H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n"

Transcriptie

1 H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n

2 De uitspraak Het kan maar één keer goed is authentiek opgetekend uit de mond van een medewerker van een begraafplaats ergens in den lande. Hij zei dit nadat hij op eigen initiatief een deel van zijn vrije weekeinde had besteed aan het perfecte verloop van een begrafenis, geheel volgens de wens van de nabestaanden. De uitspraak slaat ook op de dienstverlening die de gemeente Assen wil bieden, de zorgvuldigheid van het beleid voor de begraafplaatsen dat de gemeente wil voeren en de uitvoering daarvan.

3 B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n G e m e e n t e A s s e n, V a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n A s s e n i n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r

4 I n h o u d s o p g a v e

5 Inhoudsopgave Leeswijzer De hoofdlijnen Kader voor beleid en uitvoering Beleid en uitvoering: het antwoord op de opgave Vertrekpunten voor beleid De bewoner Wet- en regelgeving De gemeentelijke begraafplaatsen Financiën De stand van zaken Uitvoering van het beleid Ruimtelijke, cultuurhistorische en 21 ecologische kwaliteit Beheer en kwaliteit De capaciteit om te begraven Ontwikkelingen Grenzen aan de capaciteit Ruimen van graven: een oplossing? Samenwerking Beleid 6.1 Van beleid tot uitvoering Naar een nieuwe verordening Verbetering van inrichting en beheer Capaciteit, ook in de toekomst zeker Samenwerking Rouwcentrum Crematorium De Boskamp Uitvoering 36

6 L e e s w i j z e r

7 Leeswijzer Voor u ligt de nota over het beleid dat de gemeente Assen wil voeren voor haar begraafplaatsen. De nota is als volgt opgebouwd. De belangrijkste vraagstukken waarvoor de gemeente zich ziet gesteld worden samengevat in hoofdstuk 1. De grote lijnen van het beleid dat een antwoord geeft op deze vraagstukken staan eveneens in dit hoofdstuk. De nota begint in hoofdstuk 2 met een algemene beschouwing over de gedachten die een bewoner van Assen kan hebben over diens uitvaart. Uit die beschouwing volgen eisen voor de kwaliteit van het begraven. Vervolgens gaat de nota in op het wettelijk kader: waarin moet de gemeente tenminste voorzien. Het hoofdstuk sluit af met het noemen van de belangrijkste financiële randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 gaat specifiek in op het begraven in de gemeente Assen. Het beschrijft de belangrijkste knelpunten in het huidige beheer en de kwaliteiten van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Hoofdstuk 4 gaat in op de capaciteit voor de middellange en lange termijn die de gemeente tot haar beschikking heeft. Oplossingen voor tekorten komen eveneens aan de orde. De gemeente heeft een visie op de samenwerking met derden voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen (hoofdstuk 5). De nota besluit met het beleid dat de gemeente de komende jaren wil voeren. Omdat dit beleid niet in een keer kan worden gerealiseerd is een uitvoeringsparagraaf toegevoegd (hoofdstuk6).

8 1.0 De hoofdlijnen

9 1.1 Kader voor beleid en uitvoering Deze nota beschrijft de kaders voor het beleid dat Assen wil voeren voor het begraven op de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Het beleid voor begraafplaatsen strekt ver in de tijd: de uitspraken die nu worden gedaan over rechten op een graf werken nog een halve eeuw door. Zo lang oefenen rechthebbenden hun rechten op een graf immers uit. Ook het verleden werkt door. De opvattingen van vroegere gemeentebesturen, bewoners en ontwerpers over het begraven hebben geleid tot drie gemeentelijke begraafplaatsen van grote kwaliteit. Zij hebben een bijzondere betekenis voor de gemeente Assen en daarbuiten. De wijze waarop een samenleving omgaat met haar overledenen kan door de tijden heen worden gezien als een maat voor die samenleving. Een veranderende samenleving stelt eigentijdse eisen aan het begraven. Individuele wensen moeten zoveel mogelijk worden verenigd met de collectieve betekenis van een begraafplaats. Dat betekent dat soms lastige keuzen en afwegingen voorliggen. Het beleid dat de gemeente voorstaat dient verschillende doelen: het zorgen voor kwalitatief goed begraven op de korte en lange termijn; het waarborgen van de begraafcapaciteit in de toekomst binnen de gemeente; het bieden van kwalitatief goede begraafplaatsen, waar kostendekkend wordt begraven; het op peil houden van de bijdrage die de begraafplaatsen leveren aan de groene kwaliteiten van Assen en aan de openbare ruimte. De gemeente Assen beoogt met deze nota heldere kaders te bieden voor de verdere uitwerking van dit beleid in het toekomstig beheer en afgeleide regelgeving. Waar nodig biedt de nota zicht op die uitwerking. 1.2 Beleid en uitvoering: het antwoord op de opgave Het beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen is het kader voor de uitvoering van het beheer op lange en korte termijn. Met het beleid maakt de gemeente duidelijk welke koers zij vaart. Dit beleid is niet in een keer te realiseren. Daarom besteedt de nota expliciet aandacht aan de uitvoering van dit beleid in de komende jaren. De gemeente stelt een nieuwe verordening op waarmee zij aansluit op de wettelijke taken. In ieder geval regelt de nieuwe verordening: de duur van de initiële grafrust en de duur van de verlengingen; het bijzetten van meerdere personen in een graf; de onderhoudsplicht van grafmonumenten en de betekenis van het eigendom. Ook praktische uitvoeringsopgaven krijgen een plaats in de verordening. Deze verordening is afhankelijk van de snelheid waarmee de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging worden vastgesteld. De behoefte aan individuele, meer eigentijdse uitingen rond grafmonumenten krijgt een uitwerking in nieuwe regels voor grafmonumenten. De gemeentelijke begraafplaatsen hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische betekenis en zijn onderdeel van de openbare ruimte. De gemeente formuleert uitgangspunten voor het beheer dat recht doet aan deze betekenis. Verbetering van het dagelijks beheer komt ondermeer tot stand door sluitingstijden voor de begraafplaatsen in te voeren. Assen zal op begraafplaats De Boskamp urnenmuren bouwen als extra mogelijkheid voor de asbestemming. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar een mogelijkheid het verstrooien van as buiten de begraafplaats te doen plaatsvinden. De bestemming en inrichting van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats is de komende jaren onderwerp van nadere studie. De vele aanwezige ecologische en cultuurhistorische waarden maken het niet mogelijke deze uitspraken reeds nu te doen.

10 Assen wil de sterk toenemende vraag naar begraafcapaciteit in de toekomst waarborgen door een beheer dat zich er op richt graven te ruimen. Dit ruimen vindt pas plaats nadat rechthebbenden hun rechten opgeven. Het invoeren van een dergelijk beheer gebeurt niet van de ene dag op de andere. De komende jaren benut de gemeente om dit beheer zorgvuldig uit te werken. Voorts wil de gemeente recht doen aan haar vroegere bewoners bij de inrichting van de verzamelvelden. Assen staat open voor samenwerking met de eigenaar van Rouwcentrum crematorium De Boskamp als het gaat om verbetering van de dienstverlening aan haar bewoners. Uitgangspunten voor die samenwerking zijn ondermeer de kwaliteit van de dienstverlening, de algemene betekenis van de begraafplaatsen voor de samenleving en het kostenniveau. Het gesprek over mogelijke samenwerking wil de gemeente ook voeren met bewoners en andere afnemers van diensten. Belangrijk onderdeel voor de uitvoering van het beleid wordt de voorlichting. Assen stuurt erop dat haar bewoners reeds bij leven goed geïnformeerd zijn over het begraven in de gemeente. Uitgangspunt is dat niemand achteraf voor verrassingen komt te staan. 10

11 11

12 2.0 Vertrekpunten voor beleid 12

13 2.1 De bewoner Veelal begint het denken van een bewoner van Assen over diens uitvaart bij zijn of haar leven. Men kiest tussen begrafenis of crematie, de locatie van de uitvaart, zo mogelijk een begraafplaats of graf dan wel de bestemming van de as. Ook het grafmonument kan in de overwegingen zijn betrokken. Soms wordt de keuze bepaald door gebruiken in de familie, de mogelijkheid tot bijzetting in een bestaand graf of de vorm van lijkbezorging van een eerder overleden naaste. Als men vóór het overlijden een bewuste keuze maakt, zal men in het algemeen behoefte hebben aan informatie over mogelijkheden en kosten van het bijzetten. Uit gesprekken met belangenvertegenwoordigers blijkt dat bewoners behoefte hebben aan één loket voor voorlichting over het begraven in Assen. Het organiseren van een uitvaart ligt in veel gevallen in handen van een uitvaartondernemer. Gewoonlijk regelt deze alle noodzakelijke formaliteiten in de dagen na het overlijden. Dit behelst ook het regelen van het graf. Bij de keuze van het graf en het grafmonument zullen de bewoner voor diens overlijden en later diens nabestaanden maximale keuzevrijheid willen hebben. Tegelijkertijd zal men het naastliggende graf niet als hinderlijk of storend willen ervaren. Men verwacht een zekere uitstraling en rust van een begraafplaats. Na de begrafenis houdt de dienstverlening niet op. Nabestaanden verwachten een goed beheerde én toegankelijke begraafplaats. Ook verwachten nabestaanden een goede administratieve afhandeling. Het verlengen van grafrechten mag niet tot onaangename verrassingen leiden. Bezoekers moeten er een aangenaam ogende plaats voor overdenking en herinnering kunnen vinden. Uit deze schets komen de volgende betrokkenen naar voren: de bewoner vóór diens overlijden (en zijn verwanten); de houder van de begraafplaats (wettelijke term voor eigenaar); de beheerder van de begraafplaats (dit kan de houder zijn, maar ook een derde); de nabestaanden van de overledene; de uitvaartondernemer. In de praktijk blijkt dat er niet altijd mogelijk is wat men zich bij leven voorstelde. Vaak komt dit omdat de bewoner of zijn verwanten zich onvoldoende realiseren hoe complex begraven of cremeren zijn. De bewoner zal in de praktijk vrijwel altijd te maken hebben met twee loketten: de houder/beheerder van de begraafplaats en de uitvaartondernemer. Duidelijk is dat de informatie die deze loketten verstrekken over de mogelijkheden én voorwaarden voor het begraven of de asbestemming eenduidig moet zijn. Er mag geen ruimte voor interpretatie overblijven. Dit geldt óók als de houder het beheer overlaat aan een derde. De houder van de begraafplaats stelt uiteindelijk de eisen aan de kwaliteit van de verstrekte informatie, hij heeft immers de eindverantwoordelijkheid. Samengevat, de bewoner mag de volgende kwaliteit verwachten: helder beleid zonder ruimte voor onaangename verrassingen; professionele uitvoering van dat beleid; keuzevrijheid van graf en grafmonument in redelijkheid; passende omgeving voor overdenking en herinnering; duidelijk financieel kader; adequate voorlichting. 13

14 Wet- en regelgeving Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen het bestaande juridisch kader dat van toepassing is op het begraven en begraafplaatsen. Wet op de lijkbezorging 1991 De Wet op de lijkbezorging stelt dat iedere gemeente haar bewoners ruimte moet bieden voor het begraven van overledenen. Aan dit begraven stelt de wet vervolgens nadere eisen. Voorts vereist de wet dat gemeenten afgescheiden ruimten op een begraafplaats ter beschikking stellen voor kerkgenootschappen die daarom verzoeken. Zo kunnen geloofsgenoten in elkaars nabijheid worden begraven. Met de wet hangt het Besluit op de lijkbezorging samen. De wet doet voorts een aantal uitspraken over graven. De wet hanteert de volgende begrippen: graven met uitsluitend recht. Deze zijn in het maatschappelijk verkeer ook wel bekend als familiegraven. Deze laatste term is echter misleidend: de term suggereert dat een familie een graf op een algemene begraafplaats kan bezitten. Dat is niet zo: de houder van de begraafplaats is ten alle tijde eigenaar van het graf. Nabestaanden Het begraven of cremeren van een overledene is ingebed in een zorgvuldig opgesteld wettelijk kader. Dat kader is neergelegd in de Wet op de lijkbezorging 1991 en het Besluit op de lijkbezorging De wet is in 1998/1999 geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een wijzigingswet die thans in tweede termijn in behandeling is bij de Tweede Kamer (behandeling in eerste termijn oktober 2006). De wijzigingswet heeft vooral tot doel de wet verder aan te passen aan de tijd. Voorts hebben de wijzigingen betrekking op het regelen van een aantal bevoegdheden rond het begraven en cremeren. Met de wet wordt ook het Besluit op de lijkbezorging 1997 aangepast. kunnen door betaling van grafrechten bepaalde rechten uitoefenen. De houder van de begraafplaats bepaalt welke rechten dat zijn. Deze rechten zijn alleen in familielijn op nabestaanden over te schrijven. De eerste termijn voor deze rechten bedraagt 20 jaar. Daarna is verlenging mogelijk. De houder van de begraafplaats kan de duur van die verlenging beperken. De wetswijziging definieert het begrip rechthebbende op een graf in engere zin dan tot nog toe gebruikelijk: de rechthebbende is diegene die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis algemene graven. Op algemene graven kan een nabestaande geen rechten uitoefenen. Deze berusten bij de houder van de begraafplaats. Een algemeen graf kent een minimale grafrust van 10 jaar tot slot staat de wet onder zeer stringente voorwaarden een graf op eigen grond toe. Een analyse van de wet en het bijbehorende besluit laat zien dat Assen haar overledenen begraaft binnen het huidige wettelijk kader. Binnen de wet heeft de gemeente een zekere beleidsruimte. Het huidige beleid past hoogstwaarschijnlijk ook binnen de kaders van de wijzigingswet die thans voor ligt met een belangrijke uitzondering: Assen heeft in het verleden het begrip rechthebbende altijd ruimer geïnterpreteerd dan de nieuwe wet toestaat. Bodem- en grondwaterbeheer Daarnaast is er milieuwetgeving die betrekking heeft op het verstrooien van as van gecremeerde overledenen. Afhankelijk van de intensiteit van verstrooiing is de houder van een verstrooiingsplaats verplicht eens per 10 jaar of eens per 25 jaar een bodemonderzoek uit te voeren. Bij overschrijding van normwaarden is de houder gehouden over te gaan tot bodemsanering. Monumentenwet Enkele gebouwen en verschillende grafmonumenten zijn aangewezen als Rijksmonument. Gemeentelijke verordeningen Assen kent de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen ( in werking getreden in 2001). Uit een casestudie blijkt dat deze verordening onvoldoende houvast biedt voor de uitvoering van het beleid en het beheer van de begraafplaatsen. De dagelijkse praktijk is deels gebaseerd op niet vastgelegd beleid. Interne instructies en werkprocessen zijn niet

15 altijd even helder vastgelegd of ontbreken. Daarnaast zijn er voor de verschillende begraafplaatsen Verordeningen lijkbezorgingsrechten. Tot slot is er het besluit Regels Grafbedekkingen. Ruimtelijk beleid De gemeentelijke begraafplaatsen zijn onderdeel van de Groenstructuurvisie 2006, waar zij zijn aangeduid als uit van groene gebieden en groene randen. De Groenstructuurvisie doet uitspraken over het gewenste beheer op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats. De begraafplaatsen zijn niet expliciet opgenomen in het beleid voor de kwaliteit van de openbare ruimte (De Novelle, 2005). Het is zonder meer duidelijk dat de begraafplaatsen een belangrijk onderdeel uitmaken van die openbare ruimte. Het uitgangspunt van de ontwerpfilosofie respect voor historie en traditie is zeker op de begraafplaatsen van toepassing. Zuiderbegraafplaats en de Noorderbegraafplaats worden in de praktijk alleen gebruikt voor bijzettingen in bestaande graven. De beschikbare capaciteit aan nieuwe graven op De Boskamp omvat nog ongeveer 1000 graven op recent aangelegde velden. Die voorraad slinkt jaarlijks met meer dan 100 graven. Door uitbreiding met nieuwe velden binnen de bestaande begrenzingen kunnen daaraan mogelijk nog maximaal 1600 graven worden toegevoegd. Die capaciteit komt alleen ter beschikking als het ruimtegebruik op de Boskamp ongewijzigd blijft. De mogelijkheid urnen bij te zetten loopt ook tegen grenzen aan. 2.3 De gemeentelijke begraafplaatsen Assen heeft vier begraafplaatsen, drie gemeentelijke en een Israëlische begraafplaats. De drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn: de Noorderbegraafplaats; de Zuiderbegraafplaats; begraafplaats De Boskamp. Over de Ischraëlische begraafplaats hebben de gemeente en de Joodse gemeenschap aparte afspraken. Deze begraafplaats valt dan ook buiten de orde van deze beleidsnota. Op dit moment begraaft Assen haar overledenen in nieuwe graven op begraafplaats De Boskamp. Ook bijzettingen in bestaande graven zijn mogelijk. Op De Boskamp zijn naast graven ook urnengraven en een columbarium te vinden. Het columbarium is eigendom van de gemeente maar in gebruik bij het particuliere crematorium. Voorts wordt de as van gecremeerden verstrooid op begraafplaats De Boskamp. De Locatiekaart gemeentelijke begraafp laatsen 15

16 In de directe nabijheid van begraafplaats is Boskamp ligt het crematorium annex rouwcentrum van Stichting Rouwcentrum De Boskamp. Deze stichting is sinds kort aangesloten bij de Facultatieve Groep, een internationaal opererende organisatie op het gebied van cremeren, begraven, technieken en verzekeringen. Hoewel de gemeente geen eigen verantwoordelijkheid heeft bij crematies is er sprake van een zekere verweving van het crematorium met de begraafplaats. Daarom besteedt deze nota aandacht aan die verweving. 2.4 Financiën Assen beheert haar begraafplaatsen kostendekkend. Het financiële beheer van de drie begraafplaatsen levert een sluitende jaarlijkse beheersbegroting op. De kosten van het beheer van de drie begraafplaatsen worden opgebracht door de grafrechten van de uitgegeven graven. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat begraafplaats De Boskamp door de actieve status meer inkomsten oplevert dan het beheer kost. Voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats is dat andersom. De mogelijkheid die in het verleden werd geboden om op deze begraafplaatsen de grafrechten af te kopen, is daar mede debet aan. Die inkomsten zijn nooit specifiek gereserveerd voor het beheer van de begraafplaatsen. Een en ander betekent dat het beheer van de drie begraafplaatsen financieel is verweven. Assen is landelijk gezien een middenmoter als het om de kosten van individuele graven en het verlengen van grafrechten gaat. Het beleid van de gemeente is erop gericht de ontwikkeling van die kosten gelijke tred te laten houden met de algemene ontwikkeling van het loon- en prijspeil. Binnen de beheerbegroting is weinig tot geen ruimte gereserveerd voor extra investeringen in de kwaliteit van de begraafplaatsen. Begraafplaatsen in de gemeente Assen Noorderbegraafplaats In gebruik name: 3 januari 1823 Gedeeltelijk gerestaureerd in 1944 Grootte: ± 2 ha. Aantal koopgraven: ± 1600 Aantal huurgraven: ± 230 Aantal graven in onderhoud bij de gemeente: ± 170 Zuiderbegraafplaats In gebruik name: 1892 Uitgebreid in 1925 en 1941 Grootte: ± 5 ha. Aantal koopgraven: ± 2700 Aantal huurgraven: ± 2400 Aantal graven in onderhoud bij de gemeente: ± 300 De Boskamp In gebruik name: 1955 Grootte: 16 ha. Aantal koopgraven: ± 65 Aantal huurgraven: ± 4850 Nog uit te geven graven: ± 1150 Aantal urnengraven: 525 Uitbreiding tot circa 2600 uit te geven graven mogelijk. 16

17 17

18 3.0 De stand van zaken 18

19 3.1 Uitvoering van het beleid Er is altijd sprake van een afweging binnen het wettelijke kader. Het beleid dat de gemeente voert heeft gevolgen voor de wensen die een individuele bewoner en/of diens nabestaanden hebben. Daarmee beïnvloedt de gemeente de kwaliteit die de bewoner wenst. Het beleid van de gemeente Assen is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw op grote lijnen ongewijzigd. Uitvoering van de wet In Assen komt vrijwel alleen het graf met uitsluitend recht voor. Er zijn enkele gevallen per jaar waar de gemeente de kosten van de bijzetting draagt. In de praktijk blijkt dat de rechten en de plichten die voortvloeien uit het uitsluitend recht bij de nabestaanden niet altijd even goed bekend zijn. Zo zijn er met regelmaat kwesties rond de overdraagbaarheid van en de aansprakelijkheid voor een graf. Goede voorlichting kan deze kwesties deels wegnemen. Directe handhaving van het beleid hoort daarbij. Een intern handboek voor handhaving en met uitleg van regels ontbreekt thans. Begraven naar religie De wet vereist dat kerkgenootschappen die daarom verzoeken een afgescheiden deel van de begraafplaats krijgen toegewezen. De omvang van dat deel moet redelijk zijn in verhouding tot de omvang van het bevolkingsaandeel. Alleen de Rooms-katholieke kerk maakt gebruik van de mogelijkheid tot begraven in een separaat veld. De wet kent aan dat afgescheiden deel geen bijzondere rechten toe. Religies die het voorschrift van een eeuwigdurende grafrust kennen, vinden in de wet geen grond daarvoor. Er is een formele, regionale islamitische begraafplaats waar de eeuwige grafrust wel van toepassing is, zij het op afstand (Hoogeveen). De gemeente Assen heeft destijds financieel bijgedragen aan het stichten van deze regionale begraafplaats. Keuze van het graf Begraven legt een beslag op de openbare ruimte. Daar hoort een afweging bij van de persoonlijke belangen van een overledene en diens nabestaanden en de ruimte die een gemeente tot haar beschikking heeft. De gemeente Assen heeft in het verleden altijd gezocht naar een evenwicht tussen wensen en doelmatig ruimtegebruik. Grafmonumenten Er is een duidelijke behoefte aan vrijere, eigentijdse uitingen voor grafmonumenten. De gemeente maakt een afweging tussen Echtgenoten of levenspartners zullen na hun overlijden veelal in elkaars directe nabijheid willen worden begraven. Zelden overlijden zij gelijktijdig. Assen maakt het begraven van overleden partners in elkaars nabijheid mogelijk door het begraven in hetzelfde graf. De gemeente heeft er voor gekozen geen mogelijkheid te bieden partners te begraven in afzonderlijke graven naast elkaar. Dit zou alleen kunnen door het reserveren van een naastgelegen graf door de nog levende partner. Zo n reservering gaat af van de ruimte voor overige Assenaren. Voorts kunnen de omstandigheden zich uiteindelijk zo wijzigen dat de overleden partner alsnog elders wordt begraven of gecremeerd het grafmonument dat het individu wenst en de betekenis van de begraafplaats voor de overige bezoekers en nabestaanden. Die afweging komt tot uitdrukking in de Regels grafbedekkingen. De behoefte aan andere vormen van grafmonumenten is een aanleiding die regels nader te beschouwen. Sommige, oudere velden op De Boskamp lijken functieloos. Het beleid is de grafmonumenten te verwijderen nadat de grafrechten zijn vervallen. Hier zit een redenering achter: als de grafmonumenten zouden blijven liggen na het aflopen van de rechten, kunnen rechthebbenden dit uitleggen als een uitnodiging de grafrechten al na korte tijd niet meer te niet te voldoen. Dit verklaart de aanblik van lege velden waar toch mensen liggen begraven. Dat is anders op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats waar grafmonumenten zijn blijven liggen omdat de grafrechten en/of de onderhoudsrechten voor langere tijd zijn afgekocht. 19

20 20 De rechten en de plichten die zijn verbonden aan het houden van grafmonumenten blijken niet altijd even goed bekend bij nabestaanden. Er is reden de voorlichting daarover te verbeteren. Verstrooiingsplaats Een deel van de begraafplaats De Boskamp is in gebruik als verstrooiingsplaats voor de as van overledenen die in het plaatselijk crematorium of elders zijn gecremeerd. De gemeente is wettelijk niet verplicht tot het bieden van zo n gelegenheid tot verstrooien. Het bieden van een verstrooiingsplaats is een vorm van dienstverlening. Verstrooien van as kan overal waar een grondeigenaar dit toestaat In de praktijk blijkt het verstrooien op De Boskamp niet geheel zonder problemen. Zo ervaren nabestaanden de afstand tussen de bewaarplaats van de asbussen en verstrooiingsplaats als groot. In sommige gevallen wordt niet de verstrooiingsplaats gebruikt, maar strooien nabestaanden as uit over het graf van een eerder overleden verwant. De gevolgen voor de naastliggende graven zijn duidelijk. Doordat asverstrooiingen niet altijd worden aangemeld, is de gemeente niet in staat het vereiste toezicht uit te oefenen. Het aantal crematies in het crematorium is een veelvoud van het aantal Assenaren dat wordt gecremeerd. Er is geen zicht op de vraag of de gemeente voldoet aan de wettelijke Strooiveld De Boskamp verplichtingen en termijnen voor bodemonderzoek. Kindgraven In het verleden zijn overleden kinderen begraven in graven die op naam staan van de gemeente Assen. Nog levende ouders kunnen op deze graven geen rechten uitoefenen. Dat betekent dat het de gemeente vrij is in de beschikking over deze graven na het aflopen van de wettelijke grafrust. In het licht van het vraagstuk van capaciteit kan die beschikkingsvrijheid tot pijnlijke situaties leiden. Kindgrafje op Zuiderbegraafplaats Dagelijks beheer Er zijn enkele knelpunten in het dagelijks beheer die om aandacht vragen. Het huidige beleid om de drie gemeentelijke begraafplaatsen onbeperkt open te stellen leidt vroeger of later tot ongewenste situaties. Er is immers geen permanent toezicht. Er is tot slot bij bezoekers een behoefte aan voorlichting over de precieze locatie van graven.

21 3.2 Ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteit De begraafplaatsen in Assen hebben een bijzondere kwaliteit: de vormgevingsgeschiedenis, de cultuurhistorische betekenis van de gebouwen en grafmonumenten de ecologische betekenis van de begraafplaatsen en de grafmonumenten. De begraafplaatsen hebben voorts betekenis voor iedere bewoner van Assen die rust en overdenking zoekt. Het karakter van de Zuideren Noorderbegraafplaats verschilt sterk van dat van de Boskamp. De leeftijd, de ligging en het voorkomen van koopgraven dragen daaraan bij. Dit maakt dat de cultuurhistorische tijdlijn op de eerste twee begraafplaatsen langer is. De grafmonumenten zijn van oudere datum en soms niet geruimd na het vervallen van de rechten De Noorderbegraafplaats is in 1822 aangelegd en behoort tot de oudste nog in gebruik zijnde begraafplaatsen van Nederland. De Zuiderbegraafplaats is aangelegd tussen 1887 en De Boskamp is ontworpen in 1937, maar pas in 1955 in gebruik genomen. De drie begraafplaatsen vertegenwoordigen de geschiedenis van drie generaties tuin- en landschapsarchitecten uit de familie Vroom. Jan Vroom heeft diverse begraafplaatsen ontworpen die toonaangevend zijn voor het begraafplaatsontwerp en inrichting in Nederland. Ook de Selwerderhof in Groningen en de algemene begraafplaats in Veendam zijn van zijn hand. op een graf. Daardoor is er sprake van een hoge belevingswaarde van deze begraafplaatsen. De lange periode waarin de begraafplaatsen nu ongestoord liggen, hebben ook geleid tot een omgeving met hoge ecologische waarden. De verweving van cultuurhistorie en monumentaal groen zorgen voor een bijzonder karakter. Op de oudste twee begraafplaatsen is de ontwikkeling in het begraven door de tijden heen goed zichtbaar. De Noorder- en Zuiderbegraafplaats maken deel uit van het beschermd stadsgezicht van Assen. De hekken van beide begraafplaatsen zijn beschermd als rijksmonument. De grafmonumenten van de families Brumstede en Van Bulderen op de Noorderbegraafplaats zijn eveneens rijksmonumenten. Het baarhuisje op de Zuiderbegraafplaats is een gemeentelijk monument. De oorlogsgraven op de Zuiderbegraafplaats hebben een bijzondere, historische waarde. Van een aantal graven op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats zijn kunsthistorische beschrijvingen bekend. Overigens herbergt Assen buiten de begraafplaatsen nog een bijzonder grafmonument: de tombe op het landgoed Valkenstijn. De drie begraafplaatsen zijn een onderdeel van de hoofdstructuur van de Groenstructuurvisie van Assen: groene gebieden en groene randen. Het beleid is erop gericht de groene gebieden met cultuurhistorische waarde te behouden voor de toekomst. Dit geldt ook voor de jongere gebieden die moeten kunnen uitgroeien tot waardevolle plekken in de toekomst. Element monumentaal hekwerk Noorderbegraafplaats 21

22 De begraafplaatsen zijn een onderdeel van de openbare ruimte. Het ligt voor de hand het beleid voor de begraafplaatsen te laten aansluiten bij de Asser School: óf de traditie bewaren óf te vernieuwen met aansluiting bij de traditie. Het weinig intensieve gebruik als begraafplaats en de ouderdom van de grafmonumenten op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats hebben geleid tot het vóórkomen van bijzondere korstmossen en andere vormen van vegetatie. Naar schatting bevinden zich op de beide begraafplaatsen tientallen zogeheten Rode en Zwarte lijst soorten. Dat zijn soorten die bijzondere aandacht vragen in het kader van de Flora- en faunawet. Een deel van de korstmossen is gebonden aan de grafmonumenten. Voorts is de vraag aan de orde of de gemeente de mogelijkheid wil bieden tot het opnieuw openstellen van Zuiderbegraafplaats voor nieuwe begrafenissen. Feitelijk is het de keuze tussen de Zuiderbegraafplaats zijn functie te laten behouden als werkende begraafplaats of uiteindelijk te bestemmen als herinneringspark. Voor begraafplaats de Boskamp hangt die beleidskeuze onder meer samen met de vraag of graven kunnen worden geruimd (zie hoofdstuk 4. Capaciteit). De hoofdstructuur van de Boskamp is bij goed beheer waarschijnlijk sterk genoeg om de cultuurhistorische en landschapsarchitectonische waarde van de begraafplaats zelf te dragen. Dit vraagt dat het beheer en onderhoud van de velden hierop wordt afgestemd. Het beleid om de grafmonumenten te verwijderen van de graven waarvoor geen rechten worden betaald, leidt uiteindelijk tot een begraafplaats De Boskamp die geheel leeg lijkt. Element monumentaal hekwerk Zuiderbegraafplaats 22 Grafmonumenten families Brumstede en Van Bulderen

23 3.3 Beheer en kwaliteit Uit een onderzoek dat extern is uitgevoerd blijkt dat er (beperkte) mogelijkheden zijn voor goedkoper beheer van De Boskamp. Daarvoor is een gedeeltelijke herinrichting nodig. De consequentie van die herinrichting is dat de begraafplaats aanzienlijk van karakter verandert. Hoewel het oorspronkelijk ontwerp op hoofdlijnen niet wordt aangetast, geldt dit wel voor de uitstraling die de architect voor ogen had toen hij De Boskamp ontwierp. Deze wordt killer en soberder: de visuele kwaliteit neemt duidelijk af. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de uitgangspunten die Assen hanteert voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De effecten van een rationeler beheer zijn zodanig dat de gemeente voornemens is het huidige beheer en onderhoud op hoofdlijnen voort te zetten. De resultaten van het onderzoek leiden voorts tot de conclusie dat - ongeacht een toekomstige vorm van exploitatie - de gemeente het laatste woord dient te hebben over het beheer en onderhoud. De Groenstructuurvisie (2006) gaat uit van een intensief beheer voor de Noorderbegraafplaats om het karakter te behouden. Op bepaalde delen van de Zuiderbegraafplaats is een minder intensief beheer wellicht mogelijk. Bijzondere korstmossen Luchtfoto De Boskamp 23

TOELICHTING BEHEERSVERORDENING ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST 2016

TOELICHTING BEHEERSVERORDENING ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST 2016 TOELICHTING BEHEERSVERORDENING ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST 2016 1. Gemeentelijk begraafplaatsenbeleid 1.1 Inleiding De beheersverordening begraafplaatsen bevat verschillende regels die

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel;

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel; Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00316 Behandelend ambtenaar C. Uittenbogaard Postreg.nr. Tel.nr 0345-636393 Datum: 17 januari 2011 ONDERWERP: Herziening verordening op het beheer en

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Toelichting op de Verordening op het beheer en het gebruik

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Toelichting op de Verordening op het beheer en het

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014

TARIEVEN BEGRAAFPLAATS DE BOSKAMP 2014 TARIEVEN BEGRAAFPLAATS "DE BOSKAMP" 2014 Graf: Uitgifte grafrechten voor 20 jaar 1.197,00 Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar 2.275,00 Totaal 4.264,00 Begrafenis van een overledene van

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier :

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier : Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen 1 Inhoud 1 Algemeen 2 Begraafcapaciteit 3 Huidige situatie 3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat 3.2 Begraafplaats Welsum 3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 3.4

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster 1. Inleiding Sinds de interne verzelfstandiging in 2003 geldt als financieel uitgangspunt dat De Nieuwe Ooster een kostendekkende exploitatie

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Wierden

Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden In deze folder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 17. wijzigen Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot verstrooien van crematie-as

Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 17. wijzigen Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot verstrooien van crematie-as Gemeentebestuur Aan de Gemeenteraad Agendapunt nr. 17 Nummer 981729 St.w./VTE Datum 30 november 1998 Bijl.nr. 210 Onderwerp wijzigen Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot verstrooien van

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 18 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-096 Bijbehorend veld van de programmabegroting Middelen

Nadere informatie

Begraafplaatsen. gemeente Purmerend

Begraafplaatsen. gemeente Purmerend Begraafplaatsen gemeente Purmerend Gerhard Guliker Projectleider 20 juni 2016 1 Doel bijeenkomst Begraven in Purmerend: Kennisoverdracht Inzicht huidige situatie Exploitatie (kostenstructuur) Onderhoudsniveau

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR381213_1 16 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente

Nadere informatie

Notitie Ruimen graven IJsselstein Zaak: R.V.:

Notitie Ruimen graven IJsselstein Zaak: R.V.: 1 Samenvatting In de visie begraafplaatsen IJsselstein is aangekondigd u te informeren over de voorbereidingen voor het ruimen van graven op de begraafplaatsen Eiteren en De Hoge Akker. In de nu voorliggende

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Bijlage 3. Begripsomschrijvingen

Bijlage 3. Begripsomschrijvingen Bijlage 3 Toelichting wijzigingen Beheersverordening begraafplaatsen Dongeradeel 2016 ten opzichte van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel 1994. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 april 2008 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes.

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes. Punt 6. : Begraven en grafrechten Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het begraafplaatsbeleid van de gemeente Hellendoorn is als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen toe aan aanpassing.

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid

Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid Bijlage B Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid Voor het te voeren begraafplaatsenbeleid en de daarop te baseren dienstverlening spelen er naast de reeds behandelde kernthema s nog de volgende

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen begraafplaatsen LOB Bedrijvendag 2014 Gerhard Guliker Senior projectleider KYBYS Introductie Werkvelden KYBYS Natuur & Water Stedelijk Gebied Sport Project- en contractmanagement Begraafplaatsen Funerair

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Verordening begrafenisrechten 2014

Verordening begrafenisrechten 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening begrafenisrechten 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 207018 1 december 2017 Verordening begraafplaatsrechten 2018 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 25 272 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging (verruiming mogelijkheden asbestemming) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies van de Raad

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen)

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaande rapportage en

Nadere informatie

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose.

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. FLO/2012/1826 Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. In 2010 en 2011 zijn tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting vraagtekens geplaatst bij enerzijds de tarieven voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 119346 15 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 De Raad van

Nadere informatie

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl gemeente Baarn inlichtingen bij de heer A.P.F. Kuijt team programma Dienstverlenend Domein doorkiesnummer (035) 548 I 7 40 Aan de fractie van de Partij van de Arbeid, Mevr. A. Slingerland uw brief van

Nadere informatie

facts & figures Begraven in Molenwaard

facts & figures Begraven in Molenwaard facts & figures Begraven in Molenwaard Onderstaand de door uw raad gestelde vragen en het antwoord hierop gevolgd door een stuk algemene achtergrondinformatie, opdat u een goede indruk krijgt hoe we op

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 72013 10 december Officiële uitgave van gemeente Almelo. 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 De Raad van

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Omschrijving Eenheid Tarief. Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

Omschrijving Eenheid Tarief. Het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2017 inzake alle begraafplaatsen van Gooise Meren behoudens Oude Begraafplaats Naarden. Hoofdstuk 1. Begraven 1.1 Het bijzetten van een

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet:

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: De raad van de gemeente Velsen, Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer van.. Gelet op artikel 229 eerstel lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet: Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ;

Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwijndrecht. Nr. 124913 22 december 2015 Verordening Lijkbezorgingsrechten Zwijndrecht 2016 De raad van de gemeente Zwijndrecht; Gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep

Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Gennep. Nr. 125771 23 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten gemeente Gennep De raad van de gemeente Gennep; gelezen

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013.

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D2EE007* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. gelet op artikel 229, eerste lid,

Nadere informatie

ONDERWERP: Gemeentelijke begraafplaatsen

ONDERWERP: Gemeentelijke begraafplaatsen Agendapunt: 10 No. 34/'09 Dokkum, 17 maart 2009 ONDERWERP: Gemeentelijke begraafplaatsen Aan de gemeenteraad, Aanleiding Door de hoge kosten voor de uitbreiding van de begraafplaats Lindenhof in 2005,

Nadere informatie

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze

Omdat het een algemeen graf betreft, worden er stoffelijke resten van drie personen boven elkaar in begraven. Deze GEMEENTEBARENDRECHT INFO Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht Telefoonnummer: 14 0180 www.barendrecht.nl Begraven in Barendrecht Begraven is geen alledaags onderwerp. Toch

Nadere informatie