Reglement Raad van Toezicht van. Stichting Zorggroep Solis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Raad van Toezicht van. Stichting Zorggroep Solis"

Transcriptie

1 1 Reglement Raad van Toezicht van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer. RvB: De raad van bestuur van de Stichting, welk orgaan het bestuur van de Stichting in de zin van de wet vormt. RvT: De raad van toezicht van de Stichting, belast met het houden van toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Stichting. Artikel 2 Eindverantwoordelijkheid 1. De RvT is verantwoordelijk voor de statutair aan haar toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 2. De RvT heeft, met inachtneming van de privacy van de cliënten, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting als van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert en het recht om te allen tijde onderzoek te verrichten en inzage te hebben in alle bescheiden en boeken van de Stichting en van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert. Artikel 3 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT zijn: 1. het fungeren als werkgever voor de RvB en in dat kader belast met onder meer het benoemen van de leden van de RvB, het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de RvB, zo nodig het aanwijzen van een voorzitter, het systematisch evalueren van het functioneren van de RvB en het schorsen of ontslaan van de leden van RvB; de RvT zorgt ervoor dat de Stichting is voorzien van een capabele RvB; 2. het vervullen van een klankbordfunctie voor de RvB en de RvB met raad terzijde staan; 3. tenminste toezicht houden op: a. het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken in de Stichting en de aan haar verbonden instellingen; b. de strategie en de risico s verbonden aan de activiteiten van de Stichting; c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; d. de financiële verslaglegging; e. de kwaliteit en veiligheid van de te leveren zorg; f. de naleving van vigerende wet- en regelgeving;

2 2 g. de verhouding met belanghebbenden; h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden van de Stichting. 4. het vaststellen van het reglement van de RvT; 5. het al dan niet goedkeuren van door de RvB te nemen besluiten betreffende: a. de vaststelling van de begroting en de jaarrekening, zowel van de Stichting als van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde (strategische) beleidsplannen zowel van de Stichting als van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; c. het beleid van de Stichting voor de dialoog met samenwerkingsverbanden of organisaties die rechtstreeks bij het beleid en de maatschappelijke doelstelling van de Stichting betrokken zijn en als belanghebbende actief zijn binnen het verzorgingsgebied van de Stichting; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon door de Stichting of een van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; e. het oprichten van een nieuwe Stichting, alsmede de vaststelling van de statuten daarvan door de Stichting of door een van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; f. aangifte van faillissementen en aanvraag om surséance van betaling zowel van de Stichting als van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; g. de benoeming van de directie van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; h. het vaststellen of wijzigen van het directiereglement van de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; i. een ingrijpende reorganisatie in de Stichting of de rechtspersonen waarover de Stichting het bestuur voert; j. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek zowel van de Stichting als van een rechtspersoon waarover de Stichting het bestuur voert; k. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Stichting of een rechtspersoon waarover de Stichting het bestuur voert; l. het aangaan van geldleningen boven een bedrag van ,00; De RvB informeert de RvT in een eerstvolgende vergadering over het aangaan van geldleningen onder voornoemd bedrag; m. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van deelnemingen van de Stichting, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook; n. het vaststellen of wijzigen van het reglement van de RvB; o. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van

3 3 registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of als hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; p. het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures, kantongerechtprocedures of procedures in kort geding 1 ; q. het aangaan van andere rechtshandelingen dan hiervoor genoemd die een door de RvT vast te stellen bedrag te boven gaan. 6. het benoemen, schorsen en ontslaan, het verlenen van décharge en het vaststellen van de honorering van de leden van de RvT; 7. het plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en systematisch evalueren van de eigen werkzaamheden van de RvT; 8. het benoemen en verstrekken van opdracht aan de externe accountant van de Stichting; 9. zich jaarlijks verantwoorden over de hierboven genoemde taken en verantwoordelijkheden. Artikel 4 Doelen van het toezicht 1. Doel van het toezicht is te toetsen of - en daardoor te bevorderen dat - de RvB de missie, visie en strategische doelen van de Stichting doelgericht en effectief, doelmatig en efficiënt realiseert, met aandacht voor de kwaliteitsuitkomsten van zorg en bedrijf, de cliënttevredenheid, de personeelssatisfactie, de financiering en het financiële beheer. 2. Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van de maatschappelijke doelstellingen die door de Stichting zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. 3. Bij de vervulling van haar taak richt de RvT zich naar het belang van de Stichting als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokken belanghebbenden af. Artikel 5 Gestructureerd toezicht 1. De RvT toetst kwartaalsgewijs de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen strategische beleid en de vastgestelde begroting. In dit kader is een informatieprotocol voorhanden, welk protocol tweejaarlijks wordt geëvalueerd. 2. De RvT toetst jaarlijks de directionele beleidsvoornemens en begroting aan de hand van de behaalde resultaten op haalbaarheid en realiteitsgehalte. 3. De RvT bespreekt tenminste één maal per jaar: a. de invulling van de maatschappelijke taak; b. de (markt)positie, (markt en/of epidemiologische)ontwikkelingen, de strategie en het beleid van de Stichting; c. de risico s die aan de Stichting verbonden zijn; d. het kwaliteits- en innovatiebeleid en de kwaliteitsresultaten van de Stichting; e. de doelmatigheid, efficiency en effectiviteit van de interne bedrijfsprocessen en de 1 Voor procedures in kort geding geldt evenwel specifiek dat de RvB zijn voornemen tot het voeren van een kort geding voorafgaande (schriftelijk) zodanig kenbaar heeft gemaakt dat de reacties van de leden van de RvT nog van invloed kunnen zijn op het uiteindelijke besluit tot een kort geding door de RvB.

4 4 managementsystemen; f. de arbeidsmarkt, het personeelsbeleid en het lerend vermogen van de Stichting. 4. De RvT bespreekt in mei met de accountant het jaarverslag en de controlebrief betreffende de kwaliteit van de bedrijfsvoering, de plannings- en controlecyclus, alsmede het financiële beleid en beheer van de Stichting. 5. Een vertegenwoordiging van de RvT bespreekt in het bijzijn van de RvB tenminste 1x per jaar de algemene gang van zaken in de organisatie met (vertegenwoordigers van) de gemeenschappelijke ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en een representatieve vertegenwoordiging van het managementteam. Artikel 6 Accountant 1. De RvT verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant. 2. De RvT heeft het recht de accountant voor zijn oordeel en advies in te schakelen en informeert de RvB hierover. 3. De accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de RvB en de RvT. Artikel 7 Externe deskundigen De RvT heeft het recht externe deskundigheid voor haar oordeel en advies in te schakelen en informeert de RvB hierover. Artikel 8 Vergaderwerkwijze 1. De RvT vergadert in beginsel in aanwezigheid van de RvB. Het eerste half uur van iedere vergadering van de RvT bestaat uit informeel overleg zonder de aanwezigheid van de RvB. Een bewuste afwezigheid van de RvB op andere momenten wordt in overleg met de RvB gemotiveerd vanuit het belang van de Stichting, het doel van de vergadering of van het agendapunt. Deze motivatie wordt door de RvT in de verslaglegging vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd. 2. De RvT werkt met een inhoudelijke jaaragendaplanning op hoofdlijnen waarin het gestructureerd toezicht (artikel 4) leidraad is. 3. De agenda van de RvT wordt voorbereid door de (voorzitter van de) RvB met de voorzitter en vice-voorzitter van de RvT. Het agendaoverleg vindt bij voorkeur tenminste 7 kalenderdagen voor de vergadering van de RvT plaats. Het agendaoverleg is nadrukkelijk niet bedoeld als voorvergadering. In het agendaoverleg worden de agendapunten benoemd als informatieve, meningsvormende, besluitvormende, toetsende of evaluatieve punten. 4. Het verslag van de RvT vergadering wordt door de compliance officer opgesteld, voorbesproken in het agendaoverleg, en wordt in de vergadering van de RvT vastgesteld, getekend en voorzien van een actielijst. De archivering van de verslagen van de vergaderingen van de RvT vinden plaats binnen het directiesecretariaat. 5. De agenda s, vergaderdossiers en verslagen worden bij het directiesecretariaat beheerd volgens de interne archiefrichtlijnen. Voornoemde stukken worden intern niet verspreid.

5 5 6. De interne communicatie over de besluiten van de RvT verloopt mondeling via de RvB, tenzij in overleg met de directie anders wordt besloten; 7. De RvT vergadert bij voorkeur zesmaal per jaar. De leden van de RvT en de RvB reserveren twaalf vergadermomenten per jaar. De RvT vergadert en reserveert in de regel de vierde woensdag van een kalendermaand van uur tot uur. In de decembervergadering van de RvT wordt het jaarschema vastgesteld. Artikel 9 Informatievoorziening 1. De leden van de RvT zijn individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor hun eigen informatievoorziening en kunnen daar onderling op aangesproken worden. Indien de RvT dit noodzakelijk acht voor een juiste taakuitoefening, kan hij (na voorafgaand overleg met de RvB) informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. 2. De leden van de RvT zijn op kosten van de Stichting lid van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg en zijn geabonneerd op een relevant vaktijdschrift. 3. Het volgen van symposia, cursussen en/of bijeenkomsten wordt gestimuleerd. De RvT beoordeelt gezamenlijk jaarlijks de scholingsbehoefte van de leden van de RvT. Indien aan het deelnemen van deze bijeenkomsten inschrijf- of entreekosten verbonden zijn wordt dit voorafgaand afgestemd met de voorzitter van de RvT en de RvB, waarna deze kosten conform de honoreringsregeling kunnen worden gedeclareerd. 4. De RvT wordt door de RvB tenminste kwartaalsgewijs geïnformeerd over de interne en externe ontwikkelingen, resultaten van de bestuurlijke strategie, exploitatieresultaten en de jaarprognose. 5. De RvT organiseert tenminste éénmaal per jaar een studiedag/middag over relevante ontwikkelingen in het kader van de gezondheidszorg in het algemeen en/of de ouderenzorg in het bijzonder en/of health governance. 6. Nieuwe leden van de RvT volgen na benoeming een introductie- of scholingsprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Stichting, de specifieke aspecten van de werkzaamheden van de Stichting en aan de verantwoordelijkheden als toezichthouder. Artikel 10 Benoeming RvT, eigen werkzaamheden 1. De voorzitter van de RvT fungeert als eerste communicatiepartner voor de RvB. 2. De RvT stelt na overleg met de RvB periodiek (voor een periode van vier jaar) een gewenst profielenmix voor de RvT op. Deze profielenmix is openbaar. Op basis van deze profielenmix stelt de RvT na overleg met de RvB profielschetsen op en gaat periodiek na of deze nog voldoen en stelt deze zonodig bij. 3. Werving van een nieuw lid van de RvT zal plaatsvinden via externe werving; er wordt een vacature geplaatst in een regionaal dagblad en op internet. Eventueel kan de vacature via communicatiekanalen van de leden van de RvT verspreid worden. 4. Voor de selectie en voordracht van een nieuw lid van de RvT wordt een vertrouwens- c.q.

6 6 sollicitatiecommissie benoemd. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de RvT. De RvB fungeert als adviseur van deze commissie. De commissie selecteert een aantal CV s en bespreekt deze met de overige leden van de RvT. Met drie kandidaten worden vervolgens gesprekken gevoerd. 5. De commissie kiest een kandidaat; deze wordt voor benoeming voorgesteld aan de RvB, de gemeenschappelijke ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. 6. De RvB en de gemeenschappelijke ondernemingsraad kunnen een persoon voor benoeming tot lid van de RvT aanbevelen. De RvT is niet verplicht tot benoeming van deze persoon over te gaan, maar kan hier met opgave van redenen van afwijken. 7. De centrale cliëntenraad heeft conform het bepaalde in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen het recht een bindende voordracht te doen voor de benoeming van een lid van de RvT. Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de RvT dat op voordracht van de centrale cliëntenraad is benoemd, stelt de RvT de centrale cliëntenraad hiervan onverwijld schriftelijk in kennis en in de gelegenheid om met in achtneming van de statutaire vereisten en de opgestelde profielschets een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling geen voordracht is opgesteld, is de RvT gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de RvT te benoemen. De RvT kan aan de voordracht van de centrale cliëntenraad het bindend karakter ontnemen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de RvT tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De RvT stelt de centrale cliëntenraad vervolgens in de gelegenheid nog eenmaal een bindende voordracht te doen. Wordt door de RvT wederom het bindende karakter aan de voordracht ontnomen conform het hiervoor bepaalde, dan is de RvT vrij in de vervulling van de vacature. 8. De benoeming van een nieuw lid van de RvT vindt plaats tijdens een RvT-vergadering. 9. De voorzitter en vice-voorzitter worden bij voorkeur uit eigen geleding geselecteerd dan wel benoemd op basis van een "profielschets voorzitter", dat door de RvT in overleg met de RvB is vastgesteld. Voor de vice-voorzitter geldt dat hij/zij in beginsel bij vertrek of afwezigheid van de voorzitter diens functie of taken overneemt. 10. Tenminste één lid van de RvT beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis van en ervaring in de zorg. 11. Het aantal andere bestuurlijke of toezichthoudende functies van de leden van de RvT is zodanig beperkt dat een goede taakinvulling door ieder van de leden van de Raad gewaarborgd is. 12. Een lid van de RvT kan maximaal tweemaal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de RvT. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan evalueert de RvT buiten aanwezigheid van het betreffende lid diens functioneren, en betrekt bij zijn besluitvorming over de herbenoeming de actuele profielenmix van de RvT. 13. Leden van de RvT treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van ontslag wegens onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. 14. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de RvT en de Stichting moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij

7 7 tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de goedkeuring van de RvT. 15. De leden van de RvT worden voor hun inzet gehonoreerd. Deze honorering van de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en de leden wordt schriftelijk vastgelegd en vermeld in de jaarlijkse verantwoording. 16. De RvT verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 17. De secretaris van de RvT houdt toezicht op het beheer van het archief van de RvT en draagt zorg voor het jaarverslag van de RvT. 18. Openbaar zijn de reglementen van de RvT, het rooster van aftreden, de profielenmix van de RvT, de samenstelling van de RvT met leeftijd, beroep, hoofdfunctie en voor de functie relevante nevenfuncties, de datum van eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn, alsmede hun honorering. 19. De RvT kan na overleg met de RvB uit zijn midden commissies instellen. De RvT stelt geen commissies met een gemengde samenstelling (met leden van het managementteam of andere interne betrokkenen) in 2. De commissies werken bij voorkeur aan de hand van een schriftelijke door de RvT vastgestelde opdrachtverstrekking waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of het resultaat, de tijdsduur, de werkwijze en de verantwoording aan de RvT zijn vastgelegd. Artikel 11 Evaluatie functioneren 1. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. 2. De voorzitter en een daartoe aangewezen lid van de RvT evalueren volgens een voorafgaand bepaald format jaarlijks; a) het functioneren van de RvB, alsmede b) de relatie tussen RvT en RvB en stellen in overleg met de RvB het verslag van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende individuele persoonlijke ontwikkelplannen op. De RvT wordt door de voorzitter over de uitkomsten van de evaluatie en het ontwikkelplan in een besloten vergadering geïnformeerd. 3. De RvT evalueert onderling jaarlijks haar eigen resultaten en prestaties, onderlinge verhoudingen, en haar functioneren in relatie tot de genoemde verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken en zo nodig de individuele inzet, competenties en betrokkenheid. De RvB kan door de RvT uitgenodigd worden bij deze evaluatie. De RvB wordt over de uitkomst van de evaluatie door de voorzitter van de RvT geïnformeerd. Artikel 12 Verantwoording De RvT is verantwoordelijk voor haar jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van de Stichting i.c. het jaardocument maatschappelijke verantwoording zorginstellingen, waarin de RvT tenminste vermeldt: a. de wijze van en (doel)resultaten van het toezicht door de RvT;. b. de samenstelling en de eventuele wijzigingen van de RvT, met namen, titels, leeftijd, het beroep 2 Wel kan een RvT commissie zich na instemming van de RvB laten adviseren door medewerkers van de Stichting.

8 8 en voor de zorginstelling van belang zijnde nevenfuncties van de leden; c. de beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling; d. de door de RvT verrichte werkzaamheden; e. de kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de RvT; f. de honorering van de RvT. Artikel 13 Gedragsregels 1. De leden van de RvT zijn verplicht deel te nemen aan de zes in de jaaragendaplanning opgenomen activiteiten. Bij frequente afwezigheid ( > 30% op jaarbasis) wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken. 2. Indien een lid van de RvT voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de RvT zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter. 3. Indien een lid van de RvT voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de RvT dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de RvT. dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter. 4. De leden van de RvT zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen nadrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de RvT. 5. De leden van de RvT doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de RvT, tenzij op verzoek dan wel na overleg met de voorzitter (als aanspreekpunt van de RvT). 6. De leden van de RvT zullen zich ervan onthouden: a. (on)middellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting; b. (on)middellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers; c. van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraken komen, giften of (immateriële) beloning aan te nemen of te vorderen; d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de RvT personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken; e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de RvT deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offreren dan wel samenwerken of voor samenwerking in aanmerking komen. Artikel 14 Slotbepalingen 1. Dit reglement kan door de RvT worden gewijzigd met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

9 9 2. In alle gevallen, waarin noch door statuten, noch reglement RvT, noch huisregels of andere reglementen is voorzien, beslist de RvT. De regeling treedt in werking op de eerste dag volgend op de dag waarop deze door de RvT is vastgesteld. Aldus vastgesteld te Deventer op 22 augustus Ondertekening door raad van toezicht ter goedkeuring: De heer H.A.A.M. Webers, voorzitter De heer M.M.E. Sonneveld, secretaris

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Emmeloord April 2009 INHOUDSOPGAVE 2 Begrippen 3 Artikel 1. Status en werkingsduur 3 Artikel 2. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 3 Artikel 3. Doel

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College

Reglement Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College Reglement Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College Artikel 1. Eindverantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de in artikel 10 van de statuten aan hem

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING VOOR PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS VOOR AMERSFOORT BEGRIPSBEPALINGEN Raad Bestuur Stichting de raad van toezicht van de Stichting voor Protestants

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MARKLAND COLLEGE

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MARKLAND COLLEGE REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MARKLAND COLLEGE Begrippen In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht en onder bestuur het College van Bestuur. Artikel 1, Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement raad van toezicht van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers De raad van toezicht van de Dienst heeft, in vergadering bijeen op 30 januari 2014 te Apeldoorn, ter voldoening aan

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Reglement Raad van Toezicht RvT

werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Reglement Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Goedkeuring RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Reglement Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave Begrippen 3 Artikel 1. Status en werkingsduur

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse

Reglement van de Raad van Toezicht van De Schutse De Raad van Toezicht van de Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten De Schutse, gevestigd te Kesteren, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Preambule: De Raad van Toezicht past de Code Goed Onderwijsbestuur toe zoals deze is opgesteld door de VO- Raad. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE Begrippen 1. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. 2.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Soort document : Kwaliteitshandboek document Bestemd voor : Medewerkers GGZ Versie : 1.0 DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

3. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken:

3. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken: Vastgesteld door de Raad van Toezicht i.o. op 16 december 2013 Stichting kom Leren Reglement van de Raad van Toezicht 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting : de Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Reglement directeur/ bestuurder

Reglement directeur/ bestuurder Reglement directeur/ bestuurder Artikel 1. Structuur 1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Miks welzijn. Hij/zij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Stichting St. E lisabe t h R o o s e n d a a l Vastgesteld juli 2015 De Raad van Toezicht van de stichting St. Elisabeth, gevestigd te Roosendaal, In aanmerking nemende de Zorgbrede

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Bestuursreglement Sanquin

Bestuursreglement Sanquin Raad van Bestuur Plesmanlaan 125 1066 CX Amsterdam Postbus 9892 1006 AN Amsterdam Telefoon (020) 512 30 00 Fax (020) 512 33 03 www.sanquin.nl Auteur(s) H.M.H. de Bruijn-van Beek Datum 10-02-2006 Ons kenmerk

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ARTIKEL 1 ALGEMENE VERANTWOORDELIJKHEDEN lid 4 lid 5 1.1 Basis De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 1.2

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn: a. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN TOEZICHT

REGLEMENT VAN TOEZICHT REGLEMENT VAN TOEZICHT Attent Zorg en Behandeling gevestigd te Rheden ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht van Attent

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NEDERLANDSE STICHTING VOOR HET GEHANDICAPTE KIND De raad van toezicht van de stichting: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, statutair gevestigd te Amsterdam (hierna:

Nadere informatie

Reglement werkwijze Raad van Bestuur

Reglement werkwijze Raad van Bestuur Reglement werkwijze Raad van Bestuur Reglement werkwijze raad van bestuur 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave artikel 1 Doel en reikwijdte reglement artikel 2 Raad van bestuur artikel 3 Bereikbaarheid en waarneming

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT

: REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Handboeknummer : Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT NAAM PROTOCOL Handboeknummer : 8.1.1. Datum : 15 juli 2011 Auteur : Verantwoordelijk : CvB/RvT : REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure: Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging De Raad van Toezicht van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging, in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het PO, met

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard

Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Reglement voor de Raad van Toezicht Zorgwaard Uitgaande van de statuten van onze stichting en de Zorgbrede Governancecode heeft de Raad van Toezicht van Stichting Zorgwaard, in overleg met de Raad van

Nadere informatie

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden.

2. De Raad van Toezicht en ieder afzonderlijk lid van de Raad van Toezicht is tot naleving van dit reglement gehouden. Reglement Raad van Toezicht Stichting Envida Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de toenmalige Stichting Vivre statutair gevestigd te Maastricht, in de vergadering van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT ROC AVENTUS CB16.114 PvB versie 5.0 notities.16 Aventus\CB16.114 reglement raad van toezicht definitief vastgesteld RvT 03.04.2017 Reglement raad van toezicht, versie 5.0 april

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS

STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS 1 STATUTEN STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS STATUTEN zoals deze luiden met ingang van 17 februari 2015 BEGRIPSBEPALINGEN EN INTERPRETATIE Artikel 1

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard Medezeggenschapsreglement van de Ondersteuningsplanraad Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 21 januari 2014 na instemming

Nadere informatie

REGLEMENT VAN TOEZICHT

REGLEMENT VAN TOEZICHT REGLEMENT VAN TOEZICHT ARTIKEL 1 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN De statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn: a. de bevoegdheid tot meningsvorming, beoordeling,

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting RSG Reglement van de Raad van Toezicht 1. Reglement 1. Het Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform artikel 12.6 van de statuten. 2. In het Reglement Raad van Toezicht worden onderwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RST ZORGVERLENERS INCLUSIEF PROFIELSCHETS DEFINITIES - Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Registratienummer : 14893 Vaststelling door RvT : 15 december 2014 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Dit reglement is een uitwerking van artikel 11 lid 2 van de

Nadere informatie