H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d. B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n"

Transcriptie

1 H e t k a n m a a r é é n k e e r g o e d B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n

2 De uitspraak Het kan maar één keer goed is authentiek opgetekend uit de mond van een medewerker van een begraafplaats ergens in den lande. Hij zei dit nadat hij op eigen initiatief een deel van zijn vrije weekeinde had besteed aan het perfecte verloop van een begrafenis, geheel volgens de wens van de nabestaanden. De uitspraak slaat ook op de dienstverlening die de gemeente Assen wil bieden, de zorgvuldigheid van het beleid voor de begraafplaatsen dat de gemeente wil voeren en de uitvoering daarvan.

3 B e l e i d s n o t a g e m e e n t e l i j k e b e g r a a f p l a a t s e n G e m e e n t e A s s e n, V a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d v a n A s s e n i n d e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b e r

4 I n h o u d s o p g a v e

5 Inhoudsopgave Leeswijzer De hoofdlijnen Kader voor beleid en uitvoering Beleid en uitvoering: het antwoord op de opgave Vertrekpunten voor beleid De bewoner Wet- en regelgeving De gemeentelijke begraafplaatsen Financiën De stand van zaken Uitvoering van het beleid Ruimtelijke, cultuurhistorische en 21 ecologische kwaliteit Beheer en kwaliteit De capaciteit om te begraven Ontwikkelingen Grenzen aan de capaciteit Ruimen van graven: een oplossing? Samenwerking Beleid 6.1 Van beleid tot uitvoering Naar een nieuwe verordening Verbetering van inrichting en beheer Capaciteit, ook in de toekomst zeker Samenwerking Rouwcentrum Crematorium De Boskamp Uitvoering 36

6 L e e s w i j z e r

7 Leeswijzer Voor u ligt de nota over het beleid dat de gemeente Assen wil voeren voor haar begraafplaatsen. De nota is als volgt opgebouwd. De belangrijkste vraagstukken waarvoor de gemeente zich ziet gesteld worden samengevat in hoofdstuk 1. De grote lijnen van het beleid dat een antwoord geeft op deze vraagstukken staan eveneens in dit hoofdstuk. De nota begint in hoofdstuk 2 met een algemene beschouwing over de gedachten die een bewoner van Assen kan hebben over diens uitvaart. Uit die beschouwing volgen eisen voor de kwaliteit van het begraven. Vervolgens gaat de nota in op het wettelijk kader: waarin moet de gemeente tenminste voorzien. Het hoofdstuk sluit af met het noemen van de belangrijkste financiële randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 gaat specifiek in op het begraven in de gemeente Assen. Het beschrijft de belangrijkste knelpunten in het huidige beheer en de kwaliteiten van de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Hoofdstuk 4 gaat in op de capaciteit voor de middellange en lange termijn die de gemeente tot haar beschikking heeft. Oplossingen voor tekorten komen eveneens aan de orde. De gemeente heeft een visie op de samenwerking met derden voor het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen (hoofdstuk 5). De nota besluit met het beleid dat de gemeente de komende jaren wil voeren. Omdat dit beleid niet in een keer kan worden gerealiseerd is een uitvoeringsparagraaf toegevoegd (hoofdstuk6).

8 1.0 De hoofdlijnen

9 1.1 Kader voor beleid en uitvoering Deze nota beschrijft de kaders voor het beleid dat Assen wil voeren voor het begraven op de drie gemeentelijke begraafplaatsen. Het beleid voor begraafplaatsen strekt ver in de tijd: de uitspraken die nu worden gedaan over rechten op een graf werken nog een halve eeuw door. Zo lang oefenen rechthebbenden hun rechten op een graf immers uit. Ook het verleden werkt door. De opvattingen van vroegere gemeentebesturen, bewoners en ontwerpers over het begraven hebben geleid tot drie gemeentelijke begraafplaatsen van grote kwaliteit. Zij hebben een bijzondere betekenis voor de gemeente Assen en daarbuiten. De wijze waarop een samenleving omgaat met haar overledenen kan door de tijden heen worden gezien als een maat voor die samenleving. Een veranderende samenleving stelt eigentijdse eisen aan het begraven. Individuele wensen moeten zoveel mogelijk worden verenigd met de collectieve betekenis van een begraafplaats. Dat betekent dat soms lastige keuzen en afwegingen voorliggen. Het beleid dat de gemeente voorstaat dient verschillende doelen: het zorgen voor kwalitatief goed begraven op de korte en lange termijn; het waarborgen van de begraafcapaciteit in de toekomst binnen de gemeente; het bieden van kwalitatief goede begraafplaatsen, waar kostendekkend wordt begraven; het op peil houden van de bijdrage die de begraafplaatsen leveren aan de groene kwaliteiten van Assen en aan de openbare ruimte. De gemeente Assen beoogt met deze nota heldere kaders te bieden voor de verdere uitwerking van dit beleid in het toekomstig beheer en afgeleide regelgeving. Waar nodig biedt de nota zicht op die uitwerking. 1.2 Beleid en uitvoering: het antwoord op de opgave Het beleid voor de gemeentelijke begraafplaatsen is het kader voor de uitvoering van het beheer op lange en korte termijn. Met het beleid maakt de gemeente duidelijk welke koers zij vaart. Dit beleid is niet in een keer te realiseren. Daarom besteedt de nota expliciet aandacht aan de uitvoering van dit beleid in de komende jaren. De gemeente stelt een nieuwe verordening op waarmee zij aansluit op de wettelijke taken. In ieder geval regelt de nieuwe verordening: de duur van de initiële grafrust en de duur van de verlengingen; het bijzetten van meerdere personen in een graf; de onderhoudsplicht van grafmonumenten en de betekenis van het eigendom. Ook praktische uitvoeringsopgaven krijgen een plaats in de verordening. Deze verordening is afhankelijk van de snelheid waarmee de wijzigingen van de Wet op de lijkbezorging worden vastgesteld. De behoefte aan individuele, meer eigentijdse uitingen rond grafmonumenten krijgt een uitwerking in nieuwe regels voor grafmonumenten. De gemeentelijke begraafplaatsen hebben een belangrijke cultuurhistorische en ecologische betekenis en zijn onderdeel van de openbare ruimte. De gemeente formuleert uitgangspunten voor het beheer dat recht doet aan deze betekenis. Verbetering van het dagelijks beheer komt ondermeer tot stand door sluitingstijden voor de begraafplaatsen in te voeren. Assen zal op begraafplaats De Boskamp urnenmuren bouwen als extra mogelijkheid voor de asbestemming. Tegelijkertijd zoekt de gemeente naar een mogelijkheid het verstrooien van as buiten de begraafplaats te doen plaatsvinden. De bestemming en inrichting van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats is de komende jaren onderwerp van nadere studie. De vele aanwezige ecologische en cultuurhistorische waarden maken het niet mogelijke deze uitspraken reeds nu te doen.

10 Assen wil de sterk toenemende vraag naar begraafcapaciteit in de toekomst waarborgen door een beheer dat zich er op richt graven te ruimen. Dit ruimen vindt pas plaats nadat rechthebbenden hun rechten opgeven. Het invoeren van een dergelijk beheer gebeurt niet van de ene dag op de andere. De komende jaren benut de gemeente om dit beheer zorgvuldig uit te werken. Voorts wil de gemeente recht doen aan haar vroegere bewoners bij de inrichting van de verzamelvelden. Assen staat open voor samenwerking met de eigenaar van Rouwcentrum crematorium De Boskamp als het gaat om verbetering van de dienstverlening aan haar bewoners. Uitgangspunten voor die samenwerking zijn ondermeer de kwaliteit van de dienstverlening, de algemene betekenis van de begraafplaatsen voor de samenleving en het kostenniveau. Het gesprek over mogelijke samenwerking wil de gemeente ook voeren met bewoners en andere afnemers van diensten. Belangrijk onderdeel voor de uitvoering van het beleid wordt de voorlichting. Assen stuurt erop dat haar bewoners reeds bij leven goed geïnformeerd zijn over het begraven in de gemeente. Uitgangspunt is dat niemand achteraf voor verrassingen komt te staan. 10

11 11

12 2.0 Vertrekpunten voor beleid 12

13 2.1 De bewoner Veelal begint het denken van een bewoner van Assen over diens uitvaart bij zijn of haar leven. Men kiest tussen begrafenis of crematie, de locatie van de uitvaart, zo mogelijk een begraafplaats of graf dan wel de bestemming van de as. Ook het grafmonument kan in de overwegingen zijn betrokken. Soms wordt de keuze bepaald door gebruiken in de familie, de mogelijkheid tot bijzetting in een bestaand graf of de vorm van lijkbezorging van een eerder overleden naaste. Als men vóór het overlijden een bewuste keuze maakt, zal men in het algemeen behoefte hebben aan informatie over mogelijkheden en kosten van het bijzetten. Uit gesprekken met belangenvertegenwoordigers blijkt dat bewoners behoefte hebben aan één loket voor voorlichting over het begraven in Assen. Het organiseren van een uitvaart ligt in veel gevallen in handen van een uitvaartondernemer. Gewoonlijk regelt deze alle noodzakelijke formaliteiten in de dagen na het overlijden. Dit behelst ook het regelen van het graf. Bij de keuze van het graf en het grafmonument zullen de bewoner voor diens overlijden en later diens nabestaanden maximale keuzevrijheid willen hebben. Tegelijkertijd zal men het naastliggende graf niet als hinderlijk of storend willen ervaren. Men verwacht een zekere uitstraling en rust van een begraafplaats. Na de begrafenis houdt de dienstverlening niet op. Nabestaanden verwachten een goed beheerde én toegankelijke begraafplaats. Ook verwachten nabestaanden een goede administratieve afhandeling. Het verlengen van grafrechten mag niet tot onaangename verrassingen leiden. Bezoekers moeten er een aangenaam ogende plaats voor overdenking en herinnering kunnen vinden. Uit deze schets komen de volgende betrokkenen naar voren: de bewoner vóór diens overlijden (en zijn verwanten); de houder van de begraafplaats (wettelijke term voor eigenaar); de beheerder van de begraafplaats (dit kan de houder zijn, maar ook een derde); de nabestaanden van de overledene; de uitvaartondernemer. In de praktijk blijkt dat er niet altijd mogelijk is wat men zich bij leven voorstelde. Vaak komt dit omdat de bewoner of zijn verwanten zich onvoldoende realiseren hoe complex begraven of cremeren zijn. De bewoner zal in de praktijk vrijwel altijd te maken hebben met twee loketten: de houder/beheerder van de begraafplaats en de uitvaartondernemer. Duidelijk is dat de informatie die deze loketten verstrekken over de mogelijkheden én voorwaarden voor het begraven of de asbestemming eenduidig moet zijn. Er mag geen ruimte voor interpretatie overblijven. Dit geldt óók als de houder het beheer overlaat aan een derde. De houder van de begraafplaats stelt uiteindelijk de eisen aan de kwaliteit van de verstrekte informatie, hij heeft immers de eindverantwoordelijkheid. Samengevat, de bewoner mag de volgende kwaliteit verwachten: helder beleid zonder ruimte voor onaangename verrassingen; professionele uitvoering van dat beleid; keuzevrijheid van graf en grafmonument in redelijkheid; passende omgeving voor overdenking en herinnering; duidelijk financieel kader; adequate voorlichting. 13

14 Wet- en regelgeving Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen het bestaande juridisch kader dat van toepassing is op het begraven en begraafplaatsen. Wet op de lijkbezorging 1991 De Wet op de lijkbezorging stelt dat iedere gemeente haar bewoners ruimte moet bieden voor het begraven van overledenen. Aan dit begraven stelt de wet vervolgens nadere eisen. Voorts vereist de wet dat gemeenten afgescheiden ruimten op een begraafplaats ter beschikking stellen voor kerkgenootschappen die daarom verzoeken. Zo kunnen geloofsgenoten in elkaars nabijheid worden begraven. Met de wet hangt het Besluit op de lijkbezorging samen. De wet doet voorts een aantal uitspraken over graven. De wet hanteert de volgende begrippen: graven met uitsluitend recht. Deze zijn in het maatschappelijk verkeer ook wel bekend als familiegraven. Deze laatste term is echter misleidend: de term suggereert dat een familie een graf op een algemene begraafplaats kan bezitten. Dat is niet zo: de houder van de begraafplaats is ten alle tijde eigenaar van het graf. Nabestaanden Het begraven of cremeren van een overledene is ingebed in een zorgvuldig opgesteld wettelijk kader. Dat kader is neergelegd in de Wet op de lijkbezorging 1991 en het Besluit op de lijkbezorging De wet is in 1998/1999 geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een wijzigingswet die thans in tweede termijn in behandeling is bij de Tweede Kamer (behandeling in eerste termijn oktober 2006). De wijzigingswet heeft vooral tot doel de wet verder aan te passen aan de tijd. Voorts hebben de wijzigingen betrekking op het regelen van een aantal bevoegdheden rond het begraven en cremeren. Met de wet wordt ook het Besluit op de lijkbezorging 1997 aangepast. kunnen door betaling van grafrechten bepaalde rechten uitoefenen. De houder van de begraafplaats bepaalt welke rechten dat zijn. Deze rechten zijn alleen in familielijn op nabestaanden over te schrijven. De eerste termijn voor deze rechten bedraagt 20 jaar. Daarna is verlenging mogelijk. De houder van de begraafplaats kan de duur van die verlenging beperken. De wetswijziging definieert het begrip rechthebbende op een graf in engere zin dan tot nog toe gebruikelijk: de rechthebbende is diegene die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis algemene graven. Op algemene graven kan een nabestaande geen rechten uitoefenen. Deze berusten bij de houder van de begraafplaats. Een algemeen graf kent een minimale grafrust van 10 jaar tot slot staat de wet onder zeer stringente voorwaarden een graf op eigen grond toe. Een analyse van de wet en het bijbehorende besluit laat zien dat Assen haar overledenen begraaft binnen het huidige wettelijk kader. Binnen de wet heeft de gemeente een zekere beleidsruimte. Het huidige beleid past hoogstwaarschijnlijk ook binnen de kaders van de wijzigingswet die thans voor ligt met een belangrijke uitzondering: Assen heeft in het verleden het begrip rechthebbende altijd ruimer geïnterpreteerd dan de nieuwe wet toestaat. Bodem- en grondwaterbeheer Daarnaast is er milieuwetgeving die betrekking heeft op het verstrooien van as van gecremeerde overledenen. Afhankelijk van de intensiteit van verstrooiing is de houder van een verstrooiingsplaats verplicht eens per 10 jaar of eens per 25 jaar een bodemonderzoek uit te voeren. Bij overschrijding van normwaarden is de houder gehouden over te gaan tot bodemsanering. Monumentenwet Enkele gebouwen en verschillende grafmonumenten zijn aangewezen als Rijksmonument. Gemeentelijke verordeningen Assen kent de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen ( in werking getreden in 2001). Uit een casestudie blijkt dat deze verordening onvoldoende houvast biedt voor de uitvoering van het beleid en het beheer van de begraafplaatsen. De dagelijkse praktijk is deels gebaseerd op niet vastgelegd beleid. Interne instructies en werkprocessen zijn niet

15 altijd even helder vastgelegd of ontbreken. Daarnaast zijn er voor de verschillende begraafplaatsen Verordeningen lijkbezorgingsrechten. Tot slot is er het besluit Regels Grafbedekkingen. Ruimtelijk beleid De gemeentelijke begraafplaatsen zijn onderdeel van de Groenstructuurvisie 2006, waar zij zijn aangeduid als uit van groene gebieden en groene randen. De Groenstructuurvisie doet uitspraken over het gewenste beheer op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats. De begraafplaatsen zijn niet expliciet opgenomen in het beleid voor de kwaliteit van de openbare ruimte (De Novelle, 2005). Het is zonder meer duidelijk dat de begraafplaatsen een belangrijk onderdeel uitmaken van die openbare ruimte. Het uitgangspunt van de ontwerpfilosofie respect voor historie en traditie is zeker op de begraafplaatsen van toepassing. Zuiderbegraafplaats en de Noorderbegraafplaats worden in de praktijk alleen gebruikt voor bijzettingen in bestaande graven. De beschikbare capaciteit aan nieuwe graven op De Boskamp omvat nog ongeveer 1000 graven op recent aangelegde velden. Die voorraad slinkt jaarlijks met meer dan 100 graven. Door uitbreiding met nieuwe velden binnen de bestaande begrenzingen kunnen daaraan mogelijk nog maximaal 1600 graven worden toegevoegd. Die capaciteit komt alleen ter beschikking als het ruimtegebruik op de Boskamp ongewijzigd blijft. De mogelijkheid urnen bij te zetten loopt ook tegen grenzen aan. 2.3 De gemeentelijke begraafplaatsen Assen heeft vier begraafplaatsen, drie gemeentelijke en een Israëlische begraafplaats. De drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn: de Noorderbegraafplaats; de Zuiderbegraafplaats; begraafplaats De Boskamp. Over de Ischraëlische begraafplaats hebben de gemeente en de Joodse gemeenschap aparte afspraken. Deze begraafplaats valt dan ook buiten de orde van deze beleidsnota. Op dit moment begraaft Assen haar overledenen in nieuwe graven op begraafplaats De Boskamp. Ook bijzettingen in bestaande graven zijn mogelijk. Op De Boskamp zijn naast graven ook urnengraven en een columbarium te vinden. Het columbarium is eigendom van de gemeente maar in gebruik bij het particuliere crematorium. Voorts wordt de as van gecremeerden verstrooid op begraafplaats De Boskamp. De Locatiekaart gemeentelijke begraafp laatsen 15

16 In de directe nabijheid van begraafplaats is Boskamp ligt het crematorium annex rouwcentrum van Stichting Rouwcentrum De Boskamp. Deze stichting is sinds kort aangesloten bij de Facultatieve Groep, een internationaal opererende organisatie op het gebied van cremeren, begraven, technieken en verzekeringen. Hoewel de gemeente geen eigen verantwoordelijkheid heeft bij crematies is er sprake van een zekere verweving van het crematorium met de begraafplaats. Daarom besteedt deze nota aandacht aan die verweving. 2.4 Financiën Assen beheert haar begraafplaatsen kostendekkend. Het financiële beheer van de drie begraafplaatsen levert een sluitende jaarlijkse beheersbegroting op. De kosten van het beheer van de drie begraafplaatsen worden opgebracht door de grafrechten van de uitgegeven graven. Daarbij moet in het oog worden gehouden dat begraafplaats De Boskamp door de actieve status meer inkomsten oplevert dan het beheer kost. Voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats is dat andersom. De mogelijkheid die in het verleden werd geboden om op deze begraafplaatsen de grafrechten af te kopen, is daar mede debet aan. Die inkomsten zijn nooit specifiek gereserveerd voor het beheer van de begraafplaatsen. Een en ander betekent dat het beheer van de drie begraafplaatsen financieel is verweven. Assen is landelijk gezien een middenmoter als het om de kosten van individuele graven en het verlengen van grafrechten gaat. Het beleid van de gemeente is erop gericht de ontwikkeling van die kosten gelijke tred te laten houden met de algemene ontwikkeling van het loon- en prijspeil. Binnen de beheerbegroting is weinig tot geen ruimte gereserveerd voor extra investeringen in de kwaliteit van de begraafplaatsen. Begraafplaatsen in de gemeente Assen Noorderbegraafplaats In gebruik name: 3 januari 1823 Gedeeltelijk gerestaureerd in 1944 Grootte: ± 2 ha. Aantal koopgraven: ± 1600 Aantal huurgraven: ± 230 Aantal graven in onderhoud bij de gemeente: ± 170 Zuiderbegraafplaats In gebruik name: 1892 Uitgebreid in 1925 en 1941 Grootte: ± 5 ha. Aantal koopgraven: ± 2700 Aantal huurgraven: ± 2400 Aantal graven in onderhoud bij de gemeente: ± 300 De Boskamp In gebruik name: 1955 Grootte: 16 ha. Aantal koopgraven: ± 65 Aantal huurgraven: ± 4850 Nog uit te geven graven: ± 1150 Aantal urnengraven: 525 Uitbreiding tot circa 2600 uit te geven graven mogelijk. 16

17 17

18 3.0 De stand van zaken 18

19 3.1 Uitvoering van het beleid Er is altijd sprake van een afweging binnen het wettelijke kader. Het beleid dat de gemeente voert heeft gevolgen voor de wensen die een individuele bewoner en/of diens nabestaanden hebben. Daarmee beïnvloedt de gemeente de kwaliteit die de bewoner wenst. Het beleid van de gemeente Assen is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw op grote lijnen ongewijzigd. Uitvoering van de wet In Assen komt vrijwel alleen het graf met uitsluitend recht voor. Er zijn enkele gevallen per jaar waar de gemeente de kosten van de bijzetting draagt. In de praktijk blijkt dat de rechten en de plichten die voortvloeien uit het uitsluitend recht bij de nabestaanden niet altijd even goed bekend zijn. Zo zijn er met regelmaat kwesties rond de overdraagbaarheid van en de aansprakelijkheid voor een graf. Goede voorlichting kan deze kwesties deels wegnemen. Directe handhaving van het beleid hoort daarbij. Een intern handboek voor handhaving en met uitleg van regels ontbreekt thans. Begraven naar religie De wet vereist dat kerkgenootschappen die daarom verzoeken een afgescheiden deel van de begraafplaats krijgen toegewezen. De omvang van dat deel moet redelijk zijn in verhouding tot de omvang van het bevolkingsaandeel. Alleen de Rooms-katholieke kerk maakt gebruik van de mogelijkheid tot begraven in een separaat veld. De wet kent aan dat afgescheiden deel geen bijzondere rechten toe. Religies die het voorschrift van een eeuwigdurende grafrust kennen, vinden in de wet geen grond daarvoor. Er is een formele, regionale islamitische begraafplaats waar de eeuwige grafrust wel van toepassing is, zij het op afstand (Hoogeveen). De gemeente Assen heeft destijds financieel bijgedragen aan het stichten van deze regionale begraafplaats. Keuze van het graf Begraven legt een beslag op de openbare ruimte. Daar hoort een afweging bij van de persoonlijke belangen van een overledene en diens nabestaanden en de ruimte die een gemeente tot haar beschikking heeft. De gemeente Assen heeft in het verleden altijd gezocht naar een evenwicht tussen wensen en doelmatig ruimtegebruik. Grafmonumenten Er is een duidelijke behoefte aan vrijere, eigentijdse uitingen voor grafmonumenten. De gemeente maakt een afweging tussen Echtgenoten of levenspartners zullen na hun overlijden veelal in elkaars directe nabijheid willen worden begraven. Zelden overlijden zij gelijktijdig. Assen maakt het begraven van overleden partners in elkaars nabijheid mogelijk door het begraven in hetzelfde graf. De gemeente heeft er voor gekozen geen mogelijkheid te bieden partners te begraven in afzonderlijke graven naast elkaar. Dit zou alleen kunnen door het reserveren van een naastgelegen graf door de nog levende partner. Zo n reservering gaat af van de ruimte voor overige Assenaren. Voorts kunnen de omstandigheden zich uiteindelijk zo wijzigen dat de overleden partner alsnog elders wordt begraven of gecremeerd het grafmonument dat het individu wenst en de betekenis van de begraafplaats voor de overige bezoekers en nabestaanden. Die afweging komt tot uitdrukking in de Regels grafbedekkingen. De behoefte aan andere vormen van grafmonumenten is een aanleiding die regels nader te beschouwen. Sommige, oudere velden op De Boskamp lijken functieloos. Het beleid is de grafmonumenten te verwijderen nadat de grafrechten zijn vervallen. Hier zit een redenering achter: als de grafmonumenten zouden blijven liggen na het aflopen van de rechten, kunnen rechthebbenden dit uitleggen als een uitnodiging de grafrechten al na korte tijd niet meer te niet te voldoen. Dit verklaart de aanblik van lege velden waar toch mensen liggen begraven. Dat is anders op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats waar grafmonumenten zijn blijven liggen omdat de grafrechten en/of de onderhoudsrechten voor langere tijd zijn afgekocht. 19

20 20 De rechten en de plichten die zijn verbonden aan het houden van grafmonumenten blijken niet altijd even goed bekend bij nabestaanden. Er is reden de voorlichting daarover te verbeteren. Verstrooiingsplaats Een deel van de begraafplaats De Boskamp is in gebruik als verstrooiingsplaats voor de as van overledenen die in het plaatselijk crematorium of elders zijn gecremeerd. De gemeente is wettelijk niet verplicht tot het bieden van zo n gelegenheid tot verstrooien. Het bieden van een verstrooiingsplaats is een vorm van dienstverlening. Verstrooien van as kan overal waar een grondeigenaar dit toestaat In de praktijk blijkt het verstrooien op De Boskamp niet geheel zonder problemen. Zo ervaren nabestaanden de afstand tussen de bewaarplaats van de asbussen en verstrooiingsplaats als groot. In sommige gevallen wordt niet de verstrooiingsplaats gebruikt, maar strooien nabestaanden as uit over het graf van een eerder overleden verwant. De gevolgen voor de naastliggende graven zijn duidelijk. Doordat asverstrooiingen niet altijd worden aangemeld, is de gemeente niet in staat het vereiste toezicht uit te oefenen. Het aantal crematies in het crematorium is een veelvoud van het aantal Assenaren dat wordt gecremeerd. Er is geen zicht op de vraag of de gemeente voldoet aan de wettelijke Strooiveld De Boskamp verplichtingen en termijnen voor bodemonderzoek. Kindgraven In het verleden zijn overleden kinderen begraven in graven die op naam staan van de gemeente Assen. Nog levende ouders kunnen op deze graven geen rechten uitoefenen. Dat betekent dat het de gemeente vrij is in de beschikking over deze graven na het aflopen van de wettelijke grafrust. In het licht van het vraagstuk van capaciteit kan die beschikkingsvrijheid tot pijnlijke situaties leiden. Kindgrafje op Zuiderbegraafplaats Dagelijks beheer Er zijn enkele knelpunten in het dagelijks beheer die om aandacht vragen. Het huidige beleid om de drie gemeentelijke begraafplaatsen onbeperkt open te stellen leidt vroeger of later tot ongewenste situaties. Er is immers geen permanent toezicht. Er is tot slot bij bezoekers een behoefte aan voorlichting over de precieze locatie van graven.

21 3.2 Ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteit De begraafplaatsen in Assen hebben een bijzondere kwaliteit: de vormgevingsgeschiedenis, de cultuurhistorische betekenis van de gebouwen en grafmonumenten de ecologische betekenis van de begraafplaatsen en de grafmonumenten. De begraafplaatsen hebben voorts betekenis voor iedere bewoner van Assen die rust en overdenking zoekt. Het karakter van de Zuideren Noorderbegraafplaats verschilt sterk van dat van de Boskamp. De leeftijd, de ligging en het voorkomen van koopgraven dragen daaraan bij. Dit maakt dat de cultuurhistorische tijdlijn op de eerste twee begraafplaatsen langer is. De grafmonumenten zijn van oudere datum en soms niet geruimd na het vervallen van de rechten De Noorderbegraafplaats is in 1822 aangelegd en behoort tot de oudste nog in gebruik zijnde begraafplaatsen van Nederland. De Zuiderbegraafplaats is aangelegd tussen 1887 en De Boskamp is ontworpen in 1937, maar pas in 1955 in gebruik genomen. De drie begraafplaatsen vertegenwoordigen de geschiedenis van drie generaties tuin- en landschapsarchitecten uit de familie Vroom. Jan Vroom heeft diverse begraafplaatsen ontworpen die toonaangevend zijn voor het begraafplaatsontwerp en inrichting in Nederland. Ook de Selwerderhof in Groningen en de algemene begraafplaats in Veendam zijn van zijn hand. op een graf. Daardoor is er sprake van een hoge belevingswaarde van deze begraafplaatsen. De lange periode waarin de begraafplaatsen nu ongestoord liggen, hebben ook geleid tot een omgeving met hoge ecologische waarden. De verweving van cultuurhistorie en monumentaal groen zorgen voor een bijzonder karakter. Op de oudste twee begraafplaatsen is de ontwikkeling in het begraven door de tijden heen goed zichtbaar. De Noorder- en Zuiderbegraafplaats maken deel uit van het beschermd stadsgezicht van Assen. De hekken van beide begraafplaatsen zijn beschermd als rijksmonument. De grafmonumenten van de families Brumstede en Van Bulderen op de Noorderbegraafplaats zijn eveneens rijksmonumenten. Het baarhuisje op de Zuiderbegraafplaats is een gemeentelijk monument. De oorlogsgraven op de Zuiderbegraafplaats hebben een bijzondere, historische waarde. Van een aantal graven op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats zijn kunsthistorische beschrijvingen bekend. Overigens herbergt Assen buiten de begraafplaatsen nog een bijzonder grafmonument: de tombe op het landgoed Valkenstijn. De drie begraafplaatsen zijn een onderdeel van de hoofdstructuur van de Groenstructuurvisie van Assen: groene gebieden en groene randen. Het beleid is erop gericht de groene gebieden met cultuurhistorische waarde te behouden voor de toekomst. Dit geldt ook voor de jongere gebieden die moeten kunnen uitgroeien tot waardevolle plekken in de toekomst. Element monumentaal hekwerk Noorderbegraafplaats 21

22 De begraafplaatsen zijn een onderdeel van de openbare ruimte. Het ligt voor de hand het beleid voor de begraafplaatsen te laten aansluiten bij de Asser School: óf de traditie bewaren óf te vernieuwen met aansluiting bij de traditie. Het weinig intensieve gebruik als begraafplaats en de ouderdom van de grafmonumenten op de Noorder- en Zuiderbegraafplaats hebben geleid tot het vóórkomen van bijzondere korstmossen en andere vormen van vegetatie. Naar schatting bevinden zich op de beide begraafplaatsen tientallen zogeheten Rode en Zwarte lijst soorten. Dat zijn soorten die bijzondere aandacht vragen in het kader van de Flora- en faunawet. Een deel van de korstmossen is gebonden aan de grafmonumenten. Voorts is de vraag aan de orde of de gemeente de mogelijkheid wil bieden tot het opnieuw openstellen van Zuiderbegraafplaats voor nieuwe begrafenissen. Feitelijk is het de keuze tussen de Zuiderbegraafplaats zijn functie te laten behouden als werkende begraafplaats of uiteindelijk te bestemmen als herinneringspark. Voor begraafplaats de Boskamp hangt die beleidskeuze onder meer samen met de vraag of graven kunnen worden geruimd (zie hoofdstuk 4. Capaciteit). De hoofdstructuur van de Boskamp is bij goed beheer waarschijnlijk sterk genoeg om de cultuurhistorische en landschapsarchitectonische waarde van de begraafplaats zelf te dragen. Dit vraagt dat het beheer en onderhoud van de velden hierop wordt afgestemd. Het beleid om de grafmonumenten te verwijderen van de graven waarvoor geen rechten worden betaald, leidt uiteindelijk tot een begraafplaats De Boskamp die geheel leeg lijkt. Element monumentaal hekwerk Zuiderbegraafplaats 22 Grafmonumenten families Brumstede en Van Bulderen

23 3.3 Beheer en kwaliteit Uit een onderzoek dat extern is uitgevoerd blijkt dat er (beperkte) mogelijkheden zijn voor goedkoper beheer van De Boskamp. Daarvoor is een gedeeltelijke herinrichting nodig. De consequentie van die herinrichting is dat de begraafplaats aanzienlijk van karakter verandert. Hoewel het oorspronkelijk ontwerp op hoofdlijnen niet wordt aangetast, geldt dit wel voor de uitstraling die de architect voor ogen had toen hij De Boskamp ontwierp. Deze wordt killer en soberder: de visuele kwaliteit neemt duidelijk af. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan de uitgangspunten die Assen hanteert voor de kwaliteit van de openbare ruimte. De effecten van een rationeler beheer zijn zodanig dat de gemeente voornemens is het huidige beheer en onderhoud op hoofdlijnen voort te zetten. De resultaten van het onderzoek leiden voorts tot de conclusie dat - ongeacht een toekomstige vorm van exploitatie - de gemeente het laatste woord dient te hebben over het beheer en onderhoud. De Groenstructuurvisie (2006) gaat uit van een intensief beheer voor de Noorderbegraafplaats om het karakter te behouden. Op bepaalde delen van de Zuiderbegraafplaats is een minder intensief beheer wellicht mogelijk. Bijzondere korstmossen Luchtfoto De Boskamp 23

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden

Zo werkt Amersfoort. Deelnemingen. Op afstand verbonden Zo werkt Amersfoort Deelnemingen Op afstand verbonden 90050 GAM-Deelneming-WT 15-09-2009 09:20 Pagina 3 Zo werkt Amersfoort Waarom is de openbare begraafplaats een gemeentelijke dienst, is de openbare

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Het recht op bijstand

Het recht op bijstand Het recht op bijstand De kwaliteit van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden Jan Vos Den Haag juni 2014 Inhoud 1. Onderwerp en indeling van de studie... 6 1.1 Het recht op bijstand... 6 1.2 Wetsevaluatief

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING Met de AOW kent Nederland een oudedagsvoorziening die vrijwel iedere ingezetene het sociaal minimum garandeert. De vanzelfsprekendheid van

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk 1. Aanleiding 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie