Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken. Informatiebehoefte op beleidsniveau

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken. Informatiebehoefte op beleidsniveau"

Transcriptie

1 Impressie van de workshop: Bestuurders en Netcentrisch Werken Informatiebehoefte op beleidsniveau 25 april Driebergen Auteurs : Josine van de Ven : Saskia Best

2 Op woensdag 25 april vond de workshop Bestuurders en Netcentrisch Werken plaats. In een select gezelschap werd open en constructief de dialoog aangegaan over de rol van bestuurders in de netcentrische werkwijze. Het landelijk project Netcentrisch Werken ondersteunt de veiligheidsregio s, het NCC en het LOCC bij het invullen van het aspect informatievoorziening van het Besluit Veiligheidsregio s. De netcentrische werkwijze draagt bij aan de verbetering van de informatievoorziening tussen de diverse operationele en bestuurlijke crisismanagementorganisaties. Bestuurders en Netcentrisch Werken Deelnemers aan de workshop Gerrit Goedhart: Gerrit Jan Gorter: Andre Regtop: Lucien van Riswijk: Jan Waaijer: Odd Wagner: Josine van de Ven: Saskia Best: Burgemeester Noordwijkerhout Burgemeester Zeewolde Directeur Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtspn) Burgemeester Druten Burgemeester Zoetermeer Wethouder Heemskerk TNO en landelijk project Netcentrisch Werken Landelijk project Netcentrisch Werken Welke informatie in beleidsteam? Het landelijke project Netcentrisch Werken is samen met kennispartner TNO in 2011 gestart met een onderzoek naar het thema Bestuurders en Netcentrisch Werken. Voor het beleidsteam betekent de netcentrische werkwijze dat zij eerder dan voorheen een goed beeld heeft van de situatie. Alle teams in de keten delen hun informatie immers met elkaar. In de ontwikkeling van de netcentrische werkwijze ligt nu nog de focus op het opbouwen van een gedeeld totaalbeeld voor de operationele teams. Echter het beleidsteam heeft naast de operationele informatie ook nog andere informatie nodig om haar taken uit te voeren, namelijk omgevingsinformatie en bestuurlijke informatie. Om de informatiebehoefte van het beleidsteam te ondersteunen is het belangrijk om goed de rol van het beleidsteam voor ogen te hebben. Deze rollen zijn gerelateerd aan die van de burgemeester in crisistijd: Boegbeeld, Beslisser en Bestuurder. Samen met beleidsmedewerkers en informatiemanagers beleidsteam is gekeken naar de informatie die nodig is om deze rollen goed uit te voeren. Die informatie wordt gebundeld in de vorm van een beleidsassessment. Het beleidsassessment is een combinatie van operationele, omgevings- en bestuurlijke informatie en ondersteunt het beleidsteam om taakgerichte informatie te vragen en ontvangen. Drie informatiestromen Informatieverzameling/-verwerking t.b.v het Beleidsteam Operationele informatie Omgevingsinformatie Beleidsassessment Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming Bestuurlijke informatie 1

3 Snelle informatiedeling essentieel Bij de klassieke manier van informatievoorziening wordt informatie doorgegeven via de hiërarchische aansturingslijn binnen de organisatie. Dat kost tijd, de informatiestroom gaat maar één kant op en de informatie wordt steeds doorgegeven en hierdoor vervormd. Bij netcentrisch werken vormen alle teams één informatienetwerk en wisselen ze realtime informatie uit. De voordelen hiervan zijn duidelijk. Iedereen beschikt gelijktijdig over de noodzakelijke informatie en veranderende situaties (en tegenstrijdigheden) kunnen sneller gedeeld en meegenomen worden. Hierarchisch versus Netcentrisch Burgemeester Goedhart van Noordwijkerhout Belangrijk om beslisfunctie van communicatiefunctie te scheiden. Groeimodel Netcentrisch Werken Alle deelnemers herkennen en erkennen de noodzaak van snelle informatiedeling via de netcentrische werkwijze. Verschillende deelnemers stellen de vraag wie de informatie filtert. Informatie moet aan de bron worden gedeeld en vervolgens door de ontvanger gefilterd worden. Het beleidsteam filtert de informatie in haar context, zij weet immers het beste welke taken er voor liggen en welke informatie daarbij nodig is. Om te weten welke informatie belangrijk is om tot een beslissingen te komen is oefenen belangrijk. Opgemerkt wordt dat sommige gedreven bestuurders het risico lopen door te draven op onderdelen die wellicht thuishoren binnen het ROT of CoPi. Het is daarom van essentieel belang om te weten welke rol je op welk moment speelt. Dus is op ieder moment het juiste abstractieniveau van de informatie niet alleen prettig maar ook van groot belang. Je moet de beslisfunctie scheiden van de communicatiefunctie. Netcentrisch werken is met name een ondersteuning voor een multidisciplinaire manier van samenwerking, waarbij diverse partners kunnen bijdragen aan het begrip van de situatie en het oplossen van de situatie. De mate waarin informatie gedeeld kan worden en de impact die dit heeft op de manier van samenwerken bepaalt wat haalbaar is in de samenwerking. Groeimodel netcentrische werkwijze 2

4 Binnen de theorie van netcentrisch werken worden vier volwassenheidsniveaus onderscheiden, voorafgegaan door de traditionele manier van samenwerken: 0. Samen Wijzigen: informatie wordt via situatierapportages gedeeld. 1. Samen Delen: een goede uitgangspositie gedeeld beeld om de operatie van de ramp of crisis op te baseren. 2. Samen Werken: alle teams in de keten kennen hun eigen taken, rollen en verantwoordelijkheden en die van anderen waardoor samenwerken op afstand beter verloopt en sneller gewenste effecten bereikt worden. 3. Samen Plannen: gebaseerd op een goed situatiebeeld en een goed begrip van elkaars mogelijkheden worden plannen sneller afgestemd om het maximale effect te bereiken. 4. Samen Sturen: verregaande vormen van ondersteuning en ervaring maken het mogelijk om op ad hoc basis een operatie uit te voeren, zonder verregaande vormen van planning en afspraken vooraf. De traditionele manier van informatiedelen kent te veel toevalligheden en is daardoor niet wenselijk. Niveau vier is niet noodzakelijkerwijs een einddoel om optimaal van de netcentrische principes te profiteren. Niveaus één tot en met drie zorgen dat een crisisorganisatie op een ad hoc manier informatie kan delen en samenwerken in het kader van een algemeen belang en zijn daarmee voor diverse deelnemers aan de crisisorganisatie interessant om te beheersen. Er is spanning tussen tijd en zekerheid. Burgemeester Waaijer van Zoetermeer Wethouder Wagner van Heemskerk Je hebt te maken met Twitter en Youtube druk. Welke informatie in beleidsteam? Bij crisisbeheersing heb je te maken met een ad hoc organisatie, dan gelden er andere regels dan in de staande organisatie. Je ziet dat dilemma s ontstaan bij RBT-leden welke informatie wel of niet naar buiten mag? Hoe zit dat met de Wet Openbaarheid van Bestuur bijvoorbeeld? Aan de andere kant kan je niet te lang wachten met een persbericht, binnen 1,5 uur moet er wel een persbericht liggen. Hoe langer je wacht met communiceren hoe meer tegendruk je moet geven. Directeur Regtop van vtspn Belangrijk om gemeenschappelijke informatiebehoefte te formuleren. 3

5 Belangrijk is om in het beleidsteam de context van de beslispunten helder te hebben. Met de rug naar de brand moet een beeld worden gevormd van de situatie. Dan heb je inzicht nodig in gedragswetenschappen. Hoe reageert de samenleving op de dood van een vooraanstaand politicus? Welke maatregelen tref je bij een publieke uitvaart? En hoe kan je anticiperen op eventuele domino-effecten? Het beleidsteam heeft behoefte aan informatie waarmee zowel de rol van boegbeeld, als beslisser en bestuurder kan worden uitgeoefend. Dat is niet alleen van belang voor de burgemeester, die veelal als bestuurder wel weet wat er in zijn bestuurlijke omgeving gebeurt, maar ook voor de andere experts in het beleidsteam. Beleidsassessment voor beleidsbeeld op hoofdlijnen De eerder genoemde drie informatiestromen van operationele informatie, omgevingsinformatie en bestuurlijke informatie worden gecombineerd tot één beleidsassessment. Tijdens de workshop wordt besproken welke informatie hoort bij de drie informatiestromen. De operationele informatie bevat in ieder geval: - Incidenttype (Grip) - Locatie - Slachtoffers - Organisatiestructuur (incl. partners) - (Operationale) Knelpunten - Gevraagde besluitvorming inclusief advies aan BT - Opgestarte processen en de effecten hiervan zover bekend Specifiek werd door de deelnemers het volgende aangevuld: Bestuurders gaven aan dat zij graag weten welke teams zijn ingezet, en hoe groot de lokale bekendheid is binnen de teams. Dit wordt belangrijker naarmate operationele teams vaker werken met regionale experts, die wel goed zijn in hun vak, maar de lokale kennis vaak niet tot op detailniveau bezitten. Hiervoor kan dan extra expertise worden geschakeld. Ook wordt het belang van mogelijke scenarioanalyse aangegeven. Hoe groot is de kans dat de Moerdijkbrand zich verder zou uitbreiden, welke andere winkelcentra in Alphen aan de Rijn liepen nog meer risico? Met andere woorden wat zijn de scenarioanalyses van de operationeel leider? Ook is het belangrijk om een kort overzicht te hebben van alles wat al in gang in gezet en de effecten daarvan zover bekend. Kennis van de gemeente is voor de operatie van belang. Burgemeester Gorter van Zeewolde Burgemeester van Riswijk van Druten Weten welke acties in gang zijn gezet is noodzakelijk wanneer je binnen half uur voor de camera staat. De omgevingsinformatie zou de volgende informatie moeten bevatten: - Maatschappelijk factor, M-factor - Berichten via nieuwe en traditionele media - Voorlichting door anderen/betrokken instanties - Communicatiestrategie op hoofdlijnen 4

6 De aanwezigen hadden hier geen toevoegingen te maken. Iedereen is het er over eens dat de M-factor belangrijk is voor het bepalen van de temperatuur. Hoe beleeft de maatschappij de crisis? Een voorbereide communicatiestrategie vereist nadenken over begrippen en semantiek. Wat wordt verstaan onder een incident, een slachtoffer en welke gradaties kennen slachtoffers? Wie dat gaat doen is dan de logische vervolgvraag. De bestuurlijke informatie omvat: - Ambtelijke trajecten - Bestuurlijke netwerkkaarten - Nazorgtraject - Verantwoording aan de raad - Afschaling - Justitiele consequenties - IOOV/Raad voor Veiligheid - Aansprakelijkheid - Imago/Vertrouwen - Bestuurlijk kantelpunt (scenariodenken) - Vergunningen Ook bij bestuurlijke informatiestromen waren er geen inhoudelijke aanvullingen. Wel werd de vraag gesteld om te kijken naar de tijdsvolgordelijkheid van deze informatie. Bij bestuurlijke informatie rijst de vraag waar de verantwoordelijkheid van de bestuurder begint en eindigt. Bij de Turkish Airlines ramp waren de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en Justitie al snel op het rampgebied, maar de Islam bepaalt dat doden binnen 24 uur dienen te worden begraven. Justitie wil bewijslast en aan de bestuurlijke informatie hangt geen tijdslijn. Hoe ga je daar als burgemeester mee om? Het is moeilijk om mensen van tafel te vegen, bij de vuurwerkramp in Enschede kwam de Arbeidsinspectie al snel langs. Lastig als je multidisciplinair bezig bent. Helaas zul je soms bot moeten zijn. Binnen het Genootschap van Burgemeesters is de mogelijkheid tot collegiale intervisie gelukkig laagdrempelig en is er een grote kennisbank waar we uit kunnen putten, alleen daar kom je in het eerste uur niet aan toe. De benodigde bestuurlijke informatie zou in een tijdslijn geplaatst moeten worden. Afschaling moet goed gestuurd en geanalyseerd worden. Na de paniekfase in the golden hour moet er gewoon gewerkt worden en aflossing worden geregeld. Josine van de Ven TNO, landelijk project Netcentrisch Werken Het opzetten van het beleidsassessment wordt nog verder ontwikkeld. Volgende stappen Het opzetten van het beleidsassessment zal zich in de komende jaren geleidelijk ontwikkelen. Door de complexe combinatie van informatie zal het beleidassessment niet door één persoon opgesteld worden, maar door een combinatie van deskundigen. Het ligt voor de hand dat de informatiemanager in het beleidsteam, met bestuurlijke sensitiviteit, het proces van informatievergaring begeleidt en zorgt voor een goede sturing. Op basis van de input uit de workshop en verdere consultering van bestuurders wordt het beleidsdocument Bestuurders en Netcentrisch Werken van het landelijk project Netcentrisch Werken aangepast. Dit document is tot stand gekomen met medewerking van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ook verschijnt er binnenkort een factsheet over Bestuurders en Netcentrisch Werken. De deelnemers aan de workshop ontvingen al een conceptversie van deze factsheet. 5

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing

Managementsamenvatting Referentiekader. Netcentrische crisisbeheersing Achtergrond In de eindrapportage van het RADAR-onderzoek uit 2009 constateerde de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid dat het overgrote deel van de veiligheidsregio s op het gebied van informatiemanagement

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief

NL-Alert testrapport. Datum 29 september 2011 Status Definitief NL-Alert testrapport Datum 29 september 2011 Status Definitief Colofon Dienstnaam NL-Alert Versienummer 1.0 Organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Pagina

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2

Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Niet-Openbare Europese aanbesteding Landelijk Crisis Management Systeem Publicatienummer 2010/S 184-281416 Hoofddocument 3 Offerteaanvraag / Programma van Eisen voor Perceel 1 en 2 Zoetermeer 26 november

Nadere informatie

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185

Dissertation. De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur. Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen. Pagina 1 van 185 Dissertation De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Het verbeteren van informatiemanagement bij rampen Pagina 1 van 185 Titel: De GHOR Brabant-Noord als informatieregisseur Organisatie: GHOR Brabant-Noord

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein

Trends in Veiligheid 2015. Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Trends in Veiligheid 2015 Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein Mei 2015 1 Voorwoord Trends in Veiligheid 2015 markeert

Nadere informatie

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013)

Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) Onderzoeksrapport Crisiscommunicatie ten tijde van de vermissing van de broertjes Ruben en Julian; Zeist (mei 2013) #The Next Level @Crisis via Crossmedia - Daan Verbrugge (1503521) daan.verbrugge@student.hu.nl

Nadere informatie

Verplichtende Zelfregulering. Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten

Verplichtende Zelfregulering. Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten Verplichtende Zelfregulering Nadere concretisering n.a.v. drie bijeenkomsten April 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom aandacht voor informatieveiligheid? 3 3 Waarom Verplichtende Zelfregulering?

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en

HAllO?! over. HAllo?! crisiscommunicatie en HAllO?! over HAllo?! OVER crisiscommunicatie EN ZELFREDZAAMHEID VAN BURGERS crisiscommunicatie en Zelfredzaamheid van burgers COLOFON December 2012, TNO Deze publicatie is een combinatie van de resultaten

Nadere informatie

Communicatieplan Overstromingen Flevoland

Communicatieplan Overstromingen Flevoland Communicatieplan Overstromingen Flevoland Versie 3.0, d.d. 22 oktober 2008 Pagina 1 van 54 Colofon Dit document is tot stand gebracht door de Regionale Werkgroep Crisiscommunicatie van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Visie op social media en crisiscommunicatie

Visie op social media en crisiscommunicatie Visie op social media en crisiscommunicatie 1. Waarom een visie op social media en crisiscommunicatie? Social media staan volop in de belangstelling van communicatieprofessionals en crisisprofessionals.

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen

Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen Gaming kan helpen crisissituaties beter te beoordelen In onderzoeksrapporten zoals bijvoorbeeld over de grote brand bij Moerdijk is te lezen dat het informatiemanagement beter moet. Dat stond in 2000 ook

Nadere informatie

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid

Leren van incidenten. In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Leren van incidenten Leren van incidenten In vijf stappen beter voorbereid Dit rapport is in opdracht van de VO-raad en Arbo-VO opgesteld door Instituut

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie