Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,"

Transcriptie

1 Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, , Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke mensen? Soms verlies je het geloof in een goede wereld. Ik bedoel eigenlijk: Vaak verlies je het geloof in Gods goedheid. Als die al aanwezig is. Waar is die dan te vinden? Goed, God is natuurlijk wel heilig. Maar mensen ook? Bestaat dat? Laten we eens rondkijken. Zelfs topadvocaten zijn niet zuiver op de graat als je de kranten mag geloven. Burgemeesters, wethouders, zijn ze wel te vertrouwen? Apothekers rekenen te veel en bankdirecteuren strijken ondanks een wereldwijde crisis die velen in armoede stort ongekend hoge bonusbedragen op. Geen mens in die financiële wereld vraagt zich af of dat wel klopt. Dit wordt een zwartgallig stukje, vrees ik. Kijk maar om je heen: Bestaat de wereld niet uit allemaal Lance Armstrongs? Lui die de boel willens en wetens bedriegen? Wie kun je nog vertrouwen? Wie spreekt de waarheid? En wat is waarheid? Is mijn waarheid niet heel anders als zijn waarheid? En die paters en pastoors van vroeger, kun je die allemaal wel vertrouwen? En hoeveel mensen gaan er wel niet vreemd? God, wat moet je toch met deze wereld en met deze kerk? Kun je dan nergens meer op vertrouwen? Goedheid, bestaat dat eigenlijk wel? Laat ik ook eerlijk naar mezelf toe zijn: Als ik de hand in mijn eigen boezem steek dan zit ik er zelf ook

2 nog vaak genoeg naast. We zijn allemaal zondaars, lijkt het wel. Ja, dat zeggen we ook in onze kerken: Heer, wees mij zondaar genadig. Niet voor niets bidden we aan het begin van elke viering de schuldbelijdenis en dopen we onze vingertoppen in het wijwaterbakje om het zondige als het ware af te wassen We zijn niet perfect, we zijn zondaars. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. De één is beladen met meer zonden en tekorten als een ander. Geen één is heilig bij geboorte en daarna ook heilig gebleven. We weten het en we beloven in de kerk plechtig beterschap, steeds opnieuw. We willen toch, ondanks alles, streven naar het goede handelen, in lijn met Jezus leven. Toch zegt God: Jullie zijn bedoeld om heilig te leven. Jullie zijn mijn mensen, mijn volk. Ieder van jullie is door mij gewild en gezien, gekend. Kinderen van God zijn we. Nou dan! Laten we er werk van maken. Dat geloof van ons vraagt, nee eist, echte inzet. Maak onze kerken weer levend! Kom naar de viering en laat je inspireren. Misschien ben jij wel zo n mens van God. Vriendelijke groeten Simon Nagelmaeker Profielpastor diaconie NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD Communicatie - Om de pastorale profielen uitdrukkelijker neer te zetten, zullen de komende tijd enkele wijzigingen plaatsvinden op de website. Hierover is overleg geweest met pastoor De Jong, namens het pastorale team. - De website bevat steeds meer uitgebreide nieuwsberichten waarnaar in de kerkbladen kan worden verwezen. - Boekje voor Actie Kerkbalans: Het bestuur van de St. Paulusparochie heeft besloten om aan alle parochianen een brochure te sturen waarin informatie staat over de parochie. Door de fusie en daardoor alle veranderingen op bestuurlijk en lokaal terrein is bij sommige parochianen nogal wat onduidelijkheid over wie waar precies verantwoordelijk voor is

3 en hoe een aantal zaken praktisch geregeld zijn. Deze brochure is bedoeld om daar inzicht in te verschaffen. Pastoraal - In januari/februari 2013 zijn er gesprekken met de koren over het repertoire. - Uitvaartbeleid is gecommuniceerd met avondwake groepen en portefeuillehouders liturgie (uitvaartleiders volgen nog). Secretariaat - Eibergen, Rekken en Neede zijn bezocht in het kader van de locatiebezoeken. Tijdens alle gesprekken was de sfeer goed en open. - Angela Röeling is bereid vanaf volgend jaar te notuleren bij de bestuursvergaderingen op de 1e maandagavond van de maand (i.v.m. het vertrek van Gerard Bartels als notulist). Waar nodig zal ze schuiven met haar werktijden. Diversen - 30 juni 2013: St. Paulusdag in Rekken EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR DE ST.PAULUSPAROCHIE(2) Het bestuur van de locatieraad Eibergen Wilhelmien Fels de Vrught Afgelopen december zijn we als pastoraal team twee keer bijeen geweest met Henk Brussel, onze begeleider, om het oude pastoraal beleidsplan te evalueren en ook de afgelopen werkperiode We hebben gekeken naar wat we in die periode hebben kunnen realiseren en naar wat we helaas niet hebben kunnen realiseren. Ook hebben we geprobeerd te begrijpen waarom een activiteit wel of juist niet is gelukt. We hebben ons eigen functioneren onder de loep genomen en ook gekeken naar hoe het gaat met onze St. Paulusparochie. Onze bevindingen hebben we gepresenteerd aan het Parochiebestuur en daarna hebben we er indringend met hen over van gedachten gewisseld. Op 21 januari presenteren we onze bevindingen aan de locatieraden en aan pastorale sleutelfiguren binnen de locaties. We hopen op een vruchtbare

4 gedachtewisseling, waarin we samen helder in beeld kunnen krijgen hoe onze St. Paulusparochie er voor staat. Vanaf eind januari tot begin maart zal het pastoresteam in drie bijeenkomsten samen met Henk Brussel werken aan een nieuw beleidsplan, dat in maart geschreven wordt. Begin april wordt het conceptbeleidsplan besproken met het parochiebestuur. Zij voegen daaraan een bestuurlijk plan toe over de financiën, gebouwen, personeel en de organisatie van de parochie.in mei presenteren we het beleidsplan aan de locatieraden en pastorale sleutelfiguren. Via de parochiebladen en de website houden we u op de hoogte van de voortgang van het beleidsplan voor onze St. Paulusparochie. NAAR EEN NIEUW UITVAARTBELEID(2) Pastoraal werker Annet Zoet. Op 10 december 2012 is er een bijeenkomst geweest met uitvaartleiders die in onze parochie actief zijn. Van drie uitvaartondernemingen die allemaal ook veel uitvaarten verzorgen in verschillende dorpen binnen onze parochie waren vertegenwoordigers aanwezig. Het was een goede en zinvolle bijeenkomst. Zij hebben waardering voor het uitvaartbeleid: het schept duidelijkheid. De uitvaartleiders kunnen in hun contacten met nabestaanden nu betere informatie geven over de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaartviering en over de mogelijkheden daarbij. Het was ook zinvol om over en weer informatie en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om mensen te zoeken die bij toerbeurt de pastorale noodtelefoon willen bemensen. Zodra wij dit gerealiseerd hebben, publiceren wij dit. Graag wil ik wat nader ingaan op de verschillende soorten vieringen die mogelijk zijn rond een uitvaart: - een avondwake: dit is een viering van woord en gebed op de avond voor de kerkelijke uitvaart met aansluitend begrafenis of crematie. Elke locatie heeft een werkgroep Avondwake, die desgewenst met u als nabestaande contact zoekt en samen met u deze viering voorbereidt. Zij gaan ook voor in deze viering en u kunt ook zelf een gedicht lezen of een In Memoriam houden.

5 - een eucharistieviering of een woord- en communieviering in de kerk voorafgaande aan de begrafenis of de crematie: in deze viering is het mogelijk ter communie te gaan. Wij volgen de officiële orde van dienst voor deze vieringen qua volgorde en gebeden. Ook bevatten deze vieringen een lezing uit het Oude Testament en een Evangelielezing. Aan het begin van de viering of aan het einde van de viering is ruimte voor een gedicht of een In Memoriam. In een eucharistieviering gaat een priester voor, in een woord- en communieviering een pastoraal werker of een toegeruste parochiële vrijwilliger. - een afscheidsviering in de avond: dit is een viering van woord en gebed die het karakter kan hebben van een uitgebreide avondwake, waarna de volgende dag in besloten kring de begrafenis of crematie volgt. Het kan ook meer het karakter hebben van een uitvaartviering: een overweging door een voorganger en wanneer de overledene aanwezig is in de kerk ook een laatste aanbeveling ten afscheid met zegening met water en wierook. Echter, in deze viering is ter communie gaan niet mogelijk. De orde van dienst geeft wat meer ruimte voor eigen inbreng, maar wel bidden we en lezen we uit de Bijbel. Als deze viering een uitgebreide avondwake is, gaat hierin de werkgroep Avondwake voor. Wanneer ook een overweging, of zegening wordt gevraagd, gaat hierin een vrijwilliger van de Werkgroep Uitvaart voor. In een volgend artikel zal ik de andere vieringen bespreken: de gebedsdienst en de herdenkingsviering en de viering in het crematorium. Pastoraal werker Annet Zoet. WERKGROEP AVONDWAKE Geslaagd In december heeft mevrouw Nienke Filippelli uit Rekken het getuigschrift gekregen van de cursus Uitvaartvieringen die gehouden werd in Twente. Zij wil graag in de nabije toekomst voorgaan in uitvaartvieringen. Al bijna anderhalf jaar heeft zij ervaring opgedaan in de werkgroepen Avondwake van Rekken en Eibergen. De komende tijd zal zij stage gaan lopen bij het team van pastores om ervaring op te doen in het contact met de familie van overledenen en in het voorgaan in uitvaartvieringen. Pastoraal werker Annet Zoet.

6 KERSTPAKKETTENACTIE De Kerstpakkettenactie 2012 van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland is succesvol afgesloten. Voor het zevende jaar op rij hebben we dit kunnen organiseren. We zien wederom terug op een geslaagde actie, waarin wij velen die het financieel moeilijk hebben, blij konden maken met een levensmiddelenpakket. Rond de Kerst zijn er 298 pakketten afgehaald, verdeeld over 165 gezinspakketten en 133 pakketten voor alleenstaanden. Het streefbedrag voor kerstactie 2012 was De uiteindelijke opbrengst aan sponsoring, collecten en giften voor onze actie 2012 bedroeg ruim Met dit bedrag konden wij onze actie financieren. Uit de reacties van ontvangers blijkt dat de mensen het zeer op prijs stellen, zoals iemand opmerkte: het is een lichtpunt in deze dagen. Fijn dat de kerken op deze manier aan ons denken. Alle gulle gevers willen wij van harte bedanken voor hun bijdrage. Met uw financiële giften is deze actie weer succesvol verlopen. Er waren ook vele vrijwilligers bij betrokken. Alle gevers en vrijwilligers uit de kerken en samenleving heel hartelijk dank. Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland, VIEREN SAMEN MET ELKAAR Ria Post-Alferdinck Speciale viering 10 februari u in de RK Mattheüskerk te Eibergen Elke maand is er in De Huve te Eibergen een viering met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook dit jaar hebben wij hen uitgenodigd weer samen met ons te vieren in de RK Mattheüskerk te Eibergen. De Woord en Communieviering op zondag 10 februari is voorbereid met de werkgroep gehandicaptenvieringen van De Huve. In deze viering waarin het koor Kumbaya zingt, is er extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

7 Deze viering is bedoeld voor iedereen maar zal met name ook de gezinnen met kinderen aanspreken. Iedereen is van harte welkom ook uit de omliggende plaatsen. In het teken van carnaval. Aangezien we dit weekend ook carnaval vieren willen we daar niet aan voorbijgaan in deze viering. Iedereen die wil mag verkleed komen, dat maakt het nog kleurrijker en vrolijker. Houdt God ook van een lolletje en van een geintje? Jazeker houdt God van een geintje als het maar is om elkaar te plezieren en niet uit leedvermaak de ander te kleineren of pijn te doen. Met humor kan ook de boodschap overgedragen worden. Met een lolletje kom je soms verder dan met gedonder en dreiging. Samen plezier en vreugde beleven. Gemeenschap ben je toch samen? Samen met elkaar in feeststemming als dank aan God, dat we samen kunnen en mogen vieren. U komt toch ook? Na afloop is er koffie of thee. Graag verwelkomen we u allen op zondag 10 februari Hartelijke groet mede namens de Werkgroep gehandicaptenviering De Huve, Marga Peters, Pastoraal werker St Paulusparochie VASTENACTIE 2013 EVEN MINDEREN VOOR HONDURAS 13 februari - 31 maart 2013 Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun Beloofde Land, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. Als ik deze mensen in de ogen kijk, wil ik hen hoop geven De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten en hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op

8 het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God. In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun American dream blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk, een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan. Laten wij deze zusters ruimhartig helpen met onze vastengave. Namens alle vastengroepen binnen Parochie St. Paulus Simon Nagelmaeker Pastoraal werker diaconie Parochie St Paulus EEN NIEUW GELEGENHEIDSKOOR In februari 2013 start er weer een gelegenheidskoor. Deze keer studeren we onder leiding van Ad Krijger twee mooie vierstemmige werken in: From the rising of the sun van F.A. Gore Ouseley, en Aus dem Dankliede zu Gott van F.J. Haydn. We repeteren vijf zaterdagochtenden van tot uur in de Oude Mattheus, en wel op de volgende data: 16 en 23 februari; 2, 9 en 16 maart. Op zondag 17 maart voeren we dan de muziek uit in de ochtenddienst. We nodigen hierbij iedereen uit die graag zingt. Zangers en zangeressen die eerdere jaren hebben meegezongen, maar ook nieuwelingen zijn van harte welkom! Het geeft altijd een verfrissend tintje om te zien hoe nieuwe mensen enthousiast meedoen en (nieuwe) contacten leggen. Ook deelnemers uit andere plaatsen zijn welkom (zegt het voort), en je hoeft geen lid te zijn van een kerk om vrolijk mee te zingen! Opgave is mogelijk vóór 31 januari bij Albertine Kokkeler, bij voorkeur per mail: Eventueel per telefoon: Graag vermelden welke stem je zingt: sopraan, alt, tenor of bas.

9 Wie zich opgegeven heeft krijgt begin februari nader bericht, onder andere over het vooraf op papier uitdelen van de muziek. COMMUNIEPROJECT GODS GROOTSTE GESCHENK Organisatieteam gelegenheidskoor Samen met de locatie Rekken zijn we gestart met een nieuw communieproject dat heet: Gods grootste geschenk. Tijdens de ouderavond van 30 november jl. zijn de ouders hierover geïnformeerd. Er doen dit jaar 21 kinderen uit Eibergen mee en 5 kinderen uit Rekken. Inmiddels zijn er al 3 parochiebijeenkomsten met de kinderen geweest. We hebben het al gehad over het Geschenk van de Schepping(1), Jij bent een Speciaal Geschenk van God (2), we hebben het gehad over het Geschenk van het Doopsel (3) en het Geschenk van de Bijbel(4). We doen dit project in goede samenwerking met de RK basisscholen de Regenboog en de Schakel. De ouders in Rekken werken thuis zelf aan het project en doen met de parochiebijeenkomsten in Eibergen mee. Deze bijeenkomsten vinden in de RK Mattheuskerk plaats. Ouders helpen daarin goed mee en dat is erg fijn want anders gaat het niet lukken en zo is er ook meer betrokkenheid bij het project en de stappen die de kinderen zetten. Daarnaast werken de kinderen samen met hun ouders elke week in het werkboek. Op zondag 13 januari was er een rondje kerk voor de communicanten samen met hun ouders. We hebben de kerk als gebouw verkend en veel gezien en geleerd over de symbolen en gebruiken van de kerk. Zo heeft de koster van alles verteld

10 over de sacristie, Pastor Marga Peters heeft het liturgisch centrum met de kinderen besproken en bekeken, kinderen kregen uitleg over de functie van de dagkapel en wat daar allemaal te doen en te zien is, de werkgroep doop heeft de kinderen en ouders iets verteld over het doopsel en een vrijwilliger heeft de buitenen binnenkant van de kerk met de kinderen verkend. Al met al erg leerzaam en waardevol. Ik wil bij deze één ieder bedanken die meegewerkt heeft aan het rondje kerk. Marian Bolster, contactpersoon Communie PLANNEN VOOR EEN FILIPIJNENREIS MET JONGE MENSEN De plannen zijn al in een flink gevorderde fase. De contacten zijn gelegd. Hoe ziet één en ander er uit? Ik heb contact met pastor Dave Capucao (was een aantal jaren pastor in Meddo, enz). Hij woont nu in Manila. Ook heb ik contact met diaken Theo van Loon. Hij heeft jarenlang op de Filippijnen gewerkt bij de armen. Zij zullen beiden ons ten dienste staan. De afgelopen jaren hebben we in de parochie St. Paulus een band opgebouwd met het bisdom Infanta. Voor het arme dorpje JP2 Village hebben we samen met het Filippijnse koor 'Himig natin' geld ingezameld voor speeltoestellen daar. Later hebben we een Adventsactie gehouden en geld ingezameld voor een evacuatie-centrum op het paradijselijke eiland Jomalig. Als de golven door cyclonen enz. te hoog worden, kan men met de dorpsbevolking daar naar toe vluchten. Dit gevaar is door de klimaatverandering groter geworden. Wij (Ik met zo'n 4-6 jongeren van 18 tot 25 jaar) gaan daar naar toe om te zien hoe ze leven en wat wij in de parochie St. Paulus hebben bereikt daar. Op Jomalig gaan we een project opstarten in de agrarische sfeer. Vermoedelijk iets met kassen, zodat de armen hun eigen groenten kunnen verbouwen en ervan verkopen. Het verblijf op Jomalig wordt begeleid door een deskundige aldaar. Ook dit is al afgesproken. De reis kost ca 1.000,- p.p. De verblijfkosten op de Filippijnen zijn voor het bisdom Infanta. De reiskosten zullen we via acties gedurende 2013

11 inzamelen. Hier wordt ook jullie inzet gevraagd. Natuurlijk in samenspraak vooraf wat we gaan doen. We nemen toegezegde gelden mee om het project uit te kunnen voeren: De Vincentiusvereniging van Groenlo wil een mooi bedrag meegeven. Enkele individuele parochianen geven een flink bedrag. Ook zal stichting Novum een bedrag meegeven. Daarnaast gaan we geld inzamelen via actie-voeren in de parochie. We komen niet met lege handen! Ook hierbij wordt jullie inzet gevraagd. Wat we doen, spreken we samen af. Besef dus dat je aan groepen en in kerken zult gaan vertellen over de Filippijnen. Zowel voor als na de reis. Alles doe je samen met mij als begeleidende pastor. Vertrek : 2e Kerstdag 2013 met KLM vanaf Schiphol. Rechtstreekse vlucht naar Manila. Aankomst : twee weken later, in 2014 op Schiphol In 2014 wordt jullie verhaal gebruikt om de Vastenactie van 2014 te promoten in onze St. Paulusparochie. De Vastenactie van 2014 zullen we proberen te regelen om ons project nog meer body te geven. Tijdens de reis zelf worden jullie niet aan je lot overgelaten. We nemen overal de tijd voor. Ook aan het verwerken van alle indrukken die je op zult doen. Het is geen werkvakantie, maar vooral een ervaringsvakantie. Hoe leven de armen, wat is hun kracht, hoe ziet hun leven eruit? Hoe ziet hun geloof eruit? Wat doet dat met jou? Ook na afloop van het gehele project nemen we tijd om indrukken in kleine kring na te bespreken. Het aanbod van dit project is geweldig, maar met veel enthousiasme zal het zeker (kunnen) lukken. Als het jou wat lijkt om hier serieus op in te gaan, dan... Ik zal dan gauw contact met je opnemen. Of mail me Simon Nagelmaeker

12 ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN Voor donderdag 21 februari is de Ouderenwinkel uit Neede uitgenodigd. Zij komen met onder andere praktische tips en uitleg over hulpmiddelen. Vaak zijn er mogelijkheden waar wij niet bij stilstaan. Dinsdag 19 maart is al weer onze laatste avond van het seizoen. Deze avond zal door (lichte) inspanning een ontspanningsavond worden. Laat u verrassen! Ook willen wij een oproep doen voor nieuwe leden bij onze gymclub op de dinsdagmiddag. We gymen in de Pickerhal van uur tot uur. Hebt u interesse dan kunt u vrijblijvend een keer komen kijken. Daarnaast bent u ook van harte welkom om eens vrijblijvend deel te nemen aan één van onze activiteiten. Nieuwe leden zijn van harte welkom! SOBERE MAALTIJDEN Bestuur ZijActief Eibergen Ook dit jaar zullen er in de veertigdagentijd weer vier Sobere Maaltijden gehouden worden. Hiermee oefenen wij ons in soberheid omdat er velen zijn die noodgedwongen, om wat voor reden dan ook, in soberheid moeten leven. De Sobere Maaltijden worden net als vorig jaar door de Katholieke Mattheusparochie en de Protestante Kerk van Eibergen-Rekken georganiseerd. Ze worden gehouden op 27 februari en 6, 13 en 20 maart van uur. Wederom zijn we in De Meergaarden te gast. Voor volwassenen bedragen de kosten 5,= en kinderen t/m 12 jaar 3,=. De opbrengst van de Maaltijden is dit jaar bestemd voor de Voedselbank. In verband met de organisatie van de maaltijden is tijdige aanmelding wenselijk. Opgave (minimaal 1 week van te voren), het liefst per , bij Alie Sieben, of telefonisch Ria Post en Henk Sieben

13 GELOVEN BELEVEN Vier bijeenkomsten Vier bijzondere ontmoetingen Vier mogelijkheden tot groei Vier keer ervaren dat geloven beleven is Samen met de Parochie Sint Ludger organiseren wij in het nieuwe jaar vier avonden met als thema Geloven beleven. We gaan op zoek naar de wortels van ons geloven, waarbij het niet gaat om kennis, maar veel meer om hoe we geloven, hoe we daarin dichter bij onszelf kunnen komen, hoe we kunnen groeien in geloven. Want geloven is een werkwoord, het raakt onze diepste gevoelens en verlangens. Wie gelooft, wil daar ook uitdrukking aan geven in bidden, vieren, in woorden en beelden. Hoe kun je zulke diepe ervaringen uitdrukken? Kan dat eigenlijk wel? André Zegveld, Herman Scholte Albers en Sanny Bruijns zijn op deze avonden onze inleiders. Na hun inleiding is er ruimte voor gesprek. André Zegveld was jarenlang monnik en abt in een Benedictijnerklooster, werkte als ziekenhuispastor en deken. Hij schreef enkele boeken over spiritualiteit. Herman Scholte Albers was werkzaam als parochiepastor en verpleeghuispastor. Hij is geassocieerd lid van de Karmelorde, waar hij bijeenkomsten spiritualiteit begeleidt. Sanny Bruijns is karmeliet. Zij was pastor, specialiseerde zich in spiritualiteit en schreef hierover een boek. Tegenwoordig is zij verantwoordelijk voor het bezinningsaanbod van Karmel Twente. 1. Op verhaal komen 24 januari 2013 met André Zegveld Geloven heeft alles te maken met wat je ten diepste verlangt. Maar hoe zit dat met ons verhaal en het verhaal van God? Waar geloof je in als je ergens in gelooft? 2. Veelvormige ervaringen 7 februari 2013 met Herman Scholte Albers Geloof heeft alles te maken met verbeeldingskracht. Hoe worden geloofservaringen verwoord en verbeeld in de literatuur, in de beeldende kunst, in de muziek? En zijn ze wel te verbeelden of te verwoorden? 3. Woorden voor geloof 21 februari 2013 met André Zegveld

14 Geloven vraagt om uitgesproken te worden. De woorden ervoor zijn te vinden in soms eeuwenoude teksten. Maar hoe maken wij er contact mee? Bijvoorbeeld met de woorden van het Onze Vader of van de geloofsbelijdenis? En wat gebeurt er dan? 4. Gaandeweg geloven 7 maart 2013 met Sanny Bruijns Mensen die geloven zijn ooit op het spoor van God gekomen. Hoe ging dat bij de velen die ons voorgingen op zo n weg? Welke vormen hebben zij daarvoor gevonden? En hoe hebben zij God ter sprake kunnen of durven brengen? Tijd: uur uur Plaats: Parochiecentrum Geloofsgemeenschap H. Bonifatius/ HLudgerus, Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde Parkeren: Achter de kerk op het Willem Doppenplein bij de (achter) ingang van het parochiecentrum Kosten: 5,- per bijeenkomst (inclusief koffie/thee). Te voldoen ter plaatse. Maar de kosten mogen geen bezwaar zijn. Begeleiding: lid van één van de pastorale teams Aanmelding: Parochiesecretariaat St Paulus, of Parochiesecretariaat Sint Ludger, of Het beloven vier bijzondere avonden te worden, echt de moeite waard voor wie verdieping zoekt en op het spoor wil komen van eigen geloven en spiritualiteit. NIEUWE DATA MEDITATIEF WANDELEN Pastoraal werker Annet Zoet Om alvast in uw agenda te noteren: op zaterdag 6 april en 25 mei gaan we weer meditatief wandelen. Tijd uur tot uur. De plek van samenkomen wordt nog nader bekend gemaakt. Informatie en opgave:pastoraal werker A.Zoet Tel ; annette Annet Zoet

15 VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN Bezinnend onderweg naar Pasen Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. Zo dromen wij ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht naar Pasen. Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen. In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 13 februari tot en met 1 april, willen wij: ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken. Bent u geïnteresseerd? Opgave bij dhr. F. ten Berge; voorzitter Raad van Kerken Eibergen- Rekken: het adres van Freek ten Berge is: Bent u niet in het bezit van een computer / e- mailadres? Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten. Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het adres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen. Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! Een hartelijke en inspirerende groet. ds. Eveline Struijk, en pastoraal werkster Marga Peters.

16 EEN REIS DOOR DE GOEDE WEEK INTER CITY BESTEMMING PASEN Het is een oud gebruik om toe te leven naar Pasen. Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd of vastentijd: 40 dagen van inkeer, soberheid en bezinning, thuis en in de kerk. Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen nodigen we u uit voor een treinreis waarop we een man op reis volgen. Preciezer op het laatste gedeelte van zijn reis: op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal. Jezus. In de Christus Koningkerk in Lievelde maken we een reis door de Goede Week. We doen de verschillende stations aan in het verhaal van Jezus: zijn intocht en laatste dagen in Jeruzalem, de viering van het laatste avondmaal, de hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. In stilte maken we de reis langs de stations van de Goede Week en vervolgens is er gelegenheid om in groepen verder te praten over wat het bij ons heeft opgeroepen. We sluiten af met een vierend moment. Zo willen we ons voorbereiden op het vieren van de Goede Week en Pasen. Datum: woensdag 20 maart 2013 Tijd: uur uur. Plaats: Christus Koningkerk, Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde Opgeven: vóór 13 maart via of bij één van de onderstaande personen. Rieky Luttikholt tel Trudy Korenromp tel Anita Overkamp tel De organisatie Lievelde

17 STILLE OMGANG 2013 In de nacht van 16 op 17 maart 2013 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat al 132 jaar. Deze Omgang is ontstaan vanuit de verering van het Eucharistisch wonder uit 1345 dat bekendheid heeft gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam. Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De pelgrims weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Dit jaar luidt het thema: Ik geloof in Gods liefde,daar ga ik voor. Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, roepen wij in gebed de Heilige Geest aan die ons zal helpen moedig te getuigen van ons geloof in God. We vragen ons biddend af hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. Vanuit onze parochie vertrekt er een bus naar de Stille Omgang. Kapelaan K. Donders zal ons vergezellen op onze bedevaart. In Amsterdam zullen we met andere bedevaartgangers in de kerk van O.L.V. van de heilige Rozenkrans (Obrechtkerk) om uur de H. Mis vieren, waarna we gezamenlijk de Stille Omgang lopen.in de loop van de nacht van zondag 17 maart zijn we dan weer thuis. De kosten bedragen 27,50 per persoon. Opstapplaatsen zijn: Café Dute, Mariaplein Beltrum om uur. De Bron, Buitenschans Groenlo om uur. Wilt u mee, dan kunt u zich tot 5 maart opgeven bij: Dhr. Jan te Boome, Beltrum. Telefoon: K.Donders

18 PROTESTANTSE GEMEENTE EIBERGEN REKKEN COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING (voor meer informatie verwijzen wij naar De preek van de leek 24 februari, aanvang uur in de Oude Mattheüs voorganger :Mr H.L.M. Bloemen, burgemeester van Berkelland. Het is een initiatief van Abeltje Hoogenkamp verbonden aan de Protestantse Kerk Amsterdam, met als opdracht vernieuwende concepten te bedenken voor de kerk in onze samenleving. Bezoek aan moskee Dit jaar gaan we op bezoek bij de Turks-Islamitische moskee in Haaksbergen. Datum: maandag 4 maart Tijd: uur. Plaats: Blankenburgerstr.49 in Haaksbergen. Opgave en info bij: Henny te Raa-Graven tel Zwevende gelovigen Over oude religie en nieuwe spiritualiteit. Van U zij de Glorie naar Mij zij de glorie. Leiding: Jan Struijk. Datum: maandag 18 februari Tijd: uur. -Plaats: De Huve. Opgave bij: Willem Brons tel SAMEN MET KRAS OP VAKANTIE Commissie vorming en toerusting Velen van u kennen, uit ervaring of uit andere bronnen, de vakanties van de Zonnebloem. Helaas blijkt elk jaar weer dat er toch mensen niet voor deze vakanties in aanmerking komen. Daarom willen wij als Zonnebloem Regio Oost Achterhoek in 2012 ook voor deze groep mensen een vakantie organiseren.

19 Netty Koldeweij uit Meddo en José te Brake uit Beltrum willen deze extra verzorgde busvakantie organiseren in samenwerking met Kras Vakanties. Beide mensen hebben ruime ervaring in het organiseren van Zonnebloem regiovakanties. Onze vraag is dan ook; wie wil van maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2013 a.s. samen met ons genieten van een prachtige reis naar: Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen en u verblijft in het Hampshire Hotel Churchill. Dit hotel ligt direct aan de Westerschelde, de druk bevaren scheepvaartroute naar Antwerpen en 400 meter van het centrum van Terneuzen. Deze reis is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor de bestaande Zonnebloemvakanties, wel graag op vakantie gaan maar iemand in de buurt willen hebben waar ze, indien nodig, op terug kunnen vallen. Voorwaarde is een minimum aantal van 35 vakantiegangers. Het reisprogramma is volledig begeleid en biedt volop tijd voor heerlijke ontspanning. Bovendien bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan (soms tegen meerprijs) interessante excursies. We brengen deze dagen o.a. een bezoek aan: de historische stad Goes met zijn Historisch Museum de Bevelanden. de stad Terneuzen de stad Gent in België met zijn St. Baafkathedraal. de steden Blankenberg en Brugge. de prachtige stad Middelburg. Tijdens deze dagen zullen we historische steden bezoeken, een bootreis maken, we pakken de stoomtrein, gaan een kaasboerderij bezoeken. Er zal een Zeeuwse avond zijn. We proberen met ons allen te gaan genieten van het moois dat Zeeuws- Vlaanderen en België ons heeft te bieden. Een mooie vijfdaagse vakantie voor slechts 489,00 p.p. Toeslag voor 1-persoonskamer 85,00. Prijs is inclusief reisverzekering. Annuleringsverzekering dient te worden afgesloten. Kosten 6% over de totale reissom. Voor wie? Ofschoon het een verzorgde reis is, is deze reis uitsluitend bestemd voor mensen die: Zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen Geen dagelijkse verzorging nodig hebben

20 Zelf in staat zijn trap te lopen Zelfstandig korte afstanden kunnen lopen. Minimaal 600 meter eventueel met rollator Niet in aanmerking komen voor de bestaande. Zonnebloemvakanties Moet u tijdens het wandelen gebruik maken van een rolstoel, zorg dan dat u een eigen begeleider meeneemt. Dus: Hebt u zin om op vakantie te gaan en wilt u met ons mee genieten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de eigen Zonnebloemafdeling in uw woonplaats of met onderstaande personen. Opgave uiterlijk 15 maart bij: Netty Koldewey tel: , Oostendorperdiek 9, 7104 BR Winterswijk/Meddo José te Brake, tel: , Poeldersdijk 4, 7156 RR, Beltrum. Voor alle informatie en opgave. Met vriendelijke groet, José te Brake, Zonnebloem Regio Oost Achterhoek. IN GESPREK MET AYALLA ZION Op zondagmiddag 3 februari 2012 zal mevr. Ayalla (Henriette) Zion in De Huve te Eibergen van u tot u een lezing verzorgen. Zij woont in Israel en kan als reisgids boeiend over haar land vertellen. Ze bracht haar jeugd door in Eibergen, waar de familie Zion jarenlang een kledingzaak dreef.. Ze zal deze avond spreken over haar land: Israel. Ook zal ze over de Sjabbat -rituelen spreken. In het jodendom speelt de huisliturgie een grote rol. Het geheel wordt omlijst met klezmermuziek door mevr. Thea Koorman uit Steenwijk. Na afloop een vrije gift. U bent allen van harte uitgenodigd om naar haar verhalen te luisteren. Graag opgeven via de mail bij : of twitteren Of bij: mevr.willemien Wassink te Eibergen Simon Nagelmaeker

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A)

Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Contactblad voor Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming St. Paulusparochie Locatie: Jaargang 50 nr. 20 6 september 2014 Drieëntwintigste zondag door het jaar (A) Matteüs 18, 15 20 Als je

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG

DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS NUMMER 7. AUGUSTUS 2011, JAARGANG 1 Start seizoen Kerktelefoon Maria-bedevaarten Vierdaagse Colofon

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Goede herinneringen aan de Zondagsschool Kerkenwerk 10e jaargang nummer 163 Donderdag 2 mei 2013 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Paasmaaltijd in de Zonnebrinkkerk Goede herinneringen aan

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr.

Kerkblad. 7 oktober Lichtpuntviering. 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE. 54 e jaargang nr. Kerkblad 54 e jaargang nr. 10 6 oktober 2007 7 oktober Lichtpuntviering 31 oktober Ik geloof... van de Protestantse Gemeente Agnus Dei te WAALRE MEDITATIE Heb je vijanden lief Als ik het helemaal heb gehad

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie