UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie"

Transcriptie

1 UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is. Ook in de liturgie van de Martelaren verwijzen wij naar de eucharistieviering. Toen ik in 1977 als pastoraal werker in Hoorn aantrad, was dat ook de tijd dat vieringen onder leiding van parochianen begonnen. Hoe bidden we dan het tafelgebed? Ik schreef toen de woorden: Wij danken U voor Jezus, uw dienaar, die in ons midden wil zijn in het teken van dit brood. Dit brood is in de Eucharistie geheiligd om Zijn aanwezigheid in ons midden te vieren. Deel er van uit heeft Hij gezegd en weet dat Ik met u ben vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Telkens als gij hiervan eet, denk dan aan Hem. Nog altijd vind ik dit een prachtige verwoording van wat in een woord en communieviering gebeurt. Dit brood is geheiligd. D.w.z. het is heilig geworden, bijzonder, eerbiedwaardig, maar heilig betekent ook: apart gezet. Dit brood houden wij apart. om Zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is misschien wat passief. Het gaat om zijn presentie: ik ben er! Ik zal er zijn! Maar tot op de dag van vandaag ben ik deze formulering blijven gebruiken in de vieringen waarin ik voorga. Ik verwijs naar de eucharistie. Ik verwijs naar de Heer, die in ons midden wil zijn. Begin jaren 70 was ik betrokken bij de jongerenliturgie in Grootebroek. Wilde ideeën hadden we om de liturgie aanspreekbaar te maken. Eén hiervan herinner ik me: kunnen we de viering niet beginnen met de consecratie? Dan is de Heer gelijk vanaf het begin in ons midden. Ik vond het toen blijkbaar vreemd, dat Jezus pas ver na halverwege verschijnt. Dit idee heeft het nooit gehaald. Terecht. Hoe je ook kunt sleutelen aan een viering, het raamwerk van een dienst van het woord en vervolgens een dienst aan de tafel, daar kun je niet aankomen. Maar hoe verrassend was het voor mij in 1986, toen ik in Jeruzalem studeerde en lessen volgde bij Mgr. Lufti Laham, toen eenvoudig bisschop van de Grieks Katholieke kerk, tegenwoordig Gregorius III, patriarch van Antiochië. Hij zei: het brood, dat in de eucharistie geheiligd wordt, is van den beginne af het lichaam van Christus. Dat wordt het niet, zoals in de

2 Westerse Katholieke kerk, pas op het moment dat een gewijde priester hierover heilige woorden uitspreekt. Het brood is apart genomen om in de liturgie Jezus Christus present te stellen. Hij is het dus. Ik moest toen toch even denken aan mijn voorstel in Grootebroek. Vanaf het begin van de viering is de Opgestane Heer in ons midden in het teken van het brood. Dit brood is in de eucharistie geheiligd In welke eucharistie? In de Martelaren hebben wij op gezette tijden ook eucharistievieringen. Wij hebben priestervoorgangers: Leo Nederstigt, Lars Frendel, Joop Stam en Eduard Kimman. Tijdens de eucharistieviering consacreren zij de hosties, die apart gezet worden in het tabernakel, bestemd voor de zieken én voor de woord en communieviering. Maar dit brood verwijst naar nóg een eucharistie. Als ik de kinderen van de eerste communie of de jongeren van het vormsel de kerk laat zien, dan staan we op een gegeven moment ook rond het altaar. Dan vertel ik, dat dit een tafel is, een tafel, die verwijst naar het laatste avondmaal, de maaltijd, die Jezus hield samen met zijn leerlingen. Hij nam toen het brood in zijn handen en de beker met wijn, en sprak toen: zo wil ik bij jullie zijn, dit is mijn leven voor jullie, neem en eet, word wie je bent, kind van God. Heel de kerk verwijst naar die maaltijd, naar die eucharistie. In de Martelaren kennen wij met name woord en communievieringen, maar u begrijpt nu, zo hoop ik, hoe groot de band met de eucharistie is. Deel er van uit heeft Hij gezegd en weet dat Ik met u ben vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Kan die band nog nadrukkelijker gesteld worden? Hoe zijn wij verbonden met de eucharistie. Maar het kan nog meer. Meer nadruk moet gelegd worden op de eucharistie als bron en hoogtepunt van het kerkelijke leven. Dat vindt de bisschop. Hij kiest ervoor om kerken aan te wijzen waar elke zondag op een vastgestelde tijd een echte, volgens de regels, eucharistieviering is. In onze regio is de H. Urbanus in Duivendrecht zo n kerk. Om je geloof te beleven moet je elders gaan. Dichtbij huis is de Martelaren ook aangewezen om zo n kerk te zijn. Maar met de andere parochies van de Regio (St. Petrus Banden, H. Gerardus Majella, HH. Anna-Bonifatius, De Graankorrel) kiezen wij niet voor zo n status van de Martelaren. Wij hechten er belang aan, dat er iedere zondag een eucharistieviering is, maar dan in een van de kerken van onze regio. Waar die gevierd wordt, leest u voortaan in de nieuwe rubriek in Hofnieuws.

3 In onze vieringen zijn wij met hen verbonden. Wij delen het brood in de eucharistie geheiligd. Wij hopen nog lang door te mogen gaan met onze vieringen, waarin we samen komen rond Woord en lied, door de wereld gaat een woord, breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat ik u wijs; door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, en rond Brood en Beker, waarin u hoort, wat u buiten niet hoort, en ziet wat u buiten eens zal zien, weet dat Ik met u ben, vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Een nieuw seizoen begint. Het wordt een bijzonder jaar. Ik hoop, dat u het zult meemaken. Met vriendelijke groet, N. Essen, pastor (spreekuur elke woensdagmorgen van uur) ook: Wie samen kan reizen, kan ook samen leven! Simon Carmiggelt MARTELARENFEEST 6 OKTOBER Dit jaar, in het 111 e bestaansjaar van de parochie, beleeft Hofnieuws de 40 e jaargang en bestaat de Koffiebeuk 35 jaar. Op het Martelarenfeest, op zondag 6 oktober, willen we deze bijzondere feiten op speciale wijze gedenken. Eind augustus komt er een feestcomité bijeen om hiervoor ideeën te opperen en uit te werken. In de volgende editie van Hofnieuws leest u daar ongetwijfeld meer over. Ton Broerse

4 KERKEN IN DE REGIO EN AANVANG VIERING HH. Martelaren van Gorcum, zondag uur Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam De Drie Stromen: zaterdag uur en zondag 9.30 uur Renswoudestraat BJ Amsterdam-ZO De Nieuwe Stad: zondag uur Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-ZO H. Urbanus: zondag uur Rijksstraatweg 232, 1115 AV Duivendrecht St. Petrus Banden: zondag uur Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen HH. Anna- Bonifatius: zondag uur 2 e Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam H. Gerardus Majella: zondag uur Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam R.K.-Viering IJburg: zaterdag uur Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ Amsterdam Zondagse Eucharistievieringen in de komende periode: 01 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 08 september: HH. Martelaren van Gorcum, H. Urbanus, HH. Anna Bonifatius, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 15 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 22 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 29 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, HH. Anna- Bonifatius, St. Petrus Banden 06 oktober: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 13 oktober: H. Urbanus, HH. Anna-Bonifatius, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen

5 VOORTGANG of STAGNATIE? -door de voorzitter- Vóór de vakantie deed ik u verslag van de besprekingen rond de regio-vorming en de te verwachten reactie van het bisdom op onze plannen om de exploitatie van kerkgebouw en pastorie samen met N.V. Stadsherstel te ontwikkelen. Na de vakantieperiode is er zowel vooruitgang als stagnatie te melden. De regio-vorming De parochiebesturen in onze regio hebben in het voorjaar de mogelijkheden van samenwerking tussen de vijf parochies besproken. In de vergadering van eind mei werd afgesproken dat een belangrijk onderdeel van een gezamenlijke overeenkomst zal moeten gaan over de financiën. Nu zouden de penningmeesters van alle parochiebesturen in juni bijeenkomen om de recente jaarrekeningen en begrotingen naast elkaar te leggen en daar conclusies uit te trekken. Helaas hebben deze besprekingen -door omstandigheden- tot op het moment dat ik dit schrijf nog geen doorgang kunnen vinden. Het is te hopen dat het de komende weken lukt om alle penningmeesters rond de tafel te krijgen om dit belangrijke voorwerk te doen. Eind augustus is er dan weer een gezamenlijke vergadering van de afgevaardigden van de parochiebesturen om de tekst van een overeenkomst te bediscussiëren. Intussen wordt wel gewerkt aan twee andere regio-afspraken, namelijk: - het periodiek publiceren van een lijst met alle liturgische vieringen in de diverse kerken van onze regio. [zie pagina 6] - te onderzoeken of er in de toekomst ook een regionaal informatieblad uitgegeven kan worden. Exploitatie-plannen kerk en pastorie Begin juli was er een overleg tussen de bisdom-econoom, drs. E. Duijsens, en een delegatie van het parochiebestuur plus commissie Kerkexploitatie. Het bisdom had intern, op verschillende niveaus, onze plannen besproken en dhr. Duijsens deed daar verslag van. Het bisdom wijst onze plannen om met N.V. Stadsherstel in zee te gaan niet af, maar keurt ze ook nog niet goed. De redenen hiervoor zijn gelegen in het feit dat er nog meer duidelijkheid in de overeenkomst vastgelegd moet worden over de financiële garanties voor de toekomst. Verder wil het bisdom uitdrukkelijk bepaald hebben dat een deel van het kerkgebouw expliciet beschikbaar blijft voor de eredienst: een 'sacrale ruimte' derhalve. Het bisdom beschouwt de gehele constructie, zoals ons thans voor ogen staat, als uniek; ook het bisdom heeft hiermee nog geen ervaring.

6 Het is dus voor alle partijen zoeken hoe we deze samenwerking precies vorm geven. Met de N.V. Stadsherstel zullen we in de komende besprekingen bezien of we de punten die het bisdom belangrijk vindt, kunnen opnemen in de overeenkomst. Tevens bleek tijdens dit overleg dat het bisdom -evenals wij- ervan overtuigd is, dat een commerciëlere exploitatie van de pastorie, als basis voor een sluitende exploitatie, nodig is. Dat betekent dat het afstoten van de pastorie en een verbouwing tot grotere woonappartementen, hierbij onvermijdelijk is. Wij wensen alle kinderen een goede tijd op school! Gaat het KINDERKOOR weer zingen? Dat is ieder jaar de vraag aan het begin van het schooljaar. Ons koor heeft versterking nodig! Heel veel! Nieuwe kinderen zijn van harte welkom! We beginnen op vrijdagmiddag 6 september. Wij repeteren iedere vrijdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf met Nico. Wanneer zingen wij in de kerk? Zondag 6 oktober vieren wij het Martelarenfeest. Het zou fantastisch zijn als ons koor zich dan kan laten horen. Eerste Communie Was het het afgelopen schooljaar tijd voor het Vormsel, het komende jaar vieren we het feest van de eerste communie. Misschien is het goed nu reeds de datum te weten: zondag 11 mei Met name kinderen van groep vier en vijf komen hiervoor in aanmerking.

7 Kindernevendienst stopt (voorlopig?) Helaas moesten we het afgelopen jaar constateren, dat er in onze kerk nogal wat kinderloze zondagen waren. Dat is jammer voor de parochie, maar ook voor degenen, die hun best gedaan hadden om een leuke kindernevendienst voor te bereiden. Dat was dan voor niets. Daarom hebben we met pijn in het hart besloten in het nieuwe seizoen voorlopig geen kindernevendienst te houden, totdat blijkt dat het juist wel de moeite waard is. Misschien in januari, als er een nieuwe eerste communiegroep start... Nico ZONDAG 8 SEPTEMBER NATIONALE ZIEKENDAG Zondag 8 september is het weer Nationale Ziekendag. Aandacht voor zieken is gezond is het prachtige motto voor die dag. Wij zijn tot veel in staat in de omgang met de zieke medemens omdat wij heel veel bezitten. Wij hebben veel in huis. Onze voeten brengen ons en de zieke bij elkaar, onze woorden geven moed, ons zwijgen schept verbondenheid, onze oren luisteren, onze tranen tonen mededogen, onze lach brengt vreugde en onze handen raken aan. Op Nationale Ziekendag is er de jaarlijkse deurcollecte voor onze Zonnebloemafdeling. ZONDAG 15 SEPTEMBER SAMEN KERKENDAG Al vele jaren is de derde zondag van september met uitzicht op de dag van de vrede (21 september) een prachtige aanleiding om samen te kerken. Wij verwelkomen hartelijk in onze kerk de protestantse kerkgemeenschap De Bron. Het Dames- en Herenkoor zingt en de collecte is voor IKV Pax Christi. Voorgangers zijn pastor Nico Essen en Ds. Dirk-Jan Thijs. VREDESWEEK 2013: SEPTEMBER Act for Peace: Samen steunen we vredesactivisten in Syrië Tijdens de Vredesweek organiseren honderden vrijwilligers overal in Nederland activiteiten in buurthuizen en kerken. Dat doen ze onder de paraplu van het Ministerie van Vrede. In 2013 vraagt dit ministerie samen met u aandacht voor moedige en creatieve vredesactivisten. Deze vredesactivisten zijn mensen die hier en in oorlogsgebieden zich

8 inzetten voor vrede. Daarom is Act for Peace het motto van de Vredesweek Het Ministerie van Vrede is een initiatief van IKV Pax Christi en vraagt aandacht voor vrede, zoals andere ministeries dat bijvoorbeeld doen voor onderwijs, verkeer of sport. Onze Minister van Vrede is Jörgen Raymann. Samen met lokale vredesambassades en vele andere mensen die vrede en veiligheid belangrijk vinden, vragen zij aandacht voor vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar bijzonder voor moedige burgers in Syrië. Met gevaar voor eigen leven bouwen vredesactivisten in Syrië aan een land waarin alle religieuze en etnische groepen als gelijken kunnen samenleven. Ze organiseren demonstraties en regelen urgente zaken, zoals onderwijs of hulp aan vluchtelingen. Uw steun maakt veel mogelijk, zoals: Verspreiding verzetskrant. Het vredescomité Deraya is opgericht door een groep jongeren. Wekelijks geven ze een illegale verzetskrant uit die in heel Syrië wordt gelezen. De krant staat zelfs symbool voor de vreedzame idealen van de revolutie. Er is geld nodig om de krant te drukken en te verspreiden. Geld dat wij kunnen bieden! De krant is online te bekijken op Onderwijs voor oorlogskinderen. In de gebieden waar gevochten wordt, ligt het onderwijs stil. Kinderen zitten thuis en verliezen zo kostbare tijd. Een aantal inwoners van de stad Aleppo vindt dit onacceptabel. Zij organiseren daarom zelf onderwijs voor buurtkinderen. Hun school heeft plaats voor ongeveer 350 kleuters en kinderen tot twaalf jaar, ongeacht hun afkomst of religie. Ook hun voortbestaan is afhankelijk van financiële middelen. Steun het werk van IKV Pax Christi Giro 5161 t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht Meer weten? Kijk op KLAVERJASSEN De jaarlijkse klaverjasavond zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 15 november 2013 in de koffiebeuk en begint om uur. Nadere mededelingen volgen later maar noteer vast de datum 15 november in uw agenda. Het Collectanten College

9 GASTVOORGANGERS: WOORD EN BEELD Het is u bekend, oktober is de maand van de gastpredikant. Deze keer preken beelden. Pastor Nico Essen kreeg bij zijn jubileum een beamer kado. Die wordt gebruikt voor de filmavonden en voor fotoreportages, maar kan hij ook dienstbaar zijn in de verkondiging? Een uitdaging. Een experiment. In onze dagelijkse communicatie gebruiken we voornamelijk woorden. Gesproken, geschreven. We twitteren heel wat af, we lezen de krant, we mailen wereldwijd onze ideeën. Ook als het om ons geloof gaat, dat wat ons ten diepste raakt: we doen het vooral met woorden. We lezen de bijbel, we luisteren naar een preek, we bidden onze gebeden. En soms komen we tot de ontdekking dat we te weinig woorden hebben om duidelijk te maken wat ons werkelijk roert. In onze mensengeschiedenis hebben kunstenaars als beeldhouwers, schilders laten zien dat je ook met beelden kunt communiceren. Daar waar woorden tekortschieten kunnen beelden ineens iets duidelijk maken. Rembrandt schilderde De terugkeer van de verloren zoon, een vader die zijn zoon met mededogen ontvangt. Woorden zijn hier overbodig geworden. Voor het komende najaar hebben we drie gastvoorgangers gevraagd iets te doen met beelden. In hoeverre ondersteunt een beeld onze communicatie over wat wij geloven? Op 22 september komt pastor Cees Tromp, geen onbekende voor ons in de parochie. Hij heeft ons al eerder verrast met sprekende beelden uit het verleden. Op 29 september gaat Hilda de Haan voor. Zij is geestelijk verzorger in Amsterdam, initiatiefneemster van een cursus levensbeschouwelijke gesprekken over kunst in o.a. het Ignatiushuis in Amsterdam. We kijken aandachtig naar kunst. Zo komen we in contact met wat ons werkelijk roert. Zij wil de dienst met u inleiden op donderdagavond 26 september, om uur in de pastorie. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom. Als laatste op 13 oktober gaat pastor Ari van Buuren voor. In de Hof der verbeelding worden regelmatig films vertoond. Veel mensen kijken naar een film voor de ontspanning; de meeste films zijn ook met dit doel gemaakt. Maar de film heeft ook een belangrijke functie t.b.v. de bewustwording van mensen van de wereld om zich heen. Zo n film laat onvermoede aspecten van het menselijke leven zien, die de kijkers aan het denken zetten, hoop geven en hun geloof verdiepen.

10 Ari van Buuren zal enkele fragmenten laten zien van de film The Mission. Die zal integraal vertoond worden op donderdagavond 17 oktober om uur in de Hof der Verbeelding. De gastvoorgangersmaand, een uitdaging, een experiment. Maak het mee. HOF DER VERBEELDING Filmcyclus SPIRITUELE REIZEN! september-november 2013 Na een succesvol en uiterst boeiend eerste seizoen, gaat op donderdag 19 september a.s. het tweede seizoen van onze filmclub 'Hof der Verbeelding' van start. In de eerste cyclus vertonen wij een zestal films met als thema 'Spirituele Reizen' bestaande uit een Christelijke, een Joodse, een Islamitische, een Boeddhistische en twee Spirituele films. Pastor Ari van Buuren zal wederom, met uitzondering van de 2e en 6e film, de inleiding van de films verzorgen en met de filmkijkers napraten. Zoals gebruikelijk vertonen wij de films in de oude Sacristie van de kerk. U bent vanaf uur welkom voor een kopje koffie of thee en om uur start de film. Ingang aan de achterkant van de kerk via de tuin door de groene deur. Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten met elkaar onder het genot van een drankje. Om kostendekkend te kunnen werken vragen wij een bijdrage van 5 Euro. Voor meer informatie over de films kunt u ook kijken op de website: op de pagina Filmavonden. Wij begroeten u graag bij onze filmvoorstellingen! René van Eunen 1 SPIRITUELE FILM 19 september Eat pray love Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Net gescheiden besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze Italië, India en Indonesië. Italië staat in het teken van eten en daar leert ze la dolce vita

11 kennen. In India schrobt ze tempelvloeren en leert ze de kracht van meditatie kennen. In Indonesië vindt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde in Bali.133 min. 2 ISLAMITISCHE FILM donderdag 3 oktober Zaïna Mustapha is op weg naar de paardenrace, als hij onderweg wordt geconfronteerd met Zaïna, zijn dochter die hij nooit gekend heeft. Samen trekken ze over het Atlas-gebergte richting Marrakesh. Ze worden daarbij achtervolgd door Omar el-mansour die zijn oog op Zaïna heeft laten vallen. 100 min. 3 CHRISTELIJKE FILM donderdag 17 oktober The Mission In de Viering op zondag 13 oktober wordt aandacht aan deze film besteed. Slavenhandelaar Mendoza (Robert de Niro) besluit zijn leven te beteren en sluit zich aan bij de missie van de Spaanse Jezuïet Gabriel (Jeremy Irons). Dan wordt de kolonie verkocht aan de Portugezen die de hele bevolking als slaven beschouwen. Mendoza breekt zijn monniksgelofte en probeert het verzet te organiseren om de Indianen te beschermen. 126 min. 4 BOEDDHISTISCHE FILM donderdag 31 oktober Spring summer fall winter spring. Informatie volgt. 5 JOODSE FILM donderdag 14 november: - Kadosh 6 SPIRITUELE FILM donderdag 28 november - Life of Pi Vrijwilliger gezocht voor filmclub 'Hof der Verbeelding' Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kan ondersteunen tijdens de filmavonden op de donderdagavonden om de twee weken. Het gaat om de voorbereiding en om het opruimen na afloop. Heeft u tijd en zin om ons te helpen? Wij horen graag van u via Alvast bedankt! René van Eunen, namens de 'Hof der Verbeelding' HOFNIEUWS PER POST Het is alweer de tweede helft van augustus als ik dit artikel schrijf. Het is traditie dat u, geachte lezers, in september een brief ontvangt met het vriendelijke verzoek om in uw geldbuidel te tasten voor een bijdrage in de portikosten, die helaas weer hoger zijn geworden.

12 U heeft het kunnen lezen: Hofnieuws verschijnt al 40 jaar in de parochie maar ook ver daarbuiten. Aandacht voor dit belangrijke feit zal er zijn op zondag 6 oktober tijdens het jaarlijkse Martelarenfeest. Wat zou het geweldig zijn als u uw bijdrage vóór 1 oktober zou willen overmaken op giro t.n.v. Hofnieuws Diemen, dan wacht ik dit jaar met brieven sturen tot na 1 oktober, het spaart weer porti. Laat het dit keer een feestgave zijn, groot of klein, maar doe het alstublieft allemaal, ook diegene die er om verschillende redenen al jaren niet toe gekomen zijn. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Natuurlijk mogen de lezers van Hofnieuws die deze niet per post ontvangen ook een bijdrage leveren! Hofnieuws Diemen: Jan Hilhorst STILTE Uit het paradijs resten ons muziek, Bomen, een groen grasveld, Bloemen, kinderen En stilte. Stilte. Zeldzaam en duur gekocht in ons land. De stilte in ons hart is soms luider dan een storm op de Noordzee. Albert H.M. Steens KOFFIE OCHTEND Heeft u zin in n kopje koffie of thee en n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie, Linnaeushof 94, van uur. 17 September gaan we beginnen, we hopen vele nieuwe mensen te verwelkomen. Bij de opening van het seizoen, hebben we een muzikale verrassing. U bent van harte welkom!

13 NIEUWS VAN DE WERELDWINKEL DIEMEN Na de mooie zomervakantie staan we weer met een kraam met nieuwe artikelen namens de wereldwinkel in de kerk, nl. op zondag 22 september a.s., noteer deze datum alvast in uw agenda. De laatste keer aan het begin van de vakantieperiode hebben we met twee kramen gestaan, non-food en foodartikelen, bedankt voor uw interesse en de financiële steun aan onze projecten. Wij staan ook elke week op vrijdag en zaterdag van uur met de Wereldwinkelbus op het Diemerplein in Diemen. Kom daar ook eens kijken. Voor meer informatie over ons vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met ondergetekende. Nogmaals hartelijk dank en tot dan. Jolanda Merks bestuurslid Wereldwinkel Diemen NOG EEN VERHAAL OVER MALAWI In 1957 kwam er een encycliek uit van paus Pius XII. Fidei Donum. De paus zag Afrika: een werelddeel zonder toekomst? Neen, hij zag de velden blank staan. Fidei donum, hier ligt een geschenk voor het geloof, zo zag de paus. Hij riep missie orden en congregaties op naar Afrika te gaan en daar het geloof te planten. En hij kreeg gehoor. In 1962 vertrok een twintigtal broeders van Maastricht naar Malawi, zij waren onderwijzers, nu kregen zij een totaal nieuwe levensopdracht: broeder zijn van wie geen broeder heeft. Hoe arm moesten zij worden, gebrek lijden, met een mond vol tanden staan, niet weten wat te zeggen, wat te doen, maar hoe heeft dit leven hen rijk gemaakt. Een van hen was Tom Lechner. Wat ben ik dankbaar dat mij dit is gegeven, zei hij. Malawi ligt in Zuidelijk Afrika. Vroeger was het een Engelse kolonie, Nyasaland geheten. Het is een langgerekt land met een lengte van 800 km en met maar een breedte tussen de 80 en de 160 km. Het is ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland. Malawi is een vriendelijk, maar een arm land, want het bezit nauwelijks delfstoffen en het opleidingsniveau van de bevolking is laag. Misschien was dat wel de reden voor de onderwijscongregatie om naar Malawi te gaan. In het Zuiden grenst het aan Mozambique. Het is daar waar de broeders aan de slag gingen.

14 Tom Lechner zei: begin met een technische school, want de jongeren moeten een vak leren! En die kwam er, en nog meer scholen: een lagere school en een middelbare school, en steeds voor zowel jongens als meisjes, maar er kwamen ook scholen voor de kansarmen, voor de blinden en voor de doven. 12 dagen was ik in Malawi om dit allemaal te bewonderen. De broeders hebben enorm veel werk verzet. Het was mij op mijn eerdere reizen al opgevallen, lang geleden, toen ik ook missieposten bezocht, dat je missionarissen hebt, en zusters, maar ook broeders, en dat die de meeste indruk op mij maakten, zij bouwen, planten bomen, leggen tuinen aan, repareren auto s. Zij zijn de doeners. Nog één Nederlandse broeder is daar actief. Broeder Henk van Heck, of met zijn kloosternaam: broeder Vladimir. Hij is de laatste der Mohikanen, een oude man nu, met een broze gezondheid. Vorig jaar kwam hij met zijn medebroeder Thomas Lechner naar Nederland. Beiden waren doodziek. Vladimir knapte op. Teruggaan? dat was de vraag. Hij besefte, dat hij een man van de dag was, maar hij had beloofd, dat hij terug zou komen, hij kon zijn mensen niet in de steek laten. Elke dag was hij naar hen op stap gegaan. Zij waren zijn leven. Hij ontdekte ooit, dat men mensen voor hem verborgen hield, mensen, die leden aan een schimmige ziekte, Aids. Toen richtte hij een bezoekersgroep op. Met name vrouwen uit de parochie gingen de zieken bezoeken, haalden hen uit hun isolement, gaven hen wat geld en zorgden voor medicijnen. Met een van hen, Cecilia, mocht ik een middag mee. Wij trokken de bergen in en werden gastvrij ontvangen in die lemen hutjes. Dat valt niet mee, als rijke jongen uit het Westen op bezoek gaan bij arme, zieke mensen. Ik herkende, wat ik ook wist uit onze eigen parochie, hoe goed een bezoekersgroep werkt, maar merkte vooral op, hoe men gesteld was op broeder Wladimir. Zoals Mandela niet mag sterven, zo ook niet broeder Wladimir. Hoe heeft men zijn hoop op hem gesteld. Ze hebben geen geld om naar de dokter te kunnen, broeder Wladimir is hun redder. Hij heeft overal een potje voor. Wat was het leerzaam deze man te mogen ontmoeten. Hij sprak over Malawi.

15 Het lijkt hier wat beter te worden. De huizen, de kleding, het voedsel, het ziet er allemaal wat beter uit. Maar er is te weinig werk. De grootste bron van inkomsten is de tabak, maar men voert tabak uit om sigaretten weer in te voeren. Dan schiet je toch niet op. Jonge meisjes willen zorgen, maar er is niets te zorgen. Dan nemen ze een kind, de vader verdwijnt. Er zijn hier heel veel kinderen. De bevolking groeit explosief, dat vraagt voedsel, onderwijs, huizen, nieuwe wegen. Wie gaat dat betalen? Eén van zijn projecten is om de jonge meisjes nog eens vier jaar naar school te laten gaan, wat ze leren is niet eens zo belangrijk. Dan hebben ze iets om handen. Het is heel belangrijk, dat de gezinnen kleiner worden. Maar dat betekent ook weer, dat de belangstelling om broeder te worden zal afnemen. Want men wil nageslacht, dus geen celibaat. Broeder Vladimir is de laatste van de Nederlandse broeders, die daar ooit in grote getale waren. Zij bouwden vier broederhuizen in Blantyre, Mzedi, Mary View en Mitengo. Grote huizen, voor grote communauteiten. Men hoopte op een bloeiende Afrikaanse congregatie, maar die kwam er niet. Nu wonen er vier kleine groepjes van Malawiaanse broeders, aangevuld met broeders uit Indonesië en Ghana in veel te grote huizen met een zware verantwoordelijkheid, de erfenis van onze missie. Een nieuw tijdperk treedt aan. De missie moet op eigen benen staan. De hulp uit het buitenland wordt steeds minder. Kan men wat is opgebouwd in stand houden? Onze gids was broeder Henk Munnich. 40 Jaar had hij in Malawi gewerkt. Hij werd daar onbezoldigd consul. Malawi heeft geen Nederlandse ambassade, die staat in Zuid Afrika, maar Nederland moet toch ergens een aanspreekpunt hebben? Als iemand vermist wordt, als een ongeluk gebeurt, als iemand onverhoopt snel het land uit moet, dan is er de consul: broeder Henk. Maar vooral was hij de directeur van de Montfort Press, de drukkerij van het bisdom, die hij maakte tot de grootste drukkerij van het land, een bloeiend bedrijf met 150 man personeel. In 1997 trad hij terug. Hoe moest hij toezien, dat het bedrijf instortte door wanbestuur en zelfverrijking. Wij liepen door de verlaten, vervallen, troosteloze hallen. Voor aan de weg was nog een klein winkeltje in bedrijf, een katholieke boekhandel. Een jong meisje, Judith, runde dat winkeltje samen met haar moeder. Toen zij ontdekte dat broeder Henk dé broeder Henk was van de Montford Press viel ze op haar knieën en smeekte hem om terug te komen. Hij wees naar zijn grijze haren. Mijn tijd is voorbij. Ik

16 hoop, dat er voor de hallen gauw een nieuwe bestemming gevonden wordt. In 2004 ging hij met pensioen en terug naar Nederland. Ieder jaar bezoekt hij een aantal weken Malawi. Hij zet zich nu met name in voor de opvang van weeskinderen. Op de laatste dag van ons bezoek was er voor hen een feest. Wij zagen zo n 100 kinderen en jongeren, die dansten, die toneel speelden en vooral die acrobatische toeren uithaalden. Tot ieders verrassing maakte de leiding van deze gelegenheid gebruik om broeder Henk eens flink in het zonnetje te zetten. Hij werd toegejuicht en toegezongen en Adri en ik klapten mee, want ook wij waren blij met deze man, twee weken van zijn verblijf in Malawi had hij aangeboden onze gids te zijn. Zikomo! Op het T-shirt van het meisje stond gedrukt: I am proud to be a catholic (Ik ben er trots op katholiek te zijn). Van de 14 miljoen inwoners zijn er zo n 4 miljoen katholiek, het is de grootste religieuze groep. Het kerkbezoek is groot. Zet de kerken van Nederland maar hier! dan zijn ze allemaal vol. Op de zondag waren we in Mzedi, de plaats waar onze nieuwe middelbare school staat. Zo n 400 man was er in de kerk. Om 6.00 uur s morgens en ook vervolgens om 8.00 uur. Hoe mooi om te zien. Zoveel jeugd in de kerk, en een koor dat zong en swingde, en een groep meisjes, dat erbij danste en dat de gebeden begeleidde met sierlijke gebaren. Ik dacht altijd dat het fijn was voor Thomas Lechner om hier bij ons een viering mee te maken, maar daarin heb ik me vergist, een viering daar is een feest. Maar hoeveel nadruk krijgt de collecte. Ieder moet naar voren komen om zijn geld in het mandje te werpen, tot tweemaal toe. En dan de offergang. Ieder dorp is een keer aan de beurt om offergaven naar het altaar te brengen. En ik zag ze ko-men, een lange rij met broden, maïs, groente, eieren, maar ook met levende kippen, zelfs met een krat bier. Kunnen ze dat allemaal wel geven? Worden zij niet overvraagd? Maar ik begreep ook, dat men zo de parochianen opvoedde om voor kerk en priester zorg te dragen. Het bestaat allemaal niet vanzelf. Er komen geen flappen meer uit de muur uit Nederland.

17 I am proud to be a catholic. Ben je blij met de nieuwe paus? vroegen wij het meisje. Yes, sure! Waarom? Omdat hij de paus is! Dé paus van Malawi is nog altijd paus John Paul II (Johannes Paulus II). Hem hebben ze in hun hart gesloten, omdat hij de eerste paus was, die Malawi bezocht. Nog altijd zie je vrouwen en meisjes in de kerk gehuld in een feestelijke omslagdoek met de afbeelding van deze grote paus. En hét instituut in Blantyre wat echt goed functioneert, waar jonge mensen opleidingen kunnen volgen in management, informatica en communicatie is vernoemd naar John Paul II. Zijn gedachtenis gaat nog mee tot in lengte van jaren. I am proud to be a catholic. In de auto van broeder Henk hing aan de achteruitkijkspiegel een rozenkrans. Is dat je beschermengel? Neen het was meer. Er was een tijd, dat katholieken vervolgd werden. Nog niet eens zo lang geleden. In 1992 hadden de bisschoppen een vastenbrief uitgegeven, waarin gevraagd werd om een referendum voor vrije verkiezingen. Er was een één partij regering, een dictatoriaal regime met onderdrukking, verraad, corruptie. De bisschoppen kregen steun van andere kerken, maar ook internationaal, van bijv. Groot Brittannië. Er werden bisschoppen opgepakt, maar hoe belangrijk is dan, dat de kerk wereldwijd is. De president ging om, er kwam een referendum en er kwamen vrije verkiezingen. De rozenkrans was het teken dat je katholiek was, dat je het met de bisschoppen eens was, een stille hint, dat je tegen de regering was. I am proud to be a catholic. Na die eucharistieviering in Mzedi boden Adri en ik de broeders een feestelijke lunch aan. Ze waren allen gekomen, Malawianen, Indonesiërs, Ghanezen en die ene oude Nederlander. Wij wilden hen bedanken voor de grandioze ontvangst, die zij ons boden. Wij hadden een groep broeders ontmoet, die religieus wilden zijn, mensen van gebed, mensen, die leven met God, mensen, die zich uitgezonden weten als mensen van vrede, mensen, die broeder wilden zijn van hen, die een broeder nodig hebben, maar ook broeder van elkaar, die houden van gezelligheid en van vriendschap. Aan hen die moeilijke taak wat hen gegeven is nu zelf in de handen te nemen. Wij wilden hen bedanken, maar zij bedankten ons, Adri, zij met name! voor wat zij samen met Cas zoveel jaren voor de communauteit en voor de armen in Malawi gedaan had, maar ook ik werd bedankt, en in mij de parochie in Amsterdam, want zij waren ontzettend blij met de nieuwe middelbare school. De leerkrachten, de

18 leerlingen, ja de regering, iedereen is happy met deze school, de beste in zijn soort. Tot slot mocht ook ik iets zeggen. Natuurlijk, dat ik genoot, dat ik me trots voelde de school te zien, en dat het me goed deed deze broeders te leren kennen en dat ik voor hen om Gods zegen bad voor de toekomst, maar toen ik zei, dat er in onze parochie mensen waren, die door willen gaan met de Stichting Lechner-Malawi, in ieder geval totdat de school helemaal af is, toen kreeg ik een luid applaus. N.B. Voor informatie over de St. Louis school in Malawi en de stichting Lechner-Malawi: Ook: https://www.facebook.com/lechnermalawi?ref=ts&fref=ts Triodos Bank: t.n.v. Stichting Lechner-Malawi, Amsterdam. GEVRAAGD: KLEINE RELIGIEUZE VOORWERPEN Je zal maar moeten rondkomen van 2 Euro per dag. Dat overkomt vele psychiatrische patiënten. Een rokertje, een kopje koffie, een blikje frisdrank en op is het geld. Daarom doe ik wederom een beroep op u. Deze keer niet voor boeken t.b.v. bibliotheken in een aantal psychiatrische klinieken waar u me in het verleden zo fijn aan heeft geholpen. Nee, deze keer vraag ik u om eens te kijken of u thuis wat kleine religieuze voorwerpen heeft waar u niets meer mee doet. De bedoeling is dat ik rond Kerstmis dit jaar met een kraampje in de binnentuin van een kliniek ga staan waar cliënten iets moois kunnen uitzoeken. Heiligenbeeldjes, Mariabeeldjes, rozenkransen, kruisbeeldjes enz., dat zijn met name de voorwerpen waar veel vraag naar is. Wie weet kunt u me een eindje op weg helpen. Alvast hartelijk dank! Hartelijke groeten, Renée Everard Tel.: of

19 80 JAAR SCOUTING OOST 1 Scouting Oost 1 viert haar tachtigjarige bestaan met een open dag en een reünie op 8 september van 13:00 tot uur. De vereniging opent dan het nieuwe scouting seizoen met allerlei spelactiviteiten voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Tijdens de feestelijke reünie voor de honderden oud-leden treedt het Wierings Trompetter Korps op. Scouting Oost 1 is op 6 september 1933 als de Z. MBaga groep opgericht en is daarmee een van de oudste jeugdverenigingen van Amsterdam. De vereniging biedt kinderen en jongeren een uitdagende en actieve beleving van de vrije tijd met het moderne scoutingspel als uitgangspunt. Ze hebben plezier met elkaar, leren op spelende wijze om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Scouting Oost 1 telt momenteel zo n honderd jeugdleden. Deze kinderen en jongeren hebben het blijkbaar prima naar de zin, want dit jaar heeft hun vereniging de verkiezing gewonnen van de leukste vereniging van Amsterdam en Noord-Holland. Naast wekelijkse activiteiten gaan de kinderen weekenden weg met een week zomerkamp als jaarlijks hoogtepunt. Iedereen die nieuwsgierig is naar de activiteiten van Scouting Oost 1 kan een kijkje komen nemen tijdens de open dag op het clubterrein aan de Kruislaan nr. 224 (naast de Jaap Edenhal) in Amsterdam. Uiteraard is de toegang gratis. VERHALEN VAN DE STAD GODS In mei 2014 verlaten de zusters Augustinessen, na 68 jaar, het klooster De Stad Gods aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. Ter gelegenheid van dit afscheid verzamel ik verhalen en anekdotes van Hilversummers en mensen uit de wijde omtrek, die hun weg vonden naar De Stad Gods op de Monnikenberg. Was u ooit als logé, bezoeker, gast, vrijwilliger, kok, misdienaar of pastoor bij het klooster en heeft deze plek u geraakt?

20 Stuur dan uw verhaal of anekdote over De Stad Gods of één van de zusters, voor 30 november 2013, eventueel vergezeld met foto, per mail naar of per post naar onderstaand adres. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Ik verzamel en bundel de verhalen en zal deze bij het afscheid aanbieden aan de zusters. Door onze verhalen op te schrijven, blijven onze herinneringen voortbestaan en ontstaat een inspiratiebron voor de toekomst! Inge-Britt Koren-Lamaker, Ruitersweg 77, 1211 KV Hilversum. Zie ook: HET LEERHUIS IN DE STAD Het najaarsprogramma van La Verna, Franciscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling, in Amsterdam is uit. Met o.a. De inspiratie van paus Franciscus. Mystiek van Malevich. Mediterend naar Kerstmis. Bijbelwoorden ervaren. Chakra-mandala tekenen. Aandacht in balans. Zie ook: Zaterdag 14 september is er een Open Dag, een gelegenheid om te proeven van wat er geboden wordt. Aanvang uur. Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam. Het Ignatiushuis, centrum voor geloofsverdieping, biedt u lezingen, cursussen, weekends en workshops rond tal van onderwerpen. O.a. geestelijke oefeningen, iets voor mij? Het charisma van de ordestichters. Sacred Dance. Verbeeldingsoefeningen/tekenen. Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam. Tel Zie ook: Het KCS [Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit] vraagt ook onze aandacht. Met o.a. cursussen over: Op zoek naar diepte in muziek. Thomas Merton in gesprek met stilte. Hildegard van Bingen. Levenskunst volgens Teresa van Avila. Informatie: KCS, Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem, tel en Plein van Siena Plein van Siena is een centrum van bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam. In het centrum worden cursussen en andere bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van geloven, filosofie en cultuur. Er is elke maand een lunchconcert en er

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter

21 februari 2012 mochten we samen vieren in de Basiliek van Sint Pieter 3de aanzet Toen Jezus op zekere dag aan zijn leerlingen vroeg maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?, was het Petrus die namens allen antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God. Petrus sprak

Nadere informatie

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open!

Stilteviering zondag 6 september 2015. Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Gé Albers; Mc. 7, 31-37. Effeta! Ga open! Stilteviering zondag 6 september 2015 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Gé Albers; Mc. 7, 31-37 Effeta! Ga open! Opening: Het evangelieverhaal van vandaag gaat over de genezing van een dove man met

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Jouw hand mijn glimlach

Jouw hand mijn glimlach Jouw hand mijn glimlach Oecumenische viering: Week van Gebed voor de eenheid zondag 22 januari 2017 Sint Catharijnekerk Welkom: (allen gaan staan indien mogelijk) Openingslied: "U die mij kent" (melodie:

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst

Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Zondag 5 maart 2017 Wijkgemeente De Drieklank CBS Het Kompas Schoolkerkdienst Voorganger Organist Beamer : ds. Peter van de Peppel : Maarten Groen : Dirk Dallinga Thema: De verloren zoon Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Het jaar van Barmhartigheid

Het jaar van Barmhartigheid Het jaar van Barmhartigheid HH. Matthias-Laurentiusparochie informatiebulletin eerste kwartaal 2016 Het jaar van Barmhartigheid Overal in de wereld zijn katholieken actief bezig met het jaar van Barmhartigheid.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Thema: Vele kleuren maken de regenboog

Thema: Vele kleuren maken de regenboog Zondag 10 september 2017 Startzondag Thema: Vele kleuren maken de regenboog Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 975: 1, 2, 3 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Zondag 22 oktober 2017

Zondag 22 oktober 2017 Zondag 22 oktober 2017 Viering in de Welkomkerk met als thema: Leven doet soms pijn Dichtbij en veraf krijgt ieder mens te maken met lijden dat zich in allerlei vormen kan aandienen. Het verlies van een

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK?

WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? WIE IS JEZUS? EN WIE BEN IK? Zondag 5 maart 2017 in het Kruispunt in Voorschoten Orgelspel Welkom en mededelingen VOORBEREIDING Zingen: Lied (Psalm) 91a. Bemoediging: voorganger : Onze hulp is in de naam

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus Preek 10jan2016, Opstandingskerk Tilburg - Licht in onze ogen Gemeente van onze Heer Jezus Christus - Drie wijzen uit het Oosten komen om Jezus te aanbidden. - Drie vreemdelingen, uit een andere cultuur,

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB december 2013

Nieuwsbrief SHIB december 2013 Nieuwsbrief SHIB december 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB Terug- en vooruitblik Als maakster van deze nieuwsbrief sta ik verbaasd, het

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016

~ 1 ~ Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 Nieuwsbrief Aflevering 2016-4 juni 2016 In deze aflevering: - H. Hartmaand. - Eftelingactie. - Verwijsspreekuur. - Sop- en zeepplank. - Algemene gegevens. H. Hartmaand. De grote feestdagen als Pasen en

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt

Mensen brengen hun geloof in praktijk door actie. Er wordt Daden van geloof Heb je naaste lief HDe inzet voor een betere wereld komt voort uit de inspiratie van Jezus van Nazareth. Mensen die lopen in het voetspoor van Jezus hebben van Hem een duidelijke richtingaanwijzer

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Welkom op de startzondag van onze wijkgemeente. Welkom in kerkelijk centrum Open Hof. Op deze zondag nemen we het verbouwde en vernieuwde Open Hof in gebruik.

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Gepresenteerd door de pastoraatsgroep van de RK Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes Ter gelegenheid van het 50 ste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie werd door Paus Benedictus XVI het kerkelijke

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017

PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE SOEST WILHELMINAKERK 13 AUGUSTUS 2017 DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL EN BEVESTIGING VAN EEN AMBTSDRAGER Voorganger: ds. Wim Kievit Ambtsdrager van dienst: Wim van Assenbergh Organist:

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

"Reis naar Jeruzalem"

Reis naar Jeruzalem Reis naar Jeruzalem Sabbat Hoe zou jij je voelen als je familie van plan Doe Lees alvast was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit Ezra 1-3 en eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? Nehemia

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Gezamenlijke overstapdienst van Solid Kids Zondag 9 juli 2016 Thema: Gebruik wat je hebt Afscheid van Lotte, Margriet en Chris Welkom en mededelingen Openingslied psalm 84a: 1, 3, 5 Wat hou ik van uw huis

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie