Business Synchronicity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Synchronicity"

Transcriptie

1 Business Synchronicity Sturen zonder blinde hoek Financiële resultaten zijn per definitie retrospectief, en niet afdoende om op een effectieve wijze de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ondernemingen die in staat zijn marktrelevantie, kerncompetenties en resources op elkaar af te stemmen en simultaan te managen, komen op lange termijn tot betere resultaten. Dit artikel verschaft inzicht in hoe dit te realiseren en te borgen. Koen Iserbyt Toni Sfirtsis Joost Broekman B R I L BUSINESS INNOVATION ARCHITECTS

2 BRIL INSIGHTS Business realiteit in flux: management paradigma s verschuiven Waar en hoe waarde gecreëerd wordt in de waardeketen migreert continu en lijkt onder druk van diverse megatrends niet altijd bestaande managementparadigma s te volgen. De business-realiteit is continu in flux, markten en klanten ontwikkelen zich steeds sneller dan organisaties. Het gevoel van meelopen of achterlopen, in plaats van vooroplopen, is steeds meer een gegeven. Bedrijven missen vaak een samenhangend beeld van het functioneren van de organisatie en de waarde die gecreëerd wordt. Het adagium is command & control, waarbij kort cyclisch gestuurd wordt op P&L en financiële performance. In de sturing en keuzes ten aanzien van marktrelevantie, kerncompetenties en resources, dient men naast de P&L ook de levensfase van bedrijf en sector alsmede de verschuivingen in de waardeketen mee te wegen. Pas wanneer bedrijven inzichten uit deze drie perspectieven synchroniseren, behouden zij business fit-ness in waarde-creatie: coherentie in sturing en aanpassingsvermogen in strategische fit. Spreadsheet management: het gaat niet alleen om de lijstjes Het huidige management paradigma (de wijze waarop ondernemingen worden geleid en bestuurd) kenmerkt zich door een strak ritme van repeterende administratieve handelingen; P&L budgetten en spreadsheets staan daarin centraal. Gezien de snelheid en intensiteit van de business omgeving, volstaat spreadsheet management niet meer. Financiële resultaten zijn per definitie retrospectief, en niet afdoende om op een effectieve wijze een onderneming te besturen. Succes is achteraf makkelijk te meten; maar hoe wegen we vooraf het potentieel succes van onze keuzes? Onderzoek toont aan dat ondernemingen die op lange termijn succevol zijn, in staat zijn de marktrelevantie van haar producten, MATURITEIT ONDERNEMING Kerncompetenties Marktrelevantie Ingezette middelen VALUE AT RISK VALUE AT RISK FINANCIËLE PRESTATIE S-CURVE WAARDEDRAGERS WINSTGROEI S-CURVEN de onderliggende waarde-curven beinvloeden sterk de financiele prestaties van een onderneming In welke mate heeft de onderneming nu en in de toekomst een onderscheidende marktrelevantie? In welke mate voldoen onze huidige kerncompetenties aan de toekomstige eisen van markt, klant en organisatie? Welke bedrijfsmiddelen (resources) hebben we nu en in de toekomst tot onze beschikking en nodig? de kerncompetenties en bedrijfsmiddelen, op een coherente wijze simultaan te managen. Deze value-drivers zijn de onderliggende waarde-curven die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de financiële performance. Het ondernemingsbeleid en de bedrijfsvoering beïnvloeden deze value-drivers. Onderliggend zien we vaak dat kerncompetenties niet langer aansluiten op klantbehoeften, dat het dominante business model niet langer inspeelt op verschuivingen in klantgedrag en dat ingezette middelen en het kapitaalbeslag niet langer in een juiste verhouding staan tot de mogelijke meerwaarde. TIJD 2

3 BUSINESS SYNCHRONICITY ONTDEK UW BLINDE VLEKKEN! Inzicht in de samenhang hiervan stelt een organisatie in staat haar waarde potentieel beter in te schatten en de realisatie ervan mee te nemen in keuzes. Keuzes omtrent investeren in a) Ideëen verzanden in planning- en besluitvormingsrituelen en leiden niet tot groei vs. efficiency, b) korte termijn vs. lange cross-functionele initiatieven. termijn, c) centralisatie vs. decentralisatie en d) exploreren vs. exploiteren. Vele van deze We zijn meer bezig met het managen van keuzes hebben echter niet alleen een financiële dimensie. Het effectief besturen van een complexiteit dan het vormgeven van groei. onderneming vereist eveneens een goed inzicht Lid van managementteam, Facility Services Company in deze onderliggende value-drivers. Synchroniseren bedrijfsperspectieven: centraal in waarde-creatie Om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot waarde-creatie dient men actief de inzichten vanuit de verschillende bedrijfsperspectieven mee te nemen. Dit creëert een denken werkkader voor de toetsing en evaluatie van hoe onderliggende waarde-curven bijdragen aan het bedrijfsresultaat, nu en in de toekomst. Wij onderscheiden drie belangrijke bedrijfsperspectieven die binnen een onderneming invulling krijgen, maar vaak onvoldoende gekoppeld worden in beleidsvorming en bijsturing in bedrijfsvoering. Winst- & verliesrekening Wat is de bedrijfsinrichting en hoe worden waarde creërende activa (klanten, platformen, merk, competenties, kernprocessen, mensen) benut? Levensfase onderneming (en sector) In welke ontwikkelingsfase zit de onderneming? Is het een pionier, of ingebed in een conglomeraat? Hoe effectief en efficiënt worden middelen toegewezen? Hoe verlopen besluitvormingsprocessen, planning, reviews en overlegstructuren? Gaat de onderneming inspanningsverplichtingen of resultaatsverplichtingen met haar klanten aan? Waardeketen Welke positie in de waardeketen wordt nu ingenomen? Welke rol en bijdrage vervult ze in het uiteindelijk realiseren van klantresultaat? En op welke wijze speelt de onderneming in op migraties in de waardeketen als het gaat om machtsverschuivingen, positieverschuivingen tot zelfs waarde-migratie? Het koppelen van inzichten uit P&L, maturiteit van het bedrijf en de sector en de waardeketens, verschaft managers een coherent beeld. De conclusies hieruit zijn te vertalen naar besluitvormingscriteria en beleid en zorgen voor een coherente sturing op waarde-creatie en een betere inrichting van de samenwerking binnen de waardeketen(s). De hiernaast gepresenteerde cijfers van de S&P 500 index liegen er niet om. De business omgeving globaliseert, wordt enerzijds transparanter maar wel complexer en dynamischer. Grenzen tussen markten maar ook tussen ketenschakels en zelfs klanten vervagen. Nieuwe spelers met totaal andere business modellen doen hun intrede vanuit totaal onverwachte hoeken. Levensverwachting 1935 : 90 jaar 1975 : 30 jaar 2005 : 15 jaar 2015 :? overlevenden 12 outperformers Nieuwe toetreders in Top : 45% : 60% :? Bron: Standard & Poor s 3

4 BRIL INSIGHTS PERSPECTIEVEN VOOR WAARDE CREATIE DIAGNOSE AANDACHTSPUNTEN REALISATIE WINST- & VERLIESREKENING WAARDE-POTENTIEEL oneens eens MARGEGROEI DRIJFT OMZET Maturiteit MARGE KRIMPT SNELLER DAN BIJ CONCURRENTIE KOSTENGEDREVEN DIFFERENTIATIE VERLIES CONTROLE KOSTEN STURING OP KLANTWAARDEN EXECUTIE VAN TAKEN PRIMEERT ALTIJD OP INNOVATIE LEVENSFASE BEDRIJF Herschikken van talent 4 oneens eens Sturen op groei 2 1 Ontwikkelen van marktrelevantie Schalen van onderscheidene capabilities 3 BEPERKEN VAN ONDERNEMINGSRISICO VERLIES VAN MARKTRELEVANTIE INVESTERINGEN RESULTEREN IN OMZETGROEI TOENEMENDE COMPLEXITEIT BEMOEILIJKT SYNERGIEËN INVESTERINGEN BLIJVEN ACHTER OP CONCURRENTIE ORGANISATIEVERANDERINGEN BINNEN DE 2 JAAR WEINIG CROSS-FUNCTIONELE SAMENWERKING CONCLUSIES WAARDEKETEN oneens eens ER IS VOLDOENDE WAARDEGROEI OP PUNTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE KRACHT VAN HET BEDRIJF Ontwikkelruimte MIGRATIE AANBOD LEVERING VERDIEN- MODEL ER IS INTERNE CONCURRENTIE OP / BEPERKING VAN RESOURCES VOOR DE BU VERDIENMODELLEN DE ORGANISATIE HEEFT ZICHT OP MIGRATIES IN DE WAARDEKETEN EN SPEELT HIER OP IN DE WINST(GROEI) STEUNT OP SLECHTS ÉÉN DRIJVER IN DE WAARDEKETEN vanuit de drie bedrijfsperceptieven identificeren we spanningen tussen de onderliggende waarde-curven MARKTRELEVANTIE KERNCOMPETENTIES INGEZETTE MIDDELEN Gebrek aan synchronisatie: onbenut waardepotentieel In het merendeel van bedrijven worden besluitvormingsprocessen omtrent investeringen en human capital voornamelijk vanuit P&L forecasts beoordeeld. Dit hoewel vooraf vaststaat dat huidige business modellen een eigen houdbaarheidsdatum hebben en dat binnen de organisatie in te zetten talent beperkt beschikbaar is. Forecasts hebben de stugge neiging enkel groei na te streven, tot in het oneindige. In een mature bedrijfsvoering wordt de meerwaarde van het tijdig in- en uit laten stromen van in te zetten middelen, cross-functionele en cross-entity samenwerkingen, evenals aanpassingen in het bedrijfsmodel niet enkel erkend maar bewust nagestreefd. Dit stelt het bedrijf in staat het marktpotentieel bij bestaande klanten, van bestaande activa of ingenomen positie in de waardeketen optimaal te realiseren. Als de marge terugloopt is het bedrijfsarsenaal om dit op te lossen vaak vastomlijnd: a) kijken naar nieuwe markten of andere segmenten en wanneer dit geen antwoord biedt, b) drastisch kosten snijden (eerst op ontwikkeling, vervolgens voorbrenging en levering en uiteindelijk verkoop). Dit is balanceren achteraf, vaak enkel tijdelijk effectief en vanuit P&L aangepakt. 4

5 BUSINESS SYNCHRONICITY ONTDEK UW BLINDE VLEKKEN! Als de marktrelevantie terugloopt en hier geen passend antwoord op bestaat, zullen we moeten kijken of we op de juiste klantwensen inspelen en dienen benodigde middelen sneller en anders ingezet te worden. Nu ligt er vaak geen werkkader en worden dergelijke vragen intuïtief of anekdotisch aangepakt in trial&error-mode. Eind 1970 begin 1980-er jaren domineerde Japan de consumenten electronica sector met Walkman, CD en DVD spelers. Sony, Panasonic en Sharp zijn niet langer de koningen van consumenten electronica; in het fiscaal jaar 2011 verloren de drie firma s ongeveer USD 20 miljard, daar waar ze vier jaar eerder nog een recordwinst van USD 6.4 miljard afsloten. Een fixatie op monozukuri, de kunst van het maken van dingen, zorgde voor een grote focus en bravoure tot het maken van steeds dunnere en kleinere toestellen, maar ging voorbij aan design en gebruiksgemak. Recent kondigde Sharp aan assets te willen verkopen om voldoende liquiditeit te behouden voor haar verlieslatende business en 5000 banen te schrappen, 9% van alle werknemers. Sony heeft haar strategie gewijzigd en zal niet langer nieuwe technologieën ontwikkelen, maar afwachten wat anderen als nieuwe innovaties ontwikkelen en run from behind. Het rendement ligt tegen de kapitaalkosten aan. Efficiency verbeteringen kunnen de marge-erosie niet bijbenen. Wat voor de klant relevant is, is uit het oog verloren. Managing Director, Top 5 - Nederlands Bouwbedrijf KODAK had zichzelf zo dominant gemaakt in één product met één technologie, dat de kracht van de instandhouding van de organisatie hiervan te groot bleek om te doorbreken. ZARA werd een toonaangevende speler door zo innoverend te zijn in kleine snelle producties van confectiekleding. Door het continu inspelen op wat wel verkoopt en aanbieden van nieuwe modellen of nieuwe kleuren, het bezoek per winkel en de omzet per klant staken schril af tegen de rest van de markt. NOKIA maakt nog steeds onbreekbare easy-to-use telefoons, maar heeft de omslag naar smartphones en mobiel internet gemist. Resultaat: USD 17 miljard marktwaarde is weggevaagd en banen moeten verdwijnen, dit in een groeiende markt van mobiel internet en mobiele telefoons. MegaFlix biedt al personalized TV-streams via alle mogelijke devices. En nog steeds denken kabelmaatschappijen de komende jaren de regie in handen hebben als het gaat om de waardeketen van TV kijken. Business Fit-ness: naar een gezonde bedrijfsvoering Hoe langer we wachten te toetsen en te evalueren hoe onderliggende waarde-curven bijdragen aan het financieel resultaat, hoe moeilijker de omslag. Als het business model verandert, dan is dit niet zonder meer op te lossen door het enkel cijfermatig bijstellen van afdelingsplannen en -budgetten; ook innovatie en cross-functionele samenwerkingen moeten we adresseren. Als advisering of bijkomende features belangrijk worden in de klantbeleving dan zal productkwaliteit niet volstaan, hoezeer productie ook prat gaat op kwaliteit en duurzaamheid. Klantcontact gereduceerd tot geautomatiseerd call center afhandeling doet geen recht aan inzicht in wat klant boeit en het op tijd hierop inspelen. Morgen is vandaag +10% en verkoopprognoses worden opgesteld op basis van huidige producten/diensten. Er is geen scenarioplanning van wat onze klanten binnen 5 jaar in de markt kunnen kopen, wat we dan kunnen en zullen leveren en wat ons verdienmodel is. Marketing director, Top-3 Business & IT-company 5

6 BRIL INSIGHTS Het navigeren van waarde-creatie kan niet op basis van een enkel perspectief of meetinstrument. In onze Business Fit-ness methodologie koppelen we analyse van P&L aan de analyse van de levensfase van het bedrijf en de analyse van de waardeketen(s) waarin het bedrijf actief is. DIAGNOSE VAN INERTIE EN WAARDEPOTENTIEEL Analyse van P&L, levensfase bedrijf en waardeketen Asynchroniteiten in waarde creatie Aandachtspunten marktrelevantie, kerncompetenties en allocatie middelen Conclusies voor bedrijf gewogen op levensfase bedrijf & sector CONSEQUENTIES ORGANISATIE Aanpassingen rigiditeit allocaties en blootleggen van emotional equity Toetsing van mismatches tussen waarde creatie en verschuivingen waardeketen Beschikbaarheid vereiste bekwaamheden & middelen Duiding van barrièrres in realiseren van geïdentificeerde opties BUSINESS FIT-NESS Coherentie in besluitvorming & sturing Actieplan & strategische projecten Randvoorwaarden voor succes Innovatie imbedding in organisatie Het resultaat is een werkkader voor oplossing van rendements- en positioneringsvraagstukken dat binnen de organisatie duidelijkheid en een gezamenlijk beeld verschaft in de aanpak. Het vergemakkelijkt de besluitvorming, en versnelt de vertaalslag naar de organisatie; haalbaar, stuurbaar én meetbaar. De kracht zit in de perspectief koppeling en ervaring van wat in welke context werkt. In drie stappen analyseren en typeren wij spanningen die aandacht verdienen op bedrijfs- en business unit niveau en hoe deze binnen de organisatie op te lossen. Wij koppelen hierbij kennis van sectoren en waardeketens, ervaring in oplossen van bestuurlijke vraagstukken en expertise in het adresseren en adviseren op strategische vraagstukken aan een in de praktijk bewezen methodologie. De capaciteit en mogelijkheid tot veranderen is bepalend voor het migratieplan. Dit verschilt per bedrijf, zelfs binnen een bedrijfstak, en is inherent aan de bedrijfscultuur, de aard van de strategie en de onderliggende waarden bij interne samenwerking. De uitwerking van conclusies wordt gewogen aan de inrichting van interne samenwerking, het blikveld van de organisatie en de cultuur van de onderneming. Om een gezond bedrijf te zijn en blijven is regelmatige zelfdiagnose en behandeling belangrijk. Echter, enkel wat past bij het DNA van het bedrijf zal uiteindelijk bijdragen tot versneld resultaat. Ir. Koen Iserbyt, Dr. Toni Sfirtsis en Drs. Joost Broekman zijn professionals met meer dan twintig jaar expertise in waarde creatie voor ondernemingen. Synchronisatie in waarde creatie is gegroeid uit herkenning van wat bedrijven onderscheidt op langere termijn en ervaring hoe winstgroei op kortere termijn aan te zwengelen. De auteurs komen uit consultancy, banking, corporate finance, handel en industrie. Copyright 2012 BRIL Business Innovation Architects dit artikel naar een collega/relatie 6

MANAGEMENT INNOVATIE. Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: B R IEDEREEN DIRECTEUR?

MANAGEMENT INNOVATIE. Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: B R IEDEREEN DIRECTEUR? BRIL INSIGhTS JUNI 2013 brilinnovatie.nl Overleven in de huidige marktarena vereist twee kerncompetenties: innovatief en adaptief vermogen. Dit betekent echter dat de huidige overtuigingen over management

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst!

Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! www.pwc.nl Uitbesteding vermogensbeheer: bereid u voor op de toekomst! Een visie op de uitbesteding van het vermogensbeheer door pensioenfondsen in een snel veranderende omgeving. 16 april 2014 Bij PwC

Nadere informatie

Ondernemerschap in Transport en Logistiek

Ondernemerschap in Transport en Logistiek ING ING sectormanagement Transport en Logistiek Oktober 2013 Ondernemerschap in Transport en Logistiek Met strategie, leiderschap en stuurinformatie de nieuwe werkelijkheid in Colofon Auteurs ir. M.R.J.

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties

Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties HOOFDSTUK 5 Radicale duurzame innovatie. Hoe fundamentele vernieuwing ontstaat in en tussen organisaties Michel van Pijkeren, Guido Braam en Marijke Gijsbers Inhoud 5.1 Groeiende noodzaak voor fundamentele

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Strategisch Innoveren - onderkennen van marktparadigma s

Strategisch Innoveren - onderkennen van marktparadigma s Strategisch Innoveren - onderkennen van marktparadigma s Waar zit uw toekomstige innovatieruime? Wat hebben Nintendo wii, Apple, Google, Zappos, Cisco, Cirque de Soleil, Procter&Gamble, Dell, GE, Nike,

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen

MD en organisatie-ontwikkeling 15 JAAR. Cultuurverandering. Multidimensionale organisaties. Coachend leiding geven. De kunst van vragen stellen Md jaargang 16 nummer 2 zomer 2008 MD en organisatie-ontwikkeling Cultuurverandering Multidimensionale organisaties Coachend leiding geven Md 15 JAAR De kunst van vragen stellen Md zomer 2008 Doelstelling

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS

Foto: PWC 1 BIJLAGE VRIJDAG 23 NOVEMBER 2007 BEDRIJVEN EN HUN MEDEWERKERS MOETEN BESEFFEN DAT VERANDEREN NOODZAKELIJK IS INTERVIEW Bert Kuypers over verandering en risico 2 4 6 7 Foto: Sofie Van Hoof PROFIEL VAN DECFO Bewaker van niet-financiële gegevens Foto: PWC RISICO Evenwicht tussen risicovermindering en prestatiedrang

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument

Transformaties in de verzekeringsmarkt. White paper. Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Transformaties in de verzekeringsmarkt White paper Een onderzoek naar de toekomstige verzekeraar en zijn consument Inhoud Inleiding 4 Het onderzoek 5 Trends 7 Verzekeraars moeten een strategische keuze

Nadere informatie

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie

Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie w a a r d e c r e at i e Mirjam Kibbeling en Arjan van Weele Waarde creëren in de keten: de effecten van marktgerichtheid, duurzaamheid en innovatie Ir. M.I. Kibbeling is als promovenda verbonden aan de

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie