De toekomst van de AWBZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van de AWBZ"

Transcriptie

1 Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997

2 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van d AWBZ Inliding D vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn D vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning D vrhouding tussn aansprakn n budgttair kadrs 25 3 D uitvoring van d AWBZ Inliding Ht zorgkantoor D indicatistlling D rgiovisi 38 4 Conclusis n aanbvlingn 43 Bijlagn 1 Rlvant gdlt uit ht door d ministr van VWS vastgstld advisprogramma voor 1997 n ht hirvan afglid wrkprogramma 51 2 Samnstlling Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) 55 3 Advisvoorbriding vanuit d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) 57 4 Dlnmrs aan d hoorzitting Tokomst van d AWBZ 59 5 Rsultatn schriftlijk nquêt Sympoz-symposium Grondslagn van d AWBZ, n historisch ovrzicht 73 7 Onvrzkrbaarhid 91 8 Intrnational vrglijking Systmvrandringn D btaalbaarhid van d huidig AWBZ Financiël gvolgn van n klinr AWBZ-pakkt Lijst van afkortingn n bgripsomschrijvingn Litratuur Ovrzicht publicatis RVZ 161

3 1

4 Samnvatting Hft d AWBZ tokomst? Dat lijkt n vrmd vraag. W hbbn ht ovr n national trots: n omvangrijk stlsl van voorziningn voor oudrn, ghandicaptn n gstszikn. Voor idrn toganklijk. Hft d AWBZ tokomst? Zkr. Maar vl mnsn vindn dat d AWBZ toch nit bidt waar z bhoft aan hbbn. Er zijn vaak lang wachttijdn. D woonruimt, d dinstvrlning n d vrzorging zijn krap, vaak t krap, bmtn. Maar wl duur. Duur voor d mnsn zlf, di in vl gvalln nit mr ovrhoudn dan n bschidn kld- n zakgld. Duur ook voor d gmnschap, di jaarlijks mr dan achttin miljard guldn voor d AWBZ op tafl lgt. Mt n grijzr wordnd bvolking zal dat bdrag nog aanzinlijk tonmn. Btaalbaar, zolang ht conomisch god gaat, maar ook als d conjunctuur tgnzit? Bij gbrk aan conomisch n maatschapplijk draagvlak loopt d AWBZ dan ht risico dat zij n marginal voorzining wordt voor n marginal grop tgn n marginal prijs. Als w dat nit willn - n daar gaan w van uit - motn w op tijd nadnkn ovr d tokomstig plaats n functi van d AWBZ n ovr d wijz waarop d AWBZ wordt uitgvord. Ja, maar dan mot d AWBZ vrandrn D AWBZ is nu d thuishavn van vir sctorn van d gzondhidszorg mt n brd scala van dinstn: d oudrnzorg, d zorg voor lichamlijk ghandicaptn, d zorg voor vrstandlijk ghandicaptn n d gstlijk gzondhidszorg. D Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) vindt dat d AWBZ n schrpr profil mot krijgn. Dat wil zggn: n hldr functi n n bprktr domin. D AWBZ had oorspronklijk tot dol om onvrzkrbar risico's vrzkrbaar t makn. Daarbij ging ht vooral om d langdurig vrplging n vrzorging van chronisch zikn n ghandicaptn. Tgnwoordig zijn dz risico's dankzij afgdwongn solidaritit wl vrzkrbaar, maar bij bprkt middln lopn zij nog altijd gvaar. Nit dat z uit ht pakkt vrdwijnn, maar dat r - of door d ovrhid of door vrzkraars - t winig gld voor bschikbaar wordt gstld, waardoor d kwalitit vrmindrt n d capacitit tkortschit. D AWBZ mot aan dz voorziningn n vilig havn bidn. Dat wil zggn: En volksvrzkring voor onvrzkrbar risico's Functi: Pakkt: n hard garanti van bschikbaarhid, toganklijkhid n kwalitit; bschrmzorg (24-uurs zorg in combinati mt vrblijf n dinstvrlning) n langdurig, intnsiv vr-

5 plging, vrzorging n bgliding; Dolgrop: mnsn mt rnstig n langdurig bprkingn. W nmn afstand van d opvatting dat d AWBZ n alls omvattnd rgling kan zijn voor ghandicaptn n chronisch zikn. Dat is nit moglijk n nit wnslijk. Wij vindn dat oudrn, lichamlijk ghandicaptn, vrstandlijk ghandicaptn n mnsn mt gstlijk problmn zovl moglijk van gwon n zo nodig aangpast woonvoorziningn gbruik motn kunnn makn. Htzlfd gldt voor allrli dinstn op ht gbid van dagbstding, maatschapplijk hulp, ondrstuning n drglijk. Idm d mdisch zorg, d vrplging n vrzorging n alls wat daarbij hoort. W gaan dus uit van d stlrgl: zo gwoon als moglijk, zo bijzondr als nodig. Gn alomvattnd rgling Ht is voor mnsn mt bprkingn btr dat z nit ht stmpl 'gzondhidszorg' dragn. Dat isolrt hn in maatschapplijk opzicht n bidt andr sctorn ht xcuus om zich voor hn nit vrantwoordlijk t voln. Door mnsn mt bprkingn als gwon burgrs t bhandln, blijvn zij mdburgrs. Zij houdn mr grp op hun ign bstaan, omdat r mr t kizn valt. Huisvsting, dinstvrlning n zorg kunnn mr naar wns n bhoft wordn aangbodn. D vrantwoordlijkhid voor aangpast voorziningn kan blijvn bij d instantis di ook voor d gwon voorziningn vrantwoordlijk zijn. Dat bidt mr garantis voor kwalitit n dolmatighid. Dit standpunt houdt in dat dln van d oudrnzorg n d gstlijk gzondhidszorg naar n andr vrzkringscompartimnt kunnn wordn ovrghvld. Voor all vir sctorn gldt dat wonn, zorg n dinstvrlning wordn gschidn, tnzij r sprak is van bschrmzorg. D AWBZ wordt gricht op zorgvrlning. Ht zal daardoor makklijkr wordn om d kwalitit n d omvang van d zorgvrlning ook wrklijk t garandrn. Voor d uitvoring van d AWBZ hft ons standpunt n aantal blangrijk consquntis. D hoofdlijnn wordn hir kort aangstipt. Zorgplicht: ht rijk wordt vrantwoordlijk voor d uitvoring n staat in voor d bschikbaarhid, toganklijkhid n kwalitit van d voorziningn; Uitvoring: d AWBZ wordt rgionaal uitgvord door zorgvrzkraars. Pr rgio krijgt één zorgvrzkraar n concssi als zorgkantoor niuw stijl; Kuzvrijhid, flxibilitit, spriding van vrantwoordlijkhid Dus knippn n schidn n d AWBZ gschikt makn voor haar ignlijk taak... 3

6 Coördinati: bij schiding van wonn, zorg n dinstvrlning krijgt d blidscoördinati tn bhov van mnsn mt langdurig n rnstig bprkingn n wttlijk grondslag. D vrandringn di in dit advis wordn vastgstld, vrgn vl tijd n voorbriding. Bovndin zit aan knippn n schidn in d praktijk mr vast dan in thori ht gval lijkt. Zorgvuldighid is gbodn. Daarom stlt d RVZ voor dat in ht komnd rgrakkoord n aantal basisbslissingn wordn gnomn n dat r n projctorganisati ondr voorzittrschap van d ministr van VWS wordt ingstld, di d vrdr uitwrking tr hand nmt.... maar stap voor stap want ht blang van d patiënt staat voorop 3

7 3

8 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ D bdoling van d AWBZ D Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) is drtig jaar gldn ingvord om ghandicaptn n chronisch zikn mr zorg n mr social zkrhid t gvn. Er warn t winig voorziningn, ondr andr omdat di mostn wordn btaald uit allrli gldpotjs, bijstandsgld of ign middln. Ht blk nit of nauwlijks moglijk ht risico van chronisch aandoningn n bprkingn particulir t vrzkrn, trwijl n collctiv vrzkring ontbrak. Daardoor wrdn vl mnsn vroordld tot n marginaal bstaan van gldzorgn, onvoldond voorziningn n sociaal isolmnt. 'En onbvrdignd situati', zoals ministr Vldkamp van Social Zakn (SoZa) indrtijd zi. 'Zolang gn vrantwoord oplossing kan wordn gbodn voor d zr zwar lastn, wlk uit hoofd van rnstig langdurig ziktn n gbrkn op idrn kunnn komn t drukkn n door nimand zondr bijstand van d ovrhid of van drdn kunnn wordn gdragn, zolang is ook ht vraagstuk van d vrzkring tgn gnskundig risico's voor ht Ndrlands volk nog nit tot oplossing gbracht.' D AWBZ most voor di oplossing zorgn. Vldkamp stond n 'intgral voorzining' voor ogn, dat wil zggn: zowl intra- als xtramural zorg n spcial voorziningn zoals woningaanpassing, liftn n aangpast auto's. Mt n brop op ht bginsl van glijk kansn wild hij mnsn mt rnstig aangborn gbrkn, chronisch zikn n gstszikn 'mr in ht maatschapplijk procs opnmn n zovl moglijk kansn gvn om aan ht maatschapplijk lvn dl t nmn.' D AWBZ nu D AWBZ is inmiddls uitggroid tot d grootst financiringsbron van d gzondhidszorg, zowl naar omvang als brik. Via d AWBZ wordt ruim 18 miljard guldn aan gmnschapsgld doorgsluisd naar vir van d vijf grot sctorn van d gzondhidszorg: d oudrnzorg, d gstlijk gzondhidszorg, d zorg voor lichamlijk ghandicaptn n d zorg voor vrstandlijk ghandicaptn. Daarnaast draagt d AWBZ nog 3,5 miljard guldn bij aan langdurig curativ zorg n 200 miljon guldn aan collctiv prvnti (d collctiv prvnti zal in n andr advis aan d ord komn). D oorspronklijk dolgrop van d AWBZ - ghandicaptn n chronisch zikn - is als gvolg van dz ontwikkling vrschovn n uitgbrid. Zij omvat d clintèl van d hirbovn gnomd sctorn van d gzondhidszorg, dat wil zggn: oudrn, mnsn mt gstlijk problmn n lichamlijk n vrstandlijk Onvrzkrbar risico's Glijk kansn voor chronisch zikn n ghandicaptn Gldbron voor oudrnzorg, ggz n ghandicaptnzorg En uitdijnd hlal

9 ghandicaptn. Ook ht aspct van d onvrzkrbar risico's is naar d achtrgrond vrschovn. Bij d samnstlling van ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ zijn vooral d samnhang van n d substitutimoglijkhdn tussn voorziningn blangrijk ovrwgingn gwst. Daardoor makn ook vrzkrbar risico's, zoals d thuiszorg n d ambulant gstlijk gzondhidszorg, r dl vanuit. Zoals uit bijlag 6 blijkt zijn r nit alln vrandringn in d AWBZ zlf opgtrdn. Ook d contxt waarin d wt functionrt, is inmiddls strk vrandrd. Dat gldt zowl voor (1) ht stlsl van social vrzkringn, (2) ht stlsl van ziktkostnvrzkringn n (3) d zorgvrlning. En vrandrd omgving (1) In d jarn ngntig is ht stlsl van social zkrhid om conomisch n idologisch rdnn ingrijpnd hrzin. Mn wild mindr mnsn langdurig van uitkringn afhanklijk latn zijn n d ign vrantwoordlijkhid voor social zkrhid vrgrotn. Social zkrhid wordt nu mr gzocht in wrk dan in uitkringn. D uitkringn vrandrn in n sociaal vangnt. Voor cht zkrhid motn ondrnmingn n mnsn zlf zorgn door ht crrn van wrkglgnhid n ht opzij zttn van loon. En aantal ontwikklingn is van spciaal blang: - D functi van d social zkrhid wordt zovl moglijk bprkt tot ht inkomnsaspct. Dat gldt ook voor d Algmn Bijstandswt (ABW). Voorziningn wordn zovl moglijk ovrghvld naar d daarvoor gëignd rglingn, zoals d Wt Voorziningn Ghandicaptn (WVG) n d AWBZ. - D hrzining van d social zkrhid is voor idrn n xtra stimulans om aan ht arbidsprocs dl t nmn. Voor ghandicaptn n chronisch zikn wordt d togang tot d arbidsmarkt chtr rdr klinr dan grotr. Daarom is ht ds t blangrijkr om langs andr wg (financiël tgmotkoming, voorziningn) t bvordrn dat dz gropn middn in d maatschappij staan n ovral aan m kunnn don. Arbid is zkrhid (2) Op ht rst gzicht lijkt ht vrzkringsstlsl nog strk op dat van drtig jaar gldn, ton d AWBZ wrd ingvord. Maar schijn bdrigt. Er zijn strk krachtn wrkzaam - zowl richting collctivring als privatisring - di lkaar in n dynamisch vnwicht houdn. Stabil is ht stlsl zkr nit, wat consquntis kan hbbn voor ht domin van d AWBZ. - Bij vrdr collctivring van ht vrzkringsstlsl zal ht ondrschid tussn vrzkrbar n onvrzkrbar zorg Ht stlsl in n voortdurnd ovrgangssituati 5

10 onblangrijk wordn. Ht ondrschidnd critrium wordt dan of zorg noodzaklijk is of nit. Als all noodzaklijk zorg collctif wordt vrzkrd, wil dat ovrigns nit automatisch zggn dat alls in d AWBZ komt, zoals in ht plan-simons ht gval was. Er kunnn zorginhoudlijk of bstuurlijk rdnn zijn om vrschillnd vrzkringn t handhavn. D trmn rst n twd compartimnt vrlizn dan wl hun bstaansrcht, tnzij r n andr btknis aan wordt ggvn. - Vrdr privatisring van ht vrzkringsstlsl zal d AWBZ waarschijnlijk schrpr richtn op d risico's di particulir onvrzkrbaar zijn (zi bijlag 7). Drglijk risico's blijvn nit bprkt tot d sctorn di nu ondr d AWBZ valln, maar zijn r ook in d curativ sctor. Vooral kostbar curativ zorg voor chronisch zikn zal moilijk vrzkrbaar blijkn n om di rdn kandidaat wordn voor opnam in ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ. Onvrzkrbar risico's lvrn tzamn waarschijnlijk gn inhoudlijk wnslijk of bstuurlijk hantrbar afbakning van d AWBZ op. (3) D AWBZ is binnn d gzondhidszorg d collctiv sctor bij uitstk. Ht blid van d ovrhid om d collctiv middln t bhrsn - via ht zorgvolum n d prijzn - raakt dus bijzondr d AWBZ. Tglijkrtijd don zich binnn d AWBZ n aantal xpansiv ontwikklingn voor. D vraag naar zorg nmt to als gvolg van d vrgrijzing. Mnsn willn dat ht aanbod btr aansluit op hun individul bhoftn n wnsn, wat n grotr vrschidnhid aan voorziningn nodig maakt. Ook kan n vrbrding van d dolstlling van d gzondhidszorg wordn gconstatrd richting maatschapplijk ondrstuning n participati. - D spanning tussn nrzijds bhrsing van d collctiv middln n andrzijds uitbriding van d zorg zal ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ nit onbrord latn. D vraag wat collctif mot n wat privaat kan, zal bij voortduring aan d ord komn. - D invlod van d gmntn op d zorgsctor nmt to. Op ht gbid van wlzijn, wonn, vrvor n matriël bijstand zijn d afglopn jarn bvogdhdn n financiël middln naar d gmnt gdcntralisrd. D gmntn wordn hirdoor n partnr in ht blid voor d dolgropn van d AWBZ. Individul wnsn n krapp burs D AWBZ hft gzorgd voor n omvangrijk stlsl van voorziningn voor oudrn, ghandicaptn n gstszikn. Dz Zorgn ovr d tokomst 5

11 voorziningn zijn in princip voor idrn di r bhoft aan hft toganklijk. Dat is n buitngwoon positif rsultaat, waar vl landn om ons hn trcht jalors op zijn. Zoals uit ht volgnd blijkt, zijn r toch rdnn om na t dnkn ovr d tokomst van d AWBZ. 1. Ht dol van d AWBZ D AWBZ was in 1967 nog gricht op d problmatik van n maatschapplijk hrknbar dolgrop: ghandicaptn n chronisch zikn di strk n langdurig van zorg afhanklijk warn. D aard van d rgling (vrzkring van onvrzkrbar risico's) n d vrstrkkingn (d grootst manco's) warn daarop afgstmd. In d jarn daarna is ht zwaartpunt van d AWBZ voortdurnd vrschovn: naar d voorziningn, ht voorziningnblid n - gdurnd n kort maar nog vrs in ht ghugn liggnd priod - ht stlslblid (zi bijlag 6). Ton r nog sprak was van n uitbouw van d AWBZ tot n brd basisvrzkring mt grgulrd marktwrking, daagd ht bsf dat n drglijk rgim juist voor d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ n hun voorziningn mindr gschikt was. Vandaar dat ht huidig kabint hft gkozn voor n rst compartimnt mt n strk ovrhidsvrantwoordlijkhid. Trug naar d oorspronklijk bdoling van d AWBZ? Ja, maar j kunt d klok nit trugdraain. J hbt tgnwoordig mt andr ghandicaptn n chronisch zikn t makn, wl kwtsbaar, maar ook wrbaar. D ghandicapt n chronisch zik van dz tijd wil zijn ign kuzn kunnn makn n zo gwoon moglijk kunnn lvn n wonn. Nit vrzorging, maar maatschapplijk intgrati is ht slutlwoord. D dolgrop, haar bhoftn n haar wnsn zijn vrandrd, ht voorziningnpatroon n d ondrliggnd zorgfilosofi zijn nit mr dzlfd n r zijn vrandringn in d wt- n rglgving n ht blid van zowl d gzondhidszorg als aanpalnd blidstrrinn. Daarom is r bhoft aan n niuw prspctif op ht dol van d AWBZ, dat richting kan gvn aan bslissingn ovr aansprakn n uitvoring. Opniuw vaststlln waarvoor n voor wi d AWBZ is bdold 2. D btaalbaarhid van d AWBZ Als j d patiëntn n cliëntn vraagt naar problmn mt d AWBZ, hoor j vooral dat z op sommig voorziningn lang - t lang - motn wachtn of dat z mindr zorg krijgn dan z nodig hbbn. D aansprakn di z hbbn, kunnn z onvoldond vrzilvrn. D AWBZ schit in di gvalln tw kr tkort: als zorgvoorzining n als vrzkring. Dat is n rnstig problm. Voor d btrokknn zlf, omdat z voor hun daglijks functionrn mstal strk afhanklijk zijn van d voorziningn. D AWBZ wordt nu t krap ghoudn 5

12 Maar ook voor d lgitimitit van n ht maatschapplijk draagvlak voor d AWBZ, dat wordt ondrgravn als d voorziningn voor vln mindr toganklijk n kwalitatif ondr d maat wordn. D oorzakn van d schaarst zijn bknd. Algmn wordt rknd dat ht huidig groiprcntag van 1,3% dat in ht huidig rgrakkoord is nrglgd, t krap is. Daarbij komt dat d bvolking van Ndrland vroudrt. Hirdoor vrwacht mn dat ht brop op d AWBZ d komnd jarn zal tonmn. D kostn van d AWBZ zulln dan stijgn mt ht gvaar dat d AWBZ onbtaalbaar wordt of d rantsonring van d zorg maatschapplijk onaanvaardbar proportis aannmt. Dat tokomstbld lijkt onnodig dramatisch. D kostn van d AWBZ motn jaarlijks tnminst mt 1,6% tot 1,8% tonmn om ht huidig nivau van d zorg t kunnn handhavn. Als vrdr rkning wordt ghoudn mt d achtrblijvnd stijging van d arbidsproductivitit in d gzondhidszorg (wat n prijstonam van 0,5% vroorzaakt) n d ffctn van d door ht Collg voor ziknhuisvoorziningn (CvZ) ghantrd afschrijvingsmthodik (0,25%), mag n jaarlijks kostntonam van 2,5% noodzaklijk wordn vrondrstld. Dat lijkt btaalbaar aangzin ht prmiplichtig inkomn in Ndrland mt tnminst 2,25% pr jaar groit n ht conomisch vrantwoord lijkt bij tonmnd wlvaart mr gld voor d gzondhidszorg uit t trkkn. D AWBZ kan btaalbaar blijvn... Bij handhaving van ht huidig nivau van d zorg n d huidig conomisch groi zou d AWBZ ook in d tokomst btaalbaar kunnn blijvn. Ht is vrlidlijk om daaraan d conclusi t vrbindn dat d btaalbaarhid van d AWBZ vooral n kwsti van politik wil is. Dat is chtr wat snl door d bocht. Er kan wl dglijk n substantil btaalbaarhidsproblm ontstaan, nit vanwg d vrgrijzing op zich, maar vanwg d combinati van vrgrijzing, vrbrding n divrsificati van ht aanbod n n vrbrding van d dolstlling van d gzondhidszorg richting maatschapplijk ondrstuning n participati. Van di combinati kan n krachtig aanzuignd wrking op ht gbruik n daarm d kostn van d AWBZ uitgaan. Om dat t voorkomn motn w tijdig nadnkn ovr ht ignlijk domin n d noodzaklijk omvang van d AWBZ. 3. D ffctivitit van d AWBZ D vrwachting was indrtijd dat d AWBZ ghandicaptn n chronisch zikn zou hlpn aan:... maar nit zondr vrandringn 5

13 1. n btr financiël situati; 2. mr n btr voorziningn; 3. mr moglijkhdn om aan ht maatschapplijk lvn dl t nmn. Ad 1. Ondrzok (instituut Maatschapplijk Gzondhidszorg) hft uitgwzn dat d financiël situati van ghandicaptn n chronisch zikn n stuk ongunstigr is dan di van andrn. Dat gldt vooral voor chronisch zikn mt vl lichamlijk bprkingn. Ht maandlijks inkomn van chronisch zikn ligt gmiddld ruimt 200 guldn ondr dat van andrn. Ht vrschil loopt mt ht aantal bprkingn n aandoningn op tot bovn d 500 guldn pr maand. D AWBZ kan daar nit vl aan vrandrn, want ht is gn rgling voor ht inkomn van ghandicaptn n chronisch zikn. D AWBZ kan r wl to bijdragn dat dz mnsn nit mr gld aan gzondhidszorg hovn uit t gvn dan andrn. Dat laatst blijkt nit ht gval. Ook hun uitgavn voor gzondhidszorg zijn in vrhouding hoog. Gmiddld liggn di ongvr 30 guldn pr maand hogr dan bij andrn. Zvn procnt van d chronisch zikn hft pr maand zlfs mr dan 200 guldn aan uitgavn wgns zikt, di nit vrgod wordn. Ht komt bij chronisch zikn twmaal zovl dan bij andrn voor dat zij vanwg hun financil situati bprkingn in hun social contactn ondrvindn. Ht bginsl van mdfinanciring dat voor d ign bijdragn in d AWBZ gldt, draagt dirct of indirct waarschijnlijk bij aan dit ngativ rsultaat. Dz bijdragn warn oorspronklijk bdold als compnsati voor bsparingn in d normal kostn van lvnsondrhoud (wonn, wassn, tn.d.). Di rlati is vrbrokn, trwijl daarnaast vl instllingn zlf voor dz kostn bijdragn zijn gaan vragn. Ad 2 n 3. In d oudrnzorg, d ghandicaptnzorg n d gstlijk gzondhidszorg is ht lang d gwoont gwst om d cliënt naar d voorziningn t haln, in plaats van omgkrd. Ht accnt lag op vrzorging, nit op ondrstuning n ht bvordrn van maatschapplijk participati. Vl instllingn kndn n op d zorgvrlning gënt woon- n lfklimaat, dat zlfrdzaamhid n dlnam aan ht maatschapplijk lvn rdr vrmindrd, dan bvordrd. D AWBZ hft wél gzorgd voor voorziningn, maar d bijdrag di dz voorziningn hbbn glvrd aan d zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati van ghandicaptn n chronisch zikn, is bprkt gblvn n in sommig opzichtn contraproductif gwst. Daar komt vrandring in omdat in al dz sctorn n procs van Ghandicaptn n chronisch zikn zijn financil slcht af Wl mr voorziningn maar nog onvoldond zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati 5

14 zorgvrniuwing gaand is, dat juist gricht is op dz dolstllingn. D consquntis hirvan voor d AWBZ motn grotndls nog wordn gtrokkn. D AWBZ bidt op ht ognblik onvoldond moglijkhdn tot zorgvrniuwing, flxibilitit n ht bidn van zorg op maat. Vragn aan d RVZ D ministrraad hft tgn dz achtrgrond in ht advisprogramma van d RVZ ht ondrwrp 'structuur n financiring langdurnd n intnsiv zorg opgnomn'. Mnsn mt chronisch, invalidrnd aandoningn n daarm samnhangnd bprkingn n handicaps zijn in n rlatif grot mat afhanklijk van zorgvrlning n andr voorziningn. Er is volgns ht kabint n groind bhoft bij all btrokknn om d maatschapplijk participati van patiëntn n ghandicaptn zovl moglijk t bvordrn. Patiëntn hbbn, stlt ht kabint, bhoft aan n zowl divrs als ook n gïntgrrd zorgaanbod dat zich tot ovr d grnzn van d zorgsctor uitstrkt n dat bovndin 'op maat' wordt glvrd. Ht is wl noodzaklijk, zo wordt daaraan togvogd, ht aanbod van collctif gfinancird voorziningn bhrsbaar t houdn. Ht kabint wil advis... Ht ondrwrp 'structuur n financiring langdurnd n intnsiv zorg' wordt in dri aspctn uitnglgd: 1. d structuur n d systmatik van ht financiringssystm; 2. d rlati tussn wonn, zorg n wlzijn; 3. d rlati tussn cur n car, in ht bijzondr op ht vlak van d gstlijk gzondhidszorg. In dit advis staat ht rst aspct cntraal. Aan d RVZ zijn daarovr d volgnd vragn gstld.... ovr d structuur n financiring van langdurig n intnsiv zorg 1. Hft d AWBZ tokomst? Zo ja, wlk? - Is r plaats - n zo ja: wlk - voor 'n' AWBZ(-achtig voorzining) in ht ghl van collctiv c.q. wttlijk arrangmntn n om wlk gropn burgrs gaat ht dan? (Dol, wrking n positi). - Ho ontwikklt zich d 'dolgrop' van n drglijk wt, in ht bijzondr d komnd dcnnia? Wlk (politik) scnario's kan mn hir opstlln? Hft d AWBZ tokomst? Wlk? 2. Ho n door wi mot d AWBZ wordn aangstuurd? - Wlk vorm van sturing n ovrhidsbmoinis past bij dz maatschapplijk bhoftn n dz wttlijk argumntn? Waarop concntrrt zich d ovrhidsvrantwoordlijkhid (tn Wi stuurt d AWBZ aan? Ho? 5

15 opzicht van di van organisatis in d samnlving)? - Wlk sturingsinstrumntn motn wordn ontwikkld tn bhov hirvan n wlk uitvoringsrgim bhoort hirbij? - Wlk aanknopingspuntn bidn rglingn in vrglijkbar andr landn voor d bantwoording van dz vragn? 3. Ho mot d AWBZ wordn gfinancird? - Ho dint n ho kan d uitvoring van n drglijk wttlijk rgim gfinancird wordn? Wat kan wordn gzgd ovr d financirbaarhid van dit wttlijk arrangmnt op trmijn? Ht is in dit vrband ondr mr van blang d functi van d AWBZ op trmijn t kwantificrn (volum, brop). - Ho kan d dolmatighid van ht zorgaanbod wordn vrbtrd (flxibilisring)? 4. Ho motn vntul vrandringn wordn gralisrd? - Ho kan d AWBZ (dolgrop, vrstrkkingn) wordn aangpast aan haar tokomstig dol, functi n positi? - Wlk consquntis hft dat of kan dat hbbn voor ht trrin van d social zkrhid, d blidstrrinn van andr ministris, d lagr ovrhdn n ht stlsl van ziktkostnvrzkringn? - Ho kan, op hoofdlijnn, aan ht (d) gwnst vrandringsprocs(sn) sturing wordn ggvn? D hoofdlijn van ht advis Volgns d RVZ is d btaalbaarhid van d AWBZ ondr d huidig conomisch omstandighdn nit in gvaar. Dringnd ingrpn zijn daarom nit aan d ord. Er is vooral bhoft aan n duidlijkr profilring n n grotr maatschapplijk ffctivitit van d AWBZ. Dz tw notis zijn richtinggvnd voor ht advis n bpaln d opbouw rvan. Wi btaalt d AWBZ? Ho motn vrandringn wordn gralisrd? Vrandringn zijn nodig, maar r is glukkig tijd voor 1. En duidlijk profil van d AWBZ In hoofdstuk 2 wrkt d RVZ dit uit. En duidlijk profil houdt volgns d RVZ in dat d AWBZ: - wordt bstmd voor onvrzkrbar risico's c.q. kwtsbar mnsn n voorziningn. Ht gaat om noodzaklijk zorg voor mnsn mt rnstig n langdurig bprkingn, waarvan d kwalitit n toganklijkhid n vrhoogd risico lopn bij bprkt middln; - in princip wordt bprkt tot gzondhidszorg n - voorzovr voor ht vrlnn van gzondhidszorg strikt noodzaklijk - huisvsting n dinstvrlning. D contxt van ht huisvstingsblid n ht blid tn aanzin van dinstvrlning bpaln ho En schrpr profil 5

16 consqunt dit uitgangspunt kan wordn gralisrd. Ht blang van d patiënt bij zorgvrlning, ondrstuning van zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati staat voorop; - afdwingbar aansprakn toknt. D inhoud van d aansprakn wordt md bpaald door d individul bhoft n d dolmatighid. 2. En ffctiv uitvoring van d AWBZ D RVZ wrkt dit in hoofdstuk 3 uit. Vrbtring komt volgns d RVZ op ht volgnd nr: - d rijksovrhid wordt aanspraklijk voor d nakoming van d zorgaansprakn; - d rijksovrhid wordt vrantwoordlijk voor d uitvoring van d AWBZ n d rgi van ht zorgaanbod; - d AWBZ wordt rgionaal uitgvord door n zorgkantoor op basis van n concssi door d rijksovrhid; - d uitvoring wordt gricht op flxibilitit, dolmatighid n samnwrking mt rgional partnrs op ht trrin van d volkshuisvsting n d dinstvrlning. En ffctiv uitvoring In hoofdstuk 4 formulrt d RVZ zijn aanbvlingn. 5

17 2 Ht profil van d AWBZ 2.1 Inliding D AWBZ hft zich in d loop van drtig jaar ontwikkld van n voorzining voor chronisch zikn tot n instrumnt voor voorziningnblid (zi bijlag 6). En aantal jarn is d AWBZ zlfs n brd basisvrzkring in sp gwst. Daarbij zin w dat als ht ondrschid tussn onvrzkrbar n vrzkrbar risico's wordt losglatn, ook d dolgrop n ht voorziningnpakkt mindr schrp omlijnd rakn. Ht blang van d samnhang tussn voorziningn komt dan om zowl inhoudlijk als stratgisch rdnn op d voorgrond t staan. Uitindlijk wordt d AWBZ zo n alls n alln omvattnd rgling. Als w dat nit willn, n opvatting di tn grondslag ligt aan ht ondrschid tussn ht rst n ht twd compartimnt, zulln w opniuw motn bkijkn wat in dz tijd d bstaansrdn van n apart AWBZ is n wlk consquntis daaruit voortvloin voor d dolgrop n d voorziningn. Dri lmntn lijkn daarbij in ht bijzondr van blang: 1. d vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn; 2. d vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning; 3. d vrhouding tussn aansprakn n budgttair kadrs. Dz wrkn w in d volgnd paragrafn vrdr uit. Wat is ht bstaansrcht van d AWBZ? 2.2 D vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn D vrschillnd vrzkringscompartimntn zijn nit uit d lucht komn valln. D totstandkoming van wat w nu ht twd vrzkringscompartimnt nomn, is wl ns gkaraktrisrd als 'd tachtigjarig oorlog ovr ht stlsl'. Inzt warn ht particulir, dan wl publik karaktr van d gzondhidszorg, d privaatrchtlijk, dan wl publikrchtlijk ordning van ht stlsl n d vrantwoordlijkhidsvrdling tussn individu, maatschapplijk middnvld n ovrhidsinstantis. D tachtigjarig oorlog ovr ht stlsl 5

18 In d jarn zstig kondn d Ziknfondswt (ZFW) n d AWBZ wordn ingvord omdat mn lkaar vond op ht punt van d algmn toganklijkhid van d gzondhidszorg n ruimt lit voor n aanzinlijk particulir lmnt in d gzondhidszorg. Mn handhaafd d bstaand situati in ht twd compartimnt (hogr inkomns particulir vrzkrd, lagr inkomns n ziknfondsvrzkring), n wrd ht ns ovr n solidair rgling voor d onvrzkrbar risico's. Vrdr hild mn vast aan n particulir systm van gzondhidszorg binnn ht kadr van n voorwaardnschppnd ovrhidsblid. D AWBZ voor onvrzkrbar risico's Latr pogingn om buitn dat compromis t trdn, zijn voortdurnd mislukt: d bprkt volksvrzkring van Vldkamp, d hl volksvrzkring van Hndriks, ht plan- Simons. Om bij d bldspraak van d oorlog t blijvn: w zoudn kunnn zggn dat r op ht ognblik sprak is van n 'gwapnd vrd'. D dri compartimntn zijn mr dan n historisch tovallighid. Z Ondrdl van n vrdsakkoord blichamn n vrdsakkoord in n idologisch gladn strijd. Dat vrklaart ook waarom afwijznd is gragrd op ht rcnt voorstl van d Wtnschapplijk Raad voor ht Rgringsblid (WRR) voor n algmn basisvrzkring. En van d uitkomstn van d mislukt poging van Simons om n basisvrzkring in t vorn, was d hrniuwd blangstlling voor n apart rgling voor kostbar voorziningn voor langdurig zorgvrlning. Mn ging r nit vanuit dat ht onvrzkrbar risico's warn, maar stld dat ondrling concurrrnd vrzkraars zoudn gaan bzuinign op d kwalitit van drglijk voorziningn. Ondr andr d commissi- Dunning ws daarop n bplitt bschrmnd wttlijk maatrgln voor voorziningn, di gvaar lipn door grgulrd concurrnti. Ht ging in hoofdzaak om voorziningn voor langdurig vrzorging n vrplging van mnsn di maatschapplijk nit zlfstandig kondn functionrn, zoals inrichtingn voor gstlijk ghandicaptn, inrichtingn voor visul of auditif ghandicaptn, vrplginrichtingn voor psychogriatrisch patintn, psychiatrisch ziknhuizn n dagvrblijvn n gzinsvrvangnd thuizn voor ghandicaptn. D koppling di vrvolgns in ht rgrakkoord is glgd tussn ht rst compartimnt n n spcifik bsturingssystm (ovrhidsrgulring), wijst rop dat zo'n bschrmnd functi d bdoling is gwst. Trwijl in d jarn zstig n AWBZ nodig was om onvrzkrbar risico's vrzkrbaar t makn, blk dus in d jarn ngntig aan zo'n rgling bhoft t bstaan om Van onvrzkrbar risico's naar bschrmwaardig zorg Ht rst compartimnt als vilig havn 5

19 drglijk risico's - kwtsbar patintn n voorziningn - t kunnn bschrmn n 'uit d markt t houdn'. Inmiddls is ht plan-simons afgblazn. D trm grgulrd marktwrking is passé. D vraag ho voorziningn n sctorn ht bst aangstuurd kunnn wordn, is volop in discussi n wordt nit mr uitsluitnd in d twdling markt vrsus ovrhid gvord. D bstaansrdn voor n apart AWBZ lijkt daarm mindr acuut, maar is nit van d baan. Idrn bsft dat sommig gropn n voorziningn in situatis van schaarst kwtsbaardr zijn dan andr. Prikkls tot vrmindring van kwalitit n toganklijkhid kunnn ontstaan als vrzkraars vanwg concurrnti d kostn probrn t drukkn, d situati waarop d commissi-dunning dold. Maar dzlfd prikkls zin w ook ontstaan als gvolg van ht bhrsingsblid van d ovrhid. In drglijk situatis is ht vooral d combinati van klin, kwtsbar n afhanklijk gbruikrsgropn n kostbar, catgoral zorg, di bzuinigingn uitlokt. Als w di gropn n di zorg willn bschrmn, is r rdn voor n apart rgling mt waarborgn tgn risico's als onvrzkrbaarhid, afkalving van kwalitit, vrdunning van zorg n tkort aan capacitit als gvolg van ondrfinanciring. Zo'n rgling kan d vorm aannmn van n AWBZ - ht rst compartimnt - maar ook di van n apart bschrmingsconstructi in n basisvrzkring. In ht rst compartimnt horn volgns d RVZ onvrzkrbar risico's c.q. kwtsbar mnsn n voorziningn. Daarto rknt d RVZ: 1. D bschrmzorg. Daarondr wordt vrstaan intgral zorg (zorgvrlning, huisvsting n dinstvrlning) aan patintn di zr vrplgings- n vrzorgingsbhoftig zijn n nit in staat zijn zich in d samnlving t handhavn. Ht gaat om langdurig vrplghuiszorg, d vrblijfspsychiatri voor chronischpsychiatrisch patiëntn n d langdurig intnsiv vormn van vrplging n bgliding van ghandicaptn. Vilig tgn concurrnti maar ook tgn bzuinigingsdrift? Wat vrdint bschrming? 2. Langdurig, intnsiv vrplging, vrzorging n bgliding. Dat wil zggn: ht langdurig gbruik van voorziningn di zijn bstmd voor mnsn mt rnstig, langdurig bprkingn. Kortdurnd, op hrstl n stabilisati gricht zorg n langdu- En wat nit 5

20 rnd curativ zorg passn dus nit in ht profil van d AWBZ. Daarbij kan wordn gdacht aan kortdurnd vrplghuiszorg waarbij d bhandl- n rvalidatifuncti cntraal staat, kortdurnd thuiszorg gricht op vrplging n vrzorging van hrstllnd patiëntn, d acut, op hrstl gricht ggz n langdurig curativ (mstal intrmittrnd) zorg. Bij wijz van illustrati wordt in bijlag 11 uitgwrkt wat dit btknt in trmn van d bstaand AWBZ-vrstrkkingn. Daarbij ralisrt d RVZ zich dat principil knippn its andrs is dan praktisch knippn. D vraag bijvoorbld waar in d ggz zou motn wordn gknipt, komt daarom in n apart advis aan d ord. Dat btknt knippn 2.3 D vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning D huidig AWBZ-vrstrkkingn omvattn nit alln zorgvrlning maar ook huisvsting n dinstvrlning, gricht op ondrstuning bij ht daglijks functionrn. Ht is n brd spctrum van functis waarop mnsn in n kwtsbar gzondhidssituati kunnn zijn aangwzn. Dat d AWBZ dz vrschillnd functis in combinati mt lkaar aanbidt, is ondr andr n gvolg van d brd opzt di Vldkamp aan d AWBZ hft wtn m t gvn: n intgral voorzining voor mnsn di van zorgvrlning afhanklijk zijn. Zo'n intgral voorzining was voor d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ ook nodig. D aard n d mat van zorgbhoftighid warn mstal zodanig, dat d nodig gzondhidszorg alln in spcial 'bdrijfspandn' kon wordn vrlnd. En dat btknd dat d patiëntn daar ook ghuisvst warn n dat ht daglijks lvn zich daar most afspln. D vrstrkkingn van d AWBZ zijn nog stds ovrwgnd intgraal van karaktr. Er zijn chtr vrschillnd rdnn om daar vrandring in t brngn n zorgvrlning, huisvsting n dinstvrlning t schidn. Zo'n schiding komt ondr andr aan d ord omdat d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ inmiddls aanmrklijk is vrbrd. In ht RVZ-advis 'Mt zorg wonn' zijn di motivn uitngzt. W volstaan hir mt n kort typring: - schiding bvordrt hulpvrlning op maat; - schiding maakt n grotr diffrntiati in huisvsting n dinstvrlning moglijk; Waarom wonn, zorg n dinstvrlning wrdn gkoppld Nu mot aan ontkoppling wordn gwrkt 5

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180

Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg 5 2021 HZ Hrlm tlfoon: Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building

comfort inside Een optimaal binnenklimaat is gezond en geeft een goed gevoel. Daarom ontwikkelde Duco haar Green Building RAAMvntilati nl natural comfort insid En optimaal binnnklimaat is gzond n gft n god gvol. Daarom ontwikkld Duco haar Grn Building Solution, waarbij basisvntilati, intn siv vntilati n zonwring gcombinrd

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie