Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3 september 2003 Archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) toegankelijk Juni j.l. was een mijlpaal voor het behoud en de ordening van het erfgoed van de sociaal-democratie. Bij uitgeverij Aksant verscheen de Inventaris van de archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) (1913-) (-2003). In deze inventaris zijn heel veel stukken die betrekking hebben op de geschiedenis van de socialistische jeugdbeweging samengebracht. Oprichting De Arbeiders Jeugd Centrale werd op 18 maart 1918 opgericht. Het doel dat de AJC zich stelde, was om jongeren uit de arbeidersklasse op te voeden en te ontwikkelen, zowel lichamelijk als geestelijk, en hen voor te bereiden op deel name aan de strijd van de arbeidersbeweging. Een strijd voor het socialisme, die bepalend zou zijn voor de vorming van hun verdere leven. De AJC was zo wel de jeugdorganisatie van het Neder lands Verbond van Vak - In dit nummer o.a. pag Archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) pag 3 Dwarsligger pag 3 Jan Roes ( ) pag 4,5 NVV Bijna 100 jaar moderne vakbeweging pag 6,7 Tastbaar verleden. De Volharding pag 8,9 Kristoffel Lieten, eerste hoogleraar kinderarbeid pag 10,11 Burchtberichten pag 11 Signaleringen pag 12 Uit de Vereniging pag 12 Vooraankondiging. Symposium over Historisch Vakbonds - project aan het IISG verenigingen (NVV) als van de Sociaal- Democratische Arbeiders Partij (SDAP). De AJC werd vanaf haar oprichting bezield door een sterk idealisme, waarin het gemeenschapsbesef centraal stond. Zij zette zich met nadruk af tegen het individualistisch egoïsme, dat als ken - merkend gold voor de burgerlijke, kapitalistische verhoudingen. Cultuurideaal De AJC wilde de klassenstrijd, die tot dan toe vooral op economisch en politiek niveau gevoerd was, verbinden met de strijd voor een socialistisch cultuurideaal. In de jaren twintig en dertig ontwikkelde zich een typische AJC-stijl: karakteristieke omgangsvormen zonder alcohol en tabak met een eigen manier van kleden, feestvieren en vrijetijdsbesteding. Wandelen en kamperen hoorden daarbij evenals volksdansen, muziek en het lekenspel. Beeldbepalende figuur binnen de vóór-oorlogse AJC was Koos Vorrink, eerst als secretaris-redacteur en vanaf 1924 als voorzitter. Tweede Wereldoorlog en opheffing Toen de Duitse troepen in mei 1940 Neder land hadden bezet, kwam een plotseling einde aan ruim twee decennia AJC. Op 13 augustus 1940 besloot het hoofd - bestuur van de AJC de organisatie op te heffen. Na de bevrijding in mei 1945, volgde snel de heroprichting. In de eerste na-oorlogse jaren nam het ledental snel toe, maar vanaf 1949 zette een daling in. De typische AJC-stijl sprak de na-oorlogse jeugd minder aan en de factoren die het proces van ontzuiling in beweging brachten, veroorzaakten ook de neergang 1 van de socialistische jeugdbeweging. Uiteindelijk werd op het laatste congres van de AJC op 28 februari 1959 in Vier - houten besloten de organisatie op te heffen. Min of meer als opvolger werd op 1 maart 1959 in Amster dam het Jeugd- en Jongerencentrum Ruimte opgericht. Stichting Onderzoek AJC Tijdens de Tweede Wereldoorlog was veel archiefmateriaal van de AJC uit voorzorg vernietigd of bij oorlogshandelingen ver loren gegaan. Van een echt landelijk archief van de AJC van vóór 1940 was dan ook geen sprake. Dit leidde er mede toe dat de in 1980 opgerichte Stichting Onderzoek AJC, waarin naast vele anderen vooral eerst Ad van Moock en later Joost de Moor als secretaris de bindende personen waren, zich naast het bevorderen van onderzoek ging bezig - houden met het verzamelen van archiefstukken, brochures, foto s, vaandels en vlaggen. Dit leidde er toe dat heel veel oud-leden in de loop der jaren materiaal aan de Stichting Onderzoek AJC af - stonden. De Stichting gaf deze na verloop vervolg op pagina 2

2 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3, september 2003 vervolg van pagina 1 van tijd weer in bewaring aan het Inter - nationaal Instituut voor Sociale Geschie - de nis (IISG) te Amsterdam. Publicaties en foto s Verschillende publicaties over de AJC verschenen, waaronder Onze jeugd behoort de morgen... De geschiedenis van de AJC in oorlogstijd door Geertje Marianne Naarden (Amsterdam, 1989) en Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC werd beschreven door Jan Meilof (Amsterdam, 1999). Eind 2002 besloot de Stichting Onderzoek AJC zich op te heffen omdat de taken, die men zich voor ogen had gesteld, waren gerealiseerd. Als voorlopig laatste publi catie verscheen deze archiefinventaris, waarin inventarissen zijn opgenomen van de in de loop der jaren ontstane AJC-col lectie en van het afzonderlijke archief van de afdeling Amsterdam. Ook is een lijst opgenomen van de ruim 100 aan het IISG in bewaring gegeven foto-albums die betrekking hebben op de AJC. Vermeldens waard is dat in de inventaris ook tal van stukken vermeld worden die betrekking hebben op de onlosmakelijk met de AJC ver - bonden Stichting Voor Zon en Vrijheid, waarin de oud-voorzitter van de Industrie - bond NVV Arie Groeneveld jarenlang een prominente rol speelde. Inventaris De Inventaris van de archieven van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) (1913-) (-2003) door Bouwe Hijma en verschenen als IISG Werkuitgave 45 is verkrijgbaar bij uitgeverij Aksant voor 7,50. De inventaris is overigens ook online raadpleegbaar via de website van het IISG. Bouwe Hijma 2

3 16e jaargang nummer 3, september 2003 Nieuwsbrief Dwarsligger THEUN DE VRIES. GETUIGE VAN EEN EEUW. Op de veertiende dag van de joodse maand Nizan, dat is op zeven april volgens onze tijd - rekening, werd in het jaar 30, mogelijk 33, door de Romeinse over heden van het onderworpen Palestina een misdadiger gekruisigd. Het was een zekere Jezus, volgens het ons overgeleverde verhaal afkomstig uit Nazareth, zoon van een timmerman en zelf in zijn jeugd een hand werker.' Het zijn de eerste regels uit Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volks - beweging en kettergericht (1982) van Theun de Vries. Hij kreeg er de Henriette Roland Holstprijs voor. 'Karl Marx werd wakker. In zijn hoofd galmde nog zwak de echo weg van het lied dat Wallau 's nachts nee, het was al deze ochtend bij het uiteengaan van de Duitse arbeidersclub in Le Cygne gezongen had.' Zo begint Een spook waart door Europa. Vestdijk was laaiend enthousiast over 1848 dat bestaat uit 3 delen met samen meer dan 1000 bladzijden. Hij schreef daarover in Het Parool: Wat Theun de Vries van het midden van de negentiende eeuw afweet, de politieke gang van zaken, de culturele achtergrond, de sociale verhoudingen, het milieu, de kleding, de dagelijkse gebruiken, moet ontstellend zijn. Theun de Vries debuteerde in 1931 met Rembrandt. Later volgden nog andere biografische (kunstenaars-) romans. De Vries die tientallen jaren lid was van de CPN en nu een links georiënteerde humanist wordt van oudsher in arbeiderskringen veel gelezen. Zijn his torische, sociale, politieke en culturele romans hebben naam gemaakt. We kunnen er naast de hier - boven vermelde nog slechts enkele noemen: de cyclus over het geslacht der Wiarda's, Februari, Het meisje met het rode haar (verfilmd), Het motet voor de Kardinaal en De vertellingen van Wilt Tjaarda. Eenzaam torent de 96-jarige Theun de Vries boven zijn literaire vakgenoten uit: een gigantisch oeuvre, eruditie, kennis, veelzijdigheid, diepgang, vertellers talent, wetenschappelijke betekenis, historische waarde. Vele malen is hij gelauwerd, van de Meiprijs van de Maatschappij der Neder landse Letterkunde in 1932 tot de P.C. Hooft prijs in 1963, een eredoctoraat van de universiteit van Groningen in 1979, de Verzet sprijs van de Stichting Kunstenaarsverzet in 1987 en de zilveren eremedaille van de stad Amsterdam in Nog één stap te gaan. Harry Mulisch kan nog wel even wachten. Wie draagt Theun de Vries voor als kandidaat voor de Nobelprijs voor literatuur? Met veel plezier heb ik deze zomer in het Letter kundig Museum te Den Haag de tentoonstelling over het leven en werk van Theun de Vries bezocht. Voor wie dit gemist heeft: Bij uitgeverij Querido is een mooi boek verschenen over deze markante sociaal bewogen romanschrijver: Vervolg je weg en laat de lui maar dazen! Harry Peer Jan Roes ( ) Op 24 mei is Jan Roes op bijna 64-jarige leeftijd overleden. Jan Roes, geboren op 15 juni 1939 in Breedenbroek in de Achter - hoek, studeerde rechten, geschiedenis en kerkgeschiedenis in Nijmegen en in Mainz. Zijn leermeester was de bekende historicus en literator L.J. Rogier. Sinds de oprichting in 1969 was hij directeur van het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen. Het KDC beheert ruim 900 verschillende archieven en verzame - lingen (foto s, affiches, vaandels), waaronder tal van archieven van katholieke vakorganisaties en van katholieke voormannen. Jan Roes, vanaf 1994 tevens hoogleraar Geschiedenis van het Nederlandse katholicisme aan de KUN, publiceerde over een groot aantal katholieke onderwerpen, waaronder de katholieke arbeidersbeweging. Tot de standaardwerken van zijn hand behoren: Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, (Baarn 1982); Katholieke Arbeidersbeweging. Studies over de KAB en NKV in de economische en politieke ontwikkeling van Nederland na 1945 (Baarn 1985); Alphons Ariéns, schipperend naast God, in: H. Beliën, M. Bossenbroek, G.J. van Setten (red.), In de vaart der volkeren. Nederlanders rond 1900 (Amsterdam 1998). Zijn leven is onlosmakelijk verbonden met het ontstaan, groei en bloei van het KDC. Roes was een doortastend organisator. Met die kwaliteit heeft hij het KDC groot gemaakt. Het werd een voorbeeld voor nieuwe instituten in binnen- en buitenland, zoals het Historisch Documentatie centrum aan de VU te Amsterdam en het KADOC te Leuven. De laatste jaren van zijn leven besteedde Jan Roes veel tijd en energie aan het voortbestaan van zijn KDC. De Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) waartoe het KDC behoort, ontvouwde in 2002 plannen om het centrum op te heffen en de KDC-collecties op meerdere locaties onder te brengen. Roes, zeer ontstelt over dit voornemen, noemde dit plan een demontage van de katholieke cultuur en de afbraak van de identiteit van de KUN. Jacques van Gerwen 3

4 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3, september 2003 Bijna 100 jaar moderne vakbeweging De FNV bestaat bijna 100 jaar. In 1906 is het Nederlands Verbond van Vakverenigingen één van de vakcentrales die in de FNV is opgegaan opgericht. In de discussies die daar aan voorafgingen hebben de ervaringen met de Spoorweg - staking een stevige rol gespeeld. De uitkomsten van die discussies zijn in veel gevallen nog steeds herkenbaar in het functioneren van de FNV en van de Nederlandse vakbeweging in het algemeen. De redactie van de Vakbondshistorische Nieuwsbrief zal vanaf nu tot aan 2006 aandacht besteden aan verschillende principiële aspecten die bij de oprichting een rol hebben gespeeld. Daarbij gaat hem om zaken als de centrale leiding, de plaatselijke organisatie, de relatie tot de politiek, de inzet van het stakingsmiddel, scholing, vorming en cultuur. De weg naar de moderne vakbeweging Heel rare dingen zullen moeten gebeuren, eer wij weer een gemeenschappelijken stap doen, met die anarchistische bedriegers en verraders. We zullen onze oude, beproefde tactiek, de Duitse tactiek weer volgen, onze weg gaan, niet van het pad afwijken en zeggen: wie iets met ons te doen wil hebben, moet met ons meegaan; wij loopen nooit meer met anderen mee. De teleurstelling in de arbeidersbeweging in 1903 na de spoorwegstakingen is groot. De verwijten van verraad van de leiding - gevende figuren over en weer liegen er niet om. Ook Henri Polak liet zich daarbij niet onbetuigd, zoals uit bovenstaand citaat blijkt. Het leidt tot een scheiding der geesten, maar geleidelijk aan groeit er onder sociaal-democratische leiding een nieuwe eenheid: het Neder lands Verbond van Vakverenigingen. Vanaf 1906 vervult dit Verbond, dat in 1976 opgaat in de FNV, een prominente rol in de vakbeweging. De stakingen van het voorjaar van 1903 slaan nadat de tweede serie tegen de worgwetten van Abraham Kuyper op een pijnlijke nederlaag is uitgelopen diepe wonden in de arbeidersbeweging. Veel bonden verliezen grote aantallen leden.veel leden die een min of meer actieve rol hebben gespeeld, zien zich van werk uitgesloten en komen vaak pas na lange tijd weer eens aan de slag. De leiding van de nog prille confessionele vakbeweging ziet in de stakingen zijn gelijk bevestigd dat de algemene of neutrale vakbeweging verre van algemeen of neutraal is. De roode vlag verloor voor de katholieke en protestantse arbeiders veel van haar aantrekkingskracht zo stelt Rüter vast in De spoorwegstakingen van 1903 en kreeg zelfs iets afschrikwekkends, sedert zij als vaan van de revolutie boven de politieke werkstaking gewapperd had. De staking legde echter ook een diepgaand verschil van inzicht bloot, dat al lange tijd in de alge - mene en neutrale vakbeweging sluimerde. NAS In 1893 wordt het Nationaal Arbeids - secretariaat (NAS) opgericht. Het poogt vakorganisaties en andere organisaties van arbeiders bij elkaar te brengen. Zes bonden van sigarenmakers, typografen, meubel - makers, spoorwegarbeiders, timmerlieden en onderwijzers sluiten zich aan. Maar ook de Sociaal-Democratische Bond (SDB) van Domela Nieuwenhuis en wat later de SDAP van Troelstra. Vanaf het begin zit er een duidelijke spanning in het NAS. Het syn - dicalistisch, anarchistisch sentiment overheerst. Het was meer contactbureau dan besturend centrum. De secretaris omschreef zich als kruier van de belangen van arbei- 4

5 16e jaargang nummer 3, september 2003 Nieuwsbrief ders, niet als leider. De jaarverslagen vormen een geschiedenis van stakingen. De sociaaldemocratisch gekleurde geschiedschrijving spreekt er met enig dédain over en plaatst het NAS tegenover de Diamantsbewerkers - bond, die in 1894 door Henri Polak wordt opgericht. Hoewel de ANDB is voort - gekomen uit een staking, vindt Polak dat het stakingswapen zeer terughoudend moet worden ingezet, dat een bond een strak geleide organisatie moet zijn met een grote invloed voor het bondsbestuur met vrij - gestelde leden, hoge contributies en een sterke weerstandskas. Al in 1898 pleit Polak die zich met de ANDB nooit bij het NAS heeft aangesloten voor een nieuwe vakcentrale op een deugdelijke grondslag en met een deugdelijke tactiek. Er is in ons land genoeg gepraat, genoeg gekletst, genoeg geredetwist en gehaarkloofd, genoeg gekibbeld en gehaspeld er moet eindelijk iets gedaan worden. En dat moet niet zijn eene plotselinge uitbarsting in een of meer bedrijven, onvoor - bereid en ongeorganiseerd, zoals dat in ons land gebruikelijk was maar dat moet zijn het bewust en ernstig aanwerven, drillen, disciplineeren, bewapenen en van krijgsvoorraad voorzien van een machtig legercorps van de Nederlandse regimenten van het internationale leger van den arbeid. Zijn oproep wordt dan nog niet gevolgd. Al groeit binnen de verschillende bij het NAS aangesloten organisaties een vergelijkbare onvrede met de strategie die door het secretariaat wordt gevolgd, wat in de ontwikkeling van het ledental zichtbaar is.van de bijna 16 duizend leden in 1894 zijn er aan de vooravond van de spoorwegstaking nog maar 10 duizend over. Leegloop De leegloop van het NAS gaat na de spoorwegstakingen in hoog tempo door. Typo - grafen, scheeps- en bootwerkers, meubel - makers en sigarenmakers scheiden zich af. Vakbondsleiders die eerder nog niet openlijk de inzichten van Polak deelden, nemen in zekere zin de brochure van 1898 weer ter hand. SDAP-leider Troelstra moedigt hen aan: Het NAS is ten doode opgeschreven; ik hoop, dat het gevoel van verantwoordelijkheid, dat de ANDB altijd heeft getoond, vooral op stoffelijk gebied, maken zal, dat binnen niet al te langen tijd het oude en verloopen NAS zal zijn vervangen door een federatie van vakvereenigingen, die klinkt als een klok. Ook Van den Tempel, sociaaldemocraat en leider van de schildersbond, vestigt met zijn brochure over de vak - beweging in Duitsland opnieuw aandacht op de voorstellen van Polak. Met instemming beschrijft hij de centralistische inrichting van de bonden, hun inzet om voor leden verzekering tegen de gevolgen van werkloosheid, ziekte en invaliditeit mogelijk te maken en om hen rechtskundige hulp in arbeidsconflicten te bieden. Naar zijn mening is het voorbeeld van de Duitse vakbeweging beter na te volgen dan dat van de Engelse vak - beweging. Anders dan de Engelse vak - beweging heeft de Duitse vakbeweging geen contractuele band met de sociaal-demo - cratische partij. De samenwerking met de SDAP en de prominente rol die Polak en andere vakbondsleiders in de partij spelen, is een belangrijk discussiepunt in de ontwikkeling naar een nieuwe vakcentrale.voor menigeen binnen en buiten de arbeidersbeweging hebben de spoorwegstakingen duidelijk gemaakt dat staatsbemoeienis op sociaal terrein in eniger lei vorm wenselijk is. Sociaal-democraten hoopten tegen die achtergrond dat de vakvereenigingen door hechter organisatie en doeltreffender tactiek tot grooter invloed komen zouden, maar vooral ook dat zij tot samenwerking met de SDAP bereid zouden blijken. Het NAS blijft dat anders zien. In 1904 wordt er actie gevoerd voor een wet op het arbeidscontract. Na aanvankelijk steun aan deze actie te hebben betoond, trekt het zich daaruit terug. Groter staatsbemoeienis op sociaal terrein vraagt ook een grotere vertegenwoordiging van arbeiders in het parlement. Dat betekent dat het actievoeren voor algemeen kiesrecht onderdeel moet uit - maken van de strategie van de moderne vak - beweging. Een nieuwe vakcentrale Twee jaar na de spoorwegstakingen in februari 1905 is voor Polak eindelijk de tijd rijp om de niet bij het NAS aangesloten bonden bij elkaar te brengen om een nieuwe centrale organisatie te vormen. Het is het begin van een serie besprekingen over de kenmerken van centrale en aangesloten bonden. De grondslagen van de centrale moeten zijn verzamelen van gegevens over omvang en toestand van de vakbeweging, opbouwen van contacten met de buitenlandse vakbeweging, bevordering van deugde - lijke arbeidswetgeving en steun verlenen bij stakingen. De toe te treden bonden moeten straf centraal worden geleid door een bondsbestuur van bezoldigde bestuurders met grote bevoegdheden. De financiële huis - houding ervan moet degelijk zijn. Om leden goed te binden, moeten de bonden niet alleen een stakingskas hebben, maar ook fondsen voor uitkeringen bij werkloosheid, ziekte, invaliditeit en overlijden. De continuïteit van de bonden zo is de gedachte is daarmee beter gewaarborgd. Het NAS en het NVV, dat in 1906 als resultaat van deze besprekingen wordt opgericht, beschouwen elkaar als hun negatief, als in bijna alle opzichten elkaars tegendeel. In hun propaganda hebben zij zich dia - metraal tegenover elkaar geplaatst, maar daarmee is de discussie binnen de organi - saties niet ten einde. In de komende nummers van de Vakbondshistorische Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de discussies die met enige regelmaat opkomen over de aspecten die gelden als kenmerken van de moderne vakbeweging. Jeroen Sprenger 5

6 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3, september 2003 Tastbaar verleden 120 jaar De Volharding Den Haag In 1883 wordt in Den Haag de eerste eigen bakkerij van coöperatie De Volharding geopend. Tot aan de Tweede Wereldoorlog breidt die zijn activiteiten steeds meer uit. In de jaren zeventig van de vorige eeuw verdween De Volharding, maar twee onderdelen ervan zijn blijven bestaan: Het ziekenfonds en de uitvaartverzorging. Ook in het Haagse straatbeeld is nog het een en ander te zien. Het markante voormalige hoofdkantoor aan de Grote Markt staat er bijvoorbeeld nog steeds. Bakkerij als basis Nog voor de officiële oprichting in 1882 huurt De Volharding een kleine bakkerij. Om die in te richten moet eerst een begin - kapitaal bij elkaar worden gebracht. De lasten daarvan kunnen de 183 leden niet dragen. Met steun van vrienden van de coöperatieve beweging, waaronder F. Domela Nieuwenhuis, kan in 1883 een pand aan de Koninginnestraat worden betrokken. De bakkerij groeit gestaag en dient in 1896 tevens als basis voor een 'afdeling Kruidenierswaren'. Die groeit in de loop der jaren uit tot een succesvolle tak van de coöperatie. In 1932 behaalt zij in dertig winkels verspreid over Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Wassenaar een omzet van bijna 2 miljoen gulden. Andere initiatieven op het detailhandelsvlak van de s Gravenhaagsche Coöpera tieve Verbruiks-, Voortbrengings- en Voor zorgs - vereeniging De Volharding (u.a.), afgekort COVO, zijn minder succesvol. De in het boekjaar 1908/1909 opgerichte 'afdeling petroleum' wordt vier jaar later alweer geliquideerd. De verkoop van groenten en aardappelen begint in 1916, maar moet in 1918/1919 na flinke ver liezen stoppen. De in 1900 opgerichte afdeling slagerij groeit aanvankelijk voorspoedig. Na de verzelfstandiging groeit het aantal winkels in de Eerste Wereldoorlog tot 8, terwijl de af - deling ook een worstfabriek exploiteert. In de jaren twintig moet die sluiten en blijven er slechts 2 slagerijen over. In de jaren dertig volgt herstel. De coöperatie als geheel doorstaat de jaren twintig goed. De kantoren in het gebouw van de bakkerij aan de Delftselaan worden te klein. Het bestuur besluit niet te zoeken naar een geschikt bouwterrein in de ar - beiderswijken, maar is van mening 'dat een gebouw in het hart der stad tevens een goed reclame-object kan zijn'. Men vindt een geschikt terrein op de hoek van de Groote Markt en de Grote Marktstraat. Kathedraal van de Arbeid Jan Buijs, later tevens architect van het gebouw van de Arbeiderspers in Amster - dam, krijgt de opdracht een nieuw en multifunctioneel hoofdkantoor te ontwerpen. Het gebouw moet ook onderdak bieden aan de eigen tandheelkundige kliniek, maga - zijnen en winkels. Om aan de wensen van het bestuur tegemoet te komen, ontwerpen Buijs en zijn compagnon J.B. Lürsen een gebouw met veel glas en een skelet van betonnen kolommen en vloeren. Zo kunnen tussenmuren en gevels van niet-dragende materialen worden gemaakt. Het op de hoek van het gebouw gesitueerde trappenhuis met lift krijgt glazen bouw stenen. Boven op het kantoor komt het in blauw glas uitgevoerde naambord, geflankeerd door twee haaks op elkaar aangebrachte lichtbakken in geel en wit glas. Voor de gewenste reclame vinden de architecten een bijzondere oplossing, waarbij de licht reclame een integraal onderdeel van de gevel is. Dit bereiken zij door tussen de vloeren over de gehele breedte lichtbakken te plaatsen van melkglas van 2 meter hoog en 70 centimeter diep. De tussenruimte van 70 centimeter biedt voldoende ruimte voor een medewerker om met grote zinken letters reclame - teksten te maken. Door het gebouw en de lichtbakken van binnenuit te verlichten, is het gebouw één grote reclamezuil voor de coöperatie. Het interieur is aangekleed met verschillende kunstwerken. In de voor publiek toe gankelijke hal van het kantoor hangt een ter gelegenheid van de opening door de leden geschonken kunstwerk van messing en verzilverd brons. Centraal in het wandbord met een doorsnede van 155 centimeter bevinden zich een gestileerde mannen- en vrouwenkop van de hand van de Duitse kunstenaar Rudolf Belling. Het randschrift ( O man, O vrouw, zeg niet meer IK, zeg WIJ. IK snoert den keten vast, WIJ maakt vrij ) is van Henriëtte Roland Holst. Het wandbord is tegenwoordig te zien in het coöperatiemuseum in Schiedam. De Volharding is zeer trots op zijn nieuwe gebouw en noemt het 'een sierraad, niet alleen voor onze vereeniging, maar ook voor Den Haag'. Tal van binnen- en buitenlandse tijdschriften op het gebied van architectuur en reclame besteden aandacht aan het gebouw. Het blad 'De Reclame' noemt het in december 1928 'Het eerste gebouw in ons land waar de lichtreclame geheel als onderdeel van de architectuur aanvaard is'. Bij de restauratie in 1974 is de functie van lichtend reclameobject gedeeltelijk ver dwenen. Bij de renovatie en restauratie door Greiner Van Goor Architecten in 1998, in op - dracht van de huidige eigenaar Randstad, is zo veel mogelijk uit gegaan van de oude situatie. De lichtbakken voor reclame bleven behouden. Van het gebouw dat op Rijksmonu - mentenlijst staat, is een maquette te zien in Maduro dam. Azivo Via de oprichting van een eigen ziekenfonds in 1893 wil De Volharding voor zijn 6

7 16e jaargang nummer 3, september 2003 Nieuwsbrief Vakbondshistorische Vereniging leden een einde maken aan de slechte behandeling door de diverse ziekenbussen, artsen en apotheken. Artsen worden door middel van een contract verbonden aan het ziekenfonds, gevolgd door de oprichting van een eigen apotheek. Conflicten met de artsenorganisatie over de honorering leiden er uiteindelijk toe dat De Volharding in 1925 eigen huis artsen in loondienst neemt, in januari 1926 gevolgd door de opening van een eigen ziekenhuis aan de Gedempte Burg wal, compleet met operatiekamer en verloskamer. Door de toegenomen behoefte aan medische zorg is het ziekenhuis al snel te klein. In 1939 volgt de opening van een compleet nieuw ziekenhuis aan de Gedempte Burgwal. Architecten daarvan zijn opnieuw Buijs en Lürsen. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe ziekenhuis geeft De Volharding een gedenkboek uit. Daarin is niet alleen van alles te lezen over de nieuwe medische en technische voor zieningen, maar wordt tevens vermeld dat het ziekenhuis ook rekening houdt met de behoeften van 'verschillend-denkenden'. Zo is er over de samenstelling van de bibliotheek overleg met de leiding van de Rooms Katholieke en Christelijke Coöperatieve bonden. Gedwongen door de Duitse bezetter moet het ziekenfonds zich in 1941 losmaken van de rest van de coöperatie. Dat belemmert de groei en continuïteit niet. Na de Tweede Wereldoorlog opent het ziekenfonds in Scheveningen zelfs een eigen kraamkliniek. De eigen klinieken behoren inmiddels tot het verleden. Het gebouw van het voor - malige ziekenhuis bestaat nog en biedt thans onderdak aan een Chinees restaurant en bedrijfsruimten. De eigen apotheek is wel gebleven. Het ziekenfonds Azivo, voluit Algemeen Ziekenfonds De Volharding, koestert het verleden. Niet alleen in de naam, maar vooral ook in zijn beleid gericht op 'solidariteit met de mensen die onze zorg het hardst nodig hebben. Solidair zijn betekent dat we ons, net als in een familie, door een gevoel van saamhorigheid ver bonden voelen.' Dit komt onder andere tot uiting in de traditie dat de directeur regelmatig spreekuur houdt voor de aangesloten leden, door het bestaan van de eigen apotheek en de Azivo Zorgservice voor aanvullende hulpmiddelen, kleine aanpassingen in keuken, douche of toilet of advies aan huis. Cuvo Een sterfgeval in een arbeidersgezin kan betekenen dat de hele spaarpot opgaat aan de kosten van de begrafenis. Doel van de in 1935 opgerichte 'Afdeling Lijk bezorging' wordt dan ook: 'Dat het stoffelijk overschot van de mens geen voorwerp mag zijn van winstbejag, noch de uitvaart een object van welstandsvertoon.' De concurrenten zijn niet blij met de nieuw komer en zitten te wachten op fouten van 'de bakkers die nu ook gaan begraven'. Die fouten blijven uit en de begrafenissen gebeuren tegen kostprijs. Na de oplossing van bedrijfsecono - mische problemen, zoals een te groot eigen wagenpark, wordt de nieuwe afdeling een succes. In 1947 volgt de oprichting van het Fonds voor de Uitvaartverzorging, waarmee de leden zelf kunnen sparen voor de kosten van een uitvaart. Bij de ondergang van Co-op Nederland in 1973 dreigt het nog even mis te gaan. De voormalige afdeling lijkbezorging kan uiteindelijk zelfstandig verder gaan als CUVO (Coöperatieve Vereniging Uit vaart - verzorging De Volharding ). De inmiddels grootste uitvaartverzorger van Den Haag en omgeving koestert het eigen verleden onder andere door artikelen in de kwartaalkrant voor de vereniging van aangeslotenen en via het depositofonds als opvolger van het fonds uit De gedenksteen voor de in 1893 opgerichte bakkerij waar alles mee begon, bewaart Cuvo zorgvuldig. Bronnen: Azivo, Cuvo, IISG, Randstad Holding, Madurodam en Greiner Van Goor Architecten Christ Essens 7

8 Nieuwsbrief 16e jaargang nummer 3, september 2003 Kristoffel Lieten eerste hoog leraar kinderarbeid ter wereld 'Alleen boycotten lost niets op' Eenzelfde overhemd kost bij de ene winkel 20 euro en bij een andere de helft, mogelijk dankzij kinderarbeid. De consument die het dure exemplaar koopt "verdient daarmee zijn aflaat", meent Kristoffel Lieten, de eerste hoogleraar kinderarbeid ter wereld. Door het goedkope, door kinderhanden gemaakte overhemd niet te kopen, help je echter niet direct een kind, noch de economie van zijn arme land. "Een boycot is te makkelijk, maar anderzijds bestaat het gevaar dat je teveel gaat relativeren." Kortom, voor het probleem van kinderarbeid in de Derde Wereld bestaat geen makkelijke oplossing. Onderzoek is een eerste stap, die Lieten op 21 november in zijn oratie zal toelichten. aan geboortebeperking, met als gevolg dat de fertiliteit snel daalde, of, om het sim - peler te zeggen, er werden veel minder kinderen geboren. Kortom, kijk achter de legitimering van het gedrag van mensen." De bijzondere leerstoel van Lieten is in - gesteld aan de Universiteit van Amster dam (UvA) door het Internationaal Insti tuut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Lieten (1946), historicus en antropoloog, doet al jarenlang onderzoek aan de UvA. "Het afgelopen decennium was er nogal wat heisa over kinderarbeid". Het onderzoek daarnaar is tot op heden "te weinig en niet gestructureerd". Met zijn benoeming slaan volgens Lieten de UvA en het IISG vier vliegen in een klap. "Ten eerste kunnen we het onderzoek nu duidelijk richting geven. Vervolgens smeden we een internationaal netwerk en ten derde kunnen we materiaal uit de hele wereld samenbrengen en archiveren. Veel dingen die je nu bijvoorbeeld vindt op internet, zijn over twee jaar 'verdwenen'. Tenslotte is er het onderwijs. Ik hoop hier jonge onderzoekers te gaan opleiden." In de afgelopen twintig jaar deed Lieten onderzoek naar de ontwikkelingsproblematiek, met nadruk op "de onderkant, het werkvolk". "Vroeger keek ik vooral naar de macro-relaties. Waarom zijn boeren en arbeiders arm? Dan krijg je antwoorden als kolonialisme, imperialisme en globalisering. Vanuit die basis ga je kijken naar individuen. Hoe zit de maatschappelijke structuur in elkaar, kijk naar de rol van vrouwen daarin en ga vervolgens nog een stap verder: hoe gaan mensen om met kinderen, hoe humaan is een samen - leving?" Lieten woonde jarenlang in kleine dorpjes in India en Pakistan. "Dat viel niet mee, maandenlang heel primitief wonen, maar dat was noodzakelijk om het vertrouwen van de mensen te winnen." Een belangrijk onderzoeksonderwerp was fertiliteits - gedrag (vruchtbaarheid). "Je hoort vaak de bewering 'ze krijgen veel kinderen om ze te laten werken'. Is dat wel zo? Dat moet je onderzoeken. Bovendien gaat zo'n bewering ervan uit dat ouders een ratio - nele keuze hebben: ofwel je investeert in ze door ze onderwijs te laten volgen, ofwel je verdient er nu aan door ze te laten werken." "Het eerste antwoord op de vraag waarom ze zoveel kinderen hebben dat ik van mensen in een Pakistaans dorpje kreeg, was 'het is de wil van Allah'. Bij door - vragen blijkt dan dat mensen graag de liefde bedrijven, maar geen kennis van en toegang tot anticonceptie hebben. Bij zo'n onderzoek moet je in durven gaan tegen de dominante idee en die komt van de plaatselijke elite. Die wil dat de armen arm blijven. Dat gebeurt door de toegang tot anti-conceptie te blokkeren met als gevolg die grote kinderschare. In Bangla - desh bijvoorbeeld werkte de elite wel mee Fondsen De leerstoel kinderarbeid is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Amster - dam Foundation for International Research on Exploitation of Working Children (IREWOC). Een van de moeilijkste taken waarvoor Lieten zich gesteld ziet is om voldoende geld bijeen te schrapen voor onderzoek. "Onderschat niet het belang van de onderwerpen die inter - nationaal hoog op de agenda staan. Vroeger was er het Rode Gevaar, dus dat moest onderzocht worden. Nu krijg je makkelijk geld voor onderzoek naar moslimfundamentalisme." "Geld voor onderzoek naar arbeidsrelaties is er veel minder. Dat geldt voor over - heden, instituten als de VN, maar ook voor Non-Gouvernementele Organisaties (ngo's). In mijn opinie is de grote motor achter religieuze bewegingen het feit dat maatschappijen uit elkaar vallen. Als je dat onderzoekt, kijk je dus naar sociaal-eco - nomische factoren voor de onvrede en dat horen we in het Westen liever niet. Kijk naar Irak: het is geen strijd tussen islam en jodendom en het goddeloze Westen. Het gaat om de precaire situatie waarin de mensen leven, terwijl ze dankzij de globalisering voortdurend de rijkdommen van het Westen krijgen voorgeschoteld." "Verder is het in het Westen in de mode om onderzoek te doen naar levensstijlen. Ook daarbij is globalisering een belang - rijke component, maar dit soort onderzoek blijft meestal beperkt tot de vraag hoe wij onze rijkdom genieten. Als we zouden gaan kijken hoe globalisering invloed heeft op de armoede dan luidt het antwoord waarschijnlijk dat de armoede groter wordt. Ook dat horen we liever niet, dus is het moeilijk om aan geld voor dit soort projecten te komen." 8

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/41958

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II

Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Vakbond.indd 1 06-10-10 17:30 Het gezicht van de vakbeweging Zuid Limburg II Auteur: Mat Janssen Uitgave: Vakbondshistorische Vereniging Vakbond.indd 3 06-10-10

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

Mercurius. W.C. de Graaff

Mercurius. W.C. de Graaff Mercurius In tegenstelling tot het heersende beeld zijn de handels- en kantoorbediende al relatief vroeg tot organisatie gekomen. Het zijn de beurslopers en vervolgens de handelsreizigers die de eerste

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENH"{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie

OeKU RHF YF-RB D-ENH{N. nieuwsbrief. Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie RHF YF-RB D-ENH"{N OeKU 2004 Verkiezingen in Oekraïne: twee Viktors één victorie nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1

burgemeestersblad Waar eindigt de openbare orde? Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 Burgemeester39/2006 23-03-2006 12:57 Pagina 1 burgemeestersblad 39 nieuwsbrief nederlands genootschap van burgemeesters jaargang 10, april 2006 2 Gemeenteraadsverkiezingen Redactioneel commentaar van Wim

Nadere informatie

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop

bulletin Konferentie Nederlandse Religieuzen In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop Konferentie Nederlandse Religieuzen bulletin In beeld Roma en Sinti tussen kwetsbaarheid en hoop pagina 4 Afscheid Accentverschuivingen bij het laatste afscheid pagina 10 Religieus leven In de voetsporen

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

G E WOON uitgave van de landelijke vereniging centraal wonen

G E WOON uitgave van de landelijke vereniging centraal wonen G E WOON uitgave van de landelijke vereniging centraal wonen ANDERS O CC U PY Samenhuizen in België deel ii LVCW S e c r e t a r NIEUW i a a t 2012 Jaargang 35, nr. 113 Losse nummers 3,50 Cohousing conferentie

Nadere informatie

Alcohol op de werkvloer

Alcohol op de werkvloer Vakblad over mens, werk en inkomen 31 e jaargang FEBRUARI 2009 nummer 1 Verslaving Alcohol op de werkvloer > Van den Ende - De Cremer over ontplooiing van talent > Omnizorg reïntegreert daklozen en verslaafden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1

Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Nieuwsbrief Basisinkomen 52, april 2009 1 Colofon, maart/april 2009 De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging van Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen. Deze nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18

SBM. mei 2006 nummer 9. Aandacht voor elke leerling 8. Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16. Invloed versterken in Europa 18 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders mei 2006 nummer 9 6 Aandacht voor elke leerling 8 Transparant gebouw voor flexibel onderwijs 16 Invloed versterken in Europa

Nadere informatie

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen

Verslagboek. Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen. Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen 5de Sociaal-Flamingantische Trefdag Verslagboek Zaterdag 13 september 2008 Gentbrugge (Gent) Soeverein Vlaanderen = Solidair Vlaanderen Solidair Vlaanderen = Soeverein Vlaanderen www.landdag.org Solidariteit

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66

Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66 Harde Werkers_proef3:Harde Werkers proef 2 02-04-2009 11:01 Pagina 66 66 Dienst aan de Molenwerfstraat 5. De Stichting verhuisde haar centrale kantoor naar Gouda, Westhaven 33. Voorheen was hier het rooms-katholieke

Nadere informatie

De Bijeenkomst 2. De politiek, dat zijn wij zelf

De Bijeenkomst 2. De politiek, dat zijn wij zelf De Bijeenkomst 2. De politiek, dat zijn wij zelf David Van Reybrouck, Alicja Gescinska, Teun Gautier, Ruben van Zwieten, Halleh Ghorashi, Hans Boutellier, Farid Tabarki, Marcel Duyvestijn, Joop Hazenberg,

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

Symposium Eerlijk duurt het Langst

Symposium Eerlijk duurt het Langst Symposium Eerlijk duurt het Langst georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen, Landelijk bureau DISK en Justitia et Pax op donderdag 29 november 2012 in de Bergkerk te Amersfoort 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie