Instrument voor modern funerair beheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instrument voor modern funerair beheer"

Transcriptie

1 Instrument voor modern funerair beheer BEHEER

2 Regionale samenwerking Regie Modulaire keuze Onderzoek en advies Beheer en management Detacheren Factoring Leasen Nationaal Ruimingsregister Voorlichting en opleidingen

3 2 3 Uitbesteden van begraafplaatsbeheer een maatschappelijke trend? Een complexe en snel veranderende samenleving kan tot gevolg hebben dat lokale overheden niet in alle gevallen zelf in staat zijn om op basis van de eigen capaciteit, kennis en vaardigheden alle overheidsdiensten op een efficiënte manier te leveren aan de burger. De burger is kritischer, mondiger, beter opgeleid en geïnformeerd door gebruik van o.a. (sociale) media. Burgers verwachten een efficiënte, effectieve, dienstverlenende en slagvaardige overheid. Het uitbesteden van het complete beheer van begraafplaatsen is een nieuwe maatschappelijke trend. Het beheren van de begraafplaats is voor lokale overheden een kerntaak. Alle burgers moeten er gebruik van kunnen maken. Zij verwachten een optimale en respectvolle dienstverlening voor het begraven, het bijzetten van urnen en het verstrooien van as. Door massamedia, voorlichting en informatie is de belangstelling voor het onderwerp overlijden vanuit de burger gestegen. Er is behoefte aan een plek om te gedenken, om te herinneren en om te verwerken. In die zin vergt dit van de begraafplaats mogelijk een andere (in) richting. Regionale samenwerking is een optie om de exploitatie van begraafplaatsen kostendekkend te maken. Door samenwerking tussen meerdere gemeenten met betrekking tot begraafplaatsbeheer kan een situatie worden bewerkstelligd die mogelijk sneller uitzicht biedt op een kostendekkende exploitatie van begraafplaatsen. Regionale samenwerking biedt uitzicht op een organisatorisch effectieve aanpak en inzet van de middelen die al voorhanden zijn zoals bestaande infrastructuur, personeel, voertuigen en faciliteiten. Door deze met meerdere gemeenten te exploiteren en te delen, kan met de bestaande middelen, op termijn, uitzicht worden geboden op een kostendekkende exploitatie. Dat kan een veranderingsproces inhouden dat vooral voor bestaand personeel een acceptatievermogen en een veranderd inzicht en inzet vergt. Een proces waar leidinggevenden en personeel goed op moeten worden voorbereid. Aeden kan dit gehele proces initiëren en begeleiden. Aeden. Aeden biedt diensten om samen met de gemeente oplossingen te ontwikkelen voor het duurzame beheer van begraafplaatsen op basis van maatwerk. Het uitbesteden van de kerntaak begraafplaatsbeheer vergt een gedegen aanpak en uitvoering. Uitgangspunt moet zijn om betere resultaten en een hoger kwaliteitsniveau te bereiken. Zodoende kunnen besparingen ontstaan en blijven de bestedingen onder controle. Met betrekking tot regionale samenwerking kan Aeden het initiatief nemen om meerdere gemeenten of kerkelijke instellingen bij een gezamenlijk overleg te betrekken. Onder deskundige leiding werken de betrokken partijen aan een nieuw exploitatiemodel. Een grondig vooronderzoek en analyse van bestaande exploitatiegegevens is noodzakelijk. Bestaand onderzoek en geformuleerd beleid worden in het geheel betrokken.ook het begeleiden en (mede) beheren en managen van regionale samenwerkingen, evenals het monitoren en controleren van veranderingsprocessen zijn taken waar Aeden een belangrijke rol kan spelen.

4 Regionale samenwerking kan ook tot gevolg hebben dat het zinvol is om met meerdere gemeenten en instellingen in een regio een aparte rechtspersoon op te richten waarbij de betreffende gemeenten en instellingen deelnemen in aandelen en men participant wordt in de nieuw te vormen rechtspersoon die vervolgens inhoud en gestalte geeft aan volledig beheer en management van de aangesloten begraafplaatsen. Dat maakt het gehele proces transparant, het geeft zeggenschap, men kan mee- en bijsturen en het biedt mogelijkheden om met meerdere partijen de risico s af te dekken en mogelijk uitzicht op dividend. Aeden is een initiatief van gerenommeerde ondernemingen die reeds vele jaren actief zijn in de uitvaartbranche. De kennis en deskundigheid van deze ondernemingen is samengebracht in Aeden Beheer. Zo zijn we in staat gemeenten een optimale dienstverlening te bieden voor het beheer van begraafplaatsen. Gemeente kan modulair kiezen en behoudt de totale regie. Waarom uitbesteden? l l De huidige opleidingscapaciteit en het aantal kandidaten voor de opleiding van beheerder zijn onvoldoende. De huidige opleidingen dienen meer gericht te worden op een conversie van traditionele aanpak naar een management gerichte aanpak. Aeden beschikt over eigen faciliteiten om de nieuwe beheerder op te leiden, te leren managen, te beheren, te exploiteren, te rekenen en verantwoordelijkheid te nemen. Een complexe en snel veranderende samenleving leidt er soms toe dat lokale overheden niet in alle gevallen zelf in staat zijn om op basis van de eigen capaciteit, kennis en vaardigheden op korte en lange termijn het beheer van begraafplaatsen effectief en kostendekkend uit te voeren. Aeden levert diensten die door de opdrachtgever modulair kunnen worden afgenomen. Door middel van de auditmodule wordt eerst vastgesteld wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de exploitatie van de begraafplaats. De module daaropvolgend onderzoekt en adviseert met betrekking tot de organisatie, verbeteringen, besparingen en formuleert samen met de gemeente haalbare doelstellingen. Op basis van de aanbevelingen kan daarna een keuze worden gemaakt om de kerntaak bij de gemeente te laten of (deels) uit te besteden. Aeden levert een compleet pakket aan diensten met betrekking tot het volledige beheer van begraafplaatsen. Het staat echter de gemeente geheel vrij, indien het wenselijk is om het beheer uit te besteden, om dit bij een andere partij te doen dan Aeden.

5 4 5 l l Begraafplaatsmanagement vraagt om een optimale continue dienstverlening. Dat vraagt van gemeenten constante inzet van mensen en middelen. Aeden gaat uit van het principe dat meerdere begraafplaatsen door middel van een aangepaste locale, regionale of nationale (her)organisatie beter, efficiënter en zuiniger kunnen opereren. Begraven neemt af, cremeren neemt toe. Met betrekking tot cremeren zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen. Met betrekking tot begraven, buiten bovengronds begraven, vrijwel niet. Gemeenten moeten zich realiseren dat cremeren juist van zeer grote additionele waarde is voor de liquiditeit van een begraafplaats. Meer cremeren betekent meer asbestemmingen. En werd er vroeger nog 90% verstrooid na de crematie, tegenwoordig is de praktijk anno 2012 dat het verstrooien afneemt en het aantal asbestemmingen op de begraafplaats stijgt. De verhouding cremeren/begraven ligt op 55/45%, waarbij cremeren aan populariteit toeneemt. Bij overledenen op jaarbasis (2010) zijn er crematies en ca begrafenissen. Het is belangrijk dat de gemeente meer oog krijgt voor het daadwerkelijk bedrijfsmatig inrichten van de begraafplaatsen. Onderzoek heeft bewezen dat ca 7 tot 12% van de burgers interesse heeft voor bovengronds begraven. Echter, de capaciteit van het bovengronds begraven in Nederland is ruim onvoldoende. Per jaar moet er voor asbestemmingen op begraafplaatsen een capaciteit gerealiseerd worden van tot asbestemmingsplaatsen in Nederland. Dit werd in 2010 nog steeds niet gerealiseerd. Door het overlijden van de baby boomers neemt het aantal begravingen licht toe. Als er niet voldoende geruimd wordt dan vraagt dit om extra openbare ruimte. Nu blijkt ook, bij het uitvoeren van ruimingen, waartoe de nabestaanden worden opgeroepen om eventueel grafrechten te continueren of toe te staan dat het graf geruimd wordt, belangstelling te ontstaan voor het herbegraven. Gemeenten worden tevens geconfronteerd met sociale begravingen en ook met de toenemende wens vanuit de burger voor grafkelders, urnenkelders en zelfs mausolea. l l l De belangstelling van de burger voor de uitvaartwereld neemt toe, 46% van de burgers oriënteert zich vooraf hoe de uitvaart eruit moet zien. Er komen steeds meer programma s op televisie die de uitvaart als onderwerp behandelen. Een goede ontwikkeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de kosten van de uitvaart de afgelopen 10 jaar met 100% zijn gestegen. Ook de grafrechten zijn aanzienlijk gestegen. Daar mogen de burgers en nabestaanden ook wel een optimale dienstverlening voor verwachten. Gevoelsmatig, zeggen beheerders, neemt het bezoek aan begraafplaatsen van nabestaanden en burgers toe. Er is een trend zichtbaar naar de wensen van burgers naar meer groen op de begraafplaats en vooral ook een parkachtige uitstraling. Die gemeenten die dit onderwerp adopteren, geven ook inhoud aan deze wens voor een parkachtige uitstraling. Ook de belangstelling voor natuurbegraafplaatsen neemt toe. Service elementen op de begraafplaats zoals het gebruik van een bloemschiktafel, watertappunt, gieterrek, banken, bloemen voorzieningen etc., horen in een standaardvoorziening thuis. De burger moet de begraafplaats kunnen beleven. Nederland telt ca. 7 miljoen graven op de begraafplaatsen. Om aan de capaciteit te kunnen voldoen, is in eerdere onderzoeken vastgesteld dat er per jaar m 2 nodig is om in volume te voorzien. Ook is het nodig om meer te ruimen. Volgens bronnen moeten er per jaar minimaal graven geruimd worden om de vraag naar nieuwe grond af te remmen. Volgens de Bond van Ruimers worden er ca graven geruimd op jaarbasis. Dat is dus te weinig. Verder moeten gemeenten zich steeds meer realiseren dat het geen pas geeft om ruimingen in een zandmassagraf te herbegraven. Dat is enerzijds niet goed voor het milieu, de verontreiniging van het grondwater en het is niet piëteitsvol. Bij ruimingen moeten zoveel mogelijk goede voorzieningen worden ingezet zoals verzamelgraven, ruimingsdozen, biologisch afbreekbare lijkhoezen en ruimingskisten en dient het personeel de hoogste normen van veiligheid en preventie in acht te nemen om geen onnodige gezondheidsrisico s te nemen.

6 l Gemeenten kunnen vaak moeizaam de nabestaanden achterhalen als men na grafrust van 20 jaar en langer wil gaan ruimen. Ondanks dat er programma s zijn om een begraafplaats te beheren m.b.t. uitgifte van graven, rechthebbenden, etc., blijkt de administratie in veel gevallen niet op orde. Met de nieuwe wet op de lijkbezorging, waarbij zelfs een grafrust van 10 jaar wordt mogelijk gemaakt, wordt de begraafplaatsadministratie en het gebruik van de begraafplaats intensiever. Het automatiseren van communicatie om ruimingen in regio s of nationaal te organiseren levert belangrijke besparingen op. Om ruimingen te communiceren, zijn soms vele communicatieve inspanningen nodig. Men moet advertenties plaatsen in regionale en soms landelijke bladen, brieven versturen aan nabestaanden, aankondigingen maken op informatieborden bij de begraafplaats, borden plaatsen bij de graven, etc. Aeden is initiatiefnemer van het nationaal ruimingsregister. Via dit webplatform kunnen deelnemende begraafplaatsen, gemeenten en instellingen voorgenomen ruimingen melden, bezwaren verwerken of goedkeuringen bewerkstelligen.ook het bieden van de mogelijkheid tot herbegraven in nieuwe (familie) graven kan eenvoudig en makkelijk worden verwerkt. Onze maatschappij vraagt om digitale oplossingen om processen makkelijker, transparanter en effectiever te laten verlopen. Het ruimingsregister is een belangrijke stap in die richting. Aeden kernpunten. 1 Voorzien in een behoefte van de uiteindelijke opdrachtgever (gemeenten, bijzondere begraafplaatsen en beheersstichtingen) aan een compleet pakket van producten en diensten om het beheer en onderhoud van begraafplaatsen onder te brengen bij een deskundige, betrouwbare, innovatieve en solide partij. 2 De opdrachtgever ontzorgen door een hoogstaande en effectieve dienstverlening te bieden die een kostendekkende en een rendabele exploitatie van een begraafplaats mogelijk moet maken, zonder in te boeten op kwaliteit en juist zelfs te bewerkstelligen deze kwaliteit te verbeteren en te optimaliseren, rekening houdende met de maatschappelijke ontwikkelingen die op dit gebied een rol spelen. 3 Oog hebben voor het gegeven dat de huidige organisatie van een begraafplaats waardig en met respect perspectief wordt geboden voor de toekomst. 4 Duurzaam ontwikkelen en beheren. Inhoud geven aan de planet paragraaf. 5 Inhoud geven aan de sociale paragraaf. 6 Zoveel mogelijk automatiseren. 7 Invulling geven aan de lange termijn op het gebied van begraafplaatsbeheer, rekening houdende met het bijzondere karakter van begraafplaatsen en de cultuurhistorische waarde. 8 Continuïteit, kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid, zorgvuldigheid, bezoek- en gebruikersvriendelijkheid (convenience) bieden met betrekking tot de mogelijke oplossingen voor de bedrijfsprocessen op begraafplaatsen. 9 Door expertise van Aeden dienstverlening telkens weer verbeteren en optimaliseren. 10 Bieden van slagvaardige en effectieve oplossingen.

7 6 7 Aandachtspunten: A Toenemende vraag om ondersteuning op het gebied van begraafplaatsbeheer en management bij gemeenten, bijzondere begraafplaatsen en beheersstichtingen. B Met Aeden haalt een opdrachtgever specialistische kunde en kennis binnen en wordt de zorg van een specifieke (bijvoorbeeld) gemeentelijke taak weggenomen. C Op lange termijn de continuïteit van de primaire processen waarborgen. D Binnen de gemeente zijn meerdere diensten betrokken bij het beheer van begraafplaatsen. Dat kan veelal doelmatiger. Hier liggen op korte en langere termijn belangrijke optionele besparingen. Ook het opzetten van een regionaal en nationaal netwerk op het gebied van beheer en management van begraafplaatsen kan belangrijke besparingen en bezuinigen tot gevolg hebben. E F Aansturen op kostenbeheersing, kostenreductie, transparantie en helderheid. Beter inzetten van de logistieke middelen op de begraafplaatsen zoals het effectiever beheren van hijs-, hef- en graafmachines. G Beter inzetten van het personeel zoals de beheerder door een betere en uitgebreidere organisatie in de regio neer te zetten en daardoor een beheerder op te leiden met gevoel voor management en organisatie. H Indien een regionale samenwerking tot stand komt, dan worden de logistieke middelen en organisaties gedeeld met andere gemeenten en instellingen. In het geval van vacatures met betrekking tot beheerders en personeel van begraafplaatsen kan een model worden ontwikkeld om beschikbaar personeel van andere begraafplaatsen binnen de regio tijdelijk elders te detacheren. Aeden kan dit gehele proces begeleiden en administratief verwerken. Ook dit kan de exploitatie van de begraafplaats ten goede komen. I J Duurzaam beheren, dus denken in infrastructuur zoals grafkelders in plaats van grondgraven, het beheer van het groen, gebruik van duurzame materialen en energiezuinige voertuigen, meer het accent op milieuvoorzieningen op de begraafplaats, etc. Moet bestaand personeel worden opgenomen in een nieuwe opzet, dan moet deze mensen perspectief en toekomst worden geboden.

8 Modulaire diensten. Om te komen tot het opzetten van een projectplan kunnen gemeenten of instellingen overwegen Aeden een aantal onderzoeken te laten uitvoeren. Deze zijn modulair opgebouwd met keuzemogelijkheden. Het is ook mogelijk om meerdere gemeenten en begraafplaatsen in één onderzoek te betrekken zodat meteen vastgesteld kan worden welke besparingen er in een bepaalde regio mogelijk zijn. Samen met Aeden wordt dan een projectgroep gevormd met alle partijen om snel duidelijk te maken welke maatregelen genomen moeten worden en welke besparingen/bezuinigingen bereikt kunnen worden. Indien er al een onderzoek door derden is verricht, dan kan dit tot gevolg hebben dat het uitvoeren van een aantal modulaire diensten niet nodig is en dat de uitkomsten van een bestaand of eerder verricht onderzoek als leidraad worden mee genomen.

9 8 9 The Audit, module 1, (beoordelen van de huidige stand van zaken). - De huidig geldende beheersverordening. - Mogelijkheid tot ruimen/hergebruik van graven (toets beleid gemeente). - Beoordeling van de begraafplaatsadministratie (volledig, actueel). - De huidige uitvoeringsbesluiten. - De huidige procedure van uitvaarten en de daarmee gerelateerde inzet van gemeentelijke diensten en diensten van derden. - De huidige tarievenverordening. - De tarievenlijst van de begraafplaats. - Juridische aspecten w.o. grafakten. - De jaarrekening van de begraafplaats en daarmede in samenhang de begraafplaatsexploitatie, kostendekkendheid, toerekening van kosten door andere gemeentelijke diensten en diensten van derden. - Organisatie van de dienst begraven binnen de gemeente. - Kwaliteit van de begraafplaatsen (onderhoud). - Uitwerking knelpunten en kansen. - Eventueel overige relevante documenten. Onderzoek, advies en aanbevelingen, module 2. De uitgangspunten: - Voorraad van graven en asbestemmingen en de toekomstige capaciteit van faciliteiten moet toereikend zijn voor een x aantal jaren (definiëren). - Kwaliteit (service) van de dienstverlening op de begraafplaats optimaliseren. - Beeldkwaliteit minimaal consolideren en optimaliseren. - Grafrechten en onderhoudskosten mogen marginaal (bijvoorbeeld op index) stijgen. - Kostendekking of kostenneutraliteit moet op termijn gerealiseerd zijn c.q. kosten en opbrengsten moeten in evenwicht zijn. - Duurzaamheid. - Lopende contracten en afspraken. Hieronder valt ook de berekening om vast te stellen hoeveel grafrechten er zijn afgerekend en welke verplichting men nog heeft om vanuit deze rechten de resterende grafrust/duur die is overeengekomen uit te voeren. De nabestaanden hebben afgerekend voor meerdere jaren, stel 20 jaar, als vervolgens de grafrust bijvoorbeeld 5 jaar geleden is ingegaan, dan heeft de gemeente nog 15 jaar de verplichting het graf in tact te laten. In hoeverre zitten deze liquiditeiten dan nog in de jaarbegroting? - De implementatie van de beoordeling van de huidige status van de begraafplaats (The Audit). - De uitkomsten en aanbevelingen van het onderzoek. - Capaciteitsberekeningen zowel op graven als asbestemmingen binnen het kader van de bestaande openbare ruimte op de begraafplaats. De analyse omvat verder aantallen en status van de graven en asbestemmingen, type grafrechten (sociale, algemene, familie en bijzondere graven), duur uitgifte, beheerverordeningen, ruimingsbeleid, in- en uitbreidingsmogelijkheden, islamitische en joodse graven. - Feitelijke situatie op de begraafplaats converteren naar toekomstig beleid (paden, groen, inrichting, logistiek, personele bezetting). - Staat van onderhoud van de begraafplaats. Hierbij wordt ook de bestaande inrichting betrokken en aanbevelingen gedaan voor up to date maken van de begraafplaatsinrichting. Aanbevelingen op het gebied van aanpassen infrastructuur zoals inzetten van grafkelders en nieuwe vormen van begraven zoals bovengronds. - Feitelijke activiteiten op het gebied van beheer en onderhoud op de huidige basis converteren naar aanbevelingen en verbeteringen. - Organisatie w.o. doorlichten eventuele bestaande externe partijen die bij het beheer van de begraafplaats betrokken zijn.

10 - Vastleggen ruimtelijke situatie. In beeld brengen van de huidige situatie. Een digitaal vastgelegde inventarisatie maakt inzichtelijk hoe groot de te beheren arealen zijn, hoeveel graven middels inbreiding kunnen worden voorzien, etc. Toekomstig beeld van de ruimtelijke situatie en converteren naar GIS en technische beheerssystemen. - Status van de milieuvoorzieningen en aanbevelingen. - Status grondwater en te nemen maatregelen. - Advies systeem voor begraafplaatsadministratie en digitalisering. - Advies met betrekking tot het opstellen van een ontwikkelingsplan met structuurelementen. Essentiële te behouden of te verbeteren elementen moeten worden ingezet en ongewenste elementen moeten worden vermeden. Dit wordt tevens in kaart gebracht. Bijdragen aan een betere structuur, een hogere graad van gebruikersvriendelijkheid, inhoud geven aan ecologische, landschappelijke, cultuurhistorische, duurzame (verbeter)punten. - Contouren en aanbevelingen beheerplan. Dit omvat o.a. de beheersuitgangspunten, beheerplan inclusief kosten, mogelijkheden voor kostenreductie, mogelijkheden voor omzetverhogende punten, het frequentiebestek (intensief, gemiddeld en extensief beheer), lange termijn uitwerking van 5 tot 25 jaar. Na behandeling door de verschillende niveaus en besluitvorming kunnen de uitkomsten en aanbevelingen, correcties en zienswijzen worden vervat in een algemeen beheer- en begraafplaatsmanagementdocument. Indien het geheel volgens bijvoorbeeld de gemeente naar een aanbestedingsbestek moet worden geschreven dan kan dit door Aeden worden verzorgd. Aeden diensten met betrekking tot beheer en management. Het is belangrijk een compleet pakket diensten te kunnen aanbieden. Er van uitgaande dat partijen zoals uitvaartverzorgers de uitvaart zullen uitvoeren, dienen wij ons te richten op die diensten en producten die de gemeente c.q. begraafplaats moet uitvoeren. Daarnaast bieden wij modulaire diensten die afzonderlijk kunnen worden afgenomen zoals: - Aeden Advies. Onderzoeken en het begeleiden en (mede) opzetten en uitvoeren van een regionale samenwerking van meerdere partijen (gemeenten en instellingen).

11 10 11 Het opzetten en begeleiden van de ontwikkeling en definitieve tot standkoming van een rechtspersoon waarin meerdere betrokken partijen kunnen participeren. - Aeden Detacheren. Het inzetten/detacheren van personeel op het gebied van het beheer en management van begraafplaatsen. - Aeden Leasing. Het bieden van een financiële lease mogelijkheid voor het financieren van infrastructuur en logistieke middelen voor de begraafplaats. - Nationaal Ruimingsregister. - Aeden Factoring. Administratief beheer van de doorbelastingen en incasso van graf- en onderhoudsrechten.

12 Met betrekking tot beheer en management van begraafplaatsen kunnen we een onderscheid maken in: Dienstverlening op basis van overlijden. Deze dienst zal 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn, zowel telefonisch als digitaal. - Melding overlijden. - Afstemmen met de uitvaartverzorger over de wensen van de overledene en nabestaanden met betrekking tot de gewenste infrastructuur op de begraafplaats. - Afstemmen grafrecht en onderhoud en grafrustduur. - Administratieve vastlegging werkzaamheden en afspraken. - Optioneel ophalen en kisten van de overledene binnen 2 uur na het overlijden (indien gewenst). - Indien thuis opbaring plaatsvindt het leveren en plaatsen van de gewenste faciliteiten. - Overledene overbrengen naar het uitvaartcentrum. - Optioneel uitgeven van akte van overlijden. - Afspreken met betrekking tot de datum van de uitvaart. - Definitief uitgeven c.q. toewijzen van een graf. - Organiseren van de infrastructuur op de begraafplaats zoals het ter beschikking stellen van de aula en het organiseren van catering tijdens de uitvaart. - Zorgdragen voor bereikbaarheid. - Het eventueel voorlopen en zorgen voor dragers. - Het begeleiden van de overledene naar het graf. - Graf delven. - Bijzetten in het graf, grafkelder of bovengronds graf. - Sluiten van het graf in overeenstemming met de voorschriften. - Optioneel afrekenen van het graf- en onderhoudsrechten. - Optioneel incasso van graf en onderhoudsrechten. - Rapportage inhoudelijk en financieel.

13 12 13 Beheer en onderhoud van de begraafplaats. Diensten asbestemmingen. - Het eventueel ophalen van de as van de overledene bij het crematorium. - Het bijzetten van de urn in een asbestemming (urnenkelder of zuil of wandkamer). - Het leiden van de bijzettingsceremonie. - Eventueel het gezamenlijk verstrooien van de as in aanwezigheid van de nabestaanden. Diensten op continue basis en langere termijn: - Op basis van de administratie, het verlengen van de grafrechten en onderhoudsrechten. - Voeren en actualiseren van de plattegrond met uitgegeven graven en asbestemmingen. - Voeren van de administratie. - Sturen en incasso van nota s. - Financiële verslaglegging. - Onderhoud groen, hekwerken, verhardingen, drainage. - Onderhoud servicepunten water, gieterrekken en bloemschikfaciliteiten. - Onderhoud monumenten. - Onderhoud graven. - Onderhoud van convenience elementen op de begraafplaats (zoals banken). - Onderhouden en actualiseren van de informatie vitrines op de begraafplaats. - Onderhouden van de aula en eventuele opbaarruimten. - Grafrenovatie. - Milieu inzameling op de begraafplaats (van bloemen en planten) evenals beheer en onderhoud van milieuvoorzieningen. - Duurzame verlichting onderhouden. - Organisatie en uitvoeren van het ruimen van graven (en optioneel herbegraven). - Organisatie voor het oprichten van bouwwerken op de begraafplaats zoals het aanleggen van grafkelders, bovengronds begraven en mausolea. - Inrichten en onderhouden van veiligheidsvoorzieningen. - Beheren van de logistieke middelen (voertuigen, hef/hijs, etc). - Optionele financiering c.q. leasing van infrastructuur. Communicatie. - Overleg partijen, zoals gemeente en uitvaartverzorgers. - Overleg burgers, nabestaanden. - Overleg inspectie. - Verstrekken van tarieven en informatie via web applicatie. - Voorlichting via website over de begraafplaats. - Organiseren van drempel verlagende open dagen op de begraafplaats.

14 Besparingen en voordelen: 1 De kostenbesparing moet gezocht worden in het beter inzetten van bestaand personeel en logistieke middelen. 2 Door centralisatie van diensten, zoals het contact met de uitvaartverzorgers, burgers en nabestaanden, zoveel mogelijk te verpersoonlijken met hulp van de vele digitale middelen en media die ons ten dienste staan, kunnen eveneens besparingen tot stand worden gebracht. 3 Het serviceniveau zowel aan de burger, nabestaanden, uitvaartverzorger en gemeenten moet naar een hoger niveau worden getild. Dus naast een kostenbesparing dient ook het gehele niveau van alle diensten op en rondom de begraafplaats verhoogd te worden. 4 Centrale inkoop van producten en materialen zal een kostendrukkend effect bewerkstelligen. 5 Door diensten op het gebied van inbound informatie en serviceverkeer te delen met meerdere gemeenten/begraafplaatsen, kan de service omhoog en kunnen de kosten naar beneden. 6 Door administratieve diensten te centraliseren en te stroomlijnen worden de kosten gedeeld en ontstaat een aanzienlijke besparing. 7 Door het aanbieden van een toekomstgerichte infrastructuur, bijvoorbeeld inzet van grafkelders voor algemene graven, is het later schoner, hygiënischer en kostenbesparend ruimen. 9 Door het inzetten op duurzaamheid kan de luchtkwaliteit verbeteren (CO2 uitstoot verminderen). 10 Door producten te plaatsen vervaardigd uit ZVB met secundaire grondstoffen, stijgt de levensduur van producten zoals grafkelders, asbestemmingen, etc. 11 Door ruim baan te bieden aan de sociale paragraaf (dus o.a. mensen inzetten met een achterstand op de arbeidsmarkt), kan op het gebied van uitkeringen wellicht een additionele besparing optreden. 12 Door het verbeteren en optimaliseren van (management)rapportage, controle en inspectie kan de opdrachtgever het out sourcing proces volgen, regisseren, meten en controleren. 13 Jammer genoeg vindt er steeds meer vandalisme en diefstal plaats op de begraafplaats. Door observatie, veiligheidstechnieken en installaties te plaatsen, kan er preventief vandalisme en diefstal (mede) worden voorkomen. 14 Win win situatie door kwalitatief en deskundig begraafplaatsmanagement. 15 Ontzorgen. 16 Continuïteit primaire en organisatorische processen. 17 Kostenbeheersing en kostenreductie. 18 Opdrachtgever behoudt regie, zeggenschap en controle. 8 Door ruimte te bieden aan design, moderne en exclusievere vormen van begraven en bijzetten wordt de begraafplaats attractiever voor de gebruiker. Dit kan ook een remmend effect op het aantal crematies bewerkstelligen. Bieden van meerdere mogelijkheden zorgt ook voor een aangepast tarief per vorm van begraven of asbestemming in verschillende prijsklassen, waardoor gedenken en verwerken van het verlies voor iedere burger in principe haalbaar wordt.

15 14 15 Modulair maakt het controleerbaar makkelijker. U kunt de diensten van Aeden als een totaalpakket afnemen of modulair. Het laatste heeft als voordeel dat u zelf kiest welke diensten relevant zijn voor het beheer van de begraafplaats. Is het gewenst dat een aantal taken binnen het kader van de bestaande organisatie moet worden uitgevoerd en zoekt u naar additionele mogelijkheden om de exploitatie effectief te verbeteren, zoals het uitbesteden van deeltaken, detachering, of factoring, dan is dat allemaal mogelijk. Financieren van investeringen op de begraafplaats. Het kan zijn dat de gemeente of instelling niet beschikt over budgettaire middelen om te investeren in noodzakelijke infrastructuur, technische en bouwkundige voorzieningen op de begraafplaats. In dit geval kan Aeden voorzien in een financiering tegen gunstige tarieven. Op die manier kunnen noodzakelijke voorzieningen sneller gerealiseerd worden en kan de positionering van de begraafplaats naar de burger en nabestaanden verbeterd worden. Dat kan mogelijk op korte termijn een belangrijke bijdrage leveren aan de exploitatie. Aeden voorlichting en opleidingen. Aeden heeft verschillende presentaties ter beschikking zowel voor beheerders, leidinggevenden, besturen van instellingen, colleges van B&W en politici. Ook worden regelmatig seminars georganiseerd. Bij de uitvoering van een uitbestedingtraject worden betrokkenen opgeleid door Aeden. Hiervoor zijn faciliteiten op meerdere locaties beschik.

16 Aeden Beheer Wilt u meer informatie of een presentatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak met onze adviseurs. Inventariseer en analyseer met hen de vraagstukken en bespreek de mogelijke oplossingen. Meer informatie vindt u ook in de brochure Advies voor modern begraafplaatsbeheer. Deze kunt u downloaden van de website of aanvragen bij Aeden: Aeden Beheer Postbus AE Heemstede Nederland Kantooradres Nijverheidsweg LK Heemstede Nederland Telefoon Aeden Beheer is een activiteit van Aeden Funerair Advies en Beheer BV.

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats?

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren is de laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met

Nadere informatie

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding

Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding Cremeren, bedreiging voor exploitatie van de begraafplaats? Aad den Boer, directeur DB Holding De cijfers (1) Cremeren laatste jaren enorm gestegen in verhouding met begraven Het begon in 1914 met 1 crematie

Nadere informatie

Begraafplaatsen. gemeente Purmerend

Begraafplaatsen. gemeente Purmerend Begraafplaatsen gemeente Purmerend Gerhard Guliker Projectleider 20 juni 2016 1 Doel bijeenkomst Begraven in Purmerend: Kennisoverdracht Inzicht huidige situatie Exploitatie (kostenstructuur) Onderhoudsniveau

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be

www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be VAN GRONDGRAVEN NAAR DUURZAME GRAFKELDERS www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be Kortere grafrusttermijn vergt een intensiever beheer! De duurzame DBE Grafkelders. DBE produceert, levert en plaatst

Nadere informatie

DUURZAME EXCLUSIEVE MAUSOLEA MAUSOLEA. www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be

DUURZAME EXCLUSIEVE MAUSOLEA MAUSOLEA. www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be DUURZAME EXCLUSIEVE MAUSOLEA MAUSOLEA www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be HET REALISEREN VAN EEN MAUSOLEUM Den Boer Econorm werkt samen met Gemeenten, uitvaartverzorgers en beheerders van begraafplaatsen

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend

Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend Veranderde maatschappij Steeds meer individuele keuzes Een andere beleving Milieuvriendelijk Schoon en hygiënisch Degelijk en duurzaam Onderscheidend karakter Statusverhogende sfeer Hoogstaande kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen)

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaande rapportage en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel;

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel; Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00316 Behandelend ambtenaar C. Uittenbogaard Postreg.nr. Tel.nr 0345-636393 Datum: 17 januari 2011 ONDERWERP: Herziening verordening op het beheer en

Nadere informatie

Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid

Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid Bijlage B Voorstel Secundaire thema s voor totaalbeleid Voor het te voeren begraafplaatsenbeleid en de daarop te baseren dienstverlening spelen er naast de reeds behandelde kernthema s nog de volgende

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 18 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-096 Bijbehorend veld van de programmabegroting Middelen

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster 1. Inleiding Sinds de interne verzelfstandiging in 2003 geldt als financieel uitgangspunt dat De Nieuwe Ooster een kostendekkende exploitatie

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose.

Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. FLO/2012/1826 Kostendekking begraafplaatsen Huidige situatie en prognose. In 2010 en 2011 zijn tijdens de behandeling van de gemeentelijke begroting vraagtekens geplaatst bij enerzijds de tarieven voor

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

Bovengronds een andere beleving Onderscheidend karakter Degelijk en duurzaam Milieuvriendelijk Hoogstaande kwaliteit Schoon en esthetisch Statusverhogende sfeer Modulair 3 x 3 en 2 x 3 Fraaie uitstraling

Nadere informatie

De beslispunten zijn vertaald in een nieuwe beheersverordening begraafplaatsen die gelijktijdig aangepast is aan gewijzigde wetgeving.

De beslispunten zijn vertaald in een nieuwe beheersverordening begraafplaatsen die gelijktijdig aangepast is aan gewijzigde wetgeving. Raad van : 5 juli 2012 Agendapunt : 10 Nr. : 2012-048 Adviesnota Onderwerp Toekomstvisie begraafplaatsenbeleid en beheersverordening begraafplaatsen Inleiding Door Genius Loci is in 2011 een onderzoek

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

facts & figures Begraven in Molenwaard

facts & figures Begraven in Molenwaard facts & figures Begraven in Molenwaard Onderstaand de door uw raad gestelde vragen en het antwoord hierop gevolgd door een stuk algemene achtergrondinformatie, opdat u een goede indruk krijgt hoe we op

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016

RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad. Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 28 november 2016 Zaaknummer : 171865 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen

Optimalisering belevingswaarde begraafplaatsen begraafplaatsen LOB Bedrijvendag 2014 Gerhard Guliker Senior projectleider KYBYS Introductie Werkvelden KYBYS Natuur & Water Stedelijk Gebied Sport Project- en contractmanagement Begraafplaatsen Funerair

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.07289 vergaderdatum raad 21 mei 2015 jaar/nummer 2015-041 G.A.H.

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier :

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier : Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen 1 Inhoud 1 Algemeen 2 Begraafcapaciteit 3 Huidige situatie 3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat 3.2 Begraafplaats Welsum 3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 3.4

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Wierden

Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden In deze folder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

Algemene informatie 2016

Algemene informatie 2016 Algemene informatie 2016 Gemeentelijke Begraafplaatsen Kerkhoflaan en Westduin Voorwoord Niemand staat graag stil bij een onderwerp als de dood. Toch moet er op een gegeven moment over worden nagedacht.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder:

Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d Artikel 1. Algemene Bepalingen. Definities. Dit regelement verstaat onder: Regelement voor Begraafplaats de Lichtenberg te Bavel d.d. 1-7-2017 Artikel 1. Algemene Bepalingen Definities Dit regelement verstaat onder: a. Begraafplaats: Begraafplaats de Lichtenberg gelegen aan de

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen. Toelichting op de Verordening op het beheer en het gebruik

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

Als ik later dood ben...

Als ik later dood ben... Als ik later dood ben... Veel mensen praten niet graag over de dood en over wat er daarna gaat gebeuren. Alleen het idee al vinden ze eng, griezelig of zelfs luguber. Maar waarom eigenlijk? De dood hoort

Nadere informatie

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH

DISTRIBUTIE ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING PLANOLOGISCH DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Responsum onderzoek en adviesbureau 3-8-2009 0 DISTRIBUTIE PLANOLOGISCH ONDERZOEK CREMATORIUM DE OMARMING Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 2 2.

Nadere informatie

Algemene begraafplaats

Algemene begraafplaats Algemene begraafplaats aan de Orphelialaan van de gemeente Aalsmeer B.1 Begraafrecht Tarief in B.1.01 In een algemeen zandgraf excl. Grafgroen 12 jr. of ouder 1111,00 B.1.02 In een algemeen zandgraf excl.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerenveen 2012. Toelichting op de Verordening op het beheer en het

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

duurzaam begraven met oog voor mens en milieu

duurzaam begraven met oog voor mens en milieu duurzaam begraven met oog voor mens en milieu De oorsprong van de Den Boer Groep. De Den Boer Groep bestaat al ruim honderdvijfentwintig jaar. Van oorsprong komt de huidige groep voort uit een betonfabriek

Nadere informatie

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563.

Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen. Prijsoverzicht. Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Een stijlvolle uitvaart geheel naar uw wensen Prijsoverzicht Tarieven 2015 Uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292 2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan

Nadere informatie

Infrastructuur op de begraafplaats

Infrastructuur op de begraafplaats Infrastructuur op de begraafplaats www.denboereconorm.nl www.denboereconorm.be Aanzienlijke besparingen Beperken investeringen tot een effectief minimum Infrastructurele werkzaamheden Aanleggen nieuwe

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015

6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 6. Tarieven behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten voor de Boskamp 2015 Hoofdstuk 6.1. Het verlenen van rechten 6.1. Het tarief bedraagt voor: a. het verlenen

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

RIS.4506 NOTITIE. Onderhoud graven en grafbedekkingen op de openbare begraafplaatsen

RIS.4506 NOTITIE. Onderhoud graven en grafbedekkingen op de openbare begraafplaatsen RIS.4506 NOTITIE Onderhoud graven en grafbedekkingen op de openbare begraafplaatsen Emmen, september 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud? 3. Welke varianten

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM

EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM EVALUATIE NOTA BEGRAVEN EN BEGRAAFPLAATSEN WINSUM januari 2014 Inhoud 1.INLEIDING... 3 2. AANPAK ONDERZOEK... 5 3. DE UITKOMSTEN EN DE STAND VAN ZAKEN... 6 4. OPTIES... 11 5. ADVIES/VOORSTEL... 13 1 2

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure

Met vriendelijke groet, Begrafenis en Crematie Onderneming Van Vuure Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 47 Datum: 23-11-2016 nr. 2016-16 De raad van de gemeente Huizen; in vergadering bijeen op 27 oktober 2016; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes.

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes. Punt 6. : Begraven en grafrechten Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het begraafplaatsbeleid van de gemeente Hellendoorn is als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen toe aan aanpassing.

Nadere informatie