Veelgestelde vragen, versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veelgestelde vragen, versie 15.02.2016"

Transcriptie

1 Veelgestelde vragen, versie De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld en vastgelegd in de Kernprocedure. Het centrale is de wijze waarop via loting en matching leerlingen op een school van voorkeur worden geplaatst. De centrale loting en matching wordt in opdracht van de scholen voor voortgezet onderwijs door de vereniging OSVO uitgevoerd. In de keuzegids en op de website is informatie te lezen over de overstap en in samenwerking met de gemeente Amsterdam is een informatievideo gemaakt voor leerlingen en ouders. Er zijn vragen die veel gesteld worden over de overstap van PO naar VO, deze zijn hieronder verzameld. Staat uw vraag hier niet bij, dan kunt u onderaan deze pagina de instanties vinden waar u uw vraag kunt stellen. Basisschooladvies Wanneer krijgen de leerlingen van groep 8 het basisschooladvies? In Amsterdam krijgen leerlingen groep 8 uiterlijk eind januari het basisschooladvies van de basisschool. Wie stelt het basisschooladvies op, en hoe wordt dit advies aan de VO-school doorgegeven? Het basisschooladvies wordt door de basisschool gegeven aan de leerling. Dit betreft een advies voor het niveau van vervolgonderwijs dat past bij een leerling. Dit kan bijvoorbeeld vmbo-k of havo zijn. Van de basisschool krijgt een leerling een aanmeldformulier met voorkeurslijst. Hierop staat ook het basisschooladvies genoteerd en dit ontvangt de VO-school wanneer een leerling zich aanmeldt. Hoe wordt het basisschooladvies opgesteld? Het basisschooladvies is gebaseerd op en wordt ondersteund door het dossier over de leerprestaties van een leerling gedurende laatste drie jaar. De basisschool neemt bij het advies gegevens mee die het beste zicht geven op de ontwikkeling van de leerling in brede zin: kennis en vaardigheden, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en gedrag, de onderwijsbehoefte, de geboden ondersteuning en het effect hiervan. Het basisschooladvies beschrijft op welk onderwijsniveau en in welke context een leerling aan de slag kan gaan en wat de meest passende vorm van onderwijs is in het VO. Wat als ouders het niet eens zijn met het basisschooladvies? Dit kan worden aangegeven bij de leerkracht en/of de directie van de basisschool met het verzoek hierover in gesprek te gaan. De basisschool geeft dan een nadere toelichting op het basisschooladvies. Ook bestaat de mogelijkheid om in het onderwijskundig informatiedocument (oki-doc) op te laten opnemen dat de ouders het niet eens zijn met het basisschooladvies. Wat is een dubbeladvies? Dat is een advies voor meerdere onderwijstypen bijvoorbeeld: vmbo-b/k, vmbo-t/havo, havo/vwo. Met het advies kan de leerling zich melden op een school, die beide onderwijstypen aanbiedt. Met een dubbeladvies is een leerling toelaatbaar voor de eerste onderwijssoort. Voorbeeld: met een vmbo-t/havo advies is de leerling toelaatbaar voor vmbo-t, maar niet voor havo. Deze leerling kan zich niet aanmelden op een school, waar alleen havo wordt geboden. Met welk basisschool advies doe je niet mee aan de centrale loting en matching? Leerlingen met advies praktijkonderwijs doen niet mee. Ook leerlingen met het advies Voortgezet Speciaal Onderwijs, kopklas of tussenvoorziening (speciale zorgschool) doen niet mee aan de centrale loting en matching.

2 Wat is lwoo? LeerWeg Ondersteunend Onderwijs. Dit is een aanvulling op een niveau-advies en betekent dat de leerling een extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte heeft naast de VMBO-opleiding. Niet elke VMBOschool biedt lwoo aan. Kijk hiervoor op amsterdam.nl/schoolwijzer. Leerlingen met een lwoo-advies worden opgeleid voor een vmbo-diploma. Scholen kiezen Wanneer zijn de open dagen? De open dagen zijn van begin januari tot medio maart. Op de site amsterdam.nl/schoolwijzer staan per school de open dagen genoteerd. Ook op staat een overzicht. LET OP: in verband met de grote belangstelling voor de open dagen nemen sommige scholen maatregels zoals de openingstijden verlengen of een extra open dag. Zie de website van de school voor de laatste informatie! Waar staan de data van de open dagen? De open dagen staan in de Keuzegids VO en in de Parool Scholengids. Ook zijn ze te vinden op amsterdam.nl/schoolwijzer op de afzonderlijke pagina s per school. Een digitaal overzicht (filterbaar op schooladvies) van alle open dagen staat op Vaak bevatten de schoolwebsites uitgebreide(re) informatie over de open dagen. Uit welke scholen kan er gekozen worden? Het basisschooladvies is bindend. Dat betekent dat leerlingen alleen VO-scholen kunnen kiezen die het onderwijsniveau aanbieden dat past bij het basisschooladvies. Welke scholen dit zijn is te vinden in de Keuzegids VO en in de Parool Scholengids, of op de websites amsterdam.nl/schoolwijzer en Wat is een profielklas? Scholen kunnen profielklassen hebben waarin iets extra's wordt geboden wat los staat van het onderwijsniveau, zoals sport, kunst, cultuur of tweetalig onderwijs. Voor de toelating tot een profielklas kunnen extra eisen gesteld worden, dat is per VO-school en profielklas verschillend. De VO-school zal hierover informatie geven zodat een leerling goed na kan gaan of een profielklas bij hem/haar past. Hoe werkt de aanmelding voor een profielklas? De VO-scholen die profielklassen aanbieden, kunnen ervoor kiezen om deze ook op de voorkeurslijst te zetten. Niet alle profielklassen staan dus op de voorkeurslijst, daarover zal de betreffende school informatie verstrekken. Voordat een leerling een profielklas kiest, is het wel van belang dat de leerling zich goed oriënteert op wat van hem/haar gevraagd wordt in een profielklas en of een profielklas dus echt bij hem/haar past. Worden leerlingen die zijn ingeloot in een profielklas (van de voorkeurslijst) met de centrale loting en matching, altijd in de profielklas geplaatst? Nee, na de centrale loting en matching voeren scholen intakegesprekken voor de profielklassen. Dan kan blijken dat de leerling niet past bij de profielklas. De school kijkt dan of er nog plek is in een reguliere klas waarin de leerling geplaatst kan worden, of er wordt een beschikbare plek op een andere VO-school binnen hetzelfde bestuur aangeboden.

3 Scholen die de profielklas(sen) niet op de voorkeurslijst hebben gezet, voeren ook intakegesprekken na de centrale lotingen en matching met de leerlingen die bij hen zijn geplaatst om te bepalen of een bepaalde profielklas iets voor hen is of dat ze in een reguliere klas worden geplaatst. Hoe werkt het met de vakscholen? De culinaire vakschool Hubertus & Berkhoff en het Mediacollege Amsterdam zijn de twee vakscholen in Amsterdam. Als een leerling naar één van deze twee scholen wil, zal deze leerling vooraf een intake moeten doen. Tijdens deze intake beoordelen de VO-school en de leerling of de leerling bij het geboden onderwijs past. Deze intakes vinden dus plaats voordat de leerling zich aanmeldt met de voorkeurslijst. Ook als de leerling deze VO-school niet op de eerste plaats op de voorkeurslijst wil zetten, zal deze intake moeten plaatsvinden. Voor de voorjaarsvakantie hebben al deze intakes plaatsgevonden en zal duidelijk zijn of de leerling de vakschool op de voorkeurslijst mag zetten. Als na de intake blijkt dat de VO-school bij de leerling past, betekent dat niet dat de leerling dan recht heeft op een plek. Wanneer er meer leerlingen zijn dan er plek is op een school, zullen die plekken via centrale loting en matching worden verdeeld. Wat is de basisondersteuning? Elke VO-school in Amsterdam voldoet aan de zogenaamde Amsterdamse norm van het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Alle scholen bieden de leerlingen ondersteuning op onder andere de volgende gebieden: disharmonisch profiel, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en faalangst. Scholen hebben hierin ook vaak hun eigen beleid. Informeer hiernaar bij de betreffende VO-school. Wilt u meer weten over de algemene afspraken? Kijk dan op: Opstellen voorkeurslijst en aanmelden Wanneer moeten leerlingen zich aanmelden? De aanmeldingsperiode is van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart Voor welke scholen moeten leerlingen zich eerder aanmelden? Leerlingen met een advies praktijkonderwijs, VSO, kopklas of een tussenvoorziening (zie p. 45 van de Keuzegids 2016) melden zich eerder aan. Leerlingen die naar een vakschool willen (Hubertus & Berkhoff of het Mediacollege), melden zich al voor de voorjaarsvakantie bij deze scholen om een intake te doen. De officiële aanmelding voor de vakscholen is van maandag 7 t/m vrijdag 18 maart. Hoeveel scholen moeten er op de voorkeurslijst staan? Afhankelijk van het basisschooladvies moet een voorkeurslijst meer of minder lang zijn om geplaatst te kunnen worden op een VO-school van de voorkeurslijst. In het algemeen geldt: hoe langer de lijst, hoe groter de kans om geplaatst te worden op een VO-school van je lijst. Een voorkeurslijst mag in principe zo lang zijn als er scholen beschikbaar zijn die het juiste onderwijsniveau aanbieden. Een leerling wordt er nooit slechter van een zo lang mogelijke lijst. Zorg ervoor dat er ook VO-scholen op de voorkeurslijst staan waar voorgaande jaren niet is geloot. Verder gelden de volgende richtlijnen: Bij vmbo-b en vmbo-k wordt de laatste jaren weinig geloot: leerlingen met een vmbo-b of vmbo-k advies worden geadviseerd zeker vier scholen op hun voorkeurslijst invullen;

4 Bij vmbo-t is meer geloot: leerlingen met een vmbo-t advies worden geadviseerd zeker zes scholen op hun voorkeurslijst in te vullen; Bij havo en vwo is ook meer geloot. Leerlingen met een havo- of vwo-advies kunnen het beste een langere voorkeurslijst opstellen. Wanneer veel scholen waar afgelopen jaar geloot is op de voorkeurslijst staan, wordt geadviseerd om de voorkeurslijst aan te vullen tot zeker twaalf scholen. Kan een leerling een Amstelveense school op de voorkeurslijst zetten? Alleen het Phanta Rei doet mee aan de centrale loting en matching van Amsterdam en kan op de voorkeurslijst worden geplaatst. Andere Amstelveense scholen doen niet mee aan de Amsterdamse centrale loting en matching. Die staan daarom niet op de voorkeurslijsten. Een leerling die twijfelt tussen Amsterdam en Amstelveen zal bij de aanmelding een keuze moeten maken tussen Amsterdam of Amstelveen. Een leerling mag zich niet in dezelfde periode in Amstelveen en Amsterdam tegelijk aanmelden. Hoe meldt een leerling zich aan? De basisschool print het aanmeldformulier met voorkeurslijst uit MEPS (matchings- en plaatsingssysteem). Dat brengt een leerling mee als hij/zij zich met de ouders tussen 7 maart en 18 maart aanmeldt bij een VOschool. Deze VO-school van aanmelding is de VO-school van eerste voorkeur. Voor de zekerheid is het aan te raden een legitimatiebewijs mee te brengen. Wat dient er meegebracht te worden bij de aanmelding? Aanmeldformulier, voorkeurslijst en burgerservicenummer (legitimatie). Hoe krijgt een leerling een aanmeldformulier en voorkeurslijst met scholen om te selecteren? Het aanmeldformulier en voorkeurslijst krijgt de leerling van de eigen Amsterdamse basisschool. Ook sommige scholen buiten Amsterdam printen een aanmeldformulier met voorkeurslijst voor hun leerlingen uit. Als de basisschool geen formulieren voor de leerling heeft, dan krijgt de leerling deze van de VO-school van eerste voorkeur waar hij/zij zich aanmeldt. Een voorkeurslijst wordt dan ook genoteerd voor deze leerling. Wat is een voorkeurslijst? Een voorkeurslijst is een lijst met Amsterdamse VO-scholen in volgorde van voorkeur. De VO-school waar een leerling het liefst heen wilt, staat op de eerste plaats, de VO-school waar de leerling daarna heen zou willen op de tweede plaats, etc. Bij de centrale loting en matching worden deze lijsten gebruikt om de leerling een plaats te geven zo hoog mogelijk op zijn/haar voorkeurslijst. Op volgorde van het lotnummer van de leerlingen worden de lijsten afgewerkt. Heeft het wel zin om een heel populaire VO-school bovenaan de voorkeurslijst te zetten? Ja, leerlingen kunnen hun echte keuze opgeven. Immers, als een leerling aan de beurt is met zijn/haar voorkeurslijst wordt gekeken of er nog plek is op de VO-school bovenaan de voorkeurslijst. Wanneer en hoe kan een leerling aanspraak maken op de hardheidsclausule? Over de hardheidsclausule zijn geen gezamenlijke criteria door de VO-scholen opgeschreven. Wel is afgesproken dat maximaal 2% van de leerlingen op een VO-school met de hardheidsclausule mag worden geplaatst. VO-scholen bepalen zelf of ze een verzoek tot directe plaatsing via de hardheidsclausule terecht vinden en dus of ze wel/niet de betreffende leerling direct plaatsen. Als iemand aanspraak op de hardheidsclausule wil maken, dan kan dat door een verzoek (met onderbouwing uiteraard) te doen bij de VO-school (van eerste voorkeur). Deze behandelt dit en koppelt terug of ze aan dit verzoek kunnen voldoen. Als een leerling geen directe plaatsing via de hardheidsclausule heeft voor het einde van de aanmeldperiode (18 maart), moet de leerling zich gewoon aanmelden met voorkeurslijst.

5 Wanneer de VO-scholen de hardheidsclausule verzoeken behandelen en eventueel toekennen, is aan de school zelf. Vraag hiernaar bij de betreffende VO-school. Waarom meld ik mijn kind aan bij de school van eerste voorkeur? Het blijkt dat veel ouders en leerlingen, en ook VO-scholen, behoefte hebben aan een fysieke aanmelding. De VO-school van eerste voorkeur ligt voor de hand, omdat het merendeel van de leerlingen op de VOschool van eerste voorkeur wordt geplaatst. Die school behandelt de aanmelding en registreert de voorkeurslijst. Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn voorkeurslijst juist is ingevoerd in de computer waarmee de centrale loting en matching plaatsvindt? Elke VO-school moet een leerling (en ouder) een print van hetgeen is ingevoerd laten ondertekenen. Op deze print staat de aanmelding, eventueel de voorrang en de voorkeurslijst van een leerling. De leerling met zijn/haar ouders controleren dus meteen of alles goed in de computer staat. Maken scholen het aantal aanmeldingen gedurende de aanmeldingsperiode bekend? Voor leerlingen is het altijd optimaal om op de lijst de scholen in volgorde van echte voorkeur te zetten ongeacht hoeveel andere leerlingen zich al bij die school ingeschreven hebben. Het bijhouden van aantal eerste voorkeuren van leerlingen kan misleidend zijn voor leerlingen die niet alle details van het lotings- en matchingsysteem kennen. Ook op scholen waar het aantal eerste voorkeuren kleiner is dan het aantal plekken kan geloot worden omdat uitgelote leerlingen van andere scholen deze school als tweede, derde, etc. voorkeur hebben. Het al ingeschreven aantal leerlingen is dus niet informatief voor het maken van de keuze, maar kan wel tot misverstanden leiden van leerlingen die zich zeker achten van een plek op de school van eerste voorkeur. Hoe meldt een leerling zonder persoonlijk aanmeldformulier met voorkeurslijst zich aan voor het Amsterdamse Een zogenoemde buitenleerling is een leerling die niet is geregistreerd als potentiële leerling voor het Amsterdamse VO (niet in ELKK en dus ook niet in het Matchings- En PlaatsingsSysteem MEPS). Dit komt omdat de leerling niet van een Amsterdamse basisschool komt of van een basisschool in de regio die ook in het Electronisch Loket Kernprocedure en Keuzegidsen (ELKK) werkt. Deze leerlingen krijgen van zijn/haar basisschool geen gepersonaliseerd aanmeldformulier met voorkeurslijst. Oriënteren: Een buitenleerling oriënteert zich net als alle andere leerlingen op de scholen in Amsterdam. Op de website van OSVO is per basisschooladvies een voorkeurslijst te vinden waarmee een buitenleerling kan zien welke keuzes hij/zij heeft. Rangschikken voorkeuren: Ook een buitenleerlingen neemt deel aan de centrale loting en matching en maakt een voorkeurslijst. Zie hiervoor de flyer met tips&tools om een voorkeurslijst op te stellen. Aanmelden 7-18 maart: De buitenleerling meldt zich aan tussen 7 en 18 maart bij de school van eerste voorkeur. Welke documentatie er nodig is om een buitenleerling aan te melden, moet worden nagevraagd bij deze VO-school. Meestal gaat het om de gegevens van de leerling, het basisschooladvies in een officieel document van de basisschool en de contactgegevens van de basisschool. Komt de leerling van een Internationale School of uit het buitenland, dan heeft deze leerling geen basisschooladvies en moet de VOschool van eerste keus het onderwijsniveau van deze leerling zelf vaststellen. De school van eerste voorkeur registreert de buitenleerling in MEPS, zijn/haar aanmelding met voorkeurslijst en daarmee neemt de leerling deel aan de centrale loting en matching. Net als alle andere leerlingen weet deze buitenleerling op 7 april waar hij/zij is geplaatst via de inlog die de ouders krijgen in MEPS, tenzij de voorkeurslijst te kort was en de leerling niet geplaatst kon worden. Centrale loting en matching

6 Wanneer is de centrale loting en matching? De centrale loting en matching vindt plaats in april Op 7 april krijgen leerlingen te horen waar ze zijn geplaatst via de centrale loting en matching. Hoe werkt centrale loting en matching? De leerlingen worden via de computer in het bijzijn van een notaris geplaatst op een VO-school van hun voorkeurslijst. Hiervoor wordt het algoritme DA-STB ( Deferred Acceptance, Single-Tie-Breaking ) gebruikt. Dat werkt als volgt: Leerlingen maken een voorkeurslijst op basis van hun voorkeuren en melden zich vervolgens aan bij de VOschool van eerste voorkeur. Via het centrale loting en matching systeem krijgt elke leerling één lotnummer. Alle leerlingen worden op volgorde van hun lotnummer één voor één geplaatst. Als een leerling aan de beurt is om geplaatst te worden, wordt eerst gekeken naar de VO-school die bovenaan de voorkeurslijst van deze leerling staat. Is die VO-school al vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar derde voorkeur, etc. Heeft de leerling een plek op een VO-school gekregen, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer. Zo wordt elke leerling geplaatst. Doen alle scholen mee aan de centrale loting en matching? Nee. Scholen voor praktijkonderwijs, VSO, kopklas en tussenvoorziening doen niet mee. In de keuzegids staat per VO-school vermeld of deze wel/niet deelnemen aan de centrale loting en matching. Krijgen tweelingen een eigen of gezamenlijk lotnummer? Elke leerling, tweeling of niet, krijgt een eigen lotnummer. Als tweeling ga je dus apart de centrale loting en matching door. Wat is het verschil met het matchingsysteem dat afgelopen jaar werd gebruikt? Het matchingsalgoritme is een ander algoritme dan vorig jaar is gebruikt. Vorig jaar werd gewerkt met DA- MTB en kregen leerlingen een apart lotingsnummer voor elke VO-school op hun voorkeurslijst. Dit jaar is gekozen voor DA-STB. Alle leerlingen krijgen één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen op de voorkeurslijst. Het algoritme van dit jaar leidt er toe dat meer leerlingen op de VO-school van hun eerste voorkeur terecht komen. Er zullen echter ook iets meer leerlingen buiten hun top 5 worden geplaatst. Als een voorkeurslijst te kort is om geplaatst te worden, dan wordt de leerling niet op een willekeurige VOschool geplaatst. Ruilmogelijkheden waarbij beide leerlingen beter van zouden kunnen worden op basis van de lijsten komen niet meer voor. Voorrang kan alleen op de eerste keus worden verzilverd. Wat nog wel kan gebeuren is dat een leerling met voorrang met een slechter lotnummer, een leerling verstoot met een beter lotnummer. Uit onderzoek is gebleken dat met het nieuwe algoritme en de gegevens van vorig jaar (het aantal leerlingen, de capaciteit van scholen en de keuze van voorkeurslijsten), ongeveer 82% geplaatst werd op de eerste voorkeur en 2,6% van de leerlingen buiten hun top 5 is geplaatst (Bron: Simulatie analyse matching en plaatsing voortgezet onderwijs Amsterdam 2015). Wat zijn de kansen op plaatsing?

7 Het systeem verandert niets aan het aantal plaatsen op scholen. Er is in Amsterdam voldoende plek voor alle leerlingen, maar omdat sommige scholen populair zijn moet er geloot worden. Ook in dit systeem zullen er leerlingen teleurgesteld worden en laag op hun voorkeurslijst terecht komen. De kans op plaatsing op een VO-school hoog op de voorkeurslijst is afhankelijk van het lotnummer van de leerling, het basisschooladvies en de VO-scholen op de voorkeurslijst(en). In de simulatie van afgelopen jaar met het nieuwe algoritme komt gemiddeld 82% van de leerlingen op de eerste voorkeur en ongeveer 97% in hun top 5. Per advies kan dit verschillen (bij vmbo-b komt een hoger percentage op eerste voorkeur, bij havo en vwo is het lager). Ook zal een percentage van de leerlingen buiten de top 5 vallen. Dit kan dus ook plaatsing op VO-school 6, 7, 8, 9, 10 of zelfs buiten de top 10 betekenen. Hoe werkt het voor leerlingen met een dubbel basisschooladvies in de centrale loting en matching? Leerling met een dubbeladvies, loten mee met de leerlingen die het lagere van de twee adviezen krijgt. Bijvoorbeeld: een leerling met een vmbo-t/havo advies, maakt samen met de leerlingen met een vmbo-t advies kans op een plek op een betreffende school die voor beide basisschooladviezen toegankelijk zijn. Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om alle adviezen samen mee te laten loten voor de beschikbare plekken. Dan wordt er na de centrale loting en matching bekeken hoe de klassen worden ingedeeld. Hoe werkt plaatsing op de profielklassen binnen de centrale loting en matching? Sommige scholen bieden afzonderlijke profielklassen. Sommige profielklassen staan op de voorkeurslijst, andere niet. De VO-scholen maken hierin zelf een beslissing en zullen de leerlingen die interesse hebben in een profielklas op hun VO-school hierover informeren. Kijk voor meer informatie in de Keuzegids, daarin staan alle VO-scholen met hun eventuele profielklassen. Worden er ook leerlingen willekeurig ( at random ) geplaatst op scholen die niet op hun voorkeurslijst staan? Nee. Wanneer leerlingen in de centrale loting en matching met hun lotnummer aan de beurt zijn en alle VOscholen op de voorkeurslijst zijn reeds vol, wordt er contact met hen opgenomen om een nieuwe voorkeurslijst op te stellen. Op deze nieuwe voorkeurslijst staan scholen die beschikbare plekken hebben. Uiterlijk vrijdag 15 april worden deze leerlingen geplaatst volgens het algoritme. Wanneer en hoe hoort een leerling op welke VO-school hij/zij is geplaatst? Op donderdag 7 april vernemen alle leerlingen of en waar ze zijn geplaatst. Basisscholen en de ouders (mits in het bezit van een adres) kunnen vanaf die dag in MEPS, het matchings- en plaatsingssysteem, zien waar een leerling is geplaatst. De VO-scholen verzenden deze dag ook een brief naar alle leerlingen die bij hen zijn geplaatst. Is een leerling niet geplaatst vanwege een te korte voorkeurslijst, dan is deze leerling hier reeds van op de hoogte gebracht (mogelijk via de basisschool). Deze leerlingen krijgen de kans om opnieuw een voorkeurslijst in te vullen met scholen die plekken beschikbaar hebben. Zij horen dan uiterlijk vrijdag 15 april op welke VO-school ze zijn geplaatst. Hoe ontvangen ouders een inlog voor MEPS? Wanneer een leerling wordt aangemeld bij de VO-school van eerste voorkeur, wordt er een aantal gegevens van de leerling en de ouders opgevraagd, waaronder een adres. Via dit adres ontvangen de ouders tijdig een bericht waarmee er toegang tot MEPS is. Hebben de ouders geen adres, dan kan er helaas geen toegang tot MEPS worden gegeven. Deze ouders en leerling kunnen bij de basisschool op 7 april navragen waar de leerling is geplaatst en ontvangen na 7 april een brief van de VO-school van plaatsing. Wat als de leerling niet geplaatst is bij de centrale loting en matching?

8 Wanneer leerlingen in de centrale loting en matching met hun lotnummer aan de beurt zijn en alle VOscholen op de voorkeurslijst zijn reeds vol, wordt er contact met hen opgenomen om een nieuwe voorkeurslijst op te stellen. Op deze nieuwe voorkeurslijst staan scholen die beschikbare plekken hebben. Uiterlijk vrijdag 15 april worden deze leerlingen geplaatst volgens het algoritme. Kan een leerling naar een VO-school waar niet wordt geloot? Er zijn veel scholen waar plek is voor alle leerlingen die daar graag naar toe willen en niet geloot wordt. Elke leerling die meedoet aan de centrale loting en matching krijgt een lotnummer. Op de VO-scholen waar in voorgaande jaren niet is geloot, zal hoogstwaarschijnlijk plek voor een leerling zijn ongeacht het lotnummer. Op staat een indicatie van de populariteit van de VO-scholen. Ook de basisschool kan advies geven hierover. Hoe werken de voorrangsregels? Als een leerling recht heeft op voorrang, kan die alleen gebruikt worden op de VO-school die op de eerste plek op de voorkeurslijst staat. Of een VO-school voorrangsregels heeft staat genoteerd in de keuzegids. Leerlingen de dit schooljaar in de kopklas zitten, hebben voorrang op de VO-school waar hun kopklas is gevestigd. Wanneer de VO-scholen alle aanmeldingen behandelen, wordt ook gekeken of de leerling terecht gebruik wil maken van de voorrangsregel. Hoe gaat centrale loting en matching om met voorrangsregels? Sommige leerlingen hebben recht op voorrang, bijvoorbeeld omdat ze van een basisschool met een bepaald onderwijsconcept afkomen.voorrangsregels staan vermeld in de keuzegids. Leerlingen die recht hebben op voorrang kunnen hier alleen gebruik van maken door de VO-school waar ze voorrang hebben op de eerste plek van hun voorkeurslijst te plaatsen. Leerlingen de dit schooljaar in de kopklas zitten, hebben voorrang op de VO-school waar hun kopklas is gevestigd. Wanneer de VO-scholen alle aanmeldingen behandelen, wordt ook gekeken of de leerling terecht gebruik wil maken van de voorrangsregel. Als het centrale systeem de loting en matching uit gaat voeren, worden alle leerlingen met voorrang geplaatst. LET OP: Als een VO-school minder plek heeft dan er leerlingen met voorrang zich hebben aangemeld, wordt er onder die leerlingen alsnog geloot om de beschikbare plekken. Bijvoorbeeld: School A heeft 30 beschikbare plekken in de brugklas. Er hebben zich 50 leerlingen als eerste voorkeur bij school A gemeld en daarvan hebben er 40 voorrang om op die school geplaatst te worden. Dan zullen de 30 beschikbare plekken verloot worden onder de 40 leerlingen met voorrang. Doen de leerlingen uit de regio (andere gemeentes buiten Amsterdam) die ook naar een Amsterdamse VOschool willen, ook mee aan de centrale loting en matching? Ja, leerlingen van buiten Amsterdam die naar een VO-school in Amsterdam willen doen ook mee aan de centrale loting en matching. Zij melden zich ook tussen 7 en 18 maart bij de VO-school van eerste voorkeur. Basisscholen in sommige gemeentes rondom Amsterdam werken net als de Amsterdamse basisscholen in ELKK en dus ook in MEPS. Zij kunnen het aanmeldformulier met de voorkeurslijsten uitprinten voor hun leerlingen. Is het mogelijk dat leerlingen willen ruilen omdat zij op elkaars voorkeursscholen terecht komen? Nee, dit is niet mogelijk en ook niet toegestaan. Door het algoritme wat dit jaar wordt gebruikt, is het niet mogelijk dat leerlingen door te ruilen hoger op hun voorkeurslijst terecht kunnen komen.

9 Als een leerling lager op de voorkeurslijst is geplaatst dan de eerste voorkeur, staat de leerling dan op een reservelijst van de andere VO-scholen? Ja, voor alle VO-scholen waar is geloot voor de beschikbare plekken wordt een reservelijst opgebouwd. Elke leerling die dus lager dan de eerste voorkeur is geplaatst, staat op de reservelijst van de scholen die hoger op de voorkeurslijst stonden dan de VO-school van plaatsing. Hoe werken de reservelijsten? Elke leerling die lager dan de VO-school van eerste voorkeur is geplaatst, staat op volgorde van lotnummer op de reservelijst. Als er een plek vrijkomt, wordt de leerling bovenaan de reservelijst benaderd om gebruik te maken van de vrijgevallen plek. De VO-scholen houden de aan- en afmeldingen van leerlingen bij in MEPS. De reservelijsten zullen dus ook periodiek wijzigen als er leerlingen verschuiven. van de ene naar de andere school. Waar worden de reservelijsten gepubliceerd? In MEPS worden de reservelijsten gepubliceerd. Bericht van plaatsing Wanneer is de plaatsing bekend? Het plaatsingsbesluit is op donderdag 7 april bekend. Met leerlingen die onverhoopt niet geplaatst zijn, omdat hun voorkeurslijst niet genoeg scholen bevatte, worden geïnformeerd over welke scholen nog plek hebben en hoe ze zich opnieuw kunnen aanmelden. Waar kunnen ouders terecht als zij het niet eens zijn met de VO-school waar de leerling is geplaatst? Alle leerlingen worden geplaatst op een VO-school van de voorkeurslijst. De ouders kunnen advies vragen aan de basisschschool hoe hiermee om te gaan. De ouders hebben de mogelijkheid de leerling terug te trekken en de leerling aan te melden bij een VO-school met beschikbare plekken op dat moment. LET OP: Het terugtrekken van een leerling zal niet tot een plaatsing hoger op de oorspronkelijke voorkeurslijst leiden. Wat gebeurt er na het bekendmaken van de plaatsing? Dan volgen de kennismakingsmiddagen op de nieuwe VO-school van de leerling op 21 en 22 juni! Wanneer een leerling op een profielklas is geplaatst, zal de VO-school intakegesprekken plannen om nader kennis te maken en samen te beoordelen of deze profielklas echt goed bij de leerling past. Centrale eindtoets Wanneer is de eindtoets? De cito eindtoets is op 20, 21 en 22 april. Er zijn echter ook scholen die een andere centrale eindtoets doen op andere dagen in dezelfde periode. Doen alle scholen de cito eindtoets?

10 Nee. Alle basisscholen doen wel een centrale eindtoets, maar dit is niet altijd de cito eindtoets. Wanneer is de uitslag bekend? Rond half mei, dus na de meivakantie, is de uitslag bekend van de eindtoets. Wat gebeurt er als een leerling de eindtoets minder goed maakt dan verwacht? Dat is jammer, maar dat verandert niets aan het basisschooladvies of de plaatsing op de VO-school. Wat gebeurt er als een leerlingen de eindtoets boven verwachting goed maakt? In mei 2016 wordt de uitslag van de centrale eindtoets bekend. Wanneer een leerling de eindtoets bovenverwachting goed heeft gemaakt, kunnen de ouders en de leerling in gesprek met de basisschool, dit noemt men heroverwegen. De basisschool zal dan met de ouders en de leerling de uitslag van de eindtoets en alle andere gegevens van de leerling bespreken, dit kan mogelijk leiden tot een ophoging van het basisschooladvies, maar is niet vanzelfsprekend. Allereerst gaan de ouders en de leerling na of de leerling het oude basisschooladvies zal behouden, of het nieuwe. Wanneer een leerling graag onderwijs op het niveau van het nieuwe advies wilt volgen, gaan de ouders en de leerling in gesprek met de VO-school van plaatsing. Hopelijk kan de leerling hier onderwijs op het niveau van het nieuwe advies volgen. Kan dit niet omdat er geen plek is of er geen hoger niveau wordt aangeboden, zal een nieuwe VO-school voor de leerling moeten worden gevonden. Half mei zal er helder zijn welke scholen nog plekken beschikbaar hebben en met die scholen kan contact worden opgenomen. Hoe te handelen als de ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies? Wanneer ouders verwachten dat de leerling de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van het basisschooladvies is, is het van belang dat er rekening wordt gehouden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet dan vooral scholen op de voorkeurslijst die ook dat hogere onderwijsniveaus aanbieden. Dan is de kans het grootste dat de leerling na een heroverwogen advies alsnog op de VO-school van plaatsing kan blijven. Nog geen plek Welke periodes kunnen leerlingen zich aanmelden op een Amsterdamse VO-school? Tussen 7 maart en 18 maart melden de meest leerlingen die naar een Amsterdamse VO-school willen zich aan. Tussen 8 april en 12 april alleen leerlingen die niet geplaatst zijn door een te korte voorkeurslijst. Tussen 25 mei en 27 mei leerlingen die een heroverwogen basisschooladvies hebben of opnieuw zich willen aanmelden voor een Amsterdamse VO-school. Voor de laatste twee momenten geldt dat er op de voorkeurslijsten alleen scholen kunnen worden opgenomen waar nog beschikbare plekken zijn. Als een leerling eerst op een VO-school buiten Amsterdam is aangemeld, maar daar niet geplaatst is of toch naar een Amsterdamse VO-school wilt, kan deze leerling zich dan nog aanmelden na de eerste aanmeldingsperiode?

11 Ja, dat kan van woensdag 25 mei t/m vrijdag 27 mei. Kennismaken op het VO Wanneer is de kennismakingsdag? De Amsterdamse VO-scholen organiseren op dinsdag 21 of woensdag 22 juni kennismakingsmomenten. Overige vragen Stond uw vraag hier niet bij, dan kunt u zich tot de volgende instanties richten met uw vraag: Bent u een ouder van een leerling die de overstap gaat maken? Stel dan uw vraag aan de basisschool van uw kind of de VO-school waarom het gaat. Kunnen zij de vraag niet beantwoorden, dan kunt u uw vraag stelen aan OCO (onderwijs consumenten organisatie): of (bereikbaar van ma t/m vr uur). Werkt u in het basisonderwijs en heeft u een vraag over de kernprocedure? Stel dan uw vraag aan het bestuur van uw basisschool. Kunnen zij de vraag niet beantwoorden, dan kunt u uw vraag stellen aan het BBO: of Werkt u in het voortgezet onderwijs en heeft u een vraag over de kernprocedure? Stel dan uw vraag aan het bestuur van uw VO-school. Kunnen zij uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u uw vraag stellen aan het OSVO via het contactformulier op deze site of via Heeft u een vraag over een leerling met extra onderwijs- of ondersteuningsbehoefte? Stel dan uw vraag aan de leerkracht, zorgcoördinator, IB er of het bestuur van uw school. Kunnen zij uw vraag niet beantwoorden, dan kunt u contact opnemen met het Samenwerkingsverband VO: of Bent u werkzaam in het PO of VO en heeft u technische vragen over ELKK of MEPS? Dan kunt u contact opnemen met: Technische vraag over ELKK: Technische vraag over MEPS:

Veel gestelde vragen Basisschooladvies

Veel gestelde vragen Basisschooladvies De overstap van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs is in Amsterdam centraal geregeld en vastgelegd in de Kernprocedure. Het centrale is de wijze waarop via loting en matching leerlingen op

Nadere informatie

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure Januari 2016 De onderwerpen Het basisschooladvies Kiezen VO-scholen Opstellen van een voorkeurslijst Aanmelden bij een VO-school De centrale

Nadere informatie

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure

Van groep 8 naar een VO-school. De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure Januari 2016 De onderwerpen Het basisschooladvies Kiezen VO-scholen Opstellen van een voorkeurslijst Aanmelden bij een VO-school De centrale

Nadere informatie

De Amsterdamse Kernprocedure

De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure 2016-2017 Agenda Stap 1: Het basisschooladvies Stap 2: Oriënteren op VO-scholen Stap 3: (Voorkeurslijst en) Aanmelden Stap 4: De plaatsing Stap

Nadere informatie

Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure

Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure Van groep 8 naar een VO-school De Amsterdamse Kernprocedure 2017-2018 1 Agenda Stap 1: Het basisschooladvies Stap 2: Oriënteren op VO-scholen Stap 3: De Voorkeurslijst en Aanmelden Stap 4: De plaatsing

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Naar het voortgezet onderwijs Amsterdam Onderwijs Consumenten Organisatie Naar het voortgezet onderwijs Wat is OCO? Programma Onderwijsstelsel Basisschooladvies

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 2018-2019 In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg,

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs Voor alle vragen van ouders over onderwijs in Naar het voortgezet onderwijs Amsterdam Onderwijs Consumenten Organisatie Naar het voortgezet onderwijs Wat is OCO? Programma Onderwijsstelsel Stap 1. Basisschooladvies

Nadere informatie

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure Eerste deel schooljaar Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Toelaten op het vo

Nadere informatie

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Ingrid Paardekooper Arno Peters 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure? Basisschool eerst aan zet Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Behandelen op

Nadere informatie

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Ingrid Paardekooper Arno Peters 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure? Basisschool eerst aan zet Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Behandelen op

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer Regulier voorgezet onderwijs. Versie 1

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer Regulier voorgezet onderwijs. Versie 1 Versie 1 Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019 Regulier voorgezet onderwijs 1 Voorbereiden 1a. Eind groep 7 - Voorlopig basisschooladvies Uw kind krijgt een voorlopig basisschooladvies. U kunt op zoek

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer LWOO. Versie 1

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer LWOO. Versie 1 Versie 1 Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019 LWOO 1 Voorbereiden 1a. Eind groep 7 - Voorlopig basisschooladvies Uw kind krijgt een voorlopig basisschooladvies. U kunt op zoek gaan naar scholen die u

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , V1

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , V1 augustus ma 27 Start schooljaar september ma 3-9 t/m vr 21-9 Inrichten POVO OT Importeren basisschoolvers en invoeren/opschonen gebruikers. september ma 3 september ma 3-9 t/m vr 16-11 Start aanmelding

Nadere informatie

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , v2

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , v2 augustus ma 27 Start schooljaar september ma 3-9 t/m vr 21-9 Inrichten POVO OT Importeren basisschoolvers en invoeren/opschonen gebruikers. september ma 3 september ma 3-9 t/m vr 16-11 Start aanmelding

Nadere informatie

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , v3

BOVO-jaaroverzicht regio Haaglanden , v3 augustus ma 27 Start schooljaar september ma 3-9 t/m vr 21-9 Inrichten POVO OT Importeren basisschoolverlaters en invoeren/opschonen gebruikers. september ma 3 september ma 3-9 t/m vr 16-11 Start aanmelding

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. 2018-2019 Een grote stap Uw kind gaat volgend jaar naar

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie: 31 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HET BASISSCHOOLADVIES... 3 ORIËNTEREN OP SCHOLEN... 3 VOORKEURSLIJST...

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar

Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum schooljaar 2018-2019 Inleiding Alle Rotterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken gemaakt over de overgang van leerlingen

Nadere informatie

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend jaar naar het voortgezet

Nadere informatie

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer Praktijk Onderwijs. Versie 1

Voorbereiden. Rotterdamse Plaatsingswijzer Praktijk Onderwijs. Versie 1 Versie 1 Rotterdamse Plaatsingswijzer 2018-2019 Praktijk Onderwijs 1 Voorbereiden 1a. Eind groep 7 - Voorlopig basisschooladvies Uw kind krijgt een voorlopig basisschooladvies. U kunt op zoek gaan naar

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs

Naar het voortgezet onderwijs Naar het voortgezet onderwijs Programma Wat is OCO? Het basisschooladvies De Eindtoets Matching Nederlands onderwijssysteem SchoolkeuzeDps Wat is OCO? Onderwijs Consumenten OrganisaDe Voor ouders en leerlingen

Nadere informatie

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. 2018-2019 Een grote stap Uw kind

Nadere informatie

Basisschooladvies. Oki-doc. (Extra) ondersteuning. Basisschooladviezen in Amsterdam. Een dubbeladvies STAP 1

Basisschooladvies. Oki-doc. (Extra) ondersteuning. Basisschooladviezen in Amsterdam. Een dubbeladvies STAP 1 STAP 1 Basisschooladvies Je krijgt van de basisschool een advies over het soort onderwijs dat bij je past: dat noemen we het basisschooladvies. Sommige leerlingen hebben wat extra ondersteuning op school

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V3 BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden 2017-2018, V3 Maand Datum Primair onderwijs Voortgezet onderwijs augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2016. Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2015

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2016. Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2015 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2016 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2016 Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2015 2 Simone, wethouder Onderwijs Een nieuwe school kiezen is leuk en spannend.

Nadere informatie

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014 PO Pagina 1 Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013- VO 1e schooldag Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: volledige dossiers opsturen naar: PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85,

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 Maand Datum Primair onderwijs Voortgezet onderwijs augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend is de BOVO procedure 2017-2018 Leidend is de BOVO Haaglanden procedure voor het betreffende schooljaar. In het schooljaar 2017-2018 is de procedure aangepast. Het tijdpad voor

Nadere informatie

BOVO Jaaroverzicht

BOVO Jaaroverzicht Zomervakantie ma 22 juli t/m vr 30 augustus September 2019 36 ma 2 sep 36 ma 2 t/m vr 7 sep Controle contactgegevens ouders en leerlingen in leerlingadministratiesysteem (Esis/ParnasSys) > Let op: wanneer

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Evaluatie van het plaatsingssysteem

Evaluatie van het plaatsingssysteem Evaluatie van het plaatsingssysteem De centrale loting en matching van de Amsterdamse Kernprocedure 2016 In opdracht van: Vereniging OSVO Project: 2016.058 Publicatienummer: 2016.058.1623 Datum: Utrecht,

Nadere informatie

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek

Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Overstapprocedure PO-VO Duin- en Bollenstreek Versie september 2018 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Schoolkeuze: Matching en Loting. Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit)

Schoolkeuze: Matching en Loting. Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) in Amsterdam (Vrije Universiteit) 8 december 2015 Inleiding Traditioneel gaan economen er vanuit dat de prijs vraag en aanbod matcht. Maar in sommige settings zijn er geen prijzen: Onderwijs. Orgaandonatie.

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs. O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari uur

Informatieavond Voortgezet onderwijs. O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari uur Informatieavond Voortgezet onderwijs O.b.s. De Westwijzer Woensdag 11 januari 2017 20.00 21.30 uur Voorstellen Naam: Elbert Huijts Wellantcollege de Groenstrook in Aalsmeer Coördinator onderwijsondersteuning

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

BOVO Jaaroverzicht

BOVO Jaaroverzicht Zomervakantie ma 22 juli t/m vr 30 augustus September 2019 36 ma 2 sep 36 ma 2 t/m vr 6 sep Controle contactgegevens ouders en leerlingen in leerlingadministratiesysteem (Esis/ParnasSys) > Let op: wanneer

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

Overstapprocedure PO-VO

Overstapprocedure PO-VO Overstapprocedure PO-VO Versie september 2017 Inleiding In dit document wordt de overstapprocedure van primair naar voortgezet onderwijs beschreven in de regio Duin- en Bollenstreek. Het beschrijft gedetailleerd

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Naar het VO. Stichtse Vecht. POVO Procedure naarhetvo.nl

Naar het VO. Stichtse Vecht. POVO Procedure naarhetvo.nl Naar het VO Stichtse Vecht POVO Procedure 2018-2019 naarhetvo.nl Inhoudsopgave 1. De procedure 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een bindend schooladvies 2.2 De basisschool meldt een

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies;

Procesgang PO-VO. 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Procesgang PO-VO 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Uitstroomverwachting groep 7; September; Ouders ontvangen op informatieavond schrijven ivm hun gedachte over uitstroomverwachting en nemen

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK MATCHING

RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK MATCHING RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK MATCHING RAPPORT TEVREDENHEIDSONDERZOEK MATCHING Uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van Vereniging OSVO 28 september 2015 Inhoud 1. Projectomschrijving 6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING

VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING VERNIEUWDE PROCEDURE AANNAME BELEID JENAPLANSCHOOL WITTEVROUWEN APRIL 2014 INLEIDING De Jenaplanschool Wittevrouwen is de enige basisschool in de wijk Wittevrouwen/Zeeheldenbuurt. In de afgelopen 20 jaren

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord

Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord Veel gestelde vragen en antwoorden bij de Kernprocedure 2014-2015 Onderwerp vraag antwoord De vragen over hetzelfde onderwerp zijn gebundeld. Inhoudsopgave 1. Basisschooladvies... 2 2. Tijdpad... 3 3.

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders.

Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad Informatie voor ouders. Van Aanmelding naar Inschrijving in het Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2009 Informatie voor ouders. Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Het gezamenlijke beleid Aanmelding en Inschrijving 3 3. Centrale Aanmelding

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2015. Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2014

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2015. Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2014 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam, Onderwijs, 2014 Simone, wethouder Onderwijs Denk goed na over wat je zelf wilt leren en doen,

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Procesgang PO-VO

Procesgang PO-VO Basisschool Jeroen Procesgang PO-VO 2018-2019 Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Voorlopig advies groep 7 De Entreetoets wordt door de leerkrachten van

Nadere informatie

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016

Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 Van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2015-2016 De scholen in de regio Utrecht-Zuid hebben afspraken met elkaar gemaakt over de gang van zaken rond de aanmeldingen voor het

Nadere informatie

De inhoud van de Kernprocedure is afgestemd met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Amsterdam, en uitgebreid besproken met de ouderorganisaties.

De inhoud van de Kernprocedure is afgestemd met alle betrokkenen, waaronder de gemeente Amsterdam, en uitgebreid besproken met de ouderorganisaties. Amsterdam, 8 mei 2017 Geachte ouder(s), verzorger(s), De afgelopen week zijn van verschillende kanten vragen gesteld over de matching in Amsterdam voor het schooljaar 2017-2018, de beschikbare capaciteit

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen in het basisonderwijs of speciaal (basis-) onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar het voortgezet

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2018/2019 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2018/2019 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie