Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15,"

Transcriptie

1 Van de H. Mattheus - 48 e jaargang, nr. 1, 24 januari t/m 21 maart 2013 VAN DE PASTOR. TWEEDE ZONDAG VEERTIGDAGENTIJD 24 februari 2013 Genesis 15, , Lucas 9, 28b-36 Mensen van God Bestaan zulke mensen? Soms verlies je het geloof in een goede wereld. Ik bedoel eigenlijk: Vaak verlies je het geloof in Gods goedheid. Als die al aanwezig is. Waar is die dan te vinden? Goed, God is natuurlijk wel heilig. Maar mensen ook? Bestaat dat? Laten we eens rondkijken. Zelfs topadvocaten zijn niet zuiver op de graat als je de kranten mag geloven. Burgemeesters, wethouders, zijn ze wel te vertrouwen? Apothekers rekenen te veel en bankdirecteuren strijken ondanks een wereldwijde crisis die velen in armoede stort ongekend hoge bonusbedragen op. Geen mens in die financiële wereld vraagt zich af of dat wel klopt. Dit wordt een zwartgallig stukje, vrees ik. Kijk maar om je heen: Bestaat de wereld niet uit allemaal Lance Armstrongs? Lui die de boel willens en wetens bedriegen? Wie kun je nog vertrouwen? Wie spreekt de waarheid? En wat is waarheid? Is mijn waarheid niet heel anders als zijn waarheid? En die paters en pastoors van vroeger, kun je die allemaal wel vertrouwen? En hoeveel mensen gaan er wel niet vreemd? God, wat moet je toch met deze wereld en met deze kerk? Kun je dan nergens meer op vertrouwen? Goedheid, bestaat dat eigenlijk wel? Laat ik ook eerlijk naar mezelf toe zijn: Als ik de hand in mijn eigen boezem steek dan zit ik er zelf ook

2 nog vaak genoeg naast. We zijn allemaal zondaars, lijkt het wel. Ja, dat zeggen we ook in onze kerken: Heer, wees mij zondaar genadig. Niet voor niets bidden we aan het begin van elke viering de schuldbelijdenis en dopen we onze vingertoppen in het wijwaterbakje om het zondige als het ware af te wassen We zijn niet perfect, we zijn zondaars. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. De één is beladen met meer zonden en tekorten als een ander. Geen één is heilig bij geboorte en daarna ook heilig gebleven. We weten het en we beloven in de kerk plechtig beterschap, steeds opnieuw. We willen toch, ondanks alles, streven naar het goede handelen, in lijn met Jezus leven. Toch zegt God: Jullie zijn bedoeld om heilig te leven. Jullie zijn mijn mensen, mijn volk. Ieder van jullie is door mij gewild en gezien, gekend. Kinderen van God zijn we. Nou dan! Laten we er werk van maken. Dat geloof van ons vraagt, nee eist, echte inzet. Maak onze kerken weer levend! Kom naar de viering en laat je inspireren. Misschien ben jij wel zo n mens van God. Vriendelijke groeten Simon Nagelmaeker Profielpastor diaconie NIEUWS VAN DE LOCATIERAAD Communicatie - Om de pastorale profielen uitdrukkelijker neer te zetten, zullen de komende tijd enkele wijzigingen plaatsvinden op de website. Hierover is overleg geweest met pastoor De Jong, namens het pastorale team. - De website bevat steeds meer uitgebreide nieuwsberichten waarnaar in de kerkbladen kan worden verwezen. - Boekje voor Actie Kerkbalans: Het bestuur van de St. Paulusparochie heeft besloten om aan alle parochianen een brochure te sturen waarin informatie staat over de parochie. Door de fusie en daardoor alle veranderingen op bestuurlijk en lokaal terrein is bij sommige parochianen nogal wat onduidelijkheid over wie waar precies verantwoordelijk voor is

3 en hoe een aantal zaken praktisch geregeld zijn. Deze brochure is bedoeld om daar inzicht in te verschaffen. Pastoraal - In januari/februari 2013 zijn er gesprekken met de koren over het repertoire. - Uitvaartbeleid is gecommuniceerd met avondwake groepen en portefeuillehouders liturgie (uitvaartleiders volgen nog). Secretariaat - Eibergen, Rekken en Neede zijn bezocht in het kader van de locatiebezoeken. Tijdens alle gesprekken was de sfeer goed en open. - Angela Röeling is bereid vanaf volgend jaar te notuleren bij de bestuursvergaderingen op de 1e maandagavond van de maand (i.v.m. het vertrek van Gerard Bartels als notulist). Waar nodig zal ze schuiven met haar werktijden. Diversen - 30 juni 2013: St. Paulusdag in Rekken EEN NIEUW BELEIDSPLAN VOOR DE ST.PAULUSPAROCHIE(2) Het bestuur van de locatieraad Eibergen Wilhelmien Fels de Vrught Afgelopen december zijn we als pastoraal team twee keer bijeen geweest met Henk Brussel, onze begeleider, om het oude pastoraal beleidsplan te evalueren en ook de afgelopen werkperiode We hebben gekeken naar wat we in die periode hebben kunnen realiseren en naar wat we helaas niet hebben kunnen realiseren. Ook hebben we geprobeerd te begrijpen waarom een activiteit wel of juist niet is gelukt. We hebben ons eigen functioneren onder de loep genomen en ook gekeken naar hoe het gaat met onze St. Paulusparochie. Onze bevindingen hebben we gepresenteerd aan het Parochiebestuur en daarna hebben we er indringend met hen over van gedachten gewisseld. Op 21 januari presenteren we onze bevindingen aan de locatieraden en aan pastorale sleutelfiguren binnen de locaties. We hopen op een vruchtbare

4 gedachtewisseling, waarin we samen helder in beeld kunnen krijgen hoe onze St. Paulusparochie er voor staat. Vanaf eind januari tot begin maart zal het pastoresteam in drie bijeenkomsten samen met Henk Brussel werken aan een nieuw beleidsplan, dat in maart geschreven wordt. Begin april wordt het conceptbeleidsplan besproken met het parochiebestuur. Zij voegen daaraan een bestuurlijk plan toe over de financiën, gebouwen, personeel en de organisatie van de parochie.in mei presenteren we het beleidsplan aan de locatieraden en pastorale sleutelfiguren. Via de parochiebladen en de website houden we u op de hoogte van de voortgang van het beleidsplan voor onze St. Paulusparochie. NAAR EEN NIEUW UITVAARTBELEID(2) Pastoraal werker Annet Zoet. Op 10 december 2012 is er een bijeenkomst geweest met uitvaartleiders die in onze parochie actief zijn. Van drie uitvaartondernemingen die allemaal ook veel uitvaarten verzorgen in verschillende dorpen binnen onze parochie waren vertegenwoordigers aanwezig. Het was een goede en zinvolle bijeenkomst. Zij hebben waardering voor het uitvaartbeleid: het schept duidelijkheid. De uitvaartleiders kunnen in hun contacten met nabestaanden nu betere informatie geven over de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaartviering en over de mogelijkheden daarbij. Het was ook zinvol om over en weer informatie en ervaringen uit te wisselen. Op dit moment zijn we nog druk bezig om mensen te zoeken die bij toerbeurt de pastorale noodtelefoon willen bemensen. Zodra wij dit gerealiseerd hebben, publiceren wij dit. Graag wil ik wat nader ingaan op de verschillende soorten vieringen die mogelijk zijn rond een uitvaart: - een avondwake: dit is een viering van woord en gebed op de avond voor de kerkelijke uitvaart met aansluitend begrafenis of crematie. Elke locatie heeft een werkgroep Avondwake, die desgewenst met u als nabestaande contact zoekt en samen met u deze viering voorbereidt. Zij gaan ook voor in deze viering en u kunt ook zelf een gedicht lezen of een In Memoriam houden.

5 - een eucharistieviering of een woord- en communieviering in de kerk voorafgaande aan de begrafenis of de crematie: in deze viering is het mogelijk ter communie te gaan. Wij volgen de officiële orde van dienst voor deze vieringen qua volgorde en gebeden. Ook bevatten deze vieringen een lezing uit het Oude Testament en een Evangelielezing. Aan het begin van de viering of aan het einde van de viering is ruimte voor een gedicht of een In Memoriam. In een eucharistieviering gaat een priester voor, in een woord- en communieviering een pastoraal werker of een toegeruste parochiële vrijwilliger. - een afscheidsviering in de avond: dit is een viering van woord en gebed die het karakter kan hebben van een uitgebreide avondwake, waarna de volgende dag in besloten kring de begrafenis of crematie volgt. Het kan ook meer het karakter hebben van een uitvaartviering: een overweging door een voorganger en wanneer de overledene aanwezig is in de kerk ook een laatste aanbeveling ten afscheid met zegening met water en wierook. Echter, in deze viering is ter communie gaan niet mogelijk. De orde van dienst geeft wat meer ruimte voor eigen inbreng, maar wel bidden we en lezen we uit de Bijbel. Als deze viering een uitgebreide avondwake is, gaat hierin de werkgroep Avondwake voor. Wanneer ook een overweging, of zegening wordt gevraagd, gaat hierin een vrijwilliger van de Werkgroep Uitvaart voor. In een volgend artikel zal ik de andere vieringen bespreken: de gebedsdienst en de herdenkingsviering en de viering in het crematorium. Pastoraal werker Annet Zoet. WERKGROEP AVONDWAKE Geslaagd In december heeft mevrouw Nienke Filippelli uit Rekken het getuigschrift gekregen van de cursus Uitvaartvieringen die gehouden werd in Twente. Zij wil graag in de nabije toekomst voorgaan in uitvaartvieringen. Al bijna anderhalf jaar heeft zij ervaring opgedaan in de werkgroepen Avondwake van Rekken en Eibergen. De komende tijd zal zij stage gaan lopen bij het team van pastores om ervaring op te doen in het contact met de familie van overledenen en in het voorgaan in uitvaartvieringen. Pastoraal werker Annet Zoet.

6 KERSTPAKKETTENACTIE De Kerstpakkettenactie 2012 van de gezamenlijke kerken in de gemeente Berkelland is succesvol afgesloten. Voor het zevende jaar op rij hebben we dit kunnen organiseren. We zien wederom terug op een geslaagde actie, waarin wij velen die het financieel moeilijk hebben, blij konden maken met een levensmiddelenpakket. Rond de Kerst zijn er 298 pakketten afgehaald, verdeeld over 165 gezinspakketten en 133 pakketten voor alleenstaanden. Het streefbedrag voor kerstactie 2012 was De uiteindelijke opbrengst aan sponsoring, collecten en giften voor onze actie 2012 bedroeg ruim Met dit bedrag konden wij onze actie financieren. Uit de reacties van ontvangers blijkt dat de mensen het zeer op prijs stellen, zoals iemand opmerkte: het is een lichtpunt in deze dagen. Fijn dat de kerken op deze manier aan ons denken. Alle gulle gevers willen wij van harte bedanken voor hun bijdrage. Met uw financiële giften is deze actie weer succesvol verlopen. Er waren ook vele vrijwilligers bij betrokken. Alle gevers en vrijwilligers uit de kerken en samenleving heel hartelijk dank. Namens de Stichting Kerstactie Kerken Berkelland, VIEREN SAMEN MET ELKAAR Ria Post-Alferdinck Speciale viering 10 februari u in de RK Mattheüskerk te Eibergen Elke maand is er in De Huve te Eibergen een viering met en voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook dit jaar hebben wij hen uitgenodigd weer samen met ons te vieren in de RK Mattheüskerk te Eibergen. De Woord en Communieviering op zondag 10 februari is voorbereid met de werkgroep gehandicaptenvieringen van De Huve. In deze viering waarin het koor Kumbaya zingt, is er extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking.

7 Deze viering is bedoeld voor iedereen maar zal met name ook de gezinnen met kinderen aanspreken. Iedereen is van harte welkom ook uit de omliggende plaatsen. In het teken van carnaval. Aangezien we dit weekend ook carnaval vieren willen we daar niet aan voorbijgaan in deze viering. Iedereen die wil mag verkleed komen, dat maakt het nog kleurrijker en vrolijker. Houdt God ook van een lolletje en van een geintje? Jazeker houdt God van een geintje als het maar is om elkaar te plezieren en niet uit leedvermaak de ander te kleineren of pijn te doen. Met humor kan ook de boodschap overgedragen worden. Met een lolletje kom je soms verder dan met gedonder en dreiging. Samen plezier en vreugde beleven. Gemeenschap ben je toch samen? Samen met elkaar in feeststemming als dank aan God, dat we samen kunnen en mogen vieren. U komt toch ook? Na afloop is er koffie of thee. Graag verwelkomen we u allen op zondag 10 februari Hartelijke groet mede namens de Werkgroep gehandicaptenviering De Huve, Marga Peters, Pastoraal werker St Paulusparochie VASTENACTIE 2013 EVEN MINDEREN VOOR HONDURAS 13 februari - 31 maart 2013 Tienduizenden mensen ontvluchten jaarlijks de schrijnende armoede, de uitzichtloosheid en het geweld in Honduras. Ze gaan op weg naar de Verenigde Staten, hun Beloofde Land, op zoek naar een toekomst en een menswaardig bestaan. Slechts een paar procent van de migranten bereikt de VS voor een leven als illegale werkkracht. De anderen worden opgepakt en teruggestuurd. Ze komen ontgoocheld, beschadigd, beroofd en gewond terug. Als ze de reis tenminste hebben overleefd. Als ik deze mensen in de ogen kijk, wil ik hen hoop geven De zusters Scalabrinianas vangen teruggestuurde migranten en hun gezinnen liefdevol op en helpen hen weer op weg. Hun voorvrouw, zuster Valdete, maakt vrijwel dagelijks hartverscheurende situaties mee als ze op

8 het vliegveld teruggestuurde migranten opvangt. Ze wanhoopt echter nooit: Als ik deze mensen in hun ogen kijk, wil ik hen hoop geven, want ik zie kinderen van God. In de media worden we regelmatig geconfronteerd met het drugsgeweld in landen als Guatemala, Honduras en Mexico. Minder bekend is dat jaarlijks honderdduizenden mensen de armoede en uitzichtloosheid in hun land achter zich willen laten door uit te wijken naar de Verenigde Staten. Ze willen er voor zichzelf en hun gezin een betere toekomst vinden. Hun American dream blijkt in het overgrote deel van de gevallen echter een regelrechte nachtmerrie te zijn. De reis naar de Verenigde Staten is letterlijk levensgevaarlijk, een kwart van de migranten raakt gewond, invalide of overleeft de tocht niet. Velen halen de grens niet. Ze komen berooid terug, verkracht, beroofd, bedrogen, bedreigd... Degenen die het wel halen, lopen grote kans te worden opgepakt en teruggezonden. En dan begint alles weer van vooraf aan. Laten wij deze zusters ruimhartig helpen met onze vastengave. Namens alle vastengroepen binnen Parochie St. Paulus Simon Nagelmaeker Pastoraal werker diaconie Parochie St Paulus EEN NIEUW GELEGENHEIDSKOOR In februari 2013 start er weer een gelegenheidskoor. Deze keer studeren we onder leiding van Ad Krijger twee mooie vierstemmige werken in: From the rising of the sun van F.A. Gore Ouseley, en Aus dem Dankliede zu Gott van F.J. Haydn. We repeteren vijf zaterdagochtenden van tot uur in de Oude Mattheus, en wel op de volgende data: 16 en 23 februari; 2, 9 en 16 maart. Op zondag 17 maart voeren we dan de muziek uit in de ochtenddienst. We nodigen hierbij iedereen uit die graag zingt. Zangers en zangeressen die eerdere jaren hebben meegezongen, maar ook nieuwelingen zijn van harte welkom! Het geeft altijd een verfrissend tintje om te zien hoe nieuwe mensen enthousiast meedoen en (nieuwe) contacten leggen. Ook deelnemers uit andere plaatsen zijn welkom (zegt het voort), en je hoeft geen lid te zijn van een kerk om vrolijk mee te zingen! Opgave is mogelijk vóór 31 januari bij Albertine Kokkeler, bij voorkeur per mail: Eventueel per telefoon: Graag vermelden welke stem je zingt: sopraan, alt, tenor of bas.

9 Wie zich opgegeven heeft krijgt begin februari nader bericht, onder andere over het vooraf op papier uitdelen van de muziek. COMMUNIEPROJECT GODS GROOTSTE GESCHENK Organisatieteam gelegenheidskoor Samen met de locatie Rekken zijn we gestart met een nieuw communieproject dat heet: Gods grootste geschenk. Tijdens de ouderavond van 30 november jl. zijn de ouders hierover geïnformeerd. Er doen dit jaar 21 kinderen uit Eibergen mee en 5 kinderen uit Rekken. Inmiddels zijn er al 3 parochiebijeenkomsten met de kinderen geweest. We hebben het al gehad over het Geschenk van de Schepping(1), Jij bent een Speciaal Geschenk van God (2), we hebben het gehad over het Geschenk van het Doopsel (3) en het Geschenk van de Bijbel(4). We doen dit project in goede samenwerking met de RK basisscholen de Regenboog en de Schakel. De ouders in Rekken werken thuis zelf aan het project en doen met de parochiebijeenkomsten in Eibergen mee. Deze bijeenkomsten vinden in de RK Mattheuskerk plaats. Ouders helpen daarin goed mee en dat is erg fijn want anders gaat het niet lukken en zo is er ook meer betrokkenheid bij het project en de stappen die de kinderen zetten. Daarnaast werken de kinderen samen met hun ouders elke week in het werkboek. Op zondag 13 januari was er een rondje kerk voor de communicanten samen met hun ouders. We hebben de kerk als gebouw verkend en veel gezien en geleerd over de symbolen en gebruiken van de kerk. Zo heeft de koster van alles verteld

10 over de sacristie, Pastor Marga Peters heeft het liturgisch centrum met de kinderen besproken en bekeken, kinderen kregen uitleg over de functie van de dagkapel en wat daar allemaal te doen en te zien is, de werkgroep doop heeft de kinderen en ouders iets verteld over het doopsel en een vrijwilliger heeft de buitenen binnenkant van de kerk met de kinderen verkend. Al met al erg leerzaam en waardevol. Ik wil bij deze één ieder bedanken die meegewerkt heeft aan het rondje kerk. Marian Bolster, contactpersoon Communie PLANNEN VOOR EEN FILIPIJNENREIS MET JONGE MENSEN De plannen zijn al in een flink gevorderde fase. De contacten zijn gelegd. Hoe ziet één en ander er uit? Ik heb contact met pastor Dave Capucao (was een aantal jaren pastor in Meddo, enz). Hij woont nu in Manila. Ook heb ik contact met diaken Theo van Loon. Hij heeft jarenlang op de Filippijnen gewerkt bij de armen. Zij zullen beiden ons ten dienste staan. De afgelopen jaren hebben we in de parochie St. Paulus een band opgebouwd met het bisdom Infanta. Voor het arme dorpje JP2 Village hebben we samen met het Filippijnse koor 'Himig natin' geld ingezameld voor speeltoestellen daar. Later hebben we een Adventsactie gehouden en geld ingezameld voor een evacuatie-centrum op het paradijselijke eiland Jomalig. Als de golven door cyclonen enz. te hoog worden, kan men met de dorpsbevolking daar naar toe vluchten. Dit gevaar is door de klimaatverandering groter geworden. Wij (Ik met zo'n 4-6 jongeren van 18 tot 25 jaar) gaan daar naar toe om te zien hoe ze leven en wat wij in de parochie St. Paulus hebben bereikt daar. Op Jomalig gaan we een project opstarten in de agrarische sfeer. Vermoedelijk iets met kassen, zodat de armen hun eigen groenten kunnen verbouwen en ervan verkopen. Het verblijf op Jomalig wordt begeleid door een deskundige aldaar. Ook dit is al afgesproken. De reis kost ca 1.000,- p.p. De verblijfkosten op de Filippijnen zijn voor het bisdom Infanta. De reiskosten zullen we via acties gedurende 2013

11 inzamelen. Hier wordt ook jullie inzet gevraagd. Natuurlijk in samenspraak vooraf wat we gaan doen. We nemen toegezegde gelden mee om het project uit te kunnen voeren: De Vincentiusvereniging van Groenlo wil een mooi bedrag meegeven. Enkele individuele parochianen geven een flink bedrag. Ook zal stichting Novum een bedrag meegeven. Daarnaast gaan we geld inzamelen via actie-voeren in de parochie. We komen niet met lege handen! Ook hierbij wordt jullie inzet gevraagd. Wat we doen, spreken we samen af. Besef dus dat je aan groepen en in kerken zult gaan vertellen over de Filippijnen. Zowel voor als na de reis. Alles doe je samen met mij als begeleidende pastor. Vertrek : 2e Kerstdag 2013 met KLM vanaf Schiphol. Rechtstreekse vlucht naar Manila. Aankomst : twee weken later, in 2014 op Schiphol In 2014 wordt jullie verhaal gebruikt om de Vastenactie van 2014 te promoten in onze St. Paulusparochie. De Vastenactie van 2014 zullen we proberen te regelen om ons project nog meer body te geven. Tijdens de reis zelf worden jullie niet aan je lot overgelaten. We nemen overal de tijd voor. Ook aan het verwerken van alle indrukken die je op zult doen. Het is geen werkvakantie, maar vooral een ervaringsvakantie. Hoe leven de armen, wat is hun kracht, hoe ziet hun leven eruit? Hoe ziet hun geloof eruit? Wat doet dat met jou? Ook na afloop van het gehele project nemen we tijd om indrukken in kleine kring na te bespreken. Het aanbod van dit project is geweldig, maar met veel enthousiasme zal het zeker (kunnen) lukken. Als het jou wat lijkt om hier serieus op in te gaan, dan... Ik zal dan gauw contact met je opnemen. Of mail me Simon Nagelmaeker

12 ACTIVITEITEN ZIJ ACTIEF AFDELING EIBERGEN Voor donderdag 21 februari is de Ouderenwinkel uit Neede uitgenodigd. Zij komen met onder andere praktische tips en uitleg over hulpmiddelen. Vaak zijn er mogelijkheden waar wij niet bij stilstaan. Dinsdag 19 maart is al weer onze laatste avond van het seizoen. Deze avond zal door (lichte) inspanning een ontspanningsavond worden. Laat u verrassen! Ook willen wij een oproep doen voor nieuwe leden bij onze gymclub op de dinsdagmiddag. We gymen in de Pickerhal van uur tot uur. Hebt u interesse dan kunt u vrijblijvend een keer komen kijken. Daarnaast bent u ook van harte welkom om eens vrijblijvend deel te nemen aan één van onze activiteiten. Nieuwe leden zijn van harte welkom! SOBERE MAALTIJDEN Bestuur ZijActief Eibergen Ook dit jaar zullen er in de veertigdagentijd weer vier Sobere Maaltijden gehouden worden. Hiermee oefenen wij ons in soberheid omdat er velen zijn die noodgedwongen, om wat voor reden dan ook, in soberheid moeten leven. De Sobere Maaltijden worden net als vorig jaar door de Katholieke Mattheusparochie en de Protestante Kerk van Eibergen-Rekken georganiseerd. Ze worden gehouden op 27 februari en 6, 13 en 20 maart van uur. Wederom zijn we in De Meergaarden te gast. Voor volwassenen bedragen de kosten 5,= en kinderen t/m 12 jaar 3,=. De opbrengst van de Maaltijden is dit jaar bestemd voor de Voedselbank. In verband met de organisatie van de maaltijden is tijdige aanmelding wenselijk. Opgave (minimaal 1 week van te voren), het liefst per , bij Alie Sieben, of telefonisch Ria Post en Henk Sieben

13 GELOVEN BELEVEN Vier bijeenkomsten Vier bijzondere ontmoetingen Vier mogelijkheden tot groei Vier keer ervaren dat geloven beleven is Samen met de Parochie Sint Ludger organiseren wij in het nieuwe jaar vier avonden met als thema Geloven beleven. We gaan op zoek naar de wortels van ons geloven, waarbij het niet gaat om kennis, maar veel meer om hoe we geloven, hoe we daarin dichter bij onszelf kunnen komen, hoe we kunnen groeien in geloven. Want geloven is een werkwoord, het raakt onze diepste gevoelens en verlangens. Wie gelooft, wil daar ook uitdrukking aan geven in bidden, vieren, in woorden en beelden. Hoe kun je zulke diepe ervaringen uitdrukken? Kan dat eigenlijk wel? André Zegveld, Herman Scholte Albers en Sanny Bruijns zijn op deze avonden onze inleiders. Na hun inleiding is er ruimte voor gesprek. André Zegveld was jarenlang monnik en abt in een Benedictijnerklooster, werkte als ziekenhuispastor en deken. Hij schreef enkele boeken over spiritualiteit. Herman Scholte Albers was werkzaam als parochiepastor en verpleeghuispastor. Hij is geassocieerd lid van de Karmelorde, waar hij bijeenkomsten spiritualiteit begeleidt. Sanny Bruijns is karmeliet. Zij was pastor, specialiseerde zich in spiritualiteit en schreef hierover een boek. Tegenwoordig is zij verantwoordelijk voor het bezinningsaanbod van Karmel Twente. 1. Op verhaal komen 24 januari 2013 met André Zegveld Geloven heeft alles te maken met wat je ten diepste verlangt. Maar hoe zit dat met ons verhaal en het verhaal van God? Waar geloof je in als je ergens in gelooft? 2. Veelvormige ervaringen 7 februari 2013 met Herman Scholte Albers Geloof heeft alles te maken met verbeeldingskracht. Hoe worden geloofservaringen verwoord en verbeeld in de literatuur, in de beeldende kunst, in de muziek? En zijn ze wel te verbeelden of te verwoorden? 3. Woorden voor geloof 21 februari 2013 met André Zegveld

14 Geloven vraagt om uitgesproken te worden. De woorden ervoor zijn te vinden in soms eeuwenoude teksten. Maar hoe maken wij er contact mee? Bijvoorbeeld met de woorden van het Onze Vader of van de geloofsbelijdenis? En wat gebeurt er dan? 4. Gaandeweg geloven 7 maart 2013 met Sanny Bruijns Mensen die geloven zijn ooit op het spoor van God gekomen. Hoe ging dat bij de velen die ons voorgingen op zo n weg? Welke vormen hebben zij daarvoor gevonden? En hoe hebben zij God ter sprake kunnen of durven brengen? Tijd: uur uur Plaats: Parochiecentrum Geloofsgemeenschap H. Bonifatius/ HLudgerus, Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde Parkeren: Achter de kerk op het Willem Doppenplein bij de (achter) ingang van het parochiecentrum Kosten: 5,- per bijeenkomst (inclusief koffie/thee). Te voldoen ter plaatse. Maar de kosten mogen geen bezwaar zijn. Begeleiding: lid van één van de pastorale teams Aanmelding: Parochiesecretariaat St Paulus, of Parochiesecretariaat Sint Ludger, of Het beloven vier bijzondere avonden te worden, echt de moeite waard voor wie verdieping zoekt en op het spoor wil komen van eigen geloven en spiritualiteit. NIEUWE DATA MEDITATIEF WANDELEN Pastoraal werker Annet Zoet Om alvast in uw agenda te noteren: op zaterdag 6 april en 25 mei gaan we weer meditatief wandelen. Tijd uur tot uur. De plek van samenkomen wordt nog nader bekend gemaakt. Informatie en opgave:pastoraal werker A.Zoet Tel ; annette Annet Zoet

15 VEERTIG DAGEN OP WEG NAAR PASEN Bezinnend onderweg naar Pasen Door het oude, verdroogde te verbranden ontstaat er vuur, licht en warmte. Zo dromen wij ervan dat de komende veertigdagentijd een zoektocht zal worden naar een nieuwe adem. Dat we inspiratie vinden in onze Bijbelse geloofstraditie, in de veertigdaagse tocht naar Pasen. Vastend zoals vroeger of bezinnend, bewust op weg gaan naar Pasen Soms kunnen teksten en beelden je inspireren, ze kunnen je helpen om je eigen gedachten, je eigen innerlijk te verwoorden, of om ze in je leven vorm te geven. Het kan je ondersteunen, om zo de eigen geloofsweg, je eigen zoektocht te verdiepen. In een oecumenisch initiatief tijdens de periode van 13 februari tot en met 1 april, willen wij: ds. Eveline Struijk en pastoraal werkster Marga Peters, u via de mail elke dag een gedachte, beeld, PowerPoint of inspirerende tekst aanreiken. Bent u geïnteresseerd? Opgave bij dhr. F. ten Berge; voorzitter Raad van Kerken Eibergen- Rekken: het adres van Freek ten Berge is: Bent u niet in het bezit van een computer / e- mailadres? Dan kunt u misschien vragen of uw zoon, dochter, of vriend[in] voor u de teksten wil ontvangen en uitprinten. Geef bij aanmelding s.v.p. uw eigen naam en adres door, en het adres waarnaar we de bezinningsmail kunnen sturen. Wij zien uit naar jullie aanmeldingen! Een hartelijke en inspirerende groet. ds. Eveline Struijk, en pastoraal werkster Marga Peters.

16 EEN REIS DOOR DE GOEDE WEEK INTER CITY BESTEMMING PASEN Het is een oud gebruik om toe te leven naar Pasen. Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd of vastentijd: 40 dagen van inkeer, soberheid en bezinning, thuis en in de kerk. Als voorbereiding op de Goede Week en Pasen nodigen we u uit voor een treinreis waarop we een man op reis volgen. Preciezer op het laatste gedeelte van zijn reis: op het diepte- en tegelijk hoogtepunt van zijn levensverhaal. Jezus. In de Christus Koningkerk in Lievelde maken we een reis door de Goede Week. We doen de verschillende stations aan in het verhaal van Jezus: zijn intocht en laatste dagen in Jeruzalem, de viering van het laatste avondmaal, de hof van Getsemane, zijn veroordeling en kruisdood. Om uiteindelijk aan te komen op de eindbestemming: de zondagmorgen van Pasen, de dag van zijn verrijzenis uit de dood. Het wordt een reis door het donker naar het licht. In stilte maken we de reis langs de stations van de Goede Week en vervolgens is er gelegenheid om in groepen verder te praten over wat het bij ons heeft opgeroepen. We sluiten af met een vierend moment. Zo willen we ons voorbereiden op het vieren van de Goede Week en Pasen. Datum: woensdag 20 maart 2013 Tijd: uur uur. Plaats: Christus Koningkerk, Koningsplein 1, 7137 MD Lievelde Opgeven: vóór 13 maart via of bij één van de onderstaande personen. Rieky Luttikholt tel Trudy Korenromp tel Anita Overkamp tel De organisatie Lievelde

17 STILLE OMGANG 2013 In de nacht van 16 op 17 maart 2013 vindt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigentijdse vorm van de vroegere Middeleeuwse Mirakelprocessie, bestaat al 132 jaar. Deze Omgang is ontstaan vanuit de verering van het Eucharistisch wonder uit 1345 dat bekendheid heeft gekregen onder de naam Mirakel van Amsterdam. Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Amsterdam dit Mirakel in stilte en duisternis door een nachtelijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucharistievieringen voor of na de Omgang. De pelgrims weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Dit jaar luidt het thema: Ik geloof in Gods liefde,daar ga ik voor. Tijdens onze tocht door Amsterdam, een stil maar openlijk teken van ons geloof, roepen wij in gebed de Heilige Geest aan die ons zal helpen moedig te getuigen van ons geloof in God. We vragen ons biddend af hoe wij zelf in geloof kunnen bijdragen aan de heilsboodschap van onze Kerk: de boodschap van Gods liefde die ons laat delen in zijn goddelijk leven, tot in zijn eeuwigheid. Vanuit onze parochie vertrekt er een bus naar de Stille Omgang. Kapelaan K. Donders zal ons vergezellen op onze bedevaart. In Amsterdam zullen we met andere bedevaartgangers in de kerk van O.L.V. van de heilige Rozenkrans (Obrechtkerk) om uur de H. Mis vieren, waarna we gezamenlijk de Stille Omgang lopen.in de loop van de nacht van zondag 17 maart zijn we dan weer thuis. De kosten bedragen 27,50 per persoon. Opstapplaatsen zijn: Café Dute, Mariaplein Beltrum om uur. De Bron, Buitenschans Groenlo om uur. Wilt u mee, dan kunt u zich tot 5 maart opgeven bij: Dhr. Jan te Boome, Beltrum. Telefoon: K.Donders

18 PROTESTANTSE GEMEENTE EIBERGEN REKKEN COMMISSIE VORMING EN TOERUSTING (voor meer informatie verwijzen wij naar De preek van de leek 24 februari, aanvang uur in de Oude Mattheüs voorganger :Mr H.L.M. Bloemen, burgemeester van Berkelland. Het is een initiatief van Abeltje Hoogenkamp verbonden aan de Protestantse Kerk Amsterdam, met als opdracht vernieuwende concepten te bedenken voor de kerk in onze samenleving. Bezoek aan moskee Dit jaar gaan we op bezoek bij de Turks-Islamitische moskee in Haaksbergen. Datum: maandag 4 maart Tijd: uur. Plaats: Blankenburgerstr.49 in Haaksbergen. Opgave en info bij: Henny te Raa-Graven tel Zwevende gelovigen Over oude religie en nieuwe spiritualiteit. Van U zij de Glorie naar Mij zij de glorie. Leiding: Jan Struijk. Datum: maandag 18 februari Tijd: uur. -Plaats: De Huve. Opgave bij: Willem Brons tel SAMEN MET KRAS OP VAKANTIE Commissie vorming en toerusting Velen van u kennen, uit ervaring of uit andere bronnen, de vakanties van de Zonnebloem. Helaas blijkt elk jaar weer dat er toch mensen niet voor deze vakanties in aanmerking komen. Daarom willen wij als Zonnebloem Regio Oost Achterhoek in 2012 ook voor deze groep mensen een vakantie organiseren.

19 Netty Koldeweij uit Meddo en José te Brake uit Beltrum willen deze extra verzorgde busvakantie organiseren in samenwerking met Kras Vakanties. Beide mensen hebben ruime ervaring in het organiseren van Zonnebloem regiovakanties. Onze vraag is dan ook; wie wil van maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2013 a.s. samen met ons genieten van een prachtige reis naar: Terneuzen in Zeeuws Vlaanderen en u verblijft in het Hampshire Hotel Churchill. Dit hotel ligt direct aan de Westerschelde, de druk bevaren scheepvaartroute naar Antwerpen en 400 meter van het centrum van Terneuzen. Deze reis is bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor de bestaande Zonnebloemvakanties, wel graag op vakantie gaan maar iemand in de buurt willen hebben waar ze, indien nodig, op terug kunnen vallen. Voorwaarde is een minimum aantal van 35 vakantiegangers. Het reisprogramma is volledig begeleid en biedt volop tijd voor heerlijke ontspanning. Bovendien bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan (soms tegen meerprijs) interessante excursies. We brengen deze dagen o.a. een bezoek aan: de historische stad Goes met zijn Historisch Museum de Bevelanden. de stad Terneuzen de stad Gent in België met zijn St. Baafkathedraal. de steden Blankenberg en Brugge. de prachtige stad Middelburg. Tijdens deze dagen zullen we historische steden bezoeken, een bootreis maken, we pakken de stoomtrein, gaan een kaasboerderij bezoeken. Er zal een Zeeuwse avond zijn. We proberen met ons allen te gaan genieten van het moois dat Zeeuws- Vlaanderen en België ons heeft te bieden. Een mooie vijfdaagse vakantie voor slechts 489,00 p.p. Toeslag voor 1-persoonskamer 85,00. Prijs is inclusief reisverzekering. Annuleringsverzekering dient te worden afgesloten. Kosten 6% over de totale reissom. Voor wie? Ofschoon het een verzorgde reis is, is deze reis uitsluitend bestemd voor mensen die: Zelfstandig in en uit de bus kunnen stappen Geen dagelijkse verzorging nodig hebben

20 Zelf in staat zijn trap te lopen Zelfstandig korte afstanden kunnen lopen. Minimaal 600 meter eventueel met rollator Niet in aanmerking komen voor de bestaande. Zonnebloemvakanties Moet u tijdens het wandelen gebruik maken van een rolstoel, zorg dan dat u een eigen begeleider meeneemt. Dus: Hebt u zin om op vakantie te gaan en wilt u met ons mee genieten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de eigen Zonnebloemafdeling in uw woonplaats of met onderstaande personen. Opgave uiterlijk 15 maart bij: Netty Koldewey tel: , Oostendorperdiek 9, 7104 BR Winterswijk/Meddo José te Brake, tel: , Poeldersdijk 4, 7156 RR, Beltrum. Voor alle informatie en opgave. Met vriendelijke groet, José te Brake, Zonnebloem Regio Oost Achterhoek. IN GESPREK MET AYALLA ZION Op zondagmiddag 3 februari 2012 zal mevr. Ayalla (Henriette) Zion in De Huve te Eibergen van u tot u een lezing verzorgen. Zij woont in Israel en kan als reisgids boeiend over haar land vertellen. Ze bracht haar jeugd door in Eibergen, waar de familie Zion jarenlang een kledingzaak dreef.. Ze zal deze avond spreken over haar land: Israel. Ook zal ze over de Sjabbat -rituelen spreken. In het jodendom speelt de huisliturgie een grote rol. Het geheel wordt omlijst met klezmermuziek door mevr. Thea Koorman uit Steenwijk. Na afloop een vrije gift. U bent allen van harte uitgenodigd om naar haar verhalen te luisteren. Graag opgeven via de mail bij : of twitteren Of bij: mevr.willemien Wassink te Eibergen Simon Nagelmaeker

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Uw Kerkelijke Uitvaart

Uw Kerkelijke Uitvaart Uw Kerkelijke Uitvaart 2 Adressen Pastor T.F. Buitendijk OCarm Westelijk Halfrond 1 1183 HN Amstelveen tel. 020 641 63 01 e-mail: tom.buitendijk@hetnet.nl Pastor Ph. Kint Ronde Hoep Oost 31 1191 KC Ouderkerk

Nadere informatie

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden.

VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. VRAAGBAAK Vragen die veel gesteld worden en die in eerste instantie hieronder een antwoord of directe verwijzing vinden. Adventactie. In de voorbereidingsweken op het feest van kerstmis willen de geloofsgemeenschappen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout

Jaarplan 2015. Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Jaarplan 2015 Parochie Sint Maarten Kern: Sint Bartholomeus Voorhout Ter inleiding: Voor u ligt het jaarplan 2015 van de parochiekern Sint Bartholomeus. Dit jaarplan is opgesteld door de Commissie Pastoraal

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 49e jaargang, nr. 3, 15 mei t/m 9 juli 2014

Van de H. Mattheus - 49e jaargang, nr. 3, 15 mei t/m 9 juli 2014 Van de H. Mattheus - 49e jaargang, nr. 3, 15 mei t/m 9 juli 2014 VAN DE PASTOR Vijfde zondag van Pasen (A) 18 mei 2014 Vele kamers in mijn Vaders huis Handelingen 6, 1-7 en Johannes 14, 1-12 Johannes belooft

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF november 2015

NIEUWSBRIEF november 2015 Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF november 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekeningen: - NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v.

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

BELEID ROND UITVAARTEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE (Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken, Rietmolen)

BELEID ROND UITVAARTEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE (Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken, Rietmolen) BELEID ROND UITVAARTEN IN DE ST. PAULUSPAROCHIE (Beltrum, Eibergen, Groenlo, Lievelde, Neede, Rekken, Rietmolen) d.d. versie 21-11-2012 1. Het aannemen van een uitvaart 1. a. In principe wordt de uitvaart

Nadere informatie

Van de H. Mattheus - 50e jaargang, nr. 1, 29 jan. t/m 25 maart 2015

Van de H. Mattheus - 50e jaargang, nr. 1, 29 jan. t/m 25 maart 2015 Van de H. Mattheus - 50e jaargang, nr. 1, 29 jan. t/m 25 maart 2015 VAN DE PASTOR 25 januari 2015 derde zondag door het jaar Jona 3, 1-5.10; 1 Korintiërs7, 29-31; Marcus 1, 14-20 In de eerste lezing van

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen

Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Ouderavond Eerste Communie 2014 Parochie O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen Pey Koningskinderen Opzet van de ouderavond Welkom Moment van bezinning De voorbereiding van de kinderen (school/parochie/thuis) 1.

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

bij avondwake en kerkelijke uitvaart

bij avondwake en kerkelijke uitvaart Informatie bij avondwake en kerkelijke uitvaart Rooms-katholieke parochies van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin Maasdijk - Poeldijk Heenweg - s Gravenzande Kwintsheul - De Lier

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Motieven 1: Een wereld

Motieven 1: Een wereld Motieven 1: Een wereld Doelstellingen: Doel eerste subthema Een wereld om vrij te zijn De catechisanten leren inzien dat vrijheid in Bijbelse zin bij het leven van mensen hoort en ze vormen een mening

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 33, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, 2015-2016 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste lezer,

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een

CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt ons een HOF VAN HEDEN DIENST Praisedienst 23 november 2014 18.30 uur Voorganger: ds. Dick Steenks Muzikale medwerking: CHE Live Band Ede *** Muziek voor de dienst CHE Band, Opwekking 761, 621 en Sela - U maakt

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN

CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN 1 CATECHESE-AANBOD 2010/2011 WILLIBRORDPAROCHIE VLAARDINGEN VOORWOORD Bagage voor onderweg Als christenen zijn we mensen van de weg. Om onderweg te kunnen zijn heb je bagage nodig. Op onze religieuze weg

Nadere informatie

Aswoensdagviering 2012

Aswoensdagviering 2012 Aswoensdagviering 2012 Voorafgaand aan de viering (op de uitnodiging, tijdens de zondagsviering van 19 februari, ) wordt gevraagd om de dorre palmtakjes van Palmzondag vorig jaar mee te brengen naar de

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2011 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Wat onze parochie biedt voor de jeugd

Wat onze parochie biedt voor de jeugd Wat onze parochie biedt voor de jeugd Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Brink 31, 1251 KT Laren www.belkerken.nl/sintjan Laren, december 2012 Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder Beste

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken

6 september 2015. Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken Welkom Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 6 september 2015 Openingslied Wij zoeken U als wij samenkomen hopen dat Gij aanwezig zijt, hopen dat het er eens van zal komen: mensen in vrede

Nadere informatie

PROTOCOLLEN januari 2013

PROTOCOLLEN januari 2013 PROTOCOLLEN januari 2013 1 2 Pastoraal Team Vinkeveen, januari 2013 Beste mensen, In de afgelopen jaren hebben wij een aantal afspraken gemaakt over sacramentenbediening en uitvaarten. We hebben ze nog

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT

Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT Geloofsgemeenschap St. Martinus Hoogland MARTINUSBERICHT 5 en 6 September 2015 nr. 37 OPROEP In het weekend van 2, 3 en 4 oktober a.s. wordt er weer het Oogstdankfeest gehouden. Dit jaar met een speciaal

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7

Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Zondag 24 april 2016 - Verlangen naar liefde Gelezen: Hooglied 4: 1-8, Hooglied 5 : 2 8, Hooglied 7 : 7 10, Hooglied 8 : 6-7 Enige discussie in de afgelopen week aan de keukentafel. Kunnen we dit lezen?

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten

Het sacrament van. Het vormsel. Sacramenten Het sacrament van Het vormsel Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Vrijwilligersenquête 2014

Vrijwilligersenquête 2014 Vrijwilligersenquête 2014 Geloofsgemeenschap O.L.V. ten Hemelopneming Houten Beste mede-parochiaan, Voor u ligt een vrijwilligersenquête van de Parochie Paus Johannes XXIII - locatie Houten. Door middel

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014

Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Nieuwsbulletin basisschool De Grienden Maandag 3 november 2014 Belangrijke data schooljaar 2014-2015 Maandag 10 november Rapportbespreking Dinsdag 11 november Rapportbespreking Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek- en

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Marcus 1:12,13 35-38. Jesaja 30:15-18. Gemeente van onze Here Jezus Christus

Marcus 1:12,13 35-38. Jesaja 30:15-18. Gemeente van onze Here Jezus Christus Marcus 1:12,13 35-38 Jesaja 30:15-18 Gemeente van onze Here Jezus Christus Het gebedsleven van Jezus is voor ons een wat onbekend terrein. Dat moet het ook wel een beetje blijven. Hoe Hij met zijn Hemelse

Nadere informatie

De Uitvaartdienst. (viering van Woord en Gebed) OPENINGSRITEN

De Uitvaartdienst. (viering van Woord en Gebed) OPENINGSRITEN De Uitvaartdienst (viering van Woord en Gebed) De Uitvaartmis bestaat uit vier onderdelen: 1. Openingsritus 2. Dienst van het Woord 3. Laatste Aanbeveling ten afscheid OPENINGSRITEN De priester besprenkelt

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking

Het logo als gespreksopener. Een catechetische handreiking Het logo als gespreksopener Een catechetische handreiking 2 Het Jaar van het Geloof Van 11 oktober 2012 (de begindatum van Vaticanum II en de publicatiedatum van de Catechismus van de Katholieke Kerk)

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het jaar van Barmhartigheid

Het jaar van Barmhartigheid Het jaar van Barmhartigheid HH. Matthias-Laurentiusparochie informatiebulletin eerste kwartaal 2016 Het jaar van Barmhartigheid Overal in de wereld zijn katholieken actief bezig met het jaar van Barmhartigheid.

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK

ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK 1 ORDE VAN DIENST VOOR DE OPNAME VAN EEN KIND IN DE VOLLEDIGE GEMEENSCHAP VAN DE KATHOLIEKE KERK I. Orde van dienst bij de opname tijdens de eucharistieviering (in voorbereiding van de eerste communie)

Nadere informatie

ZOMERSCHOOL. Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016. Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Raad van Kerken

ZOMERSCHOOL. Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016. Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Raad van Kerken ZOMERSCHOOL Raad van Kerken Zomeractiviteiten in Enkhuizen juli-augustus 2016 Iedereen in Enkhuizen van harte welkom! Inleiding Vaak liggen in de zomer de activiteiten van de kerk stil. Alleen de kerkdiensten

Nadere informatie

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda. Filippenzen 4: 4-9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Zondag 16 december, 3 e advent dienst met HA ds. A.J.Wouda Filippenzen 4: 4-9 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Een paar verzen uit een brief van Paulus aan de gemeente in Filippi, een klein havenstadje

Nadere informatie

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015)

Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Sint Franciscuscentrum Programmaoverzicht voorjaar 2016 (versie november 2015) Voor informatie en opgave E opgave@sintfranciscuscentrum.nl of T 076 5223444 (alleen ochtenden) Beste lezer, VOORWOORD Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf

Inhoudsopgave. 1. Het project. 2. Misdienen. 3. Goed doel. 4. Verhindering. 5. Taak van de ouders. 6. Ouderavond. 7. Kerkversiering en fotograaf EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Het project 2. Misdienen 3. Goed doel 4. Verhindering 5. Taak van de ouders 6. Ouderavond 7. Kerkversiering en fotograaf 8. Financiële bijdrage 9. Aanmelden

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Lambertuskerk - Rotterdam

Lambertuskerk - Rotterdam 2014 2015 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit:

Uit de Regel voor de Nikola - kommuniteit: Nikola-kommuniteit De Nikola-kommuniteit is een religieuze leefgemeenschap van mannen en vrouwen die een viertal huizen bewonen in Utrecht. De gemeenschap werd opgericht in 1964. Zij ontstond als de kerngroep

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden:

Orde van dienst. Lieke Juliëtte van Elk. op 28 juni 2015. In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Orde van dienst op 28 juni 2015 In deze dienst zal door ds. Cees de Gooijer gedoopt worden: Lieke Juliëtte van Elk Orgelspel Mededelingen We zingen uit Tussentijds: Lied 1 : 1, 2 en 3 2. Dit huis van hout

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten

Het sacrament van. Het huwelijk. Sacramenten Het sacrament van Het huwelijk Sacramenten Sacramenten IIn de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de In het evangelie willen Farizeeën Jezus op de proef stellen zeven sacramenten. Sacramenten met een

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Stille week 2014 levend water

Stille week 2014 levend water Stille week 2014 levend water Stille week 2014 Dit jaar is er voor de stille week gekozen voor het thema water. De verbeelding in het midden van de kerk laat dit duidelijk zien. Iedere dag van de stille

Nadere informatie

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015

Verbondenheid. spiritueel jaarthema 2014-2015 Verbondenheid spiritueel jaarthema 2014-2015 parochiële activiteiten april - oktober 2015 SAMEN EEN WANDKLEED MAKEN Vele lapjes maken samen kerk! Onder dat motto gaan we een wandkleed vervaardigen van

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 5 e zondag na Epifanie Werelddiaconaat 7 februari 2016 dienst voor jong en oud(er) Thema blijf vertrouwen... - ontmoeting en koffie/thee - orgelspel - welkom

Nadere informatie

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15

Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Met open handen 1 e zondag in de veertig dagen tijd Bij Genesis 9 : 8-17 en Marcus 1 : 12 15 Na de verkondiging een moment van stilte, Daarna zingen we lied 91a Woensdag is de veertig dagen tijd begonnen.

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG.

IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. IN NABIJHEID, EENHEID EN VERSCHEIDENHEID: SAMEN OP WEG. Informatieboekje parochie peerke donders Tilburg januari 2015 april 2015 ALLES BLIJFT HETZELFDE TOTDAT HET ANDERS WORDT. Over de fusie tot parochie

Nadere informatie