Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5"

Transcriptie

1 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Kerngegevens Samenwerkingsrelatie Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders Bedrijfsvoering Cliëntenraad Pleegouderraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en pleegouders Kwaliteitsbeleid ten aanzien van medewerkers Samenleving Financieel beleid Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland Projecten en overige zorgproducten Bijlage Locaties en hulpaanbod in modules JAARREKENING 5 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Bijlagen

4 4

5 1. Uitgangspunten van de verslaglegging In het Jaardocument 2011 doet Vitree verslag van haar activiteiten in het jaar Het Jaardocument bevat een overzicht van de koers, de ontwikkelingen en de belangrijkste inspanningen en resultaten van Vitree. Het is een integraal jaardocument van alle zorgvormen van Vitree. Dit jaardocument bevat zowel een verantwoording van onze activiteiten in het kader van de AWBZ/ZVW als van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg als van de samenwerkingsprojecten en zorgproducten met gemeenten. Het Jaardocument 2011 is opgesteld conform: de jaarverslageisen van de WTZi, het format Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, het Controleprotocol Jaarverantwoording zorginstellingen 2011, de richtlijnen voor de jaarverslaglegging van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast geeft dit Jaardocument een verantwoording over de activiteiten in de jeugdzorg aan de provincie Flevoland conform de subsidieverordening Jeugdzorg Provincie Flevoland 2005, de gemaakte prestatieafspraken en de uitgevoerde activiteiten m.b.t. de speerpunten uit het Uitvoeringsprogramma In dit Jaardocument staat ook een verantwoording over de voortgang van de regionale samenwerkingsprojecten en de zorgproducten in de gemeenten van de provincie Flevoland en provincie Overijssel. Het jaardocument is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het Jaardocument 2011 bestaat uit het Maatschappelijk verslag, de Jaarrekening en de publicatie van onze kwantitatieve gegevens in DigiMV. Hiermee is de verantwoording eenduidig en vergelijkbaar met die van zorginstellingen onderling. 5

6 6

7 7

8 8

9 2. Profiel van de organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende persoon Vitree Rechtsvorm Stichting Adres Kamp Postcode 8225 HK Plaats Lelystad Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel adres 2.2. Structuur van het concern Juridische structuur Vitree is een stichting en is opgebouwd volgens het Raad van Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Organisatorische structuur Vitree is ingericht volgens een regiostructuur. De regio s Almere, Flevoland en West-Overijssel maken deel uit van deze structuur. Daarnaast heeft Vitree de Pleegzorg als bovenregionaal onderdeel voor de gehele provincie Flevoland. De regio s worden aangestuurd door een regiomanager, die samen met de manager Bedrijfsbureau en de Raad van Bestuur het Managementeam (MT) vormen. De (regio)- managers zijn integraal verantwoordelijk voor de resultaten van hun organisatieonderdeel. Sinds november van het verslagjaar maakt een gedragsdeskundige deel uit van het MT, nu nog op basis van roulatie, vooruitlopend op een structurele wijziging. Internetpagina Het organigram van Vitree in verkorte vorm ziet er als volgt uit: Raad van Toezicht OR CR Raad van Bestuur Manager Bedrijfsbureau Regiomanager West-Overijssel Regiomanager Flevoland Regiomanager Almere Manager Pleegzorg 9

10 Intern toezicht De Raad van Toezicht vormt het intern toezichthoudend orgaan. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het toezichthoudend orgaan ten opzichte van de bestuurder zijn behalve in de statuten geregeld in een Reglement van Toezicht en een Reglement van Bestuur. Segmentering Er wordt geen segmentering toegepast. Vitree heeft een enkelvoudige jaarrekening, waarin alle activiteiten m.b.t. de AWBZ, provinciale Jeugdzorg, gemeentelijke financiering en zorgverzekeringswet zijn opgenomen. Toelatingen Op grond van de AWBZ heeft Vitree een toelating voor extramurale en intramurale zorg voor de functies Persoonlijke verzorging, Verpleging, Begeleiding, Behandeling en Verblijf. Daarnaast is Vitree een erkende aanbieder van provinciale jeugdzorg in de provincie Flevoland. Vitree heeft als specialisme een toelating als instelling voor Medisch specialistische zorg (IMSZ) in het kader van de zorgverzekeringswet. Ten slotte worden preventieactiviteiten, projecten en/of specifieke zorgproducten van Vitree gefinancierd door verschillende gemeenten in het werkgebied van Vitree. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Vitree biedt diverse vormen van jeugdzorg aan kinderen en jongeren, met en zonder een licht verstandelijke beperking, in de leeftijd van 0 tot 27 jaar. Vitree biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling. De hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, in zowel intramurale als in extramurale vormen van zorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin. Als dat niet kan, geeft Vitree voorrang aan opvang in een vervangende gezinssituatie, zoals een pleeggezin. Vitree heeft geen privaat gefinancierde activiteiten. Medezeggenschap Vitree heeft de medezeggenschap volgens de volgende structuur ingericht: een gezamenlijke Cliëntenraad (CR), conform de Wet Medezeggenschap Cliëntenraad Zorg (WMCZ) en de verordening vanuit de provinciale jeugdzorg; een Pleegouderraad (POR); een Ondernemingsraad (OR), conform de Wet op de Ondernemingsraden. 10

11 2.3.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Onderstaande kerngegevens geven een overzicht van de uitgevoerde zorg in verslagjaar Cliënten/productie/capaciteit In 2011 heeft Vitree aan totaal unieke cliënten zorg geboden. AWBZ gefinancierd Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2011 Aantal cliënten in instelling op basis van een ZZP zonder dagbesteding Aantal cliënten met verblijf op basis van een volledig pakket thuis (VPT)... 4 Aantal extramurale cliënten Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal uren extramurale productie ZVW gefinancierd Aantal cliënten in behandeling per einde verslagjaar Totaal aantal nieuw ingeschreven cliënten in verslagjaar Aantal uitgeschreven cliënten in verslagjaar Totaal aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s Aantal in verslagjaar gesloten DBC s Jeugdzorg Aantal cliënten in zorg op peildatum 31 december 2011 Ambulant Dagbehandeling... 0 Pleegzorg uurszorg Crisiszorg Start 2011 aantal unieke cliënten in behandeling per 1 januari Cumulatieve uitstroom unieke cliënten Cumulatieve instroom unieke cliënten Aantal unieke cliënten in verslagjaar Capaciteit Norm aantal gebruikers o.b.v. beschikking Personeel Aantal personeelsleden in loondienst ultimo Aantal FTE in loondienst ultimo

12 Bedrijfsopbrengsten De zorg die Vitree in 2011 heeft geboden, is als volgt gefinancierd: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ-zorg Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten ZVW-zorg Subsidies VWS Overige opbrengsten AWBZ-zorg Subsidies jeugdzorg Overige opbrengsten Jeugdzorg * De totale opbrengst in * inclusief gemeentelijke projecten en boekwinst activa Werkgebieden Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland en West-Overijssel. Voor de jeugdzorg LVB (AWBZ) is Vitree contractpartner van de zorgkantoren Achmea (Zwolle) en Agis (Almere). Voor de jeugdzorg heeft Vitree afspraken met de provincie Flevoland en op projectbasis met de provincie Overijssel. Voor de gemeentelijke activiteiten heeft Vitree afspraken met de gemeenten Almere, Lelystad en Kampen. Met betrekking tot de afspraken over de uitvoering in het kader van de zorgverzekeringswet maakt Vitree afspraken met Achmea (Zwolle). 12

13 2.4 Samenwerkingsrelaties Vitree werkt nauw samen met een groot aantal collega-instellingen en andere (keten)partners op het terrein van de jeugdzorg. Daarbij neemt Vitree deel aan diverse netwerken en samenwerkingsverbanden die tot doel hebben de kwaliteit en de effectiviteit van de zorg in de keten te verbeteren. Samenwerkingsverband Met diverse organisaties had Vitree in 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Genoemd kunnen worden onder meer: Trias Jeugdhulp (samenwerkingspartner Jeugdzorg Overijssel) Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Accare (MFC Zwolle) Dimence (Multi Systeem Therapie) Triade en LSG Rentray (polikliniek Traverse Flevoland) SGJ Christelijke Jeugdzorg (Pleegzorg) Bascule (Pleegzorg) Gemeente Almere en de OKé-punten Almere (OKé-op-school) Gemeente Almere en Zorggroep Almere (Gezinscoach Almere+ Erger-Voorkomen) Gemeente Lelystad en woningcorporatie Centrada (Kamers met Kansen) Provincie Flevoland, CMO-Flevoland en Technocentrum Flevoland (project Life Coach) BJZ Flevoland, MEE IJsseloevers, St. Welzijn Lelystad, Icare, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland en de zorgaanbieders (project Over en Weer) Ambulante hulpverlening en jeugdzorgorganisaties in de provincie Overijssel (Hulp aan Huis) Praktikon (Berg Op en Families First) LSG-Rentray, GGZ Centraal, Eduvier (Project De Duurzame Maatschap Kind en Jeugd) Frion, Triade en Ambiq (Uit- en doorstroom jeugdzorg LVB cliënten) Ambiq, William Schrikkergroep, Bureau Jeugdzorg Overijssel, MEE Twente, MEE IJsseloevers en de Eigen Kracht Centrale (Eigen Kracht J-LVB Provincie Overijssel) MEE, Icare, vrouwenraad en CJG Kampen (LOK:laagdrempelige opvoedingsondersteuning Kampen) ROZIJ-werk (arbeidsintegratie) i.s.m. 23 hulpverlenende instanties Zwolle: (Project ZorgSaam) OKé-op-school, Bureau Halt, GGD en Voortgezet Onderwijs (project Voorlichting) OKé-op-school en Pi research (Project SPRINT) Vitree participeert o.a. in: de autismeteams Flevoland en Overijssel (RIAN: Regionaal Intersectoraal Autisme Netwerk) samenwerking vrijwilligerswerk Almere overleg zwerfjongeren gemeente Almere ketenoverleg jonge moeders (gemeente Almere) GAAF Adviescommissie Niet Aangeboren Hersenletsel Adviescommissie ROC Flevoland Stuurgroep CJG Dronten en Lelystad partner in Veiligheidshuis Samenwerkings- en overlegpartners Met diverse (keten)partners vinden periodieke vormen van overleg plaats. Specifiek kunnen worden genoemd: Zorgkantoor Agis Achmea Zorgverzekeraar Achmea Overheden Provincie Flevoland Provincie Overijssel Gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Zeewolde, Urk, Kampen, Steenwijkerland, Raalte en Zwolle Toezichthouders Inspectie Jeugdzorg Inspectie voor de Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Cliëntenorganisaties Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg AKJ MEE Flevoland, IJsseloevers, Twente 13

14 CMO- Flevoland Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg Federatie Cliënten Jeugdzorg Ketenpartners Bureau Jeugdzorg Flevoland Bureau Jeugdzorg Overijssel CJG s/oké-punten in Flevoland en Overijssel Trias Jeugdhulp Accare Kinder- en jeugdpsychiatrie Bascule Dimence Ambiq Frion LSG-Rentray Triade Flevoland Icare Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Tactus Verslavingszorg GGZ Centraal Karakter RIBW Stichting Welzijn Lelystad Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) Zorggroep Almere Consultatiebureaus Afd leerplicht (gemeenten) Voogdij-instellingen:o.a. William Schrikker Groep, Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering MEE instellingen Speciaal onderwijs (o.a. Ambelt) Woningcorporaties Universiteiten/kennisinstituten Nederlands Jeugd Instituut Landelijk kenniscentrum LVG SEJN (Samenwerking Effectieve Jeugdzorg Nederland) Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Utrecht Hogeschool Windesheim Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Hogeschool van Amsterdam Brancheverenigingen: VGN - Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Jeugdzorg Nederland - branchevereniging VOBC - Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland Pleegzorg Nederland 14

15 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1. Normen voor goed bestuur Vitree past in de besturing de vernieuwde Zorgbrede Governancecode toe, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en op 1 januari 2010 van kracht geworden. Deze code sluit aan bij de basiseisen die door de WTZi (Wet Toelating Zorginstellingen) en de provincie Flevoland worden gesteld aan de bestuursstructuur van instellingen. Dit betekent onder meer dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een Reglement van Bestuur en een Reglement van Toezicht Raad van Bestuur De dagelijkse leiding van Vitree ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur. In het verslagjaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden waardoor via een wisseling en een interimperiode achtereenvolgens drie bestuurders werkzaam zijn geweest. De heer J. Duenk MHA is per 1 maart afgetreden als bestuurder en heeft de leiding overgedragen aan mevrouw drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM, Raad van Bestuur a.i. van februari tot mei Per 1 mei heeft de heer drs. P.V. van der Linden het bestuur overgenomen. Voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling De Raad van Toezicht ziet toe dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Hiertoe is het nodige geregeld in het Reglement van Bestuur, e.e.a. conform de Zorgbrede Governancecode. Bezoldiging De bezoldiging van de bestuurder vindt plaats in overeenstemming met de Beloningscode Bestuurders in de Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) en de Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg (NVZD). Afspraken over de concretisering van het beleid ten aanzien van de bezoldiging worden gemaakt in de jaarlijkse evaluatiegesprekken tussen een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht en de betreffende bestuurder. De cijfermatige gegevens met betrekking tot de bezoldiging zijn openbaar en in de jaarrekening en in DigiMV opgenomen. Informatieverstrekking De wijze waarop de Raad van Toezicht door de bestuurder wordt geïnformeerd is in het Reglement Raad van Bestuur vastgelegd. Hierin staat dat de bestuurder rechtstreeks verantwoording is verschuldigd aan de Raad van Toezicht. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet overleg tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht. Ter voorbereiding informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht schriftelijk (volgens een vast format) over de interne en externe ontwikkelingen. Daarbij wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de resultaten m.b.t. de exploitatie, de productie en het ziekteverzuim. 15

16 Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Dhr. J. Duenk MHA Mevr. drs. Y.J.M. ten Brummelhuis MSM Bestuurder tot 1 maart 2011 Bestuurder van februari tot mei Onderstaande functies waren direct gekoppeld aan de uitoefening van de functie van bestuurder van Vitree, en werden per 1 februari 2011 beëindigd. Voorzitter VOBC (Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra Nederland) Voorzitter bestuurdersoverleg Flevoland Bestuurslid Vereniging ambulante spoedhulp Lid van samenwerkingsraad orthopedagogische behandelcentra Drenthe, Flevoland en Overijssel. Bestuurslid Vereniging Ambulante hulpverlening Nederland Voorzitter van het Consortium Effectieve behandeling gedragsproblemen LVG (consortium van de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam, De Borg en VOBC LVG) Lid Raad van Toezicht Cello Dhr. drs. P.V. (Paul) van der Linden Bestuurder m.i.v. 1 mei 2011 Bestuurslid gezondheidscentrum Overvecht, Utrecht Voorzitter bestuur ZMOK school De Pels, Utrecht Gastdocent bij de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam (colleges over o.m. verslavingszorg en HRM) Lid begeleidingscommissie Sociaal Plan van Bouman GGZ 3.3. Toezichthouders Algemeen De Raad van Toezicht houdt volgens zijn statutaire opdracht toezicht op het Bestuur, op het besturen en op de doelrealisatie, die het Bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De Raad maakt hierbij gebruik van het instrument van het Reglement van Toezicht en Reglement van Bestuur, en richt zich naar de vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2010, zoals vastgelegd door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Hierdoor is de onafhankelijkheid van de Raad geborgd. De Raad van Toezicht oefent zijn toezichthoudende taak uit door middel van periodiek overleg met de Raad van Bestuur in de vorm van gestructureerde vergaderingen, aan de hand van een door de Raad van Bestuur en voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereide agenda en tijdig toegezonden vergaderstukken. Ter voorbereiding van de reguliere vergaderingen ontvangt de Raad van Toezicht van de bestuurder een uitgebreide schriftelijke rapportage, waarin van de externe en interne ontwikkelingen verslag wordt gedaan, vergezeld van de recente managementrapportage. Naast de strategische ontwikkelingen worden op deze wijze periodiek de prestaties besproken en de interne beheersingsen controlesystemen en de aspecten die daarbij bijzondere aandacht hebben. In het verslagjaar hebben zes vergaderingen van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. In vijf gevallen was de Raad van 16

17 Bestuur bij de vergadering van de Raad van Toezicht aanwezig. In het verslagjaar bracht ondermeer de externe audit in het kader van HKZcertificering twee majors aan het licht. Hier zijn direct acties op uitgezet, zodat in drie maanden tijd door de certificerende instantie de majors in minors konden worden omgezet. Daarnaast is een project ingezet om het systeem van Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO&IC) geheel opnieuw te beschrijven conform de eisen van de huidige tijd. De Raad van Toezicht geeft vorm aan het werkgeverschap onder meer door de jaarlijkse beoordelingsgesprekken met de bestuurder, die door een delegatie van de Raad, in ieder geval met de voorzitter en waarnemend voorzitter, gevoerd worden. De Raad van Toezicht evalueert zijn eigen functioneren periodiek. In 2011 is dat uitgevoerd met ondersteuning van een extern begeleider en met het instrument van vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn door de leden ingevuld en voorafgaand aan bespreking door de extern begeleider geanalyseerd. Deskundigheid, verdere ontwikkeling De werkwijze van evalueren van het functioneren van de Raad wordt beschouwd als een leerinstrument, waarmee voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan wordt gewaarborgd. De Raad is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ). Leden van de Raad informeren zich via nieuwsbrieven en internet over actuele ontwikkelingen in de zorg en nemen deel aan bijeenkomsten van de NVTZ. Samenstelling, werving en selectie In het verslagjaar hebben volgens een rooster van aftreden drie leden afscheid genomen van de Raad. Een lid is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Besluiten en goedkeuring maand onderwerp februari De Raad besluit de heer P. van der Linden aan te stellen als bestuurder van Vitree. maart De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde Jaarverantwoording, bestaande uit het Maatschappelijk Verslag en de Jaarrekening. De Raad verleent op verzoek ontslag aan een lid van de Raad van Toezicht. juni De Raad besluit tot vaststelling van het Reglement Auditcommissie Raad van Toezicht Vitree. De Raad besluit tot aanpassing van het rooster van aftreden in die zin dat de termijnen van twee leden worden verlengd. De Raad besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, op voordracht van de Ondernemingsraad. november De Raad besluit tot het instellen van een Kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht. De Raad besluit tot het vaststellen van het Reglement Honorering leden Raad van Toezicht en tot het vaststellen van de (gelijkblijvende) hoogte van de honorering voor het volgende jaar. december De Raad besluit dat voor bespreking van de jaarrekening de accountant wordt uitgenodigd in een bijeenkomst met de Auditcommissie; slechts wanneer daar aanleiding toe is zal de accountant in de voltallige Raad worden uitgenodigd. De Raad verleent goedkeuring aan het door de Raad van Bestuur vastgestelde Treasurystatuut. De Raad verleent goedkeuring aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting. 17

18 Werkzaamheden en overige activiteiten In het verslagjaar heeft de Raad in het kader van werkgeverschap voor de Raad van Bestuur achtereenvolgens een interim bestuurder en een bestuurder aangesteld en betreffende evaluatiegesprekken gevoerd. Verder heeft de Raad de zelfevaluatie doorgevoerd met externe begeleiding. In 2011 heeft een delegatie van de Raad deelgenomen aan een overleg met de Ondernemingsraad. De Cliëntenraad heeft in 2011 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van overleg in aanwezigheid van leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de Raad in het kader van nadere kennismaking met de organisatie een dagdeel besteed aan een rondgang langs locaties van een van de regio s van Vitree, ontmoetingen met en presentatie door medewerkers van verschillende organisatieonderdelen. Commissies De Raad had al een Auditcommissie; deze heeft in een vaste regelmaat overleg met de bestuurder. De Auditcommissie brengt in de vergaderingen van de Raad schriftelijk en mondeling verslag uit. In 2012 bespreekt de Auditcommissie van de Raad van Toezicht het accountantsverslag en de jaarrekening van het voorafgaande jaar met de accountant, in aanwezigheid van de bestuurder. In het verslagjaar is besloten tot het instellen van een Kwaliteitscommissie. In 2012 zal deze commissie de doelstellingen en werkwijze verhelderen, zodat eind 2012 een reglement kan worden vastgesteld. Voor beide commissies geldt dat zij geen verantwoordelijkheid van de voltallige Raad van Toezicht overnemen op de betreffende gebieden. Bezoldiging Volgens het in verslagjaar vastgestelde Reglement Honorering leden Raad van Toezicht is met in achtneming van het advies van de NVTZ de honorering vastgesteld. Hiermee wijkt de Raad naar beneden toe af van het advies NVTZ met de volgende motivering: - met de vastgestelde honorering wordt het niveau van 2011 aangehouden. Een substantiële verhoging van de honorering past niet in het tijdsbeeld. Een hogere vergoeding zoals volgens het advies NVTZ wordt als niet passend ervaren. De honorering 2011 wordt in de Jaarrekening en in DigiMV per lid Raad van Toezicht gepubliceerd. Leden Raad van Toezicht Naam en voorletters, titels, geboortejaar beroep/ hoofdfunctie wijzigingen in 2011 nevenfuncties Dhr. A.M. Eekers (1942) voorzitter - Parttime management consultant - Voorzitter WSNS Berkedal - Voorzitter Camera Capella - Lid parochiebestuur Nijverdal - Lid Raad van Advies van Ede en partners - Lid van de dekenale stuurgroep - Lid Rotary Nederland Dhr. D.A. de Boom (1949) Vicevoorzitter Lid Auditcommissie Financieel consultant Synteger BV te Maarssen (dga) - Voorzitter Stichting Wilhelmus van Nassauen - Voorzitter Stichting Wereldwinkel Maarssen 18

19 Dhr. A. Hup (1961) Lid Auditcommissie Voorzitter van de Stichting Amaris Zorggroep - Voorzitter bestuur Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok - Lid bestuur Stichting Ketenzorg en Innovatie te Huizen - Lid bestuur Stichting Hervormd Weeshuis te Zwolle Mevr. drs. B.A. Kaatee (1955) Lid Kwaliteitscommissie Eigenaar Kaatee organisatie psycholoog benoemd per op voordracht OR - Raadslid Gemeente Leek - Voorzitter RvT COP groep Groningen - Lid Raad van Toezicht Zienn - Vice Voorzitter Wyldemerk Dhr. mr. W.J.C. Knopper (1947) Raadsgriffier gemeente Hellendoorn afgetreden per Bestuurslid Protestants Christelijke vereniging voor jeugd- en kinderzorg Zwolle - Lid Raad van Toezicht Trias jeugdhulp Zwolle - Lid Raad van Toezicht Rozij werk Zwolle - Bestuurslid ABVAKABO FNV Almelo - Kerkrentmeester Hervormde gemeente Nijverdal - Advies Bestuur Lokale Omroep Hellendoorn - Voorzitter Rotary afdeling Hellendoorn Nijverdal e.o. Dhr. F.D. van Kuik (1945) Van Kuik, Service en Opleiding; opdrachten interim management, relatiemanagement, proces (bege)leiding onderzoek en gespreksleiding - Lid Raad van Toezicht Monumentenwacht Overijssel/Flevoland - Penningmeester genootschap Flevo te Lelystad - Lid Raad van Commissarissen Oost Flevoland Woondiensten (OFW) te Dronten Dhr. Th.A. Steenkamer (1953) Huisarts afgetreden per Dhr. drs. J.H.W.P. Stienen (1953) Lid Kwaliteitscommissie Voorzitter raad van bestuur Zorggroep Almere - Lid directiegroep 73 - Lid bestuur Actiz - Lid bestuur Gouden Dagen - Voorzitter bestuur Wonen met Dementie - Lid bestuur stichting Traza - Lid Raad van Toezicht Almere Health School Dhr. mr. V.C. van der Velde (1974) Advocaat - Adviesraad Tumult Dhr. J.C. Verdaas (1966) Gedeputeerde provincie Gelderland afgetreden per Voorzitter Raad van Toezicht RIBW Overijssel Rooster van aftreden Het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht, inclusief de data van benoeming en van herbenoeming, staat gepubliceerd op onze website 19

20 3.4 Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van Vitree volgt jaarlijks een vast stramien in het kader van de reguliere beleidscyclus Planning en Control. Deze cyclus vormt een belangrijke basis voor de sturing en kwaliteitsverbetering van de organisatie en is afgestemd op de beleidscycli van de provincie (in het kader van de jeugdzorg) en het zorgkantoor/de zorgverzekeraar (in het kader van de AWBZ en ZVW). De voortgangsbewaking en interne controle vindt plaats op basis van periodieke rapportage. De risicobeheersing in de bedrijfsvoering is een continu punt van aandacht Planning en controlcyclus Kaderbrief 2011 Jaarlijks stelt de Raad van Bestuur een kaderbrief op, waarop de organisatieonderdelen hun jaarplannen en begroting baseren. In augustus 2010 is de kaderbrief 2011 opgesteld. Met deze kaderbrief hebben de afzonderlijke organisatieonderdelen hun jaarplan en begroting voor 2011 opgesteld. Begrotingsproces 2011 In de begroting 2011 is per organisatieonderdeel vastgesteld wat het te realiseren resultaat per organisatieonderdeel moet zijn. De begroting is in november 2010 door de Raad van Bestuur vastgesteld. In december 2010 is de definitieve begroting goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het begrote resultaat over 2011 bedraagt 949 duizend euro positief. Kwartaalgesprekken In 2011 zijn kwartaalgesprekken met (regio)managers ingevoerd, volgens een vast schema en voorbereiding. Ter voorbereiding op de kwartaalgesprekken hebben de (regio)managers schriftelijke rapportage opgesteld. De afdeling Planning & Control heeft op basis van voorgesprekken een controlverslag opgesteld voor de Raad van Bestuur, met de belangrijkste gespreks onderwerpen en eventuele knelpunten. De Raad van Bestuur heeft in 2011 twee verantwoordingsgesprekken gevoerd met elke (regio)manager. In de periode maart-april hebben de (regio)managers verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en een vooruitblik gegeven voor het komende jaar. De maandelijkse managementrapportage is het uitgangspunt voor de financiële verantwoording. In oktober-november is de begroting besproken voor het komende jaar en de wijze waarop men de resultaten wil behalen. In juni-juli heeft een tussentijdse gespreksronde plaatsgevonden in de regio s. Hierbij hebben de regiomanagers verantwoording afgelegd over de voortgang van hun plannen. Ook hebben regio s met een negatief begrotingsresultaat (realisatie slechter dan begroting) extra gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur. Maandelijkse managementrapportage 2011 Via de maandelijkse managementrapportage vindt per organisatieonderdeel bewaking plaats van de realisatie van de begrotingen. Bij de bewaking in 2011 is het accent gelegd op de financiële resultaten en de beheersing van de personele inzet. De ontwikkeling van de belangrijkste financiële, personele en productiegerelateerde indicatoren worden hier gerapporteerd. De rapportage bevat ook beknopte analyses van de behaalde resultaten ten opzichte van de begrotingen. Over de mate waarin initiatieven van de regio s of van de overige organisatieonderdelen bijdragen aan de rendementsverbetering, vindt vooralsnog een beperkte rapportage plaats Interne controle Voortgangsbewaking De afdeling Kwaliteit beoordeelt en toetst de interne risicobeheersing- en controlesystemen en rapporteert aan de manager Bedrijfsbureau en tevens rechtstreeks aan 20

21 de Raad van Bestuur. Daarnaast legt de manager Bedrijfsbureau elk kwartaal verantwoording af aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. In 2011 heeft de afdeling Kwaliteit: gerapporteerd over de effectieve werking van de Administratieve Organisatie en Interne Controle; wettelijk verplichte controlewerkzaamheden uitgevoerd ten aanzien van -de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP en DBCregistratie en ZZP en DBC-facturering; -de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle-registratie en facturering DBC GGZ; -regelgeving conform beschikking provincie Flevoland -regelgeving conform gemeentelijke subsidie en WMO. Productieregistratie en -facturatie Vitree volgt de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP- en DBC registratie en -facturering, de Wet op Jeugdzorg en beschikkingen conform Provincies en Gemeenten (hierna Regelingen genoemd). Volgens deze Regelingen behoren verbijzonderde interne controlefunctionaris en/of -afdeling zorg te dragen voor de interne controle op de ZZP- en DBC-registratie en -facturatie. Binnen Vitree is deze taak neergelegd bij de afdeling Kwaliteit en rapporteert aan de Raad van Bestuur en aan andere betrokkenen. Op 18 januari 2012 heeft de afdeling Kwaliteit de uitkomsten van de controle op de Regeling aan de Raad van Bestuur gepresenteerd. ZZP s De controle richtte zich op de procedurele vereisten zoals die in de regeling ZZP-registratie en -declaratie met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld: a. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij is vastgesteld dat: de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt; de gedeclareerde zorg conform de zorg van het indicatiebesluit is geleverd; de gedeclareerde zorg conform de ZZPindeling is geleverd; b. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit. DBC s Vitree voert een DBC-registratie en facturatie voor alle aan cliënten verleende curatieve geestelijke gezondheidszorg waarop de DBC-systematiek van toepassing is. Deze registratie en facturatie voldoet aan de door de NZa vastgestelde Instructie DBC-registratie en facturatie. De controle van de DBC-registratie en declaratie richtte zich op: -de procedurele vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit. Controle Wet op Jeugdzorg Een toetsing is uitgevoerd m.b.t. Jeugd- en Pleegzorg, art. 25 en 26 conform de wetgeving WJZ, wet op de jeugdzorg. Deze toetsing richtte zich op het uitvoeren van zorg zoals genoemd in artikel 25 en omvat mede de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg: a. het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg; b. het aan de hand van de gegevens, bedoeld onder a, op systematische wijze toetsen in hoeverre de wijze van uitvoering van artikel 25 leidt tot een verantwoorde zorgverlening; c. het op basis van de uitkomst van de toetsing, bedoeld onder b, zo nodig veranderen van de wijze waarop artikel 25 wordt uitgevoerd. De bevindingen zijn opgenomen in het verslag van de afdeling Kwaliteit. 21

22 3.4.3 Risicobeheersing De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Vitree. Per onderwerp vindt een inventarisatie van risico s plaats. In 2011 was dit o.a. nieuwbouw, informatiebeleid, financiering, resultaatontwikkeling. Op basis van de uitkomsten neemt de Raad van Bestuur, voor zover dat nodig is, maatregelen om risico s te beperken en te beheersen. Conform de Zorgbrede Governancecode 2010 rapporteert de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht over de risicobeheersing- en controlesystemen en de beheersing van risico s. In het verslagjaar hebben de bestuurders en toezichthouders specifieke risico s besproken, onder andere de financiële risico s, aan de hand van thematische onderwerpen en een verslagmodel. Beheersingsmaatregelen Vitree heeft een scala aan (beheersings)- maatregelen om risico s (kansen en bedreigingen), waaronder specifiek de financiële risico s, te identificeren en te beheersen. In 2011 is een integraal kader ontwikkeld voor financieel risicomanagement. Dit gaat in per In 2011 heeft Vitree de volgende beheersingsmaatregelen ingezet: Beheersmatig uitvoeren van de planning en controlcyclus; Vastleggen en verantwoorden van kansen en bedreigingen in de financiële begroting. In de begroting 2012 zijn risico s expliciet benoemd en gekwantificeerd; Identificeren en bespreken van de financiële kansen en bedreigingen te bespreken met de Raad van Bestuur en tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie; Opstellen van een risicoanalyse voorafgaand aan de controle van de interne bedrijfsprocessen Externe ontwikkelingen De politiek heeft gekozen voor een stelselwijziging: een nieuw wettelijk kader, één financieringssysteem, een gefaseerde overheveling van jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeenten en in de uitvoering een centrale rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin. Daarbij is sprake van een paradigmawijziging van een recht op jeugdzorg naar de plicht tot adequaat opvoeden. Transitie AWBZ In het Regeerakkoord is vastgelegd dat de extramurale AWBZ-functie begeleiding gedecentraliseerd wordt. Per 1 juli 2012 zal de eerste indicatie vanuit de WMO plaatsvinden en op 1 januari 2013 gaat de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding in voor nieuwe aanvragers. Per 2014 gebeurt dit ook voor alle bestaande gebruikers van begeleiding. Vanaf 1 januari 2014 valt iedereen die extramurale begeleiding nodig heeft onder de WMO. Transitie Provinciale Jeugdzorg In de transitie Provinciale Jeugdzorg is sprake van het overdragen van de verantwoordelijkheid voor, regie en financiering van alle jeugdzorg van provincie naar gemeenten. In het Bestuursakkoord tussen Rijk, VNG en IPO zijn afspraken gemaakt voor een fasegewijze overdracht. De periode wordt gebruikt voor het opstellen van een nieuw wettelijk kader en de parlementaire behandeling daarvan. Paradigma jeugdzorg Inhoudelijk vindt een transformatie plaats om de zorg voor de jeugd en hun opvoeders te veranderen en te verbeteren. De focus is adequaat opvoeden. De zoveel mogelijk preventieve hulp moet zich richten op versterking en zelfredzaamheid van het gezin, dicht bij de omgeving van het kind en gezin. De Centra voor Jeugd en Gezin 22

23 gaan dienen als front-office voor de jeugdzorg. Strategische uitgangspunten Vitree Vitree is m.b.t. de transitie en de paradigmawijziging van de jeugdzorg zich strategisch, tactisch en operationeel aan het voorbereiden. Hiervoor heeft Vitree in 2011 transitieteams gevormd o.a. bestaande uit (regio)managers, inhoudelijk teammanagers als medewerkers Bedrijfsvoering. Deze transitieteams richten zich op een optimale verbinding, samenwerking en aansluiting per gemeente. Iedere gemeente is immers verschillend. Welke vormen van zorg aan welke bijzondere doelgroepen wil een gemeente inkopen? Hoe wordt de verbinding gerealiseerd tussen de gemeentelijke jeugdhulp via de Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdzorg? In een aantal gemeenten moeten nog Centra voor Jeugd en Gezin worden opgezet. De regionale samenwerking moet nog verder worden uitgewerkt. De overdracht vanuit de provincie zal gefaseerd en met de grootste zorg moeten plaatsvinden. Dit moet leiden tot een effectieve en efficiënte inzet van jeugdzorg per gemeente. 3.5 Cliëntenraad Algemeen De medezeggenschap van cliënten is vormgegeven in de Cliëntenraad Vitree, waar naast twee cliëntvertegenwoordigers drie cliënten zitting hebben. Er wordt gewerkt op basis van een overeenkomst Cliëntenraad en Vitree. De Cliëntenraad brengt jaarlijks een verslag uit. Opmerking: De Cliëntenraad Vitree kampt met twee moeilijkheden. Dit betreft de continuïteit en de invulling van de formele rol als medezeggenschapsorgaan. In 2011 heeft Vitree het CMO-Flevoland benaderd met de vraag welke ondersteuning het CMO-Flevoland kan bieden bij de verdere ontwikkeling van de cliëntenparticipatie Vitree. Dit zal leiden tot het starten van een project Cliëntenparticipatie Vitree in Ondersteuning Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Cliëntenraad stelt Vitree middelen beschikbaar in de vorm van vergader- en kantoorfaciliteiten, financiële ondersteuning in de vorm van reiskosten- en onkostenvergoedingen, en vergoedingen voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast wordt de Cliëntenraad ondersteund door een secretarieel medewerker. Besproken onderwerpen en adviezen onderwerp C-toets Benoeming Raad van Bestuur Locatiebezoeken Transitie in de jeugdzorg Jeugdzorg 2.0 advies, opmerkingen Aandachtspunten voor de Raad zijn: opknappen van de leefomgeving inrichting van het huis vrijetijdsbesteding Vanuit de cliëntenraad wordt hiervoor aandacht vanuit het MT gevraagd. De Raad heeft besloten in de betreffende procedure niet te participeren, aangezien de Raad verwacht geen substantiële bijdrage te kunnen leveren. De Raad heeft in overweging of deze bezoeken in 2012 zullen worden voortgezet. De Raad volgt het onderwerp en heeft hiertoe onder meer een bijeenkomst georganiseerd door de Statenfractie SP in Flevoland bezocht. Binnen de Cliëntenraad van Vitree is één jongere zeer actief met het opzetten van een 23

24 website van en voor jongeren in de jeugdzorg. In november 2011 heeft zij het plan gepresenteerd aan managers van jeugdzorgorganisaties in Flevoland. Nu is het wachten op een geldelijke toezegging van jeugdzorgaanbieders om de website te bouwen en te lanceren. Eindrapport Lloyd s De Raad heeft zich met belangstelling geïnformeerd. Vertrouwenspersonen Vitree biedt cliënten de volgende mogelijkheden zich te wenden tot een vertrouwenspersoon: Cliënten in de jeugdzorg hebben in 2011 gebruik kunnen maken van een vertrouwenspersoon aangesloten bij Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), telefoon: , Cliënten in de jeugdzorg LVB hebben in 2011 gebruik kunnen maken van een interne en een externe vertrouwenspersoon, te weten: -Mevr. G. Hiemstra, interne vertrouwenspersoon -Dhr. J. Niessen, externe vertrouwenspersoon. Jaarverslag In 2011 is de Pleegouderraad zes maal bijeengeweest in overleg met vertegenwoordigers van pleegzorg Flevoland van Vitree. Ook is twee maal deelgenomen aan vergaderingen van het Landelijk Overleg Pleegouderraden (LOPOR). Op 14 april is het jaarplan vastgesteld voor De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) afdeling Flevoland is niet meer actief. Wel is er een regionale beleidsmedewerker Noord-Holland/Utrecht die ook ten behoeve van Flevoland contact onderhoudt met Pleegzorg in Flevoland. Een overleg met deze regionale beleidsmedewerker is gepland. De Pleegouderraad brengt een jaarverslag uit. 3.6 Pleegouderraad Algemeen Na een informatiebijeenkomst op 3 februari 2011 heeft Vitree op 10 maart 2011 de Pleegouderraad (POR) heropgericht. Er is op dit moment nog geen wettelijke basis voor het instellen van een POR, deze wordt in nabije toekomst wel verwacht. Bij de heroprichting van de Pleegouderraad is door het CMO-Flevoland ondersteuning gegeven. Ondersteuning De uitvoering van de werkzaamheden van de Pleegouderraad wordt door Vitree gefaciliteerd. Enerzijds door het beschikbaar stellen van de nodige middelen anderzijds door een secretarieel medewerker die ondersteuning biedt in de werkzaamheden. Belangrijkste besproken onderwerpen Pleegouderraad De Cliënt- & Pleegoudertevredenheidstoets en het concept verbeterplan op basis van de C&P toets. Kwaliteitskader voorbereiding en screening aspirant pleegouders (2x). Deskundigheidsbevordering pleegouders. Concept veiligheid van pleegouders (3x). Omgaan met calamiteiten, fouten en bijna ongelukken (regeling veiligheid en incidenten in de pleegzorg). Concept reglement Pleegouderraad (2x). Km vergoeding voor pleegouders in verband met bezoekregelingen pleegkinderen. Concept samenwerkingsovereenkomst pleegouders. Concept privacy reglement pleegouders. 24

25 4. Beleid, inspanning en prestaties 4.1. Meerjarenbeleid Een veranderende visie De komende jaren staan in het teken van veranderingen die, zowel extern als intern, op Vitree als organisatie afkomen. Wij bereiden ons hier op voor. In ons Meerjarenbeleidplan Op kompas van plan naar praktijk is een visie vastgelegd van de zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Onder invloed van recente ontwikkelingen in de jeugdzorgsector, zoals de wijzigingen in de wet- en regelgeving en de veranderende taak van de provincie en gemeenten in combinatie met een groeiende vraag, vraagt de visie en aansturing van de bedrijfsvoering om aanscherping. Gericht op Eigen Kracht Vitree wil flexibel kunnen reageren op de vraag om meer unieke cliënten zorg te kunnen bieden. Het is een ontwikkeling waarbij Vitree een meer ondersteunende organisatie wordt voor (gezins)systemen die zoveel mogelijk zelfstandig werken aan het oplossen van hun probleem. Een ontwikkeling in de richting van behandel- en herstelondersteunende zorg: zorg gericht op empowerment en Eigen Kracht. Het zorgaanbod van Vitree zal veranderen. Waarbij onder meer de intramurale zorg zoveel mogelijk wordt ingezet ter ondersteuning van trajecten die in het (pleeg)gezin plaatsvinden. Nieuwe strategische koers Het resultaat moet zijn dat er eind 2012 een nieuw Meerjarenbeleidplan is vastgesteld. De voorbereidingen zijn in gang gezet. Zo zijn er in 2011 bij 15 onderdelen van de organisatie SWOT-analyses uitgevoerd. Waar zijn we goed in, waar liggen bedreigingen en onze kansen? Zo kunnen we een onderbouwde strategische koers in slaan. Het Meerjarenbeleidplan zal op basis van brede consultatie tot stand komen o.a. met onze belangrijke stakeholders, over de betekenis en impact van de externe ontwikkelingen. Missie Waar staan wij voor? Wij willen dat kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Wij begeleiden en ondersteunen kinderen en jongeren en hun ouders met opvoed- en opgroeivragen, in vaak complexe, en soms acute situaties. Wij bieden hulp bij voorkeur in het gezin en zo mogelijk in de eigen omgeving. Wij benutten kansen en mogelijkheden van kinderen en jongeren en hebben aandacht voor hun talenten en eigen kracht. Wij zijn ons bewust van onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid bij het geven van nieuwe en betere antwoorden op - soms complexe vragen van kinderen, jongeren en hun ouders. Wij benutten en breiden uit wat goed gaat, wij vergroten de zelfredzaamheid en dragen bij aan een basis voor de toekomst. Voor wie zijn wij er? Wij richten ons op kinderen en jongeren met opvoeden opgroeivragen en hun ouders in vaak complexe situaties in Flevoland en Overijssel. Wij verlenen hulp aan: - kinderen en jongeren (verwezen) via een gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. - kinderen en jongeren met een normale begaafdheid (met een indicatie van Bureau Jeugdzorg); - kinderen en jongeren met een licht verstandelijk beperking (met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg/ CIZ); - kinderen en jongeren met meervoudige problematiek (combinatie licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek) (met een indicatie vanuit de Zorgverzekeringswet). 25

26 4.2. Algemeen beleid In het verslagjaar heeft Vitree uitvoering gegeven aan diverse vormen van jeugdzorg, jeugdzorg LVB en curatieve GGZ. Dit wordt gerealiseerd conform de wettelijke kaders. Specifiek voor de jeugdzorg in Flevoland is uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland Daarnaast zijn er projecten en diverse gemeentelijke zorgvormen uitgevoerd in aansluiting met het voorveld (o.a. Centra Jeugd en Gezin, scholen, politie en Veiligheidshuis). Door middel van periodieke rapportages (maand-, kwartaalrapportages en gesprekken) is van alle zorgproducten de voortgang gemonitord en geëvalueerd. Onze focus In 2011 heeft Vitree de (interne) belemmeringen geïnventariseerd voor de realisatie van de voorgenomen beleidsdoelen. De vaststelling was dat Vitree teveel beleidsvoornemens had en dat deze onvoldoende op instellingsniveau waren geformuleerd. Centrale doelstelling in 2011 was om focus aan te brengen in de beleidsontwikkeling en tegelijkertijd te voldoen aan eisen van wet- en regelgeving en de normen van HKZ systematiek. Hiervoor zijn onderwerpen gebundeld in vier categorieën. Om beter sturing te kunnen geven aan de beleidsontwikkeling is voor iedere categorie een stuurgroep ingericht. Voor de stuurgroepen is een uniforme werkwijze vastgesteld en per stuurgroep de samenstelling. Per stuurgroep zijn prioriteiten en beleidsdoelstellingen voor 2012 geformuleerd. Het gaat om volgende stuurgroepen: Stuurgroep Kwaliteit van zorg Hierin worden zorginhoudelijke onderwerpen behandeld op gebied van kwaliteit en effectiviteit, als ook met betrekking tot de cliënttevredenheid. Stuurgroep Bedrijfsvoering Hier wordt sturing gegeven aan de beleidsontwikkeling op gebied van Planning & Control, inclusief de financiële kaders en Huisvesting&Vastgoed. Stuurgroep Productportfolio Behandelt onderwerpen met betrekking tot de producten, hun onderlinge samenhang, de prijs/kwaliteitverhoudingen en de inkoopkaders. Stuugroep HRM Hierin wordt sturing gegeven aan alle onderwerpen die deel uitmaken van het HRMbeleid. Daarnaast heeft Vitree in het verslagjaar met succes de nodige inspanningen gedaan om verbeteringen te realiseren naar aanleiding van: de managementletter van de accountant en de aandachtspunten die daarin naar voren werden gebracht; de HKZ-audit in februari waarbij twee majors aan het licht kwamen die in mei in minors konden worden omgezet Algemeen kwaliteitsbeleid De uitvoering van het kwaliteitsbeleid van Vitree is integraal van toepassing op zowel het domein van de provinciale geïndiceerde jeugdzorg als de jeugdzorg voor licht verstandelijk beperkte kinderen en jongeren gefinancierd vanuit de AWBZ en Zorgverzekeringswet als de gemeentelijk gefinancierde zorgproducten en projecten. Met de fusie (in 2010) was de ambitie van Vitree om voor al deze domeinen in 2011 één goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem te realiseren. Hiervoor is een project ( Naar één PlanCare Kwaliteit ) gestart en gerealiseerd. Kwaliteitsmanagement en certificering Vitree (voorheen: De Reeve en SJF) bezit sinds resp en 2008 het HKZ certificaat voor de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg. Interne- en externe audits worden ingezet als toetsingsinstrumenten voor het systematisch evalueren van het kwaliteitssysteem. De externe audit in het kader van de HKZ-certifi- 26

27 cering bracht twee majors aan het licht die met de nodige inspanning in enkele maanden in minors konden worden omgezet. Mede hierdoor werd de aandacht gericht op versterking van het kwaliteitsmanagementsysteem. Versterking systematiek Directiebeoordelingen In 2011 is gekozen voor intensivering van het instrument van directiebeoordelingen. Twee keer per jaar worden door de Raad van Bestuur en het managementteam, aan de hand van een uniform format, de resultaten van het eigen kwaliteitssysteem beoordeeld, en worden hieraan vervolgacties verbonden. Hiermee wordt de kwaliteitsborging via het systeem van continue verbetering (Plan-Do- Check-Act) verankerd. Ook tevredenheidonderzoek (cliënten, pleegouders, medewerkers) maakt structureel onderdeel uit van het kwaliteitsbeleid van Vitree. Kwaliteitsdoelstellingen zijn in 2011 voorzien van een prestatie-indicator en norm. Ontwikkelingen worden per kwartaal gevolgd. Doelstellingen Realisatie 2011 Certificering Kwaliteit en interne controle Kwaliteit en rechtmatigheid Kwaliteitsmanagementsysteem Vitree is extern geaudit door de certificerende instelling Lloyds Register Qaulity Assurance Limited (Lloyds). Vitree is medio 2011 gehercertificeerd voor de jeugdzorg en de jeugdzorg-lvb (Gehandicaptenzorg). Opmerkingen van certificerende instantie LLoyds: het effect van de ingezette maatregelen ten behoeve van systeemeffectiviteit en bedrijfsbureau processen worden bij een volgend bezoek van Lloyds getoetst op meetbaarheid en aantoonbaarheid. Vitree volgt de Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake ZZP en DBC registratie en facturering. Volgens deze Regelingen behoren verbijzonderde interne controlefunctionaris en/of afdeling, lees afdeling Kwaliteit, zorg te dragen voor de interne controle op de ZZP- en DBC-registratie en -facturatie. Voor de overige subsidiënten volgt Vitree onderstaande wet- en regelgeving conform het controleprotocol: - Wet op de Jeugdzorg - Algemene (provinciale) subsidieverordening - (Provinciale) Subsidieverordening jeugdzorg zoals voorgeschreven in de wet en de provinciale regeling(en) - (Provinciale) Nadere regels jeugdzorg (voor het desbetreffende boekjaar) - Verplichtingen in de subsidieverleningsbeschikking. In het kader van provinciaal gefinancierde jeugdzorg is in alle gevallen (uitgezonderd de crisishulp) zorg verleend op basis van een geldige aanspraak jeugdzorg afgegeven door Bureau Jeugdzorg Flevoland en in aansluiting op de afspraken over het Uniforme bekostigingsmodel Kaiser. Voor de zorgvormen Jeugdzorg-LVB is rechtmatigheid gerealiseerd via afgegeven indicaties CIZ. Invoering van één kwaliteitmanagementsysteem (voorheen twee systemen: Jeugdzorg en Jeugdzorg-LVB) Kwaliteit van informatie en registratie, en gegevensbeveiliging Vitree registreert en declareert vanaf 2011 op cliëntniveau volgens AW319 ten behoeve van de zorgkantoren. Een aantal verbeteracties zijn uitgevoerd m.b.t. de gegevensbeveiliging. Er is een functionaris informatiebeveiliging benoemd. 27

28 Kwaliteit van gebouwen Brandveiligheid Vitree beschikt over een meerjarenonderhoudsplan voor alle locaties. Hieraan is in 2011 verder uitvoering gegeven. Het verhelpen van (technische) storingen op de locaties is geborgd via inhuren van een extern bedrijf. De nieuwbouwlocatie Tallinnstraat Lelystad is in gebruik genomen ter vervanging van de woningen locatie Botter Lelystad. In Almere is de locatie Poseidonsingel in gebruik genomen ter vervanging van de locatie AZC Biathlonpark. Er is een start gemaakt om diverse onderhoudscontracten van de locaties te clusteren en betere voorwaarden te creëren. Alle speeltoestellen zijn per kwartaal gecontroleerd en voor de speelveiligheid zijn certificaten uitgegeven. Alle blusmiddelen worden onderhouden, er zijn certificaten uitgegeven dat ze voldoen aan de wettelijke onderhoudsnormen. In 2011 zijn bij panden waar een brandveiligheidscontrole is geweest, aanpassingen gedaan zodat de brandveiligheid is geborgd. Hieraan wordt in 2012 verder uitvoer aan gegeven. In alle locaties zijn brandmelders of brandmeldcentrales aanwezig. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten en pleegouders Kwaliteit van zorg Algemeen De cliënt staat centraal in de zorg. De inzet is om de zelfregie te versterken en de talenten en Eigen Kracht te benutten. Niet alleen bij kinderen en jongeren, maar ook bij de (pleeg)ouders, het gezin en de sociale omgeving Doelrealisatie Vitree zet in op resultaten van de hulpverlening. Doelrealisatie als geïntegreerd onderdeel van de hulpverlening is in 2011 speerpunt bij Vitree geweest. Met als doel: medewerkers nog meer bewust maken van doelrealisatie. Vitree heeft hiervoor werkgroepen ingezet om de attitude ten aanzien van doelrealisatie te versterken. De effectiviteit van onze hulpverlening volgen wij m.b.v. het stellen en meten van doelen. Niet alleen willen we weten of onze hulpverlening effect heeft, maar we willen ook graag weten welke interventies het beste werken. De gemeten resultaten worden op afdelings- en instellingsniveau besproken en worden gebruikt om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Met het meten van doelrealisatie kan objectief worden vastgesteld of de behandeling van cliënten doeltreffend en effectief is. De Goal Attainment Score (GAS) en Exit - vragenlijsten zijn de instrumenten om doelen en tevredenheid van cliënten te meten over het resultaat van de zorg. Competentiegericht werken In alle vormen van de zorgverlening binnen Vitree wordt gewerkt met de systematiek van het competentiegericht werken. Hiermee wordt gericht en systematisch gewerkt aan het behalen van competenties en het realiseren van door/samen met de cliënt gestelde doelen. Hiervoor is een projectleider aangesteld. Via het systeem van train de trainer zijn inmiddels alle medewerkers in het primaire proces getraind. Vitree is hier trots op, de systematiek werpt zichtbaar vruchten af. Vitree is op dit moment nog niet in staat om uit de ervaringen op cliëntniveau de informatie te genereren op het niveau van de organisatie. Cliëntervaring Naast hetgeen we zelf als organisatie vinden van onze effectiviteit willen we ook weten wat de ervaring is van onze cliënt. Het is belangrijk om cliënten de mogelijkheid te geven om het resultaat van de hulp te beoordelen op onderwerpen die zij zelf van belang vinden. 28

29 De ervaringen van onze cliënten zijn een wezenlijke indicator voor kwaliteit. Inzicht in deze cliëntervaring helpt de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van onze cliënten. Daarom wordt driejaarlijks een groot Cliënttevredenheidonderzoek uitgevoerd met behulp van een gevalideerde C-toets. Daarnaast krijgt elke cliënt aan het eind van de zorg een zogenaamde exitvragenlijst om zo de cliënttevredenheid over het resultaat van de hulp te meten. Het gaat daarbij om de mening en beleving van de cliënt. Deze lijst wordt bij iedere cliënt afgenomen, wordt gekoppeld aan de cliënt en is in tegenstelling tot de C-toets niet anoniem en steekproefsgewijs. Beide instrumenten geven inzicht in de tevredenheid van cliënten, hetgeen belangrijke informatie is voor onze kwaliteitsverbetering. In 2010 is het laatste Cliënttevredenheidonderzoek gehouden. Dit is uitgevoerd door Stichting Alexander. Naar aanleiding van de genoemde aandachtspunten in de rapportage zijn in 2011 een vijftal verbeterpunten geformuleerd. Deze zijn vervolgens met de cliëntvertegenwoordiging, en in het kader van de zorginkoop met het betreffende zorgkantoor besproken. Verbeterpunten zijn: Bevorderen van deskundigheid van medewerkers in het omgaan van stoornissen van cliënten. Het bevorderen van de continuïteit in de bezetting van groepen. Het betrekken van cliënten bij de inrichting van de woningen. Het implementeren van bottum-up cliëntparticipatie Het bevorderen van de kennis onder cliënten over hun rechten Pleegouderervaring Driejaarlijks wordt de tevredenheid van de pleegouder gemeten via de Cliënt- en Pleegoudertevredenheidtoets. Deze toets is in de periode eind 2010 begin 2011 uitgevoerd. De uitkomsten en de naar aanleiding daarvan opgestelde verbeterplannen zijn met de Pleegouderraad besproken. Leefstijlonderzoek De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in september een bezoek gebracht aan Vitree in het kader van een Onderzoek naar leefstijlbevordering LVB-jongeren. In december 2011 is hiervan in concept een rapport verschenen, waarin onder meer is vermeld hoe Vitree scoort op de schaal van: In de startblokken, Op weg, Flink eind gevorderd, Bij de eindstreep. Onze scores zijn: Op instellingsniveau: Op weg Op individueel niveau: Op weg Op uitvoeringsniveau: Flink eind gevorderd Het rapport is te beschouwen als een nulmeting. De Inspectie kondigt tevens aan de leefstijlbevordering in 2013 te zullen gaan toetsen aan de Bouwstenen voor verantwoorde zorg ten aanzien van preventie voor de LVBjongeren. Naar aanleiding hiervan heeft het MT vastgesteld dat op basis van het rapport maatregelen genomen dienen te worden om een gezonde leefstijl te bevorderen. Dit krijgt in 2012 vervolg. Verantwoording prestaties De behaalde prestaties m.b.t. de kwaliteit van zorg worden in de verschillende sectoren van zorg via een verschillende systematiek verantwoord. Hieronder staat een toelichting m.b.t. de systematiek Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In 4.8 staat een verantwoording m.b.t. het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg Flevoland (o.a. resultaten Prestatie-indicatoren). Verantwoording Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Voor de Jeugdzorg LVB wordt de kwaliteit van de geleverde zorg verantwoord via indicatoren in de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Over het verslagjaar 2011 zijn deze indicatoren ingevuld en in DigiMV opgenomen. 29

30 Toelichting op de uitkomsten Op het gebied van een aantal onderwerpen zijn maatregelen getroffen en verbeteracties opgesteld: Medezeggenschap De Cliëntenraad wordt geïnformeerd. Op het gebied van medezeggenschap functioneert de Cliëntenraad nog onvoldoende. Getroffen maatregel: In 2011 heeft Vitree het CMO-Flevoland benaderd met de vraag welke ondersteuning kan worden geboden bij de verdere ontwikkeling van de cliëntenparticipatie Vitree. Dit zal leiden tot het starten van een project Cliëntenparticipatie Vitree in Beoogde verbetering: Betere invulling en realisatie van de cliëntenparticipatie. De Cliëntenraad functioneert als medezeggenschapsorgaan van cliënten en kan het management adviseren over de gang van zaken. Risico-inventarisatie op cliëntniveau Er is een concept-beleid opgesteld voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie op cliëntniveau. Er wordt gestructureerd en systematisch op cliëntniveau een risicoinventarisatie uitgevoerd. Getroffen maatregel: Het betreffende beleid wordt in 2012 ontwikkeld, vastgesteld en opgenomen in het kwaliteitssysteem. Beleid op gebied van medicatie Het aanwezige medicatiebeleid is nog in ontwikkeling, met name op gebied van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende disciplines. Getroffen maatregel: Het beleid wordt in 2012 ontwikkeld, vastgesteld en geïmplementeerd. Vergelijkbaarheid Het is voor het eerst dat in de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg verantwoording wordt afgelegd. Over het voorgaande verslagjaar 2010 werd gebruik gemaakt van de vragenlijsten Zichtbare Zorg. In de jaarverantwoording 2010 Vitree is niet in detail gerapporteerd over doelstellingen, beleid en inspanningen. Een vergelijking met doelstellingen, beleid en inspanningen en prestaties van het vorige verslagjaar kan volgend jaar worden gemaakt. Toegankelijkheid Vitree streeft naar optimale toegankelijkheid mede door regionale spreiding van onze zorgproducten in het werkgebied. Daarnaast zijn er in het werkgebied vier Vitree-kantoren (een hoofd- annex regiokantoor in Kampen en regiokantoren in Almere, Lelystad en Dronten). De wachtlijsten zijn een indicator voor de beschikbaarheid van de zorg. In het verslagjaar zijn met succes specifieke projecten ingezet om de wachtlijsten verder te reduceren. Het resultaat: een verbeterde doorstroom van cliënten naar de thuissituatie of vervolgzorg. De zorg kan nu binnen de norm worden geleverd. Veiligheid Borgen veiligheid Bij de intake/start van de zorg wordt een veiligheidscheck uitgevoerd, daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de cliënt (is bijvoorbeeld wachttijd verantwoord?). Bij pleegzorg wordt daarbij een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. In alle vormen van zorg die Vitree biedt is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast. FOBO Ten aanzien van de veiligheid is een centrale doelstelling dat Vitree als instelling beter kan gaan sturen op FOBO (Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen)-meldingen. Een plan van aanpak is opgesteld om het FOBO-beleid verder te ontwikkelen. Kern daarin is dat FOBO-meldingen op hoger geaggregeerd niveau geanalyseerd en beoordeeld worden. Het systeem voor melding en registratie wordt hiervoor herzien. Het onderwerp FOBO-meldingen is een vast agendapunt in de in 2011 ingerichte systematiek van kwar- 30

31 taalgesprekken tussen bestuurder en regiomanagers, en tussen regiomanager en teammanagers. Daarnaast is het onderwerp FOBO-meldingen opgenomen in de systematiek van de Directiebeoordelingen. Voorkomen en omgaan met agressie Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)- training gericht op het voorkomen en omgaan met agressie. In 2011 is vervolg gegeven aan het trainen van medewerkers in deze ABCmethodiek. De methodiek geeft een brede basis om aan te kunnen sluiten bij de cliënt en zijn systeem. Het is gericht op erkenning geven, verantwoordelijkheid nemen en laten en vraagt een proactieve aanpak. De ABCvisie gaat ervan uit dat agressie, houdingsaspecten, communicatie en basisklimaat elkaar beïnvloeden. Het cliëntperspectief is daarbij leidend. De trainingen worden verzorgd door interne trainers. Bedrijfshulpverlening Vitree beschikt over een coördinator Bedrijfshulpverlening (BHV). Er is in 2011 uitvoering gegeven aan het Opleidingsplan en het Bedrijfshulpverleningsplan. Zo zijn Bedrijfshulpverleners opgeleid en geschoold en zijn diverse ontruimingsoefeningen op de verschillende afdelingen van Vitree gehouden. Kwaliteit van de productie Om de kwaliteit van de geleverde productie beter te borgen is een toetsing per kwartaal ingevoerd door een medewerker Kwaliteit. Dit gebeurt volgens en nieuw intern protocol, waarin alle kwaliteitseisen zijn opgenomen. Na controle vindt analyse van de bevindingen plaats, waarop vervolgacties worden uitgezet. Er wordt gerapporteerd aan het Managementteam. Nieuw ten opzichte van het voorgaande jaar is dat controles voorheen werden uitgevoerd door medewerkers Cliëntenadministratie (afdeling Financiële Administratie). In de loop van 2011 is een functiescheiding ingevoerd en de controles vinden nu plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Procesbeheer & Informatie. Resultaat hiervan is ook dat een verdere aanscherping plaatsvindt van de AO/IC en een vroegtijdige signalering kan worden gedaan. De stand van zaken m.b.t. de productie in relatie tot de begroting wordt gevolgd in maandelijkse managementrapportage, waarin de productiecijfers zijn opgenomen. De verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt bij het regiomanagement, i.c. de regiomanager en de teammanagers. Wanneer de productie afwijkt van de begroting vindt analyse plaats en wordt actie hierop ondernomen. M.b.t. de AWBZ-zorg is 94,6% van de begrootte productie gerealiseerd. Ook hier vindt nu ten opzichte van het vorige jaar betere (vroegtijdige) signalering plaats waardoor adequaat handelen mogelijk is Klachten Vitree is in Overijssel en Flevoland aangesloten bij onafhankelijke provinciale klachtencommissies. Dit betekent dat er een klachtenregeling is ten behoeve van onze cliënten uit Overijssel en een klachtenregeling voor onze cliënten en pleegouders uit Flevoland. Alle cliënten en pleegouders krijgen bij het eerste contact met Vitree een klachtenfolder uitgereikt, waar de procedure uitgelegd wordt. Het uitgangspunt is om de onvrede in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken en op te lossen. Daarvoor biedt Vitree cliënten onder meer mogelijkheden zich te wenden tot een interne of externe vertrouwenspersoon. Daarnaast is er een bezwaarprocedure specifiek voor pleegouders. Gegevens over aantallen klachten (aantal ingediend, -in behandeling genomen, - gegrond verklaard) zijn opgenomen in DigiMV. 31

32 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid De veranderende koers van Vitree in combinatie met de ambities en eisen ten aanzien van de professionalisering van de zorg vragen een hoge investering in de kwaliteit van de medewerkers. In 2011 is een stuurgroep HRM samengesteld om dit met visie en beleid de komende jaren uit te voeren. In 2011 is ingezet op de volgende speerpunten: Meerjaren HRM-beleid Professionalisering Competentieontwikkeling Terugdringen ziekteverzuim (<5%) Doelstellingen Meerjaren HRM-beleid Professionalisering Competentieontwikkeling Sturing via functioneringsgesprekken Verzuim en Vitaliteit Tevredenheid medewerkers Realisatie Het meerjaren HRM-beleid is opgesteld. Dit is de paraplu waar alle P&O-instrumentaria zijn gepositioneerd en sturing krijgen vanuit en verbinding hebben met de visie van Vitree. Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2012 is dit percentage gereserveerd voor opleidingsbudget. 517 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd Totaal zijn 884 trainingen, bij- of nascholing gerealiseerd. Er zijn 80 stageplekken gerealiseerd voor MBO-, HBO- en WO-studenten. In de functiebeschrijvingen zijn de opleidingseisen vastgelegd. Alle gevolgde opleidingen van medewerkers zijn in kaart gebracht (toetsing alle personeelsdossiers) Functioneringsgesprekken zijn een vast agendapunt in de in 2011 ingerichte systematiek van kwartaalgesprekken tussen bestuurder en regiomanagers, en tussen regiomanager en teammanagers. Functioneringsgesprekken zijn een vast agendapunt in de Directiebeoordeling De registratie van functioneringsgesprekken wordt in 2012 verbeterd, waardoor trends beter kunnen worden geanalyseerd Het beoogde percentage ziekteverzuim (<5%) is nog niet bereikt. Er is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om bestaand (langdurig) verzuim door nieuwe acties op te lossen of te verminderen. Dit wordt ook in 2012 voortgezet. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de bedrijfsarts. Alle leidinggevenden hebben een verzuimtraining gevolgd. Ziekteverzuim is opgenomen als een van de prioriteiten in de stuurgroep HRM. Eind 2011 is een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Er is in het kader van de vitale medewerker in teamverband door 14 medewerkers deelgenomen aan de SDB-Zorgmarathon. Vanuit het Medewerkers Tevredenheidonderzoek (MTO) van 2009 zijn verbeterplannen en -acties uitgevoerd. Eind 2011 is een nieuw MTO uitgevoerd. 32

33 Aansluiten (beroeps)onderwijs/ bijdrage ontwikkeling professionele hulpverleners Confom het stagebeleid zijn in 2011 totaal 80 stages uitgevoerd in Flevoland en Overijssel. Met deze stages wil Vitree een bijdrage. leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners en aansluiting zoeken bij het onderwijs Totaal HBO SPH/ Pedagogiek MBO niv. 4 WO Orthopedagogiek HBO MWD / Toegepaste Psychologie Overig HBO regio Overijssel regio Flevoland regio Almere Pleegzorg Flevoland Bedrijfsbureau 4 4 Vitree totaal 80 Waarborgen verantwoorde zorg via Verklaring Omtrent Gedrag De kwaliteit van medewerkers is mede geborgd door de aanwezigheid van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In 2011 is besloten dat iedere medewerker een actuele VOG dient te overleggen bij indiensttreding met een geldigheidsduur van 5 jaar. Dit betekent dat alle medewerkers iedere 5 jaar een nieuwe VOG dienen aan te leveren. Afgesproken is dat een contract na de proeftijd van rechtswege komt te vervallen als er geen VOG is overlegd. Personeel (2010) 2011 Aantal FTE personeelsleden in loondienst (op ) (495) 497 Aantal personeelsleden in loondienst (op ) (695) 657 Uitstroom personeelsleden (alle contractsoorten) (119) 101 Instroom personeelsleden (alle contractsoorten) (81) 118 Vacatures (2010) 2011 Totaal aantal vacatures (81) 68 33

34 4.5.2 Kwaliteit van het werk Kwaliteit van het werk Naast de input uit periodiek werkoverleg en functioneringsgesprekken, wordt ter bevordering van de kwaliteit van het werk binnen de organisatie tweejaarlijks een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO) gehouden. Met dit instrument wil Vitree zicht krijgen op de ervaren kwaliteit van het werk en de informatie gebruiken voor het aanbrengen van verbeteringen. In 2009 en eind 2011 is een MTO uitgevoerd. In 2009 was de respons 69%. De resultaten laten een overwegend positief beeld zien. Het gemiddeld rapportcijfer is 7 tegen 7,1 bij andere zorginstellingen. De gegevens van het MTO 2011 worden op dit moment verwerkt door een externe organisatie. In 2011 is een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden, -welzijn en -veiligheid. In 2012 worden de uitkomsten van het onderzoek geanalyseerd. Tekortkomingen worden in drie prioriteiten ingedeeld, verbeterplannen opgesteld en in de loop van 2012 uitgevoerd en geëvalueerd. Kwaliteit van het personeel In het kader van de professionalisering in de Jeugdzorg (Stuurgroep actieplan Professionalisering, o.l.v. Mr. E. Kalsbeek) wordt geconstateerd dat er ook bij Vitree een inhaalslag uitgevoerd moet worden. Het doel is om in alle situaties bevoegd personeel in te zetten voor de specifieke vormen van zorg die Vitree levert. In 2011 is ten behoeve van de kwaliteit van het personeel een opleidingsplan ontwikkeld. Er is 1,5% van de totale loonsom beschikbaar gesteld aan opleidingsbudget. Ook voor 2012 is dit percentage gereserveerd voor opleidingsbudget. In 2011 hebben 517 medewerkers hebben een training, bij- of nascholing gevolgd. Totaal zijn 884 trainingen, bij- of nascholing gerealiseerd. Daarnaast wil Vitree een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van professionele hulpverleners door het bieden van stageplaatsen en zoekt hiervoor aansluiting bij het Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs. In 2011 zijn 80 (2010: 74) stageplekken aan studenten MBO, HBO en WO gerealiseerd. Beschikbaarheid van personeel In 2011 zijn nieuwe verzuimacties ingezet om het (langdurig)verzuim terug te dringen en de beschikbaarheid van personeel te verbeteren. O.a. hebben alle leidinggevenden hebben een Verzuimtraining gevolgd. Dit zal in 2012 worden voortgezet. Het gemiddelde verzuimpercentage (exclusief zwangerschap) voor 2011 is: 6,9% (in 2010: 6,6%). Het terugdringen van het ziekteverzuim is opgenomen als speerpunt en als prioriteit voor 2012 in de HRM-stuurgroep. 4.6 Samenleving Transparantie Vitree is een organisatie die midden in de samenleving opereert. Als maatschappelijke onderneming maakt Vitree haar doen en laten zichtbaar. Via kwartaalrapportages en via het jaardocument wordt intern en extern verantwoording afgelegd. Vitree hecht aan een open en transparant contact met de samenleving. Het jaardocument is voor ieder vrij toegankelijk via onze website. De medewerkers fungeren als ambassadeurs van de organisatie. Zij vormen de schakel tussen cliënt, familie en samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen streeft Vitree er naar zoveel mogelijk geld in efficiënte en kwalitatief goede zorg te steken. We zetten effectieve behandelmethodieken in en vragen onze cliënten, (pleeg)ouders, medewerkers en ketenpartners hoe tevreden ze zijn. Klachten worden serieus genomen. We investeren in de verdere professionalisering en ontwikkeling van onze behandelmethodes en personeel. Ook bij veranderende en/of krimpende budgetten blijft Vitree koersen op positieve 34

35 financiële resultaten om zo een financieel gezonde organisatie te zijn. Duurzaam ondernemen en milieubeleid Bij het inkoopbeleid is milieuvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt. We kopen energie, (kantoor)benodigdheden en overig materiaal zo duurzaam mogelijk in. Bij nieuwbouw van panden worden duurzame materialen gebruikt en zijn energiebesparende maatregelen expliciet onderdeel van het Programma van Eisen. Bij bestaande (oudere) panden is energiebesparing en het gebruik van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt in het onderhoud. Door in alle facetten van de organisatie te streven naar maximaal resultaat, tracht Vitree haar (meer)waarde aan de maatschappij dagelijks te realiseren door het bieden van perspectief en toekomst aan kinderen en jongeren. 4.7 Financieel beleid Het jaar 2011 is voor Vitree in bedrijfseconomisch opzicht succesvol afgerond. De uitgangspositie voor de komende jaren is verder versterkt. Het jaar 2011 is positief afgesloten met een overall positief exploitatieresultaat van Alle segmenten (AWBZ, ZVW en Jeugdzorg) dragen positief bij aan dit resultaat, waarbij Jeugdzorg de grootste bijdrage levert Inspanningen en prestaties AWBZ In het segment AWBZ is het exploitatieresultaat positief, waarmee ten opzichte van de begroting een negatieve afwijking is gerealiseerd van Afwijking van het resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door teruglopende opbrengsten o.a. op het gebied van extramurale zorg: begeleiding, behandeling en dagactiviteiten ( minder dan begroot). De intramurale inkomsten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de mix aan ZZP-scores variërend van LVG 1 tot en met LVG 5. Hierin zijn aanzienlijke fluctuaties ontstaan in de opbrengsten per ZZP-score. Overall gezien zijn de intramurale opbrengsten nagenoeg volgens begroting. Als gevolg van veranderingen aan de opbrengsten kant, zijn minder vacatures ingevuld dan begroot om zo een juist evenwicht te vinden tussen de opbrengsten en kosten. Daarnaast zijn acties uitgezet om kosten te reduceren. ZVW Het exploitatieresultaat van segment ZVW komt voor 2011 in totaal uit op positief. Vanaf 2011 heeft Vitree zelfstandig, binnen het zogenoemde representatiemodel, inkoopafspraken gemaakt met de Zorgverzekeraar Achmea. Voor 2010 is de administratie van Vitree inzake productie Diagnose Behandel Combinaties (DBC) uitbesteed aan Accare. Vanuit deze administratieve afwikkeling heeft een correctie op de budgetafrekening 2010 plaatsgevonden. Dit levert een positieve opbrengst op van Het ontstane verlies van vorig jaar van is hiermee nog niet gecompenseerd. Segment ZVW heeft veel opstartproblemen gehad en draait daardoor in 2011 nog negatief, nl (na correctie 2010). De verwachting is dat het resultaat in 2012 zich positief gaat ontwikkelen. Er zijn goede inkoopafspraken gemaakt met Achmea, budget van wordt verhoogd in 2012 naar Jeugdzorg Segment Jeugdzorg draagt voor positief bij aan het exploitatieresultaat van Vitree. In dit resultaat is winst behaald door de verkoop van het pand Botter in Lelystad. Deze winst is toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Deze reserve wordt gebruikt om de lasten van de toekomstige hypothecaire lening locatie Tallinnstraat Lelystad te verminderen. De structurele opbrengsten zijn lager dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de vier te realiseren plaatsen in de Noordoostpolder zijn doorgeschoven naar Daar staat tegenover een hogere 35

36 opbrengst aan Overheidsbijdrage aan de Arbeidskosten (OVA) 2011 en indexering Pleegvergoedingen. Deze opbrengsten zijn niet begroot. Personeelskosten zijn lager uitgevallen doordat o.a. geen vervanging is ingezet voor ziekte en zwangerschap. In 2011 is een nieuw pand in het Hanzepark (Tallinnstraat) in Lelystad in gebruikt genomen. In dit pand blijkt efficiënter te kunnen worden gewerkt. Hierdoor heeft een besparing plaatsgevonden op de personeelskosten. Bij Pleegzorg zijn pas later in het jaar medewerkers in dienst genomen dan was verondersteld in de begroting. Dit kwam door de onzekerheid over het kunnen voortzetten van het aantal plaatsen in Voor huisvesting is een hogere dotatie meegenomen voor de onderhoudsvoorziening. Er is nl. uit meerjarenonderhoudsplan gebleken dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Huisvestingskosten zijn hoger doordat er meer Ambulante Zelfstandigheidstraining (AZT)-cliënten worden behandeld. Hier tegenover staat echter ook een hogere opbrengst. De apparaatskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de externe inhuur van werkbegeleiding binnen Ambulante Spoedhulp (ASH). Ook zijn de kosten voor dienstreizen gestegen door een hoger aantal ingezette ambulante trajecten. Strategisch vastgoedplan Door de invoering van de Normatieve Huisvestigingscomponent (NHC) per 1 januari 2012 wordt een van de laatste stappen gezet in de richting van de volledig prestatiegerichte bekostiging van de ABWZ- en GGZ- sector. De introductie van de NHC is een belangrijke wijziging in de opbrengsten van de instelling en de bekostiging van zorgvastgoed. De zorginstelling krijgt hiermee de volledige economische risico s van het zorgvastgoed en de huurcontracten. Op grond hiervan moet de zorginstelling onderzoeken of dit in de jaarrekening 2011 leidt tot een bijzondere waardevermindering. Voor het bepalen van de juiste waarde van het zorgvastgoed, is een strategisch vastgoedplan opgesteld door de bestuurder. Dit plan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Voor het inschatten van de toekomstige economische risico s van het zorgvastgoed en huurcontracten heeft onderzoek plaatsgevonden op basis van: vergelijking boekwaarde versus WOZ waarde, vastgoedexploitatieresultaat op gebouw- en portefeuilleniveau en huurcontracten. Vitree heeft de volgende aantal panden in eigendom (peildatum 31 december 2011): AWBZ: 7 panden (WTZi) 7 panden (niet WTZi ), waarvan 1 pand in de verkoop staat Jeugdzorg: 7 panden Alle overige panden worden gehuurd. Om tot een goede onderbouwing voor het strategisch vastgoedplan te komen, zijn de volgende gegevens geanalyseerd: bouwjaar, aanschafjaar, inschatting economische levensduur; WOZ waarde (gebaseerd op 2010); Uitkomsten verschillende afschrijvingstermijnen. De eigen panden van Vitree betreft vooral vastgoed dat gebouwd is na Deze panden zijn in goede staat en van een goed bouwjaar. De verwachting is dat deze panden langer dan 50 jaar meegaan. Dit geldt zowel voor de technische levensduur als voor de economische levensduur. Daarnaast zijn het courante panden omdat het gelegen zijn in woonwijken en het aangepaste woonhuizen betreft (behalve kantoor aan Hilbert van Dijkstraat). De boekwaardes van de panden liggen lager dan de WOZ waardes. Uitzondering hierbij is het pand aan de Kwint. Dit is een aantal jaren geleden aangekocht nieuwbouw pand. Daarnaast is een vergelijking gemaakt op basis van historische kostprijzen met de huidige afschrijvingstermijnen (50 jaar, 20 jaar, 10 jaar) ten opzicht van versnelde afschrijvingstermijn van gemiddeld 30 jaar (exclusief restwaarde). Uit deze vergelijking 36

37 blijkt dat de gemiddelde afschrijvingstermijn van 30 jaar geen versnelde afschrijvingstermijn oplevert. Voor de berekening van de impairment van de panden in eigendom van Vitree (AWBZ gefinancierd) is uitgegaan van het model van AAG administratieve dienstverlening. Dit model baseert zicht op de kosten van het vastgoed versus de vergoedingen die hiervoor gelden, nacalculatie van de afschrijvingskosten Grootschalige Woonvoorzieningen, de kapitaalbaten van de Kleinschalige Woonvoorzieningen en de toekomstige Normatieve Huisvestings Component. Op basis van de berekening is geconcludeerd dat er een hoger bedrag beschikbaar is voor afschrijvingen en rente (en huurlasten) van de activa. Er zijn geen verlieslatende huurcontracten aanwezig. Derhalve heeft Vitree geen impairment doorgevoerd in de exploitatierekening Reserve positie en balansverhoudingen De totale reservepositie van Vitree is in 2011 als gevolg van het positieve exploitatieresultaat per saldo toegevoegd. Risicoreserve Jeugd LVB komt hiermee op en Jeugdzorg op De aandacht voor de financiële positie van Vitree neemt toe terwijl de financiële dekking vanuit de overheid enigszins wordt afgebouwd, kapitaallasten zelf gedekt moeten worden en er in toenemende mate sprake is van concurrentie in de zorg. Vitree draagt dus meer financiële risico s. Wordt de financiële positie van Vitree slechter dan kan dit, in ieder geval vanuit het perspectief van Vitree, een indicatie zijn van verminderde betaalbaarheid en komt de continuïteit van de instelling in gevaar. De solvabiliteit zegt meer iets over de financiële weerbaarheid op de lange termijn van een instelling. Voor 2011 is de solvabiliteit van Vitree 24,64%. In de zorgsector wordt, gezien het toenemend risicoprofiel, inmiddels uitgegaan van een eigen vermogen van minimaal 25-30% van het totale vermogen. Streven van Vitree is om het eigen vermogen in relatie tot de bedrijfsopbrengsten tot dit niveau te laten toenemen. De egalisatiereserve van de Jeugdzorg is uitgekomen op 10%. De egalisatiereserve is daarmee in 2011 gelijk aan de 10% grens die in de financieringsregeling Jeugdzorg is opgenomen. Met de provincie Flevoland zijn afspraken gemaakt over een gezonde bedrijfsvoering en een adequate reservevorming. Financiële ratio s Resultaatratio % % ZVW -182,91 30,4 AWBZ 2,11 0,49 Niet ZVW / AWBZ 0,82 3,46 Liquiditeit % Quick ratio 41,82 72,33 Current ratio 52,76 73,30 Solvabiliteit % 21,06 24,64 Vermogensratio % 14,93 18,81 37

38 Verwachtte ontwikkelingen 2012 In 2011 heeft Vitree een omzet behaald van totaal De verwachting is dat in 2012 deze omzet zal continueren (omzet begroting 2012: ). De personeelsbezetting wordt bepaald aan de hand van de productie en zorgzwaarte. De ontwikkeling van de opbrengsten is afhankelijk van de zorgvraag. In 2011 is de netto kasstroom ( ) sterk verbeterd ten opzichte van 2010 ( ). De verwachting is dat deze verbetering zal continueren in Voor 2012 staan geen specifieke investeringen gepland, hierdoor ontstaat geen extra financieringsbehoefte. Voor 2012 is een deel van de begroting vrijgemaakt voor innovatie. Er worden activiteiten geïnitieerd op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van de jeugdzorg. In 2012 zullen de zogenaamde Intensiverings middelen vrijkomen die in 2011 zijn aangevraagd. Deze dienen te worden aangewend voor deskundigheidsbevordering en moeten leiden tot extra handen aan het bed. Over deze middelen wordt apart verantwoording afgelegd. Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen welke na balansdatum hebben plaatsgevonden Risicoparagraaf Goed risicobeheer bespaart kosten, voorkomt en verkleint risico s waarmee Vitree geconfronteerd kan worden. Verzekeringsportefeuille In 2011 zijn alle verzekeringen ondergebracht bij intermediair Rabobank Almere met als doel om zowel de kosten van verzekeringspremies zo laag als mogelijk te houden en de totale risicokosten zo laag mogelijk te houden. Alle lopende verzekeringen zijn in beeld gebracht en er heeft een risicoanalyse plaatsgevonden. Vanuit deze analyse zijn maatregelen genomen om risico s te verlichten. Vervolgens is de retentiecapaciteit en eigen risico s bepaald. Na afstemming van de gewenste verzekeringsportefeuille is de markt verkend en zijn offertes aangevraagd. Vervolgens is de verzekeringsportefeuille ingericht door verzekeringen te verlengen, af te stoten en/of aan te kopen. Bijzonder veel aandacht is besteed aan een goede aansprakelijkheidsverzekering. Fiscale risico s loonheffingen Vitree heeft begin 2011 via een nulmeting de kansen en risico s met betrekking tot de loonheffingen (salarisscan) in beeld gebracht. Bij deze salarisscan is getoetst de fiscaaljuridische wet- en regelgeving van de loonheffingen en de verwerking hiervan in de salarisadministratie. De output is beoordeeld aan de hand van een aantal salarisstroken, personeelsdossiers en de van toepassing zijnde geselecteerde arbeidsvoorwaardenregelingen. Vanuit de uitkomsten is een plan van aanpak opgesteld om de processen te optimaliseren zodat de financiële risico s met betrekking tot de loonheffingen tot een minimum worden beperkt. In het vierde kwartaal is de salarisscan nogmaals uitgevoerd en vanuit deze controle is gebleken dat de benodigde beheersmaatregelen zijn ingevoerd. Bijbehorende procedures en werkwijze zijn opgenomen in de Administratieve Organisatie en Interne Controle van Vitree. In 2012 zal verder worden getoetst of andere fiscale processen en beheersingsmaatregelen in de bedrijfsadministratie voldoende zijn geborgd. Voornemen is om een tax control framework in te richten. Dit is een samenspel van beheersingsmaatregelen die ertoe bijdragen dat fiscaliteit kan worden beheerst en gecontroleerd. In 2011 is een belangrijke voorwaarde hiertoe gezet door kennis personeel op peil te brengen en voldoende middelen aan te reiken om wet- en regelgeving na te kunnen leven. Financiering AWBZ Leegloop WVO (Weekend- en Vakantie- Opname), een lagere realisatie IOG/LOG en 38

39 een afnemende bezetting dagbehandeling zorgen voor een sterke daling in de extramurale productie. Hier staat nog geen daling tegenover in de personeelkosten. Dit dreigt een structureel probleem te worden. De onderrealisatie in productie in de regio Almere veroorzaakt een verlies doordat de personeelskosten niet lager zijn dan begroot. In en uitstroom van cliënten Vanaf 2010 is, doorlopend naar 2011, een trend te zien waarin de uitstroom van met name Jeugdzorg-cliënten aanzienlijk lager is dan de instroom. Cliënten zijn langer in zorg bij Vitree. Dit wordt o.a. veroorzaakt door stagnatie in door- en uitstroommogelijkheden in de keten. Taakstelling 2011 In 2011 zijn geen SMART geformuleerde plannen van aanpak tot stand gekomen voor het realiseren van de taakstelling van de begroting Daardoor is in 2011 onvoldoende actie ondernomen om de taakstelling te realiseren. Bevoorschotting vanaf 2012 AWBZ Volgens de huidige stand van zaken zal per 2012 de bevoorschotting op declaratiebasis plaats gaan vinden. Op dit moment worden de bedragen vooraf overgemaakt via bevoorschotting. Als gevolg hiervan zal Vitree in 2012 rekening moeten houden met het aantrekken van extra rekening-courant krediet met eventuele stijgende financiële lasten als gevolg. Een stabiel resultaat is belangrijk in de onderhandeling met kredietverstrekkers. De huidige koers naar oplopende verliezen heeft hierop mogelijk een negatief effect. Toekomstige inkomsten In de periode 2012 tot 2018 worden de inkomsten uit zorgverlening steeds meer afhankelijk van de feitelijk geleverde zorg. Bovendien zullen tarieven onder druk komen te staan door bezuinigingen en marktwerking. Onzekerheid over het te leveren zorgvolume, zorgmix en zorgtarieven leiden onvermijdelijk tot onzekerheden in de opbrengsten welke de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Variabele componenten Door het opnemen van een normatieve Huisvestingscomponent in de tarieven verschuiven de komende jaren de vaste, via nacalculatie gegarandeerde opbrengsten ter dekking van kapitaallasten opbrengsten, naar variabele prestatieafhankelijke opbrengsten. Variaties in bezetting hebben daardoor in de toekomst direct effect op de omvang van de jaarlijks te ontvangen vergoeding voor kapitaallasten. Tarieven komen onder druk Het kabinet heeft in haar Programmabrief Langdurige zorg (1 juni 2011) een groot aantal maatregelen aangekondigd om de kosten voor de zorg de komende jaren te beheersen. De zorgvraag neemt al jaren sneller toe dan de hiervoor beschikbare middelen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een druk op de tarieven. Relevante maatregelen vanuit de programmabrief zijn: wettelijke verankering PGB en beperking tot intramuraal (2012) afschaffen contracteerplicht (2012) overheveling extramurale begeleiding van de AWBZ naar de WMO (2013) overheveling vervoer van/naar dagvoorziening van de AWBZ naar de WMO (2013) verlaging IQ-grens van 85 naar 70 voor recht op AWBZ-zorg (2013) uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars (2013) verantwoordelijkheid Jeugdzorg naar gemeenten (2014) overheveling jeugd LVB en jeugd GGZ naar gemeenten ambulant (2014) overheveling jeugd LVB en jeugd GGZ naar gemeenten intramuraal (2016) Al deze maatregelen leiden tot nieuwe onderhandelingen. Vitree zal zich op deze toekomstige ontwikkelingen in 2012 verder gaan voorbereiden. 39

40 4.8 Beleid Jeugdzorg Provincie Flevoland In Flevoland is in het verslagjaar uitvoering gegeven aan het Jaarplan Jeugdzorg Flevoland Door middel van de periodieke rapportages (maandcijfers, kwartaalrapportages en - gesprekken) is de voortgang gemonitord en geëvalueerd. Verantwoording Uitvoeringsprogramma Flevoland In onderstaand overzicht staat de realisatie van de beleidspunten, in aansluiting op Uitvoeringsprogramma Flevoland 2011 en de voorwaarden subsidieverlening, voor de jeugdzorg in Flevoland, voor zover deze nog niet eerder in dit maatschappelijk verslag zijn beschreven. Doelstellingen Realisatie Jeugdzorg Flevoland 2011 De cliënt staat centraal, cliëntenrechten zijn geborgd, de Eigen Kracht gestimuleerd Cliëntenbeleid PARTICIPATIE Een van onze cliëntenraadsleden participeert in de pilot Jeugdzorg 2.0. Een website voor en door cliënten is in ontwikkeling. Eind 2011 is de opzet gepresenteerd aan de zorgaanbieders in Flevoland. CMO-Flevoland is benaderd voor een pilot mbt de invulling cliëntenparticipatie. Voor onze vormen van cliëntparticipatie: zie 3.5. E-HULPVERLENING Vitree participeert i.s.m. Nieuw Veldzicht, Triade, Bureau Jeugdzorg Flevoland en de GGD in de pilot 4 medewerkers zijn in 2011 getraind voor e-hulpverlening. Veiligheid ESAR Alle cliënten IPT zijn bij de start van de hulp gemeld binnen ESAR. In alle gevallen waarin een match ontstaat zijn afstemmingsafspraken gemaakt. BORGEN VEILIGHEID Bij de intake/start van de hulpverlening wordt een veiligheidscheck uitgevoerd op basis van de indicatie van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mate van urgentie en de veiligheid in de situatie van de client (is wachttijd verantwoord). Bij pleegzorg wordt een veiligheidscheck gedaan bij aspirant- of netwerkpleegouders bij toelating tot het pleegzorgbestand. Bij de start van de hulp/plaatsing in het pleeggezin wordt een veiligheidscheck uitgevoerd (jaarlijks herhaald). De meldcode Kindermishandeling is bekend en wordt toegepast. Idem voor het protocol Veiligheid in de Pleegzorg. In de ambulante zorg, pleegzorg en 24-uurszorg is specifiek aandacht voor (preventie) kindermishandeling. Alle medewerkers volgen een Agressievisie Beroepshouding Communicatie (ABC)-training gericht op het voorkomen en omgaan van agressie. 40

41 CRISISHULPVERLENING Ambulante crisishulp vindt gecoördineerd plaats vanuit één team ASH (Ambulante Spoed Hulp). In 2011 zijn via ASH 83 cliënten bij Vitree in zorg geweest. Hiervan hebben 2 cliënten twee maal een beroep op ASH gedaan. Daarnaast is crisispleegzorg uitgevoerd aan 101 cliënten. Hiervan zijn in cliënten twee maal in een crisispleeggezin opgenomen. Crisis Snelhulp: 23 cliënten. Spoedeisende Ambulante Zorg: 3 cliënten. Totaal zijn 181 unieke cliënten met crisishulp uitgestroomd met een gemiddelde hulpduur van 28 dagen. De vervolgzorg (van deze 181 unieke cliënten) bestaat uit: - 15 cliënten die ambulante vervolghulp van Vitree krijgen, zoals bijvoorbeeld IPT - 74 cliënten die als vervolghulp pleegzorg van Vitree krijgen. Deze hebben in bijna alle gevallen ook ouderbegeleiding gekregen vanuit de pleegzorg. NB Crisisplaatsingen in de pleegzorg zijn in meerderheid binnen 28 dagen niet opgelost. Na deze crisisaanspraak wordt bijna automatisch een indicatie reguliere pleegzorg afgegeven. Na start van de crisispleegzorg, blijft een kind in ongeveer 80% van de plaatsingen 3 tot 6 maanden in de pleegzorg. COMMUNICATIE Vitree heeft geparticipeerd in het provinciale project media awareness. Er is actieve bijdrage geleverd aan het organiseren van en deelnemen aan een provinciale calamiteitenoefening met de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg i.s.m. met een extern mediabureau. N.a.v. de calamiteitenoefening is het provinciale communicatieprotocol Calamiteiten Jeugdzorg Flevoland aangescherpt. Er is een intern communicatieprotocol ontwikkeld, dat deel uitmaakt van het calamiteitenprotocol. Eigen Kracht In de hulpverleningsplannen staan doelen geformuleerd over het versterken van de zelfregie en het benutten van eigen kracht. Zowel gericht op het kind, de jongere als het gezin en sociale netwerk. Bij de intake wordt gecheckt of in de voorliggende voorzieningen de mogelijkheid van een Eigen Krachtconferentie is aangeboden. Indien niet, dan is dit door Vitree aangeboden. De Jeugdzorg is aangesloten bij andere zorgvormen, vooral in het gemeentelijk domein Project Over en Weer In 2011 is het project Over en Weer geëvalueerd. De werkwijze van dit project moet in alle Flevolandse gemeenten worden ingezet. 41

42 Warme overdracht Een warme overdracht maakt structureel deel uit van ons zorgtraject. Een op de behoefte afgestemd zorgaanbod Uitvoeren plan Meer doen met Pleegzorg Uitgevoerd is een kindgerichte wervingscampagne, met de focus op pleeggezinnen voor jongeren 12+. Provinciale prioriteiten Verbeteren doelmatigheid en efficiency (schaarste aanbod en groeiende vraag). Voor de professionalisering van de Zorglogistiek zijn voor 2012 diverse speerpunten geformuleerd. Vitree participeert in de provinciale stuurgroep Zorglogistiek. Vitree participeert als voorzitter en als lid in het Zorgtafeloverleg. Samenwerken en aansluiting zoeken met de zorg in gemeentelijk domein. Verbeteren werkprocessen en methodieken Zorgaanbod voor kwetsbare meiden is georganiseerd via het Expertisecentrum Kwetsbare meiden. Vitree heeft expertise en diverse hulpvormen voor kwetsbare meiden (waaronder jonge moeders en hun kind): zowel ambulante als 24-uurszorg. 46 Meiden hebben deelgenomen aan de weerbaarheidtraining voor kwetsbare meiden: Pink Perfect. 20 (aanstaande) jonge moeders zijn geplaatst in een van onze hulpvormen (ambulante zelfstandigheidstraining jeugdzorg: 8, IBZW jeugdzorg LVB:4, behandelgroep Jonge Moeders Almere, jeugdzorg LVB: 8). 384 unieke cliënten hebben hulpverlening/ondersteuning gekregen via project Over en Weer. Landelijke verbetertrajecten Kwaliteitszorg: inzet van meer evidence en practise basedprogramma s Inzet van best practices/evidence based-methode (opgenomen in databank effectieve jeugdinterventies NJI): - Erger Voorkomen - IOG - Training Rots en Water - VideoHomeTraining Sturing op resultaat Kostprijzen en benchmark De kostprijzen zijn opgenomen in de jaarrekening: zie bijlage 3 Bezetting en productie bekostigingseenheden 42

43 ( Monitoren prestatieindicatoren Tevredenheid cliënten (via exit-formulier) Scores cliënttevredenheid: 2010 Gemiddeld rapportcijfer jeugdige: 7,9 (6,8) Gemiddeld rapportcijfer ouders: 8,2 (8,5) Respons: 33% Doelrealisatie (via GAS-scores) Scores doelrealisatie met behulp van Goal Attainment Score: Gestelde doelen zijn behaald: 53% (45%) Doelen deels behaald: 30% (30%) Doelen gelijk gebleven: 15% (25%) Achtergang: 2% (0%) Respons: 57% Mate van beëindiging van de zorg 1. Zorg voortijdig afgebroken 1.1 Zorg door cliënt eenzijdig afgebroken, voortijdig en niet in overleg met BJZ of de zorgaanbieder Totaal (70) Percentage ,91% (6%) 1.2 Zorg door BJZ of zorgaanbieder voortijdig afgebroken (o.a. misdraging cliënt) 14 (7) 1,56% (1%) 2.Overige redenen beëindiging zorg 2.1 Beëindiging volgens plan 594 (781) 66,22% (65%) 2.2 Einde termijn zorg 35 (44) 3,90% (4%) 2.3 Voortijdige beëindiging in overleg 178 (255) 19,84% (22%) 2.4 Niet bekend 23 2,56% Totaal 897 (1.157) 100,00% Zorgen voor sturing en planningsinformatie In kaart brengen trends in zorgvragen en knelpunten in-, door- en uitstroom Vitree neemt deel aan de werkgroep Jeugdzorgmonitor In het Vitree Jeugdzorg Jaarplan 2012 is de instroom jeugdzorg per gemeente gerapporteerd. 43

44 Overig Waarborgen verantwoorde zorg Van alle medewerkers is een verklaring van goed gedrag aanwezig, met een geldigheidsduur van 5 jaar. Er zijn geen plaatsingen uitgevoerd bij particulieren of in het buitenland. Integrale hulpverlening SAMENWERKING In het hulpverleningsplan staan de samenwerkingsafspraken over de jongere. In het hulpverleningsplan staat aangegeven uit welke financieringsregeling de jongere een hulpaanbod krijgt, waaruit de hulp bestaat en de start- en vermoedelijke einddatum. Het productenboek is in ontwikkeling, nieuwe modules zijn gecommuniceerd met Bureau Jeugdzorg. Buitenregionale plaatsing In 2011 zijn 32 verzoeken tot buitenregionale plaatsing vanuit andere provincies gestart. Eén daarvan betrof een plaatsing 24-uurszorg, 31plaatsingen betrof pleegzorg (met name netwerkplaatsingen) Resultaten inspectiebezoeken In 2011 is er geen inspectiebezoek geweest mbt Jeugdzorg (zie verder Kwaliteit van zorg) Prestatie-indicatoren De cijfers van de exit-formulieren en doelrealisatie over 2011 zijn verzamelde cijfers over het geheel van de zorg van Vitree en zijn gemeten op het moment van beëindiging zorg per product. In 2010 is Vitree gestart met het meten van deze resultaten. In 2011 heeft Vitree het systeem voor prestatie-indicatoren verder ontwikkeld. Naar aanleiding van een analyse van de resultaten in 2010, heeft dit geleid tot een aanpassing in Het gaat om welke cliënten de doelrealisatie en de exit-formulieren invullen, namelijk: bij jongeren ouder dan 16 jaar worden de antwoorden op de prestatie-indicatoren alleen van de jongeren in beschouwing genomen. Bij pleegzorg: als de situatie terug naar huis niet van toepassing is, wordt de prestatieindicator ingevuld door de pleegouder en niet door de ouder. Ingezet is op een betere doelformulering en meer eenduidige invulling d.m.v. het ontwikkelen van rapportagetools en het inrichten van het registratiesysteem voor prestatie indicatoren. Analyse 2011 In 2010 heeft Vitree al geconstateerd, overeenkomstig het Nederlands Jeugd Instituut (NJI), dat de uitkomsten van de doelrealisatie en exit-formulieren een laag meetniveau (m.b.t. betrouwbaarheid en validiteit) hebben. Daarbij moeten de uitkomsten met een ruime foutenmarge gebruikt worden en kunnen deze niet geïsoleerd worden bekeken. Gezien het kleine aantal cliënten dat vertrekt per zorgaanbod (bijvoorbeeld Behandelgroep ) kan geen analyse gemaakt worden van de vraag of beëindiging volgens plan een hogere of lagere uitkomst heeft op exitformulier en/of doelrealisatie. In algemene zin kan vergeleken met 2010 wel een verband worden gelegd tussen de uitkomsten van de exit-formulieren en de doelrealisatie. Zo blijkt uit de tabel dat 83% van de gestelde doelen gedeeltelijk of geheel 44

45 zijn behaald en dat 90% van de zorg is beëindigd in overleg met de cliënt (in 2010 resp. 75% en 90%). Hier kan de hoge cliënttevredenheid (gemiddelde waardering met 8 door ouders en jongeren) mee in verband worden gebracht. Het percentage gedeeltelijk of geheel gerealiseerde doelen stijgt ten opzichte van 2010 (met 8%). Ten opzichte van 2010 is het aantal cliënten waarvan de zorg voortijdig is/moest worden afgebroken verminderd van 77 in 2010 naar 67 in Wel wordt hierbij opgemerkt dat de zorg die verbroken moest worden, onder andere als gevolg van de misdraging van de cliënt, steeg van 7 naar 14. In de loop van het eerste kwartaal 2012 zal worden begonnen met het registreren van de doelrealisatie en de exit-formulieren in het registratiesysteem, aan de hand van de afgesproken kaders. Het gevolg is dat vanaf 2012 een dieper gaande analyse zal kunnen worden gemaakt onderscheiden naar zorgvorm. Met de Provincie Flevoland zijn daarbij de volgende afspraken gemaakt over kaders en responspercentages: Wat te scoren: -Doelen die geformuleerd zijn in het indicatiebesluit. Wie scoort er: -Indien jongere in de leeftijd van 0-12 jaar, alleen de ouder(*). -Indien jongere in de leeftijd van jaar, de jongere en de ouder(*). -Indien jongere in de leeftijd van 16 jaar of ouder, alleen de jongere. * = Bij Pleegzorg langer dan 18 maanden, dan scoort de pleegouder Wanneer gemeten: - Bij datum beëindiging zorg of maatregel of zo mogelijk bij voortijdige beëindiging in overleg tussen cliënt en hulpverlener. Bevraging en registratie vinden plaats maximaal 3 weken (21 dagen) voorafgaand aan of 3 weken (21 dagen) na de datum beëindiging zorg of maatregel. Dit houdt in dat de cliënt Vitree geheel verlaat. De scores moeten worden gedaan over de gehele zorg bij Vitree. Responspercentage: - Cliënttevredenheid 60% - Doelrealisatie 75% 45

46 4.7 Projecten en overige zorgproducten Vitree heeft in 2011 diverse zorgprojecten en vormen van niet geïndiceerde zorg uitgevoerd, vaak in samenwerking met ketenpartners en in het gemeentelijk domein. Projecten en overige zorgproducten 2011 Over en Weer - Laagfrequente structurele ondersteuning - Voor gezinnen met beperkte zelfredzaamheid in Lelystad - Financiering: NZA, gemeente Lelystad, provincie Flevoland - Looptijd project: 2011 zomer 2012 OKé op School Pink Perfect, Training Kwetsbare meiden - Psychofysieke weerbaarheidtraining. - Voor kwetsbare meiden jaar - Op scholen voor Voortgezet Onderwijs in Flevoland - Ontwikkeld en uitgevoerd door trainers OKe op school - Financiering: provincie Flevoland - Looptijd project: tot Realisatie Resultaten: unieke kinderen hebben ondersteuning/hulpverlening gekregen: -128 zijn uitgestroomd -256 krijgen nog een vorm van hulpverlening - Per september 2011 worden adressen geregistreerd om beeld te krijgen van het aantal gezinnen (soms gaat het om meerdere kinderen uit één gezin, met verschillende namen) Resultaten: - 46 meiden hebben deelgenomen aan de training - Scholen: VO scholen Almere, Praktijk Onderwijs Almere OKé op School regulier - Trainingsprogramma voor leerlingen in het regulier onderwijs (PO en VO) in Almere - Reduceren van uitstroom naar geïndiceerde zorg door tegengaan verergering sociaal-emotionele of gedragsproblemen - Maakt deel uit van projectplan Opvoeden in de buurt van het OKe-punt/CJG Almere projecten - Op aanvraag scholen: maatwerk in klassen - Financiering: scholen Resultaten: leerlingen hebben deelgenomen aan een training: Voortgezet Onderwijs: 184 (2010: 162) Primair Onderwijs: 240 (2010: 194) Resultaten: - Weerbaarheidsdag aangeboden aan de Zomerschool - Weerbaarheidsdag georganiseerd voor VO school - Weerbaarheidstraining aangeboden aan MBO Groenhorstcollege - Weerbaarheidstraining met leerkracht Coaching aangeboden aan PO school - Weerbaarheids workshop aangeboden BSO 46

47 Projecten en overige zorgproducten 2011 Realisatie Gezinscoach - Coördinatie van hulp aan gezinnen in Almere met meervoudige problematiek waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn. - Het gaat om gezinnen die de greep zijn kwijtgeraakt op de eigen situatie. - Samenwerking met Zorggroep Almere - Gezamenlijk team (4 gezinscoaches en een werkbegeleider) - Financiering: Gemeente Almere Resultaten: - Totaal in zorg cliënten - Per 1 januari 2011 in zorg: 86 cliënten - Instroom 111 cliënten - Uitstroom 99 cliënten - Per 31 december 2011 in zorg: 98 cliënten Kamers met Kansen Lelystad - Innovatieve vorm van jongerenhuisvesting. - Concept: wonen,leren, werken en coaching - Voor jongeren van jaar, die dreigen uit te vallen in de samenleving - 18 woonplekken (12 regulier en 6 specifiek voor Antilliaanse jongeren) - Samenwerking met woningcorporatie Centrada en gemeente Lelystad, uitgevoerd door Vitree - Financiering: gemeente Lelystad Kwaliteitsverbetering voor- en nazorg - Inzet extra begeleiding voor: ambulant voortraject en begeleiding na uitstroom. - Financiering: provincie Flevoland Pilot Moeder en Kind - Ontwikkelen Pilot Moeder en Kind (Kamers met Kansen voor (aanstaande) jonge moeders - Financiering: provincie Flevoland Resultaten: - 51 aanmeldingen - 19 jongeren geplaatst - 8 Antilliaanse jongeren (4 geplaatst, 4 uitgestroomd) - Totaal 17 jongeren uitgestroomd (incl. 5 jongeren met begeleiding na uitstroom) - waardering door jongeren bij uitstroom: cijfer 9 (norm gemeente: minimaal cijfer 7,5) Resultaten - 8 jongeren kregen begeleiding na uitstroom (duur: gemiddeld 6 maanden) - 2 ambulante voortrajecten zijn uitgevoerd - Voorbereiding pilot Moeder en Kind - Geplande start: 1 maart

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen...

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen... 1 2 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Profiel van de organisatie... 9 2 Kernprestaties... 11 3 Maatschappelijk ondernemen... 13 4 Toezicht, bestuur en

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Voorwoord. voorzitter Raad van Toezicht

Voorwoord. voorzitter Raad van Toezicht 1 2 Voorwoord Op 2014 kunnen we met een gemengd gevoel terugkijken. Grote impact had de reorganisatie van onze organisatie, met veranderingen op het terrein van personeel en bedrijfsvoering. Inspirerend

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen...

Uitgangspunten van de verslaglegging... 5. 1 Profiel van de organisatie... 9. 2 Kernprestaties... 11. 3 Maatschappelijk ondernemen... 1 2 Inhoudsopgave Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 1 Profiel van de organisatie... 9 2 Kernprestaties... 11 3 Maatschappelijk ondernemen... 13 4 Toezicht, bestuur en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam

Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Jaarplan 2016 Naam: Organisatieplan Streetcornerwork en Stichting Volksbond Amsterdam Actuele Beschrijving Algemeen 2016 zal in het teken staan van de fusie van Streetcornerwork (SCW) en de Stichting Volksbond

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord

De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord De kwaliteit van de Pleegzorg bij Leger des Heils Noord Utrecht, februari 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg ziet toe op de kwaliteit

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het extra bezoek aan Triade Almere op 21 januari 2009 Amsterdam, april 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013

Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 Jaarverslag Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 2012 Raad van Toezicht, april 2013 De Raad bestond in 2012 uit de volgende leden SAMENSTELLING naam functie Raad hoofdfunctie Bestuurlijke of toezichthoudende

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden

Memo. : Raad van Bestuur. Telefoonnummer : Datum : : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Memo Van Locatie : Raad van Bestuur : Croy Telefoonnummer : 06 51441184 Datum : 2015.07.15 Onderwerp : Beleid voor dialoog met belanghebbenden Goedgekeurd door de Raad van Toezicht 2015.07.20. Vastgesteld

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november Utrecht, maart 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgu te Zoetermeer op 28 november 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 28 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk!

Decentralisatie Jeugdzorg. Van transitie naar transformatie. Samen maken we het mogelijk! Decentralisatie Jeugdzorg Van transitie naar transformatie Samen maken we het mogelijk! 13 oktober 2011 Drentse pilot jeugd Waar gaat het om? Opvoed- en opgroeiondersteuning Jeugdgezondheidszorg Opvoed-

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur

Transitie Jeugdzorg. Door José Vianen; Adviseur Transitie Jeugdzorg Door José Vianen; Adviseur relevante thema s 1. Transitie jeugdzorg 2. Wat beogen we? 3. Kansen van de transitie 4. Concept wettekst 5. Richtlijnen en planning 1 Aanleiding van de transitie:

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Social Care 24/7 te Nieuwleusen op 21 september 2016 Utrecht, januari 2017 1 Inleiding Op 21 september 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016

Utrecht, mei Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 Utrecht, mei 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Perla Direct te Almelo op 30 november 2016 1 Inleiding Op 30 november 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp

Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Profiel Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp Complementair aan de huidige Raad van Toezicht zoeken wij twee leden met specifieke aandachtsgebieden: Financiën & Bedrijfsvoering (affiniteit HRM

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid 2017

Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitsbeleid 2017 Kwaliteitskader Beschermd wonen en Opvang Groningen. Versie 1.0 Definitief Maart 2017 Bijlage Kwaliteitsdoelstellingen 2016-2017 Ons kwaliteitsbeleid naast de uitgangspunten kwaliteitskader

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage Productinformatie per gemeente 20 Stageplekken in 2012 28 Hulpaanbod en locaties 29

Inhoudsopgave. Bijlage Productinformatie per gemeente 20 Stageplekken in 2012 28 Hulpaanbod en locaties 29 Inleiding Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op jeugdzorg 4 1.1 Huidige situatie 4 1.2 Ontwikkelen nieuwe visie 4 1.3 Verbeteren bedrijfsvoering 5 2. De cliënt centraal 6 2.1 Versterken zelfregie

Nadere informatie

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG

VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG VERANTWOORDING 2013 RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DE OMSLAG Verantwoording In dit document legt de Raad van Toezicht (RvT) verantwoording af over: - De wijze waarop zij toezicht heeft gehouden op het bestuur.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Stichting Geïntegreerde Geestelijke gezondheidszorg in Eindhoven en de Kempen (GGzE) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 8 december 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie