Verslag van het verhandelde in de vergadering van. 6 november 1995

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van het verhandelde in de vergadering van. 6 november 1995"

Transcriptie

1 Verslag van het verhandelde in de vergadering van 6 november 1995

2 Voorzitter: dr J.A. van Kemenade Griffier: drs C.J.N. Versteden 1. Opening van de vergadering Bij de opening van de vergadering zijn tegenwoordig 67 leden te weten: ir F.W. van den Berg, P.J.M. Poelmann, A.J.L. Bongers, E. Neef, A.H.M. Lauxtermann, ing C.H. Does, C. de Groot, drs C. Bozelie, S.W.M. Commandeur, mw mr Y.I. van Wagensveld-Drukker, mw P.M. op de Weegh, mw drs B.M. van Beijmavan Dam, mr H.M. Meijdam, mw drs A.R. Sastromedjo, H.B. Bruijn, drs Ph.G. de Lange, C. Kilinç, mw A.C. van den Berg-Voets, mw A.M. Dekker, P.J. Bruystens, J.L. Broeren, J.R.A. Nawijn, mw mr M.B. Tamis, mw. L.P. de Wit-de Rooij, drs H.S. de Boer, mw M.A.J. van Maastricht- Thijssen, J.J. Schipper, mw M.H.A. Smeele-de Kok, B.J.A. Hakvoort, mw drs M.J.C. Heeremans, mw A.A.E. Goijert, mw drs J.C.M. Onstenk, mw J.M.M. van der Veen-van de Vliet, G.J.M.A. Le Belle, drs A.J. Smit, R.H. Hofwijks, dr C.H. Koetsier, mw A.W.J. Bruins-Brugman, H.W. Berkhout, M.A. de Jong, drs F.J.M. Lagas, drs C. Kruijmer, mw J.J. Smit-Boerma, drs J.H.J. Verburg, W. Elsthout, G. Franke, mw J.E.M. Berman, mw drs M.J. Sanders-ten Holte, mw D. Abbas, D. Gök, J.R.A. van den Broek, drs. J. Achterstraat, mw mr N. Klijn, K. Vroegindeweij, drs ir P.J. Overakker, drs J.R.A. Raasveld, J.P.J. Lagrand, mw drs M.A. Wildekamp, dr H. van Ruller, mw mr F.G. van Diepen-Oost, W.F.H. van der Paard, J.P.M. van Wijk, mw drs M.C. van Schendelen, F. Tielrooij, mr W.C.T.F. de Zeeuw, drs J.C. Nolthenius, drs R. van Wijk. Later is de presentielijst nog getekend door: P.A. Zoon, drs. C.H.J. ten Broek, mw drs H.J. Heemskerk-Nusselder, mw ir M. Koopman-Krijt, mw E.L. Declercq, mw mr N.A. Griffioen-Smit, G. Roos, dr K.A. Springer. Van de leden mw M.A.C. Karssen en mw E.P. van Gaalen-Haanstra is bericht ontvangen, dat zij niet aanwezig kunnen zijn. Voorts zijn afwezig gebleven de leden ir H. Pluckel en drs J.H.J. Zegering Hadders. De voorzitter: Alhoewel ik mij realiseer dat het in een vergadering van provinciale staten zeer uitzonderlijk is, wil ik, juist omdat wij vandaag vergaderen, deze vergadering niet eerder beginnen dan nadat wij een ogenblik hebben stilgestaan bij de schokkende gebeurtenis die in het weekeinde heeft plaatsgevonden in Israël. Vandaag zal premier Rabin worden begraven. Ter nagedachtenis aan hem verzoek ik de leden staande een ogenblik stilte in acht te nemen. 2. Vaststelling notulen van de vergadering van 2 oktober 1995 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Najaarsbericht 1995 met de daarbij behorende 2e begrotingswijziging, dienstjaar 1995 De voorzitter: Ik stel voor, dit agendapunt te behandelen na de algemene beschouwingen, waarin overigens ook op het Najaarsbericht kan worden ingegaan. De besluitvorming vindt echter afzonderlijk plaats. Daartoe wordt besloten. 4. Begrotingsbehandeling Aan de orde zijn de algemene en financiële beschouwingen omtrent de Begroting en het Beleidsplan 1996 en het Najaarsbericht 1995 (zie bijlagen 60+, 60A en 72). De heer Poelmann (D66): Dit college begon onder het VVD-motto: daadkracht, durf en duidelijkheid. Wat komt daar nu van terecht? Ik moet toegeven, de lijsttrekker van de fractie van de Partij van de Arbeid doet zijn uiterste best, loyaal te zijn ten opzichte van de grote broer. De nieuwe milieugedeputeerde weet weg met het beleid van zijn voorganger, hij toont daadkracht. De nieuwe provinciale milieuverordening is een draak, verkondigt hij hier. De AVI-Alkmaar had achteraf niet gebouwd hoeven worden, zo zegt hij daar. De vervuilde bagger uit de sloten kan wel op de kant, zo meent hij ginder. En die raad voor Milieu en Water, nog maar net ingesteld, kan met de vuilnisman mee. Geen fraaie vertoning: de net opgestapte bestuurder krijgt er onophoudelijk van de nieuwe van langs, want die doet het allemaal beter. Wat zou Geert ervan vinden? En nu lees ik ook al dat deze gedeputeerde niet zal aarzelen, de ovens van de AVI-Alkmaar stil te leggen. Hoe gaat hij dat doen? Hij wil daadkracht, durf en duidelijkheid tonen. Voorzitter, maar wie betaalt daarvoor straks de rekening? Mevrouw Wildekamp is ook duidelijk. Zij teert eerst op het denkwerk van de burger Van Kemenade, en zegt dan dat zij daar niet van weet. Dat is nog eens durf. En verder weet zij ook daadkrachtig weg met het werk van haar voorgangster. Die nam de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een statenbreed gedragen beleid ten aanzien van de verzorgingstehuizen. Wildekamp zegt gewoon: "er worden 2200 plaatsen geschrapt en, dames en heren in de regio, u vult het zelf maar in, maar dat moet wel snel". Leuke vorm van decentralisatie, zij mogen zelf de klappen opvangen en de gedeputeerde oordeelt of ze dat met de goede wang hebben gedaan; hartstikke duidelijk. Hoe gaat het met de nieuwe leidende partij, 1 6 november 1995

3 voorzitter, de VVD? De verkeersgedeputeerde heeft het druk; laatst hoorde ik dat hij zelf snelheidsbekeuringen uitdeelt. Mag hij dat? Ja of neen, het is in ieder geval daadkrachtig. Toch, misschien kan hij zijn daadkracht beter besteden aan zaken in zijn portefeuille waar hij echt zelf verantwoordelijk voor is, zoals de ontwikkeling van de N22, zodat de statencommissie hem niet weer terug hoeft te sturen. En hoe gaat het met de lijsttrekker? Dat die het druk zou krijgen, was te voorzien. Wij hebben hem gewaarschuwd voor het risico van besturen op de automatische piloot. En zie, nu moet hij zich bezighouden met het oplossen van financiële rampjes als de mislukte Groenfondsloterij en de Wimmenummerduinen, waarbij hij vergeten is, de juiste formulieren op tijd in te vullen. Heeft men het gezien in de memorie van antwoord? Eén vraag van ons bij de behandeling in de commissie, en het financiële risico is gestegen van 1 naar 3,2 mln.! En dan het streekplan Noord-Holland-Noord; vergeten op tijd in het Staatsblad te zetten, zodat dat ding weer ter visie moest worden gelegd. Hij schuift ook een deel van zijn werk door: 2 mln. niet begroot, wat toch de wettelijke taak van het college is; hij heeft het op het bord van de staten gelegd. Hebben die ook iets om zich druk over te maken; dan laten ze de rest van de begroting tenminste ongemoeid. Nieuwe efficiency? En dan de fractie van de VVD als geheel. Ik geloof dat ik in twee maanden van VVDfractiewoordvoerders wel vijf keer heb gehoord dat in een commissie nog geen standpunt kan worden ingenomen omdat dat nog niet in de fractie aan de orde is geweest. En meer dan eens valt de VVDfractie bij openbare provinciale bijeenkomsten op door afwezigheid of door een magere acte de présence. Collega Bongers, ik snap best dat het moeilijk werken is met 28 fractieleden, maar deze gang van zaken valt niet te rijmen met het dynamische, snelle en zakelijke imago waarmee uw partij zich graag toont, en is ook vervelend voor andere woordvoerders die naar een vergadering komen om daar serieus te debatteren, zeker met de grootste fractie in deze staten. Een verkiezingsoverwinning is mooi, maar uw ruime aanwezigheid in deze staten schept ook verplichtingen. Misschien kunt u iets met deze waarnemingen doen. Voorzitter! De vertegenwoordigers van het CDA geven geen aanleiding tot nadere beschouwingen; wij kenden ze al, ze doen het nog steeds zo, en Bob Verburg moet nog aantreden. Het gaat hier maar om wat eerste impressies, het college zit er pas een halfjaar. Wij houden de vinger aan de pols. Voorzitter! Eén opmerking aan het adres van de fractie van de Socialistische Partij. Wij zien mijnheer Van Wijk zelden, en als hij er is, zegt hij niks. Wij komen hem alleen tegen in de krant, met stoten onder de gordel naar deze staten, en met vragen die anderen elders al opbrachten. Dat heet populisme en dat vinden wij tamelijk onfris. Voorzitter! Wij hebben op 18 april jongstleden een redelijk, duurzaam, democratisch en helder D66 beloofd, met als leidende begrippen: een duurzaam milieu, een goed functionerende economie en een open en democratisch bestuur. Dat doen wij nu vanuit de oppositie. Vanuit deze achtergrond zal ik het hebben over efficiency van het bestuur, investeren in de toekomst, afval, bestuurlijke organisatie, duurzame energie, IJburg en IPO. Voorzitter! Het college wil efficiënt zijn en daar is veel voor te zeggen. Maar niet wanneer die efficiency ten koste gaat van het democratisch gehalte van het bestuur of van het milieubeleid. Zo keken wij verwonderd naar het voorstel, onlangs in het ROjaarverslag gedaan, om provinciale staten te binden aan in de statencommissie RO getrokken conclusies, waarmee naderhand wettelijk verplichte inspraak dus een wassen neus wordt. Zo waren wij onaangenaam verrast door het voorstel van de heer Van Kemenade, geheel overgenomen door het college, om het samenwerken in Wgr-constructies in en buiten het ROA-gebied in de komende jaren te intensiveren, in plaats van de ondoorzichtige lappendeken van regelingen op te ruimen en er direct democratisch bestuur voor in de plaats te stellen. En dan de milieugedeputeerde met zijn ongenuanceerde uitlatingen over de kersverse raad voor Milieu en Water. Efficiency is mooi, maar niet zo. Voorzitter! De provincie staat er financieel goed voor. Wij hoeven onszelf niet te verwijten dat het geld over de balk is gesmeten in de afgelopen jaren. Het weerstandsvermogen is ruim op peil, de saldireserve is veel hoger dan de norm die zo'n jaar of vier geleden voor deze reserve is gesteld. Betrekken wij daar het vermogen bij van de drie 100% provinciale bedrijven PEN, PWN en Afvalzorg, alsmede de UNA, het Provinciaal afvalstoffenfonds en de overafschrijving op de provinciale wegen, dan is de toestand riant. Illustratief in dit verband is dat Hen de Boer in de commissie Wegen, Verkeer en Vervoer vorige week zo maar even 7,5 ton tevoorschijn toverde om toch maar nieuwe abri's langs de provinciale wegen te plaatsen. Je kan je afvragen of het eigenlijk wel zo goed is dat die reserves zo snel toenemen. Onze kas wordt direct en indirect gevuld met belastinggeld en tarieven. Het aanhouden van voldoende reserve is wijs beleid, het oppotten van geld waarvoor kennelijk geen goede bestemming kan worden gevonden, duidt of op gebrek aan plannen of op gebrekkige uitvoering van plannen. Hoe dan ook, de riante positie schept verplichtingen. Een ombuiging of een bezuiniging kan dezer dagen niet worden beargumenteerd met de redenering dat er geen geld is. Fractiegenoot Berkhout komt daar in zijn financiële beschouwing op terug. Een bijzondere omstandigheid in de komende jaren is het vermogen dat wij losmaken van de PEN. Eind dit jaar ontvangt de provincie van de PEN 125 mln. in de vorm van extra dividend, en daar komt in de jaren daarna nog eens 100 mln. bij. De fractie van D66 is van mening dat dit geld zichtbaar moet 2 6 november 1995

4 worden gericht op investeringen in de toekomst van Noord-Holland. Het moet daarbij gaan om investeringen in economische ontwikkeling, in duurzaamheid en in kwaliteit van de leefomgeving. Daarbij zou je kunnen denken aan: -het toegankelijk maken van de AVI-Alkmaar voor de aanvoer van afval per trein en schip, nu wij uit alle hoeken en gaten afval moeten zien te krijgen om dat ding rokende te houden; -een financiële participatie in de door de commissie- Andriessen bepleite organisatievorm voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied; -bevordering van de kennisinfrastructuur; -energiebesparingsprojecten; in Gelderland is men bezig met een exergie-project, dat moet leiden tot een 35%-besparing op de primaire energievraag in nieuwe woonwijken; -investeringen in de economische ontwikkeling van de Noordkop, samen met overheden en bedrijfsleven, met het Rijk en, als het even kan, met de Europese Commissie; -investeringen gericht op het opvangen van de gevolgen van de onvermijdelijke vergrijzing van onze provincie en -investeringen in plattelandsontwikkeling. Hetgeen het college voorstelt ten aanzien van het Provinciaal afvalstoffenfonds sluit op deze benadering aan. De fractie van D66 vraagt het college, op korte termijn een discussie met de staten aan te gaan over uitgangspunten en criteria voor de inzet van PEN- en PAF-gelden. Het ene fonds wordt gevoed door de afnemers van energie, het andere door de aanbieders van afval. Beide groepen betalen of hebben een prijs betaald voor een door de overheid geleverd produkt of geleverde dienst in de infrastructurele sfeer die hoger is dan de kostprijs. De provincie is verplicht om daarmee verantwoord en zinvol om te gaan. Voorzitter! Via de kranten kunnen wij allemaal meegenieten van de slag om het afval. Wisten wij ons er vroeger geen raad mee, thans gaat het erom hoe wij er genoeg van binnenhalen; tijden veranderen. Het principe blijft hetzelfde: alleen storten als het niet anders kan, dus nooit brandbaar afval naar de storthoop. Noord-Holland heeft met zijn twee splinternieuwe AVI's overcapaciteit. In Noord- Holland wordt geen brandbaar afval meer gestort. "Een uitgeknepen citroen", zo noemde Friso de Zeeuw dat laatst. Een deel van onze provincie, 't Gooi, transporteert zijn afval naar Drenthe. In Zuid- Holland wordt echter weer wel brandbaar afval gestort op de nieuwe stortplaats. Zuid-Holland wil dat niet leveren aan Noord-Holland. In Noord-Brabant en Limburg wordt er helemaal niet verbrand, maar alleen gestort; tegen veel lagere bedragen tarieven dan waartegen wij kunnen verbranden. Die twee provincies willen alleen leveren aan de Randstad wanneer men daar niet meer stort. En dat weigert Zuid-Holland. Hoe kom je hier uit? Het is niet van Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg te verwachten dat zij vrijwillig zullen besluiten, hun afval duur in Noord-Holland te laten verbranden als zij het goedkoop in de eigen provincie kunnen storten, net zoals provincies het nooit eens kunnen worden over een herverdeling van het Provinciefonds. Die ontwikkeling is zeer strijdig met een goed milieubeleid. De afvalverwerking is door de slechte verdeling van de verbrandingscapaciteit de maat van de provincies ontgroeid. Er zal landelijk gestuurd moeten worden. Een tweede punt betreft de AVI-Alkmaar. Linksom of rechtsom, die pijpen moeten roken, niet door het terugdraaien van milieuvriendelijke preventie, scheiding en hergebruik, maar door aanvoer van verre; het is niet anders. Wat de fractie van D66 betreft, zo min mogelijk over de weg en zo veel mogelijk over het water en per trein. Wij pleiten al jaren voor een nuttiger gebruik van onze vaarwegen. Beide AVI's zijn aan vaarwegen gebouwd. Wij zien het als een taak voor de provincie om de gunstige ligging aan vaarwegen optimaal te benutten. De fractie van D66 stelt voor, de aanleg van een haven in de Boekelermeer nabij de AVI Alkmaar zo spoedig mogelijk te starten en vooruitlopend op de discussie over de PEN- en PAF-gelden een daadwerkelijke participatie in de realisering van dit project vanuit deze middelen in het vooruitzicht te stellen. Wij zullen daarvoor een voorstel indienen. Voorzitter! In het Beleidsplan lezen wij dat door het Amsterdamse referendum de stadsprovincie geen politieke realiteit meer is. Dat zien wij ook terug in de benadering van Van Kemenade, overgenomen door GS in hun gespreksnotitie over de bestuurlijke organisatie rond Amsterdam. De fractie van D66 is het daar mee eens. Wij vinden wel dat Van Kemenade in zijn oplossing voor de problemen de noodzaak van een directe democratische legitimatie van overheidsbestuur wegwimpelt. In zijn eigen notitie stelt hij dat nog met zoveel woorden; GS noemen het niet eens. Zelf heb ik de commissie Openbaar Bestuur van 9 oktober nog een gespreksnotitie aangereikt. Die notitie hebben alle statenleden ontvangen. Discussie erover heeft nauwelijks plaatsgevonden. De benadering in de commissie was: het is een notitie van de oppositie, dus weg ermee. Ik snap dat wel, voorzitter, maar het zou van klasse getuigen wanneer de coalitie op basis van argumenten met de oppositie debatteert. Ik merk in ieder geval dat de sympathie voor onze benadering groeit, zowel in het zuiden als in het noorden van de provincie. Vandaag ben ik graag bereid tot discussie over dit onderwerp. Ik roep het college wel met nadruk op, vanaf nu ook de rest van de provincie te betrekken in de discussie die de existentie van de provincie Noord-Holland als geheel aangaat. Voorzitter! Begin volgend jaar wordt er een besluit genomen over een belangrijk onderwerp van provinciale zorg: de toekomst van het IJmeer. Maar wij hebben hier ten principale niet meer over te beslissen. Het is aan de Amsterdamse gemeenteraad om de middelen op tafel te leggen om tot de aanleg van IJburg over te gaan. Wij hebben de aanleg van 3 6 november 1995

5 IJburg immers mogelijk gemaakt in ons streekplan. Dat besluit van de Amsterdamse gemeenteraad kan onderwerp zijn van een referendum; voor Amsterdam, wel te verstaan. Als de Amsterdammers zelfs al voor een weilandje naar de stembus gaan, mag de kans groot worden genoemd dat dat voor IJburg ook zal gebeuren. Voor de tweede achtereenvolgende keer staat de rest van de provincie dan buitenspel bij een volksstemming over een zaak die voor een veel groter deel van de provincie dan Amsterdam relevant is. Kijk naar de directe gevolgen: de uitslag van zo'n referendum is namelijk van grote betekenis voor het provinciale beleid. Immers, wanneer de in IJburg voorziene woningen wegvallen, zullen die elders gerealiseerd moeten worden. Hebben de bewoners van Amsterdam enig benul wat dat betekent? Hebben de bewoners van Noord-Holland enig benul wie met de gevolgen wordt opgescheept? Het zou een slechte zaak zijn wanneer de provincie passief langs de kant blijft staan, want het provinciale streekplan ligt bij een "neen" van Amsterdam aan flarden, voorzitter. Wat doen wij met dit dilemma? Zou het niet verstandig zijn, reeds nu de consequenties van het niet realiseren van IJburg in kaart te brengen, daar in de staten over te debatteren en in een concreet besluit vast te leggen hoe wij dat zien? Dit kan vervolgens worden ingebracht in de publieke discussie die straks ongetwijfeld losbrandt over IJburg. Dan weten alle bewoners van Noord- Holland tenminste waar zij aan toe zijn, en weet de Amsterdamse burger waarover die stemt. Voorzitter! Ten aanzien van duurzame energie heeft de provincie met ons aller instemming getekend voor de planologische inpassing van 250 MW aan windenergie in het jaar Om een of andere reden kan de provincie maar niet besluiten tot concrete planologische reserveringen. Het is bekend dat op lokaal niveau nogal eens weerstand blijkt tegen de inrichting van locaties voor windmolens. Ik vind windmolens in het landschap ook niet mooi - hoewel anderen daar weer anders over denken - net zo min als ik de hoogspanningsmasten in Nederland mooi vind. Maar die zijn wel gerealiseerd, want wij hebben ze nodig. Zo is het ook met de windenergie. Minister Wijers wil het aandeel duurzame energie verhogen van 2 naar 10%. Hij overweegt de stroombedrijven te verplichten, een groter aandeel te leveren aan het opwekken van groene stroom. Minister De Boer wijst in haar harde brief van 30 oktober jongstleden het verzoek van ons college af om de taakstelling terug te brengen naar 75 MW en constateert dat Noord-Holland de enige provincie is die niet heeft gekozen om via streekplannen tot een selectie van locaties te komen. En de fabrikanten van windmolens weten de molens steeds beter te maken. Voorzitter! Wij hebben wind in Noord-Holland. Laten wij daar gebruik van maken en laat Noord- Holland niet langer een modderfiguur slaan. Wij moeten en wij kunnen de bestuursovereenkomst windenergie gewoon nakomen. De fractie van D66 pleit ook nu weer voor opstelling door de PEN dan wel haar rechtsopvolger van een flink vermogen aan windenergie in Noord-Holland. Wij zullen straks een motie indienen op dit punt. Dan is er het project biomassavergassing, waar Geert de Boer nog altijd de enthousiaste trekker van is. D66 vraagt het college, deze ontwikkeling met kracht te ondersteunen en de PEN in overweging te geven, voortrekker te blijven bij de totstandkoming van een operationele unit, wanneer het haalbaarheidsonderzoek gunstig wordt beoordeeld. Over groene stroom in de vorm van zonneenergie leggen wij gaarne een concreet voorstel aan u voor. Ook mevrouw Onstenk komt hier in haar beschouwingen over te spreken. De fractie van D66 steunt haar voorstel ter zake. Voorzitter! In december beslissen wij over de fusie van de PEN met een viertal andere distributiebedrijven. Over de zakelijke kanten komen wij nog uitgebreid te spreken. Hier wil ik het hebben over het energiebeleid. Tot aan de dag van vandaag hebben wij als staten de mogelijkheid, een energiebeleid vast te stellen en de PEN via onze positie als 100% aandeelhouder te vragen om de activiteiten op zich te nemen. De fractie van D66 is van mening dat de provincie een belangrijke stimulerende rol heeft in het uitzetten van een energiebeleid waar het om energiebesparing en de opwekking van "groene" energie gaat. Wij vragen het college, te bezien op welke wijze in de toekomst de rol van de provincie in dezen op een adequate wijze kan worden vervuld. Wij bevelen het college aan, het eertijds zo vermaarde projectbureau energie nieuw leven in te blazen. Daarnaast hebben wij met het ECN een centrum voor geavanceerde en hernieuwbare energiebronnen. De minister wil een dergelijk centrum oprichten, zo kondigde hij vorige week aan, maar wij dringen er bij het college op aan, de minister krachtig duidelijk te maken dat wij een dergelijk centrum al hebben. Vorige week vernamen wij dat het college het strategisch project Duurzame internationale concurrentiepositie heeft afgeblazen. Daarvoor in de plaats suggereren wij een ander strategisch project, waarbij de provincie perspectief biedt aan gezonde schone plattelandsontwikkeling en economisch agrarische bedrijfsvoering, geïntegreerd met natuur, milieu en energie. Dit project kost de provincie vooralsnog geen geld, want daartoe kan de 1,2 mln. worden aangewend die de provincie meer heeft binnen gekregen dan verwacht in het kader van de bijdrageregeling gebiedsgerichte milieubeleid. Voorzitter! De archeologie in Noord-Holland als archeologische proeftuin. Mijn fractie is echt enthousiast over het convenant dat het college binnenkort met de staatssecretaris gaat afsluiten. De provincie verplicht zich dan om bij grote ingrepen in het landschap te onderzoeken of zich waardevolle archeologische resten in de bodem bevinden. Dat mag je nog eens duurzaam noemen, conform het verdrag van Valetta tussen een aantal Europese lidstaten. Onlangs zijn in de Broekpolder archeologische 4 6 november 1995

6 vondsten gedaan, resten van een Romeinse nederzetting. Wij vragen het college, in lijn met het nieuwe beleid, te voorkomen dat de resten van deze nederzetting verloren gaan vanwege de woningbouwplannen aldaar. De fractie van D66 meent dat het belang van die vondsten zwaarder weegt dan het belang van de gemeenten bij het realiseren van hun projecten. Voorzitter! Het Interprovinciaal overleg is een belangrijke speler geworden in bestuurlijk Nederland. Het was ooit een wat ingedutte club, voortreffelijk geëtaleerd, maar er is het nodige veranderd. Een dynamische directeur en een uitbreiding van het secretariaat hebben de slagkracht van het IPO vergroot en daarmee het imago van het instituut "provincie". Dat is een goede zaak, de eer daarvoor komt ook onze Frans Tielrooij toe. De heer Tielrooij (lid van gedeputeerde staten): Ik ben daar verheugd over. De heer Poelmann (D66): Het IPO is belangrijk geworden. Dat heeft gevolgen voor onze staten, want het IPO gaat over meer dingen dan vroeger. De fractie van D66 is van mening dat het vast agenderen van IPO-zaken in statencommissies een stap in de goede richting is geweest. Maar democratische legitimatie staat hoog in ons vaandel. Wij vragen het college vaker dan nu het geval is, dus met regelmaat voorgenomen standpunten met betrekking tot IPOzaken in de plenaire statenvergadering aan de orde te stellen, zodat de staten het mandaat van het dagelijks bestuur kunnen inkleuren. Dat maakt het college sterker in de onderhandelingen en de kwaliteit van de besluitvorming in IPO-verband beter. In de commissie Openbaar Bestuur heb ik gemerkt dat de fracties van de VVD en van de PvdA deze gedachte ondersteunen; dat was even schrikken, maar wel leuk. Voorzitter! Hoe gaat het met de Randstadsamenwerking? Zojuist heb ik het gehad over het Randstad afvaloverleg. Dat was dus niks. En dan hadden wij op 20 oktober de Randstadcommissie over IPVR, over actualisatie VINEX en zo. De minister van VROM heeft de Randstadprovincies gevraagd, met een eigen, gezamenlijke, toekomstgerichte visie te komen. Binnenkort gaan de Randstadprovincies praten met de minister; samen, heb ik begrepen, maar wel ieder voor zich! Op deze manier laat het middenbestuur van de Randstad een geweldige kans voorbijgaan; verdeeldheid is zwakte. Neen, dan doen de vier grote steden dat in het algemeen beter. De fractie van D66 is daar heel teleurgesteld over. Wij dringen er bij het college op aan, alsnog te pogen, met een gezamenlijk standpunt te komen. Als enige partij brachten de D66-fracties op 20 oktober een gezamenlijk standpunt uit. Dat kan het college gewoon gebruiken, daar maken wij geen punt van. Tot slot. Voorzitter! Vanaf deze plaats past een groot compliment aan het ambtelijk apparaat dat bespreking van deze begroting weer mogelijk heeft gemaakt. En over ondersteuning naar ons als oppositie hebben wij niks te klagen, waarvan akte. De fractie van D66 zit er bovenop het komende jaar; redelijk, duurzaam, democratisch en helder. En, college, ik begrijp dat minister De Boer oproept, geen kerstkaarten te versturen dit jaar. Prima, voorzitter, laten wij het dan maar weer op een kerstpakket houden. De voorzitter deelt mede, dat zijn ingekomen een zestal moties van het lid de heer P.J.M. Poelmann c.s., luidende als volgt: Motie 60-1 in aanmerking nemende, dat de afvalverwerking thans een provinciale aangelegenheid is; in aanmerking nemende, dat de verbrandingscapaciteit voor brandbaar afval in Noord-Holland groter is dan nodig voor de provincie zelf, in tegenstelling tot vele andere provincies in Nederland; overwegende, dat alleen met landelijke sturing kan worden bereikt dat milieu-onvriendelijk goedkoop storten van brandbaar afval in de ene provincie wordt beperkt ten faveure van milieuvriendelijk maar duurder verbranden van afval in de andere provincie; constateren, dat de afvalverwerking door de slechte verdeling van de verbrandingscapaciteit in Nederland de maat van de provincies is ontgroeid; bepleiten een directe landelijke sturing van de afvalstromen in Nederland teneinde te bereiken dat het niet kan voorkomen dat verbrandingscapaciteit in de ene provincie onbenut blijft terwijl in de andere provincie brandbaar afval wordt gestort; verzoeken het college, initiatieven terzake in de richting van het Rijk te nemen, Motie 60-2 (get.) P.J.M. Poelmann (get.) H.W. Berkhout (get.) mw D. Abbas (get.) G.J.M.A. Le Belle in aanmerking nemende, dat de huidige ondercapaciteit voor de AVI in Alkmaar alleen kan worden opgelost met aanvoer van brandbaar afval van buiten de provincie; 5 6 november 1995

7 van oordeel, dat het gewenst is dat die aanvoer zoveel mogelijk per schip geschiedt en zo min mogelijk over de weg; verzoeken het college, in samenwerking met de gemeente Alkmaar de planvorming voor de aanleg van een haven in de Boekelermeer nabij de AVI zo spoedig mogelijk te starten en een voorstel aan de staten voor te leggen voor participatie in de realisering van dit project vanuit de PEN- en PAFgelden, Motie 60-3 (get.) P.J.M. Poelmann (get.) H.W. Berkhout (get.) G.J.M.A. Le Belle (get.) mw D. Abbas van mening, dat de provincie een belangrijke, stimulerende rol moet hebben in het uitzetten van een energiebeleid waar het gaat om energiebesparing en het opwekken van 'groene' energie; geven het college in overweging, daartoe een eigen projectbureau energie (PBE) nieuw leven in te blazen, Motie 60-4 (get.) G.J.M.A. Le Belle (get.) mw A.C. van den Berg-Voets (get.) P.J.M. Poelmann (get.) mw D. Abbas van oordeel, dat de provincie toekomstgerichte omschakeling op schone, duurzame energievoorziening wil bevorderen; in aanmerking nemende, de recente initiatieven van de minister van EZ inzake duurzame energie, de afwijzing van de minister van VROM op het verzoek van het college de bestuursovereenkomst windenergie te herzien en de snelle verbetering van de technische betrouwbaarheid en het economisch rendement van windmolens; nodigen het college uit, zich actief in te zetten om samen met gemeenten planologische ruimte te scheppen voor grootschalige windparken; bevelen daartoe aan een overleggroep te formeren die in nauwe samenwerking met gemeenten, Rijkswaterstaat, nutsbedrijven, landbouworganisaties, milieuverenigingen en "Vogelbescherming" de natuur- en milieumaatschappelijke haalbaarheid en werkgelegenheidsaspecten onderzoekt van dergelijke windparken, Motie 60-5 (get.) G.J.M.A. Le Belle (get.) mw J.C.M. Onstenk (get.) P.J.M. Poelmann (get.) mw D. Abbas overwegende, -dat de maatschappelijke en economische situatie noodzaken de in problemen verkerende agrarische sector, mede in het kader van de plattelandsvernieuwing, meer bestaansgrond te bieden; -dat zich hiervoor financiële ruimte aandient in de vorm van de (onverwachte) 1,2 mln. extra rijksuitkering in het kader van de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid (BGM); besluiten, -gedeputeerde staten te verzoeken, samen met alle betrokkenen een nieuw strategie-proef "Project Perspectief Platteland" (PPP) uit te werken met een integrale aanpak van aspecten van landbouw, natuur, energie, milieu; -dit project te integreren in een gebiedsvisie voor plattelandsontwikkeling in West- Friesland/Noordkop, Motie 60-6 (get.) G.J.M.A. Le Belle (get.) mw A.C. van den Berg-Voets (get.) P.J.M. Poelmann (get.) mw Y.I. van Wagensveld-Drukker er kennis van genomen hebbend, dat: -de minister van EZ een "Centrum voor geavanceerde en hernieuwbare energiebronnen" wil oprichten, "met taken vooral op het gebied van demonstratie en implementatie, zowel voor duurzame energie als voor milieuvriendelijke energieconversietechnologieën; -de minister als voorbeelden noemt: "zon-pv en de 6 6 november 1995

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT.

Notulen. 25 november 2013. van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op PROVINCIE-UTRECHT. Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht gehouden op 25 november 2013 PROVINCIE-UTRECHT.NL Notulen van het verhandelde in de vergadering van Provinciale Staten van

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6

A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent (nummer 17/2008)... 6 INHOUDSOPGAVE 1. Ingekomen stukken... 3 2. Regeling van werkzaamheden... 4 3. C-stukken... 5 B.1 Wijziging Kaderverordening subsidies SNN 2000 (nummer 21/2008)... 5 A.1 Toekomststrategie en het aandeelhouderschap

Nadere informatie

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer,

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964 en. de Wet op belastingen van rechtsverkeer, Van Middelkoop De vergadering wordt van 13.17 uur tot 14.15 uur geschorst. Voorzitter: Zijlstra De voorzitter: De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 december 2003 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Mondelinge vragen 4 Voorstellen 5 - Motie

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009

Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Provinciale Staten Verslag van de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei 2009 Aanwezig: Mw. Aartsen-Den Harder, dhr. Banning, dhr. Van Bergen, mw. Bieze-Van Eck, mw. Bleijenberg, dhr. Van Boheemen,

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden.

VOLLEDIG ONGECORRIGEERD STENOGRAM EERSTE KAMER, niet voor citaten en niet voor correcties. Aan deze tekst kan geen enkel recht ontleend worden. *0: EK *1: 2013-2014 *2: 12 *3: WordXP *4: 12de vergadering *5: Dinsdag 10 december 2013 *6: 10.30 uur De voorzitter: Ik heet de minister van Economische Zaken van harte welkom in de Eerste Kamer en geef

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Provinciale Staten Noord-Brabant

Provinciale Staten Noord-Brabant Provinciale Staten Noord-Brabant Standpunten in de periode maart 2007 t/m maart 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Pagina Hoofdstuk 1 Bestuur 6 Rapport onderzoekscommissie aanbesteding concessie in het 7 stads-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer

De wethouders, te weten de heren H. Assies, mr. Ing. J.D. Frieling en H. Kosmeijer Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tynaarlo, gehouden op dinsdag 31 oktober 2006 om 14.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig:

Nadere informatie