Creatief met talent. Een leven lang.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Creatief met talent. Een leven lang."

Transcriptie

1 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Creatief met talent. Een leven lang.

2 DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING begeleider leer-en ontwikkelings processenopvoeder inhoudelijk expert organisator innovatoren onderzoeker partnervanouders lidvaneenschool teampartnervan externenlidvan deonderwijsgemeenschap cultuur participant C O M M U N I C A T I E F V A A R D I G BASISKENMERKEN DOELGROEP GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING De Specifieke Lerarenopleiding biedt een pedagogisch-didactische vorming, noodzakelijk voor het verwerven van onderwijsbevoegdheid. Deze opleiding is in principe bedoeld voor kandidaat-leraren van het secundair onderwijs en volwassenenonderwijs. begeleiderleer- enontwikkelings processen opvoederinhoudelijk Afhankelijk van het basisdiploma waarover je beschikt, kan de onderwijsbevoegdheid expertorganisatorinnovatore betrekking hebben op o.a. de ambten van leraar nonderzoekerpartnervan algemene vakken, ouderslidvaneenschoolteam leraar technische vakken en leraar praktijkvakken. partnervanexternenlidvan deonderwijsgemeenschapcultuurparticipant begeleider leer-enontwikkelings processenopvoederinhoudelijk expertorganisatorinnovato renonderzoekerpartner vanouderslidvaneenschool teampartnervanexternen lidvandeonderwijsgemeenschap cultuurparti cipant COMMUNICATIEFKRITISCH De opleiding biedt ook een goede voorbereiding indien je in het hoger onderwijs wil lesgeven en indien je buiten het onderwijs (in het vormingswerk, in het bedrijfsleven, ) belast bent met de opleiding van personeel of indien je op een didactisch verantwoorde manier informatie wil overbrengen. KRITISCH REFLECTEREN Creatief met talent. Een leven lang.

3 LERARENOPLEIDING DOELSTELLINGEN Situering Zoals hierna zal blijken wenst de SLO van het CVO VTI Leuven leraren te vormen die over de basiscompetenties beschikken die door de Vlaamse regering zijn vastgelegd. Daarbij willen we volgens onze eigen visie een aantal doelstellingen accentueren. Basiscompetenties De competenties waarover je als beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken, zijn bij decreet vastgelegd. Het is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes, waarover iedere afgestudeerde moet beschikken. Deze competenties zijn vereist om de afgestudeerde op een volwaardige manier als beginnend leraar te laten functioneren. Opleidingsvisie De basis voor het profiel van de leerkracht vormen de basiscompetenties voor de leerkracht, zoals geformuleerd door de Vlaamse Regering. Dit is het kader waaraan we de opleiding toetsen. Het is van groot belang mee te geven dat we in eerste instantie nastreven om al deze basiscompetenties waar te maken. Of we dat werkelijk realiseren wordt getoetst aan de competentiematrix en de ECTS-fiches van de verschillende modules. Toch willen we graag onze accenten leggen. Met het hele SLO-team schuiven we enkele rollen, taken en houdingen naar voor waar we extra aandacht aan willen besteden. Zij bepalen mee de eigenheid van de Specifieke Lerarenopleiding in het CVO VTI Leuven. Voor de leesbaarheid gebruiken we telkens de hij -vorm. 1. Rollen van de leerkracht Hij is een goed didacticus. Hij is een begeleider: hij heeft oog voor de hele persoon met zijn socio-emotionele eigenheid. 2. Taken van de leerkracht Hij maakt zijn leerlingen communicatief vaardig met respect voor de andere. Hij leert de leerlingen kritisch reflecteren. 3. Houdingen van de leerkracht Hij is gedreven en enthousiast. Hij is een teamspeler. Hij is bereid tot voortdurende professionele vorming.

4 Opleidingsconcept In het concept maken we duidelijk op welke manier we de opleiding organiseren om o.a. de punten uit onze visie te kunnen waar maken. Een warm, persoonlijk en laagdrempelig contact zorgt ervoor dat de cursist zich snel thuis voelt. Individuele begeleiding krijgt veel aandacht. Flexibiliteit is erg belangrijk. We houden rekening met de specifieke doelgroepen, met de werksituatie van de cursisten, Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd. We onderwijzen en evalueren op een competentiegerichte manier. We hebben veel aandacht voor een veilig klasklimaat. We kiezen bewust voor de combinatie van afstands- en contactonderwijs. We bewaken onze kwaliteit aan de hand van teamoverleg en bevraging van alle betrokkenen. Creatief met talent. Een leven lang.

5 TOELATINGSVOORWAARDEN Om toegelaten te worden tot de SLO moet je beschikken over één van de volgende studiebewijzen: een diploma van het secundair onderwijs; een diploma van het hoger onderwijs; een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met één van de voorgaande diploma s. Ook indien je een diploma of een getuigschrift hebt behaald buiten de Europese Unie dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, kan je toegelaten worden tot de SLO. LESBEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEIDSBEWIJZEN Het basisdiploma bepaalt de onderwijsbevoegdheid van de toekomstige leraar. Op de website van de Vlaamse overheid : /bekwaamheidsbewijzen kan je te weten komen voor welke vakken je onderwijsbevoegdheid hebt. Ook de betreffende weddenschaal wordt vermeld, zodat je meteen weet hoeveel je zal verdienen. Hou er rekening mee dat dit diploma je onderwijsbevoegdheid geeft voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. Het geeft je geen onderwijsbevoegdheid voor het kleuter- en lager onderwijs.

6 PROGRAMMA De Specifieke Lerarenopleiding omvat 10 modules waaraan elk een aantal studiepunten zijn toegekend. In totaal bevat de SLO 60 studiepunten. Er wordt uitgegaan van een studietijd van 1500 à 1800 uur, waarbij 1 studiepunt correspondeert met 25 à 30 uur studietijd. GEDREVENENTHOUSI STRUCTUURSCHEMA VAN HET REGULIERE TRAJECT Het structuurschema van de SLO steunt op de pijlers, die voortvloeien uit de basiscompetenties die voor een beginnend leraar werden vastgelegd door de Vlaamse regering. Deze pijlers zijn: de maatschappelijk en beroepsgerichte competentie (OMA, LEV); de pedagogisch-organisatorische competentie (COO, BEG, GRM); de psycho-pedagogische competentie (PPC); de didactische competentie (DCA, DCP, DCO, DCS). De SLO-opleiding is modulair opgebouwd, wat betekent dat de verschillende modules in principe in willekeurige volgorde kunnen worden afgelegd. Er zijn echter wel een aantal beperkingen ingebouwd: je moet geslaagd zijn voor de modules DCA (E1) en DCP (E3) vooraleer je met de module DCO (E4) kan starten; je moet geslaagd zijn voor de modules DCA (E1), DCP (E3) en DCO (E4) vooraleer je met de module DCS (E5) kan starten. Creatief met talent. Een leven lang.

7 DIDACTICUSBEGELEIDER A Opstap B Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie [MBC] C Pedagogischorganisatorische competentie [PDC] D Psychopedagogische competentie [PPC] E Didactische competentie [DC] begeleider leer-en ontwikkelings processenopvoeder i n h o u d e l i j k expert organisator ASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING innov atoren onderzoeker partnervanouders lidvaneenschool teampartnervan externen lidvan deonderwijsgemeenschap cultuur participant A1 Opstap taalvaardigheid TV 120 lt A2 Opstap algemene vorming TV 80 lt B1 Onderwijs en maatschappij [OMA] TV 40 lt 2,5 stp 0,2 stp 0,3 stp B2 Leerkracht en verantwoordelijkheden [LEV] TV 40 lt 3,5 stp 0,2 stp 0,3 stp C1 Communicatie en overleg [COO] TV 80 lt 3,0 stp 1,8 stp 1,2 stp C3 Begeleiding [BEG] TV 40 lt 2,5 stp 0,9 stp 0,6 stp D1 Psycho-pedagogische competentie [PPC] TV 80 lt 5,0 stp 0,4 stp 0,6 stp Deelcertificaat Psycho-pedagogische competentie 80 lt E1 Didactische competentie algemeen [DCA] TV 80 lt 5,0 stp 0,4 stp 0,6 stp E3 Didactische comp. praktijkinitiatie [DCP] TV 120 lt 3,0 stp 5,1 stp 1,9 stp C O M M U N I C A T I E F V A A R D I G KRITISCH REFLECTEREN Deelcertificaat Opstap 200 lt Deelcertificaat Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie 80 lt C4 Groepsmanagement [GRM] TV 40 lt 2,5 stp 0,9 stp 0,6 stp Deelcertificaat Pedagogisch-organisatorische competentie 160 lt E4 Didactische competentie oefenlessen [DCO] TV 120 lt 3,0 stp 5,1 stp 1,9 stp E5 Didactische competentie stage [DCS] TV 80 lt 0,0 stp 0,0 stp 7,0 stp Theoretische component TOTAAL Studiepunten Praktijkcomponent Opleidingspraktijk Preservicepraktijk 30 stp 15 stp 15 stp Deelcertificaat Didactische competentie 400 lt

8 REGULIERE TRAJECT Zoals uit de tabel kan afgeleid worden omvat de SLO 60 studiepunten, waarvan 30 SP theorie en 30 SP praktijk. De praktijk wordt onderverdeeld enerzijds in Opleidingspraktijk (OP) en anderzijds Preservicepraktijk (PP). De Opleidingspraktijk slaat op de oefenmomenten in het centrum zelf. Met de Preservicepraktijk worden leeractiviteiten bedoeld in reële onderwijssituaties (bijv. stage). Avond- en weekendtraject De SLO in avond- en weekendonderwijs is een modulaire opleiding die je op eigen ritme kan afwerken. Je bepaalt zelf hoeveel modules je per semester wil opnemen. Je hebt min. 3 semesters nodig en max. 8 semesters om je diploma van leraar te behalen. Je kan instappen in het 1ste semester - dat loopt van 1 september tot de 1ste week na de kerstvakantie en in het 2de semester dat loopt van januari tot eind mei. Eenjarig dagtraject In de SLO in het eenjarig dagtraject volg je 3 dagen les per week; de andere dagen zijn voorbehouden voor praktijkopdrachten in de scholen, voor zelfstudie en voor de stages. De lessen starten in de 3de week van september en lopen tot eind mei. Creatief met talent. Een leven lang.

9 DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER LIO-TRAJECT VERKORTE TRAJECTEN MET VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC/EVK Indien je reeds in het onderwijs staat en een LIO-contract kan voorleggen, kan je kiezen tussen het reguliere traject en het LIO-traject. Je bent een LIO-cursist van zodra je het LIO-contract ondertekend hebt. Dit contract wordt afgesloten tussen jezelf, de school waar je werkt en het CVO. Binnen het kader van werkplekleren is het een formule om de opleiding in minimum 2 semesters te voltooien. De voorwaarde is dat je minstens een 60 %-lesopdracht hebt. Als leraar-in-opleiding (LIO) volg je een apart traject voor de volgende modules: didactische competentie praktijkinitiatie; didactische competentie oefenlessen; didactische competentie oefenstage. De andere modules volg je binnen het reguliere traject, samen met de reguliere cursisten. In het kader van de flexibilisering van het hoger onderwijs kan je een vrijstelling verkrijgen voor bepaalde modules op basis van elders begeleider verworven kwalificaties en/of elders leer-en ontwikkelings verworven competenties (EVC en processenopvoeder EVK). inhoudelijk expert organisator GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING innovatoren onderzoeker Alle vrijstellingsaanvragen worden partnervanouders ingediend lidvaneenschool op het secretariaat van CVO VTI teampartnervan Leuven bij de start van de opleiding. externenlidvan deonderwijsgemeenschap cultuur participant C O M M U N I C A T I E F V A A R D I G Voor bijkomende informatie en advies bij de samenstelling van je traject kan je altijd terecht bij de coördinator van de SLO. GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING begeleider leer-en ontwikkelings processenopvoeder inhoudelijk expert organisator innovatoren onderzoeker partnervanouders lidvaneenschool teampartnervan externenlidvan deonderwijsgemeenschap cultuur participant C O M M U N I C A T I E F V A A R D I G KRITISCH REFLECTEREN KRITISCH REFLECTEREN

10 INHOUD VAN DE MODULES Behalve de module E5 Didactische competentie stage worden alle modules in het SLO-traject in gecombineerd onderwijs ingericht. Minstens 25% van de opleiding verloopt via het elektronisch leerplatform. B1 Onderwijs en maatschappij [OMA] Het is van belang om het beroep van leerkracht niet enkel te situeren binnen de context van de school en haar bredere omgeving, maar ook binnen de maatschappelijke context. Het onderwijs bepaalt haar opdracht immers in wisselwerking met de maatschappij. Dit is herkenbaar in zowel de doelen, de inhoud, de methodiek als de beleidsvoering van het onderwijs. We zoomen voornamelijk in op die maatschappelijke invloeden en hun effecten op het onderwijsbeleid. We maken kennis met de structuur en de werking van het Vlaams Parlement, het kloppend hart van het onderwijsdebat. We staan uitvoerig stil bij het maatschappelijk debat over de hervorming van het secundair onderwijs en voor de evaluatie van de module wordt onder meer verwacht dat je hier kritisch op kunt reflecteren. Tot slot gaan we op zoek naar actuele maatschappelijke thema s en hun effect op het onderwijsbeleid. Zo leer je een referentiekader op te bouwen en te gebruiken met betrekking tot onderwijskundige thema s en ontwikkelingen, gesitueerd binnen die maatschappelijke context. B2 Leerkracht en verantwoordelijkheden [LEV] Wanneer neemt een leerkracht zijn verantwoordelijkheid? Wanneer is inzet gericht op het juiste doel? Is het voldoende dat een leerkracht weet wat wettelijk, deontologisch en administratief van hem verwacht wordt en daar naar handelt? Of is daar in de hedendaagse, alsmaar complexer wordende samenleving meer voor nodig? Deze module zoekt een evenwicht tussen het kennen van onze verantwoordelijkheid als leerkracht of de onderwijsdeontologie en het nadenken over onze verantwoordelijkheid Creatief met talent. Een leven lang.

11 als leerkracht aangezien er nu eenmaal altijd meer situaties dan regels zijn. De evaluatie van de module houdt onder meer de uitwerking van een zelfgekozen moreel dilemma in en een schriftelijk openboekexamen waarin je op zoek gaat naar het antwoord op concrete casussen over de rechtspositie van leerkrachten. C1 Communicatie en overleg [COO] De klemtoon ligt op het praktische aspect van communicatie. We schetsen verschillende (theoretische) kaders en bekijken wat dit in de (klas)praktijk betekent. We gaan ook na hoe jij als toekomstige leerkracht hierin kan intermediëren. We vertrekken van het communicatieschema en schenken aandacht aan een brede waaier van facetten, gaande van actief luisteren, over feedback geven en ontvangen en omgaan met moeilijke groepen tot interactiepatronen doorbreken. Verder hebben we het over groepscommunicatie en bespreken we het werken en overleggen in teamverband en het leiden van een groepswerk. In de lessen worden diverse werkvormen gebruikt, zoals doceren, rollenspelen, klasgesprekken, groepswerken enz. Je werkt in groep een bepaald thema uit. Je zal door bronnenstudie het thema theoretisch uitdiepen en vertalen naar de klaspraktijk door middel van een interactieve workshop voor je medecursisten. De evaluatie gebeurt op basis van permanente evaluatie tijdens de lessen, de opdrachten in afstandsonderwijs en de uitwerking van de workshop inclusief een individuele reflectie. C3 Begeleiding [BEG] Je leert wat leerlingenbegeleiding op school inhoudt. Vanuit de verschillende topics van leerlingenbegeleiding kies je, samen met enkele medecursisten, 1 thema uit dat je wil uitdiepen. Dit thema wordt gekaderd in een casus. Je verkent dit thema theoretisch via een uitgebreide bronnenstudie. Je toetst je bevindingen af bij verschillende actoren die te maken hebben met deze problematiek (ouders, school, hulpverleners). Tot slot formuleer je met je groep een oplossingsstrategie voor deze casus. Dit groepswerk is een vorm van probleemgestuurd onderwijs en wordt proces- en productgericht geëvalueerd. C4 Groepsmanagement [GRM] De leraar als opvoeder staat centraal in deze module. Je leert hoe je leerlingen positief kan benaderen en hoe je aan de slag kan gaan om van je klasgroep een (h)echtere klasgroep te maken. Jouw leiderschapsstijl en je inzicht in het groepsdynamische proces zullen bepalen welke rol jij als leraar zal opnemen in de klas. Je werkt binnen deze module een workshop uit rond groepsvorming, die je ook uittest bij je medecursisten. De evaluatie gebeurt op basis van permanente evaluatie van de taken en de beoordeling van de workshop.

12 D1 Psycho-pedagogische competentie [PPC] In deze module worden gedrag en opvoeding vanuit verschillende ooghoeken benaderd. De cursus vertrekt vanuit diverse opvoedkundige modellen en psychologische theorieën en geeft inzicht in de complexiteit van menselijk gedrag. We staan onder meer stil bij fenomenen als gewaarworden en waarnemen en gedragsveranderingen als gevolg van ontwikkelings- en leerprocessen. Samen gaan we op zoek naar ideeën over hoe je leren zichtbaar kan maken, hoe de cognitieve neurowetenschappen ons ideeën aanbrengen en hoe we krachtig leren bij onze leerlingen kunnen bewerkstelligen. Verder verdiepen we ons in de theorie van meervoudige intelligentie aan de hand van een webkwestie. Tot slot zoek je zelf naar tips en tricks over een concrete leer- of ontwikkelingsstoornis en breng je je kennis over in interactieve workshops. Voor de evaluatie van de module wordt onder meer verwacht dat je theoretische concepten kan toelichten en kan omzetten naar tips en/ of ideeën om er in de klaspraktijk rekening mee te houden. E1 Didactische competentie algemeen [DCA] Je komt meer te weten over het algemene onderwijsbeleid en de algemene didactiek. Na de algemene inleiding leer je stap voor stap waar je rekening mee moet houden bij het maken van een lesvoorbereiding en hoe dit in zijn werk gaat. Je staat achtereenvolgens stil bij: het didactisch model, product- en procesgericht onderwijs, doelstellingen, werkvormen, media en evaluatie. In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: doceren, onderwijsleergesprek, internetopdrachten, groepsdiscussies, hoekenwerk,... Aan het einde van de lessen worden op regelmatige basis verwerkingstaken meegegeven. De evaluatie gebeurt aan de hand van twee grote opdrachten en een schriftelijk geslotenboekexamen. Verder wordt tijdens de module het digitale portfolio opgestart. E3 Didactische competentie praktijkinitiatie [DCP] Je gaat de theorie van de module DCA verder uitdiepen via opdrachten in afstandsonderwijs. Tijdens de oefenmomenten in de lessen worden je didactische vaardigheden in een afgeschermde omgeving ingeoefend. Je geeft 3 à 4 minilessen aan je mede-cursisten waarbij telkens een andere focus ligt, o.a. activerende werkvormen, didactische vragen stellen, taalontwikkelend lesgeven... Je vervult tevens een observatiestage van minimaal 10 u. bij ervaren leerkrachten in een zelfgekozen school en je volgt daarbij ook minimum 6 u. extra-curriculaire activiteiten. Het digitale portfolio dat werd opgestart in de module DCA wordt verder uitgebouwd. Bij de evaluatie richten we ons op het proces waarbij de feedback en niet het cijfer een prominente plaats inneemt. Creatief met talent. Een leven lang.

13 E4 Didactische competentie oefenlessen [DCO] Bij de evaluatie richten we ons op het proces waarbij de feedback en niet het cijfer een prominente plaats inneemt. De in DCP geoefende vaardigheden worden geïntegreerd in gestructureerde lessen van 50 minuten. Bij het aanbrengen van de leerstof ga je uit van activerende werkvormen waarbij ICT en het gebruik van het leerplatform je ondersteunen in je lesgeven. Bij dit lesgeven heb je tevens oog voor concrete leertips, binnenklasdifferentiatie en klasmanagement. In verband met deze items verwerk je, in afstandsonderwijs, enkele theoretische opdrachten. Naast het geven van lessen in een veilige leeromgeving en verschillende theoretische opdrachten volgt er een observatiestage (minimaal 8 u.) bij ervaren leerkrachten en je volgt daarbij ook minimum 6 u. extra-curriculaire activiteiten. Het digitale portfolio wordt verder uitgebouwd. E5 Didactische competentie stage [DCS] De in DCA, DCP en DCO geoefende vaardigheden worden geïntegreerd in de voorbereiding en in de uitvoering van, minstens 20, volledige lessen (actieve stage). Je geeft deze lessen in een stageschool naar keuze. Voorafgaand aan de actieve stage ga je minstens 6 uur observeren bij ervaren leerkrachten (je latere mentor(en)). Bij een alternatieve stage (bijv. Buddyproject) kan hier van afgeweken worden. Daarnaast vervul je één of meer extracurriculaire activiteiten en werk je aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Bij de evaluatie richten we ons op het proces waarbij de feedback en niet het cijfer een prominente plaats inneemt.

14 SAMENWERKINGSVERBANDEN SLO CVO VTI Leuven is lid van het expertisenetwerk School of Education Associatie KULeuven SLO CVO VTI Leuven heeft een samenwerkingsovereenkomst met UC Leuven Limburg, Lerarenopleiding, Banaba buitengewoon onderwijs. De SLO van CVO VTI Leuven werkt samen met het Buddy-project van de Stad Leuven. Creatief met talent. Een leven lang.

15 PRAKTISCHE INFORMATIE Officieel adres: Dekenstraat 3, 3000 Leuven Ingang 's avonds: Brabançonnestraat 22 Tel Fax Website: Het secretariaat is geopend van maandag tot en met donderdag, van u. tot 22 u., op vrijdagavond van u. tot 21 u. en zaterdagvoormiddag van 8.30 u. tot u. PBIB, Dekenstraat 2, 3000 Leuven Openingsuren: ma-do van 8.30 u. tot u. vr. van 8.30 u. tot 19 u. Educatief verlof Cursisten die er recht op hebben, kunnen genieten van betaald educatief verlof. Meer informatie vind je op volgende website. Directeur: Philippe Houben Tel Coördinator SLO: Lieve Decuber Lesplaats avond- en weekendtraject: Brabançonnestraat Leuven Lesplaats eenjarig dagtraject: campus UCLL in Heverlee Opleidingscheques Het inschrijvingsgeld van alle modules kan betaald worden met opleidingscheques, indien je hiervoor in aanmerking komt. Meer informatie vind je op de VDAB-website. werknemers.shtml

16 Techniek Lassen Houtsnijwerk Meubelmakerij Voeding Keuken- en zaalopleidingen Etiquette/ Ceremoniemeester Social profit (VSPW) Logistiek Assistent Verzorgende Onderwijs Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Klussen voor absolute beginners Elektriciteit voor huisinstallaties Fietsenmakerij Automechanica Bierkennis Wijnkennis Zorgkundige Opvoeder / Begeleider Aanvullende Algemene Vorming Mode Kleding Hoeden maken Accessoires: - Handtassen - Sjaals - Bloemen CVO VRIJ TECHNISCH INSTITUUT LEUVEN Dekenstraat 3 I 3000 Leuven Stationsstraat 23F I 3360 Lovenjoel Tel I Fax Tel I Fax Aarschotsesteenweg 1A I 3300 Tienen Dekenijstraat 11 I 3071 Erps-Kwerps VRIJ TECHNISCH INSTITUUT LEUVEN

Creatief met talent. Een leven lang.

Creatief met talent. Een leven lang. SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs Creatief met talent. Een leven lang. DIDACTICUSBEGELEIDER DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING www.vti-leuven.be/volwassenenonderwijs Avond- en weekendtraject Eénjarig dagtraject DIDACTICUSBEGELEIDER SPECIFIEKE GEDREVENENTHOUSIASTTEAMSPELERPROFESSIONELE VORMING begeleider

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details)

LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) Wat is de betekenis van de volgende afkortingen? LIO: Leraar in opleiding (is een specifieke vorm van SLO, voor wie al les geeft, zie verder voor meer details) SLO: specifieke lerarenopleiding (normale

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

WORD LERAAR IN één JAAR

WORD LERAAR IN één JAAR WORD LERAAR IN één JAAR 2016-2017 2 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING NIEUW STRUCTUURSCHEMA schooljaar 2014-2015 1.Traject Specifieke Lerarenopleiding 1ste 2de 3de 4de diploma Hoger secundair onderwijs of Hoger onderwijs Algemene didactiek (80lt

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding (SLO)

Specifieke lerarenopleiding (SLO) Specifieke lerarenopleiding (SLO) Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor jongeren vandaag? Beschik je over een grote dosis vakbekwaamheid en wil je je expertise

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR 2017-2018 1 Ben jij ook de geknipte persoon om leraar Ben je enthousiast, communicatief vaardig en wil je een inspiratiebron zijn voor de jongeren van vandaag? Beschik je over een

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR

WORD LERAAR IN ÉÉN JAAR OPENINGSUREN SECRETARIAAT CVO VIVO KORTRIJK Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie. CONTACT

Nadere informatie

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA)

ONDERWIJS EN MAATSCHAPPIJ (OMA) INHOUD MODULES SLO Elke module van de specifieke lerarenopleiding bevat een theoriecomponent en een praktijkcomponent. De praktijkcomponent bestaat enerzijds uit opleidingspraktijk (= OP, praktijkgerichte

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be

Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTI Brugge ronny.sanders@vtibrugge.be Agenda 1. Korte voorstelling 2. Specifieke lerarenopleiding 3. Eénjarig traject 4. Stage 5. Faciliteiten 6. Vrijstellingenbeleid: EVC-/EVK-procedure 7. Inschrijven 8. Contact 9. Enkele data 10.Vragen?

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018. CONTACT Creo

Nadere informatie

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken:

ECTS- FICHE. Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de cursist over de volgende competenties te beschikken: Specifieke lerarenopleiding ECTS- FICHE ECTS-Fiche opleidingsonderdeel Onderwijspsychologie Code: 10372 Academiejaar: 2015 2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 150 à 180 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Klasmanagement (KLM) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Klasmanagement (KLM) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. Creo is gesloten tijdens de kerstvakantie van 25 december 2017 tot 8 januari 2018 CONTACT Creo

Nadere informatie

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Onderwijs en Maatschappij (OMA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal studiepunten

Nadere informatie

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester

VOOR WIE (G)EEN DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEZIT 2de semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. VIVO is gesloten tijdens de kerstvakantie. CONTACT CVO VIVO Kortrijk Scheutistenlaan 12 8500

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ALGEMENE INFORMATIE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester

Nadere informatie

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen.

De cursist moet geen opleidingsonderdelen afgewerkt hebben of gelijktijdig volgen. Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel: COMMUNICATIEVAARDIGHEID Code: 10368 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 3 Studietijd: 75 à 90 uur Deliberatie: mogelijk

Nadere informatie

Opleiding Cursus Lesdag(en) Begin Einde Beschikbaarheid Specifieke Lerarenopleiding (SLO) avondtraject dagtraject

Opleiding Cursus Lesdag(en) Begin Einde Beschikbaarheid Specifieke Lerarenopleiding (SLO) avondtraject dagtraject versie: 02/09/2016 Specifieke Lerarenopleiding (SLO) avondtraject E3 Didactische competentie praktijkinitiatie ma (av) 05.09 09.01 PLAATSEN BESCHIKBAAR lesplaats: Leuven E3 LIO Didactische competentie

Nadere informatie

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO.

(Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. (Gedeeltelijk) afstandsonderwijs in SLO. 05 doelgroep BaKO BaLO BaSO SLO tijdperspectief : week maand semester opleiding traject regulier werk opleidingsonderdeel: vak p e d stage Uitdaging Doel Aanpak/oplossing

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie

Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie www.soc.kuleuven.be/slo Waarom kiezen voor de specifieke lerarenopleiding (SLO)? Deel jij graag je kennis met anderen? Spreek je graag

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015

INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INFOBROCHURE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SCHOOLJAAR 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 Structuur en duur... 3 Toelatingsvoorwaarden... 3 Organisatie van de lessen... 4 Leertrajecten Specifieke lerarenopleiding...

Nadere informatie

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Psychopedagogische Competentie (PPC) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 1ste semester

VOOR WIE EEN DIPLOMA HOGER ONDERWIJS BEZIT 1ste semester OPENINGSUREN SECRETARIAAT Van maandag tot en met donderdag van 14u tot 20u30 en op zaterdag van 9u tot 12u. CVO VIVO is gesloten tijdens de zomervakantie vanaf woensdag 5 juli tot en met dinsdag 15 augustus

Nadere informatie

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen

Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Mogelijkheden tot differentiatie binnen de SLO voor (toekomstige) leraren die (willen) werken met laaggeschoolde volwassenen Voorstelling resultaten ENW SoE 2008/7 Aanleiding/ Algemeen doel Aanleiding/

Nadere informatie

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten)

Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) Vakinhouden Specifieke Lerarenopleiding (SLO) A1 Opstap Taalvaardigheid (9 studiepunten) In het vak Taalvaardigheid van het Nederlands, wordt de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid van de cursisten

Nadere informatie

Vakdidactiek: inleiding

Vakdidactiek: inleiding Vakdidactiek: inleiding Els Tanghe 1 1. Inleiding Een specialist in de wiskunde is niet noodzakelijk een goede leraar wiskunde. Een briljant violist is niet noodzakelijk een goede muziekleraar. Een meester-bakker

Nadere informatie

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens

Slotbijeenkomst. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens Slotbijeenkomst Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Elisa Vandenbussche & Saar Callens 12 mei 2015 Verontschuldigd Agenda 1. Wijzigingen BPB Samenwerking KISP Consequenties

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Didactische Competentie algemeen. Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische Competentie algemeen Code E1 DCa Lestijden 80 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Leren van en met elkaar en co-teaching in de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) Het proces van zelfsturende teams naar expert-teams. Het creëren van een krachtige leeromgeving in de module GRM door middel

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren.

Opleidingsparaktijk: 0,4 studiepunten. Pre-servicepraktijk: 0,6 studiepunten. 1 studiepunt komt in Vlaanderen overeen met 25 à 30 studie-uren. ECTS FICHES SLO ECTS-/Modulefiche SLO Module: Didactische Competentie algemeen (DCa) Academiejaar 2015-2016 Opleiding Aantal studiepunten SLO-opleiding Totaal: 6 studiepunten Theorie: 5 studiepunten Opleidingsparaktijk:

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie Specifieke lerarenopleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ

1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 2. Doel van de cursus NCZ 1. Algemene situering van de cursus NCZ leraar secundair onderwijs-groep 1 De cursus niet-confessionele zedenleer (NCZ) in de opleiding leraar secundair onderwijsgroep 1 (LSO-1) sluit aan bij de algemene

Nadere informatie

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE BACHELOR NA BACHELOR IN HET ONDERWIJS BUITENGEWOON onderwijs BRUGGE profiel De BanaBa Buitengewoon onderwijs is er voor iedereen die graag in het buitengewoon onderwijs zou willen werken, reeds werkt,

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015

Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Specifieke Lerarenopleiding 2014-2015 Deel 1: programma s en trajecten Fortstraat 47 9700 Oudenaarde 055 30 94 49 www.hetcvo.be slo@hetcvo.be INHOUD CONCEPT EN VISIE 2 SLO: voor wie? 2 Onze troeven 3 Het

Nadere informatie

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO

7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST. Algemeen TSO BSO 7de JAAR TSO EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST 8 Se-n-Se INTERNAATSWERKING Se-n-Se LEEFGROEPENWERKING 9 EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN Se-n-Se INTERNAATSWERKING TSO WELKOM IN INTERNAATSWERKING BIJ

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Specifieke lerarenopleiding Aanvraagformulier vrijstelling Ondergetekende, vraagt vrijstelling voor het vak: (slechts een vak per aanvraag aankruisen!) COO BEG PPC op basis van: Behaald diploma: o instelling:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING STUDIEGIDS - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE OPLEIDINGSINFO p.3 1.1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO): voor wie? 1.2 Beroepsprofiel en basiscompetenties 1.3

Nadere informatie

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4

Begeleiding (BEG) A. Algemeen. Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 MODULE Begeleiding (BEG) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie x Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 x Semester 4 Aantal studiepunten 3 (1

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Studeren combineren. bachelor Kleuter- en lager onderwijs. Flextrajecten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Studeren combineren bachelor Kleuter- en lager onderwijs Flextrajecten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor kleuter- en lager onderwijs FLEXTRAJECTEN Altijd al gedroomd

Nadere informatie

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens

Directieoverleg. Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens Directieoverleg Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs Duaal traject Ase Vermeire & Saar Callens 23 april 2015 Verontschuldigd Kaat Delrue Greet Boeykens Roland Wagemans Jan Seys

Nadere informatie

HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs. LEER groeien. met de HIK. Lerarenopleiding Informatiebrochure

HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Centrum voor Volwassenenonderwijs. LEER groeien. met de HIK. Lerarenopleiding Informatiebrochure HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Centrum voor Volwassenenonderwijs LEER groeien met de HIK Lerarenopleiding Informatiebrochure Inhoud CVO HIK...4-5» Situering» Missie en visie CVO HIK De lerarenopleiding...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs

BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs BaCHeLor Na BaCHeLor in HeT onderwijs BUiTeNgeWooN onderwijs brugge 2014-2015 profiel Wie mag de banaba buitengewoon onderwijs) volgen? 1. Iedereen met een bachelor kleuteronderwijs, lager of secundair

Nadere informatie

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be

Korte voorstelling. Ronny Sanders Pedagogisch directeur CVO VTIBRUGGE ronny.sanders@vtibrugge.be Krte vrstelling Rnny Sanders Pedaggisch directeur CVO VTIBRUGGE rnny.sanders@vtibrugge.be Dennis Mnte Opleidingscördinatr SLO OMA + LEV cv.vtibrugge@vives.be dennis.mnte@vtibrugge.be 0476 79 05 21 2 CVO

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING ONTHAALBROCHURE - VADEMECUM SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING CVO COOVI 1. Beroepsprofiel Alle lerarenopleidingen zijn gebaseerd op dezelfde set van basiscompetenties die een leraar moet bezitten. Ze leiden

Nadere informatie

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten.

Hieronder krijgen jullie een woordje uitleg bij de clustertoewijzing, de inhoudelijke thema s en de aanspreekpunten. Vakdidactiek in afstand: een handleiding voor cursisten Beste cursist Vanaf volgend semester volg jij specifieke vakdidactiek in de cluster van jouw vereiste bekwaamheid. Deze specifieke vakdidactiek wordt

Nadere informatie

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches

INFOFICHES SLO. Overzicht van de infofiches INFOFICHES SLO Onderstaande infofiches geven een algemeen beeld van de verschillende modules (=vakken) in de SLO. De volledige inhoud en de specifieke/officiële richtlijnen van elke module staan in de

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding economie

Specifieke lerarenopleiding economie DRIE LOCATIES: ANTWERPEN BRUSSEL, LEUVEN Specifieke lerarenopleiding economie Academiejaar 2014-2015 Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Aan de slag als leerkracht De specifieke lerarenopleiding

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Diploma van leraar Onderwijsbevoegdheid in de tweede en derde graad Diploma strekt tot aanbeveling voor een onderwijsfunctie in het hoger en volwassenenonderwijs Strekt tot

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding modulenaam code module Talen Engels Richtgraad 2: niveau 3, 4, 5 en 6 (ERK = Threshold) 5906/5907 en 5908/5909 en 5910/5911 en 5912/5913 goedkeuring door aantal lestijden 120/jaar

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Wijnkenner modulenaam Degustatie wereldwijnen code module 9649 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017

Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 Opleidingsbrochure Specifieke Lerarenopleiding (SLO) 2016-2017 www.cvo.vtibrugge.be www.cvovivo.be Inhoudstafel INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 2 1 SITUERING... 4 1.1 Missie en visie van CVO VIVO en CVO VTI

Nadere informatie