BSB. f.)i { ((I ~::r

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSB. f.)i { ((I ~::r"

Transcriptie

1

2 BSB f.) { (( ~::r

3

4 Dit afstudeerverslag is geschreven in het kader van het afstudeeratelier 'Extra Small' behorende bij de faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Architectuur aan de Technische Universiteit te Eindhoven. n dit verslag zullen relevante aspecten met betrekking tot het afstudeerproject 'FOREVER' aan de orde komen. Het project 'FOREVER' omvat een ontwerp voor een multicultureel uitvaartcentrum. Het verslag is het sluitstuk van mijn afstuderen en tegelijkertijd een nieuwe periode: het begin van de beroepspraktijk. k wil graag iedereen bedanken voor de informatie die ze mij hebben aangeboden bij de totstandkoming van mijn project. n het bijzonder Crematoria Twente te Enschede voor de leerzame orientatie dag. Dankzij hen heb ik een goed beeld gekregen in de 'wereld van de uitvaart'. Tenslotte wil ik mijn afstudeerbegeleiders Prof. r. Bas Molenaar, Dr. Jacob Voorthuis en r. Gerhard Simonetti hartelijk bedanken voor de ondersteuning en begeleiding tijdens het afstuderen. Zij hebben veel tijd en energie in mijn project gestoken. Ook zou ik graag mijn familie en vriendin willen bedanken voor hen vooruitziende blik en steun, dankzij hen ben ik verder gekomen dan ik ooit had gedacht. Tot slot wil ik alle vrienden en medestudenten ook graag bedanken voor hun betrokkenheid, inspirerende gesprekken en de geboden afleiding.

5 ~ ~ Samenvatting 1. nleiding 2. Aanleiding 2.1 Aanleiding 2.2 Probleemstelling 2.3 Doelstelling 3. Analyse 3.1 Historie van de dodenbezorging in Nederland 3.2 Nederland: een multiculturele samenleving 3.3 Rouwrituelen in verschillende religies 3.4 Publiek en Prive 3.5 De architectuur van de multiculturele uitvaart 3.6 Conclusie 4. Locatie De plek van de multiculturele uitvaart De stad Den Haag De locatie Locatie analyse Concept 5.1 Programma van eisen 5.2 Architectonisch Concept 6. Ontwerp 6.1 Situatie 6.2 Functionele opzet 6.3 Ruimtelijke organisatie 6.4 Materialisatie 6.5 Constructie Nabeschouwing Literatuurlijst Bijlagen Tekeningen

6 De dood is voor vele van ons een onderwerp waar we liever niet over willen praten. We proberen het uit ons leven te zetten. Op zich is dat begrijpelijk, maar het maakt de dood er niet makkelijker op. Dood is immers een onvermijdelijk fenomeen dat niet te beheersen en te controleren valt. Zo onveranderlijk als het lot is dat ons uiteindelijk wacht, zo gevarieerd zijn de manieren in ons land waarop verschillende groepen omgaan met het sterven en de dood. Want graag of niet, het valt niet te ontkennen dat Nederland een multiculturele samenleving is. Momenteel wonen er in Nederland 1,8 miljoen allochtonen met een niet-westerse achtergrond. Maken ze nu nog 10,5% deel uit van de bevolking in Nederland, in 2020 is dat aandeel naar verwachting gestegen naar 14%. FOREVER wil niet alleen een plek scheppen waar!even en dood samenkomen, maar ook een plek waar meerdere culturen, meerdere religies samen het lot kunnen delen. Een plek waar men niet alleen afscheid neemt, maar ook waarvan men weet dat men er ongegeneerd op een eigen manier kan rouwen. Een plek waar men zich afgeschermd voelt van de buitenwereld, veilig en omarmend. Door het bestuderen van de rouwrituelen van de beoogde gebruikersgroepen is tot de conclusie gekomen dat het rouwproces binnen de verschillende religies zich op een vergelijkbare wijze ontwikkelt. De dood is een tussengebied en de verrichte handelingen, de route naar, na en van de dood zijn nagenoeg identiek. Het verschil zit in de manier waarop de verschillende gebruikersgroepen deze eenzelfde route doorlopen en ervaren. De locatie voor het multiculturele uitvaartcentrum bevindt zich in het stedelijke binnengebied van Den Haag. Het plangebied wordt aan de zuidwestzijde afgebakend door Het Haagse Bos en aan de oostzijde bevinden zich woningen. De locatie is een plek op de grens. Een gebied in een spanningsveld, tussen twee polen waar drukte en rust samenkomen. Een plek in de schaduw van de stad, maar er toch ook middenin. Het gebouw bestaat uit een lint dat drie massa's omarmt. De massa's symboliseren de drie algemene stadia van het rouwproces: wachten, afscheid nemen en condoleren. De levenden dringen door middel van beweging deze massa's binnen. Deze beweging kent een geleidelijke overgang: langzaam wordt men weer teruggebracht van het even, naar het!even. Naar buiten toe zijn de werelden van de beoogde gebruikersgroepen versmolten tot een geheel, een route, maar naar binnen toe is de benadering van het gebouw gerelateerd aan de manier waarop de gebruikersgroepen deze route beleven en ondergaan. Het moment waarop

7 het lint zichzelf kruist ter plaatse van de ingang, is het moment dat de verschillende gebruikersgroepen hun rouwproces een richting geven. Door hier de wanden als poorten te laten functioneren begeleiden ze het proces en geven ze er richting aan. 'De route van het ritueel' is dan voor ieder religie doorlopend en anders. Het gebouw telt in totaal drie bouwlagen. n de kelder van het gebouw bevinden zich de uitvaartgebonden personeelsvoorzieningen. Op de begane grond en verdieping van elk massa is achtereenvolgens een wachtruimte, afscheidsruimte en condoleanceruimte opgenomen. Het lint functioneert voornamelijk als verkeersruimte met uitzondering van het deel ter plaatse van de afscheidsruimte. Hier zijn de kantoorruimtes en de ruimtes voor de opbaar- en familiekamers gesitueerd. Het lint en de massa's zijn twee verschillende verschijningsvormen en hebben ieder hun eigen betekenis binnen het architectonische concept. Ze maken samen het verhaal compleet, maar leiden ieder hun eigen bestaan. Dit komt terug in de manier waarop het lint en de massa's zijn gematerialiseerd. Zo zijn het lint en de massa's in verschillende materialen uitgevoerd: het lint in ruw beton, en de massa's van glas gecombineerd met houten strips die dicht tegen elkaar aan staan en als een frame voor het glas geplaatst warden. Het gaat hier om de confrontatie tussen twee materialen met verschillende karaktereigenschappen, als tegenpolen, maar zodanig dat ze een dialoog aan gaan, elkaar versterken en eenheid uitstralen. Om het overstek binnen het lint ter plaatse van de wachtruimte en de condoleanceruimte op de begane grond kolomloos uit te voeren, wordt een beroep gedaan op het constructieprincipe van de massa. Door hier de vloeren van de massa's uit te kragen en hierop verder door te bouwen, ontstaat het gestreefde gevelbeeld. Door de wensen en behoeften van iedere religie tot in detail door te zetten, is FOREVER een gebouw geworden voor iedereen, van iedereen.

8 All stories, if continued far enough, end in DEATH... Ernest Hemingway

9 De dood is voor vele van ons iets waar men liever niet over na wil denken. 'Je leeft nu toch? En je leeft maar een keer, dus geniet er maar van en pluk de dag', zijn vaak de standaard antwoorden van mensen die liever niet over de dood willen spreken. Het uitbannen van de dood uit ons leven is begrijpelijk in de maatschappelijke context, maar maakt de dood er niet makkelijker op. Het is een feit dat het aardse leven uitmondt in de dood, een onvermijdelijk fenomeen dat niet te beheersen en te controleren valt. We leven er als het ware ons hele leven naartoe, maar wanneer het einde zich aandient, komt het toch steeds onverwacht. Onze onmacht om met het fenomeen van de dood om te gaan, is het uiteindelijke gevolg van onze planningsgedrag. Planning doet er alles aan elk conflict, elke confrontatie en elk daaruit voortvloeiend inzicht te ontwijken en is gericht om de verschillende aspecten van het 1leven van elkaar te scheiden. De sterkste scheiding leggen we op het einde, iets wat eigenlijk onlosmakelijk van het leven is en deel uitmaakt van elk afzonderlijk leven. Zo onveranderlijk als het lot is dat ons uiteindelijk wacht, zo gevarieerd zijn de manieren in ons land waarop verschillende groepen omgaan met het sterven en de dood. Want graag of niet, het valt niet te ontkennen dat Neder land een multiculturele samenleving is. Momenteel wonen er in Neder.land 1,8 miljoen allochtonen met een niet-westerse achtergrond. Maken ze nu nog 10,5% deel uit van de bevolking in Nederland, in 2020 is dat aandeel naar verwachting gestegen naar 14%. Het doel van het afstudeerproject is om een gebouw te ontwerpen dat gevormd wordt door naast elkaar bestaande religies, alien met hun eigen belevingswereld. Naar buiten toe de werelden versmolten tot een geheel, maar naar binnen toe de werelden van elkaar gescheiden en op een bepaalde manier in verband gebracht door grenzen die de architectuur stelt. Een gebouw waarvan mensen weten dat ze er ongegeneerd op hun manier kunnen rouwen. Een plek waar men beseft dat het ook anders kan, anders moet kunnen!

10

11 "' Z.1 UNLEDNG De dood is en blijft een onbegrijpelijk fenomeen. Een onderwerp waar het liefst niet of nauwelijks over wordt nagedacht, laat staan gesproken. Dat terwijl de dood toch onlosmakelijk verbonden is met het leven. edereen krijgt er op een bepaald moment in zijn of haar leven mee te maken. De omgang met de dood is echter in elke cultuur anders. n ons land leven verschillende religies naast elkaar. Deze verschillende religies hebben vanuit hun opvatting over leven en dood de plechtigheden rond het sterven en de uitvaart vrij nauwkeurig vastgelegd. Deze voorschriften bepalen de rituelen en handelingen bij de uitvaart en dienen nagekomen te worden. Z.Z PROBLEEMSTELUNG Er is nauwelijks aandacht voor de dood binnen ons leven. De manier waarop begraafplaatsen en crematoria zijn gelegen binnen de stad sluit aan bij deze tendens. Over het algemeen wil men op een rustige plek 'het laatste afscheid' nemen, maar de meeste begraafplaatsen liggen niet rustig omgeven door natuur, maar liggen langs de snelweg, weggedrukt uit de stad. En als men gecremeerd wil worden zijn de mogelijkheden beperkt. Vaak vindt de crematie plaats daar waar ruimte beschikbaar is. Daarbij komt dat men de meeste crematoria als onpersoonlijk ervaart. De aula's zijn vaak te llaag en missen sfeer. De condoleanceruimtes zijn sober ingericht. Bovendien zijn de inrichting, beleving en routing van de huidige crematoria, uitvaartcentra en begraafplaatsen voornamelij k toegespitst op de uitvaart van de grootste g roep in Nederland: de autochtone Nederlanders, groep die in te delen valt in niet-kerkelij ken en christelij ken. Echter vergeten wordt dat Nederland een multiculturele samenleving is, oftewel een samenleving waarbinnen verschillende bevolkingsgroepen, verschillende culturele orientaties, verschillende religies naast elkaar leven. Verschillende religies kennen ook weer verschillende rituelen rondom het afscheid van de dode, wat op zijn beurt verschillende eisen aan de uitvaartvoorzieningen in Nederland stellen, aangezien allochtonen een behoorlijk aandeel van de Nederlandse bevolking vormen. Z.3 OOELSTELUNG FOREVER wil niet alleen een plek scheppen waar leven en dood samenkomen, maar ook een plek waar meerdere culturen, meerdere religies samen het lot kunnen delen. Een plek waa r men niet al leen afscheid neemt, maar ook waarvan men weet dat men er ongegeneerd op een eigen manier kan rouwen. Een plek waar men zich afgeschermd voelt van de buitenwereld, veilig en omarmend.

12 3.1 HSTORE VAN DE DODENBEZORGNG N NmERUD Door de geschiedenis heen zijn er continu veranderingen geweest in de omgang met de dood. De eerste overblijfselen van dodenbezorging in Nederland zijn de hunebedden. Tussen 3400 en 3000 voor Christus zijn deze stenen grafmonumenten opgericht, waarin de doden van de gemeenschap bijgezet werden. n de periode 1100 tot 500 voor Christus zijn de eerste tekenen van een andere vorm van dodenbezorging te signaleren: het cremeren. De intrede van de Romeinen, enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling, veranderde weinig aan de wijze van dodenbezorging. Zowel begraven als cremeren bestonden naast elkaar, beide toegestaan in de Romeinse wetgeving. De opkomst van het christendom in die tijd betekende echter wel een verschuiving van het cremeren naar begraven. Volgens het christelijke geloof moesten de doden begraven worden, zodat de overledene uit zijn graf kon herrijzen. n 785 stelde Karel de Grote vanuit deze christelijke motieven de doodstraf op cremeren. Lijken werden in die periode alleen nog gecremeerd bij wijze van straf en tijdens oorlogen en epidemieen. Daarnaast maakten de Romeinen scheiding tussen levenden en doden. De doden mochten de levenden niet storen en kregen een plek buiten de stad bij de poorten. Toen christenen vrijheid van godsdienstverering kregen, wilden de mensen wilden in nabijheid van de heilige relieken worden begraven in de hoop beschermd te worden door de heiligen bij het laatste oordeel. Later werden deze relieken overgebracht naar kerken in de steden en vervolgens werden daar ook de doden begraven. Zo werd de kerk en het omliggende terrein een begraafplaats: de rijken in de kerk en de armen op het kerkhof. Door deze belangrijke omwenteling in de geschiedenis van de dodenbezorging drongen de doden dus door tot in het hart van de stad, iets wat eeuwenlang taboe was geweest. Als centrum van het sociale leven vervulden de begraafplaatsen rondom de kerk een belangrijke publieke functie. Voor de doden was het een plaats om begraven te worden, voor de levenden een ontmoetingsplaats. De afstand tussen de doden en de levenden was dus erg klein. Een ander kenmerk van de dodenbezorging in die tijd was het belang van de gemeenschap. Het christelijke geloof was het geloof van de gemeenschap en ieder individu was hier een onderdeel van. Zodoende vind men op graven uit die tijd geen persoonlijke grafschriften plaats. Aan het einde van de Middeleeuwen, rond de veertiende eeuw, waren er veranderingen waar te nemen in de uitvaartcultuur en dodenbezorging. Er ontstond een behoefte om de relatie tussen de dode en het verhaal van het individu weer te herstellen. Zodoende kwamen de grafschriften weer terug en werden de doden meer en meer uit de anonimiteit gehaald.

13 Tot de zestiende eeuw werden de doden in en om de kerk begraven. Eind zestiende eeuw begon hier echter verandering in te komen. Door de bevolkingstoename begonnen de kerkhoven overvol te raken. Aanvankelijk kon dit nog verholpen worden door knekelhuizen op de kerkhoven. Om de vijf tot tien jaar werden de graven ontruimd en werden de botten opgestapeld en bewaard in deze zogenaamde knekelhuizen. Maar na verloop van tijd raakten ook deze knekelhuizen vol, zodat er een noodzaak ontstond voor nieuwe kerkhoven. Oak het uitbreken van epidemieen en het gevaar voor de volksgezondheid door de weinig hygienische kerkhoven vroegen om een oplossing. Naast deze rationele argumenten waren er oak emotionele argumenten voor een verandering. De aanwezigheid van al die lijken werd gezien als een ontheiliging van de kerk. Dit waren de voortekenen van de volgende revolutie: nieuwe begraafplaatsen werden aangelegd in de uithoeken van de steden of zelfs daarbuiten en niet meer in de buurt van de kerk. Hoewel het begraven in de kerken al vaker verboden was in de geschiedenis van de uitvaartcultuur, ging het in ons land door tot halverwege de negentiende eeuw. n 1810 werd Nederland door Napoleon bij Frankrijk ingelijfd en werden de Franse wetten ook in Nederland geldig. Dit betekende dat begraven in de kerk en binnen de bebouwde kom van steden en dorpen met meer dan 1000 inwoners verboden werd. Echter toen de Prins van Oranje in 1813 terugkeerde, werden de oude begrafenisrechten weer hersteld en kon weer in de kerken en in de steden begraven warden. n 1869 kwam hier toch een einde aan door de invoering van de Begrafeniswet: de eerste centrale, door Nederlanders zelfgeformuleerde regeling voor het begraven, de begraafplaatsen en de begrafenisrechten. Door de industrialisatie en verstedelijking werd in de negentiende eeuw de dood steeds vaker vanuit een technisch oogpunt bekeken. Zowel vanuit economisch als hygienisch punt leek de crematie een goed alternatief voor begraven. n Duitsland en talie verschenen er rand 1850 verschillende publicaties waaruit de sympathie voor cremeren sprak. De buitenlandse publicaties en berichten in de pers brachten in Nederland heel langzaam de discussie op gang. De nadruk werd daarbij gelegd op het hygienische en het economische aspect. n 1874 werd de 'Vereeniging voor Lijkverbranding' opgericht. De vereniging probeerde het cremeren te propageren. Vanaf 1914 werden crematies in Velsen, eerste crematorium in Nederland, oogluikend en vanaf 1955 wettelijk toegestaan. Jaren later, in 1968 volgde de gelijkstelling aan het begraven. Nu zijn we zover dat het aantal crematies in Nederland sinds enkele jaren het aantal begrafenissen overstijgt. En dit aantal zal naar alle verwachting alleen nag maar meer warden.

14

15 3.2 NEDERAND: EEN MUlTCUlBRElE SMENlEllNG Wanneer mensen het woord 'multicultureel' voorbij horen komen op televisie, in de krant of tijdens een discussie, ontstaan daar al snel negatieve gedachten bij. Een term dat iets essentieel lijk te zeggen over onze tijd en volledig geaccepteerd lijkt te zijn, lijkt door zijn veelvuldige gebruik als zand door onze vingers te slippen. Te pas en te onpas wordt deze term gemengd in allerlei discussies die in meer of minder mate de allochtone bevolking aangaan, zonder dat men weet waar deze term eigenlijk voor staat. Zo worden begrippen als allochtoon, vreemdeling, etnische of culturele minderheid, buitenlander en niet-nederlander door elkaar heen gebruikt, maar hebben alien een eigen betekenis en klank. We moeten ons afvragen hoe het mogelijk is een woord dat zo verrijkend klinkt toch zo'n negatieve sfeer is gaan ademen. Het zou voor kleur, afwisseling en interactie binnen een maatschappij moeten zorgen, maar wordt nu vooral geassocieerd met spanningen en een gevoel van onveiligheid. De term 'multicultureel' is geen eenduidig begrip. Het bestaat onder een scala aan condities en toepassingen en is niet eenvoudig te begrijpen zonder de achtergrond ervan te kennen. 'Multicultureel' is een samenvoegsel van de woorden 'multi' en 'cultuur'. Het woord 'multi' vindt haar oorsprong in het Latijn en stamt af van het woord 'multus' of 'multa' wat 'veel' of 'veelvoudig' betekent. Het woord 'cultuur' komt eveneens uit het Latijn van 'cultura' en is afgeleid van 'colere', wat 'beschaving' betekent. Het woord 'cultuur' is onmogelijk los te zien van 'identiteit'. 'dentiteit' komt van het Latijnse 'identitas' wat op zijn beurt weer kan worden afgeleid van 'idem', dat 'hetzelfde' betekent. Wanneer de begrippen 'multi' en 'cultuur' worden samengevoegd tot 'multicultuur' betekent het letterlijk een 'veelvoudige beschaving'. Het begrip 'multiculturele samenleving' ontstaat pas echt in de Nederlandse taal na de Tweede Wereldoorlog toen er in eerste instantie vooral migranten uit de (voormalige) kolonien, zoals ndonesie, de Molukken en de Antillen kwamen. n de jaren '60 kwamen de migranten vooral uit de mediterrane landen, zoals Spanje, Marokko en Turkije, naar Nederland om hier te komen werken. Het is vanaf deze periode dat de Nederlandse samenleving steeds heterogener van samenstelling wordt. Vanaf de jaren '80 komen hier nog diverse stromen vluchtelingen bij en ontstaat werkelijk het begrip 'multiculturele samenleving'. Op dit moment zijn er meer dan 110 verschillende culturen in Nederland woonachtig. Echter veel belangrijker dan de vraag wat 'multicultureel' en 'multiculturele samenleving' zijn, is de vraag wat het doet en betekent voor een multicultureel uitvaartcentrum. Daarbij dient een belangrijk onderscheid te worden gemaakt, te weten het onderscheid tussen functionaliteit en identiteit. Bij functionaliteit gaat het om een optimale afstemming tussen gebouw en de gebruikersgroepen. Bepaalde gebruiken in en om het

16

17 uitvaartcentrum hebben met cultureel bepaalde preferenties te maken: scheiding tussen formeel en informeel, grens tussen publiek en privaat, gebruik van openbare ruimte. Met dit type wordt het begrip 'multicultureel' in de functionele zin aangeduid. Maar ook op het gebied van zingeving en identiteit bestaan een eenduidig verband. Het gaat hier om de expressieve kant van het gebouw. Het uitvaartcentrum en de context waarin het zich bevindt, moeten antwoord geven op de behoefte aan zelfexpressie van de gebruikersgroepen. 3.2 OUWRTUElEN VERSCHlllENDE RWGES Het thema 'rouwrituelen in verschillende religies' is niet het meest eenvoudige thema. Ten eerste staat het thema dood te ver van onze leefwereld en maakt geen deel uit van ons dagelijkse omgeving. Ten tweede hebben verschillende religies elk hun eigen manier om met het sterven en de dood om te gaan. Voor geen van de religies is de dood het einde of simpelweg een overgang van bestaan naar niet bestaan. De realiteit van de dood wordt niet ontkend. Maar elk religie voegt aan de ervaring van einde en afscheid ook ideeen over een nieuw begin toe. Het sterven wordt bij iedere religie met belangrijke rouwrituelen omkleed. Rouwrituelen kenmerken zich door hun traditionele en herhalende karakter. Ze helpen het geloof uit te drukken, de stervende op weg te zetten naar de overkant, maar ook de herinnering aan de overledene een plaats te geven met de hoop dat de dood niet het laatste woord heeft. De zinvolheid van rituelen wordt vandaag de dag in vraag gesteld en plaatst men tegenover het traditionele karakter van het ritueel de persoonlijke creativiteit. Mensen willen uniek zijn en zoeken daarom naar nieuwe vormen van afscheid die aansluiten bij hun manier van leven en persoonlijke wensen. Ook uitvaartorganisaties spelen daar op in met behulp van commercials waarin mensen vertellen over hun laatste wens. Alles is mogelijk, er is een diversiteit ontstaan op het gebied van de uitvaart. Dit heeft deels te maken met het geleidelijke bewustwordingsproces over de dood als gevolg van ongeneeslijke ziekten, maar ook met de globalisering. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden waardoor de mens zich laat inspireren. Maar ondanks die afkeer tegen traditie hebben rituelen nog steeds grote betekenis, omdat die uit godsdienstige voorschriften ontstaan of daar onderdeel van zijn. En die hebben pas een functie als je de identiteit die je daar aan ontleent ook onderschrijft: 'Een grate daad moet in rust gesteld warden; daarom moet zij omgeven warden door een aantal vaste rubrieken, routinegebaren die de energie niet voortijdig opslorpen. Ats ik een brief moet schrijven naar iemand die ik graag een mooie brief gun, dan gaat daar enig rituee/ aan vooraf, zoa/s het vullen van de pen en het opruimen van de werktafel. Oat rituee/ is de voorbereiding en zelf al de eerste aanzet tot het schrijven van de mooie

18 brief. Het schept een klein eiland van orde in de chaos van ongeordende bezigheden; het trekt een kring rond het schrijven van de brief. Natuur/ijk heeft de omhaal en het hocus-pocus enkel zin, wanneer het inderdaad een beschermende kring is rond een authentiek gebeuren, daaraan ont/eent het immers zijn zin. Een kring zonder kern is zinloos. Het ritueel is altijd iets begeleidends; een ritus komt niet a/leen; zonder de belangrijke daad die het omgeeft, is hij willekeurig. De ritus is dus niet het feit ze/f of de gebeurtenis, hij is de begeleiding van dit feit; het feit vindt p/aats in de open ruimte, die de ritus schept en garandeert door ze uit te sparen uit de chaos. c. Verhoeven - Het grote gebeuren - Utrecht p.29 Het onderzoek met betrekking tot het vergelijken van de rouwrituelen van verschillende religieuze tradities, hebben wat betreft de rituelen vele gelijkenissen opgeleverd. Afhankelijk van de geloofsvoorstellingen van de verschillende religies zijn de rituelen meer of minder uitgebreid en warden ze over kortere of langere perioden uitgevoerd. Het uitvoeren van de rouwrituelen gebeurt met grate zorgvuldigheid. Van groat belang is dat de juiste handelingen op de juiste plaats en het juiste tijdstip plaatsvinden. De magische krachten die men aan de rituelen toeschrijft, moeten ervoor zorgen dat de God(en) gunstig wordt gestemd, omdat hij zich ontfermt over de ziel van de dode die dan tevreden kan voortleven in het hiernamaals. Als alles goed verloopt, kan men erop vertrouwen dat de dode de nabestaanden niet meer lastig zal vallen, maar een gunstige invloed op hun leven zal uitoefenen. Een bijkomend element van de rouwrituelen is dat de naaste familieleden warden vrijgesteld van hun dagelijkse plichten, zodat zij zich aan hun verdriet kunnen wijden. Het uiten daarvan gebeurt op een georganiseerde manier, waarbij ze meestal warden bijgestaan door leden van de gemeenschap. Het rouwbezoek is behalve om afscheid van de dode te nemen, vooral hiervoor bedoeld. Het tonen van emoties bij een uitvaart wordt in hoge mate bepaald door culturele traditie binnen een groep. Na een voorgeschreven periode van rouw, waarvoor gedrag en kleding nauwgezet zijn bepaald, mogen de nabestaanden in hun nieuwe status weer deelnemen aan het gemeenschapsleven. Achter de verschillende rituelen liggen echter zeer verschillende levensbeschouwelijke visies op het sterven en de dood. Zo is er de tegenstelling tussen een cyclisch en een lineair wereldbeeld. De christelijke religies in Nederland zijn het protestantisme en het roomskatholicisme. Ongeveer 17% van de Nederlandse bevolking beschouwt zicht als katholiek, en op zijn beurt 13% beschouwt zich als protestant. Het ritueel van de protestanten is zeer sober in tegenstelling tot dat van de katholieken. Bovendien kennen de protestanten geen specifieke rituele gebruiken rond het sterven, zoals de katholieken kennen in het 'sacrament van de zieken'. Het sacrament dient om bevrijd te warden van alle zonden en zonder angst voor het vagevuur en de duivel de overgang naar het

19 eeuwige leven te kunnen maken. Het opbaren en afleggen zijn kenmerkende aangelegenheden binnen het christelijke geloof. n de christelijke visie op de dood leeft de ziel van de overledene na de dood verder in het hiernamaals. Aan het einde zullen de zielen bevrijd worden en de doden herrijzen. Aanvankelijk was cremeren dan ook ten strengste verboden in het katholieke geloof, maar sinds de jaren '60 heeft de Kerk zich onwillig aangepast aan de belangstelling voor cremeren. Tegenwoordig kiest 30 tot 40% van de katholieken dan ook voor crematie. Daarentegen heeft het protestantse geloof van oudsher een voorkeur voor begraven, maar een algemeen verbod op cremeren is er nooit geweest. Door de ontkerkelijking is bovendien ook een nieuw ritueel ontstaan. Hierin spelen muziek en een persoonlijk afscheidswoord een belangrijke rol en staat het ritueel open voor speciale wensen. Ook in het jodendom en de islam denkt men analoog met de christelijke visie op de dood. Zij hebben ook een lineaire visie op het leven: wie goed en berouwvol hebben geleefd, worden ondergebracht in de hemel, terwijl de slechten naar de hel gaan. Noemenswaardig is het feit dat de islam de grootste 'vreemde' geloof binnen Nederland is waar vijf procent van de allochtone Nederlandse bevolking zich toe rekent. De verwachting is dat de huidige moslim gemeenschap zal toenemen, waardoor ze in 2015 acht procent van de Nederlandse bevolking zullen uitmaken. Zowel in de islam als bij het jodendom wordt de dood als onrein beschouwd. Door middel van een rituele wassing wordt het lichaam rein gemaakt. De rituele wassing binnen de islam wordt uitgevoerd naar sekse: mannen warden gewassen door mannen, vrouwen door vrouwen. Kinderen mogen zowel door vrouwen als mannen warden gewassen. Tevens is het belangrijk zowel in het jodendom als in de islam om zo snel mogelijk begraven te warden. n landen van herkomst volgt de begrafenis meestal binnen 24 uur na het overlijden. n Nederland schrijft de 'Wet op de Lijkbezorging" voor dat er minimaal 36 uur tussen tijdstip van overlijden en begrafenis moet liggen, maar daar kan ontheffing voor aangevraagd. Crematie is uit den boze voor joden en moslims en door het geloof in de wederopstanding is het bij beide niet toegestaan een graf te ruimen en ligt er een overledene per graf. Bij de islam moet de dode de mogelijkheid hebben rechtop in het graf te zitten en ligt de dode, zonder kist, op de rechterzijde met het gezicht naar Mekka. Ook ten aanzien van de uitvaart zijn er binnen de islam en het jodendom duidelijke regels. Tijdens het afscheidsritueel warden zowel in de islam als jodendom standaardteksten gebruikt die door een geestelijke warden voorgedragen. n tegenstelling tot de christelijke traditie waar de dood meer een prive aangelegenheid is, heeft een islamitische begrafenisplechtigheid een openbaar karakter en is iedereen van harte welkom. Als mensen een stoet voorbij zien lopen dan sluiten zij zich daar vaak bij aan. Het tonen van emoties is daar normaal, net zoals in veel andere culturen. Het laatste gebed wordt buitenshuis, op

20 een zuivere en waardige plaats verricht waar vrouwen niet aan deelnemen. Een joodse uitvaart wordt gekenmerkt door grote soberheid. De uitvaart verloopt volgens vaste regels en net als in de islam nemen hier alleen mannen aan deel. Echter bij de liberale joden wordt een dergelijk onderscheid niet meer gemaakt. De joden noemen hun begraafplaats 'huis der levenden'. De rechtvaardigen zijn bij hun dood levend. Op de begraafplaats mag bovendien geen beplanting worden aangebracht die de sappen aan de bodem onttrekt. Een geloof dat een heel andere visie over het sterven en de dood heeft is het hindoe'isme. Hindoes in Nederland maken twee procent deel uit van de Nederlandse bevolking en zijn afkomstig uit Suriname, maar ook uit Pakistan, ndia, Bangladesh, Zuid-Afrika en Oeganda. Re"incarnatie, oftewel wedergeboorte staat centraal in het!even van alle hindoes. De mens is opgenomen in een cyclus van leven en dood die zich telkens weer herhaalt: men wordt geboren, men leeft, sterft en de ziel wordt dan herboren en gere"lncarneerd in een nieuw lichaam dat al dan niet menselijk is. De wedergeboorte gebeurt telkens opnieuw tot men uiteindelijk veriest zal worden. De rituele verzorging van de dode neemt ook een belangrijke plaats in binnen het hindoe"isme. Het lichaam wordt op een speciale, voorgeschreven wijze gewassen. Om de ziel te bevrijden cremeren Hindoes hun doden, omdat dit de snelste manier zou zijn om het lichaam terug te laten keren naar de bron. De as wordt gestrooid boven stromend water. 3.3 PUBLEK EN PRlvt Door de genoemde, enigszins verschillende opvattingen wordt duidelijk dat het moeilijk is precies te omschrij ven wat de dood betekent en hoe men daar het beste mee om kan gaan. Elke bewering lijkt aan de ene kant te worden bevestigd en aan de andere kant weer te worden ontkracht. Echter, uit de verschillende culturele en rel igieuze benaderingen blijkt wel dat de omgang met de dood zich voortdurend beweegt in een spanningsveld. Een spanningsveld t ussen dichtbij en veraf. Het dichtbij van een geliefde persoon, de herinnering. Het veraf van de dood. Het is een beweging tussen publiek en prive. De beweging tussen publiek en prive wordt gekenmerkt door de positie die de dood inneemt in het geloof en de cultuur. Zo is in de islamitische cultuur iedereen welkom op een begrafenis en kent de christelijke cultuur het begraven in besloten kring. Wordt er bij een christelijke begrafenis dikwij ls een persoonlijk woord gesproken, maar geeft men de organisatie uit handen, zo draagt de familie van een overleden islamiet de overledene zelf in een doek naar het graf en leest zelf voor uit de koran. Maar hoe voorkom j e ongewenst contact? De relatie tussen publiek en prive biedt immers bescherming, maa r maakt ook kwetsbaar. Het is dan ook niet verantwoordelijk dat in de architectuur van de uitvaart de relatie tussen publiek en prive, t ussen binnen en buit en een grote rol speelt.

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding

20 Rouwverwerking. 1 Inleiding DC 20 Rouwverwerking 1 Inleiding Het verlies van een partner, kind, broertje, zusje, een ouder of een vriend geeft veel verdriet en maakt dat alles anders wordt. De dagelijkse dingen zijn niet meer hetzelfde.

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Chief of Mission IOM in Nederland

Chief of Mission IOM in Nederland MIGRATIE INFO NUMMER 4 15e JAARGANG december 2009 migratie en religie, cultuur en traditie _ Hoe belangrijk zijn religie, cultuur en traditie voor de migrant en de samenleving? Wat is de rol van religieuze

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Hoe vreemd is natuur in Nederland? Natuurbeelden van allochtonen

Hoe vreemd is natuur in Nederland? Natuurbeelden van allochtonen Hoe vreemd is natuur in Nederland? Natuurbeelden van allochtonen Nadet Somers Sandra van der Kroon Greet Overbeek Projectcode 20057 April 2004 Rapport 7.04.02 LEI, Den Haag Het LEI beweegt zich op een

Nadere informatie

Integratie door participatie?!

Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Integratie door participatie?! Een onderzoek naar de recreatieve participatie en de integratieproblematiek van niet-westerse allochtonen in Veldhuizen A te Ede. Radboud

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

VAN E NAAR H EE HUIS MET VERPLEGING. R Hl U R OOR WO N MET 'Z:WA

VAN E NAAR H EE HUIS MET VERPLEGING. R Hl U R OOR WO N MET 'Z:WA VAN E NAAR H EE HUIS MET VERPLEGING R Hl U R OOR WO N MET 'Z:WA VAN VERP EEGHUIS NAAR HU S MET VERPLEGING ARCHITECTUUR VOOR WONEN MET EEN ZWARE ZORGVRAAG Martin Bouwman 0480855 September 20 I 0 Technische

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht

Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Lokaal Veiligheidsbeleid in de Gemeente Utrecht Politie en gemeente, partners in veiligheid Utrecht Scriptie voor het Masterprogramma Publiek Management van de opleiding Bestuurskunde. Faculteit der Sociale

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002

Toon van Ommen. WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 Toon van Ommen WEGWIJZER ANDERE CULTUREN voor werkers binnen de jeugdzorg mei 2002 VOORWOORD 5 1 INLEIDING 7 2 EEN PAAR TERMEN 9 3 VERSCHILLEN IN CULTUUR 11 4 CULTUURVERSCHILLEN EN COMMUNICATIE: ENKELE

Nadere informatie

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna

Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Praktische informatie over de dood, de uitvaart en daarna Editie Hilversum Gooi en Eemland 01 Inhoud 01 - voorwoord pagina 05 02 - wensenlijstje voor uw uitvaart 07 03 - uitvaart in Hilversum 08 04 - geschiedenis

Nadere informatie

Spiral Dynamics en het Regenboog project

Spiral Dynamics en het Regenboog project Spiral Dynamics en het Regenboog project Op initiatief van de gemeente Den Bosch is door de stichtingen Divers en Palet het Regenboog project ontwikkeld. Eind jaren 90 werd het probleem van loverboys zichtbaar

Nadere informatie

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014

UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 UWUitvaartkrant Eerste jaargang, nummer 1, voorjaar 2014 MEERVAL 21 7908 WT HOOGEVEEN 06 373 222 85 Onze werkwijze Begraven of cremeren Draaikolk van emoties Uitvaartzorg is onze zorg Pag. 3 Pag. 7 Pag.

Nadere informatie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie

Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie Nicis Institute - 2008 ISBN: 9789077389676 NUR: 740 Uitgave: Nicis Institute Laan van Nieuw Oost

Nadere informatie

Ontmoeting en Dialoog

Ontmoeting en Dialoog Ontmoeting en Dialoog Onderzoek naar intercultureel werken, om voortijdige uitval van Turkse cliënten met een verstandelijke beperking te voorkomen, tijdens de opvoedingsondersteuning vanuit Pedagogische

Nadere informatie

De grootste kaars brandt al

De grootste kaars brandt al De grootste kaars brandt al Lennart Aangeenbrug Peter de Groot Ruilof van Putten Petra Smit Ben Tramper Beschrijving en analyse van enkele missionaire projecten binnen protestants januari 2009 Amsterdam

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag

Weergave van 33 gesprekken. Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag Weergave van 33 gesprekken Werkconferentie / 18.11.09 / Den Haag 4 Werkconferentie 18.11.09 bijzonder dichtbij bijzonder dichtbij We zijn

Nadere informatie