VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA"

Transcriptie

1 VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Status rapportage Leeswijzer 5 2 Ontwikkelingsrichting Twentekanaal Algemeen Beleid Rijksbeleid Provincie Overijssel Netwerkstad Twente gemeente Hengelo Ontwikkelingsrichting 8 3 Parkmanagement Activiteiten en projecten Beheer Veiligheid Inkoop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Overleg omwonenden Terugdringen parkeeroverlast Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Synergie BIT, parkmanagement en gemeente Hengelo Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) 14 4 Projecten Algemeen Project 1: Herontwikkeling omgeving puinbreker trm (1) Project 2: Voorwaarden scheppen uitbreiding CTT (2) Project 3: Maatregelen bereikbaarheid en ontsluiting (3) Project 4: Vrijkomende locaties AKZO-Nobel (5 + 6) Project 5: Twence (7) Project 6: Herontwikkeling Thales terrein (18) Project 7: Revitalisering Twentekanaal Noord (22) Project 8: Kanaalkwartier als vliegwiel Project 9: Ontwikkeling Kanaalzone Project 10: Warmtenet (13) Project 11: Ongehinderd logistiek systeem (25) Project 12: Professionalisering Havenbeheer Twente Actualiseren bestemmingsplannen Communicatie 28 B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 2

3 1 Gesprekspartners & gebruikte bronnen 29 2 Overzicht projecten B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 3

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 ALGEMEEN In 2004 heeft de gemeente Hengelo het Masterplan Verbetering Bedrijventerrein Twentekanaal vastgesteld. Deze voorliggende rapportage bevat de actualisering van het Masterplan In het Masterplan 2004 gaf de gemeente haar visie op de ontwikkelingsrichting en prioritering van projecten op dit bedrijvenpark. In de afgelopen vijf jaar hebben verschillende ontwikkelingen op het bedrijvenpark Twentekanaal plaatsgevonden. Ten behoeve van de actualisering zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen. Daarnaast is gebruik gemaakt van bestaande documentatie en internet. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gesprekspartners en de gebruikte bronnen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 4

5 1.2 STATUS RAPPORTAGE Het geactualiseerde Masterplan bedrijvenpark Twentekanaal is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkelingen op dit bedrijvenpark Twentekanaal. Deze rapportage actualisering van het Masterplan is in afstemming met de Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) opgesteld en zal ter besluit vorming aan B&W en gemeenteraad worden vastgelegd. 1.3 LEESWIJZER In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingsrichting van het bedrijvenpark. Hoofdstuk 3 beschrijft het thema parkmanagement. In hoofdstuk 4 komen de verschillende projecten aan bod. In de bijlagen wordt ingegaan op de voortgang van de diverse projecten in de periode B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 5

6 HOOFDSTU 2 Ontwikkelingsrichting Twentekanaal 2.1 ALGEMEEN In het Masterplan 2004 is de ontwikkelingsvisie voor bedrijvenpark Twentekanaal beschreven. Dit voorliggende rapport is gebaseerd op deze ontwikkelingsvisie. In dit hoofdstuk worden in het kort de recente beleidsontwikkelingen beschreven en wordt ingegaan op de in 2004 vastgestelde ontwikkelingsrichting. 2.2 BELEID RIJKSBELEID In 2008 heeft het kabinet een Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen ingesteld. Onder leiding van Peter Noordanus is een advies uitgebracht over een versnelde uitvoering van de herstructureringsopgave en de financiering daarvan. Het kabinet heeft dit advies - 'Kansen voor kwaliteit' - op hoofdlijnen omarmd. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 6

7 Convenant Op basis van het advies Kansen voor kwaliteit heeft de regering een convenant gesloten met de provincies en de gemeenten over een nieuwe aanpak voor bedrijventerreinen. Doel van deze nieuwe aanpak is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd. Kern van de aanpak is: betere regionale samenwerking en planning, versnelling van herstructureringsopgave en gezamenlijk investeren in de uitvoering van projecten. Daarbij worden ook de mogelijke opties voor decentralisatie van Rijksmiddelen op voor- en nadelen bezien. De financiële inzet van het Rijk na 2013 zal worden bepaald op basis van een tussenevaluatie van de resultaten tot en met Om onnodige veroudering in de toekomst te voorkomen wordt bekeken of en hoe parkmanagement een meer verplichtend karakter kan krijgen. Voorts is voor de lange termijn een sterkere betrokkenheid van private partijen gewenst. Bron: PROVINCIE OVERIJSSEL De komende jaren wil de provincie Overijssel extra investeren in de woon-, leef- en werkomgeving in de provincie. Tot en met 2011 is hiermee een bedrag van ruim 300 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een lange termijn investeringprogramma voor de periode tot en met 2025, van in totaal 2 miljard euro. De voorstellen voor de plannen zijn verwoord in het investeringsprogramma Investeren in Overijssel. De provincie speelt een sleutelrol in de (boven)regionale markt van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Vanwege de verschillende provinciale beleidsdoelen die hiermee gemoeid zijn investeert de provincie in het vlot trekken van herstructurering ter vergroting van de vitaliteit van bestaande bedrijventerreinen. De provincie kiest sinds 2006 voor een samenhangende aanpak van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het project Vitale Bedrijventerreinen. Het innovatieve Kwaliteitsscoresysteem bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructureringmaatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren. De Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) vervult hierbij een belangrijke rol. De provincie Overijssel stort ruim hiertoe 14 miljoen euro extra in het fonds. De HMO levert processturing en kennis aan herstructureringsprojecten en heeft de mogelijkheid om in het belang van haar doelstellingen in die projecten financieel te participeren. De provincie is 100 % aandeelhouder van de HMO NV. Bron: Omgevingsvisie De Omgevingsvisie Overijssel (1 juli 2009) schetst een visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 7

8 De Omgevingsvisie geeft aan dat voor bestaande bedrijventerreinen het beleid zich vooral richt op duurzame ontwikkeling door zuinig ruimtegebruik en herstructurering van bedrijventerreinen NETWERKSTAD TWENTE GEMEENTE HENGELO In lijn met de afspraken tussen het Rijk, IPO en VNG over programmering van nieuwe en herstructurering van bestaande terreinen heeft Netwerkstad Twente in 2011 een bedrijventerreinvisie vastgesteld. Daarin staat de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor bedrijven centraal staan. Dit onder de voorwaarde dat zorgvuldiger met het ruimtegebruik wordt omgegaan. Deze doelstelling wordt onder andere bereikt door het versnellen van de herstructurering, door de invoering van een niet-vrijblijvende regionale samenwerking, door het hanteren van een lagere behoefteraming dan tot nu toe gebruikelijk en door het toepassen van de SER-ladder. De bedrijventerreinvisie schetst een beeld van de planning van nieuwe bedrijventerreinen inclusief fasering, segmentering, locatiekeuze en uitgifte. Maar ook biedt de bedrijventerreinenvisie inzicht in de herstructureringsopgave van de gemeenten in de Netwerkstad Twente en de maatregelen die daarvoor getroffen dienen te worden. Berekend is dat de totale ruimtebehoefte naar bedrijventerrein binnen de Netwerkstad Twente tot 2020 circa 325 hectare netto bedraagt. In deze behoefte wordt voorzien middels bestaand aanbod (170 ha), ruimtewinst uit herstructurering (65 ha) en harde plannen (90 ha). In de bedrijventerreinenvisie wordt gerekend met een per 1 januari 2011 nog te realiseren ruimtewinst op Twentekanaal ter grootte van 40 ha. In de afgelopen vijf jaar is op Twentekanaal al 16 ha ruimtewinst geboekt. 2.3 ONTWIKKELINGSRICHTING In het Masterplan 2004 zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd voor de verbetering en herstructurering van Twentekanaal: Verbetering van de bedrijfsomgeving en het vestigingsklimaat. Ruimte toevoegen voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het invullen van een duurzame economische ontwikkeling door ondermeer het opzetten van parkmanagement en criminaliteitspreventie. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 8

9 In het Masterplan 2004 is de ontwikkelingsrichting voor het bedrijvenpark geformuleerd en een beoogde segmentering beschreven. Deze ontwikkelingsrichting en de beoogde segmentering zijn ook voor de beleidsperiode richtinggevend, met uitzondering van toevoeging van nieuwe ruimte voor bedrijven. Boeldershoek Oost zal op basis van de huidige inzichten niet vóór 2020 ontwikkeld worden (bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente). Voor de komende periode vormen de sectoren logistieke dienstverlening, high tech en recycling de speerpunten. Met deze speerpunten wordt aansluiting gezocht bij de bestaande sectoren op bedrijvenpark Twentekanaal. Om de herstructurering van Twentekanaal daadwerkelijk vorm te geven is in het Masterplan 2004 een samenhangend pakket van projectvoorstellen gedefinieerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in projecten voor de korte termijn (de jaren ) en projecten voor de middellange termijn (vanaf 2008). In de afgelopen periode is de uitwerking en de uitvoering van een aantal projecten gestart. Daarnaast zijn enkele projecten uitgesteld of vervallen. In bijlage 2 is een tabel opgenomen waarbij de in het Masterplan 2004 opgenomen projecten zijn weergegeven en per project de relevante ontwikkelingen zijn beschreven. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 9

10 HOOFDSTU 3 Parkmanagement Op bedrijvenpark Twentekanaal is in 2005 door de gemeente Hengelo en de Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT) een parkmanagement organisatie opgericht en is een parkmanager aangesteld. Het parkmanagement op Twentekanaal staat voor: Een vitaal bedrijvenpark met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een veilig bedrijvenpark met weinig criminaliteit. Besparen op de kosten door collectieve inkoop. Van de ruim 400 bedrijven die gevestigd zijn op Bedrijvenpark Twentekanaal, zijn 200 bedrijven lid van BIT. Deze bedrijven vertegenwoordigen van de op het bedrijvenpark aanwezige arbeidsplaatsen. 3.1 ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Sinds de introductie van parkmanagement zijn verschillende projecten uitgevoerd en activiteiten gestart om de doelstellingen van het parkmanagement te realiseren. De uitgevoerde activiteiten en projecten zijn beschreven in de tabel in bijlage 2. Hieronder wordt nader ingegaan op de drie hoofdthema s. Aansluitend komt BIZ (Bedrijven Investeringszones )nader aan de orde. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 10

11 3.1.1 BEHEER Het BIT vervult via de werkgroep Beheer een intermediaire rol tussen de bedrijven en de gemeente. Indien door gemeente en ondernemers niet voldaan wordt aan het gemaakte afspraken over het beheer. De Werkgroep Beheer komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een vertegenwoordiging van de BIT en medewerkers van diverse gemeentelijke afdelingen. De parkmanager zit de werkgroep voor. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de bereikbaarheid, parkeeroverlast, het groenonderhoud en benodigde communicatie naar de ondernemers over onderhoudswerkzaamheden VEILIGHEID Samen met de ondernemers en de gemeente Hengelo werkt het parkmanagement aan een veilig bedrijvenpark. Naast de gerealiseerde zaken wordt gewerkt aan: De ontwikkeling van een centraal camerasysteem. Hierbij vindt samenwerking plaats met Chubb Varel. Er wordt een concept uitgewerkt om bij de toegangswegen en enkele centrale kruispunten camera s te plaatsen. Deze camera s vormen een extra beveiliging naast de mobiele surveillance van Securion. Het is de bedoeling dat het camerasysteem in komende periode operationeel wordt. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van AED s op het bedrijvenpark te vergroten. Hierbij vindt overleg plaats met Ambulance Oost INKOOP Een van de doelstellingen van het Parkmanagement is om het ondernemen op het Bedrijvenpark Twentekanaal makkelijker en goedkoper te maken. Zij doet dit door het afsluiten van collectieve contracten. Deze contracten leiden tot: een lagere prijs door het realiseren van kortingen; hogere kwaliteit van de dienstverlening door contractbeheer door parkmanagement; B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 11

12 tijdsbesparing voor de deelnemers doordat de onderhandelingen centraal worden gevoerd en de ondernemer zich op zijn kerntaken kan focussen MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIT zet zich in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Mede met het oog hierop richt BIT in Hengelo een energieloket op. Dit loket biedt advies en ondersteuning aan de leden van de BIT die aan de slag willen met energiebesparing binnen hun bedrijf. De nadruk ligt op het daadwerkelijk besparen van energie door midden- en kleinbedrijf. De eerste stap is het uitvoeren van een quickscan. Op basis van deze quickscan wordt duidelijk waar de kansen liggen voor energiebesparing. Na deze eerste stap kan een uitgebreidere energiescan volgen. Hierin wordt bepaald op welke manier energiebesparing behaald kan worden en hoe groot deze besparing zal zijn. Is het bijvoorbeeld slim om de verlichting aan te passen, zijn er maatregelen in het proces te nemen of kan de meeste energie bespaard worden door isolatie. Het energieloket ondersteunt bij het omzetten van het advies in concrete maatregelen. Bedrijven kunnen er onder meer terecht voor informatie over belastingmogelijkheden en adressen van bedrijven die de maatregelen kunnen aanbrengen. De oprichting van het energieloket is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel. Dankzij deze bijdrage kunnen de scans bij de eerste 30 bedrijven tegen lage kosten worden uitgevoerd. De proeffase is eind 2009 afgerond. Het is de bedoeling dat het energieloket na deze proeffase structureel een plek krijgt op het bedrijvenpark. De gemeente Hengelo en het Energiecentrum MKB in Utrecht werken samen met de BIT om het project gestalte te geven. De coördinatie van het project is in handen van het parkmanagement. Als tweede activiteit met betrekking tot MVO wordt binnen BIT gedacht aan het adviseren en stimuleren van duurzame inkopen. Verder richt BIT zich op de vraag welke bedrijven zich aan willen sluiten op het warmtenet OVERLEG OMWONENDEN Om overlast vanuit het bedrijvenpark naar omwonenden zoveel mogelijk te beperken is een klankbordgroep ingesteld. In de klankbordgroep vindt regulier overleg tussen, de gemeente, bedrijven en omwonenden. Via de klankbordgroep hebben de omwonenden een directe ingang naar de bedrijven. Bij eventuele hinder kan dan eerst een melding worden gedaan bij het bedrijf, zodat het bedrijf direct passende maatregelen kan nemen. Hierdoor is het aantal klachten dat bij de gemeente binnen is gekomen aanzienlijk afgenomen TERUGDRINGEN PARKEEROVERLAST In het verleden is mede door de inzet van BIT een oplossing geboden voor overlast door het parkeren van auto s van bezoekers. De gemeente heeft hiertoe een groenstrook beschikbaar gesteld. De bedrijven hebben de inrichting van de parkeervoorziening bekostigd. BIT wil deze aanpak in de komende jaren ook op andere locaties toepassen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 12

13 3.2 BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) In 2010 heeft het BIT heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een ondernemersfonds. Het was de bedoeling via dit fonds de collectieve beveiliging, cameratoezicht en parkmanagement te financieren. Voorwaarde is echter dat meer dan 2/3 van de bedrijven hiermee instemt. Basis vormen de experimentenwet BIZ en een hiertoe in te stellen verordening. In die verordening zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd: het betreft het Bedrijvenpark Twentekanaal; uit te voeren activiteiten zijn: parkmanagement, cameratoezicht en collectieve beveiliging; dat alle gebruikers (in het kader van de wet OZB) heffingspichtig zijn; de hoogte is van de BIZ-heffing. De verordening is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening is echter niet in werking getreden omdat er onder ondernemers te weinig draagvlak voor de beoogde BIZ was. De draagvlakmeting is eind 2010 uitgevoerd. De uitkomst van de meting is dat er wel voldoende respons verkregen is, maar dat het draagvlak onder de respondenten net te laag is. Er is net niet voldaan aan de eis dat tweederde van de ondernemers vóór moet stemmen. In 2011 zal de BIT zich beraden hoe de beveiliging en parkmanagement zonder BI-Zone toch gecontinueerd kan worden 3.3 SYNERGIE BIT, PARKMANAGEMENT EN GEMEENTE HENGELO Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal, het parkmanagement en de inzet van de gemeente Hengelo zorgen voor synergie op het bedrijvenpark. Daarbij is sprake van een onderscheid in oriëntatie: De gemeente richt zich in de eerste plaats op de fysieke verbetering van het bedrijvenpark. BIT/parkmanagement richt zich in hoofdzaak op de sociaaleconomische zaken en op perspectief voor succesvol ondernemen. Contact en communicatie zijn belangrijke aspecten hierbij. De gezamenlijke inspanning van gemeente en parkmanagement moet ook in de toekomst leiden tot een optimaal ondernemersklimaat op het Bedrijvenpark Twentekanaal. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 13

14 3.4 HERSTRUCTURERINGSMAATSCHAPPIJ BEDRIJVENTERREINEN OVERIJSSEL NV (HMO) De provincie Overijssel heeft de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) opgericht. De HMO levert processturing en kennis aan projecten, en heeft de mogelijkheid om in het belang van haar doelstellingen die projecten financieel te participeren. De provincie is 100% aandeelhouder van de HMO NV. De HMO richt zich in de eerste plaats op het vergroten van de private investeringen bij moeizame herstructureringsprojecten op zwaar verouderde terreinen. Daarnaast kan de HMO als katalysator ondersteuning bieden bij de uitvoering van deze prioritaire projecten. De HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan, deelnemer in het proces en als opkoper van hectares. De HMO sluit per project een heldere overeenkomst met de betreffende gemeente, de gevestigde bedrijven en eventuele externe financiers/ontwikkelaars. HMO speelt onder andere bij de vrijkomende locaties van Thales een actieve rol in de herontwikkeling en participeert in de acquisitie van nieuwe bedrijven voor dezelfde locaties. Bron: B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 14

15 HOOFDSTU 4 Projecten ALGEMEEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de projecten die in de periode worden uitgevoerd. Daarbij is aansluiting gezocht bij de projecten uit het Masterplan 2004 die nog moeten worden afgerond of uitgevoerd. De projecten voor de periode zijn uitgewerkt, in lijn van de opzet van het Masterplan De projecten hebben een nieuwe nummering gekregen, met in de titel een verwijzing naar de nummering uit het Masterplan Enkele projecten uit het Masterplan 2004 zijn afgevoerd. 4.2 PROJECT 1: HERONTWIKKELING OMGEVING PUINBREKER TRM (1) De verplaatsing van de puinbreker was een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van het gebied rond de Onyxstraat. Nu verplaatsing van de puinbreker niet is gerealiseerd, zal de verbetering van het gehele gebied anders worden vormgegeven: de directe omgeving van de puinbreker wordt herontwikkeld; daarnaast treft TRM intern maatregelen om overlast (geur/geluid/stof) terug te dringen. Het gebied tussen de Jadestraat, Toermalijnstraat en de Zuidelijke Havenweg wordt door de gemeente Hengelo gesaneerd, bouwrijp gemaakt en als bedrijfskavels uitgegeven. Ter plaatse van een voormalige stortplaats is een parkeerterrein voor vrachtwagens voorzien. Het gaat hierbij om een afgesloten en bewaakte parkeervoorziening die plaats moet bieden aan circa 40 vrachtwagens. Naast de parkeerruimte wordt een toilet- en doucheruimte ontwikkeld. De realisatie van de parkeervoorziening is vooral gericht op het terugdringen van overlast door geparkeerde vrachtwagens op delen van het bedrijvenpark en in het bijzonder in de Opaalstraat. Op de locatie ten zuiden van de Toermalijnstraat is in het verleden een grondwal aangelegd. Deze grondwal wordt gesaneerd en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het vrijkomende terrein wordt bouwrijp gemaakt en uitgegeven. Gedeeltelijk aan TRM en gedeeltelijk aan een bedrijf in tweedehandse auto-onderdelen. De procedure om het bestemmingsplan ter wijzigen is gestart. Bij de verkoop van de gronden worden, in verband met de aanwezige bodemverontreiniging, aanvullende voorwaarden in de koopovereenkomst opgenomen voor wat betreft grondverzet. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 15

16 TRM treft maatregelen op haar eigen terrein. Zij brengt een volledig verharde en vloeistofdichte vloer aan op haar terrein. Om overlast te beperken realiseert TRM een grondwal rond het terrein waarop schermen worden geplaatst. Het treffen van maatregelen door TRM is een voorwaarde voor de herontwikkeling van de directe omgeving. 4.3 PROJECT 2: VOORWAARDEN SCHEPPEN UITBREIDING CTT (2) CTT (Combi Terminal Twente) breidt haar capaciteit aanzienlijk uit. Op onderstaande afbeelding zijn de percelen weergegeven waarop de uitbreiding plaatsvindt. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 16

17 Medio augustus 2008 is gestart met de verlenging van de laad- en loskade tot 380 meter zodat drie schepen tegelijk kunnen aanmeren. De kade was in december 2009 gereed. CTT breidt ook haar containeropslagcapaciteit uit met 4,5 ha. Door deze uitbreiding kan CTT haar capaciteit van overslag verdrievoudigen naar containers per jaar. De aanvraag voor de milieuvergunning hiervoor is inmiddels ingediend. In 2010 is een tweede portaalkraan geplaatst. Op perceel H1 realiseert Bolk Transport een drietal hallen voor Stuf and Stripping activiteiten. Elke hal heeft een oppervlakte van circa m 2. Rondom de hallen wordt nieuwe ontsluiting gerealiseerd. Afstemming met de gemeente over een optimale ontsluiting vindt plaats. Het totale perceel H1 wordt afgesloten en krijgt ISPS beveiliging. (International Ship and Port Facility Security). CTT ontwikkelt de grond, blijft eigenaar en verhuurt de hallen. Met de gemeente Hengelo heeft CTT afgesproken het terrein langs de Boekeloseweg met een hoogwaardige beeldkwaliteit in te richten. De oplevering is gepland voor 2011/2012, afhankelijk van het afsluiten van contracten met toekomstige huurders. Perceel H2 is in eigendom van AkzoNobel. CTT heeft een optie op aankoop van dit perceel. Indien CTT de grond niet aankoopt, helpt zij AKZO met de verkoop aan een derde, het liefst een containergericht bedrijf. Op perceel G vinden in de toekomst op- en overslag van andere activiteiten (geen containers) plaats. Dit gedeelte wordt gescheiden gehouden van de consumentencontainers. Knelpunt voor CTT vormt de Opaalstraat. Doordat hier veel geparkeerd wordt, is deze weg slecht toegankelijk voor vrachtverkeer. Dit vormt niet alleen een knelpunt voor CTT, maar ook voor andere bedrijven in de omgeving. De studie die door Grontmij is uitgevoerd heeft concrete oplossingen voor dit knelpunt opgeleverd. In 2010 zijn o.a. extra parkeerplaatsen voor personenauto s langs de Opaalstraat gerealiseerd en zijn delen van de Toermalijnstraat en de Jadestraat verbreed. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 17

18 Witteveen+Bos heeft in opdracht van CTT een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van vervoer van containers per spoor. Uit deze studie is gebleken dat vervoer per spoor momenteel (nog) niet concurrerend is. Niet uitgesloten is dat goederenvervoer per spoor in de toekomst complementair zal zijn aan vervoer over water en mogelijk zelfs gelijkwaardig/ concurrerend. Daarom is voorzichtigheid geboden met besluiten over definitieve opheffing van de spooraansluiting. CTT heeft een afspraak met Rijkswaterstaat gemaakt dat zij op het traject tussen Delden en Hengelo eenrichtingsvaart met een diepte van 2,20 meter toestaat. 4.4 PROJECT 3: MAATREGELEN BEREIKBAARHEID EN ONTSLUITING (3) Diverse projecten zijn gericht op het treffen van maatregelen ten behoeve van een betere bereikbaarheid op en ontsluiting van het Bedrijvenpark Twentekanaal. In het kader van dit project wordt een drietal wegen verbeterd. De maatregelen omvatten het herprofileren van de rijbaan en verruimen van de kruisingen. Diverse projecten zijn onderdeel van het TOPPER 2 project: A) Diamantstraat De asfaltverharding van de noordelijke rijbaan van de Diamantstraat is vervangen door betonverharding (duurzaam materiaal). In oktober 2009 is de rijbaan weer voor verkeer opengesteld. De zuidelijke rijbaan is in 2010 vervangen. In het kader van de reconstructie van de Diamantstraat is ook het kruispunt Diamantstraat Boekeloseweg voorbereid op een eventuele doortrekking van de Diamantstraat. Over de doortrekking van de Diamantstraat is echter nog geen besluit genomen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 18

19 B) Boekeloseweg Voor de Boekeloseweg wordt gedacht aan het aanbrengen van betonverharding. De Boekeloseweg zal aansluiten op de toekomstige Laan Hart van Zuid, hiervoor is het noodzakelijk de brug over het Twentekanaal aan te passen. Door de aanleg hiervan kan de verkeersbelasting van deze weg worden vergroot. Om het tracé van de weg te laten aansluiten op de toekomstige brug zijn stroken grond van AKZO aangekocht en wordt een bestemmingsplan wijziging doorgevoerd. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 19

20 C) Boortorenweg De Boortorenweg betreft het laatste wegvak dat wordt aangepast. Hier dient tevens de riolering vervangen te worden. De diverse leidingen die in dit tracé liggen vormen een complicatie bij de herprofilering van de rijweg. D) Fietsverbinding Het verlengde van de Boortorenweg wordt veel gebruikt als fietsverbinding. Met het oog op de ontwikkelingen bij CTT is het wenselijk dit weggedeelte in te richten als interne ontsluitingsweg. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen, wordt gedacht aan de ontwikkeling van een nieuwe fietsverbinding tussen de Boekeloseweg en de Jadestraat. De exacte ligging van deze route dient nader bepaald te worden. Aanleg fietspad dient plaats te vinden in E) Baggeren insteekhavens De insteekhaven zijn uitgebaggerd. De baggerspecie die is vrijgekomen bij het baggeren van de insteekhavens is verwerkt bij een grootschalige toepassing in Nijverdal. Planning De werkzaamheden binnen de deelprojecten B t/m D worden in de periode 2011 en 2012 uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan het uitgangspunt dat alle werkzaamheden in het kader van TOPPER 2 eind 2012 gereed dienen te zijn. Overige projecten bereikbaarheid Het gebied ten zuiden van de Diamantstraat is een van de oudere delen van het bedrijventerrein. Het gebied omvat de Topaasstraat, de Parelstraat en de Boeldershoekweg. De wegconstructie van deze wegen is niet berekend op de toename van (steeds zwaardere) transportbewegingen. De gootconstructie en het asfalt worden kapot gereden ondanks een intensief onderhoudsprogramma. In de nieuwere gedeelten van het bedrijventerrein zijn de zogeheten getrokken betongoten toegepast. Deze constructie is sterker en duurzamer. Om de oudere gebieden een kwaliteitsimpuls te geven zullen de bestaande gootelementen worden vervangen door de getrokken goten. Tevens wordt op diverse plaatsen de fundatie onder de asfaltverharding verzwaard en wordt een nieuwe deklaag (asfalt) aangebracht. Hierdoor is ook dit gedeelte van het bedrijventerrein dan weer berekend op de toekomst. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een potentiële bijdrage uit het fonds Vitale Bedrijventerreinen (1 e /2 e tranche) In lijn hiermee heeft de gemeente ook voor Twentekanaal Zuid een kwaliteitsscan laten uitvoeren. Waterhuishouding Door de diverse ontwikkelingen vindt een forse vergroting van het oppervlak aan verharding plaats. In het kader van een duurzame waterhuishouding dient deze toename te worden gecompenseerd. Door Witteveen+Bos wordt momenteel een studie uitgevoerd naar de waterhuishouding op dit deel van het bedrijvenpark. Nagegaan wordt welke maatregelen getroffen dienen te worden. Hierbij wordt ook de mogelijke ontwikkeling van Boeldershoek-Oost betrokken. Beeldkwaliteit Door Karres en Brandts wordt een verkenning verricht naar de gewenste beeldkwaliteit aan de Boekeloseweg. Mogelijk leidt dit tot planaanpassing van de ontwikkelingen bij CTT / Bolk. De aanvullende onderzoeken worden (deels) gefinancierd door GSB-gelden. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 20

21 Boekelosebrug Grontmij heeft een inventariserende studie uitgevoerd als voorbereiding op de realisatie van een nieuwe brug over het Twentekanaal. Op basis van deze studie zijn uitgangspunten geformuleerd voor de realisatie van de nieuwe brug. Ook wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden, onderzoeken en vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van de nieuwe brug. Uit een onderzoek van RWS uit 2010 is gebleken dat de Boekelosebrug niet (meer) voldoet aan de huidige eisen voor n.m. zwaar transport. Vanaf 2011 wordt het toegestane tonnage voor de brug afgewaardeerd. De huidige 10ton aslast zal teruggebracht worden naar 30ton totaallast. Voor de nieuwe brug zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. Ondermeer op basis van voorgenoemde studie, de afwaardering van tonnage zal bekeken worden welke budget nodig is om te komen tot realisatie van de brug. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de aanleg van de Laan Hart van Zuid tussen de brug en de Breemarsweg (Kanaalzone Hart van Zuid). Ook voor dit deel van de Laan zijn nog geen middelen gereserveerd. 4.5 PROJECT 4: VRIJKOMENDE LOCATIES AKZO-NOBEL (5 + 6) Enkele investeerders hebben voor de gronden (v.m. AKZO TC locatie) die zij heeft aangekocht van AkzoNobel een verkavelingsvoorstel ontwikkeld. Door middel van een bestemmingsplanherziening moet het planologisch mogelijk worden om dit gebied tot ontwikkeling te brengen. In het verkavelingsvoorstel wordt ook een aansluiting op het ten zuiden gelegen Boeldershoek Oost opgenomen. Het grondgebied van AkzoNobel binnen Boeldershoek Oost bedraagt, na grondruil met de gemeente in verband met de aanleg van de stoomleiding, nog circa 1 hectare. Daarnaast heeft Akzo na afstoting van de diverse gronden (zie bijlage 2) nog circa 2 hectare ten noor- B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 21

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage

HAVENSCHAP MOERDIJK. Kwartaalrapportage HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Programma Ruimtelijke ordening, Milieu & Duurzaamheid 2 - Ruimtelijke ordening 2 - Milieu 3 - Duurzaamheid 4 Programma

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

STORMPOLDER 2014-2016

STORMPOLDER 2014-2016 GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL PROJECTPLAN STORMPOLDER 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 3 2. Projectbeschrijving 4 2.1 Aanleiding 4 2.2 Doelstelling 8 2.3 Resultaat 10 2.5 Samenhang met andere

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices

BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices BO-11-014-014 Het versterken van de interactie tussen topsector energie en de regio: het verdiepen en opschalen van best practices Team Bodemfysica en Landgebruik DATUM 20 december 2013 Projectrapport

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering

Duurzame bedrijventerreinen. Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering Duurzame bedrijventerreinen Concrete adviezen van visieontwikkeling tot uitvoering april 2006 Voorwoord De Provincie Limburg zoekt partners voor een duurzame ontwikkeling. Ondernemers, burgers en gemeenten.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarstukken 211 Jaarstukken 211 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding 2 Jaarverslag 2.1 Programmaverantwoording 211 Programma Ruimtelijke ontwikkeling Programma Recreatie en cultuur Programma Openbaar groen

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011

Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar. 4e Bestuursrapportage 2011 Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 4e Bestuursrapportage Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 4 Programma's Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 9 Programma 2

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie