Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013

2

3 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12 Keukentafelgesprek 12 Mantelzorg 12 Zelf betalen? 12 Wmo; wereld in beweging Vormen van voorzieningen en verstrekkingen 15 Verschillende manieren om voorzieningen te verstrekken Het persoonsgebonden budget (pgb) Onderscheid financiële tegemoetkoming en pgb Uitzonderingen keuzevrijheid Voorwaarden pgb Omvang van het pgb Berekening pgb Beschikking en uitbetaling pgb Verantwoording pgb Ondersteuning pgb-houders Eigen bijdrage pgb en Zorg in natura De financiële tegemoetkoming De voorziening in natura Toekenning van een voorziening in natura Verschil algemeen gebruikelijke -, algemene -, collectieve - en individuele voorzieningen 21

4 2.4.1 Algemeen gebruikelijke voorzieningen Algemene voorzieningen (voorbeeld: maaltijdvoorziening, alarmering, boodschappendienst) Collectieve voorzieningen (voorbeeld huishoudelijke hulp, regiotaxi) Individuele voorzieningen Herziening, intrekking en terugvordering van Wmo-voorzieningen Beëindiging van de Wmo- voorziening Intrekking Herziening Terugvordering Invordering Aanmelding, het (keukentafel)gesprek, de aanvraag, medisch advies en besluitvorming De aanmelding Gesprek rond de keukentafel Inventarisatie vraagbehoefte Formuleren van het te bereiken resultaat Het samenstellen van arrangementen Rol eigen verantwoordelijkheid, en (financiële) mogelijkheden bij het samenstellen van het arrangement Het vaststellen van het arrangement De werkelijke aanvraag Het medisch advies of een advies van een andere deskundige Verordening en medewerking aan het onderzoek Zorgvuldig onderzoek ICF classificatie Het besluit Klachten Bezwaar 28

5 4. De 4 Domeinen van de Wmo Domein1. Een huishouden voeren Welke voorzieningen zijn mogelijk? Algemene uitgangspunten Gebruikelijke zorg en omvang hulp bij het huishouden Omvang van de hulp bij het huishouden Aanvullende uitgangspunten bij gebruikelijke zorg Wettelijk voorliggende voorzieningen Verblijf in een AWBZ-instelling Zorg thuis en het Zorg Zwaarte Pakket (ZZP) Hospicezorg en Wmo Algemeen gebruikelijke voorzieningen Eigen mogelijkheden Normtijden voor hulp bij het voeren van een huishouden Uren en minuten of klassen Ondersteuning bij psychosociale begeleiding Uitsluitingen bij woonvoorzieningen Vormen van woonvoorzieningen Algemene woonvoorzieningen Individuele woonvoorzieningen Primaat verhuizing De snelheid waarmee het probleem kan worden gecompenseerd Sociale factoren en verhuizen Rekening houden met woonlasten en financiële draagkracht van de gehandicapte Vergelijking aanpassingskosten huidige versus nieuwe woonruimte De mogelijke gebruiksduur van de aanpassing Het weigeren van een geschikte woning Primaat Verhuizen en verhuiskostenvergoeding 42

6 Een forfaitaire financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuis- en herinrichtingskosten Verhuizen naar AWBZ- of zorginstellingen Het vrijmaken van een woning op verzoek van het college Verhuizen om psychosociale redenen Beoordelen mogelijkheden losse woonunit Overige (bouwkundige) voorzieningen Integrale beoordeling woonvoorzieningen Beperkingen voor het treffen van woonvoorzieningen Woonvoorzieningen in bijzondere situaties Bovenwettelijke mogelijkheden voor het treffen van woonvoorzieningen Overige beperkingen woonvoorzieningen Overige woonvoorzieningen Uitbreiding van ruimten Bouwkundige en niet-bouwkundige voorzieningen Woningsanering in verband met CARA De uitraasruimte Procedure bij bouwkundige aanpassing Vaststellen programma van eisen Beoordeling offerte college Het college geeft toestemming Rol van de eigenaar Het college kan controleren Uitbetaling aan de woningeigenaar en gereedmelding Voorwaarden voor verstrekking pgb en uitbetaling financiële tegemoetkoming Kosten van woningaanpassingen Opstalverzekering 49

7 5. Domein 2. Zich verplaatsen in, om en nabij de woning 51 Inleiding Vormen van rolstoelvoorzieningen De algemene rolstoelvoorziening Rolstoel in natura en pgb Tot slot is het nog mogelijk een sportrolstoel aan te vragen Rolstoel en eigen bijdrage Bewoner AWBZ-instelling en (rolstoel) voorzieningen Kindvoorzieningen Zitondersteuningselementen Douche- en toiletstoelen Auto- en fietszitjes Aangepaste box en aankleedtafel Buggy/wandelwagen Speelvoertuigen Domein 3: Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel Vormen van vervoersvoorzieningen De algemene vervoersvoorzieningen Primaat collectief vervoer Mogelijkheid tot gebruik openbaar vervoer Onderscheid vervoer voor de korte en langere afstand Toepassing collectief vervoer Beperkingen aan vervoersvoorziening Collectief vervoer niet adequaat Vervoersvoorzieningen voor de korte afstand Limitering kilometers per Regiotaxi Doel van het vervoer Het leven van alledag in de directe woon- of leefomgeving 58

8 6.2.2 Voorzieningen voor bovenregionaal vervoer Vervoer voor recreatie en ontspanning Vervoer in verband met werk Vervoer voor vrijwilligerswerk Vervoer van en naar dagopvang en -verzorging Vervoer voor het volgen van onderwijs Vervoer van kinderen door ouders met een beperking Vervoer voor AWBZ-instellingsbewoners Begeleiding bij het vervoer van AWBZ-bewoners Weekendvervoer voor AWBZ-bewoners Recreatief vervoer voor AWBZ-bewoners vanuit het ouderlijk huis Voorwaarden voor en eisen aan individuele vervoersvoorzieningen (Aangepaste) bruikleenauto (Aangepaste) gesloten buitenwagen Een open elektrische buitenwagen (scootmobiel) Een ander verplaatsingsmiddel (bijzondere fietsen) Tegemoetkoming of vergoeding van de kosten van vervoer Auto aanpassingen Meerkosten auto in speciale uitvoering Financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een (rolstoel)taxi, eigen auto of bruikleenauto Begeleidingskosten Domein 4: Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of culturele activiteiten Sportbeoefening en recreatieve activiteiten Sportrolstoel / sportvoorzieningen 67

9 Bijlage 1 Niet limitatieve lijst 69 Bijlage 2 Concept aanmeldformulier 71 Bijlage 3 Concept intakeformulier 73 Bijlage 4 Concept aanvraagformulier 79 Bijlage 5 Concept handleiding aanmelding 81 9

10 10

11 Inleiding 1 Deze beleidsregels vormen de praktische uitwerking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013, die de gemeenteraad 20 december 2012 heeft vastgesteld. De nieuwe verordening is het gevolg van een nieuwe werkwijze binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ook wel de kanteling genoemd. Deze nieuwe werkwijze heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen met de Chronische zieken en gehandicaptenraad Nederland (CG- Raad) en de koepel van ouderenorganisaties (CSO) ontwikkeld. Deze beleidsregels hebben hun basis in de Algemene wet bestuursrecht en zijn, net zoals de verordening, bindend voor de gemeente. Breuk met verleden De nieuwe beleidsregels geven inzicht in en houvast bij de nieuwe werkwijze, die een wezenlijke breuk met het verleden inhoudt. Niet de voorziening is het uitgangspunt maar de vraag van de belanghebbende. De gekantelde werkwijze ondersteunt nog meer de visie op de uitvoering van de compensatieplicht. Hiermee wil de gemeente de zelfredzaamheid en participatie van haar inwoners met een beperking bevorderen. Kernbegrippen Met de Wmo nieuwe stijl worden enkele kernbegrippen geaccentueerd en geïntroduceerd. Deze zijn: compensatieplicht ; uitgaan van te bereiken resultaten; het leveren van maatwerk; eigen verantwoordelijkheid; keukentafelgesprek. De compensatieplicht geeft aan dat de gemeente iemand met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociaal) via ondersteuning of een voorziening hulp moet bieden ter compensatie, zodat hij/zij ondanks de beperking mee moet kunnen doen aan de maatschappij. Deze compensatie richt zich op de vier resultaatsgebieden (art. 4 lid 1 Wmo) het kunnen voeren van een huishouden, verplaatsen in en om de woning, het lokaal vervoer en deelname aan maatschappelijke activiteiten cq. het onderhouden van sociale contacten. Onderzoek Invulling geven aan de compensatieplicht betekent een andere manier van werken. Kenmerkend voor de invulling van deze compensatieplicht is de bepalende invloed van persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager op de uiteindelijke beslissing. Om dat duidelijk in beeld te krijgen moeten gemeenten, meer dan voorheen het geval was, onderzoek doen naar deze individuele behoeften. In de oude werkwijze ontbrak een dergelijk diepgaand onderzoek te vaak. Maatwerk Een ander kenmerk van de Wmo nieuwe stijl is het leveren van maatwerk. Geen enkele situatie is namelijk vergelijkbaar. Een goed voorbeeld is het collectieve vraagafhankelijke vervoer. Het primaat van het collectief vervoer (cvv) mag ook nu nog gehanteerd worden, maar alleen nadat beoordeeld is of er op grond van iemands situatie aanleiding is om af te wijken van dit uitgangspunt. Dat kan bijvoorbeeld als het cvv voor iemand niet de goedkoopst compenserende voorziening is. Om het gewenste maatwerk te kunnen leveren is zorgvuldig onderzoek van iemands situatie dus een eerste voorwaarde. 11

12 Eigen verantwoordelijkheid Binnen de Wmo-nieuwe stijl neemt de eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats in. Als iemand een beroep doet op de Wmo wordt in eerste instantie gekeken wat iemand zelf heeft gedaan of kan doen om het probleem op te lossen. Dat is een vast onderdeel van het zogeheten keukentafelgesprek. Een paar voorbeelden: naarmate iemand ouder wordt of een beperking krijgt, is het niet altijd nodig om via de Wmo voor huishoudelijke hulp te zorgen, als iemand al een particuliere huishoudelijke hulp heeft. Anders wordt het als het inkomen door die beperking daalt of als iemand (veel) meer huishoudelijke hulp nodig heeft. In dat geval kan er sprake zijn van meerkosten zodat alsnog gecompenseerd moet worden. Eigen verantwoordelijkheid houdt ook in dat men zoveel mogelijk gebruikmaakt van technische hulpmiddelen (robotstofzuiger, strijkvrije kleding etc) om het huishouden te vergemakkelijken. Met dergelijke algemeen verkrijgbare voorzieningen kan voorkomen worden dat er extra huishoudelijke hulp nodig is. De eigen verantwoordelijkheid geldt in belangrijke mate ook voor woonvoorzieningen. Wie op oudere leeftijd zijn huis gaat verbouwen wordt geacht alvast rekening te houden met eventuele beperkingen die vanwege de leeftijd logischerwijze kunnen ontstaan. Dat betekent concreet: bij een verbouwing van de badkamer kiezen voor een douche in plaats van een bad etc. Het is niet in alle gevallen mogelijk om beperkingen te voorzien, maar in een aantal situaties is het wel te verwachten dat deze situatie met het klimmen der jaren problemen op kan leveren. Keukentafelgesprek De eigen verantwoordelijkheid komt dan ook uitgebreid ter sprake in het zogeheten keukentafelgesprek, een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze. Dit gesprek bij de aanvrager thuis maakt deel uit van het onderzoek. Dit gesprek volgt ná de aanmelding maar komt vóór de aanvraag. Wie een beroep wil doen op de Wmo, kan zich daarvoor aanmelden. Op basis van die aanmelding volgt een gesprek bij de aanvrager thuis. In dat gesprek wordt niet alleen gekeken naar de reden van aanmelding (de beperking) maar ook naar de mogelijkheden van iemand om zelf of in zijn eigen omgeving (bijv mantelzorg) een oplossing voor zijn beperking te vinden. Op basis van dat gesprek waarvan verslag wordt gemaakt, wordt dan vastgesteld of er een aanvraag voor een Wmo-voorziening volgt. De verwachting is dat het gesprek in een aantal gevallen niet meer tot een aanvraag voor een individuele voorziening behoeft te leiden. Mantelzorg Het vinden van een oplossing in de eigen omgeving kan betekenen dat er een beroep wordt gedaan op mantelzorgers of vrijwilligers om de cliënt te ondersteunen. Op deze groepen wordt in toenemende mate een beroep gedaan. Dat brengt het risico van overbelasting van de mantelzorger/vrijwilliger met zich mee. Op het moment dat deze beleidsregels zijn opgesteld is het juridisch gezien nog niet duidelijk of een mantelzorger (in het kader van prestatieveld 6) zelf aanspraak kan maken op een individuele voorziening of dat er sprake is van een afgeleide afspraak. Zolang daarover nog geen jurisprudentie bestaat hanteert de VNG het principe dat de mantelzorger een afgeleid recht heeft op een voorziening/voorzieningen. Dat betekent dat de voorziening gericht is op degene die mantelzorg ontvangt, waardoor de mantelzorger ontlast kan worden. Zelf betalen? Een gemeente mag rekening houden met iemands financiële mogelijkheden om een voorziening (helemaal of gedeeltelijk) te betalen (art.4 lid 2 Wmo). Als iemand in staat is om een voorziening zelf te betalen geldt de compensatieplicht niet. De vraag is of gemeenten volgens dit artikel ook rekening mogen houden met iemands vermogen (spaargeld, aandelen, eigen huis met overwaarde). Op basis van de huidige jurisprudentie is daarop nog geen duidelijk antwoord te geven. Wmo; wereld in beweging De wereld van de zorg is momenteel volop in beweging, daarom zijn deze nieuwe beleidsregels geen statisch gegeven. De verwachting is dat de komende jaren het nodige gaat veranderen, waardoor er meer taken naar de gemeenten worden overgeheveld. In dat geval zullen de beleidsregels aangepast dan wel aangevuld moeten worden. 12

13 Leeswijzer De beleidsregels volgen dezelfde indeling als de verordening qua volgorde van de te behandelen onderdelen. Dat betekent dat de te bereiken resultaten uitgangspunt zijn. De omschrijving van deze resultaten komt overeen met de nieuwe verordening, die wat dit betreft weer geënt is op de zogenaamde bouwstenen van de VNG. Achtereenvolgens komen aan bod: Hoofdstuk 2. Vormen van voorzieningen en verstrekkingen. Hoofdstuk 3. Het gesprek (onderzoek) Hoofdstuk 4. Het eerste domein. Een huishouden voeren. Hoofdstuk 5. Het tweede domein. Zich verplaatsen in en om de woning. Hoofdstuk 6. Het derde domein. Zich lokaal verplaatsen. Hoofdstuk 7. Het vierde domein. Medemensen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aangaan. 13

14 14

15 Vormen van voorzieningen en 2 verstrekkingen Verschillende manieren om voorzieningen te verstrekken Bij het behalen van het resultaat is een oplossing op maat leidend en niet meer een limitatief voorzieningenlijstje. Iemand doet zelf wat mogelijk is en de ondersteuning is gericht op zelfstandigheid en participatie, voor zover dat redelijkerwijze van de gemeente verwacht kan worden. Er wordt gezocht naar de oplossing die aangemerkt wordt als goedkoopst compenserend. Deze voorzieningen verstrekt de gemeente pas als andere mogelijkheden, oplossingen en voorliggende voorzieningen niet toereikend zijn om iemand met beperkingen te compenseren. Wat betreft de individuele voorzieningen bepaalt artikel 6 van de Wmo in lid 1 het volgende: Het college van burgemeester en wethouders biedt personen die aanspraak hebben op een individuele voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, tenzij hiertegen overwegende bezwaren bestaan. Door deze bepaling zijn er in de Wmo drie vormen van verstrekking mogelijk om het resultaat, het compenseren van problemen van de aanvrager te bereiken. De eerste vorm is de voorziening in natura. Daarmee wordt bedoeld dat de gemeente de aanvrager een voorziening verstrekt die hij of zij kant-en-klaar krijgt. Met de voorziening die betrokkene in natura krijgt moet het probleem voldoende gecompenseerd zijn. De tweede vorm is de in artikel 6 Wmo verplichte keuzemogelijkheid om een alternatief te ontvangen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb), waarmee men de benodigde voorziening zelf kan inkopen. Na een wetswijziging die vanaf 1 januari 2010 van kracht is, zijn er voor het pgb als het gaat om hulp bij het huishouden twee mogelijkheden om dit in te vullen. In hoofdstuk 4 zal hierop nader worden ingegaan. De derde vorm van verstrekking is de financiële tegemoetkoming, zo blijkt uit artikel 7, lid 2 Wmo: Een pgb en een financiële tegemoetkoming voor een bouwkundige of woontechnische ingreep in/aan een woonruimte wordt verleend aan de eigenaar van de woonruimte. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing. Als het gaat om bouwkundige woonvoorzieningen is de gemeente verplicht om een financiële tegemoetkoming uit te betalen aan de eigenaar van de woning. Een dergelijke financiële tegemoetkoming kan alleen al om die reden in sommige situaties geen pgb zijn. Dat wordt aan de aanvrager uitbetaald. Ook kan soms een financiële tegemoetkoming verstrekt worden als het gaat om een taxi- of een rolstoeltaxikostenvergoeding, die op declaratiebasis wordt verstrekt. 2.1 Het persoonsgebonden budget (pgb) Artikel 17 van de verordening bepaalt: De te treffen voorzieningen kunnen als voorziening in natura, als persoonsgebonden budget of als financiële tegemoetkoming worden verstrekt Onderscheid financiële tegemoetkoming en pgb Het onderscheid tussen de begrippen financiële tegemoetkoming en pgb, dat in de eerste zin van dit artikel worden gebruikt, is niet altijd even duidelijk. Dat wordt nog ingewikkelder gemaakt doordat soms een financiële tegemoetkoming als forfaitaire financiële tegemoetkoming verstrekt wordt, wat net weer iets anders is. De verschillen tussen een financiële tegemoetkoming, een forfaitaire financiële tegemoetkoming en een pgb zijn het beste als volgt aan te geven. Een financiële tegemoetkoming is een bedrag voor het realiseren van een individuele voorziening. Het begrip financiële tegemoetkoming wordt in de wet gebruikt in artikel 7 lid 2 waar gesproken 15

16 wordt over een financiële tegemoetkoming voor een bouwkundige of woontechnische ingreep in/aan een woonruimte. Een financiële tegemoetkoming wordt afhankelijk gesteld van het inkomen van de aanvrager. De aanvrager betaalt dan mee en dat wordt een eigen aandeel genoemd. Het eigen aandeel wordt niet gelijk op de financiële tegemoetkoming in mindering gebracht, maar wordt in 39 termijnen van vier weken door het CAK geïnd. Samen met dit eigen aandeel zal een financiële tegemoetkoming kostendekkend zijn, tenzij er nog een algemeen gebruikelijk deel in het bedrag zit. Een forfaitaire financiële tegemoetkoming is een bedrag dat los van de werkelijke kosten en los van het inkomen wordt vastgesteld. Het is dus niet per se een kostendekkend bedrag en zal niet op het inkomen van de aanvrager worden afgestemd. Te denken valt aan een verhuiskostenvergoeding of een auto- of taxikostenvergoeding. Ook hier kan eventueel wel rekening worden gehouden met een algemeen gebruikelijk deel, zoals het tarief van het collectief vervoer. Een pgb is een geldbedrag om zelf hulp bij het huishouden of een voorziening aan te schaffen of te betalen. Op dit pgb kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht, tenzij het om een rolstoel gaat. Ook hier kan eventueel met een algemeen gebruikelijk deel rekening worden gehouden. Het verschil tussen een pgb en een financiële tegemoetkoming is, zoals wel blijkt, klein. Een pgb kan alleen aan de aanvrager (gebruiker van de voorziening) worden uitbetaald. Indien een bouwkundige woningaanpassing nodig is waarbij de aanvrager geen eigenaar is van de woning, dan ontvangt de eigenaar van de woning de geldelijke bijdrage van de gemeente. Omdat deze eigenaar geen aanvrager is, kan dat niet in de vorm van een pgb zijn. Daarom kan bij een bouwkundige woningaanpassing, waarbij aan de eigenaar, niet de bewoner(aanvrager), moet worden uitbetaald, dit alleen gebeuren in de vorm van een financiële tegemoetkoming. Het eigen aandeel komt in dit geval uiteraard voor rekening van de aanvrager van de voorziening Uitzonderingen keuzevrijheid In artikel 19 van de Verordening is vastgelegd: Het college legt in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland vast in welke situaties sprake is van overwegende bezwaren zodat er geen voorzieningen in natura of persoonsgebonden budget wordt verstrekt. Dit artikel 19 van de verordening is een uitwerking van artikel 6 Wmo. In de parlementaire behandeling van de Wmo is aangegeven dat uitzonderingen mogelijk zijn, met name als het gaat om personen van wie verwacht kan worden dat zij niet met het beschikbare geld kunnen omgaan. Of als verwacht kan worden dat zij een bedreiging zijn voor de in natura geleverde diensten. Het is mogelijk om zorg in natura te weigeren als de veiligheid van de zorgverlener in het geding is of de arbowetgeving van toepassing is. Alternatieven zijn dan mogelijk het inschakelen van bemoeizorg of een andere vorm van begeleiding. Ook hier geldt dat er een goede onderbouwing nodig is. Bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Wmo is gebleken dat overwegende bezwaren ook algemeen van aard kunnen zijn en kunnen berusten op doelmatigheidsoverwegingen. Daaronder kan worden begrepen de overweging dat een veelvuldig beroep op pgb en het in standhouden van bijvoorbeeld een systeem van collectief vervoer kan ondergraven. De gemeenten in de Oosterschelderegio stellen zich op het standpunt dat zij er een aanzienlijk belang bij hebben dat er zoveel mogelijk belanghebbenden deelnemen aan het collectief vervoer ten einde het collectief vervoersysteem in stand te kunnen houden. Als bijvoorbeeld in plaats van collectief vervoer (een voorziening in natura) een pgb zou moeten worden verstrekt, zou dat de gemeente 850 of per persoon per jaar 1 kosten tegen de gemiddelde kosten van het collectief vervoer van 435 per persoon per jaar. De keuze voor een zou derhalve behoorlijke financiële gevolgen voor de gemeenten hebben, waardoor het voortbestaan van het collectieve vervoerssysteem gevaar zou lopen. Voor diegenen die afhankelijk zijn van collectief vervoer zou zo een goede natura voorziening wegvallen. Daarom is in de verordening nog steeds het primaat van het collectief vervoer opgenomen. Bij verzoeken om een pgb van een aanvrager die aantoonbaar van het collectief vervoer gebruik kan maken, zal deze aanvraag als daarmee het resultaat van het compenseren van de beperking wordt bereikt, daarom in beginsel afgewezen worden. Dit onderdeel is in het hoofdstuk vervoer nader uitgewerkt. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 28 oktober 2009 in een aantal uitspraken (08/7031 Wmo, 08/7118 Wmo, 08/7382 Wmo) bepaald dat het primaat van het collectief vervoer als zodanig niet in strijd is 1 In 2009 reden de pashouders in de Oosterschelderegio gemiddeld 32 ritten per jaar en in totaal 331 kilometer per jaar. De gemiddelde ritafstand was dus 10,3 km. Als deze ritten met een reguliere taxi afgelegd moeten worden, bedragen de kosten bijna 27 per rit. In dat geval is derhalve een PGB van minimaal 850 (32 x 27) noodzakelijk. Bij rolstoelvervoer is dit zelfs ruim

17 met de artikelen 4 en 5 van de Wmo. Naast de hiervoor genoemde redenen om geen pgb toe te kennen, kan het ook voorkomen dat bij een aanvrager met een zeer progressief ziektebeeld al op voorhand vast staat dat binnen korte tijd de te verstrekken voorziening vervangen moet worden door een andere voorziening. Het is dan ook de vraag of deze situatie zich wel leent voor een pgb, omdat al vast staat dat de voorziening maar een beperkte tijd bruikbaar zal blijven. Mocht van dit probleem sprake zijn dan zal allereerst overleg met de aanvrager duidelijk moeten maken welke reden de aanvrager heeft om zijn wens voor een pgb te ontvangen. Wellicht is dat doel ook op een andere manier te bereiken. Levert dit gesprek onvoldoende resultaat op, dan zal afgewogen moeten worden of een gemeente aan zijn resultaatsverplichting kan voldoen met een voorziening in natura en of dat er voldoende doorslaggevende argumenten zijn om te kunnen spreken van een zwaarwegende reden om geen pgb te verstrekken. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wmo zijn als voorbeelden genoemd: het niet met geld kunnen omgaan, het hebben van een verslavingsprobleem of zwaarwegende efficiency overwegingen Voorwaarden pgb Hoofdstuk 6 van de verordening bepaalt welke voorwaarden van toepassing zijn op het pgb. De eerste voorwaarde daarbij is dat een pgb alleen verstrekt wordt voor individuele voorzieningen. Dat betekent dat bij algemene voorzieningen géén pgb verstrekt wordt. Dat vloeit ook voort uit de aard van de algemene voorzieningen: dat zijn immers oplossingen die van korte duur zijn; lichte, niet complexe zorg betreffen of die betrekking hebben op incidentele zorgbehoeften. Om deze voorzieningen snel te realiseren wordt geen eigen bijdragen gevraagd. Daarbij is er een alternatieve mogelijkheid: indien de aanvrager van mening is dat de algemene voorziening zijn problemen niet voldoende compenseert en daarom een pgb verstrekt moet worden, dan kan een aanvraag ingediend worden. Of als al een aanvraag ingediend is, kan die volgens de reguliere regels van de Algemene wet bestuursrecht worden afgehandeld. In het laatste hoofdstuk zal hier meer uitgebreid op in worden gegaan Omvang van het pgb De omvang van het pgb moet bepaald worden. Hierbij kunnen twee mogelijkheden worden onderscheiden: het pgb voor hulp bij het huishouden; het pgb voor hulpmiddelen en woningaanpassingen. Bij hulp bij het huishouden gaat het om de betaling van tijd aan dienstverleners. De uitbetaling gebeurt per uur of een gedeelte daarvan. Het uurbedrag wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en kan elk jaar aangepast aan de economische ontwikkelingen. Het bedrag wordt vastgelegd in het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. In artikel 6 lid 1 Wmo is bepaald dat het uurbedrag vergelijkbaar met zorg in natura moet zijn en bovendien moet dit toereikend zijn. Dat betekent dat het bedrag ten minste het minimumloonbedrag zal moeten zijn. Voor het inhuren van hulp bij het huishouden met een pgb zijn er de volgende mogelijkheden: er wordt een overeenkomst aangegaan met iemand voor het verrichten van arbeid of er wordt een overeenkomst opdrachtgever-opdrachtnemer afgesloten. In de gemeenten van de Oosterschelderegio bestond sinds 1 januari 2010 tevens de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget (pgb-a) met ondersteuning te verstrekken. Op het punt van deze pgb-a constructie is sinds 1 januari 2010 veel veranderd. Bij een arbeidsovereenkomst komt de hulpverlener in dienst van de hulpvrager. Hierbij kan één van de volgende twee situaties ontstaan. 1. De hulp werkt drie dagen of minder per week. In dat geval wordt de hulp bruto uitbetaald en moet de hulp zelf zorgen voor afdracht van belasting. Hierbij wordt dan gebruik gemaakt van de fiscale regeling Dienstverlening aan huis. 2. De hulp werkt meer dan drie dagen per week. Op dat moment moet een reguliere arbeidsovereenkomst worden afgesloten. In dat geval is de werkgever verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en verplichte premies voor werknemersverzekeringen, zoals werkloosheid. Ook heeft de werkgever een loondoorbetalingverplichting bij ziekte van de hulp. In zowel situatie 1 als situatie 2 is iemand verplicht minimaal het minimum (jeugd)loon uit te betalen. 17

18 Bij een overeenkomst opdrachtgever-opdrachtnemer is er meestal sprake van een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) die het werk verricht. In dat geval is iemand niet gebonden aan het minimum (jeugd) loon en behoeft hij geen afdrachten te doen. Bovenstaande pgb-a regeling is vanaf 1 januari 2012 vervangen door de collectieve voorziening huishoudelijke hulp (HH). De bestaande indicaties voor hulp bij het huishouden 1 worden bij herindicatie omgezet conform het nieuwe beleid. De verwachting is dat in 2016 geen indicaties meer actief zijn van HH 1 of pgb-a. Met het pgb-a kan de aanvrager de huishoudelijke hulp en de daarbij geboden ondersteuning betalen. In feite wordt hier ook gebruik gemaakt van de fiscale regeling Dienstverlening aan huis, maar worden de administratieve en organisatorische taken overgenomen door de zorgaanbieder/dienstverlener. De zorgaanbieder/dienstverlener zoekt in dat geval samen met de aanvrager een alfahulp. Deze alfahulp is formeel in dienst bij de aanvrager en werkt in opdracht van de aanvrager. De aanvrager machtigt de zorgaanbieder/dienstverlener om met het persoonsgebonden budget de noodzakelijke administratie te doen en de hulp te betalen. Verder bemiddelt de zorgaanbieder/dienstverlener bij ziekte en vakantie en zorgt deze voor de loondoorbetaling bij ziekte conform de regeling dienstverlening aan huis Berekening pgb Wat de voorzieningen betreft moet per toekenning een berekening gemaakt worden. Daarbij moet het bedrag voldoende zijn om de voorziening aan te schaffen en dus de bestaande problemen voldoende te compenseren. De kosten van een voorziening, als die in natura zou worden verstrekt, zijn daarbij uitgangspunt. Voor zowel de naturavoorziening als het pgb geldt dan ook dat de kosten worden vastgesteld op basis van de inkoopprijs inclusief btw en vermeerderd met onderhoudskosten, reparatiekosten en eventuele verzekeringskosten. Deze bedragen worden opgevraagd bij verstrekking bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier. De inkoopprijs wordt vastgesteld op de cataloguswaarde van de leverancier. Over het algemeen zal ervan uitgegaan kunnen worden dat ook met een pgb een voorziening met korting kan worden aangeschaft. Bij een pgb voor welke voorziening dan ook gaan wij altijd uit van meerdere offertes. Heeft de belanghebbende de voorkeur voor een pgb ook dan geldt goedkoopst-compenserend. Het is de keuze van de belanghebbende om de meerkosten zelf bij te betalen. Het gaat immers om goedkoopst-compenserend Beschikking en uitbetaling pgb Als het pgb berekend is, kan het bij beschikking aan de aanvrager worden bekendgemaakt. In deze beschikking wordt vermeld wat de omvang van het pgb is en voor welke periode het pgb bedoeld is. Om duidelijk te laten zijn aan welke vereisten de aan te schaffen voorziening dient te voldoen, wordt een zo nauwkeurig mogelijk omschreven programma van eisen bij de beschikking gevoegd. Hierdoor kan voorkomen worden dat een verkeerde voorziening wordt aangeschaft. Het bedrag wordt op basis van de definitieve nota aan cliënt betaald. Is dan toch een voorziening aangeschaft die niet aan dat programma van eisen voldoet, dan is in strijd gehandeld met de beschikking en kan het pgb worden teruggevorderd. In de beschikking wordt opgenomen dat er een eigen bijdrage is verschuldigd, hetgeen door het CAK wordt berekend en geïnd. Is de beschikking verzonden, dan wordt het pgb maandelijks beschikbaar gesteld. Bij het pgb met ondersteuning (=pgb-a) of de collectieve voorziening huishoudelijke hulp wordt het pgb op basis van daadwerkelijke uitgaven achteraf overgemaakt. De gemeente stort dan na het geld op rekening van de desbetreffende zorgaanbieder, die zorg draagt voor betaling van de hulp op basis van een werkbriefje van de cliënt Verantwoording pgb De controle van het pgb vindt als volgt plaats: Iedere budgethouder moet de volgende stukken minimaal twee jaar bewaren: de nota/factuur van de aangeschafte voorziening of hulp bij het huishouden; een betalingsbewijs van aanschaf van de voorziening; of een overzicht van de salarisadministratie met bewijsmiddelen. Daarnaast legt iedere budgethouder jaarlijks verantwoording af over de besteding van het pgb. Het college heeft aan derden (Menzis Wmo Support) het mandaat verstrekt voor controle op de verantwoording van het pgb en indien noodzakelijk het terugvorderen van het pgb. Naast de jaarlijkse verantwoording vindt steekproefsgewijs intensievere controle plaats. In het Besluit voorzieningen 18

19 maatschappelijke ondersteuning zijn regels opgenomen over de wijze van verantwoording. De eisen die de gemeente stelt aan verantwoording van het pgb worden schriftelijk aan de cliënt meegedeeld. Met het oog op deze verantwoording is het noodzakelijk dat de cliënt alle betalingen vanuit het pgb via bankopdrachten laat verlopen. Is het budget besteed aan het afgesproken doel, dan hoeft er verder niets te gebeuren. Is het pgb niet of anders besteed dan bedoeld, dan wordt het pgb geheel of gedeeltelijk teruggevorderd. Bij een pgb-a hoeft de pgb-houder de besteding van het pgb niet te verantwoorden. Het pgb wordt immers op declaratiebasis uitbetaald. Op dat moment is dus duidelijk dat het budget is besteed aan het daarvoor bestemde doel Ondersteuning pgb-houders Het college heeft met derden een contract gesloten voor de ondersteuning van pgb-houders met een pgb voor hulp bij het huishouden. In verband hiermee ontvangen pgb-houders de volgende ondersteuning: Informatie en advies; Voorbeeldovereenkomsten; Verzekering voor werkgeversaansprakelijkheid en rechtsbijstand; Vergoeding voor loondoorbetaling bij ziekte (2 wachtdagen en 70% van het loon); Noodzakelijke ARBO-dienstverlening. Daarnaast kan de pgb-houder tegen een vergoeding per uur diverse ondersteunende administratieve diensten afnemen, zoals salarisadministratie Eigen bijdrage pgb en Zorg in natura Artikel 23 van de verordening bepaalt dat bij een pgb een eigen bijdrage verschuldigd kan zijn, met uitzondering van een rolstoel. Deze eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wordt een pgb verstrekt voor een voorziening die bestaat uit een roerende zaak of uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning, dan wordt het eigen aandeel niet langer dan 39 perioden van 4 weken in rekening gebracht. Bij het verstrekken van voorzieningen op grond van de Wmo mag een gemeente een eigen bijdrage in rekening brengen aan de belanghebbende van 18 jaar of ouder. De wettelijke basis hiervoor is geregeld in artikel 15 van de Wmo. Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De hoogte van de eigen bijdrage is inkomensafhankelijk, waarbij ook de inkomsten uit het vermogen worden opgenomen. In het (landelijke) Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning zijn maximumgrenzen bepaald ten aanzien van de hoogte van de te innen eigen bijdrage. Daarnaast worden grenzen gesteld aan de periode van het in rekening brengen van een eigen bijdrage. Artikel 4.1 lid 5 zegt daarover het volgende: Indien de voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, kan gedurende maximaal een periode van 39 perioden van vier weken een eigen aandeel in rekening worden gebracht dan wel bij de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming maximaal die periode een met toepassing van de daarvoor geldende regels berekende bedrag in mindering worden gebracht. Rol gemeente bij een eigen bijdrage De gemeente geeft aan het CAK door welke voorziening aan belanghebbende is toegekend en wat de kosten van deze voorziening is. Daarnaast geeft de gemeente ook aan gedurende welke periode de eigen bijdrage of eigen aandeel moet worden opgelegd. Het uitgangspunt voor de berekening van de eigen bijdrage is dat wordt aangesloten bij de werkelijke kostprijs van de voorziening en de resterende levensduur van de voorziening. Bij een herverstrekking dient te worden uitgegaan van de restwaarde van de voorziening (aan te geven door de leverancier). De kosten worden verrekend over de resterende afschrijvingstermijn (de 19

20 maximale afschrijvingstermijn is in de meeste gevallen 7 jaar, maar bij trapliften geldt een maximale afschrijvingstermijn van 10 jaar). Bijvoorbeeld: een scootmobiel wordt verstrekt van 3 jaar oud en deze scootmobiel heeft een nieuwprijs van heeft. De waarde van de scootmobiel ten tijde van de verstrekking bedraagt dan (4/7 * 3.500) en de resterende levensduur is 4 jaar. Bij het CAK wordt dan doorgegeven dat er een voorziening wordt verstrekt met een waarde van voor een periode van 4 jaar. Het maximale bedrag dat de belanghebbende kan betalen wordt eveneens door het CAK berekend waarbij de anticumulatieregeling geldt. Een burger betaalt nooit meer dan het wettelijk maximum en bij samenloop van voorzieningen onder de Wmo en AWBZ gaat de eigen bijdrage ingevolge de Wmo voor, waarbij de eigen aandeel opgelegd door de gemeente, indien van toepassing, als eerste wordt aangemerkt. Consequenties eigen aandeel en bijzondere bijstand Personen, die het eigen bijdrage niet kunnen betalen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. Vergoeding via de bijzondere bijstand vindt plaats op grond van de gebruikelijke draagkrachtberekening. Welk inkomen hanteren we voor het bepalen van de eigen bijdrage/aandeel? Evenals het CAK in het kader van de eigen bijdrage gaan we uit van het verzamelinkomen. Het CAK werkt met verzamelinkomens vanuit een peiljaar, welk jaar twee jaar voor het lopende jaar ligt. Over 2013 gaat het dan om het inkomen over Geeft belanghebbende aan dat er sprake is van een actueel inkomen dat lager is dan in 2011, dan wordt uitgegaan van het actuele inkomen. Er vindt na vaststelling van het eigen aandeel geen herberekening plaats i.v.m. overlijden of wijziging in de gezinssituatie. Naar verwachting gaat het om enkele gevallen waarbij een voorziening is aangebracht die niet kan worden teruggedraaid. Bij schrijnende situaties kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde hardheidsclausule (voor te leggen aan het college). Proefberekening eigen bijdrage/aandeel Om te voorkomen dat iemand een voorziening krijgt, maar dat hij na het opleggen van de eigen bijdrage/ aandeel er toch van afziet, wordt alvorens een besluit te nemen een proefberekening gemaakt door de consulent. Deze wordt naar de aanvrager gestuurd. Omdat het een proefberekening is, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Echter, het geeft aan de aanvrager wel een voorlopige inschatting van de eigen bijdrage. De aanvrager dient de proefberekening te ondertekenen, waarmee hij verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de voorziening toch te willen hebben. Na ontvangst van dit document wordt het besluit genomen en worden opdracht gegeven aan de leverancier, aannemer of woningbouwcooperatie. 2.2 De financiële tegemoetkoming Naast het pgb kan ook een financiële tegemoetkoming worden toegekend. Het aantal mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming is beperkt: het gaat om een bouwkundige woonvoorziening, uit te betalen aan de eigenaar van de woning, een verhuiskostenvergoeding, of een financiële tegemoetkoming voor gebruik van een taxi of een rolstoeltaxi. De financiële tegemoetkoming moet toereikend zijn voor de aan te schaffen voorziening, tenzij het gaat om een forfaitaire tegemoetkoming. Dit kan onder aftrek van een eigen aandeel, te vergelijken met de eigen bijdrage. Ook bij een financiële tegemoetkoming zal de beschikking waarin dit bedrag wordt toegekend voorwaarden kunnen bevatten over de besteding van de financiële tegemoetkoming. En ook bij een financiële tegemoetkoming dient verantwoording afgelegd te worden over de besteding van de tegemoetkoming, tenzij het om een forfaitair bedrag gaat: Een forfaitair bedrag voor een verhuizing moet worden besteed aan noodzakelijke verhuis,- en inrichtingskosten. Betaling vindt plaats op basis van nota s. 2.3 De voorziening in natura Wordt een voorziening verstrekt in natura, dan worden in de beschikking de voorwaarden opgenomen 20

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende.

1.1. Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van belanghebbende. Besluit voorzieningen Wmo gemeente Middelburg 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 28 december 2011 Gewijzigd: 11 december 2012, 10 december 2013 Publicatiedatum: 4 januari 2012, 19 december 2012,

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Vormen van voorzieningen en verstrekkingen... 8 Verschillende manieren om voorzieningen te verstrekken... 8 2.1 Het persoonsgebonden

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR.

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ALKMAAR. - 1 - HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1) college; het college van burgemeester en wethouders. HOOFDSTUK 2. HULP BIJ

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren.

Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Slochteren. CONCEPT CONCEPT CONCEPT Toelichting op Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente. Inleiding Naast een Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude

Toelichting. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Zoeterwoude Toelichting Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2012 Zoeterwoude Inleiding De nieuwe beleidsregels vormen met de nieuwe verordening een trendbreuk met de oude regels (ooit verstrekkingenboek geheten),

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011

Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Overzicht aanpassingen Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 -> 2011 Tekst Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Waalwijk 2010 Artikel

Nadere informatie

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013

Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Besluit voorzieningen Wmo gemeente Veere 2014 Vastgesteld in de collegevergadering van 17 december 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget....3

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelezen het voorstel d.d. 10 mei 2012, besluiten: Vast te stellen onderstaand Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Hilversum 2013 met

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de gemeenteraad van Kapelle bij besluit van, nummer 2014/ heeft vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013

Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Financieel Besluit. Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 Gemeente Utrechtse Heuvelrug Financieel Besluit Behorende bij de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Onderwerp: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Duiven 2012 Ons kenmerk: Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 GEMEENTE VELSEN Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013,

Nadere informatie

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009

Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Toelichting Besluit Nadere Regelen Maatschappelijke Ondersteuning 2009 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere regels over het persoonsgebonden

Nadere informatie

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model)besluit BEHORENDE BIJ DE VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: a. Budgethouder: een persoon aan

Nadere informatie

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek

BIJLAGE Ib. Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ISD De Rijnstreek A. Algemene toelichting 1.0 Omvang van de eigen bijdrage/eigen aandeel In de Verordening is bepaald dat een cliënt een eigen bijdrage betaalt bij een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget

Nadere informatie

GEMEENTE OOSTZAAN 2014

GEMEENTE OOSTZAAN 2014 1 januari 2014 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...... 3 1. Inleiding... 3 2. Definities... 3 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2 Regels rond verstrekking...

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Nieuwkoop 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015

Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 1. De nadere regels Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 worden aangehaald als Nadere regels

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013

Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013. 1 januari 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning Uitgeest 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Regels rond verstrekking en verantwoording 3 Artikel 3 Vaststelling bedrag persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Drimmelen 2011 Versie : 2 Datum : 23 november 2010 Samengesteld door : Maatschappelijke aangelegenheden Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2007 Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verordening: de Wmo-verordening gemeente Heusden

Nadere informatie

Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Katwijk (Verstrekkingenboek voorzieningen maatschappelijke ondersteuning) Beleidsregels WMO gemeente Katwijk 2011 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 0.

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR23840_1 29 maart 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hoogeveen 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen; Gelet op de Wet

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT)

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012 (FINANCIEEL BESLUIT) INLEIDING Het besluit maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om alle bedragen in op te nemen. Dit is van belang omdat bedragen tenminste

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg Het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Woudenberg (Besluit) is een uitwerking

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 Het College, gelet op de bepalingen in de artikelen 17, 19, 22 en 30 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke

B E S L U I T : vast te stellen de navolgende verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen maatschappelijke Nummer: 106-10 Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van wijzigen van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2007 De raad van de gemeente Waterland,

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag

Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Toelichting Regeling individuele voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning gemeente DenHaag Huishoudelijke verzorging algemeen Huishoudelijke verzorging kan in natura of in de vorm van een persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Modelbeleidsregels Wmo november 2009

Modelbeleidsregels Wmo november 2009 Modelbeleidsregels Wmo november 2009 Hoofdstuk 1. Vorm van te verstrekken voorzieningen. 1.1. Verschillende manieren om voorzieningen te verstrekken. Artikel 6 van de Wmo 1 bepaalt in artikel 1 het volgende:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2012. Inleiding. Naast een verordening maatschappelijke ondersteuning is er ook een Besluit maatschappelijke ondersteuning. In dit

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014

besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR318648_1 4 juli 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 besluit maatschappelijke ondersteuning Hulst 2014 Inleiding Het gemeentelijk besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bedum De raad van de gemeente Bedum, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2006. Gelet op artikel 4 van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM

BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM BESLUIT WMO GEMEENTE WERKENDAM Dit besluit is een uitwerking van de onderdelen van de Verordening Wmo gemeente Werkendam. In de tekst wordt deze verordening aangehaald als de Verordening. Het beleid betreffende

Nadere informatie

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013

NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 NADERE REGELS BEHORENDE BIJ DE VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WIJDEMEREN 2013 Vastgesteld: 21-3-2013 Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010

VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 CVDR Officiële uitgave van Katwijk. Nr. CVDR88040_1 15 november 2016 VERORDENING VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE KATWIJK 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen VERORDENING VOORZIENINGEN

Nadere informatie

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009

Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 Raadsbesluit nr. 8 Betreft: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Tynaarlo 2009 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het besluit van burgemeester en wethouders van 29 juli

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 CONCEPT (model) VERORDENING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen 2 Hoofdstuk 2. Resultaatgerichte compensatie... 4 Artikel

Nadere informatie

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning

Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Wijzigingsverordening en wijzigingsbesluit Maatschappelijke ondersteuning Afdeling Samenleving 24 februari 2011 1 Inhoud 1. Wijzingen in de Verordening Maatschappelijke ondersteuning... 2 2. Wijzigingen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2010 Ons kenmerk: 09bwb00759 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op het overleg met de Cliëntenraad WMO van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2012; gelet op artikel 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149

Nadere informatie

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen

Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijzigingen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Strijen Wijziging nr. 1: Hoofdstuk 1. Begripsbepaling In artikel 1 wordt aangegeven dat voor de omschrijving van de begrippen in

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Besluit maatschappelijke ondersteuning. Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1. Verstrekking van een toegekende individuele

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juli 2006, nr. 20; b e s l u i t : vast te stellen de volgende: Modelverordening maatschappelijke ondersteuning Hoofdstuk

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012

VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 VERORDENING VOORZIENINGEN WMO GEMEENTE HEERENVEEN 2012 officiële titel citeertitel wettelijke grondslag Verordening Voorzieningen Wmo Gemeente Heerenveen Verordening Voorzieningen Wmo Artikel 5 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Overwegende bezwaren NING

Overwegende bezwaren NING BIJLAGE 5 REGELING PERSOONSGEBONDEN BUDGET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NING Algemeen Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo

Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo Eigen bijdrage voor zorg zonder verblijf en voor de Wmo De klant betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die deze thuis krijgt (zorg zonder verblijf),

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE VELSEN 2013 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Wet 3 College 3 Lid 3. Compensatieplicht 3 Lid 4. Aanmelding 3 Lid

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 11BWB00081 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen de adviezen van de Cliëntenraad Wmo van

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE ROERMOND 2014 FINANCIËLE REGELS VANAF 1 JANUARI 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Artikel 1: Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Uurtarief

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008

Besluit maatschappelijke ondersteuning Barneveld juli 2008 juli 2008 Burgermeester en wethouders van Barneveld; gelet op de bepalingen in de artikelen 3, 6, 7, 12, 19, 21 25, 32, 33 38 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Barneveld;

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1.1 Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. Verzamelinkomen:

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 1 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING NIEUWE WATERWEG NOORD 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo

Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Toelichting op het Financieel Besluit Wmo Inleiding. Naast een Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Verstrekkingenboek Wmo is er ook een gemeentelijke Financieel Besluit Wmo. In dit besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Achtkarspelen 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie