Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus"

Transcriptie

1 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten 20 status ontwerp datum november 2009

2 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

3 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 1 INLEIDING Inleiding Aanleiding Wettelijk kader projectbesluit Status ruimtelijke onderbouwing 9 2 BELEID Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Mobiliteitsmanagement 13 3 BESCHRIJVING INITIATIEF Bestaande situatie Het plan 17 4 UITVOERBAARHEID Milieuaspecten Waterhuishouding Natuurwaarden Cultuurhistorie Financieel-economische uitvoerbaarheid Overleg 32 Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing BIJLAGE 1 UITTREKSEL GELDEND BESTEMMINGSPLAN BIJLAGE 2 VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN MALKENSCHOTEN KAYERSMOLEN BIJLAGE 3 TOELICHTING PLAN IN CIJFERS EN GEBRUIK BIJLAGE 4 RAPPORTAGE MOBILITEITSMANAGEMENT ACHMEA BIJLAGE 5 VERVOERPLAN ACHMEA APELDOORN BIJLAGE 6 RAPPORTAGE VERKEERSONTSLUITING ACHMEA BIJLAGE 7 BODEMONDERZOEK BIJLAGE 8 ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT BIJLAGE 9 NATUURWAARDENONDERZOEK BIJLAGE 10 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BIJLAGE 11 WATERPLAN Vaststellingsbesluit Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 3

4 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

5 Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten 20 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 5

6 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

7 1 INLEIDING 1.1 Inleiding Bestemmingsplan "Malkenschoten" is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 1980 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 juni Een uittreksel van dit bestemmingsplan is als bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de realisatie van kantoorvoorzieningen, aanverwante ruimten en parkeervoorzieningen ten behoeve van Achmea op het perceel aan de Laan van Malkenschoten te Apeldoorn. In het vierde kwartaal van 2008 is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, tweede lid, WRO gevoerd ten behoeve van de realisatie van voorliggend bouwplan. Naar aanleiding van ingebrachte bezwaren is de verleende vrijstelling beoordeeld. Daarbij zijn Achmea en de gemeente Apeldoorn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat zich enkele gebreken in voorgaande procedure hebben voorgedaan. In dat kader is besloten de procedure nogmaals te voeren. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening behoorde de eerder genoemde vrijstelling niet langer tot de mogelijkheden, reden waarom is gekozen voor de procedure projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro. 1.2 Aanleiding Achmea heeft in de huidige situatie twee vestigingen in Apeldoorn, te weten de vestiging aan de Laan van Malkenschoten en de vestiging aan de Prins Willem Alexanderlaan. Daarmee is Achmea met circa 3900 medewerkers een van de grootste werkgevers van Apeldoorn. Waarom bundeling Achmea? Vanuit Achmea zijn enkele beweegredenen voor de bundeling op één locatie: Achmea heeft een kernlocatiebeleid met betrekking tot huisvesting ontwikkeld. Dit houdt onder meer in dat het aantal kantorenlocaties wordt verminderd door middel van samenvoeging en concentratie. De bundeling wordt doorgevoerd uit het oogpunt van efficiency, kostenbesparing en synergie. Huisvesting zal uiteindelijk plaatsvinden op acht kernlocaties in Nederland. Apeldoorn is één van deze kernlocaties. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 7

8 Afbeelding 2.1 Overzicht nieuwe situatie Achmea Voor wat betreft Apeldoorn is daarbij van belang dat de locatie aan de Prins Willem Alexanderlaan niet meer voldoet aan de eisen van Achmea ten aanzien van huisvesting. Door concentratie van de huisvesting op de locatie aan de Laan van Malkenschoten kunnen grote investeringen in de lokatie aan de Prins Willem Alexanderlaan vermeden worden. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan "Malkenschoten" bestemt het totale perceel van Achmea als "Werkgebied E" met nadere aanduiding "computergebonden dienstverlenend bedrijf". Uit deze specifieke aanduiding mag worden geconcludeerd dat de kantoren van Achmea niet passend zouden zijn binnen de reguliere bestemming "Werkgebied E", dat meer gericht is op handel en productiebedrijven. Ingevolge de plankaart mag in totaal m 2 van het Achmea-perceel bebouwd worden. De voorschriften limiteren de oppervlakte van de bebouwing echter tot m 2 ten behoeve van een computergebonden dienstverlenend bedrijf. De betreffende bouwmogelijkheden zijn ten tijde van de 1 e en 8 e herziening van het bestemmingsplan Malkenschoten (vastgesteld op respectievelijk 23 september 1982 en 25 juni 1992) opgevoerd op basis van een bepaald stedenbouwkundig concept dat thans niet meer aan de orde is. Achmea heeft dan ook besloten de bouwplannen vorm te geven aan de hand van de mogelijkheden die de locatie biedt en niet door het bestemmingsplan. Belangrijke reden hiervoor is dat voor grote delen van het perceel qua bouwhoogte een tamelijk restrictieve regeling geldt. Het bouwplan is derhalve in strijd met het bestemmingsplan "Malkenschoten". Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

9 In het voorontwerp bestemmingsplan "Malkenschoten Kayersmolen" worden de bouwplannen van Achmea mogelijk gemaakt. Dit plan is als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 1.3 Wettelijk kader projectbesluit Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project. Aanvullend is in artikel 3.13 Wro bepaald dat de gemeente binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, een ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig het projectbesluit ter inzage moet leggen. In een aantal gevallen kan deze termijn worden verlengd, zoals in het geval dat de actualiteitstermijn van 10 jaar van het geldende bestemmingsplan bijna is verstreken en een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied moet worden vastgesteld. Met de terinzagelegging van het voorontwerp van bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen in oktober 2009, wordt aan deze bepaling voldaan. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro en dit ontwerp binnen bovengenoemde termijn ter inzage is gelegd, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in het projectbesluit. 1.4 Status ruimtelijke onderbouwing De algemene ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit bestaat uit het voorontwerp van bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen, dat is opgenomen als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Hierin zijn de bestaande situatie, het stedenbouwkundig plan, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoerbaarheid voor het gehele bestemmingsplangebied beschreven. In deze specifieke ruimtelijke onderbouwing wordt deze waar nodig aangevuld met de concreet voor onderhavige ontwikkeling relevante aspecten. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 9

10 2 BELEID 2.1 Provinciaal beleid Inleiding Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid. Locatiebeleid Economie, mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving zijn centrale elementen in het provinciale locatiebeleid. De locatiekeuze van bedirjven en voorzieningen dient het resultaat te zijn van een afweging tussen economie (behoefte aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven), bereikbaarheid (ontsluitingsmogelijkheden van locaties) en leefbaarheid (ruimtelijke- en milieukwaliteit). Van essentieel belang daarbij is dat het mobiliteitsprofiel van de te vestigen (gevestigde) bedrijven, voorzieningen en instellingen overeenkomt met het mobiliteitsprofiel van de betreffende locatie/knooppunt. Deze afweging geldt met name voor de centrumstedelijke en gemengde stedelijke randlocaties. Het provinciaal beleid is er vooral op gericht de knooppunten in het rode raamwerk te benuuten voor intensieve verstedelijking omdat deze de meeste potentie hebben wat betreft de (boven)regionale bereikbaarheid. Deze zijn op onderliggende afbeelding aangegeven voor wat betreft het gebied rond de Stedendriehoek. Afbeelding 3.1 Rode raamwerk Stedendriehoek Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

11 Bundeling bovenlokale stedelijke functies aan knooppunten rode raamwerk Voor een duurzame ontwikkeling van het rode raamwerk en geleiding van de bereikbaarheid in vervoersnetwerken moeten intensieve stedelijke functies zo veel mogelijk aan deze knooppunten worden gebundeld; Als deze knooppunten weinig of geen vervoerscapaciteit hebben, moet gelijktijdig met de ontwikkeling van de aan de knoop gebundelde stedelijke functies worden voorzien in de capaciteitsverbetering van de betreffende infrastructuur; In de stedelijke netwerken worden bij voorkeur de stedelijke functies van (inter)nationaal- en (boven)regionaal niveau geaccommodeerd. Voor locatiekeuze van functies met een OV-afhankelijkheid (woon-/kantoorcombinaties; onderwijs en andere publieksvoorzieningen) binnen deze netwerken worden centrum- en stadsrandknooppunten met een goede OV-ontsluiting benut. Overige stadsrand- en buiten -knopen in de netwerken kunnen worden benut voor bedrijvigheid van (boven)regionaal niveau; Knooppunten bij regionale centra zijn van belang voor locatieafwegingen voor stedelijke functies van regionaal niveau; Bundeling van stedelijke ontwikkeling aan infrastructuurknooppunten is gericht op een optimale bereikbaarheid en niet op de zichtbaarheid vanaf de infrastructuur; Bij de uitwerking in gemeentelijke plannen moet voldaan worden aan basiskwaliteitsnormen als geluid, luchtkwaliteit en veiligheid (afstandsnormen). Vertaling beleid naar locatie Achmea Het provinciaal beleid is er vooral op gericht de knooppunten in het rode raamwerk te benutten voor intensieve verstedelijking omdat deze de meeste potentie hebben wat betreft (boven)regionale bereikbaarheid. Intensieve stedelijke functies moeten zoveel mogelijk aan deze knooppunten worden gebundeld. In dat kader is het belangrijk op te merken dat het bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid in het Streekplan 2005 is aangewezen als een te ontwikkelen knooppuntlocatie met voldoende bereikbaarheid bij verstedelijking. Een intensieve stedelijke functie als Achmea wordt daarmee gebundeld aan een knooppunt conform het streekplanbeleid. Gelijktijdig met de ontwikkeling moet worden voorzien in de capaciteitsverbetering van de betreffende infrastructuur. In dit kader speelt de Rijksweg A1 een belangrijke rol. Tijdens een recente discussie rond de capaciteit is gebleken dat de doorstroming op de rijksweg A1 voorlopig voldoende is, maar dat zich problemen voordoen op het moment dat weggebruikers de A1 verlaten. In het kader van gemeentelijke capaciteitsverbetering zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de upgrading van de bestaande wegenstructuur Kayersdijk - Laan van Malkenschoten; De gemeente Apeldoorn en Achmea nemen in de samenwerkingsovereenkomst op dat de voorziene knelpunten worden aangepakt en gereed moeten zijn op het moment dat Achmea is verhuisd. Voor locatiekeuze van functies met een OV-afhankelijkheid worden knooppunten met een goede OV-ontsluiting benut. Het openbaar vervoer ten aanzien van Achmea kent twee sporen. Enerzijds heeft Achmea haar eigen pendeldienst tussen station, PWAlaan en Laan van Malkenschoten. Deze rijdt eens per half uur en in de ochtendspits ieder kwartier. Anderzijds rechtvaardigt de aanwezigheid van Achmea met circa 4800 medewerkers de aanwezigheid van een goede OV-lijn. Deze is in beginsel Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 11

12 aanwezig door middel van stadsdienst lijn 11 (Malkenschoten) en streekdienst lijn 91 (Apeldoorn - Arnhem). In dat kader is overleg geweest tussen alle belanghebbenden inzake vervoersmanagement voor het totale kantorenaanbod van Apeldoorn Zuid (Politieacademie, TNO, Achmea). De gemeente Apeldoorn voert indeze het beheer, echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar busvervoer ligt bij de provincie Gelderland. Op basis van het bovenstaande mag worden geconcludeerd dat de locatie van Achmea aan de Laan van Malkenschoten in het licht van het Streekplan 2005 een juiste is. De locatie is gelegen in een te ontwikkelen stedelijk knooppunt, in capaciteitsverbetering wordt voorzien en ten aanzien van OV zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar. Daarenboven zet Achmea maximaal in op een actief mobiliteitsbeleid met een reductie van automobiliteit. 2.2 Regionaal beleid Een regionale netwerkanalyse in de Stedendriehoek wijst uit dat in Apeldoorn drie economische kerngebieden aanwezig zijn voor kantorenlocaties, te weten Apeldoorn Noord, het centrumgebied rond het Station en Apeldoorn Zuid in brede zin (Zuidwestpoort, Malkenschoten). De bundeling van Achmea aan de Laan van Malkenschoten is daarmee ook een passende ontwikkeling op basis van de regionale en gemeentelijke beleidsvisie. 2.3 Gemeentelijk beleid Apeldoorn heeft haar visie op de stad neergelegd in het structuurplan stedelijk gebied "Apeldoorn 2020". Het Apeldoorn van de toekomst is een dynamische stad op een stevige basis. Apeldoorn is in 2020 een aantrekkelijke leef- en werkstad. De sterke en duurzame basis van het toekomstige Apeldoorn wordt gevormd door een uitstekend woon- en leefklimaat, gecombineerd met een veelzijdige en duurzame economische structuur. Ook de goede basisvoorzieningen dragen bij een een stevig sociaal fundament. Om wonen en werken getalsmatig met elkaar in evenwicht te brengen en te houden zal er voldoende ruimte geboden moeten worden zal er voldoende ruimte geboden moeten worden voor de ruimtevraag van niet alleen Apeldoornse bedrijven, maar zal er ook ruimte moeten zijn voor de ontwikkeling van speerpunten waarmee Apeldoorn zich op nationale en regionale schaal wil profileren. De grootste groei van de werkgelegenheid zal moeten plaatsvinden in die werkgelegenheid die veel arbeidsplaatsen op een beperkt oppervlak genereert, met name kantoren. Daarnaast is er behoefte aan bedrijvenlocaties. Vanaf 1998 bestaat het voornemen om m 2 bruto vloeroppervlak toe te voegen. Deze dienen in hoofdzak op A- en B-locaties gerealiseerd te worden. Maximale inzet wordt gepleegd op de ontwikkeling van een B-locatie in de zuidwest hoek van de stad van circa m 2 bruto vloeroppervlak. Alleen zo is voldoende draagvlak voor hoogwaardig openbaar vervoer aanwezig. Verder wordt gekozen voor het zo spoedig mogelijk stopzetten van de ontwikkeling van solitaire kantorenlocaties, met uitzondering van die kleinschalige kantoren die passen binnen de woonomgeving. De bundeling van de activiteiten van Achmea op de locatie aan de Laan van Malkenschoten en de daarbij behorende toename van de kantoorvoorzieningen aldaar is opgenomen in het gemeentelijk structuurplan stedelijk gebied en derhalve passend binnen de betreffende beleidsvisie. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

13 2.4 Mobiliteitsmanagement Huidige situatie In de huidige situatie heeft Achmea Apeldoorn 2 vestigingen. In het pand aan de Laan van Malkenschoten werken 2359 personen en in het pand aan de Prins Willem Alexanderlaand (PWA-laan) werken 1514 personen (totaal 3873 personeelsleden). Het grootste deel van het personeel woont in, of in de directe omgeving van Apeldoorn (peildatum 2006). Er zijn 1930 parkeerplaatsen bij beide gebouwen aangelegd (485 PWA-laan en 1445 aan de Laan van Malkenschoten, waarvan een deel gehuurd). Deze plaatsen zijn deels voor eigen gebruik en deels vrijgehouden voor bezoekers. Deze aantallen vallen binnen de destijds geldende gemeentelijke parkeernormen en komen neer op 0,5 parkeerplaats per werknemer. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de fiets en per openbaar vervoer. In de huidige situatie is Achmea reeds actief op het gebied van mobiliteitsmanagement. Momenteel worden de volgende instrumenten ingezet: Tot een afstand van 10 kilometer van de werkplek wordt geen vergoeding reiskosten woon-werkverkeer gegeven; Tussen 10 en 50 kilometer kan een woon-werkreiskostenvergoeding worden gegeven; Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kent geen maximale afstand en wordt vergoed op basis van een (jaar)trajectkaart 2e klas of een financiële vergoeding die gelijk is aan de kosten hiervan; Personeel wordt in staat gesteld fiscaal gunstig een fiets aan te schaffen. Men moet daarbij verklaren de fiets voor meer dan de helft van de werkdagen te gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject; Er is een basisregeling telewerken. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt (onder voorwaarden) moet dit tenminste 1 werkdag in de week worden gedaan; Tussen de beide locaties rijdt de gehele dag een pendelbus Deze pendelbus geeft tussen 7:30 uur en 8:30 uur en tussen 15:15 uur en 17:45 uur een directe verbinding met het NS Station Apeldoorn Toekomstige situatie In de toekomstige situatie (2012) zijn beide Apeldoornse locaties samengevoegd tot één locatie aan de Laan van Malkenschoten. Daarnaast zullen bedrijfsonderdelen die nu nog in andere delen van het land zijn gehuisvest of externe bedrijven op deze locatie wworden gehuisvest. Er zullen op dat moment 4800 werkplekken zijn. Op basis van aannames over de samenstellingvan het personeel (extrapoleren van de gegevens uit 2006 naar 2012) is een theoretische parkeerbehoefte bepaald. Hierbij is er vanuit gegaan dat tenminste het huidige mobiliteitsmanagementbeleid wordt doorgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn op basis van de geldende parkeernormen het aantal benodigde plaatsen bepaald. Deze parkeernormen hebben ten doel dat parkeeroverlast in de omgeving wordt voorkomen en dat geen onevenredige druk ontstaat op de omliggende infrastructuur als gevolg van ongebreideld parkeren. Mede daarom gaat ook de gemeente Apeldoorn uit van een stevige inzet op mobiliteitsmanagement als instrument. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 13

14 Uit beide berekeningen volgt dat Achmea minimaal 2700 parkeerplaatsen dient aan te leggen. Hiervan zijn 700 parkeerplaatsen bedoeld voor bezoekers, waardoor het gemiddeld aantal parkeerplaatsen per werknemer 0,42 bedraagt. Op basis van de 2700 parkeerplaatsen zijn vervoersbewegingen bepaald. Er wordt vanuit gegaan dat er in het drukste ochtendspitsuur 1310 ingaande autobewegingen zullen zijn en in het drukte avondspitsuur 990 uitgaande bewegingen Parkeervoorzieningen Het totaal aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van het bouwplan wordt getoetst aan de gemeentelijke parkeernormen. De gemeente heeft voor verschillende functies verschillende parkeernormen vastgesteld. De normen die voor dit bouwplan van belang zijn: Kantoor (zonder baliefunctie): 1.6 pp / 100 m 2 bvo Kantoor met balie- of bezoekers-functie: 2.8 pp / 100 m2 bvo (deze norm is niet specifiek door gemeente vastgesteld, maar geldt als landelijke richtlijn, bron CROW, publicatie 182, "Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering". Vergaderruimte: 10 pp / 100 m 2 bvo Op basis van het geplande programma-uitbreiding van de kan het volgende worden vastgesteld: Programma (bvo) Parkeernorm Parkeerbehoefte m 2 kantoor met balie- of bezoekers-functie 2,8 pp / 100 m2 bvo parkeerbehoefte = 700 pp m 2 kantoor 1,6 pp / 100 m2 BVO parkeerbehoefte = 825 pp m 2 vergaderruimte 10 pp / 100 m2 BVO parkeerbehoefte = pp TOTAAL pp Deze parkeerplaatsen op basis van de parkeernorm komt overeen met de verwachte parkeerdruk zoals Achmea dat heeft becijferd in het "Vervoerplan Achmea Apeldoorn", dat als bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd. In deze publicatie is gekomen tot een totale parkeerbehoefte van 2700 pp. Deze grotere parkeerbehoefte ten opzichte van de normen laat zich verklaren door de aanzienlijke vergaderfaciliteit. Het betreft hier een kleine afwijking ten opzichte van de parkeernormen (van 6,9 %) en deze wordt niet alleen acceptabel geacht, maar ook wenselijk gezien de parkeerdruk op het gebied. Op basis van deze cijfers kan de gemeente instemmen met het opgegeven aantal van 2700 pp Verkeersontsluiting Achmea Het perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten wordt in de huidige situatie ontsloten via de Laan van Malkenschoten en via de Oude Apeldoornseweg. Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft onderzocht wat de gevolgen van de uitbreiding van de kantoorvoorzieningen op het betreffende perceel tot gevolg zou hebben voor met name de Laan van Malkenschoten (ontsluitingsweg van het perceel richting de Rijksweg A1). Dit onderzoek is als bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De mogelijkheid voor handhaving van de rotondevorm op beide kruispunten in de Laan Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

15 van Malkenschoten is uigebreid onderzocht. Uit de berekeningen komt naar voren dat beide rotondes ook zonder uitbreiding van Achmea in de toekomst en bij de huidige vormgeving zwaar belast zijn in het spitsuur. De bestaande (tweestrooks) rotonde op het kruispunt Arnhemsweg kan het verkeer nog net verwerken. De bestaande (enkelstrooks) rotonde op het kruispunt Oude Apeldoornseweg zal echter ook zonder uitbreiding niet meer voldoen. Voor de ontsluiting van Achmea wordt voorgesteld de bestaande aansluiting aan de Laan van Malkenschoten en de aansluiting aan de Oude Apeldoornseweg (via een recht van overpad) uit te breiden met een uitgang op de Arnhemseweg, waarbij het verkeer uitsluitend rechtsaf mag slaan. Deze mogelijkheid is in voorliggende plannen meegenomen Visie Achmea Achmea is momenteel haar interne werkprocessen aan het optimaliseren. Hierbij spelen zaken als intensivering van (filemijdend) telewerken, videoconferencing en dergelijke een rol. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke functieprofielen benodigd zijn is op dit moment nog niet gekozen voor het opstellen van een op het personeelsbestand toegesneden mobiliteitsmanagementpakket. In de bestuurlijke overeenkomst tussen Achmea en de gemeente Apeldoorn zijn afspraken opgenomen over het opstellen van een definitief vervoermanagementplan. Deze afspraak is door Achmea nog eens separaat bevestigd in een brief. Momenteel wordt we nagedacht over de weg naar effectief mobiliteitsmanagement passend bij een bedrijf van deze omvang. Daarbij wordt bijvoorbeeld in de plannen nadrukkelijk rekening gehouden met het realiseren van voldoende fietsenstallingen of bij het creëren van optimale looproutes van en naar openbaar vervoer. Ook spant de gemeente Apeldoorn zich maximaal in voor het realiseren van een hoogwaardige en hoogfrequente OV-verbinding. In 2011 (of zoveel eerder als mogelijk is) zal Achmea gaan starten met het updaten van het mobiliteitsmanagementpakket. De gemeente Apeldoorn zal daarbij de door haar opgedane kennis met bijvoorbeeld het Gelreziekenhuis inzetten om te komen tot een optimaal resultaat. Tot die tijd zullen Achmea en Apeldoorn alle kansen benutten om een breed scala aan alternatieven aan te boren. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 15

16 3 BESCHRIJVING INITIATIEF 3.1 Bestaande situatie In de huidige situatie heeft Achmea aan de Laan van Malkenschoten feitelijk twee gebouwen beschikbaar. Op onderstaande afbeelding wordt deze situatie weergegeven. Afbeelding 3.1 bestaande situatie Achmea Laan van Malkenschoten Het perceel van Achmea is op de luchtfoto weergegeven in licht rood. Het gebouw dat is voorzien van de blauwe arcering staat bekend als het "CBM" en heeft een BVO van ruim m 2. Dit gebouw zal ook in de nieuwe situatie behouden blijven. Het gebouw dat is voorzien van de rode arcering betreft de bestaande laagbouw. Deze zal worden gesloopt. Ook de reeds aanwezige parkeervoorzieningen zullen anders worden ingericht Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

17 om plaats te maken voor de Achmea Campus. Deze wordt in onderstaande paragraaf nader toegelicht. 3.2 Het plan "Werken In Het Groen" Achmea heeft als thema geformuleerd "werken in het groen". Door haar architect is dit vertaald in een campusmodel; een subtiele gespreide plaatsing van een aantal relatief lage gebouwen met daartussen een zo natuurlijk mogelijke, landschappelijke inrichting van het terrein. Auto's zijn zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst en verharding ten behoeve van wegen is functioneel geoptimaliseerd. Tussen de gebouwen "vloeit" een doorlopende groene ruimte met een variatie in sferen en wisselende doorkijken. Er is een ordening van hoofd- en subruimtes die in elkaar overvloeien. De belangrijkste doorgaande ruimte loopt van de representatieve groene zone aan de Laan van Malkenschoten, naar de entreeruimte bij het vergadercentrum, vervolgens glooiend omhoog naar het houten deck met de terrassen van het restaurant, vanwaar het overgaat naar het bos. Deze hoofdruimte is vloeiend verbonden met een aantal subruimtes met elk een eigen karakteristiek, zoals de Hof en de Sequoiatuin. Afbeelding 3.2 "Werken in het Groen" - entreegebouw De gebouwen zijn bewust laag ontworpen, zodat alle werknemers zo dicht mogelijk bij het landschap werken. De vorm en positie van de ramen in de gevels zijn zodanig ontworpen dat werkplekken en publieke ruimten op het landschap gericht zijn; panoramisch uitzicht via doorlopende horizontale ramen in de kantoren, vliesgevels in de ontvangsthal en het restaurant en grote vensters als schilderijlijsten voor het uitzicht in bijvoorbeeld de luchtbruggen. Centraal in de compositie van gebouwen ligt het Vergadercentrum als de functionele spil van de campus. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 17

18 Het landschappelijke terrein is niet alleen bedoeld om naar te kijken; het is vooral ontworpen om zoveel mogelijk gebruikt te worden voor ontspanning en werken door de werknemers. Op terrassen, aan verspreid staande tafels en in paviljoens worden op bescheiden schaal gelegenheden gemaakt om te werken in het landschap. Het Campusconcept komt optimaal tot zijn recht als het landschap dagelijks gebruikt wordt, waardoor binnen en buiten verweven raken. Met dit functionele landschap wordt een unieke, onderscheidende werkomgeving gemaakt. Afbeelding 3.3 "Werken in het Groen" - hofgebouw Het complex presenteert zich naar de ring, waarbij er doorzichten zijn tot diep op het terrein. Er is geen presentatie richting de Arnhemseweg of de A1. Het terrein wordt langs de Arnhemseweg omkaderd door een groene zone. Ook het zuiden van het terrein wordt begrensd door een groen. Hierover voert Achmea thans nader overleg met de afdeling Groen van de gemeente Apeldoorn. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

19 Afbeelding 3.4 Overzicht nieuwe situatie Achmea De ontsluiting van het terrein vindt primair plaats vanaf de ring, een tweede ontsluiting is mogelijk op de Oude Beekbergerweg. Toelichting in cijfers en gebruik gebouwen Naast bovenstaande toelichting op het het gekozen concept van het werken in het groen, biedt voorliggende paragraaf een toelichting op de bouwplannen in cijfers en gaan daarnaast nader in op het gebruik van de voorgenomen bebouwing. In bijlage 3 bij de ruimtelijke onderbouwing is een afbeelding opgenomen waarin ten behoeve van alle gebouwen van de Achmea Campus is aangegeven wat het gebruiksoppervlak bedraagt en of sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw. Bij deze afbeelding behoort een toelichting waarin per gebouw/gebouwdeel de gebruiksfuncties zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat naast kantoren tevens vergader- en conferentiefaciliteiten, een bedrijfsrestaurant en een logistiek gebouw gerealiseerd worden Van de thans aanwezige bebouwing blijft m 2 aan BVO behouden. In totaal wordt m 2 aan BVO kantoor en voorzieningen toegevoegd. Met het bestaande oppervlak à m 2 maakt dat in totaal m 2 BVOaanwezig is. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 19

20 4 UITVOERBAARHEID 4.1 Milieuaspecten Inleiding Op grond van artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting op het projectbesluit een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een projectbesluit vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid Bodem Algemeen Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe functie mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het projectbesluit, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactiviteiten is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. Onderzoeksresultaten bodem In december 2007 is door het adviesbureau Geofox-Lexmond BV een vooronderzoek op basisniveau en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk /IDIJ, december 2007). Vooraf is overleg geweest over de onderzoeksopzet en de gemeente heeft met de onderzoeksopzet ingestemd. In het historische onderzoek is de beschikking van de Provincie Gelderland onderzocht en is het volgende geconcludeerd: de beschikking van de Provincie Gelderland is op de percelen 3214 en 3644 van toepassing en is derhalve niet van relevant voor de nieuwbouw op het terrein van Achmea. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie niet verdacht is op het voorkomen van asbest. Tijdens het veldwerk zijn toch op het middengedeelte en op het zuidelijk terreindeel stukjes asbest waargenomen. Na aanleiding hiervan is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd en zijn twee monsters van de grond geanalyseerd op asbest. Op het midden terreindeel is 3,8 mg/kg.ds. aangetoond. Op het zuidelijk terreindeel is analytisch in de bodem geen asbest aangetoond. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek geven aan, dat de bovengrond licht verontreinigd is met zink (noordelijk terreindeel), koper (zuidelijk terreindeel), PAK en Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg

Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Bestemmingsplan Tuincentrum Akkerweg Inhoud: Bijlage Voorschriften Kaart Procedure: Terinzagelegging t.b.v. de inspraak d.d. 8 november 2004 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 11 juli 2005 Vastgesteld

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING WILDINGHELAAN 10 WONS Colofon Ruimtelijke onderbouwing Projectnummer: EN.12.1049.01 Versie: Definitief Datum: 10 juni 2013 Gewijzigd: 29 oktober 2013 Opdrachtnemer Agrifirm Exlan

Nadere informatie

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting

Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provinciaal inpassingsplan N345 rondweg Voorst Toelichting Provincie Gelderland 6 maart 2013 Voorontwerp HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTE & MOBILITEIT Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt

Beverwijk. Automarkt. ruimtelijke onderbouwing. omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt Beverwijk Automarkt ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de Automarkt identificatie planstatus projectnummer: datum: 222301.16395.00 26-07-2011

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan De Planeten en aan het Mercuriusplein in de kern Poeldijk B E S T E M M I N G S P L A N Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico

Gemeente Veenendaal. Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Gemeente Veenendaal Structuurvisie Externe Veiligheid Beleid t.a.v. de verantwoording van het groepsrisico Opdrachtgever: Provincie Utrecht / Dienst Water en Milieu / Sector Stad en Milieu Pilotstudie

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES CODE 114806.02 GEMEENTE COEVORDEN 114806.02 BESTEMMINGSPLAN ERMERSTRAND - ONTWIKKELINGSLOCATIES

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Omgev ingsv ergunning Bubble 1 8 Septemberplein Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Het projectgebied 5 1.3

Nadere informatie