GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE. 1. Inleiding 2"

Transcriptie

1 1 GEDRAGSCODE 1. Inleiding 2 Pag. 2. Algemeen Doel Inhoudelijk Uitgangspunten Aansprakelijkheid Sancties Communicatie 4 3. Gedragsregels Algemene regels Alcohol en Drugs De kantine Op en rond de velden Op en rond het sportcomplex 7 4. Gedragsregels voor doelgroepen Voor iedereen Spelers Trainers en leiders Ouders/verzorgers Vrijwilligers Bestuurders 11

2 2 1. INLEIDING Jeugdleden ontwikkelen zich bij Jonathan niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Er worden in klein verband (medespelers, tegenstanders) en in groot verband (het team) sociale vaardigheden opgedaan. Respect, omgangsvormen, sportiviteit, vreugde en verdriet, vriendschappen; we hebben het allemaal moeten leren en in verenigingsverband komt het wekelijks aan de orde. Sport leert bovendien grenzen te ontdekken en te verleggen, het leidt tot zelfkennis en zelfvertrouwen. Bij Jonathan behoort de jeugd zich geborgen te voelen. Onze voetbalvereniging wil daarom een warme en veilige omgeving kunnen bieden. Een omgeving waarin jeugd en volwassenen zorgeloos en geweldloos kunnen genieten van de voetbalsport en het verenigingsleven. Jonathan is zich bewust van haar maatschappelijke functie en hecht daarom veel waarde aan het hiervoor genoemde. Als elke sport heeft ook de voetbalsport haar spelregels. Spelers mogen geen hands maken en aan shirtjes trekken is verboden. De handhaving van deze spelregels is in eerste instantie voorbehouden aan de scheidsrechters. Maar er bestaat meer dan alleen opvolging en handhaving van de spelregels die op de velden van toepassing zijn. Onze vereniging kent haar eigen huisregels (niet met voetbalschoenen in de kantine lopen), maar onderschrijft ook standaard omgangsregels (sportiviteit). We dienen ons op een fatsoenlijke en acceptabele manier te gedragen teneinde het positief klimaat binnen Jonathan te behouden. Hiertoe is een statuut gedragscode opgesteld. Jonathan heeft in Zeist en omgeving een goede naam opgebouwd en wil die goede naam ook behouden. Er is bij onze vereniging nimmer aanleiding geweest om een document gedragscode op te moeten stellen. Dat het bestuur hier toch toe heeft besloten heeft te maken met de groei van onze vereniging en de steeds omvangrijker wordende organisatie, de behoefte aan duidelijkheid en bovenal het preventieve karakter van een gedragscode. De gedragscode dient bij te dragen aan vergroting van het voetbalplezier van iedereen en dient het positieve imago van onze vereniging in de praktijk te bevestigen en te vergroten. Het document draagt bij aan het bewustwordingsproces van spelers, begeleiders (trainers, coaches, elftalleiders), ouders en supporters. We onderschrijven allemaal het belang van normen en waarden en de voorbeeldfunctie die volwassenen hierbij hebben. Er rust daarom met name bij degenen met een voorbeeldfunctie een verantwoordelijkheid de gedragsregels te bewaken. Het bestuur zal de gedragscode jaarlijks evalueren en mogelijk voorstellen doen de gedragsregels aan te passen.

3 3 2. ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen v.v. Jonathan zoals bijvoorbeeld de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de vereniging betrokken zijn worden geacht zich aan deze gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan. Met deze gedragscode geeft v.v. Jonathan aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij alle verenigingsactiviteiten. Bij het gebruik van mannelijke woorden (hij, hem, speler, voetballer, e.d.), kan ook het vrouwelijke equivalent worden gelezen (zij, haar, speelster, voetbalster, etc.). 2.1 DOEL De v.v. Jonathan beoogt met deze gedragscode en de onderliggende regels een sfeer te handhaven / te verbeteren waarin iedereen - van jong tot oud - zich veilig en prettig voelt en zich als een waardig lid van onze familievereniging gedraagt. 2.2 INHOUDELIJK Hoe willen we bij v.v. Jonathan met elkaar om gaan, hoe gedragen we ons naar anderen? Waar liggen onze grenzen, wat vinden we onacceptabel? In dit document zijn hiervoor gedragsregels opgesteld. 2.3 UITGANGSPUNTEN De uitgangspunten van onze gedragscode zijn steeds sportiviteit, respect en gezamenlijkheid. v.v. Jonathan is een voetbalvereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in verenigingsverband wil voetballen. Sporten doen we met elkaar. Met teamgenoten en met tegenstanders. Wie tegen zijn verlies kan, is altijd winnaar. Wanneer iemand zich onsportief gedraagt, mag dit geen aanleiding geven tot een onsportieve tegenreactie. Voetballen is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers. We onthouden ons van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld binnen of buiten het voetbalspel. Pesten wordt niet getolereerd. We respecteren onze medespelers en onze tegenstanders. We respecteren bovendien andermans eigendommen. Niet alleen voetballers maar ook scheidsrechters kunnen en mogen fouten maken. We respecteren daarom dat scheidrechters ook vergissingen kunnen en mogen maken. Lid zijn van v.v. Jonathan is meer dan alleen voetballen. Alle leden, ouders of verzorgers van jeugdleden dienen in principe bereid te zijn om (gevraagd of ongevraagd) naar vermogen verenigingstaken te verrichten.

4 AANSPRAKELIJKHEID Een verenigingslid (speler, ouder/verzorger en supporter) is hoofdelijk aansprakelijk voor persoonlijk aangerichte schade en/of vernieling aan eigendommen van de eigen vereniging, van tegenstanders en voor persoonlijke schade SANCTIES Overtredingen van de gedragscode kunnen leiden tot sancties. Afhankelijk van de ernst van de overtreding zal het bestuur passende maatregelen nemen COMMUNICATIE Het op papier zetten van een gedragscode is niet voldoende. Praten over gedragsregels en (doen) handhaven is zeker zo belangrijk om er voor te zorgen dat de gedragscode gaat leven, wordt uitgedragen en wordt nageleefd. Aan het begin van het lidmaatschap ontvangt het lid / ouder verzorgers van het lid een exemplaar van deze gedragscode, of kan deze verkrijgen bij het bestuur. De gedragscode wordt ook gepubliceerd op de website van v.v. Jonathan.

5 5 3. GEDRAGSREGELS 3.1. ALGEMENE REGELS De volgende algemene gedragsregels gelden: Leden van v.v. Jonathan voldoen op tijd de contributie. Achterstand in de contributiebetaling kan ertoe leiden dat er geen trainingen en wedstrijden resp. gevolgd en gespeeld mogen worden. Leden van v.v. Jonathan accepteren het gezag van de scheidsrechter en waarderen zijn rol. Leden van v.v. Jonathan behandelen het materiaal, de velden en de gebouwen duurzaam alsof het van henzelf is. Leden van v.v. Jonathan dienen een medelid te corrigeren in het geval dit medelid gedragsregels overtreedt. Leden van v.v. Jonathan dienen zich te houden aan de hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging zal de eventueel door de KNVB opgelegde boetes / administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid ALCOHOL EN DRUGS Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. De gedragsregels met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs wordt daarom specifiek onder de aandacht gebracht: Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugdleden geeft een slecht voorbeeld en wordt afgekeurd. Sinds juli 2008 geldt een algeheel rookverbod in de kantine. Op en rond de velden is het gebruik van alcohol niet toegestaan. Buiten de kantine is het nuttigen van alcohol alleen op het daartoe aangewezen terras toegestaan. In kleedlokalen is het gebruik van alcohol en tabak niet toegestaan. Het bezit en/of gebruik van drugs is op ons sportcomplex ten strengste verboden en leidt minimaal tot verwijdering van ons complex.

6 IN DE KANTINE Beschouw de kantine als de huiskamer van onze vereniging. Gebruik het alsof je thuis bent. Toon respect voor andermans eigendommen en waardering voor de vrijwilligers achter de bar. Wanneer gebruik wordt gemaakt van het terras gelden dezelfde regels als die voor de kantine. Ga zorgvuldig met het meubilair en het materiaal om. Voetbalschoenen met noppen schoenen zijn niet toegestaan in de kantine. Roken in de kantine is niet toegestaan. Alcoholhoudende dranken zijn niet voor uur verkrijgbaar. De rommel die we maken ruimen we zelf op. Lege glazen en flesjes inleveren bij de bar en afval in de vuilnisbakken. Stoelen en banken zijn bestemd om op te zitten. Er wordt niet op stoelen gestaan en niet op tafels gezeten. Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken aan: - Personen jonger dan 18 jaar. - Leiders, trainers en begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie. - Personen die nog spelers moeten vervoeren. - Personen voor wie het barpersoneel of het bestuur van mening is dat alcoholgebruik niet verantwoord is. Leidinggevenden en barmedewerkers dienen rekening te houden met het eigen gebruik van alcoholische dranken tijdens het uitvoeren van hun dienst. Agressief of ander normafwijkend gedrag wordt niet getolereerd en leidt minimaal tot verwijdering.

7 OP EN ROND DE VELDEN De voetbalvelden zijn geen oversteekplaats. Loop dus rond het veld als je naar een ander veld wandelt. Toeschouwers dienen tijdens een wedstrijd achter de lijnen te blijven en (indien aanwezig) ook achter de hekken en de reclameborden. Laat geen afval achter op het veld of langs de lijn. Behandel de velden, de doelen, de materialen, de trainingsvoorzieningen e.d. zorgvuldig om een lange duurzaamheden te waarborgen. Respecteer het milieu en de groenvoorzieningen OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX Fietsen en brommers dienen in de fietsenstalling te worden geplaatst. Auto s dienen te worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein. Het is verboden te parkeren binnen het terrein van ons sportcomplex. Op ons sportcomplex is een parkeervoorziening voor invaliden. Een verzoek om hiervan bij gelegenheid gebruik te maken kan bij Commissie Beheer Sportpark worden ingediend. De toegangen naar de velden worden in verband met de veiligheid (ambulance) vrijgehouden. Het is verboden te parkeren voor de entree van ons sportcomplex. Matig de snelheid in de nabijheid van het sportcomplex. Er wandelen doorgaans veel mensen van sportcomplex naar parkeerterrein. Respecteer het milieu en de groenvoorzieningen 4. GEDRAGSREGELS VOOR DOELGROEPEN 4.1. ALGEMEEN Er zijn normen die voor iedereen gelden: Respecteer je sport en alle actieve en passieve deelnemers. Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig. Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld bij sport. Streef gezamenlijk naar een faire sportbeoefening.

8 SPELERS Het is niet eenvoudig om goed gedrag en ongewenst gedrag in een aantal regels te bevatten. We noemen hieronder de grote lijnen en verwachten dat ook dat spelers zelf nadenken over wat wel en niet acceptabel is en hiernaar handelen. Zorg ervoor dat je ruim tevoren aanwezig bent voor wedstrijd en training. Aanvangstijden en aanwezigheidstijden staan op de website (wedstrijdprogramma). Meld je tijdig af bij leider of trainer wanneer je verhinderd bent bij training of wedstrijd. Trainingen zijn bij de jeugd niet vrijblijvend. Neem je voetbalspullen mee naar de vereniging, kleed je daar om. Na afloop douchen, vuile voetbalkleding in de voetbaltas en weer fris in schone en droge kleren naar huis. Plaats tassen in het rek en fietsen in de stalling. Laat geen waardevolle spullen achter in het kleedlokaal. Geef deze in bewaring bij je leider. Kom afspraken na in team- en clubverband. Voetbal met sportiviteit en met teamgeest. Steun elkaar binnen en buiten het veld. Je bent onderdeel van een team. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders. Gedraag je niet alleen binnen maar ook buiten het veld sportief. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Accepteer het gezag van de scheidsrechter, van de leiding van het team en van bestuursleden en kaderleden. Accepteer en respecteer de besluiten van de scheidsrechters en grensrechters, ook al ben je het er niet mee eens. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of om jouw team aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden. Geef tegenstanders en scheidsrechters na de wedstrijd altijd een hand. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent. Laat kleedkamer en clubhuis schoon achter. Voetbalschoenen altijd buiten uitkloppen. Wees bij uitwedstrijden een nette gast. Laat ook daar de kleedkamer schoon achter. Wees zuinig op de eigendommen van je eigen vereniging, maar ook van de vereniging waar je te gast bent. Doe naar vermogen vrijwilligerswerk en doe zo veel mogelijk mee aan acties en evenementen. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat er mogelijkheden worden geboden om te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.

9 TRAINERS EN LEIDERS Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op trainers en begeleiding van toepassing. Trainers en leiders hebben een bijzondere voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers. Houd steeds in gedachten dat u een voorbeeldfunctie heeft en handel als zodanig. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben. Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden. Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen. Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen wordt in de laatste plaats van leiders en trainers verwacht en is niet acceptabel. Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het uitvoeren van uw functie. Wees op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen. Rapporteer wangedrag of andere problemen aan de betreffende commissie. En indien van toepassing aan bestuur en ouders. Zie erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon achterlaten. Wees verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers. Zorg voor toezicht in kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc.). Indien (een aantal spelers van) een team na afloop doucht, is het van bijzonder belang dat ouders/teambegeleiding óf gezamenlijk buiten wachten óf met minimaal twee personen in de kleedkamer blijven.

10 OUDERS/VERZORGERS VAN JEUGDSPELERS Ouders zijn voor jeugdspelers het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter de ouders zich aan afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouder/verzorger van toepassing. Forceer een kind niet wanneer het geen interesse toont om deel te nemen aan een sport. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd. Zie erop toe dat uw kind zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd. Controleer (bij jonge spelers) of alle voetbalbenodigdheden voor vertrek in de tas zitten: kleding, schoenen, scheenbeschermers, handdoek en zeep. Stimuleer uw kind om zich voor en na de wedstrijd / training in het kleedlokaal om te kleden en na de wedstrijd / training te douchen. Wees u bewust van uw voorbeeldfunctie. Wees daarom positief langs de lijn en respecteer de beslissingen van de scheidsrechter. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek de integriteit van dergelijke personen niet in twijfel. Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, irriteren of kwetsen wordt niet geaccepteerd. Blijf tijdens de wedstrijd buiten het speelveld. Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn beste (team)supporter te zijn. Moedig de spelers positief aan. Stimuleer uw kind volgens de regels van het spel te spelen. Maak het kind niet belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren. Applaudisseer voor goed spel van beide teams. Goed voorbeeld doet goed volgen. Help waar mogelijk bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. Doe naar vermogen mee aan vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainer/leider/coach. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. Geef trainer/leider/coach de gelegenheid hun team te coachen en te begeleiden. Toon uw positieve aanmoedigingen en enthousiasme, maar laat de coaching en begeleiding over aan de trainer/coach/leider. Beloon uw kind voor het scoren van doelpunten niet in de vorm van een geldbedrag of andere toezeggingen. Het leidt tot individualisme en komt het teambelang absoluut niet ten goede.

11 VRIJWILLIGERS Voor alle vrijwilligers geldt dat zij een belangrijke rol spelen bij het toepassen van de gedragscode. Zie erop toe dat de gebruikte ruimtes netjes en schoon worden achtergelaten. Neem bij constatering van overtredingen van de gedragscode contact op met de eerstverantwoordelijke. Dat kan de leider, de trainer, een commissielid of een bestuurslid zijn. Fungeer als voorbeeld en gedraag u ten alle tijden sportief en respectvol naar anderen. Maak geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. Wees zuinig op kleding en materialen van v.v. Jonathan BESTUURDERS Wees als bestuurder steeds bewust van de voorbeeldfunctie die een bestuurder heeft naar spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers en mede-bestuurders. Sta niet toe dat een sportactiviteit primair voor de toeschouwers wordt gemaakt. Wees erop alert dat toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen. Maak de gedragscode voor iedereen openbaar. Zorg ervoor dat spelers, ouders, trainers, begeleiders, supporters, vrijwilligers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot sportiviteit. Zorg voor goed toezicht van trainers en (spel)leiders opdat zij in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Gedragscode v.v. Trekvogels

Gedragscode v.v. Trekvogels Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode is van toepassing

Nadere informatie

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN

Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Gedragscode LKV Pallas 08 ALGEMEEN Met deze gedragscode geeft Pallas 08 aan welk gedrag en welke houding de vereniging van de leden, vrijwilligers, kaderleden en de ouders van de jeugdleden verwacht bij

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Gedragregels v.v.dkb 44

Gedragregels v.v.dkb 44 Gedragregels v.v.dkb 44 Iedere vereniging wil dat er op een onbezorgde en prettige manier wordt gevoetbald. Dit gaat niet altijd vanzelf. Wat een enorme bijdrage kan leveren is het maken van afspraken

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken

Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68. Zij die niets doen kunnen geen fouten maken Gedragsregels Sportiviteit en Respect van VV Valken 68 Het reglement is ontworpen door het bestuur in 2012 en is goedgekeurd door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2012. Het reglement

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Gedragscode FC Tenstar Melle

Gedragscode FC Tenstar Melle Gedragscode FC Tenstar Melle I. Algemeen: - De club FC Tenstar Melle wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder ontwikkelen. Aangezien zij normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK

GEDRAGSREGELS ONS SNEEK GEDRAGSREGELS ONS SNEEK Voetbalclub ONS Sneek GEDRAGSCODE VOETBALVERENIGING ONS Sneek 1. INLEIDING 2. ALGEMEEN 3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS 4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER 5. GEDRAGSREGELS VOOR DE LEIDER

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht

Inhoud 1. Doelstelling van het statuut Gedragsregels Sancties...3 Overzicht sancties Belediging in woord en gebaar (gericht Statuut SC Waarde Inhoud 1. Doelstelling van het statuut... 3 2. Gedragsregels... 3 3. Sancties...3 Overzicht sancties...4 1. Belediging in woord en gebaar (gericht tegen de persoon of tegen het gezag)...

Nadere informatie

Gedragscode Dordtsche Rugby Club

Gedragscode Dordtsche Rugby Club Gedragscode Gedragscode Dordtsche Rugby Club 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. De Dordtsche Rugby Club (hierna genoemd DRC) wil actief werken aan de bewustwording

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning

GEDRAGSCODE RKSV GRAAF WILLEM II-VAC. Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning Onderscheiden met de KONINKLIJKE Erepenning RKSV GRAAF WILLEM II-VAC GEDRAGSCODE Sportcomplex de Roggewoning, Buurtweg, Wassenaar Telefoon: 070 517 10 83 Postadres: Amsterdamsestraat 31 2587 CN Den Haag

Nadere informatie

Gedragscode R.F.C. Haarlem

Gedragscode R.F.C. Haarlem Gedragscode R.F.C. Haarlem 1. Inleiding; 2. Algemeen 3. Doelstelling: Over wie gaat het en waarover gaat het 4. Algemene gedragsregels: Wat zijn onze uitgangspunten op en rond het sportcomplex 5. Gedragsregels

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

De hockey gedragscode: (1): Spelers

De hockey gedragscode: (1): Spelers De hockey gedragscode: (1): Spelers Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom heeft de KNHB een gedragscode opgesteld. De KNHB-gedragscode luidt

Nadere informatie

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG

Charter JAGO SINT-AMANDSBERG Charter JAGO SINT-AMANDSBERG 1. Inleiding JAGO SINT-AMANDSBERG wil er toe bijdragen dat onze leden met plezier voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden vinden we daarbij heel belangrijk.

Nadere informatie

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67:

Gedragscode VEV 67. De Visie van VEV 67: Gedragscode VEV 67 Voetbalvereniging VEV'67 wil een prominente plaats innemen in het amateurvoetbal, tevens wil zij haar vereniging ook volwaardig laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Deze

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging

DTC 07, een waarde (n) volle vereniging DTC 07, een waarde (n) volle vereniging Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Ook onze vereniging

Nadere informatie

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven

Normen, Waarden en Fairplay. Voetbalvereniging Schoonhoven Normen, Waarden en Fairplay Voetbalvereniging Schoonhoven 1. Inleiding In teamverband voetballen, waaraan een ieder met plezier en een veilig gevoel kan deelnemen, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels

Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels Huishoudelijk reglement tevens Gedragscode IJ.V.V. Stormvogels ALGEMEEN Dit reglement (hierna gedragscode) vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen IJ.V.V. STORMVOGELS zoals de Boeteregeling

Nadere informatie

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E

VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VV HELPMAN 1924 G E D R A G S C O D E VOETBAL MET PLEZIER EN RESPECT; DAT DOEN WE MET Z N ALLEN!! Groningen, december 2012 VV HELPMAN; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten

Nadere informatie

Code of Conduct DRC Phoenix

Code of Conduct DRC Phoenix Code of Conduct Code of Conduct DRC Phoenix 1. Inleiding Normen en waarden bij de beoefening van het rugby zijn heel belangrijk. Rugbyclub Phoenix wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders,

Nadere informatie

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw

ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ETHISCH CHARTER KONINKLIJKE VLAAMSE VOETBALBOND vzw ALGEMENE GEDRAGSREGELS Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent Trek nooit de integriteit van

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode

Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe. Gedragscode Voetbal Vereniging Read Swart De Knipe Gedragscode door gedragscodecommissie v.v. Read Swart Versie: september 2008 Voorwoord Iedereen heeft te maken met waarden en normen, in de voetbalwereld ook met

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Terneuzen

Voetbal Vereniging Terneuzen Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid 2013-2018 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen...

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN

VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN VOETBALVERENIGING RSC BELEIDSNOTITIE NORMEN & WAARDEN Inhoudsopgave Blz. INLEIDING 3 DE 10 RESPECTREGELS VAN V.V. RSC. 5 SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS V.V. RSC.. 6 GEDRAGSCODE (JEUGD)SPELERS ALGEMEEN... 6 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt

Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt Huishoudelijk reglement en gedragscode Herk Sport Hasselt 1. Inleiding Bij onze club Herk Sport Hasselt vinden wij het naleven van de juiste Normen en Waarden bij de beoefening van de voetbalsport zeer

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad

GEDRAGSCODE. vv Volta Lelystad GEDRAGSCODE vv Volta Lelystad Datum : 8 april 2014 Versie : 1.2 Status : Definitief Auteur(s) : Bestuur vv Volta Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Doelstelling... 3 4.

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave

Gedragscode. Inhoudsopgave Gedragscode Inhoudsopgave Inleiding... 2 Wat is een gedragscode?... 2 Een gedragscode is geen wet... 3 Gedragscode voor de sport... 3 Richtlijnen voor afspraken binnen een gedragscode... 3 Sporters...

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

3. Algemene gedragsregels

3. Algemene gedragsregels 3. Algemene gedragsregels WAT ZIJN ONZE UITGANGSPUNTEN Voetbal is een teamsport, die we met elkaar en met de tegenstander samen beoefenen. Zonder samenspel geen voetbal. Zonder tegenstander geen voetbal.

Nadere informatie

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017

HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 HUIS- EN GEDRAGSREGELS HOCKEY CLUB HOUTEN NOVEMBER 2017 De Houten 5 Kernwaarden van HC Houten We hebben De HC Houten 5 opgesteld. Het zijn de 5 kernwaarden die invulling geven aan het gedachtegoed van

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017

SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 SVHA GEDRAGSREGELS V1.5 DEFINITIEF, 9 FEBRUARI 2017 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Code sportief gedrag in- en buiten het veld

Code sportief gedrag in- en buiten het veld Code sportief gedrag in- en buiten het veld HZVV, MEER DAN VOETBAL ALLEEN HZVV Samen zorgen voor respect en plezier voor iedereen! De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig

Nadere informatie

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14

deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 2012 deze gedragscodes zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van de Duivense Recreanten Volleyballers (DuReVo) op woensdag 14 maart 2012 en hiermee is op die datum ingestemd.

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Gedragscode / Code of Conduct

Gedragscode / Code of Conduct Gedragscode / Code of Conduct 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 3. Doelstelling Over wie gaat het? 2 Waarover gaat het? 2 4.Algemene gedragsregels 3 Wat zijn onze uitgangspunten 3 Op en rond het sportcomplex

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden.

DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. DOCUMENT WAARDEN EN NORMEN Sportvereniging Voetbal Terheijden. Te Terheijden. Dit plan dient aanwezig te zijn: op het wedstrijdsecretariaat/kantoor op de website van de vereniging Opgesteld door: Bestuur

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect

gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect gedragscode voetbalvereniging SJC opgesteld door de commissie Sportiviteit en Respect Aangenomen en vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 19-06-2012 inhoudsopgave inleiding 2 algemeen 2 doelstelling

Nadere informatie

Intern reglement Eendracht Termien

Intern reglement Eendracht Termien Intern reglement Eendracht Termien 1. Inleiding Eendracht Termien staat voor gezelligheid, gemoedelijkheid en kwaliteit. Om de "goede gang van zaken" binnen een jeugdopleiding te kunnen garanderen, zijn

Nadere informatie

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016

SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 SVHA GEDRAGSREGELS V1.4 DEFINITIEF, 13 OKTOBER 2016 Sportvereniging Herveld-Andelst, de Zandakkers 43, 6674 DH Herveld 0488-452909 info@svha.nl www.svha.nl Inhoud 1 Gedragsregels... 2 1.1 Algemene verenigingsafspraken...

Nadere informatie

Commissie Sportiviteit en Respect (S&R)

Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Commissie Sportiviteit en Respect (S&R) Het doel van de commissie is het bij elk(e) lid/ouder/verzorger bewust houden van het belang van sportiviteit en respect

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Gedragscodes Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Gedragscodes Gedragscodes Eén van de methodes om ongewenst gedrag te voorkomen is het opstellen van gedragscodes bij uw vereniging. Gedragscodes zijn regels die vaak

Nadere informatie

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen

Algemene gedragscode. 1. Inleiding. 2. Algemeen 1. Inleiding Zwemmen Rotterdam-Zuid (verder ZRZ) wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen zwemmen en zich blijven ontwikkelen. Om er voor te zorgen dat we normaal met elkaar omgaan, spreken

Nadere informatie

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014

Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Gedragsregels VELO voetbal januari 2014 Het bestuur van VELO voetbal heeft in november 2012 beleid ingezet om de vereniging meer dienend te laten zijn naar de leden. In de ALV van november 2012 is er om

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN!

Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN! Groen Star Beek GOED VOORBEELD DOET VOLGEN! Gedragscode Groen Star Beek Voor spelers, ers, ouders, verantwoordelijken en supporters. Algemeen Om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken, werd een

Nadere informatie

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen

Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Gedragscode bij voetbalclub VVK Groningen Voor de sporters in het algemeen: 1. Behandel alle deelnemers in de voetbalsport gelijkwaardig. 2. Gebruik geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij voetballen.

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER

VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER VV BERGAMBACHT; SAMEN ZORGEN VOOR RESPECT EN PLEZIER De kleedkamer netjes achterlaten na een training of wedstrijd. Rustig blijven wanneer een medespeler van een ander team in jouw ogen een fout heeft

Nadere informatie

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08

Gedragscode. Normen en Waarden. van SVC 08 Gedragscode Normen en Waarden van SVC 08 19 februari 2010 Gedragscode Normen en Waarden 19-02-2010 1 Voorwoord Welkom bij SVC 08. Een nieuwe vereniging. Een vereniging waar we met zijn allen iets moois

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Handvest Waarden en Normen

Handvest Waarden en Normen Handvest Waarden en Normen Onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van T.S.V. THEOLE 27 juni 2014 T.S.V. THEOLE HANDVEST WAARDEN EN NORMEN INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Waarden en Normen (Gedragscode) Artikel

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Reglement Waarden en Normen v.v. UNO

Reglement Waarden en Normen v.v. UNO Reglement Waarden en Normen v.v. UNO Gedragscode v.v. UNO Eén van de beleidsmethodes om ongewenst gedrag te beperken is het opstellen van gedragscodes binnen onze vereniging UNO. Gedragscodes zijn regels

Nadere informatie

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015

Inleiding VAS Gedragsregels Pagina: Versie 2 september 2015 Gedragsregels VAS: Inleiding Het bestuur van VAS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen schaken en zich verder kunnen ontwikkelen. Ook willen wij dat onze gasten (tegenstanders, publiek)

Nadere informatie

Statuut Waarden en Normen. Een aanvulling op het. Beleidsplan s.v. Rood-Wit

Statuut Waarden en Normen. Een aanvulling op het. Beleidsplan s.v. Rood-Wit Statuut Waarden en Normen Een aanvulling op het Beleidsplan s.v. Rood-Wit 62 2013-2017 Ambitie, sportiviteit en solidariteit Datum: 9-12- 2013 Versie: 1 20131209 Statuut Waarden en Normen Pagina 1 Voor

Nadere informatie

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding

Hockeyclub Capelle: sportief en sociaal! Inleiding Hockeyclub Capelle (HCC) is een hockeyvereniging die is opgericht als familievereniging. Om het familiegevoel in stand te houden is een gedragscode geformuleerd onder de naam Hockeyclub Capelle: sportief

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Voetbalvereniging Berkhout

Voetbalvereniging Berkhout Voetbalvereniging Berkhout versie: 6 april 2009 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Doelstelling 2 2. Algemene gedragscode 2 3. Gedragsregels op het sportcomplex 2 4. Kleding 3 5. Trainingen 3 6. Wedstrijden 3

Nadere informatie

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed

Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Statuut Sportiviteit en Respect voetbalvereniging UDI 19/Beter Bed Doelstelling van het statuut Helaas valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren, die

Nadere informatie

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie.

Maar ook de sporters binnen Avanti W kunnen een beroep doen op de vertrouwenscommissie. Inleiding Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de Omni sportvereniging Avanti Wilskracht is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, trainers, leiders, sporters en ouders. Avanti

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Statuut Waarden en Normen

Statuut Waarden en Normen Statuut Waarden en Normen 1/01/2014 Gedragsconvenant SV Brandevoort 2014.In dit statuut Waarden en Normen SV Brandevoort worden de wenselijke waarden en normen van de vereniging formeel omschreven en nader

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN

BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN BELEID SPORTIVITEIT EN RESPECT BINNEN MHC WOERDEN MHCW is een hockeyclub waar sportiviteit, respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Dit is een waardevol gegeven en dat willen we graag in stand

Nadere informatie

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw

VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS. Vlaamse Taekwondo Bond vzw VLAAMSE TAEKWONDO BOND VZW GEDRAGSREGELS Vlaamse Taekwondo Bond vzw De bijgevoegde regels gelden op en rond elke dojang en wedstrijdterrein. Lees ze goed en verspreid ze onder uw leden, zodat we er samen

Nadere informatie

Gedragscode 24 juni 2013

Gedragscode 24 juni 2013 Gedragscode 24 juni 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Uitgangspunten... 4 2.2 Aansprakelijkheid... 5 2.3 Sancties... 5 2.4 Communicatie... 5 3 Gedragsregels... 6 3.1 Algemene regels...

Nadere informatie