Met pensioen gaan als zelfstandige

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met pensioen gaan als zelfstandige"

Transcriptie

1 Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces.

2 Redactie: Vormgeving: Realisatie: Mieke Bruyninckx ArtDokus.be Marketing Acerta Verantwoordelijke uitgever: Paul Roosen, Buro & Design Center Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel Acerta Ondernemingsloket vzw BTW BE RPR Brussel BE Acerta Sociaal Verzekeringsfonds vzw: BTW BE RPR Brussel FSMA ca i.s.m. KBC Verzekeringen BE Acerta streeft naar kwaliteitsvolle actuele informatie, maar is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. Publicatiedatum: juni

3 Inhoud Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Hoe wordt mijn pensioen berekend? Hoeveel mag ik bijverdienen als gepensioneerde? Wanneer ga ik het best met pensioen? Hoe verloopt de pensioenenaanvraag? Ik zet mijn activiteit als zelfstandige stop Wat zijn mijn rechten in de sociale zekerheid? Ken ik alle pensioenen? Waarom kiezen voor Acerta? 3

4 De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor mannen als vrouwen. Om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, moet u zelfstandige en/of werknemer geweest zijn gedurende een bepaald aantal kalenderjaren (per jaar minstens 2 kwartalen als zelfstandige of 1/3 van een volledig uurrooster als werknemer). Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Sinds 2013 werden zowel de leeftijd van het vervroegd pensioen als de loopbaanvoorwaarde geleidelijk opgetrokken. Hierop werden wel uitzonderingen voorzien voor personen met een loopbaan van minstens 40 jaar. Tabel 1: Pensioenleeftijd en loopbaanvoorwaarde Ingangsdatum pensioen Leeftijd vervroegd pensioen Loopbaanvoorwaarde , ,5 40 Vanaf Vragen over de pensioenleeftijd? Neem contact op met uw Acerta-kantoor. Een actueel overzicht van onze kantoren kan u terugvinden op onze website ikbenzelfstandige.be 4

5 Bij de aanpassing van de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde heeft de regering de volgende overgangsmaatregelen voorzien: Wie op 31 december 2012 voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van dat ogenblik, kan ook na 2012 altijd op vervroegd pensioen gaan. Voorbeeld: een zelfstandige werd 60 jaar in 2012 en had toen een carrière van 35 jaar. Hij had in 2012 vervroegd op pensioen kunnen gaan, maar wou liever nog wat verder werken. Na 2012 zal hij nooit meer voldoen aan de nieuwe voorwaarden, maar hij zal toch nog op vervroegd pensioen kunnen gaan op een zelf gekozen tijdstip. Voor sommigen wordt het verschil tussen de oude leeftijd voor vervroegd pensioen en de nieuwe leeftijd beperkt tot 2 jaar. Concreet: wie geboren is voor 1 januari 1956 en op 31 december 2012 een loopbaan van minstens 32 kalenderjaren bewijst, kan op vervroegd pensioen gaan op het ogenblik dat hij een loopbaan van 37 kalenderjaren heeft. Wie na 2012 op een bepaald ogenblik voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden, kan ook daarna op vervroegd pensioen gaan op een zelf gekozen tijdstip. Voorbeeld: een zelfstandige is 61 jaar geworden in 2014 en had toen een loopbaan van 39/45. Hij kon dus al in 2014 met pensioen gaan. Hij kan echter ook op een latere datum gaan. Het feit dat hij daardoor niet meer aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voldoet, vormt geen probleem Wie op pensioen wil gaan op 1 januari 2014, 1 januari 2015 of 1 januari 2016 moet voldoen aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden van het jaar voordien. Op deze manier vermijdt men dat mensen die verjaren in december en op 1 januari van het jaar nadien op pensioen willen gaan, toch niet kunnen gaan omdat de voorwaarden vanaf 1 januari strenger geworden zijn. In navolging van de pensioenregeling voor werknemers werden ook in de pensioenwetgeving voor zelfstandigen nog extra overgangsmaatregelen ingevoerd voor personen met een gemengde loopbaan, die op 1 januari 2013 in een uitstapregeling voor werknemers zaten. Deze bijkomende overgangsmaatregelen gelden voor de volgende 3 groepen: werknemers waarvan de opzegtermijn is ingegaan voor 1 januari 2012 en eindigt of had moeten eindigen na 31 december 2012 werknemers die, buiten het conventioneel brugpensioen, voor 28 november 2011 in onderling overleg met hun werkgever een overeenkomst van vervroegde uittreding hebben afgesloten, die ten vroegste vervalt op de leeftijd van 60 jaar voor zover deze werknemers op dat ogenblik een loopbaan van tenminste 35 jaren bewijzen werknemers die een aanvraag tot vervroegd pensioen hebben ingediend voor 28 november

6 Hoe wordt mijn pensioen berekend? Stel uw pensioenloopbaan samen Uw pensioen als zelfstandige wordt berekend op basis van uw pensioenloopbaan, meer bepaald de jaren waarin u de sociale bijdragen in hoofdberoep betaald hebt. Een volledige loopbaan omvat 45 jaren of voltijdse dagequivalenten. Uw pensioenloopbaan start vanaf het ogenblik waarop u zelfstandige bent geworden en sluit af op de laatste dag van het kwartaal voor de ingangsdatum van uw pensioen. Hoe langer uw beroepsloopbaan is, hoe hoger uw pensioen. Het is dus belangrijk om een zo volledig mogelijke loopbaan te bewijzen. Gelukkig hoeft u zich daarover niet te bekommeren. Uw sociaal verzekeringsfonds houdt immers al uw gegevens bij en maakt deze automatisch over aan de pensioendiensten. Heel wat zelfstandigen zijn ook werknemer of ambtenaar geweest en hebben dus een gemengde loopbaan. Uiteraard hebben zij ook voor die jaren recht op een pensioen. Deze loopbaangegevens worden bijgehouden door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of door de overheid. Gezinshoofd of alleenstaande? U hebt recht op een pensioen als gezinshoofd als u gehuwd bent en uw echtgenote ten laste is. Uw echtgenote is ten laste als ze zelf geen pensioen of uitkering geniet en haar beroepsinkomsten beperkt worden tot de toegelaten grens. Als u geen gezinshoofd bent, ontvangt u het pensioen als alleenstaande, dat ligt ongeveer 25% lager. Als beide echtgenoten pensioengerechtigd zijn, hebben zij dus beiden recht op het pensioen als alleenstaande. Maar als het gezinspensioen van één van de echtgenoten hoger is dan de twee pensioenen als alleenstaande samen, maakt de pensioendienst hen hierop attent. Zij kunnen dan nog kiezen welk pensioen ze nemen. Het volstaat om in uw pensioenaanvraag aan te geven welke hoedanigheid u had (zelfstandige, werknemer, ambtenaar). De rest volgt vanzelf. 6

7 Berekening van het zelfstandig pensioen Voor ieder loopbaanjaar wordt een pensioenbedrag berekend op basis van uw beroepsinkomen in dat jaar, meer bepaald het inkomen waarop u sociale bijdragen betaald hebt. Dat principe geldt voor uw loopbaanjaren vanaf Wat uw loopbaanjaren vóór 1984 betreft, wordt een forfaitair pensioen toegekend van 178,87 euro per loopbaanjaar als gezinshoofd of 143,10 euro per jaar als alleenstaande. Dat bedrag is voor alle zelfstandigen gelijk. Door het pensioenbedrag voor al uw loopbaanjaren op te tellen, krijgt men uw totaal pensioen. Voor de grote meerderheid van de zelfstandigen ligt dat onder het minimumpensioen, zodat zij in de praktijk het minimumpensioen toegekend krijgen, in verhouding tot hun loopbaanbreuk. Om recht te hebben op het minimumpensioen, moet uw loopbaanbreuk minstens 30/45 zijn. Als u vervroegd met pensioen gegaan bent in 2013 en uw loopbaan kleiner was dan 41/45 (incl. bepaalde jaren als werknemer), is uw pensioen als zelfstandige verminderd met een percentage dat varieert naargelang de pensioenleeftijd. U vindt deze percentages in tabel 2. Er werd in 2013 geen vermindering meer berekend vanaf 63 jaar of vanaf een loopbaan van 41 kalenderjaren. Tabel 2: Vermindering wegens vervroeging Leeftijd vervroegd pensioen % 60,5 21,5 % % 61,5 15 % % Vanaf 63 jaar / Als u wil weten hoeveel pensioen u precies zal genieten, kan u bij de overheid een vrijblijvende simulatie aanvragen. Als u nu al enig idee wil hebben, kan tabel 3 u helpen. Daarin vindt u het minimumpensioen voor personen die sinds hun 20ste ononderbroken zelfstandige geweest zijn. Voor personen die sinds 1984 hoge sociale bijdragen betaald hebben, kan het pensioen iets hoger liggen, maar nooit hoger dan het maximumpensioen (1 592,99 euro voor een gezinshoofd of 1 274,39 euro voor een alleenstaande). Voor pensioenen die ingaan vanaf 1 januari 2014 werd de vermindering wegens vervroeging volledig afgeschaft, ongeacht de leeftijd waarop men op pensioen gaat en ongeacht de loopbaan. 7

8 Berekening van het pensioen als werknemer of ambtenaar Als u ook werknemer of ambtenaar bent geweest, hebt u uiteraard ook recht op een pensioen voor dat gedeelte van uw loopbaan. Dat pensioen wordt afzonderlijk berekend. U ontvangt dus twee pensioenbeslissingen, eentje van de pensioendiensten van de zelfstandigen (RSVZ) en eentje van de pensioendiensten van de werknemers (RVP) of de ambtenaren (PDOS). Het pensioen als werknemer of ambtenaar hangt af van het loon. Hoe hoger het loon of de wedde, hoe hoger ook het pensioen. We kunnen hier onmogelijk concrete bedragen op plakken. U vraagt best een individuele simulatie aan. Tabel 3: Minimumpensioen als zelfstandige per maand ( ) Ingang Loopbaan Gezinshoofd Alleenstaande 60 jaar 40/ ,76 951,95 61 jaar 41/ ,95 975,74 62 jaar 42/ ,15 999,54 63 jaar 43/ , ,34 64 jaar 44/ , ,14 65 jaar 45/ , ,94 Cumulatieberekening Als u zelfstandige, werknemer of ambtenaar was, hebt u altijd recht op een pensioen op basis van die verschillende activiteiten. De som van de verschillende loopbanen kan echter niet hoger zijn dan voltijdse dagequivalenten. Dit komt overeen met 45 jaren voltijdse tewerkstelling. De vermindering wordt toegepast op de minst voordelige dagen, ongeacht het stelsel. De pensioenbonus Tot en met 2014 konden zelfstandigen een pensioenbonus verdienen door de ingangsdatum van hun pensioen uit te stellen. Via deze bonus werd het pensioenbedrag aanvankelijk opgetrokken met 59,73 euro per maand. Voor de extra loopbaanjaren vanaf 2014 kan men tussen 39 en 65 euro per maand krijgen bovenop het wettelijk pensioenbedrag. Het principe van de pensioenbonus bestaat ook in de pensioenregeling van de werknemers. Als u een gemengde loopbaan hebt (werknemer en zelfstandige in bijberoep), kan u dus een dubbele bonus verdienen door uw pensioen uit te stellen. Deze bonus is afgeschaft voor pensioenen, die ingaan vanaf Maar reeds opgebouwde bonussen blijven wel verworven. Inhoudingen De pensioendiensten berekenen uw bruto pensioen. Maar in sommige gevallen gebeurt er bij de betaling een inhouding, zodat uw netto pensioen lager uitvalt. De mogelijke inhoudingen zijn: de bedrijfsvoorheffing (als uw pensioen + 95 % van uw aanvullend pensioen hoger is dan 1 635,00 euro per maand voor een gezinshoofd of 1 140,00 euro per maand voor een alleenstaande. Bij kinderlast ligt het vrijgestelde bedrag hoger.); een bijdrage van 3,55 % voor het RIZIV (als uw pensioen + aanvullend pensioen hoger is dan 1 675,59 euro per maand voor een gezinshoofd of 1 413,84 euro per maand voor een alleenstaande); een soldariteitsbijdrage (als uw pensioen + aanvullend pensioen hoger is dan 2 569,12 euro per maand voor een gezinshoofd of 2 222,18 euro voor een alleenstaande). Als u enkele jaren zelfstandige in bijberoep was, hebt u ook recht op een pensioen in de regeling van de zelfstandigen, op voorwaarde dat u even hoge sociale bijdragen betaalde als een zelfstandige in hoofdberoep. Op die manier kan uw loopbaanbreuk eveneens uitkomen boven de eenheid. Ook in dit geval wordt de vermindering toegepast op de minst voordelige jaren, over de beide stelsels heen. 8

9 Hoeveel bedraagt mijn toekomstig pensioen? Vanaf de leeftijd van 55 jaar ontvangt u automatisch een pensioenraming van de overheid. U kan ook het aanvraagformulier raming van uw toekomstige pensioenrechten downloaden van Toekomstige gepensioneerde/formulieren. U ontvangt een berekening via de post. Als u vragen hebt bij de vaststelling van uw loopbaan in deze berekening, kan u terecht bij Acerta. 9

10 Hoeveel mag ik bijverdienen als gepensioneerde? Verplichte aangifte wordt de uitzondering Als u na uw pensionering nog een beroepsactiviteit wil uitoefenen, moet u daar sinds 2013 in principe geen aangifte meer van doen. Er zijn maar 4 situaties meer waarin de voorafgaande aangifte nog blijft bestaan: voor de eerste uitbetaling van het pensioen; wanneer u een mandaat, ambt of post uitoefent; wanneer u een beroepsactiviteit in het buitenland uitoefent; wanneer u een sociale uitkering in het buitenland geniet. Hoeveel sociale bijdragen moet ik nog betalen? Als u na uw pensioen een beroepsactiviteit als zelfstandige blijft uitoefenen, moet u in principe sociale bijdragen blijven betalen. De bijdragen worden voorlopig berekend op uw inkomen van het 3de voorafgaande jaar. Nadien volgt er een regularisatie op het inkomen van het lopende jaar. Er gelden geen maximumbedragen meer, tenzij voor de eerste 3 volledige kalenderjaren vanaf de ingangsdatum van het pensioen. Deze maximumbijdragen gelden niet voor de gepensioneerden, die onbeperkt mogen bijverdienen. Zij betalen sociale bijdragen op het volledige beroepsinkomen. Tabel 4: Toegelaten beroepsinkomen per jaar vóór de leeftijd van 65 jaar Zelfstandige (netto per jaar) Werknemer (bruto per jaar) Rustpensioen zonder kinderlast Rustpensioen met kinderlast Overlevingspensioen zonder kinderlast Overlevingspensioen met kinderlast

11 Toegelaten beroepsinkomen Het toegelaten beroepsinkomen als gepensioneerde vindt u in tabel 4. Als u de toegelaten grens overschrijdt met minder dan 100 %, wordt uw pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Als de overschrijding 100 % bedraagt of meer, wordt uw pensioen voor dat jaar volledig geschorst. Vanaf 2015 mogen gepensioneerden die 65 jaar zijn of ouder, onbeperkt bijverdienen. Ook gepensioneerden, jonger dan 65 jaar, mogen onbeperkt bijverdienen als ze een loopbaan van minstens 45 jaar bewijzen. Onbezoldigd mandaat Speciale regeling land- en tuinbouw Land- en tuinbouwers die hun beroepsactiviteit na hun pensioen beperken tot de hierna volgende oppervlakte, moeten geen sociale bijdragen meer betalen: 1 ha landbouwgrond, maai- of grasweide; 35 are gewone boomgaard; 15 a groenten; 15 a tabak of hop; 15 a geneeskrachtige planten of intensieve boomgaard; 12,5 are boomkwekerij of rijsbos; 10 a witloof; 3 a bloemen of sierplanten; 200 m2 serre. Voor gemengde teelt gelden er bijkomende grenzen. Als uw activiteit als gepensioneerde zich beperkt tot een onbezoldigd mandaat in een vennootschap (zaakvoerder, bestuurder, ), moet u geen sociale bijdragen meer betalen. Let wel: uw activiteit moet beperkt blijven tot het mandaat, meer bepaald het leiden, verbinden en vertegenwoordigen van de vennootschap. Als u daarnaast ook uitvoerende taken waarneemt in de vennootschap, blijft u bijdrageplichtig. Het kan hier gaan om dienstverlening aan het cliënteel, administratief of boekhoudkundig werk, technische taken, 11

12 Tabel 5: Sociale bijdragen na pensioen Netto jaarinkomen Sociale bijdrage per kwartaal 0,00 0, ,80 0, ,81 107, ,00 113, ,00 189, ,00 236,09 Max. bijdr. vervroegd pensioen zonder kinderlast 8 000,00 302, ,00 354,13 Max.bijdr. vervroegd pensioen met kinderlast ,00 568, , , , , , , , ,11 Max.bijdr. na pensioenleeftijd met pensioen Schakel uw echtgenote in Als uw echtgenote u helpt bij uw beroepsactiviteit, mag u een gedeelte van uw beroepsinkomen fiscaal op haar naam zetten. Voor de beoordeling van het toegelaten bedrag (tabel 4) geldt alleen het gedeelte van het inkomen dat fiscaal op uw naam staat. Door u goed te organiseren, kan u dus samen met uw echtgenote meer verdienen dan de toegelaten grens. Uw persoonlijke sociale bijdrage stijgt niet. Hou er wel rekening mee dat ook uw meewerkende echtgenote moet aansluiten bij het sociaal verzekeringsfonds, tenzij ze al een eigen sociaal statuut heeft. Of ze ook sociale bijdragen moet betalen en hoeveel, hangt af van het beroepsinkomen op haar naam. Vragen over toegelaten activiteit en sociale bijdragen? Neem contact op met uw Acerta-kantoor. Een actueel overzicht van onze kantoren kan u terugvinden op onze website ikbenzelfstandige.be Voor een juiste fiscale aangifte vraagt u advies aan een boekhouder of fiscalist. 12

13 13

14 Wanneer ga ik het best met pensioen? Nu u weet hoe uw pensioen berekend wordt en welk bedrag u mag bijverdienen, blijft de vraag op welke leeftijd u het best met pensioen gaat. Dat hangt natuurlijk af van veel factoren, zoals uw werklust, gezondheid, gezinssituatie, financiële engagementen, leefbaarheid van uw bedrijf, enz. Louter vanuit de invalshoek van de pensioenwetgeving kunnen we de volgende vuistregels formuleren: Uw loopbaanbreuk is een belangrijk uitgangspunt. Als u aan de loopbaanvoorwaarde voldoet, zou u kunnen overwegen om met vervroegd pensioen te gaan. Sinds 1 januari 2014 is de vermindering wegens vervroeging immers afgeschaft. Ook de daling van de sociale bijdragen kan een argument zijn om met vervroegd pensioen te gaan. Uw pensioen ligt dan weliswaar lager, maar u bespaart ook sociale bijdragen. Het kan een oplossing zijn voor mensen die het rustiger aan willen doen en zo weinig mogelijk sociale lasten willen betalen. Doorwerken heeft dan weer als voordeel dat uw loopbaanbreuk verhoogt en dat u recht opent op een hoger pensioen. Als u 65 jaar bent mag u zelfs onbeperkt bijverdienen. U kan uw pensioen dan als extraatje opvragen zonder uw inkomsten te beperken. 14

15 Hoe verloopt de pensioenaanvraag? Als u met pensioen wil gaan op uw 65ste, hoeft u geen aanvraag te doen. De pensioendiensten onderzoeken immers ambtshalve uw pensioenrechten. U ontvangt daarover een brief rond de 15de maand vóór uw 65ste verjaardag. Daarin is uw pensioen berekend. U bent vrij om dat pensioen te laten ingaan of niet. Als u vervroegd met pensioen wil gaan, moet u een aanvraag doen via het gemeentehuis of elektronisch via pensioenaanvraag.be. Dat kan vanaf de 12de maand vóór de ingangsdatum van uw pensioen. Hoe gaat het daarna verder? Het gemeentehuis stuurt uw aanvraag door naar de bevoegde pensioendiensten. Enige tijd nadien ontvangt u van de pensioendiensten een vragenlijst. De pensioendiensten sturen de nodige gegevens door naar uw sociaal verzekeringfonds, dat automatisch uw sociale bijdragen aanpast vanaf het kwartaal waarin u met pensioen gaat. Het kan even duren voor u een pensioenbeslissing ontvangt, maar de pensioendiensten laten u in ieder geval vóór de ingangsdatum weten op welk bedrag u recht hebt. Als u zelfstandige en loontrekkende was, krijgt u van iedere pensioendienst afzonderlijk een beslissing. U kan op dat moment nog altijd beslissen om uw pensioenniet te laten ingaan. Hulp bij uw pensioenaanvraag? Voor hulp bij het invullen van de formulieren kan u terecht bij de volgende organisaties: de zitdag van het RSVZ in uw gemeente (vraag informatie aan uw gemeentehuis); de pensioendienst van uw ziekenfonds (vraag informatie aan uw ziekenfonds); 15

16 Ik zet mijn activiteit als zelfstandige stop Wat zijn mijn rechten in de sociale zekerheid? Wat moet ik doen? Als u beslist om iedere beroepsactiviteit stop te zetten vanaf uw pensionering, kan u de pensioendiensten daarover inlichten. U bent ook wettelijk verplicht om uw ondernemingsnummer te laten schrappen. Hiervoor kan u terecht bij Acerta Ondernemingsloket. Na de doorhaling van uw ondernemingsnummer, kunnen we ook uw bijdragedossier afsluiten. Als u uw bedrijf overlaat, is uiteraard ook de overnemer welkom bij Acerta om de formaliteiten als beginnende zelfstandige te laten regelen. Als gepensioneerde hebt u recht op terugbetaling van uw grote en kleine risico s, zonder dat u nog bijdragen moet betalen. U moet daarvoor niets doen. Uw ziekenfonds wordt verwittigd door de pensioendiensten. U hebt recht op verhoogde terugbetaling (voorkeurregeling of RVV) als het gezinsinkomen lager ligt dan ,81 euro, verhoogd met 3 079,19 euro per persoon ten laste. Dat moet u zelf wel even in orde brengen bij uw ziekenfonds. Als er nog rechtgevende kinderen zijn, hebt u als gepensioneerde eventueel recht op verhoogde kinderbijslag. Acerta stuurt u automatisch de nodige formulieren. Hoe de stopzetting regelen? U moet enkele formulieren ondertekenen en de prijs voor de doorhaling van uw ondernemingsnummer betalen. U komt dus best even langs op uw Acerta-kantoor. Maak een afspraak via tel Meer informatie over uw rechten? Neem contact op met uw Acerta-kantoor. Een actueel overzicht van onze kantoren kan u terugvinden op onze website ikbenzelfstandige.be 16

17 Ken ik alle pensioenen? Naast het gewone rustpensioen, waarover u meer kan lezen in deze brochure, bestaan er nog de volgende pensioenvormen. Het overlevingspensioen: dit is het pensioen dat de weduwe of weduwnaar van een zelfstandige of loontrekkende kan aanvragen op basis van de beroepsloopbaan van de overleden echtgenoot. Het pensioen voor de feitelijk gescheiden echtgenoot: als de echtgenoten feitelijk gescheiden zijn, wordt het gezinspensioen voor de helft uitbetaald aan iedere echtgenoot. Het echtscheidingspensioen: na de echtscheiding heeft men recht op de helft van het gezinspensioen van de exechtgenoot, beperkt tot het opgebouwde pensioen tijdens het huwelijk. Inkomensgarantie voor ouderen (IGO): vanaf de leeftijd van 65 jaar hebt u recht op een bestaansminimum van 8 093,52 euro per jaar als samenwonende of ,40 euro als alleenstaande. Als uw pensioen en bestaansmiddelen lager liggen, hebt u recht op een financiële tegemoetkoming. Uw pensioen wordt in rekening gebracht ten belope van 90 %. De IGO-uitkering wordt aangevraagd via het gemeentehuis. Buitenlandse pensioenen: een persoon die gedurende een gedeelte van zijn loopbaan in een ander land van de Europese Unie heeft gewerkt, heeft recht op een pensioen vanwege de betrokken lidstaat of lidstaten. Hij kan dat aanvragen via de Belgische instanties. Als de beroepsactiviteit zich situeerde in een land buiten de Europese Unie, hangt het af van de wetgeving van dat land en van een eventueel bilateraal verdrag of hij recht heeft op een pensioen. De pensioenrente of het onvoorwaardelijk pensioen : een persoon die de normale pensioenleeftijd bereikt maar niet met pensioen gaat, heeft toch altijd recht op het wettelijk gedeelte van de rente die gevormd is op zijn pensioenstortingen. Dit is een onvoorwaardelijk pensioen. 17

18 18

19 Waarom kiezen voor Acerta? Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. We zijn marktleider in Vlaanderen en kennen een sterk groeiende aanwezigheid in Brussel en Wallonië. Als full service hr-dienstengroep hebben we alles in huis: vestigingsformaliteiten, sociale zekerheidsdiensten, payrollmanagement, gespecialiseerd juridisch advies, kinderbijslagdiensten, enz. U staat als klant steeds centraal Correcte service Onze permanente zorg gaat uit naar een correct beheer van uw dossier, naar toegankelijke informatie en naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. U geniet bij ons van een persoonlijke begeleiding. Innovatieve tools U kan gerust zijn dat wij te allen tijde investeren in onze tools en ondersteuning. Daarbij stellen wij veiligheid, efficiëntie en een gemakkelijk gebruik voorop. Zo staan wij 24/24 voor u klaar. Bereikbaar en snel U bent steeds van harte welkom in onze plaatselijke kantoren. Voor meer informatie kan u steeds terecht in onze kantoren. Een actueel overzicht vindt u terug op onze website ikbenzelfstandige.be. 19

20 SZB V.U.: Paul Roosen, Buro & Design Center - Heizel Esplanade PB 65, 1020 Brussel ikbenzelfstandige.be

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,...

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... Met pensioen gaan als zelfstandige Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... januari 2014 Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor mannen als

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,...

Met pensioen gaan als zelfstandige. Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... Met pensioen gaan als zelfstandige Pensioen, toegelaten activiteit, bijdragen,... september 2013 Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? De normale pensioenleeftijd is 65 jaar, zowel voor mannen als

Nadere informatie

Met pensioen gaan als zelfstandige

Met pensioen gaan als zelfstandige Met pensioen gaan als zelfstandige Uw handige gids over pensioenen, toegelaten activiteiten en meer Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie:

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE. BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS

10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE.  BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS 10 ANTWOORDEN OVER JOUW PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE BETERE ZEKERHEID VOOR ONDERNEMERS www.zenito.be 2 MET PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE INLEIDING In deze folder geven we, in de vorm van vraag en antwoord, beknopte

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Pensioenupdate Up2date najaar 2018

Pensioenupdate Up2date najaar 2018 Pensioenupdate Up2date najaar 2018 1. Wat is er nieuw? 2. Regularisatie studiejaren 3. De POZ 2 Wat is er nieuw? 3 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd? Periode Tot en met 31.01.2025 Van 01.02.2025 tot

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11

Inhoudstafel. 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1. 2. Op vervroegd pensioen tussen 60 en 65 jaar... 11 Inhoudstafel 1. Als zelfstandige stoppen vóór uw 60ste... 1 1.1. Wat is precies het gevolg voor uw wettelijk pensioen als zelfstandige?... 1 1.2. Heeft u dan recht op een uitkering?... 1 1.3. Blijft u

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/

Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus Brussel. Tel. 02/ Fax 02/ Contactgegevens Tony Van Der Steen Ombudsman Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen. be

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013

Sociale bijdragen 2013 (exclusief werkingskosten van de fondsen) Bijwerking 23/07/2013 Directie-generaal Zelfstandigen 1. ZELFSTANDIGEN IN HOOFDBEROEP EUR Sociale bijdragen 2013 Bijwerking 23/07/2013 Voorlopige kwartaalbijdragen 657,57 673,61 689,65 - op het deel van de geherwaardeerde referte-inkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2014 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 6 8 12 13 14 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening

Bijsluiter sociale bijdragen Alles over uw eindafrekening Bijsluiter sociale bijdragen 2015 Alles over uw eindafrekening Inhoudstafel Een eindafrekening? Perfect normaal! 4 Hoe zit het bijdragesysteem in elkaar? 5 Berekening definitieve bijdragen 2015 6 Uw betalingen

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008

Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 Verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen op 1 juli 2008 De Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) is een uitkering die tot doel heeft een financiële steun te bieden aan ouderen die niet over voldoende

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015

Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Om te bewaren Hervorming sociale bijdragen vanaf 2015 Wat is de impact voor u? 2 Inhoudstafel Kort samengevat 3 Op welk inkomen betaalt u voorlopige bijdragen? 4 Welke keuzes kunt u maken? 5 Hoe uw inkomen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten

Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Cumulatie van een rust- of overlevingspensioen met beroepsinkomsten Onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden van 65 jaar na loopbaan van 42 jaar Vanaf 2013 mogen gerechtigden op een rustpensioen of

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2019 (zonder de beheerskosten)

Sociale bijdragen 2019 (zonder de beheerskosten) GROEP BIJDRAGEBETALERS GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid I = de geherwaardeerde beroepsinkomsten van de onderworpenen in N-3 voor de voorlopige

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid

De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Allianz Voorzorg De zelfstandige ondernemer en zijn sociale zekerheid Editie 2015 Alle bedragen in deze brochure zijn uitgedrukt in euro. 4 7 9 16 17 18 Bijdragen sociale zekerheid Arbeidsongeschiktheid:

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Zelfstandige. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Zelfstandige De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2013 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Waarvoor betaal ik sociale

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Sociale bijdragen 2018 (zonder de beheerskosten)

Sociale bijdragen 2018 (zonder de beheerskosten) GROEP BIJDRAGEBETALERS GLOBALE BIJDRAGE I. Verplichte bijdragen verschuldigd wegens de uitoefening van een beroepsbezigheid I = de geherwaardeerde beroepsinkomsten van de onderworpenen in N-3 voor de voorlopige

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 SECUREX INTEGRITY PB 10.600 1040 BRUSSEL AANGETEKEND AANVRAAGFORMULIER VERMINDERDE WETTELIJKE VOORLOPIGE BIJDRAGEN VOOR HET JAAR 2017 (aanvraag bedoeld in art. 11 3 6 e lid van KB nr. 38 van 27/07/1967)

Nadere informatie

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel  Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Federale Pensioendienst Zuidertoren 1060 Brussel www.pensioendienst.fgov.be Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel Maart 2017 2 3 INHOUDSTAFEL Inleiding... 4 Enkele opmerkingen in verband met

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP

De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014. Partena HDP De nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen : wat verandert er voor de zelfstandigen? 6/5/2014 Partena HDP 1. Berekening tot eind 2014 De sociale bijdragen zijn verschuldigd per kwartaal en ondeelbaar.

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015

RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1000 BRUSSEL BIJDRAGEN 2015 RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN Jan Jacobsplein 6-1 BRUSSEL BIJDRAGEN 215 VOORNAAMSTE CATEGORIEEN VAN VERZEKERINGSPLICHTIGEN Refertejaar 212 Herwaarderingscoëfficiënt : 1,282748

Nadere informatie

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten.

De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015. Wat u zeker moet weten. De hervorming van de sociale bijdragen voor zelfstandigen vanaf 2015 Wat u zeker moet weten. .ikbenboekhouder.be Voorafgaande mededeling: De informatie in dit boekje met betrekking tot de sociale bijdragen

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen

Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen Zomerakkoord 2017: sociale maatregelen voor de zelfstandigen De regering keurde op 26 juli een pakket hervormingen goed. Daarin zitten enkele maatregelen die het sociaal statuut van de zelfstandigen verbeteren.

Nadere informatie

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen

Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hervorming sociale bijdragen: veelgestelde vragen Hebben meegewerkt aan de redactie van deze FAQ : Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, de DG Zelfstandigen en het RSVZ. Inhoud Op welk inkomen worden mijn

Nadere informatie

Maak kennis met onze dienst Pensioenservice Goede afspraken maken goede vrienden

Maak kennis met onze dienst Pensioenservice Goede afspraken maken goede vrienden Maak kennis met onze dienst Pensioenservice Goede afspraken maken goede vrienden 1. Wat is de dienst Pensioenservice? Onze dienst Pensioenservice helpt en ondersteunt je bij vragen en problemen over je

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2

Het einde van de zelfstandige loopbaan. deel 2 3 Het einde van de zelfstandige loopbaan deel 2 Inhoud 1. Algemeen 5 1.1. De vier pensioenpijlers 5 1.2. Wie betaalt uw pensioen? 7 1.3. Wie komt in aanmerking? 7 1.4. Soorten pensioen 7 2. Berekening

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015

Het rustpensioen in de openbare sector. VVOS Oost-Vlaanderen 11 december 2015 Het rustpensioen in de openbare sector 1. Inleiding 2. Toegang tot het rustpensioen 3. Berekening van het rustpensioen 4. Betaling van het rustpensioen indexatie, perequatie, cumul 5. Het overlevingspensioen

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers

Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid. Loontrekkende. De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Zeker van elkaar. Sociale Zekerheid Loontrekkende De sociale bijdragen Uitkeringen bij ziekte of ongeval Pensioen Kerncijfers Editie 2015 Inhoudstafel 1. De sociale bijdragen 1.1. Wie betaalt wat? 4 1.2.

Nadere informatie