Toekomst & positie van de geestelijke verzorging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst & positie van de geestelijke verzorging"

Transcriptie

1 Toekomst & positie van de geestelijke verzorging Voorstellen Dank voor de uitnodiging, hier bij de Raad van Kerken. Het is mooi om hier te zijn; vanuit de kerk is er altijd zorg geweest voor de kwetsbaren, de zieken, de gevangenen. Er was altijd al zorg voor de ZIEL. Tegenwoordig is dat mooie woord zielzorg verdwenen; en noemen we het vak nu Geestelijke verzorging; aangezien de wereld is veranderd; zielzorg of pastoraat heeft een te specifiek christelijke connotatie. De gv is voor beschikbaar voor ieder die daar behoefte aan heeft, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. Echter de kerk; daar zitten wel onze wortels en meer dan dat, denk ik. Ik zou daar graag later met u over in gesprek gaan: wat hebben we (kerk en gv ) nu eigenlijk met elkaar. Definities: Geestelijk verzorgers in zorginstellingen werken oa. in de volgende werkvelden: ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, psychiatrische centra, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap, revalidatiecentra en jeugdzorg. Onder "geestelijk verzorger" wordt verstaan diegene, die de professionele en ambtshalve begeleiding van en hulpverlening aan mensen vanuit en op basis van geloof en levensovertuiging realiseert in een zorginstelling, en die daartoe een opleiding op universitair niveau heeft gevolgd. Het is in Nederland een algemeen aanvaard principe dat de patiënt een (grond)recht op geestelijk verzorging heeft. Dit recht werd verankerd in artikel 3 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen, waarin beschreven wordt dat de gewenste geestelijk verzorging beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor patiënten en bewoners in zorginstellingen. Deze wet beoogt, de in artikel 6 van de grondwet verankerde vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing te regelen voor mensen die van dat recht gebruik willen maken tijdens hun verblijf in onder andere instellingen voor gezondheidszorg. De aanwezigheid van geestelijk verzorgers in instellingen vloeit indirect voort uit dit grondwetsartikel. Hier kom ik later op terug. Eerst wil ik u iets vertellen over de organisatie waar wij werken en iets aanschouwelijker maken wat het werk kan inhouden. Arkin, een grote GGZ holding in Amsterdam is voortgekomen uit een fusie van Mentrum (GGZ), de Jellinek (verslavingszorg) AMC de Meren en nog een aantal kleinere organisaties. Arkin is deskundig op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg in de grootstedelijke context. Het gaat niet daarbij alleen om behandelen maar ook om preventie en rehabilitatie. Arkin heeft meer dan 50 locaties in Amsterdam en enkele daarbuiten. Er zijn ruim 3600 werknemers en jaarlijks zijn ongeveer cliënten in behandeling. Wij werken daar met een team van 9 geestelijk verzorgers en om aan al die collega s duidelijk te maken wat we dan doen (en ook de cliënten!) verwoorden we dat als volgt: Aandachtig en betrokken Geestelijk verzorgers bieden op een persoonlijke manier ruimte voor levens- en geloofsvragen. Daarbij inspireren ze je om eigen draagkracht te hervinden Iets uitgebreider hebben we in ons eigen visiedocument het als volgt toegelicht: Arkin biedt zorg aan mensen met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblematiek. Ze vragen zelf om deze hulp of komen noodgedwongen met de geestelijke gezondheidszorg in contact. Cliënten van Arkin lijden onder hun stemmen of somberheid. Voor anderen staat

2 het leven alleen nog in het teken van alcohol of andere verdovende middelen. Ook voor de mensen om hen heen wordt het bestaan tot een zware opgave. Met andere woorden: verslaving en psychiatrische problemen maken kwetsbaar. Het gewone leven is ver te zoeken en dat roept vragen op. Waarom overkomt me dit? Hoe moet ik verder met deze ziekte? Op wie kan ik nog bouwen? Hoe ziet de maatschappij me? Is er een God die mij ziet? Levensvragen stellen mensen zich altijd, maar in tijden van crisis worden ze scherper en zijn ze aan de orde van de dag. Een psychiatrische ziekte of verslaving vormt een breuk in iemands levensverhaal. Opeens is de betekenis van het leven niet langer meer duidelijk en het zicht op de toekomst ontbreekt. Deze crisis in de zingeving loopt als een rode draad door de zorgvraag van de cliënten van Arkin heen. Arkin stelt dan ook voor iedere cliënt geestelijke verzorging beschikbaar. Binnen de organisatie zijn er geestelijk verzorgers die op een professionele wijze aandacht bieden aan levensvragen. Ze kunnen cliënten ondersteunen in hun zoektocht naar perspectieven die bij psychiatrische problematiek en verslaving steun bieden. Geestelijk verzorgers versterken op deze manier de draagkracht van cliënten en scheppen een gastvrij en veilig klimaat. Hun aandacht voor existentiële en levensbeschouwelijke vragen draagt bij aan de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Geestelijk verzorgers zijn op een informele en laagdrempelige manier aanwezig in de leefwereld van cliënten. Ze symboliseren een wereld van zin, troost en hoop. Het wekt bij cliënten het verlangen om in gesprek te gaan over de sporen die ziekte en verslaving in het levensverhaal hebben achtergelaten. Dat zijn verhalen van verdriet, gemis en schaamte, maar ook van moed, geduld en hoop. Geestelijk verzorgers maken er ruimte en tijd voor. Het vertrouwelijke karakter van hun gesprekken heeft voor veel cliënten een meerwaarde. De geestelijk verzorgers zijn er voor alle cliënten van Arkin, ongeacht hun religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. Ze hebben aandacht voor de eigen bronnen van kracht die cliënten op hun levensweg hebben gevonden. Binnen Arkin representeren de geestelijk verzorgers natuurlijk ook religieuze en levensbeschouwelijke tradities (protestants, Roomskatholiek, humanistisch of islamitisch). Ze voelen zich er zelf door gedragen en cliënten ervaren hen als bemiddelaars van de christelijke, humanistische of islamitische traditie en zoeken daarom vaak expliciet het gesprek over geloofsvragen of normen en waarden die houvast bieden. Kwaliteitswet/ financiering De zin: we zijn er voor ALLE cliënten van Arkin is cruciaal, die gelukkig is geaccordeerd door de RvB en het gehele management. Het betekent dat we niet alleen, zoals vroeger werkzaam zijn op de langdurige verblijfsafdelingen of de klinieken, maar ook beschikbaar zijn voor het ambulante circuit. Ik werk zelf o.a. voor een outreachend team binnen de verslavingszorg en zoek gebruikers thuis op om door te praten over de gevoelde zinloosheid, de schuld of, en dat is best vaak het geval, over de naderende dood, die voor het gevoel ook al de eigen schuld is Vaak houdt dat ook in dat we het laatste ook doen, namelijk de uitvaart verzorgen. De positie van de gv-er is altijd wat bijzonder: en het lijkt vaag, wat we doen, maar in deze krappere tijden is de financiële basis geen sterke. De wettelijke fundering is die van de kwaliteitswet, (Uit 94) en die voorziet alleen in gv voor opgenomen cliënten. En aangezien er een verregaande ambulantisering wordt ingezet, minder bedden; maar wel veel meer

3 aandacht en zorg nodig is voor kwetsbare mensen die het nu alleen thuis moeten zien te redden (met bezoek van een SPV-er), prijs ik mezelf gelukkig om bij een instelling te werken die al heel snel de vrijheid gaf om ambulant te werken en die slag moeten we vervolgen. Het feit dat er een kwaliteitswet is blijkt geheel geen garantie dat er gv geboden wordt door een instelling; die krijgen een zak geld en moeten zelf keuzes maken. Er wordt slechts gesteld in de kwaliteitswet dat er geestelijke verzorging beschikbaar moet zijn; en dat kan ook inhouden dat er iemand op afroep beschikbaar is, of in extremere gevallen een lijstje met baisispastores ergens hangt. (In januari heeft de staatssecretaris van VWS een zogenaamde 'Houtskoolschets' naar de Kamer gestuurd. De nieuwe wet moet vooral rechten van cliënten van zorginstellingen gaan vastleggen. Daarbij worden rechten die in de huidige Kwaliteitswet staan meegenomen, waaronder ook het recht op beleving van godsdienst en levensovertuiging. Dit recht staat nu ook in de Houtskoolschets, maar naar de mening van de VGVZ niet stevig genoeg. De tekst van de kwaliteitswet is sterker, en ook die laat al te wensen over op het punt van beschikbaarheid van geestelijke verzorging in de instelling.) Even terug naar de positionering van de geestelijke verzorging: zij staan los van de behandelteams, hebben vrije toegang tot alle cliënten en gesprekken zijn vertrouwelijk en worden dus niet beschreven in dossiers. In vele settings wordt niet geregistreerd hoeveel contacten er plaatsvinden en worden dus ook niet verrekend. We brengen geen inkomsten binnen; aangezien we geen behandelaars zijn en dus niet meegenomen worden in de DBC systematiek. Dus lijkt het altijd een extra kostenpost en is het elk jaar onderhandelen over de uren die we willen invullen op de locaties, met als argument dat het heel zinnig werk is en gesteund door de uitspraken van het MT. Uiteindelijk komt dit neer op uitleggen, uitleggen en uitleggen. En uitleggen is vooral vertellen over kwetsbare mensen, voor wie het van belang is dat er over alles gesproken kan worden; over de kracht van het geloof, over twijfel, de diepste wanhoop kan gedeeld worden. In het omzien naar elkaar krijgt het evangelie gestalte, maar dat is vooral mijn eigen binnenperspectief. En gelukkig mag je dat tegenwoordig hardop zeggen; spiritualiteit is geen vies woord meer; er is zeer veel geloof, of een zoeken naar verbinding met het Hogere, wellicht vooral daar waar is gebleken dat het leven zo ongelooflijk ingewikkeld en pijnlijk is. Taal/ borging Als je vertelt over het belang of de inhoud van het werk is het nogal van belang wie je tegenover je hebt; je beweegt heen en weer tussen 2 taalvelden; in gesprek met een Raad van Bestuur, maar ook al die andere collega s die als professional aan het werk zijn,gebruik je andere woorden; die aansluiten bij hun belevingswereld. Daar ook moet je er voor zorgen dat zij de zin van het werk blijven inzien, dus je moet elkaar echt verstaan. Met cliënten probeer je aan te sluiten bij de taal die zij verstaan. Je spreekt op een andere manier met iemand die depressief is, dan met iemand die manisch is of geterroriseerd wordt door stemmen in zijn of haar hoofd. Het blijft een heen en weer bewegen tussen de professionele kant en de ambtelijke kant van het werk. Beiden zijn van belang, als je teveel op de ene kant hangt, verwordt je tot een pseudotherapeut en ben je los van je wortels, leun je teveel op de andere kant, zullen collega s en management geen idee meer hebben wat je doet en wordt je al heel snel overbodig. Het gaat in de zorg om het samen werken aan

4 goede zorg en oog hebben voor wat ieder doet vanuit het eigen domein en dat moet elkaar aanvullen. Kerk-gv/ spiritualiteit We zijn niet alleen intern gericht; we hebben bondgenoten nodig; plekken waar bijzondere mensen welkom zijn. En daar ontmoeten we de lokale kerken. Als gv-er tref je veel geloof aan bij mensen die nog nooit een kerk vanbinnen hebben gezien en als mensen dat wensen wijzen we ze de weg. Zijn de relaties goed met de lokale kerken kan het ook nog wel eens zijn dat er letterlijk een warme overdracht plaats vindt ; soms kwam een pastoraal werker uit de parochie wel eens op de afdeling om zich voor te stellen, zodat die enge stap naar de zondagsviering wat minder groot werd. We organiseren met kerken in Oud west gezamenlijke vieringen voor psychiatrisch patiënten en gemeenteleden etc. Gv kan een brugfunctie vervullen. Echter; we sluiten altijd aan bij de eigen bronnen van kracht, die voor onze gesprekspartners leven, dus die brugfunctie is er alleen voor diegenen die dat wensen, we hanteren geen verborgen agenda. We treffen een nieuw soort spiritualiteit die open en vrij is en die zich wat uit het zicht van de kerken beweegt? Zijn wij nu aan het werk met onder andere randkerkelijken? Ja soms ook, in elk geval in het midden van de maatschappij, waar het leven verschrikkelijk pijn kan doen en men heel voorzichtig zoekt naar troost en hoop en nabijheid van de ander en soms zeker de Ander. Daar kunnen we elkaar inspireren; kerk en geestelijke verzorging; en samen optrekken elk vanuit de eigen plek in deze wereld. Er is nog een reden om in goede verbinding met elkaar te blijven in mijn ogen en hier spreek ik echt op eigen titel: de kerken hebben een lange traditie in de zielzorg en het geloofsgesprek, in de zorg voor de zieken en stervenden. Daar moet je niet los van willen staan. Er is een wildgroei aan vrij gevestigde spiritual counselors en dat kan ook zeer ondoorzichtig zijn. Wellicht is de verbinding met de kerken wel een soort kwaliteitscriterium? Dus wat hebben we met elkaar? De wortels van de gv liggen in hun eigen levensbeschouwelijke traditie, daarin transparant zijn lijkt mij wenselijk, maar wel met een ópen visie op ambtelijkheid; beschikbaar voor allen, aansluitend bij waar die mens is. En dat mag dan een geheel eigen visie op het leven geloof zijn. Hierbij is ambtelijkheid niet zozeer sacramenteel of kerkjuridisch ingevuld, maar van uit diepe verbinding met je eigen traditie. En ook die traditie leeft en is niet gestold, omdat er een constante uitwisseling is met de beleving van de moderne mens, diepe existentiële crises geven soms nieuwe uitzichten. En de toekomst? Die is open en dat op zich is een avontuur. Als de vanzelfsprekendheden wegvallen, wordt je sterker bepaald bij wat echt van waarde is; daar zet je op in. Heel graag samen; verbonden door een droom over een rechtvaardige wereld, solidair met de kwetsbaren.

5

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg

Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Docentenhandleiding training vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave Introductie... 4 Visie op kwaliteit... 4 Aandachtspunten bij voorbereiding... 5 Aandachtspunten

Nadere informatie

Zingeving laat zich niet in een hokje plaatsen!

Zingeving laat zich niet in een hokje plaatsen! Zingeving laat zich niet in een hokje plaatsen! Door Sanne te Stroete naar aanleiding van de afsluiting van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht. E-mail: sannetestroete@tussenvoorziening.nl

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

EEN 10 VOOR CATECHESE!

EEN 10 VOOR CATECHESE! EEN 10 VOOR CATECHESE! Aandacht voor de kwaliteit van leren geloven in de gemeente Een handreiking Auteurs: Wielie Elhorst en Arie de Winter Beraadsgroep Catechese Protestantse Kerk in Nederland Inhoud

Nadere informatie

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel

Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies. Pastorale brief. Mgr. Jozef De Kesel Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Pastorale brief Mgr. Jozef De Kesel 1 Kerk zijn vandaag en de toekomst van de parochies Volgend jaar zal het vijftig jaar geleden zijn dat paus Johannes

Nadere informatie

Als kanker meer is dan je aankunt

Als kanker meer is dan je aankunt Als kanker meer is dan je aankunt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Als kanker meer is dan je aankunt 5 Momenten waar je kracht uithaalt 13 De balans vinden 15 Bewuster, intenser en spiritueler 17 Verlies

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1

Tijd voor reflectie hoofdstuk 3 1 3 De ander zien als persoon Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 1, 1948) Elk mens is een persoon met een eigen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

De sociale context van de zingevende mens

De sociale context van de zingevende mens De sociale context van de zingevende mens R.Ruard Ganzevoort Lezing? ongeveer 1990 Mij is gevraagd om vanavond iets te zeggen over het onderwerp 'omgaan met sociale integratie in de bredere context van

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging

Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Nieuw handboek pastoraat en geestelijke verzorging Ruard Ganzevoort en Jan Visser Zorg voor het verhaal Achtergrond, methode en inhoud van pastorale begeleiding Zorg voor het verhaal is een geheel nieuw

Nadere informatie

Als aan de keukentafel

Als aan de keukentafel Windesheim zet kennis in werking Onderzoek Als aan de keukentafel Onderzoek naar professionalisering van het werk van vrijwilligers in de inloophuizen Lectoraat theologie & Levensbeschouwing Zwolle, 2015

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd

als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid Drentse pilot jeugd als jeugd en toekomst tellen als jeugd en toekomst tellen Nabij zijn en aansluiten met positief jeugdbeleid

Nadere informatie

Hij denkt positief over mij

Hij denkt positief over mij Hij denkt positief over mij 1 2 SAMENVATTING In 2014 wordt de Basis GGZ ingevoerd. De Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) zal een belangrijker rol krijgen bij de ondersteuning van mensen met

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg

Het goede gesprek. Een goed gesprek krijg je niet vanzelf. Dialoog als basishouding in de zorg Het goede gesprek Dialoog als basishouding in de zorg Een goed gesprek krijg je niet vanzelf Een zorgorganisatie die de dialoog tussen alle betrokkenen stimuleert, verhoogt de tevredenheid van haar bewoners

Nadere informatie