Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ASEA/AEV/64590

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ASEA/AEV/64590"

Transcriptie

1 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) Telefax (070) Uw brief Onderwerp ICT-nota Ministerie van SZW Sociaal Digitaal Ons kenmerk ASEA/AEV/64590 Datum 5 december 2001 In verband met ICT-ontwikkelingen is al veel beleid in gang gezet, buiten maar ook binnen SZW. De nota De Digitale Delta geeft een overzicht van het kabinetsbrede ICT-beleid. Een belangrijk doel van de nota Sociaal Digitaal die ik u hierbij doe toekomen is het ICT-beleid ten aanzien van de SZW-beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang te presenteren. Deze nota, die ik u had toegezegd, is een verkenning van zowel de gevolgen als de mogelijkheden die de moderne informatie- en communicatietechnologie met zich mee brengt voor de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Het benutten van de kansen die ICT biedt voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is daarbij een belangrijke invalshoek. Vooral op het vlak van de uitvoering van het beleid liggen er belangrijke mogelijkheden voor verbetering en vergroting van efficiency en doelmatigheid. Administratieve lasten voor bedrijven kunnen worden beperkt, vergunningenprocedures versneld. Ook in de contacten van burgers met gemeentelijke sociale diensten en uitvoeringsorganisaties dienen zich veranderingen aan. In de toekomst hoeven gegevens maar eenmaal aangeleverd te worden. Stroomlijning van de informatiehuishouding en koppeling van databestanden tussen uitvoeringsorganisties maken het mogelijk dat burgers en bedrijven beter en sneller worden bediend. Beleid en uitvoering kunnen transparanter worden voor de burger. Deze kan sneller en makkelijker inzage krijgen in voor hem relevante informatie zoals de behandeling van zijn dossiers, opgebouwde rechten, enzovoort. De verwachting is dat er binnen een aantal jaren een chipkaart ontwikkeld kan worden voor diensten op het gebied van sociale zekerheid. Die chipkaart dient tevens als identificatiemiddel en geeft toegang tot gegevensbanken. De chipkaart geeft de burger de mogelijkheid op elk moment inzage te krijgen in zijn aanspraken, opgebouwde rechten, de behandeling van zijn aanvraag enz. Bovendien wordt fraudebestrijding met de chipkaart beter mogelijk.

2 2 Voor de nadere inhoud verwijs ik u naar de bijgaande nota. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (W. A. Vermeend)

3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid NOTA Sociaal Digitaal Een verkenning van gevolgen en mogelijkheden van ICT voor werk, inkomen en sociale zekerheid

4 Inhoudsopgave H1 Inleiding en Executive Summary p. 4 Inleiding p. 4 Samenvatting p. 6 H2 De kenniseconomie, ICT en het beleid van het Ministerie p Inleiding p Toekomstbepalende processen: ICT als katalysator p Veranderingen in de economie en voor arbeid door ICT p De rol van de overheid, SZW en uitvoeringsorganisaties p Gevolgen voor de vraagstukken en het beleid van SZW p. 19 Pag nr. H3 Arbeidsmarkt en Scholing p Inleiding p Toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt p Hogere en veranderende vaardigheidseisen p Verschuivingen in de werkgelegenheidsstructuur p Aansluiting op de arbeidsmarkt p Meer scholing: een leven lang leren p Naar een transparanter scholingsmarkt p Scholingsbeleid in de toekomst: meer vraagsturing p Conclusie p. 42 H4 Kansen aandachtsgroepen p Inleiding p Verschillen in toegang en gebruik ICT p Digitale vaardigheden p Kennis, arbeidsmarktkansen en inkomen p Inzet ICT ter versterking van de sociale pijler p Conclusie p. 58 H5 Veranderende arbeidsbetrekkingen: naar meer individuele keuzevrijheid p Inleiding p Moderne leef-, werk- en zorgpatronen p Grotere individuele keuzevrijheid in arbeidsvoorwaarden p Veelvormige arbeidsrelaties p Veranderde arbeidsorganisatie en medezeggenschap p De individuele arbeidsrelatie p Conclusie p. 73 H6 Informatie en zekerheid p Inleiding p Risico-aversie en gedrag p Differentiatie p Risicoverevening en solidariteit p Sociale zekerheid en ICT p Nieuwe risico s p Conclusie p. 81 H7 Preventie en reïntegratie p Inleiding p. 83

5 7.2 Veranderde arbeid, mede door ICT p Veranderde risico s, nieuwe preventiemogelijkheden p Naar een versterkte arbo-kennisinfrastructuur p Reïntegratie en arbeidsbemiddeling p Conclusie p. 93 H8 Contacten met burgers en bedrijfsleven p Inleiding p De electronische overheid: algemene uitgangspunten p Vernieuwing en kwaliteitsverbetering dienstverlening p Kwaliteitsnormering p Resultaat in dienstverlening op maat p Inzet ICT bij vermindering informatiedruk en administrative lasten p Voorlichting: van distributief naar respontief p Inzet van ICT bij fraudebestrijding p Inzet van ICT bij beleidsvorming en beleidsevaluatie p Beleidsevaluatie en monitoring p Conclusie p. 110 Bijlage Overzicht bestaand beleid en beleidsvoorstellen in nota ICT&SZW p. 112

6 Hoofdstuk 1 Inleiding Deze nota verschijnt op een moment dat met wat meer nuchterheid geoordeeld wordt over de ICT-revolutie. The new economy: beyond the hype is de titel van een recente OESO-publicatie. Dat drukt goed de situatie en de stemming van dit moment uit. Ontwikkelingen blijken niet zo snel door te zetten als eerder door velen is aangenomen. We staan weer met beide benen op de grond. Tegelijkertijd mag de huidige correctie op de hype geen reden zijn te miskennen dat zich, zij het dan misschien minder snel dan gedacht, ingrijpende veranderingen in economie en maatschappij voltrekken als gevolg van ICT. In verband met ICT-ontwikkelingen is al veel beleid in gang gezet, buiten maar ook binnen SZW. De nota De Digitale Delta geeft een overzicht van het kabinetsbrede ICT-beleid. Een belangrijke functie van de nota Sociaal Digitaal is het ICT-beleid ten aanzien van de SZW-beleidsterreinen in hun onderlinge samenhang te presenteren. Deze nota is een verkenning van zowel de gevolgen als de mogelijkheden die de moderne informatie- en communicatietechnologie met zich mee brengt voor de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Het benutten van de kansen die ICT biedt voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is daarbij een belangrijke invalshoek. Vooral op het vlak van de uitvoering van het beleid liggen er belangrijke mogelijkheden voor verbetering en vergroting van efficiency en doelmatigheid. Administratieve lasten voor bedrijven kunnen worden beperkt, vergunningenprocedures versneld. Ook in de contacten van burgers met gemeentelijke sociale diensten en uitvoeringsorganisaties dienen zich veranderingen aan. In de toekomst hoeven gegevens maar eenmaal aangeleverd te worden. Stroomlijning van de informatiehuishouding en koppeling van databestanden tussen uitvoeringsorganisties maken het mogelijk dat burgers en bedrijven beter en sneller worden bediend. Beleid en uitvoering kunnen transparanter worden voor de burger. Deze kan sneller en makkelijker inzage krijgen in voor hem relevante informatie zoals de behandeling van zijn dossiers, opgebouwde rechten, enzovoort. Identificatie vindt plaats met een chipcard. Moderne informatie- en communicatiemiddelen maken dat alles mogelijk. Onderzocht is wat ICT betekent voor arbeid en de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en sociale ongelijkheid. Die consequenties zijn velerlei. ICT leidt tot nieuwe vraagstukken voor beleidsmakers en uitvoerders op SZW-terrein. De invloed van ICT op arbeid is vaak vrij direct en concreet aanwijsbaar. We werken steeds meer met computers en computernetwerken, we doen aan telewerken en teleleren, zoeken op internet in vacaturebanken, we lopen andere arbeidsrisico s dan voorheen (RSI), enzovoort. Maar daarnaast zijn er indirecte effecten. De nieuwe informatie- en communicatietechnologie betekent een enorme impuls voor de ontwikkeling van een informatiesamenleving en kenniseconomie. In wezen ligt hier de belangrijkste betekenis van ICT. De informatiesamenleving vraagt andere, deels nieuwe, kennis en vaardigheden van de beroepsbevolking. Dat heeft implicaties voor ons onderwijsstelsel, maar ook voor scholingstrajecten in ons latere leven. ICT kan ook bijdragen aan het effectueren van meer keuzevrijheid, in arbeidsvoorwaarden en in de sociale zekerheid. Juist ook doordat moderne ICT op de individu gerichte informatie en transacties mogelijk maakt. Daarmee tekenen zich tegelijkertijd nieuwe dilemma s scherper af. Meer kennis en meer informatie betekent dat risicotoedeling makkelijker wordt. Op de particuliere verzekeringsmarkt is dat al volop waarneembaar. Maar wat betekent het voor de sociale verzekeringen en de solidariteit die daaraan ten grondslag ligt? ICT en de ontwikkeling van een kenniseconomie bieden mogelijkheden voor grotere welvaart. Maar het is niet vanzelfsprekend dat ieder in even grote mate hierin deelneemt. Onder invloed van ICT vinden transformaties plaats op de arbeidsmarkt, in arbeidsrelaties en in de sociale zekerheid, die winnaars en verliezers op kunnen leveren. Een belangrijke vraag is of ieder in voldoende mate aan zal kunnen haken bij de ontwikkeling naar een digitale kenniseconomie. Daarmee ligt ook het vraagstuk van de sociale ongelijkheid op tafel. De overheid wordt aldus geconfronteerd met vele vragen en uitdagingen die voortvloeien uit de technologische ontwikkeling. Maar deze ontwikkeling en de snelheid waarmee deze plaatsvindt laten die overheid zelf en de bruikbaarheid van het traditionele instrumentarium niet onberoerd. Dat geldt ook voor het ministerie van SZW. Op bepaalde terreinen zal het ministerie een minder directieve (regelgevende) maar

7 meer regisserende rol aan moeten en kunnen nemen. Die weg (naar meer richting, ruimte, resultaat en rekenschap) is al ingeslagen. ICT maakt daarbij passende instrumenten (informatieverschaffing, interactieve beleidsvorming, balanced score cards, het laten werken van het reputatiemechanisme) effectiever en versterkt daarmee die tendens.

8 Samenvatting De moderne ICT-ontwikkeling betekent een krachtige impuls voor de ontwikkeling van de informatiesamenleving. ICT zorgt immers voor een veel grotere toegankelijkheid van informatie. De overgang naar een economie waarin alles lijkt te draaien om kennis en informatie heeft verstrekkende consequenties op sociaal-economisch terrein. Het stelt bijvoorbeeld andere eisen aan de beroepsbevolking. ICT is ook van invloed op andere toekomstbepalende processen zoals individualisering en internationalisering. ICT versnelt deze ontwikkelingen. Een analyse van de consequenties van ICT op sociaal economisch terrein valt ten dele samen met een verkenning van de betekenis van genoemde trends. De afzonderlijke invloed van ICT is niet altijd makkelijk te isoleren. Wat zijn de gevolgen van ICT voor de arbeidsmarkt en scholing? Algemeen geldt dat ICT leidt tot een grotere dynamiek van het economisch leven. Op de arbeidsmarkt geldt dat vooral de inhoud van functies dynamischer wordt. Een toenemende baan-baanmobiliteit is, anders dan wel verondersteld, niet waarneembaar. Dat neemt niet weg dat in de toekomst, in het licht van de vergrijzende beroepsbevolking, wel eens behoefte zou kunnen ontstaan aan vergroting van de externe arbeidsmobiliteit. Beleidsmatig gezien is de belangrijkste opgave het bevorderen van scholing en -omdat kennis niet alleen belangrijker wordt maar ook sneller veroudert - een leven lang leren. De kenniseconomie vraagt niet alleen hogere maar ten dele ook andere vaardigheden. Creativiteit, sociale en communicatieve vaardigheden winnen aan belang. Het bevorderen van brede inzetbaarheid (sectoroverschrijdend) en de ontwikkeling van kerncompetenties (waaronder digitale vaardigheden) vormen een belangrijk aandachtspunt. Deze ontwikkelingen vragen om een meer gedifferentieerd scholingsaanbod en meer vraaggestuurde financiering van scholing. Speerpunten van SZW-beleid in de komende periode zijn de invoering van de persoonlijke ontwikkelingsrekening (POR) voor werkenden en de mogelijke fiscale faciliëring hiervan, bevordering van een geïntegreerde en gedigitaliseerde informatievoorziening op het gebied van een leven lang leren, employability en scholing, en daarnaast stimulering van de ontwikkeling van educatieve software die het leerproces voor specifieke doelgroepen optimaal ondersteunt. Verdere uitwerking wordt gegeven aan initiatieven voortvloeiend uit de Taskforce Werken aan ICT gericht op het waarborgen van de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd binnenlands aanbod van ICT-ers en een betere mannen/vrouwen balans daarin. De ontwikkelingen in de ICT bieden perspectieven voor vergroting van de welvaart. Van belang is wel dat ieder voldoende weet aan te haken bij de ontwikkeling van de kenniseconomie. De positie en de kansen van achterstandsgroepen vereisen aandacht. Er is aanleiding te verwachten dat nu nog bestaande grote verschillen in toegang tot en gebruik van computers en internet tussen bevolkingsgroepen gaandeweg zullen afnemen. Via prijsverlagingen draagt de markt daar zelf aan bij. Het zou echter langer kunnen duren dan gewenst. Om te voorkomen dat bepaalde kwetsbare groepen zoals laagopgeleiden, ouderen en werklozen minder vertrouwd raken met het werken met ICT stimuleert de overheid diverse, vaak lokale projecten. Vaak werken hierbij diverse maatschappelijke organisaties samen. Voorbeelden hiervan zijn bibliotheken met internetfaciliteiten, digitale trapveldjes en de Stichting Senior Web. Binnen het SZW-instrumentarium zijn er voldoende mogelijkheden voor gemeenten en uitvoerende instellingen voor bevordering van digitale vaardigheden onder uitkeringsgerechtigden.van belang is dat initiatieven zodanig vorm worden gegeven dat doelgroepen daadwerkelijk bereikt worden. Thans dreigt een zekere versnippering van initiatieven. Samen met andere departementen zal bezien worden hoe afstemming en uitwisseling van leerervaringen bevorderd kan worden. Bevordering van fysieke toegang tot de elektronische snelweg en van vaardigheden in het werken met een computer heeft zijn nut, anderzijds moet het belang daarvan niet overdreven worden. Wezenlijker voor de kansen op de arbeidsmarkt is wat men met al de beschikbare informatie kan en wat men er mee doet. En dat hangt samen met het niveau en de kwaliteit van kennis en competenties in veel bredere zin. In welke sociale en inkomensverhoudingen de kenniseconomie op langere termijn resulteert is moeilijk te zeggen. Wel kan vastgesteld worden dat nationaal en internationaal er een tendentie tot grotere ongelijkheid in brutobeloningen tussen opleidingscategorieën vastgesteld kan worden: de opbrengst van scholing neemt toe. Automatisering zet de arbeidsmarktpositie van laaggeschoolden onder druk, alhoewel er wel compenserende effecten optreden in de sfeer van de persoonlijke dienstverlening. Investeren in scholing is het beste instrument om ongelijkheden te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen. ICT is echter niet alleen een bedreiging voor de sociale cohesie maar ook kansen voor versterking hiervan. Via experimenten wordt bezien hoe ICT benut kan worden voor verbetering van de positie van aandachtsgroepen en versterking van de sociale infrastructuur op lokaal niveau. ICT is van betekenis voor zowel de arbeidsorganisatie, de arbeidsrelaties als de arbeidsvoorwaarden. Ten aanzien van de arbeidsorganisatie geldt dat bedrijven minder hiërarchisch worden, de wijze van productie geleidelijk verandert, taken en functies van werknemers sneller veranderen en werknemers vaak meer

9 zelfstandigheid krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt en flexibilisering zijn belangrijke factoren die hebben geleid tot een groei van andere dan traditionele arbeidsrelaties. Maar ook ICT heeft hieraan bijgedragen. ICT maakt schaalverkleining en outsourcing makkelijker. Het verlaagt de drempels tot zelfstandig ondernemerschap (zij het dat de oorzaak van de recente toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel elders gezocht moet worden, in de bouw en het transport). Gebleken is dat het gesloten systeem van rechtsfiguren onvoldoende rekening houdt met de grotere veelvormigheid in arbeidsrelaties en zelfstandig ondernemerschap. De komende tijd moet blijken of Nederland met de introductie van het weerlegbaar rechtsvermoeden in de Wet flexibiliteit en zekerheid hiervoor een aanvaardbare oplossing heeft gevonden. Telewerken zal de komende jaren toenemen. De overheid stimuleert deze ontwikkeling uit een oogpunt van bevordering van de arbeidsparticipatie en vermindering van verkeerscongestie. Tegelijkertijd leidt de afnemende binding aan tijd en plaats tot nieuwe vraagstukken ten aanzien van de arbeidswetgeving (denk aan arbeidsomstandigheden) en de handhaving daarvan. Toenemende individualisering tenslotte leidt tot meer maatwerk en grotere individuele keuzemogelijkheden inzake de arbeidsvoorwaarden. ICT facilieert deze individualiseringstrend doordat het de administratieve complexiteit inherent aan à la carte regelingen vermindert en de consequenties van keuzes voor werknemers inzichtelijker maakt. ICT heeft verschillende gevolgen voor verzekeringsmarkten en de manier waarop solidariteit vorm gegeven kan worden. Meer informatie is een gemengde zegen. Grotere kennis en informatie kan tot sterkere risicotoedeling leiden. De mate waarin die gevolgen zich zullen voordoen is niet op voorhand vast te stellen. Een te sterke differentiatie in private verzekeringsmarkten ondermijnt op termijn de essentie van verzekeringen, waarmee aanbieder noch consument gediend is. De overheid moet deze ontwikkeling monitoren en waar differentiatie te sterk doorzet, eventueel corrigerende wetgeving ontwikkelen. Voorkomen moet worden dat een te sterke risicoselectie door verzekeraars gaat optreden. Ook dient voorkomen te worden dat ICT het draagvlak van sociale verzekeringen ondermijnt. Tenslotte kan een periodieke rapportage over nieuwe en bestaande risico s worden ingesteld teneinde een doelmatige aanwending van publieke en private middelen te bevorderen. Er is nog een andere consequentie. Naarmate we meer weten over de oorzaken van risico s - en ICT draagt daaraan bij - ligt het in de rede meer te investeren in het voorkomen en beheersen daarvan. Voorzover de risico s rechtstreeks verband houden met het gedrag van werkgevers en werknemers ligt het overwegen van een sterker beroep op de eigen verantwoordelijkheid voor de hand. Maar daarnaast is het zinvol collectieve middelen meer in te zetten voor preventie in plaats van louter het opvangen van de gevolgen (via herverdeling van inkomens). Die lijn is al volop ingezet met het activerend arbeidsmarktbeleid en het beleid ten aanzien van onderwijs en scholing. Hierop aansluitend doet zich de vraag voor naar de betekenis van ICT voor de preventie van arbeidsuitval en voor de reïntegratie in het arbeidsproces. In de informatiesamenleving veranderen de risico s van uitval uit het arbeidsproces van karakter. Fysieke problemen domineren steeds minder het beeld. Aan de andere kant weten we dankzij de kennissamenleving ook steeds meer over mogelijkheden om uitval te voorkomen. Bovendien kan er via diverse kanalen meer aan voorlichting worden gedaan. Verder biedt ICT goede kansen om de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. Beleidsinitiatieven op het gebied van preventie en reïntegratie zijn onder meer: reputatiemechanisme laten werken door publicatie op internet van gegevens, zoals bijvoorbeeld de WAO-instroom van bedrijven, best practices in het kader van de wet samen, prestatieindicatoren van uitvoeringsorganisaties; het bevorderen van telewerk als reïntegratie-instrument (proefnemingen in Kenniswijk Eindhoven), de ontwikkeling van de nationale vacature- en sollicitantenbank (www.werk.nl) en de inzet van ICT voor groepen met meervoudige problemen (project Sociale As). Als het gaat om de contacten met burgers en bedrijfsleven, kan ICT de efficiency bij de overheid verhogen en bijdragen aan verbetering van de dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan kortere wacht- en doorlooptijden. Daarnaast kan de transparantie van het overheidshandelen voor de burger toenemen en kan digitalisering van diensten voor bedrijven vermindering van administratieve lasten betekenen. Met name is winst te behalen in het benutten van ICT voor beleidsdoelstellingen in de uitvoering. Hierbij valt te denken aan investeren in betere kwaliteit van basisregistraties, koppeling van databestanden, en de introductie van een chipcard. De chipcard die binnen 3 jaar algemeen zal zijn ingevoerd, fungeert als identificatiemiddel en als sleutel tot gegevensbanken. De burger krijgt makkelijker toegang tot allerlei gegevens als opgebouwde rechten, de behandeling van zijn dossiers, etc. Met de chipcard wordt bovendien fraudebestrijding beter mogelijk. Overigens zijn er geen signalen dat ICT tot belangrijk grotere frauderisico s leidt. Continue innovatie en verbetering van de dienstverlening wordt gestimuleerd door monitoring van de klanttevredenheid en benchmarking (balanced score cards) van de uitvoeringsorganisaties. ICT maakt ook vernieuwing in de beleidsvorming mogelijk. Het opent perspectieven om uitvoerders, bedrijven en burgers sterker te betrekken in de beleidsontwikkeling.

10

11 Hoofdstuk 2 De kenniseconomie, ICT en het beleid van het ministerie 2.1 Inleiding De moderne ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie betekenen: grotere toegankelijkheid van informatie; een toenemend en veranderend belang van kennis en vaardigheden; een geringere afhankelijkheid van tijd en plaats. 1 De consequenties hiervan op sociaal-economisch terrein zijn velerlei. De veranderingen leiden tot een grotere dynamiek op productmarkten, de kapitaalmarkt en ook de arbeidsmarkt. Er worden nieuwe eisen en vaak hogere eisen gesteld aan de beroepsbevolking. Ook beïnvloedt de technologische ontwikkeling de sociale verhoudingen en de aard en inhoud van de arbeidsrelatie. Individuele keuzevrijheid wordt steeds belangrijker. Dankzij verbeterde informatievoorziening kunnen individuen makkelijker kiezen, maar is er ook steeds meer te kiezen. De maatschappij verandert echter niet alleen door het toegenomen gebruik van informatie- en communicatietechnologie. ICT is een middel dat past binnen en bijdraagt aan een aantal verder strekkende ontwikkelingen, in het bijzonder aan de overgang naar een informatiesamenleving of kenniseconomie. Kennis van deze ontwikkelingen is nodig om het belang van ICT in perspectief te plaatsen. Dit hoofdstuk plaatst de invloed van ICT in dat bredere perspectief. Eerst wordt de samenhang tussen ICT, de informatiseringstrend en andere maatschappelijke ontwikkelingen geanalyseerd (paragraaf 2.2). Vervolgens wordt in paragraaf 2.3 stil gestaan bij de belangrijkste veranderingen op sociaal-economisch gebied die door ICT worden veroorzaakt. In paragraaf 2.4 worden de gevolgen van ICT op de vraagstukken en het beleid van het ministerie geschetst. In paragraaf 2.5 wordt tenslotte aandacht geschonken aan de veranderende rol van de overheid. Aansluitende hoofdstukken gaan dieper in op de specifieke thema s die hier in hun onderlinge samenhang worden neergezet. 2.2 Toekomstbepalende processen: ICT als katalysator De maatschappij verandert door meer factoren dan alleen een toenemend belang van kennis en ICT. In de discussienota de economie van de 21 ste eeuw worden vier trends onderscheiden: informatisering, individualisering, internationalisering en demografische veranderingen. 2 Deze trends beïnvloeden en versterken elkaar en zijn daarom moeilijk los van elkaar te zien. Informatisering: er wordt steeds meer belang gehecht aan kennis en informatie. Het beschikken over technologieën en mankracht die de informatie kunnen bewerken en interpreteren wordt steeds belangrijker. Meer dan 50% van het BBP van de grootste OESO-landen is tegenwoordig op kennis gebaseerd. 3 Niet iedereen heeft echter gelijke toegang tot kennis en informatie. Zowel wereldwijd als binnen een land kan dat aanleiding zijn voor nieuwe ongelijkheidsproblemen. Door technologische ontwikkelingen veranderen de eisen die worden gesteld aan werknemers: analytische kennis en vaardigheden worden vergeleken met ambachtelijke kennis steeds belangrijker. 4 ICT is een impuls voor de ontwikkeling van de informatiesamenleving. In de woorden van Castells staat ICT tot de informatierevolutie op een zelfde wijze als de stoommachine tot de industriële revolutie stond. 5 Individualisering: individuen hebben meer keuzevrijheid gekregen en de behoefte aan deze vrijheid is toegenomen. De maatschappij stelt zich ook steeds meer in op deze verandering: éénpersoonsmaaltijden bij de supermarkt, een toenemende diversiteit in het woningaanbod, de opkomst van a la carte CAO s en de 1 Zie bv. Sociaal Economische Raad, ICT en arbeid, advies 97-09, Den Haag 1997, Centraal Bureau voor de Statistiek, De digitale economie 2001, Voorburg/Heerlen 2001, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Staat zonder land, WRR-rapport 54, Den Haag Ministerie van Economische Zaken, De Economie van de 21 ste eeuw ruim baan voor kennis en keuzes, discussienota, Den Haag 2000, p Zie Employment in Europe, Zie ook Robert Reich (1991), The work of nations, Knopf, New York. 5 M. Castells, The rise of the network society, London, Blackwell, blz. 31.

12 toename van het aantal vrijwillige voorzieningen in het pensioenstelsel zijn daar voorbeelden van. Waar de industriële revolutie leidde tot schaalvergroting, maakt de informatierevolutie bepaalde vormen van schaalverkleining mogelijk. De ontwikkeling van ICT hangt nauw samen met de tendens naar massaindividualisering. Door ICT is het makkelijker geworden om maatwerk aan te bieden (bijvoorbeeld een à la carte CAO). Anderzijds is individualisering medebepalend voor de richting waarin ICT zich ontwikkelt; er is meer behoefte aan op het individu toegesneden informatie. Of de sociale cohesie in de samenleving te lijden heeft onder de ontwikkeling naar massa-individualisering komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Internationalisering; de onderlinge verwevenheid van nationale economieën en het grensoverschrijdend verkeer nemen toe. Barrières voor internationale transacties verdwijnen. Door de opkomst van ICT is het steeds makkelijker geworden om grenzen, afstanden en tijdsverschillen te overbruggen. De goederen-, diensten- en personenstromen zijn dan ook toegenomen. 6 Dankzij ICT treffen lokale marktpartijen elkaar op de wereldmarkt: lokale markten worden wereldmarkten. Dit heeft ook gevolgen voor de internationale arbeidsverdeling en, in het kielzog, de internationale en mogelijk zelfs de binnenlandse inkomensverdeling. Er leeft bij sommige groepen groeiende angst voor sociale dumping (de kwaliteit van de arbeid in ontwikkelde landen zou bedreigd worden door onaanvaardbare arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden), terwijl mede onder het mom van in het buitenland krijgen topmensen meer betaald de salarissen in het topsegment sterk zijn gestegen. Demografische ontwikkelingen: de samenstelling van de bevolking verandert. De samenleving wordt grijzer en multicultureler. Op het eerste gezicht heeft deze ontwikkeling minder raakvlakken met de toename van ICT. Toch biedt ICT mogelijkheden aan de veranderende maatschappij. De diversiteit in de samenleving vereist maatwerk. Door ICT is dat mogelijk. Tegelijkertijd houdt de demografische ontwikkeling uitdagingen in: bijvoorbeeld hoe de meest dynamische kenniseconomie te creëren met een verouderende beroepsbevolking. Informatisering, individualisering, internationalisering en demografische ontwikkelingen hangen met elkaar samen. Vaak werkt ICT als katalysator voor de andere trends. Door de mogelijkheden die ICT biedt is het bijvoorbeeld mogelijk om meer maatwerk te leveren. Dit stimuleert individualisering. Deze nota beperkt zich echter zoveel mogelijk tot de direct identificeerbare invloed van ICT op het beleid en de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Het is echter niet altijd mogelijk om de effecten van de informatiseringstrend geheel te scheiden van de andere trends. ICT is onderdeel van een samenstel en samenspel van factoren. 2.3 Veranderingen in de economie en voor arbeid door ICT Soms wordt de doorbraak van ICT vergeleken met de industriële revolutie (de uitvinding van de stoommachine). 7 Het CPB spreekt in dit verband over doorbraaktechnologie. 8 Een doorbraaktechnologie voldoet aan vier kenmerken. Ten eerste geeft de technologie ruimte voor verbetering. Ten tweede heeft de technologie een grote variëteit aan toepassingen. Ten derde is de technologie op veel plaatsen in de economie zichtbaar. Tenslotte is een doorbraaktechnologie complementair met bestaande of nieuwe technologieën. ICT voldoet aan al deze kenmerken. De toename van ICT leidt tot veranderingen in de economie, die zich uiten in veranderingen van de arbeidsmarkt, goederen- en dienstenmarkt en de kapitaalmarkt. De veranderingen vinden plaats langs de eerder genoemde drie lijnen: een toenemende toegankelijkheid van informatie, een toenemend belang dat wordt gehecht aan kennis en vaardigheden en een geringere afhankelijkheid van tijd en plaats. Deze drie lijnen leiden tezamen tot de markten van de toekomst Toenemende toegankelijkheid van informatie Informatie is steeds makkelijker beschikbaar. De toegenomen beschikbaarheid van informatie leidt tot lagere transactiekosten en hogere transparantie. Verhoogde transparantie en lagere transactiekosten hebben gevolgen voor het functioneren van markten. De markt lijkt steeds meer op de economie uit het studieboek: 6 In elk jaar sinds 1983 is de groei van de wereldhandel sterker geweest dan de groei van het wereld BBP. 7 Sociaal en Cultureel Planbureau, Digitalisering van de leefwereld, Cahier 167, Den Haag 2000 (pagina 1 van de samenvatting). 8 Centraal Planbureau, Centraal Economisch Plan 2000, Den Haag 2000, p. 163.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen

Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen Aan de ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Algemene Zaken, van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Investeren in werkzekerheid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. Investeren in werkzekerheid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Investeren in werkzekerheid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Investeren in werkzekerheid De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige

Nadere informatie

Toegerust op de arbeidsmarkt

Toegerust op de arbeidsmarkt WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR HET CDA Toegerust op de arbeidsmarkt Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het Instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

rapporten aan de regering

rapporten aan de regering WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 66 nederland handelsland het perspectief van de transactiekosten bestuurlijke voorwaarden voor een mobiliserend beleid De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving

Sociaal Politiek Program CNV. Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Sociaal Politiek Program CNV Wij zijn één samenleving Het CNV bepleit een breed gedragen aanpak van onze structurele problemen waarbij het bevorderen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie

doelgericht investeren in onderwijs advies

doelgericht investeren in onderwijs advies doelgericht investeren in onderwijs advies Doelgericht investeren in onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies

EUROPESE RICHTPUNTEN. advies EUROPESE RICHTPUNTEN advies EUROPESE RICHTPUNTEN VOOR HET NEDERLANDSE ONDERWIJS Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemiddeld

Onbekend maakt onbemiddeld Onbekend maakt onbemiddeld Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigden door gemeenten Alex Driesens Studentnummer 114105 Parttime Masteropleiding Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6

Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2. 2. De waarde van werk...3. 3. De focussectoren... 6 Inhoudsopgave Programmaplan Arbeidsmarktbeleid (2010 2014) 1. Inleiding... 2 2. De waarde van werk...3 3. De focussectoren... 6 4. Visie op arbeidsmarktbeleid...10 5. Regionale arbeidsmarktanalyse... 14

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF

LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF LIMBURG HAALT HET BESTE UIT ZICHZELF NAAR EEN LIMBURGS EXPERTISENETWERK BASISVAARDIGHEDEN Verbindt kennis, biedt overzicht en verankert initiatieven Samenvatting Samenvatting Basisvaardigheden vormen een

Nadere informatie

Financiering masters: argumenten en arrangementen

Financiering masters: argumenten en arrangementen Financiering masters: argumenten en arrangementen Rapport voor de Werkgroep Financiering Master in het WO en de Werkgroep Verkenning Master in het HBO Auteurs: Ben Jongbloed Hans Vossensteyn 24 januari

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst

Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Trends en ontwikkelingen voor de gemeenten van de toekomst Gemeenten van de Toekomst 28 mei 2014 Franz Lisztplantsoen 200, Utrecht Mei 2014 Pagina Voorwoord Van transitie naar transformatie Gemeenten staan

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie