STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUKWERK. Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne"

Transcriptie

1 STUKWERK Contactblad voor kerk(be)zoekers van de Abdij van Berne Jaargang 32 - nr.8 augustus 2015

2 Contactgegevens Stukwerk Abdijkerkpastoraat Vieringen weekdagen Vieringen zondagen Bijzondere vieringen Misintenties Vrijwillige Kerkbijdrage Gastensecretariaat Abdij van Berne Abdijstraat AD Heeswijk-Dinther Tel: Bank: IBAN: NL64 RABO Verschijnt maandelijks op de 1 e zondag van de maand Kopij uiterlijk tien dagen tevoren aan: Abt Denis Hendrickx, o.praem. Bernard Kersten, o.praem. Kees den Boer, o.praem. Koster-diaken: Kees den Boer, o.praem. 07:00 uur: Morgengebed 12:15 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers 08:00 uur: Morgengebed 10:30 uur: Eucharistie 18:00 uur: Vespers Feestdagen die als zondag worden gevierd: Eerste en Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaart, Tweede Pinksterdag, Norbertus (6 juni), Maria Ten Hemelopneming (15 augustus), Augustinus (28 augustus), Allerheiligen (1 november) Voor doop, huwelijk, jubileum of uitvaart: Abdijkerkpastor Abt Denis Hendrickx, o.praem. Koster-diaken Kees den Boer, o.praem. of per post (adres zie boven) t.a.v. Kees den Boer IBAN: NL64 RABO t.n.v. Abdij van Berne Onder vermelding van "Kerkbijdrage" Bereikbaar op maandag en vrijdag uur Dinsdag, woensdag en donderdag uur - 2 -

3 INHOUD COLOFON... 2 INLEIDING Uitnodigen... 4 VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA... 6 MEDEDELINGEN Boekwinkel... 7 Ontmoeten... 7 Wereldwinkel... 7 Deurcollecte... 7 Vrijwilligersbijeenkomst... 7 Jubilarissen... 7 Kopij Stukwerk... 8 ABDIJKERKPASTORAAT / ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK Beraadsgroep... 8 Kerkbalans... 9 TE DOEN GERECHTIGHEID Amnesty Caritas ACTIVITEITEN ROND DE ABDIJ Monumentendag Uit de opslag van de abdij Hindoejongeren UIT DE ACTIVITEITENFOLDER Ongewenst kinderloos Berne Abdijconcerten Dromen als geschenk WERKGROEPEN, ADRESSEN, CONTACTEN, , TELEFOON De naam van de schrijver is bekend of wordt vermeld, anonieme kopij wordt niet geplaatst. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de artikelen. Zij behoudt zich het recht voor kopij in te korten, te weigeren of voor plaatsing te overleggen

4 UITNODIGEN We nodigen familieleden, vrienden en vriendinnen en vaak nog anderen uit voor onze verjaardag of voor een jubileum We worden uitgenodigd op facebook vriend te worden. Aan een buurman vraag je: Ga je mee wandelen? We worden uitgenodigd om van alles te kopen. En al die paradijselijke plekken waartoe vakantiegidsen ons trachten te verlokken. De klokken van kerken, ook onze abdijkerk nodigen mensen uit om naar een viering te komen. We worden uitgenodigd om kopij in te leveren voor STUKWERK. De nieuwe werkgroep BERAADSGROEP ABDIJKERK, die een brug wil vormen tussen de abdijgemeenschap, kerk(be) zoekers en samenleving nodigt ook u uit om mondeling of schriftelijk suggesties, commentaar, kritiek te geven, vragen te stellen ivm de vieringen en andere activiteiten. Onze contactpersoon is Herman Deckers. Elders in dit nummer meer gegevens. Vaak hebben we het - en mijn inziens terecht - ook over een uitnodigende laagdrempelige kerk. In het tijdschrift VOLZIN - ook zo n brug tussen geloof en leven, kerk en samenleving nu - gaat het in het juninummer 2015 over internet als medium voor religieuze communicatie. U wordt uitgenodigd om een preek te beluisteren, te bidden met de Jezuïeten, een kaarsje op te steken. Nieuwe wegen??? Want of je nu een kijkje neemt in de progressieve en jubilerende Dominicuskerk in Amsterdam of in de traditionele basiliek in Schiedam of in de kerken van het midden, bijna overal zie je vergrijzing en een zekere mate van leegloop, ook in onze abdijkerk. Dat houdt geen kardinaal of bezield verband tegen. En ik vind -naar de feiten en getallen kijkend- dat de uitspraak van theoloog Stephen van Erp - ook in Volzin van juni- dat het geloof verzamelt en internet verstrooit iets te makkelijk, al ben ik het er in principe mee eens. En u? Maar welk medium we ook gebruiken om de Blijde Boodschap bekend te maken, door te geven en mensen uit te nodigen, de persoonlijke uitnodiging is en blijft onmisbaar

5 Spreken wij - vrijuit - met mensen, ook in onze kring van familieleden en vriendinnen over de waarde die geloof en kerk(bezoek)voor ons hebben? Nodigen we mensen uit een keer mee te gaan naar de dienst om half elf op zondagmorgen of naar een bezinningsavond op de abdij? De zo gewaardeerde paus Franciscus heeft het vaak over een kerkgemeenschap die het opneemt metterdaad - voor de armen en neemt het nu ook op voor de toekomst van onze planeet. Een opsteker voor milieuactivisten. Hij roept ook op tot een kerk die missionair is.en wat kunnen wij, wat doen wij met die oproep en uitnodiging? In het mij zeer aansprekende boek geduld met GOD van de Tsjechische priester, theoloog, filosoof en psycholoog Tomas Halik, gaat het over de dialoog, het gesprek met hen die op afstand staan, ook met atheïsten. En hij, afkomstig uit en levend in het zeer seculiere Tsjechië tijdens en na de communistische periode, weet wat hij schrijft. Hij roept op en daagt uit ons christenen uit om Zacheüs aan te spreken. U weet wel die man buitenstaander - die in de boom toekeek toen Jezus langs trok en door Hem aangekeken en aangesproken werd Bij jou wil ik te gast zijn. Zalig zij die op afstand staan, omdat we juist met hen het gesprek kunnen aangaan en van hen ook leren. De ongelovige leeft toch ook soms in onszelf. Halik beschrijft twijfel als een brug tussen geloven en niet geloven. We worden dus uitnodigend opgeroepen om het gesprek aan te gaan over geloven, over christen zijn. Een uitnodigende kerk?? Wij zijn die kerk! En soms is het gemakkelijker en vruchtbaarder het gesprek aan te gaan met de zuster of broeder in de boom, dan met medechristenen Een opsteker: In Zandvoort kerkt nog slechts 3% van de bevolking. Dus werk aan de winkel!. Heeft u suggesties?? Een zomerse groet, namens team abdijkerkpastores Benard Kersten o.praem

6 VIERINGEN EN BIJZONDERE DATA Augustus e zondag door het jaar Voorganger Abt Denis Hendrickx Lector Cor van Bergeijk-Krooijmans 06 Gedaanteverwisseling van de Heer e zondag van door het jaar Voorganger Piet van Dongen Lector Harry van der Pas 10 Laurentius diaken 15 Maria Ten Hemelopneming morgengebed Eucharistieviering Voorganger Prior Frank van Roermund avondgebed e zondag van door het jaar Voorganger Titus de Kemp Lector Henk Weerdesteyn e zondag van door het jaar Voorganger Theo Kennis Lector Henriëtte Ausems Bartelomeüs, apostel 27 Monica, moeder van Augustinus 28 Augustinus regelvader van de Norbertijnen morgengebed Eucharistieviering 09:00 29 Marteldood van Johannes de Doper e zondag van door het jaar Voorganger Bernard Kersten Lector Karl Tax September e zondag door het jaar Voorganger Titus de Kemp Lector Raf Houben

7 MEDEDELINGEN BOEKWINKEL Elke eerste zondag van de maand, na de viering van uur, is de boekwinkel open ONTMOETEN Zondag 9 en zondag 30 augustus kunt u elkaar - na de Eucharistieviering van uur - in de Abdij ontmoeten. Koffie en thee staan klaar. U bent van harte welkom! WERELDWINKEL Op zondag 9 augustus na de Eucharistieviering van uur, is de wereldwinkel open, waar ook kaarsen te koop zijn om het werk van Amnesty International te steunen. DEURCOLLECTE Op zondag 30 augustus is er na de viering een deurcollecte voor de MIVA. Zij doet haar werk al 80 jaar. VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST Elk jaar op het feest van de Kerkwijding van de Abdijkerk komen vrijwilligers van de kerk samen. Dit jaar zal dat ook weer zijn op 22 september. Er is een spreker: Joost Koopmans. De persoonlijke uitnodigingen komen nog. JUBILARISSEN ABDIJ VAN BERNE In augustus a.s. heeft de Abdij van Berne vier jubilarissen in haar midden. En wat voor jubilarissen. Drie norbertijnen: Jos de Wolf o.praem, Jan Terlingen o.praem en Theo van de Vossenberg o.praem. vieren 7 augustus hun diamanten priesterjubileum en Titus de Kemp o.praem, viert 4 augustus zelfs zijn 65 jarig priesterjubileum. Alle vier zijn ze tot ver over de Heeswijkse grens bekende persoonlijkheden die in hun werkzame leven tot op de dag van vandaag actief zijn gebleven. In het zomernummer van Berne, het orgaan van de norbertijnen van de Abdij van Berne, wordt nader ingegaan op hun leven en werken

8 Wij wensen de vier jubilarissen van harte proficiat met hun opmerkelijk jubileum en wensen hen nog veel goede en gezonde jaren toe. Redactie Stukwerk KOPIJ VOOR HET VOLGENDE NUMMER VAN STUKWERK Kopij voor het augustus nummer moet, zoveel mogelijk per , uiterlijk donderdag 27 augustus zijn ingeleverd: Voor actuele informatie: ABDIJKERKPASTORAAT/ACTIVITEITEN VANUIT DE ABDIJKERK BERAADSGROEP ABDIJKERK Algemene doelstelling: De beraadsgroep wil een brug vormen tussen de abdijgemeenschap, kerkbezoekers en samenleving en daarmee helpen vorm te geven aan een levende gemeenschap. De norbertijnse gemeenschap wil met haar klooster/-kerk een centrum zijn waar plaats wordt geboden aan activiteiten op het terrein van religie en zingeving, met name vanuit de Joods-Christelijke inspiratie. Het wil een centrum zijn waar spiritualiteit, diaconie, catechese en liturgie elkaar ontmoeten en elkaar stimuleren. De abdijgemeenschap wil een gastvrije open plek zijn voor iedereen die verdieping en zin op het spoor wil komen en beleven: een plek van kerk-zijn met een warm thuisgevoel. De taak van de beraadsgroep is een verbinding te vormen tussen convent, kerkgemeenschap en samenleving om daarmee het bovengestelde mee te helpen vorm geven. De beraadsgroep wil met respect voor de eigenheid van het convent, maar met de noodzaak van uitwisseling met de samenleving de onderlinge verbinding bevorderen, zodat ze een bron van inspiratie voor elkaar kunnen zijn. De beraadsgroep wil een open relatie tussen convent en kerkgemeenschap bevorderen, waardoor de groei naar een levende kerkgemeenschap wordt gestimuleerd. Een kerkgemeenschap, waar ruimte is en aandacht voor wat er in de wereld gebeurt en je daarmee te verhouden vanuit een Christelijke inspiratie

9 Vanuit de geloofsgemeenschap en vanuit het convent kunnen vragen opmerkingen en/of ideeën bij de beraadsgroep worden neergelegd en kan in de groep bekeken worden wat er ermee kan worden gedaan. De beraadsgroep is zelf geen uitvoerder, maar geeft vragen, opmerkingen of suggesties, eventueel vergezeld van advies, door aan de betrokken werkgroep of verantwoordelijken. In sommige gevallen kan het dienstig zijn, om conventsleden of andere deskundigen van buiten uit te nodigen voor overleg of informatievoorziening. De beraadsgroep in samengesteld uit 2 pastores, aangevuld met 4 tot 6 kerkgangers. De groep komt 4x per jaar bij elkaar, indien er behoefte aan is vaker. Zijn er vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties: neem contact met ons op. Dit kan mondeling, schriftelijk of per . Contactpersoon: Herman Deckers, secretaris adres: De beraadsgroep bestaat uit de volgende personen: Abt Denis Hendrickx, o.pream. Bernard Kersten o.praem. Kees den Boer o.pream. Margot Rooijmans Marianne Griffioen Martien Korsten Hans Barten Herman Deckers BERICHT VAN DE WERKGROEP KERKBALANS ABDIJKERK De werkgroep Kerkbalans Abdijkerk ziet het als haar taak inzage te bieden in opbrengsten en kosten die gerelateerd kunnen worden aan activiteiten in en rondom de abdijkerk. In het onderstaande wordt een korte toelichting gegeven op deze opbrengsten en kosten. Door de kerkbezoekers is in 2014 een bedrag van bij elkaar gebracht waarvan aan kerkbijdragen (inclusief de actie Kerkbalans) en aan collectes. Daarnaast is een bedrag van aan misintenties ontvangen. De kerkbijdragen en collectes waren iets minder dan in 2013 maar daarentegen is er weer meer aan misintenties ontvangen. Bovendien is voor bijzondere gelegenheden (zoals doop, huwelijk en uitvaart) totaal meer ontvangen dan in De norbertijnen danken de kerkbezoekers daar van harte voor. Op deze manier kan de abdijkerk worden verwarmd, kan noodzakelijk onderhoud gepleegd worden aan de kerk en het orgel, kunnen benodigdheden voor de - 9 -

10 mis worden vervangen of aangeschaft, kan het drukwerk worden verzorgd en kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd. In het eerste kwartaal van 2016 zal het boekjaar over 2015 worden afgesloten. In Stukwerk van april/mei 2016 streven wij ernaar een overzicht van kosten en opbrengsten over 2015 te publiceren. Indien u vragen heeft naar aanleiding van het voorgaande, dan kunt u een mail sturen aan De werkgroep zal dan trachten uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Namens de Werkgroep Kerkbalans Abdijkerk De penningmeester, Raf Houben TE DOEN GERECHTIGHEID AMNESTY INTERNATIONAL KOM IN ACTIE verstuur de brieven Deze maand wordt uw aandacht gevraagd voor de Saudi Arabische Fadhei al Manasif die sinds oktober 2011 in de gevangenis zit. Naar alle waarschijnlijkheid pakten de autoriteiten hem op omdat hij de oprichter is van een in Saudi-Arabië verboden mensenrechtenorganisatie. Al-Manasif zet zich vooral in voor een betere positie van de sjiitische gemeenschap. Vlak voor zijn arrestatie woonde hij een vreedzame demonstratie bij tegen discriminatie van deze moslim minderheid. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor "ongehoorzaamheid aan de koning" en het hebben van contacten met buitenlandse media. Tussen mei en augustus 2011 zat al-manasif ook in de gevangenis. Hij mocht toen geen contact hebben met de buitenwereld en zegt te zijn gemarteld. Hij werd geslagen, kreeg elektroshocks en moest uren staan met zijn handen aan het plafond geboeid. Amnesty vreest dat hij ook dit keer weer het gevaar loopt om gemarteld te worden

11 Op zondag 10 augustus 2015 zal tijdens de eucharistieviering van uur bij de voorbede ons gebed worden gevraagd voor Fadhei al-manasif. Voor hem zal de Amnestykaars worden ontstoken. Ook liggen er op die dag weer brieven van Amnesty International achter in de kerk. Een van deze brieven is gericht aan de koning van Saudi-Arabië waarin hem gevraagd wordt Fadhei al-manasif onmiddellijk vrij te laten. Ook liggen er nog andere brieven die betrekking hebben op zaken waarvoor Amnesty zich heeft ingezet. Wanneer u deze brieven meeneemt, ondertekent en verzendt ondersteunt u het zinvolle werk van Amnesty. Dat het werk zinvol is blijkt iedere keer weer. Regelmatig worden er successen geboekt. Om maar weer eens voorbeelden te noemen: Eerder dit jaar kwam gewetensgevangene Dr.Tun Aung uit Myanmar (het voormalige Birma) vrij, na meer dan 2 jaar gevangen te hebben gezeten, na aanvankelijk tot 17 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld. In de zomer van 2012 probeerde arts en islamitisch gemeenschapsleider het publiek tot bedaren te brengen, toen er geweld oplaaide tussen moslims en boedhisten in Myanmar's westelijke deelstaat Rakkine. Dr.Tun Aung stuurde een persoonlijk bericht, bestemd voor alle aanhangers van Amnesty International, waarin hij o.a. schreef diep onder de indruk te zijn van alle steun en acties, die Amnesty ondernam om hem vrij te krijgen en waarin hij verder schreef zeer dankbaar te zijn voor de voortdurende steun van Amnesty. Op 26 juni 2015 deed het Amerikaans Gerechtshof een historische uitspraak. Mensen van gelijk geslacht kunnen vanaf vandaag wettelijk met elkaar in het huwelijk treden. "Deze uitspraak is een overwinning voor de mensenrechten" aldus Steven W. Hawkins, directeur van Amnesty International in de Verenigde Staten. Namens de diaconale werkgroep abdijkerk, Wim van der Weide. CARITAS Gisteravond las ik op de Geraduskalender een uitspraak van Khaled Hosseini die mij aan het denken zette: Je kunt de golven niet tegenhouden, maar je kunt wel leren surfen. Wij kunnen inderdaad de golven van terreur, oorlog en geweld niet tegenhouden, maar wat wij wel geleerd hebben is te surfen. Al ruim 20 jaar surfen wij met vrachtwagens vol kleding, schoeisel, linnengoed, beddengoed, naaimachines en nog zó veel meer naar alle richtingen waar de golven te hoog zijn. Het surfen past ook wel een beetje bij vakantie

12 Omdat het voor de thuisblijvers ook een beetje vakantie en bovendien volop zomer is, mogen wij wel eens in blijdschap terugzien op de vele jaren dat wij met anderen hebben kunnen delen van onze welvaart. Terugziend hebben we in de loop der jaren misschien al wel een volle kledingkast weg kunnen schenken. Soms hele mooie kleding. Ik denk wel eens aan de vrouw die dat mooie, te klein gekochte jasje draagt of de mevrouw met die praktisch nieuwe schoenen, die deze van de podologe niet meer dragen mocht. Ik hoop zo dat het hun toen een beetje blij gemaakt heeft. Ik weet dat ze in Uden de allermooiste dingen in de kledingbank opslaan. De mensen in onze regio hebben nu eenmaal een andere smaak dan de mensen in b.v. Roemenië. In ons land arm te zijn lijkt me nog moeilijker dan in een land waar iedereen het al is. Als je overal om je heen welvaart ziet, moet het toch wel erg zijn als je van die welvaart helemaal niets proeft. Soms is het zelfs zo erg, dat kinderen zonder ontbijt naar school moeten. Jawel, in ons land! Toch wordt met man en macht hulp geboden waar het kan. En bepaald niet door slechts enkele mensen. Door het schrijven van mijn stukjes ben ik nogal alert op het gebied van hulpverlening. En die is echt gigantisch. Bijna iedere parochie of christelijke gemeenschap heeft wel een of meer projecten die de goede doelen steunt. Het is alleen zo jammer dat er steeds meer een beroep moet worden gedaan op al die goede gevers. Steeds meer landen zijn in oorlog of worden geteisterd door terroristen, zodat de bevolking praktisch onder de armoedegrens moet leven. Om maar enkele landen te noemen waar Caritas probeert het leven van de mensen daar te verlichten: Montenegro, Kroatië, Ghana, Roemenië, Syrië, Kenia en daar waar hulp nodig is. Dat dit allemaal kan komt vooral mede door alles wat u geeft, bijna alles waarvan u denkt, dat een ander dat kan gebruiken is welkom. In Uden weten ze er wel raad mee. Ik hoop dat u met mij durft te blijven geloven dat de goede mens het heus zal winnen van alle boefjes die de wereld nu naar hun hand proberen te zetten. Ik wens u nog een heel mooie augustusmaand en hoop dat alle vakantiegangers weer veilig op het honk mogen terugkeren. Namens de Diaconale Werkgroep Abdijkerk i.s.m. Stichting Caritas St. Petrus Uden, Pam Gerritsen Weiler

13 ACTIVITEITEN ROND DE ABDIJ Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij naar de activiteitenfolder en de website: Uit de opslag van de abdij MONUMENTENDAG Op de monumentendag, zondag 13 september, laat de abdij van Berne zich zelf zien: de voorgevel die de geschiedenis van de abdij vertelt, het Slotje dat met enige trots het jaartal 1546 vermeldt, het bescheiden abdijtje in het midden uit 1857 en de hoofdingang die oud en nieuw verbindt en ruimte bood en biedt aan nieuwe norbertijnen. De abdijkerk is te bezichtigen en heeft een neogotisch gedeelte en een nieuw deel dat architect de Valk er aan bouwde in Het was een cadeau van de N.C.B., als dank voor het werk van pater van den Elsen. Intern is de abdij die dag niet te bezichtigen. Van 12 tot 17 uur kunt u een bezoek brengen aan de Muziekfabriek, gelegen in de tuin van de abdij. Daar worden oude meubels uit de abdij te koop aangeboden: stoelen, kasten, tafels enz. Het is te koop voor een schappelijke prijs, wel dient u contant te betalen. Welkom in de Muziekfabriek. UIT DE ACTIVITEITEN-FOLDER WELKOM IN DE ABDIJ KOMT EEN HINDOE IN HET KLOOSTER VAN HEESWIJK Abdij van Berne, Heeswijk. Van vrijdagmiddag 28 augustus uur tot en met zondagmiddag 30 augustus uur wordt in de abdij van Berne in het Brabantse Heeswijk-Dinther een kloosterweekend georganiseerd voor ca. 18 hindoejongeren en andere jongeren, die geïnteresseerd zijn in de ontmoeting tussen christendom en hindoeïsme. Voor zover bekend is deze opzet uniek in Nederland

14 ONGEWENSTE KINDERLOOSHEID HOE NU VERDER MET MIJN LEVEN? Voor veel mensen is kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld. Als je echter niet normaal zwanger wordt, begint er vaak een lange en zware medische weg. Een weg die gepaard gaat met hoop, angst, pijn en teleurstelling. Als dan uiteindelijk blijkt dat je kinderwens niet vervuld kan worden, zet dat je leven behoorlijk op z n kop. Datum: vrijdag 4 september (19.30 uur) zondag 6 september (15.00 uur) Locatie: Abdij van Berne, Heeswijk Begeleiding: Jeannette van Hoesel en Loes Caessens. Jeannette van Hoesel heeft 17 jaar als gespecialiseerd maatschappelijk werkster bij de FIOM gewerkt. Opleidingen: maatschappelijk werk, rouwverwerking, docent methodiek, super-visor, yoga, meditatie, weerbaarheid en dans. Loes Caessens is werkzaam in het welzijnswerk (sociaal cultureel- maatschappelijk werk, opbouw- en ouderenwerk). Opleidingen: maatschappelijk werk, rouw- en verliesbegeleider. Prijs: 150,- Info en opgave: BERNE ABDIJCONCERTEN Berne Abdijconcert Datum: zondag 6 september Plaats: Abdijkerk, Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk WORKSHOPDAG: DROMEN ALS GESCHENK Annemieke Brinkman en Toon Verberne vertellen ieder vanuit hun eigen invalshoek over de manier waarop dromen ons inzichten aanreiken uit ons onbewuste, die we kunnen inzetten in ons dagelijks leven. Datum: Zaterdag 19 september 2015 Tijd: uur Prijs: 60,-. Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk Augustinuszaal, Abdij van Berne Heeswijk uur Augustinuszaal, Info en opgave:

15 Werkgroepen Werkgroep Lectoren: Frank van Roermund o.praem. Werkgroep Bezoekgroep: Julia Timmerman Diaconale Werkgroep Abdijkerk: Cor van Bergeijk. Tel: Participanten Werkgroep Kerkbalans: Klaartje Wedemeijer Contactpersonen: Abt Denis Hendrickx, o.praem. en Bernard Kersten, o.praem. Bernekring Secretaris: Henriëtte Ausems Penningmeester: Peter Coppes: Orgelkring Orgelconcerten op de 1 e zondag van de maand om 16:00 uur, van mei t/m december, m.u.v. augustus. Contactpersoon: Peter Damen, o.praem. Berne Anders Contactpersoon: Gerard van Reisen Ruach Contactpersoon: Cobi Voskuilen Stichting Vrienden van Bandra East Stichting Solidair met India Tijdschrift Berne Sponsoring kansarme kinderen in India Sponsoradministratie: Corrie de Ruiter, Markiezenhof 11, 4141 JN Leerdam Contactpersoon: Joke van Zutphen, , p/a Abdijstraat AD Heeswijk Driemaandelijks tijdschrift van de Norbertijnen van Berne

16 - 16 -

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015

Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Jrg. 23 nr. 10 O N D E R W E G 13/12 t/m 18/1-2015 Beste Parochianen, De adventstijd met z n vier weken van voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij

DATA PAROCHIEBLAD Aanleveren kopij juni 2014 DATA PAROCHIEBLAD Inleveren kopij Aanleveren kopij Verschijningsdatum Vóór 1 september 2014 20 september 2014 Kopij in te leveren bij het parochiesecretariaat of per e-mail naar: maasen.vanderhijden@tiscali.nl

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

SchijndelsWeekblad Dit is een uitgave van Jan en Jan Media B.V.

SchijndelsWeekblad Dit is een uitgave van Jan en Jan Media B.V. Lintje Riek Hellings 2 KEG niet stilgezeten 3 Gratis naar Wish 8 SchijndelsWeekblad 40e Dit is een uitgave van Jan en Jan Media B.V. Donderdag 18 juni 2015 jaargang wk 25 Jan en Jan nieuwe eigenaar Schijndels

Nadere informatie

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz.

BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1. INHOUD blz. blz. BIJEEN januari 2015 blz. 1 BIJEEN voor januari 2015 45 e jaargang nr. 1 INHOUD blz. blz. Gedicht 1 Diaconie en zending 12 Van de redactie 2 Middagdienst 25 januari 15 Om te beginnen 2 Daans overpeinzingen

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat.

Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Deze brochure werd samengesteld door: Het Vicariale Comité voor de territoriale pastoraal, na bevraging van de parochieploegen in het vicariaat. Voor reacties, suggesties, info en vragen kan je terecht

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie