedselbank Spijkenisse e.o. 6/7 Financieel verslag Balans Voedselbank

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o.

Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Jaarverslag 2012 Voedselbank Spijkenisse e.o. Aantal pakketten In het afgelopen jaar is het aantal cliënten dat op of onder de armoede grens leeft, weer gestegen. Op 1 januari 2012 maakten wij voor Spijkenisse

Nadere informatie

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder.

Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Beleidsplan Voedselbank Kop van Noord 2017 en verder. Inleiding De stichting voedselbank Kop van Noord is in december 2009 opgericht. De activiteiten werden echter daarvoor reeds een aantal jaren uitgevoerd.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF

JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF JAARVERSLAG 2016 STICHTING VOEDSELBANK OOSTSTELLINGWERF In dit jaarverslag een overzicht van de gang van zaken in 2016. BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Nel van Burgsteden, voorzitter Janny Jonkers, secretaris

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in 2014. We hopen in 2015 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Jaarverslag 2014 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2014. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen:

Jaarverslag 2015. 2015 kan worden getypeerd als een jaar van enkele veranderingen: Jaarverslag 2015 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Ons bestuur 4. Onze vrijwilligers 5. Onze ondersteuners 6. Onze financiën *1 Inleiding 2015 kan worden getypeerd als een jaar van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoud

Jaarverslag 2014. Inhoud Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Onze hoofdtaak: voedselverstrekking 3. Onze (nieuwe) plek: Penningweg 20 4. Ons bestuur 5. Onze vrijwilligers 6. Onze ondersteuners 7. Onze belangstellenden 8. Onze

Nadere informatie

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild.

1. Het geven van voedsel, kleding en speelgoed aan mensen die dit zelf (bijna) niet kunnen kopen. 2. Het voorkomen dat goed voedsel wordt verspild. Voorwoord In dit verslag kijken wij terug op activiteiten en veranderingen die in onze voedselbank hebben plaats gevonden. Het jaar 2016 was voor ons een bijzonder jaar vanwege het vijfjarige bestaan van

Nadere informatie

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org

Goederenbank De Baronie is op de volgende manieren te bereiken. Website http://www.stillearmoede.org. E-mail gb@stillearmoede.org Goederenbank De Baronie is een particulier initiatief van Jan en Annita Kooijman uit Oosterhout. De status van eind december 2004 is dat er 6 vrijwilligers zijn en 40 à 50 deelnemers. De hele organisatie

Nadere informatie

De voedselbank Door : Mirte

De voedselbank Door : Mirte De voedselbank Door : Mirte Inhoud : De voedselbank 1. wat is de voedselbank?? 2. wanneer is de voedselbank opgericht?? 3. Wie mogen er bij de voedselbank komen?? 4. Wie werkt er bij de voedselbank?? 5.

Nadere informatie

Jaarverslag Groencertificaat.

Jaarverslag Groencertificaat. Jaarverslag 2016. Voor de voedselbank in Schiedam was het jaar 2016 een belangrijk jaar. We kunnen terugkijken op een jaar met hoogtepunten, zoals het behalen van het Groencertificaat, waaruit blijkt dat

Nadere informatie

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord

Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig. 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank Waalwijk de Rijglaars zo klein als kan, zo groot als nodig 8 september 2010, Wijktafel Sint Antoniusparochie / Bloemenoord Voedselbank = broodnodig! Ook in Gemeente Waalwijk (Sprang-Capelle

Nadere informatie

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012

Stichting. Voedselbank Elburg-Oldebroek. Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg-Oldebroek Aangesloten bij: Jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Elburg - Oldebroek, t Straatje 6, 8081 RN Elburg, Telefoon: 06-22508593; Fax: 0525-622209; Rabobank: 3010.05.818,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten

Jaarverslag 2013. Aantal voedselpakketten en cliënten Jaarverslag 2013 Terugkijkend op 2013 constateren we dat er in onze maatschappij heel veel zaken minder zijn geworden. Zoals, minder werkgelegenheid, minder zekerheden en minder geld in de knip. De consequentie

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2014 wederom op uw steun te kunnen rekenen. Voorwoord Dit is het jaarverslag van over het jaar 2013. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit en de interne organisatie. wordt mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen.

We willen u allen hartelijk danken voor uw (financiële) steun in We hopen in 2016 wederom op uw steun te kunnen rekenen. JAARVERSLAG 2015 Jaarverslag 2015 Voorwoord Dit is het jaarverslag van Voedselbank Noordwijk over het jaar 2015. Met dit verslag informeren we u over onze cliënten, de voedselpakketten, acties, publiciteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR"

Beleidsplan 2016 en verder MET ELKAAR VOOR ELKAAR Beleidsplan 2016 en verder "MET ELKAAR VOOR ELKAAR" "VAN AFWACHTEN NAAR PROACTIEF" Handelsweg Zuid 3 8251 JS DRONTEN sc@voedselbankdronten.nl www.voedselbankdronten.nl www.facebook.com/vbdronten www.twitter.com/vbdronten

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012

Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Inhoudelijk Jaarverslag Tilburgse Voedselbank 2012 Voorwoord. Het kalenderjaar 2012 was voor de Tilburgse Voedselbank een bewogen jaar. We ervaren meer waardering voor ons werk. Dit is voor ons hartverwarmend.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN.

JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. Ingeschreven KvK 09195492. Bankrekening 1084.65.527. ANBI Fiscaal nummer 8205.99.864. JAARVERSLAG 2013. STICHTING VOEDSELBANK MILLINGEN. DE VOEDSELBANK IN HET KORT. Voedselbank Millingen is sinds maart

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT

JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT JAARREKENING 2013 STICHTING VOEDSELBANK DORDRECHT 1 Exploitatie overzicht 2013 Het voor Voedselbank Dordrecht turbulente jaar 2013 ligt achter ons. In juli zijn wij begonnen met het verbouwen van de hal

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl secretaris@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN 2014

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank de Korenaar 2012 (inclusief jaarrekening)

Jaarverslag Voedselbank de Korenaar 2012 (inclusief jaarrekening) Jaarverslag Voedselbank de Korenaar 2012 (inclusief jaarrekening) Dit jaarverslag is ontleend aan het jaarverslag 2012 van Stichting IDO. Het IDO fungeert als koepelorganisatie voor Stichting de Korenaar,

Nadere informatie

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013

Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Bijlage 9 Toekenningscriteria voedselpakket 2014 Voorstel voor de Algemene Ledenvergadering van 30 november 2013 Inleiding In de afgelopen periode heeft het bestuurslid Klanten en Vrijwilligers zich samen

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015

STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN. Jaarverslag 2015 STICHTING VOEDSELBANK APELDOORN Jaarverslag 2015 1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn wij er wederom in geslaagd om onze taak goed uit te voeren. De uitgifte van de wekelijkse voedselpakketten vind plaats

Nadere informatie

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn

- S MEI 2013. Aanvraagformulier structurele. subsidie. Ingekomen: Formulier 1. Routing. Opbergen. 06 8452 8050 (privé) Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Alphen aan den Rijn v Ingekomen: - S MEI 2013 Formulier 1 Aanvraagformulier structurele subsidie Routing Afd.f^ Opbergen ' Gegevens aanvragende instelling Naam van uw instelling Doelstelling van

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Organisatieplan 2014-2015: functiebeschrijvingen

Bijlage 2 bij Organisatieplan 2014-2015: functiebeschrijvingen Bestuur Het bestuur bestaat uit 5-7 leden. In het bestuur heeft elk bestuurslid een taak. Het bestuur komt 6 keer per jaar bijeen, in aanwezigheid van de coördinatoren om de koers te bepalen en bestuurszaken

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank

Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank Toekenningscriteria voor een aanvraag voor deelname aan Stichting De Vakantiebank 1. Inleiding/Algemeen Kom ik in aanmerking voor een vakantie? Misschien heeft u net als veel andere inwoners van Nederland

Nadere informatie

Voedselbanken. door Tim

Voedselbanken. door Tim Voedselbanken door Tim 1 Hoofdstukken: 1. Inleiding/voorwoord 2. Wanneer en hoe is de voedselbank ontstaan? 3. Wat doet de voedselbank? 4. Waar en hoeveel voedselbanken zijn er? 5. Wanneer krijg je een

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de. aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 juli 2015 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 25 april 2015. 1. INLEIDING/ALGEMEEN

Nadere informatie

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website: Voorwoord

Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: Website:  Voorwoord Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord De Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban

Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal - Gebroek 12 - p : postbus 2341, 6040 DB t : 06-21840994 e i : voedselban Stichting Voedselbank Midden-Limburg eerste initiatief voorjaar 2005 statuten gedeponeerd 17 november 2005 KvK Limburg 12059740 1 Waar vindt u ons opslag en uitgifte (wekelijks op do.dagmiddag): Marijkezaal

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2014 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI-erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket

Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket per 1 januari 2017 Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken op 19 november 2016. 1. INLEIDING

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2016 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2014

Nieuwsbrief februari 2014 Nieuwsbrief februari 2014 OPENING ONDERSTEUNINGSHUIS Op 13 september jl. is het Ondersteuningshuis, Stationsplein 6, geopend door wethouder Suijker. In dit pand is de Non-foodbank en een deel van de Voedselbank,

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 ONDERSTEUNINGSHUIS NU HERKENBAAR Na maandenlange sanering op het terrein van de fa. Bunnik, is het Ondersteuningshuis in januari 2015 weer toegankelijk. Niet alleen toegankelijk maar ook herkenbaar. Op

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2014 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Albert Pieter

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016

Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen. Jaarverslag Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen Landtong 2, Olmenhof 1186 GP Amstelveen Jaarverslag 2015 Amstelveen, 9 maart 2016 Stichting Voedselbank Amstelveen te Amstelveen BESTUURSVERSLAG Gang van zaken gedurende

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015

Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015 Bestuurlijke gegevens Stichting Voedselbank Hillegom Bestuurlijke informatie 2017 en Verantwoording 2015 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent 21 deelnemers. Directeur Peter Mons laat de deelnemers aan de Beraadsgroep weten wat het Voedsel Loket Almere voor wie doet. Na de pauze is er ruimte voor de actualiteit van het

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken Jaarverslag 2014 Locatie: Web site: Stationsweg 8, Gorredijk info@voedselbankopsterland.nl www.voedselbankopsterland.nl aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...

Nadere informatie

Jaarverslag INLEIDING: 2. HOOFDTAAK:

Jaarverslag INLEIDING: 2. HOOFDTAAK: - Jaarverslag 2016 1. INLEIDING: Ook in 2016 heeft de Voedselbank Etten-Leur gepoogd haar kwaliteit en bijdrage aan de regio (gemeente Zundert, Rucphen en Etten-Leur) niet alleen te continueren maar ook

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013

Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording 2013 Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT

JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT JAAROVERZICHT STICHTING STEUNPUNT VOEDSELBANK DORDRECHT TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2012 Dankzij mooie donaties is het ons als bestuur gelukt groen licht te geven om de stap naar een eigen inzamel-

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2017 1 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. 1.0 Visie en doelstellingen In Nederland leven meer dan een miljoen mensen, waaronder 400.000 kinderen

Nadere informatie

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN.

BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. BELEIDS EN ACTIEPLAN 2016 STICHTING VOEDSELBANKEN NIEUWEGEIN EN STICHTING VOEDSELBANK IJSSELSTEIN. Het bestuur geeft in onderstaande tabel aan wat de voornemens zijn voor 2016. In aanmerking genomen dat

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten 2014 6 Toelichting

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken.

Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken. J a a r v e r s l a g 2 0 1 6 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag over 2016 van de Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder en omstreken. Geschiedenis De Stichting Voedselbank Steunpunt Den Helder

Nadere informatie

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel.

Gelukkig kunnen wij, dankzij meelevende bedrijven en de acties van kerken, scholen en particulieren, de allerarmsten helpen met voedsel. Beste leerling, Wij vinden het erg leuk dat jij informatie opvraagt, voor het houden van een spreekbeurt over de voedselbank. Met het downloaden van deze toolkit heb je alle benodigde informatie binnen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 Inleiding In dit beleidsplan zijn beleidsmatige en operationele zaken vastgelegd die de grondslag vormen voor ons handelen in de jaren 2017-2021. De Statuten vormen de basis

Nadere informatie

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording

Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Website Stichting Voedselbank Hillegom Verantwoording Hier vindt u de officiële gegevens van de voedselbank zoals de fiscus die vraagt voor een ANBI erkende instelling. Naam Stichting Voedselbank Hillegom

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden

Betreft: subsidieaanvraag Stichting Kledingbank Drechtsteden Stichting Kledingbank Drechtsteden Buddingh'plein 20 33I1BV DORDRECHT 06-48909802 Gemeente Dordrecht ta.v. De leden van de gemeenteraad Postbus 8 3300AA DORDRECHT Dordrecht, 30 januari 2008 Betreft: subsidieaanvraag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK

JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK JAARVERSLAG 2010 STICHTING TILBURGSE VOEDSELBANK 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Organisatie... 3 Personeel... 3 Huisvesting... 4 Logistieke middelen... 5 Doelstelling... 5 Cliënten 2010... 5 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije

Jaarverslag 2014. Stichting Hart voor Hongarije Jaarverslag 2014 Stichting Hart voor Hongarije Inhoud 1. Voorwoord 2. Aanleiding en achtergrond 3. Acties vanuit Nederland 4. Acties vanuit Hongarije 5. Visie op de toekomst Bijlage: Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten

Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december Staat van Baten en Lasten Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten en Lasten 2015 6 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland. 1. Kerngegevens. augustus 2014 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland augustus 2014 1. Kerngegevens Er zijn per eind juni 2014, 154 voedselbanken aangesloten bij Voedselbanken Nederland. Deze voedselbanken verdelen voedselpakketten

Nadere informatie

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling...

Colofon... 5. Voorwoord... 7. De vrijwilligers...9. Over voedselbank Leeuwarden... 9. Intake... 9. Activiteiten in 2013...10. Bestuurswisseling... algemeen jaarverslag 2013 Colofon... 5 Voorwoord... 7 De vrijwilligers...9 Over voedselbank Leeuwarden... 9 Intake... 9 Activiteiten in 2013...10 Bestuurswisseling... 10 Gekoeld vervoer...10 Groei klantenbestand...

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland

JAARVERSLAG Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland JAARVERSLAG 2013 Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Stichting Voedselbank Schouwen-Duiveland Correspondentie-adres: Haringvlietstraat 83 4301 XG ZIERIKZEE Hoofddoel: De Voedselbank wil een bijdrage

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland

Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland 1 Feiten en Cijfers Voedselbanken Nederland Alle data zijn gemeten op 31 december van genoemde jaar 1 Kerngegevens: Over de organisatie 2014 2015 Aantal voedselbanken 157 162 lid van Voedselbanken Nederland

Nadere informatie

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing

BeBuB - Mark de Beer - Samen op zoek naar een oplossing FORMULIER AANVRAAG BUDGETBEHEER BeBuB - Mark de Beer - Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen. het formulier op

Nadere informatie

periode tot 23 jaar 24 tot 27 jaar mei t/m 30 juni juli t/m 23 augustus aug t/m 22 sept 1 1 4

periode tot 23 jaar 24 tot 27 jaar mei t/m 30 juni juli t/m 23 augustus aug t/m 22 sept 1 1 4 MEMO Datum : 10 oktober 2016 Aan Van : Fractiewoordvoerders integratie en asiel : P. Welman Onderwerp : Statushouders en de Voedselbank Deze zomer ontving ik het bericht van D66-raadslid Vic van Dijk dat

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012

Stichting Voedselbank Breda. Beleid en jaarverslag 2012 Stichting Voedselbank Breda Beleid en jaarverslag 2012 Informatie Naam van de Voedselbank Breda zoals deze is ingeschreven in het Handelsregister Stichting Voedselbank Nederland afdeling Breda Fiscaal

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE

STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE Stichting Voedselbank Midden-Twente www.voedselbankmiddentwente.nl e-mail: info@voedselbankmiddentwente.nl telefoon: 0683 227284 KvK 08143968 STICHTING VOEDSELBANK MIDDEN TWENTE OVERZICHT ACTIVITEITEN

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018

VOEDSELBANKEN.NL Purmerend. Beleidsplan 2015 2018 VOEDSELBANKEN.NL Purmerend Beleidsplan 2015 2018 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 4 2. Missie, doelstelling en kernwaarden 4 2.1 Missie 2.2 Doelstelling 2.3 Kernwaarden 2.4 Prioriteiten 2015/2016 3.

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland

Jaarverslag 2016 Voedselbank het Hogeland Voedselbank het Hogeland Stichting Voedselbank het Hogeland Lombok 1 9951 SC Winsum Voorwoord In dit verslag blikken we terug op het jaar 2016. Over het algemeen kunnen we zeggen, dat in 2016 voortgeborduurd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Voedselbank op kruispunt

Voedselbank op kruispunt 6 de jaargang, december 2012 Voedselbank op kruispunt Als je op weg bent kom je vaak op een kruispunt en moet je keuzes maken. Waar gaan we heen? Toen Alice in Wonderland een kruispunt naderde vroeg ze

Nadere informatie

STICHTING VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD

STICHTING VOEDSELBANK HOEKSCHE WAARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 STICHTING JAARVESLAG 12 STICHTING Doelstelling: In mei 10 is in

Nadere informatie

Voedselbank Stichting de Korenaar

Voedselbank Stichting de Korenaar Voedselbank Stichting de Korenaar Jaarrekening 2014 & Jaarverslag 2014 1 Inleiding. De activiteiten van Voedselbank Stichting de Korenaar te Lelystad steunen op drie pijlers: Mensen, die enige tijd voedselhulp

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website:

Gegevens ANBI. Vincentiusvereniging Vught. Fiscaal nummer: Website: Gegevens ANBI Vincentiusvereniging Vught Fiscaal nummer: 805187030 Website: www.vincentiusvught.nl Voorwoord Vincentiusvereniging Vught is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie. De vereniging

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis

JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis JAARVERSLAG 2012 baken in de crisis Bestuur Stichting Voedselbank West-Friesland Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn Tel. 0229.504821 Bankrek.nr. 1227.33487 www.voedselbankwf.nl info@voedselbankwf.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Voedselbank Ede

Jaarverslag Voedselbank Ede 2016 Jaarverslag Voedselbank Ede In focus Inhoud Voorwoord blz. 2 1. Vrijwilligers blz. 3 2. Deelnemers blz. 3 3. Hulpverlening blz. 4 4. Pakketten blz. 4 5. Huisvesting blz. 5 6. PR blz. 5 7. Financiën

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp

Jaarverslag 2016 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Jaarverslag 2016 van de Stichting Hulp en Steun, Buro voor Schuldhulp Bestuur Het bestuur van de stichting bestond in het verslagjaar uit de volgende personen: Klaas Kramer (voorzitter), Tiemen Hakvoort

Nadere informatie

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College

Subsidieverlening armoedebestrijding Met dit collegevoorstel handelen we deze aanvragen af. Alleen ter besluitvorming door het College Openbaar Onderwerp Subsidieverlening armoedebestrijding 2016 Programma Inkomen en armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In 2015 hebben we rond het product armoedebestrijding een

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank Aalsmeer (hierna: VB Aalsmeer)

Jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank Aalsmeer (hierna: VB Aalsmeer) Jaarverslag 2016 Stichting Voedselbank Aalsmeer (hierna: VB Aalsmeer) Voorwoord: Bij de terugblik op het jaar 2016 is de daling van het aantal klanten het meest opvallend. Sterke groei in 2014, stabilisatie

Nadere informatie

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie...

Voorwoord Resultaten Fondsenwerving Cliënten Public Relations en communicatie Organisatie... Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Resultaten 2016... 3 1.1 Fondsenwerving... 3 1.2 Cliënten... 3 1.3 Public Relations en communicatie... 4 2. Organisatie... 5 2.1 Doel van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Voedselbank Papendrecht Voowaarden Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Integrale Schuldhulpverlening

Integrale Schuldhulpverlening Integrale Schuldhulpverlening 1 2 Wat doen wij? Door allerlei oorzaken kunnen er financiële problemen of schulden ontstaan. Bijvoorbeeld u krijgt te maken met een plotselinge daling van het inkomen of

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie