De toekomst van de AWBZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toekomst van de AWBZ"

Transcriptie

1 Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997

2 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van d AWBZ Inliding D vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn D vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning D vrhouding tussn aansprakn n budgttair kadrs 25 3 D uitvoring van d AWBZ Inliding Ht zorgkantoor D indicatistlling D rgiovisi 38 4 Conclusis n aanbvlingn 43 Bijlagn 1 Rlvant gdlt uit ht door d ministr van VWS vastgstld advisprogramma voor 1997 n ht hirvan afglid wrkprogramma 51 2 Samnstlling Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) 55 3 Advisvoorbriding vanuit d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) 57 4 Dlnmrs aan d hoorzitting Tokomst van d AWBZ 59 5 Rsultatn schriftlijk nquêt Sympoz-symposium Grondslagn van d AWBZ, n historisch ovrzicht 73 7 Onvrzkrbaarhid 91 8 Intrnational vrglijking Systmvrandringn D btaalbaarhid van d huidig AWBZ Financiël gvolgn van n klinr AWBZ-pakkt Lijst van afkortingn n bgripsomschrijvingn Litratuur Ovrzicht publicatis RVZ 161

3 1

4 Samnvatting Hft d AWBZ tokomst? Dat lijkt n vrmd vraag. W hbbn ht ovr n national trots: n omvangrijk stlsl van voorziningn voor oudrn, ghandicaptn n gstszikn. Voor idrn toganklijk. Hft d AWBZ tokomst? Zkr. Maar vl mnsn vindn dat d AWBZ toch nit bidt waar z bhoft aan hbbn. Er zijn vaak lang wachttijdn. D woonruimt, d dinstvrlning n d vrzorging zijn krap, vaak t krap, bmtn. Maar wl duur. Duur voor d mnsn zlf, di in vl gvalln nit mr ovrhoudn dan n bschidn kld- n zakgld. Duur ook voor d gmnschap, di jaarlijks mr dan achttin miljard guldn voor d AWBZ op tafl lgt. Mt n grijzr wordnd bvolking zal dat bdrag nog aanzinlijk tonmn. Btaalbaar, zolang ht conomisch god gaat, maar ook als d conjunctuur tgnzit? Bij gbrk aan conomisch n maatschapplijk draagvlak loopt d AWBZ dan ht risico dat zij n marginal voorzining wordt voor n marginal grop tgn n marginal prijs. Als w dat nit willn - n daar gaan w van uit - motn w op tijd nadnkn ovr d tokomstig plaats n functi van d AWBZ n ovr d wijz waarop d AWBZ wordt uitgvord. Ja, maar dan mot d AWBZ vrandrn D AWBZ is nu d thuishavn van vir sctorn van d gzondhidszorg mt n brd scala van dinstn: d oudrnzorg, d zorg voor lichamlijk ghandicaptn, d zorg voor vrstandlijk ghandicaptn n d gstlijk gzondhidszorg. D Raad voor d Volksgzondhid n Zorg (RVZ) vindt dat d AWBZ n schrpr profil mot krijgn. Dat wil zggn: n hldr functi n n bprktr domin. D AWBZ had oorspronklijk tot dol om onvrzkrbar risico's vrzkrbaar t makn. Daarbij ging ht vooral om d langdurig vrplging n vrzorging van chronisch zikn n ghandicaptn. Tgnwoordig zijn dz risico's dankzij afgdwongn solidaritit wl vrzkrbaar, maar bij bprkt middln lopn zij nog altijd gvaar. Nit dat z uit ht pakkt vrdwijnn, maar dat r - of door d ovrhid of door vrzkraars - t winig gld voor bschikbaar wordt gstld, waardoor d kwalitit vrmindrt n d capacitit tkortschit. D AWBZ mot aan dz voorziningn n vilig havn bidn. Dat wil zggn: En volksvrzkring voor onvrzkrbar risico's Functi: Pakkt: n hard garanti van bschikbaarhid, toganklijkhid n kwalitit; bschrmzorg (24-uurs zorg in combinati mt vrblijf n dinstvrlning) n langdurig, intnsiv vr-

5 plging, vrzorging n bgliding; Dolgrop: mnsn mt rnstig n langdurig bprkingn. W nmn afstand van d opvatting dat d AWBZ n alls omvattnd rgling kan zijn voor ghandicaptn n chronisch zikn. Dat is nit moglijk n nit wnslijk. Wij vindn dat oudrn, lichamlijk ghandicaptn, vrstandlijk ghandicaptn n mnsn mt gstlijk problmn zovl moglijk van gwon n zo nodig aangpast woonvoorziningn gbruik motn kunnn makn. Htzlfd gldt voor allrli dinstn op ht gbid van dagbstding, maatschapplijk hulp, ondrstuning n drglijk. Idm d mdisch zorg, d vrplging n vrzorging n alls wat daarbij hoort. W gaan dus uit van d stlrgl: zo gwoon als moglijk, zo bijzondr als nodig. Gn alomvattnd rgling Ht is voor mnsn mt bprkingn btr dat z nit ht stmpl 'gzondhidszorg' dragn. Dat isolrt hn in maatschapplijk opzicht n bidt andr sctorn ht xcuus om zich voor hn nit vrantwoordlijk t voln. Door mnsn mt bprkingn als gwon burgrs t bhandln, blijvn zij mdburgrs. Zij houdn mr grp op hun ign bstaan, omdat r mr t kizn valt. Huisvsting, dinstvrlning n zorg kunnn mr naar wns n bhoft wordn aangbodn. D vrantwoordlijkhid voor aangpast voorziningn kan blijvn bij d instantis di ook voor d gwon voorziningn vrantwoordlijk zijn. Dat bidt mr garantis voor kwalitit n dolmatighid. Dit standpunt houdt in dat dln van d oudrnzorg n d gstlijk gzondhidszorg naar n andr vrzkringscompartimnt kunnn wordn ovrghvld. Voor all vir sctorn gldt dat wonn, zorg n dinstvrlning wordn gschidn, tnzij r sprak is van bschrmzorg. D AWBZ wordt gricht op zorgvrlning. Ht zal daardoor makklijkr wordn om d kwalitit n d omvang van d zorgvrlning ook wrklijk t garandrn. Voor d uitvoring van d AWBZ hft ons standpunt n aantal blangrijk consquntis. D hoofdlijnn wordn hir kort aangstipt. Zorgplicht: ht rijk wordt vrantwoordlijk voor d uitvoring n staat in voor d bschikbaarhid, toganklijkhid n kwalitit van d voorziningn; Uitvoring: d AWBZ wordt rgionaal uitgvord door zorgvrzkraars. Pr rgio krijgt één zorgvrzkraar n concssi als zorgkantoor niuw stijl; Kuzvrijhid, flxibilitit, spriding van vrantwoordlijkhid Dus knippn n schidn n d AWBZ gschikt makn voor haar ignlijk taak... 3

6 Coördinati: bij schiding van wonn, zorg n dinstvrlning krijgt d blidscoördinati tn bhov van mnsn mt langdurig n rnstig bprkingn n wttlijk grondslag. D vrandringn di in dit advis wordn vastgstld, vrgn vl tijd n voorbriding. Bovndin zit aan knippn n schidn in d praktijk mr vast dan in thori ht gval lijkt. Zorgvuldighid is gbodn. Daarom stlt d RVZ voor dat in ht komnd rgrakkoord n aantal basisbslissingn wordn gnomn n dat r n projctorganisati ondr voorzittrschap van d ministr van VWS wordt ingstld, di d vrdr uitwrking tr hand nmt.... maar stap voor stap want ht blang van d patiënt staat voorop 3

7 3

8 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ D bdoling van d AWBZ D Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) is drtig jaar gldn ingvord om ghandicaptn n chronisch zikn mr zorg n mr social zkrhid t gvn. Er warn t winig voorziningn, ondr andr omdat di mostn wordn btaald uit allrli gldpotjs, bijstandsgld of ign middln. Ht blk nit of nauwlijks moglijk ht risico van chronisch aandoningn n bprkingn particulir t vrzkrn, trwijl n collctiv vrzkring ontbrak. Daardoor wrdn vl mnsn vroordld tot n marginaal bstaan van gldzorgn, onvoldond voorziningn n sociaal isolmnt. 'En onbvrdignd situati', zoals ministr Vldkamp van Social Zakn (SoZa) indrtijd zi. 'Zolang gn vrantwoord oplossing kan wordn gbodn voor d zr zwar lastn, wlk uit hoofd van rnstig langdurig ziktn n gbrkn op idrn kunnn komn t drukkn n door nimand zondr bijstand van d ovrhid of van drdn kunnn wordn gdragn, zolang is ook ht vraagstuk van d vrzkring tgn gnskundig risico's voor ht Ndrlands volk nog nit tot oplossing gbracht.' D AWBZ most voor di oplossing zorgn. Vldkamp stond n 'intgral voorzining' voor ogn, dat wil zggn: zowl intra- als xtramural zorg n spcial voorziningn zoals woningaanpassing, liftn n aangpast auto's. Mt n brop op ht bginsl van glijk kansn wild hij mnsn mt rnstig aangborn gbrkn, chronisch zikn n gstszikn 'mr in ht maatschapplijk procs opnmn n zovl moglijk kansn gvn om aan ht maatschapplijk lvn dl t nmn.' D AWBZ nu D AWBZ is inmiddls uitggroid tot d grootst financiringsbron van d gzondhidszorg, zowl naar omvang als brik. Via d AWBZ wordt ruim 18 miljard guldn aan gmnschapsgld doorgsluisd naar vir van d vijf grot sctorn van d gzondhidszorg: d oudrnzorg, d gstlijk gzondhidszorg, d zorg voor lichamlijk ghandicaptn n d zorg voor vrstandlijk ghandicaptn. Daarnaast draagt d AWBZ nog 3,5 miljard guldn bij aan langdurig curativ zorg n 200 miljon guldn aan collctiv prvnti (d collctiv prvnti zal in n andr advis aan d ord komn). D oorspronklijk dolgrop van d AWBZ - ghandicaptn n chronisch zikn - is als gvolg van dz ontwikkling vrschovn n uitgbrid. Zij omvat d clintèl van d hirbovn gnomd sctorn van d gzondhidszorg, dat wil zggn: oudrn, mnsn mt gstlijk problmn n lichamlijk n vrstandlijk Onvrzkrbar risico's Glijk kansn voor chronisch zikn n ghandicaptn Gldbron voor oudrnzorg, ggz n ghandicaptnzorg En uitdijnd hlal

9 ghandicaptn. Ook ht aspct van d onvrzkrbar risico's is naar d achtrgrond vrschovn. Bij d samnstlling van ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ zijn vooral d samnhang van n d substitutimoglijkhdn tussn voorziningn blangrijk ovrwgingn gwst. Daardoor makn ook vrzkrbar risico's, zoals d thuiszorg n d ambulant gstlijk gzondhidszorg, r dl vanuit. Zoals uit bijlag 6 blijkt zijn r nit alln vrandringn in d AWBZ zlf opgtrdn. Ook d contxt waarin d wt functionrt, is inmiddls strk vrandrd. Dat gldt zowl voor (1) ht stlsl van social vrzkringn, (2) ht stlsl van ziktkostnvrzkringn n (3) d zorgvrlning. En vrandrd omgving (1) In d jarn ngntig is ht stlsl van social zkrhid om conomisch n idologisch rdnn ingrijpnd hrzin. Mn wild mindr mnsn langdurig van uitkringn afhanklijk latn zijn n d ign vrantwoordlijkhid voor social zkrhid vrgrotn. Social zkrhid wordt nu mr gzocht in wrk dan in uitkringn. D uitkringn vrandrn in n sociaal vangnt. Voor cht zkrhid motn ondrnmingn n mnsn zlf zorgn door ht crrn van wrkglgnhid n ht opzij zttn van loon. En aantal ontwikklingn is van spciaal blang: - D functi van d social zkrhid wordt zovl moglijk bprkt tot ht inkomnsaspct. Dat gldt ook voor d Algmn Bijstandswt (ABW). Voorziningn wordn zovl moglijk ovrghvld naar d daarvoor gëignd rglingn, zoals d Wt Voorziningn Ghandicaptn (WVG) n d AWBZ. - D hrzining van d social zkrhid is voor idrn n xtra stimulans om aan ht arbidsprocs dl t nmn. Voor ghandicaptn n chronisch zikn wordt d togang tot d arbidsmarkt chtr rdr klinr dan grotr. Daarom is ht ds t blangrijkr om langs andr wg (financiël tgmotkoming, voorziningn) t bvordrn dat dz gropn middn in d maatschappij staan n ovral aan m kunnn don. Arbid is zkrhid (2) Op ht rst gzicht lijkt ht vrzkringsstlsl nog strk op dat van drtig jaar gldn, ton d AWBZ wrd ingvord. Maar schijn bdrigt. Er zijn strk krachtn wrkzaam - zowl richting collctivring als privatisring - di lkaar in n dynamisch vnwicht houdn. Stabil is ht stlsl zkr nit, wat consquntis kan hbbn voor ht domin van d AWBZ. - Bij vrdr collctivring van ht vrzkringsstlsl zal ht ondrschid tussn vrzkrbar n onvrzkrbar zorg Ht stlsl in n voortdurnd ovrgangssituati 5

10 onblangrijk wordn. Ht ondrschidnd critrium wordt dan of zorg noodzaklijk is of nit. Als all noodzaklijk zorg collctif wordt vrzkrd, wil dat ovrigns nit automatisch zggn dat alls in d AWBZ komt, zoals in ht plan-simons ht gval was. Er kunnn zorginhoudlijk of bstuurlijk rdnn zijn om vrschillnd vrzkringn t handhavn. D trmn rst n twd compartimnt vrlizn dan wl hun bstaansrcht, tnzij r n andr btknis aan wordt ggvn. - Vrdr privatisring van ht vrzkringsstlsl zal d AWBZ waarschijnlijk schrpr richtn op d risico's di particulir onvrzkrbaar zijn (zi bijlag 7). Drglijk risico's blijvn nit bprkt tot d sctorn di nu ondr d AWBZ valln, maar zijn r ook in d curativ sctor. Vooral kostbar curativ zorg voor chronisch zikn zal moilijk vrzkrbaar blijkn n om di rdn kandidaat wordn voor opnam in ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ. Onvrzkrbar risico's lvrn tzamn waarschijnlijk gn inhoudlijk wnslijk of bstuurlijk hantrbar afbakning van d AWBZ op. (3) D AWBZ is binnn d gzondhidszorg d collctiv sctor bij uitstk. Ht blid van d ovrhid om d collctiv middln t bhrsn - via ht zorgvolum n d prijzn - raakt dus bijzondr d AWBZ. Tglijkrtijd don zich binnn d AWBZ n aantal xpansiv ontwikklingn voor. D vraag naar zorg nmt to als gvolg van d vrgrijzing. Mnsn willn dat ht aanbod btr aansluit op hun individul bhoftn n wnsn, wat n grotr vrschidnhid aan voorziningn nodig maakt. Ook kan n vrbrding van d dolstlling van d gzondhidszorg wordn gconstatrd richting maatschapplijk ondrstuning n participati. - D spanning tussn nrzijds bhrsing van d collctiv middln n andrzijds uitbriding van d zorg zal ht vrstrkkingnpakkt van d AWBZ nit onbrord latn. D vraag wat collctif mot n wat privaat kan, zal bij voortduring aan d ord komn. - D invlod van d gmntn op d zorgsctor nmt to. Op ht gbid van wlzijn, wonn, vrvor n matriël bijstand zijn d afglopn jarn bvogdhdn n financiël middln naar d gmnt gdcntralisrd. D gmntn wordn hirdoor n partnr in ht blid voor d dolgropn van d AWBZ. Individul wnsn n krapp burs D AWBZ hft gzorgd voor n omvangrijk stlsl van voorziningn voor oudrn, ghandicaptn n gstszikn. Dz Zorgn ovr d tokomst 5

11 voorziningn zijn in princip voor idrn di r bhoft aan hft toganklijk. Dat is n buitngwoon positif rsultaat, waar vl landn om ons hn trcht jalors op zijn. Zoals uit ht volgnd blijkt, zijn r toch rdnn om na t dnkn ovr d tokomst van d AWBZ. 1. Ht dol van d AWBZ D AWBZ was in 1967 nog gricht op d problmatik van n maatschapplijk hrknbar dolgrop: ghandicaptn n chronisch zikn di strk n langdurig van zorg afhanklijk warn. D aard van d rgling (vrzkring van onvrzkrbar risico's) n d vrstrkkingn (d grootst manco's) warn daarop afgstmd. In d jarn daarna is ht zwaartpunt van d AWBZ voortdurnd vrschovn: naar d voorziningn, ht voorziningnblid n - gdurnd n kort maar nog vrs in ht ghugn liggnd priod - ht stlslblid (zi bijlag 6). Ton r nog sprak was van n uitbouw van d AWBZ tot n brd basisvrzkring mt grgulrd marktwrking, daagd ht bsf dat n drglijk rgim juist voor d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ n hun voorziningn mindr gschikt was. Vandaar dat ht huidig kabint hft gkozn voor n rst compartimnt mt n strk ovrhidsvrantwoordlijkhid. Trug naar d oorspronklijk bdoling van d AWBZ? Ja, maar j kunt d klok nit trugdraain. J hbt tgnwoordig mt andr ghandicaptn n chronisch zikn t makn, wl kwtsbaar, maar ook wrbaar. D ghandicapt n chronisch zik van dz tijd wil zijn ign kuzn kunnn makn n zo gwoon moglijk kunnn lvn n wonn. Nit vrzorging, maar maatschapplijk intgrati is ht slutlwoord. D dolgrop, haar bhoftn n haar wnsn zijn vrandrd, ht voorziningnpatroon n d ondrliggnd zorgfilosofi zijn nit mr dzlfd n r zijn vrandringn in d wt- n rglgving n ht blid van zowl d gzondhidszorg als aanpalnd blidstrrinn. Daarom is r bhoft aan n niuw prspctif op ht dol van d AWBZ, dat richting kan gvn aan bslissingn ovr aansprakn n uitvoring. Opniuw vaststlln waarvoor n voor wi d AWBZ is bdold 2. D btaalbaarhid van d AWBZ Als j d patiëntn n cliëntn vraagt naar problmn mt d AWBZ, hoor j vooral dat z op sommig voorziningn lang - t lang - motn wachtn of dat z mindr zorg krijgn dan z nodig hbbn. D aansprakn di z hbbn, kunnn z onvoldond vrzilvrn. D AWBZ schit in di gvalln tw kr tkort: als zorgvoorzining n als vrzkring. Dat is n rnstig problm. Voor d btrokknn zlf, omdat z voor hun daglijks functionrn mstal strk afhanklijk zijn van d voorziningn. D AWBZ wordt nu t krap ghoudn 5

12 Maar ook voor d lgitimitit van n ht maatschapplijk draagvlak voor d AWBZ, dat wordt ondrgravn als d voorziningn voor vln mindr toganklijk n kwalitatif ondr d maat wordn. D oorzakn van d schaarst zijn bknd. Algmn wordt rknd dat ht huidig groiprcntag van 1,3% dat in ht huidig rgrakkoord is nrglgd, t krap is. Daarbij komt dat d bvolking van Ndrland vroudrt. Hirdoor vrwacht mn dat ht brop op d AWBZ d komnd jarn zal tonmn. D kostn van d AWBZ zulln dan stijgn mt ht gvaar dat d AWBZ onbtaalbaar wordt of d rantsonring van d zorg maatschapplijk onaanvaardbar proportis aannmt. Dat tokomstbld lijkt onnodig dramatisch. D kostn van d AWBZ motn jaarlijks tnminst mt 1,6% tot 1,8% tonmn om ht huidig nivau van d zorg t kunnn handhavn. Als vrdr rkning wordt ghoudn mt d achtrblijvnd stijging van d arbidsproductivitit in d gzondhidszorg (wat n prijstonam van 0,5% vroorzaakt) n d ffctn van d door ht Collg voor ziknhuisvoorziningn (CvZ) ghantrd afschrijvingsmthodik (0,25%), mag n jaarlijks kostntonam van 2,5% noodzaklijk wordn vrondrstld. Dat lijkt btaalbaar aangzin ht prmiplichtig inkomn in Ndrland mt tnminst 2,25% pr jaar groit n ht conomisch vrantwoord lijkt bij tonmnd wlvaart mr gld voor d gzondhidszorg uit t trkkn. D AWBZ kan btaalbaar blijvn... Bij handhaving van ht huidig nivau van d zorg n d huidig conomisch groi zou d AWBZ ook in d tokomst btaalbaar kunnn blijvn. Ht is vrlidlijk om daaraan d conclusi t vrbindn dat d btaalbaarhid van d AWBZ vooral n kwsti van politik wil is. Dat is chtr wat snl door d bocht. Er kan wl dglijk n substantil btaalbaarhidsproblm ontstaan, nit vanwg d vrgrijzing op zich, maar vanwg d combinati van vrgrijzing, vrbrding n divrsificati van ht aanbod n n vrbrding van d dolstlling van d gzondhidszorg richting maatschapplijk ondrstuning n participati. Van di combinati kan n krachtig aanzuignd wrking op ht gbruik n daarm d kostn van d AWBZ uitgaan. Om dat t voorkomn motn w tijdig nadnkn ovr ht ignlijk domin n d noodzaklijk omvang van d AWBZ. 3. D ffctivitit van d AWBZ D vrwachting was indrtijd dat d AWBZ ghandicaptn n chronisch zikn zou hlpn aan:... maar nit zondr vrandringn 5

13 1. n btr financiël situati; 2. mr n btr voorziningn; 3. mr moglijkhdn om aan ht maatschapplijk lvn dl t nmn. Ad 1. Ondrzok (instituut Maatschapplijk Gzondhidszorg) hft uitgwzn dat d financiël situati van ghandicaptn n chronisch zikn n stuk ongunstigr is dan di van andrn. Dat gldt vooral voor chronisch zikn mt vl lichamlijk bprkingn. Ht maandlijks inkomn van chronisch zikn ligt gmiddld ruimt 200 guldn ondr dat van andrn. Ht vrschil loopt mt ht aantal bprkingn n aandoningn op tot bovn d 500 guldn pr maand. D AWBZ kan daar nit vl aan vrandrn, want ht is gn rgling voor ht inkomn van ghandicaptn n chronisch zikn. D AWBZ kan r wl to bijdragn dat dz mnsn nit mr gld aan gzondhidszorg hovn uit t gvn dan andrn. Dat laatst blijkt nit ht gval. Ook hun uitgavn voor gzondhidszorg zijn in vrhouding hoog. Gmiddld liggn di ongvr 30 guldn pr maand hogr dan bij andrn. Zvn procnt van d chronisch zikn hft pr maand zlfs mr dan 200 guldn aan uitgavn wgns zikt, di nit vrgod wordn. Ht komt bij chronisch zikn twmaal zovl dan bij andrn voor dat zij vanwg hun financil situati bprkingn in hun social contactn ondrvindn. Ht bginsl van mdfinanciring dat voor d ign bijdragn in d AWBZ gldt, draagt dirct of indirct waarschijnlijk bij aan dit ngativ rsultaat. Dz bijdragn warn oorspronklijk bdold als compnsati voor bsparingn in d normal kostn van lvnsondrhoud (wonn, wassn, tn.d.). Di rlati is vrbrokn, trwijl daarnaast vl instllingn zlf voor dz kostn bijdragn zijn gaan vragn. Ad 2 n 3. In d oudrnzorg, d ghandicaptnzorg n d gstlijk gzondhidszorg is ht lang d gwoont gwst om d cliënt naar d voorziningn t haln, in plaats van omgkrd. Ht accnt lag op vrzorging, nit op ondrstuning n ht bvordrn van maatschapplijk participati. Vl instllingn kndn n op d zorgvrlning gënt woon- n lfklimaat, dat zlfrdzaamhid n dlnam aan ht maatschapplijk lvn rdr vrmindrd, dan bvordrd. D AWBZ hft wél gzorgd voor voorziningn, maar d bijdrag di dz voorziningn hbbn glvrd aan d zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati van ghandicaptn n chronisch zikn, is bprkt gblvn n in sommig opzichtn contraproductif gwst. Daar komt vrandring in omdat in al dz sctorn n procs van Ghandicaptn n chronisch zikn zijn financil slcht af Wl mr voorziningn maar nog onvoldond zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati 5

14 zorgvrniuwing gaand is, dat juist gricht is op dz dolstllingn. D consquntis hirvan voor d AWBZ motn grotndls nog wordn gtrokkn. D AWBZ bidt op ht ognblik onvoldond moglijkhdn tot zorgvrniuwing, flxibilitit n ht bidn van zorg op maat. Vragn aan d RVZ D ministrraad hft tgn dz achtrgrond in ht advisprogramma van d RVZ ht ondrwrp 'structuur n financiring langdurnd n intnsiv zorg opgnomn'. Mnsn mt chronisch, invalidrnd aandoningn n daarm samnhangnd bprkingn n handicaps zijn in n rlatif grot mat afhanklijk van zorgvrlning n andr voorziningn. Er is volgns ht kabint n groind bhoft bij all btrokknn om d maatschapplijk participati van patiëntn n ghandicaptn zovl moglijk t bvordrn. Patiëntn hbbn, stlt ht kabint, bhoft aan n zowl divrs als ook n gïntgrrd zorgaanbod dat zich tot ovr d grnzn van d zorgsctor uitstrkt n dat bovndin 'op maat' wordt glvrd. Ht is wl noodzaklijk, zo wordt daaraan togvogd, ht aanbod van collctif gfinancird voorziningn bhrsbaar t houdn. Ht kabint wil advis... Ht ondrwrp 'structuur n financiring langdurnd n intnsiv zorg' wordt in dri aspctn uitnglgd: 1. d structuur n d systmatik van ht financiringssystm; 2. d rlati tussn wonn, zorg n wlzijn; 3. d rlati tussn cur n car, in ht bijzondr op ht vlak van d gstlijk gzondhidszorg. In dit advis staat ht rst aspct cntraal. Aan d RVZ zijn daarovr d volgnd vragn gstld.... ovr d structuur n financiring van langdurig n intnsiv zorg 1. Hft d AWBZ tokomst? Zo ja, wlk? - Is r plaats - n zo ja: wlk - voor 'n' AWBZ(-achtig voorzining) in ht ghl van collctiv c.q. wttlijk arrangmntn n om wlk gropn burgrs gaat ht dan? (Dol, wrking n positi). - Ho ontwikklt zich d 'dolgrop' van n drglijk wt, in ht bijzondr d komnd dcnnia? Wlk (politik) scnario's kan mn hir opstlln? Hft d AWBZ tokomst? Wlk? 2. Ho n door wi mot d AWBZ wordn aangstuurd? - Wlk vorm van sturing n ovrhidsbmoinis past bij dz maatschapplijk bhoftn n dz wttlijk argumntn? Waarop concntrrt zich d ovrhidsvrantwoordlijkhid (tn Wi stuurt d AWBZ aan? Ho? 5

15 opzicht van di van organisatis in d samnlving)? - Wlk sturingsinstrumntn motn wordn ontwikkld tn bhov hirvan n wlk uitvoringsrgim bhoort hirbij? - Wlk aanknopingspuntn bidn rglingn in vrglijkbar andr landn voor d bantwoording van dz vragn? 3. Ho mot d AWBZ wordn gfinancird? - Ho dint n ho kan d uitvoring van n drglijk wttlijk rgim gfinancird wordn? Wat kan wordn gzgd ovr d financirbaarhid van dit wttlijk arrangmnt op trmijn? Ht is in dit vrband ondr mr van blang d functi van d AWBZ op trmijn t kwantificrn (volum, brop). - Ho kan d dolmatighid van ht zorgaanbod wordn vrbtrd (flxibilisring)? 4. Ho motn vntul vrandringn wordn gralisrd? - Ho kan d AWBZ (dolgrop, vrstrkkingn) wordn aangpast aan haar tokomstig dol, functi n positi? - Wlk consquntis hft dat of kan dat hbbn voor ht trrin van d social zkrhid, d blidstrrinn van andr ministris, d lagr ovrhdn n ht stlsl van ziktkostnvrzkringn? - Ho kan, op hoofdlijnn, aan ht (d) gwnst vrandringsprocs(sn) sturing wordn ggvn? D hoofdlijn van ht advis Volgns d RVZ is d btaalbaarhid van d AWBZ ondr d huidig conomisch omstandighdn nit in gvaar. Dringnd ingrpn zijn daarom nit aan d ord. Er is vooral bhoft aan n duidlijkr profilring n n grotr maatschapplijk ffctivitit van d AWBZ. Dz tw notis zijn richtinggvnd voor ht advis n bpaln d opbouw rvan. Wi btaalt d AWBZ? Ho motn vrandringn wordn gralisrd? Vrandringn zijn nodig, maar r is glukkig tijd voor 1. En duidlijk profil van d AWBZ In hoofdstuk 2 wrkt d RVZ dit uit. En duidlijk profil houdt volgns d RVZ in dat d AWBZ: - wordt bstmd voor onvrzkrbar risico's c.q. kwtsbar mnsn n voorziningn. Ht gaat om noodzaklijk zorg voor mnsn mt rnstig n langdurig bprkingn, waarvan d kwalitit n toganklijkhid n vrhoogd risico lopn bij bprkt middln; - in princip wordt bprkt tot gzondhidszorg n - voorzovr voor ht vrlnn van gzondhidszorg strikt noodzaklijk - huisvsting n dinstvrlning. D contxt van ht huisvstingsblid n ht blid tn aanzin van dinstvrlning bpaln ho En schrpr profil 5

16 consqunt dit uitgangspunt kan wordn gralisrd. Ht blang van d patiënt bij zorgvrlning, ondrstuning van zlfrdzaamhid n maatschapplijk participati staat voorop; - afdwingbar aansprakn toknt. D inhoud van d aansprakn wordt md bpaald door d individul bhoft n d dolmatighid. 2. En ffctiv uitvoring van d AWBZ D RVZ wrkt dit in hoofdstuk 3 uit. Vrbtring komt volgns d RVZ op ht volgnd nr: - d rijksovrhid wordt aanspraklijk voor d nakoming van d zorgaansprakn; - d rijksovrhid wordt vrantwoordlijk voor d uitvoring van d AWBZ n d rgi van ht zorgaanbod; - d AWBZ wordt rgionaal uitgvord door n zorgkantoor op basis van n concssi door d rijksovrhid; - d uitvoring wordt gricht op flxibilitit, dolmatighid n samnwrking mt rgional partnrs op ht trrin van d volkshuisvsting n d dinstvrlning. En ffctiv uitvoring In hoofdstuk 4 formulrt d RVZ zijn aanbvlingn. 5

17 2 Ht profil van d AWBZ 2.1 Inliding D AWBZ hft zich in d loop van drtig jaar ontwikkld van n voorzining voor chronisch zikn tot n instrumnt voor voorziningnblid (zi bijlag 6). En aantal jarn is d AWBZ zlfs n brd basisvrzkring in sp gwst. Daarbij zin w dat als ht ondrschid tussn onvrzkrbar n vrzkrbar risico's wordt losglatn, ook d dolgrop n ht voorziningnpakkt mindr schrp omlijnd rakn. Ht blang van d samnhang tussn voorziningn komt dan om zowl inhoudlijk als stratgisch rdnn op d voorgrond t staan. Uitindlijk wordt d AWBZ zo n alls n alln omvattnd rgling. Als w dat nit willn, n opvatting di tn grondslag ligt aan ht ondrschid tussn ht rst n ht twd compartimnt, zulln w opniuw motn bkijkn wat in dz tijd d bstaansrdn van n apart AWBZ is n wlk consquntis daaruit voortvloin voor d dolgrop n d voorziningn. Dri lmntn lijkn daarbij in ht bijzondr van blang: 1. d vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn; 2. d vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning; 3. d vrhouding tussn aansprakn n budgttair kadrs. Dz wrkn w in d volgnd paragrafn vrdr uit. Wat is ht bstaansrcht van d AWBZ? 2.2 D vrdling van ht vrzkringsstlsl in dri compartimntn D vrschillnd vrzkringscompartimntn zijn nit uit d lucht komn valln. D totstandkoming van wat w nu ht twd vrzkringscompartimnt nomn, is wl ns gkaraktrisrd als 'd tachtigjarig oorlog ovr ht stlsl'. Inzt warn ht particulir, dan wl publik karaktr van d gzondhidszorg, d privaatrchtlijk, dan wl publikrchtlijk ordning van ht stlsl n d vrantwoordlijkhidsvrdling tussn individu, maatschapplijk middnvld n ovrhidsinstantis. D tachtigjarig oorlog ovr ht stlsl 5

18 In d jarn zstig kondn d Ziknfondswt (ZFW) n d AWBZ wordn ingvord omdat mn lkaar vond op ht punt van d algmn toganklijkhid van d gzondhidszorg n ruimt lit voor n aanzinlijk particulir lmnt in d gzondhidszorg. Mn handhaafd d bstaand situati in ht twd compartimnt (hogr inkomns particulir vrzkrd, lagr inkomns n ziknfondsvrzkring), n wrd ht ns ovr n solidair rgling voor d onvrzkrbar risico's. Vrdr hild mn vast aan n particulir systm van gzondhidszorg binnn ht kadr van n voorwaardnschppnd ovrhidsblid. D AWBZ voor onvrzkrbar risico's Latr pogingn om buitn dat compromis t trdn, zijn voortdurnd mislukt: d bprkt volksvrzkring van Vldkamp, d hl volksvrzkring van Hndriks, ht plan- Simons. Om bij d bldspraak van d oorlog t blijvn: w zoudn kunnn zggn dat r op ht ognblik sprak is van n 'gwapnd vrd'. D dri compartimntn zijn mr dan n historisch tovallighid. Z Ondrdl van n vrdsakkoord blichamn n vrdsakkoord in n idologisch gladn strijd. Dat vrklaart ook waarom afwijznd is gragrd op ht rcnt voorstl van d Wtnschapplijk Raad voor ht Rgringsblid (WRR) voor n algmn basisvrzkring. En van d uitkomstn van d mislukt poging van Simons om n basisvrzkring in t vorn, was d hrniuwd blangstlling voor n apart rgling voor kostbar voorziningn voor langdurig zorgvrlning. Mn ging r nit vanuit dat ht onvrzkrbar risico's warn, maar stld dat ondrling concurrrnd vrzkraars zoudn gaan bzuinign op d kwalitit van drglijk voorziningn. Ondr andr d commissi- Dunning ws daarop n bplitt bschrmnd wttlijk maatrgln voor voorziningn, di gvaar lipn door grgulrd concurrnti. Ht ging in hoofdzaak om voorziningn voor langdurig vrzorging n vrplging van mnsn di maatschapplijk nit zlfstandig kondn functionrn, zoals inrichtingn voor gstlijk ghandicaptn, inrichtingn voor visul of auditif ghandicaptn, vrplginrichtingn voor psychogriatrisch patintn, psychiatrisch ziknhuizn n dagvrblijvn n gzinsvrvangnd thuizn voor ghandicaptn. D koppling di vrvolgns in ht rgrakkoord is glgd tussn ht rst compartimnt n n spcifik bsturingssystm (ovrhidsrgulring), wijst rop dat zo'n bschrmnd functi d bdoling is gwst. Trwijl in d jarn zstig n AWBZ nodig was om onvrzkrbar risico's vrzkrbaar t makn, blk dus in d jarn ngntig aan zo'n rgling bhoft t bstaan om Van onvrzkrbar risico's naar bschrmwaardig zorg Ht rst compartimnt als vilig havn 5

19 drglijk risico's - kwtsbar patintn n voorziningn - t kunnn bschrmn n 'uit d markt t houdn'. Inmiddls is ht plan-simons afgblazn. D trm grgulrd marktwrking is passé. D vraag ho voorziningn n sctorn ht bst aangstuurd kunnn wordn, is volop in discussi n wordt nit mr uitsluitnd in d twdling markt vrsus ovrhid gvord. D bstaansrdn voor n apart AWBZ lijkt daarm mindr acuut, maar is nit van d baan. Idrn bsft dat sommig gropn n voorziningn in situatis van schaarst kwtsbaardr zijn dan andr. Prikkls tot vrmindring van kwalitit n toganklijkhid kunnn ontstaan als vrzkraars vanwg concurrnti d kostn probrn t drukkn, d situati waarop d commissi-dunning dold. Maar dzlfd prikkls zin w ook ontstaan als gvolg van ht bhrsingsblid van d ovrhid. In drglijk situatis is ht vooral d combinati van klin, kwtsbar n afhanklijk gbruikrsgropn n kostbar, catgoral zorg, di bzuinigingn uitlokt. Als w di gropn n di zorg willn bschrmn, is r rdn voor n apart rgling mt waarborgn tgn risico's als onvrzkrbaarhid, afkalving van kwalitit, vrdunning van zorg n tkort aan capacitit als gvolg van ondrfinanciring. Zo'n rgling kan d vorm aannmn van n AWBZ - ht rst compartimnt - maar ook di van n apart bschrmingsconstructi in n basisvrzkring. In ht rst compartimnt horn volgns d RVZ onvrzkrbar risico's c.q. kwtsbar mnsn n voorziningn. Daarto rknt d RVZ: 1. D bschrmzorg. Daarondr wordt vrstaan intgral zorg (zorgvrlning, huisvsting n dinstvrlning) aan patintn di zr vrplgings- n vrzorgingsbhoftig zijn n nit in staat zijn zich in d samnlving t handhavn. Ht gaat om langdurig vrplghuiszorg, d vrblijfspsychiatri voor chronischpsychiatrisch patiëntn n d langdurig intnsiv vormn van vrplging n bgliding van ghandicaptn. Vilig tgn concurrnti maar ook tgn bzuinigingsdrift? Wat vrdint bschrming? 2. Langdurig, intnsiv vrplging, vrzorging n bgliding. Dat wil zggn: ht langdurig gbruik van voorziningn di zijn bstmd voor mnsn mt rnstig, langdurig bprkingn. Kortdurnd, op hrstl n stabilisati gricht zorg n langdu- En wat nit 5

20 rnd curativ zorg passn dus nit in ht profil van d AWBZ. Daarbij kan wordn gdacht aan kortdurnd vrplghuiszorg waarbij d bhandl- n rvalidatifuncti cntraal staat, kortdurnd thuiszorg gricht op vrplging n vrzorging van hrstllnd patiëntn, d acut, op hrstl gricht ggz n langdurig curativ (mstal intrmittrnd) zorg. Bij wijz van illustrati wordt in bijlag 11 uitgwrkt wat dit btknt in trmn van d bstaand AWBZ-vrstrkkingn. Daarbij ralisrt d RVZ zich dat principil knippn its andrs is dan praktisch knippn. D vraag bijvoorbld waar in d ggz zou motn wordn gknipt, komt daarom in n apart advis aan d ord. Dat btknt knippn 2.3 D vrhouding tussn gzondhidszorg, huisvsting n dinstvrlning D huidig AWBZ-vrstrkkingn omvattn nit alln zorgvrlning maar ook huisvsting n dinstvrlning, gricht op ondrstuning bij ht daglijks functionrn. Ht is n brd spctrum van functis waarop mnsn in n kwtsbar gzondhidssituati kunnn zijn aangwzn. Dat d AWBZ dz vrschillnd functis in combinati mt lkaar aanbidt, is ondr andr n gvolg van d brd opzt di Vldkamp aan d AWBZ hft wtn m t gvn: n intgral voorzining voor mnsn di van zorgvrlning afhanklijk zijn. Zo'n intgral voorzining was voor d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ ook nodig. D aard n d mat van zorgbhoftighid warn mstal zodanig, dat d nodig gzondhidszorg alln in spcial 'bdrijfspandn' kon wordn vrlnd. En dat btknd dat d patiëntn daar ook ghuisvst warn n dat ht daglijks lvn zich daar most afspln. D vrstrkkingn van d AWBZ zijn nog stds ovrwgnd intgraal van karaktr. Er zijn chtr vrschillnd rdnn om daar vrandring in t brngn n zorgvrlning, huisvsting n dinstvrlning t schidn. Zo'n schiding komt ondr andr aan d ord omdat d oorspronklijk dolgrop van d AWBZ inmiddls aanmrklijk is vrbrd. In ht RVZ-advis 'Mt zorg wonn' zijn di motivn uitngzt. W volstaan hir mt n kort typring: - schiding bvordrt hulpvrlning op maat; - schiding maakt n grotr diffrntiati in huisvsting n dinstvrlning moglijk; Waarom wonn, zorg n dinstvrlning wrdn gkoppld Nu mot aan ontkoppling wordn gwrkt 5

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008)

Persoonsgebonden budget AWBZ Informatiebulletin voor de budgethouders (december 2008) Prsoonsgbondn budgt AWBZ Informatibulltin voor d budgthoudrs (dcmbr 2008) In dit informatibulltin wordt u gïnformrd ovr d volgnd ondrwrpn: 1. Tarivn 2009 2. Eign bijdrag 3. Ondrstunnd n activrnd bgliding

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP

DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP DE SOCIALE ZEKERHEID (SZ) MOET EEN BEVOEGDHEID WORDEN VAN DE VLAAMSE EN FRANSE GEMEENSCHAP Eric Pontt Juli 2006 Inliding D Europs Uni tlt 25 lidstatn ; daarvan zijn r 11 mt n klinr aantal inwonrs dan Vlaandrn.

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid

Aanvraag Vervoerdersaansprakelijkheid Aanvraag Vrvordrsaanspraklijkhid Tussnprsoon Tussnprsoonnummr Aanvraag Offrt Wijziging ondr polisnummr Is r rds mt REAAL Vrzkringn ovr dz aanvraag/mutati ovrlg gwst N Ja, (naam accptant) Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Crisis dwingt tot keuzes

Crisis dwingt tot keuzes 54 // vlaams tijdschrift voor sportbhr / 2013 / n 235 Crisis dwingt tot kuzs Financiël uitdagingn voor gmntn David Nassn dirctur ISB david.nassn@isbvzw.b Dag 2, sssi 1 Crisistijd is kuzs makn, ook voor

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514

Van: A. Paap Tel nr: 8878 Nummer: 15A.00514 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: A. Paap Tl nr: 8878 Nummr: 15A.00514 Datum: 18 mi 2015 Tam: Informatiblid Tknstukkn: Ja Bijlagn: 4 Afschrift aan: F. van Rooijn, W. v.d.

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015

03.0. Continuiteit basisactiviteiten VanHouten&co in 2015 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015 Inhoudsopgav 03.0. Continuitit basisactivititn VanHoutn&co in 2015... 2 Bijlag 1: Bzuingingsplan Nit d vissn, maar d hngl... 3 Collgbrif continuitit

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer :

ADVOCATEN. FAILLISSEMENTS VERSLAG Nummer: 2 Datum: 30 november 2012. Seralin B.V. De Huufkes 87 5674 TL NUENEN Faillissementsnummer : ADVOCATN VLDHOVN HORST INDHOVN FAILLISSMNTS VRSLAG Nummr: 2 Datum: 30 novmbr 2012 Ggvns ondrnming: Sralin B.V. D Huufks 87 5674 TL NUNN Faillissmntsnummr : 12/434 F Datum uitspraak: 1 mi 2012 Curator:

Nadere informatie

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014

Aandachtspunten- en actielijst informatiebijeenkomst d.d. 11 juni 2014 Aandachtspuntn- n actilijst informatibijnkomst d.d. 11 juni 2014 Ondrwrp Stand van zakn digitalisring VVV Middn-Limburg Aandachtspuntn Bij grnsovrschrijdnd torism aandacht hbbn voor Blgië. Actis Wannr

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V.

Publicatiestukken 26 mei 2014 2013 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2013 Reinbouw B.V. Publicatistukkn 26 mi 2014 2013 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Publicatistukkn 2013 Rinbouw B.V. Dirn 2 Op wg naar d tokomst Inhoudsopgav 06 Jaarrkning 04 Jaarvrslag van d dircti

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons.

Léons. Register Makelaars in Assurantiën. M.N. Léons bv De Boelelaan 1065 Postbus 75346 1070 AH Amsterdam. bank abn amro 54.87.10.562. www.leons. Rgistr Maklaars in Assurantiën D Bollaan 1065 1070 AH Amstrdam www.lons.nl Pagina 1 7 INVENTARISATIEFORMULIER Naam Voorlttrs Titl Adrs Postcod Woonplaats Tlfoon privé Tlfoon mobil Tlfoon zaklijk Faxnummr

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016

vanvanriet deadvocaten Diaz IT B.V. FAILLISSEMENTSVERSL.AG Nummer: 1 Datum: 11januari2016 Algmn Ggvns ondrnming : Diaz IT B.V, statutair gvstigd t Zist n Prsonl gmiddld aantal : 5 KvK : 3155548 Borstraat 41 Faillissmntsnummr : C/16/15/877 F FAILLIEMENTVERL.AG Nummr: 1 Datum: 11januari216 Diaz

Nadere informatie

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren

Publicatiestukken 17 juli 2015 2014 Reinbouw B.V. Dieren 1. Publicatiestukken 2014 Reinbouw B.V. Dieren Publicatistukkn 17 juli 215 214 Rinbouw B.V. Dirn 1 Publicatistukkn 214 Rinbouw B.V. Dirn Inhoudsopgav 4 Jaarrkning 3 Jaarvrslag van d dircti Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarvrslag van d dircti 3 Jaarrkning

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsvisie ZGT

Meerjarenbeleidsvisie ZGT Z G T 2 0 2 0 Mrjarnblidsvisi ZGT Inhoudsopgav Inliding ZGT anno 2015 Extrn ontwikklingn 4. D stratgisch opgav 5. Missi 6. Onz bloftn 7. Blidsvisi 2020; gzondhid n zorginnov 8. Vir bouwstnn Ons aanbod

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie