Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden."

Transcriptie

1 Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2004 Toelichting In onze integrale beleidsplanning 2004 is opgenomen de uitbreiding aanleg urnenmuren en de oprichting van een Islamitische begraafplaats. Aan de commissie Inwonerszaken is het oprichtingsdocument voor de Islamitische begraafplaats (B ) ter informatie aangeboden. Daarnaast vindt in de periode tot oktober 2004 de realisatie plaats van de urnenmuren op de begraafplaatsen Duynhaeghe te Drunen, Buytenhove te Heusden en Onsenoort te Vlijmen. Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Op hoofdlijnen houden de aanpassingen het volgende in: Voor wat betreft de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden : Het toevoegen van de mogelijkheid tot het bijzetten van asbussen in de urnenmuren. Het toevoegen van de mogelijkheid tot het begraven op het islamitische gedeelte. Advies raadscommissie De commissie beheerszaken adviseert positief. Het stuk wordt op de A-lijst geplaatst. Voorstel in te trekken de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 1998, en tegelijkertijd vast te stellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden

2 Wij stellen u voor om bijgaand conceptbesluit vast te stellen, Het college van Heusden, de secretaris, mr J.T.A.J. van der Ven de burgemeester, drs. H.P.T.M. Willems BIJLAGEN: Conceptbesluit Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden 2004 TER INZAGE: De stukken liggen ter inzage in de leeskamer, locatie Vlijmen. Steller: J.R.A. Mons 4

3 CONCEPTBESLUIT De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2004; gezien het voorstel van het college van 17 augustus 2004,doc.nr. B ; b e s l u i t : in te trekken de Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 1998, laatstelijk gewijzigd in april 2002 en tegelijkertijd vast te stellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 5 oktober 2004; De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, A.J. Emmen drs. H.P.T.M. Willems 5

4 De raad van de gemeente Heusden; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 augustus 2004, doc.nr. B gelet op de bepalingen van de Wet op de lijkbezorging en de Gemeentewet; besluit: I. in te trekken de Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 1998, laatstelijk gewijzigd in april 2002, voor de gemeentelijke begraafplaats aan de Heusdenseweg 29 te Heusden, de gemeentelijke begraafplaats aan de Akkerlaan 2 te Drunen en de gemeentelijke begraafplaats Onsenoort te Vlijmen. II. vast te stellen de volgende Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Algemeen Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaatsen: - de gemeentelijke begraafplaats Duynhaeghe aan de Akkerlaan 2 te Drunen; - de gemeentelijke begraafplaats Buytenhove aan de Heusdenseweg 29 te Heusden; - de gemeentelijke begraafplaats Onsenoort aan de Mortelweg 2 te Vlijmen. b. eigen graf: - een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken; c. algemeen graf: - een graf, bestemd tot het doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen; d. eigen kindergraf: - een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van lijken van overledenen beneden de leeftijd tot en met 12 jaar; e. eigen urnengraf: - een graf ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen, bevattende de as van overledenen; 6

5 f. eigen urnennis: een nis, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen; g. asbus: - een bus ter berging van de as van een overledene; h. urn: - een voorwerp ter berging van een asbus; i. urnentuin: - een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen bijzetten van asbussen in een eigen urnengraf; j. dubbelgraf: - een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen begraven en begraven houden van ten hoogste 2 lijken. Bij een dubbelgraf worden beide graven tegelijkertijd uitgegeven. k. Islamitisch graf: - een graf, gesitueerd op het Islamitisch gedeelte van de gemeentelijke begraafplaats Onsenoort aan de Mortelweg te Vlijmen, waarin overledenen begraven worden met een Islamitische achtergrond. l. gebruiker: - de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden; m. rechthebbende: - de natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die het uitsluitend recht heeft verkregen tot het doen begraven of het doen bijzetten in een eigen graf, een eigen urnengraf of eigen urnennis; n. beheerder: - de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt; o. bestuursorgaan: - het College van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heusden, ieder voor zover bevoegd; p. grafakte: - de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of namens het bestuursorgaan een grafrecht wordt verleend; q. grafrecht: - het recht op het begraven en begraven houden in een eigen graf of eigen urnengraf; r. grafbedekking: - gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf. 7

6 Artikel 2 Het beheer en toezicht van de begraafplaatsen wordt gevoerd door het hoofd Publiekszaken, onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Onder toezicht van het bestuursorgaan worden één of meer daartoe aangewezen personen belast met: a. de aanwezige administratie van de begraafplaatsen; b. de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen; c. het onderhoud van de begraafplaatsen; d. het delven of openen en sluiten van graven. Artikel 3 1. De onder artikel 1 lid a genoemde begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven en begraven houden van lijken en het bijzetten van asbussen van personen. 2. Op de gemeentelijke begraafplaats Onsenoort aan de Mortelweg te Vlijmen wordt tevens gelegenheid gegeven tot het begraven en bijzetten in Islamitische graven van overleden personen, afkomstig uit de gemeente Heusden, dan wel van overleden personen die in de 25 jaar voorafgaande aan het overlijden tenminste 5 jaar in de gemeente Heusden woonachtig zijn geweest. 3. Het bestuursorgaan kan van het eerste lid afwijken en kan nadere regels stellen, welke worden omschreven in een uitvoeringsbesluit, dat onderdeel uitmaakt van deze verordening. Deze regels kunnen verschillen per begraafplaats en voor de te onderscheiden vakken en rijen graven. Indeling en administratie van de begraafplaatsen Artikel 4 1. Het bestuursorgaan stelt nadere regels voor de indeling van de gemeentelijke begraafplaatsen. 2. Het bestuursorgaan draagt ervoor zorg, dat er van elke begraafplaats in tweevoud een gewaarmerkte plattegrondtekening wordt gemaakt waarop de grafruimten genummerd zijn aangegeven en waarvan een exemplaar op de afdeling Publiekszaken berust. Artikel 5 1. De administratie bevat een register van alle rechthebbenden en gebruikers van de graven, met hun namen en adressen. In dit register worden tevens de naam, geboortedatum en de datum van overlijden opgenomen van degene die is begraven of waarvan de as is bezorgd. Daarbij is de datum van begraven of bijzetten en het gedeelte van de begraafplaatsen vermeld waarin dat is geschied en het nummer van het graf. Dit register is niet openbaar. 2. De rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht de wijziging van hun adres aan het bestuursorgaan door te geven. 3. Van het in het eerste lid bedoelde register kunnen uitsluitend rechthebbenden en gebruikers, tegen betaling van de daarvoor verschuldigde rechten, een uittreksel van hun grafplaats verkrijgen. 8

7 Openstelling begraafplaatsen Artikel 6 1. De begraafplaatsen zijn kosteloos voor eenieder toegankelijk. 2. De openingstijden zijn, behoudens door het bestuursorgaan te verlenen ontheffing: - gedurende de periode van 1 november tot en met 31 maart van tot uur; - gedurende de periode van 1 april tot en met 31oktober van tot uur; - gedurende het hele jaar op zon- en algemeen erkende feestdagen van tot uur. 3. De tijd van het begraven van stoffelijke resten is op maandag t/m zaterdag van tot uur. De tijd van het bezorgen van de as is op maandag t/m donderdag van tot uur en op vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur. 4. Het tijdstip van begraven of bijzetten van stoffelijke resten en het bezorgen van de as wordt telkens en voor elk geval afzonderlijk door de beheerder, in overleg met de betrokken nabestaande vastgesteld. 5. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek zijn geopend, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. 6. Het bestuursorgaan kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken. Ordemaatregelen Artikel 7 1. Het is verboden op de begraafplaatsen: a. zich op hinderlijke wijze te gedragen; b. te colporteren of goederen voor verkoop aan te bieden; c. op enige wijze reclame te maken voor handel of bedrijf; d. op de graven te lopen of de begraafplaatsen te verontreinigen; e. gedenktekens te bekladden, te beschadigen of op enigerlei andere wijze te verontreinigen; f. honden mee te voeren, uitgezonderd aangelijnde honden; g. dieren te begraven; h. te gaan zitten anders dan op de daartoe aangebrachte zitplaatsen; i. iets te doen of na te laten dat in strijd is met de eerbied van de nagedachtenis van de overledene; j. werkzaamheden aan grafbedekkingen door derden te laten verrichten, behoudens artikel 20; k. overledenen te reinigen l. de wasvoorziening op de gemeentelijke begraafplaats Onsenoort aan de Mortelweg te Vlijmen anders te gebruiken dan voor het wassen van de handen, voeten en het gelaat van de gasten. 9

8 2. Het is verboden op de begraafplaatsen: a. rij- of voertuigen, met uitzondering van invaliden-, kinder- en wandelwagens, mee te nemen, anders dan ter gelegenheid van een begrafenis of tot het vervoeren van materialen bestemd voor op de begraafplaats te verrichten werkzaamheden; b. met motorrijtuigen sneller dan 10 km per uur te rijden. 3. Het bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in aanhef a van lid 2. Artikel 8 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. 2. In verband met werkzaamheden op de begraafplaatsen kan bezoekers de toegang tot (een deel van) de begraafplaatsen worden ontzegd. 3. Ter handhaving van de orde op de begraafplaatsen kan bezoekers de toegang tot de begraafplaatsen worden ontzegd. Artikel 9 1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen moeten vijf dagen van tevoren worden gemeld aan de beheerder onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden. 2. Deelnemers aan de plechtigheden, bedoeld in het eerste lid moeten zich in het belang van de orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de beheerder. Indeling begraafplaats en onderscheid graven Artikel Graven worden uitgegeven aansluitend op de reeds uitgegeven graven. De graven worden slechts uitgegeven voor directe ter aarde bestelling. In het geval van een dubbel graf worden beide graven tegelijkertijd uitgegeven. Een reservering is ook hier niet mogelijk. 2. Het bestuursorgaan behoudt zich het recht voor de indeling van de begraafplaatsen, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in graven vast te stellen en te wijzigen. Artikel Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven: a. algemene graven; b. eigen graven; c. eigen kindergraven; d. eigen Islamitische graven; e. eigen urnengraven; f. eigen urnennis. 10

9 2. Het is verboden om grafkelders te stichten. 3. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaren. Deze termijn kan niet worden verlengd. 4. In algemene graven kan een door het bestuursorgaan te bepalen aantal lijken worden begraven, vastgelegd in de nadere regels met betrekking tot de indeling en onderscheid van graven. 5. Eigen graven worden uitgegeven voor een termijn van 20 jaren. Deze termijn kan telkens met een termijn van tien jaar worden verlengd op verzoek van de rechthebbende, mits een zodanig verzoek vóór het verstrijken van de lopende termijn, doch niet eerder dan twee jaar voor het verstrijken van die termijn wordt ingediend. 6. Het bestuursorgaan bepaalt bij nader vast te stellen regels met betrekking tot de indeling en onderscheid van graven hoeveel lijken er kunnen worden begraven in eigen (urnen)graven en urnennissen. 7. Een uitsluitend recht op een eigen graf geeft de rechthebbende zeggenschap over wie in dat graf wordt begraven en begraven gehouden, onder voorwaarden en beperkingen van deze verordening. 8. Het in het derde lid bedoelde gebruik, respectievelijk het in het vijfde lid bedoelde uitsluitend grafrecht wordt door het bestuursorgaan schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte. Rechthebbenden of hun rechtsopvolgers kunnen, tegen betaling der daarvoor verschuldigde kosten, een duplicaat-akte verkrijgen. Artikel 12 Een asbus kan worden bijgezet in een eigen (urnen)graf of urnennis; de bepalingen van deze verordening ten aanzien van eigen en algemene graven en het begraven van stoffelijke overschotten zijn ook bij het bijzetten van een asbus zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Vereisten voor begraving of bijzetting Artikel Degene die wil doen begraven of een asbus wil doen bijzetten, geeft daarvan ten minste de werkdag voorafgaande aan de dag waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden vóór 12:00 uur, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt niet als werkdag. 2. Indien de burgemeester verlof heeft verleend om het stoffelijk overschot binnen 36 uur na het overlijden te begraven of verbranden, moet de kennisgeving zo tijdig mogelijk worden gedaan. 3. Bij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving dient het verlof tot begraving of verbranding of een ander wettelijk daarmee gelijkgesteld document te worden overlegd aan de beheerder. 11

10 4. Indien het stoffelijk overschot binnen 36 uur na het overlijden wordt begraven of verbrand, dient behalve het in het derde lid bedoelde verlof of document ook het in het tweede lid bedoelde verlof van de burgemeester te worden overgelegd. Artikel Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd. De machtiging moet zijn ondertekend door de rechthebbende of, indien deze zelf overleden is, door degene die in de uitvaart voorziet. 2. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen 10 jaar afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn van 10 jaar. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de in artikel 18, tweede lid bedoelde personen. Artikel De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 door de beheerder. 2. Tot de begraving of bijzetting wordt niet overgegaan dan nadat: a. de beheerder, indien deze heeft geconstateerd dat aan de in de artikelen 13 en 14 opgenomen vereisten is voldaan, hiervoor opdracht aan het personeel van de begraafplaatsen heeft verleend; b. alleen bij begraving van een stoffelijk overschot, het personeel van de begraafplaatsen de identiteit van het stoffelijk overschot heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of een ander lijkomhulsel vermelde registratienummer met dat op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedatum van de overledene danwel levenloosgeborene bevat. Artikel Rechthebbenden of gebruikers leveren, gebruiken en accepteren uitsluitend lijkhoezen, die voldoen aan in of krachtens de wet dan wel op basis van publiekrechtelijke verordeningen, privaatrechtelijke reglementen of algemene voorwaarden gestelde regels ten aanzien van de doorlaatbaarheid van vloeistoffen en gassen, mechanische eigenschappen, vorm en biologische afbreekbaarheid. Genoemde regels zijn vastgesteld in het Lijkomhulselbesluit De lijkhoezen die voldoen aan de normen van het Lijkomhulselbesluit, staan op de witte lijst van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). 2. Rechthebbenden of gebruikers zijn verplicht tot het schriftelijk aangeven van het gebruik van lijkhoezen aan de gemeente. 12

11 Tarieven Artikel De toegepaste tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de raad en openbaar gemaakt in de tarievenlijst behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten van het betreffende jaar. 2. Daarbij wordt tevens aangegeven, voorzover zulks niet in deze verordening is geschied, wanneer of binnen welke termijn de betreffende rechten betaald moeten zijn. Verlenging en overgang grafrechten Artikel Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan de beheerder van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht. Deze rechtsopvolger is de echtgenoot of geregistreerde partner of andere levenspartner, dan wel een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan voorgenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. 2. Na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker kan het grafrecht worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levenspartner dan wel bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad, mits de aanvraag hiertoe wordt gedaan binnen 1 jaar na het overlijden van de rechthebbende of gebruiker. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan vorengenoemde personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan. 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn, is het bestuursorgaan bevoegd het grafrecht vervallen te verklaren. 4. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijn kan het bestuursorgaan het grafrecht alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een (urnen)graf dat inmiddels is geruimd. 5. Over elke overdracht of overboeking zijn de daarvoor vastgestelde kosten verschuldigd. Einde grafrechten Artikel De grafrechten vervallen: a. door het verlopen van de termijn; b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht; c. indien de betreffende begraafplaats wordt opgeheven. 13

12 2. Het bestuursorgaan kan de grafrechten vervallen verklaren: a. indien de betaling van het gebruiksrecht en de onderhoudskosten ten behoeve van de vestiging of een verlenging van het grafrecht- ondanks een aanmaning- niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied; b. indien de rechthebbende of gebruiker -ondanks een aanmaning- in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt; c. indien de rechthebbende of gebruiker van een (urnen)graf is overleden en het recht niet binnen de in artikel 18, lid 2 gestelde termijn is overgeschreven. 3. In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c en in het tweede lid vindt geen terugbetaling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten. 4. Het eventueel op het graf aanwezige gedenkteken of beplanting kan gedurende één maand voor het vervallen van een grafrecht door de rechthebbende of gebruiker van het graf worden verwijderd. Na het vervallen van het grafrecht kunnen zij geen aanspraken op deze voorwerpen doen gelden. 5. Na het vervallen van de grafrechten op een Islamitisch graf is het verboden om de stoffelijke resten uit het graf te verwijderen. Ten behoeve van een nieuwe uitgifte van het graf zullen de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf worden begraven. Gedenktekens en grafbeplantingen Artikel Het plaatsen of verwijderen van grafbedekking op graven of een plaat ter afsluiting van een urnennis geschiedt alleen met vergunning van het bestuursorgaan. De plaatsing of verwijdering dient vooraf aan de beheerder gemeld te worden. 2. Omtrent de wijze van aanvraag van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekkingen, alsmede het aanbrengen of onderhoud van beplantingen kan het bestuursorgaan nadere regels stellen, omschreven in het uitvoeringsbesluit. Deze regels kunnen verschillen voor de te onderscheiden vakken en rijen graven. 3. Het bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van de door hen vastgestelde nadere regels. 4. Het bestuursorgaan kan de in het eerste lid bedoelde vergunning weigeren, indien: a. niet voldaan is aan de door haar vastgestelde nadere regels conform het uitvoeringsbesluit; b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaatsen; c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. 5. Het (doen) plaatsen of aanbrengen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van beplantingen op algemene en eigen graven geschiedt door of namens de rechthebbende of gebruiker. 14

13 6. Alle kosten voor het plaatsen of aanbrengen, herstellen of vernieuwen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of afsluitplaten, of van heesters of andere beplantingen, komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker. 7. Alleen diegenen, die het verschuldigde bedrag hebben voldaan, hebben het recht om een gedenkteken te doen plaatsen. Artikel 21 Het bestuursorgaan voorziet in het onderhoud van de grafvelden, het maaien van het gras en het verwijderen van vuil en afval. Artikel Dit artikel is van toepassing voor zover dit onderhoud niet op de houder van de begraafplaats berust. 2. Rechthebbenden en gebruikers zijn verplicht voor het onderhoud van gedenktekens en beplantingen zorg te dragen. 3. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de - door welke omstandigheden ook - daaraan toegebrachte schade op eerste aanschrijven te herstellen, indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het bestuursorgaan het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt. 3. Indien binnen 3 maanden na de dag van aanschrijving geen herstel of vernieuwing heeft plaatsgevonden, is het bestuursorgaan bevoegd tot verwijdering en vernietiging van de gedenktekens of beplantingen over te gaan, waarbij onverlet het recht van het bestuursorgaan tot herstel of vernieuwing op kosten van de rechthebbende of gebruiker over te gaan. Artikel De in artikel 20 bedoelde gedenktekens of beplantingen worden geacht voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker te zijn aangebracht. 2. Schade als gevolg van brand, storm, vorst, wateroverlast, bliksem, ontploffing, molest, vandalisme en andere van buiten komende oorzaken, of ontstaan door het weghalen en terugplaatsen van monumenten, grafstenen, zerken of andere gedenktekens of van heesters of andere beplantingen ten behoeve van een bijzetting of opgraving, en eventuele gevolgschade voor derden, is voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker. 3. Indien een gedenkteken naar het oordeel van de beheerder een gevaar voor bezoekers of buurgraven vormt, kan het direct worden verwijderd, zonder dat de rechthebbende of gebruiker enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. 4. Het afnemen en herplaatsen van een gedenkteken respectievelijk afdekplaat ten behoeve van de begraving van een lijk of de bijzetting van een asbus in een eigen (urnen)graf of algemeen (urnen)graf, een bestaand familiegraf of in een urnennis geschiedt voor rekening en risico van de rechthebbende of gebruiker. 15

14 5. Een rechthebbende of gebruiker is verplicht te gedogen, dat de op een graf aanwezige gedenktekens, beplanting en voorwerpen vanwege de gemeente op kosten van de gemeente tijdelijk geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd en herplaatst, indien dit voor een begraving of bijzetting in de nabijheid van het graf of om een andere reden noodzakelijk is. Ruimen van graven Artikel De bij de ruiming van een graf aanwezige overblijfselen van lijken, worden begraven op een door het bestuursorgaan aangewezen gedeelte van de begraafplaats. 2. Het bestuursorgaan kan de rechthebbende op een eigen graf toestemming verlenen om de overblijfselen van de overledenen die zich bevinden in het graf waarop het uitsluitend recht betrekking heeft, opnieuw te doen begraven in een ander graf. Dit artikel is niet van toepassing op Islamitische graven, zie artikel 19 lid Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende een periode van één jaar voor beëindiging van de grafrusttermijn de beheerder schriftelijk verzoeken bij de ruiming de overblijfselen indien mogelijk bijeen te doen brengen voor herbegraving in een eigen graf elders volgens de richtlijnen van deze verordening. 4. De rechthebbende van een eigen (urnen)graf of urnennis kan gedurende een periode van één jaar voor beëindiging van het grafrecht de beheerder schriftelijk verzoeken om bij de ruiming de overblijfselen- indien mogelijk- bijeen te doen brengen of de asbus ter beschikking te houden voor herbegraving of bijzetting elders dan wel om de as te doen verstrooien. 5. De kosten welke gemoeid zijn met de werkzaamheden vallende onder de leden 2, 3 en 4 van dit artikel, komen voor rekening van de rechthebbende of gebruiker van het betreffende graf. Artikel De op de graven geplaatste losse voorwerpen blijven ter beschikking van de rechthebbende of gebruiker, gedurende een periode van 3 maanden na ruiming van het betreffende graf. 2. Na afloop van de in het vorig lid genoemde periode vervalt het recht op deze voorwerpen aan de gemeente. Artikel Het openen, sluiten en ruimen van graven, alsmede het opgraven en het opnieuw begraven in een ander graf op de begraafplaats van stoffelijke resten, geschiedt uitsluitend door de daartoe door het bestuursorgaan aangewezen personen. 2. Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn, dan degenen die met deze werkzaamheden zijn belast. 16

15 Gebruik aula Artikel Bij begravingen op de gemeentelijke begraafplaats Duynhaeghe aan de Akkerlaan 2 te Drunen kan gebruik gemaakt worden van de aula die op de begraafplaats aanwezig is. Bij begravingen op de gemeentelijke begraafplaats Buytenhove aan de Heusdenseweg 29 te Heusden kan gebruik gemaakt worden van de aula die op de begraafplaats aanwezig is. 2. De nabestaanden van een overledene is toegestaan het stoffelijk overschot, direct voorafgaande aan de begraving, in de aula te doen opbaren en desgewenst aldaar gelegenheid te geven tot condoleren. 3. Na opbaring c.q. condoleances kan het stoffelijk overschot desgewenst door de aanwezigen worden begeleid naar het graf op de begraafplaats. 4. Voor het openen, sluiten en schoonhouden van de aula wordt van gemeentewege zorggedragen. Klachten Artikel Personen kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het bestuursorgaan een schriftelijke klacht indienen. 2. Het bestuursorgaan beslist binnen 8 weken na ontvangst van de klacht. 3. Het bestuursorgaan brengt de beslissing omtrent de klacht terstond ter kennis van de klager. Overige bepalingen Artikel 29 Door vestiging van een grafrecht of gebruik van een grafruimte onderwerpt een rechthebbende of een gebruiker zich aan de bepalingen van deze verordening, zoals deze eventueel nader wordt gewijzigd of aangevuld, en verplichten zij zich tot tijdige betaling van de daarop gebaseerde kosten. Artikel 30 Een exemplaar van deze verordening wordt éénmalig aan de belanghebbende verstrekt. 17

16 Artikel 31 In geval waarin deze verordening niet voorziet of in geval van verschil van mening over de uitleg van haar bepalingen, beslist het bestuursorgaan. Artikel 32 Deze verordening treedt in de plaats van alle voorgaande verordeningen van de begraafplaatsen. Artikel Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen Heusden. 2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van publicatie in het lokale weekblad. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heusden in zijn openbare vergadering van 05 oktober 2004 De raad voornoemd, de griffier de voorzitter 18

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HEUSDEN De raad van de gemeente Heusden, gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 november 2016; gelet op artikel 35 van de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Brummen 2011 Gemeente Brummen december 2010 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; Raadsbesluit nr. 7-I Betreft: De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 september 2009; overwegende dat het wenselijk is om de huidige regels voor het

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; De raad van de gemeente Dantumadiel gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011 / GEMEENTE VA LKEN SWA A R. D De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010; gelezen het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 29 juni 2010; registratienummer

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER De raad van de gemeente Ten Boer, gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 008, inzake Wijziging regelgeving Begraafpark; gelet op

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur/beheerder:

Nadere informatie

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen:

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen: VERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOGEVEEN 2009 De raad van de gemeente Hoogeveen Gelezen het voorstel van het college van...(datum); gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1.

VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1. Artikel 1. VERORDENING OP HET GEBRUIK EN HET BEHEER VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS ZORGVLIED VAN DE GEMEENTE AMSTELVEEN, GELEGEN TE AMSTERDAM. 1 Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010.

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 27 oktober

Nadere informatie

Memento Mori. Begrafenisreglement Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist. Inhoudsopgave. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Memento Mori. Begrafenisreglement Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist. Inhoudsopgave. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats Memento Mori Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Openstelling, orde en rust op de begraafplaats 5 Hoofdstuk 3 Voorschriften voor lijkbezorging 7 Hoofdstuk 4 De graven 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum

PLAATSELIJK REGLEMENT. Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M. GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren BB Goutum PLAATSELIJK REGLEMENT Van de begraafplaatsen te G O U T U M en S W I C H U M GOUTUM Kerkhof Agneskerk Buorren 23 9084 BB Goutum SWICHUM Kerkhof Nicolaaskerk Ayttadyk 3 9087 CD Swichum Protestantse gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Hoofdstuk II. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats CVDR Officiële uitgave van Bergen op Zoom. Nr. CVDR35330_1 9 mei 2017 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats De raad van de gemeente Bergen op Zoom, gelezen het voorstel

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015, nr. X; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof Iz-nummer: 2005-21888 Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof de Raad der gemeente G O U D A ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 35 van de Wet op

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer ; De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van het college d.d. 10 november 2015, nummer 259598; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE HERVORMDE GEMEENTE BENSCHOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur: degene

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen; Gemeentestukken: 2011-132 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011; nr. 2011 132; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013.

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D2EE007* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. gelet op artikel 229, eerste lid,

Nadere informatie

Heerjansdam / Kijfhoek

Heerjansdam / Kijfhoek Reglement van de Kerkelijke Begraafplaats Heerjansdam / Kijfhoek Adres: Kijfhoek 30 3335 LD Zwijndrecht College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek Postbus 92 2995 ZJ Heerjansdam

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN Raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 1 december 2014 Besluit nummer Onderwerp Helder : RB14.0143 : Beheerverordening en Uitvoeringsbesluit over de algemene begraafplaats Den De raad van de gemeente Den

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2011 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte van de lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011

VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 CVDR Officiële uitgave van Barendrecht. Nr. CVDR213681_1 27 december 2017 VERORDENING OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 2011 De raad van de gemeente Barendrecht; overwegende, dat het gewenst is om regels

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 47 Datum: 23-11-2016 nr. 2016-16 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 27 oktober 2016; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS RINSUMAGEAST

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS RINSUMAGEAST PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE KERKELIJKE BEGRAAFPLAATS TE RINSUMAGEAST Versie 2016-1 2 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur:

Nadere informatie

vast te stellen: de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007.

vast te stellen: de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Rheden 2007. De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2007; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen: de Beheersverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

REGLEMENT COLUMBARIUM

REGLEMENT COLUMBARIUM REGLEMENT op het beheer en het gebruik van het COLUMBARIUM van de parochie St. Martinus Stein R.K. Kerkbestuur van de parochie St. Martinus Stein REGLEMENT OP HET BEHEER EN HET GEBRUIK VAN: BIJZONDERE

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS

Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS Regelement Reglement Op het beheer en de instandhouding van de Begraafplaats te JUTRIJP en het kerkhof bij de PKN. Kerk te HOMMERTS HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk 8 mei 2012, beheerverordening; gelet

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 De raad van de gemeente Lingewaal, gelezen het voorstel van het college van 12 juni 2012, inzake toekomstvisie begraafplaatsenbeleid en beheersverordening

Nadere informatie

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN

REGLEMENT BEHEER HERVORMDE BEGRAAFPLAATS TUBBERGEN Tarieven grafrechten Het grafrecht geldt voor een periode van 20 of 40 jaren, telkens verlengbaar met 10 jaren. Het grafrecht wordt gekocht voor een enkel graf met de mogelijkheid van het naastgelegen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave gemeente Wassenaar. Nr. 81427 24 december 2014 VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RECHTEN VOOR DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS PERSIJNHOF WASSENAAR 2015 De gemeenteraad

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE ne Nr. 88f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015, nr. 88; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

Oktober Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot

Oktober Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot Oktober 2010 Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten, Slagharen en Schuinesloot College van Kerkrentmeesters van de Nederlands Hervormde Gemeente Lutten,

Nadere informatie

Verordening begrafenisrechten 2014

Verordening begrafenisrechten 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening begrafenisrechten 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 oktober 2017; gelet op de bespreking van de raadscommissie van 25 oktober 2017;

gelezen het voorstel van het college van b. en w. van 2 oktober 2017; gelet op de bespreking van de raadscommissie van 25 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bronckhorst Nr. 195709 8 november 2017 Verordening begraafrechten Bronckhorst 2018 Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 00285/5-1.6 De raad

Nadere informatie

Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater

Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater Reglement beheer Hervormde Begraafplaats Oudewater College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp Noorder Kerkstraat 16, 3421 AX Oudewater kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl geldig

Nadere informatie