Business Synchronicity

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Synchronicity"

Transcriptie

1 Business Synchronicity Sturen zonder blinde hoek Financiële resultaten zijn per definitie retrospectief, en niet afdoende om op een effectieve wijze de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Ondernemingen die in staat zijn marktrelevantie, kerncompetenties en resources op elkaar af te stemmen en simultaan te managen, komen op lange termijn tot betere resultaten. Dit artikel verschaft inzicht in hoe dit te realiseren en te borgen. Koen Iserbyt Toni Sfirtsis Joost Broekman B R I L BUSINESS INNOVATION ARCHITECTS

2 BRIL INSIGHTS Business realiteit in flux: management paradigma s verschuiven Waar en hoe waarde gecreëerd wordt in de waardeketen migreert continu en lijkt onder druk van diverse megatrends niet altijd bestaande managementparadigma s te volgen. De business-realiteit is continu in flux, markten en klanten ontwikkelen zich steeds sneller dan organisaties. Het gevoel van meelopen of achterlopen, in plaats van vooroplopen, is steeds meer een gegeven. Bedrijven missen vaak een samenhangend beeld van het functioneren van de organisatie en de waarde die gecreëerd wordt. Het adagium is command & control, waarbij kort cyclisch gestuurd wordt op P&L en financiële performance. In de sturing en keuzes ten aanzien van marktrelevantie, kerncompetenties en resources, dient men naast de P&L ook de levensfase van bedrijf en sector alsmede de verschuivingen in de waardeketen mee te wegen. Pas wanneer bedrijven inzichten uit deze drie perspectieven synchroniseren, behouden zij business fit-ness in waarde-creatie: coherentie in sturing en aanpassingsvermogen in strategische fit. Spreadsheet management: het gaat niet alleen om de lijstjes Het huidige management paradigma (de wijze waarop ondernemingen worden geleid en bestuurd) kenmerkt zich door een strak ritme van repeterende administratieve handelingen; P&L budgetten en spreadsheets staan daarin centraal. Gezien de snelheid en intensiteit van de business omgeving, volstaat spreadsheet management niet meer. Financiële resultaten zijn per definitie retrospectief, en niet afdoende om op een effectieve wijze een onderneming te besturen. Succes is achteraf makkelijk te meten; maar hoe wegen we vooraf het potentieel succes van onze keuzes? Onderzoek toont aan dat ondernemingen die op lange termijn succevol zijn, in staat zijn de marktrelevantie van haar producten, MATURITEIT ONDERNEMING Kerncompetenties Marktrelevantie Ingezette middelen VALUE AT RISK VALUE AT RISK FINANCIËLE PRESTATIE S-CURVE WAARDEDRAGERS WINSTGROEI S-CURVEN de onderliggende waarde-curven beinvloeden sterk de financiele prestaties van een onderneming In welke mate heeft de onderneming nu en in de toekomst een onderscheidende marktrelevantie? In welke mate voldoen onze huidige kerncompetenties aan de toekomstige eisen van markt, klant en organisatie? Welke bedrijfsmiddelen (resources) hebben we nu en in de toekomst tot onze beschikking en nodig? de kerncompetenties en bedrijfsmiddelen, op een coherente wijze simultaan te managen. Deze value-drivers zijn de onderliggende waarde-curven die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de financiële performance. Het ondernemingsbeleid en de bedrijfsvoering beïnvloeden deze value-drivers. Onderliggend zien we vaak dat kerncompetenties niet langer aansluiten op klantbehoeften, dat het dominante business model niet langer inspeelt op verschuivingen in klantgedrag en dat ingezette middelen en het kapitaalbeslag niet langer in een juiste verhouding staan tot de mogelijke meerwaarde. TIJD 2

3 BUSINESS SYNCHRONICITY ONTDEK UW BLINDE VLEKKEN! Inzicht in de samenhang hiervan stelt een organisatie in staat haar waarde potentieel beter in te schatten en de realisatie ervan mee te nemen in keuzes. Keuzes omtrent investeren in a) Ideëen verzanden in planning- en besluitvormingsrituelen en leiden niet tot groei vs. efficiency, b) korte termijn vs. lange cross-functionele initiatieven. termijn, c) centralisatie vs. decentralisatie en d) exploreren vs. exploiteren. Vele van deze We zijn meer bezig met het managen van keuzes hebben echter niet alleen een financiële dimensie. Het effectief besturen van een complexiteit dan het vormgeven van groei. onderneming vereist eveneens een goed inzicht Lid van managementteam, Facility Services Company in deze onderliggende value-drivers. Synchroniseren bedrijfsperspectieven: centraal in waarde-creatie Om de juiste keuzes te kunnen maken met betrekking tot waarde-creatie dient men actief de inzichten vanuit de verschillende bedrijfsperspectieven mee te nemen. Dit creëert een denken werkkader voor de toetsing en evaluatie van hoe onderliggende waarde-curven bijdragen aan het bedrijfsresultaat, nu en in de toekomst. Wij onderscheiden drie belangrijke bedrijfsperspectieven die binnen een onderneming invulling krijgen, maar vaak onvoldoende gekoppeld worden in beleidsvorming en bijsturing in bedrijfsvoering. Winst- & verliesrekening Wat is de bedrijfsinrichting en hoe worden waarde creërende activa (klanten, platformen, merk, competenties, kernprocessen, mensen) benut? Levensfase onderneming (en sector) In welke ontwikkelingsfase zit de onderneming? Is het een pionier, of ingebed in een conglomeraat? Hoe effectief en efficiënt worden middelen toegewezen? Hoe verlopen besluitvormingsprocessen, planning, reviews en overlegstructuren? Gaat de onderneming inspanningsverplichtingen of resultaatsverplichtingen met haar klanten aan? Waardeketen Welke positie in de waardeketen wordt nu ingenomen? Welke rol en bijdrage vervult ze in het uiteindelijk realiseren van klantresultaat? En op welke wijze speelt de onderneming in op migraties in de waardeketen als het gaat om machtsverschuivingen, positieverschuivingen tot zelfs waarde-migratie? Het koppelen van inzichten uit P&L, maturiteit van het bedrijf en de sector en de waardeketens, verschaft managers een coherent beeld. De conclusies hieruit zijn te vertalen naar besluitvormingscriteria en beleid en zorgen voor een coherente sturing op waarde-creatie en een betere inrichting van de samenwerking binnen de waardeketen(s). De hiernaast gepresenteerde cijfers van de S&P 500 index liegen er niet om. De business omgeving globaliseert, wordt enerzijds transparanter maar wel complexer en dynamischer. Grenzen tussen markten maar ook tussen ketenschakels en zelfs klanten vervagen. Nieuwe spelers met totaal andere business modellen doen hun intrede vanuit totaal onverwachte hoeken. Levensverwachting 1935 : 90 jaar 1975 : 30 jaar 2005 : 15 jaar 2015 :? overlevenden 12 outperformers Nieuwe toetreders in Top : 45% : 60% :? Bron: Standard & Poor s 3

4 BRIL INSIGHTS PERSPECTIEVEN VOOR WAARDE CREATIE DIAGNOSE AANDACHTSPUNTEN REALISATIE WINST- & VERLIESREKENING WAARDE-POTENTIEEL oneens eens MARGEGROEI DRIJFT OMZET Maturiteit MARGE KRIMPT SNELLER DAN BIJ CONCURRENTIE KOSTENGEDREVEN DIFFERENTIATIE VERLIES CONTROLE KOSTEN STURING OP KLANTWAARDEN EXECUTIE VAN TAKEN PRIMEERT ALTIJD OP INNOVATIE LEVENSFASE BEDRIJF Herschikken van talent 4 oneens eens Sturen op groei 2 1 Ontwikkelen van marktrelevantie Schalen van onderscheidene capabilities 3 BEPERKEN VAN ONDERNEMINGSRISICO VERLIES VAN MARKTRELEVANTIE INVESTERINGEN RESULTEREN IN OMZETGROEI TOENEMENDE COMPLEXITEIT BEMOEILIJKT SYNERGIEËN INVESTERINGEN BLIJVEN ACHTER OP CONCURRENTIE ORGANISATIEVERANDERINGEN BINNEN DE 2 JAAR WEINIG CROSS-FUNCTIONELE SAMENWERKING CONCLUSIES WAARDEKETEN oneens eens ER IS VOLDOENDE WAARDEGROEI OP PUNTEN DIE AANSLUITEN BIJ DE KRACHT VAN HET BEDRIJF Ontwikkelruimte MIGRATIE AANBOD LEVERING VERDIEN- MODEL ER IS INTERNE CONCURRENTIE OP / BEPERKING VAN RESOURCES VOOR DE BU VERDIENMODELLEN DE ORGANISATIE HEEFT ZICHT OP MIGRATIES IN DE WAARDEKETEN EN SPEELT HIER OP IN DE WINST(GROEI) STEUNT OP SLECHTS ÉÉN DRIJVER IN DE WAARDEKETEN vanuit de drie bedrijfsperceptieven identificeren we spanningen tussen de onderliggende waarde-curven MARKTRELEVANTIE KERNCOMPETENTIES INGEZETTE MIDDELEN Gebrek aan synchronisatie: onbenut waardepotentieel In het merendeel van bedrijven worden besluitvormingsprocessen omtrent investeringen en human capital voornamelijk vanuit P&L forecasts beoordeeld. Dit hoewel vooraf vaststaat dat huidige business modellen een eigen houdbaarheidsdatum hebben en dat binnen de organisatie in te zetten talent beperkt beschikbaar is. Forecasts hebben de stugge neiging enkel groei na te streven, tot in het oneindige. In een mature bedrijfsvoering wordt de meerwaarde van het tijdig in- en uit laten stromen van in te zetten middelen, cross-functionele en cross-entity samenwerkingen, evenals aanpassingen in het bedrijfsmodel niet enkel erkend maar bewust nagestreefd. Dit stelt het bedrijf in staat het marktpotentieel bij bestaande klanten, van bestaande activa of ingenomen positie in de waardeketen optimaal te realiseren. Als de marge terugloopt is het bedrijfsarsenaal om dit op te lossen vaak vastomlijnd: a) kijken naar nieuwe markten of andere segmenten en wanneer dit geen antwoord biedt, b) drastisch kosten snijden (eerst op ontwikkeling, vervolgens voorbrenging en levering en uiteindelijk verkoop). Dit is balanceren achteraf, vaak enkel tijdelijk effectief en vanuit P&L aangepakt. 4

5 BUSINESS SYNCHRONICITY ONTDEK UW BLINDE VLEKKEN! Als de marktrelevantie terugloopt en hier geen passend antwoord op bestaat, zullen we moeten kijken of we op de juiste klantwensen inspelen en dienen benodigde middelen sneller en anders ingezet te worden. Nu ligt er vaak geen werkkader en worden dergelijke vragen intuïtief of anekdotisch aangepakt in trial&error-mode. Eind 1970 begin 1980-er jaren domineerde Japan de consumenten electronica sector met Walkman, CD en DVD spelers. Sony, Panasonic en Sharp zijn niet langer de koningen van consumenten electronica; in het fiscaal jaar 2011 verloren de drie firma s ongeveer USD 20 miljard, daar waar ze vier jaar eerder nog een recordwinst van USD 6.4 miljard afsloten. Een fixatie op monozukuri, de kunst van het maken van dingen, zorgde voor een grote focus en bravoure tot het maken van steeds dunnere en kleinere toestellen, maar ging voorbij aan design en gebruiksgemak. Recent kondigde Sharp aan assets te willen verkopen om voldoende liquiditeit te behouden voor haar verlieslatende business en 5000 banen te schrappen, 9% van alle werknemers. Sony heeft haar strategie gewijzigd en zal niet langer nieuwe technologieën ontwikkelen, maar afwachten wat anderen als nieuwe innovaties ontwikkelen en run from behind. Het rendement ligt tegen de kapitaalkosten aan. Efficiency verbeteringen kunnen de marge-erosie niet bijbenen. Wat voor de klant relevant is, is uit het oog verloren. Managing Director, Top 5 - Nederlands Bouwbedrijf KODAK had zichzelf zo dominant gemaakt in één product met één technologie, dat de kracht van de instandhouding van de organisatie hiervan te groot bleek om te doorbreken. ZARA werd een toonaangevende speler door zo innoverend te zijn in kleine snelle producties van confectiekleding. Door het continu inspelen op wat wel verkoopt en aanbieden van nieuwe modellen of nieuwe kleuren, het bezoek per winkel en de omzet per klant staken schril af tegen de rest van de markt. NOKIA maakt nog steeds onbreekbare easy-to-use telefoons, maar heeft de omslag naar smartphones en mobiel internet gemist. Resultaat: USD 17 miljard marktwaarde is weggevaagd en banen moeten verdwijnen, dit in een groeiende markt van mobiel internet en mobiele telefoons. MegaFlix biedt al personalized TV-streams via alle mogelijke devices. En nog steeds denken kabelmaatschappijen de komende jaren de regie in handen hebben als het gaat om de waardeketen van TV kijken. Business Fit-ness: naar een gezonde bedrijfsvoering Hoe langer we wachten te toetsen en te evalueren hoe onderliggende waarde-curven bijdragen aan het financieel resultaat, hoe moeilijker de omslag. Als het business model verandert, dan is dit niet zonder meer op te lossen door het enkel cijfermatig bijstellen van afdelingsplannen en -budgetten; ook innovatie en cross-functionele samenwerkingen moeten we adresseren. Als advisering of bijkomende features belangrijk worden in de klantbeleving dan zal productkwaliteit niet volstaan, hoezeer productie ook prat gaat op kwaliteit en duurzaamheid. Klantcontact gereduceerd tot geautomatiseerd call center afhandeling doet geen recht aan inzicht in wat klant boeit en het op tijd hierop inspelen. Morgen is vandaag +10% en verkoopprognoses worden opgesteld op basis van huidige producten/diensten. Er is geen scenarioplanning van wat onze klanten binnen 5 jaar in de markt kunnen kopen, wat we dan kunnen en zullen leveren en wat ons verdienmodel is. Marketing director, Top-3 Business & IT-company 5

6 BRIL INSIGHTS Het navigeren van waarde-creatie kan niet op basis van een enkel perspectief of meetinstrument. In onze Business Fit-ness methodologie koppelen we analyse van P&L aan de analyse van de levensfase van het bedrijf en de analyse van de waardeketen(s) waarin het bedrijf actief is. DIAGNOSE VAN INERTIE EN WAARDEPOTENTIEEL Analyse van P&L, levensfase bedrijf en waardeketen Asynchroniteiten in waarde creatie Aandachtspunten marktrelevantie, kerncompetenties en allocatie middelen Conclusies voor bedrijf gewogen op levensfase bedrijf & sector CONSEQUENTIES ORGANISATIE Aanpassingen rigiditeit allocaties en blootleggen van emotional equity Toetsing van mismatches tussen waarde creatie en verschuivingen waardeketen Beschikbaarheid vereiste bekwaamheden & middelen Duiding van barrièrres in realiseren van geïdentificeerde opties BUSINESS FIT-NESS Coherentie in besluitvorming & sturing Actieplan & strategische projecten Randvoorwaarden voor succes Innovatie imbedding in organisatie Het resultaat is een werkkader voor oplossing van rendements- en positioneringsvraagstukken dat binnen de organisatie duidelijkheid en een gezamenlijk beeld verschaft in de aanpak. Het vergemakkelijkt de besluitvorming, en versnelt de vertaalslag naar de organisatie; haalbaar, stuurbaar én meetbaar. De kracht zit in de perspectief koppeling en ervaring van wat in welke context werkt. In drie stappen analyseren en typeren wij spanningen die aandacht verdienen op bedrijfs- en business unit niveau en hoe deze binnen de organisatie op te lossen. Wij koppelen hierbij kennis van sectoren en waardeketens, ervaring in oplossen van bestuurlijke vraagstukken en expertise in het adresseren en adviseren op strategische vraagstukken aan een in de praktijk bewezen methodologie. De capaciteit en mogelijkheid tot veranderen is bepalend voor het migratieplan. Dit verschilt per bedrijf, zelfs binnen een bedrijfstak, en is inherent aan de bedrijfscultuur, de aard van de strategie en de onderliggende waarden bij interne samenwerking. De uitwerking van conclusies wordt gewogen aan de inrichting van interne samenwerking, het blikveld van de organisatie en de cultuur van de onderneming. Om een gezond bedrijf te zijn en blijven is regelmatige zelfdiagnose en behandeling belangrijk. Echter, enkel wat past bij het DNA van het bedrijf zal uiteindelijk bijdragen tot versneld resultaat. Ir. Koen Iserbyt, Dr. Toni Sfirtsis en Drs. Joost Broekman zijn professionals met meer dan twintig jaar expertise in waarde creatie voor ondernemingen. Synchronisatie in waarde creatie is gegroeid uit herkenning van wat bedrijven onderscheidt op langere termijn en ervaring hoe winstgroei op kortere termijn aan te zwengelen. De auteurs komen uit consultancy, banking, corporate finance, handel en industrie. Copyright 2012 BRIL Business Innovation Architects dit artikel naar een collega/relatie 6

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel

Welkom bij Aeternus. De vooruitkijkspiegel Welkom bij Aeternus De vooruitkijkspiegel Wat doen we? Werkgebieden en internationale netwerken Aeternus heeft lokale kennis en is een relevante partij in haar netwerken en bezit een kwalitatief internationaal

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst

Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde. Uw businessmodel voor de toekomst Dries Stoel en Marcèle van Kerkvoorde Uw businessmodel voor de toekomst Missie: economische groei door versterken van innovatie in het MKB Concurrentiekracht van Nederland versterken Innovatie in het MKB

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN

Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN Veranderlijke tijden vragen om andere competenties ONDERZOEK NAAR HET BEWEGENDE ORGANISATIELANDSCHAP EN DAARBIJ BENODIGDE TALENTEN IS ONS HUIDIGE ORGANISATIELANDSCHAP HIER WEL OP INGERICHT? Meer weten

Nadere informatie

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL

3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL 3D SUPPLY CHAIN VISIBILITY TRENDS & CHALLENGES IN THE HIGH TECH WORLD IR. EMILE VAN GEEL CONTENTS 1. trends in high tech supply chain management... 3 1. trends & uitdagingen... 3 2. omgaan met de huidige

Nadere informatie

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013

De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 De Corporate University als strategisch instrument Symposium DNB Toezichtacademie Amsterdam, 3 juni 2013 Dr. Martijn Rademakers Corporate universities Het aantal organisaties met een corporate university

Nadere informatie

INNOVATIEVERMOGEN 1 SITUATIE

INNOVATIEVERMOGEN 1 SITUATIE INNOVATIEVERMOGEN prof. ir. drs. W.J. Vrakking 1 SITUATIE Wat is strategisch innoveren? Het innoveren van de strategie van uw bedrijf, afdeling. Het gaat dan om wat we wel aangeduid zien met het begrip

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning De basis voor effectief en duurzaam functioneren 1 Wie is Hubé Maaike Huisman HR Business Coach Hubé zet mensen in hun kracht Van intuïtie tot intellect Van binnen naar

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management

In deze nieuwsbrief. Het belang van Strategisch Risico Management In deze nieuwsbrief Het belang van Strategisch Risico Management Van Videoanalyse naar Nieuwe Fabrieksinrichting Spelenderwijs de risico s voor een Woningcorporatie bespreken en oplossen Een Team samenstellen?

Nadere informatie

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University

DISRUPTIEVE TECHNOLOGIE. Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren. Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management Erasmus University Strategie Summit Industrie 5 maart 2015 DISRUPTIEVE http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s TECHNOLOGIE Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Kennissessie Strategic Control

Kennissessie Strategic Control Kennissessie Strategic Control Marnix Lankhorst / Jeroen Jansen v Woerden, 6 juli 2016 vsfinal Ontvangst Welkom in Kasteel Woerden! 1-9-2016 2 Wat gaan we doen deze middag? Ontvangst 15.00 15.15 Introductie

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Managementvoorkeuren

Managementvoorkeuren Toelichting bij de test Business Fit-ality Lange Dreef 11G 4131 NJ Vianen Tel: +31 (0)347 355 718 E-mail: info@businessfitality.nl www.businessfitality.nl Business Fit-ality Met welk type vraagstuk bent

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

College-aantekeningen, college 1-6

College-aantekeningen, college 1-6 College-aantekeningen, college 1-6 Integraal Ontwerp en Beheer (Technische Universiteit Delft) Verspreiden niet toegestaan Gedownload door Elco Leenders (elcoleenders@msn.com) In deze tijd is een comfortabel

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting,

LED & de integratie in slimme netwerken met diverse sensoren, bieden nieuwe kansen voor openbare verlichting, / solution partner of the at TU/e De vraag Samenhangende vraagstellingen mbt openbare verlichting: Mogelijke vervanging van 21.000 lichtmasten in de stad Strategie die breder kijkt dan energiebesparing

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna The Brown Paper Company Veel organisaties zijn hun onderscheidende DNA verloren. Organisaties met bestaansrecht

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Titeldia. Ondertitel. Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam. Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Titeldia Ondertitel Naam Achternaam, Functie of Afdelingsnaam Ir. Niels Nieboer MRE Syntrus Achmea Real Estate & Finance Onderzoeksvraag Hoe moet een Real Estate Investment Manager zich - gegeven de veranderende

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is

Toekomstdenken. Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is Toekomstdenken Waarom toekomstdenken voor elke organisatie onmisbaar is De wereld van vandaag is dynamisch en complex en zal steeds sneller veranderen. Trends als globalisering en technologie hebben hun

Nadere informatie

Customer Communication Management

Customer Communication Management Customer Communication Management Eric Roubos Business Development Manager Media Alliantie / CMBO / GTSC bijeenkomst Big Data in marketing en media 22 mei 2014 1 Iedereen is uniek Ieder contact is uniek

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Innoveren maakt het verschil

Innoveren maakt het verschil Innoveren maakt het verschil De logistieke dienstverlener van vandaag bestaat niet meer in 2020! Pascal van Beek Supply chain strategie ontwikkeling & implementatie Business development Customer focussed

Nadere informatie

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS

GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS GENERAL FACTSHEET GESCHIEDENIS T-GRADIN S GESCHIEDENIS T-Gradin ondersteund haar klanten met Project Management services en is opgericht in 2000 in Nederland. Door een toenemende behoefte aan onafhankelijke

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

RE-INVENTING BUSINESS

RE-INVENTING BUSINESS KVGO 21 mei 2014 http://www.youtube.com/watch?v=- TasuCE64kk&feature=youtu.be&t=1m54s RE-INVENTING BUSINESS Hoe bedrijven hun businessmodel innoveren Prof. dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Werkdocument Business Modelling

Werkdocument Business Modelling Werkdocument Business Modelling Objectief van dit werkdocument Een goed idee leidt niet vanzelfsprekend tot een succesvolle innovatie. Of het nu gaat om een vooruitstrevend product of dienst, nieuwe kennis

Nadere informatie

ICT: Zelf doen of uitbesteden?

ICT: Zelf doen of uitbesteden? WHITEPAPER ICT: Zelf doen of uitbesteden? De groeiende rol van ICT in het onderwijs geeft schooldirecteuren de nodige kopzorgen. Digitaal lesmateriaal, laptops of ipads voor elke leerling, goede wifi in

Nadere informatie

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer

Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Spanningsvelden in digitale marketing Strategieën, cases, kansen en meer Prof. dr. Peter S.H. Leeflang Prof. dr. Peter C. Verhoef Peter Dahlström MBA Dr. Tjark Freundt Rapport RUGCIC-2013-02 ISBN: 978-90-367-5935-9

Nadere informatie

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas

Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014. Roland van de Pas Uw businessmodel voor de toekomst 22 september 2014 Roland van de Pas Even voorstellen Adviseur MKB (industrie en creatieve industrie) Focus: Roland.vande.Pas@kvk.nl www.linkedin.com/pub/roland-van-de-pas

Nadere informatie

Introductie. wensen over.

Introductie. wensen over. Rendement uit talent 10 tips voor geïntegreerd talent management 1 Introductie Organisaties zijn voor hun effectiviteit en concurrentiekracht sterk afhankelijk van talenten van hun medewerkers. Nieuwe

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

BSN. MANAGEMENT 3.0 Management Innovatie. excitingly different

BSN. MANAGEMENT 3.0 Management Innovatie. excitingly different MANAGEMENT 3.0 Management Innovatie BSN INLEIDING Herde iniëren van management? Afgelopen maand, is onze praktijk bezig geweest om voor een grote organisatie, een voorstel uit te brengen hoe deze organisatie

Nadere informatie

Management briefing Drie factoren die bepalend zijn voor leveringsketenflexibiliteit

Management briefing Drie factoren die bepalend zijn voor leveringsketenflexibiliteit Management briefing Drie factoren die bepalend zijn voor leveringsketenflexibiliteit Doe mee aan deze korte quiz en ontdek of uw leveringsketen alles heeft om uw bedrijf te laten floreren SUPPLY CHAIN

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Workplace Transformation

Workplace Transformation Workplace Transformation Workplace Transformation Ruimte om productief, creatief en inzichtelijk te werken Met een waardering van 10 miljard dollar is huisverhuurdienst Airbnb meer waard dan een aantal

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION

FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION FUNCTIEPROFIEL BID MANAGER CONNEXXION DE ONDERNEMING Connexxion, ontstaan in 1999, heeft sinds 2007 het internationale Transdev als aandeelhouder. Daarnaast is BNG minderheidsaandeelhouder. Connexxion

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

Agenda Strategisch Management

Agenda Strategisch Management Agenda Strategisch Management Vier vragen Introductie hart-model Koppeling naar uw praktijk Vragen? Afsluiting Belofte: Vraaggebaseerde nadenksessie! Introductie dr. Alex Klein Visiting professor columnist

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd.

De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd. De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd. In samenwerking met The Brown Paper Company De Wilmersberg daagt u met uw managementteam uit op de 4 belangrijkste

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit. Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015

Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit. Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015 Verzekeren kan altijd nog Kansen met Risicomanagement en Bedrijfscontinuïteit Erik van de Crommenacker Inn Style, Maarssen 2015 Even voorstellen Erik van de Crommenacker Manager Inkomen Nederlands Bureau

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie