Jaarverslag Diaconie 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Diaconie 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Diaconie 2011 Protestantse Gemeente Lelystad

2 Ambassadeurs van de hoop Laten wij ons gezonden weten als de handen van de hemel, die zich vouwen rond de aarde. Om luiken te openen, waar uitzicht ontbreekt, om harten te verwarmen, waar de kilte toeslaat, om handen te vullen van wie beroofd zijn, om tranen af te wissen die blijven stromen, zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en wegkijkt. Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn. Wat een handvol brood al niet kan doen Sytze de Vries 1

3 Inleiding 1. De komende en de gaande man/vrouw 2. Diaconaat en eredienst 3. Vorming en toerusting 4. Moderamen 5. Landelijke en regionale bijeenkomsten 6. Samenwerking andere geloofsgemeenschappen 7. Autodienst 8. Bloemen 9. Vakantiebemiddeling 10. Jeugddiaconaat 11. Ontmoetingsclub 12. Luister en kijkdienst 13. Babymanden 14. Bid en Dankdag voor gewas en arbeid 15. Kerstattenties 16. Groenteproject 17. Hulpverlening noodhulp 18. Interkerkelijk diaconaal overleg IDO 19. Dankwoord 20. Samenstelling diaconie 2

4 1. Inleiding Het doet mij genoegen u mijn inmiddels al weer 5 de jaarverslag te presenteren, mijn 1 ste lustrum. In 2010 zijn veel zaken opgestart die in 2011 daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen. Ons beleidsplan is in werking getreden en met ons werkplan 2011 Vol van hoop zijn wij op weg gegaan, gesteund door Hem in wie we ons vertrouwen stellen! Enkele punten uit ons werkplan Meetingpoint: Eind 2010 heeft de gemeente Lelystad besloten de financiële bijdrage te beëindigen. Alhoewel wij in principe onze steun aan dit project zouden beëindigen zodra de gemeente Lelystad de subsidie kraan dicht zou draaien, hebben wij in een algemene vergadering van Stichting Meetingpoint, waarin het besluit viel de activiteiten voor enkele jaren voort te zetten, onze financiële steun opnieuw toegezegd. Echter wel met de restrictie dat wij eind 2012 onze betrokkenheid opnieuw zullen evalueren. Toegangsdeuren: Volgens planning is de ingang van de kerk voorzien van twee automatisch opengaande en dichtgaande deuren. Kijk en luisterdiensten: In de loop van 2011 zijn de plannen gerealiseerd om de cassettebandjes te vervangen door dvd opnamen met beeld en geluid. U leest hier verderop in mijn jaarverslag meer over. Het moderamen van de diaconie blijft zich inzetten voor ondersteuning van diakenen en diaconaal medewerkers. Hulpmiddelen hiervoor welke in 2011 zijn gerealiseerd zijn de volgende: Nieuwe sociale kaart van Lelystad Nieuw handboek diaconaal werk Lelystad Werkplan 2012 Liefde voor je medemens Zowel de sociale kaart als het handboek en het werkplan,zijn via de website te downloaden. In 2011 werden we als diaconie geconfronteerd met de ziekte van Dirk Kamminga, die namens het ministerie van predikanten aan de diaconie toegevoegd is als moderamenlid. Wij hopen dat hij in de loop van 2012 ook bij de diaconie zijn werkzaamheden zal hervatten. Ik wens u met dit jaarverslag veel leesplezier. Wim Kamp secretaris diaconie Protestantse Gemeente Lelystad 3

5 2. De komende en de gaande man/vrouw In 2011 is de 1 ste stap gezet naar een continuïteit, qua bezetting, binnen de diaconie. Geo Arnold, aftredend per november 2011 na een voorzitterschap van 4 jaar, heeft zijn functie als diaken voor 2 jaar verlengd. Hij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Freek Prakken. In 2011 hebben we als diaconie definitief afscheid moeten nemen van Letty Stam, sinds 1999 aan de diaconie verbonden. Letty heeft zich heel wat jaren ingezet voor het wijkwerk en de noodhulp. Ook maakte zij zich sterk voor de vakantieweken voor kinderen op zorgboerderij De Huif. Mede dankzij haar inzet kon de diaconie haar deelname hieraan uitbreiden van 4 kinderen in 2008 naar 6 kinderen in 2009 en 10 kinderen in 2010 en Letty, bedankt voor je inzet. Gelukkig blijf je nog wel verbonden aan de noodhulp, zodat we je, als diaconie, niet helemaal uit het oog verliezen. Ook moesten we afscheid nemen van Arineke Pols. Sinds 1998 verbonden aan de diaconie. Van 1998 t/m 2002 als voorzitter, van 2003 t/m 2006 als diaken en van 2007 t/m 2011 als diaconaal medewerker. Arineke, ook jij bedankt voor alles van je in deze 12 jaar voor de diaconie hebt gedaan. Wij weten dat je privé erg druk bezet bent en hebben uiteraard ook voor jouw beslissing alle respect. Uiteraard hopen wij je in de toekomst nog eens tegen te komen in één of ander diaconaal project of functie. Zijdelings blijf je wel betrokken bij de diaconie want je man Henk heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator voor HIP binnen onze kerkelijk gemeente. Henk bedankt voor je bereidwilligheid om naast het redactiewerk deze taak op je te nemen want het werk van de kerk valt of staat met de bereidwilligheid van de vrijwilligers om de schouders er onder te blijven zetten. Omdat wij, i.v.m. de beoogde continuïteit binnen de diaconie, streven naar schaduwfuncties kunnen wij nog altijd mensen gebruiken. Op deze manier hopen we te voorkomen dat de vrijwilligers zich moreel verplicht zouden voelen om hun werkzaamheden binnen de diaconie te blijven vervullen tot er een opvolger is. Je voelt je prettiger als je de zekerheid hebt dat de door jou zo met hart en ziel gedane werkzaamheden voort worden gezet. En voor de opvolger is het prettig als hij of zij een tijdje mee kan lopen en op deze wijze niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. 3. Diaconaat en eredienst De diaken heeft binnen de liturgie van de eredienst de volgende vaste taken: Inzamelen van de gaven. Voorbereiden en het assisteren bij de maaltijd van de Heer. Inschrijven van de overledenen in het gedachtenisboek. Samenstellen en uitspreken van voorbeden. Het inzamelen van de gaven: Zowel in de ochtenddiensten als in de avonddienst worden de gaven in drie collectes ingezameld. Vroeger werden de gelden ook nog eens door de diakenen geteld maar tegenwoordig gebeurt dat bij afdracht aan de bank onder de verantwoording van kerkrentmeesters. Voor het inzamelen en klaarmaken voor de wekelijkse afdracht heeft de diaken in de ochtenddiensten assistentie van een collectant; in de avonddienst kan de dienstdoende diaken dit alleen af. Als in de 2 de ochtenddienst het Heilig Avondmaal wordt gevierd krijgt de diaken bovendien assistentie van 2 kinderen uit de hoogste groep van de nevendienst. 4

6 Voorbereiden en assisteren bij de maaltijd van de Heer: In 2011 is totaal 15 keer het Heilig Avondmaal gevierd. Vijf keer in de vroege ochtenddienst, 8 keer in de late ochtenddienst, op witte donderdag en tijdens de Paaswake. Sinds het invoeren van de kleine bekertjes vergt de voorbereiding en het afruimen van de tafel nogal wat extra tijd van de dienstdoende diakenen. Gelukkig worden zij hierbij geassisteerd door de diaconale medewerkers en sinds oktober vorig jaar weer door 2 kinderen, zoals we dat in het verleden ook gewend waren. Deze 2 kinderen worden van te voren d.m.v. een rooster ingedeeld en assisteren dan tevens bij het collecteren. In 2011 is tevens 17 keer assistentie verleend bij avondmaalsvieringen in de 4 verzorgingshuizen. Inschrijven van de overledenen in het gedachtenisboek: Als een gemeentelid is overleden en er een predikant bij de uitvaart betrokken is geweest, wordt zowel in de 1 ste als in de 2 de dienst de naam van de overledene door de dienstdoende predikant afgekondigd. In de 1 ste dienst schrijft de diaken de naam in het gedachtenisboek en verplaatst na de afkondiging de brandende kaars ter nagedachtenis en teken van aanwezigheid van de liturgische tafel naar de gedachtenisplek. In de 2 de dienst wordt alleen de kaars verplaatst. Samenstellen en uitspreken van voorbeden: Op de zondag na de diaconievergadering worden in zowel de vroege als de 2 de ochtenddienst de voorbeden uitgesproken door de dienstdoende diaken. De intenties worden veelal bepaald door de actualiteiten en op de diaconievergadering afgesproken. Ook de ZWO groep verleend haar medewerking aan voorbeden tijdens diensten die in het kader staan van zending en/of werelddiaconaat. 4. Vorming en toerusting In de diaconievergaderingen worden naast de vaste agendapunten ook regelmatig onderwerpen besproken die een eenmalig karakter hebben en waarvoor soms een spreker uitgenodigd wordt. In 2011 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. januari :Verslag noodhulp 2010 door Wim Noppers. februari :Brede vergadering met collectanten en diaconaal medewerkers. Bezinning over Zorg voor de naaste, in Jodendom, Christendom en Islam ingeleid door Jaap Terpstra. maart : Omgaan met verlies, ingeleid door Tineke van der Veen april : Behandeling en goedkeuring jaarverslagen 2010 secretaris en Z.W.O, jaarrekening diaconie en Z.W.O september : Jeugddiaconaat, ingeleid door Jacob Stolk oktober : Goedkeuring begroting 2012 november : Vergadering op locatie bij de Open Veste met overdracht voorzittershamer door Geo Arnold aan Freek Prakken, tijdens een maaltijd verzorgd door Jolanda Arens en Piet de Jonge december : Verslag landelijke diaconale dag, bijgewoond door Lydia Suàrez Tripp en Christine Verlare, informeel afscheid van Leo van Donge die in januari niet herbevestigd zal worden maar dan afwezig is. 5

7 5. Moderamen In 2011 kwam het moderamen van de diaconie 8 keer in vergadering bijeen. Het volledige moderamen bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid en een predikant. In verband met de ziekteperiode van Dirk Kamminga heeft het moderamen in 2011 zonder predikant vergaderd. De moderamenvergaderingen worden o.a. gebruikt voor overleg met werkgroepen binnen de diaconie. In 2011 is overleg geweest met: Tineke van der Veen, contactpersoon Vakanties met aandacht Lydia Suàrez Tripp, Bert Zijlstra, Adriaan Soetevent werkgroep Z.W.O. Op 16 juni vond de jaarlijkse moderamenvergadering plaats met het moderamen van de H.G.L. 6. Landelijke en regionale bijeenkomsten Diakenen kunnen op verschillende wijze ondersteund en toegerust worden in hun taak Twee maal per jaar, in januari/februari en in september/oktober, vindt er op veertien locaties in het land een inspiratiebeurs plaats. Inmiddels heeft deze beurs zich ontwikkeld tot een vaste en waardevolle ontmoetingsplaats voor degene die actief is in de kerk. Men kan er terecht voor materialen en nieuwe ideeën voor het gemeentewerk. Ook is er alle ruimte om ervaringen uit te wisselen met vrijwilligers uit gemeenten binnen de regio. De inspiratiebeurs bestaat uit een materialenmarkt, diverse presentaties en workshops voor diverse doelgroepen. Op 1 december vond de laatste vergadering plaats van de stichting De Arme Kant van Flevoland. Niet omdat de noodzaak er niet meer zou zijn maar omdat er niet genoeg mensen zijn die de club willen runnen. De stichting hielp 22 jaar lang minima uit de provincie en organiseerde informatiebijeenkomsten. Op 1 december is de laatste bijeenkomst gehouden waarna de stichting zichzelf heeft opgeheven. Op 19 november is in het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs de landelijke diaconale dag gehouden met als thema: ambassadeurs van hoop Onder de ruim 1000 diakenen vanuit heel Nederland waren namens onze diakonie aanwezig Christine Verlare en Lydia Suàrez. Van 2011 t/m 2014 is de diaconie uit hoofde van de secretaris Wim Kamp vertegenwoordigd in de Protestantse classis Flevoland. In 2011 zijn 4 reguliere vergaderingen gehouden. Verder worden diakenen over actuele zaken geïnformeerd via het blad Diakonia dat 6 x per jaar verschijnt en de nieuwsbrief van Kerk in Actie. Eigen materiaal dat voorhanden is zijn: het beleidsplan , het jaarlijkse werkplan, de interne sociale kaart en het handboek diaconaal werk Lelystad. 7. Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen Op 19 januari is in het inloophuis Waterwijk een avond gehouden over het thema: De Alevieten, moslim of toch niet? Op 7 februari is in de diaconievergadering, onder leiding van Jaap Terpstra, gediscussieerd over het onderwerp: Zorg voor de naaste in Jodendom, Christendom en Islam. Ook in 2011 zijn moslims uitgenodigd voor de Paaswake en het paasontbijt. 6

8 Namens de diaconie heeft Jaap Terpstra alle Moslims in zijn adressenbestand een mail gestuurd met daarin een felicitatie vanwege het einde van de Ramadan. Hij heeft enkele positieve reacties hierover terug ontvangen. Het platform P.O.L. (Platform Ontmoetingen Lelystad) is een voortzetting van de Stuurgroep Interreligieuze Ontmoetingen Lelystad. In het najaar is in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam een bijeenkomst van het P.O.L. geweest waarbij o.a. een pastoor, een dominee en een vrouwelijke Imaan aanwezig waren. Namens de diaconie was Jaap Terpstra aanwezig. Ook zijn er vanuit het P.O.L. contacten gelegd met de Surinaamse moskee in Lelystad. Ab Strijker heeft zich voor het P.O.L. beschikbaar gesteld. 8. Autodienst Al jaren zetten mensen zich in voor de autodienst. Elke zondag, zomer en winter, is een groot aantal vrijwilligers bereid om gemeenteleden vanuit heel Lelystad naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk en de waterwijkvieringen te brengen. Het afgelopen jaar hebben 58 chauffeurs zich ingezet om de 14 gebruikers heen en weer te rijden. 9. Bloemen Zowel in de vroege als in de late ochtenddienst staan er bloemen op de liturgische tafel en/of bij het voorbedenboek. Deze bloemen, niet te verwarren met het liturgisch bloemstuk, hebben een dubbele functie. Enerzijds ter opfleuring van het liturgisch centrum en anderzijds ter ondersteuning, of ter bemoediging van een gemeentelid. Ook in de zomermaanden als er slechts 1 morgendienst is zijn er twee boeketten ter beschikking. Voorheen was het zo dat een gemeentelid zich na de dienst kon melden bij de dienstdoende diaken als hij of zij de bloemen weg wilde brengen. Als niemand zich had gemeld, was het de taak van de diaken om het boeket weg te brengen. Met ingang van 2011 is dit protocol gewijzigd. De ouderling van dienst vraagt bij de mededelingen wie de bloemen weg wil brengen. In de praktijk blijkt dat er altijd wel een gemeentelid zich meldt. Als dat niet zo is, blijft het de verantwoordelijkheid van de diaken van dienst. De bloemen gaan vergezeld van een kaart waarop gemeenteleden hun naam kunnen vermelden. Bijna wekelijks worden namen en de reden aangeleverd door predikanten, pastoraal medewerkers en in toenemende mate door gemeenteleden. 10. Vakantiebemiddeling Via het vakantiebureau kunnen specifieke groepen gebruik maken van de mogelijkheid om een week in één van de 6 accommodaties te verblijven. Als de kosten een bezwaar zijn, kunnen de mensen een beroep doen op het vakantiefonds of de diaconie. Iedereen die een weekje op vakantie wil, is van harte welkom. Er zijn speciale weken voor: Ouderen met geen tot weinig zorg Mensen die veel zorg nodig hebben Mensen met een visuele beperking Mensen met een licht verstandelijke beperking Mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner Er zijn 6 accommodaties en in 2012 bestaat het vakantiebureau 50 jaar. In 2011 zijn in totaal 4 collectes gehouden die bestemd waren voor de aanschaf van een elektrische side by side fiets. De fiets is op de startzondag aan de gemeente getoond en is in De Werelt in Lunteren in gebruik genomen. 7

9 Ook mochten er weer 30 kinderen uit Lelystad een vakantieweek doorbrengen op zorgboerderij De Huif. Voor 10 van deze kinderen werden de kosten gedragen door de diaconie. De opbrengst van een extra collecte zorgde ervoor dat alle kinderen uit eten konden in pannenkoekenhuis Dubbel Op. 11. Jeugddiaconaat In het voorjaar is er overleg geweest tussen diaconie, jongerenwerker, jeugddiaken, jeugdouderling en het bestuur van het Pleintje, met als doel mogelijke diaconale activiteiten voor jongeren in kaart te brengen. In de diaconievergadering van mei hebben Jacob Stolk en Joke Lalkens verslag gedaan van de ideeën, die verzameld zijn en een toelichting gegeven op het beleidsplan in wording dat naar aanleiding van de besprekingen zal worden samengesteld. Jacob Stolk is door JOP, in het kader van kerk zijn in de stad, benaderd om projectleider te worden voor het opzetten van een jeugddiaconaatsproject in Lelystad. In de diaconievergadering van 12 september kwam Jacob Stolk met concretere plannen m.b.t. diaconale activiteiten en de start van een pilot project buurtgericht jeugdwerk. Op 26 september werd een expertmeeting gehouden waaraan ook diakenen deel konden nemen. De bedoeling was om de wijk in te gaan en te ontdekken wat er allemaal speelt en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Door een beperkte belangstelling werd besloten deze meeting nog een keer te herhalen in het voorjaar van In de oogstdienst van zondag 6 november werden de kinderen uit de hoogste groep van de nevendienst betrokken bij het wegbrengen van de fruitmandjes naar verzorgingshuis Laarstaete en verpleeghuis Laarhof. Tevens werd deze groep kinderen betrokken bij het uitdelen van druivensap en het collecteren in de diensten waar het Heilig Avondmaal werd gevierd. Om het uitdelen van druivensap vanuit de plateaus met kleine bekertjes voor de kinderen mogelijk te maken, heeft Ab Strijker 2 tafeltjes vervaardigd waar de plateaus op kunnen staan. In december heeft Joke Lalkens haar eindverslag over het jeugddiaconaat afgerond. Begin 2012 zal dit ook voor de diaconie beschikbaar komen. Eind 2011 hebben jongeren zich weer ingezet voor Serious Church. De totale opbrengst was 1.670,=. Voor verdere activiteiten verwijs ik naar het jaarverslag van Het Pleintje. 12. Ontmoetingsclub Ook dit jaar is het bestuur van de ontmoetingsclub er in geslaagd de leden een afwisselend programma aan te bieden. Op papier heeft men zo n 100 leden. Een aantal kunnen i.v.m. gezondheidsproblemen niet meer op de donderdagmiddagen aanwezig zijn. Van de 85 die dat wel kunnen komen er gemiddeld zo n 50 tot 60. Zowel de leden als het bestuur ervaren de middagen als zeer gezellig. Men is er van overtuigd te voorzien in een behoefte. Behoefte aan een praatje, gezelligheid en contact. Ook in 2011 kon men toch weer een paar nieuwe bezoekers begroeten. Zo n 21 middagen werden gevuld met sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar was het uitstapje op 12 mei naar de Meeuwenhoeve. Het jaar werd afgesloten met een Kerstviering waarin de meditatie werd verzorgd door Gert den Boef. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door het mannendubbelkwartet. Kortom, men heeft genoten en heerlijk gegeten. Om te eindigen met de woorden van het bestuur: Het blijft heel dankbaar werk wat we samen voor onze Heer mogen doen! 13. Luister en kijkdienst Sinds 1 januari 2011 is het beamteam dermate operationeel dat men in staat is een goed product te leveren waaraan gemeenteleden, die op de één of andere manier tijdelijk of permanent niet in staat zijn de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk bij te wonen, heel veel plezier beleven. 8

10 In 2011 zijn door de diaconie 5 DVD spelers aangeschaft waarvan er 3 zijn uitgezet. Over het algemeen beschikt men zelf wel over een DVD speler of men schaft er zelf één aan. Dat er wordt voorzien in een behoefte blijkt wel uit het feit dat toen Diny Mur in 1982 de toenmalige cassettedienst over nam van Ebele van der Veen, er sprake was van één cassettebandje per dienst. In de loop der jaren is dat uitgebreid naar maximaal 12 cassettebandjes. Sinds er gebruik gemaakt wordt van beeld en geluids DVD is het aantal klanten verdubbeld. Samen met Roelof Nevenzel brengt Diny Mur er zo n 25 per week rond. De mensen voelen zich nu weer meer betrokken bij de kerk, nu ze de kerkdienst ook kunnen zien. We horen er weer bij is de reactie. De bezorgers ervaren het als dankbaar werk. Dankzij het enthousiasme van Duco Bolhuis en zijn team, wordt er nog steeds gesleuteld aan de techniek. In 2012 hoopt men meerdere camera s en microfoons te kunnen plaatsen waardoor de beleving voor de kijker nog intenser wordt. 14 Babymanden De diaconie heeft de beschikking over 3 babymanden waarmee ouders van pasgeborenen bezocht worden door contactdames/heren, ouderling, diaken of een andere vertegenwoordiger van de kerk. De manden zijn in beheer van Afke de Pee, Janny Truin en Alie Hof, en kunnen daar opgehaald worden. Als er een melding binnenkomt en er is niemand die zich meldt, gaan Afke, Janny of Alie zelf op bezoek. In de mand zit altijd een klein presentje en het blad Kiem of Spring. Beide zijn uitgaven van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Het afgelopen jaar zijn in totaal 8 bezoekjes gebracht. 15. Bid en Dankdag voor gewas en arbeid Zowel de dienst van Biddag als de dienst van Dankdag wordt door een kleine werkgroep van de diaconie bestaande uit 2 tot 3 mensen, voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De dienst van Biddag op 9 maart werd voorbereid met ds. Huib Stolk. De schriftlezing was uit Prediker 2: en uit Mattheüs 6: Het thema was: Waartoe leidt ons zwoegen. Moeten we ons niet afvragen, of wij in tijden van crisis vertwijfeld raken, of we het aandurven om terug te blikken en ons af te vragen wat ons najagen van economische groei ons oplevert, hoe het anders kan en hoe het anders moet? Welke schatten jagen we na? Doven ze ons levenslicht of tillen ze ons op het hogere plan van de verwachting van de gerechtigheid Gods? Zijn we in staat om de voortdurende crisis aan te wenden om de inrichting van onze samenleving, om onze productie, distributie en consumptie van goederen en diensten in te stellen op duurzaamheid? Die duurzame samenleving komt er alleen wanneer we de kwetsbaarheid van onszelf, van onze (wereld) samenleving en van ons ecosysteem onderkennen en omarmen. De dienst op Dankdag op 2 november met ds. Dirk Wolse had als thema Kijk met andere ogen De lezingen waren uit Deuteronomium 24: U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de Heer zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend. en Mattheüs 20: 1 16 over de werkers in de wijngaard, wat eindigt met de zin: Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Na de overweging volgde een muzikaal intermezzo en werd via de beamer een clip getoond van Occupy, the times they are changing. Na de mededelingen werd het doel van dankdag toegelicht door een medewerker van het Leger des Heils. Al jaren wordt dit doel samen met de diaconie van de Hervormde Gemeente Lelystad (HGL) bepaald. De opbrengst van dankdag en de oogstdienst zou besteed worden voor het opknappen van de woonkamer en de keuken van de dag en nachtopvang. De totale opbrengst voor dit project was uiteindelijk 2.691,84. Tijdens de oogstdienst op zondag 6 november werd door ds. Huib Stolk het thema van de werkers in de wijngaard voor de kinderen verder gevisualiseerd aan de hand van een verhaal uit het boek van Karel Eykman De werksters van halfvijf met illustraties van Peter Vos. 9

11 Na de dienst werden zoals altijd de tasjes met fruit door volwassenen en dit jaar ook door de kinderen (zie jeugddiaconaat), weggebracht. Totaal werden er zo n 115 grote tasjes, 75 kleine tasjes en 35 mandjes met fruit, gevuld door een groep vrijwilligers onder leiding van mevrouw Broersen, die dit al jaren met volle overgave doet. Zij heeft echter wel aangegeven dit nu wat af te willen bouwen. Er zijn andere zaken die veel tijd in beslag nemen. Mevrouw Broersen, hartelijk dank voor uw inzet in de afgelopen jaren. 16. Kerstattenties Rond Kerst wordt namens de diaconie bij alle 75 plussers een attentie bezorgd in de vorm van een Bijbelse dagkalender. De verspreiding wordt geregeld door ambtsdragers en bezoekwerkers. Voor bewoners van de 8 sociowoningen, Laarstaete en 3 woongroepen worden Kerstattenties besteld bij de wereldwinkel. Vorig jaar is met de coördinatoren van de verzorgingshuizen overleg geweest of bij de bewoners nog wel interesse bestaat voor een Bijbelse dagkalender. Mocht er geen interesse meer bestaan of is het onmogelijk voor de ontvanger om deze nog te lezen dan zou naar een alternatief worden gezocht. Aan het eind van het jaar is door de coördinatoren de belangstelling gepeild en geheel overeenkomstig de wensen hebben sommige mensen wel een Bijbelse dagkalender ontvangen en is er voor anderen een attentie uit de wereldwinkel overhandigd. Het is uiteindelijk onze bedoeling dat ook gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar onze kerk te komen niet vergeten worden. Elke persoon is voor ons waarvol en uniek! 17. Groenteproject Door Aart Ruiter en Truus Mache wordt al jaren het groenteproject van onze kerk in stand gehouden. Aart verzorgt de tuin van 2 are en Truus zorgt dat de geoogste groente daar terecht komt waar dit het hardste nodig is. Gedurende het hele jaar worden 5 gezinnen door haar voorzien van de nodige groente en aardappelen. s Winters komen daar nog een paar aardappeladressen bij. Als het seizoen daar is worden er ook appels en peren door Aart geoogst. Hij heeft hiervoor met een fruitboer de afspraak dat hij valappels en peren mag rapen. Ook wordt fruit en groente aangeleverd door gemeenteleden en een enkele boer in de polder. Alles wat overblijft gaat naar de voedselbank en de inloophuizen. 18. Hulpverlening noodhulp De minister president Mark Rutte zei in het TV programma College Tour dat er geen echte armoede in Nederland is maar dat men de weg naar de voorzieningen niet weet te vinden of niet wil vinden en dat daaraan juist gewerkt moet worden (valse schaamte). De praktijk leert ons echter dat noodhulp d.m.v. de voedselbank, t Goed, de kledingwinkel in het inloophuis, t groenteproject en acute noodhulp echt hard nodig is. Noodhulp is in 1998 ontstaan vanuit IDO/ISL en de diaconie van de PGL. Sinds 2010 doen ook 6 andere kerken in Lelystad mee. Aanvragen voor noodhulp komen meestal van het IDO/ISL Waterwijk en/of Open Veste. Het betreft vaak o.a. plotselinge werkloosheid, scheiding, verslaving, hoge schulden, dreigende huisuitzetting, afsluiting van gas/elektra of stoppen van de uitkering om welke reden dan ook. Vooraf controleert IDO/ISL de cliënt op de financiële gegevens en de juistheid van de verhalen. Zij hebben hiervoor de kennis en ervaring in huis. Er wordt gewerkt volgens een door de PGL diaconie vastgesteld protocol. Dit houdt in: noodhulp in eerste instantie voor 3 weken en soms met een verlenging tot maximaal 6 weken. Per volwassene/kind wordt wekelijks een geldbedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag moet besteed worden aan de eerste levensbehoeften (dus geen alcohol en drugs). Beltegoed kopen dient nog besproken te worden 10

12 met de diaconieën. Duidelijkheid en wijzen op de spelregels is heel belangrijk. Kassabonnen worden door de hulpverleners gecontroleerd. Na maximaal 6 weken hulp neemt het IDO het weer over en kan het IDO eventueel een renteloze lening verstrekken. Binnen de noodhulp zijn 7 vrijwilligers beschikbaar. Dit is een luxe positie omdat nog niet alle vrijwilligers nodig zijn geweest. Wim Noppers, coördinator noodhulp, kiest altijd een vrijwilliger die ook in de buurt van de cliënt/gezin woont. Alle deelnemende diaconieën ontvangen een periodieke nieuwsbrief met een financieel overzicht en een omschrijving van de verleende hulp. Alle mensen die het afgelopen jaar hulp hebben ontvangen via de noodhulp, of het groenteproject en de mensen die opgegeven zijn door de predikanten ontvangen een kerstpakket. In 2011 waren dat 31 pakketten. In 2011 zijn er 12 hulpvragen gehonoreerd van totaal 70 weken en daarvoor is 3790,00 uitgegeven. Ter vergelijking: 2010: 16 hulpaanvragen en 3680,00 en in 2009: 21 hulpaanvragen en 4500,00. Bart Groenendijk, één van de vrijwilligers, vindt het mooi en verrassend werk. Je weet nooit in welke situatie je terechtkomt. Meestal blijkt de schuld van buitenaf te komen. Doel van het bezoek is een praatje te maken. Je bent benieuwd naar wat ze te vertellen te hebben. In die jaren dat Bart het doet is het één keer voorgekomen dat hij de cliënt niet kon loslaten en daar gaat hij dan ook nog steeds wekelijks langs. Zoals ik in mijn verslag van 2010 al aankondigde heeft Wim Noppers zijn werk als coördinator van Stichting Hulp In Praktijk (H.I.P.) in 2011 definitief beëindigd en overgedragen aan Henk Pols. Wij zijn fijn dat ook dit stukje werk weer voortgezet kan worden. Helaas waren er op het moment van het schrijven van dit jaarverslag, geen jaarcijfers van HIP beschikbaar Interkerkelijk diaconaal overleg IDO Het IDO is een diaconale vrijwilligersorganisatie, opgezet vanuit de diaconieën van een aantal Lelystadse kerken, en samengebundeld in een koepelstichting. In 2011 werd het aantal deelnemende kerken uitgebreid van 7 naar 8. Onder de koepelstichting behoren de inloophuizen Waterwijk en Open Veste, schuldhulpverlening ISL en voedselbank De Korenaar. Voor de verslagen van deze stichtingen verwijs ik naar het jaarverslag van het IDO. 20. Dankwoord Namens de diaconie wil ik al die mensen, die zich vrijwillig inzetten voor het diaconale werk binnen de gemeente bedanken. Dit geldt ook voor een ieder die dit werk ondersteunt, zowel financieel als met gebed. Zonder diaconaat kan er geen sprake zijn van een volwaardige gemeente. Wim Kamp Secretaris diaconie Lelystad maart

13 21 Samenstelling diaconie Samenstelling moderamen, diakenen, diaconaal medewerkers en collectanten per 31 december Moderamen G. E. Arnold (Geo) Voorzitter t/m 6 november, alg. lid per 7 november W. Kamp (Wim) Secretaris A.J.M. Arens Meester (Jolanda) Penningmeester F.J. Prakken (Freek) Alg. lid t/m 6 november, voorzitter per 7 november D. Kamminga (Dirk) Predikant Diakenen S.L. van Donge (Leo) Diaken A.P. de Jonge (Piet) Diaken/ afgevaardigde IDO H.W. Pleune (Henri) Diaken J. Pols Riemersma (Jetty) Jeugddiaken L. Suàrez Tripp (Lydia) Coördinator ZWO groep R.P. Sweers (Ruud) Diaken J. Terpstra (Jaap) Diaken/afgevaardigde Platform ontmoetingen L stad C.R. Verlare (Christine) Diaken/afgevaardigde Ontmoetingsclub HPG diakenen A. Hoeve (Ard) A.J. van den Berg jr.(johan) A. Steller (Anton) E. Meinten (Bertus) Diaconale medewerkers A. Jongbloed Boomsma (Alie) Notuliste T.W. van der Veen Haga (Tineke) Viering H.A. coördinator vakantieweken A. Pols Lelie (Arineke) tot 1 april 2011 Viering H.A. G. Postma (Ger) Viering H.A. D.G. Bolhuis (Duco) Viering H.A J.M. Tigelaar (Jeltje) Viering H.A B. Groenendijk (Bart) Viering H.A./collectant J. Truin Klifman (Janny) Viering H.A./Babymand M.J.G. Broersen Petri (Marianne) Werkgroep dankdag en kerstattenties G.C. Mache Verbeek (Truus) Groenteproject/ noodhulp A. Ruiter (Aart) Beheerder groentetuin W. Noppers (Wim) Coördinator noodhulp H. Pols (Henk) Coördinator Hulp in praktijk (HIP) J.J. Fernhout (Henk) Coördinator Autodienst J. Wijnja (Jetze) Coördinator Autodienst L.K. Mur Griffioen (Diny) Coördinator beeld en geluidsdienst R. Nevenzel (Roelof) Medewerker beeld en geluidsdienst J. Truin (Jan) Coördinator Bloemen/ roostermaker 12

14 A. Hof van der Veen (Alie) Babymand P.A. de Pee Kooy (Afke) Babymand B. Groenendijk (Bart) Noodhulp H. Groen (Harry) Noodhulp J. van der Heijden (Jan) Noodhulp H. van der Meulen (Henk) Noodhulp L.M. Stam de Bruin (Letty) Noodhulp A.R. Soetevent (Adriaan) ZWO groep E.F. Zijlstra (Bert) ZWO groep G. Postmade Kruif (Truus) Organisatie sobere maaltijden Collectanten J.G.J. Dam (Hans) M. de Jager Birkhoff (Riet) A. van Dorp Kögler (Anneliese) G. de Jager (Go) K. Gaastra Acronius (Klaske) F. Lanjouw (Feiko) A. Wiersma (Aaf) J. Hof (Jan) A. van Zijtveld Steltman (Atty) T. Holwerda (Tjalling) 13

Jaarverslag Diaconie 2013

Jaarverslag Diaconie 2013 . Jaarverslag Diaconie 2013 Protestantse Gemeente Lelystad Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2013 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 1. Diaconale uitganspunten De missie van ons diaconaat is: - Het helpen waar geen helper is, en stem te geven aan hen die geen stem

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Begroting College van Diakenen Inclusief ZWO 2016 INKOMSTEN Diaconie COLLEGE VAN DIAKENEN GECONSOLIDEERDE DIACONIE/ZWO BEGROTING 2016 Resultatenrekening Begroting Begroting

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Werkplan Diaconale Raad 2013-2018

Werkplan Diaconale Raad 2013-2018 Werkplan Diaconale Raad 2013-2018 Vastgesteld in de vergadering van de Diaconale Raad op 8 mei 2013; voor 2014-2015 bijgesteld in de vergadering van 13 mei 2014. Inleiding Het werkplan van de Diaconale

Nadere informatie

Achter iedere taak op dit formulier kunt u aangeven hoe u er tegenover staat:

Achter iedere taak op dit formulier kunt u aangeven hoe u er tegenover staat: DIT IS EEN VOORBEELDFORMULIER VOOR HET BENADEREN/WERVEN VAN VRIJWILLIGERS VOOR TAKEN BINNEN DE (WIJK)GEMEENTE. HET IS AAN TE BEVELEN OM HET TE KOPPELEN AAN B.V. EEN (STARTZON)DAG ROND SAMEN GEMEENTE-ZIJN

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne

Activiteitenplan 2013-2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne Activiteitenplan -2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne Inleiding De diaconie heeft binnen de Protestantse Gemeente Borne(PGB) 3 belangrijke taken waar zij verantwoordelijkheid in draagt (bron:website

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Beleidsplan Diaconie 2012 2016 Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Diaconaat: wat wij eronder verstaan.

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien.

Natuurlijk kan het noodzakelijk zijn gedurende de looptijd dit meerjaren plan bij te stellen. Een eventuele bijstelling zal jaarlijks worden bezien. Protestantse Gemeente Alkmaar Beleidsplan College van Diakenen 2013 2017 Inleiding: Dit nieuwe beleidsplan heeft een looptijd van 2013 2017. Was het tot nu toe de gewoonte om vanuit de wijkraden van diakenen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland Telefoonnummer: 0118-606720

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan voor de periode 2008-2013. Van de diaconie van de protestantse gemeente Weesp en Driemond

Beleidsplan voor de periode 2008-2013. Van de diaconie van de protestantse gemeente Weesp en Driemond Beleidsplan voor de periode 2008-2013 Van de diaconie van de protestantse gemeente Weesp en Driemond 1 Inleiding: Dit is het beleidsplan 2008-2013 van de diaconie van de protestantse gemeente Weesp en

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten.

Goede vrijdag 2 april VBK, Marcuspassie, bij de uitgang een collecte voor de bestrijding van de onkosten. Donderdag 2 april, witte donderdag OK/OHK, HA 1 e collecte: Voedselbank. De grondgedachte is helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. 2 e collecte: Gemeenteopbouw. Ter bevordering

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep

Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep Beleidsplan 2015 2019 Diaconie Wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep 2 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van diaconie Wijkgemeente Witte Kerk onderdeel van de Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen.

Nadere informatie

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins.

Diaconaal Steunpunt. Per 1 januari is Derk Jan Poel met veel enthousiasme begonnen als opvolger van Dirk-Albert Prins. Rapportage werkzaamheden periode: September 2008 September 2009 Samenvatting Het Diaconaal Steunpunt (DS) zet zich in om het diaconaat van de GKv te stimuleren via het ondersteunen van de diaken. Met afgelopen

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Betrokkenheid bij de samenleving

Betrokkenheid bij de samenleving Beleidsplan Adventgemeente Zeeland 0 Inhoud Visie Doelgroep Middelen Leden Organisatie Algemeen Departementen Pastorale zorg Secretariaat Financiën Diensten Diaconie Kinder- & Jeugdwerk Gemeentegroei ADRA

Nadere informatie

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf

Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Bart Sterrenburg Bert Muller Francien de Haan Pieter Buwalda Rintje Hellingwerf Visie Wij willen een gemeente zijn waarin: we persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid

Nadere informatie

De totale opbrengsten (excl. doorzendcollectes, incl. Appeltje voor de dorst) lagen in 2014 1.785 hoger dan in 2013.

De totale opbrengsten (excl. doorzendcollectes, incl. Appeltje voor de dorst) lagen in 2014 1.785 hoger dan in 2013. Vriezenveen, april 2015. L.S., Hierbij wordt u de diaconale rekening over het jaar 2014 aangeboden. De rekening geeft een inzicht in de baten en lasten over het jaar 2014 en de vermogenspositie per 31

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp.

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Inleiding In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp heeft de stuurgroep de

Nadere informatie

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015 College van Diakenen Jaarplan 2014-2015 Het jaarplan van het College van Diakenen (CvD) sluit aan op het beleidsplan 2011 2016 van de Protestantse gemeente s-hertogenbosch. Het jaarplan volgt, evenals

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Lienden. Vaststelling (wijziging) Deze plaatselijke regeling is gewijzigd door de kerkenraad op 18 juni en is vanaf

Nadere informatie

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1)

Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Kerkenraad Burgwalkerk/Open Hof: gereformeerd en hervormd (wijkgem. 1) Scriba OHG Scriba OHH Scriba BWK A. Moes J. Ringenier A. Eilander Aria 17, 8265 RP Kampen Ballade 26, 8265 SB Kampen Havikskruid 16,

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does

Rienk van der Meulen Wilco Verhoef Kerkkoor Soli Deo Gloria, o.l.v. Maurice de Does GEMEENTEBRIEF 6 september 2015 nr. 1714 DE GOEDE REEDE 12 de zondag van de zomer Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Marion van Steenbeek Diaken Leo van Berkel Organist Guus Fennema

Nadere informatie

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl

Profielschets van de te beroepen predikant. Protestantse Gemeente te Sint Pancras. Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Profielschets van de te beroepen predikant Protestantse Gemeente te Sint Pancras Datum: 11-2013 Website: www.pgsp.nl Protestantse Gemeente Sint Pancras Missie: De Protestantse Gemeente te Sint Pancras

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF

GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF GIFTENADVIES 2011 NOORD-HOLLAND WOORD VOORAF Het Giftenadvies wil de Noord-Hollandse diaconieën behulpzaam zijn bij het steunen van goede doelen in de regio. Het is goed gebruik dat de diaconieën minstens

Nadere informatie

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel.

Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Officiële naam Hervormde Gemeente Ouderkerk aan den IJssel. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders

Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Protestantse Gemeente Tiel Jeugdwerkprogramma Protestantse Gemeente Tiel 2014-2015 Een folder speciaal voor iedereen van 0-21+ jaar en ouders Rondom de zondag Oppasdienst Voor wie: kinderen 0-4 jaar Waar

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN

BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN BELEIDSPLAN van de Goede Herderkerk Epe 1. GEMEENTE ZIJN 2. GEMEENTE OPBOUW 3. DIACONAAT 4. JEUGDZAKEN 5. KERKRENTMEESTERLIJKE ZAKEN 1. DE GOEDE HERDERKERK De Goede Herderkerk van Epe is een hervormde

Nadere informatie

PROTOCOL INDIVIDUELE FINANCIËLE HULPVRAGEN COLLEGE VAN DIAKENEN (CVD) PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN ZWAAG BLOKKER (PGHZB)

PROTOCOL INDIVIDUELE FINANCIËLE HULPVRAGEN COLLEGE VAN DIAKENEN (CVD) PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN ZWAAG BLOKKER (PGHZB) 1. Achtergrond en doelstelling Het CvD van de Protestantse gemeente HZB wil dichtbij mensen in moeilijkheden staan. Zij doet dit vanuit haar Bijbelse opdracht. Het CvD steunt financieel als er geen andere

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013 JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2013. Het geeft zicht op alle activiteiten die het afgelopen jaar op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING

COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO EXPLOITATIEREKENING COLLEGE VAN DIAKENEN GEREFORMEERDE KERK TE ERMELO BALANS EN EXPLOITATIEREKENING 2014 Balans per 31-12-2013 Uitstaande leningen 2.350 Eigen Vermogen 37.514 Liquide middelen: Reserve uitstaande leningen

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015

Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Zondag Trinitatis, 31 mei AD 2015 Viering van het Avondmaal Paaskerk, Amstelveen Voorganger: Dorien Keus en Ds. Werner Pieterse Organist: Leo Kramer VOORBEREIDING Orgelspel (gemeente gaat staan) Intochtspsalm:

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Laetare. Schrift & Tafel

Laetare. Schrift & Tafel Orde van dienst Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur 4 e van de 40 Dagen, kleur: roze Laetare Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar (Jesaja 66:10a) Schrift & Tafel Voorganger: Ouderlingen: Diakenen: Organist:

Nadere informatie

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen

PKN Woerden en Zegveld. Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West. Pastoraat. langs nieuwe wegen PKN Woerden en Zegveld Uitgave van PKN Woerden en Zegveld Wijkgemeente: Kruiskerk/Gereformeerd West Pastoraat langs nieuwe wegen Pastoraat is omzien naar elkaar! Beste leden van wijk Kruiskerk/Gereformeerd

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording)

Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Plaatselijke regeling van de Protestantse wijkgemeente in Apeldoorn noord oost (in wording) Inhoud Inhoud... - 1-1 Visie.... - 2-2 De wijkkerkenraad.... - 2-2.1. Samenstelling wijkkerkenraad... - 2-2.2.

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

Diaconie Hervormde Gemeente Geldermalsen. Beleidsplan 2014 t/m 2018

Diaconie Hervormde Gemeente Geldermalsen. Beleidsplan 2014 t/m 2018 Diaconie Hervormde Gemeente Geldermalsen Beleidsplan 2014 t/m 2018 Maart 2015 Doel 2 Het doel van een beleidsplan is een helder zicht te krijgen op het functioneren en handelen van de diaconie van haar

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Leidschendam College van Diakenen. Informatiegids diaconale werkzaamheden Bijlage bij Beleidsplan 2015-2019

Protestantse Gemeente Leidschendam College van Diakenen. Informatiegids diaconale werkzaamheden Bijlage bij Beleidsplan 2015-2019 Protestantse Gemeente Leidschendam College van Diakenen Informatiegids diaconale werkzaamheden Bijlage bij Beleidsplan 2015-2019 December 2014 1. Protestantse Gemeente in Leidschendam/Leidschenveen. De

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen De protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk Maarssen is in september 2012 ontstaan door fede- ratie van de hervormde wijkgemeente 1 en de gereformeerde

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. Jaarrekening Diaconie 2015 Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld.

Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Regeling per 1 mei 2007 voor de wijze van werken van de Kerkenraad van Wijkgemeente 2 Noord van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld. Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de wijkkerkenraad

Nadere informatie

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Enquête-uitslag. van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde Enquête-uitslag van de gehouden enquête onder de leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde 1 Inleiding In het laatste kwartaal van 28 is er onder alle leden van de Gereformeerde Kerk te Vlagtwedde

Nadere informatie