Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek"

Transcriptie

1 Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Beleggingen De Amonis bevek Ontmoeting Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder

2 EDITO De sociale zekerheid is geen lange, rustige stroom Jan Pollers Hoe zullen de wettelijke pensioenen eruitzien binnen 40 jaar? Zullen ze dan nog bestaan? Onmogelijk om dat nu al te zeggen. Wij kunnen slechts van één ding zeker zijn: aanvullende oplossingen zijn nodig. En de oplossingen die vandaag toereikend lijken, zullen dat morgen niet noodzakelijk meer zijn. Onze behoeften evolueren immers met onze levensgewoonten en de fiscale context evolueert volgens de budgetaire tekorten. Een pensioen is niet het enige waar u aan moet denken qua sociale zekerheid. Een volledige financiële bescherming tijdens uw professionele loopbaan is eveneens noodzakelijk. En dit vanaf het einde van de studies. Als toekomstig gediplomeerde is het vandaag tijd om stil te staan bij uw situatie binnen enkele maanden en te anticiperen op wat uw financiële engagementen zullen zijn bij de start van uw loopbaan. De sociale zekerheid is dus een vraagstuk dat u op lange termijn moet bekijken. Daarom is het ook primordiaal u te omringen met stabiele experts, die de actualiteit op de voet volgen. Specialisten die hun oplossingen aanpassen aan zowel de evolutie van de sector, als de evolutie van uw persoonlijke situatie. Vandaag de beste partner kiezen garandeert uw bescherming morgen. Tom Mergaerts Chief Executive Officer Dr H. Van Dijck Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Korte berichten Wettelijk pensioen: Zelfstandigen 1 januari 2014: afschaffing van de pensioenmalus in geval van vervroegd pensioen Zelfstandigen die vóór 65 jaar op pensioen willen gaan en die nog geen loopbaan van 41 jaar achter de rug hebben, verliezen vandaag een percentage (de pensioenmalus) van hun wettelijk pensioen. Dit percentage hangt af van hun leeftijd en van de lengte van hun loopbaan. Dit verlies komt bovenop het verlies van 45sten voor een onvolledige loopbaan. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit percentage (of malus) afgeschaft. 1 april 2013: verhoging van het minimum gezinspensioen Sinds 1 april 2013 wordt het minimumgezinspensioen van zelfstandigen gelijkgeschakeld met dat van loontrekkenden: 1.386,40 euro per maand (voor een volledige loopbaan van 45 jaar). Alle statuten Sommaire Inhoud 4. Sociale voordelen Hoe groot zijn ze en hoe kunt u ze aanvragen? 6. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? 8. Bevek De Amonis bevek in uw effectenportefeuille 10. Ontmoeting Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder 1 januari 2014: pensioenbonus Het systeem van de pensioenbonus was al verlengd tot eind Het wordt opnieuw verlengd vanaf 2014 en zal hetzelfde algemene principe volgen voor zelfstandigen, loontrekkenden en ambtenaren: istockphoto - de bonus is gekoppeld aan het recht op vervroegd wettelijk pensioen. Hij wordt toegekend aan iedereen die tenminste 1 jaar verder blijft werken na het moment waarop hij recht heeft op vervroegd pensioen; - ook bij beroepsactiviteit na het wettelijk pensioenleeftijd wordt een bonus opgebouwd; - het bedrag van de bonus stijgt naargelang de beroepsactiviteit verlengd wordt: elke gepresteerde dag tijdens het eerste jaar van verlenging levert een bonus op van 1,50 euro. Het bedrag stijgt in schijven van 0,20 euro tot een maximum van 2,50 euro per voltijds gewerkte dag; - de bonus wordt een persoonlijk recht, niet overdraagbaar bij overlijden. 3.

4 Pas afgestudeerden Denk aan uw sociale voordelen Het RIZIV kent zorgverleners jaarlijks een bedrag toe waarmee ze hun pensioen kunnen aanvullen of hun inkomen kunnen verzekeren. Voorwaarde is wel dat ze zich conventioneren. De Belgische sociale zekerheid wordt vaak bewierookt, maar in de praktijk kan die sociale bescherming al eens tegenvallen. In geval van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld krijgen zelfstandige artsen de eerste maand helemaal niets. Pas vanaf de tweede maand is er een bedrag voorzien van 40,30 euro per dag (voor zelfstandigen zonder gezinslast). Loontrekkenden staan er iets beter voor: bedienden krijgen voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid wel nog hun volledige loon uitbetaald, maar vanaf de tweede maand vallen zij terug op 60%. Zodra u afstudeert Sinds enkele jaren genieten pas afgestudeerden al vanaf hun eerste werkjaar van de sociale voordelen. Voor artsen en tandartsen wordt een percentage van het jaarlijkse bedrag uitbetaald, evenredig met het aantal maanden tussen de aanvaarding van het stageplan en het einde van het jaar. Bij apothekers en kinesitherapeuten wordt rekening gehouden met de datum waarop ze hun akkoord met de conventie hebben verstuurd. Ook voor het pensioen ziet de situatie er niet zo rooskleurig uit. Het wettelijk voorziene basispensioen is onvoldoende om uw levensstandaard te behouden. Voor zelfstandigen bijvoorbeeld voorziet de overheid een pensioen vanaf euro per jaar, op voorwaarde dat ze een volledige loopbaan achter de rug hebben. 'Sociale voordelen' Met de sociale voordelen RIZIV, ook sociaal statuut genoemd, kunnen zorgverleners die beperkte sociale basiszekerheid aanvullen. Meer bepaald krijgen ze een bedrag van het RIZIV, waarmee ze hun pensioen kunnen aanvullen en/of waarmee ze zich kunnen beschermen tegen inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat deze zorgverleners zich conventioneren. Dat betekent dat ze de conventie aanvaarden die tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van hun beroep wordt afgesloten. Zo beperken ze hun honorarium vrijwillig tot de tarieven die in de conventie worden bepaald. Dit systeem van sociale voordelen bestaat voor geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Geconventioneerde zorgverleners hebben dus recht op sociale voordelen RIZIV, maar moeten deze aanvragen volgens een strenge procedure die Amonis voor haar leden ten laste neemt. Hoe groot zijn die sociale voordelen nu precies en hoe kunt u ze aanvragen? Artsen worden verondersteld het akkoord te aanvaarden. Alleen als ze die niet aanvaarden, moeten ze dat laten weten aan het RIZIV. Dat dient per aangetekende brief te gebeuren, binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Staatsblad. Artsen hebben de mogelijkheid om zich gedeeltelijk te conventioneren. Voor een volledige conventionering krijgen geneesheren 4.324,69 euro, voor een gedeeltelijke 2.127,03 euro (bedragen 2012). Tandartsen worden eveneens verondersteld het akkoord te aanvaarden. Tandartsen ontvangen hetzelfde bedrag bij een volledige of een gedeeltelijke conventionering: 2.149,29 euro (bedrag 2012). Apothekers melden aan het einde van hun studies expliciet aan het RIZIV dat ze akkoord gaan met de conventie. Bij de volgende conventies wordt hun akkoord dan stilzwijgend verlengd, maar die automatische voortzetting kan uiteraard wel geweigerd worden. De bedragen voor apothekers (laatst vastgelegd in 2011) hangen af van het aantal werkuren per week: - 38 uren per week: 2.636,20 euro - tussen 28 en 38 uren per week: 1.977,15 euro 4. M A G A Z I N E

5 Sociale voordelen Sociale voordelen vullen beperkte basiszekerheid aan - tussen 19 en 28 uren per week: 1.318,10 euro Ook kinesitherapeuten moeten het eerste jaar zelf hun akkoord met de conventie melden bij het RIZIV, waarna voor de volgende jaren het akkoord automatisch verlengd wordt, behalve indien ze dit niet wensen. Specifieke voorwaarden bestaan voor kinesitherapeuten: ze moeten minimaal M-verstrekkingen of M-waarden verlenen tijdens het betrokken jaar. De waarde van elke verstrekking kan in een aantal M uitgedrukt worden. Bijvoorbeeld: verstrekking = M 24. De volledige lijst is opgenomen in de nomenclatuur. Het bedrag (laatst vastgelegd in 2011) voor kinesitherapeuten bedraagt 1.423,07 euro. Gewaarborgd inkomen of aanvullend pensioen? Het RIZIV stort uw sociale voordelen rechtstreeks op uw Amonis-rekening, ofwel voor een sociaal vrij aanvullend pensioen (VAP), ofwel voor een gewaarborgd inkomen. De experten van Amonis adviseren u graag over hoe u dit bedrag best verdeelt over deze twee dekkingen. Meer info? Dankzij haar 45 jaar lange ervaring is Amonis dé specialist in sociale voordelen RIZIV. Amonis neemt alle procedures ten laste voor haar leden en zorgt dat alle documenten binnen de opgelegde termijn en correct ingevuld bij het RIZIV toekomen. Voor meer info over de sociale voordelen kunt u een afspraak maken met een Amonisadviseur op het nummer 0800/ Corbis 5.

6 Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Eindelijk hebt u uw eigen praktijk en bent u klaar om uw eerste patiënten te ontvangen. U wilt natuurlijk ook naamsbekendheid verwerven, maar wat zeggen de regels van de deontologie daarover? Uw medische activiteit kenbaar maken aan het publiek, zoals de Orde het omschrijft, is geen taak die u licht mag opnemen. In artikel van de Code van geneeskundige plichtenleer is hierover een en ander vastgelegd. In de artikelen staat met name: - de verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn; - zij mag niet vergelijkend zijn; - resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend; - ronseling van patiënten is niet toegelaten. Zeer strikte regels Alles wat u aan het publiek meedeelt, valt dus onder de deontologische regels, zelfs als u een naambord ophangt aan de gevel van uw dokterspraktijk of een opname aanvraagt in een telefoonboek. Vermelding in een commerciële gids, bijvoorbeeld, is meestal verboden, behalve als het om een gratis vermelding gaat en als alle artsen in de gids op dezelfde manier worden weergegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval in de gidsen die bepaalde gemeentes jaarlijks uitgeven. Over commerciële gidsen op internet heeft de Orde zich meermaals negatief uitgesproken, aangezien er kosten aan zijn verbonden en niet alle artsen zijn opgenomen in de gidsen. En websites? Voor websites gelden ook zeer strenge regels. In de recentste adviezen herinnert de Orde er onder andere aan dat: de creatie van een internetsite door een arts, en dit in het kader van zijn klinische activiteit, geen ander doel mag hebben dan het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit. Hierdoor wordt dus elke vorm van publiciteit die de voorgeschreven regels niet eerbiedigt, die gericht is op het onttrekken van patiënten en op het beperken van hun vrije keuze en die het belang van de volksgezondheid of het beroepsgeheim aantast, uitgesloten. Voor de Orde moet de website dus vooral algemene informatie bevatten, gericht op het publiek, zoals: - achternaam, voornaam, officiële wettelijke titels en specialisme; - adres van de praktijk en informatie over de bereikbaarheid (eventueel met foto); - foto van de arts, van redelijke afmetingen; - honorarium van de consultaties en visites, conventionering; - informatie die dient om de relatie artspatiënt te vergemakkelijken en instructies over de continuïteit van de zorg; - eventueel een systeem om afspraken te maken, op voorwaarde dat de naam van de ingeschreven patiënten vertrouwelijk blijft. Veel restricties De Orde heeft trouwens een groot aantal restricties ingesteld wat de vorm en inhoud betreft. Deze vloeien rechtstreeks voort Meer weten? Als u meer wilt weten over wat er mogelijk is op het gebied van publiciteit, kunt u de rubriek Adviezen op de website van de Orde van geneesheren raadplegen: De adviezen zijn alfabetisch gerangschikt per thema. Vooral de rubrieken Naamborden, Publiciteit en reclame en Internet zijn in dit verband interessant. 6. M A G A Z I N E

7 Starters uit de deontologische regels. Wat er met name verboden wordt, is misleidende of vergelijkende reclame, vergelijkingen van honoraria, consultaties of voorschriften op internet, de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen, het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen, en de publicatie van gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen, behalve als ze beveiligd zijn. De Orde verbiedt echter ook om getuigenissen van patiënten te publiceren, of publicaties, conferenties en andere berichten die overbodig zijn voor de patiënt en het gebruik van cookies op uw website. De Orde is trouwens erg alert als het gaat om het gebruik door artsen of groepen van artsen, van monopoliserende elektronische adressen door verwijzing naar een discipline, een techniek of een plaats en die een onrechtmatige mededinging kunnen zijn. U mag dus onder geen beding de domeinnaam www. dermatoloog.be of voor uzelf reserveren! En u wist waarschijnlijk al dat het sinds 2011 strafbaar is om reclame te maken voor plastische chirurgie. Corbis Verplichte aangifte Artsen die een website hebben of van plan zijn er een te creëren, moeten hun provinciale raad daarover informeren. Deze verplichting vloeit voort uit het feit dat uw naam wordt vermeld op een website, of die nu door uzelf of door een derde wordt beheerd. Alle wijzigingen die later worden aangebracht in de inhoud van de website moeten ook worden gemeld. De provinciale raad controleert of de website voldoet aan de deontologische regels en de aanbevelingen van de nationale raad. Dankzij deze controle wordt voorkomen dat u een misstap begaat. Buiten een zeer sobere website en een bord op de gevel hebt u dus nauwelijks mogelijkheden om uw praktijk bekend te maken. Als u naamsbekendheid wilt verwerven zult u dus, net als veel andere jonge artsen, actief moeten deelnemen aan de wachtdienst in uw regio en rechtstreeks contact moeten leggen met collegae die wellicht patiënten aan u kunnen doorverwijzen. Naamsbekendheid verwerven via de pers Bent u van plan om een interview te geven of mee te werken aan een televisie-uitzending? In principe heeft de Orde daar geen bezwaar tegen, want zo staat in een advies: Aangezien medische informatie de bevolking voornamelijk bereikt via de media, is het aanbevolen dat het artsenkorps zijn medewerking verleent aan deze initiatieven. Maar deze activiteiten worden streng gereguleerd door de Orde en u bent verplicht er vooraf melding van te doen. Als u uw medewerking verleent aan de totstandkoming van een artikel, eist de Orde dat u het artikel herleest, om er zeker van te zijn dat de wetenschappelijke realiteit goed wordt weergegeven. 7.

8 Beleggingen De Amonis bevek in uw effectenportefeuille? Als u spaart voor een Vrij Aanvullend Pensioen bij Amonis, hebt u vast al gehoord over de Amonis bevek. Maar wist u dat u er ook rechtstreeks in kunt beleggen? Het doel van Amonis is om de bijdragen die u stort voor uw Vrij Aanvullend Pensioen zo goed mogelijk te beleggen, zodat u elk jaar het beste rendement krijgt. Amonis volgt voor deze fondsen dus een beleggingsstrategie waarin rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen op de markt en gestreefd wordt naar het beste evenwicht tussen verwachte opbrengst en risicobeheersing. Voor een optimaal beheer heeft Amonis een eigen bevek gecreëerd, waarin de onderneming een deel van de fondsen heeft belegd. Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) is een beleggingsmaatschappij, die als doel heeft het geld van de intekenaars te beleggen in een portefeuille met roerende waarden. Tien compartimenten De Amonis bevek heeft momenteel tien compartimenten. Voor elk van deze compartimenten is een risiconiveau bepaald op een schaal van 1 tot 7. Voor elk compartiment afzonderlijk werd Essentiële beleggersinformatie opgesteld, waarin de specifieke beleggingsstrategie duidelijk wordt beschreven en toegelicht. De verdeling in compartimenten is gebaseerd op verschillende criteria: - het type activa: aandelen, obligaties, onroerend goed; - de geografische regio: Europa, Verenigde Staten, Azië, groeilanden; - binnen de klassen van activa bestaan er ook nog onderverdelingen, zoals aandelen van ondernemingen met een beperkte kapitalisatie, het soort beheer van het compartiment, staatsobligaties of bedrijfsobligaties. Een compartiment kan beantwoorden aan verschillende criteria. Zo bestaat het compartiment Equity World bijvoorbeeld uitsluitend uit aandelen van grote beursgenoteerde ondernemingen op alle wereldmarkten, met uitzondering van de emerging markets. De doelstellingen en de beleggingsstrategie van elk compartiment worden beschreven in de prospectus van de bevek. Professionele beheerders Amonis heeft het beheer van de compartimenten toevertrouwd aan zorgvuldig geselecteerde specialisten die regelmatig worden geëvalueerd op basis van vooraf bepaalde criteria. Elke beheerder is gekozen op basis van zijn reputatie en expertise inzake de markten waarin het compartiment kan beleggen en de betreffende strategieën. De beheerders krijgen investment guidelines van Amonis, een document waarin met name worden bepaald welke beleggingen zijn toegestaan in het compartiment en welk deel van het fonds maximaal in elke belegging mag worden geïnvesteerd. De activiteiten van de beheerders staan onder streng toezicht van de raad van bestuur van de bevek, die controleert of de investment guidelines worden nageleefd, of de behaalde opbrengst opweegt tegen het genomen risico en hoe het rendement zich behoudt ten opzichte van een referentieindex, de zogenaamde benchmark. Op deze manier benut Amonis de expertise van de beste specialisten ter zake en behoudt het toch de controle over de manier waarop de fondsen worden beheerd. Caceis, een onderneming gespecialiseerd in fondsenadministratie, verzorgt de administratie van de Amonis bevek. Beschikbaar voor uw beleggingen Omdat een bevek per definitie openbaar is, kunnen de leden van Amonis direct Meer weten? Als u meer wilt weten over de Amonis bevek en de gedetailleerde prospectus wilt raadplegen, ga dan naar of bel naar een van onze Amonis adviseurs op 0800/ M A G A Z I N E

9 Bevek beleggen in de bevek. Deze belegging staat los van de bijdragen die u stort voor uw Vrij Aanvullend Pensioen. U kunt beleggen in één of meerdere compartimenten van de bevek, afhankelijk van het soort belegging waarnaar uw voorkeur uitgaat en het risico dat u bereid bent te nemen. U kunt op elk moment besluiten effecten te kopen of te verkopen. De actuele NIW (netto inventariswaarde) van elk compartiment kunt u opvragen op de websites van beama (www.beama.be) en Amonis (www.amonis.be). Op de website van Amonis kunt u ook de ontwikkeling sinds de vorige afsluiting bekijken. Er zijn gedetailleerde informatiebrochures (Factsheets) verkrijgbaar op de website van Amonis, met daarin onder andere een historisch overzicht van het rendement, de ontwikkeling van de NIW sinds de oprichting van het compartiment en de tien belangrijkste posities waarin is belegd. Op de website van Amonis, vindt u tot slot ook de jaarverslagen en halfjaarverslagen. Beleggen in de Amonis bevek is een kans om uw portefeuille te diversifiëren en gebruik te maken van de fondsenbeheerders die Amonis met zorg heeft geselecteerd. Dit zijn de tien compartimenten van de Amonis bevek. Het risiconiveau van elk compartiment is vermeld op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico. Compartiment Soort belegging Risiconiveau Corporate Bonds Euro Bedrijfsobligaties in euro 4 Equity Emerging Markets Equity Europe SMid Cap Equity Europe Aandelen van bedrijven met een grote beurskapitalisatie gevestigd in landen met een groei-economie Aandelen van Europese bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van Europese bedrijven in een eerder passief beleggingsbeheer Equity World Aandelen van bedrijven wereldwijd 5 Equity Europe Alpha Equity Japan Mid Cap Equity US SMid Cap Equity Real Estate Aandelen van Europese bedrijven met een eerder actief beleggingsbeheer Aandelen van Japanse bedrijven met een middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van Amerikaanse en Canadese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van bedrijven die investeren in onroerend goed (indirecte investeringen in onroerend goed en onroerendgoedfondsen) Government Bonds Euro Europese staatsobligaties 3 Corbis

10 Moederschapsuitkeringen Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder Pas afgestudeerd als huisarts en twee jonge kinderen: voor Marian Lenaerts uit Edegem zijn het bijzonder boeiende tijden. Een gesprek over de financiële kant van de moederschapsrust. Wanneer we bij Marian Lenaerts aanbellen, is de dooi net een dag ingetreden en ligt de vijf weken jonge Fien in haar wieg in de woonkamer. Fien is het tweede kindje van Marian en haar man Thomas Van Kets. Ze is ook het jongere zusje van Rik, die 18 maanden oud is. In augustus vorig jaar eindigde Marian haar stage als huisarts aan de KU Leuven. Sindsdien werkt ze letterlijk om de hoek, in de groepspraktijk die haar ouders sinds 1982 uitbaten in het centrum van Edegem, aan de zuidrand van Antwerpen. In totaal telt de groepspraktijk zes huisartsen en één secretaresse. Aansluiting bij Amonis Al sinds 2010, bij het begin van haar stage, is Marian voor haar sociale voordelen RIZIV aangesloten bij Amonis. In ons zevende jaar kwamen heel wat bedrijven zich voorstellen in de aula. Als leek in de financiële wereld was de keuze niet gemakkelijk. Maar Amonis kent de zorgsector goed. Bovendien is het een stabiele organisatie die de laatste jaren geen fusies of splitsingen heeft gekend. Ook belangrijk: mijn ouders zijn sinds jaar en dag aangesloten bij Amonis, tot hun tevredenheid. HAIO: 60% loon doorbetaald Dat de sociale bescherming van zelfstandigen er anders uit ziet dan die van loontrekkenden, heeft Marian uit eerste hand kunnen ervaren. Rik is geboren tijdens mijn eerste HAIO-jaar (HuisArts In Opleiding, nvdr). Net als alle andere HAIO s viel ik onder het Sui Generisstatuut. De ziekteverzekering betaalde mijn brutoloon voor 82% door en vanaf de 31ste dag 75%. Zo hield ik bruto nog ongeveer euro per maand moederschapsrust over. Bovendien kon ik voor en na de bevalling in totaal dertien weken thuis blijven, herinnert Marian zich. Dekkingen bij Amonis Bevallingspremie De moederschapsuitkering van Amonis bestaat uit twee componenten: - Een uitkering gelijk aan 8/52sten van uw gemiddelde pensioenbijdrage (persoonlijke bijdrage en sociale voordelen RIZIV) wordt op uw pensioenrekening gestort euro bruto, als aanvulling op de wettelijke vergoedingen, worden u rechtstreeks gestort. Pre- en postnatale verwikkelingen Het contract gewaarborgd inkomen dekt complicaties tijdens en na de zwangerschap die tot arbeidsongeschiktheid leiden. Zelfstandige: 431,86 euro per week Bij de geboorte van Fien zag de situatie er enigszins anders uit. Zelfstandigen hebben recht op een vergoede moederschapsrust tussen drie en acht weken (zie kader). Dat is dus half zo lang als bij Rik. Bovenop die acht weken neem ik vier weken extra, onbetaald verlof. Op zes weken vind ik Fien nog klein om al naar de crèche te gaan. Tweede verschil: tijdens haar tweede zwangerschapsverlof heeft Marian minder inkomsten. Per periode van zeven kalenderdagen krijg ik van de ziekteverzekering een vergoeding van 431,86 euro. Dat geld wordt trouwens pas na het verlof gestort en niet maand per maand zoals toen ik HAIO was. Als zelfstandige moet je dus op voorhand een financiële buffer opbouwen. 10. M A G A Z I N E

11 Ontmoeting Bevallingspremie Amonis Tegen dat verschil in sociale bescherming kijkt Marian relatief positief aan. In ruil voor die kleinere bescherming hebben zelfstandigen de mogelijkheid om zoveel te werken als ze zelf willen. Bovendien heb je als huisarts een werkzekere job, je kunt de draad snel weer oppikken. Je moet zelfs opletten dat het niet te veel wordt. Ook keert Amonis een bevallingspremie uit aan jonge mama s (zie kader, nvdr). Een leuk extra dat altijd mooi meegenomen is. Drie tot acht weken moederschapsrust Zelfstandige moeders hebben recht op een vergoede periode van moederschapsrust tussen drie en acht weken. Drie weken zijn verplicht en te verdelen tussen een week voor de bevalling en twee weken erna. De vijf resterende weken zijn facultatief en te verdelen per periode van zeven kalenderdagen tussen maximaal drie weken voor de verplichte week voorafgaand aan de geboorte en maximaal vijf weken na de verplichte twee weken die volgen op de bevalling. Ook gewaarborgd inkomen Enkele weken voor de geboorte van Fien ondertekende Marian ook een contract gewaarborgd inkomen. De Amonis adviseur van haar regio kwam daarvoor langs in Edegem om de balans van haar situatie op te maken en haar een gepersonaliseerd voorstel te doen. Het contract start na haar bevallingsverlof. Eens je kinderen hebt, vind ik een gewaarborgd inkomen toch verstandiger. Niet zozeer voor de kleine ongemakken, maar voor de zekerheid op lange termijn. Stel dat je door een ongeval enkele maanden niet kunt werken. Hoe moet je dan de investeringen in je praktijk en aan je privéwoning terugbetalen als je geen inkomen hebt? Mijn gewaarborgd inkomen geeft mij een gerust gemoed. Frédéric Raevens Troeven van groepspraktijk Ondertussen begint het bij Marian al wat te kriebelen om opnieuw aan de slag te gaan. Ik ben zeer graag huisarts. Met je patiënten bouw je een vertrouwensrelatie op de lange termijn op, in je eigen omgeving. Met de geboorte van Rik en Fien zal het uiteraard wat meer plannen worden. Mijn man Thomas is zelfstandig tuinaannemer en hij maakt lange werkdagen, zeker in de zomer. Gelukkig valt alles goed te organiseren dankzij de groepspraktijk. Ik werk twee avonden per week, slechts elke zes weken ben ik van wacht in het weekend. En als ik wacht heb, zijn mijn ouders thuis. En die vinden dat ook eens plezant om op de kinderen te passen.

12 Corbis Geconventioneerde artsen en tandartsen Vraag uw sociale voordelen zo snel mogelijk aan! Bent u geconventioneerd in 2013? Vul uw aanvraagformulier in en stuur het ons zo snel mogelijk op. Wij doen de rest. Laatste inzenddatum: 30 juni 2013! Hebt u vragen over uw sociale voordelen? Bel onze adviseurs op 0800/ M A G A Z I N E

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47

Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze. Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut? Nr. 47 Nr. 47 Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 M A G A Z I N E Starters Met ons advies maakt u de juiste keuze Artsen op stage Hoeveel bescherming biedt het sui generis statuut?

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren

ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren beleggingsverzekering ik wil in de financiële markten beleggen ik kan zelf het beheer van mijn belegging dynamiseren piazza invest U wilt in de financiële markten beleggen. Maar aan een dergelijk belangrijke

Nadere informatie

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar

Het magazine dat nu al aan morgen denkt. Pensioen : ga voor winst. op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar Het magazine dat nu al aan morgen denkt Pensioen : ga voor winst op de markt! Trimestrieel - maart 2007 - nr. 3-2de jaar event 150 jaar Swiss Life: reden tot feest! Het begon allemaal ergens in Zwitserland,

Nadere informatie

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen

www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Simple, sûre et pour tous www.bpo.be Eenvoudig, zeker en voor iedereen www.bpo.be Beleggingen Informatie over de door Bank van De Post voorgestelde beleggingen Informatie over de door Bank van De Post

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Pensioengids Variabel Inkomen

Pensioengids Variabel Inkomen Pensioengids Variabel Inkomen Versie: 5 november 2010 Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland Inhoudsopgave 1 Uw pensioen bij Unisys... 3 1.1 Aan welke regeling neemt u deel?... 3 1.2 Wat moet u doen?...

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Informatie van Pensioenfonds

Informatie van Pensioenfonds Pensioenblik nr. 3 november 2013 Deelnemers en gepensioneerden Pensioenblik Informatie van Pensioenfonds We beleggen niet omdat het zo leuk is Wij beleggen voor een betaalbaar pensioen dat voor de deelnemer

Nadere informatie

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk

In de praktijk. Vrouwen in de praktijk In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen maart 2013 U wordt arts: wat nu? Bij Bank J.Van Breda & C zijn we gespecialiseerd in uw sector en staan we klaar om u zowel professioneel als privé

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie