Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015"

Transcriptie

1 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

2 Voorwoord Op grond van artikel 4:81, lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan het Drechtstedenbestuur beleidsregels vaststellen voor het bereiken van de resultaten op het gebied van maatschappelijke ondersteuning: 1. Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende of onder zijn verantwoordelijkheid uitgeoefende, dan wel door hem gedelegeerde bevoegdheid. In de beleidsregels geeft het Drechtstedenbestuur uitwerking aan vigerende wet- en regelgeving ten behoeve van het nemen van beslissingen. Na vaststelling van de beleidsregels kan hiernaar in beschikkingen eenvoudig worden verwezen. Bij gewijzigd beleid kan het Drechtstedenbestuur de beleidsregels aanpassen. De Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 is op 2 december 2014 door de Drechtraad vastgesteld. Vervolgens heeft het Drechtstedenbestuur op 4 december 2014 het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 en de Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 2015 vastgesteld. De Verordening, het Besluit en de Beleidsregels treden in werking op 1 januari 2015 en werken terug tot 1 november Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

3 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN 6 HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS ALGEMEEN ONDERZOEK EN GESPREK 8 HOOFDSTUK 3 MAATWERKVOORZIENINGEN: BEOORDELING ALGEMENE BEOORDELINGSKADER Ingezetene Doelgroep Eigen verantwoordelijkheid Gebruikelijke hulp Voorliggende voorziening Algemeen gebruikelijke voorziening Algemene voorzieningen ALGEMENE TOEGANGSCRITERIA Langdurig noodzakelijk Goedkoopst passende voorziening ALGEMENE WEIGERINGSGRONDEN Ingezetene Algemeen gebruikelijk Voorliggende voorziening Vermijdbaarheid en voorzienbaarheid Reeds gemaakte kosten Eerder verstrekte voorziening Niet voldoen aan verplichtingen HARDHEIDSCLAUSULE 14 HOOFDSTUK 4 MAATWERKVOORZIENINGEN: TE BEREIKEN RESULTATEN VOEREN VAN EEN GESTRUCTUREERD HUISHOUDEN Omschrijving resultaat Beoordelingskader Huishoudelijke ondersteuning HET HEBBEN VAN ZELFREGIE OVER HET DAGELIJKSE LEVEN Omschrijving resultaat Beoordelingskader Begeleiding individueel Afbakening Wmo Hulp bij het Huishouden en begeleiding Afbakening begeleiding individueel begeleiding groep HET HEBBEN VAN EEN DAGSTRUCTUUR Omschrijving resultaat Beoordelingskader Begeleiding groep Afbakening begeleiding individueel begeleiding groep HET UITVOEREN VAN DE NOODZAKELIJKE ADL Persoonlijke verzorging ONTLASTEN MANTELZORGERS 24 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

4 4.5.1 Omschrijving resultaat Beoordelingskader Kortdurend verblijf NORMALE GEBRUIK VAN DE WONING Omschrijving resultaat Beoordelingskader Woonvoorzieningen VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING Omschrijving resultaat Beoordelingskader Rolstoelen LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL Omschrijving resultaat Beoordelingskader Vervoersvoorziening Vorm van de toekenning Vervoersbehoefte cliënt HET ACTIEF KUNNEN DEELNEMEN AAN DE MAATSCHAPPIJ Omschrijving resultaat Beoordelingskader Sportvoorziening Bezoekbaar maken 34 HOOFDSTUK 5 NATURA OF PERSOONSGEBONDEN BUDGET INLEIDING NATURA PERSOONSGEBONDEN BUDGET 35 HOOFDSTUK 6 BIJDRAGE 36 HOOFDSTUK 7 BEËINDIGING, HERZIENING, INTREKKING EN TERUGVORDERING ALGEMEEN TERUGVORDEREN Bevoegdheid tot terugvordering Terugvordering voorziening in natura 36 BIJLAGE 1 PROTOCOL HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING 37 INLEIDING 37 HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING 37 Gebruikelijke hulp bij huishoudelijke ondersteuning 37 Normering huishoudelijke ondersteuning 39 Categorieën huishoudelijke ondersteuning 42 Omvang 43 Duur 43 BIJLAGE 2 PROTOCOL INDICATIESTELLING BEGELEIDING 44 GEBRUIKELIJKE HULP BIJ BEGELEIDING 44 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

5 Partners, ouders en volwassen inwonende kinderen en/of andere volwassen huisgenoten onderling 44 Ouders aan kinderen 44 Activiteiten begeleiding 45 Activiteiten en omvang van de begeleiding individueel 46 BIJLAGE 3 SOORTEN BEGELEIDING 48 SOORTEN BEGELEIDING INDIVIDUEEL 48 Begeleiding (H300) 48 Begeleiding extra (H150) 48 Begeleiding speciaal NAH (H152) 48 Begeleiding speciaal PSY (H153) 49 Begeleiding voor zintuiglijke of auditieve handicaps 49 Begeleiding zorg op afstand aanvullend (H305) 49 Nachtverzorging (H132) 50 SOORTEN BEGELEIDING GROEP 50 Dagactiviteit (begeleiding) ouderen basis (H531) 50 Dagactiviteit (begeleiding) ouderen (somondersteunend) (H800) 50 Dagactiviteit (begeleiding) ouderen (pg) H Dagactiviteit (begeleiding) VG H811,H812,H Dagactiviteit (begeleiding) LG H831, H Dagactiviteit (begeleiding) LZA F BIJLAGE 4 SOORTEN PERSOONLIJKE VERZORGING 53 PERSOONLIJKE VERZORGING (H126) 53 PERSOONLIJKE VERZORGING EXTRA (H127) 53 PERSOONLIJKE VERZORGING SPECIAAL (H120) 53 Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

6 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze beleidsregels wordt verstaan onder: - Besluit: Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen Drechtsteden - Verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen Drechtsteden - Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening en het Besluit. HOOFDSTUK 2 PROCEDUREREGELS 2.1 ALGEMEEN Deze beleidsregels gaan verder op de onder de Wmo ingeslagen werkwijze, waarbij het leveren van maatwerk, het uitgaan van te bereiken resultaten en de eigen verantwoordelijkheid uitgangspunten zijn. Dat sluit aan bij de nieuwe wet. In de wet is de toegangsprocedure uitgebreider geregeld dan onder de Wmo en is een scheiding aangebracht tussen de melding en de aanvraag. De toegangsprocedure tot maatwerkvoorzieningen bestaat uit twee fasen: 1. Melding en Onderzoek o De melding o Persoonlijk plan o Het onderzoek dat in ieder geval bestaat uit: de in de wet genoemde verplichte onderwerpen het gesprek o Uitkomsten onderzoek schriftelijk vastgelegd in onderzoeksverslag 2. Aanvraag en Besluit o Aanvraag (indien de cliënt ervoor kiest een maatwerkvoorziening aan te vragen) o Besluit op de aanvraag (binnen twee weken na de aanvraag) Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

7 1. MELDING één week elektronisch (via de website), telefonisch of mondeling de cliënt krijgt een ontvangstbevestiging waarin de SDD de cliënt wijst op: de mogelijkheid een persoonlijk plan in te dienen de mogelijkheid gebruik te maken van cliëntondersteuning Let op: er is een afwijkende procedure bij spoedeisende gevallen. Deze procedure staat in de wet beschreven. zes weken 2. PERSOONLIJK PLAN Cliënt kan persoonlijk plan indienen, maar is dat niet verplicht De termijn voor het indienen is zeven kalenderdagen na de melding 3. ONDERZOEK het onderzoek vindt plaats in samenspraak met de cliënt (en mantelzorger/vertegenwoordiger) het onderzoek bestaat in ieder geval uit: de in de wet genoemde verplicht te onderzoeken onderwerpen een (keukentafel)gesprek het persoonlijk plan wordt betrokken bij het onderzoek (indien aanwezig) Afsluiting: onderzoeksverslag twee weken 4. AANVRAAG de cliënt moet zelf een aanvraag indienen het indienen van de aanvraag kan via: het aanvraagformulier of het ondertekende onderzoeksverslag bij aanvraag pgb moet de cliënt een budgetplan overleggen 5. BESLUIT de SDD neemt binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag een besluit tegen het besluit staat bezwaar (en daarna beroep en hoger beroep) open Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

8 2.2 ONDERZOEK EN GESPREK Na de melding vindt het onderzoek plaats. Het onderzoek bestaat in ieder geval uit een gesprek, dat bij voorkeur plaatsvindt bij de cliënt thuis. Het gesprek is het uitgangspunt tijdens het onderzoek naar de individuele situatie van de cliënt. Tijdens het onderzoek én het gesprek wordt aandacht besteed aan de in de wet genoemde verplichte onderwerpen. Indien de cliënt een persoonlijk plan heeft ingeleverd, wordt dit plan betrokken bij het onderzoek. Bij het bespreken van de aard van de beperkingen wordt de International Classification of Functions, Disabilities and Health gehanteerd, o.a. als gezamenlijk begrippenkader. De ICF is een classificatie van het menselijk functioneren. De classificatie is systematisch geordend in gezondheidsdomeinen en met de gezondheid verband houdende domeinen. Op elk niveau zijn de domeinen verder gegroepeerd op grond van gemeenschappelijke kenmerken en in een zinvolle ordening geplaatst. Door toepassing hiervan ontstaat een gemeenschappelijk kader voor alle betrokken professionals, die getraind zijn in de toepassing er van. Concreet betekent het dat in het gesprek wordt aangegeven om welke stoornissen (functiebeperkingen) het bij de cliënt gaat en wat deze betekenen bij activiteiten en participatie. Het is immers op dit niveau dat compensatie op basis van de wet plaats zal moeten vinden. Advisering Hoewel het Drechtstedenbestuur in veel gevallen zelf kan beoordelen of er aanspraak op een maatwerkvoorziening bestaat, is het in bepaalde situaties belangrijk deskundigenadvies in te roepen, bijvoorbeeld van een onafhankelijk sociaal medisch adviseur of van een andere deskundige. De verordening biedt de basis voor het vragen van een extern advies. In de volgende, niet-limitatief opgesomde, situaties kan advies worden gevraagd: De cliënt is nog niet bekend en hij/zij doet een melding voor maatschappelijke ondersteuning waarmee substantiële kosten zijn gemoeid. Het gaat om de beoordeling van een medische situatie. Het Drechtstedenbestuur beoordeelt het (medisch) advies en besluit tot (gedeeltelijke) toekenning of afwijzing van de aangevraagde maatwerkvoorziening. HOOFDSTUK 3 MAATWERKVOORZIENINGEN: BEOORDELING Het beoordelingskader voor aanspraken op maatwerkvoorzieningen worden bepaald door de wet (zoals de doelgroep en de eigen verantwoordelijkheid) en de Verordening (criteria waaraan de cliënt moet voldoen om in aanmerking te komen voor een (maatwerk)voorziening op grond van de wet). Daarnaast geldt dat sprake moet zijn van maatwerk. Bij de aanspraak op iedere maatwerkvoorziening wordt in ieder geval gekeken naar: - het algemene beoordelingskader (zie 3.1) - de algemene toegangscriteria (zie 3.2) - de algemene weigeringsgronden (zie 3.3) 3.1 ALGEMENE BEOORDELINGSKADER Bij het beoordelen van aanspraken moet worden gekeken naar: 1. Is de cliënt ingezetene van een van de gemeenten? (zie 3.1.1) 2. Behoort de cliënt tot de doelgroep van de Wet? (zie 3.1.2) 3. Zijn er andere (eigen) mogelijkheden, zoals de eigen kracht, mantelzorger(s) of iemand uit het sociale netwerk? (zie 3.1.3) 4. Is sprake van gebruikelijke hulp? (zie 3.1.4) 5. Zijn er - deels - voorliggende voorzieningen beschikbaar? (zie 3.1.5) 6. Zijn er - deels - algemeen gebruikelijke voorzieningen beschikbaar? (zie 3.1.6) 7. Zijn er - deels - algemene voorzieningen beschikbaar? (zie 3.1.7) Indien de cliënt geen gebruik wenst te maken van voorliggende, algemene of algemeen gebruikelijke voorzieningen, terwijl die wel wettelijk verankerd of feitelijk aanwezig zijn, kan dat Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

9 niet tot een maatwerkvoorziening leiden. Of de cliënt dan daadwerkelijk de betreffende voorziening zal gaan gebruiken behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt Ingezetene Een gemeente is voor wat betreft de hoofddoelen zelfredzaamheid en participatie alleen verantwoordelijk indien een cliënt ingezetene is van de betreffende gemeente. Dat wil zeggen dat de cliënt zijn woonplaats heeft in de gemeente; dat is de gemeente waar de cliënt gewoonlijk verblijft en waar het centrum van diens dagelijkse sociale en economische activiteiten is gelegen. Het gaat dus om het feitelijke woon- en verblijfadres. De inschrijving in de Basisregistratie Personen vormt een belangrijke aanwijzing, maar is niet per se doorslaggevend. Er wordt een uitzondering op het vereiste van ingezetene van gemaakt bij het bezoekbaar maken (zie 4.9.4) Doelgroep Daarnaast moet de cliënt behoren tot de doelgroep van de wet om in aanmerking te kunnen komen voor een maatwerkvoorziening. De doelgroep bestaat uit personen die in verband met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk voldoende zelfredzaam zijn of in staat zijn tot participatie. Ten aanzien van kinderen onder de 18 jaar ziet de wet alleen op hulpmiddelen en woningaanpassingen, de overige voorzieningen vallen onder de Jeugdwet Eigen verantwoordelijkheid De wet is uitsluitend bedoeld om mogelijkheden te bieden door middel van voorzieningen als het niet in iemands eigen vermogen ligt het probleem op te lossen. Onder de eigen verantwoordelijkheid wordt verstaan het vermogen van een cliënt om op eigen kracht dan wel met de hulp van mantelzorgers, personen uit het sociale netwerk en gebruikelijke hulp de problemen zelf op te lossen. Oplossingen die een cliënt zelf redelijkerwijs kan realiseren op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid gaan vóór op de verstrekking van een maatwerkvoorziening. Eigen verantwoordelijkheid betekent bijvoorbeeld de aanschaf en het gebruik van zoveel mogelijk strijkvrije kleding om onnodig beroep op een hulp te voorkomen. Ook nieuwe technische mogelijkheden kunnen hierbij worden betrokken. Via algemene voorlichting kunnen inwoners worden geïnformeerd over hun eigen verantwoordelijkheid voor het tijdig nemen van maatregelen, die leiden tot zelfredzaamheid en participatie, bijvoorbeeld bij het organiseren van zorg, het aanschaffen van kleding en het geschikt maken en houden van hun woningen. Ook komt de eigen verantwoordelijkheid tijdens het gesprek met de cliënt aan de orde Gebruikelijke hulp Er bestaat geen aanspraak op een maatwerkvoorziening indien de cliënt huisgenoten heeft die wel in staat zijn hulp te bieden bij bijvoorbeeld het voeren van een gestructureerd huishouden of het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit wordt gebruikelijke hulp genoemd (zie verder ) Voorliggende voorziening Een voorliggende voorziening is een voorziening op grond van een andere wet die voor gaat op verstrekking van een maatwerkvoorziening voor zover deze een passende en toereikende oplossing biedt of de kosten van een bepaalde voorziening als niet noodzakelijk heeft aangemerkt. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij een rollator die in de Zorgverzekeringswet als niet noodzakelijk is aangemerkt. Bij voorliggende voorzieningen kan onder andere gedacht worden aan: Zittend ziekenvervoer op grond van de Zorgverzekeringswet; Hulpmiddelen op grond van de Zorgverzekeringswet; Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

10 Werkvoorzieningen (Participatiewet en Wet werk inkomen en arbeid) Dit is geen uitputtende opsomming. Er moet in elke individuele situatie wel beoordeeld worden of de voorliggende voorziening toereikend en passend is. Is dat niet het geval, dan moet alsnog een maatwerkvoorziening worden geboden. Indien de cliënt geen gebruik wenst te maken van voorliggende voorzieningen, terwijl die wel wettelijk verankerd of feitelijk aanwezig zijn, kan dat niet tot het verstrekken van een maatwerkvoorziening leiden. Of de cliënt dan daadwerkelijk de betreffende voorziening zal gaan gebruiken behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt. Aanspraak op verblijf op grond van de Wet Langdurige zorg De wet regelt dat de gemeente een maatwerkvoorziening kan weigeren indien de cliënt aanspraak heeft op verblijf en daarmee samenhangende zorg in een instelling ingevolge de Wet langdurige zorg. Het is zelfs mogelijk een maatwerkvoorziening te weigeren indien er redenen zijn om aan te nemen dat de cliënt daarop aanspraak kan doen gelden en weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit dienaangaande. Uitzonderingen Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel: De hoofdregel geldt niet voor verzekerden met een laag zzp, die op de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van de Wlz nog niet in een instelling verblijven. Onder verzekerden met een laag zzp worden verstaan: verzekerden die zijn aangewezen op een zorgzwaartepakket 1 VV, 2 VV, 3 VV, 4 VV, 3 LG, 1 ZGaud, of 1 ZGvis, dan wel, voor een meerderjarige verzekerde, op een zorgzwaartepakket 1 VG, 2 VG of 3 VG. De hoofdregel geldt in 2015 niet voor cliënten met een (mogelijke) aanspraak op verblijf die: o thuis wonen en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel of een woningaanpassing hebben aangevraagd; o zonder behandeling in een instelling verblijven en een maatwerkvoorziening inhoudende een hulpmiddel ter verbetering van hun mobiliteit hebben aangevraagd Algemeen gebruikelijke voorziening Er bestaat geen aanspraak op een maatwerkvoorziening indien de maatwerkvoorziening voor de persoon van de cliënt algemeen gebruikelijk is. Met het criterium algemeen gebruikelijk wordt beoogd te voorkomen dat het college een voorziening verstrekt waarvan, gelet op de omstandigheden van betrokken cliënt, aannemelijk is te achten dat deze daarover, ook als hij of zij geen beperkingen had, zou (hebben kunnen) beschikken. Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening die voldoet aan de volgende criteria: de voorziening is in de reguliere handel verkrijgbaar; de voorziening is niet speciaal voor personen met een beperking bedoeld; de voorziening is die niet duurder is dan vergelijkbare producten. Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningenzijn: wasmachine wasdroger eenhendelmengkranen thermostatische mengkranen centrale verwarming verhoogd toilet (6+ en 10+) keramische kookplaat douchekop op glijstang handgrepen/wandbeugels tot 50 cm Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

11 douchestoel toiletverhoger Er moet altijd in het individuele geval worden bekeken of de voorziening ook voor de cliënt algemeen gebruikelijk is. Uitzondering In individuele gevallen kan een voorziening die op zichzelf als algemeen gebruikelijk kan worden beschouwd, vanwege omstandigheden aan de kant van de cliënt toch niet als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Deze uitzondering kan zich voordoen indien: de cliënt een inkomen heeft dat door aantoonbare kosten van de beperkingen onder de voor hem/haar geldende bijstandsnorm ligt een nog niet afgeschreven zaak ten gevolge van een plotseling optredende beperking moet worden vervangen Algemene voorzieningen Een algemene voorziening is een aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op maatschappelijke ondersteuning. Algemene voorzieningen kunnen privaat zijn, publiek of een combinatie van beide. Bij algemene voorzieningen gaat het vaak om voorzieningen die op de een of andere laagdrempelige wijze via dienstverlening worden aangeboden. Enerzijds kan bijvoorbeeld gedacht worden aan rolstoel- of scootmobielpools en anderzijds aan zaken als een klussendienst, een boodschappenservice, een was- en strijkservice, een maaltijdbezorgdienst, et cetera. De cliënt komt niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening indien er een algemene voorziening is die: daadwerkelijk beschikbaar is voor de cliënt, en financieel gedragen kan worden door de cliënt, en Het college moet beoordelen of de cliënt in redelijkheid de algemene voorziening kan betalen. Het is vervolgens aan de cliënt om dit te weerleggen. De cliënt moet aannemelijk maken dat de algemene voorziening financieel niet gedragen kan worden. passend en toereikend is voor de cliënt. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn: o kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school) o voor- en naschoolse opvang o o oppascentrales maaltijddienst Bij een gezin met kinderen kan er echter wel tijd worden geïndiceerd voor het klaarmaken van een totale maaltijd. o hondenuitlaatservice o boodschappendienst o was- en strijkservice 3.2 ALGEMENE TOEGANGSCRITERIA Bij het beoordelen van aanspraken wordt ook gekeken naar de in de Verordening opgenomen algemene toegangscriteria voor maatwerkvoorzieningen. Er kunnen naast de algemene toegangscriteria ook specifieke toegangscriteria gelden bij de bepaalde resultaten/maatwerkvoorzieningen. Die komen in Hoofdstuk 4 aan de orde. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

12 3.2.1 Langdurig noodzakelijk In de Verordening is aangegeven dat een maatwerkvoorziening slechts wordt verstrekt wanneer sprake is van een langdurige noodzaak. Deze bepaling geeft een tweetal begrenzingen aan met betrekking tot het verstrekken van voorzieningen, t.w. een begrenzing in tijd en de noodzakelijkheid. Voor het criterium langdurig noodzakelijk is ook gekozen vanwege het nadrukkelijkere beroep op de cliënt om problemen zelf of met het netwerk op te lossen, zeker als die problemen kortdurend zijn. Begrenzing in tijd: Wat langdurig noodzakelijk is, is afhankelijk van de concrete situatie. De grens wordt bepaald door de vraag: gaat het probleem over of is het blijvend. Kenmerkend voor een blijvend probleem is dat de ondervonden beperking, naar de stand van de medische wetenschap op het moment van aanvraag, onomkeerbaar is. Er is dus redelijkerwijs geen verbetering te verwachten in de situatie van de cliënt. In dit kader zal de prognose van groot belang zijn. Zegt de prognose dat de cliënt na enige tijd zonder de benodigde hulpmiddelen of aanpassingen zal kunnen functioneren, dan mag men van een kortdurende noodzaak uitgaan. Bij een wisselend beeld, waarbij periodes van verbetering en terugval elkaar opvolgen, kan echter uitgegaan worden van een langdurige noodzaak. Bij een cliënt die terminaal is, is er sprake van een blijvend probleem. De (medisch) adviseur speelt bij het antwoord op de vraag of er al dan niet sprake is van een langdurige noodzaak voor de betreffende voorziening een belangrijke rol. Voor langere tijd betekent in ieder geval dat wie tijdelijke beperkingen heeft, bijvoorbeeld door een ongeluk, terwijl vaststaat dat de beperking van voorbijgaande aard is, niet voor een voorziening in aanmerking komt. Een uitzondering op de regel dat de aangevraagde voorziening langdurig noodzakelijk moet zijn, wordt gevormd door situaties waarin voor een afzienbare periode hulp bij het huishouden nodig is, bijvoorbeeld bij een ontregeld huishouden. Bij ontslag na een ziekenhuisopname behoort het regelen van hulp bij de huishoudelijke taken tot de eigen verantwoordelijkheid. Van de cliënt mag worden verwacht dat hij zelf een oplossing vindt voor deze tijdelijke situatie. Noodzakelijkheid: Een voorziening wordt alleen verstrekt wanneer deze noodzakelijk is en niet indien er sprake is van gewenste verstrekkingen Goedkoopst passende voorziening Maatwerkvoorzieningen dienen naar objectieve maatstaven gemeten zowel passend als de meest goedkope maatwerkvoorziening te zijn. Zijn er twee of meer maatwerkvoorzieningen passend, dan zal gekozen worden voor de goedkoopste maatwerkvoorziening. Indien de cliënt een duurdere voorziening wil (die eveneens passend is) komen de meerkosten van die duurdere voorziening voor rekening van de cliënt. In dergelijke situaties zal de verstrekking plaatsvinden in de vorm van een persoonsgebonden budget gebaseerd op de goedkoopst passende voorziening. 3.3 ALGEMENE WEIGERINGSGRONDEN De SDD kijkt bij het beoordelen van aanspraken ook naar de in de Verordening opgenomen algemene weigeringsgronden voor maatwerkvoorzieningen. Er kunnen naast de algemene toegangscriteria ook specifieke weigeringsgronden gelden bij de bepaalde resultaten/maatwerkvoorzieningen. Die komen in Hoofdstuk 4 aan de orde Ingezetene Zie Algemeen gebruikelijk Zie Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

13 3.3.3 Voorliggende voorziening Zie Vermijdbaarheid en voorzienbaarheid De cliënt kan alleen voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komen als de noodzaak tot ondersteuning redelijkerwijs niet vermijdbaar was en de voorziening niet voorzienbaar was. Achtergrond is dat van iedereen mag worden verwacht tijdig te anticiperen op ondersteuningsvragen die te voorzien zijn, hetzij rekening te houden met zijn of haar beperkingen in keuzes die worden gemaakt. Zo moet degene die weet dat traplopen, wat nu al lastig is, binnen 5 jaar onmogelijk gaat worden, op tijd maatregelen nemen en gaan zoeken naar een alternatieve woning. Wachten tot het niet langer kan, gaat voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid en leidt tot een afwijzing. Het verhuizen naar een woning waarvan bij verhuizing duidelijk is dat deze niet geschikt is voor de cliënt en/of zijn huisgenoten betekent ook dat er geen aanspraak bestaat op woonvoorzieningen. Ook een verhuizing die samenhangt met een levensfase (bijvoorbeeld ouder worden en kleiner en gelijkvloers willen gaan wonen) is voorzienbaar. Indien er een voorziening in de woning is aangebracht, zoals een douchescherm of een bad, en het was op dat moment te voorzien dat deze voorziening in de toekomst niet meer adequaat zou zijn bestaat geen aanspraak op compensatie in het kader van de wet. Voorzienbaarheid moet goed onderzocht worden en in kaart gebracht. Voorzienbaarheid is moeilijk vast te stellen. Van belang is wanneer en wat de cliënt had kunnen weten. Als een cliënt een aantal jaar geleden een bad heeft laten plaatsen en in de jaren daarna gezondheidsklachten heeft ontwikkeld, kan gesteld worden dat de problemen niet te voorzien waren. Echter is het wel mogelijk dat op het moment dat de gezondheidsklachten ontstonden, cliënt al had kunnen voorzien dat er problemen met de woning zouden ontstaan en kan dus verwacht worden van een cliënt dat hij rekening houdend met deze verwachting nagedacht zou hebben over bijvoorbeeld verhuizen Reeds gemaakte kosten Er bestaat geen aanspraak op een maatwerkvoorziening indien de kosten voorafgaand aan het moment van aanvragen of beschikken zijn gemaakt en niet meer is na te gaan of de maatwerkvoorziening noodzakelijk is en als goedkoopst passend is aan te merken Eerder verstrekte voorziening Een maatwerkvoorziening wordt geweigerd als deze reeds eerder is verstrekt en de normale afschrijvingsduur voor die voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder verleende voorziening geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen of tenzij de cliënt geheel of gedeeltelijk tegemoetkomt in de veroorzaakte kosten. Met de normale afschrijvingsduur wordt de economische levensduur bedoeld. Die bedraagt in het algemeen 10 jaar voor woonvoorzieningen, 7 jaar voor rolstoelen en vervoersvoorzieningen en 3 jaar voor sportrolstoelen. Dit algemene uitgangspunt laat onverlet dat in individuele situaties voor een specifieke voorziening een afwijkende economische levensduur kan worden bepaald. Deze economische levensduur betekent niet dat de cliënt na het verstrijken daarvan voor een vervangende maatwerkvoorziening in aanmerking komt. Indien de economische levensduur is verstreken, maar de maatwerkvoorziening nog passend is, bestaat geen aanspraak op een vervangende maatwerkvoorziening. Bij een melding voor het vervangen van een voorziening wordt eerst onderzocht of de situatie van de cliënt is veranderd. Als dat niet het geval is, wordt bepaald of de verwachte normale afschrijvingsduur al dan niet is verstreken. Indien de normale afschrijvingsduur van een eerder verleende voorziening nog niet is verstreken wordt geen nieuwe voorziening verstrekt. Daarop zijn twee uitzonderingen waarin wel een nieuwe voorziening kan worden verstrekt: de eerder verleende voorziening is geheel of gedeeltelijk verloren gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de cliënt zijn toe te rekenen Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

14 de cliënt komt geheel of gedeeltelijk tegemoet in de veroorzaakte kosten. Wanneer de medische situatie dusdanig is veranderd waardoor de voorziening niet meer passend is, kan een nieuwe voorziening worden toegekend. De afschrijvingsduur speelt in dit geval geen rol Niet voldoen aan verplichtingen Er gelden onder andere de volgende algemene verplichtingen: Inlichtingenplicht Op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling doen van alle feiten en omstandigheden waarvan het de cliënt redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij aanleiding kunnen zijn om het besluit tot toekenning van de maatwerkvoorziening te heroverwegen. Dit stelt het college in staat om te beoordelen of het beroep op die maatwerkvoorziening of het daaraan gekoppelde persoonsgebonden budget nog terecht is. Verstrekt de cliënt niet onverwijld uit eigen beweging of op verzoek van het college alle gevraagde inlichtingen en bewijsstukken, dan heeft dat gevolgen voor de toekenning van de maatwerkvoorziening of het daaraan gekoppelde persoonsgebonden budget. Het college kan niet alleen bij een aanvraag, maar ook in andere stadia concrete informatie en bewijsstukken van de cliënt vragen. Het niet naleven van de inlichtingenverplichting kan leiden tot: o Buiten behandeling laten of afwijzen van de aanvraag of o Beëindigen van de aanspraak op een maatwerkvoorziening en/of o Herzien/intrekken van de aanspraak op een maatwerkvoorziening en terugvorderen. Medewerkingsplicht De cliënt is verplicht aan het college desgevraagd de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van deze wet. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het verlenen van medewerking aan een oproep om op een bepaalde plaats en tijd te verschijnen in verband met de (beoordeling van de) aanspraak op maatwerkvoorzieningen. Deze medewerkingsverplichting geldt ook voor huisgenoten indien het gaat om de beoordeling van eventuele gebruikelijke hulp. Het niet of onvoldoende meewerken aan het onderzoek kan leiden tot: o Afwijzen van de aanvraag, indien onvoldoende informatie bekend is. o Beëindigen van de aanspraak op een maatwerkvoorziening en/of o Herzien/intrekken van de aanspraak op een maatwerkvoorziening en terugvorderen. 3.4 HARDHEIDSCLAUSULE De individuele omstandigheden van de cliënt, zoals zijn persoonskenmerken en behoeften, kunnen het noodzakelijk maken af te wijken van de Verordening, het Besluit of de Beleidsregels. Dit gebeurt met een stevige onderbouwing onder toepassing van de in de Verordening opgenomen hardheidsclausule. Dit afwijken kan alleen maar ten gunste, en nooit ten nadele van de cliënt. Met nadruk is gemeld: in bijzondere gevallen. Het gebruik maken van de hardheidsclausule is een uitzondering en geen regel. Het Drechtstedenbestuur geeft in verband met precedentwerking dan ook steeds duidelijk aan waarom in een bepaalde situatie wordt afgeweken. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

15 HOOFDSTUK 4 MAATWERKVOORZIENINGEN: TE BEREIKEN RESULTATEN De wet benoemt, voor zover voor deze beleidsregels van belang, twee resultaten waarop de gemeenten ondersteuning moeten bieden: zelfredzaamheid en participatie. In deze beleidsregels is gekozen voor een nadere uitwerking van deze twee resultaten. De gemeenten moeten ervoor zorg dragen dat aan personen die daarvoor in aanmerking komen een maatwerkvoorziening wordt verstrekt. Het begrip maatwerkvoorziening geeft al aan dat deze voorziening op de individuele persoon is toegesneden. Daarom kan ook geen limitatieve opsomming worden gegeven van de maatwerkvoorzieningen die de gemeenten kunnen aanbieden. Wel hebben we in dit hoofdstuk per resultaatsgebied de meest voorkomende maatwerkvoorzieningen genoemd en uitgewerkt. Maatwerk betekent ook dat wordt gestreefd om iedere cliënt op het niveau van participatie en zelfredzaamheid te brengen dat bij zijn situatie past. Wel geldt daarbij dat deze compensatie ertoe moet leiden dat de cliënt in aanvaardbare mate zelfredzaam is en in aanvaardbare mate kan participeren. De ondersteuning gaat dus niet zo ver dat de gemeente rekening kan en moet houden met alle wensen van de cliënt ten aanzien van de zelfredzaamheid en participatie. 4.1 VOEREN VAN EEN GESTRUCTUREERD HUISHOUDEN Omschrijving resultaat Onder het voeren van een gestructureerd huishouden worden een aantal (sub)resultaten benoemd, zoals: a) Een schoon en leefbaar huis Tot een schoon en leefbaar huis behoort het zwaar en licht huishoudelijk werk. Het gaat om alle activiteiten teneinde het huis, exclusief de tuin, maar inclusief balkon en berging, schoon en leefbaar te houden. Het gaat concreet om activiteiten als stofzuigen, schoonmaken van badkamer, keuken en toilet, het schoonmaken van vloeren en het schoonhouden van de andere ruimten die onder de wet vallen. Deze ruimten zijn die ruimten die in het algemeen voor dagelijks gebruik noodzakelijk zijn. b) Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften In elk huishouden zijn boodschappen voor de dagelijkse activiteiten nodig. De ondersteuning is beperkt tot die levensmiddelen en schoonmaakmiddelen, die dagelijks en/of wekelijks in elk huishouden worden gebruikt. Het is algemeen aanvaard dat mensen deze boodschappen geclusterd doen door één maal per week de voorraad in huis te halen. Daarbij wordt aangesloten door uit te gaan van één maal per week boodschappen doen. In de meeste gevallen kan gebruik worden gemaakt van een algemene voorziening (zoals de plaatselijke boodschappendienst). Ook het bereiden van maaltijden valt onder dit resultaat. In de meeste situaties kan van een algemene voorziening, zoals maaltijdservice voor de warme maaltijd, gebruik worden gemaakt. Ook zijn er kant- en klaar maaltijden te koop die een oplossing kunnen bieden. c) Beschikken over gewassen (en gestreken) kleding De dagelijkse kleding moet met enige regelmaat worden schoongemaakt. Dit betekent het wassen, drogen en in bepaalde situaties strijken van bovenkleding en soms het verrichten van eenvoudige herstelwerkzaamheden. Het gaat hierbij uitsluitend over normale kleding voor alledag. Daarbij is het uitgangspunt dat zo min mogelijk kleding gestreken hoeft te worden. Met het kopen van kleding moet hiermee rekening worden gehouden. Bij het wassen en drogen van kleding is het normaal gebruik te kunnen maken van de beschikbare - algemeen gebruikelijke - Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

16 moderne hulpmiddelen, zoals een wasmachine en een droogruimte of een droger. Onder dit resultaatgebied valt niet het doen van kledinginkopen. d) Het thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren De zorg voor kinderen die tot het huishouden behoren is primair een taak van de ouders. Zo moeten werkende ouders er voor zorg dragen dat er op tijden dat zij beiden werken, opvang voor de kinderen is. Dat kan worden ingevuld op de manier waarop zij dat willen (oppas, grootouders, kinderopvang), maar het is een eigen verantwoordelijkheid. Dat is niet anders in de situatie dat beide ouders mede door beperkingen niet in staat zijn hun kinderen op te vangen. In die situatie zal men een permanente oplossing moeten zoeken. Kan/kunnen de ouder(s) deze rol tijdelijk niet vervullen dan kan bij voltijds werkzaamheden maximaal 40 uur per week, aanvullend op de eigen mogelijkheden, worden geïndiceerd voor de duur van maximaal 3 maanden. De wet heeft in deze vooral een taak om tijdelijk in te springen, zodat ruimte ontstaat om een goede oplossing te zoeken. Dat wil zeggen: de acute problemen worden opgelost, zodat gezocht kan worden naar een permanente oplossing Beoordelingskader Bij het beoordelen van de aanspraak op een maatwerkvoorziening wordt gekeken naar het in 3.1 genoemde algemene beoordelingskader en de algemene toegangscriteria (zie 3.2) en algemene weigeringsgronden (zie 3.3) Gebruikelijke hulp Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse ondersteuning die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden. Hiermee wordt in de toegangsbeoordeling rekening gehouden. Het uitgangspunt is dat de huisgenoten samen verantwoordelijk zijn voor het eigen huishouden, de eigen gezondheid, levensstijl en de wijze waarop het huishouden wordt gevoerd. Huisgenoten nemen daarom de huishoudelijke taken over, die de cliënt zelf niet (meer) uit kan voeren (de gebruikelijke hulp). Gebruikelijke hulp gaat vóór op een maatwerkvoorziening. Zie bijlage 1 voor uitwerking van de gebruikelijke hulp Huishoudelijke ondersteuning De maatwerkvoorziening ten behoeve van het voeren van een gestructureerd huishouden zal meestal bestaan uit huishoudelijke ondersteuning. Huishoudelijke ondersteuning wordt geïndiceerd als: - Huishoudelijke ondersteuning Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor het basaal laten functioneren van het huishouden. - Huishoudelijke ondersteuning+ Huishoudelijke ondersteuning+ is aan de orde bij problemen met het voeren van de regie. Beide categorieën kunnen zowel tijdelijk als langdurig worden ingezet. Een nadere uitwerking van wat wordt verstaan onder Huishoudelijke ondersteuning en Huishoudelijke ondersteuning+ is te vinden in bijlage Omvang en normering De omvang en aard van Huishoudelijke ondersteuning/huishoudelijke ondersteuning+ wordt afgestemd op de gezinssituatie en de medische of psychosociale situatie van de cliënt. Natura Bij de verstrekking in natura wordt de huishoudelijke ondersteuning geïndiceerd in een of meerdere resultaten, conform afspraken in het contract met aanbieders en de SLA s. Hoe het resultaat wordt bereikt en wat hiervoor van de kant van de aanbieder wordt ingezet, komen de cliënt en aanbieder samen overeen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een ondersteuningsplan dat door beide partijen wordt ondertekend en dat bij de SDD wordt aangeleverd. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

17 Persoonsgebonden budget Bij het bepalen van de omvang van het persoonsgebonden budget wordt een normering gehanteerd, die gerelateerd is aan het op basaal niveau functioneren van het huishouden dat geen overheidsvoorzieningen nodig heeft. Ten slotte wordt voor het bepalen van de omvang van de te verstrekken Huishoudelijke ondersteuning/huishoudelijke ondersteuning+ rekening gehouden met de levering van gebruikelijke hulp. De normering is terug te vinden in bijlage 1 van deze beleidsregels Vorm: natura of persoonsgebonden budget Huishoudelijke ondersteuning/huishoudelijke ondersteuning+ wordt toegekend in: - natura of - de vorm van een persoonsgebonden budget. De hoogte van het persoonsgebonden budget is geregeld in het Besluit. 4.2 HET HEBBEN VAN ZELFREGIE OVER HET DAGELIJKSE LEVEN Omschrijving resultaat Bij dit resultaatsgebied gaat het om het bevorderen, het behoud of het compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt, teneinde opname in een instelling of verwaarlozing te voorkomen. Zelfredzaamheid wordt in de wet gedefinieerd als het in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden. Bij zelfredzaamheid gaat het erom dat iemand: voor zichzelf kan zorgen c.q. de regie voeren over de zelfzorghandelingen; het vermogen heeft tot sociaal functioneren in de dagelijkse leefsituaties, zoals thuis en in relatie met vrienden en familie; het vermogen heeft om zelf in zijn dagstructurering te voorzien; zelf besluiten kan nemen en regie voeren Beoordelingskader Bij het beoordelen van de aanspraak op een maatwerkvoorziening wordt gekeken naar het in 3.1 genoemde algemene beoordelingskader en de algemene toegangscriteria (zie 3.2) en algemene weigeringsgronden (zie 3.3). Daarnaast wordt beoordeeld of de cliënt voldoet aan de specifieke criteria (zie ) Gebruikelijke hulp Gebruikelijke hulp is de normale, dagelijkse ondersteuning die huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden. Hiermee wordt in de toegangsbeoordeling rekening gehouden. Het uitgangspunt is dat de huisgenoten samen verantwoordelijk zijn voor het eigen huishouden, de eigen gezondheid, levensstijl en de wijze waarop het huishouden wordt gevoerd. Huisgenoten nemen daarom de huishoudelijke taken over, die de cliënt zelf niet (meer) uit kan voeren (de gebruikelijke hulp). Gebruikelijke hulp gaat vóór op een maatwerkvoorziening. Zie bijlage 2 voor een uitwerking van de gebruikelijke hulp bij begeleiding Criteria Het verlenen van begeleiding is alleen aan de orde indien er sprake is van objectiveerbare beperkingen. Daarom is het uitgangspunt dat er een diagnose moet zijn om in aanmerking te komen voor begeleiding. Het niet hebben van een diagnose betekent niet per definitie dat er geen maatwerkvoorziening verstrekt kan worden. In bijzondere situaties kan het toch noodzakelijk zijn om toch een indicatie af te geven, zoals het ontstaan van een acute noodsituatie bij de cliënt of mantelzorgers door het niet inzetten van begeleiding. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

18 Om in aanmerking te komen voor begeleiding individueel moet zijn vastgesteld dat de cliënt beperkingen heeft op één of meer van de volgende vijf terreinen: 1. sociale redzaamheid; 2. bewegen en verplaatsen; 3. gedragsproblemen; 4. psychisch functioneren; 5. geheugen- en oriëntatiestoornissen. 1. Sociale redzaamheid Bij sociale redzaamheid gaat het om de volgende aspecten: begrijpen wat anderen zeggen; een gesprek voeren; zich begrijpelijk maken; initiëren en uitvoeren eenvoudige taken; kunnen lezen, schrijven en rekenen; communicatiehulpmiddel gebruiken; dagelijkse bezigheden; problemen oplossen en besluiten nemen; dagelijkse routine regelen; zelf geld beheren; initiëren en uitvoeren complexere taken; zelf administratie zaken bijhouden. De beperkingen moeten dusdanig zijn dat het oplossen van problemen, het zelfstandig nemen van besluiten, het regelen van dagelijkse bezigheden en de dagelijkse routine (gebrek aan dag- en nachtritme) niet vanzelfsprekend is. Dit levert af en toe zodanige problemen op dat de cliënt hulp nodig heeft. De communicatie gaat niet altijd vanzelf doordat de cliënt soms niet goed begrijpt wat anderen zeggen en/of zichzelf soms niet voldoende begrijpelijk kan maken. Het niet inzetten van begeleiding kan leiden tot verwaarlozing/opname. Naarmate de beperkingen zwaarder worden moet worden gedacht aan het feit dat de cliënt niet zelfstandig problemen kan oplossen en/of besluiten kan nemen, hij/zij kan steeds minder activiteiten zelfstandig uitvoeren. De zelfredzaamheid wordt problematisch. Voor de dagstructuur en het voeren van de regie is hij/zij afhankelijk van de hulp van anderen. 2. Bewegen en verplaatsen Bij zich bewegen en verplaatsen gaat het om de volgende aspecten: lichaamspositie handhaven; grove hand- en armbewegingen maken; fijne handbewegingen maken; lichtere voorwerpen tillen; gecoördineerd bewegingen maken met benen en voeten; lichaamspositie veranderen; trap op en af gaan zonder hulp(middelen); zich verplaatsen met hulp(middelen); voortbewegen binnenshuis, zonder hulp(middelen); gebruik maken van openbaar vervoer; eigen vervoermiddel gebruiken; voortbewegen buitenshuis zonder hulp(middelen); korte afstanden lopen; zwaardere voorwerpen tillen. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

19 De beperkingen houden dan in dat het zelfstandig opstaan uit een stoel en gaan zitten soms problemen oplevert. Fijne handbewegingen worden minder vanzelfsprekend, maar ook de grove hand- en armbewegingen beginnen problemen te geven. De cliënt kan zich, ook met behulp van een rollator of rolstoel, moeilijker zelfstandig verplaatsen. Openbaar vervoer is eigenlijk ontoegankelijk geworden, maar vanuit eigen middelen of de wet zijn hiervoor alternatieven mogelijk. Naarmate de beperkingen erger worden betekent dit dat de cliënt volledig moet worden geholpen bij bijvoorbeeld opstaan uit een stoel, het gaan zitten en het in- en uit bed komen. Binnenshuis zijn voor verplaatsingen zowel naar een andere verdieping of gelijkvloers hulpmiddelen nodig. Voor het oppakken of vasthouden van lichte voorwerpen is hulp nodig. Ondanks het gebruik van hulpmiddelen kunnen de beperkingen onvoldoende gecompenseerd worden in het dagelijks leven. 3. Gedragsproblemen Bij gedragsproblemen gaat het om de volgende aspecten: destructief gedrag (gericht op zichzelf en/of de ander, zowel letterlijk als figuurlijk); dwangmatig gedrag; lichamelijk agressief gedrag; manipulatief gedrag; verbaal agressief gedrag; zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag; grensoverschrijdend seksueel gedrag. De beperkingen houden dan in dat er gedrag wordt vertoond dat bijsturing en soms (gedeeltelijke)overname van taken vereist. Het vertoonde gedrag vereist bijsturing door een deskundige professional. Als er geen deskundige bijsturing wordt geboden, verslechtert de situatie. Naarmate de beperkingen toenemen kunnen er risico s zijn voor veiligheid van de cliënt zelf of diens omgeving. Daardoor is er continu hulp of begeleiding nodig. 4. Psychisch functioneren Bij psychisch functioneren gaat het om de volgende aspecten: concentratie; geheugen en denken; perceptie van omgeving. De beperkingen houden in dat er vaak zodanige problemen zijn met de concentratie en informatieverwerking dat hiervoor hulp noodzakelijk is. Als er niet met regelmaat deskundige hulp wordt geboden, ervaart men in het dagelijks leven problemen bij de zelfredzaamheid. 5. Geheugen- en oriëntatiestoornissen Bij oriëntatiestoornissen gaat het om de volgende aspecten: oriëntatie in persoon; oriëntatie in ruimte; oriëntatie in tijd; oriëntatie naar plaats. De beperkingen houden in dat er problemen zijn met het herkennen van personen en zijn omgeving. De zelfredzaamheid staat onder druk. Er is vaak hulp nodig van anderen bij het uitvoeren van taken en het vasthouden van een normaal dagritme. Als er geen deskundige begeleiding wordt geboden, verslechtert de situatie. De cliënt kan gedesoriënteerd zijn. Ondersteuning bij dagstructurering en bij het uitvoeren van taken is noodzakelijk, ook is het overnemen van taken aan de orde. Als de beperkingen dusdanig erg zijn en er geen deskundige begeleiding geboden wordt, is opname het enige alternatief. Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

20 Oefenen In sommige gevallen kunnen bepaalde vaardigheden of taken geoefend worden. Het is dan wel van belang dat de cliënt gemotiveerd en leerbaar is om te oefenen en trainbaar is, dat het oefenen programmatisch en doelmatig plaatsvindt en dat de mantelzorg in de directe omgeving en/of de gebruikelijke hulp gemotiveerd en leerbaar is om te oefenen en trainbaar is. Oefenen is aan de orde in de zin van inslijten van vaardigheden/handelingen en voor het aanbrengen van structuur of het voeren van regie. Deze vaardigheden zijn in een (para)medisch voortraject als onderdeel van behandeling in het kader van de Zvw al aangeleerd. In deze zin betreft het dus het leren toepassen van al aangeleerde vaardigheden of gedrag. Oefenen in de zin van begeleiding kan ook aan de orde zijn wanneer de beperkingen als een gegeven worden beschouwd en er op basis van deze beperkingen op zichzelf staande praktische vaardigheden en gedrag worden aangeleerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om cliënten die vertraagd leren, waarvoor om die reden zorg vanuit de eerste lijn geen oplossing biedt. Dit leren van praktische vaardigheden/activiteiten en gedrag kan zowel ten goede komen aan de cliëntzelf als aan zijn directe omgeving Begeleiding individueel De maatwerkvoorziening ten behoeve van het hebben van zelfregie over het dagelijkse leven kan bestaan uit begeleiding individueel. Er zijn diverse soorten begeleiding individueel die kunnen worden ingezet, zoals: Begeleiding (H300) Begeleiding extra (H150) Begeleiding speciaal 1 (nah) (H152) Gespecialiseerde begeleiding psy (H153) Begeleiding ZG visueel (H301) Begeleiding ZG auditief (H302) Begeleiding speciaal 2 visueel (H303) Begeleiding speciaal 2 auditief (H304) Begeleiding zorg op afstand aanvullend (H305) Nachtverzorging (H132) In bijlage 2 staat een overzicht van activiteiten die onder begeleiding kunnen vallen. Daarnaast staat in bijlage 3een nadere uitwerking van wat wordt verstaan onder de diverse soorten van begeleiding individueel. Begeleiding zintuiglijk gehandicapten Over de begeleiding aan mensen met een zintuiglijke handicap (ZG) heeft de VNG landelijke afspraken gemaakt met aanbieders en deze vastgelegd in de vorm van een landelijke raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst beschrijft de rechten en plichten tussen de gemeenten en aanbieders. Binnen de kaders van deze raamovereenkomst kunnen regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten of individuele gemeenten de ondersteuning afroepen overeenkomstig de in de overeenkomst gestelde voorwaarden Omvang en normering De omvang en aard van begeleiding individueel wordt afgestemd op de situatie van de cliënt. De omvang van de Begeleiding individueel wordt vastgesteld in klassen. De bepaling van de omvang van begeleiding individueel is de optelsom van de duur van de betreffende activiteiten die vervolgens leiden tot een aanspraak op begeleiding individueel in een bepaalde klasse. In 0 is een nadere indicatie gegeven van de omvang van begeleiding individueel per activiteit. De klassen voor Begeleiding individueel zijn als volgt bepaald: klasse 1: 0 1,9 uur per week klasse 2: 2 3,9 uur per week Beleidsregels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03

Beleidsregels Wmo Winsum. Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Bijlage 02 Informerend agendapunt 03 Beleidsregels Wmo Winsum Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: In gesprek gaan 4 2.1 Aanmelding voor een gesprek 4 2.2 Het gesprek

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Afkortingenlijst 4 Begrippenlijst 5 Inleiding 7 Wmo 2015 7 Richtinggevende kaders 7 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015

BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 BELEIDSREGELS EN NADERE REGEL MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING MAASSLUIS VLAARDINGEN SCHIEDAM 2015 1 - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; - Gelet

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012

Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Voorzieningenboek Maatschappelijke Ondersteuning 2012 Een product voor uitvoering van WMO beleid in de Gemeente Hollands Kroon INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1. Inleiding 2. Hulp bij het huishouden 3. Woonvoorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ

Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de wet Algemene Wet problematiek door B Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22959 20 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005

Gebruikelijke zorg. Protocol. Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Protocol Gebruikelijke zorg Colofon Uitgave: Centrum Indicatiestelling Zorg, april 2005 Postadres: CIZ Postbus 232 3970 AE Driebergen Tel: 030-698 16 30 E-mail: info@ciz.nl Voorwoord Dit protocol komt

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015

Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015 Bijlage II De reikwijdte van de gemeentelijke verantwoordelijkheid in de Wmo 2015 In paragraaf 4 van de ledenbrief is uiteengezet in welke opzichten de Wmo 2015 verschilt van de huidige Wmo. De Wmo 2015

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie