UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie"

Transcriptie

1 UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is. Ook in de liturgie van de Martelaren verwijzen wij naar de eucharistieviering. Toen ik in 1977 als pastoraal werker in Hoorn aantrad, was dat ook de tijd dat vieringen onder leiding van parochianen begonnen. Hoe bidden we dan het tafelgebed? Ik schreef toen de woorden: Wij danken U voor Jezus, uw dienaar, die in ons midden wil zijn in het teken van dit brood. Dit brood is in de Eucharistie geheiligd om Zijn aanwezigheid in ons midden te vieren. Deel er van uit heeft Hij gezegd en weet dat Ik met u ben vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Telkens als gij hiervan eet, denk dan aan Hem. Nog altijd vind ik dit een prachtige verwoording van wat in een woord en communieviering gebeurt. Dit brood is geheiligd. D.w.z. het is heilig geworden, bijzonder, eerbiedwaardig, maar heilig betekent ook: apart gezet. Dit brood houden wij apart. om Zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is misschien wat passief. Het gaat om zijn presentie: ik ben er! Ik zal er zijn! Maar tot op de dag van vandaag ben ik deze formulering blijven gebruiken in de vieringen waarin ik voorga. Ik verwijs naar de eucharistie. Ik verwijs naar de Heer, die in ons midden wil zijn. Begin jaren 70 was ik betrokken bij de jongerenliturgie in Grootebroek. Wilde ideeën hadden we om de liturgie aanspreekbaar te maken. Eén hiervan herinner ik me: kunnen we de viering niet beginnen met de consecratie? Dan is de Heer gelijk vanaf het begin in ons midden. Ik vond het toen blijkbaar vreemd, dat Jezus pas ver na halverwege verschijnt. Dit idee heeft het nooit gehaald. Terecht. Hoe je ook kunt sleutelen aan een viering, het raamwerk van een dienst van het woord en vervolgens een dienst aan de tafel, daar kun je niet aankomen. Maar hoe verrassend was het voor mij in 1986, toen ik in Jeruzalem studeerde en lessen volgde bij Mgr. Lufti Laham, toen eenvoudig bisschop van de Grieks Katholieke kerk, tegenwoordig Gregorius III, patriarch van Antiochië. Hij zei: het brood, dat in de eucharistie geheiligd wordt, is van den beginne af het lichaam van Christus. Dat wordt het niet, zoals in de

2 Westerse Katholieke kerk, pas op het moment dat een gewijde priester hierover heilige woorden uitspreekt. Het brood is apart genomen om in de liturgie Jezus Christus present te stellen. Hij is het dus. Ik moest toen toch even denken aan mijn voorstel in Grootebroek. Vanaf het begin van de viering is de Opgestane Heer in ons midden in het teken van het brood. Dit brood is in de eucharistie geheiligd In welke eucharistie? In de Martelaren hebben wij op gezette tijden ook eucharistievieringen. Wij hebben priestervoorgangers: Leo Nederstigt, Lars Frendel, Joop Stam en Eduard Kimman. Tijdens de eucharistieviering consacreren zij de hosties, die apart gezet worden in het tabernakel, bestemd voor de zieken én voor de woord en communieviering. Maar dit brood verwijst naar nóg een eucharistie. Als ik de kinderen van de eerste communie of de jongeren van het vormsel de kerk laat zien, dan staan we op een gegeven moment ook rond het altaar. Dan vertel ik, dat dit een tafel is, een tafel, die verwijst naar het laatste avondmaal, de maaltijd, die Jezus hield samen met zijn leerlingen. Hij nam toen het brood in zijn handen en de beker met wijn, en sprak toen: zo wil ik bij jullie zijn, dit is mijn leven voor jullie, neem en eet, word wie je bent, kind van God. Heel de kerk verwijst naar die maaltijd, naar die eucharistie. In de Martelaren kennen wij met name woord en communievieringen, maar u begrijpt nu, zo hoop ik, hoe groot de band met de eucharistie is. Deel er van uit heeft Hij gezegd en weet dat Ik met u ben vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Kan die band nog nadrukkelijker gesteld worden? Hoe zijn wij verbonden met de eucharistie. Maar het kan nog meer. Meer nadruk moet gelegd worden op de eucharistie als bron en hoogtepunt van het kerkelijke leven. Dat vindt de bisschop. Hij kiest ervoor om kerken aan te wijzen waar elke zondag op een vastgestelde tijd een echte, volgens de regels, eucharistieviering is. In onze regio is de H. Urbanus in Duivendrecht zo n kerk. Om je geloof te beleven moet je elders gaan. Dichtbij huis is de Martelaren ook aangewezen om zo n kerk te zijn. Maar met de andere parochies van de Regio (St. Petrus Banden, H. Gerardus Majella, HH. Anna-Bonifatius, De Graankorrel) kiezen wij niet voor zo n status van de Martelaren. Wij hechten er belang aan, dat er iedere zondag een eucharistieviering is, maar dan in een van de kerken van onze regio. Waar die gevierd wordt, leest u voortaan in de nieuwe rubriek in Hofnieuws.

3 In onze vieringen zijn wij met hen verbonden. Wij delen het brood in de eucharistie geheiligd. Wij hopen nog lang door te mogen gaan met onze vieringen, waarin we samen komen rond Woord en lied, door de wereld gaat een woord, breek uw tent op, ga op reis, naar het land dat ik u wijs; door de wereld klinkt een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, en rond Brood en Beker, waarin u hoort, wat u buiten niet hoort, en ziet wat u buiten eens zal zien, weet dat Ik met u ben, vandaag en alle dagen tot aan de Voleinding. Een nieuw seizoen begint. Het wordt een bijzonder jaar. Ik hoop, dat u het zult meemaken. Met vriendelijke groet, N. Essen, pastor (spreekuur elke woensdagmorgen van uur) ook: Wie samen kan reizen, kan ook samen leven! Simon Carmiggelt MARTELARENFEEST 6 OKTOBER Dit jaar, in het 111 e bestaansjaar van de parochie, beleeft Hofnieuws de 40 e jaargang en bestaat de Koffiebeuk 35 jaar. Op het Martelarenfeest, op zondag 6 oktober, willen we deze bijzondere feiten op speciale wijze gedenken. Eind augustus komt er een feestcomité bijeen om hiervoor ideeën te opperen en uit te werken. In de volgende editie van Hofnieuws leest u daar ongetwijfeld meer over. Ton Broerse

4 KERKEN IN DE REGIO EN AANVANG VIERING HH. Martelaren van Gorcum, zondag uur Linnaeushof 94, 1098 KT Amsterdam De Drie Stromen: zaterdag uur en zondag 9.30 uur Renswoudestraat BJ Amsterdam-ZO De Nieuwe Stad: zondag uur Luthuliplein 11, 1103 TR Amsterdam-ZO H. Urbanus: zondag uur Rijksstraatweg 232, 1115 AV Duivendrecht St. Petrus Banden: zondag uur Hartveldseweg 24, 1111 BG Diemen HH. Anna- Bonifatius: zondag uur 2 e Oosterparkstraat 246, 1092 BV Amsterdam H. Gerardus Majella: zondag uur Lombokstraat 2, 1094 AL Amsterdam R.K.-Viering IJburg: zaterdag uur Ed Pelsterpark 2, 1087 EJ Amsterdam Zondagse Eucharistievieringen in de komende periode: 01 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 08 september: HH. Martelaren van Gorcum, H. Urbanus, HH. Anna Bonifatius, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 15 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 22 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 29 september: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, HH. Anna- Bonifatius, St. Petrus Banden 06 oktober: H. Urbanus, H. Gerardus Majella, St. Petrus Banden, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen 13 oktober: H. Urbanus, HH. Anna-Bonifatius, De Nieuwe Stad, De Drie Stromen

5 VOORTGANG of STAGNATIE? -door de voorzitter- Vóór de vakantie deed ik u verslag van de besprekingen rond de regio-vorming en de te verwachten reactie van het bisdom op onze plannen om de exploitatie van kerkgebouw en pastorie samen met N.V. Stadsherstel te ontwikkelen. Na de vakantieperiode is er zowel vooruitgang als stagnatie te melden. De regio-vorming De parochiebesturen in onze regio hebben in het voorjaar de mogelijkheden van samenwerking tussen de vijf parochies besproken. In de vergadering van eind mei werd afgesproken dat een belangrijk onderdeel van een gezamenlijke overeenkomst zal moeten gaan over de financiën. Nu zouden de penningmeesters van alle parochiebesturen in juni bijeenkomen om de recente jaarrekeningen en begrotingen naast elkaar te leggen en daar conclusies uit te trekken. Helaas hebben deze besprekingen -door omstandigheden- tot op het moment dat ik dit schrijf nog geen doorgang kunnen vinden. Het is te hopen dat het de komende weken lukt om alle penningmeesters rond de tafel te krijgen om dit belangrijke voorwerk te doen. Eind augustus is er dan weer een gezamenlijke vergadering van de afgevaardigden van de parochiebesturen om de tekst van een overeenkomst te bediscussiëren. Intussen wordt wel gewerkt aan twee andere regio-afspraken, namelijk: - het periodiek publiceren van een lijst met alle liturgische vieringen in de diverse kerken van onze regio. [zie pagina 6] - te onderzoeken of er in de toekomst ook een regionaal informatieblad uitgegeven kan worden. Exploitatie-plannen kerk en pastorie Begin juli was er een overleg tussen de bisdom-econoom, drs. E. Duijsens, en een delegatie van het parochiebestuur plus commissie Kerkexploitatie. Het bisdom had intern, op verschillende niveaus, onze plannen besproken en dhr. Duijsens deed daar verslag van. Het bisdom wijst onze plannen om met N.V. Stadsherstel in zee te gaan niet af, maar keurt ze ook nog niet goed. De redenen hiervoor zijn gelegen in het feit dat er nog meer duidelijkheid in de overeenkomst vastgelegd moet worden over de financiële garanties voor de toekomst. Verder wil het bisdom uitdrukkelijk bepaald hebben dat een deel van het kerkgebouw expliciet beschikbaar blijft voor de eredienst: een 'sacrale ruimte' derhalve. Het bisdom beschouwt de gehele constructie, zoals ons thans voor ogen staat, als uniek; ook het bisdom heeft hiermee nog geen ervaring.

6 Het is dus voor alle partijen zoeken hoe we deze samenwerking precies vorm geven. Met de N.V. Stadsherstel zullen we in de komende besprekingen bezien of we de punten die het bisdom belangrijk vindt, kunnen opnemen in de overeenkomst. Tevens bleek tijdens dit overleg dat het bisdom -evenals wij- ervan overtuigd is, dat een commerciëlere exploitatie van de pastorie, als basis voor een sluitende exploitatie, nodig is. Dat betekent dat het afstoten van de pastorie en een verbouwing tot grotere woonappartementen, hierbij onvermijdelijk is. Wij wensen alle kinderen een goede tijd op school! Gaat het KINDERKOOR weer zingen? Dat is ieder jaar de vraag aan het begin van het schooljaar. Ons koor heeft versterking nodig! Heel veel! Nieuwe kinderen zijn van harte welkom! We beginnen op vrijdagmiddag 6 september. Wij repeteren iedere vrijdagmiddag van kwart voor vier tot half vijf met Nico. Wanneer zingen wij in de kerk? Zondag 6 oktober vieren wij het Martelarenfeest. Het zou fantastisch zijn als ons koor zich dan kan laten horen. Eerste Communie Was het het afgelopen schooljaar tijd voor het Vormsel, het komende jaar vieren we het feest van de eerste communie. Misschien is het goed nu reeds de datum te weten: zondag 11 mei Met name kinderen van groep vier en vijf komen hiervoor in aanmerking.

7 Kindernevendienst stopt (voorlopig?) Helaas moesten we het afgelopen jaar constateren, dat er in onze kerk nogal wat kinderloze zondagen waren. Dat is jammer voor de parochie, maar ook voor degenen, die hun best gedaan hadden om een leuke kindernevendienst voor te bereiden. Dat was dan voor niets. Daarom hebben we met pijn in het hart besloten in het nieuwe seizoen voorlopig geen kindernevendienst te houden, totdat blijkt dat het juist wel de moeite waard is. Misschien in januari, als er een nieuwe eerste communiegroep start... Nico ZONDAG 8 SEPTEMBER NATIONALE ZIEKENDAG Zondag 8 september is het weer Nationale Ziekendag. Aandacht voor zieken is gezond is het prachtige motto voor die dag. Wij zijn tot veel in staat in de omgang met de zieke medemens omdat wij heel veel bezitten. Wij hebben veel in huis. Onze voeten brengen ons en de zieke bij elkaar, onze woorden geven moed, ons zwijgen schept verbondenheid, onze oren luisteren, onze tranen tonen mededogen, onze lach brengt vreugde en onze handen raken aan. Op Nationale Ziekendag is er de jaarlijkse deurcollecte voor onze Zonnebloemafdeling. ZONDAG 15 SEPTEMBER SAMEN KERKENDAG Al vele jaren is de derde zondag van september met uitzicht op de dag van de vrede (21 september) een prachtige aanleiding om samen te kerken. Wij verwelkomen hartelijk in onze kerk de protestantse kerkgemeenschap De Bron. Het Dames- en Herenkoor zingt en de collecte is voor IKV Pax Christi. Voorgangers zijn pastor Nico Essen en Ds. Dirk-Jan Thijs. VREDESWEEK 2013: SEPTEMBER Act for Peace: Samen steunen we vredesactivisten in Syrië Tijdens de Vredesweek organiseren honderden vrijwilligers overal in Nederland activiteiten in buurthuizen en kerken. Dat doen ze onder de paraplu van het Ministerie van Vrede. In 2013 vraagt dit ministerie samen met u aandacht voor moedige en creatieve vredesactivisten. Deze vredesactivisten zijn mensen die hier en in oorlogsgebieden zich

8 inzetten voor vrede. Daarom is Act for Peace het motto van de Vredesweek Het Ministerie van Vrede is een initiatief van IKV Pax Christi en vraagt aandacht voor vrede, zoals andere ministeries dat bijvoorbeeld doen voor onderwijs, verkeer of sport. Onze Minister van Vrede is Jörgen Raymann. Samen met lokale vredesambassades en vele andere mensen die vrede en veiligheid belangrijk vinden, vragen zij aandacht voor vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar bijzonder voor moedige burgers in Syrië. Met gevaar voor eigen leven bouwen vredesactivisten in Syrië aan een land waarin alle religieuze en etnische groepen als gelijken kunnen samenleven. Ze organiseren demonstraties en regelen urgente zaken, zoals onderwijs of hulp aan vluchtelingen. Uw steun maakt veel mogelijk, zoals: Verspreiding verzetskrant. Het vredescomité Deraya is opgericht door een groep jongeren. Wekelijks geven ze een illegale verzetskrant uit die in heel Syrië wordt gelezen. De krant staat zelfs symbool voor de vreedzame idealen van de revolutie. Er is geld nodig om de krant te drukken en te verspreiden. Geld dat wij kunnen bieden! De krant is online te bekijken op Onderwijs voor oorlogskinderen. In de gebieden waar gevochten wordt, ligt het onderwijs stil. Kinderen zitten thuis en verliezen zo kostbare tijd. Een aantal inwoners van de stad Aleppo vindt dit onacceptabel. Zij organiseren daarom zelf onderwijs voor buurtkinderen. Hun school heeft plaats voor ongeveer 350 kleuters en kinderen tot twaalf jaar, ongeacht hun afkomst of religie. Ook hun voortbestaan is afhankelijk van financiële middelen. Steun het werk van IKV Pax Christi Giro 5161 t.n.v. IKV Pax Christi te Utrecht Meer weten? Kijk op KLAVERJASSEN De jaarlijkse klaverjasavond zal dit jaar gehouden worden op vrijdag 15 november 2013 in de koffiebeuk en begint om uur. Nadere mededelingen volgen later maar noteer vast de datum 15 november in uw agenda. Het Collectanten College

9 GASTVOORGANGERS: WOORD EN BEELD Het is u bekend, oktober is de maand van de gastpredikant. Deze keer preken beelden. Pastor Nico Essen kreeg bij zijn jubileum een beamer kado. Die wordt gebruikt voor de filmavonden en voor fotoreportages, maar kan hij ook dienstbaar zijn in de verkondiging? Een uitdaging. Een experiment. In onze dagelijkse communicatie gebruiken we voornamelijk woorden. Gesproken, geschreven. We twitteren heel wat af, we lezen de krant, we mailen wereldwijd onze ideeën. Ook als het om ons geloof gaat, dat wat ons ten diepste raakt: we doen het vooral met woorden. We lezen de bijbel, we luisteren naar een preek, we bidden onze gebeden. En soms komen we tot de ontdekking dat we te weinig woorden hebben om duidelijk te maken wat ons werkelijk roert. In onze mensengeschiedenis hebben kunstenaars als beeldhouwers, schilders laten zien dat je ook met beelden kunt communiceren. Daar waar woorden tekortschieten kunnen beelden ineens iets duidelijk maken. Rembrandt schilderde De terugkeer van de verloren zoon, een vader die zijn zoon met mededogen ontvangt. Woorden zijn hier overbodig geworden. Voor het komende najaar hebben we drie gastvoorgangers gevraagd iets te doen met beelden. In hoeverre ondersteunt een beeld onze communicatie over wat wij geloven? Op 22 september komt pastor Cees Tromp, geen onbekende voor ons in de parochie. Hij heeft ons al eerder verrast met sprekende beelden uit het verleden. Op 29 september gaat Hilda de Haan voor. Zij is geestelijk verzorger in Amsterdam, initiatiefneemster van een cursus levensbeschouwelijke gesprekken over kunst in o.a. het Ignatiushuis in Amsterdam. We kijken aandachtig naar kunst. Zo komen we in contact met wat ons werkelijk roert. Zij wil de dienst met u inleiden op donderdagavond 26 september, om uur in de pastorie. Iedere geïnteresseerde is van harte welkom. Als laatste op 13 oktober gaat pastor Ari van Buuren voor. In de Hof der verbeelding worden regelmatig films vertoond. Veel mensen kijken naar een film voor de ontspanning; de meeste films zijn ook met dit doel gemaakt. Maar de film heeft ook een belangrijke functie t.b.v. de bewustwording van mensen van de wereld om zich heen. Zo n film laat onvermoede aspecten van het menselijke leven zien, die de kijkers aan het denken zetten, hoop geven en hun geloof verdiepen.

10 Ari van Buuren zal enkele fragmenten laten zien van de film The Mission. Die zal integraal vertoond worden op donderdagavond 17 oktober om uur in de Hof der Verbeelding. De gastvoorgangersmaand, een uitdaging, een experiment. Maak het mee. HOF DER VERBEELDING Filmcyclus SPIRITUELE REIZEN! september-november 2013 Na een succesvol en uiterst boeiend eerste seizoen, gaat op donderdag 19 september a.s. het tweede seizoen van onze filmclub 'Hof der Verbeelding' van start. In de eerste cyclus vertonen wij een zestal films met als thema 'Spirituele Reizen' bestaande uit een Christelijke, een Joodse, een Islamitische, een Boeddhistische en twee Spirituele films. Pastor Ari van Buuren zal wederom, met uitzondering van de 2e en 6e film, de inleiding van de films verzorgen en met de filmkijkers napraten. Zoals gebruikelijk vertonen wij de films in de oude Sacristie van de kerk. U bent vanaf uur welkom voor een kopje koffie of thee en om uur start de film. Ingang aan de achterkant van de kerk via de tuin door de groene deur. Na afloop van de film is er gelegenheid tot napraten met elkaar onder het genot van een drankje. Om kostendekkend te kunnen werken vragen wij een bijdrage van 5 Euro. Voor meer informatie over de films kunt u ook kijken op de website: op de pagina Filmavonden. Wij begroeten u graag bij onze filmvoorstellingen! René van Eunen 1 SPIRITUELE FILM 19 september Eat pray love Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) heeft alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Net gescheiden besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk bezoekt ze Italië, India en Indonesië. Italië staat in het teken van eten en daar leert ze la dolce vita

11 kennen. In India schrobt ze tempelvloeren en leert ze de kracht van meditatie kennen. In Indonesië vindt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde in Bali.133 min. 2 ISLAMITISCHE FILM donderdag 3 oktober Zaïna Mustapha is op weg naar de paardenrace, als hij onderweg wordt geconfronteerd met Zaïna, zijn dochter die hij nooit gekend heeft. Samen trekken ze over het Atlas-gebergte richting Marrakesh. Ze worden daarbij achtervolgd door Omar el-mansour die zijn oog op Zaïna heeft laten vallen. 100 min. 3 CHRISTELIJKE FILM donderdag 17 oktober The Mission In de Viering op zondag 13 oktober wordt aandacht aan deze film besteed. Slavenhandelaar Mendoza (Robert de Niro) besluit zijn leven te beteren en sluit zich aan bij de missie van de Spaanse Jezuïet Gabriel (Jeremy Irons). Dan wordt de kolonie verkocht aan de Portugezen die de hele bevolking als slaven beschouwen. Mendoza breekt zijn monniksgelofte en probeert het verzet te organiseren om de Indianen te beschermen. 126 min. 4 BOEDDHISTISCHE FILM donderdag 31 oktober Spring summer fall winter spring. Informatie volgt. 5 JOODSE FILM donderdag 14 november: - Kadosh 6 SPIRITUELE FILM donderdag 28 november - Life of Pi Vrijwilliger gezocht voor filmclub 'Hof der Verbeelding' Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kan ondersteunen tijdens de filmavonden op de donderdagavonden om de twee weken. Het gaat om de voorbereiding en om het opruimen na afloop. Heeft u tijd en zin om ons te helpen? Wij horen graag van u via Alvast bedankt! René van Eunen, namens de 'Hof der Verbeelding' HOFNIEUWS PER POST Het is alweer de tweede helft van augustus als ik dit artikel schrijf. Het is traditie dat u, geachte lezers, in september een brief ontvangt met het vriendelijke verzoek om in uw geldbuidel te tasten voor een bijdrage in de portikosten, die helaas weer hoger zijn geworden.

12 U heeft het kunnen lezen: Hofnieuws verschijnt al 40 jaar in de parochie maar ook ver daarbuiten. Aandacht voor dit belangrijke feit zal er zijn op zondag 6 oktober tijdens het jaarlijkse Martelarenfeest. Wat zou het geweldig zijn als u uw bijdrage vóór 1 oktober zou willen overmaken op giro t.n.v. Hofnieuws Diemen, dan wacht ik dit jaar met brieven sturen tot na 1 oktober, het spaart weer porti. Laat het dit keer een feestgave zijn, groot of klein, maar doe het alstublieft allemaal, ook diegene die er om verschillende redenen al jaren niet toe gekomen zijn. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Natuurlijk mogen de lezers van Hofnieuws die deze niet per post ontvangen ook een bijdrage leveren! Hofnieuws Diemen: Jan Hilhorst STILTE Uit het paradijs resten ons muziek, Bomen, een groen grasveld, Bloemen, kinderen En stilte. Stilte. Zeldzaam en duur gekocht in ons land. De stilte in ons hart is soms luider dan een storm op de Noordzee. Albert H.M. Steens KOFFIE OCHTEND Heeft u zin in n kopje koffie of thee en n praatje? Dan bent u iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom in de pastorie, Linnaeushof 94, van uur. 17 September gaan we beginnen, we hopen vele nieuwe mensen te verwelkomen. Bij de opening van het seizoen, hebben we een muzikale verrassing. U bent van harte welkom!

13 NIEUWS VAN DE WERELDWINKEL DIEMEN Na de mooie zomervakantie staan we weer met een kraam met nieuwe artikelen namens de wereldwinkel in de kerk, nl. op zondag 22 september a.s., noteer deze datum alvast in uw agenda. De laatste keer aan het begin van de vakantieperiode hebben we met twee kramen gestaan, non-food en foodartikelen, bedankt voor uw interesse en de financiële steun aan onze projecten. Wij staan ook elke week op vrijdag en zaterdag van uur met de Wereldwinkelbus op het Diemerplein in Diemen. Kom daar ook eens kijken. Voor meer informatie over ons vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met ondergetekende. Nogmaals hartelijk dank en tot dan. Jolanda Merks bestuurslid Wereldwinkel Diemen NOG EEN VERHAAL OVER MALAWI In 1957 kwam er een encycliek uit van paus Pius XII. Fidei Donum. De paus zag Afrika: een werelddeel zonder toekomst? Neen, hij zag de velden blank staan. Fidei donum, hier ligt een geschenk voor het geloof, zo zag de paus. Hij riep missie orden en congregaties op naar Afrika te gaan en daar het geloof te planten. En hij kreeg gehoor. In 1962 vertrok een twintigtal broeders van Maastricht naar Malawi, zij waren onderwijzers, nu kregen zij een totaal nieuwe levensopdracht: broeder zijn van wie geen broeder heeft. Hoe arm moesten zij worden, gebrek lijden, met een mond vol tanden staan, niet weten wat te zeggen, wat te doen, maar hoe heeft dit leven hen rijk gemaakt. Een van hen was Tom Lechner. Wat ben ik dankbaar dat mij dit is gegeven, zei hij. Malawi ligt in Zuidelijk Afrika. Vroeger was het een Engelse kolonie, Nyasaland geheten. Het is een langgerekt land met een lengte van 800 km en met maar een breedte tussen de 80 en de 160 km. Het is ongeveer 3,5 keer zo groot als Nederland. Malawi is een vriendelijk, maar een arm land, want het bezit nauwelijks delfstoffen en het opleidingsniveau van de bevolking is laag. Misschien was dat wel de reden voor de onderwijscongregatie om naar Malawi te gaan. In het Zuiden grenst het aan Mozambique. Het is daar waar de broeders aan de slag gingen.

14 Tom Lechner zei: begin met een technische school, want de jongeren moeten een vak leren! En die kwam er, en nog meer scholen: een lagere school en een middelbare school, en steeds voor zowel jongens als meisjes, maar er kwamen ook scholen voor de kansarmen, voor de blinden en voor de doven. 12 dagen was ik in Malawi om dit allemaal te bewonderen. De broeders hebben enorm veel werk verzet. Het was mij op mijn eerdere reizen al opgevallen, lang geleden, toen ik ook missieposten bezocht, dat je missionarissen hebt, en zusters, maar ook broeders, en dat die de meeste indruk op mij maakten, zij bouwen, planten bomen, leggen tuinen aan, repareren auto s. Zij zijn de doeners. Nog één Nederlandse broeder is daar actief. Broeder Henk van Heck, of met zijn kloosternaam: broeder Vladimir. Hij is de laatste der Mohikanen, een oude man nu, met een broze gezondheid. Vorig jaar kwam hij met zijn medebroeder Thomas Lechner naar Nederland. Beiden waren doodziek. Vladimir knapte op. Teruggaan? dat was de vraag. Hij besefte, dat hij een man van de dag was, maar hij had beloofd, dat hij terug zou komen, hij kon zijn mensen niet in de steek laten. Elke dag was hij naar hen op stap gegaan. Zij waren zijn leven. Hij ontdekte ooit, dat men mensen voor hem verborgen hield, mensen, die leden aan een schimmige ziekte, Aids. Toen richtte hij een bezoekersgroep op. Met name vrouwen uit de parochie gingen de zieken bezoeken, haalden hen uit hun isolement, gaven hen wat geld en zorgden voor medicijnen. Met een van hen, Cecilia, mocht ik een middag mee. Wij trokken de bergen in en werden gastvrij ontvangen in die lemen hutjes. Dat valt niet mee, als rijke jongen uit het Westen op bezoek gaan bij arme, zieke mensen. Ik herkende, wat ik ook wist uit onze eigen parochie, hoe goed een bezoekersgroep werkt, maar merkte vooral op, hoe men gesteld was op broeder Wladimir. Zoals Mandela niet mag sterven, zo ook niet broeder Wladimir. Hoe heeft men zijn hoop op hem gesteld. Ze hebben geen geld om naar de dokter te kunnen, broeder Wladimir is hun redder. Hij heeft overal een potje voor. Wat was het leerzaam deze man te mogen ontmoeten. Hij sprak over Malawi.

15 Het lijkt hier wat beter te worden. De huizen, de kleding, het voedsel, het ziet er allemaal wat beter uit. Maar er is te weinig werk. De grootste bron van inkomsten is de tabak, maar men voert tabak uit om sigaretten weer in te voeren. Dan schiet je toch niet op. Jonge meisjes willen zorgen, maar er is niets te zorgen. Dan nemen ze een kind, de vader verdwijnt. Er zijn hier heel veel kinderen. De bevolking groeit explosief, dat vraagt voedsel, onderwijs, huizen, nieuwe wegen. Wie gaat dat betalen? Eén van zijn projecten is om de jonge meisjes nog eens vier jaar naar school te laten gaan, wat ze leren is niet eens zo belangrijk. Dan hebben ze iets om handen. Het is heel belangrijk, dat de gezinnen kleiner worden. Maar dat betekent ook weer, dat de belangstelling om broeder te worden zal afnemen. Want men wil nageslacht, dus geen celibaat. Broeder Vladimir is de laatste van de Nederlandse broeders, die daar ooit in grote getale waren. Zij bouwden vier broederhuizen in Blantyre, Mzedi, Mary View en Mitengo. Grote huizen, voor grote communauteiten. Men hoopte op een bloeiende Afrikaanse congregatie, maar die kwam er niet. Nu wonen er vier kleine groepjes van Malawiaanse broeders, aangevuld met broeders uit Indonesië en Ghana in veel te grote huizen met een zware verantwoordelijkheid, de erfenis van onze missie. Een nieuw tijdperk treedt aan. De missie moet op eigen benen staan. De hulp uit het buitenland wordt steeds minder. Kan men wat is opgebouwd in stand houden? Onze gids was broeder Henk Munnich. 40 Jaar had hij in Malawi gewerkt. Hij werd daar onbezoldigd consul. Malawi heeft geen Nederlandse ambassade, die staat in Zuid Afrika, maar Nederland moet toch ergens een aanspreekpunt hebben? Als iemand vermist wordt, als een ongeluk gebeurt, als iemand onverhoopt snel het land uit moet, dan is er de consul: broeder Henk. Maar vooral was hij de directeur van de Montfort Press, de drukkerij van het bisdom, die hij maakte tot de grootste drukkerij van het land, een bloeiend bedrijf met 150 man personeel. In 1997 trad hij terug. Hoe moest hij toezien, dat het bedrijf instortte door wanbestuur en zelfverrijking. Wij liepen door de verlaten, vervallen, troosteloze hallen. Voor aan de weg was nog een klein winkeltje in bedrijf, een katholieke boekhandel. Een jong meisje, Judith, runde dat winkeltje samen met haar moeder. Toen zij ontdekte dat broeder Henk dé broeder Henk was van de Montford Press viel ze op haar knieën en smeekte hem om terug te komen. Hij wees naar zijn grijze haren. Mijn tijd is voorbij. Ik

16 hoop, dat er voor de hallen gauw een nieuwe bestemming gevonden wordt. In 2004 ging hij met pensioen en terug naar Nederland. Ieder jaar bezoekt hij een aantal weken Malawi. Hij zet zich nu met name in voor de opvang van weeskinderen. Op de laatste dag van ons bezoek was er voor hen een feest. Wij zagen zo n 100 kinderen en jongeren, die dansten, die toneel speelden en vooral die acrobatische toeren uithaalden. Tot ieders verrassing maakte de leiding van deze gelegenheid gebruik om broeder Henk eens flink in het zonnetje te zetten. Hij werd toegejuicht en toegezongen en Adri en ik klapten mee, want ook wij waren blij met deze man, twee weken van zijn verblijf in Malawi had hij aangeboden onze gids te zijn. Zikomo! Op het T-shirt van het meisje stond gedrukt: I am proud to be a catholic (Ik ben er trots op katholiek te zijn). Van de 14 miljoen inwoners zijn er zo n 4 miljoen katholiek, het is de grootste religieuze groep. Het kerkbezoek is groot. Zet de kerken van Nederland maar hier! dan zijn ze allemaal vol. Op de zondag waren we in Mzedi, de plaats waar onze nieuwe middelbare school staat. Zo n 400 man was er in de kerk. Om 6.00 uur s morgens en ook vervolgens om 8.00 uur. Hoe mooi om te zien. Zoveel jeugd in de kerk, en een koor dat zong en swingde, en een groep meisjes, dat erbij danste en dat de gebeden begeleidde met sierlijke gebaren. Ik dacht altijd dat het fijn was voor Thomas Lechner om hier bij ons een viering mee te maken, maar daarin heb ik me vergist, een viering daar is een feest. Maar hoeveel nadruk krijgt de collecte. Ieder moet naar voren komen om zijn geld in het mandje te werpen, tot tweemaal toe. En dan de offergang. Ieder dorp is een keer aan de beurt om offergaven naar het altaar te brengen. En ik zag ze ko-men, een lange rij met broden, maïs, groente, eieren, maar ook met levende kippen, zelfs met een krat bier. Kunnen ze dat allemaal wel geven? Worden zij niet overvraagd? Maar ik begreep ook, dat men zo de parochianen opvoedde om voor kerk en priester zorg te dragen. Het bestaat allemaal niet vanzelf. Er komen geen flappen meer uit de muur uit Nederland.

17 I am proud to be a catholic. Ben je blij met de nieuwe paus? vroegen wij het meisje. Yes, sure! Waarom? Omdat hij de paus is! Dé paus van Malawi is nog altijd paus John Paul II (Johannes Paulus II). Hem hebben ze in hun hart gesloten, omdat hij de eerste paus was, die Malawi bezocht. Nog altijd zie je vrouwen en meisjes in de kerk gehuld in een feestelijke omslagdoek met de afbeelding van deze grote paus. En hét instituut in Blantyre wat echt goed functioneert, waar jonge mensen opleidingen kunnen volgen in management, informatica en communicatie is vernoemd naar John Paul II. Zijn gedachtenis gaat nog mee tot in lengte van jaren. I am proud to be a catholic. In de auto van broeder Henk hing aan de achteruitkijkspiegel een rozenkrans. Is dat je beschermengel? Neen het was meer. Er was een tijd, dat katholieken vervolgd werden. Nog niet eens zo lang geleden. In 1992 hadden de bisschoppen een vastenbrief uitgegeven, waarin gevraagd werd om een referendum voor vrije verkiezingen. Er was een één partij regering, een dictatoriaal regime met onderdrukking, verraad, corruptie. De bisschoppen kregen steun van andere kerken, maar ook internationaal, van bijv. Groot Brittannië. Er werden bisschoppen opgepakt, maar hoe belangrijk is dan, dat de kerk wereldwijd is. De president ging om, er kwam een referendum en er kwamen vrije verkiezingen. De rozenkrans was het teken dat je katholiek was, dat je het met de bisschoppen eens was, een stille hint, dat je tegen de regering was. I am proud to be a catholic. Na die eucharistieviering in Mzedi boden Adri en ik de broeders een feestelijke lunch aan. Ze waren allen gekomen, Malawianen, Indonesiërs, Ghanezen en die ene oude Nederlander. Wij wilden hen bedanken voor de grandioze ontvangst, die zij ons boden. Wij hadden een groep broeders ontmoet, die religieus wilden zijn, mensen van gebed, mensen, die leven met God, mensen, die zich uitgezonden weten als mensen van vrede, mensen, die broeder wilden zijn van hen, die een broeder nodig hebben, maar ook broeder van elkaar, die houden van gezelligheid en van vriendschap. Aan hen die moeilijke taak wat hen gegeven is nu zelf in de handen te nemen. Wij wilden hen bedanken, maar zij bedankten ons, Adri, zij met name! voor wat zij samen met Cas zoveel jaren voor de communauteit en voor de armen in Malawi gedaan had, maar ook ik werd bedankt, en in mij de parochie in Amsterdam, want zij waren ontzettend blij met de nieuwe middelbare school. De leerkrachten, de

18 leerlingen, ja de regering, iedereen is happy met deze school, de beste in zijn soort. Tot slot mocht ook ik iets zeggen. Natuurlijk, dat ik genoot, dat ik me trots voelde de school te zien, en dat het me goed deed deze broeders te leren kennen en dat ik voor hen om Gods zegen bad voor de toekomst, maar toen ik zei, dat er in onze parochie mensen waren, die door willen gaan met de Stichting Lechner-Malawi, in ieder geval totdat de school helemaal af is, toen kreeg ik een luid applaus. N.B. Voor informatie over de St. Louis school in Malawi en de stichting Lechner-Malawi: Ook: https://www.facebook.com/lechnermalawi?ref=ts&fref=ts Triodos Bank: t.n.v. Stichting Lechner-Malawi, Amsterdam. GEVRAAGD: KLEINE RELIGIEUZE VOORWERPEN Je zal maar moeten rondkomen van 2 Euro per dag. Dat overkomt vele psychiatrische patiënten. Een rokertje, een kopje koffie, een blikje frisdrank en op is het geld. Daarom doe ik wederom een beroep op u. Deze keer niet voor boeken t.b.v. bibliotheken in een aantal psychiatrische klinieken waar u me in het verleden zo fijn aan heeft geholpen. Nee, deze keer vraag ik u om eens te kijken of u thuis wat kleine religieuze voorwerpen heeft waar u niets meer mee doet. De bedoeling is dat ik rond Kerstmis dit jaar met een kraampje in de binnentuin van een kliniek ga staan waar cliënten iets moois kunnen uitzoeken. Heiligenbeeldjes, Mariabeeldjes, rozenkransen, kruisbeeldjes enz., dat zijn met name de voorwerpen waar veel vraag naar is. Wie weet kunt u me een eindje op weg helpen. Alvast hartelijk dank! Hartelijke groeten, Renée Everard Tel.: of

19 80 JAAR SCOUTING OOST 1 Scouting Oost 1 viert haar tachtigjarige bestaan met een open dag en een reünie op 8 september van 13:00 tot uur. De vereniging opent dan het nieuwe scouting seizoen met allerlei spelactiviteiten voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Tijdens de feestelijke reünie voor de honderden oud-leden treedt het Wierings Trompetter Korps op. Scouting Oost 1 is op 6 september 1933 als de Z. MBaga groep opgericht en is daarmee een van de oudste jeugdverenigingen van Amsterdam. De vereniging biedt kinderen en jongeren een uitdagende en actieve beleving van de vrije tijd met het moderne scoutingspel als uitgangspunt. Ze hebben plezier met elkaar, leren op spelende wijze om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Scouting Oost 1 telt momenteel zo n honderd jeugdleden. Deze kinderen en jongeren hebben het blijkbaar prima naar de zin, want dit jaar heeft hun vereniging de verkiezing gewonnen van de leukste vereniging van Amsterdam en Noord-Holland. Naast wekelijkse activiteiten gaan de kinderen weekenden weg met een week zomerkamp als jaarlijks hoogtepunt. Iedereen die nieuwsgierig is naar de activiteiten van Scouting Oost 1 kan een kijkje komen nemen tijdens de open dag op het clubterrein aan de Kruislaan nr. 224 (naast de Jaap Edenhal) in Amsterdam. Uiteraard is de toegang gratis. VERHALEN VAN DE STAD GODS In mei 2014 verlaten de zusters Augustinessen, na 68 jaar, het klooster De Stad Gods aan de Soestdijkerstraatweg in Hilversum. Ter gelegenheid van dit afscheid verzamel ik verhalen en anekdotes van Hilversummers en mensen uit de wijde omtrek, die hun weg vonden naar De Stad Gods op de Monnikenberg. Was u ooit als logé, bezoeker, gast, vrijwilliger, kok, misdienaar of pastoor bij het klooster en heeft deze plek u geraakt?

20 Stuur dan uw verhaal of anekdote over De Stad Gods of één van de zusters, voor 30 november 2013, eventueel vergezeld met foto, per mail naar of per post naar onderstaand adres. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Ik verzamel en bundel de verhalen en zal deze bij het afscheid aanbieden aan de zusters. Door onze verhalen op te schrijven, blijven onze herinneringen voortbestaan en ontstaat een inspiratiebron voor de toekomst! Inge-Britt Koren-Lamaker, Ruitersweg 77, 1211 KV Hilversum. Zie ook: HET LEERHUIS IN DE STAD Het najaarsprogramma van La Verna, Franciscaans Centrum voor Spirituele Ontwikkeling, in Amsterdam is uit. Met o.a. De inspiratie van paus Franciscus. Mystiek van Malevich. Mediterend naar Kerstmis. Bijbelwoorden ervaren. Chakra-mandala tekenen. Aandacht in balans. Zie ook: Zaterdag 14 september is er een Open Dag, een gelegenheid om te proeven van wat er geboden wordt. Aanvang uur. Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam. Het Ignatiushuis, centrum voor geloofsverdieping, biedt u lezingen, cursussen, weekends en workshops rond tal van onderwerpen. O.a. geestelijke oefeningen, iets voor mij? Het charisma van de ordestichters. Sacred Dance. Verbeeldingsoefeningen/tekenen. Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam. Tel Zie ook: Het KCS [Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit] vraagt ook onze aandacht. Met o.a. cursussen over: Op zoek naar diepte in muziek. Thomas Merton in gesprek met stilte. Hildegard van Bingen. Levenskunst volgens Teresa van Avila. Informatie: KCS, Parkstraat 1, 2011 KJ Haarlem, tel en Plein van Siena Plein van Siena is een centrum van bezinning, ontmoeting en spiritualiteit in de Rivierenbuurt in Amsterdam. In het centrum worden cursussen en andere bijeenkomsten georganiseerd op het gebied van geloven, filosofie en cultuur. Er is elke maand een lunchconcert en er

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL Vol goede moed zijn we als redactie aan de 37 ste jaargang van ons tijdschrift INKO begonnen. Vol goede

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren

Gaandeweg. augustus / september 2014. Samen leren Gaandeweg augustus / september 2014 Samen leren Curieweg 14 8013 RA ZWOLLE T 038-4601981 M 06 53649405 @ info@aannemersbedrijfeikenaar.nl Aannemersbedrijf Eikenaar is gevestigd op industrieterrein Marslanden

Nadere informatie