Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012"

Transcriptie

1 Infra.DIS RVB 2012_28bis VVSG Raad van Bestuur, 16 april Situering Eandis werkt aan een voorstel voor de oprichting van een gezamenlijk filiaal van nutsbedrijven en/of werkmaatschappijen in het Eandis-gebied met voorlopige roepnaam Infra.DIS. Het filiaal zou de vorm krijgen van een cvba waarin operatoren en werkmaatschappijen vennoot kunnen worden. De vennootschap heeft tot doel vanuit het principe van het economisch optimum en met toepassing van dit principe, zowel de organisatie als de uitvoering van (1) de voorbereiding, (2) de coördinatie en (3) de realisatie van de netgerelateerde investeringswerken die plaatsgrijpen in en op het openbaar domein op het grondgebied waar Eandis werkzaam is met het oog op het bereiken van een zo groot mogelijke synergie, veiligheid en minder hinder ( synergiemanagement ). Daarnaast behoren tot het doel van de vennootschap alle activiteiten die gerelateerd zijn aan de voorbereiding van, werken aan en in verband met netgebonden infrastructuur, de uitvoering ervan, het onderhoud en het gebruik van deze infrastructuur. Doel in de eerste fase is afstemming van lange termijn investeringsplannen van de vennoten en afstemming met de plannen van wegenis van de gemeenten (voorbereiding en coördinatie). Een mogelijk doel in de tweede fase is gezamenlijke veiligheidscoördinatie, signalisatie, toezicht,. Eandis stelde dit voor tijdens het voorzittersoverleg van de VVSG begin april. Midden april zal Eandis dit toelichten op de Raad van Bestuur van de VVSG. In deze nota volgen eerste beschouwingen en vragen over het voorstel.

2 2. Eerste beschouwingen voor verdere bespreking De reden waarom Eandis dit voorstel doet: het bereiken van een zo groot mogelijke synergie, veiligheid en minder hinder bij netgerelateerde investeringswerken die plaatsgrijpen in en op het openbaar domein, is een goede zaak. Qua structuur wordt een cvba voorgesteld waartoe de nutsmaatschappijen en/of hun werkmaatschappijen kunnen toetreden als vennoot. In eerste fase wil men focussen op afstemming van investeringsplannen tussen de nutsmaatschappijen onderling. Op zich is dit een goede zaak. Gemeenten zijn bijvoorbeeld vragende partij dat voor wat betreft huisaansluitingen van nutsleidingen inwoners gerichter bediend worden en dat de communicatie hierover vlotter verloopt. We wijzen erop dat de domeinen wegenis en riolering een andere aanpak en randvoorwaarden hebben dan de vernoemde nutsdomeinen. Nutsleidingen liggen meestal in de rand van de publieke ruimte (bv. onder het voetpad), terwijl wegenis en riolering meestal centraal in de publieke ruimte liggen. Als minder hinder maatregel zal men meestal nutsleidingen aanleggen voorafgaand aan de werken voor wegenis en riolering. Dit stelt de opdrachtgevers voor wegen en riolering in staat om de werf voor de aangelanden toegankelijk te houden (vb. via het voetpad) op het moment dat hun werken starten. Nutsleidingen zullen ook meestal aangelegd worden in lange smallere sleuven (omwille van de fysieke lengte van de leidingen), daar waar men (opnieuw omwille van minder hinder) wegen- en rioleringswerken zal opdelen in meerdere korte zones. Ook willen gemeenten hun wegeniswerken en inrichting van de publieke ruimte zelf en rechtstreeks kunnen blijven aansturen. Het is ons inziens daarom niet nodig/wenselijk om de domeinen wegenis en riolering op te nemen in deze cvba. Wel zijn de opdrachtgevers voor wegenis- en rioleringswerken (lokale overheden, Vlaamse overheid, rioolbeheerders, ) belangrijke en sturende gesprekspartners voor deze nieuwe cvba. Wegenis en rioleringswerken zijn immers dikwijls trigger van de werken en maken ook financieel het grootste aandeel van de werken uit. In dat opzicht zijn onder meer de gemeenten vragende partij dat de nutsmaatschappijen hun werken beter kunnen afstemmen op de geplande gemeentelijke werken (publieke ruimte, wegenis en riolering). Daartoe zouden gemeenten hun lange termijn planning kunnen bezorgen aan de nutsmaatschappijen/cvba. Met het ingaan van de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus wordt zo n lange termijn planning voortaan een verplichting voor elke gemeente.

3 Cruciaal voor de gemeenten zal daarom zijn dat de cvba ook als doel heeft om de nutsmaatschappijen beter in staat te stellen de gemeentelijke werken te kunnen volgen en daarmee ook een maatschappelijk optimum na te streven. Dit staat niet vermeld als doel onder artikel 3 in de ontwerp statuten. Daarnaast staan goede afspraken om de afstemming van wegenis- en rioleringswerken en nutswerken te verbeteren reeds in de 'Code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen' die werd opgesteld in een samenwerking tussen de nutsbedrijven, gemeenten en de VVSG. Om dit te kunnen realiseren kunnen protocollen en samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. Zal de oprichting van een specifieke cvba een meerwaarde bieden om deze afspraken te kunnen realiseren? Hoe zal deze cvba omgaan met het feit dat een groot deel van de planning van nutsmaatschappijen gestuurd wordt door vragen van derden? Gemeenten willen hun wegeniswerken zelf en rechtstreeks kunnen blijven aansturen. In artikel 6 van de ontwerp statuten Algemene inbreng staat: De vennoten doen kosteloos inbreng van de door hen verworven rechten en de door hen verworven opdracht tot coördinatie van de werken in en op het openbaar domein binnen hun werkingsgebied. Op basis van deze inbreng realiseert Infra.DIS de door haar vennoten verleende coördinatieopdracht. Gemeenten die recent de opdracht tot coördinatie van de werken in en op het openbaar domein binnen hun werkingsgebied overdroegen aan een intercommunale zien dat deze opdracht overgedragen wordt naar of gerealiseerd zal worden door een organisatie waar ze geen rechtstreekse aansturing meer over hebben. Is dit wenselijk voor de gemeenten en is dit noodzakelijk voor deze cvba? Een mogelijk doel in een tweede fase is gezamenlijk veiligheidscoördinatie, signalisatie, toezicht, bij de realisatie van werken. Momenteel is gangbaar dat de opdrachtgever met het grootste aandeel in de werken (meestal wegenis en riolering) de veiligheidscoördinatie, het toezicht, aanstelt en dat elke partner daar een aandeel in betaalt. Er bestaan hierover reeds afspraken en wetgeving. Ook qua ontwerp, aanneming, heeft elk domein zijn eigenheid en specialiteiten. Hoe ziet men dit evolueren als men het mogelijk doel in de tweede fase uitrolt en welke meerwaarde zal dit bieden? In de presentatie toont een tabel een detail van de te realiseren synergieën met impact op de interne efficiëntie van Eandis/drinkwatermaatschappijen met ook een waardering uitgedrukt in miljoen per jaar. De praktijk wijst uit dat men voorzichtig met zulke voorspellingen moet omgaan. Verwachtingen worden niet altijd ingelost. Alvast 2 specifieke vragen bij de tabel. Onder Daling in loonlast op core activiteiten staat: besparing back office en uitvoerend personeel voor werken (9,75 mio ). Een van de belangrijke vragen van gemeenten is net dat nutsmaatschappijen de vele gemeentelijke werken beter zouden kunnen volgen. Bekend is

4 ook dat verschillende gemeenten extra toezichters moeten aanstellen om net werken van nutsmaatschappijen te controleren. Hoe valt dit te rijmen met de besparing die hier beoogd wordt? Onder synergieën bij aankoop van goederen en diensten en bij aanneming staat: synergie voor verplaatsen van nutsleidingen bij plaatsing riolering (assumptie: 75% van aankoop materialen dient voor aannemerij): 16,47 mio. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Het werkgebied van de cvba is het werkingsgebied van Eandis. De andere mogelijke vennoten zijn ook werkzaam buiten het werkingsgebied van Eandis en de andere werkmaatschappij voor elektriciteit en gas (Infrax) is voor wat betreft riolering ook werkzaam binnen het werkingsgebied van Eandis. Hoe wenst men hiermee om te gaan? In artikel 2 van de ontwerp statuten staat: De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bedrijfszetels, exploitatiezetels, bijhuizen of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen. Welke plannen zijn er om een werking in het buitenland uit te bouwen? In artikel 3 alinea 5 staat: De vennootschap kan met andere rechtspersonen, met verenigingen of met één of meerdere gemeenten samenwerkingsakkoorden afsluiten m.b.t. de hiervoor vermelde netgerelateerde activiteiten. Er wordt specifiek gefocust op de gemeenten. Hoe is de relatie van deze cvba met Vlaamse agentschappen die investeren in infrastructuur in de publieke ruimte (AWV, W&Z, nv De Scheepvaart, )? Werd met deze agentschappen en met de Vlaamse overheid reeds gesproken? In artikel 3 laatste alinea staat: De vennootschap mag op om het even welke wijze intellectuele rechten, merken, modellen en tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken. Hoe ziet men dit ten opzichte van de publieke opdrachtgevers? Hoe ziet men de relatie met AGIV, GIPOD, KLIP, KLIM,? In artikel 8 alinea 2 staat: Indien binnen en door Infra.DIS intellectuele eigendomsrechten gevestigd worden, dan worden deze rechten uitgeoefend in naam en voor rekening van de vennoten. Indien een vennoot zich overeenkomstig de voorziene statutaire bepalingen terugtrekt, blijft hij titularis van alle intellectuele en eigendomsrechten op de realisaties en de documentatie verworven tot op datum van zijn uittreding en mag hij deze individueel uitoefenen maar enkel voor eigen gebruik of gebruik door met hem verbonden ondernemingen.

5 Hoe wordt dit beschouwd ten aanzien van gebruik door de gemeenten in het werkgebied van de vennoten? In artikel 9 alinea 4 staat: Per sector worden aandelen voorzien. Het relatieve gewicht van iedere vennoot binnen een sector wordt vastgelegd op basis van de gegevens op het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en bij besluit van de raad van bestuur bekrachtigd. Waarom wordt specifiek dit moment gekozen om het gewicht per sector te bepalen? In artikel 10 wordt de mogelijkheid ingebed tot een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de cvba. De nieuwe maatschappelijke aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden bij voorrang aangeboden aan de vennoten, in evenredigheid met het deel van het kapitaal dat door hun maatschappelijke aandelen wordt vertegenwoordigd. De raad van bestuur bepaalt de termijn waarbinnen en de modaliteiten waartegen het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap, dat voorkeurrecht beperken of opheffen in naleving van de voorwaarden die door de wet worden bepaald. De raad van bestuur is steeds gerechtigd om, in naleving van de wettelijke bepalingen, onder de door hem gestelde bedingen en voorwaarden, alle overeenkomsten aan te gaan die bestemd zijn om de inschrijving op het geheel of een gedeelte van de nieuwe uit te geven maatschappelijke aandelen zeker te stellen. Zijn er reeds plannen in deze richting? In titel IV van de ontwerp statuten worden de bestuursorganen beschreven. Elke vennoot kan één kandidaat bestuurder voorstellen. De vennoot die houder is van de aandelen elektriciteit en gas kan twee kandidaat bestuurders voorstellen.

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie

17-02-2000 E/EM/00011807 1. versnelling van het liberaliseringtempo van de gas- en elektriciteitsmarkt en de markt voor groene energie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA `s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 17-02-2000 E/EM/00011807 1 Onderwerp versnelling van het liberaliseringtempo

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING)

Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) Concept van 15 april 2015 1 VOORGESTELDE STATUTEN (NA OMZETTING) DEFINITIES EN INTERPRETATIE Artikel 1. 1.1. De volgende woorden en begrippen hebben in deze Statuten de volgende betekenissen: Gelieerde

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) CORPORATE GOVERNANCE CHARTER (laatste bijwerking: 5 mei 2015) Inhoudstafel 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement

ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement ULYSSIS VZW: Huishoudelijk Reglement Titel I - Algemene bepalingen Artikel 1. Algemene bepalingen 1 Dit huishoudelijk reglement is geschreven naar aanleiding van Artikel 28 1 van de statuten van ULYSSIS

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie