Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket"

Transcriptie

1 Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Protocollenpakket

2 Inhoudsopgave Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Inleiding 3 Leidraad 9 Introductie 11 Werkwijze 19 Bijlagen 23 I: Functioneren regionaal coördinatieteam 25 II: Verslaglegging 31 III: Communicatie 47 IV: Groepsbijeenkomsten 51 V: Namen en nummers van participerende instellingen 55 VI: Privacy-instructie voor deelnemers Regionaal Coördinatieteam 57 Protocollen 59 Protocol Zedenzaken, geweldsdelicten en incidenten met dodelijke afloop in de openbare ruimte. 61 Protocol Incidenten op afstand 77 Protocol Brand 91 Protocol Infectieziekten 105 Protocol Milieu-incidenten 109 Aanvullende informatie

3 GGD Colofon Van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken zijn de leidraad en de protocollen; Zedenzaken, geweldsdelicten en incidenten met dodelijke afloop in de openbare ruimte Incidenten op afstand Brand Infectieziekten Milieu-incidenten Deze uitgave is destijds samengesteld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, Riagg Rijnmond, Gemeente Schiedam, Crisis Control en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland. 1e druk: e druk: 2008 November 2008

4 Inleiding 3

5 Inleiding Aanleiding De afgelopen jaren zijn we in Nederland geconfronteerd met enkele grote rampen 1. Zo zal iedereen zich de vuurwerkramp in Enschede of de cafébrand in Volendam herinneren. Naast deze grote rampen vinden er jaarlijks vele kleinere rampen plaats. We spreken in dergelijke situaties van een kleinschalig incident 2. De moord op de leraar van het Terra College in Den Haag is hier een voorbeeld van. De ervaring heeft geleerd dat bij de bovengenoemde grote of kleine rampen naast medische opvang, psychosociale opvang zeer belangrijk is. Een tijdige en goede opvang, erkenning en aandacht en indien nodig ook materiële en economische steun, blijken een positieve invloed te hebben op herstel van het psychisch evenwicht (J. Eland, C. de Roos, R. Kleber) 3. In het verzorgingsgebied van de GGD valt de zorg bij rampen, in de zin van de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waarop de systematiek van gemeentelijke rampenplannen van toepassing is, onder de verantwoordelijkheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) van de GHOR. Voor de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen wordt daarom verwezen naar het gelijknamige deelplan dat onderdeel vormt van het Crisisbeheersingsplan van de betreffende gemeente. Voor deze ongevallen en rampen wordt een zekere schaalgrootte gehanteerd, die veelal zal verlopen via de Gripprocedure. Gripprocedure Binnen de Regionale Hulpverleningsregio Rotterdam Rijnmond (RHRR) is een Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure (GRIP) van toepassing. Deze procedure omvat de opschalinginzet van mensen en middelen van de operationele diensten en openbaar bestuur bij een groot ongeval en/of ramp. De in het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken beschreven protocollen zijn hier niet op van toepassing. Mocht echter in dit plan beschreven ptotocol toch uitgroeien naar een grootschalig niveau, (wat niet ondenkbaar is), zal er overleg gevoerd worden met de vertegenwoordiger van de Regionaal Geneeskundige Functionaris (RGF). De RGF beslist de Gripprocedure in werking te laten stellen De psychosociale hulp bij kleinschalige incidenten en zedenzaken, die niet onder de Gripprocedure van de GHOR vallen, valt in het verzorgingsgebied en onder de verantwoordelijkheid van de GGD. De uitvoering vindt plaats door het regionaal coördinatieteam. Een vertegenwoordiger van de GGD wordt aangewezen als coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken (KIZ) van het regionaal coördinatieteam. Het doel van dit team is om door middel van samenwerking en coördinatie van de hulpverlening bij kleinschalige incidenten en zedenzaken een bijdrage te leveren aan: vermindering van de maatschappelijke onrust 4 ; vermindering van de met het kleinschalig incident of zedenzaak samenhangende psychosociale klachten/gezondheidsproblemen. Voorwaarschuwing In het kader van de werkrelatie is het noodzakelijk dat de coördinator KIZ vroegtijdig d.m.v. een voorwaarschuwing de RGF en het OOV (via de waakdienst regeling) informeert over de inzet van het coördinatieteam bij een kleinschalig incident/zedenzaak. In de protocollen wordt dit nader uitgewerkt. Uitgangspunt Uitgangspunt voor het samenstellen van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is om voorbereid te zijn op een kleinschalig incident/zedenzaak van beperkte omvang, omdat: de manier van handelen zeer nauw luistert; er snel duidelijkheid in de chaos dient te worden geschapen; de manier van optreden door de hulpverlenende instanties heel bepalend is voor de verwerking van trauma s en het herstel van het gewone leven van de slachtoffers en hun omgeving. Dit Protocollenpakket van de Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is ontwikkeld ter ondersteuning van het coördinatieproces van de psychosociale hulpverlening. Het richt zich op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen. Naast de organisatiebeschrijving, de leidraad, zijn protocollen toegevoegd. Deze separaat te hanteren protocollen beschrijven de te nemen stappen die noodzakelijk zijn om het ontstane probleem het hoofd te bieden. De protocollen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de leidraad. De aanvullende informatie biedt ondersteuning aan de inhoud van de leidraad en de protocollen. 1. Bij een ramp is sprake van veel slachtoffers en veel betrokkenen. 2. Bij een kleinschalig incident/zedenzaak zijn er weinig slachtoffers maar veel betrokkenen en is er sprake van veel maatschappelijke onrust. 3. Kind en trauma een opvangprogramma, J. Eland, C. de Roos & R. Kleber, Zwets & Zeitlinger, Lisse We spreken in deze context van maatschappelijke onrust indien er sprake is van negatieve reacties en gevoelens van onveiligheid bij omstanders ten gevolge van een onvoorspelbaar en bedreigend incident in een publieke ruimte. Inleiding 5

6 GGD Het Protocollenpakket is geen aanvulling op bestaande rampenplannen en daarvan afgeleide deelplannen maar een op zichzelf staand werk voor specifieke kleinschalige incidenten/zedenzaken. Andere hulpverlenende instanties Bij de beheersing van het kleinschalig incident/zedenzaak zijn instanties betrokken die geen directe binding hebben met de reguliere hulpverleningsinstanties (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (GHOR), en openbaar bestuur), denk hierbij aan een directie van een school, bedrijf, vereniging, bewoners en dergelijke. Doel Het doel van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is het beschrijven van een gecoördineerd optreden. Hoe in het geval van een kleinschalig incident/zeden zaak dient te worden gehandeld teneinde deze te voorkomen, dan wel te komen tot een doelmatige bestrijding van de gevolgen van het incident, met als resultaat, enerzijds de coördinatie van verschillende hulpverleningsinstanties en anderzijds het reduceren van maatschappelijke onrust, onder andere door afstemming met andere betrokken instanties (politie en justitie). Het kan echter niet uitsluiten dat ten tijde van een kleinschalig incident/zedenzaak onvoorziene zaken om geïmproviseerde en creatieve oplossingen vragen. De leidraad en de daarbij behorende protocollen dienen daarom met flexibiliteit te worden gehanteerd. Doelgroep 1. De direct getroffenen: personen die het incident hebben meegemaakt (aan den lijve hebben ondervonden) en in een (levens) bedreigende situatie hebben verkeerd. 2. De indirect getroffenen: personen die het incident niet zelf hebben meegemaakt maar daar door de relatie met de direct getroffenen mee geconfronteerd worden. Deze groep is omvangrijk te weten: partner, kinderen, familie; vrienden, kennissen, buren; collegae (werk / opleiding); ooggetuigen; hulpverleners, dienstverleners; overigen (bijv. personen bij wie door het incident onverwerkt leed wordt geactiveerd). Doelstelling Het treffen van maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het incident ter voorkoming van maatschappelijke onrust. Het coördineren van de hulpverlening met behulp van de bij de bestrijding betrokken diensten en organisaties. Het identificeren van personen die dringend psychiatrische hulp behoeven en deze hulp faciliteren. Het bevorderen van het herstel van het psychisch evenwicht van de getroffenen. Het vroegtijdig herkennen van verwerkingsstoornissen bij getroffenen en het bevorderen van een adequate behandeling ervan. Het organiseren van de opvang, de voorlichting en de hulp aan de slachtoffers. Actualisering Het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken wordt ten minste eenmaal per twee jaar, of zoveel vaker als noodzakelijk, geactualiseerd. Ten minste een maal per jaar wordt het adressenoverzicht van alle instanties en bijstandverlenende instanties geactualiseerd. Deze actualisatie geschiedt door de coördinator KIZ van de GGD. Opleiding en training De deelnemers aan het regionaal coördinatieteam dienen te worden opgeleid voor deze specifieke taak. De GGD zal hiervoor initiatieven ondernemen in de vorm van een scholings- en trainingsplan. Jaarlijks zal een training worden georganiseerd, waarbij een protocol als uitgangspunt dient. Leeswijzer Het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken geeft informatie over de aanpak van kleinschalige incidenten/zedenzaken en de wijze waarop de betreffende hulpverleningsdiensten moeten reageren. Het biedt een handreiking bij het oplossen van problemen waarmee kleinschalige incidenten/zedenzaken gepaard gaan. De leidraad bestaat uit een introductie en een werkwijze. In de introductie staat de definitie van een kleinschalig incident/zedenzaak. Hier staat tevens de organisatie beschreven. In de werkwijze staat in algemene zin de werkwijze van het regionaal coördinatieteam beschreven. De bijlagen geven aanvulling op de leidraad en de protocollen. Ze geven aanvullingen op de werkwijze van het regionaal coördinatieteam en bieden formulieren voor de verslaglegging. Daarnaast geven de bijlagen richtlijnen voor communicatie en het organiseren van groepsbijeenkomsten. 6 Inleiding

7 De protocollen hebben betrekking op misdrijven en zedenzaken, maar ook incidenten met dodelijke afloop, incidenten op afstand, brand, milieu-incidenten en infectieziekten. De protocollen zijn gebaseerd op plaatsgevonden bijzondere gebeurtenissen uit de afgelopen jaren. Het laatste gedeelte van het Protocollenpakket bevat aanvullende informatie voor wat er in de leidraad, de bijlage en de protocollen zijn beschreven. Zo zijn er bijvoorbeeld tips en informatie te vinden hoe men om moet gaan met mensen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen. Er is informatie te vinden over religies en culturen, voorbeeldmateriaal et cetera. Inleiding 7

8 GGD 8

9 Leidraad Introductie 1. Definities en fases Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 2. Matrix: Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 3. Opbouw van de organisatie 4. Taakverdeling en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam 5. Stroomschema Werkwijze 1. Werkwijze regionaal coördinatieteam 2. Stroomschema 3. Communicatie 4. Nazorg en evaluatie 9

10 Introductie 1. Definities en fases Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Definities Een kleinschalig incident is per definitie: Een plotselinge en zeer ingrijpende verstoring van de normale gang van zaken, vaak tengevolge van oorzaken die niet onmiddellijk kunnen worden weggenomen. Deze definitie kan over het algemeen worden gehanteerd voor zaken die binnen een organisatie plaatsvinden, dus min of meer organisatie/omgevinggebonden zijn. In de in dit Protocollenpakket uitgewerkte protocollen is de volgende definitie ook van toepassing: Een situatie waarbij personen een ernstige verstoring van hun evenwicht ervaren tengevolge van een ingrijpende situatie of gebeurtenis waartegen ze geen verweer hebben en die ongewoon sterke emoties losmaakt. 1 Bij de uitwerking van de protocollen wordt gerefereerd onder welke definitie het incident valt. De fases bij een kleinschalig incident In het vakjargon van de hulpverleners worden bij een incident drie fasen gehanteerd, te weten: Fase 1: De chaotische fase Fase 2: De consolidatiefase Fase 3: De nazorgfase Fase 1: De chaotische fase Binnen de chaotische fase zijn altijd elementen van ontkenning, opstartproblemen, een onvolledig beeld van de situatie, communicatieproblemen, gebrek en behoefte aan informatie, onvoldoende bereikbaarheid en afstemming aanwezig. Hoe slechter men is voorbereid (planvorming, deskundigheid, training en oefening) hoe langer het duurt voor dat men grip heeft op de situatie. De aanpak en oplossingen kunnen dan in de sfeer van het niet in de hand hebben blijven bestaan. 2 Fase 2: De consolidatiefase Wanneer de hulpverleners voldoende de ontstane situatie beheersen, een plan van aanpak in werking is gesteld en het probleem is ingekaderd, kan gesproken worden van de consolidatiefase. De metafoor Brand meester is dan van toepassing. Dat wil niet zeggen dat men klaar is met de oplossing van het probleem, maar het probleem is vanaf dat moment beheersbaar. Kenmerk: de hulpverlening komt goed op gang. Fase 3: De nazorg fase De nazorgfase gaat in als het probleem is opgelost maar de gevolgen nog moeten worden weggewerkt. Een sterke begeleiding en/of coördinatie vanuit de hulpverleningsdiensten is nog noodzakelijk. Over het algemeen kan worden gesteld dat de tijdsduur die hiermee is gemoeid vele malen langer is dan de twee eerder genoemde fases. De deelnemende hulpverleningsorganisaties dienen dit in te calculeren. Voorts is dit de fase van emotionele verwerking. De manier waarop de hulpverleningsinstanties zich hebben voorbereid en reageren voor en tijdens het kleinschalig incident is heel bepalend voor de reacties, de verwerking van trauma`s 3 en het herstel van het gewone leven. Conclusie: een goede voorbereiding levert een kortere chaotische fase op. Kenmerken van een kleinschalig incident Het leven en de gezondheid van vele personen worden bedreigd of zijn geschaad. Er is een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties nodig om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 1. Konig, Doordat er van een dramatische gebeurtenis een sterk appel uitgaat om iets te doen, is het risico van een ongecoördineerde, naast elkaar en elkaar soms tegenwerkende acties groot, met name in de verwarring van de eerste dagen. (Wolters, 1999) 3. Traumatische ervaringen maken mensen ziek. Alleen de mate hangt af van de opvang erna. (dr. Kleber, psychotraumatoloog) Leidraad 11

11 GGD De oorzaak is meestal monocausaal en duidelijk aanwijsbaar. Het gaat (meestal) om een serie gebeurtenissen. De oorsprong is diffuus en kent vaak meerdere factoren. Onduidelijk is wat er gedaan moet worden. Onduidelijk is wie wat moet gaan doen. Bij de oplossing zijn belangentegenstellingen en daaruit voortvloeiende conflictsituaties niet ondenkbaar. Voor alle kleinschalige incidenten geldt De besluitvorming voltrekt zich in een coördinatieteam met veel actoren. Beslissingen moeten onder tijdsdruk worden genomen. Er is sprake van onzekerheid; ad hoc besluitvorming en improvisatie zijn nodig. Er bestaat een neiging tot centralisatie van de besluitvorming. Er is sprake van grote publicitaire druk. Democratische controle van de besluitvorming vindt in de regel achteraf plaats. 12 Leidraad

12 2. Matrix: Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (protocollen en hulpverlenende diensten) Deze matrix bevat een opsomming van de protocollen waar deze leidraad zich op richt en welke diensten/organisaties in eerste instantie worden betrokken bij een kleinschalig incident of zedenzaak. De protocollen worden verder in dit Protocollenpakket uitgewerkt. Deze protocollen kunnen separaat van de leidraad worden gehanteerd. Diensten Protocollen Gewelds delicten Zeden delicten Incidenten met dodelijke afloop Incidenten op afstand Brand GGD (coördinator KIZ) x x x x x GGZ Jeugd en volwassenen (coördinatieteam) x x x x x Maatschappelijk werk (coördinatieteam) x x x x x Slachtofferhulp (coördinatieteam) x x x x x Bureau Jeugdzorg (coördinatieteam) x x x x x Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (coördinatieteam) x x x Politie/OM (coördinatieteam) x x x x x Brandweer x x Gemeente/OOV (coördinatieteam) x x x x x Overheidsvoorlichter/Politie x x x x x Coördinator Lokaal Zorgnetwerk (coördinatieteam) x x x x x Instelling/Bedrijf x x x x Leidraad 13

13 GGD 3. Opbouw van de organisatie De organisatie omvat Regionaal coördinatieteam Uitvoeringsteam (professionals uit de regio waar het kleinschalig incident/zedenzaak zich afspeelt) Het coördinatieteam Het coördinatieteam heeft de directe leiding over de bestrijding van het kleinschalig incident/zedenzaak en bestaat uit vertegenwoordigers van: GGD, coördinator Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugd en Volwassenen Politie Algemeen Maatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Slachtofferhulp Nederland Gemeente, Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid De coördinator KIZ van het coördinatieteam komt voort uit de GGD. Het coördinatieteam kan worden aangevuld met functionarissen van hulpverleningsdiensten die een directe betrokkenheid hebben bij de bestrijding van het kleinschalig incident/zedenzaak. (zie matrix) Relevante professionals Het coördinatieteam kan worden versterkt met interne en/of externe professionals, een en ander is afhankelijk van het protocol of ter plaatse ontstane situaties. Deze professionals zijn korte tijd verbonden aan het coördinatieteam. 14 Leidraad

14 Organigram Leidraad 15

15 GGD 4. Taakverdeling en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam De taken en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam zijn gekoppeld aan de te volgen procedures. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare verbindingsmiddelen en hulpmiddelen voor het team. Algemene taken van het regionaal coördinatieteam Treffen van maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan een kleinschalig incident/zedenzaak waarbij sprake is van een ernstige verstoring van de algemene veiligheid en het leven of de gezondheid van personen wordt bedreigd. Coördineren en afstemmen van de hulpverlening van de betrokken uitvoerende organisaties en eventuele andere overheidsdiensten en -instanties om op die manier de oorzaak van het kleinschalig incident/zedenzaak zo adequaat mogelijk te bestrijden. Zorgdragen dat na de beëindiging van het kleinschalig incident/zedenzaak het normale proces zo spoedig mogelijk wordt gecontinueerd. Specifieke taken regionaal coördinatieteam Strategie bepalen (ofwel: protocol toepassen) Beleidsmatige coördinatie Besluitvorming Leiding en controle / overall rapportage Bevoegdheden regionaal coördinatieteam Vanwege de posities van de leden van het coördinatieteam dienen de maatregelen/beslissingen door de overige medewerkers van de deelnemende organisaties te worden erkend. Analyseren van binnengekomen berichten. Inspelen op beeldvorming bij publieksgroepen en bestrijding van geruchten. Coördineren van berichtgeving over de ontstane crisissituatie. Openen van gratis informatienummer. Informatie verschaffen d.m.v. situatierapporten over het verloop van het kleinschalig incident/zedenzaak. De daarbij behorende plannen, protocollen en procedures van kracht laten worden. Intern en extern overleg (laten) plegen over aanpak en inzet van externe hulpverlenende instanties. Nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van soortgelijke incidenten in de toekomst. 16 Leidraad

16 5. Stroomschema Stappen Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Leidraad 17

17 GGD 18

18 Werkwijze Hieronder staat de werkwijze van het regionaal coördinatieteam beschreven. In bijlage I staat aanvullende informatie over het functioneren van het team. In bijlage II zijn de formulieren te vinden die nodig zijn voor verslaglegging. 1. Werkwijze regionaal coördinatieteam De activiteiten van het coördinatieteam en het uitvoeringsteam moeten goed op elkaar aansluiten. Dit kan alleen als de informatievoorziening tussen het coördinatieteam en leden die de activiteiten uitvoeren adequaat en actueel is. Prioriteiten in de aanpak van uitvoering De veiligheid van de getroffenen, familie, omstanders, en personeelsleden. De begeleiding en opvang van slachtoffers en familieleden. Het elimineren van het kleinschalig incident of zedenzaak. Het herstel van de normale situatie. Voorkomen dan wel dempen van maatschappelijke onrust. De informatie van en communicatie naar de interne en externe doelgroepen. Verslaglegging van het regionaal coördinatieteam De coördinator Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) is verantwoordelijk voor de verslaglegging. De coördinator maakt gebruik van het coördinatieteamverslag. Deze verslagen worden vervolgens in het logboek opgenomen. Het logboek wordt door de coördinator KIZ bijgehouden. Op de logboekbladen worden alle ontwikkelingen, verslagen, notities, etc. die betrekking hebben op het kleinschalig incident/zedenzaak in chronologische volgorde beschreven. In de logboekbundel worden alle logboekbladen en alle originelen van in- en uitkomende berichten gebundeld. De individuele leden van het coördinatieteam maken voor hun eigen activiteiten gebruik van een werkblad. Deze werkbladen worden na afhandeling opgenomen in het logboek. Verslaglegging uitvoeringsteam Voor het vastleggen van het plan van aanpak die verstrekt wordt uit het coördinatieteam en de verslaglegging van de voortgang van het plan van aanpak, wordt gebruik gemaakt van een Uitvoeringsverslag. De individuele leden die het plan van aanpak uitvoeren, kunnen, net als het coördinatieteam, gebruikmaken van werkbladen. Overige verslaglegging Naast de bovengenoemde formulieren wordt ook gebruik gemaakt van: Telefoonnotitie Presentielijst Samenvatting verslaglegging Coördinatieteam Coördinatieteamverslag Telefoonnotitie Werkbladen Presentielijst Evaluatieformulier Logboek/logboekbundel Uitvoeringsteam Uitvoeringverslag Werkbladen Telefoonnotitie Presentielijst Evaluatieformulier Leidraad 19

19 GGD 2. Stroomschema Stappenplan taakstelling regionaal coördinatieteam 20 Leidraad

20 3. Communicatie Hieronder staan algemene richtlijnen beschreven met betrekking tot de communicatie bij kleinschalige incidenten en zedenzaken. Richtlijnen voor het schrijven van een persbericht en richtlijnen voor mondelinge interviews zijn te vinden in bijlage III. Richtlijnen De berichtgeving naar de media vindt plaats via de overheidsvoorlichter of politievoorlichter (in sommige protocollen een persvoorlichter van het openbaar ministerie). De berichtgeving naar de interne organisaties wordt in overleg met de desbetreffende voorlichters van de betrokken instellingen geregeld. De overheidsvoorlichter of de voorlichter politie/om onderhoudt de externe contacten en stelt persberichten in concept op. Hij stemt deze berichten af met het coördinatieteam en draagt daarna zorg voor verspreiding door middel van bulletins of persbijeenkomsten. Berichten naar de media dienen op waarheid te berusten; dit om te voorkomen, dat de media zelf berichten samenstellen die later moeten worden tegengesproken of schade kunnen toebrengen aan een (opsporings)onderzoek. Communicatiebeleid bij slachtoffers De namen van slachtoffers mogen nooit worden vrijgegeven voordat de familie op de hoogte is gebracht. De coördinator van het coördinatieteam doet, indien nodig, de noodzakelijke mededelingen. Telefoontjes van familieleden die informeren naar personen (of ze ongedeerd zijn of slachtoffer zijn geworden), moeten worden doorverbonden naar het aangewezen lid van het coördinatieteam. Dit om geruchten en speculaties te voorkomen. Leidraad 21

21 GGD 4. Nazorg en evaluatie Het incident heeft nazorg en evaluatie nodig om de naijleffecten zo beperkt mogelijk te houden. Hieronder staan de algemene richtlijnen beschreven om de effecten (deels) te kunnen sturen. In de protocollen kunnen specifieke zaken zijn toegevoegd. De organisatie en persoonsgebonden onderwerpen zijn onderwerpen van evaluatie. De resultaten worden schriftelijk vastgelegd en aangeboden aan de directies van de bij de inzet betrokken diensten en de Regionaal Geneeskundig Functionaris. Evaluatie organisatie Bij de evaluatie dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan: De interne alarmering en inzet van de hulpverleners. De werkwijze van het regionaal coördinatieteam en uitvoeringsteam. De toegevoegde waarde van het plan van aanpak. De besluitvorming en communicatie. De uitvoering, controle en bijstelling. De inhoud van de hulpverlening en de wijze waarop de hulp geboden is. De noodzakelijke vervolgwerkzaamheden. De verstrekte en nog te verstrekken informatie. De samenwerking met de andere diensten en instellingen. De rapportages en tussentijdse evaluaties. De gehouden voorlichtingsbijeenkomsten. Het preventieprogramma. Het nazorgprogramma. De direct noodzakelijke aanpassingen aan de leidraad en het gefunctioneerde protocol. De financiële gevolgen van de gebeurtenis. De te verwachten kosten in de nazorgfase. Evaluatie taakuitvoering Hoe werkten de communicatielijnen? Werd iedereen op tijd bereikt? Hoe verliep de informatie-overdracht? Werd er voldoende informatie gegeven? Zo nee: wat ontbrak en waar moest dat vandaan komen? Werd er teveel/onnodige informatie gegeven? Zo ja: wat was overbodig en van wie kwam die informatie? Hoe verliep de samenwerking binnen het team? Wat ging er mis en waardoor, wie was daarbij betrokken? Hoe verliep de samenwerking met de leidinggevende? Hoe verliep de samenwerking met de andere organisaties? Hoe verliep de overdracht van de nazorg? Waren de benodigde materialen aanwezig? Evaluatie opvang en begeleiding hulpverleners Hoe verliep de opvang van de hulpverleners? Hoe was de ondersteuning van de leiding? Hoe was de onderlinge ondersteuning? Hoe was de opvang op de werkplek, was er bijvoorbeeld ruimte voor compensatie van overuren? Onderzoek naar tevredenheid over en effecten van de geboden hulp Wat wordt gebruikt als nulmeting? Zijn er vragenlijsten om tevredenheid te meten? Wie voert de nulmeting uit? Wat is de status van de rapportage? Richtlijnen communicatie in de nazorg Ligt bij de overheidsvoorlichter of de voorlichter van de politie/om. 22 Leidraad

22 Bijlagen I: Regionaal coördinatieteam 1. Besluitvormingsprocedure 2. Doen en laten bij besluitvorming 3. Doen en laten bij communicatie 4. Kringloop in het besluitvormingsproces 5. Schema: informatieverwerking binnen het regionaal coördinatieteam II: Verslaglegging 1. Logboek 2. Werkblad 3. Telefoonnotitie 4. Situatierapport 5. Coördinatieteamverslag 6. Uitvoeringsteamverslag 7. Presentielijst III: Communicatie 1. Richtlijnen voor de voorlichter 2. Richtlijnen mondeling interview 3. Richtlijnen voor een persbericht IV: Groepsbijeenkomsten 1. Tips voor organiseren van groepsbijeenkomsten 2. Checklist coördinatieteambijeenkomsten V: Namen en nummers van participerende instellingen VI: Privacy-instructie voor deelnemers Regionaal Coördinatieteam 23

23 Bijlage I: Functioneren regionaal coördinatieteam 1. Besluitvormingsprocedure Binnen het proces van de beheersing van een crisis bij een kleinschalig incident/zedenzaak is de beeldvorming over de gebeurtenis van essentieel belang. Wanneer deze helder is kan een oordeel over de situatie worden gevormd. Hierna wordt een besluit genomen dat wordt vertaald in een plan van aanpak. Hieronder wordt een methode van crisisbesluitvorming aangereikt die kan worden gevolgd om de drie hoofdfasen Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming uit te voeren. Definitie crisisbesluitvormingsproces Het crisisbesluitvormingsproces is het proces vanaf het moment van een ontvangen melding tot het besluit ten aanzien van de uitvoering van de aanpak van de crisis, waarbij het protocol richtinggevend is. Doel beoordeling van de toestand (BVT) Het doen van logisch en ordelijk onderzoek van alle factoren die van invloed zijn op de aanpak van de crisissituatie, om op die manier tot een beslissing te komen over de meest geschikte wijze van aanpak. Werkwijze Een consequente toepassing van de crisisbesluitvormingsprocedure zorgt voor het tijdig tot een goed besluit komen, doordat: een logische denkwijze wordt gevolgd; geen factoren van invloed worden vergeten; de beschikbare tijd wordt uitgebuit; de leiding, coördinatie, de voorbereiding en de uitvoering is gegarandeerd; het een continu proces is tijdens het verloop van de crisis. Toepassing Beschikbare tijd en de zwaarte van de melding bepalen de toepassing van het BVT- proces. Na de analyse van de melding moet bewust worden gekozen hoe de BVT- procedure wordt toegepast. Uitwerking De beoordeling van de toestand geschiedt aan de hand van: a. De melding, informatieverstrekking en - verkrijging Analyseer de melding (denk aan de tijdsfactoren). Verificatie van de melding. Geef richtlijnen/waarschuwingsopdrachten aan de deelnemende organisaties. b. Locatie en omgeving Feiten, veronderstellingen, conclusies en zwaartepunten. Verificatie van de gegevens. c. Voorval Feiten, veronderstellingen en conclusies. Verificatie van de gegevens. Maak onderscheid tussen wat werkelijk heeft plaatsgevonden en wat (nog) niet vast staat, maar waarschijnlijk lijkt. d. Eigen middelen en mogelijkheden Feiten, veronderstellingen en conclusies. Wat kan de organisatie zelf doen. e. Best mogelijke wijze van optreden Aan de hand van de inventarisatie en analyse de voor- en nadelen afwegen. Een aantal alternatieven opstellen van de best mogelijke wijze van aanpak. Dit samenstellen in een matrix. Deze alternatieven toetsen aan de hand van de criteria: Tijd, geld, publicatie (negatief/positief). Toestand slachtoffers, hulpverleningsmethoden. Schade, herstel, nazorg. Bijlage I 25

24 GGD f. Voorlopig plan Op basis van de BVT en informatie ontstaat een voorlopig plan. Gevolgd door wie, wat, waar, wanneer en hoe en welke actie of uitvoering. g. Neem besluit h. Geef opdracht Op basis van wie, wat, waar, wanneer en hoe. Laat op passende momenten terugrapporteren. i. Geef leiding Controleer de uitvoering en de rapportage. Stel zonodig het besluit bij. j. Wijziging situatie Tijdens de uitvoering zal iedere wijziging een nieuwe beoordeling van de toestand vragen of zal de al gemaakte BVT op enkele punten moeten worden bijgesteld. Beginselen Houdt de melding steeds voor ogen. Beoordeel de toestand voortdurend (deze verandert steeds). Houd hogere en lagere instanties voortdurend op de hoogte van de situatie. Tijdige waarschuwingsopdrachten bespoedigen de uitvoering. Mondelinge opdrachten verdienen de voorkeur boven schriftelijke, maar de ontvanger dient deze wel te herhalen om misverstaan en misverstanden te voorkomen. Geef zoveel mogelijk partiële opdrachten. 26 Bijlage I

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket

Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Protocollenpakket Aanpak kleinschalige incidenten en zedenzaken Inhoudsopgave Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Inleiding 3 Leidraad

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Algemene definitie van een crisis

Algemene definitie van een crisis De definities Algemene definitie van een crisis Een ernstige bedreiging van de basisstructuren of van de fundamentele waarden en normen van een sociaal systeem, welke bij een geringe beslissingtijd en

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Pagina 1

Calamiteitenprotocol Pagina 1 Calamiteitenprotocol Wensbus/Wensauto Dit protocol is opgesteld ten behoeve van alle vrijwilligers die een wensbus of wensauto rijden en geeft aan hoe te handelen bij calamiteiten. A. Waarom doen we dit

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES

PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES PROTOCOL CALAMITEITEN EN ONVERWACHTE SITUATIES Naam Trefwoorden Gastouderbureau Identificatie protocol Protocol calamiteiten en onverwachte situaties Formulier registratie ongevallen All Kidz Nederland

Nadere informatie

Aanpak en Convenant Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken

Aanpak en Convenant Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Aanpak en Convenant Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken April 2006 Inhoudsopgave Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 5 Inleiding 5 Betrokken partijen 7 Aanpak 7 Inzet van de betrokken instellingen

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Klachtenreglement KEaRN

Klachtenreglement KEaRN Klachtenreglement KEaRN Externe versie De medewerkers van KEaRN doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan er iets misgaan, waardoor een klacht kan ontstaan. Een klacht ontstaat als de klant zich niet goed

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Kinderorganisatie Anelda

Kinderorganisatie Anelda 02-03-2013 Versie: 1 Pagina 1 van 14 Bijlage Klachtenprotocol Klachtenregeling Kinderorganisatie Anelda Opgesteld door: S.L.H. Jansma-Uuldriks Functie: meewerkend eigenaresse In concept aangepast: maart

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident PO

Stappenplan bij een incident PO Stappenplan bij een incident PO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen. Voor sommige acties geldt dat ze

Nadere informatie

NOODPLAN. Versie februari

NOODPLAN. Versie februari NOODPLAN Versie februari 2009 1 ONDERSTEUNING VOOR JEUGD RODE KRUISKERNEN BIJ NOODSITUATIES Een Jeugd Rode Kruiskern is geen onderwerp voor een stilleven. Kinderen, jongeren en jeugdleiders blijven niet

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Procedure en formulier Melding Incidenten

Procedure en formulier Melding Incidenten Procedure en formulier Melding Incidenten 1 1. Procedure melding incidenten Incidenten willen we zoveel als mogelijk voorkomen en áls ze zich voordoen is het van belang dat er adequaat op wordt gereageerd.

Nadere informatie

Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave

Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave Reglement Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg Stichting Flebologisch Centrum Groeneweg te Grave Stichting Flebologisch Centrum Grave S&W consultants Veenendaal 1 Reglement Meldingscommissie Incidenten

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

Stappenplan bij een incident VO

Stappenplan bij een incident VO Stappenplan bij een incident VO Hieronder staan acties beschreven die ondernomen kunnen worden als er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen. Voor sommige acties geldt dat

Nadere informatie

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD

A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD A 2015 N 51 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 4 de augustus 2015, no. 15/2524, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening rampenbestrijding D e G o u v e r n e u r v a

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement b. Functie bevelvoerder Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub b Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016. Een stappenplan bij pesten op school

Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016. Een stappenplan bij pesten op school Protocol pesten Eigenaar : Intern Begeleider Vastgesteld: september 2012 Herzien: september 2016 Een stappenplan bij pesten op school Wat is pesten? Pesten is een verschijnsel dat op elke school en in

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Klachtenregeling Veiligheidsregio Hollands Midden A.7 Bijlage 1 Klachtenregeling 1 Versiebeheer: DATUM VERSIE DOCUMENT STATUS 20110308 0.1 Klachtenregeling concept 20110322 0.2 Klachtenregeling concept 20110426 0.2 Klachtenregeling concept 20110509 0.2

Nadere informatie

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6

I. Thimister versie: februari 2016 Pagina 1 van 6 Excursie Bonnefanten College Leerjaar: Klas(sen): Locatiedirecteur: T. Wijnants Reisorganisatie: Excursie naar: Datum van excursie: Begeleiding van het Bonnefanten College: Telefonisch bereikbaar tijdens

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029.

Wilt u telefonisch informatie over de bezwaarschriftprocedure dan kan dat tijdens kantooruren via de telefoonnummers: 045 560 3998 of 045 560 4029. Toelichting bij bezwaarschrift indienen Bezwaar maken Wanneer kunt u bezwaar maken? (hyperlink naar bijbehorende tekstblokje) Wanneer kunt u geen bezwaar maken? Hoe maakt u bezwaar, waar en wanneer? In

Nadere informatie

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident

Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Communicatie tijdens de eerste 24 uur van een crisis/incident Introductie Introductie Er doet zich een ernstig incident (crisis) voor. In deze uitgave staat beschreven welke communicatiestappen je het

Nadere informatie

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap

2 Uitvoering dienstverlening. 2.1.2 richtlijnen/ werkinstructies b chronisch ziek kind en kind met handicap Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeente Weert Het college van Burgemeesters en Wethouders van Weert overwegende: dat de gemeente Weert verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van

Nadere informatie

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Wmo-toezicht GGD Brabant-Zuidoost Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Algemeen Alle informatie die wordt gevraagd bij het doen van een melding is gericht op het maken van een eerste

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Overleg met BSS en eventueel het Steunpunt Veilig Thuis Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling

Nadere informatie

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007

Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag, 2007-05-IGZ IGZ-loket 088 120 5000 22 november 2007 Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 51 40 www.igz.nl Internet Circulairenummer Inlichtingen bij Doorkiesnummer

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

Protocol calamiteiten en trauma s op school

Protocol calamiteiten en trauma s op school Protocol calamiteiten en trauma s op school Reutum juli 2012 PROTOCOL CALAMITEITEN EN TRAUMA S OP SCHOOL Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met calamiteiten of schokkende gebeurtenissen, waarbij

Nadere informatie

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014

Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Wat is een suïcidepreventiebeleid? Suïcidepreventiebeleid binnen een organisatie 10/10/2014 Een stappenplan waarin uitgeschreven staat hoe er binnen een organisatie met suïcidaliteit wordt omgegaan en

Nadere informatie

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf

Agressieprotocol«1» 1. Vooraf Agressieprotocol«1» 1. Vooraf 1.1. Definities Onder agressie wordt verstaan het gehele scala van voorvallen of situaties waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

1. Voorzitter CT (per pand)

1. Voorzitter CT (per pand) BCM Voorbeeld Bijlage 15 : Functietaken/profielen 1. Voorzitter Coordinatieteam (CT, per pand) 2. Hoofd (centrale) CalamiteitenOrganisatie (HCO in het CT ) 3. Voorzitter Crisis Management Team (CMT op

Nadere informatie

NOTITIE HANDLEIDING VERTROUWENSPERSOON DE GOEDE WONING N

NOTITIE HANDLEIDING VERTROUWENSPERSOON DE GOEDE WONING N NOTITIE N.09-060 Datum : juni 2009 Onderwerp : Handleiding vertrouwenspersoon De Goede Woning Vastgesteld door : Managementteam op Vastgesteld door : Ondernemingsraad op 21-04-2009 HANDLEIDING VERTROUWENSPERSOON

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie. Versie 18 juli 2016

Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie. Versie 18 juli 2016 Model Aanvullende Werkafspraken inzake de vestiging van een opvanglocatie Versie 18 juli 2016 Aanvullende Werkafspraken behorende bij de bestuursovereenkomst [ datum ] tussen het COA en de gemeente [ naam

Nadere informatie

Meldcode Cibap Vakschool

Meldcode Cibap Vakschool Meldcode Cibap Vakschool Breng de signalen in kaart Vraag advies aan STB/TTC en eventueel het SHG/AMK Bespreek de signalen met de student Weeg het risico op gevaar voor de student: terugkoppeling STB Melding

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld.

Het klachtenreglement wordt bij aanvang van de dienstverlening aan de cliënt van de Scauting Coaching & Detachering B.V. ter beschikking gesteld. Klachtenreglement: Scauting Coaching & Detachering B.V. Versie: 01-04-2015 Scauting Coaching & Detachering B.V. wil maatwerk bieden en werkt continue aan haar dienstverlening om de kwaliteit op het hoogste

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding

Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC's (regionale expertisecentra) voor tbc-bestrijding Reglement visitaties van REC s (regionale expertise centra) voor tbc-bestrijding Colofon Opgesteld door de Plenaire Visitatiecommissie

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V*

ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER. PERSOONSGEGEVENS Naam Kind: Geslacht: M / V* ONGEVALLENREGISTRATIEFORMULIER Als geregistreerd gastouderbureau is BSO Nederland wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen en ongevallen te registreren. Een bijna ongevallenregistratie is noodzakelijk

Nadere informatie

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013

Debriefing. Opvang na een schokkende gebeurtenis. Geert Taghon 2013 Debriefing Opvang na een schokkende gebeurtenis Geert Taghon 2013 Definitie schokkende gebeurtenis Een gebeurtenis die buiten het patroon van gebruikelijke menselijke ervaringen ligt en duidelijk leed

Nadere informatie

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht?

Wat te doen als een leerling verbaal agressief of handtastelijk wordt tegen een leerkracht? Inleiding: De school dient aandacht te schenken aan en beleid te ontwikkelen op het gebied van veiligheid tegen agressie en geweld op school. Dit moet resulteren in een plan welk bedoeld is om de veiligheid

Nadere informatie

Protocol Psychosociale ondersteuning

Protocol Psychosociale ondersteuning Protocol Psychosociale ondersteuning Zandvoortse Reddingsbrigade Datum: 1 juni 2015 Versie: 1.0 Versiehouder: Lars Carree Toepassing Het protocol psychosociale ondersteuning is van toepassing op de psychosociale

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling

Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Meldcode huiselijk geweld en mishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Protocol Zedenmisdrijf. Versie 10 juni Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail:

Protocol Zedenmisdrijf. Versie 10 juni Postbus AX Amersfoort tel fax e.mail: Protocol Zedenmisdrijf Versie 10 juni 2008 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl INHOUDSOPGAVE Pag. 2 INLEIDING Pag. 4 Tips ter voorbereiding Alle teamleden

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS

SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS SYMPOSIUM ONDERWIJS EN CRISIS Paul Geurts Bestuursadviseur openbare orde en veiligheid gemeente Tilburg Niko van den Hout Coördinator BHV & crisismanagement Onderwijsgroep Tilburg Fysieke calamiteiten

Nadere informatie

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast:

stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, uitgewerkt in een stappenplan en geldend voor alle agogische medewerkers, vast: Het bevoegd gezag van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, overwegende, - dat Stichting Welzijnswerk Hoogeveen verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn cliënten en dat

Nadere informatie

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt.

NB: Uit deze omschrijving kan worden afgeleid dat onder kindermishandeling ook ernstige verwaarlozing valt. Inleiding Dit protocol beschrijft de stappen die een medewerker in de vrouwenopvang behoort te zetten bij (vermoedens van) kindermishandeling van kinderen van cliënten die verblijven in de vrouwenopvang.

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie