VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA"

Transcriptie

1 VERBETERING BEDRIJVENPARK TWENTEKANAAL ACTUALISERING MASTERPLAN / UITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE HENGELO DEFINITIEF 29 april 2010 B01053/OF0/042/000078/HB Gewijzigd maart 2011 voor vaststelling

2 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Status rapportage Leeswijzer 5 2 Ontwikkelingsrichting Twentekanaal Algemeen Beleid Rijksbeleid Provincie Overijssel Netwerkstad Twente gemeente Hengelo Ontwikkelingsrichting 8 3 Parkmanagement Activiteiten en projecten Beheer Veiligheid Inkoop Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Overleg omwonenden Terugdringen parkeeroverlast Bedrijven Investerings Zone (BIZ) Synergie BIT, parkmanagement en gemeente Hengelo Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) 14 4 Projecten Algemeen Project 1: Herontwikkeling omgeving puinbreker trm (1) Project 2: Voorwaarden scheppen uitbreiding CTT (2) Project 3: Maatregelen bereikbaarheid en ontsluiting (3) Project 4: Vrijkomende locaties AKZO-Nobel (5 + 6) Project 5: Twence (7) Project 6: Herontwikkeling Thales terrein (18) Project 7: Revitalisering Twentekanaal Noord (22) Project 8: Kanaalkwartier als vliegwiel Project 9: Ontwikkeling Kanaalzone Project 10: Warmtenet (13) Project 11: Ongehinderd logistiek systeem (25) Project 12: Professionalisering Havenbeheer Twente Actualiseren bestemmingsplannen Communicatie 28 B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 2

3 1 Gesprekspartners & gebruikte bronnen 29 2 Overzicht projecten B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 3

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 ALGEMEEN In 2004 heeft de gemeente Hengelo het Masterplan Verbetering Bedrijventerrein Twentekanaal vastgesteld. Deze voorliggende rapportage bevat de actualisering van het Masterplan In het Masterplan 2004 gaf de gemeente haar visie op de ontwikkelingsrichting en prioritering van projecten op dit bedrijvenpark. In de afgelopen vijf jaar hebben verschillende ontwikkelingen op het bedrijvenpark Twentekanaal plaatsgevonden. Ten behoeve van de actualisering zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en met medewerkers van verschillende gemeentelijke afdelingen. Daarnaast is gebruik gemaakt van bestaande documentatie en internet. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de gesprekspartners en de gebruikte bronnen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 4

5 1.2 STATUS RAPPORTAGE Het geactualiseerde Masterplan bedrijvenpark Twentekanaal is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkelingen op dit bedrijvenpark Twentekanaal. Deze rapportage actualisering van het Masterplan is in afstemming met de Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal (BIT) opgesteld en zal ter besluit vorming aan B&W en gemeenteraad worden vastgelegd. 1.3 LEESWIJZER In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingsrichting van het bedrijvenpark. Hoofdstuk 3 beschrijft het thema parkmanagement. In hoofdstuk 4 komen de verschillende projecten aan bod. In de bijlagen wordt ingegaan op de voortgang van de diverse projecten in de periode B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 5

6 HOOFDSTU 2 Ontwikkelingsrichting Twentekanaal 2.1 ALGEMEEN In het Masterplan 2004 is de ontwikkelingsvisie voor bedrijvenpark Twentekanaal beschreven. Dit voorliggende rapport is gebaseerd op deze ontwikkelingsvisie. In dit hoofdstuk worden in het kort de recente beleidsontwikkelingen beschreven en wordt ingegaan op de in 2004 vastgestelde ontwikkelingsrichting. 2.2 BELEID RIJKSBELEID In 2008 heeft het kabinet een Taskforce (Her)ontwikkeling Bedrijventerreinen ingesteld. Onder leiding van Peter Noordanus is een advies uitgebracht over een versnelde uitvoering van de herstructureringsopgave en de financiering daarvan. Het kabinet heeft dit advies - 'Kansen voor kwaliteit' - op hoofdlijnen omarmd. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 6

7 Convenant Op basis van het advies Kansen voor kwaliteit heeft de regering een convenant gesloten met de provincies en de gemeenten over een nieuwe aanpak voor bedrijventerreinen. Doel van deze nieuwe aanpak is het stimuleren van een gezond economisch vestigingsklimaat waarbij open landschappen worden gespaard, verrommeling wordt tegengegaan en duurzaamheid wordt gestimuleerd. Kern van de aanpak is: betere regionale samenwerking en planning, versnelling van herstructureringsopgave en gezamenlijk investeren in de uitvoering van projecten. Daarbij worden ook de mogelijke opties voor decentralisatie van Rijksmiddelen op voor- en nadelen bezien. De financiële inzet van het Rijk na 2013 zal worden bepaald op basis van een tussenevaluatie van de resultaten tot en met Om onnodige veroudering in de toekomst te voorkomen wordt bekeken of en hoe parkmanagement een meer verplichtend karakter kan krijgen. Voorts is voor de lange termijn een sterkere betrokkenheid van private partijen gewenst. Bron: PROVINCIE OVERIJSSEL De komende jaren wil de provincie Overijssel extra investeren in de woon-, leef- en werkomgeving in de provincie. Tot en met 2011 is hiermee een bedrag van ruim 300 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een lange termijn investeringprogramma voor de periode tot en met 2025, van in totaal 2 miljard euro. De voorstellen voor de plannen zijn verwoord in het investeringsprogramma Investeren in Overijssel. De provincie speelt een sleutelrol in de (boven)regionale markt van vraag en aanbod van bedrijventerreinen. Vanwege de verschillende provinciale beleidsdoelen die hiermee gemoeid zijn investeert de provincie in het vlot trekken van herstructurering ter vergroting van de vitaliteit van bestaande bedrijventerreinen. De provincie kiest sinds 2006 voor een samenhangende aanpak van de problematiek van verouderde bedrijventerreinen binnen het project Vitale Bedrijventerreinen. Het innovatieve Kwaliteitsscoresysteem bedrijventerreinen en de oprichting van een herstructureringmaatschappij maken deel uit van een pakket van maatregelen dat ter beschikking staat om oude bedrijventerreinen te revitaliseren. De Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) vervult hierbij een belangrijke rol. De provincie Overijssel stort ruim hiertoe 14 miljoen euro extra in het fonds. De HMO levert processturing en kennis aan herstructureringsprojecten en heeft de mogelijkheid om in het belang van haar doelstellingen in die projecten financieel te participeren. De provincie is 100 % aandeelhouder van de HMO NV. Bron: Omgevingsvisie De Omgevingsvisie Overijssel (1 juli 2009) schetst een visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de provincie Overijssel. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 7

8 De Omgevingsvisie geeft aan dat voor bestaande bedrijventerreinen het beleid zich vooral richt op duurzame ontwikkeling door zuinig ruimtegebruik en herstructurering van bedrijventerreinen NETWERKSTAD TWENTE GEMEENTE HENGELO In lijn met de afspraken tussen het Rijk, IPO en VNG over programmering van nieuwe en herstructurering van bestaande terreinen heeft Netwerkstad Twente in 2011 een bedrijventerreinvisie vastgesteld. Daarin staat de beschikbaarheid van voldoende ruimte voor bedrijven centraal staan. Dit onder de voorwaarde dat zorgvuldiger met het ruimtegebruik wordt omgegaan. Deze doelstelling wordt onder andere bereikt door het versnellen van de herstructurering, door de invoering van een niet-vrijblijvende regionale samenwerking, door het hanteren van een lagere behoefteraming dan tot nu toe gebruikelijk en door het toepassen van de SER-ladder. De bedrijventerreinvisie schetst een beeld van de planning van nieuwe bedrijventerreinen inclusief fasering, segmentering, locatiekeuze en uitgifte. Maar ook biedt de bedrijventerreinenvisie inzicht in de herstructureringsopgave van de gemeenten in de Netwerkstad Twente en de maatregelen die daarvoor getroffen dienen te worden. Berekend is dat de totale ruimtebehoefte naar bedrijventerrein binnen de Netwerkstad Twente tot 2020 circa 325 hectare netto bedraagt. In deze behoefte wordt voorzien middels bestaand aanbod (170 ha), ruimtewinst uit herstructurering (65 ha) en harde plannen (90 ha). In de bedrijventerreinenvisie wordt gerekend met een per 1 januari 2011 nog te realiseren ruimtewinst op Twentekanaal ter grootte van 40 ha. In de afgelopen vijf jaar is op Twentekanaal al 16 ha ruimtewinst geboekt. 2.3 ONTWIKKELINGSRICHTING In het Masterplan 2004 zijn de volgende hoofddoelen geformuleerd voor de verbetering en herstructurering van Twentekanaal: Verbetering van de bedrijfsomgeving en het vestigingsklimaat. Ruimte toevoegen voor bestaande en nieuwe bedrijven. Het invullen van een duurzame economische ontwikkeling door ondermeer het opzetten van parkmanagement en criminaliteitspreventie. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 8

9 In het Masterplan 2004 is de ontwikkelingsrichting voor het bedrijvenpark geformuleerd en een beoogde segmentering beschreven. Deze ontwikkelingsrichting en de beoogde segmentering zijn ook voor de beleidsperiode richtinggevend, met uitzondering van toevoeging van nieuwe ruimte voor bedrijven. Boeldershoek Oost zal op basis van de huidige inzichten niet vóór 2020 ontwikkeld worden (bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente). Voor de komende periode vormen de sectoren logistieke dienstverlening, high tech en recycling de speerpunten. Met deze speerpunten wordt aansluiting gezocht bij de bestaande sectoren op bedrijvenpark Twentekanaal. Om de herstructurering van Twentekanaal daadwerkelijk vorm te geven is in het Masterplan 2004 een samenhangend pakket van projectvoorstellen gedefinieerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in projecten voor de korte termijn (de jaren ) en projecten voor de middellange termijn (vanaf 2008). In de afgelopen periode is de uitwerking en de uitvoering van een aantal projecten gestart. Daarnaast zijn enkele projecten uitgesteld of vervallen. In bijlage 2 is een tabel opgenomen waarbij de in het Masterplan 2004 opgenomen projecten zijn weergegeven en per project de relevante ontwikkelingen zijn beschreven. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 9

10 HOOFDSTU 3 Parkmanagement Op bedrijvenpark Twentekanaal is in 2005 door de gemeente Hengelo en de Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal (BIT) een parkmanagement organisatie opgericht en is een parkmanager aangesteld. Het parkmanagement op Twentekanaal staat voor: Een vitaal bedrijvenpark met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Een veilig bedrijvenpark met weinig criminaliteit. Besparen op de kosten door collectieve inkoop. Van de ruim 400 bedrijven die gevestigd zijn op Bedrijvenpark Twentekanaal, zijn 200 bedrijven lid van BIT. Deze bedrijven vertegenwoordigen van de op het bedrijvenpark aanwezige arbeidsplaatsen. 3.1 ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Sinds de introductie van parkmanagement zijn verschillende projecten uitgevoerd en activiteiten gestart om de doelstellingen van het parkmanagement te realiseren. De uitgevoerde activiteiten en projecten zijn beschreven in de tabel in bijlage 2. Hieronder wordt nader ingegaan op de drie hoofdthema s. Aansluitend komt BIZ (Bedrijven Investeringszones )nader aan de orde. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 10

11 3.1.1 BEHEER Het BIT vervult via de werkgroep Beheer een intermediaire rol tussen de bedrijven en de gemeente. Indien door gemeente en ondernemers niet voldaan wordt aan het gemaakte afspraken over het beheer. De Werkgroep Beheer komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een vertegenwoordiging van de BIT en medewerkers van diverse gemeentelijke afdelingen. De parkmanager zit de werkgroep voor. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de bereikbaarheid, parkeeroverlast, het groenonderhoud en benodigde communicatie naar de ondernemers over onderhoudswerkzaamheden VEILIGHEID Samen met de ondernemers en de gemeente Hengelo werkt het parkmanagement aan een veilig bedrijvenpark. Naast de gerealiseerde zaken wordt gewerkt aan: De ontwikkeling van een centraal camerasysteem. Hierbij vindt samenwerking plaats met Chubb Varel. Er wordt een concept uitgewerkt om bij de toegangswegen en enkele centrale kruispunten camera s te plaatsen. Deze camera s vormen een extra beveiliging naast de mobiele surveillance van Securion. Het is de bedoeling dat het camerasysteem in komende periode operationeel wordt. De beschikbaarheid en inzetbaarheid van AED s op het bedrijvenpark te vergroten. Hierbij vindt overleg plaats met Ambulance Oost INKOOP Een van de doelstellingen van het Parkmanagement is om het ondernemen op het Bedrijvenpark Twentekanaal makkelijker en goedkoper te maken. Zij doet dit door het afsluiten van collectieve contracten. Deze contracten leiden tot: een lagere prijs door het realiseren van kortingen; hogere kwaliteit van de dienstverlening door contractbeheer door parkmanagement; B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 11

12 tijdsbesparing voor de deelnemers doordat de onderhandelingen centraal worden gevoerd en de ondernemer zich op zijn kerntaken kan focussen MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIT zet zich in voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Mede met het oog hierop richt BIT in Hengelo een energieloket op. Dit loket biedt advies en ondersteuning aan de leden van de BIT die aan de slag willen met energiebesparing binnen hun bedrijf. De nadruk ligt op het daadwerkelijk besparen van energie door midden- en kleinbedrijf. De eerste stap is het uitvoeren van een quickscan. Op basis van deze quickscan wordt duidelijk waar de kansen liggen voor energiebesparing. Na deze eerste stap kan een uitgebreidere energiescan volgen. Hierin wordt bepaald op welke manier energiebesparing behaald kan worden en hoe groot deze besparing zal zijn. Is het bijvoorbeeld slim om de verlichting aan te passen, zijn er maatregelen in het proces te nemen of kan de meeste energie bespaard worden door isolatie. Het energieloket ondersteunt bij het omzetten van het advies in concrete maatregelen. Bedrijven kunnen er onder meer terecht voor informatie over belastingmogelijkheden en adressen van bedrijven die de maatregelen kunnen aanbrengen. De oprichting van het energieloket is mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel. Dankzij deze bijdrage kunnen de scans bij de eerste 30 bedrijven tegen lage kosten worden uitgevoerd. De proeffase is eind 2009 afgerond. Het is de bedoeling dat het energieloket na deze proeffase structureel een plek krijgt op het bedrijvenpark. De gemeente Hengelo en het Energiecentrum MKB in Utrecht werken samen met de BIT om het project gestalte te geven. De coördinatie van het project is in handen van het parkmanagement. Als tweede activiteit met betrekking tot MVO wordt binnen BIT gedacht aan het adviseren en stimuleren van duurzame inkopen. Verder richt BIT zich op de vraag welke bedrijven zich aan willen sluiten op het warmtenet OVERLEG OMWONENDEN Om overlast vanuit het bedrijvenpark naar omwonenden zoveel mogelijk te beperken is een klankbordgroep ingesteld. In de klankbordgroep vindt regulier overleg tussen, de gemeente, bedrijven en omwonenden. Via de klankbordgroep hebben de omwonenden een directe ingang naar de bedrijven. Bij eventuele hinder kan dan eerst een melding worden gedaan bij het bedrijf, zodat het bedrijf direct passende maatregelen kan nemen. Hierdoor is het aantal klachten dat bij de gemeente binnen is gekomen aanzienlijk afgenomen TERUGDRINGEN PARKEEROVERLAST In het verleden is mede door de inzet van BIT een oplossing geboden voor overlast door het parkeren van auto s van bezoekers. De gemeente heeft hiertoe een groenstrook beschikbaar gesteld. De bedrijven hebben de inrichting van de parkeervoorziening bekostigd. BIT wil deze aanpak in de komende jaren ook op andere locaties toepassen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 12

13 3.2 BEDRIJVEN INVESTERINGS ZONE (BIZ) In 2010 heeft het BIT heeft het initiatief genomen voor de oprichting van een ondernemersfonds. Het was de bedoeling via dit fonds de collectieve beveiliging, cameratoezicht en parkmanagement te financieren. Voorwaarde is echter dat meer dan 2/3 van de bedrijven hiermee instemt. Basis vormen de experimentenwet BIZ en een hiertoe in te stellen verordening. In die verordening zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgelegd: het betreft het Bedrijvenpark Twentekanaal; uit te voeren activiteiten zijn: parkmanagement, cameratoezicht en collectieve beveiliging; dat alle gebruikers (in het kader van de wet OZB) heffingspichtig zijn; de hoogte is van de BIZ-heffing. De verordening is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening is echter niet in werking getreden omdat er onder ondernemers te weinig draagvlak voor de beoogde BIZ was. De draagvlakmeting is eind 2010 uitgevoerd. De uitkomst van de meting is dat er wel voldoende respons verkregen is, maar dat het draagvlak onder de respondenten net te laag is. Er is net niet voldaan aan de eis dat tweederde van de ondernemers vóór moet stemmen. In 2011 zal de BIT zich beraden hoe de beveiliging en parkmanagement zonder BI-Zone toch gecontinueerd kan worden 3.3 SYNERGIE BIT, PARKMANAGEMENT EN GEMEENTE HENGELO Belangenvereniging Industrieterrein Twentekanaal, het parkmanagement en de inzet van de gemeente Hengelo zorgen voor synergie op het bedrijvenpark. Daarbij is sprake van een onderscheid in oriëntatie: De gemeente richt zich in de eerste plaats op de fysieke verbetering van het bedrijvenpark. BIT/parkmanagement richt zich in hoofdzaak op de sociaaleconomische zaken en op perspectief voor succesvol ondernemen. Contact en communicatie zijn belangrijke aspecten hierbij. De gezamenlijke inspanning van gemeente en parkmanagement moet ook in de toekomst leiden tot een optimaal ondernemersklimaat op het Bedrijvenpark Twentekanaal. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 13

14 3.4 HERSTRUCTURERINGSMAATSCHAPPIJ BEDRIJVENTERREINEN OVERIJSSEL NV (HMO) De provincie Overijssel heeft de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) opgericht. De HMO levert processturing en kennis aan projecten, en heeft de mogelijkheid om in het belang van haar doelstellingen die projecten financieel te participeren. De provincie is 100% aandeelhouder van de HMO NV. De HMO richt zich in de eerste plaats op het vergroten van de private investeringen bij moeizame herstructureringsprojecten op zwaar verouderde terreinen. Daarnaast kan de HMO als katalysator ondersteuning bieden bij de uitvoering van deze prioritaire projecten. De HMO treedt hierbij op als initiator van het projectplan, deelnemer in het proces en als opkoper van hectares. De HMO sluit per project een heldere overeenkomst met de betreffende gemeente, de gevestigde bedrijven en eventuele externe financiers/ontwikkelaars. HMO speelt onder andere bij de vrijkomende locaties van Thales een actieve rol in de herontwikkeling en participeert in de acquisitie van nieuwe bedrijven voor dezelfde locaties. Bron: B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 14

15 HOOFDSTU 4 Projecten ALGEMEEN Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de projecten die in de periode worden uitgevoerd. Daarbij is aansluiting gezocht bij de projecten uit het Masterplan 2004 die nog moeten worden afgerond of uitgevoerd. De projecten voor de periode zijn uitgewerkt, in lijn van de opzet van het Masterplan De projecten hebben een nieuwe nummering gekregen, met in de titel een verwijzing naar de nummering uit het Masterplan Enkele projecten uit het Masterplan 2004 zijn afgevoerd. 4.2 PROJECT 1: HERONTWIKKELING OMGEVING PUINBREKER TRM (1) De verplaatsing van de puinbreker was een belangrijke randvoorwaarde voor de verbetering van het gebied rond de Onyxstraat. Nu verplaatsing van de puinbreker niet is gerealiseerd, zal de verbetering van het gehele gebied anders worden vormgegeven: de directe omgeving van de puinbreker wordt herontwikkeld; daarnaast treft TRM intern maatregelen om overlast (geur/geluid/stof) terug te dringen. Het gebied tussen de Jadestraat, Toermalijnstraat en de Zuidelijke Havenweg wordt door de gemeente Hengelo gesaneerd, bouwrijp gemaakt en als bedrijfskavels uitgegeven. Ter plaatse van een voormalige stortplaats is een parkeerterrein voor vrachtwagens voorzien. Het gaat hierbij om een afgesloten en bewaakte parkeervoorziening die plaats moet bieden aan circa 40 vrachtwagens. Naast de parkeerruimte wordt een toilet- en doucheruimte ontwikkeld. De realisatie van de parkeervoorziening is vooral gericht op het terugdringen van overlast door geparkeerde vrachtwagens op delen van het bedrijvenpark en in het bijzonder in de Opaalstraat. Op de locatie ten zuiden van de Toermalijnstraat is in het verleden een grondwal aangelegd. Deze grondwal wordt gesaneerd en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het vrijkomende terrein wordt bouwrijp gemaakt en uitgegeven. Gedeeltelijk aan TRM en gedeeltelijk aan een bedrijf in tweedehandse auto-onderdelen. De procedure om het bestemmingsplan ter wijzigen is gestart. Bij de verkoop van de gronden worden, in verband met de aanwezige bodemverontreiniging, aanvullende voorwaarden in de koopovereenkomst opgenomen voor wat betreft grondverzet. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 15

16 TRM treft maatregelen op haar eigen terrein. Zij brengt een volledig verharde en vloeistofdichte vloer aan op haar terrein. Om overlast te beperken realiseert TRM een grondwal rond het terrein waarop schermen worden geplaatst. Het treffen van maatregelen door TRM is een voorwaarde voor de herontwikkeling van de directe omgeving. 4.3 PROJECT 2: VOORWAARDEN SCHEPPEN UITBREIDING CTT (2) CTT (Combi Terminal Twente) breidt haar capaciteit aanzienlijk uit. Op onderstaande afbeelding zijn de percelen weergegeven waarop de uitbreiding plaatsvindt. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 16

17 Medio augustus 2008 is gestart met de verlenging van de laad- en loskade tot 380 meter zodat drie schepen tegelijk kunnen aanmeren. De kade was in december 2009 gereed. CTT breidt ook haar containeropslagcapaciteit uit met 4,5 ha. Door deze uitbreiding kan CTT haar capaciteit van overslag verdrievoudigen naar containers per jaar. De aanvraag voor de milieuvergunning hiervoor is inmiddels ingediend. In 2010 is een tweede portaalkraan geplaatst. Op perceel H1 realiseert Bolk Transport een drietal hallen voor Stuf and Stripping activiteiten. Elke hal heeft een oppervlakte van circa m 2. Rondom de hallen wordt nieuwe ontsluiting gerealiseerd. Afstemming met de gemeente over een optimale ontsluiting vindt plaats. Het totale perceel H1 wordt afgesloten en krijgt ISPS beveiliging. (International Ship and Port Facility Security). CTT ontwikkelt de grond, blijft eigenaar en verhuurt de hallen. Met de gemeente Hengelo heeft CTT afgesproken het terrein langs de Boekeloseweg met een hoogwaardige beeldkwaliteit in te richten. De oplevering is gepland voor 2011/2012, afhankelijk van het afsluiten van contracten met toekomstige huurders. Perceel H2 is in eigendom van AkzoNobel. CTT heeft een optie op aankoop van dit perceel. Indien CTT de grond niet aankoopt, helpt zij AKZO met de verkoop aan een derde, het liefst een containergericht bedrijf. Op perceel G vinden in de toekomst op- en overslag van andere activiteiten (geen containers) plaats. Dit gedeelte wordt gescheiden gehouden van de consumentencontainers. Knelpunt voor CTT vormt de Opaalstraat. Doordat hier veel geparkeerd wordt, is deze weg slecht toegankelijk voor vrachtverkeer. Dit vormt niet alleen een knelpunt voor CTT, maar ook voor andere bedrijven in de omgeving. De studie die door Grontmij is uitgevoerd heeft concrete oplossingen voor dit knelpunt opgeleverd. In 2010 zijn o.a. extra parkeerplaatsen voor personenauto s langs de Opaalstraat gerealiseerd en zijn delen van de Toermalijnstraat en de Jadestraat verbreed. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 17

18 Witteveen+Bos heeft in opdracht van CTT een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden van vervoer van containers per spoor. Uit deze studie is gebleken dat vervoer per spoor momenteel (nog) niet concurrerend is. Niet uitgesloten is dat goederenvervoer per spoor in de toekomst complementair zal zijn aan vervoer over water en mogelijk zelfs gelijkwaardig/ concurrerend. Daarom is voorzichtigheid geboden met besluiten over definitieve opheffing van de spooraansluiting. CTT heeft een afspraak met Rijkswaterstaat gemaakt dat zij op het traject tussen Delden en Hengelo eenrichtingsvaart met een diepte van 2,20 meter toestaat. 4.4 PROJECT 3: MAATREGELEN BEREIKBAARHEID EN ONTSLUITING (3) Diverse projecten zijn gericht op het treffen van maatregelen ten behoeve van een betere bereikbaarheid op en ontsluiting van het Bedrijvenpark Twentekanaal. In het kader van dit project wordt een drietal wegen verbeterd. De maatregelen omvatten het herprofileren van de rijbaan en verruimen van de kruisingen. Diverse projecten zijn onderdeel van het TOPPER 2 project: A) Diamantstraat De asfaltverharding van de noordelijke rijbaan van de Diamantstraat is vervangen door betonverharding (duurzaam materiaal). In oktober 2009 is de rijbaan weer voor verkeer opengesteld. De zuidelijke rijbaan is in 2010 vervangen. In het kader van de reconstructie van de Diamantstraat is ook het kruispunt Diamantstraat Boekeloseweg voorbereid op een eventuele doortrekking van de Diamantstraat. Over de doortrekking van de Diamantstraat is echter nog geen besluit genomen. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 18

19 B) Boekeloseweg Voor de Boekeloseweg wordt gedacht aan het aanbrengen van betonverharding. De Boekeloseweg zal aansluiten op de toekomstige Laan Hart van Zuid, hiervoor is het noodzakelijk de brug over het Twentekanaal aan te passen. Door de aanleg hiervan kan de verkeersbelasting van deze weg worden vergroot. Om het tracé van de weg te laten aansluiten op de toekomstige brug zijn stroken grond van AKZO aangekocht en wordt een bestemmingsplan wijziging doorgevoerd. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 19

20 C) Boortorenweg De Boortorenweg betreft het laatste wegvak dat wordt aangepast. Hier dient tevens de riolering vervangen te worden. De diverse leidingen die in dit tracé liggen vormen een complicatie bij de herprofilering van de rijweg. D) Fietsverbinding Het verlengde van de Boortorenweg wordt veel gebruikt als fietsverbinding. Met het oog op de ontwikkelingen bij CTT is het wenselijk dit weggedeelte in te richten als interne ontsluitingsweg. Om verkeersonveilige situaties te voorkomen, wordt gedacht aan de ontwikkeling van een nieuwe fietsverbinding tussen de Boekeloseweg en de Jadestraat. De exacte ligging van deze route dient nader bepaald te worden. Aanleg fietspad dient plaats te vinden in E) Baggeren insteekhavens De insteekhaven zijn uitgebaggerd. De baggerspecie die is vrijgekomen bij het baggeren van de insteekhavens is verwerkt bij een grootschalige toepassing in Nijverdal. Planning De werkzaamheden binnen de deelprojecten B t/m D worden in de periode 2011 en 2012 uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan het uitgangspunt dat alle werkzaamheden in het kader van TOPPER 2 eind 2012 gereed dienen te zijn. Overige projecten bereikbaarheid Het gebied ten zuiden van de Diamantstraat is een van de oudere delen van het bedrijventerrein. Het gebied omvat de Topaasstraat, de Parelstraat en de Boeldershoekweg. De wegconstructie van deze wegen is niet berekend op de toename van (steeds zwaardere) transportbewegingen. De gootconstructie en het asfalt worden kapot gereden ondanks een intensief onderhoudsprogramma. In de nieuwere gedeelten van het bedrijventerrein zijn de zogeheten getrokken betongoten toegepast. Deze constructie is sterker en duurzamer. Om de oudere gebieden een kwaliteitsimpuls te geven zullen de bestaande gootelementen worden vervangen door de getrokken goten. Tevens wordt op diverse plaatsen de fundatie onder de asfaltverharding verzwaard en wordt een nieuwe deklaag (asfalt) aangebracht. Hierdoor is ook dit gedeelte van het bedrijventerrein dan weer berekend op de toekomst. Met de provincie zijn afspraken gemaakt over een potentiële bijdrage uit het fonds Vitale Bedrijventerreinen (1 e /2 e tranche) In lijn hiermee heeft de gemeente ook voor Twentekanaal Zuid een kwaliteitsscan laten uitvoeren. Waterhuishouding Door de diverse ontwikkelingen vindt een forse vergroting van het oppervlak aan verharding plaats. In het kader van een duurzame waterhuishouding dient deze toename te worden gecompenseerd. Door Witteveen+Bos wordt momenteel een studie uitgevoerd naar de waterhuishouding op dit deel van het bedrijvenpark. Nagegaan wordt welke maatregelen getroffen dienen te worden. Hierbij wordt ook de mogelijke ontwikkeling van Boeldershoek-Oost betrokken. Beeldkwaliteit Door Karres en Brandts wordt een verkenning verricht naar de gewenste beeldkwaliteit aan de Boekeloseweg. Mogelijk leidt dit tot planaanpassing van de ontwikkelingen bij CTT / Bolk. De aanvullende onderzoeken worden (deels) gefinancierd door GSB-gelden. B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 20

21 Boekelosebrug Grontmij heeft een inventariserende studie uitgevoerd als voorbereiding op de realisatie van een nieuwe brug over het Twentekanaal. Op basis van deze studie zijn uitgangspunten geformuleerd voor de realisatie van de nieuwe brug. Ook wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden, onderzoeken en vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van de nieuwe brug. Uit een onderzoek van RWS uit 2010 is gebleken dat de Boekelosebrug niet (meer) voldoet aan de huidige eisen voor n.m. zwaar transport. Vanaf 2011 wordt het toegestane tonnage voor de brug afgewaardeerd. De huidige 10ton aslast zal teruggebracht worden naar 30ton totaallast. Voor de nieuwe brug zijn nog geen financiële middelen beschikbaar. Ondermeer op basis van voorgenoemde studie, de afwaardering van tonnage zal bekeken worden welke budget nodig is om te komen tot realisatie van de brug. Hierbij wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de aanleg van de Laan Hart van Zuid tussen de brug en de Breemarsweg (Kanaalzone Hart van Zuid). Ook voor dit deel van de Laan zijn nog geen middelen gereserveerd. 4.5 PROJECT 4: VRIJKOMENDE LOCATIES AKZO-NOBEL (5 + 6) Enkele investeerders hebben voor de gronden (v.m. AKZO TC locatie) die zij heeft aangekocht van AkzoNobel een verkavelingsvoorstel ontwikkeld. Door middel van een bestemmingsplanherziening moet het planologisch mogelijk worden om dit gebied tot ontwikkeling te brengen. In het verkavelingsvoorstel wordt ook een aansluiting op het ten zuiden gelegen Boeldershoek Oost opgenomen. Het grondgebied van AkzoNobel binnen Boeldershoek Oost bedraagt, na grondruil met de gemeente in verband met de aanleg van de stoomleiding, nog circa 1 hectare. Daarnaast heeft Akzo na afstoting van de diverse gronden (zie bijlage 2) nog circa 2 hectare ten noor- B01053/OF0/042/000078/HB ARCADIS 21

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen

Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Gemeenschappelijk Havenbeheer Twentekanalen Inhoud presentatie Mariska ten Heuw Aanleiding (waarom de focus op de havens, waarom samenwerken) De kansen Huidige ontwikkelingen in de havens Harrie Huitema

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2).

Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Ruimtelijke Onderbouwing verbinding Tramweg-Industrieweg, bedrijventerrein De Smaale (deelproject 2). Doel en aanleiding Masterplan en Beeldkwaliteitplan Belangrijk brondocument van deze omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 27 januari 2015, nr. 534988/535013 tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen.

Alleen indien de noodzaak daartoe is aangetoond wil de Provincie zeer selectief nog een nieuw bedrijventerrein aanleggen. Wat is het doel van het provinciale bedrijventerreinbeleid? Wij willen bereiken dat er een excellent vestigingsklimaat in onze provincie voor bedrijven aanwezig is. Daarvoor is het nodig dat de bedrijventerreinen

Nadere informatie

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad

2. De opbrengstpotentie van het huidige schoolterrein aan het Ot en Sienpad Keuzenotitie scholencomplex Ot en Sienpad Huissen De Financiële aspecten. Naast de algemene notitie met de bijbehorende 6 bijlagen waarin de voor- en nadelen en de omgeving factoren en de financiële gevolgen

Nadere informatie

Locatie Turkse Moskee Ede

Locatie Turkse Moskee Ede Behoort bij V.R. 2012/102 Afwegingsnotitie Locatie Turkse Moskee Ede Oktober 2012 blz. 1 1. Aanleiding In november 2010 heeft De Turkse Moskee Ede (initiatiefnemer) bij de gemeente een verzoek ingediend

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort

No Emmeloord, 17 november Onderwerp. Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort No. 348852-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 17 november 2015. Onderwerp Inpassingsplan ten behoeve van de Maritieme Servicehaven FievoPort Advies raadscommissie Hamerstuk voor de fracties van ONS,

Nadere informatie

1) Bedrijvenpark Twentekanaal

1) Bedrijvenpark Twentekanaal 1) Bedrijvenpark Twentekanaal Bedrijvenpark Twentekanaal is één van de grootste bedrijvenparken in Overijssel en speelt een centrale rol in de regionale economie. Er zijn ca. 350 bedrijven gevestigd met

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland

Opwaardering Twentekanalen. Economische stimulans Oost-Nederland Opwaardering Twentekanalen Economische stimulans Oost-Nederland 21 oktober 2014 Onderwerpen Wat doet? en de Twentekanalen Sluis Eefde Verruiming Twentekanalen Wat doet? Organisatie doel Eén RWS, Samen

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo).

Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Ruimtelijke Onderbouwing vestiging Adriaans Veeg- en Rioolbedrijf op een perceel aan de Tramweg (De Smaale Mierlo). Doel en aanleiding Verzoek Adriaans voor vestiging Adriaans heeft gevraagd om zich op

Nadere informatie

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus

Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus Actualisatie Vervolg Locatiestudie Hemus 9 juni 2011 0 Inleiding Op 10 mei 2011 heeft de raad de motie Quickscan locaties Huis van de Watersport aangenomen. Onderdeel van de motie is het uitvoeren van

Nadere informatie

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015

uitbreiding warmtenet Alkmaar Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen Datum: 6 november 2015 6. Uitbreiding warmtenet Alkmaar Aan: Van: Betreft: Algemene Vergadering directie en raad van commissarissen uitbreiding warmtenet Alkmaar Datum: 6 november 2015 Bijlage: toelichting investeringsvoorstel

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013

Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind. Datum: 16 januari 2013 Uitvoeringsplan reconstructie Moleneind Datum: 16 januari 2013 Inleiding Dit is het uitvoeringsplan voor de reconstructie van het Moleneind te Drachten. Dit plan is bedoeld om inzicht te geven in de wijze

Nadere informatie

Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld

Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld Projectplan revitalisering bedrijventerrein Timmersveld 1. Onderzoek naar kwaliteit bedrijventerrein Timmersveld Eind 2007 heeft ondernemersvereniging Timmersveld bij de gemeente Hengelo aandacht gevraagd

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving

Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving bedrij omg Sneller naar betere bedrijfsruimte Oost NV bedrijfsomgeving startnotities herstructurering onderzoek parkmanagement aanjagen breedband procesversneller ost bo Sneller naar betere bedrijfsruimte

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008

Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek. 28 oktober 2008 Regionale samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek 28 oktober 2008 Opbouw van de presentatie Ontstaan van de samenwerking Doelstelling en ambitie Aansluiting bij Provinciaal en Landelijk beleid

Nadere informatie

Behandeling in de raadscommissie

Behandeling in de raadscommissie Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G200956 PORT.HOUD: Oude Alink ONDERWERP: Variantkeuze aanleg warmteleiding Boortorenweg. Griffie-advies voor behandeling in commissie

Nadere informatie

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project

Algemene informatie over het project Aanleiding voor het project Projectformat Agenda van Twente Aanvrager: gemeente Almelo Project : Laad- en loskade XL Park Bijlagen: subsidieaanvraag Regio Twente bij Rijk m.b.t. ontsluiting kades XL Businesspark Twente Algemene informatie

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: OOP Parkeren bij bedrijven 2013 Collegevoorstel Inleiding In de regel moeten bedrijven zorgen dat parkeren op eigen terrein plaatsvindt. De afgelopen periode heeft een aantal bedrijven aangegeven in de knel te zitten met hun parkeercapaciteit.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland

Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland Uitvoeringsprogramma Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland 1. Inleiding In de rapportage Revitalisering bedrijventerrein Nieuw-Beijerland is het proces en de aanpak rondom de planvorming voor

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 241/2007 6 november 2007 SO/bd 2007/145135 Kredietaanvraag programmamanagement Waarderpolder Aan de Raad der gemeente Haarlem Inleiding Het bedrijvenpark

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011

Twence. Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf. Samen energiek. Veldtocht Pioneering 27 september 2011 Twence Van afvalverwerker naar Duurzaam en innovatief nutsbedrijf Samen energiek Sprekers: Michel Leermakers Leendert Tamboer Veldtocht Pioneering 27 september 2011 1 Programma 14.30 Ontvangst met dvd

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2014.

PROVINCIAAL BLAD. Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2014. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 76 21 februari 2014 Uitvoeringsregeling subsidie Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland 2014.

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt

Nieuwsbrief 3 Masterplan Rijnstate Arnhem bewoners Alteveer/Cranevelt Geachte lezer, Met deze 3 e nieuwsbrief willen we u, bewoner van Alteveer Cranevelt, verder op de hoogte brengen van de vorderingen omtrent het Masterplan van Rijnstate, locatie Arnhem. Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-014348 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Katwijk, 17 juli 2012. Inleiding In 2009 is voor bedrijventerrein t Heen de

Nadere informatie

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/

Stuknr LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/ LOCATIEANALYSE NIEUWE WOONBOTENHAVEN ENSCHEDE DSOB/RB/250805. 1 Inleiding. In het Enschedese havengebied liggen momenteel 13 woonboten, waarvan 6 in de Binnenhaven en 7 nabij de Dr Schiffstraat. In het

Nadere informatie

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder:

Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: J.A. de Boer Raad d.d.: 8 september 2009 Budgethouder: Corsa registratienr. : 09.29710 2 de Budgethouder: Onderwerp: Financiële dekking: Financiële dekking revitalisering

Nadere informatie

C.H. Hartendorp BP TH

C.H. Hartendorp BP TH SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201406 381501 / 381501 ONDERWERP Verzoek oprichten BI-zone Westermaat. C.H. Hartendorp BP TH AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 13 oktober 2011 Agendapuntnummer : XV, punt 6 Decosnummer : 7 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Het college van gemeente

Nadere informatie

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld.

Gedurende het project wordt dit document regelmatig herzien. Dit op basis van de laatste inzichten en vragen die aan de gemeente zijn gesteld. Veelgestelde vragen over Fietspad F446.00 Roodemolenpolder Versie 3: 5 maart 2014 De plannen voor de aanleg van een nieuwe Fietsverbinding tussen Voorhout en Sassenheim door de Roodemolenpolder leiden

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo

Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Aan de raad, Onderwerp: Krediet ten behoeve van realisatie plein (openbaar gebied) op locatie Grotestraat 2 (Coberco) in Markelo Voorstel: - In te stemmen met de aankoop van de locatie Grotestraat 2 -

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING MOGELIJKE OPLOSSINGEN. GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE BRUG DE STUW INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 MOGELIJKE OPLOSSINGEN GEN...4 Drie opties Draagvlak voor keuze 3 UITWERKING VOORKEUROPTIE ROPTIE...7 Locatie Kostenraming Planning 4 FINANCIERING...8 2 1 INLEIDING

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 8 juni 2011 Beantwoording vragen carrousel Binnenland Het college 100467 Controller Directie Paraaf Datum Geachte

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Revitalisering bedrijventerreinen

Revitalisering bedrijventerreinen Revitalisering bedrijventerreinen Industrieweg Zuidbroek Presentatie: A. de Vrieze S.E. Zandvoort H. Groot Bedrijf: InVra plus Datum: 16-01-2014 Tijd: 20:00 Locatie: Gemeentehuis te Muntendam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland

Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Onderbouwing Aanvraag ontheffing Ruimtelijke Verordening Gelderland Datum: 03 mei 2011 Versie 2 1/ 8 1 Projectbeschrijving De ontwikkeling van de locatie Proeftuinen maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsvisie

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V.

Herstructurering. Ruimte voor de Brabantse economie. Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Herstructurering Ruimte voor de Brabantse economie Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Hoogwaardige, duurzame en voldoende vestigingsruimte voor bedrijven. Dat is een belangrijke

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade

Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied. Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade Gemeente Utrecht Projectorganisatie Stationsgebied Referentie faseringsplan Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Raakvlakken 2 1.2. Doel rapportage 2 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding

Raadsvoorstel Samenvatting Aanleiding Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 28 september 2017 Agendanummer : 10 Datum collegebesluit : 15 augustus 2017 Onderwerp : Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel

Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Proces locatiekeuze Asielzoekerscentrum gemeente Meppel Inleiding Het proces om tot een locatiekeuze voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) te komen is precair. In dit document wordt verder

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Herstructurering van bedrijventerreinen

Herstructurering van bedrijventerreinen Herstructurering van bedrijventerreinen Hoe gaan we de verrommeling van het landschap door bedrijventerreinen tegen? Een onderzoek van de Algemene Rekenkamer Herstructurering van bedrijventerreinen De

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11

Raadsvoorstel. Gemeente Appingedam. Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2012 Voorstel nummer : 11 Behandelend ambtenaar : H.Wessels Telefoonnummer : 0596 691171 E-mailadres : H.Wessels@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering 10-12-2013 agendapunt nummer 13INT02344 onderwerp Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente, deel 2; Werkprogramma 2014-2018 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel Door de raden

Nadere informatie

26 november 2013 afgeven 'verklaring van geen bedenking' omgevingsvergunning nieuwbouw tankstation De Buunderkamp aan de A12

26 november 2013 afgeven 'verklaring van geen bedenking' omgevingsvergunning nieuwbouw tankstation De Buunderkamp aan de A12 Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling ROM Nummer Inboeknummer: 125145 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 29 januari 2014 Steller: A. Ruiter Portefeuillehouder H.J. Weeda Datum Onderwerp 26 november

Nadere informatie

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg

Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 17 december 2012 325526 Betreft Verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de Sotaweg 1 Inleiding Gemeente Kaag en Braassem denkt aan een nieuwe

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie