Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2011"

Transcriptie

1 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag

2 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Met veel genoegen presenteer ik het Jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Hierin leest u welke klachten zijn ingebracht en hoe onze Ombudsman die heeft behandeld. Ook in het verslagjaar heeft mevrouw Been hieraan veel aandacht en zorg besteed. Het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen is haar dan ook veel dank verschuldigd. Dit is tevens haar laatste Jaarverslag, omdat mevrouw Been ons na een vruchtbare periode van samenwerking gaat verlaten. Telkens weer heeft zij de consument van wezenlijke informatie voorzien. Op deze plaats wil het bestuur van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen nog eens wijzen op de waarde van het Keurmerk van de branche. dhr. dr. R. Seldenrijk Bestuursaangelegenheden Het bestuur kwam 2 maal bijeen, te weten op: 23 maart en 12 oktober Het bestuur heeft besloten om ingebrachte klachten te publiceren op de website van de Stichting. In maart 2006 is de uitbreiding van de website gerealiseerd. Door publicatie verwacht de Stichting nog meer duidelijkheid voor de consument en de uitvaartbranche te geven. Samenstelling bestuur per 31 december 2011 Van de zijde van de uitvaartbranche zijn aangesloten: Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) Van de zijde van de consument zijn aangesloten: Nederlandse Patiënten Vereniging Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) mevr. A. Rodenburg - Mostert) mevr. E. Sanders - Vonk voorzitter: secretaris penningmeester lid lid lid lid lid : dhr. dr. R. Seldenrijk (consumentenzijde) : dhr. M. van der Putten (uitvaartbranche) : dhr. H. Wormgoor MBA (uitvaartbranche) : dhr. J.M.H.J.. Keizer (uitvaartbranche) : dhr. C. A. Hollestelle (uitvaartbranche) : dhr. mr P. van Staveren (consumentenzijde) : mevr. A. Rodenburg - Mostert (consumentenzijde) : mevr. E. Sanders - Vonk (consumentenzijde) 2

3 Inleiding op jaarverslag 2011 In het jaar 2011 zijn in totaal 105 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Dit is een gemiddeld aantal in vergelijking met de voorgaande jaren. Deze meldingen worden in dit jaarverslag gesplitst in vragen en klachten, waarover hieronder meer. Alle vragen e.d. die de ombudsman worden gesteld worden inmiddels, naast klachten, ook geregistreerd. Een vraag kan immers ook een verkapte klacht zijn. Daarnaast is het interessant om na te gaan waarover zoal vragen worden gesteld. Het grootste voordeel van het nummeren van alles dat bij de Ombudsman binnenkomt, is dat aan de hand van het betreffende registratienummer altijd alle correspondentie en andere gegevens zijn terug te vinden. Uit 2010 waren nog 20 klachten in behandeling, die alle in deze verslagperiode zijn afgehandeld. De afhandeling van de genoemde 105 nieuwe meldingen plus de 20 klachten uit 2010, samen 125 stuks, was als volgt: A. Geheel of gedeeltelijk toegewezen klachten 26 B. Afgewezen klachten 7 C. In bindend advies neergelegde schikkingen 3 D. Ombudsman niet bevoegd 40 E. Ombudsman niet-ontvankelijk 8 F. Vervallen klachten/vragen 23 G. Verzoek om herziening 1 H. Nog in behandeling 17 Totaal 125 In de verslagperiode zijn 36 bindende adviezen uitgebracht (categorie a, b en c), dit betreft zowel klachtenprocedures die in 2010 zijn gestart en zijn afgerond in 2011, als klachtenprocedures die geheel in 2011 zijn afgerond. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van vorig jaar, toen er 24 bindende adviezen werden uitgebracht. Conclusies die uit de verslagperiode kunnen worden getrokken 1. Afhandelingstijd De afhandelingtijd is de tijd tussen het moment van schrijven van de klachtbrief door klager en het moment van afronden van de klacht. De afhandelingtijd van alle 108 afgewerkte zaken bedraagt gemiddeld ongeveer 67,5 dagen (ruim 2 maanden per zaak). De snelste afhandelingtijd is 1 dag; een vraag per en dezelfde dag antwoord per . De langste afhandelingtijd heeft een uitzonderlijke 411 dagen bedragen. Dit betreft klacht waarbij o.a. de klachtencoördinator van de uitvaartondernemer ernstig ziek was geworden, de ombudsman niet op de hoogte werd gehouden van een gesprek tussen partijen, er geen contact met klager te krijgen was, de uitvaartondernemer meldt dat er een akkoord tussen partijen is bereikt maar dat klager dit niet naleeft. Uiteindelijk wordt de klachtenprocedure hervat in de stand waarin die zich bevond toen het gesprek werd 3

4 aangegaan. Na verloop van veel tijd uitspraak kan dan uiteindelijk uitspraak worden gedaan over 22 klachtonderdelen. Afhandelingstijd alle klachten Aantal dagen gemiddeld ,5 De afhandelingtijd van de uitgebrachte bindende adviezen (36) is gemiddeld ongeveer 183,5 dagen. Dat is iets meer dan 6 maanden per klacht, vanaf de eerste klachtenbrief tot en met de aanbieding van het bindend advies. 2. Toegekende vergoedingen In totaal zijn in de verslagperiode 26 klachten door de ombudsman geheel of gedeeltelijk toegewezen. Hierbij zijn vergoedingen toegekend, variërend van 0,- tot ongeveer 6930, Meer Totaal Jaar Deze vergoedingen zijn inclusief de eventueel al door de uitvaartondernemer toegekende compensatie. In drie bindende adviezen is een bedrag toegekend van meer dan 3000,-. Tweemaal heeft dit bedrag te maken met een onterechte uitlating over uitkeringen uit een verzekering. Eenmaal is de overeenkomst tussen de uitvaartondernemer en de opdrachtgever wegens dwaling (een door het recht gerechtvaardigde verkeerde voorstelling van zaken hebben) vernietigd, zodat klager de totale uitvaartfactuur niet hoefde te voldoen. Toegekende vergoedingen in de loop der jaren Meer Totaal Jaar Aantal klachten per jaar Het aantal binnengekomen klachten per jaar verschilt nauwelijks in de loop van de tijd. In 2011 zijn er 105 nieuwe klachten/meldingen binnengekomen. Op een aantal uitvaarten per jaar van ongeveer (sterftecijfer 2011) is dat erg weinig. In 2011 waren er (125 min 23, categorie F) 102 klachten in behandeling, waarvan er 17 niet zijn afgerond in Om enigszins een vergelijking met de vroegere aantallen mogelijk te maken wordt categorie F in mindering gebracht. Deze categorie (deels bestaande uit vragen die vroeger niet geregistreerd werden) bestaat pas sinds Aantal klachten

5 Absolute aantallen Niet bevoegd Niet ontvankelijk Klacht toegewezen Klacht afgewezen Totaal Toegewezen klachten Begraafplaats Crematorium Mortuarium Uitvaartondernemer Totaal Bijzonderheden In tijden van economische crises gaan consumenten meer op de kleintjes letten. Die tendens is ook te constateren in de klachten. Consumenten wensen niet te betalen voor diensten van uitvaartverzorgers die zijn gebaseerd op een gemiddelde zoals bij een basistarief wel het geval is, zij wensen een specificatie van bijvoorbeeld het aannametarief waaruit zij precies willen kunnen afleiden hoeveel tijd een uitvaartverzorger aan hun uitvaart heeft besteed en hoeveel kosten daarvoor precies zijn gemaakt. Die gewenste specificatie en transparantie staat haaks op het uitgangspunt bij het hanteren van een aannametarief, namelijk administratieve eenvoud en een zekere solidariteit tussen enigszins vergelijkbare uitvaarten. Dat geeft een spanningsveld dat mogelijk kan worden verkleind door meer bekendheid te geven aan de gehanteerde tariefstructuur door uitvaartondernemers. Uit diverse uitspraken blijkt dat het raadzaam is voor uitvaartverzorgers om zich terughoudend of niet uit te laten over de hoogte van een verzekeringsuitkering of over de dekking van een bepaalde verzekering. Klagers mogen een uitvaartverzorger onder omstandigheden aan zijn/haar uitlatingen houden, ook al staat zwart op wit dat de verzekeringsmaatschappij degene is die beslist over het wel of niet uitkeren door de verzekering en over de hoogte van de uitkering. Dit heeft in verschillende klachten verstrekkende financiële consequenties gehad. In een aannamegesprek moeten vaak veel papieren worden getekend die niet allemaal op dat moment kunnen worden gelezen. Tijdens het gesprek wordt een vertrouwensband opgebouwd tussen de nabestaanden en de uitvaartverzorger. In dat kader weegt de mondeling door de uitvaartverzorger gegeven informatie erg zwaar voor de nabestaanden die de uitvaartverzorger ook als deskundige op het terrein van uitvaartverzekeringen beschouwen, zeker als het een eigen verzekering van de uitvaartverzorger betreft. Uitvaartondernemers bieden een product aan (het verzorgen van een uitvaart) waarvoor zij regelmatig onderaannemers moeten inhuren, zoals vervoerders, drukkerijen, maar ook begraafplaatsen of crematoria. Juridisch gezien zijn de uitvaartondernemers aansprakelijk voor de wijze waarop de onderaannemers zich van hun (deel)taak kwijten. Dit wil niet zeggen dat uitvaartondernemers met die schadepost moeten blijven zitten; zij kunnen die schadepost 5

6 doorspelen aan de daadwerkelijk verantwoordelijke. Klagers kunnen echter de uitvaartondernemer (hoofdaannemer) in een klachtenprocedure aansprakelijk stellen voor een onderdeel van de uitvaart dat door een onderaannemer slecht is uitgevoerd. Soms zou een onderaannemer zelf door een klager kunnen worden aangesproken in een klachtenprocedure (zoals bijvoorbeeld een crematorium of een begraafplaats die ook zelf is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen), maar de klager mag kiezen wie hij aansprakelijk stelt. Als er sprake is van meer klachten dan alleen een klacht over een onderaannemer, zal de keuze van een klager daarom vaak op de uitvaartondernemer vallen. De indruk bestaat dat de uitvaartbranche zich onvoldoende van deze juridische uitgangspunten en implicaties bewust is. Sommige klagers lijken de klachtmogelijkheid bij de ombudsman te gebruiken om de uitvaartondernemer te weerhouden van het nemen van incassomaatregelen of om de uitvaartondernemer onder druk te zetten om tegemoetkomingen te doen, soms onder aanvoering van een verzonnen verhaal dat de ombudsman ze groot gelijk heeft gegeven. Dit leidt tot onvrede bij de betrokken uitvaartondernemer. Hoewel een en ander extra werk voor de ombudsman betekent, bestaat de mogelijkheid voor de uitvaartondernemer om bij de ombudsman navraag te doen naar de stand van een klacht. Mevr. mr. K. Been Ombudsman uitvaart 6

7 A. Toelichting op toegewezen klachten Omdat klagers steeds meer klachtonderdelen opvoeren, bestaat de kans dat een deel daarvan gegrond wordt verklaard en een deel ongegrond. Zodra één klachtonderdeel gegrond wordt verklaard, wordt de klacht behandeld in de rubriek Toegewezen klachten. Dit kan enigszins vertekenen als bij een klacht die uit bijv. 10 onderdelen bestaat, er 9 ongegrond worden verklaard en deze klacht toch in de rubriek Toegewezen klachten wordt geplaatst. Als een klager het niet eens is met de vergoeding die de uitvaartondernemer heeft geboden, onderzoekt de ombudsman alle klachtonderdelen opnieuw, spreekt over ieder klachtonderdeel het gegrond of niet gegrond zijn uit en probeert aan de gegrond bevonden onderdelen zo nodig zelf een redelijke vergoeding toe te kennen. Soms komt dat overeen met de aangeboden vergoeding, soms niet. De totale toegekende vergoeding wordt opgenomen in het hoofdstuk Conclusies, waaronder begrepen de eventueel al eerder door de uitvaartondernemer toegekende en uitgekeerde compensatie, voor zover deze bekend is. Toegewezen klachten. Totaal Begraafplaats Crematorium Mortuarium Uitvaartondernemer 26x geen geen 1x 25x Mortuarium - ( ) De echtgenoot van klaagster overlijdt s nachts (02.30 uur) op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Klaagster geeft aan dat zij haar echtgenoot graag zelf wil verzorgen volgens bepaalde tradities. De uitvaartleider treft hiervoor voorbereidingen. Als klaagster echter bij het rouwcentrum komt om de verzorging te doen, treft zij haar echtgenoot aan met in zijn lichaam nog alle infusen/katheters. Het mortuarium stelt dat zo stellig is gezegd dat er geen enkele verzorging mocht plaatsvinden, dat de mortuariummedewerker niet naar het mortuarium is gegaan. Een en ander houdt in dat er sinds het overlijden en de volgende dag uur (tijdstip van ophalen) niemand naar de overledene heeft gekeken. Tegen de regels in, is de overledene in de koeling gelegd en heeft klaagster niet getekend voor afzien van gewenste verzorging door het mortuarium. Er had gecontroleerd moeten worden of de daadwerkelijke wens van de nabestaande wel was dat er geen noodzakelijke verzorging zou plaatsvinden en wat dat in dit geval dan inhoudt. De ombudsman is van mening dat een mortuarium een eigen verantwoordelijkheid heeft die er hier uit bestond dat de noodzakelijke verzorging moest worden uitgevoerd. Het mortuarium heeft een verantwoordelijkheid in het controleren van overledenen als een overledene alleen via het mortuarium het ziekenhuis kan verlaten. De klacht wordt gegrond verklaard en aan klaagster wordt een kleine onkostenvergoeding toegekend. Uitvaartondernemer - ( ): De posten dienstverlening en extra kilometers zijn niet besproken, er zijn vele dingen verkeerd gegaan (a t/m v) en er is slecht met de klacht omgegaan. Veel van de klachten worden gegrond bevonden (later komen dan afgesproken, een koeling die onbedoeld aanspringt, niet nette opbaring, door vreemd opbergen van sluitschroeven zijn deze aangezien voor theelepeltjes, onbekend adres waarheen 7

8 gereden moest worden, transport bloemen niet goed geregeld etc.) en een klein deel niet. De ombudsman vindt een compensatie van 1077,25 een redelijke en billijke vergoeding. Dit is wat klager uiteindelijk wenste en wat de uitvaartondernemer ook had aangeboden in het gesprek. De uitvaartondernemer heeft klager abusievelijk een verkeerd (te laag) bedrag laten weten, dat hij nog verschuldigd zou zijn. De ombudsman vindt dat klager had kunnen begrijpen dat dit een vergissing was. Klager is het hogere, door de ombudsman vastgestelde bedrag verschuldigd. - ( ) Het gaat hier om een niet zelfstandig bij het Klachteninstituut aangesloten uitvaartondernemer die, zo wordt geconcludeerd, valt onder een wel aangesloten organisatie, waarbij die aangesloten organisatie kan worden aangesproken. De uitvaartondernemer biedt aan de kosten van de rouwbrieven te compenseren, dit is voldoende. De bidprentjes zijn (te) laat aangeleverd. De kosten hiervan zijn door de ondernemer gecrediteerd. Er was overeengekomen dat de uitvaartleider een tekst zou maken en uitspreken tijdens de afscheidplechtigheid. Daarvoor waren 2 extra uren begroot. Klager zou de tekst goedkeuren, wat ook gebeurde. Er waren daarna echter nog ongevraagd een welkomst- en dankwoord toegevoegd en er werd een gedicht voorgelezen zonder dat klager hiervan op de hoogte was. In dit geval had alles aan klager vooraf ter goedkeuring moeten worden voorgelegd. De extra uren zijn door de ondernemer gecrediteerd. Op het laatste moment is de begeleiding van de uitvaart overgedragen aan een andere uitvaartleider. Deze is niet voorgesteld aan de familie en er is voor de dienst niet mee gesproken. Dit klachtonderdeel is gegrond. Ook is er een verkeerd lied aangekondigd. Ook dit klachtonderdeel is gegrond. Een deel van de klachten is waarschijnlijk terug te voeren op de reden waarom er plotseling een andere uitvaartleider moest worden ingezet, namelijk onverwachte drukte. Klager vindt de post dienstverlening op de kostenbegroting en de factuur (te) hoog. Hij betoogt dat het standaard daarin opgenomen aantal uren niet is gehaald. Dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. Klager heeft de kostenbegroting getekend. Klager vindt tot slot dat zijn klacht niet goed door de uitvaartondernemer is afgehandeld. Ten overvloede geeft de ombudsman aan dat dit beter had gekund en dat het risico van een niet zorgvuldige afhandeling kan zijn dat een klager alsnog naar de ombudsman gaat. In totaal wordt (inclusief al toegekende of toegezegde compensatie) aan klager een bedrag toegekend van 794,50. - ( ) Klaagster verkeert in de veronderstelling dat de overledene een all-in verzekering had afgesloten. Zij stelt dat alle posten daaruit zijn vergoed, behalve een aantal rouwbrieven, postzegels en de kist. Zij heeft te horen gekregen dat dit is omdat er is gekozen voor een bepaald crematorium, maar daarop zou door de uitvaartverzorger tijdens het aannamegesprek niet gewezen zijn. Verder is klaagster van mening dat haar klacht niet voortvarend is behandeld door de uitvaartondernemer. Er blijkt geen sprake te zijn van een all-in verzekeringspakket. De verzekering keert geld uit. De uitvaartondernemer is bereid hiervoor in de plaats een pakket diensten aan te bieden (als service) als de nabestaanden zich aan bepaalde voorwaarden houden. Een van de voorwaarden is dat gebruik gemaakt moet worden van een locatie van de uitvaartondernemer. De ombudsman concludeert dat de uitvaartverzorger de nabestaanden hierop had moeten wijzen, de nabestaanden kenden deze regeling niet. Uiteindelijk wordt vastgesteld dat de nabestaanden geen financieel nadeel hebben geleden, ook al hebben zij niet de mogelijkheid gehad te kiezen voor het servicedienstenpakket van de uitvaartondernemer. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat klaagster daarvoor gekozen zou hebben in verband met de dan te overbruggen afstand en de conditie van haar vader (de echtgenoot van de overledene). 8

9 De ombudsman verklaart twee klachtonderdelen gegrond, het niet actief melden van de voorwaarden voor het servicedienstenpakket door de uitvaartverzorger en de trage reactie op de klacht. Er wordt geen schadevergoeding toegekend. - ( ) In dit geval heeft de uitvaartondernemer de klacht aanhangig gemaakt. Omdat de opdrachtgeefster akkoord ging met een klachtenprocedure bij de ombudsman kon de klacht behandeld worden. De uitvaartondernemer lijkt de klacht onder voorbehoud in te dienen, namelijk het voorbehoud dat de ombudsman door klaagster een bedrag in depot laat storten. Op de vraag van de ombudsman of de klacht inderdaad onder voorbehoud wordt ingediend volgt geen antwoord. De ombudsman laat weten dat het haar bevoegdheid is om uit te maken of er in depot moet worden gestort en dat zij zich hierop niet op voorhand wil vastleggen. Volgens de uitvaartondernemer is er sprake van een verzekeringskwestie. De ombudsman deelt deze mening niet, maar legt aan beide partijen uit dat, als zij dat vinden, de klacht kan worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Klaagster kiest voor de ombudsman uitvaart. De uitvaartondernemer reageert niet. De uitvaartondernemer zou positieve uitlatingen hebben gedaan over de verzekeringen van de overledene en bedragen hebben genoemd waarvoor de overledene verzekerd was. Op basis daarvan hebben de nabestaanden keuzes gemaakt die ze anders niet zouden hebben gemaakt. Een aantal polissen kwam echter niet tot uitkering. Klaagster heeft mogen vertrouwen op de uitlatingen van de uitvaartleider. De uitvaartondernemer heeft niet meer gereageerd in de klachtenprocedure. Het uit de wel tot uitkering gekomen verzekeringen overgebleven bedrag moet door klaagster aan de uitvaartondernemer worden betaald. Impliciet komt het er op neer dat een bedrag van 6437,57 voor rekening van de uitvaartondernemer blijft. - ( ) De kleding van de overledene is niet geretourneerd, hoewel dit aangegeven was door de nabestaanden. Er heeft volgens klager onnodig vervoer plaatsgevonden, door de overledene vanuit huis naar het uitvaartcentrum te vervoeren en terug voor de thuisopbaring. Er heeft nauwelijks controle plaatsgevonden bij de thuisopbaring. Klager heeft zelf moeten bellen om een proefdruk van het rouwdrukwerk te verkrijgen. Bloemen waren niet op tijd bezorgd bij de condoleance. De uitvaartleider was niet aanwezig tijdens de condoleance die thuis werd gehouden. De uitvaartleider was niet aanwezig bij het overbrengen van de overledene naar het crematorium op de dag van de uitvaart. Tijdens de uitvaart moest de uitvaartleider weg naar een andere afspraak. Er is op gerechtvaardigde gronden gekozen voor overbrengen om de overledene een nacht in de koeling te laten doorbrengen. Er is wel onvoldoende duidelijk over gecommuniceerd. Het verkrijgen van een proefdruk is niet zo gewoon als klager denkt. Volgens het Keurmerk hoeft dit niet, tenzij afgesproken. De aanwezigheid van een uitvaartleider bij een thuiscondoleance is niet gebruikelijk. De afwezigheid van de uitvaartleider bij het overbrengen van de overledene naar het crematorium was te begrijpen (plotseling bezoek aan tandarts wegens afgebroken kies) en er is geprobeerd die afwezigheid op te vangen, maar er is toch sprake van een verminderde dienstverlening. Veel van de klachten zijn terug te voeren op gebrekkige communicatie. Voor de gegrond bevonden klachten wordt aan klager in totaal een vergoeding toegekend van 300,-. - ( ) Veel klachten zijn gebaseerd op de vergelijking van de concrete uitgevoerde uitvaart met de kosten van een gemiddelde uitvaart die op de website van de 9

10 uitvaartondernemer genoemd staan. De ombudsman concludeert dat deze uitvaarten onvergelijkbaar zijn. De concrete uitvaart betreft er een met kerkdienst en op zaterdag. Bovendien is er sprake van nog meer verschillen. De opdrachtbevestiging is pas net na afloop van de uitvaartplechtigheid getekend. Klaagster heeft de ondertekening echter steeds uitgesteld. Door drukte kon de uitvaartleider pas s avonds bij de nabestaanden op aannamegesprek komen. Hierdoor zijn extra kosten ontstaan die onder deze omstandigheden niet voor rekening van de nabestaanden dienen te blijven. Volgens klaagster is het vragen van geld voor bezoek aan de overledene niet gebruikelijk. De ombudsman deelt die mening niet. De nabestaanden hebben de overledene gekleed en toch worden er kosten in rekening gebracht. Het kleden is in het rouwcentrum gebeurd met hulp van een medewerker, daaraan zijn kosten verbonden. De klachten a t/m j zijn deels ongegrond, voor een deel is de ombudsman niet bevoegd om uitspraak te doen en voor een klein deel zijn de klachten gegrond. De ombudsman kent aan klaagster daarvoor in totaal een vergoeding toe van 351,25. - ( ) Klager is van mening dat de verzekering ten onrechte niet uitkeert omdat er fouten zouden zijn gemaakt bij het afsluiten ervan. Klager wordt hiervoor verwezen naar de financieel ombudsman. Door de uitvaartleidster zou de indruk zijn gewekt in het aannamegesprek dat de verzekering zou uitkeren. Uit de verklaringen die klager overlegt valt niet af te leiden dat de uitvaartleidster zich expliciet over het uitkeren van de verzekering heeft uitgelaten. Wel wordt duidelijk dat financiële dekking voor klager erg belangrijk was. Daarop is door de uitvaartverzorgster niet ingegaan. Klager zou andere keuzes hebben gemaakt als hij had geweten dat de verzekering niet zou uitkeren. (Twee weken na de uitvaart bleek dat de verzekering niet betaalde). De uitvaartondernemer schat dat klager 575,- had kunnen besparen door andere keuzes te maken. Dit bedrag wordt aan klager toegekend. De factuur bevat hogere bedragen voor sommige posten, zonder dat duidelijk wordt waar dat in zit. Klager mocht erop vertrouwen dat de bedragen op de begroting de juiste bedragen waren. Aan klager wordt een vergoeding toegekend van in totaal 701,50. - ( ) Klager is van mening ten onrechte opdrachtgever van de uitvaart van zijn broer te zijn geworden c.q. ten onrechte de factuur van die uitvaart gepresenteerd te hebben gekregen. De uitvaart is besproken met de dochter van de overledene, die opdrachtgever zou worden. Met haar is ook na een paar dagen besproken dat de verzekering op grond van omstandigheden niet uitkeert. De dochter keurt de bijgestelde kostenbegroting mondeling goed. Alle papieren (overeenkomst, kostenbegroting en aanvraag crematie) zullen op de dag van de uitvaart getekend worden. Tien minuten voor aanvang van de plechtigheid wordt pas duidelijk dat de dochter niet zal tekenen. Volgens de dochter is klager bereid te tekenen. Klager is nergens bij betrokken geweest en heeft geen contact gehad met de uitvaartverzorgster of de dochter van de overledene. Klager tekent inderdaad, maar stelt niet te hebben geweten wat het zetten van zijn handtekening betekende, hij dacht dat het slechts om een formaliteit ging. Na verloop van tijd krijgt klager uiteindelijk de factuur gepresenteerd, die eerder aan de dochter van de overledene werd gepresenteerd. Klager wil die niet betalen. De ombudsman komt tot de conclusie dat de uitvaartverzorgster, die een overeenkomst wil aangaan met een nieuwe opdrachtgever, een eigen verantwoordelijkheid heeft tegenover die opdrachtgever en met zijn belangen zorgvuldig moet omgaan. Dat staat op gespannen voet met de (met medeweten van de uitvaartverzorgster) ontstane situatie, namelijk tijdsdruk en een eigen belang van de 10

11 uitvaartverzorgster bij het tekenen van de overeenkomst. Er zou wel tegen klager zijn gezegd dat hij opdrachtgever zou worden (wat klager ontkent), maar er is aan klager niet uitgelegd wat het zijn van opdrachtgever inhield. Ook is klager niet op de hoogte gesteld van het feit dat de verzekering niet zou uitkeren. De verzekering stond nog wel gemeld op de overeenkomst voor de uitvaart, maar niet meer op de kostenbegroting. De stukken bevatten op het moment van tekenen nog steeds de geprinte persoonlijke gegevens van de dochter van de overledene. Er is geen gelegenheid geweest om de stukken goed door te nemen. De ombudsman concludeert dat aan de wettelijke vereisten van dwaling (een gerechtvaardigde verkeerde voorstelling van zaken hebben) is voldaan en vernietigt op basis daarvan de overeenkomst tussen de uitvaartondernemer en klager. Klager hoeft de factuur ad 6931,36 niet te betalen. - ( ) Er is door het rouwcentrum verkeerde informatie gegeven waardoor een vriend zich niet kon aansluiten bij de stoet van het rouwcentrum naar het crematorium, er is ontevredenheid over de nazorg, er is een verkeerde nota gestuurd, er zijn geen excuses gemaakt en de klacht is niet voortvarend opgepakt. Met de uitvaartleider was afgesproken dat enkele familieleden zich op de dag van de uitvaart bij het rouwcentrum zouden verzamelen en achter de overledene aan zouden rijden naar het crematorium. Toen een vriend uit het buitenland bij het rouwcentrum aanbelde werd hem gemeld dat de overledene al naar het crematorium vervoerd was. Klaagster kreeg in eerste instantie hetzelfde te horen. Deze klacht wordt niet ontkend door de uitvaartondernemer en gegrond bevonden. De klacht over de nazorg betreft deels niet goed nagekomen afspraken over het sturen van een evaluatieformulier en een verschil van mening over of klaagster nu wel/niet prijs stelde op een evaluatiegesprek. Hoe te handelen bij nazorg is beleid van de ondernemer en daarover kan de ombudsman geen uitspraak doen. De klacht over de verkeerde nota komt onvoldoende vast te staan en wordt afgewezen. Er zijn (ook volgens klaagster) wel excuses aangeboden, klacht wat dat betreft dus ongegrond. Het niet voortvarend oppakken van de klacht; dit is beleid van een ondernemer en kan niet worden beoordeeld. De uitvaartondernemer heeft eerder 500,- compensatie aangeboden. Dit lijkt de ombudsman billijk en hierbij wordt aangesloten. - ( ) Een reeks klachten met betrekking tot de kostenbegroting en de factuur (zoals dat de kostenbegroting verschilt van de factuur, dat de kostenbegroting zich niet verhoudt met vaste tarieven, dat sommige tarieven te hoog zijn, dat ook een uitvaartondernemer geen rechten aan de kostenbegroting kan ontlenen, dat vaste tarieven aan opdrachtgevers expliciet moeten worden gemeld). Specifiek is er een geschil over het aannametarief, de kosten van de laatste verzorging en de kosten van de thuisopbaring. De kist sloot niet netjes en er zijn klager kosten in rekening gebracht voor het plaatsen van een extra advertentie. De kostenbegroting verschilt van de factuur o.a. wat betreft de kosten van de kist. Er is op de kostenbegroting geen voorbehoud gemaakt. Klager mag uitgaan van het aldaar weergegeven bedrag. Er wordt uitleg gegeven wat betreft de systemen voor het berekenen van de kosten in de uitvaartbranche. Over de hoogte van tarieven kan de ombudsman zich niet uitspreken. Geconstateerd wordt dat de uitvaartondernemer inderdaad geen rechten kan ontlenen aan de kostenbegroting, maar dat dit klager niet verder helpt. Er bestaat geen expliciete verplichting om mede te delen dat het om vaste tarieven gaat. De uitvaartondernemer heeft op juiste gronden het verschil in aannametarief (tussen vermelding op de kostenbegroting en op de factuur) voor zijn rekening genomen. De klacht over de kosten van de laatste verzorging is ongegrond, de klacht over de kosten van de thuisopbaring is voor een deel gegrond. Klager heeft 11

12 een erg dure kist besteld ( 7100,-). Toen de kist gesloten moest worden is er een schroef afgebroken en moest er ter plekke een nieuw gat geboord worden. De twee deksels van de kist sloten daardoor niet mooi aan, er was hoogteverschil. Aan klager wordt een vergoeding toegekend van in totaal 800,- voor dit klachtonderdeel. Er moest een nieuwe rouwadvertentie worden geplaatst omdat de kerkdienst niet vermeld was. Over en weer valt de betrokkenen iets te verwijten, maar de uitvaartverzorgster heeft nagelaten eenvoudige maatregelen te nemen die duidelijkheid hadden kunnen verschaffen over de toestemming van klager over het plaatsen. De uitvaartondernemer moet daarom de meeste kosten voor zijn rekening nemen. In totaal wordt aan klager een vergoeding van 1755,- toegekend. - ( ) Een aantal klachten heeft in meerdere of mindere mate betrekking op een gebrekkige communicatie. Tijdens het aannamegesprek werd de uitvaartverzorger verschillende malen opgebeld. Aan de nabestaanden was niet vooraf gemeld dat de uitvaartverzorger tevens telefoondienst had voor het uitvaartbedrijf. Het gesprek rond de rouwkaart verliep moeizaam. Een advies van de uitvaartverzorger om hierover snel over te beslissen voelde als dwang. Gemaakte afspraken werden niet meteen juist vastgelegd. De overledene zou in de plaats waar zij was overleden worden verzorgd, gekleed en in de kist gelegd worden. Vervolgens zou zij worden overgebracht naar een ander deel van het land, voor het afscheid nemen en de uitvaartplechtigheid. De wens dat de kist niet meer zou worden geopend, is niet goed vastgelegd en nagekomen. Er is niet gecommuniceerd dat de kist geopend zou moeten worden in verband met de identificatieprocedure van de tweede betrokken uitvaartondernemer. Het is niet meer vast te stellen waardoor de foto s vertekend werden weergegeven in het crematorium. Er is door een medewerker van het crematorium onjuiste informatie gegeven over de muziekmogelijkheden in de koffiekamer. Het aanwezig zijn van een airconditioning is geen standaardeis voor een crematorium, ook al was het extreem heet die dag. Afgesproken was dat er kannen water en glazen zouden zijn tijdens het afscheid nemen. Er was slechts één kan met water. Tijdens het verplaatsen van de kist vielen de opgelegde losse bloemen er vanaf en die zijn snel teruggelegd. Er is niet goed nagedacht over het verplaatsen van de kist zonder dat de bloemen er vanaf zouden vallen. Klager wilde aanwezig zijn bij de invoer van de kist in de oven. Omdat er problemen waren is er gebruik gemaakt van een oude invoerwagen, waardoor het invoeren met enig geweld moest gebeuren. Hierover is vooraf niet goed gecommuniceerd. De uitvaartondernemer is van mening dat de laatste drie zaken hem niet te verwijten zijn. De uitvaartondernemer is echter degene met wie de opdrachtgever afspraken maakt. Het is de uitvaartverzorger die op het naleven van die afspraken toeziet en die ze doorgeeft aan anderen. De opdrachtgever kan de uitvaartondernemer daarvoor aanspreken. De uitvaartondernemer kan vervolgens voor de niet door hem veroorzaakte klachten bijvoorbeeld het crematorium of het rouwcentrum aanspreken. Aan klager wordt een vergoeding van 350,- toegekend bovenop de al door de uitvaartondernemer toegekende 175,-. - ( ) Klaagster meldt dat haar echtgenoot in de verkeerde kist is opgebaard. Bij de begrafenis bleek dat het graf te klein en te ondiep gegraven was, dat de wanden deels waren ingestort, dat er veel grondwater in het graf stond en dat de planken om de kist op te zetten deels ontbraken. Klaagster is van mening dat een graf op de dag van de uitvaart gegraven moet worden en heeft vragen over twee tarieven. Doordat er geen kostenbegroting is opgemaakt en er geen kopie van een aannameformulier door de uitvaartondernemer is toegestuurd kan de ombudsman de feiten slecht controleren, dat is niet goed voor de uitvaartbranche en voor de betreffende ondernemer. De klachten over het graf en de opbaring worden niet 12

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Jaarverslag 2009 Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen Jaarverslag 2009 1 1. Van het Bestuur Woord van de voorzitter Het doet mij veel genoegen u het jaarverslag van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen te

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Informatieboek. gratis bereikbaar. 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl Informatieboek Antwoord op vragen rondom overlijden, uitvaart en nazorg gratis bereikbaar 24 uur per dag / 7 dagen per week 0800-4444 000 info@uitvaartinformatiehulplijn.nl www.uitvaartinformatiehulplijn.nl

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003

4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 Inhoudsopgave 1. Een inleidend woord 2. Enkele trends 3. De klachten en de aantallen 4. Het overzicht van de behandelde klachten per onderdeel van de organisatie in 2003 5. Het overzicht van de behandelde

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april

Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april Ombudsman Pensioenen Jaarverslag 2009-2010 inleiding Sinds de introductie van de Ombudsman Pensioenen (1 april 1995) heeft zijn werkwijze geen ingrijpende veranderingen ondergaan. Het ziet er niet naar

Nadere informatie

De Klachtencommissie voor Mitros

De Klachtencommissie voor Mitros Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 6 juni 2012 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding...

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector

Monitor Financiële Sector Monitor Financiële Sector De markt voor natura-uitvaartverzekeringen Datum 10 juni 2008 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoud 1. Inleiding p. 3 2. De markt voor natura-uitvaartverzekeringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

rotterdam verslag van werkzaamheden

rotterdam verslag van werkzaamheden 2010 rotterdam verslag van werkzaamheden Ombudsman, doel en werkwijze Vertrouwen is het fundament van onze democratie. Een overheid die niet behoorlijk handelt, kan het vertrouwen van zijn burgers schaden

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht

Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid. Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb-trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale ombudsman naar de invoering van het pgb-trekkingsrecht Pgb- trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid Onderzoek van de Nationale

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014

Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Jaarverslag Geschillenadviescommissie 2014 Vastgesteld door de Geschillenadviescommissie d.d. 17 maart 2015 Goedgekeurd door de besturen van de aangesloten corporaties d.d. Inhoudsopgave MISSCHIEN EVEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie