Vragenlijst Veilig sportklimaat (VSK), Sportiviteit en Respect in de sport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Veilig sportklimaat (VSK), Sportiviteit en Respect in de sport"

Transcriptie

1 Vragenlijst Veilig sportklimaat (VSK), Sportiviteit en Respect in de sport (Ter inzage, niet om in te vullen!) In de media wordt veel aandacht besteed aan wangedrag zoals pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, schelden, discriminatie, enzovoort. Dit wangedrag vindt overal in de maatschappij plaats, zoals op school, in het uitgaansleven en op straat. Ook in de sport komt het voor. De sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS werken aan een duurzame en brede aanpak van sportiviteit en respect in de sport(omgeving). Het werken aan een veilig sportklimaat voor iedereen in de sport. In het kader daarvan willen we graag van de sportverenigingen weten welke problemen op het gebied van onwenselijk gedrag voorkomen en hoe verenigingen hier in de praktijk mee omgaan. Dit onderzoek is deels een herhaling van het onderzoek enkele jaren geleden. We willen kijken of er door de extra inspanningen van onder andere sportbonden en overheid veranderingen zijn opgetreden ten aanzien van onwenselijk gedrag in de sport. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut. Mocht u tussentijds de vragenlijst willen verlaten om deze later verder in te vullen dan kunt u in de navigeerbalk van de vragenlijst op 'opslaan en stoppen' klikken. Bij voorbaat dank voor het invullen van de vragenlijst BLOK Algemene situatie van de vereniging 1. Heeft uw vereniging een eigen sportaccommodatie of -complex? De term eigen is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de voorzieningen waarvan de vereniging gebruik maakt niet in eigendom zijn bij de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor het dagelijkse beheer en onderhoud ervan, is er sprake van een eigen sportaccommodatie of -complex. Ja Min of meer; de vereniging deelt haar voorzieningen met een (of meer) andere club(s). Nee 2a. Beschikt de vereniging over een eigen kantine? De term eigen is ruim geïnterpreteerd. Ook wanneer de kantine waarvan de vereniging gebruik maakt niet in eigendom is van de vereniging, maar zij wel verantwoordelijk is voor de dagelijkse exploitatie ervan, is er sprake van een kantine in eigen beheer. Ja Min of meer; de vereniging deelt haar kantine met een (of meer) andere club(s) Nee, ga naar vraag 3 2b. Heeft uw vereniging de kantine in eigen beheer of wordt zij door de club aan een ondernemer verpacht? Eigen beheer Verpacht 3. Hoeveel leden en donateurs heeft de vereniging in totaal? Peildatum september 2013 Sportende leden Niet-sportende leden Donateurs Totaal aantal aantal aantal aantal

2 4. Hoe is het ledenbestand opgebouwd? % jeugdleden (17 jaar en jonger).. % seniorleden (18 jaar en ouder).. Totaal 100% 5. Welk percentage van de sportende leden neemt deel aan de formele of officiële competitie? % leden deelname aan officiële competitie.. Weet niet BLOK Probleembeeld Wat acht u onwenselijk gedrag of ongewenste praktijken, is er een actueel probleem? 8. Hieronder staat een aantal stellingen over gedrag in de maatschappij en in de sport. Wilt u aangeven of u het hier mee eens of oneens bent? Helemaal mee oneens Mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Neutraal a) De laatste jaren is de agressie in de maatschappij toegenomen b) De media (kranten, televisie) spelen een grote rol in de beeldvorming over agressie in het algemeen c) De jeugd van tegenwoordig heeft onvoldoende respect voor normen en waarden d) Agressiviteit in de amateursport is een probleem dat voornamelijk bij voetbal speelt e) De laatste jaren is er sprake van grovere en hardere vormen van agressie in de amateursport f) Sport is een goede manier voor kinderen om te leren omgaan met frustraties en verlies g) Sport is een goede uitlaatklep voor agressie h) Je hoort je bij wedstrijdsport strikt aan de spelregels te houden i) Ouders moeten worden weggestuurd bij het veld als ze hun kind onsportief aanmoedigen j) Toenemende agressie in de amateursport is een gevolg van toenemende agressie in de maatschappij k) Het voorbeeldgedrag van trainers laat vaak te wensen over l) Af en toe opzettelijk de regels overtreden hoort bij sport m) De professionele sport geeft het verkeerde voorbeeld aan de amateursport n) Het is niet erg dat er tijdens sporten fysiek geweld voorkomt o) De problemen met ongewenst gedrag bij clubs/sportverenigingen worden behoorlijk overdreven p) Om het imago van de sportverenigingen te verbeteren moet er alerter worden gereageerd op ongewenst gedrag

3 9. In hoeverre vormt onwenselijk gedrag van leden en/of kader voor uw vereniging een actueel probleem? Totaal niet Nauwelijks Een behoorlijk probleem Een groot probleem 10. Is dit probleem in de laatste jaren in uw vereniging omvangrijker is geworden? Nee, het probleem is eerder afgenomen Nee, in voorgaande jaren was het geen probleem Ja, het probleem is wat groter geworden Ja, het probleem is veel groter geworden 11. Welk cijfer geeft u de omgang met elkaar op uw vereniging? Onderstaand vragen we naar sfeer en naar sociale veiligheid. Met sociale veiligheid wordt de veiligheid bedoeld waar het de omgang met andere mensen betreft en dus niet de veiligheid gerelateerd aan de sport zoals beschermend materiaal en dergelijke. Vul in onderstaande tabel per situatie een rapportcijfer van 1 t/m 10 in. (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend) n.v.t. Cijfer Weet ik niet / n.v.t. Cijfer voor de sfeer in de vereniging Cijfer voor de sfeer tijdens trainingen/lessen Cijfer voor de sociale veiligheid op uw vereniging Cijfer voor de sociale veiligheid tijdens wedstrijden of andere activiteiten met een competitief karakter Cijfer voor de sportiviteit in de omgang van sporters onderling 12. Heeft u zich het afgelopen twaalf maanden wel eens onveilig gevoeld in de sport? Het gaat hier om sociale veiligheid de omgang met andere mensen en niet de veiligheid gerelateerd aan beschermend materiaal en dergelijke. Nooit Slechts een enkele keer Regelmatig Vaak (Vrijwel) voortdurend 13. Is uw gevoel van sociale veiligheid in de sport in vergelijking met de afgelopen seizoenen af- of toegenomen? Het gaat hier om sociale veiligheid de omgang met andere mensen en niet de veiligheid gerelateerd aan beschermend materiaal en dergelijke. Toegenomen Gelijk gebleven Afgenomen Weet ik niet

4 BLOK Preventie en correctie van onwenselijk gedrag Een sportvereniging kan in veel opzichten zelf haar regels maken, zolang dit door de wet wordt toegestaan. Deze regels worden gemaakt om de leden duidelijk te maken wat er wel en niet mag of hoort binnen de vereniging. Wanneer er iets gebeurt, wat niet toelaatbaar is, kan het bestuur of de trainer op deze regels terugvallen. Graag krijgen we een beeld over welke middelen uw vereniging momenteel beschikt om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan en in hoeverre u hiervan in de laatste 2 jaar gebruik heeft gemaakt. 14. Beschikt uw vereniging momenteel over: Kruis aan wat van toepassing is. Meer antwoorden mogelijk. Huisregels Een gedragscode /gedragsregels/omgangsregels Een eigen tuchtreglement Een klachtenregeling Gedragsregels opgenomen in statuten en/of huishoudelijk reglement Andere afspraken op papier over waarden en normen, namelijk Geen enkele van de genoemde regels ga naar de vraag is er een effectieve aanpak. Indien in de vorige vraag alleen eigen tuchtreglement en/of klachtenregeling is aangekruist dan kunt u verdergaan met vraag Vindt u gedragsregels nuttig? Kies het antwoord dat het beste past bij uw vereniging Ja, de sfeer is beter wanneer er gedragsregels zijn Ja, maar helaas houdt niet iedereen zich aan de gedragsregels Nee, de meeste mensen kennen de gedragsregels niet Nee, mensen houden zich toch niet aan deze gedragsregels Weet ik niet/geen mening 16a. Op welke manier besteedt de vereniging aandacht aan gedragsregels? Meer antwoorden mogelijk De clubregels/gedragsregels hangen op de club Regelmatig aandacht voor clubregels/gedragsregels in de nieuwsbrief, clubblad, website, correspondentie naar de leden Nieuwe leden worden gewezen op de gedragsregels/clubregels Alleen bij overtreding van de gedragsregels komt het ter sprake/brengen we het weer onder aandacht We spreken onze leden er op aan We organiseren bijeenkomst(en) over gedragsregels of waarbij we de gedragregels onder de aandacht brengen (gedragsregels worden aangeleerd). Ga naar vraag 16b. Anders namelijk,. 16b. Op welke groepen zijn de bijeenkomsten over gedragsregels gericht? Meer antwoorden mogelijk Nieuwe leden Huidige leden Specifiek met jeugdleden Ouders van nieuwe jeugdleden Ouders van huidige jeugdleden Toeschouwers Scheidsrechters Juryleden Trainers/coaches/(bege)leiders (Overige) Vrijwilligers Anders, namelijk:.

5 17. Is er een effectieve aanpak voor zwaar ongewenst gedrag (excessen) ontwikkeld en/of een (incidenten)protocol ingevoerd in de vereniging? Nee, is ook niet nodig Nee, maar is wel nodig Ja, een plan van aanpak voor zwaar ongewenst gedrag is in ontwikkeling Ja, er is een (incidenten)protocol ingevoerd voor het omgaan met zwaar ongewenst gedrag (excessen) Anders namelijk, Wordt er binnen uw vereniging specifiek aandacht besteed aan het bevorderen van correct gedrag of een veilig sportklimaat op de volgende manieren? Ja Nee Weet niet N.v.t. 1. Op de training is er regelmatig aandacht voor respect hebben voor elkaar 2. Je wordt er op aangesproken als je je niet netjes gedraagt 3. Leden moeten de spel-/wedstrijdregels leren kennen (bijvoorbeeld via een spelregelcursus, spelregelbewijs) 4. Voor aanvang wedstrijden is er overleg tussen arbitrage/officials en aanvoerders/begeleiders over de manier waarop we de wedstrijd ingaan gericht op sportiviteit en respect? (pre-matchbriefing) 5. Met trainers worden afspraken gemaakt over hun gedrag 6. Er worden alleen gediplomeerde trainers aangenomen 7. Er wordt veel energie gestoken in het werven en opleiden van scheidsrechters en/of juryleden 8. Verenigingsofficials worden regelmatig bijgeschoold in hun kennis van spelregels en/of wedstrijdreglementen 9. Sportief gedrag wordt beloond 10. De tegenstanders worden netjes ontvangen 11. De wedstrijdleiding wordt netjes ontvangen 12. Er is een bestuurslid/beheerder/manager aanwezig om klachten mee te bespreken. 13. Er is een vertrouwenscontactpersoon benoemd (voor o.a. het bespreken van seksuele intimidatie) 14. Er wordt naar de leeftijd gevraagd bij de alcoholverkoop 15. Op tijden dat de jeugd sport wordt er geen alcohol geschonken 16. Roken is niet toegestaan in/op de accommodatie 17. Roken is niet toegestaan in de accommodatie op tijden dat de jeugd sport 18. Er zijn kluisjes beschikbaar om je spullen in te stoppen 19. Er is cameratoezicht in de sportaccommodatie 20. Er is cameratoezicht op het parkeerterrein 21. De vereniging heeft een clubarbitrageplan 22. De vereniging heeft een scheidsrechterscoach aangesteld, al dan niet volgens het format van de sportbond. 23. De vereniging heeft een scheidsrechterscoördinator, als aanspreekpunt voor de sportbond 24. Voor vrijwilligers die met kinderen of verstandelijk beperkten werken wordt een - gratis- Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd

6 19. Op welke manieren maakt uw vereniging de regels en eventuele overtredingen daarvan bespreekbaar met betrokkenen (leden, ouders, trainers)? In onze club bespreken we de algemene regels en handhaving van sportiviteit en respect Nooit Wel eens Regelmatig Vaak N.v.t. Bij vergaderingen In interne trainersopleidingen Tijdens informatieavonden voor ouders, leden, supporters In contracten en taakbeschrijvingen van kaderleden Bij een specifieke campagne op dit gebied Tijdens trainingen & wedstrijden Langs 'de lijn' In het clubblad Op onze website 20a. Op welke manier besteedt de vereniging aandacht aan het kennen van de spelregels? Meer antwoorden mogelijk Nieuwe leden wordt bij de eerste trainingen/lessen de spelregels aangeleerd De spelregels zijn terug te vinden op de website Er is regelmatig aandacht de spelregels in de nieuwsbrief, clubblad, website, correspondentie naar de leden Bij overtreding wordt er aandacht aan besteedt Tijdens trainingen/lessen is er regelmatig aandacht voor de spelregels Bijeenkomst(en) over spelregels (spelregels worden aangeleerd). Ga naar volgende vraag Spelregelquiz/spelregel spel Ga naar volgende vraag Spelregelbewijs voor leden Ga naar volgende vraag Anders namelijk,. Niet N.v.t. Indien bij de vorige vraag is ingevuld bijeenkomst en/of spelregelquiz en/of spelregelbewijs dan de volgende vraag invullen. Indien geen van deze antwoorden is gegeven dan naar vraag b. Op welke groepen zijn <<antwoord invoegen uit vorige vraag (bijeenkomst, spelregelquiz, spelregelbewijs>> over spelregels gericht? Meer antwoorden mogelijk Nieuwe leden Huidige leden Specifiek met jeugdleden Ouders van nieuwe jeugdleden Ouders van huidige jeugdleden Toeschouwers Scheidsrechters Juryleden Trainers/coaches/(bege)leiders (Overige) Vrijwilligers Anders, namelijk:.

7 BLOK Vóórkomen van en omgaan met gemeld ongewenst gedrag 21a. Kunt u aangeven hoe vaak uw bestuur in de afgelopen 12 maanden klachten heeft gehad over of geconfronteerd is met onwenselijk gedrag bij of rondom sportactiviteiten van uw vereniging? In de afgelopen 12 maanden kregen wij klachten over en/of werden wij geconfronteerd met Nooit Eenmalig Vaker Diefstal van persoonlijke eigendommen Vernieling of vandalisme Bedreiging (met een wapen) Lichamelijk geweld (slaan, schoppen) Verbaal geweld (schelden, pesten, treiteren) Vrouwonvriendelijk gedrag Discriminatie vanwege cultuur of religie Discriminatie vanwege huidskleur Discriminatie vanwege homoseksualiteit Pesten Seksuele intimidatie Geluidsoverlast Overmatig alcoholgebruik Overlast door tabaksrook Overlast door drugsgebruik Gooien met materiaal De vereniging heeft de afgelopen 12 maanden geen enkele klacht gehad en is niet geconfronteerd geweest met onwenselijk gedrag bij sportactiviteiten. ga naar vraag 22 Onderstaande vraag alleen invullen voor de items waarop in de vorige vraag vaker is geantwoord. 21b. Hoe vaak heeft u deze klachten gehad of bent u geconfronteerd met onwenselijk gedrag bij of sportactiviteiten van uw vereniging? In de afgelopen 12 maanden kregen wij klachten over en/of werden wij geconfronteerd met Wekelijks Twee wekelijks Maandelijks Een paar keer per jaar Diefstal van persoonlijke eigendommen Vernieling of vandalisme Bedreiging (met een wapen) Lichamelijk geweld (slaan, schoppen) Verbaal geweld (schelden, pesten, treiteren) Vrouwonvriendelijk gedrag Discriminatie vanwege cultuur of religie Discriminatie vanwege huidskleur Discriminatie vanwege homoseksualiteit Pesten Seksuele intimidatie Geluidsoverlast Overmatig alcoholgebruik Overlast door tabaksrook Overlast door drugsgebruik Gooien met materiaal

8 21c. Hoe is op de klachten van betrokkenen gereageerd? Meer antwoorden mogelijk. Er is niet direct iets ondernomen Naar aanleiding van de klachten of meldingen is als volgt gehandeld De klachten zijn onderzocht, maar bleken ongegrond Gedrag is besproken met daders/ veroorzakers en verantwoordelijken Er is een waarschuwing gegeven aan daders/ veroorzakers Er is een andere sanctie opgelegd Er is aangifte gedaan bij de politie Er is een andere actie ondernomen Melding gedaan bij de sportbond Diefstal van persoonlijke eigendommen Vernieling of vandalisme Bedreiging (met een wapen) Lichamelijk geweld (slaan, schoppen) Verbaal geweld (schelden, pesten, treiteren) Vrouwonvriendelijk gedrag Discriminatie vanwege cultuur of religie Discriminatie vanwege huidskleur Discriminatie vanwege homoseksualiteit Pesten Seksuele intimidatie Geluidsoverlast Overmatig alcoholgebruik Overlast door tabaksrook Overlast door drugsgebruik Gooien met materiaal 22. Kunnen de bedoelde klachten en meldingen naar tevredenheid worden afgehandeld? Altijd In de meeste gevallen wel In de meeste gevallen niet Zelden of nooit 23a. Hoe noodzakelijk vindt u het, als verenigingsbestuurder dat er aandacht wordt besteed aan het bevorderen van een veilig sportklimaat? Geef een rapportcijfer van 1 t/m 10 1 = geen enkele noodzaak 10 = zeer noodzakelijk Geen enkele noodzaak Zeer noodzakelijk Weet ik niet

9 23b. In hoeverre vindt u dat u ZELF, als verenigingsbestuurder verantwoordelijk bent voor het bevorderen van een veilig sportklimaat? Geef een rapportcijfer van 1 t/m 10 1 = ik heb geen enkele verantwoordelijkheid 10 = ik ben volledig verantwoordelijk Geen enkele Volledig verantwoordelijkheid verantwoordelijk 23c. In hoeverre vindt u dat uw gedrag, als verenigingsbestuurder een veilig sportklimaat bevordert? Geef weer een rapportcijfer van 1 t/m 10 1 = mijn gedrag bevordert een veilig sportklimaat totaal niet 10 = mijn gedrag draagt volledig bij aan het bevorderen van een veilig sportklimaat Bevordert totaal niet Draagt volledig bij BLOK Gebruik van ondersteuning en campagnemateriaal van derden 24. Bent u (als verenigingsbestuurder) bekend met het nationaal actieplan Samen Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK)? Nee, ik heb nog nooit van het actieplan gehoord Ja, maar ik ken het actieplan alleen van naam Ja, ik ken het actieplan inhoudelijk 25a. Wanneer uw vereniging in de afgelopen jaren activiteiten heeft ondernomen gericht op het voorkómen van ongewenst gedrag, hebt u daarbij dan gebruik gemaakt van ondersteuning en/of materiaal aangereikt door andere organisaties zoals NOC*NSF, sportbond, NSA, sportservice e.d.? Wij hebben geen activiteiten ondernomen ga naar vraag 26 Nee, we hebben bij onze activiteiten geen gebruik gemaakt van deze hulp ga naar vraag 26 Ja 25b. Van welke organisatie(s) heeft u ondersteuning en advies ontvangen? Meer antwoorden mogelijk. Wij hebben gebruik gemaakt van advies/ondersteuning op maat van NOC*NSF NSA / NCSU/NKS/NCS Eigen sportbond Provinciale sportraad Sportservice binnen gemeente Anders, namelijk

10 26. Hieronder geven we een overzicht van hulpmiddelen die in het kader van het nationaal actieplan veilig sportklimaat voor sportverenigingen zijn gemaakt. Kunt u aangeven in hoeverre uw vereniging hiervan op de hoogte is? Wanneer u aan hebt gegeven dat u niet op de hoogte bent van een bepaald hulpmiddel dan kunt u de andere kolommen met vragen over dat betreffende hulpmiddel overslaan. Alleen als het hulpmiddel bij u bekend is willen we vragen of u de andere kolom ook wilt invullen. Bent u op de hoogte van het bestaan van de onderstaande hulpmiddelen? Wordt het materiaal binnen uw vereniging gebruikt? Weet niet Ja Nee Ja Nee Theatervoorstelling Wel winnen hè! Positief coachen Intake Veilig Sportklimaat voor verenigingen Besturen met een visie - de basis Kernmodule Sportief Besturen Traject Sportief coachen Bijscholingsmodulen voor trainers/coaches Top-10-ergernissenmeting van (wan)gedrag op en rond de wedstrijden Training 'Weerbaarheid' (training voor scheidsrechters/officials/verkeersregelaars) Participeren in de Week van de Scheidsrechter/campagne Onze Scheids. Mijn Held Ondersteuning vanuit de sportbond op clubarbitrage(plan) Begeleiding van scheidsrechters na een exces Vertrouwenscontactpersoon bij bond Hulplijn van NOC*NSF en poule vertrouwenspersonen/adviseurs Folders seksuele intimidatie in de sport van NOC*NSF Opleiding voor vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers van de vereniging Toolkit Beleid Seksuele Intimidatie voor sportverenigingen Handreiking homoacceptatie. Wat kan ik doen? Workshop Homo-acceptatie in onze vereniging

11 BLOK Mogelijkheden om ongewenst gedrag tegen te gaan 27. Verwacht u, als verenigingsbestuurder dat sporters, begeleiders en toeschouwers zich sportiever opstellen als: Kruis aan welke maatregelen volgens u zullen werken. Meer antwoorden mogelijk. Ja Nee Weet niet a) Posters (e.d.) opgehangen worden waarop staat wat hoort en wat niet b) Sporters de spelregels beter leren kennen c) De spelregels op meer eenduidige wijze worden uitgelegd en toegepast d) Sporters accepteren dat de tegenstander beter is e) Sporters elkaar meer durven corrigeren f) De scheidsrechters/jury s zwaardere straffen uitdelen g) De trainer/coach/instructeur vaker het goede voorbeeld laat zien h) De trainer/coach/instructeur vaker corrigeert als sporters onsportief zijn i) Ouders zich minder fanatiek opstellen j) Ouders het thuis vaker bespreken als hun kind onsportief is k) Er betere scheidsrechters worden opgeleid en ingezet l) Onwenselijk gedrag beter bespreekbaar wordt gemaakt in de clubs 28. Vindt u, als verenigingsbestuurder het belangrijk dat er in de sport aandacht is voor onderstaande zaken? Heel onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk Er gelden duidelijke huisregels Er zijn gedragscodes opgesteld De gedragcodes worden nageleefd Niemand wordt buitengesloten 29. Tenslotte willen we graag weten welke functie u binnen de vereniging vervult. Kruis uw functie in onderstaande lijst aan. Voorzitter Secretaris Bestuurslid met specifieke taak voor sportiviteit en respect / normen en waarden Ander bestuurslid Trainer Anders, namelijk Dit is het einde van de vragenlijst. Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragenlijst.

Vragenlijst Onwenselijke Praktijken in de Sport

Vragenlijst Onwenselijke Praktijken in de Sport Correspondentienummer:. Vragenlijst Onwenselijke Praktijken in de Sport Het W.J.H. Mulier Instituut voert in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een onderzoek uit onder sportverenigingen

Nadere informatie

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten

Sportkadermonitor. Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten Sportkadermonitor Tussentijdse metingen: Veilig sportklimaat Beweegredenen & knelpunten De sportkadermonitor In 2013 is de Sportkadermonitor ontwikkeld. Het doel van deze monitor is het verkrijgen van

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Masterplan Arbitrage Sportbonden

Masterplan Arbitrage Sportbonden Masterplan Arbitrage Sportbonden Rapport Handbal Janine van Kalmthout Marcia de Jong Jo Lucassen W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, augustus 2008 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Minder klappen, meer applaus? Harold van der Werff

Minder klappen, meer applaus? Harold van der Werff Minder klappen, meer applaus? Harold van der Werff Janine van Kalmthout Minder klappen, meer applaus? Beeldvorming Nederlands publiek rondom voorkomen onwenselijk gedrag in de sport, 2011 In opdracht van

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Een fijne en veilige omgeving!

Een fijne en veilige omgeving! SSV moet een fijne en veilige omgeving zijn voor iedereen. Toch kan het voorkomen dat leden stoppen met sporten omdat ze het niet naar hun zin hebben. Soms wordt daarbij aangegeven dat er ongepast over

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

Je gaat het pas zien als je het doorhebt Janine van Kalmthout

Je gaat het pas zien als je het doorhebt Janine van Kalmthout Je gaat het pas zien als je het doorhebt Janine van Kalmthout Marcia de Jong Je gaat het pas zien als je het doorhebt Sportverenigingen aan de slag met sportiviteit en respect in opdracht van Samen voor

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID

9 MAATSCHAPPELIJK BELEID 9 MAATSCHAPPELIJK BELEID Op de site van de KNVB (www.knvb.nl) is op 12 januari 2015 de onderstaande tekst te vinden: Voetbal kan uiteraard niet alle sociale problemen oplossen. De KNVB kiest daarom bewust

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE

Vrijwilligersbeleid RSC ALLIANCE RSC ALLIANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Hoe betrokken bent u?...4 3. Aanmeldprocedure...5 4. Aan de slag!...6 5. Gedragsregels vrijwilligers...7 6. Vertrouwenscontactpersoon (VCP)...8 Pagina 2 1.

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging

Verenigingspanel Noord De gezonde sportvereniging Aan het Verenigingspanel Noord hebben wij in december 2010 enkele vragen gesteld over gezondheidsbeleid en veiligheid. Sport en bewegen zijn een belangrijk element in een een gezonde en actieve leefstijl.

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag. Informatie voor vrijwilligers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent Gedrag Informatie voor vrijwilligers Versie juli 2015 VEILIG SPORTKLIMAAT Iedere week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel plezier aan sport.

Nadere informatie

Sportief en verantwoord besturen

Sportief en verantwoord besturen Sportief en verantwoord besturen Cees van Broekhoven en Marijke Fleuren 12 februari 2011 Inleiding 11 sportbonden werken gezamenlijk en gestructureerd aan verankeren van Sportiviteit en Respect (S&R) in

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave

Gedragscode. Inhoudsopgave Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een gedragscode?... 2 Een gedragscode is geen wet... 3 Gedragscode voor de sport... 3 Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode... 3 Sporters...

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches

HET PROJECT. Project Vertrouwenspersoon. Agenda. Informatie voor trainers en coaches Project Vertrouwenspersoon Informatie voor trainers en coaches september 2013 evbv octopus 1 Agenda Het Project Opleidingen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Afsluiting september 2013 evbv octopus 2 HET

Nadere informatie

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers

Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei deelnemers Uitslag enquête 'hangjongeren' 12 mei 2007 21 000 deelnemers Voelt u zich veilig of onveilig in uw buurt? Heel veilig 26,7 Veilig 51,6 Niet veilig, niet onveilig 18,6 Onveilig 2,5 Heel onveilig,6 Zijn

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers

Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag. Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Veilig Sportklimaat & Verklaring Omtrent het Gedrag Informatie voor vrijwilligers, trainers en medewerkers Versie 2017 VEILIG SPORTKLIMAAT Elke week beleven we samen met miljoenen andere Nederlanders veel

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Gedragscode & Huisregels KV Fiducia

Gedragscode & Huisregels KV Fiducia Gedragscode & Huisregels KV Fiducia Juli 2011 Waarom deze regels Iedere sportvereniging heeft statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staat in grote lijnen toegelicht wie binnen de vereniging waarvoor

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd:

Gedragscode Binnen de HSV Ons Genoegen-Almere wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd: Postbus 30208 1303 AE Almere advies@hsvog.nl Inleiding: Het doel van onze hengelsportvereniging is het bevorderen van de hengelsport. Van belang hierbij is dat iedereen altijd respectvol en verantwoordelijk

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim

Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim Veiligheidsbeleid Z&PC Hatto-Heim Algemeen bestuur Z&PC Hatto-Heim 15 Jun 2015 VEILIGHEIDSBELEID Z&PC HATTO-HEIM INLEIDING Aanleiding De laatste jaren zijn helaas diverse veiligheidsincidenten bij sportclubs

Nadere informatie

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015 Gedragsregels VAS: Inleiding Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek)

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

Sport & Respect bij MvR

Sport & Respect bij MvR Sport & Respect bij MvR Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Beleid BV Oegstgeest Sociale Veiligheid: hoe om te gaan met ongewenst gedrag en incidenten in en om het veld

Beleid BV Oegstgeest Sociale Veiligheid: hoe om te gaan met ongewenst gedrag en incidenten in en om het veld Beleid BV Oegstgeest Sociale Veiligheid: hoe om te gaan met ongewenst gedrag en incidenten in en om het veld Inleiding Het doel van het beleid Sociale Veiligheid is dat iedere basketballer, kaderlid, ouder

Nadere informatie

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013

Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen. VSK Seminar NBB, 7 september 2013 Seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen VSK Seminar NBB, 7 september 2013 ? Petra Vervoort Vertrouwenscontactpersoon NBB Eigenaar van De Vertrouwenspersoon, gespecialiseerd in advies, begeleiding,

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Sportiviteit & Respect

Sportiviteit & Respect V.V. LEKKERKERK Opgericht 1 september 1927 Koninklijk goedgekeurd 31 mei 1961 Correspondentieadres: Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk Terrein Tiendweg West Telefoon: 0180-661632 Bankrekening: Rabobank 3357.50.486

Nadere informatie

Weinig over de schreef

Weinig over de schreef Weinig over de schreef Een onderzoek naar onwenselijk gedrag in de breedtesport Annet Tiessen-Raaphorst (SCP) Jo Lucassen (MI) Remko van den Dool (SCP) Janine van Kalmthout (MI) Bijlage A Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

De belangrijkste stappen om tot een risicoanalyse te komen zijn de volgende:

De belangrijkste stappen om tot een risicoanalyse te komen zijn de volgende: BIJLAGE 2 Risicoanalyse De risicoanalyse biedt een goed vertrekpunt voor een sportvereniging die preventiebeleid inzake Seksuele wil opzetten. Hiermee kan op betrekkelijk eenvoudige wijze de beginsituatie

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

RKSV Margriet. Waarden en normen

RKSV Margriet. Waarden en normen RKSV Margriet Waarden en normen In haar beleidsplan heeft RKSV Margriet zich als missie gesteld de voetbalvereniging te zijn vóór de jeugd van Oss en omgeving. Aan leden wordt de mogelijkheid geboden in

Nadere informatie

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN.

BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. BADMINTON CLUB.WILLEN IS KUNNEN. PREVENTIE BELEID SEKSUELE INTIMIDATIE: DOEL: Het beleid is bedoeld om te zorgen voor een veilig klimaat binnen BC WIK, door Seksuele Intimidatie bespreekbaar te maken,

Nadere informatie

Voetbalvereniging HVV RAS. Opgericht: 28 juli Sportiviteitbeleid

Voetbalvereniging HVV RAS. Opgericht: 28 juli Sportiviteitbeleid Voetbalvereniging HVV RAS Opgericht: 28 juli 1928 Sportiviteitbeleid Voetbalvereniging HVV RAS 1 mei 2013 Inleiding Iedereen bouwt frustratie op. Op alles wat we doen is wel wat aan te merken en ook al

Nadere informatie

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers

Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers Gedragsregels - voor patiënten en bezoekers De Sint Maartenskliniek verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld

Nadere informatie

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode

IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode IN EN OM HET ZWEMBAD MET Z.C. DE VUURSCHE - Gedragscode (dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van ZC de Vuursche) INHOUD: 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Algemene

Nadere informatie

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport

15 juli Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport 15 juli 2017 Onderzoek: Seksuele intimidatie in de amateursport Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit gemiddeld 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 115 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek Sportiviteit & Respect Datum september 2009 Auteur Sportservice Nijmegen, Dorien Vrolijks

Verenigingsdraaiboek Sportiviteit & Respect Datum september 2009 Auteur Sportservice Nijmegen, Dorien Vrolijks Datum september 2009 Auteur Sportservice Nijmegen, Dorien Vrolijks Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1 Doel van het verenigingsdraaiboek 1.2 Doelgroepen 1.3 De Fair Play vereniging 1.4 Procedure 2.

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht Statuut SC Waarde Inhoud 1. Doelstelling van het statuut... 3 2. Gedragsregels... 3 3. Sancties...3 Overzicht sancties...4 1. Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)...

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK

NOTITIE SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOLFCLUB ALMKREEK 1. INLEIDING Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect

Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect Hoofdstuk 6 Sportiviteit en Respect In hoofdstuk 1 hebben we drie deelgebieden binnen Sportiviteit & Respect onderscheiden, namelijk (1) Fair play, (2) Sportief gedrag en (3) Grijs gebied (zie figuur pagina

Nadere informatie

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN

Visie TZ&PC Proteus TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN Visie TZ&PC Proteus 2015-2020 TWELLOSE WATERKRACHT ZWEMPLEZIER EN -PRESTATIES VOOR IEDEREEN TZ&PC PROTEUS De Twellose Zwem & Poloclub Proteus (TZ&PC Proteus) is een zwemsportvereniging in het Gelderse

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport

De Veilige Sportomgeving. Sexuele Intimidatie in de sport De Veilige Sportomgeving Sexuele Intimidatie in de sport Conny van Bentum vertrouwenspersoon / adviseur sexuele intimidatie NOC*NSF Alphen a/d Rijn juni 2009 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

APPELS KORFBALCLUB VZW

APPELS KORFBALCLUB VZW APPELS KORFBALCLUB VZW Gedragscodes versie 2014 www.korfbalclubappels.be 1 Lid van de Raad van Bestuur of van een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen Comité. - Aanvaardt de verantwoordelijkheid die

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Verenigingsdraaiboek 'Sportiviteit en respect'

Verenigingsdraaiboek 'Sportiviteit en respect' Verenigingsdraaiboek 'Sportiviteit en respect' Door te investeren in een sportief en respectvol klimaat wordt het sporten bij FC De Bilt aantrekkelijker. Met de komst van nieuwe leden groeit het potentieel

Nadere informatie

Ongewenst gedrag. Wat vinden wij bij Valkenswaard Falcons ongewenst gedrag:

Ongewenst gedrag. Wat vinden wij bij Valkenswaard Falcons ongewenst gedrag: Ongewenst gedrag Valkenswaard Falcons wil dat iedereen zich welkom voelt bij de vereniging. Daarom heeft Valkenswaard Falcons verenigingsregels opgesteld. In deze verenigingsregels beschrijven we wat ons

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015

Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 Preventiebeleid SMHC laatste aanpassing 14 september 2015 SMHC Sneek wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. Mede naar aanleiding van een aantal

Nadere informatie

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg

CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG. Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg CHRISTELIJKE GYMNASTIEKVERENIGING EXCELSIOR - ROZENBURG Gedragsregels C.G.V. Excelsior Rozenburg februari 2017 1. De sporter: IS OPEN: Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel,

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI)

Naar een veiliger sportklimaat. Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Naar een veiliger sportklimaat Tuchtreglement seksuele intimidatie ( SI) Opdracht ministerie VWS Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag Actieplan NOC*NSF: naar een veiliger sportklimaat Verplichting

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen Voetbalverenigingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), Vereniging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie