DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE"

Transcriptie

1 DIRECTIEREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

2 ARTIKEL 1 Stichting Statuten RvC Directie DEFINITIES de stichting Woonstede, met inbegrip van haar dochterondernemingen, gevestigd te Ede, en opgericht voor onbepaalde tijd op 29 april de statuten van de stichting Woonstede. de Raad van Commissarissen van de stichting Woonstede, zoals omschreven in artikel 8 van de statuten. het bestuur van de stichting Woonstede, krachtens artikel 4 van de statuten gevormd door één of meer directeuren. Directiereglement OR het reglement van de directie van de stichting. de ondernemingsraad van de stichting Woonstede. ARTIKEL 2 TAAKVERDELING 1. De directie bestaat uit twee leden. 2. De leden van de directie verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, over welke werkverdeling de RvC wordt geïnformeerd. Ingeval van afwezigheid van een lid van de directie zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een ander directielid. Ingeval van een afwezigheid langer dan zes weken zal de RvC daarvan in kennis worden gesteld. 3. De leden van de directie zijn ieder voor zich en gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur en de algemene gang van zaken van de stichting. 4. Ieder lid van de directie is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de directie en is daarom gehouden regelmatig te rapporteren aan de directie, zodanig dat de directie een behoorlijk inzicht krijgt in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de directie. 5. Ieder lid van de directie is bevoegd zich door andere leden van de directie alsmede personeelsleden te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting. Hij dient overleg te plegen met de andere leden van de directie, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van het andere lid van de directie, dan wel het belang van het onderwerp overleg met het andere lid van de directie vereist. ARTIKEL 3 ALGEMENE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 1. De directie is belast met het besturen van de stichting, hetgeen onder meer betekent dat de directie verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. 2. Aan de directie komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 3. De directie legt aan de RvC rekening en verantwoording af over de wijze waarop zij haar taak heeft vervuld. directiereglement 1

3 4. De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico s verbonden aan de stichtingsactiviteiten en voor de financiering van de stichting. 5. Bij de uitvoering van haar taken dient de directie te handelen in overeenstemming met de belangen van de stichting en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de stichting betrokkenen af. 6. De directie is samen met de RvC verantwoordelijk voor de governance structuur van de stichting alsmede voor de naleving van de Governancecode Woningcorporaties ARTIKEL 4 STRATEGIE EN RISICO 1. De directie stelt op, legt vast en legt ter goedkeuring aan de RvC voor de onderstaande besluiten: a. Het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de woningcorporatie en/of voor de betreffende leden van de RvC. b. De vaststelling van de jaarbegroting, de investeringsbegroting, het jaarverslag en de jaarrekening. c. Een voorstel tot wijziging van de statuten of reglementen. d. Een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm. e. Een voorstel tot het aangaan van een fusie door de stichting. f. Een reorganisatie van de stichting. g. De beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. h. Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers. i. Het aangaan of opzeggen van samenwerkingsverbanden van de stichting of een van de stichting afhankelijke instelling met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel het financieel en/of bestuurlijk deelnemen in andere rechtspersonen of het beëindigen van een dergelijke deelneming. j. Het beleid van de stichting op hoofdlijnen. k. Het aanvragen van surseance van betaling of faillissement. l. Het doen van financiële transacties, waaronder begrepen het aangaan van geldleningen, andere dan die zijn opgenomen in de vastgestelde en goedgekeurde jaar- en/of investeringsbegroting, dan wel tot bedragen hoger dan voorzien in de vastgestelde en goedgekeurde jaar- en/of investeringsbegroting. m. De opdracht tot het uivoeren van visitatie bij de woningcorporatie en de wijze van uitvoering van en verslaggeving over de visitatie zoals voorzien in de Governancecode n. Vaststelling van een toetsingskader voor verbindingen of investeringen. o. Het uitoefenen van stemrecht op de door de stichting direct of indirect gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, zowel met betrekking tot besluiten die de algemene vergadering van de betreffende vennootschap als zodanig neemt, als besluiten die de algemene vergadering van de betreffende vennootschap neemt ter goedkeuring van bestuursbesluiten; 2. De directie stelt op, legt vast en legt ter bespreking aan de RvC voor de strategieën die leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de stichting en de randvoorwaarden die bij de strategieën worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio s en personele inzet. directiereglement 2

4 3. De directie is er verantwoordelijk voor dat de stichting interne risicobeheersings- en controlesystemen heeft die zijn toegesneden op de stichting. De directie hanteert hierbij in elk geval risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de stichting en een systeem van monitoring en rapportering, waarbij gebruik wordt gemaakt van benchmarking. 4. Voor voorgenoemde interne risicobeheersing- en controlesystemen, worden in ieder geval onderstaande instrumenten gehanteerd: a. Een integriteitcode, die in ieder geval gepubliceerd moet worden op de website van de woningcorporatie. b. Kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie. 5. De directie rapporteert en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de RvC. ARTIKEL 5 CONTROLE EN EXTERNE ACCOUNTANT 1. De directie is verantwoordelijk voor uitvoering van de interne controle, uit te voeren door de controller/manager Financiën, en vraagt de accountant om het interne controleplan te beoordelen. De directie zorgt ervoor dat de RvC en de accountant kennisnemen van de bevindingen van de controller. 2. De directie zorgt ervoor dat de accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol van de RvC in het contact met de accountant. 3. De directie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid. Dit met inbegrip van de wenselijkheid van roulatie van verantwoordelijke partners binnen het kantoor van de externe accountant en de wenselijkheid of de accountant, die met de controle is belast, ook niet-controlewerkzaamheden verricht voor de stichting. 4. De directie maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de RvC medegedeeld. ARTIKEL 6 VERSLAGLEGGING 1. De directie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en volledigheid van de openbaar gemaakte verslaglegging. Het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie vergen zorgvuldige interne procedures. 2. De directie is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële en volkshuisvestelijke informatie bij de directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële en volkshuisvestelijke verslaggeving worden gewaarborgd. 3. De directie zorgt ervoor dat in het jaarverslag worden opgenomen: a. De hoofdzaken van: de maatschappelijke, volkhuisvestelijke en financiële resultaten en doelstellingen van de stichting, de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen en de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd. b. Een verklaring van de directie over de werking en de effectiviteit van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het verslagjaar en de eventuele maatregelen die ter verbetering worden genomen. directiereglement 3

5 c. Een verslag over de gevoeligheid van de financiële en volkshuisvestelijke resultaten van de stichting over externe omstandigheden en variabelen. d. Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij de leden van de directie en de RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of de betrokken leden van de directie en de RvC. e. Een apart hoofdstuk van het jaarverslag van de stichting met het verslag van de RvC met daarin de hoofdlijnen van de governance structuur van de stichting, de profielschets van de RvC en de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de RvC. f. De door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de directie. ARTIKEL 7 VOLKSHUISVESTING 1. De directie: a. streeft ernaar dat te ondernemen activiteiten leiden tot een optimaal maatschappelijk en meetbaar rendement. De beschikbare investeringscapaciteit wordt hiertoe ingezet. b. zorgt ervoor dat de financiële opbrengsten van de bedrijfsvoering alleen en geheel worden aangewend voor het uitoefenen van de maatschappelijke functie. c. streeft naar een goede balans tussen het creëren van financiële en maatschappelijke waarde. d. bevordert dat minder kansrijken met een lager inkomen of met bijzondere woonbehoeften goed en zoveel mogelijk naar eigen keuze kunnen wonen. e. bevordert dat ouderen en speciale groepen passend kunnen wonen. Zij bevordert tevens dat voldoende zorg en begeleiding beschikbaar is en blijft. f. bevordert dat er voor kwetsbare groepen op de woningmarkt voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. g. werkt aan het behoud of de verbetering van de leefbaarheid in buurten en wijken, en realiseert gevarieerde woonmilieus. h. bevordert dat er duurzaam en milieubewust wordt gebouwd, verbouwd en gerenoveerd. ARTIKEL 8 PERSONEEL EN ONDERNEMINGSRAAD 1. De directie is verantwoordelijk voor het benoemen en ontslaan van het personeel, en voor de zorg voor het personeel. 2. De directie besteedt voldoende aandacht aan de ontwikkeling van haar personeel. 3. De voorzitter van de OR is het eerste aanspreekpunt voor de directie. 4. over het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de OR handelt de directie overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de directie is bepaald bij of krachtens het reglement van de OR, het reglement van de RvC, de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving. ARTIKEL 9 RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. De voorzitter van de RvC is het eerste aanspreekpunt voor de directie. 2. over het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC handelt de directie overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de directie is directiereglement 4

6 bepaald bij of krachtens het reglement van de RvC, de statuten en toepasselijke wet- en regelgeving. ARTIKEL 10 BELANGHOUDERS 1. De directie zorgt voor structurele communicatie met en de vereiste verantwoording aan het ministerie voor volkshuisvesting en aan de externe toezichthoudende organen. 2. De directie zorgt voor structurele communicatie met de brancheorganisatie Aedes. 3. De directie zorgt voor structurele communicatie met belanghouders zoals gemeenten, huurders- en bewonersorganisaties, zorg- en welzijninstellingen in het werkgebied van de stichting. 4. De directie versterkt de maatschappelijke verankering door beleid en werkwijze in een open dialoog met belanghouders tot stand te brengen. 5. De directie verantwoordt haar beleid en werkwijze open en transparant naar belanghouders. ARTIKEL 11 VERGADERINGEN 1. De directie vergadert in beginsel wekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de directie. 2. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de directie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de directie. Over elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. 3. Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de directie en de secretaris of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige directieleden. 4. Van het verhandelde in een vergadering van de directie wordt een verslag opgemaakt door de secretaris of een andere daartoe door de directie aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de directie in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. 5. Een directiebesluit ondertekend door de directeur of gedelegeerd ondertekend door de secretaris van de vergadering vormt het bewijs van een dergelijk besluit tegenover derden. ARTIKEL 12 BESLUITVORMING 1. Besluiten van de directie worden in beginsel genomen in een vergadering van de directie. Besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de directie in het bijzonder verantwoordelijk is, worden bijvoorkeur in aanwezigheid van het betreffende directielid genomen. De directie mag hiervan afwijken indien de directie dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle directieleden in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. 2. Besluiten van de directie kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle directieleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door schriftelijke verklaringen van alle leden van de directie. 3. De leden van de directie bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten unaniem worden genomen. 4. Ieder lid van de directie heeft één stem. 5. In het geval dat de directie bij een stemming niet tot een eensluidend standpunt kan komen, geldt het volgende: directiereglement 5

7 a. Bij besluiten waarvoor normaliter geen goedkeuring van de RvC is vereist, wordt de uitvoering van dit besluit opgeschort totdat overleg met de RvC heeft plaatsgevonden. b. Bij besluiten die aan de RvC ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd, worden de standpunten met vermelding van de voor- en tegenargumenten aan de RvC voorgelegd. 6. De directieleden zijn zowel binnen als buiten de onderneming ten aanzien van principiële, structurele of beleidsonderwerpen gehouden een eensluidend standpunt te vertolken. Zij zullen zowel intern als extern besluiten c.q. standpunten op eensluidende wijze ondersteunen c.q. uitdragen en er in het algemeen zorg voor dragen dat sprake is van een collegiale houding en uitstraling van de directie als geheel. ARTIKEL 13 INTEGRITEIT 1. De directie handelt integer en is verantwoordelijk voor integer handelen door de organisatie en haar medewerkers. 2. De directie draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard. De directie zal erop toezien dat werknemers van de stichting zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben hierover te rapporteren en om klachten over de leden van de directie te melden aan de RvC. ARTIKEL 14 BELANGENVERSTRENGELING 1. De directie zorg ervoor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en haar wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de directie, behoeven de goedkeuring van de RvC. 2. Een lid van de directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of voor hemzelf terstond schriftelijk aan de voorzitter van de RvC en aan de overige leden van de directie. Daarbij verschaft hij alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. 3. De RvC besluit bij aanwezigheid van het betrokken directielid of er sprake is van een tegenstrijdig belang. Transacties met een tegenstrijdig belang worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen in dit reglement zijn nageleefd. 4. Een lid van de directie treedt niet in concurrentie met de stichting. 5. Een lid van de directie zal geen (substantiële) schenkingen van de stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloeden aanverwanten tot in de tweede graad vorderen of aannemen. 6. Een lid van de directie verschaft derden ten laste van de stichting geen ongerechtvaardigde voordelen. 7. Een lid van de directie benut geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. ARTIKEL 15 NEVENFUNCTIES directiereglement 6

8 1. Een lid van de directie maakt geen deel uit van een RvC van een andere woningcorporatie. 2. Andere relevante nevenfuncties worden schriftelijk aan de RvC gemeld. 3. Een lid van de directie mag maximaal twee toezichthoudende functies vervullen. 4. De functie van bestuurder kan niet worden verenigd met de functie van voorzitter van de RvC. 5. Overschrijding van het maximaal aantal toezichtfuncties door een van de directieleden, leidt tot nietigheid van de benoeming van het betreffende directielid. 6. Bij nietigheid van de benoeming, blijven reeds genomen besluiten van het bestuur, met daarin het lid dat teveel functies bekleedt, wel in stand. ARTIKEL 16 BEZOLDIGING 1. De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 10, lid 2 van de statuten, waarbij uitgangspunt is de overeenstemming tussen de hoogte van de bezoldiging enerzijds en de omvang van de woningcorporatie en het maatschappelijk belang van een adequaat, professioneel bestuur van de woningcorporatie anderzijds. 2. Leden van de directie genieten geen voordeel uit activiteiten van de stichting behoudens door bezoldiging als directielid. 3. De stichting verstrekt geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan directieleden. 4. Naast de bezoldiging worden alle redelijke in het belang van de corporatie gemaakte kosten van directieleden vergoed, nadat de betreffende nota s door het andere directielid zijn geaccordeerd. De voorzitter van de RvC accordeert de uitgaven die in het belang van de corporatie zijn betaald met een bedrijfscreditcard. ARTIKEL 17 VERTROUWELIJKHEID 1. Elk lid van de directie is verplicht over alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de directie zullen tijdens en ook na hun functioneren als directielid vertrouwelijke informatie niet buiten de directie of de RvC brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. 2. Een lid van de directie mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden. ARTIKEL 18 BEOORDELING 1. De directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren. 2. Leden van de directie leggen jaarlijks verantwoording af aan de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC over hun functioneren, bij voorkeur aan de hand van prestatieafspraken met de RvC, maar in ieder geval zijn de in dit reglement geformuleerde taken en bevoegdheden leidend. Van deze verantwoording wordt verslag gedaan aan de RvC. ARTIKEL 19 SLOTBEPALINGEN directiereglement 7

9 1. Een lid van de directie kan zich niet beroepen op de onvolledigheid van dit reglement. Indien een of meer bepalingen van dit reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. 2. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de RvC daaromtrent beslissend. 3. Dit reglement kan van tijd tot tijd door de directie worden gewijzigd met de voorafgaande goedkeuring van de RvC. 4. De directie kan incidenteel besluiten dit reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC. 5. Een lid van de directie geeft blijk van zijn instemming met dit reglement door het ondertekenen ervan bij vaststelling of bij aanvaarding van de functie. ARTIKEL 20 VASTSTELLING EN INWERKINGTREDING 1. Dit reglement is op 10 december 2013 vastgesteld door de directie. 2. Dit reglement is op 10 december 2013 goedgekeurd door de RvC. 3. Dit reglement treedt in werking op 11 december Bij de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Directiereglement dat op 15 mei 2013 in werking trad. M. Teer W. Sterkenburg directeur directeur directiereglement 8

REGLEMENT BESTUUR STICHTING WONINGCORPORATIE PLICHT GETROUW

REGLEMENT BESTUUR STICHTING WONINGCORPORATIE PLICHT GETROUW REGLEMENT BESTUUR STICHTING WONINGCORPORATIE PLICHT GETROUW ARTIKEL 1 DEFINITIES Stichting Statuten Raad van Toezicht bestuur Reglement bestuur de stichting woningcorporatie Plicht Getrouw, met inbegrip

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN

REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN REGLEMENT BESTUUR WOONSTICHTING LEYSTROMEN vastgesteld door de Raad van Toezicht 3 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE REGLEMENT... 3 2. BENOEMING EN ONTSLAG... 3 3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Reglement van de directie

Reglement van de directie Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis:

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: REGLEMENT AUDITCOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Auditcommissie: Bestuur: Deelneming: De auditcommissie

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

Directiereglement woonstichting VechtHorst

Directiereglement woonstichting VechtHorst Directiereglement woonstichting VechtHorst Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 3 Artikel 2 Benoeming en bezoldiging 3 Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag 4 Artikel 4 Functioneren directeur 4 Artikel

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT DIRECTIE COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 14 januari 2015 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016 2 De statutaire naam gewijzigd

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Governancecode. Woningcorporaties

Governancecode. Woningcorporaties Governancecode Woningcorporaties 2011 1 PRINCIPES EN UITWERKINGEN I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur en de raad van toezicht zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

Reglement. Bestuur SWB

Reglement. Bestuur SWB Reglement Bestuur SWB Raymond Rensen Status: definitief RvC 14-3-2012 Lienden, maart 2012 Reglement Bestuur SWB. Maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte reglement... 3 2 Benoeming en ontslag...

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement

Bestuurs- en directiereglement Versie: 1.0 Datum: 7 mei 2015 Bestuurs- en directiereglement 1. Begripsbepalingen a. Stichting: Stichting SecureFeed; b. Statuten: de Statuten van de Stichting, zoals vastgesteld op 24 juni 2014; c. Bestuur:

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT AUDIT- EN RISICOBEHEERCOMMISSIE ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 5 Artikel 1 Definities Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) RvC : Raad van Commissarissen van de maatschappij Directie

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting.

Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. BRANCHECODE GOED BESTUUR HOGESCHOLEN Preambule Nader in te vullen. Zie voor een inhoudsopgave de bijgevoegde leeswijzer en toelichting. I. Naleving en handhaving van de code I.1 Het college van bestuur

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

2.1. De Directie bestaat ingevolge artikel 18.2 van de Statuten uit een of meer leden

2.1. De Directie bestaat ingevolge artikel 18.2 van de Statuten uit een of meer leden Reglement van de directie van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Vastgesteld op ** 1. Inleiding 1.1. Dit reglement ("Reglement") is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de

Nadere informatie

Definitief 17 mei 2016

Definitief 17 mei 2016 Reglement Bestuur Mijande Wonen Dit reglement is vastgesteld door de bestuurder van stichting Mijande Wonen op 17 mei 2016. Voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen het bestuursbesluit

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap.

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap. Reglement directie Het reglement houdende principes en best practices voor het Bestuur. Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van Simac Techniek N.V. (de 'vennootschap')

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Isala

Reglement Raad van Bestuur Isala Reglement Raad van Bestuur Isala 1. De bestuurstaak 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting holding Isala klinieken alsmede (direct dan wel indirect)

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014

REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0. INLEIDING REGLEMENT AUDIT- EN COMPLIANCECOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. Vastgesteld door de RvC op 25 augustus 2014 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Regeling van de bestuurlijke verhoudingen binnen Woningbouwvereniging Van Erfgooiers te Laren N.H. Besproken en vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen met

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Veluwonen

Reglement Auditcommissie. Veluwonen Reglement Auditcommissie Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 INHOUDSOPGAVE 1 Vaststelling en reikwijdte van het reglement 2 Samenstelling van de commissie 3 Taken en bevoegdheden 4 Relatie tot de externe

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE

BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE BESTUURSREGLEMENT STICHTING WOONSTEDE Vastgesteld door het bestuur d.d.: 27 december 2016 Goedgekeurd door de raad van commissarissen d.d.: 6 december 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningstichting Vaals

Bestuursreglement Woningstichting Vaals Bestuursreglement Woningstichting Vaals Vastgesteld, 13 juni 2016 Reglement Bestuur Woningstichting Vaals, vastgesteld 13 juni 2016 1 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Aedes:

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE BLZ. HOOFDSTUK I - INLEIDING 1. Vaststelling. 2 HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Corporate Governance Goed Bestuur FCCA

Corporate Governance Goed Bestuur FCCA Aan : Raad van Toezicht FCCA Van : Bestuur FCCA Betreft : FCCA Governance Code Bijlage : 1 Datum nota : 1 juni 2009 Gevraagd besluit : Vaststellen van de FCCA Governance Code. Goedkeuring RvT : 3 juni

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING REGLEMENT VAN DE DIRECTIE VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit directiereglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: de stichting: Nederlandse Hartstichting,

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. 20 november 2015 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 20 november 2015 1 / 11 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 3 3. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS

REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS REGLEMENT BESTUUR EN TOEZICHT VERUS Artikel 1 In dit reglement worden de taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de raad van toezicht van de vereniging Verus nader geregeld. COLLEGE VAN BESTUUR

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Governance model: naleving en handhaving van de code

Governance model: naleving en handhaving van de code Inleiding Stichting Rzijn hanteert als organisatie de principes van good governance. Governance heeft betrekking op het bestuur en toezicht van de organisatie. Voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie