K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN"

Transcriptie

1 K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de Protestantse Gemeente de Graankorrel INHOUDSOPGAVE Redactie pagina 02 Administratie pagina 02 Contactadressen van de kerken pagina 03 Erediensten Hervormde Gemeente s-graveland pagina 04 Eredienst Veenstaete pagina 05 Informatie Algemeen pagina 06 Informatie Hervormde Gemeente s-graveland pagina 06 Jeugd pagina 17 Verantwoording tekening omslag: Albers bijbelse tekeningen (Joh. 14, 2) /theologische uitgeverij Narratio, Gorinchem - 1 -

2 REDACTIE Kopij voor dit blad kunt u inleveren bij de redactie van uw gemeente. Uiterste inleverdata van kopij voor de komende edities: 29 mei 26 juni 21 augustus 18 september 9 oktober 13 november 11 december Redactie Hervormde Gemeente s-graveland mw. R. Kleijn Redactie Hervormde Gemeente Kortenhoef Redactie Protestantse Gemeente De Graankorrel ADMINISTRATIE Abonnementstarief: 12,50 per jaar. INGnummer KSSK: NL08INGB t.n.v. Kerken Samen van Ankeveen, s-graveland en Kortenhoef Voor alle vragen over abonnementen, adreswijzigingen e.d. kunt u kontakt opnemen met: mw. R. Kleijn

3 CONTACTADRESSEN HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND Predikant: Ds. G.J. van Meijeren Noordereinde JG s-graveland Tel: Vrije dag: vrijdag hervormdegemeentesgraveland.nl Pastoraal werker: Br. W. Kroon Erasmuslaan HL Hilversum Tel.: Scriba: M.J. Flink Berlagelaan JV Hilversum tel.: hervormdegemeentesgraveland.nl HERVORMDE GEMEENTE KORTENHOEF Predikant: Ds. J. Teding van Berkhout Opbeltijden: Dinsdag en donderdag: van uur en van uur Scriba: dhr. C.A.M. van der Lelie PROTESTANTSE GEMEENTE DE GRAANKORREL Predikant: Vacant Bijstand pastoraat: ds. R.F.J. Beltman Scriba: mw. J.P. Hinloopen-Nieuwpoort

4 EREDIENSTEN HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND De diensten zijn live op de website te volgen. Ook vindt u daar de diensten van (ongeveer) de laatste 3 maanden. Bezoek onze website en klik op opnames. U kunt kiezen uit luisteren naar de eventuele live uitzending of een eerdere opname beluisteren of downloaden. Donderdag 14 mei 09:30 Ds. G.J. van Meijeren Hemelvaartsdag Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Zondag 17 mei 10:00 uur Ds. H.P.J. Schormans uit Amersfoort Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats Zondag 24 mei 10:00 uur Ds. G.J. van Meijeren Eerste Pinksterdag Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie (Open Doors) Maandag 25 mei 09:00 uur Ds. G.J. van Meijeren Tweede Pinksterdag Aansluitend Fiets- autotocht en gezamenlijke lunch Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Zondag 31 mei 10:00 uur Dr. H de Leede uit Amersfoort Prof. dr. B.J.G. Reitsma uit Ermelo Coll.: College van Kerkrentmeesters /Diaconie Extra collecte: Instandhouding Predikantsplaats - 4 -

5 EREDIENST VEENSTAETE (app 141 West) Vrijdag 22 mei uur Ds. G.J. van Meijeren - 5 -

6 INFORMATIE ALGEMEEN Hoe komt uw KSSK tot stand? Elke maand ontvangt u een nieuwe uitgave van de KSSK, het kerkblad dat al 34 jaar bestaat. U vindt hierin meditaties en andere informatie vanuit de drie deelnemende kerken. In een recente vergadering van de KSSK commissie kwam aan de orde, dat het wellicht zinvol is iets te schrijven over het tot stand komen van de maandelijkse KSSK. Wat komt er zoal bij kijken en wie doen wat? We willen in deze bijdrage graag een beknopt overzicht geven van het hele proces. Allereerst stelt Rita Kleijn ruim een jaar vooruit de data vast waarop de KSSK moet verschijnen, of beter gezegd de sluitingsdata voor kopij. Die data vallen steeds op een vrijdag. Tot die data kan men (bij voorkeur per ) kopij aanleveren bij één van de drie redactieleden, één voor elke kerk. De eindredacteur Fred van Weeghel zorgt voor de opmaak in kolommen, de juiste plaatsing van afbeeldingen, enz., enz. Daarvoor heeft hij heel weinig tijd, want de drukkers verwachten de maandagochtend daarop al vroeg aan de slag te kunnen. Zij printen de pagina's, vouwen er een omslag om heen en slaan er tenslotte nietjes is. Ze maken de oplage die door Rita Kleijn werd opgegeven op basis van haar administratie. Wanneer de KSSK eenmaal is afgewerkt begint de grootste klus, namelijk het afleveren door de verdelers bij de 'verspreiders', die op hun beurt weer het blad bij u bezorgen of per post naar u versturen. Gelukkig kunnen we beschikken over een flink aantal verdelers en verspreiders. Vele handen maken ook hier licht werk. Het aantal abonnementen op de KSSK is in de loop der jaren teruggelopen. Dit komt mede omdat de KSSK ook digitaal, dus via , wordt verspreid. Deze methode heeft natuurlijk een nadeel - men moet de informatie via het computerscherm tot zich nemen - maar er wordt zo wel flink bespaard op portokosten. Dus voor abonnees buiten onze dorpen is de digitale KSSK vaak een optie. Uit het voorgaande heeft u kunnen opmaken dat het blad dat u nu leest de vrucht is van de inspanningen van een flink aantal vrijwilligers. De redactie wil deze kans benutten om hen te bedanken voor hun vaak jarenlange inzet en hoopt nog lang van hun diensten gebruik te kunnen maken. De redactie van KSSK - 6 -

7 INFORMATIE HERVORMDE GEMEENTE S-GRAVELAND Meditatie Pinksteren Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen. (Galaten 5 : 25) Pinksterfeest, uitstorting van de Heilige Geest. Pinksterdag, op de 50ste dag na Pasen, ook wel het Wekenfeest en het feest van de eerstelingen genoemd, inzameling van de oogst, totdat de volle oogst is binnengehaald. De Here Jezus, als De Eersteling uit de doden, zei tot zijn discipelen: Ik zal voor jullie bidden tot de Vader, en Hij zal jullie een andere Trooster geven, om tot in eeuwigheid bij jullie te zijn. In verwachting waren ze bijeen, op de dag dat het Pinksterfeest vervuld werd. En zij werden ook vervuld met de Heilige Geest, om van de grote daden Gods te spreken. Zij worden als het ware gedoopt in het scheppende Woord, het Woord in de Heilige Naam. En de Geest gaf hun de taal van die Naam uit te spreken en te geloven. De taal van die Naam, die op de Paasdag als het Woord is opgestaan! De enige Naam onder de hemel, waardoor wij behouden worden, Jezus Christus, die ook de grondlegger van het Pinksterfeest is, want Hij heeft er voor betaald, met Zijn dierbaar bloed. Hij heeft ons bevrijd, uit de duisternis, tot Zijn wonderbaar licht. Het licht van de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. Wij zijn geroepen broeders tot vrijheid, daarom zegt Paulus in het 25ste vers: Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest wandelen. Leven door de Geest, leven voor Gods aangezicht, door de Geest die in Christus Jezus was, die ons uit onze dood levend heeft gemaakt, om zo te mogen leven door het geloof, ziende op de overste Leidsman en voleinder van het geloof, onze Here Jezus Christus. En wandelen door de Geest, dat is gaan in de weg des Heren, in woord en daad, in leer en leven, onberispelijk. Ziende op Jezus Christus, die geleefd heeft door de Geest, en gewandeld door de Geest, Zijn levenswandel, Zijn levensweg in gehoorzaamheid, tot op het kruis, waar Hij zei: Het is Volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Geroepen tot vrijheid, wordt de Gemeente opgeroepen,... die belijden met Hem omgang te hebben..., zelf alzo te wandelen, zo als Hij ook gewandeld heeft. Wij hebben gemeenschap met elkaar, als wij in Zijn licht wandelen, en zo de Lofzang gaande te houden: Leer mij naar Uw wil te handelen, laat mij in Uw Waarheid wandelen. Genade en Waarheid die aan ons verschenen is in Christus Jezus, het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Deze blijde boodschap mogen wij ook horen, van Gods trouw en liefde over ons, ook als er moeite en verdriet is, dan zal de Heilige Geest, de Trooster ons kracht en moed geven, in het strijdperk van dit leven. Ja, groot is Uw trouw o Heer! Zo laten wij door het geloof leven, en door de Geest wandelen, om eenmaal te mogen wandelen in het nieuwe Jeruzalem, die de zon en de maan niet van node heeft om haar te beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar, en haar lamp is het Lam! Van alle kanten komen zij de lange lanen door, het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor. Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer zal ik u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer! W. Kroon

8 Meeleven We leven mee met br. en zr. B. (1243 LC s- Graveland). Het is bijna niet te geloven, maar voor de derde keer in korte tijd moest br. Bart geopereerd worden aan zijn heup. Om moedeloos van te worden, weer een operatie, weer revalidatie in Gooizicht. Laten we voor hen bidden, voor hem en voor zijn vrouw. Om hernieuwde krachten en ook om doorzettingsvermogen. We leven mee met zr. den B. (Zuiderheide, Hilversum) Zij heeft sinds korte tijd ontzettend last van haar schouder. Een operatie zou mooi zijn, maar is uitgesloten vanwege haar leeftijd en daarom moet zij het zien uit te houden met pijnstillers. Laten we bidden voor deze oude zuster om Gods nabijheid. We willen danken met zr. R. - van R., zij is verhuisd van Naarderheem waar zij revalideerde naar huize Godelinde in Bussum. Zij heeft daar een mooi appartement en is daar erg blij mee. Hopelijk voelt ze zich daar erg thuis. Ze mag weten dat God overal is ook op een nieuwe plek waar alles nog niet zo vertrouwd is. We danken met zr. R. (, 1243 LC 's-graveland). Zij moest opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege benauwdheid. Deze benauwdheid is minder geworden en ze mocht weer naar huis. Toch merken br. en zr. Ravenhorst dat ze ouder worden en veel niet meer vanzelf gaat en moeilijker wordt. God wil ons allemaal door zijn Woord bemoedigen: Tot in uw ouderdom zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot in uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden. (Jes. 46:4). Op zondag 3 mei deden vier catechisanten belijdenis van het geloof. Ella van den B, Martijn van de P., Maaike van t R. en Alexandra S. - van L.. We mogen als gemeente dankbaar zijn dat er jonge mensen opstaan en hun plek in de gemeente willen innemen, het geloof willen be-amen. Laten we ook voor hen bidden. Dat ze hun uitgesproken vertrouwen in God mogen behouden en dat ze daar telkens weer vreugde in mogen vinden. God zegene hen! Jubilea Koos en Gertrude P. (1241 HM Kortenhoef) mochten op 19 april vieren dat zij 25 jaar getrouwd waren. Een mooie dag die zij mochten vieren met kinderen en familie. Daar hebben zij van genoten, en we willen God danken dat zij elkaar liefhebben, dat Hij hen gezegend heeft 25 jaar lang. Ook br. en zr. H.-D. (1241 LH Kortenhoef) mochten een jubileum vieren. Op 23 april waren zij 50 jaar getrouwd en binnenkort gaan zij dat vieren. 50 jaar met elkaar lief en leed mogen delen is een wonder dat God schenkt. We mogen Hem daarvoor hartelijk danken en ook bidden of Hij mee wil op trekken de toekomst in. Onder Zijn hoede, Hij is vertrouwd met ons. Gesprekskring Hallo allemaal, Op dinsdag 19 mei 2015 is de tweede bijeenkomst van de nieuwe groep, voor de jonge tot wat oudere volwassenen of iedereen die zichzelf jong volwassen voelt, binnen onze gemeente. Weten jullie het nog? Het is de bedoeling dat er met een maandelijkse frequentie over diverse onderwerpen met elkaar gesproken wordt. Daarnaast moet het vooral een gezellige avond zijn die een bijdrage levert tot versterking van de onderlinge band binnen de gemeente.

9 Met elkaar praten over je geloof dat is de bedoeling van deze samenkomst. We komen bijeen in de consistorie aan het Noordereinde. Het gesprek is open en we beginnen bij wat we zelf meemaken en doen. Kunnen we ons dagelijks leven combineren met ons geloof? En, het komt niet zo vaak voor dat je daar met anderen ook over praat. Dat doen wij wel in deze groep op een laagdrempelige open manier, waarbij niemand zich verplicht hoeft te voelen. Zet het in de agenda: Dinsdag 19 mei 2015 om uur in de consistorie. Wees (weer) welkom! Ineke T., Gerda S., Ronald B., Geert van M. Bijbelkring Woensdag 27 mei is er weer Bijbelkring. We vervolgen onze lezing in Genesis, de verhalen van Jozef, Genesis 45. U bent altijd van harte welkom om aan te schuiven! Woensdag 27 mei vanaf uur bij fam. A. sr. Kortenhoefsedijk. Vindt u/jij het vervelend om in het donker over de dijk te fietsen of te lopen? Neem gerust even contact op met Eduard van L. of Mart F.. U/jij wordt dan gehaald en weer thuisgebracht. Ds. G.J. van Meijeren Uit de kerkenraad Procedure verkiezing ambtsdragers Zoals in vorige kerkbladen aangegeven hebben wij ons als kerkenraad de afgelopen periode bezig gehouden met de procedure voor de verkiezing van ambtsdragers in De invulling van de procedure hebben wij vastgesteld op de kerkenraad van 28 april jl. Tijdens de kerkenraad is besloten de mogelijkheid van het doen van voorbede voor degenen die gevraagd worden, op te nemen in de procedure. Dit betekent dat de namen van degenen die gevraagd zijn, worden genoemd in de eredienst, zodat er door de gemeente(leden) voorbede voor de gevraagde gemeenteleden kan worden gedaan. In de KSSK van eind mei zal de procedure verder toegelicht én opgestart worden. Bezinning vrouw en ambt Op de kerkenraad van april heeft ds. van Meijeren een bezinning gehouden over het onderwerp vrouw en ambt. Al jaren maken vrouwelijke ambtsdragers deel uit van onze kerkenraad. De bezinning kwam op onze agenda naar aanleiding van een vraag aan de kerkenraad vanuit de gemeente over de mogelijkheid om een vrouwelijke predikant te laten voorgaan in onze erediensten. Graag willen wij zorgvuldig met deze vraag omgaan en daarom willen wij de bezinning zoals deze op de kerkenraad is gehouden door ds. van Meijeren ook met u houden. In het najaar zullen wij hiertoe een gemeenteavond organiseren. Pinksterfietstocht Op tweede Pinksterdag wordt weer de jaarlijkse fietstocht georganiseerd. Ook wordt er natuurlijk weer een autotocht uitgezet. Na een meditatief moment en een heerlijk bakje koffie toeren wij rond in onze mooie omgeving. Aansluitend wordt er gezamenlijk gegeten. Een gezellig moment om elkaar eens in een andere sfeer te treffen. Van harte welkom! Kerkenraadsvergadering Op DV dinsdag 7 juli vergadert de kerkenraad in de consistoriekamer. Als u iets wilt bespreken met de kerkenraad bent u van harte welkom. U kunt binnenlopen tussen uur en uur. Alvast voor uw agenda Op DV zondag 30 augustus wordt er weer een gezamenlijke avonddienst met onze zustergemeente te Kortenhoef gehouden.

10 Aanvang 18:30 uur in Kortenhoef en ook dan zal Prof. dr. G. van den Brink voor gaan. De vorige avonddienst was op 26 april. Voor velen was het mei-vakantie. Desondanks was er een vreugdevol aantal mensen aanwezig. Er was nog wel plaats over.. Tot slot Tot zover het nieuws vanuit de kerkenraad. Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, aarzel dan niet om één van de kerkenraadsleden aan te spreken. Ymkje van t. College van Kerkrentmeesters Opbrengst van de collectes Coll.bon 12 apr. 126,95 42% 19 apr. 173,90 40% 26 apr. 126,82 33% 03 mei 130,72 44% Instandhouding predikantsplaats: 19 apr. 133,32 47% 03 mei 142,99 30% (Om het gebruik van collectebonnen te stimuleren vermelden we het % collectebonnen per collecte) Allen hartelijk dank voor uw gaven. Namens het College van Kerkrentmeesters, Mart Flink Bankrekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL65 INGB t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. s-graveland. (Let op!! Het rekeningnummer voor het bestellen van collectebonnen staat hieronder) Collectebonnen Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB ten name van Hervormde Gemeente s-graveland. Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten: 15 euro (20 x 0,75) 25 euro (20 x 1,25) 45 euro (20 x 2,25) Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u, bijna per ommegaande, de door u bestelde boekjes ontvangen. Voor verdere informatie kunt u bij ondergetekende terecht, of bij één van de andere kerkrentmeesters. Veemarkt/Jaarmarkt Vorig jaar schreven we: Het regende de hele dag, afgelopen zaterdag. Dit jaar mogen we gelukkig vermelden: Het was de hele zaterdag droog. Hoewel vrijwel geen zon, harde wind en daardoor een beetje fris, soms koud. Maar we mochten ons gelukkig prijzen met een gestage stroom van bezoekers aan ons kerkplein, waarvan er ook velen kopers werden. En dit ook mede door het enthousiasme van de vele medewerkers en het aanbod natuurlijk. De totale netto opbrengst liegt er dan ook niet om: 3.947,00 Het is ook altijd weer mooi dat je dit op zo n dag als gemeenteleden met elkaar tot stand brengt en dit verstevigt de onderlinge band en is goed voor de saamhorigheid. We danken vanaf deze plek iedereen die hieraan meegewerkt heeft. We noemen geen namen, want dan vergeet je iemand. Maar iedereen ook degenen die goederen ingebracht hebben - hartelijk dank. Het is altijd een enorme inspanning. We hopen dat iedereen zegt: Dit doen we bij leven en welzijn - volgend jaar weer

11 Namens de moneymakers en het college van kerkrentmeesters, Mart Flink Diaconie Opbrengst collectes Coll.bon 12 apr. 106,11 54% 19 apr. 138,65 48% 26 apr. 96,18 48% 03 mei. (St. Red een kind) 228,42 25% christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Daarom houdt Open Doors speciale campagnes, organiseert zij reizen naar gesloten landen en geeft Open Doors presentaties in heel Nederland om de verhalen van vervolgde christenen te vertellen. Open Doors doet dit omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor het Evangelie. Van harte aanbevolen! Hartelijk dank voor uw gaven. Rekeningnummer Diaconie NL23 RABO t.n.v. Diaconie NH Kerk s-graveland Collecte zondag 24 mei 2015 De diaconie-collecte op 24 mei is bestemd voor de Stichting Open Doors. s Zondags naar de kerk gaan is in onze beleving de gewoonste zaak van de wereld, maar in veel landen ligt dit heel anders. In onze erediensten staan wij daarom regelmatig stil hierbij, en wordt in de voorbede gedacht aan christenen die leven in omstandigheden waar het hun niet vrij staat om hun geloof te belijden. Stichting Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp. Open Doors is een interkerkelijke stichting die christenen in de wereld steunt, ongeacht hun kerkelijke gezindte. Open Doors onderschrijft de apostolische geloofsbelijdenis. Open Doors werkt wereldwijd in zo n vijftig landen. Daarnaast wil de stichting westerse Roosters Rijrooster 1 e Rijder 14 mei (09:30 uur; hemelvaartsdag) Klaas P. 17 mei Dick K. 24 mei Henk van de P. 31 mei Arnold van t R. 07 juni Wim N. 2 e Rijder 14 mei (09:30 uur; hemelvaartsdag) Henk H. 17 mei Wim L. 24 mei R/A van de P. 31 mei Niels S. 07 juni Robert den T. Oppasrooster 14 mei (09:30 uur; hemelvaartsdag) Maria den T. Patrick S. 17 mei Gera F. Marcella F 24 mei Ineke T. Arja van de P. 31 mei Liselore H.

12 Alexandra S. Jasmijn ter S. 07 juni Yvar S. Maaike van t R. Ella van den B. Collectantenrooster 14 mei diaken/kerkrentmeester 17 mei Rachel en Lisette (extra coll. IPP) 24 mei diaken/kerkrentmeester 31 mei Jasmijn en Marly (extra coll. IPP) 07 juni diaken/kerkrentmeester Koffierooster 17 mei Ineke T. 24 mei mw. V. en mw. H. 31 mei Jan V. en Gerdi van B. Website ds. Schormans Zondag 17 mei hoopt ds. H.P.J. Schormans (opnieuw) bij ons in de eredienst voor te gaan. Al eerder had hij een website, maar nu hij met emeritaat is, heeft hij het geheel gemoderniseerd en aangevuld, en komen er regelmatig nieuwe zaken bij. U kunt er o.a. vinden: Bidden, Meditaties, Preken, Emmaüs-wandeling en niet te vergeten Dostojevski. Over het boek de broers Karamazov van Dostojevski heeft ds. Schormans een zeer boeiend boek geschreven. De website heet: Verborgen Bronnen. Webadres: Bij de introductie van de site schreef ds. Schormans het volgende: Mijn nieuwe website Verborgen Bronnen is klaar! Ik nodig je hartelijk uit een kijkje te nemen. 'Ga niet op zoek naar de bronnen, maar zoek Hem, dan zal Hij je bij de bronnen brengen.' 'Hij voert mij aan stille wateren' (Psalm 23) Word allemaal theoloog Zonder theologie dwaal je als christen doelloos rond, ook als het gaat over de islam en de crises van onze tijd. Toon mij een christen zonder theologie en ik toon je een bedelaar die verdwaald is. Wat heeft het nu voor zin om theologisch na te denken over de islam? Wel een interessante vraag voor iemand, zoals ik, die daar voor een deel zijn beroep van gemaakt heeft. Deze vraag werd mij onlangs gesteld met het oog op de landelijke conferentie die de Confessionele Vereniging in de Protestantse Kerk daar woensdag over houdt. Hoe moeten we de islam duiden in het licht van de Bijbel? Maar wat heeft dat nu voor zin als de wereld in brand staat? ISIS gaat rond als een briesende leeuw, christenen worden vervolgd, gemarteld, onthoofd; moslims zijn het slachtoffer van terreur. Er worden aanslagen gepleegd. En dan gaat een groepje christenen nadenken over wat ze van de islam vinden... Hebben we niet iets beters te doen dan theologisch navelstaren? Het enige dat helpt is dat we de handen uit de mouwen steken. Radicalisme aanpakken, bruggen bouwen tussen christenen en moslims, elkaar leren kennen en samen op trekken. Of zoals anderen zouden zeggen juist de islam ontmaskeren als valse godsdienst; laten zien dat islam hetzelfde is als radicalisme. Antichristelijk Even terzijde: ook deze bezwaren tegen theologisch nadenken over de islam zijn nog al theologisch van aard. Ze gaan uit van een bepaalde theologische vooronderstelling. De een zegt dat de islam antichristelijk is, omdat ze Isa niet als Zoon van God en verlosser erkent, de ander zegt misschien juist dat moslims evenzeer op weg zijn naar God als christenen. Zou theologie dan misschien toch iets te maken hebben met hoe je de handen uit de mouwen steekt? Hoe dan ook, ik ben nu ruim dertig jaar bezig om theoloog te worden. En de vraag of ik niet beter een vak had kunnen leren om zo nog

13 wat voor de samenleving te kunnen betekenen, heb ik vaker gehad. Om eerlijk te zijn heb ik me dat zelf de laatste dertig jaar ook met regelmaat afgevraagd. Als ik rondkijk in de universitaire wereld, dan kom ik zo vaak theologie tegen die weinig meer te maken heeft met het levendige vuur van de Geest. Alle nadruk ligt op rendement. Een hoogwetenschappelijk artikel, dat door twee of drie vakgenoten gelezen wordt, telt zwaarder dan een semester samen met studenten op zoek gaan naar betekenisvolle kennis. De studenten van de Universiteit van Amsterdam weten er alles van. Soms is theologie zo beperkt en wetenschappelijk verantwoord geworden, dat het alleen nog opwindend is voor de theoloog die ermee bezig is. Het biedt geen enkel perspectief temidden van de zorgen en crises van vandaag. Soms ook is christelijke theologie zo weinigzeggend en pluralistisch geworden, dat het ook niet verder komt dan idealistisch navelstaren. Het geeft geen enkele richting in het moeras van de multireligieuze en multiculturele samenleving. Een dergelijke theologie is inderdaad volkomen irrelevant. Popcorntime En toch zou ik wel willen dat met een variatie op het woord van Mozes (Numeri 11:29) allen theologen zouden zijn. Ik zou willen dat meer christenen de Bijbel helemaal zouden lezen, elk jaar opnieuw. Dat meer christenen evenveel tijd (of meer) zouden nemen om die Bijbel grondig te bestuderen en te begrijpen als zij besteden aan Facebook, Twitter, computergames of Popcorntime (even los van het feit dat dit illegaal is en dus ook theologisch een punt van discussie) Want uiteindelijk is theologie niets meer en niets minder dan God liefhebben met je hart en je verstand. Want echte liefde is continu op zoek naar de g/geliefde en wil de a/ander beter leren kennen en begrijpen. Theologie is nadenken over de drieënige God, over Zijn passies, over Zijn plannen, over Zijn wereld. Om in deze wereld de weg te weten; om te weten hoe je moet handelen met de passie van Christus. Zonder die theologie dwaal je als christen doelloos rond, ook als het gaat over de islam en de crises van onze tijd. Je zou zo maar kunnen vergeten dat de weg van Christus een kruisweg is en geen kruistocht. Als het over de islam gaat, is dat nogal veelzeggend. DOOR: Prof. dr. B. Reitsma UIT: Nederlands Dagblad d.d Klein requiem voor Ad den Besten Drie slagen op de gong voor in de Amstelveense Kruiskerk kondigen de 92- jarige Ad den Besten aan. Hij is er vandaag voor het laatst, languit in zijn kist deze keer. Pieter Oussoren groet de honderd mensen in de banken (meest grijsaards) met de groet van God: Genade zij u en vrede. Naast hem staat Theo van Willigenburg, die de gong geluid heeft en cantor van dienst is. Het is derde paasdag. De te zingen Liedboekliederen zijn vertalingen van Ad den Besten: Nu triomfeert de zoon van God / die is verrezen uit de dood., Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht. Oussoren vindt dat er eigenlijk van alle grote Liedboekdichters een lied gezongen moest worden, maar daar is geen tijd voor. Willem Barnard, Klaas Heeroma, Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit zwijgen vandaag. Maar dochter Renate Barnard leest het gedicht De Pietersberg van Schulte Nordholt, een loflied op het Witte Huis in Oosterbeek waar de vijf mannen in de jaren zestig hun psalmberijming en liederen maakten, en waar ze het, zoals Schulte Nordholt eens zei, heerlijk, heerlijk, heerlijk hebben gehad. De snoeren zijn ons gevallen / in liefelijke plaatsen, zegt het gedicht. Oprecht rechtzinnig man Ad den Besten is van hen de laatste dode. Nu is het oude Liedboek voor de Kerken echt voorbij. Maar er is gelukkig een stevige overlap met het nieuwe. In de Kruiskerk wordt gelezen uit Efeziërs 5: elkaar toesprekend

14 met psalmen, hymnen en geestelijke gezangen, zingend en psalmend voor de Heer. En uit Marcus 16, over de jonge man in witte mantel die bij het graf van Jezus zit en die volgens Oussoren wel wat op de lieddichter Ad den Besten lijkt. Ad was, vertelt Oussoren, een oprecht rechtzinnig man, die bleef zeggen dat we Jezus niet in het graf zullen vinden, maar als levende werkelijkheid. Zijn tien laatste jaren begon hij steeds erger te dementeren, maar soms had hij een helder ogenblik. Oussoren komt met een mooi verhaal. In het verpleeghuis werd Kerst gevierd. Veel rolstoelen, ook die van Ad den Besten. De helft van de kerstgangers dommelde. Iemand vertelde een kerstverhaal voor kleine kinderen, zodat die demente bejaarden het konden begrijpen. Ongeveer zo: het kindje Jezus was in de hemel eenzaam, zonder kameraadjes, hij wilde graag naar de aarde om te spelen. Toen ging de oude Ad den Besten in een vlaag van grote bewustheid wat rechter zitten in zijn rolstoel, verhief zijn stem en riep door de zaal: Gelul! Men suste hem, maar hij riep: Lullen maar! Kijk, zegt Oussoren, Ad heeft het altijd gezegd: hou elkaar niet voor de mal over God. Waarderen Ik heb Ad den Besten niet erg goed gekend, maar goed genoeg en vaak genoeg met hem gecorrespondeerd om hem een beetje te kennen en meer dan een beetje te waarderen. Ik kende zijn twijfels. Zouden zijn liederen over God hem bij zijn dood over de doodsrivier helpen? Wat telt of geldt hetgeen ik zong, / als straks de Veerman gaat naast mij? Deze regels uit zijn Veerhuis staan op zijn rouwkaart. Maar vandaag in zijn rouwdienst zingen we zijn liederen van geloof en leven. In het literair tijdschrift Woordwerk beschreef hij in 1992 hoe en hoezeer hij, ook als modern en aangevochten christen, achter zijn liederen stond: Ik hecht eraan te onderstrepen dat er in mijn uit eigen aandrang ontstane liedteksten geen regel staat waardoor ik mij op het moment dat het Liedboek verscheen niet volledig gerepresenteerd voelde. Ik heb mijn liederen gedicht met al wat in mij is: alle twijfel en aanvechting, alle duistere vermoedens aangaande de menselijke toekomst en de zin van het menselijk bestaan, die ook uit mijn vrije poëzie spreken en die, naar ik meen, ieder echt levende hedendaagse mens in principe bekend moeten zijn. Pas zó dichtende werd ik mij er goed van bewust, dat vrijwel alle existentiële vragen die ons heden ten dage benauwen in de Bijbel al zijn voorzien, voorbetekend. Zwakheid Wanneer het iets geworden is, onze hedendaagse bijdrage aan het Nederlandse kerklied, dan is het, om met Paulus te spreken, doordat de Geest onze zwakheid te hulp is gekomen, de Geest die getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Maar dat betekent tevens dat wij aan stromingen binnen het christendom die van deze spanning geen weet hebben of er niet van willen weten, die haar wellicht nu eindelijk eens opgeheven wensen te zien, in feite niets te zeggen hebben. In 1991 vroeg ik hem in Woordwerk twee dichtbundels te bespreken, debuten van Henk Knol en Anne Schipper. Hij zou zelf zo n christelijk tijdschrift nooit hebben opgericht, want hij was van de Doorbraak, de beweging van christenen die zich na de oorlog verzette tegen een nieuwe verzuiling. Maar hij was ons welgezind en zei ja. Hij kwam in zijn stuk tot opmerkelijke uitspraken: Eén ding staat voor mij vast: dat de snel voortschrijdende secularisatie die wij meemaken niet alleen ten koste gaat van de kerk, maar ook ten koste van de kunst. Er is in ons werelddeel mijns inziens nog maar één krachtcentrum over waarvan bezielende impulsen op de cultuur kunnen uitgaan: de door vrijwel iedereen afgeschreven en tot een rest teruggebrachte gemeenschap van Christus. Daar immers wordt nog altijd, zondag aan zondag, het Woord bediend, het scheppende en herscheppende

15 Tegenstrijdigheden Moet ik de uitspraken en gedichten van Ad den Besten testen op tegenstrijdigheden? Ik begin er niet aan. Ik denk trouwens dat het alleen paradoxen zijn. De wetenschappelijke kant hieraan laat ik graag over aan Tjerk de Reus, die een dissertatie voorbereidt over de mythologische poëtica van Ad den Besten. Misschien waardeer ik Ad den Besten juist vanwege die toppen en dalen en die schijnbare tegenstrijdigheden. Hij was een menselijke mens. Wij zijn maar mensen, dichtte zijn kunstbroeder Schulte Nordholt. Groot in onze dromen, / die wij verraden, klein in ons verdriet. In de stoet op Zorgvlied aan de Amstel loop ik naast Tjerk de Reus achter de baar. Bij het graf wordt het zeer stil en dan komt wat mij betreft het hoogtepunt van deze uitvaart. Theo van Willigenburg neemt muziek in zijn handen en zingt met zijn mooie tenor het Klein Danklied van Ad den Besten, waarover Rien van den Berg onlangs in deze krant schreef: Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild / hebt boven t nameloze mij uitgetild. (Liedboek 920) Ad den Besten schreef eens in Woordwerk dat poëzie allereerst een zaak van het oor is. Wat jammer dat zijn oren nu doof zijn. Maar die van ons zijn het niet. We lopen langs het graf. Er ligt een hoop zand, er staat een schepje. Men gooit een schep zand op de kist. Aan dit ritueel heb ik nooit meegedaan. Het klinkt zo dof en definitief. Toch loop ik deze keer niet voorbij. Het is immers niet een al te droeve begrafenis. Ik buk, neem een handje zand en werp het op de kist. Ook Tjerk bukt zich. We nemen deel aan een ware begrafenis. wordt teweeggebracht door plankton. In de laatste regels staat: dat ik met al uw doden mee die in het donker slapend waken als plankton aan de dag zal raken, dat gij uit mij zult wakker maken het lichten van uw glazen zee. DOOR: Hans Werkman UIT: Nederlands Dagblad d.d Thuis zoek ik het gedicht Licht van Ad den Besten op. Hij heeft het zelf eens toegelicht: het lichten van de zee op zomeravonden

16 PINKSTERFIETSTOCHT 2e Pinksterdag (25 mei a.s.) houden we onze jaarlijkse fietstocht weer. Locatie: Hervormde Kerk s-graveland Om 9.00 uur beginnen we met een meditatief moment. Daarna drinken we koffie/thee en limonade met iets lekkers. Rond 9.45 uur stappen we op de fiets en kunnen we weer genieten van een prachtige tocht. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. Ook wordt er weer voor een autotocht gezorgd. Wilt u meerijden, heeft u de intentie om mee te rijden, of bent u beschikbaar om te rijden dan kunt u dit opgeven bij Ymkje van t Riet ( ) Ook helpende handen zijn welkom (geef je op bij Ymkje). Jullie komen toch ook?

17 JEUGDPAGINA Zoals je door de kleurplaat al kunt raden, gaat het deze laatste periode van het schooljaar over Hemel en aarde. En dan moet je natuurlijk meteen aan het scheppingsverhaal denken! Hoe mooi heeft God de hemel en de aarde gemaakt!!! Maar als je naar de tijd van nu kijkt, wat is er dan nog over van die mooie schepping? En wat kun jij doen om goed voor de schepping te zorgen? Praat daar maar eens over met elkaar thuis. Sommige kinderen doen echt iets concreets om voor anderen of voor dieren te zorgen! Probeer deze weken eens goed om je heen te kijken in de natuur en te zien wat er allemaal groeit en bloeit en vraag maar aan de mensen om je heen of zij er meer van weten!

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

WILHELMINAKERK 21 mei 2017

WILHELMINAKERK 21 mei 2017 WILHELMINAKERK 21 mei 2017 Voorganger: S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder MA (proponent) Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Pianist: Terry Hamberg Muziek Welkom en mededelingen

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 10 mei 2015 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk, Vlaardingen voorganger : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten orgel : Kees van den Berg 2 De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag

Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Zondag 15 mei 2015 Belijdenisdienst 1 e pinksterdag Voorganger: Ds. H Stolk Muzikale medewerking True Colors Welkom door de ouderling van dienst Tekst Val Een pad langs afgronden, zal ik het redden? Van

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort

22 januari uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort 22 januari 17.00 uur Pim Poortinga orgel/piano Piet Noort votum en groet zingen: Opwekking 642 De rivier gebed, zingen GK gezang 177 Hoor trouwe vader ons gebed lezen: Galaten 3:1-14 zingen: Ps 147: 3

Nadere informatie

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij

Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij Welkom! Kerkelijke inzegening van het huwelijk tussen Hans Bijl en Mirjam van der Weij City Harmonic Wedding Day Votum en Groet (Sela) Votum Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

S TA R T D I E N S T

S TA R T D I E N S T Je leven delen S TA R T D I E N S T thema: Je leven delen zondag 11 september 2016 10.00 uur De Graankorrel Protestantse gemeente s-graveland-ankeveen-kortenhoef Startzondag 2016 Binnenkomst in de kerkzaal

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

De Eerste Dienst 18 juni 2017

De Eerste Dienst 18 juni 2017 De Eerste Dienst 18 juni 2017 Protestantse Gemeente te Heerhugowaard Voorganger: ds. Henco van Capelleveen Organist: mevr. Ina Terpstra Zang: Jeanette Klercq en Hesselina Gelling OP DE DREMPEL Welkom,

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde.

Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor de dienst zingen we: 1. Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel. 2. Jezus vol liefde. Voor uw liefde,heer Jezus, dank U wel. (2x) Wij aanbidden U, Heer. U komt toe alle lof en eer. O, Heer, wij prijzen

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer viering Heilig Avondmaal

Liturgie zondag uur ds J.J. Meijer viering Heilig Avondmaal Liturgie zondag 10-09-2017 09.30 uur ds J.J. Meijder viering Heilig Avondmaal Thema: gehecht aan de Heer Votum zingen: Gezang 168 (1 x allen, 2 x in 2 groepen) Vredegroet van God Zingen: Opwekking 797

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

De Bijbel open (01-12)

De Bijbel open (01-12) 1 De Bijbel open 2012 47 (01-12) In de komende adventsweken staan we stil bij vier personen uit Hebr. 11. Het gaat om Henoch, Noach, Abraham en om Mozes. In het leven van deze mensen in het OT wordt iets

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : Ds. E. van Gulik : mw. W. Brinkhuis : mw. P. Meijer : dhr. H. Dorsman Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 8b (NLB) Lied voor de dienst: Lied

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014

ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014 ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK / OUDE KERK 31 AUGUSTUS 2014 Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager: Wibo Rip Lector: Janny Mook Solist: Bernhardien de Jong, alt Organist: Gert Muts Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 juli Welkom in De Regenboog! Zondag 3 juli 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wolter Broekema Ouderling van dienst: Sandra Dubbink Organist: Henk de Gooijer Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries FreeXS Orgelspel

Nadere informatie

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 305: 1a, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE

27 november Zondag Eerste Advent. Heilige Doop van FENNE KLOKGELUI 27 november 2016 Zondag Eerste Advent ORGELSPEL VERWELKOMING wij gaan, zo mogelijk, staan Heilige Doop van FENNE ALLEN: 433: 1, 2, 4: Komt tot ons de wereld wacht Protestantse Kerk te 's-heerenberg

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III

Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Noveen tot de H. Teresia van het kindje Jezus III Bijgedragen door Johfrael Tuesday 14 April 2009 Laatst bijgewerkt op Tuesday 14 April 2009 in de Geest van Gebed Noveen tot de H. Teresia van het kindje

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie