Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken. Protocollenpakket"

Transcriptie

1 Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Protocollenpakket

2 Inhoudsopgave Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Inleiding 3 Leidraad 9 Introductie 11 Werkwijze 19 Bijlagen 23 I: Functioneren regionaal coördinatieteam 25 II: Verslaglegging 31 III: Communicatie 47 IV: Groepsbijeenkomsten 51 V: Namen en nummers van participerende instellingen 55 VI: Privacy-instructie voor deelnemers Regionaal Coördinatieteam 57 Protocollen 59 Protocol Zedenzaken, geweldsdelicten en incidenten met dodelijke afloop in de openbare ruimte. 61 Protocol Incidenten op afstand 77 Protocol Brand 91 Protocol Infectieziekten 105 Protocol Milieu-incidenten 109 Aanvullende informatie

3 GGD Colofon Van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken zijn de leidraad en de protocollen; Zedenzaken, geweldsdelicten en incidenten met dodelijke afloop in de openbare ruimte Incidenten op afstand Brand Infectieziekten Milieu-incidenten Deze uitgave is destijds samengesteld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, Riagg Rijnmond, Gemeente Schiedam, Crisis Control en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zuid-Holland. 1e druk: e druk: 2008 November 2008

4 Inleiding 3

5 Inleiding Aanleiding De afgelopen jaren zijn we in Nederland geconfronteerd met enkele grote rampen 1. Zo zal iedereen zich de vuurwerkramp in Enschede of de cafébrand in Volendam herinneren. Naast deze grote rampen vinden er jaarlijks vele kleinere rampen plaats. We spreken in dergelijke situaties van een kleinschalig incident 2. De moord op de leraar van het Terra College in Den Haag is hier een voorbeeld van. De ervaring heeft geleerd dat bij de bovengenoemde grote of kleine rampen naast medische opvang, psychosociale opvang zeer belangrijk is. Een tijdige en goede opvang, erkenning en aandacht en indien nodig ook materiële en economische steun, blijken een positieve invloed te hebben op herstel van het psychisch evenwicht (J. Eland, C. de Roos, R. Kleber) 3. In het verzorgingsgebied van de GGD valt de zorg bij rampen, in de zin van de Wet Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), waarop de systematiek van gemeentelijke rampenplannen van toepassing is, onder de verantwoordelijkheid van de Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) van de GHOR. Voor de psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen wordt daarom verwezen naar het gelijknamige deelplan dat onderdeel vormt van het Crisisbeheersingsplan van de betreffende gemeente. Voor deze ongevallen en rampen wordt een zekere schaalgrootte gehanteerd, die veelal zal verlopen via de Gripprocedure. Gripprocedure Binnen de Regionale Hulpverleningsregio Rotterdam Rijnmond (RHRR) is een Gecoördineerde Regionale Inzet Procedure (GRIP) van toepassing. Deze procedure omvat de opschalinginzet van mensen en middelen van de operationele diensten en openbaar bestuur bij een groot ongeval en/of ramp. De in het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken beschreven protocollen zijn hier niet op van toepassing. Mocht echter in dit plan beschreven ptotocol toch uitgroeien naar een grootschalig niveau, (wat niet ondenkbaar is), zal er overleg gevoerd worden met de vertegenwoordiger van de Regionaal Geneeskundige Functionaris (RGF). De RGF beslist de Gripprocedure in werking te laten stellen De psychosociale hulp bij kleinschalige incidenten en zedenzaken, die niet onder de Gripprocedure van de GHOR vallen, valt in het verzorgingsgebied en onder de verantwoordelijkheid van de GGD. De uitvoering vindt plaats door het regionaal coördinatieteam. Een vertegenwoordiger van de GGD wordt aangewezen als coördinator kleinschalige incidenten en zedenzaken (KIZ) van het regionaal coördinatieteam. Het doel van dit team is om door middel van samenwerking en coördinatie van de hulpverlening bij kleinschalige incidenten en zedenzaken een bijdrage te leveren aan: vermindering van de maatschappelijke onrust 4 ; vermindering van de met het kleinschalig incident of zedenzaak samenhangende psychosociale klachten/gezondheidsproblemen. Voorwaarschuwing In het kader van de werkrelatie is het noodzakelijk dat de coördinator KIZ vroegtijdig d.m.v. een voorwaarschuwing de RGF en het OOV (via de waakdienst regeling) informeert over de inzet van het coördinatieteam bij een kleinschalig incident/zedenzaak. In de protocollen wordt dit nader uitgewerkt. Uitgangspunt Uitgangspunt voor het samenstellen van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is om voorbereid te zijn op een kleinschalig incident/zedenzaak van beperkte omvang, omdat: de manier van handelen zeer nauw luistert; er snel duidelijkheid in de chaos dient te worden geschapen; de manier van optreden door de hulpverlenende instanties heel bepalend is voor de verwerking van trauma s en het herstel van het gewone leven van de slachtoffers en hun omgeving. Dit Protocollenpakket van de Aanpak Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is ontwikkeld ter ondersteuning van het coördinatieproces van de psychosociale hulpverlening. Het richt zich op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen. Naast de organisatiebeschrijving, de leidraad, zijn protocollen toegevoegd. Deze separaat te hanteren protocollen beschrijven de te nemen stappen die noodzakelijk zijn om het ontstane probleem het hoofd te bieden. De protocollen zijn gebaseerd op de uitgangspunten van de leidraad. De aanvullende informatie biedt ondersteuning aan de inhoud van de leidraad en de protocollen. 1. Bij een ramp is sprake van veel slachtoffers en veel betrokkenen. 2. Bij een kleinschalig incident/zedenzaak zijn er weinig slachtoffers maar veel betrokkenen en is er sprake van veel maatschappelijke onrust. 3. Kind en trauma een opvangprogramma, J. Eland, C. de Roos & R. Kleber, Zwets & Zeitlinger, Lisse We spreken in deze context van maatschappelijke onrust indien er sprake is van negatieve reacties en gevoelens van onveiligheid bij omstanders ten gevolge van een onvoorspelbaar en bedreigend incident in een publieke ruimte. Inleiding 5

6 GGD Het Protocollenpakket is geen aanvulling op bestaande rampenplannen en daarvan afgeleide deelplannen maar een op zichzelf staand werk voor specifieke kleinschalige incidenten/zedenzaken. Andere hulpverlenende instanties Bij de beheersing van het kleinschalig incident/zedenzaak zijn instanties betrokken die geen directe binding hebben met de reguliere hulpverleningsinstanties (politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (GHOR), en openbaar bestuur), denk hierbij aan een directie van een school, bedrijf, vereniging, bewoners en dergelijke. Doel Het doel van het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken is het beschrijven van een gecoördineerd optreden. Hoe in het geval van een kleinschalig incident/zeden zaak dient te worden gehandeld teneinde deze te voorkomen, dan wel te komen tot een doelmatige bestrijding van de gevolgen van het incident, met als resultaat, enerzijds de coördinatie van verschillende hulpverleningsinstanties en anderzijds het reduceren van maatschappelijke onrust, onder andere door afstemming met andere betrokken instanties (politie en justitie). Het kan echter niet uitsluiten dat ten tijde van een kleinschalig incident/zedenzaak onvoorziene zaken om geïmproviseerde en creatieve oplossingen vragen. De leidraad en de daarbij behorende protocollen dienen daarom met flexibiliteit te worden gehanteerd. Doelgroep 1. De direct getroffenen: personen die het incident hebben meegemaakt (aan den lijve hebben ondervonden) en in een (levens) bedreigende situatie hebben verkeerd. 2. De indirect getroffenen: personen die het incident niet zelf hebben meegemaakt maar daar door de relatie met de direct getroffenen mee geconfronteerd worden. Deze groep is omvangrijk te weten: partner, kinderen, familie; vrienden, kennissen, buren; collegae (werk / opleiding); ooggetuigen; hulpverleners, dienstverleners; overigen (bijv. personen bij wie door het incident onverwerkt leed wordt geactiveerd). Doelstelling Het treffen van maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van het incident ter voorkoming van maatschappelijke onrust. Het coördineren van de hulpverlening met behulp van de bij de bestrijding betrokken diensten en organisaties. Het identificeren van personen die dringend psychiatrische hulp behoeven en deze hulp faciliteren. Het bevorderen van het herstel van het psychisch evenwicht van de getroffenen. Het vroegtijdig herkennen van verwerkingsstoornissen bij getroffenen en het bevorderen van een adequate behandeling ervan. Het organiseren van de opvang, de voorlichting en de hulp aan de slachtoffers. Actualisering Het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken wordt ten minste eenmaal per twee jaar, of zoveel vaker als noodzakelijk, geactualiseerd. Ten minste een maal per jaar wordt het adressenoverzicht van alle instanties en bijstandverlenende instanties geactualiseerd. Deze actualisatie geschiedt door de coördinator KIZ van de GGD. Opleiding en training De deelnemers aan het regionaal coördinatieteam dienen te worden opgeleid voor deze specifieke taak. De GGD zal hiervoor initiatieven ondernemen in de vorm van een scholings- en trainingsplan. Jaarlijks zal een training worden georganiseerd, waarbij een protocol als uitgangspunt dient. Leeswijzer Het Protocollenpakket Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken geeft informatie over de aanpak van kleinschalige incidenten/zedenzaken en de wijze waarop de betreffende hulpverleningsdiensten moeten reageren. Het biedt een handreiking bij het oplossen van problemen waarmee kleinschalige incidenten/zedenzaken gepaard gaan. De leidraad bestaat uit een introductie en een werkwijze. In de introductie staat de definitie van een kleinschalig incident/zedenzaak. Hier staat tevens de organisatie beschreven. In de werkwijze staat in algemene zin de werkwijze van het regionaal coördinatieteam beschreven. De bijlagen geven aanvulling op de leidraad en de protocollen. Ze geven aanvullingen op de werkwijze van het regionaal coördinatieteam en bieden formulieren voor de verslaglegging. Daarnaast geven de bijlagen richtlijnen voor communicatie en het organiseren van groepsbijeenkomsten. 6 Inleiding

7 De protocollen hebben betrekking op misdrijven en zedenzaken, maar ook incidenten met dodelijke afloop, incidenten op afstand, brand, milieu-incidenten en infectieziekten. De protocollen zijn gebaseerd op plaatsgevonden bijzondere gebeurtenissen uit de afgelopen jaren. Het laatste gedeelte van het Protocollenpakket bevat aanvullende informatie voor wat er in de leidraad, de bijlage en de protocollen zijn beschreven. Zo zijn er bijvoorbeeld tips en informatie te vinden hoe men om moet gaan met mensen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen. Er is informatie te vinden over religies en culturen, voorbeeldmateriaal et cetera. Inleiding 7

8 GGD 8

9 Leidraad Introductie 1. Definities en fases Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 2. Matrix: Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken 3. Opbouw van de organisatie 4. Taakverdeling en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam 5. Stroomschema Werkwijze 1. Werkwijze regionaal coördinatieteam 2. Stroomschema 3. Communicatie 4. Nazorg en evaluatie 9

10 Introductie 1. Definities en fases Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Definities Een kleinschalig incident is per definitie: Een plotselinge en zeer ingrijpende verstoring van de normale gang van zaken, vaak tengevolge van oorzaken die niet onmiddellijk kunnen worden weggenomen. Deze definitie kan over het algemeen worden gehanteerd voor zaken die binnen een organisatie plaatsvinden, dus min of meer organisatie/omgevinggebonden zijn. In de in dit Protocollenpakket uitgewerkte protocollen is de volgende definitie ook van toepassing: Een situatie waarbij personen een ernstige verstoring van hun evenwicht ervaren tengevolge van een ingrijpende situatie of gebeurtenis waartegen ze geen verweer hebben en die ongewoon sterke emoties losmaakt. 1 Bij de uitwerking van de protocollen wordt gerefereerd onder welke definitie het incident valt. De fases bij een kleinschalig incident In het vakjargon van de hulpverleners worden bij een incident drie fasen gehanteerd, te weten: Fase 1: De chaotische fase Fase 2: De consolidatiefase Fase 3: De nazorgfase Fase 1: De chaotische fase Binnen de chaotische fase zijn altijd elementen van ontkenning, opstartproblemen, een onvolledig beeld van de situatie, communicatieproblemen, gebrek en behoefte aan informatie, onvoldoende bereikbaarheid en afstemming aanwezig. Hoe slechter men is voorbereid (planvorming, deskundigheid, training en oefening) hoe langer het duurt voor dat men grip heeft op de situatie. De aanpak en oplossingen kunnen dan in de sfeer van het niet in de hand hebben blijven bestaan. 2 Fase 2: De consolidatiefase Wanneer de hulpverleners voldoende de ontstane situatie beheersen, een plan van aanpak in werking is gesteld en het probleem is ingekaderd, kan gesproken worden van de consolidatiefase. De metafoor Brand meester is dan van toepassing. Dat wil niet zeggen dat men klaar is met de oplossing van het probleem, maar het probleem is vanaf dat moment beheersbaar. Kenmerk: de hulpverlening komt goed op gang. Fase 3: De nazorg fase De nazorgfase gaat in als het probleem is opgelost maar de gevolgen nog moeten worden weggewerkt. Een sterke begeleiding en/of coördinatie vanuit de hulpverleningsdiensten is nog noodzakelijk. Over het algemeen kan worden gesteld dat de tijdsduur die hiermee is gemoeid vele malen langer is dan de twee eerder genoemde fases. De deelnemende hulpverleningsorganisaties dienen dit in te calculeren. Voorts is dit de fase van emotionele verwerking. De manier waarop de hulpverleningsinstanties zich hebben voorbereid en reageren voor en tijdens het kleinschalig incident is heel bepalend voor de reacties, de verwerking van trauma`s 3 en het herstel van het gewone leven. Conclusie: een goede voorbereiding levert een kortere chaotische fase op. Kenmerken van een kleinschalig incident Het leven en de gezondheid van vele personen worden bedreigd of zijn geschaad. Er is een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties nodig om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 1. Konig, Doordat er van een dramatische gebeurtenis een sterk appel uitgaat om iets te doen, is het risico van een ongecoördineerde, naast elkaar en elkaar soms tegenwerkende acties groot, met name in de verwarring van de eerste dagen. (Wolters, 1999) 3. Traumatische ervaringen maken mensen ziek. Alleen de mate hangt af van de opvang erna. (dr. Kleber, psychotraumatoloog) Leidraad 11

11 GGD De oorzaak is meestal monocausaal en duidelijk aanwijsbaar. Het gaat (meestal) om een serie gebeurtenissen. De oorsprong is diffuus en kent vaak meerdere factoren. Onduidelijk is wat er gedaan moet worden. Onduidelijk is wie wat moet gaan doen. Bij de oplossing zijn belangentegenstellingen en daaruit voortvloeiende conflictsituaties niet ondenkbaar. Voor alle kleinschalige incidenten geldt De besluitvorming voltrekt zich in een coördinatieteam met veel actoren. Beslissingen moeten onder tijdsdruk worden genomen. Er is sprake van onzekerheid; ad hoc besluitvorming en improvisatie zijn nodig. Er bestaat een neiging tot centralisatie van de besluitvorming. Er is sprake van grote publicitaire druk. Democratische controle van de besluitvorming vindt in de regel achteraf plaats. 12 Leidraad

12 2. Matrix: Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (protocollen en hulpverlenende diensten) Deze matrix bevat een opsomming van de protocollen waar deze leidraad zich op richt en welke diensten/organisaties in eerste instantie worden betrokken bij een kleinschalig incident of zedenzaak. De protocollen worden verder in dit Protocollenpakket uitgewerkt. Deze protocollen kunnen separaat van de leidraad worden gehanteerd. Diensten Protocollen Gewelds delicten Zeden delicten Incidenten met dodelijke afloop Incidenten op afstand Brand GGD (coördinator KIZ) x x x x x GGZ Jeugd en volwassenen (coördinatieteam) x x x x x Maatschappelijk werk (coördinatieteam) x x x x x Slachtofferhulp (coördinatieteam) x x x x x Bureau Jeugdzorg (coördinatieteam) x x x x x Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (coördinatieteam) x x x Politie/OM (coördinatieteam) x x x x x Brandweer x x Gemeente/OOV (coördinatieteam) x x x x x Overheidsvoorlichter/Politie x x x x x Coördinator Lokaal Zorgnetwerk (coördinatieteam) x x x x x Instelling/Bedrijf x x x x Leidraad 13

13 GGD 3. Opbouw van de organisatie De organisatie omvat Regionaal coördinatieteam Uitvoeringsteam (professionals uit de regio waar het kleinschalig incident/zedenzaak zich afspeelt) Het coördinatieteam Het coördinatieteam heeft de directe leiding over de bestrijding van het kleinschalig incident/zedenzaak en bestaat uit vertegenwoordigers van: GGD, coördinator Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugd en Volwassenen Politie Algemeen Maatschappelijk Werk Bureau Jeugdzorg Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Slachtofferhulp Nederland Gemeente, Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid De coördinator KIZ van het coördinatieteam komt voort uit de GGD. Het coördinatieteam kan worden aangevuld met functionarissen van hulpverleningsdiensten die een directe betrokkenheid hebben bij de bestrijding van het kleinschalig incident/zedenzaak. (zie matrix) Relevante professionals Het coördinatieteam kan worden versterkt met interne en/of externe professionals, een en ander is afhankelijk van het protocol of ter plaatse ontstane situaties. Deze professionals zijn korte tijd verbonden aan het coördinatieteam. 14 Leidraad

14 Organigram Leidraad 15

15 GGD 4. Taakverdeling en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam De taken en bevoegdheden van het regionaal coördinatieteam zijn gekoppeld aan de te volgen procedures. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbare verbindingsmiddelen en hulpmiddelen voor het team. Algemene taken van het regionaal coördinatieteam Treffen van maatregelen om het hoofd te kunnen bieden aan een kleinschalig incident/zedenzaak waarbij sprake is van een ernstige verstoring van de algemene veiligheid en het leven of de gezondheid van personen wordt bedreigd. Coördineren en afstemmen van de hulpverlening van de betrokken uitvoerende organisaties en eventuele andere overheidsdiensten en -instanties om op die manier de oorzaak van het kleinschalig incident/zedenzaak zo adequaat mogelijk te bestrijden. Zorgdragen dat na de beëindiging van het kleinschalig incident/zedenzaak het normale proces zo spoedig mogelijk wordt gecontinueerd. Specifieke taken regionaal coördinatieteam Strategie bepalen (ofwel: protocol toepassen) Beleidsmatige coördinatie Besluitvorming Leiding en controle / overall rapportage Bevoegdheden regionaal coördinatieteam Vanwege de posities van de leden van het coördinatieteam dienen de maatregelen/beslissingen door de overige medewerkers van de deelnemende organisaties te worden erkend. Analyseren van binnengekomen berichten. Inspelen op beeldvorming bij publieksgroepen en bestrijding van geruchten. Coördineren van berichtgeving over de ontstane crisissituatie. Openen van gratis informatienummer. Informatie verschaffen d.m.v. situatierapporten over het verloop van het kleinschalig incident/zedenzaak. De daarbij behorende plannen, protocollen en procedures van kracht laten worden. Intern en extern overleg (laten) plegen over aanpak en inzet van externe hulpverlenende instanties. Nemen van preventieve maatregelen ter voorkoming van soortgelijke incidenten in de toekomst. 16 Leidraad

16 5. Stroomschema Stappen Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken Leidraad 17

17 GGD 18

18 Werkwijze Hieronder staat de werkwijze van het regionaal coördinatieteam beschreven. In bijlage I staat aanvullende informatie over het functioneren van het team. In bijlage II zijn de formulieren te vinden die nodig zijn voor verslaglegging. 1. Werkwijze regionaal coördinatieteam De activiteiten van het coördinatieteam en het uitvoeringsteam moeten goed op elkaar aansluiten. Dit kan alleen als de informatievoorziening tussen het coördinatieteam en leden die de activiteiten uitvoeren adequaat en actueel is. Prioriteiten in de aanpak van uitvoering De veiligheid van de getroffenen, familie, omstanders, en personeelsleden. De begeleiding en opvang van slachtoffers en familieleden. Het elimineren van het kleinschalig incident of zedenzaak. Het herstel van de normale situatie. Voorkomen dan wel dempen van maatschappelijke onrust. De informatie van en communicatie naar de interne en externe doelgroepen. Verslaglegging van het regionaal coördinatieteam De coördinator Kleinschalige Incidenten en Zedenzaken (KIZ) is verantwoordelijk voor de verslaglegging. De coördinator maakt gebruik van het coördinatieteamverslag. Deze verslagen worden vervolgens in het logboek opgenomen. Het logboek wordt door de coördinator KIZ bijgehouden. Op de logboekbladen worden alle ontwikkelingen, verslagen, notities, etc. die betrekking hebben op het kleinschalig incident/zedenzaak in chronologische volgorde beschreven. In de logboekbundel worden alle logboekbladen en alle originelen van in- en uitkomende berichten gebundeld. De individuele leden van het coördinatieteam maken voor hun eigen activiteiten gebruik van een werkblad. Deze werkbladen worden na afhandeling opgenomen in het logboek. Verslaglegging uitvoeringsteam Voor het vastleggen van het plan van aanpak die verstrekt wordt uit het coördinatieteam en de verslaglegging van de voortgang van het plan van aanpak, wordt gebruik gemaakt van een Uitvoeringsverslag. De individuele leden die het plan van aanpak uitvoeren, kunnen, net als het coördinatieteam, gebruikmaken van werkbladen. Overige verslaglegging Naast de bovengenoemde formulieren wordt ook gebruik gemaakt van: Telefoonnotitie Presentielijst Samenvatting verslaglegging Coördinatieteam Coördinatieteamverslag Telefoonnotitie Werkbladen Presentielijst Evaluatieformulier Logboek/logboekbundel Uitvoeringsteam Uitvoeringverslag Werkbladen Telefoonnotitie Presentielijst Evaluatieformulier Leidraad 19

19 GGD 2. Stroomschema Stappenplan taakstelling regionaal coördinatieteam 20 Leidraad

20 3. Communicatie Hieronder staan algemene richtlijnen beschreven met betrekking tot de communicatie bij kleinschalige incidenten en zedenzaken. Richtlijnen voor het schrijven van een persbericht en richtlijnen voor mondelinge interviews zijn te vinden in bijlage III. Richtlijnen De berichtgeving naar de media vindt plaats via de overheidsvoorlichter of politievoorlichter (in sommige protocollen een persvoorlichter van het openbaar ministerie). De berichtgeving naar de interne organisaties wordt in overleg met de desbetreffende voorlichters van de betrokken instellingen geregeld. De overheidsvoorlichter of de voorlichter politie/om onderhoudt de externe contacten en stelt persberichten in concept op. Hij stemt deze berichten af met het coördinatieteam en draagt daarna zorg voor verspreiding door middel van bulletins of persbijeenkomsten. Berichten naar de media dienen op waarheid te berusten; dit om te voorkomen, dat de media zelf berichten samenstellen die later moeten worden tegengesproken of schade kunnen toebrengen aan een (opsporings)onderzoek. Communicatiebeleid bij slachtoffers De namen van slachtoffers mogen nooit worden vrijgegeven voordat de familie op de hoogte is gebracht. De coördinator van het coördinatieteam doet, indien nodig, de noodzakelijke mededelingen. Telefoontjes van familieleden die informeren naar personen (of ze ongedeerd zijn of slachtoffer zijn geworden), moeten worden doorverbonden naar het aangewezen lid van het coördinatieteam. Dit om geruchten en speculaties te voorkomen. Leidraad 21

21 GGD 4. Nazorg en evaluatie Het incident heeft nazorg en evaluatie nodig om de naijleffecten zo beperkt mogelijk te houden. Hieronder staan de algemene richtlijnen beschreven om de effecten (deels) te kunnen sturen. In de protocollen kunnen specifieke zaken zijn toegevoegd. De organisatie en persoonsgebonden onderwerpen zijn onderwerpen van evaluatie. De resultaten worden schriftelijk vastgelegd en aangeboden aan de directies van de bij de inzet betrokken diensten en de Regionaal Geneeskundig Functionaris. Evaluatie organisatie Bij de evaluatie dient in ieder geval aandacht te worden besteed aan: De interne alarmering en inzet van de hulpverleners. De werkwijze van het regionaal coördinatieteam en uitvoeringsteam. De toegevoegde waarde van het plan van aanpak. De besluitvorming en communicatie. De uitvoering, controle en bijstelling. De inhoud van de hulpverlening en de wijze waarop de hulp geboden is. De noodzakelijke vervolgwerkzaamheden. De verstrekte en nog te verstrekken informatie. De samenwerking met de andere diensten en instellingen. De rapportages en tussentijdse evaluaties. De gehouden voorlichtingsbijeenkomsten. Het preventieprogramma. Het nazorgprogramma. De direct noodzakelijke aanpassingen aan de leidraad en het gefunctioneerde protocol. De financiële gevolgen van de gebeurtenis. De te verwachten kosten in de nazorgfase. Evaluatie taakuitvoering Hoe werkten de communicatielijnen? Werd iedereen op tijd bereikt? Hoe verliep de informatie-overdracht? Werd er voldoende informatie gegeven? Zo nee: wat ontbrak en waar moest dat vandaan komen? Werd er teveel/onnodige informatie gegeven? Zo ja: wat was overbodig en van wie kwam die informatie? Hoe verliep de samenwerking binnen het team? Wat ging er mis en waardoor, wie was daarbij betrokken? Hoe verliep de samenwerking met de leidinggevende? Hoe verliep de samenwerking met de andere organisaties? Hoe verliep de overdracht van de nazorg? Waren de benodigde materialen aanwezig? Evaluatie opvang en begeleiding hulpverleners Hoe verliep de opvang van de hulpverleners? Hoe was de ondersteuning van de leiding? Hoe was de onderlinge ondersteuning? Hoe was de opvang op de werkplek, was er bijvoorbeeld ruimte voor compensatie van overuren? Onderzoek naar tevredenheid over en effecten van de geboden hulp Wat wordt gebruikt als nulmeting? Zijn er vragenlijsten om tevredenheid te meten? Wie voert de nulmeting uit? Wat is de status van de rapportage? Richtlijnen communicatie in de nazorg Ligt bij de overheidsvoorlichter of de voorlichter van de politie/om. 22 Leidraad

22 Bijlagen I: Regionaal coördinatieteam 1. Besluitvormingsprocedure 2. Doen en laten bij besluitvorming 3. Doen en laten bij communicatie 4. Kringloop in het besluitvormingsproces 5. Schema: informatieverwerking binnen het regionaal coördinatieteam II: Verslaglegging 1. Logboek 2. Werkblad 3. Telefoonnotitie 4. Situatierapport 5. Coördinatieteamverslag 6. Uitvoeringsteamverslag 7. Presentielijst III: Communicatie 1. Richtlijnen voor de voorlichter 2. Richtlijnen mondeling interview 3. Richtlijnen voor een persbericht IV: Groepsbijeenkomsten 1. Tips voor organiseren van groepsbijeenkomsten 2. Checklist coördinatieteambijeenkomsten V: Namen en nummers van participerende instellingen VI: Privacy-instructie voor deelnemers Regionaal Coördinatieteam 23

23 Bijlage I: Functioneren regionaal coördinatieteam 1. Besluitvormingsprocedure Binnen het proces van de beheersing van een crisis bij een kleinschalig incident/zedenzaak is de beeldvorming over de gebeurtenis van essentieel belang. Wanneer deze helder is kan een oordeel over de situatie worden gevormd. Hierna wordt een besluit genomen dat wordt vertaald in een plan van aanpak. Hieronder wordt een methode van crisisbesluitvorming aangereikt die kan worden gevolgd om de drie hoofdfasen Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming uit te voeren. Definitie crisisbesluitvormingsproces Het crisisbesluitvormingsproces is het proces vanaf het moment van een ontvangen melding tot het besluit ten aanzien van de uitvoering van de aanpak van de crisis, waarbij het protocol richtinggevend is. Doel beoordeling van de toestand (BVT) Het doen van logisch en ordelijk onderzoek van alle factoren die van invloed zijn op de aanpak van de crisissituatie, om op die manier tot een beslissing te komen over de meest geschikte wijze van aanpak. Werkwijze Een consequente toepassing van de crisisbesluitvormingsprocedure zorgt voor het tijdig tot een goed besluit komen, doordat: een logische denkwijze wordt gevolgd; geen factoren van invloed worden vergeten; de beschikbare tijd wordt uitgebuit; de leiding, coördinatie, de voorbereiding en de uitvoering is gegarandeerd; het een continu proces is tijdens het verloop van de crisis. Toepassing Beschikbare tijd en de zwaarte van de melding bepalen de toepassing van het BVT- proces. Na de analyse van de melding moet bewust worden gekozen hoe de BVT- procedure wordt toegepast. Uitwerking De beoordeling van de toestand geschiedt aan de hand van: a. De melding, informatieverstrekking en - verkrijging Analyseer de melding (denk aan de tijdsfactoren). Verificatie van de melding. Geef richtlijnen/waarschuwingsopdrachten aan de deelnemende organisaties. b. Locatie en omgeving Feiten, veronderstellingen, conclusies en zwaartepunten. Verificatie van de gegevens. c. Voorval Feiten, veronderstellingen en conclusies. Verificatie van de gegevens. Maak onderscheid tussen wat werkelijk heeft plaatsgevonden en wat (nog) niet vast staat, maar waarschijnlijk lijkt. d. Eigen middelen en mogelijkheden Feiten, veronderstellingen en conclusies. Wat kan de organisatie zelf doen. e. Best mogelijke wijze van optreden Aan de hand van de inventarisatie en analyse de voor- en nadelen afwegen. Een aantal alternatieven opstellen van de best mogelijke wijze van aanpak. Dit samenstellen in een matrix. Deze alternatieven toetsen aan de hand van de criteria: Tijd, geld, publicatie (negatief/positief). Toestand slachtoffers, hulpverleningsmethoden. Schade, herstel, nazorg. Bijlage I 25

24 GGD f. Voorlopig plan Op basis van de BVT en informatie ontstaat een voorlopig plan. Gevolgd door wie, wat, waar, wanneer en hoe en welke actie of uitvoering. g. Neem besluit h. Geef opdracht Op basis van wie, wat, waar, wanneer en hoe. Laat op passende momenten terugrapporteren. i. Geef leiding Controleer de uitvoering en de rapportage. Stel zonodig het besluit bij. j. Wijziging situatie Tijdens de uitvoering zal iedere wijziging een nieuwe beoordeling van de toestand vragen of zal de al gemaakte BVT op enkele punten moeten worden bijgesteld. Beginselen Houdt de melding steeds voor ogen. Beoordeel de toestand voortdurend (deze verandert steeds). Houd hogere en lagere instanties voortdurend op de hoogte van de situatie. Tijdige waarschuwingsopdrachten bespoedigen de uitvoering. Mondelinge opdrachten verdienen de voorkeur boven schriftelijke, maar de ontvanger dient deze wel te herhalen om misverstaan en misverstanden te voorkomen. Geef zoveel mogelijk partiële opdrachten. 26 Bijlage I

Op het ergste voorbereid

Op het ergste voorbereid Op het ergste voorbereid Handreiking Crisismanagement Voorwoord Tijdens de Cospa-bijeenkomst Verantwoorde internationale Stages: Waar Liggen de Grenzen op 10 juni 1999 werd in één van de discussiegroepen

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

ALS EEN RAMP DE SCHOOL TREFT Omgaan met calamiteiten in het onderwijs. Ine Spee Machiel van de Laar. Vierde herziene druk

ALS EEN RAMP DE SCHOOL TREFT Omgaan met calamiteiten in het onderwijs. Ine Spee Machiel van de Laar. Vierde herziene druk ALS EEN RAMP DE SCHOOL TREFT Omgaan met calamiteiten in het onderwijs Ine Spee Machiel van de Laar Vierde herziene druk Calamiteitenteam KPC Groep Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met calamiteiten,

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010. 1.1 Inleiding

Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010. 1.1 Inleiding Crisiscommunicatieplan Waterschap Rivierenland Kirsten Jeurink, juni 2010 1.1 Inleiding Waterschap Rivierenland is goed voorbereid op een calamiteit. Het calamiteitenplan beschrijft hoe in een dergelijke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Communicatieplan Overstromingen Flevoland

Communicatieplan Overstromingen Flevoland Communicatieplan Overstromingen Flevoland Versie 3.0, d.d. 22 oktober 2008 Pagina 1 van 54 Colofon Dit document is tot stand gebracht door de Regionale Werkgroep Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Handreiking Security Management. www.vrom.nl

Handreiking Security Management. www.vrom.nl Handreiking Security Management www.vrom.nl Handreiking Security Management Den Haag, juni 2008 02 03 Inhoudsopgave Voorwoord 05 Leeswijzer 07 Stappenplan 07 1. Inleiding Security Managementsysteem 09

Nadere informatie

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel

Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Richtlijnen bij ongevallen met eigen personeel Regionale Brandweer Groningen Colofon Uitgave: Regionale Brandweer Groningen Vastgesteld: College Commandanten

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse

Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse Dossier Incidenten- en ongevalsonderzoek en -analyse Auteurs: Nico van Roden (veiligheidskundige) Clusterleden: Max Vermeij (arbeids- en organisatiedeskundige) Wim van Alphen (arbeidshygiënist) Jaap Maas

Nadere informatie

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst.

Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Teamwork, een kwestie van selectie? Een onderzoek naar de selectie van (potentiële) Officieren van Dienst. Ino Kouwenhoven Master of Crisis and Disastermanagement 2004 Teamwork, een kwestie van selectie?

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie