Jaarverslag Diaconie 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Diaconie 2011"

Transcriptie

1 Jaarverslag Diaconie 2011 Protestantse Gemeente Lelystad

2 Ambassadeurs van de hoop Laten wij ons gezonden weten als de handen van de hemel, die zich vouwen rond de aarde. Om luiken te openen, waar uitzicht ontbreekt, om harten te verwarmen, waar de kilte toeslaat, om handen te vullen van wie beroofd zijn, om tranen af te wissen die blijven stromen, zelfs om te spreken waar iedereen zwijgt en wegkijkt. Laten wij ons geroepen weten om van elkaar gediend te zijn. Wat een handvol brood al niet kan doen Sytze de Vries 1

3 Inleiding 1. De komende en de gaande man/vrouw 2. Diaconaat en eredienst 3. Vorming en toerusting 4. Moderamen 5. Landelijke en regionale bijeenkomsten 6. Samenwerking andere geloofsgemeenschappen 7. Autodienst 8. Bloemen 9. Vakantiebemiddeling 10. Jeugddiaconaat 11. Ontmoetingsclub 12. Luister en kijkdienst 13. Babymanden 14. Bid en Dankdag voor gewas en arbeid 15. Kerstattenties 16. Groenteproject 17. Hulpverlening noodhulp 18. Interkerkelijk diaconaal overleg IDO 19. Dankwoord 20. Samenstelling diaconie 2

4 1. Inleiding Het doet mij genoegen u mijn inmiddels al weer 5 de jaarverslag te presenteren, mijn 1 ste lustrum. In 2010 zijn veel zaken opgestart die in 2011 daadwerkelijk tot uitvoering zijn gekomen. Ons beleidsplan is in werking getreden en met ons werkplan 2011 Vol van hoop zijn wij op weg gegaan, gesteund door Hem in wie we ons vertrouwen stellen! Enkele punten uit ons werkplan Meetingpoint: Eind 2010 heeft de gemeente Lelystad besloten de financiële bijdrage te beëindigen. Alhoewel wij in principe onze steun aan dit project zouden beëindigen zodra de gemeente Lelystad de subsidie kraan dicht zou draaien, hebben wij in een algemene vergadering van Stichting Meetingpoint, waarin het besluit viel de activiteiten voor enkele jaren voort te zetten, onze financiële steun opnieuw toegezegd. Echter wel met de restrictie dat wij eind 2012 onze betrokkenheid opnieuw zullen evalueren. Toegangsdeuren: Volgens planning is de ingang van de kerk voorzien van twee automatisch opengaande en dichtgaande deuren. Kijk en luisterdiensten: In de loop van 2011 zijn de plannen gerealiseerd om de cassettebandjes te vervangen door dvd opnamen met beeld en geluid. U leest hier verderop in mijn jaarverslag meer over. Het moderamen van de diaconie blijft zich inzetten voor ondersteuning van diakenen en diaconaal medewerkers. Hulpmiddelen hiervoor welke in 2011 zijn gerealiseerd zijn de volgende: Nieuwe sociale kaart van Lelystad Nieuw handboek diaconaal werk Lelystad Werkplan 2012 Liefde voor je medemens Zowel de sociale kaart als het handboek en het werkplan,zijn via de website te downloaden. In 2011 werden we als diaconie geconfronteerd met de ziekte van Dirk Kamminga, die namens het ministerie van predikanten aan de diaconie toegevoegd is als moderamenlid. Wij hopen dat hij in de loop van 2012 ook bij de diaconie zijn werkzaamheden zal hervatten. Ik wens u met dit jaarverslag veel leesplezier. Wim Kamp secretaris diaconie Protestantse Gemeente Lelystad 3

5 2. De komende en de gaande man/vrouw In 2011 is de 1 ste stap gezet naar een continuïteit, qua bezetting, binnen de diaconie. Geo Arnold, aftredend per november 2011 na een voorzitterschap van 4 jaar, heeft zijn functie als diaken voor 2 jaar verlengd. Hij heeft het voorzitterschap overgedragen aan Freek Prakken. In 2011 hebben we als diaconie definitief afscheid moeten nemen van Letty Stam, sinds 1999 aan de diaconie verbonden. Letty heeft zich heel wat jaren ingezet voor het wijkwerk en de noodhulp. Ook maakte zij zich sterk voor de vakantieweken voor kinderen op zorgboerderij De Huif. Mede dankzij haar inzet kon de diaconie haar deelname hieraan uitbreiden van 4 kinderen in 2008 naar 6 kinderen in 2009 en 10 kinderen in 2010 en Letty, bedankt voor je inzet. Gelukkig blijf je nog wel verbonden aan de noodhulp, zodat we je, als diaconie, niet helemaal uit het oog verliezen. Ook moesten we afscheid nemen van Arineke Pols. Sinds 1998 verbonden aan de diaconie. Van 1998 t/m 2002 als voorzitter, van 2003 t/m 2006 als diaken en van 2007 t/m 2011 als diaconaal medewerker. Arineke, ook jij bedankt voor alles van je in deze 12 jaar voor de diaconie hebt gedaan. Wij weten dat je privé erg druk bezet bent en hebben uiteraard ook voor jouw beslissing alle respect. Uiteraard hopen wij je in de toekomst nog eens tegen te komen in één of ander diaconaal project of functie. Zijdelings blijf je wel betrokken bij de diaconie want je man Henk heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator voor HIP binnen onze kerkelijk gemeente. Henk bedankt voor je bereidwilligheid om naast het redactiewerk deze taak op je te nemen want het werk van de kerk valt of staat met de bereidwilligheid van de vrijwilligers om de schouders er onder te blijven zetten. Omdat wij, i.v.m. de beoogde continuïteit binnen de diaconie, streven naar schaduwfuncties kunnen wij nog altijd mensen gebruiken. Op deze manier hopen we te voorkomen dat de vrijwilligers zich moreel verplicht zouden voelen om hun werkzaamheden binnen de diaconie te blijven vervullen tot er een opvolger is. Je voelt je prettiger als je de zekerheid hebt dat de door jou zo met hart en ziel gedane werkzaamheden voort worden gezet. En voor de opvolger is het prettig als hij of zij een tijdje mee kan lopen en op deze wijze niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. 3. Diaconaat en eredienst De diaken heeft binnen de liturgie van de eredienst de volgende vaste taken: Inzamelen van de gaven. Voorbereiden en het assisteren bij de maaltijd van de Heer. Inschrijven van de overledenen in het gedachtenisboek. Samenstellen en uitspreken van voorbeden. Het inzamelen van de gaven: Zowel in de ochtenddiensten als in de avonddienst worden de gaven in drie collectes ingezameld. Vroeger werden de gelden ook nog eens door de diakenen geteld maar tegenwoordig gebeurt dat bij afdracht aan de bank onder de verantwoording van kerkrentmeesters. Voor het inzamelen en klaarmaken voor de wekelijkse afdracht heeft de diaken in de ochtenddiensten assistentie van een collectant; in de avonddienst kan de dienstdoende diaken dit alleen af. Als in de 2 de ochtenddienst het Heilig Avondmaal wordt gevierd krijgt de diaken bovendien assistentie van 2 kinderen uit de hoogste groep van de nevendienst. 4

6 Voorbereiden en assisteren bij de maaltijd van de Heer: In 2011 is totaal 15 keer het Heilig Avondmaal gevierd. Vijf keer in de vroege ochtenddienst, 8 keer in de late ochtenddienst, op witte donderdag en tijdens de Paaswake. Sinds het invoeren van de kleine bekertjes vergt de voorbereiding en het afruimen van de tafel nogal wat extra tijd van de dienstdoende diakenen. Gelukkig worden zij hierbij geassisteerd door de diaconale medewerkers en sinds oktober vorig jaar weer door 2 kinderen, zoals we dat in het verleden ook gewend waren. Deze 2 kinderen worden van te voren d.m.v. een rooster ingedeeld en assisteren dan tevens bij het collecteren. In 2011 is tevens 17 keer assistentie verleend bij avondmaalsvieringen in de 4 verzorgingshuizen. Inschrijven van de overledenen in het gedachtenisboek: Als een gemeentelid is overleden en er een predikant bij de uitvaart betrokken is geweest, wordt zowel in de 1 ste als in de 2 de dienst de naam van de overledene door de dienstdoende predikant afgekondigd. In de 1 ste dienst schrijft de diaken de naam in het gedachtenisboek en verplaatst na de afkondiging de brandende kaars ter nagedachtenis en teken van aanwezigheid van de liturgische tafel naar de gedachtenisplek. In de 2 de dienst wordt alleen de kaars verplaatst. Samenstellen en uitspreken van voorbeden: Op de zondag na de diaconievergadering worden in zowel de vroege als de 2 de ochtenddienst de voorbeden uitgesproken door de dienstdoende diaken. De intenties worden veelal bepaald door de actualiteiten en op de diaconievergadering afgesproken. Ook de ZWO groep verleend haar medewerking aan voorbeden tijdens diensten die in het kader staan van zending en/of werelddiaconaat. 4. Vorming en toerusting In de diaconievergaderingen worden naast de vaste agendapunten ook regelmatig onderwerpen besproken die een eenmalig karakter hebben en waarvoor soms een spreker uitgenodigd wordt. In 2011 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde. januari :Verslag noodhulp 2010 door Wim Noppers. februari :Brede vergadering met collectanten en diaconaal medewerkers. Bezinning over Zorg voor de naaste, in Jodendom, Christendom en Islam ingeleid door Jaap Terpstra. maart : Omgaan met verlies, ingeleid door Tineke van der Veen april : Behandeling en goedkeuring jaarverslagen 2010 secretaris en Z.W.O, jaarrekening diaconie en Z.W.O september : Jeugddiaconaat, ingeleid door Jacob Stolk oktober : Goedkeuring begroting 2012 november : Vergadering op locatie bij de Open Veste met overdracht voorzittershamer door Geo Arnold aan Freek Prakken, tijdens een maaltijd verzorgd door Jolanda Arens en Piet de Jonge december : Verslag landelijke diaconale dag, bijgewoond door Lydia Suàrez Tripp en Christine Verlare, informeel afscheid van Leo van Donge die in januari niet herbevestigd zal worden maar dan afwezig is. 5

7 5. Moderamen In 2011 kwam het moderamen van de diaconie 8 keer in vergadering bijeen. Het volledige moderamen bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester, algemeen lid en een predikant. In verband met de ziekteperiode van Dirk Kamminga heeft het moderamen in 2011 zonder predikant vergaderd. De moderamenvergaderingen worden o.a. gebruikt voor overleg met werkgroepen binnen de diaconie. In 2011 is overleg geweest met: Tineke van der Veen, contactpersoon Vakanties met aandacht Lydia Suàrez Tripp, Bert Zijlstra, Adriaan Soetevent werkgroep Z.W.O. Op 16 juni vond de jaarlijkse moderamenvergadering plaats met het moderamen van de H.G.L. 6. Landelijke en regionale bijeenkomsten Diakenen kunnen op verschillende wijze ondersteund en toegerust worden in hun taak Twee maal per jaar, in januari/februari en in september/oktober, vindt er op veertien locaties in het land een inspiratiebeurs plaats. Inmiddels heeft deze beurs zich ontwikkeld tot een vaste en waardevolle ontmoetingsplaats voor degene die actief is in de kerk. Men kan er terecht voor materialen en nieuwe ideeën voor het gemeentewerk. Ook is er alle ruimte om ervaringen uit te wisselen met vrijwilligers uit gemeenten binnen de regio. De inspiratiebeurs bestaat uit een materialenmarkt, diverse presentaties en workshops voor diverse doelgroepen. Op 1 december vond de laatste vergadering plaats van de stichting De Arme Kant van Flevoland. Niet omdat de noodzaak er niet meer zou zijn maar omdat er niet genoeg mensen zijn die de club willen runnen. De stichting hielp 22 jaar lang minima uit de provincie en organiseerde informatiebijeenkomsten. Op 1 december is de laatste bijeenkomst gehouden waarna de stichting zichzelf heeft opgeheven. Op 19 november is in het Beatrixgebouw van de Utrechtse Jaarbeurs de landelijke diaconale dag gehouden met als thema: ambassadeurs van hoop Onder de ruim 1000 diakenen vanuit heel Nederland waren namens onze diakonie aanwezig Christine Verlare en Lydia Suàrez. Van 2011 t/m 2014 is de diaconie uit hoofde van de secretaris Wim Kamp vertegenwoordigd in de Protestantse classis Flevoland. In 2011 zijn 4 reguliere vergaderingen gehouden. Verder worden diakenen over actuele zaken geïnformeerd via het blad Diakonia dat 6 x per jaar verschijnt en de nieuwsbrief van Kerk in Actie. Eigen materiaal dat voorhanden is zijn: het beleidsplan , het jaarlijkse werkplan, de interne sociale kaart en het handboek diaconaal werk Lelystad. 7. Samenwerking met andere geloofsgemeenschappen Op 19 januari is in het inloophuis Waterwijk een avond gehouden over het thema: De Alevieten, moslim of toch niet? Op 7 februari is in de diaconievergadering, onder leiding van Jaap Terpstra, gediscussieerd over het onderwerp: Zorg voor de naaste in Jodendom, Christendom en Islam. Ook in 2011 zijn moslims uitgenodigd voor de Paaswake en het paasontbijt. 6

8 Namens de diaconie heeft Jaap Terpstra alle Moslims in zijn adressenbestand een mail gestuurd met daarin een felicitatie vanwege het einde van de Ramadan. Hij heeft enkele positieve reacties hierover terug ontvangen. Het platform P.O.L. (Platform Ontmoetingen Lelystad) is een voortzetting van de Stuurgroep Interreligieuze Ontmoetingen Lelystad. In het najaar is in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam een bijeenkomst van het P.O.L. geweest waarbij o.a. een pastoor, een dominee en een vrouwelijke Imaan aanwezig waren. Namens de diaconie was Jaap Terpstra aanwezig. Ook zijn er vanuit het P.O.L. contacten gelegd met de Surinaamse moskee in Lelystad. Ab Strijker heeft zich voor het P.O.L. beschikbaar gesteld. 8. Autodienst Al jaren zetten mensen zich in voor de autodienst. Elke zondag, zomer en winter, is een groot aantal vrijwilligers bereid om gemeenteleden vanuit heel Lelystad naar de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk en de waterwijkvieringen te brengen. Het afgelopen jaar hebben 58 chauffeurs zich ingezet om de 14 gebruikers heen en weer te rijden. 9. Bloemen Zowel in de vroege als in de late ochtenddienst staan er bloemen op de liturgische tafel en/of bij het voorbedenboek. Deze bloemen, niet te verwarren met het liturgisch bloemstuk, hebben een dubbele functie. Enerzijds ter opfleuring van het liturgisch centrum en anderzijds ter ondersteuning, of ter bemoediging van een gemeentelid. Ook in de zomermaanden als er slechts 1 morgendienst is zijn er twee boeketten ter beschikking. Voorheen was het zo dat een gemeentelid zich na de dienst kon melden bij de dienstdoende diaken als hij of zij de bloemen weg wilde brengen. Als niemand zich had gemeld, was het de taak van de diaken om het boeket weg te brengen. Met ingang van 2011 is dit protocol gewijzigd. De ouderling van dienst vraagt bij de mededelingen wie de bloemen weg wil brengen. In de praktijk blijkt dat er altijd wel een gemeentelid zich meldt. Als dat niet zo is, blijft het de verantwoordelijkheid van de diaken van dienst. De bloemen gaan vergezeld van een kaart waarop gemeenteleden hun naam kunnen vermelden. Bijna wekelijks worden namen en de reden aangeleverd door predikanten, pastoraal medewerkers en in toenemende mate door gemeenteleden. 10. Vakantiebemiddeling Via het vakantiebureau kunnen specifieke groepen gebruik maken van de mogelijkheid om een week in één van de 6 accommodaties te verblijven. Als de kosten een bezwaar zijn, kunnen de mensen een beroep doen op het vakantiefonds of de diaconie. Iedereen die een weekje op vakantie wil, is van harte welkom. Er zijn speciale weken voor: Ouderen met geen tot weinig zorg Mensen die veel zorg nodig hebben Mensen met een visuele beperking Mensen met een licht verstandelijke beperking Mantelzorgers met een thuiswonende dementerende partner Er zijn 6 accommodaties en in 2012 bestaat het vakantiebureau 50 jaar. In 2011 zijn in totaal 4 collectes gehouden die bestemd waren voor de aanschaf van een elektrische side by side fiets. De fiets is op de startzondag aan de gemeente getoond en is in De Werelt in Lunteren in gebruik genomen. 7

9 Ook mochten er weer 30 kinderen uit Lelystad een vakantieweek doorbrengen op zorgboerderij De Huif. Voor 10 van deze kinderen werden de kosten gedragen door de diaconie. De opbrengst van een extra collecte zorgde ervoor dat alle kinderen uit eten konden in pannenkoekenhuis Dubbel Op. 11. Jeugddiaconaat In het voorjaar is er overleg geweest tussen diaconie, jongerenwerker, jeugddiaken, jeugdouderling en het bestuur van het Pleintje, met als doel mogelijke diaconale activiteiten voor jongeren in kaart te brengen. In de diaconievergadering van mei hebben Jacob Stolk en Joke Lalkens verslag gedaan van de ideeën, die verzameld zijn en een toelichting gegeven op het beleidsplan in wording dat naar aanleiding van de besprekingen zal worden samengesteld. Jacob Stolk is door JOP, in het kader van kerk zijn in de stad, benaderd om projectleider te worden voor het opzetten van een jeugddiaconaatsproject in Lelystad. In de diaconievergadering van 12 september kwam Jacob Stolk met concretere plannen m.b.t. diaconale activiteiten en de start van een pilot project buurtgericht jeugdwerk. Op 26 september werd een expertmeeting gehouden waaraan ook diakenen deel konden nemen. De bedoeling was om de wijk in te gaan en te ontdekken wat er allemaal speelt en wat er eventueel aan gedaan kan worden. Door een beperkte belangstelling werd besloten deze meeting nog een keer te herhalen in het voorjaar van In de oogstdienst van zondag 6 november werden de kinderen uit de hoogste groep van de nevendienst betrokken bij het wegbrengen van de fruitmandjes naar verzorgingshuis Laarstaete en verpleeghuis Laarhof. Tevens werd deze groep kinderen betrokken bij het uitdelen van druivensap en het collecteren in de diensten waar het Heilig Avondmaal werd gevierd. Om het uitdelen van druivensap vanuit de plateaus met kleine bekertjes voor de kinderen mogelijk te maken, heeft Ab Strijker 2 tafeltjes vervaardigd waar de plateaus op kunnen staan. In december heeft Joke Lalkens haar eindverslag over het jeugddiaconaat afgerond. Begin 2012 zal dit ook voor de diaconie beschikbaar komen. Eind 2011 hebben jongeren zich weer ingezet voor Serious Church. De totale opbrengst was 1.670,=. Voor verdere activiteiten verwijs ik naar het jaarverslag van Het Pleintje. 12. Ontmoetingsclub Ook dit jaar is het bestuur van de ontmoetingsclub er in geslaagd de leden een afwisselend programma aan te bieden. Op papier heeft men zo n 100 leden. Een aantal kunnen i.v.m. gezondheidsproblemen niet meer op de donderdagmiddagen aanwezig zijn. Van de 85 die dat wel kunnen komen er gemiddeld zo n 50 tot 60. Zowel de leden als het bestuur ervaren de middagen als zeer gezellig. Men is er van overtuigd te voorzien in een behoefte. Behoefte aan een praatje, gezelligheid en contact. Ook in 2011 kon men toch weer een paar nieuwe bezoekers begroeten. Zo n 21 middagen werden gevuld met sprekers over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar was het uitstapje op 12 mei naar de Meeuwenhoeve. Het jaar werd afgesloten met een Kerstviering waarin de meditatie werd verzorgd door Gert den Boef. Het geheel werd muzikaal opgeluisterd door het mannendubbelkwartet. Kortom, men heeft genoten en heerlijk gegeten. Om te eindigen met de woorden van het bestuur: Het blijft heel dankbaar werk wat we samen voor onze Heer mogen doen! 13. Luister en kijkdienst Sinds 1 januari 2011 is het beamteam dermate operationeel dat men in staat is een goed product te leveren waaraan gemeenteleden, die op de één of andere manier tijdelijk of permanent niet in staat zijn de kerkdiensten in de Ontmoetingskerk bij te wonen, heel veel plezier beleven. 8

10 In 2011 zijn door de diaconie 5 DVD spelers aangeschaft waarvan er 3 zijn uitgezet. Over het algemeen beschikt men zelf wel over een DVD speler of men schaft er zelf één aan. Dat er wordt voorzien in een behoefte blijkt wel uit het feit dat toen Diny Mur in 1982 de toenmalige cassettedienst over nam van Ebele van der Veen, er sprake was van één cassettebandje per dienst. In de loop der jaren is dat uitgebreid naar maximaal 12 cassettebandjes. Sinds er gebruik gemaakt wordt van beeld en geluids DVD is het aantal klanten verdubbeld. Samen met Roelof Nevenzel brengt Diny Mur er zo n 25 per week rond. De mensen voelen zich nu weer meer betrokken bij de kerk, nu ze de kerkdienst ook kunnen zien. We horen er weer bij is de reactie. De bezorgers ervaren het als dankbaar werk. Dankzij het enthousiasme van Duco Bolhuis en zijn team, wordt er nog steeds gesleuteld aan de techniek. In 2012 hoopt men meerdere camera s en microfoons te kunnen plaatsen waardoor de beleving voor de kijker nog intenser wordt. 14 Babymanden De diaconie heeft de beschikking over 3 babymanden waarmee ouders van pasgeborenen bezocht worden door contactdames/heren, ouderling, diaken of een andere vertegenwoordiger van de kerk. De manden zijn in beheer van Afke de Pee, Janny Truin en Alie Hof, en kunnen daar opgehaald worden. Als er een melding binnenkomt en er is niemand die zich meldt, gaan Afke, Janny of Alie zelf op bezoek. In de mand zit altijd een klein presentje en het blad Kiem of Spring. Beide zijn uitgaven van JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. Het afgelopen jaar zijn in totaal 8 bezoekjes gebracht. 15. Bid en Dankdag voor gewas en arbeid Zowel de dienst van Biddag als de dienst van Dankdag wordt door een kleine werkgroep van de diaconie bestaande uit 2 tot 3 mensen, voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De dienst van Biddag op 9 maart werd voorbereid met ds. Huib Stolk. De schriftlezing was uit Prediker 2: en uit Mattheüs 6: Het thema was: Waartoe leidt ons zwoegen. Moeten we ons niet afvragen, of wij in tijden van crisis vertwijfeld raken, of we het aandurven om terug te blikken en ons af te vragen wat ons najagen van economische groei ons oplevert, hoe het anders kan en hoe het anders moet? Welke schatten jagen we na? Doven ze ons levenslicht of tillen ze ons op het hogere plan van de verwachting van de gerechtigheid Gods? Zijn we in staat om de voortdurende crisis aan te wenden om de inrichting van onze samenleving, om onze productie, distributie en consumptie van goederen en diensten in te stellen op duurzaamheid? Die duurzame samenleving komt er alleen wanneer we de kwetsbaarheid van onszelf, van onze (wereld) samenleving en van ons ecosysteem onderkennen en omarmen. De dienst op Dankdag op 2 november met ds. Dirk Wolse had als thema Kijk met andere ogen De lezingen waren uit Deuteronomium 24: U moet hem nog dezelfde dag, voor zonsondergang, uitbetalen; want hij is arm en het gaat hem juist om dat loon. Anders zal hij de Heer zijn nood klagen, en dan zal u wat u hem hebt aangedaan als zonde worden aangerekend. en Mattheüs 20: 1 16 over de werkers in de wijngaard, wat eindigt met de zin: Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Na de overweging volgde een muzikaal intermezzo en werd via de beamer een clip getoond van Occupy, the times they are changing. Na de mededelingen werd het doel van dankdag toegelicht door een medewerker van het Leger des Heils. Al jaren wordt dit doel samen met de diaconie van de Hervormde Gemeente Lelystad (HGL) bepaald. De opbrengst van dankdag en de oogstdienst zou besteed worden voor het opknappen van de woonkamer en de keuken van de dag en nachtopvang. De totale opbrengst voor dit project was uiteindelijk 2.691,84. Tijdens de oogstdienst op zondag 6 november werd door ds. Huib Stolk het thema van de werkers in de wijngaard voor de kinderen verder gevisualiseerd aan de hand van een verhaal uit het boek van Karel Eykman De werksters van halfvijf met illustraties van Peter Vos. 9

11 Na de dienst werden zoals altijd de tasjes met fruit door volwassenen en dit jaar ook door de kinderen (zie jeugddiaconaat), weggebracht. Totaal werden er zo n 115 grote tasjes, 75 kleine tasjes en 35 mandjes met fruit, gevuld door een groep vrijwilligers onder leiding van mevrouw Broersen, die dit al jaren met volle overgave doet. Zij heeft echter wel aangegeven dit nu wat af te willen bouwen. Er zijn andere zaken die veel tijd in beslag nemen. Mevrouw Broersen, hartelijk dank voor uw inzet in de afgelopen jaren. 16. Kerstattenties Rond Kerst wordt namens de diaconie bij alle 75 plussers een attentie bezorgd in de vorm van een Bijbelse dagkalender. De verspreiding wordt geregeld door ambtsdragers en bezoekwerkers. Voor bewoners van de 8 sociowoningen, Laarstaete en 3 woongroepen worden Kerstattenties besteld bij de wereldwinkel. Vorig jaar is met de coördinatoren van de verzorgingshuizen overleg geweest of bij de bewoners nog wel interesse bestaat voor een Bijbelse dagkalender. Mocht er geen interesse meer bestaan of is het onmogelijk voor de ontvanger om deze nog te lezen dan zou naar een alternatief worden gezocht. Aan het eind van het jaar is door de coördinatoren de belangstelling gepeild en geheel overeenkomstig de wensen hebben sommige mensen wel een Bijbelse dagkalender ontvangen en is er voor anderen een attentie uit de wereldwinkel overhandigd. Het is uiteindelijk onze bedoeling dat ook gemeenteleden die niet meer in staat zijn om naar onze kerk te komen niet vergeten worden. Elke persoon is voor ons waarvol en uniek! 17. Groenteproject Door Aart Ruiter en Truus Mache wordt al jaren het groenteproject van onze kerk in stand gehouden. Aart verzorgt de tuin van 2 are en Truus zorgt dat de geoogste groente daar terecht komt waar dit het hardste nodig is. Gedurende het hele jaar worden 5 gezinnen door haar voorzien van de nodige groente en aardappelen. s Winters komen daar nog een paar aardappeladressen bij. Als het seizoen daar is worden er ook appels en peren door Aart geoogst. Hij heeft hiervoor met een fruitboer de afspraak dat hij valappels en peren mag rapen. Ook wordt fruit en groente aangeleverd door gemeenteleden en een enkele boer in de polder. Alles wat overblijft gaat naar de voedselbank en de inloophuizen. 18. Hulpverlening noodhulp De minister president Mark Rutte zei in het TV programma College Tour dat er geen echte armoede in Nederland is maar dat men de weg naar de voorzieningen niet weet te vinden of niet wil vinden en dat daaraan juist gewerkt moet worden (valse schaamte). De praktijk leert ons echter dat noodhulp d.m.v. de voedselbank, t Goed, de kledingwinkel in het inloophuis, t groenteproject en acute noodhulp echt hard nodig is. Noodhulp is in 1998 ontstaan vanuit IDO/ISL en de diaconie van de PGL. Sinds 2010 doen ook 6 andere kerken in Lelystad mee. Aanvragen voor noodhulp komen meestal van het IDO/ISL Waterwijk en/of Open Veste. Het betreft vaak o.a. plotselinge werkloosheid, scheiding, verslaving, hoge schulden, dreigende huisuitzetting, afsluiting van gas/elektra of stoppen van de uitkering om welke reden dan ook. Vooraf controleert IDO/ISL de cliënt op de financiële gegevens en de juistheid van de verhalen. Zij hebben hiervoor de kennis en ervaring in huis. Er wordt gewerkt volgens een door de PGL diaconie vastgesteld protocol. Dit houdt in: noodhulp in eerste instantie voor 3 weken en soms met een verlenging tot maximaal 6 weken. Per volwassene/kind wordt wekelijks een geldbedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag moet besteed worden aan de eerste levensbehoeften (dus geen alcohol en drugs). Beltegoed kopen dient nog besproken te worden 10

12 met de diaconieën. Duidelijkheid en wijzen op de spelregels is heel belangrijk. Kassabonnen worden door de hulpverleners gecontroleerd. Na maximaal 6 weken hulp neemt het IDO het weer over en kan het IDO eventueel een renteloze lening verstrekken. Binnen de noodhulp zijn 7 vrijwilligers beschikbaar. Dit is een luxe positie omdat nog niet alle vrijwilligers nodig zijn geweest. Wim Noppers, coördinator noodhulp, kiest altijd een vrijwilliger die ook in de buurt van de cliënt/gezin woont. Alle deelnemende diaconieën ontvangen een periodieke nieuwsbrief met een financieel overzicht en een omschrijving van de verleende hulp. Alle mensen die het afgelopen jaar hulp hebben ontvangen via de noodhulp, of het groenteproject en de mensen die opgegeven zijn door de predikanten ontvangen een kerstpakket. In 2011 waren dat 31 pakketten. In 2011 zijn er 12 hulpvragen gehonoreerd van totaal 70 weken en daarvoor is 3790,00 uitgegeven. Ter vergelijking: 2010: 16 hulpaanvragen en 3680,00 en in 2009: 21 hulpaanvragen en 4500,00. Bart Groenendijk, één van de vrijwilligers, vindt het mooi en verrassend werk. Je weet nooit in welke situatie je terechtkomt. Meestal blijkt de schuld van buitenaf te komen. Doel van het bezoek is een praatje te maken. Je bent benieuwd naar wat ze te vertellen te hebben. In die jaren dat Bart het doet is het één keer voorgekomen dat hij de cliënt niet kon loslaten en daar gaat hij dan ook nog steeds wekelijks langs. Zoals ik in mijn verslag van 2010 al aankondigde heeft Wim Noppers zijn werk als coördinator van Stichting Hulp In Praktijk (H.I.P.) in 2011 definitief beëindigd en overgedragen aan Henk Pols. Wij zijn fijn dat ook dit stukje werk weer voortgezet kan worden. Helaas waren er op het moment van het schrijven van dit jaarverslag, geen jaarcijfers van HIP beschikbaar Interkerkelijk diaconaal overleg IDO Het IDO is een diaconale vrijwilligersorganisatie, opgezet vanuit de diaconieën van een aantal Lelystadse kerken, en samengebundeld in een koepelstichting. In 2011 werd het aantal deelnemende kerken uitgebreid van 7 naar 8. Onder de koepelstichting behoren de inloophuizen Waterwijk en Open Veste, schuldhulpverlening ISL en voedselbank De Korenaar. Voor de verslagen van deze stichtingen verwijs ik naar het jaarverslag van het IDO. 20. Dankwoord Namens de diaconie wil ik al die mensen, die zich vrijwillig inzetten voor het diaconale werk binnen de gemeente bedanken. Dit geldt ook voor een ieder die dit werk ondersteunt, zowel financieel als met gebed. Zonder diaconaat kan er geen sprake zijn van een volwaardige gemeente. Wim Kamp Secretaris diaconie Lelystad maart

13 21 Samenstelling diaconie Samenstelling moderamen, diakenen, diaconaal medewerkers en collectanten per 31 december Moderamen G. E. Arnold (Geo) Voorzitter t/m 6 november, alg. lid per 7 november W. Kamp (Wim) Secretaris A.J.M. Arens Meester (Jolanda) Penningmeester F.J. Prakken (Freek) Alg. lid t/m 6 november, voorzitter per 7 november D. Kamminga (Dirk) Predikant Diakenen S.L. van Donge (Leo) Diaken A.P. de Jonge (Piet) Diaken/ afgevaardigde IDO H.W. Pleune (Henri) Diaken J. Pols Riemersma (Jetty) Jeugddiaken L. Suàrez Tripp (Lydia) Coördinator ZWO groep R.P. Sweers (Ruud) Diaken J. Terpstra (Jaap) Diaken/afgevaardigde Platform ontmoetingen L stad C.R. Verlare (Christine) Diaken/afgevaardigde Ontmoetingsclub HPG diakenen A. Hoeve (Ard) A.J. van den Berg jr.(johan) A. Steller (Anton) E. Meinten (Bertus) Diaconale medewerkers A. Jongbloed Boomsma (Alie) Notuliste T.W. van der Veen Haga (Tineke) Viering H.A. coördinator vakantieweken A. Pols Lelie (Arineke) tot 1 april 2011 Viering H.A. G. Postma (Ger) Viering H.A. D.G. Bolhuis (Duco) Viering H.A J.M. Tigelaar (Jeltje) Viering H.A B. Groenendijk (Bart) Viering H.A./collectant J. Truin Klifman (Janny) Viering H.A./Babymand M.J.G. Broersen Petri (Marianne) Werkgroep dankdag en kerstattenties G.C. Mache Verbeek (Truus) Groenteproject/ noodhulp A. Ruiter (Aart) Beheerder groentetuin W. Noppers (Wim) Coördinator noodhulp H. Pols (Henk) Coördinator Hulp in praktijk (HIP) J.J. Fernhout (Henk) Coördinator Autodienst J. Wijnja (Jetze) Coördinator Autodienst L.K. Mur Griffioen (Diny) Coördinator beeld en geluidsdienst R. Nevenzel (Roelof) Medewerker beeld en geluidsdienst J. Truin (Jan) Coördinator Bloemen/ roostermaker 12

14 A. Hof van der Veen (Alie) Babymand P.A. de Pee Kooy (Afke) Babymand B. Groenendijk (Bart) Noodhulp H. Groen (Harry) Noodhulp J. van der Heijden (Jan) Noodhulp H. van der Meulen (Henk) Noodhulp L.M. Stam de Bruin (Letty) Noodhulp A.R. Soetevent (Adriaan) ZWO groep E.F. Zijlstra (Bert) ZWO groep G. Postmade Kruif (Truus) Organisatie sobere maaltijden Collectanten J.G.J. Dam (Hans) M. de Jager Birkhoff (Riet) A. van Dorp Kögler (Anneliese) G. de Jager (Go) K. Gaastra Acronius (Klaske) F. Lanjouw (Feiko) A. Wiersma (Aaf) J. Hof (Jan) A. van Zijtveld Steltman (Atty) T. Holwerda (Tjalling) 13

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23

Inleiding. Kerkenraad. Protestantse gemeente Ferwert. beleidsplan, pg. 1 van 23 Inleiding In het kalenderjaar 2013 is binnen de kerkenraad en de verschillende commissies gewerkt aan een nieuw beleidsplan 2013 2017. Elk college en commissie voor zover mogelijk hebben de doelstellingen

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004

Interkerkelijk Sociaal Fonds. Jaarverslag. Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft. Jaarverslag ISF 2004 Interkerkelijk Sociaal Fonds Jaarverslag 2004 Hugo de Grootstraat 10, 2613 TV Delft Jaarverslag ISF 2004 Wilt u het ISF steunen? U kunt uw bijdrage overmaken op giro 6729143 t.n.v. Interkerkelijk Sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018

Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Beleidsplan van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten 2015 t/m 2018 Versie 140911 0 Beleidsplan Diaconie Hervormde Gemeente Putten 2015 t/m 2018 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Voorwoord 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Nummer 132 December 2005 Katern in Kerkinformatie 173 - september 2009 Jaarverslag 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Samen werken in de dienstenorganisatie: hier doe je het voor!

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D.

INLEIDING. Dit beleidsplan is in de kerkenraadsvergadering van 25 september 2013 goedgekeurd. Voorzitter: Ds. A. Theunisse. Scriba: G.D. HERVORMDE GEMEENTE DAARLE BELEIDSPLAN 2013-2018 INHOUDSOPGAVE Inleiding......................... 1 1. Visie.......................... 2 1.1. Roeping van de gemeente................... 2 1.2. Omgeving waarin

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG

Jaarbericht 2011. Maak het mogelijk met de SIG Jaarbericht 2011 1 Maak het mogelijk met de SIG Warmte, een woonplaats Liefde en het besef van liefde daartussen bouwen mensen een warmende woonplaats (...) Ellen Warmond (1930-2011) 2 Warmte, een woonplaats

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

De kerk is meer dan werk

De kerk is meer dan werk De kerk is meer dan werk Katern Behoefte aan uitwisseling over pastoraat Diaconaat op de kaart: wat doen we al, en wat nog niet? Missionaire kansen in kerkloze stadswijk Pionieren is oog hebben voor het

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie