Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus"

Transcriptie

1 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea realisatie nieuwbouw Campus ruimtelijke onderbouwing in het kader van het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten 20 status ontwerp datum november 2009

2 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

3 Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 1 INLEIDING Inleiding Aanleiding Wettelijk kader projectbesluit Status ruimtelijke onderbouwing 9 2 BELEID Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Mobiliteitsmanagement 13 3 BESCHRIJVING INITIATIEF Bestaande situatie Het plan 17 4 UITVOERBAARHEID Milieuaspecten Waterhuishouding Natuurwaarden Cultuurhistorie Financieel-economische uitvoerbaarheid Overleg 32 Bijlagen bij de ruimtelijke onderbouwing BIJLAGE 1 UITTREKSEL GELDEND BESTEMMINGSPLAN BIJLAGE 2 VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN MALKENSCHOTEN KAYERSMOLEN BIJLAGE 3 TOELICHTING PLAN IN CIJFERS EN GEBRUIK BIJLAGE 4 RAPPORTAGE MOBILITEITSMANAGEMENT ACHMEA BIJLAGE 5 VERVOERPLAN ACHMEA APELDOORN BIJLAGE 6 RAPPORTAGE VERKEERSONTSLUITING ACHMEA BIJLAGE 7 BODEMONDERZOEK BIJLAGE 8 ONDERZOEK LUCHTKWALITEIT BIJLAGE 9 NATUURWAARDENONDERZOEK BIJLAGE 10 ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK BIJLAGE 11 WATERPLAN Vaststellingsbesluit Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 3

4 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

5 Ruimtelijke onderbouwing behorende bij het projectbesluit ex artikel 3.10 Wro voor locatie perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten 20 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 5

6 Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

7 1 INLEIDING 1.1 Inleiding Bestemmingsplan "Malkenschoten" is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 april 1980 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 4 juni Een uittreksel van dit bestemmingsplan is als bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Deze ruimtelijke onderbouwing betreft de realisatie van kantoorvoorzieningen, aanverwante ruimten en parkeervoorzieningen ten behoeve van Achmea op het perceel aan de Laan van Malkenschoten te Apeldoorn. In het vierde kwartaal van 2008 is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19, tweede lid, WRO gevoerd ten behoeve van de realisatie van voorliggend bouwplan. Naar aanleiding van ingebrachte bezwaren is de verleende vrijstelling beoordeeld. Daarbij zijn Achmea en de gemeente Apeldoorn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat zich enkele gebreken in voorgaande procedure hebben voorgedaan. In dat kader is besloten de procedure nogmaals te voeren. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening behoorde de eerder genoemde vrijstelling niet langer tot de mogelijkheden, reden waarom is gekozen voor de procedure projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 Wro. 1.2 Aanleiding Achmea heeft in de huidige situatie twee vestigingen in Apeldoorn, te weten de vestiging aan de Laan van Malkenschoten en de vestiging aan de Prins Willem Alexanderlaan. Daarmee is Achmea met circa 3900 medewerkers een van de grootste werkgevers van Apeldoorn. Waarom bundeling Achmea? Vanuit Achmea zijn enkele beweegredenen voor de bundeling op één locatie: Achmea heeft een kernlocatiebeleid met betrekking tot huisvesting ontwikkeld. Dit houdt onder meer in dat het aantal kantorenlocaties wordt verminderd door middel van samenvoeging en concentratie. De bundeling wordt doorgevoerd uit het oogpunt van efficiency, kostenbesparing en synergie. Huisvesting zal uiteindelijk plaatsvinden op acht kernlocaties in Nederland. Apeldoorn is één van deze kernlocaties. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 7

8 Afbeelding 2.1 Overzicht nieuwe situatie Achmea Voor wat betreft Apeldoorn is daarbij van belang dat de locatie aan de Prins Willem Alexanderlaan niet meer voldoet aan de eisen van Achmea ten aanzien van huisvesting. Door concentratie van de huisvesting op de locatie aan de Laan van Malkenschoten kunnen grote investeringen in de lokatie aan de Prins Willem Alexanderlaan vermeden worden. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan "Malkenschoten" bestemt het totale perceel van Achmea als "Werkgebied E" met nadere aanduiding "computergebonden dienstverlenend bedrijf". Uit deze specifieke aanduiding mag worden geconcludeerd dat de kantoren van Achmea niet passend zouden zijn binnen de reguliere bestemming "Werkgebied E", dat meer gericht is op handel en productiebedrijven. Ingevolge de plankaart mag in totaal m 2 van het Achmea-perceel bebouwd worden. De voorschriften limiteren de oppervlakte van de bebouwing echter tot m 2 ten behoeve van een computergebonden dienstverlenend bedrijf. De betreffende bouwmogelijkheden zijn ten tijde van de 1 e en 8 e herziening van het bestemmingsplan Malkenschoten (vastgesteld op respectievelijk 23 september 1982 en 25 juni 1992) opgevoerd op basis van een bepaald stedenbouwkundig concept dat thans niet meer aan de orde is. Achmea heeft dan ook besloten de bouwplannen vorm te geven aan de hand van de mogelijkheden die de locatie biedt en niet door het bestemmingsplan. Belangrijke reden hiervoor is dat voor grote delen van het perceel qua bouwhoogte een tamelijk restrictieve regeling geldt. Het bouwplan is derhalve in strijd met het bestemmingsplan "Malkenschoten". Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

9 In het voorontwerp bestemmingsplan "Malkenschoten Kayersmolen" worden de bouwplannen van Achmea mogelijk gemaakt. Dit plan is als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 1.3 Wettelijk kader projectbesluit Op grond van artikel 3.10 Wro kan de gemeente voor de verwezelijking van een project van gemeentelijk belang een projectbesluit nemen. Het besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing van het project te bevatten. Aan het besluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden welke tevens kunnen strekken ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project. Aanvullend is in artikel 3.13 Wro bepaald dat de gemeente binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden, een ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig het projectbesluit ter inzage moet leggen. In een aantal gevallen kan deze termijn worden verlengd, zoals in het geval dat de actualiteitstermijn van 10 jaar van het geldende bestemmingsplan bijna is verstreken en een nieuw bestemmingsplan voor dat gebied moet worden vastgesteld. Met de terinzagelegging van het voorontwerp van bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen in oktober 2009, wordt aan deze bepaling voldaan. Voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in een projectbesluit ex artikel 3.10 Wro en dit ontwerp binnen bovengenoemde termijn ter inzage is gelegd, kunnen zienswijzen geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpbestemmingsplan dat zijn grondslag vindt in het projectbesluit. 1.4 Status ruimtelijke onderbouwing De algemene ruimtelijke onderbouwing voor het projectbesluit bestaat uit het voorontwerp van bestemmingsplan Malkenschoten-Kayersmolen, dat is opgenomen als bijlage 2 bij deze ruimtelijke onderbouwing. Hierin zijn de bestaande situatie, het stedenbouwkundig plan, de gewenste ruimtelijke ontwikkeling en de uitvoerbaarheid voor het gehele bestemmingsplangebied beschreven. In deze specifieke ruimtelijke onderbouwing wordt deze waar nodig aangevuld met de concreet voor onderhavige ontwikkeling relevante aspecten. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 9

10 2 BELEID 2.1 Provinciaal beleid Inleiding Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Naast het generieke beleid, het beleid dat geldt voor de gehele provincie, wordt in het streekplan dan ook uitvoerig ingegaan op het regiospecifieke beleid. Locatiebeleid Economie, mobiliteit en kwaliteit van de leefomgeving zijn centrale elementen in het provinciale locatiebeleid. De locatiekeuze van bedirjven en voorzieningen dient het resultaat te zijn van een afweging tussen economie (behoefte aan vestigingsmogelijkheden voor bedrijven), bereikbaarheid (ontsluitingsmogelijkheden van locaties) en leefbaarheid (ruimtelijke- en milieukwaliteit). Van essentieel belang daarbij is dat het mobiliteitsprofiel van de te vestigen (gevestigde) bedrijven, voorzieningen en instellingen overeenkomt met het mobiliteitsprofiel van de betreffende locatie/knooppunt. Deze afweging geldt met name voor de centrumstedelijke en gemengde stedelijke randlocaties. Het provinciaal beleid is er vooral op gericht de knooppunten in het rode raamwerk te benuuten voor intensieve verstedelijking omdat deze de meeste potentie hebben wat betreft de (boven)regionale bereikbaarheid. Deze zijn op onderliggende afbeelding aangegeven voor wat betreft het gebied rond de Stedendriehoek. Afbeelding 3.1 Rode raamwerk Stedendriehoek Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

11 Bundeling bovenlokale stedelijke functies aan knooppunten rode raamwerk Voor een duurzame ontwikkeling van het rode raamwerk en geleiding van de bereikbaarheid in vervoersnetwerken moeten intensieve stedelijke functies zo veel mogelijk aan deze knooppunten worden gebundeld; Als deze knooppunten weinig of geen vervoerscapaciteit hebben, moet gelijktijdig met de ontwikkeling van de aan de knoop gebundelde stedelijke functies worden voorzien in de capaciteitsverbetering van de betreffende infrastructuur; In de stedelijke netwerken worden bij voorkeur de stedelijke functies van (inter)nationaal- en (boven)regionaal niveau geaccommodeerd. Voor locatiekeuze van functies met een OV-afhankelijkheid (woon-/kantoorcombinaties; onderwijs en andere publieksvoorzieningen) binnen deze netwerken worden centrum- en stadsrandknooppunten met een goede OV-ontsluiting benut. Overige stadsrand- en buiten -knopen in de netwerken kunnen worden benut voor bedrijvigheid van (boven)regionaal niveau; Knooppunten bij regionale centra zijn van belang voor locatieafwegingen voor stedelijke functies van regionaal niveau; Bundeling van stedelijke ontwikkeling aan infrastructuurknooppunten is gericht op een optimale bereikbaarheid en niet op de zichtbaarheid vanaf de infrastructuur; Bij de uitwerking in gemeentelijke plannen moet voldaan worden aan basiskwaliteitsnormen als geluid, luchtkwaliteit en veiligheid (afstandsnormen). Vertaling beleid naar locatie Achmea Het provinciaal beleid is er vooral op gericht de knooppunten in het rode raamwerk te benutten voor intensieve verstedelijking omdat deze de meeste potentie hebben wat betreft (boven)regionale bereikbaarheid. Intensieve stedelijke functies moeten zoveel mogelijk aan deze knooppunten worden gebundeld. In dat kader is het belangrijk op te merken dat het bedrijventerrein Apeldoorn-Zuid in het Streekplan 2005 is aangewezen als een te ontwikkelen knooppuntlocatie met voldoende bereikbaarheid bij verstedelijking. Een intensieve stedelijke functie als Achmea wordt daarmee gebundeld aan een knooppunt conform het streekplanbeleid. Gelijktijdig met de ontwikkeling moet worden voorzien in de capaciteitsverbetering van de betreffende infrastructuur. In dit kader speelt de Rijksweg A1 een belangrijke rol. Tijdens een recente discussie rond de capaciteit is gebleken dat de doorstroming op de rijksweg A1 voorlopig voldoende is, maar dat zich problemen voordoen op het moment dat weggebruikers de A1 verlaten. In het kader van gemeentelijke capaciteitsverbetering zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de upgrading van de bestaande wegenstructuur Kayersdijk - Laan van Malkenschoten; De gemeente Apeldoorn en Achmea nemen in de samenwerkingsovereenkomst op dat de voorziene knelpunten worden aangepakt en gereed moeten zijn op het moment dat Achmea is verhuisd. Voor locatiekeuze van functies met een OV-afhankelijkheid worden knooppunten met een goede OV-ontsluiting benut. Het openbaar vervoer ten aanzien van Achmea kent twee sporen. Enerzijds heeft Achmea haar eigen pendeldienst tussen station, PWAlaan en Laan van Malkenschoten. Deze rijdt eens per half uur en in de ochtendspits ieder kwartier. Anderzijds rechtvaardigt de aanwezigheid van Achmea met circa 4800 medewerkers de aanwezigheid van een goede OV-lijn. Deze is in beginsel Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 11

12 aanwezig door middel van stadsdienst lijn 11 (Malkenschoten) en streekdienst lijn 91 (Apeldoorn - Arnhem). In dat kader is overleg geweest tussen alle belanghebbenden inzake vervoersmanagement voor het totale kantorenaanbod van Apeldoorn Zuid (Politieacademie, TNO, Achmea). De gemeente Apeldoorn voert indeze het beheer, echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar busvervoer ligt bij de provincie Gelderland. Op basis van het bovenstaande mag worden geconcludeerd dat de locatie van Achmea aan de Laan van Malkenschoten in het licht van het Streekplan 2005 een juiste is. De locatie is gelegen in een te ontwikkelen stedelijk knooppunt, in capaciteitsverbetering wordt voorzien en ten aanzien van OV zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar. Daarenboven zet Achmea maximaal in op een actief mobiliteitsbeleid met een reductie van automobiliteit. 2.2 Regionaal beleid Een regionale netwerkanalyse in de Stedendriehoek wijst uit dat in Apeldoorn drie economische kerngebieden aanwezig zijn voor kantorenlocaties, te weten Apeldoorn Noord, het centrumgebied rond het Station en Apeldoorn Zuid in brede zin (Zuidwestpoort, Malkenschoten). De bundeling van Achmea aan de Laan van Malkenschoten is daarmee ook een passende ontwikkeling op basis van de regionale en gemeentelijke beleidsvisie. 2.3 Gemeentelijk beleid Apeldoorn heeft haar visie op de stad neergelegd in het structuurplan stedelijk gebied "Apeldoorn 2020". Het Apeldoorn van de toekomst is een dynamische stad op een stevige basis. Apeldoorn is in 2020 een aantrekkelijke leef- en werkstad. De sterke en duurzame basis van het toekomstige Apeldoorn wordt gevormd door een uitstekend woon- en leefklimaat, gecombineerd met een veelzijdige en duurzame economische structuur. Ook de goede basisvoorzieningen dragen bij een een stevig sociaal fundament. Om wonen en werken getalsmatig met elkaar in evenwicht te brengen en te houden zal er voldoende ruimte geboden moeten worden zal er voldoende ruimte geboden moeten worden voor de ruimtevraag van niet alleen Apeldoornse bedrijven, maar zal er ook ruimte moeten zijn voor de ontwikkeling van speerpunten waarmee Apeldoorn zich op nationale en regionale schaal wil profileren. De grootste groei van de werkgelegenheid zal moeten plaatsvinden in die werkgelegenheid die veel arbeidsplaatsen op een beperkt oppervlak genereert, met name kantoren. Daarnaast is er behoefte aan bedrijvenlocaties. Vanaf 1998 bestaat het voornemen om m 2 bruto vloeroppervlak toe te voegen. Deze dienen in hoofdzak op A- en B-locaties gerealiseerd te worden. Maximale inzet wordt gepleegd op de ontwikkeling van een B-locatie in de zuidwest hoek van de stad van circa m 2 bruto vloeroppervlak. Alleen zo is voldoende draagvlak voor hoogwaardig openbaar vervoer aanwezig. Verder wordt gekozen voor het zo spoedig mogelijk stopzetten van de ontwikkeling van solitaire kantorenlocaties, met uitzondering van die kleinschalige kantoren die passen binnen de woonomgeving. De bundeling van de activiteiten van Achmea op de locatie aan de Laan van Malkenschoten en de daarbij behorende toename van de kantoorvoorzieningen aldaar is opgenomen in het gemeentelijk structuurplan stedelijk gebied en derhalve passend binnen de betreffende beleidsvisie. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

13 2.4 Mobiliteitsmanagement Huidige situatie In de huidige situatie heeft Achmea Apeldoorn 2 vestigingen. In het pand aan de Laan van Malkenschoten werken 2359 personen en in het pand aan de Prins Willem Alexanderlaand (PWA-laan) werken 1514 personen (totaal 3873 personeelsleden). Het grootste deel van het personeel woont in, of in de directe omgeving van Apeldoorn (peildatum 2006). Er zijn 1930 parkeerplaatsen bij beide gebouwen aangelegd (485 PWA-laan en 1445 aan de Laan van Malkenschoten, waarvan een deel gehuurd). Deze plaatsen zijn deels voor eigen gebruik en deels vrijgehouden voor bezoekers. Deze aantallen vallen binnen de destijds geldende gemeentelijke parkeernormen en komen neer op 0,5 parkeerplaats per werknemer. Beide locaties zijn goed bereikbaar met de fiets en per openbaar vervoer. In de huidige situatie is Achmea reeds actief op het gebied van mobiliteitsmanagement. Momenteel worden de volgende instrumenten ingezet: Tot een afstand van 10 kilometer van de werkplek wordt geen vergoeding reiskosten woon-werkverkeer gegeven; Tussen 10 en 50 kilometer kan een woon-werkreiskostenvergoeding worden gegeven; Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer kent geen maximale afstand en wordt vergoed op basis van een (jaar)trajectkaart 2e klas of een financiële vergoeding die gelijk is aan de kosten hiervan; Personeel wordt in staat gesteld fiscaal gunstig een fiets aan te schaffen. Men moet daarbij verklaren de fiets voor meer dan de helft van de werkdagen te gebruiken voor (een deel van) het woon-werktraject; Er is een basisregeling telewerken. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt (onder voorwaarden) moet dit tenminste 1 werkdag in de week worden gedaan; Tussen de beide locaties rijdt de gehele dag een pendelbus Deze pendelbus geeft tussen 7:30 uur en 8:30 uur en tussen 15:15 uur en 17:45 uur een directe verbinding met het NS Station Apeldoorn Toekomstige situatie In de toekomstige situatie (2012) zijn beide Apeldoornse locaties samengevoegd tot één locatie aan de Laan van Malkenschoten. Daarnaast zullen bedrijfsonderdelen die nu nog in andere delen van het land zijn gehuisvest of externe bedrijven op deze locatie wworden gehuisvest. Er zullen op dat moment 4800 werkplekken zijn. Op basis van aannames over de samenstellingvan het personeel (extrapoleren van de gegevens uit 2006 naar 2012) is een theoretische parkeerbehoefte bepaald. Hierbij is er vanuit gegaan dat tenminste het huidige mobiliteitsmanagementbeleid wordt doorgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente Apeldoorn op basis van de geldende parkeernormen het aantal benodigde plaatsen bepaald. Deze parkeernormen hebben ten doel dat parkeeroverlast in de omgeving wordt voorkomen en dat geen onevenredige druk ontstaat op de omliggende infrastructuur als gevolg van ongebreideld parkeren. Mede daarom gaat ook de gemeente Apeldoorn uit van een stevige inzet op mobiliteitsmanagement als instrument. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 13

14 Uit beide berekeningen volgt dat Achmea minimaal 2700 parkeerplaatsen dient aan te leggen. Hiervan zijn 700 parkeerplaatsen bedoeld voor bezoekers, waardoor het gemiddeld aantal parkeerplaatsen per werknemer 0,42 bedraagt. Op basis van de 2700 parkeerplaatsen zijn vervoersbewegingen bepaald. Er wordt vanuit gegaan dat er in het drukste ochtendspitsuur 1310 ingaande autobewegingen zullen zijn en in het drukte avondspitsuur 990 uitgaande bewegingen Parkeervoorzieningen Het totaal aantal parkeerplaatsen dat ten behoeve van het bouwplan wordt getoetst aan de gemeentelijke parkeernormen. De gemeente heeft voor verschillende functies verschillende parkeernormen vastgesteld. De normen die voor dit bouwplan van belang zijn: Kantoor (zonder baliefunctie): 1.6 pp / 100 m 2 bvo Kantoor met balie- of bezoekers-functie: 2.8 pp / 100 m2 bvo (deze norm is niet specifiek door gemeente vastgesteld, maar geldt als landelijke richtlijn, bron CROW, publicatie 182, "Parkeerkencijfers, basis voor parkeernormering". Vergaderruimte: 10 pp / 100 m 2 bvo Op basis van het geplande programma-uitbreiding van de kan het volgende worden vastgesteld: Programma (bvo) Parkeernorm Parkeerbehoefte m 2 kantoor met balie- of bezoekers-functie 2,8 pp / 100 m2 bvo parkeerbehoefte = 700 pp m 2 kantoor 1,6 pp / 100 m2 BVO parkeerbehoefte = 825 pp m 2 vergaderruimte 10 pp / 100 m2 BVO parkeerbehoefte = pp TOTAAL pp Deze parkeerplaatsen op basis van de parkeernorm komt overeen met de verwachte parkeerdruk zoals Achmea dat heeft becijferd in het "Vervoerplan Achmea Apeldoorn", dat als bijlage 5 bij deze ruimtelijke onderbouwing is gevoegd. In deze publicatie is gekomen tot een totale parkeerbehoefte van 2700 pp. Deze grotere parkeerbehoefte ten opzichte van de normen laat zich verklaren door de aanzienlijke vergaderfaciliteit. Het betreft hier een kleine afwijking ten opzichte van de parkeernormen (van 6,9 %) en deze wordt niet alleen acceptabel geacht, maar ook wenselijk gezien de parkeerdruk op het gebied. Op basis van deze cijfers kan de gemeente instemmen met het opgegeven aantal van 2700 pp Verkeersontsluiting Achmea Het perceel van Achmea aan de Laan van Malkenschoten wordt in de huidige situatie ontsloten via de Laan van Malkenschoten en via de Oude Apeldoornseweg. Onderzoeksbureau Goudappel Coffeng heeft onderzocht wat de gevolgen van de uitbreiding van de kantoorvoorzieningen op het betreffende perceel tot gevolg zou hebben voor met name de Laan van Malkenschoten (ontsluitingsweg van het perceel richting de Rijksweg A1). Dit onderzoek is als bijlage 6 bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. De mogelijkheid voor handhaving van de rotondevorm op beide kruispunten in de Laan Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

15 van Malkenschoten is uigebreid onderzocht. Uit de berekeningen komt naar voren dat beide rotondes ook zonder uitbreiding van Achmea in de toekomst en bij de huidige vormgeving zwaar belast zijn in het spitsuur. De bestaande (tweestrooks) rotonde op het kruispunt Arnhemsweg kan het verkeer nog net verwerken. De bestaande (enkelstrooks) rotonde op het kruispunt Oude Apeldoornseweg zal echter ook zonder uitbreiding niet meer voldoen. Voor de ontsluiting van Achmea wordt voorgesteld de bestaande aansluiting aan de Laan van Malkenschoten en de aansluiting aan de Oude Apeldoornseweg (via een recht van overpad) uit te breiden met een uitgang op de Arnhemseweg, waarbij het verkeer uitsluitend rechtsaf mag slaan. Deze mogelijkheid is in voorliggende plannen meegenomen Visie Achmea Achmea is momenteel haar interne werkprocessen aan het optimaliseren. Hierbij spelen zaken als intensivering van (filemijdend) telewerken, videoconferencing en dergelijke een rol. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke functieprofielen benodigd zijn is op dit moment nog niet gekozen voor het opstellen van een op het personeelsbestand toegesneden mobiliteitsmanagementpakket. In de bestuurlijke overeenkomst tussen Achmea en de gemeente Apeldoorn zijn afspraken opgenomen over het opstellen van een definitief vervoermanagementplan. Deze afspraak is door Achmea nog eens separaat bevestigd in een brief. Momenteel wordt we nagedacht over de weg naar effectief mobiliteitsmanagement passend bij een bedrijf van deze omvang. Daarbij wordt bijvoorbeeld in de plannen nadrukkelijk rekening gehouden met het realiseren van voldoende fietsenstallingen of bij het creëren van optimale looproutes van en naar openbaar vervoer. Ook spant de gemeente Apeldoorn zich maximaal in voor het realiseren van een hoogwaardige en hoogfrequente OV-verbinding. In 2011 (of zoveel eerder als mogelijk is) zal Achmea gaan starten met het updaten van het mobiliteitsmanagementpakket. De gemeente Apeldoorn zal daarbij de door haar opgedane kennis met bijvoorbeeld het Gelreziekenhuis inzetten om te komen tot een optimaal resultaat. Tot die tijd zullen Achmea en Apeldoorn alle kansen benutten om een breed scala aan alternatieven aan te boren. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 15

16 3 BESCHRIJVING INITIATIEF 3.1 Bestaande situatie In de huidige situatie heeft Achmea aan de Laan van Malkenschoten feitelijk twee gebouwen beschikbaar. Op onderstaande afbeelding wordt deze situatie weergegeven. Afbeelding 3.1 bestaande situatie Achmea Laan van Malkenschoten Het perceel van Achmea is op de luchtfoto weergegeven in licht rood. Het gebouw dat is voorzien van de blauwe arcering staat bekend als het "CBM" en heeft een BVO van ruim m 2. Dit gebouw zal ook in de nieuwe situatie behouden blijven. Het gebouw dat is voorzien van de rode arcering betreft de bestaande laagbouw. Deze zal worden gesloopt. Ook de reeds aanwezige parkeervoorzieningen zullen anders worden ingericht Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

17 om plaats te maken voor de Achmea Campus. Deze wordt in onderstaande paragraaf nader toegelicht. 3.2 Het plan "Werken In Het Groen" Achmea heeft als thema geformuleerd "werken in het groen". Door haar architect is dit vertaald in een campusmodel; een subtiele gespreide plaatsing van een aantal relatief lage gebouwen met daartussen een zo natuurlijk mogelijke, landschappelijke inrichting van het terrein. Auto's zijn zoveel mogelijk uit het zicht geplaatst en verharding ten behoeve van wegen is functioneel geoptimaliseerd. Tussen de gebouwen "vloeit" een doorlopende groene ruimte met een variatie in sferen en wisselende doorkijken. Er is een ordening van hoofd- en subruimtes die in elkaar overvloeien. De belangrijkste doorgaande ruimte loopt van de representatieve groene zone aan de Laan van Malkenschoten, naar de entreeruimte bij het vergadercentrum, vervolgens glooiend omhoog naar het houten deck met de terrassen van het restaurant, vanwaar het overgaat naar het bos. Deze hoofdruimte is vloeiend verbonden met een aantal subruimtes met elk een eigen karakteristiek, zoals de Hof en de Sequoiatuin. Afbeelding 3.2 "Werken in het Groen" - entreegebouw De gebouwen zijn bewust laag ontworpen, zodat alle werknemers zo dicht mogelijk bij het landschap werken. De vorm en positie van de ramen in de gevels zijn zodanig ontworpen dat werkplekken en publieke ruimten op het landschap gericht zijn; panoramisch uitzicht via doorlopende horizontale ramen in de kantoren, vliesgevels in de ontvangsthal en het restaurant en grote vensters als schilderijlijsten voor het uitzicht in bijvoorbeeld de luchtbruggen. Centraal in de compositie van gebouwen ligt het Vergadercentrum als de functionele spil van de campus. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 17

18 Het landschappelijke terrein is niet alleen bedoeld om naar te kijken; het is vooral ontworpen om zoveel mogelijk gebruikt te worden voor ontspanning en werken door de werknemers. Op terrassen, aan verspreid staande tafels en in paviljoens worden op bescheiden schaal gelegenheden gemaakt om te werken in het landschap. Het Campusconcept komt optimaal tot zijn recht als het landschap dagelijks gebruikt wordt, waardoor binnen en buiten verweven raken. Met dit functionele landschap wordt een unieke, onderscheidende werkomgeving gemaakt. Afbeelding 3.3 "Werken in het Groen" - hofgebouw Het complex presenteert zich naar de ring, waarbij er doorzichten zijn tot diep op het terrein. Er is geen presentatie richting de Arnhemseweg of de A1. Het terrein wordt langs de Arnhemseweg omkaderd door een groene zone. Ook het zuiden van het terrein wordt begrensd door een groen. Hierover voert Achmea thans nader overleg met de afdeling Groen van de gemeente Apeldoorn. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

19 Afbeelding 3.4 Overzicht nieuwe situatie Achmea De ontsluiting van het terrein vindt primair plaats vanaf de ring, een tweede ontsluiting is mogelijk op de Oude Beekbergerweg. Toelichting in cijfers en gebruik gebouwen Naast bovenstaande toelichting op het het gekozen concept van het werken in het groen, biedt voorliggende paragraaf een toelichting op de bouwplannen in cijfers en gaan daarnaast nader in op het gebruik van de voorgenomen bebouwing. In bijlage 3 bij de ruimtelijke onderbouwing is een afbeelding opgenomen waarin ten behoeve van alle gebouwen van de Achmea Campus is aangegeven wat het gebruiksoppervlak bedraagt en of sprake is van nieuwbouw of bestaande bouw. Bij deze afbeelding behoort een toelichting waarin per gebouw/gebouwdeel de gebruiksfuncties zijn weergegeven. Hieruit blijkt dat naast kantoren tevens vergader- en conferentiefaciliteiten, een bedrijfsrestaurant en een logistiek gebouw gerealiseerd worden Van de thans aanwezige bebouwing blijft m 2 aan BVO behouden. In totaal wordt m 2 aan BVO kantoor en voorzieningen toegevoegd. Met het bestaande oppervlak à m 2 maakt dat in totaal m 2 BVOaanwezig is. Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus concept, 19

20 4 UITVOERBAARHEID 4.1 Milieuaspecten Inleiding Op grond van artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) moet de gemeente in de toelichting op het projectbesluit een beschrijving opnemen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een projectbesluit vaak een belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's bodem, milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit en externe veiligheid Bodem Algemeen Onderzocht moet worden of de bodem verontreinigd is en wat voor gevolgen een eventuele bodemverontreiniging heeft voor de uitvoerbaarheid van het plan. Een nieuwe functie mag pas worden toegelaten als is aangetoond dat de bodem geschikt (of geschikt te maken) is voor de nieuwe of aangepaste bestemming. Wanneer (een deel van) de bodem in het plangebied verontreinigd is moet worden aangetoond dat het projectbesluit, rekening houdend met de kosten van sanering, financieel uitvoerbaar is. Bodemonderzoeken mogen niet meer dan 5 jaar oud zijn. Indien er sprake is van bouwactiviteiten is ook in het kader van de bouwvergunning onderzoek naar de kwaliteit van de bodem nodig. In de praktijk worden deze onderzoeken vaak gecombineerd. Onderzoeksresultaten bodem In december 2007 is door het adviesbureau Geofox-Lexmond BV een vooronderzoek op basisniveau en een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk /IDIJ, december 2007). Vooraf is overleg geweest over de onderzoeksopzet en de gemeente heeft met de onderzoeksopzet ingestemd. In het historische onderzoek is de beschikking van de Provincie Gelderland onderzocht en is het volgende geconcludeerd: de beschikking van de Provincie Gelderland is op de percelen 3214 en 3644 van toepassing en is derhalve niet van relevant voor de nieuwbouw op het terrein van Achmea. Uit het vooronderzoek is gebleken dat de locatie niet verdacht is op het voorkomen van asbest. Tijdens het veldwerk zijn toch op het middengedeelte en op het zuidelijk terreindeel stukjes asbest waargenomen. Na aanleiding hiervan is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd en zijn twee monsters van de grond geanalyseerd op asbest. Op het midden terreindeel is 3,8 mg/kg.ds. aangetoond. Op het zuidelijk terreindeel is analytisch in de bodem geen asbest aangetoond. De resultaten van het verkennend bodemonderzoek geven aan, dat de bovengrond licht verontreinigd is met zink (noordelijk terreindeel), koper (zuidelijk terreindeel), PAK en Laan van Malkenschoten 20 - Achmea - realisatie nieuwbouw Campus ontwerp, november

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom bestemmingsplan Korenmarkt 8 Toelichting: 1. Doel van de procedure 2. Situering van de aanvraag 3. Vigerende stedenbouwkundige regeling 4. Herziening bestemmingsplan 5. Inrichtingsplan

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Bosschebaan 37 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'

Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Oplegnotitie Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' Op de volgende pagina s is een toelichting gegeven op de standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Nadere informatie

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen

Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Aan: Gemeente Haaksbergen de heer G. van der Wens Externe veiligheid / Bedrijven en milieuzonering plangebied Hassinkbrink te Haaksbergen Van: Aveco de Bondt 1 EXTERNE VEILIGHEID 1.1 Kader Externe veiligheid

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 maart M. Souren Notitie 20122367-09 Wijzigingsbevoegdheid voor de bestemming spoorwegdoeleinden Beoordeling bedrijven & milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door

Nadere informatie

ONDERZOEK MILIEUZONERING

ONDERZOEK MILIEUZONERING ONDERZOEK MILIEUZONERING Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20150242/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur: Projectleider:

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein

Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Luchtkwaliteit Vicarielaan te IJsselstein Toelichting Gegevens opdrachtgever Provides Postbus 72 3400 AB IJsselstein Contactpersoon: dhr. M. Teuns CSO Adviesbureau Koningsbergenstraat 2 7418 ER Deventer

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering

Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg RM Eindhoven. Boxmeer, 5 november briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering Adviesbureau Tonnaer Mevr. R. v. Nuenen Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Boxmeer, 5 november 2014 Betreft: Status: Project: briefrapportage notitie bedrijven en milieuzonering versie D1 14071682 HOR.TON.MIL

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING KERK ST. JOHANNES DE DOOPER MARKT, STANDDAARBUITEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING KERK ST. JOHANNES DE DOOPER MARKT, STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING KERK ST. JOHANNES DE DOOPER MARKT, STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING KERK ST. JOHANNES DE DOOPER MARKT, STANDDAARBUITEN Opdrachtgever: Gemeente Moerdijk De heer F.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijzigingsplan Buitengebied Noord, deelplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord. Vastgesteld GEMEENTE HOOGEVEEN Wijzigingsplan Noorderhoofddiep 16 te Nieuweroord Vastgesteld 18 Mei 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied 3 2.2 Vigerende bestemmingsplan 3 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 april 2014 Kenmerk N003-1222424MTU-evp-V01-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Spoorallee in Zevenaar 1 Aanleiding onderzoek Gemeente Zevenaar heeft

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas

Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas Ruimtelijke motivering Verbouw Olympic Plaza locatie Zuidas 1. Inhoud 1. Aanvraag... 3 2. Voorgenomen ontwikkeling... 3 3. Juridisch planologisch kader... 5 4. Motivering... 6 1. Aanvraag Ontwikkelaar

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten

Ruimtelijke onderbouwing. Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg carpoolvoorziening Noorderhogeweg Drachten 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 september 2013 is een omgevingsvergunning aangevraagd door de provincie Fryslân voor de aanleg

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 28 oktober 2013 20121818-03 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle Notitie 20121818-03 Hotel Van der Valk te Voorschoten Ruimtelijke scan voorgenomen ontwikkelingen T +31 (0)38 422 14 11 F +31 (0)38 422

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert

Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en Milieuzonering Sportlaan 2-4 Gemert Quickscan Bedrijven en milieuzonering in opdracht van Ordito mevrouw drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE betreffende de locatie Sportlaan

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN. 1. Inleiding NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 2 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten'

Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' Toelichting op de aanpak van milieuzonering met behulp van de 'Staten van Bedrijfsactiviteiten' 1. Algemeen Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering Om de toelaatbaarheid

Nadere informatie

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN

NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN Gemeente Zeewolde, maart 2009 1 NOTITIE TOEPASSING PARKEERNORMEN 1. Inleiding Iedere bouwaanvraag moet op grond van de huidige bouwverordening, artikel 2.5.30, voorzien

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014

Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Oranjebastion Locatie: Oranjebastion, Koninginnedijk te Grave Datum: 7 oktober 2014 Auteur: C. Rodoe Projectnummer: 14021229 Projectcode: GRA.CGM.MIL Inleiding

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij Notitie 20110073-02 Bouwplan Ringbaan West 15 te Weert Inventarisatie luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 april 2011 20110073-02 211x04850 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v.

LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND. Auteurs : mro b.v. LUCHTKWALITEITSONDERZOEK ONTWIKKELING LOCATIE AALVANGER EN UITBREIDING GEMEENTEHUIS TE HASSELT GEMEENTE ZWARTEWATERLAND Auteurs : mro b.v. Opdrachtnummer : 023.14 Datum : november 2007 Versie : 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem

Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem Notitie Contactpersoon Evelyn van der Ent Datum 14 juli 2016 Kenmerk N003-1225344ENT-evp-V03-NL Onderzoek bedrijven en milieuzonering Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 1 Aanleiding Slingeland Ziekenhuis

Nadere informatie

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN VERKEERSKUNDIGE TOETS NIEUW GEMEENTEHUIS LEIDERDORP VERKEERSGENERATIE, VERKEERSAFWIKKELING EN PARKEREN

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk

Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk Notitie Contactpersoon Suzanne Swenne Datum 1 maart 2016 Kenmerk N001-1235703SBO-wga-V01-NL Bedrijven- en milieuzonering gebiedsontwikkeling Schokkerhoek in Urk 1 Aanleiding De gemeente Urk is momenteel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven.

In onderstaande figuur is een mogelijke invulling van het plangebied weergegeven. 1 INLEIDING In opdracht van Novaform Vastgoedontwikkelaars BV is een milieuonderzoek verricht voor de ontwikkelingslocatie in het centrum van Waalre, het voormalige Kendixterrein. De ontwikkelingslocatie

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20

Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Inhoudsopgave ruimtelijke onderbouwing Olympus 20 Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Planbeschrijving Hoofdstuk 3 Beleidskader Hoofdstuk 4 Landschappelijke inpasbaarheid Hoofdstuk 5 Omgevingsaspecten Hoofdstuk

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler

Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler Ruimtelijke onderbouwing Huiskes Kokkeler 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 1.3 Vigerend bestemmingsplan 1.4 Artikel 19 lid 1 WRO procedure 1.5 Beschrijving van het bouwplan

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING SCHOOLLOCATIE PASTOOR COOLENPLEIN/ ST. JANSTRAAT STANDDAARBUITEN Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138

Nr Casenr Harderwijkerweg 138. Ruimtelijke onderbouwing. gemeente Ermelo Harderwijkerweg 138 Nr. 14032525 Casenr. 2014-07033 Harderwijkerweg 138 Ruimtelijke onderbouwing pagina 2 van 6 Inleiding Achter op het perceel aan de Harderwijkerweg 138 is een verzoek ingediend om een bedrijfshal en een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Trade Port Noord Herziening Klaver 4

Bestemmingsplan. Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Bestemmingsplan Trade Port Noord Herziening Klaver 4 Projectnummer 408378 Revisie 03 Datum 25 april 2016 Auteur(s) Paul Kennes Liesbeth van Kempen

Nadere informatie

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting

bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder 2005 geluidzone industrie Toelichting -2-1. Inleiding 1.1 Aanleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan partiële herziening Vereenigde Binnenpolder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

Arvalis T.a.v. de heer J. Hoebink postbus GA VENRAY. Boxmeer, 1 oktober rapportage bedrijven en milieuzonering definitief, versie D1

Arvalis T.a.v. de heer J. Hoebink postbus GA VENRAY. Boxmeer, 1 oktober rapportage bedrijven en milieuzonering definitief, versie D1 Arvalis T.a.v. de heer J. Hoebink postbus 5043 5800 GA VENRAY Boxmeer, 1 oktober 2014 Betreft: Status: Project: rapportage bedrijven en milieuzonering definitief, versie D1 14093780 RAY.ARV.AKO Geachte

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Apeldoorn Johan van der Burg datum: 10 maart 2014 betreft: Luchtkwaliteit Nagelpoelweg 56 te Apeldoorn project: 140171 INLEIDING Aan de Nagelpelweg 56 in Apeldoorn is het bedrijf

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel

Wet luchtkwaliteit. Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie locatie Boterbogten te Steensel Wet luchtkwaliteit Woningbouwlocatie aan de Boterbogten te Steensel In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Eersel SRE Milieudienst

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord

notitie Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord notitie aan: van: Gemeente Gemert-Bakel Johan van der Burg, MSc c.c.: datum: 28 juni 2012 betreft: project: Hindercontouren rondom het Integraal Kind Centrum, Gemert-Noord 110792 INLEIDING Op de hoek van

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen

memo Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen memo aan: van: Gemeente Vianen/Culemborg SAB, Paul Kerckhoffs datum: 14 december 2015 betreft: Quick scan bedrijven en milieuzonering Fort Everdingen Project: 150346 INLEIDING In het buitengebied, op de

Nadere informatie

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW

Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Bijlage 1 MILIEUASPECTEN BUITENGEBIED WOUW Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Geluid... 5 3 Luchtkwaliteit... 7 4 Bedrijven en milieuzonering... 9 BIJLAGE 1... 11 BIJLAGE 2... 12 3 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem

Ruimtelijke onderbouwing. Zorghotel Schipholweg. Haarlem Ruimtelijke onderbouwing Zorghotel Schipholweg Haarlem 1 1. Welke vrijstellingsbevoegdheid en waarom Het project betreft de bouw van een gebouw met gezondheidszorgfunctie ( zorghotel ) met bijbehorende

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN Bedrijven en milieuzonering Velmolen Oost fase 3 te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht Vonderweg

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1

Ruimtelijke onderbouwing. Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Ruimtelijke onderbouwing Herontwikkeling pand v. Voorststraat 1 Juni 2012 1. Inleiding. De verdieping(en) van het pand van de Rabobank in Huissen staan al geruime tijd leeg. De eigenaar, Roelofsen onroerend

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Bedrijventerrein Buitenvaart II,

Bedrijventerrein Buitenvaart II, Bedrijventerrein Buitenvaart II, wijzigingsplan facilitaire doeleinden Bedrijventerrein Buitenvaart II, Wijzigingsplan Facilitaire Doeleinden Gemeente Hoogeveen Status: Vastgesteld Datum: 7 Juli 2015 IMRO-Idn:

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie