Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Nr. 41. Beleggingen De Amonis bevek"

Transcriptie

1 Nr. 41 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Mei - Juni Afgiftekantoor: Brussel X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P Afgestudeerd in 2013 Denk aan uw sociale voordelen Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Beleggingen De Amonis bevek Ontmoeting Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder

2 EDITO De sociale zekerheid is geen lange, rustige stroom Jan Pollers Hoe zullen de wettelijke pensioenen eruitzien binnen 40 jaar? Zullen ze dan nog bestaan? Onmogelijk om dat nu al te zeggen. Wij kunnen slechts van één ding zeker zijn: aanvullende oplossingen zijn nodig. En de oplossingen die vandaag toereikend lijken, zullen dat morgen niet noodzakelijk meer zijn. Onze behoeften evolueren immers met onze levensgewoonten en de fiscale context evolueert volgens de budgetaire tekorten. Een pensioen is niet het enige waar u aan moet denken qua sociale zekerheid. Een volledige financiële bescherming tijdens uw professionele loopbaan is eveneens noodzakelijk. En dit vanaf het einde van de studies. Als toekomstig gediplomeerde is het vandaag tijd om stil te staan bij uw situatie binnen enkele maanden en te anticiperen op wat uw financiële engagementen zullen zijn bij de start van uw loopbaan. De sociale zekerheid is dus een vraagstuk dat u op lange termijn moet bekijken. Daarom is het ook primordiaal u te omringen met stabiele experts, die de actualiteit op de voet volgen. Specialisten die hun oplossingen aanpassen aan zowel de evolutie van de sector, als de evolutie van uw persoonlijke situatie. Vandaag de beste partner kiezen garandeert uw bescherming morgen. Tom Mergaerts Chief Executive Officer Dr H. Van Dijck Voorzitter van de Raad van Bestuur

3 Korte berichten Wettelijk pensioen: Zelfstandigen 1 januari 2014: afschaffing van de pensioenmalus in geval van vervroegd pensioen Zelfstandigen die vóór 65 jaar op pensioen willen gaan en die nog geen loopbaan van 41 jaar achter de rug hebben, verliezen vandaag een percentage (de pensioenmalus) van hun wettelijk pensioen. Dit percentage hangt af van hun leeftijd en van de lengte van hun loopbaan. Dit verlies komt bovenop het verlies van 45sten voor een onvolledige loopbaan. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit percentage (of malus) afgeschaft. 1 april 2013: verhoging van het minimum gezinspensioen Sinds 1 april 2013 wordt het minimumgezinspensioen van zelfstandigen gelijkgeschakeld met dat van loontrekkenden: 1.386,40 euro per maand (voor een volledige loopbaan van 45 jaar). Alle statuten Sommaire Inhoud 4. Sociale voordelen Hoe groot zijn ze en hoe kunt u ze aanvragen? 6. Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? 8. Bevek De Amonis bevek in uw effectenportefeuille 10. Ontmoeting Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder 1 januari 2014: pensioenbonus Het systeem van de pensioenbonus was al verlengd tot eind Het wordt opnieuw verlengd vanaf 2014 en zal hetzelfde algemene principe volgen voor zelfstandigen, loontrekkenden en ambtenaren: istockphoto - de bonus is gekoppeld aan het recht op vervroegd wettelijk pensioen. Hij wordt toegekend aan iedereen die tenminste 1 jaar verder blijft werken na het moment waarop hij recht heeft op vervroegd pensioen; - ook bij beroepsactiviteit na het wettelijk pensioenleeftijd wordt een bonus opgebouwd; - het bedrag van de bonus stijgt naargelang de beroepsactiviteit verlengd wordt: elke gepresteerde dag tijdens het eerste jaar van verlenging levert een bonus op van 1,50 euro. Het bedrag stijgt in schijven van 0,20 euro tot een maximum van 2,50 euro per voltijds gewerkte dag; - de bonus wordt een persoonlijk recht, niet overdraagbaar bij overlijden. 3.

4 Pas afgestudeerden Denk aan uw sociale voordelen Het RIZIV kent zorgverleners jaarlijks een bedrag toe waarmee ze hun pensioen kunnen aanvullen of hun inkomen kunnen verzekeren. Voorwaarde is wel dat ze zich conventioneren. De Belgische sociale zekerheid wordt vaak bewierookt, maar in de praktijk kan die sociale bescherming al eens tegenvallen. In geval van arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld krijgen zelfstandige artsen de eerste maand helemaal niets. Pas vanaf de tweede maand is er een bedrag voorzien van 40,30 euro per dag (voor zelfstandigen zonder gezinslast). Loontrekkenden staan er iets beter voor: bedienden krijgen voor de eerste maand van arbeidsongeschiktheid wel nog hun volledige loon uitbetaald, maar vanaf de tweede maand vallen zij terug op 60%. Zodra u afstudeert Sinds enkele jaren genieten pas afgestudeerden al vanaf hun eerste werkjaar van de sociale voordelen. Voor artsen en tandartsen wordt een percentage van het jaarlijkse bedrag uitbetaald, evenredig met het aantal maanden tussen de aanvaarding van het stageplan en het einde van het jaar. Bij apothekers en kinesitherapeuten wordt rekening gehouden met de datum waarop ze hun akkoord met de conventie hebben verstuurd. Ook voor het pensioen ziet de situatie er niet zo rooskleurig uit. Het wettelijk voorziene basispensioen is onvoldoende om uw levensstandaard te behouden. Voor zelfstandigen bijvoorbeeld voorziet de overheid een pensioen vanaf euro per jaar, op voorwaarde dat ze een volledige loopbaan achter de rug hebben. 'Sociale voordelen' Met de sociale voordelen RIZIV, ook sociaal statuut genoemd, kunnen zorgverleners die beperkte sociale basiszekerheid aanvullen. Meer bepaald krijgen ze een bedrag van het RIZIV, waarmee ze hun pensioen kunnen aanvullen en/of waarmee ze zich kunnen beschermen tegen inkomstenverlies door arbeidsongeschiktheid. Voorwaarde is wel dat deze zorgverleners zich conventioneren. Dat betekent dat ze de conventie aanvaarden die tussen het RIZIV, de ziekenfondsen en de vertegenwoordigers van hun beroep wordt afgesloten. Zo beperken ze hun honorarium vrijwillig tot de tarieven die in de conventie worden bepaald. Dit systeem van sociale voordelen bestaat voor geneesheren, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Geconventioneerde zorgverleners hebben dus recht op sociale voordelen RIZIV, maar moeten deze aanvragen volgens een strenge procedure die Amonis voor haar leden ten laste neemt. Hoe groot zijn die sociale voordelen nu precies en hoe kunt u ze aanvragen? Artsen worden verondersteld het akkoord te aanvaarden. Alleen als ze die niet aanvaarden, moeten ze dat laten weten aan het RIZIV. Dat dient per aangetekende brief te gebeuren, binnen de 30 dagen na publicatie van het akkoord in het Staatsblad. Artsen hebben de mogelijkheid om zich gedeeltelijk te conventioneren. Voor een volledige conventionering krijgen geneesheren 4.324,69 euro, voor een gedeeltelijke 2.127,03 euro (bedragen 2012). Tandartsen worden eveneens verondersteld het akkoord te aanvaarden. Tandartsen ontvangen hetzelfde bedrag bij een volledige of een gedeeltelijke conventionering: 2.149,29 euro (bedrag 2012). Apothekers melden aan het einde van hun studies expliciet aan het RIZIV dat ze akkoord gaan met de conventie. Bij de volgende conventies wordt hun akkoord dan stilzwijgend verlengd, maar die automatische voortzetting kan uiteraard wel geweigerd worden. De bedragen voor apothekers (laatst vastgelegd in 2011) hangen af van het aantal werkuren per week: - 38 uren per week: 2.636,20 euro - tussen 28 en 38 uren per week: 1.977,15 euro 4. M A G A Z I N E

5 Sociale voordelen Sociale voordelen vullen beperkte basiszekerheid aan - tussen 19 en 28 uren per week: 1.318,10 euro Ook kinesitherapeuten moeten het eerste jaar zelf hun akkoord met de conventie melden bij het RIZIV, waarna voor de volgende jaren het akkoord automatisch verlengd wordt, behalve indien ze dit niet wensen. Specifieke voorwaarden bestaan voor kinesitherapeuten: ze moeten minimaal M-verstrekkingen of M-waarden verlenen tijdens het betrokken jaar. De waarde van elke verstrekking kan in een aantal M uitgedrukt worden. Bijvoorbeeld: verstrekking = M 24. De volledige lijst is opgenomen in de nomenclatuur. Het bedrag (laatst vastgelegd in 2011) voor kinesitherapeuten bedraagt 1.423,07 euro. Gewaarborgd inkomen of aanvullend pensioen? Het RIZIV stort uw sociale voordelen rechtstreeks op uw Amonis-rekening, ofwel voor een sociaal vrij aanvullend pensioen (VAP), ofwel voor een gewaarborgd inkomen. De experten van Amonis adviseren u graag over hoe u dit bedrag best verdeelt over deze twee dekkingen. Meer info? Dankzij haar 45 jaar lange ervaring is Amonis dé specialist in sociale voordelen RIZIV. Amonis neemt alle procedures ten laste voor haar leden en zorgt dat alle documenten binnen de opgelegde termijn en correct ingevuld bij het RIZIV toekomen. Voor meer info over de sociale voordelen kunt u een afspraak maken met een Amonisadviseur op het nummer 0800/ Corbis 5.

6 Jonge artsen Hoe krijgt u naamsbekendheid? Eindelijk hebt u uw eigen praktijk en bent u klaar om uw eerste patiënten te ontvangen. U wilt natuurlijk ook naamsbekendheid verwerven, maar wat zeggen de regels van de deontologie daarover? Uw medische activiteit kenbaar maken aan het publiek, zoals de Orde het omschrijft, is geen taak die u licht mag opnemen. In artikel van de Code van geneeskundige plichtenleer is hierover een en ander vastgelegd. In de artikelen staat met name: - de verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn; - zij mag niet vergelijkend zijn; - resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend; - ronseling van patiënten is niet toegelaten. Zeer strikte regels Alles wat u aan het publiek meedeelt, valt dus onder de deontologische regels, zelfs als u een naambord ophangt aan de gevel van uw dokterspraktijk of een opname aanvraagt in een telefoonboek. Vermelding in een commerciële gids, bijvoorbeeld, is meestal verboden, behalve als het om een gratis vermelding gaat en als alle artsen in de gids op dezelfde manier worden weergegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval in de gidsen die bepaalde gemeentes jaarlijks uitgeven. Over commerciële gidsen op internet heeft de Orde zich meermaals negatief uitgesproken, aangezien er kosten aan zijn verbonden en niet alle artsen zijn opgenomen in de gidsen. En websites? Voor websites gelden ook zeer strenge regels. In de recentste adviezen herinnert de Orde er onder andere aan dat: de creatie van een internetsite door een arts, en dit in het kader van zijn klinische activiteit, geen ander doel mag hebben dan het publiek in te lichten over zijn beroepsactiviteit. Hierdoor wordt dus elke vorm van publiciteit die de voorgeschreven regels niet eerbiedigt, die gericht is op het onttrekken van patiënten en op het beperken van hun vrije keuze en die het belang van de volksgezondheid of het beroepsgeheim aantast, uitgesloten. Voor de Orde moet de website dus vooral algemene informatie bevatten, gericht op het publiek, zoals: - achternaam, voornaam, officiële wettelijke titels en specialisme; - adres van de praktijk en informatie over de bereikbaarheid (eventueel met foto); - foto van de arts, van redelijke afmetingen; - honorarium van de consultaties en visites, conventionering; - informatie die dient om de relatie artspatiënt te vergemakkelijken en instructies over de continuïteit van de zorg; - eventueel een systeem om afspraken te maken, op voorwaarde dat de naam van de ingeschreven patiënten vertrouwelijk blijft. Veel restricties De Orde heeft trouwens een groot aantal restricties ingesteld wat de vorm en inhoud betreft. Deze vloeien rechtstreeks voort Meer weten? Als u meer wilt weten over wat er mogelijk is op het gebied van publiciteit, kunt u de rubriek Adviezen op de website van de Orde van geneesheren raadplegen: De adviezen zijn alfabetisch gerangschikt per thema. Vooral de rubrieken Naamborden, Publiciteit en reclame en Internet zijn in dit verband interessant. 6. M A G A Z I N E

7 Starters uit de deontologische regels. Wat er met name verboden wordt, is misleidende of vergelijkende reclame, vergelijkingen van honoraria, consultaties of voorschriften op internet, de voorstelling van resultaten van onderzoeken of behandelingen, het aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen, en de publicatie van gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen, behalve als ze beveiligd zijn. De Orde verbiedt echter ook om getuigenissen van patiënten te publiceren, of publicaties, conferenties en andere berichten die overbodig zijn voor de patiënt en het gebruik van cookies op uw website. De Orde is trouwens erg alert als het gaat om het gebruik door artsen of groepen van artsen, van monopoliserende elektronische adressen door verwijzing naar een discipline, een techniek of een plaats en die een onrechtmatige mededinging kunnen zijn. U mag dus onder geen beding de domeinnaam www. dermatoloog.be of voor uzelf reserveren! En u wist waarschijnlijk al dat het sinds 2011 strafbaar is om reclame te maken voor plastische chirurgie. Corbis Verplichte aangifte Artsen die een website hebben of van plan zijn er een te creëren, moeten hun provinciale raad daarover informeren. Deze verplichting vloeit voort uit het feit dat uw naam wordt vermeld op een website, of die nu door uzelf of door een derde wordt beheerd. Alle wijzigingen die later worden aangebracht in de inhoud van de website moeten ook worden gemeld. De provinciale raad controleert of de website voldoet aan de deontologische regels en de aanbevelingen van de nationale raad. Dankzij deze controle wordt voorkomen dat u een misstap begaat. Buiten een zeer sobere website en een bord op de gevel hebt u dus nauwelijks mogelijkheden om uw praktijk bekend te maken. Als u naamsbekendheid wilt verwerven zult u dus, net als veel andere jonge artsen, actief moeten deelnemen aan de wachtdienst in uw regio en rechtstreeks contact moeten leggen met collegae die wellicht patiënten aan u kunnen doorverwijzen. Naamsbekendheid verwerven via de pers Bent u van plan om een interview te geven of mee te werken aan een televisie-uitzending? In principe heeft de Orde daar geen bezwaar tegen, want zo staat in een advies: Aangezien medische informatie de bevolking voornamelijk bereikt via de media, is het aanbevolen dat het artsenkorps zijn medewerking verleent aan deze initiatieven. Maar deze activiteiten worden streng gereguleerd door de Orde en u bent verplicht er vooraf melding van te doen. Als u uw medewerking verleent aan de totstandkoming van een artikel, eist de Orde dat u het artikel herleest, om er zeker van te zijn dat de wetenschappelijke realiteit goed wordt weergegeven. 7.

8 Beleggingen De Amonis bevek in uw effectenportefeuille? Als u spaart voor een Vrij Aanvullend Pensioen bij Amonis, hebt u vast al gehoord over de Amonis bevek. Maar wist u dat u er ook rechtstreeks in kunt beleggen? Het doel van Amonis is om de bijdragen die u stort voor uw Vrij Aanvullend Pensioen zo goed mogelijk te beleggen, zodat u elk jaar het beste rendement krijgt. Amonis volgt voor deze fondsen dus een beleggingsstrategie waarin rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen op de markt en gestreefd wordt naar het beste evenwicht tussen verwachte opbrengst en risicobeheersing. Voor een optimaal beheer heeft Amonis een eigen bevek gecreëerd, waarin de onderneming een deel van de fondsen heeft belegd. Een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) is een beleggingsmaatschappij, die als doel heeft het geld van de intekenaars te beleggen in een portefeuille met roerende waarden. Tien compartimenten De Amonis bevek heeft momenteel tien compartimenten. Voor elk van deze compartimenten is een risiconiveau bepaald op een schaal van 1 tot 7. Voor elk compartiment afzonderlijk werd Essentiële beleggersinformatie opgesteld, waarin de specifieke beleggingsstrategie duidelijk wordt beschreven en toegelicht. De verdeling in compartimenten is gebaseerd op verschillende criteria: - het type activa: aandelen, obligaties, onroerend goed; - de geografische regio: Europa, Verenigde Staten, Azië, groeilanden; - binnen de klassen van activa bestaan er ook nog onderverdelingen, zoals aandelen van ondernemingen met een beperkte kapitalisatie, het soort beheer van het compartiment, staatsobligaties of bedrijfsobligaties. Een compartiment kan beantwoorden aan verschillende criteria. Zo bestaat het compartiment Equity World bijvoorbeeld uitsluitend uit aandelen van grote beursgenoteerde ondernemingen op alle wereldmarkten, met uitzondering van de emerging markets. De doelstellingen en de beleggingsstrategie van elk compartiment worden beschreven in de prospectus van de bevek. Professionele beheerders Amonis heeft het beheer van de compartimenten toevertrouwd aan zorgvuldig geselecteerde specialisten die regelmatig worden geëvalueerd op basis van vooraf bepaalde criteria. Elke beheerder is gekozen op basis van zijn reputatie en expertise inzake de markten waarin het compartiment kan beleggen en de betreffende strategieën. De beheerders krijgen investment guidelines van Amonis, een document waarin met name worden bepaald welke beleggingen zijn toegestaan in het compartiment en welk deel van het fonds maximaal in elke belegging mag worden geïnvesteerd. De activiteiten van de beheerders staan onder streng toezicht van de raad van bestuur van de bevek, die controleert of de investment guidelines worden nageleefd, of de behaalde opbrengst opweegt tegen het genomen risico en hoe het rendement zich behoudt ten opzichte van een referentieindex, de zogenaamde benchmark. Op deze manier benut Amonis de expertise van de beste specialisten ter zake en behoudt het toch de controle over de manier waarop de fondsen worden beheerd. Caceis, een onderneming gespecialiseerd in fondsenadministratie, verzorgt de administratie van de Amonis bevek. Beschikbaar voor uw beleggingen Omdat een bevek per definitie openbaar is, kunnen de leden van Amonis direct Meer weten? Als u meer wilt weten over de Amonis bevek en de gedetailleerde prospectus wilt raadplegen, ga dan naar of bel naar een van onze Amonis adviseurs op 0800/ M A G A Z I N E

9 Bevek beleggen in de bevek. Deze belegging staat los van de bijdragen die u stort voor uw Vrij Aanvullend Pensioen. U kunt beleggen in één of meerdere compartimenten van de bevek, afhankelijk van het soort belegging waarnaar uw voorkeur uitgaat en het risico dat u bereid bent te nemen. U kunt op elk moment besluiten effecten te kopen of te verkopen. De actuele NIW (netto inventariswaarde) van elk compartiment kunt u opvragen op de websites van beama (www.beama.be) en Amonis (www.amonis.be). Op de website van Amonis kunt u ook de ontwikkeling sinds de vorige afsluiting bekijken. Er zijn gedetailleerde informatiebrochures (Factsheets) verkrijgbaar op de website van Amonis, met daarin onder andere een historisch overzicht van het rendement, de ontwikkeling van de NIW sinds de oprichting van het compartiment en de tien belangrijkste posities waarin is belegd. Op de website van Amonis, vindt u tot slot ook de jaarverslagen en halfjaarverslagen. Beleggen in de Amonis bevek is een kans om uw portefeuille te diversifiëren en gebruik te maken van de fondsenbeheerders die Amonis met zorg heeft geselecteerd. Dit zijn de tien compartimenten van de Amonis bevek. Het risiconiveau van elk compartiment is vermeld op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 staat voor het hoogste risico. Compartiment Soort belegging Risiconiveau Corporate Bonds Euro Bedrijfsobligaties in euro 4 Equity Emerging Markets Equity Europe SMid Cap Equity Europe Aandelen van bedrijven met een grote beurskapitalisatie gevestigd in landen met een groei-economie Aandelen van Europese bedrijven met een kleine en middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van Europese bedrijven in een eerder passief beleggingsbeheer Equity World Aandelen van bedrijven wereldwijd 5 Equity Europe Alpha Equity Japan Mid Cap Equity US SMid Cap Equity Real Estate Aandelen van Europese bedrijven met een eerder actief beleggingsbeheer Aandelen van Japanse bedrijven met een middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van Amerikaanse en Canadese bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie Aandelen van bedrijven die investeren in onroerend goed (indirecte investeringen in onroerend goed en onroerendgoedfondsen) Government Bonds Euro Europese staatsobligaties 3 Corbis

10 Moederschapsuitkeringen Marian Lenaerts: huisarts en jonge moeder Pas afgestudeerd als huisarts en twee jonge kinderen: voor Marian Lenaerts uit Edegem zijn het bijzonder boeiende tijden. Een gesprek over de financiële kant van de moederschapsrust. Wanneer we bij Marian Lenaerts aanbellen, is de dooi net een dag ingetreden en ligt de vijf weken jonge Fien in haar wieg in de woonkamer. Fien is het tweede kindje van Marian en haar man Thomas Van Kets. Ze is ook het jongere zusje van Rik, die 18 maanden oud is. In augustus vorig jaar eindigde Marian haar stage als huisarts aan de KU Leuven. Sindsdien werkt ze letterlijk om de hoek, in de groepspraktijk die haar ouders sinds 1982 uitbaten in het centrum van Edegem, aan de zuidrand van Antwerpen. In totaal telt de groepspraktijk zes huisartsen en één secretaresse. Aansluiting bij Amonis Al sinds 2010, bij het begin van haar stage, is Marian voor haar sociale voordelen RIZIV aangesloten bij Amonis. In ons zevende jaar kwamen heel wat bedrijven zich voorstellen in de aula. Als leek in de financiële wereld was de keuze niet gemakkelijk. Maar Amonis kent de zorgsector goed. Bovendien is het een stabiele organisatie die de laatste jaren geen fusies of splitsingen heeft gekend. Ook belangrijk: mijn ouders zijn sinds jaar en dag aangesloten bij Amonis, tot hun tevredenheid. HAIO: 60% loon doorbetaald Dat de sociale bescherming van zelfstandigen er anders uit ziet dan die van loontrekkenden, heeft Marian uit eerste hand kunnen ervaren. Rik is geboren tijdens mijn eerste HAIO-jaar (HuisArts In Opleiding, nvdr). Net als alle andere HAIO s viel ik onder het Sui Generisstatuut. De ziekteverzekering betaalde mijn brutoloon voor 82% door en vanaf de 31ste dag 75%. Zo hield ik bruto nog ongeveer euro per maand moederschapsrust over. Bovendien kon ik voor en na de bevalling in totaal dertien weken thuis blijven, herinnert Marian zich. Dekkingen bij Amonis Bevallingspremie De moederschapsuitkering van Amonis bestaat uit twee componenten: - Een uitkering gelijk aan 8/52sten van uw gemiddelde pensioenbijdrage (persoonlijke bijdrage en sociale voordelen RIZIV) wordt op uw pensioenrekening gestort euro bruto, als aanvulling op de wettelijke vergoedingen, worden u rechtstreeks gestort. Pre- en postnatale verwikkelingen Het contract gewaarborgd inkomen dekt complicaties tijdens en na de zwangerschap die tot arbeidsongeschiktheid leiden. Zelfstandige: 431,86 euro per week Bij de geboorte van Fien zag de situatie er enigszins anders uit. Zelfstandigen hebben recht op een vergoede moederschapsrust tussen drie en acht weken (zie kader). Dat is dus half zo lang als bij Rik. Bovenop die acht weken neem ik vier weken extra, onbetaald verlof. Op zes weken vind ik Fien nog klein om al naar de crèche te gaan. Tweede verschil: tijdens haar tweede zwangerschapsverlof heeft Marian minder inkomsten. Per periode van zeven kalenderdagen krijg ik van de ziekteverzekering een vergoeding van 431,86 euro. Dat geld wordt trouwens pas na het verlof gestort en niet maand per maand zoals toen ik HAIO was. Als zelfstandige moet je dus op voorhand een financiële buffer opbouwen. 10. M A G A Z I N E

11 Ontmoeting Bevallingspremie Amonis Tegen dat verschil in sociale bescherming kijkt Marian relatief positief aan. In ruil voor die kleinere bescherming hebben zelfstandigen de mogelijkheid om zoveel te werken als ze zelf willen. Bovendien heb je als huisarts een werkzekere job, je kunt de draad snel weer oppikken. Je moet zelfs opletten dat het niet te veel wordt. Ook keert Amonis een bevallingspremie uit aan jonge mama s (zie kader, nvdr). Een leuk extra dat altijd mooi meegenomen is. Drie tot acht weken moederschapsrust Zelfstandige moeders hebben recht op een vergoede periode van moederschapsrust tussen drie en acht weken. Drie weken zijn verplicht en te verdelen tussen een week voor de bevalling en twee weken erna. De vijf resterende weken zijn facultatief en te verdelen per periode van zeven kalenderdagen tussen maximaal drie weken voor de verplichte week voorafgaand aan de geboorte en maximaal vijf weken na de verplichte twee weken die volgen op de bevalling. Ook gewaarborgd inkomen Enkele weken voor de geboorte van Fien ondertekende Marian ook een contract gewaarborgd inkomen. De Amonis adviseur van haar regio kwam daarvoor langs in Edegem om de balans van haar situatie op te maken en haar een gepersonaliseerd voorstel te doen. Het contract start na haar bevallingsverlof. Eens je kinderen hebt, vind ik een gewaarborgd inkomen toch verstandiger. Niet zozeer voor de kleine ongemakken, maar voor de zekerheid op lange termijn. Stel dat je door een ongeval enkele maanden niet kunt werken. Hoe moet je dan de investeringen in je praktijk en aan je privéwoning terugbetalen als je geen inkomen hebt? Mijn gewaarborgd inkomen geeft mij een gerust gemoed. Frédéric Raevens Troeven van groepspraktijk Ondertussen begint het bij Marian al wat te kriebelen om opnieuw aan de slag te gaan. Ik ben zeer graag huisarts. Met je patiënten bouw je een vertrouwensrelatie op de lange termijn op, in je eigen omgeving. Met de geboorte van Rik en Fien zal het uiteraard wat meer plannen worden. Mijn man Thomas is zelfstandig tuinaannemer en hij maakt lange werkdagen, zeker in de zomer. Gelukkig valt alles goed te organiseren dankzij de groepspraktijk. Ik werk twee avonden per week, slechts elke zes weken ben ik van wacht in het weekend. En als ik wacht heb, zijn mijn ouders thuis. En die vinden dat ook eens plezant om op de kinderen te passen.

12 Corbis Geconventioneerde artsen en tandartsen Vraag uw sociale voordelen zo snel mogelijk aan! Bent u geconventioneerd in 2013? Vul uw aanvraagformulier in en stuur het ons zo snel mogelijk op. Wij doen de rest. Laatste inzenddatum: 30 juni 2013! Hebt u vragen over uw sociale voordelen? Bel onze adviseurs op 0800/ M A G A Z I N E

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen

De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen De gratis RIZIV-toelage en sociale voordelen voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten AMMA VERZEKERINGEN o.v. Bank 550-3117000-92 Page 1 of 8 Wat is de RIZIV-toelage precies? Het Rijksinstituut

Nadere informatie

AMMA zorgt voor mijn. inkomen, tijdens. ziekte of ongeval. en tijdens mijn pensioen. voor en door de zorgsector. De gratis RIZIV-toelage

AMMA zorgt voor mijn. inkomen, tijdens. ziekte of ongeval. en tijdens mijn pensioen. voor en door de zorgsector. De gratis RIZIV-toelage De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers & kinesitherapeuten v e r z e k e r i n g e n voor en door de zorgsector AMMA zorgt voor mijn inkomen, tijdens ziekte of ongeval en tijdens mijn

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Pension Invest Plan - RIZIV

Pension Invest Plan - RIZIV Pension Invest Plan - RIZIV Arts, tandarts, apotheker en kinesitherapeut Kent u de sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen? De sterkste aanzet voor een mooi aanvullend pensioen Als geconventioneerde

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r

Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. v e r z e k e r i n g e n v o o r e n d o o r d e z o r g s e c t o r De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers & kinesitherapeuten v e r z e k e r i n g e n Ziekte, ongeval, pensioen, AMMA steunt u in alle omstandigheden. Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Uw financieel fundament voor de toekomst

Uw financieel fundament voor de toekomst Uw financieel fundament voor de toekomst Vermogensopbouw 2 e en 3 e pijler Lies Van Kerckhove Account manager vrije beroepen Kantoor Leuven Inhoud Statuut arts-specialist in opleiding Vermogensopbouw 2

Nadere informatie

Riziv Technische fiche

Riziv Technische fiche Riziv Technische fiche Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - Riziv Een Riziv-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg bij overlijden,

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk!

Interbeurs Hermes Pensioenfonds. Spaar 940 in 2016 en geniet van een mooi fiscaal geschenk! Pensioensparen met Interbeurs Hermes Interbeurs Hermes Pensioenfonds Spaar 940 in en geniet van een mooi fiscaal geschenk! ALGEMEEN VOOR WIE? Het Interbeurs Hermes Pensioenspaarfonds is een Belgische gemeenschappelijk

Nadere informatie

Het hoogste fiscaal voordeel De fiscus spaart mee voor uw pensioen. Promovendi Maak goed gebruik van uw sociale voordelen

Het hoogste fiscaal voordeel De fiscus spaart mee voor uw pensioen. Promovendi Maak goed gebruik van uw sociale voordelen Nr. 61 M A G A Z I N E Driemaandelijks Januari - Maart 2017 www.amonis.be Afgiftekantoor: Antwerpen X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Amonis wenst u een gelukkig 2017 Het hoogste fiscaal voordeel

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Pas afgestudeerden Denk aan de sociale voordelen RIZIV. Na de stage De dekking gewaarborgd inkomen: onmisbaar. Nr. 48

Pas afgestudeerden Denk aan de sociale voordelen RIZIV. Na de stage De dekking gewaarborgd inkomen: onmisbaar. Nr. 48 Nr. 48 M A G A Z I N E Tweemaandelijks Juli - Augustus 2014 www.amonis.be Afgiftekantoor: Antwerpen X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Pas afgestudeerden Denk aan de sociale voordelen RIZIV Na

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Naam van de rekeninghouder: IBAN rekeningnummer*: BIC (Swift code):.

Naam van de rekeninghouder: IBAN rekeningnummer*: BIC (Swift code):. AMONIS NV - BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE 1030 BRUSSEL, DE JAMBLINNE DE MEUXPLEIN 4, ONDERNEMINGSNUMMER 0475.550.121 RPR BRUSSEL INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen?

U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? U wenst de reserves opgebouwd bij een vorige werkgever over te dragen? -volulife Indien u de reserves die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd, wenst over te dragen naar het pensioenplan van uw nieuwe

Nadere informatie

Fiscaliteit Een praktijk aan huis fiscaal optimaliseren. Geconventioneerde kinesitherapeuten Sociale voordelen straks in drie niveaus. Nr.

Fiscaliteit Een praktijk aan huis fiscaal optimaliseren. Geconventioneerde kinesitherapeuten Sociale voordelen straks in drie niveaus. Nr. Nr. 56 M A G A Z I N E Tweemaandelijks November - December 2015 www.amonis.be Afgiftekantoor: Antwerpen X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 Best Belgian Pension Fund 2014 Fiscaliteit Een praktijk

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling

Doc. NCAZ 2017/31 Brussel, 19 mei BETREFT: Sociale voordelen voor bepaalde artsen 2017 begeleidende brief + termijnen voor aanvraag & betaling RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN-ZIEKENFONDSEN

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Administratieve stappen Startende zelfstandige? Bescherm uzelf. Sociaal VAP 3,25% Vier solidariteitsprestaties. Nr. 60.

Administratieve stappen Startende zelfstandige? Bescherm uzelf. Sociaal VAP 3,25% Vier solidariteitsprestaties. Nr. 60. Nr. 60 M A G A Z I N E Driemaandelijks Oktober - December 2016 www.amonis.be Afgiftekantoor: Antwerpen X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 3,25% globaal nettorendement in 2015 voor Sociaal VAP

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Doc. NCGZ 2017/28 Brussel, 27 maart 2017

Doc. NCGZ 2017/28 Brussel, 27 maart 2017 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE GENEESHEREN-ZIEKENFONDSEN

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW KAPITAAL. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW KAPITAAL Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden

Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1. Het onderzoek Tariefonderzoek: wat betaalt u bij de specialist? Vragen en antwoorden 1.1 Waarom heeft CM dit onderzoek uitgevoerd? Elke twee jaar sluiten de ziekenfondsen en artsenvertegenwoordigers

Nadere informatie

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten

UW MENSEN, UW kapitaal. Beleggingsinformatie. Vrij beleggen. Life Cycle beleggen. Rendement en risico s. Kosten UW MENSEN, UW kapitaal Beleggingsinformatie 2 Life Cycle beleggen Vrij beleggen Rendement en risico s 4 6 8 Kosten 9 Beleggingsinformatie Hoe werkt het beleggingspensioen van Cappital? In de pensioenregeling

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000.

De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De Belgische kinesitherapeut verdient 33.000 euro per jaar, een tandarts 103.000 en een huisarts 165.000. De afgelopen tien jaar is het gemiddelde inkomen van de Belgische kinesitherapeut met 40% gestegen,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Korte intro Bank J.Van Breda & C

Korte intro Bank J.Van Breda & C Faculteit Geneeskunde Steve Wagemans Campuswerking Agenda Korte intro Bank J.Van Breda & C Waarom kiezen artsen voor JVB? Situatie arts-specialist in opleiding? Waarom kiezen jonge artsen voor JVB? 2 1930

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 20 november 2017 Type levensverzekering Doelgroep Spaardoelstelling Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeraar. Deze levensverzekering laat toe om eventuele winstdelingen

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt Medisch dossier- Overeenkomst huisarts-patient Doc: a057003 Tijdschrift: 57 p. 15 Datum: 11/04/1992 Origine: NR Thema's: Dossier (Medisch-) Huisarts Medisch dossier Overeenkomst vaste huisarts patiënt

Nadere informatie

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven.

HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. HorizonBeleggen, ProfielBeleggen en VrijBeleggen. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. De beleggingsmogelijkheden van Zwitserleven. U heeft via uw werkgever een pensioenregeling op basis van beleggingen

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Nieuwe IPT Amonis Uw pensioen anders opbouwen. Pas afgestudeerden Vraag uw sociale voordelen tijdig aan. 2,30% basisrente in sociaal VAP ook in 2016

Nieuwe IPT Amonis Uw pensioen anders opbouwen. Pas afgestudeerden Vraag uw sociale voordelen tijdig aan. 2,30% basisrente in sociaal VAP ook in 2016 Nr. 58 M A G A Z I N E Driemaandelijks April - Juni 2016 www.amonis.be Afgiftekantoor: Antwerpen X Amonis Magazine Erkenningsnummer: P404054 2,30% basisrente in sociaal VAP ook in 2016 Nieuwe IPT Amonis

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven 1. Toekomstig erkende of pas erkende arts (huisartsen en specialisten)... 2 1.1. Eerste aanvraag... 2 2. Gevestigde huisartsen...

Nadere informatie

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken

Loyalis Levensloop. Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Loyalis Levensloop Voor tussentijds verlof of eerder stoppen met werken Koop vrije tijd met levensloop Levensloop maakt het u mogelijk tijd vrij te maken voor zaken die u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

RIZIV Technische fiche (1)

RIZIV Technische fiche (1) RIZIV Technische fiche (1) Naam van het product Omschrijving Aanvullend Pensioen - RIZIV Een RIZIV-polis zorgt voor de opbouw van een aantrekkelijk aanvullend pensioen gecombineerd met een waarborg Overlijden,

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist

RIZIV en het einde van de loopbaan. Bart DE VOS Attaché-Jurist RIZIV en het einde van de loopbaan Bart DE VOS Attaché-Jurist Registratie & RIZIV-nummer De [...] zorgverleners of hun groeperingen die hun economische en beroepsactiviteiten in hoofdberoep of in bijberoep

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie