Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte"

Transcriptie

1 Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009

2

3 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN Reikwijdte en inhoud Beheerplan en uitvoeringsprogramma Algemene beleidsontwikkelingen SITUATIE Inleiding Wettelijk kader Huidig beleid Huidig beheer en onderhoud Korte beschrijving per begraafplaats Begraafplaats Heino Begraafplaats Pleegste Begraafplaats Westdorp BELEIDSUITGANGSPUNTEN Algemene maatschappelijke ontwikkelingen Multiculturele samenleving Persoonlijke invulling bij uitvaarten Capaciteitsontwikkeling begraven Benodigde capaciteit Beschikbaarheid van ruimte Termijnen grafrecht Lange termijnontwikkeling Beeldkwaliteit Ontwerp Gedenkstenen en tekens Toekomstig beleid gedenkstenen Uitgiftebeleid graven Asbezorging en bijzetten urnen Samenvattende beleidstabel graven/asbestemming Beheer en onderhoud Onderhoud grafvelden Uitvoering grafdelven Begraven in eigen grond Inleiding en historie Toetsingskaders voor aanleg nieuwe particuliere begraafplaatsen Beleid begraven in particuliere grond JOODSE BEGRAAFPLAATS GEBOUWEN OP BEGRAAFPLAATSEN Inleiding Onderkomen voor uitvoerende dienst... 22

4 5.3 Aula begraafplaats Pleegste Kosten onderhoud gebouwen FINANCIËN Exploitatie en tarievenbeleid Uitgaven en inkomsten Mate van kostendekkendheid Eenmalige investeringen Vervangingen op begraafplaatsen INFORMATIEVOORZIENING Publicatiekasten Folder Automatisering administratie SAMENVATTING...27 BIJLAGE BEGROTING BEGRAAFPLAATSEN BASIS NIEUW BEHEERPLAN

5 1 Algemeen In dit beleidsplan Begraven in Raalte wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Raalte invulling geeft aan haar taak om voorzieningen te bieden in het kader van de Wet op de Lijkbezorging 1991 (art. 33). In het beleidsplan zijn de uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor het beleid en beheer en exploitatie. Aanleiding om een plan te ontwikkelen is ingegeven door het feit dat de gemeente niet over eenduidige uitgangspunten beschikt voor de algemene begraafplaatsen. De hoogte van de tarieven in Raalte is regelmatig onderwerp van gesprek. Om hierop en op andere vragen een antwoord te kunnen geven heeft de raad middelen Begraafplaats Heino beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleidsplan met daaraan gekoppeld een beheerplan. 1.1 Reikwijdte en inhoud Het beleidsplan heeft betrekking op de drie Algemene begraafplaatsen in Raalte, waarbij rekening is gehouden met de capaciteit van de bijzondere begraafplaatsen. Het beleidsplan heeft een looptijd van 15 jaren, van 2009 tot en met Ingegaan wordt op de consequenties voor het gemeentelijk beleid met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen, capaciteitsontwikkelingen, de beeldkwaliteit en het beheer van de gebouwen. Tevens wordt ingegaan op het vraagstuk begraven in particuliere grond. In een aparte paragraaf wordt kort ingegaan op de Joodse begraafplaats aan de van de Wijckstraat te Begraafplaats Pleegste Raalte. In de financiële paragraaf wordt de exploitatie en de mate van kostendekkendheid aan de orde gesteld. 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma Het beleidsplan Begraven in Raalte dient in samenhang te worden beschouwd met het beheerplan begraafplaatsen en het uitvoeringsprogramma. In het beheerplan zijn de inventarisaties opgenomen, worden de onderhoudsmaatregelen vastgelegd en de kosten berekend. In het uitvoeringsprogramma wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het achterstallig onderhoud. 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen Begraafplaats Westdorp Bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor de begraafplaatsen is onderzocht in hoeverre mogelijkheden kunnen worden benut om de administratieve lastendruk te verkleinen of procedures te vereenvoudigen. Concept 3 maart

6 2 Situatie Inleiding Alvorens de beleidsuitgangspunten te formuleren is het van belang het huidige beleid en de huidige situatie vast te leggen. In onderstaande paragrafen wordt hier op ingegaan. 2.2 Wettelijk kader Op basis van de Wet op de Lijkbezorging bestaat de plicht voor de gemeente om een begraafplaats te hebben. Artikel 33 van de wet op de Lijkbezorging omschrijft dit als volgt: Een gemeente heeft voor zich of met een of meerdere andere gemeenten tezamen ten minste een gemeentelijke begraafplaats, tenzij Gedeputeerde Staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend. 2.3 Huidig beleid Begraven in Raalte is door de eeuwen heen sterk verbonden geweest met de christelijke traditie. Dit zien wij vandaag de dag nog terug in de vorm van bijzondere begraafplaatsen. Bij 8 RK kerken in de gemeente ligt een begraafplaats die in gebruik is. De gemeente Raalte heeft door de tijd heen, en passend bij die tijd, uitvoering gegeven aan het begraven. Het huidige beleid is historisch bepaald, ontstaan vanuit de behoefte en de wettelijke plicht om te begraven. Benadering vanuit verschillende invalshoeken en het feit dat tot voor enkele jaren geleden de verantwoordelijkheid voor het begraven onder 2 gemeentebesturen viel maakt dat geen sprake is van een eenduidig beleid. Het huidige beleid kenmerkt zich door het bieden van de mogelijkheid tot het begraven op 3 locaties, het bieden van mogelijkheden tot het bijzetten van urnen en het verstrooien van as. De gronden zijn bestemd als begraafplaats, de bestemmingsplanvoorschriften zijn niet eenduidig. Alle diensten worden aangeboden tegen het vergoeden van de kosten. Inzicht in de gevraagde capaciteit, mogelijke knelpunten en oplossingen bestaat op dit moment niet. In enige mate is sprake van een onderlinge afstemming van de beeldkwaliteit op de 3 Klokkenstoel Pleegste begraafplaatsen. Hoewel in bepaalde vorm invulling wordt gegeven aan maatschappelijke trends die ook van invloed zijn op het begraven zijn hiervoor geen kaders aangegeven (bijvoorbeeld geen aangewezen ruimte voor verstrooien as). 2.4 Huidig beheer en onderhoud De gemeente Raalte is verantwoordelijk voor het beheer op de begraafplaatsen. De afdeling Beheer en Onderhoud voert deze taak uit door inzet van medewerkers die het beheer en onderhoud aansturen, de beheerders en uitvoerende medewerkers. Daarnaast is een contract afgesloten met een aannemer om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het begraven wordt ook door de afdeling Beheer en Onderhoud verzorgd, veelal met inzet van aannemers. Uitvoering van werkzaamheden vindt niet plaats op basis van beheerplannen. De kwaliteitsniveaus die worden gerealiseerd zijn niet vastgelegd. Binnen de begroting algemene dienst zijn middelen beschikbaar om het beheer en onderhoud uit te voeren. In algemene zin kan Concept 3 maart

7 worden gesteld dat hiermee de huidige kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Structurele middelen om vervangingen te doen (bijv. hekwerken) zijn niet in de begroting opgenomen. Voor het plaatsen van grafstenen dient een vergunning aangevraagd te worden. Dit om de beeldkwaliteit van de grafvelden in zekere zin te kunnen waarborgen. Voor het beheer en de uitgifte van graven is de Beheersverordening begraafplaatsen 2005 van toepassing. Deze verordening is vastgesteld door de raad in december Gelijktijdig zijn de voorschriften voor grafbedekking door het college vastgesteld. 2.5 Korte beschrijving per begraafplaats Begraafplaats Heino De algemene begraafplaats aan de Rozendaelseweg te Heino vindt zijn oorsprong in de 19 e eeuw. In de jaren 50, de jaren 70 en opnieuw in de jaren 90 van de vorige eeuw hebben uitbreidingen plaatsgevonden. De begraafplaats ligt in een bosrijk gebied aan de rand van de kern. De statige laanbeplanting van de Rozendaelseweg en de randbeplanting op en langs de begraafplaats bepalen in hoge mate de sfeer van de omgeving. Op deze begraafplaats zijn 3 verschillende stijlen te herkennen, die veel zeggen over het tijdsbeeld. De poort aan de oostzijde geeft toegang tot het 19 e eeuwse deel van de begraafplaats en het deel dat in de jaren 50 is Oudste gedeelte met grafkelders aangelegd. Het nieuwste deel uit de jaren 90 is toegankelijk vanaf de zuidzijde. Hier ligt tevens een ruime parkeervoorziening. De sfeer op het deel uit de 19 e eeuw kan als oud/klassiek worden benoemd. Eenvoud en overzichtelijkheid spelen hierbij een rol, waarbij de openheid kenmerkend is. De randbeplanting bestaat uit bomenrijen, contact met het buitengebied is belangrijk. Daarnaast zijn vele graven niet voorzien van een grafbedekking. Op dit deel van begraafplaats is het niet bekend of alle beschikbare ruimte in het verleden ook als grafruimte is uitgegeven. Daarnaast bevinden zich hier 2 grafkelders en (zeer) oude grafmonumenten. Het deel uit de jaren 50 straalt een intieme sfeer uit. Kleinschaligheid en strakheid worden van belang geacht. Netheid en verzorgdheid zijn belangrijke begrippen die een rol spelen voor een goede belevingswaarde. Bijzonder kenmerk van het deel uit de jaren 70 is dat hier vrijwel alleen staande gedenkstenen zijn toegepast, vaak afgescheiden met een rijtje vrij lage heesters. In de jaren 90 is het laatste deel van de begraafplaats aangelegd. Binnen opgaande randbeplanting liggen de grafvelden met een sterke symmetrie, die wordt benadrukt door de aanwezigheid van taxushagen. De grafvelden zijn bereikbaar over graspaden, de kwaliteit en bruikbaarheid laat op sommige plaatsen te wensen over (zie uitvoeringsprogramma). Op de Algemene begraafplaats Heino bestaat de Uitbreiding jaren '70 mogelijk tot het bijzetten van urnen. Het uitgeven van nieuwe graven vindt alleen plaats in het deel dat in de jaren 90 is aangelegd. Er is een capaciteit beschikbaar van ca. 400 graven. Concept 3 maart

8 2.5.2 Begraafplaats Pleegste Aan de Oosterenkweg tussen Heeten en Raalte ligt de algemene begraafplaats Pleegste. Aangelegd in 1976 en uitgebreid in De begraafplaats ligt op een zogenaamde enk. In de vormgeving is rekening gehouden met de oorspronkelijke verschijningvorm van het landschap. De ronde vormen van de klaverbladen en de inrichting van de randen hebben een duidelijke relatie met het oorspronkelijke landschap. De open parkeerplaats biedt een duidelijk zicht op het aangrenzende gebied. Op de begraafplaats staat een rietgedekte aula; deze kan gebruikt worden voor ontvangsten. Tevens is in dit gebouw een ruimte voor de beheerder en een bergplaats voor gereedschappen e.d. Een belangrijk element op de begraafplaats is de klokkenstoel. Bij begrafenissen wordt hier veelal gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn elementen als een waterpartijtje en een houten kruis aanwezig. De grafvelden zijn vormgegeven in zogenaamde klaverbladen en worden afgescheiden door beukenhagen. De velden zijn goed te bereiken over geasfalteerde paden. De beplanting heeft over het algemeen een natuurlijk karakter. De begraafplaats kent een hoge mate van netheid en verzorging. De graven, in rijen, zijn voorzien van (veelal) moderne grafstenen, wat bijdraagt aan een gecultiveerd tijdsbeeld. Naast de reguliere graven bestaat de mogelijkheid voor het bijzetten van urnen. Verder is een klein deel van de begraafplaats in gebruik voor mensen met een islamitische achtergrond. De sfeer wordt in hoge mate bepaald door strak geknipte hagen en hoge mate van verzorgdheid van de grafvelden. Op dit moment zijn ruim 600 nieuwe graven beschikbaar Begraafplaats Westdorp Aula Pleegste met klokkenstoel Urnenplaats Pleegste De begraafplaats Westdorp gelegen aan de Westdorplaan te Raalte dateert uit de 30-er jaren en vertoont dan ook alle kenmerken van een begraafplaats uit die tijd, zoals eenvoud, gelijkvormigheid en symmetrie. Het baarhuisje op de begraafplaats refereert sterk aan deze periode. Bij een reconstructie van deze begraafplaats in 2007 is zoveel mogelijk invulling gegeven aan de uitgangspunten van dit oorspronkelijke ontwerp. Elementen die geen relatie hadden met het oorspronkelijke ontwerp zijn zoveel mogelijk verwijderd. De hoofdstructuur van de begraafplaats wordt gevormd voor de randbeplanting. Binnen op de begraafplaats ligt een entree met een monument en een doorgaande route Entree Westdorp voor een begrafenisstoet. De hoofdpadenstructuur is symmetrisch en bestaat voor een belangrijk deel uit een semi-verharding. De meeste graven zijn te bereiken over zandpaden. Hierlangs liggen de graven, in rijen. Het beeld is divers, er kan geen duidelijke scheiding worden aangegeven die verwijst naar een tijdsbeeld. Verder bevindt zich op de begraafplaats Westdorp een veld waar (geallieerde) gesneuvelden uit de Tweede wereldoorlog liggen begraven. Deze zijn herkenbaar aan de eenvormige gedenktekens. Concept 3 maart

9 De sfeer op de begraafplaats kan informeel worden genoemd, hoewel de structuur op de begraafplaats dit niet doet vermoeden. Dit komt vooral tot uitdrukking in de verschillende vormen van grafbedekking, de aanwezigheid van bomen en beplantingen en een klein hoogteverschil aan de zuidzijde van de begraafplaats. In de rand van deze begraafplaats ligt een kleine knekelput. Hierin liggen de resten begraven van de voormalige begraafplaats aan de Marktstraat te Raalte. Tussen 1976 en 2004 zijn op de begraafplaats Westdorp geen nieuwe graven uitgegeven. In die tijd is besloten alleen nieuwe graven uit te geven op begraafplaats Pleegste. Inmiddels wordt er weer begraven op Westdorp. Er is nog ruimte om ca. 350 graven in de toekomst uit te geven. Oorlogsgraven Concept 3 maart

10 3 Beleidsuitgangspunten In dit hoofdstuk wordt het beleid van de gemeente Raalte geformuleerd, onderbouwd en nader uitgewerkt. Samenvattend kan het beleid van de gemeente Raalte als volgt worden geformuleerd. De gemeente Raalte biedt adequate voorzieningen om uitvoering te geven aan haar taak op basis van de Wet op de Lijkbezorging, waarbij de aangeboden diensten kunnen steunen op een maatschappelijk draagvlak. De uitvoering van deze taak is een vorm van dienstverlening aan onze inwoners. Hiervoor hebben we in 2007 een visie opgesteld. Deze geeft aan dat we een klantgerichte dienstverlening willen bieden. We willen meedenken met de klant, de klant serieus nemen en uitgaan van een "ja, tenzij", in plaats van een "nee, mits". We willen omgaan met de klant zoals we zelf willen, dat er met ons wordt omgegaan. Bij een begraafplaats, gaan we uit van algemeen geldende voorwaarden. Binnen deze kaders willen we echter wel zoveel mogelijk uitgaan van de wensen van onze inwoners, omdat juist de persoonlijke invulling bij het begraven van een naaste zo belangrijk is. Om aan deze beleidsformulering inhoud en uitvoering te kunnen geven zijn de onderstaande aspecten uitgewerkt. 1. Algemene maatschappelijke ontwikkelingen 2. Capaciteitsontwikkeling 3. Beeldkwaliteit 4. Begraven in eigen grond. 3.1 Algemene maatschappelijke ontwikkelingen De samenleving kent door de jaren heen allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op het leven en gedrag van mensen. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het begraven in Raalte worden hierbij aan de orde gesteld Multiculturele samenleving In toenemende mate verandert de samenstelling van de bevolking in Nederland. In de gemeente Raalte is dit ook aan de orde, echter wel op een kleine schaal. Op de begraafplaats Pleegste is een deel aangewezen waar Islamitische mensen kunnen worden begraven. De situering is zodanig dat begraven kan worden met het gezicht naar Mekka. Uit de afstudeeropdracht Begraven in Raalte 2006 blijkt dat mensen met een Islamitische achtergrond over het algemeen worden begraven in het land van herkomst. Dit geldt voornamelijk voor de 1 e generatie. Mensen van de 2 e generatie verhuizen over het algemeen naar grote Islamitische graven zonder gedenksteen steden. In geval van overlijden vindt het begraven plaats in het land van herkomst of op een begraafplaats in de grote stad. De verwachting bestaat dat deze ontwikkeling op hoofdlijnen niet zal wijzigen. Dit houdt in dat de mogelijkheden voor het begraven op de begraafplaats Pleegste voor mensen met een Islamitische achtergrond gehandhaafd kan blijven en geen uitbreiding behoeft. Echter de bijzondere voorzieningen als bijv. een wasplaats ontbreken. Wel is het gewenst dat hiervoor een deel van een bestaand grafveld wordt afgescheiden door het aanbrengen van een haag (zie uitvoeringparagraaf). Het realiseren van bijzondere voorzieningen in een vaste vorm wordt niet voorgesteld. Indien dit wordt gewenst faciliteert de gemeente Raalte hierin, voor zover dit ook mogelijk is. Concept 3 maart

11 3.1.2 Persoonlijke invulling bij uitvaarten Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen heeft de beleving van het afscheid nemen van een dierbare, het rouwen en begraven verschillende vormen gekregen. De vorm van deze uitingen zeggen vaak veel over de overledene en de nabestaanden. De gemeente Raalte hecht aan het geven van vrijheid op het gebied van de persoonlijke invulling van een uitvaart en begrafenis. Voor zover de Wet op de Lijkbezorging zich hiertegen niet verzet en algemene aanvaardbare normen in acht worden genomen wordt tijdens een uitvaart de gevraagde vrijheid geboden. De gemeente Raalte biedt de gevraagde faciliteiten, tegen betaling van de kosten (bijv. uurtarief inzet medewerkers B&O). 3.2 Capaciteitsontwikkeling begraven Op basis van de Wet op de Lijkbezorging dient de gemeente Raalte de mogelijkheid te bieden tot begraven. In het onderstaande wordt nader ingegaan op de noodzakelijke capaciteit. Hierbij wordt uitgegaan van het aanbieden van een grafrecht voor een gemiddelde periode van 20 jaren, met de steeds de mogelijkheid tot het verlengen van een grafrecht van 10 jaren. Op dit punt wordt een wijziging voorgesteld, zie Per graf kunnen 2 personen worden begraven. De beleidstabel aan het eind van paragraaf geeft een overzicht van het te voeren beleid Benodigde capaciteit In de gemeente Raalte wonen bijna mensen. Uit onderzoek blijkt dat het landelijke sterftecijfer van 8,7 per 1000 inwoners de laatste 3 jaren ook in Raalte van toepassing is. Dit houdt in dat jaarlijks ca. 325 personen overlijden. Voor het bepalen van de capaciteit om te begraven of een asbestemming kan een rekenkundige benadering worden gekozen of een benadering op basis van ervaringscijfers. Voor de rekenkundige benadering bij het bepalen van de benodigde hoeveelheid ruimte in Heino en Raalte is gewerkt met recente cijfers en een opgave van cijfers van de RK parochies in de gemeente. Hieruit komt het Beschikbaar grafveld in Heino volgende naar voren: In de gemeente Raalte zijn 8 RK kerken met een eigen begraafplaats. Bij deze kerken zijn bijna mensen aangesloten. Informatie van de parochiebesturen die wij hebben opgevraagd leert dat voor ca personen door de kerken kan worden voorzien in een graf of een ruimte voor een asbestemming. Het aantal bewoners van de gemeente Raalte is Op basis van de rekenkundige benadering dient de gemeente voorzieningen te treffen voor personen. Bij een sterftecijfer van 8,7 per 1000 betekent dit dat jaarlijks 180 keer een voorziening voor een laatste rustplaats zou moeten worden aangeboden. Deze rekenkundige benadering komt niet overeen met de ervaringscijfers. Gesteld kan worden dat de gemeente Raalte de afgelopen jaren aanmerkelijk minder nieuwe graven heeft uitgegeven. Aangenomen wordt dat het verstrooien van as bij de crematoria in Deventer en Zwolle in toenemende mate voorkomt. Daarnaast spelen ontwikkelingen op de RK begraafplaatsen te Heeten en Raalte. Hier worden graven geruimd en opnieuw uitgegeven. Verder heeft een uitbreiding van de RK begraafplaats in Raalte in 2008 plaatsgevonden. De ervaringscijfers over de afgelopen 3 jaren geeft het volgende beeld: het gemiddelde aantal over de jaren 2005 tot en met 2007 is 100 personen die een plek krijgen op de openbare Concept 3 maart

12 begraafplaatsen. Voor het berekenen van de noodzakelijke capaciteit wordt daarom gebruik gemaakt van de ervaringscijfers. Voor deze 100 personen per jaar dient rekening te worden gehouden met het uitgeven van 40 nieuwe graven en 60 bijzettingen in bestaande graven Beschikbaarheid van ruimte Op de algemene begraafplaatsen is voldoende ruimte aanwezig om gedurende de looptijd van dit beleidsplan (tot 2024 = ca. 525 nieuwe graven en ca. 180 asbestemmingen), uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Vastgesteld kan worden dat thans ca nieuwe graven kunnen worden uitgegeven. Op de kaart staat aangegeven waar de ruimtes liggen die nog uitgegeven kunnen worden voor respectievelijk begraven, bijzetten van urnen en het verstrooien van as. Op alle begraafplaatsen is voldoende ruimte aanwezig om aan de vraag te voldoen. Beschikbaar grafveld op Pleegste Termijnen grafrecht In de gemeente Raalte wordt een graf uitgegeven voor een termijn van 20 jaren. Het grafrecht kan na deze periode steeds worden verlengd met 10 jaren. Om meer inhoud te geven aan de keuzevrijheid wordt de mogelijkheid geboden om een grafrecht voor een periode van 20 of 30 jaren te kopen, met de mogelijkheid om na afloop van de termijn het grafrecht steeds met een periode van 10 jaren te verlengen. Voor deze differentiatie is gekozen omdat blijkt dat in zeer veel situaties het grafrecht wordt verlengd. Voor graven die voor 1972 zijn uitgegeven, voor onbepaalde tijd, wijzigt niets. Dit betekent dat deze graven worden gehandhaafd Lange termijnontwikkeling Op de lange termijn (na 2024) zal het vraagstuk aan de orde komen om nieuwe ruimtes aan te bieden voor het begraven of het bestemmen van as. Hiervoor kunnen graven, waarvan de wettelijke termijn voor de grafrust is verstreken en geen grafrecht of verlenging daarvan geldig is, worden geschud (de laatste stoffelijke resten worden verzameld en in een diepere laag in dit graf begraven) en het graf opnieuw worden uitgegeven. Dit is mogelijk op een groot deel van de begraafplaatsen Heino en Westdorp en op de gehele begraafplaats Pleegste. 3.3 Beeldkwaliteit Met het uitvoeren van beheer en onderhoudsmaatregelen wordt een bepaald beeld gerealiseerd. De kwaliteiten van het beeld zijn afhankelijk van een aantal aspecten als het ontwerp en de inrichting, het tot nu gevoerde beheer en onderhoud en de vormgeving en maatvoering van de gedenkstenen. In deze paragraaf wordt hierop verder ingegaan Ontwerp Bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud wordt het oorspronkelijke ontwerp van de begraafplaats zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Dit bepaalt in belangrijke mate de sfeer en de identiteit van de begraafplaats. Het handhaven van het oorspronkelijke ontwerp geeft een stabiel beeld en draagt bij aan de rust op een begraafplaats. Dit komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de grafrijen worden gesitueerd op de begraafplaats. Concept 3 maart

13 Het ontwerp en de inrichting geven over het algemeen het tijdsbeeld weer van de periode dat een begraafplaats is aangelegd en in gebruik is genomen. De gemeente Raalte hecht aan het handhaven van deze tijdsbeelden zoals deze tot uitdrukking komen op de algemene begraafplaatsen. Het toepassen van nieuwe elementen op oude delen van begraafplaatsen wordt dan ook niet toegestaan (bijv. urnengraven op het 19 e eeuwse deel van de begraafplaats Heino) Gedenkstenen en tekens Veel graven worden voorzien van een gedenksteen of een gedenkteken. Nabestaanden geven hiervoor opdracht, de gemeente verleent een vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen. Hiervoor wordt een aparte administratieve procedure gevoerd naast het kopen van een grafrecht. Zodra de termijn voor een grafrecht is verstreken kan het college de grafbedekking verwijderen. Van deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Op de algemene begraafplaatsen is dan ook goed het tijdsbeeld terug te zien in de verschijningsvorm van de gedenkstenen. Gedenkstenen zeggen veel over de begraven personen en geven eveneens goed een tijdsbeeld weer. De ontwikkelingen in de tijd en de wijze waarop men met de dood en rouwverwerking omging komen goed tot uitdrukking in de vorm van de gedenkstenen. De samenhang die in bepaalde deelgebieden van begraafplaatsen is waar te nemen in met name de verschijningsvorm van gedenkstenen is uitgangspunt van het te voeren beleid. Dit komt tot uitdrukking in de maatvoering van de stenen of gedenktekens. De vraag die moet worden gesteld is, in hoeverre gedenkstenen bijdragen of in de toekomst kunnen gaan bijdragen aan een bepaalde mate van cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorisch waardevol is een begraafplaats of een element op een begraafplaats als dit veelzeggend is over de plaats of de personen die hier begraven liggen. Voor de begraafplaatsen in Raalte zijn enkele elementen aan te wijzen die op lokaal niveau cultuurhistorisch waardevol zijn. Op nationaal en regionaal niveau zijn hier geen bijzondere, waardevolle gedenkstenen aan te wijzen. Uit een nader onderzoek zal moeten blijken welke gedenkstenen als cultuurhistorisch waardevol kunnen worden aangemerkt. Recente gedenkstenen In bestaande situaties waar een graf ligt, zonder dat hiervoor nog een grafrecht geldt, dient de gedenksteen te worden verwijderd. Het college kan gebruik maken van de juridische mogelijkheid om dit te doen. Op deze wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen graven waarvoor een grafrecht geldt en graven waarvoor geen grafrecht geldt en ook niet voor wordt betaald. Door deze keuze maken wordt voornamelijk rechtsongelijkheid voorkomen. Wel wordt de kans ontnomen om voor relatief jonge gebieden op begraafplaatsen zich te laten ontwikkelen naar op termijn cultuurhistorische waardevolle ensembles. Het verwijderen van gedenkstenen komt nu niet voor, de kosten voor het verwijderen zijn niet verrekend in het grafrecht. Om aan bovenstaand beleid uitvoering te kunnen geven dient rekening te worden gehouden met het eenmalig verwijderen van ca. 90 stenen, en jaarlijks ca. 7 gedenkstenen (zie uitvoeringparagraaf). Ter plaatse wordt gazon gezaaid en als zodanig door de gemeente onderhouden. Het ruimen of schudden van een graf vindt dan nog niet plaats (zie 3.3.4). Dit om kostentechnische redenen Toekomstig beleid gedenkstenen Na het vaststellen van deze beleidsnota begraven in Raalte wordt in de verordening opgenomen dat bij een grafrecht tevens het recht bestaat om een gedenksteen te plaatsen. Hiervoor hoeft dan geen aparte vergunning meer te worden aangevraagd indien de gedenksteen binnen de standaard maatvoering past. De termijnen voor het in stand houden van de gedenksteen zijn gelijk aan het grafrecht. Het verwijderen van de gedenksteen gebeurt na het verstrijken van de termijn van het grafrecht. De gemeente voert dit uit. De kosten voor het Concept 3 maart

14 verwijderen van de gedenksteen worden vanaf 2009 opgenomen in de exploitatie. De gedenksteen vervalt aan de gemeente. Op verzoek kan de steen beschikbaar worden gesteld aan rechthebbenden. Omdat wij zoveel mogelijk mee willen gaan in de wens van de nabestaanden is het nu op alle begraafplaatsen in onze gemeente mogelijk een gedenksteen of -teken te plaatsen die afwijkt van de standaard maatvoering. Om excessen te voorkomen moet dan wel een vergunning worden aangevraagd. Er wordt dan o.a. gekeken naar bouwtechnische aspecten en of andere inpassingsmogelijkheden zijn. De gedenksteen moet veilig en duurzaam zijn. Het plaatsen van een steen of gedenkteken met een afwijkende maat wordt niet toegestaan indien onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit ter plaatse. Het ontwerp van de begraafplaats en de identiteit zijn bepalend voor het al dan niet toestaan van gedenkstenen of tekens met een afwijkende maatvoering. Daarnaast spelen Liggende steen tussen staande aspecten als bereikbaarheid van de graven en beheersaspecten een rol van betekenis. Een goede bereikbaarheid van graven en het rationeel uitvoeren van het onderhoud moet mogelijk blijven. Als voorbeeld kan het oudere deel van de begraafplaats aan de Westdorplaan worden genoemd waar een afwijkende maatvoering van gedenkstenen voorkomt. Op de begraafplaats Heino, het deel waar alleen staande stenen op de graven aanwezig zijn, wordt om bovengenoemde redenen terughoudend omgegaan met het toestaan van liggende stenen Uitgiftebeleid graven Bij de uitgifte van een nieuw graf bestaat nu geen keus om een plek te bepalen, behoudens de begraafplaats. De gemeente geeft het eerstvolgende graf uit in een nieuwe rij. Door het aflopen van grafrechten en het verwijderen van stenen bestaat de mogelijkheid om oude graven opnieuw uit te geven. Hiervoor dient het graf geschud te worden. Op het moment dat aangifte wordt gedaan van een overlijden en een grafrecht wordt gekocht zal kenbaar gemaakt worden welke graven gekocht kunnen worden. De keus bestaat dan uit een graf op een nieuw veld, aansluitend in een bestaande rij, aan te wijzen door de gemeente of een opnieuw uit te Uitgifte aansluitend in nieuwe rij geven graf op oudere veldjes of gebieden. Het vooraf aankopen van een graf zoals nu in de verordening staat blijft gehandhaafd. Het college kan hiervoor in zeer bijzondere gevallen een eigen graf toewijzen (zie art. 14 lid 2). Delen van begraafplaatsen waar een grafrecht voor een onbepaalde termijn geldt, vallen automatisch buiten dit beleid. Indien een graf opnieuw wordt uitgegeven wordt het graf geschud. De tarieven voor een nieuw graf of een tweede gebruik van een graf zijn gelijk Asbezorging en bijzetten urnen Naast het uitgeven van graven kan in Raalte op verschillende manieren as worden bezorgd en urnen worden bijgezet. Op elke begraafplaats mag as op een eigen graf worden verstrooid. Wel moet de grafbedekking dit mogelijk maken. Als het hele graf wordt bedekt door een vloerplaat is asverstrooiing vanzelfsprekend niet mogelijk. Daarnaast kunnen in een eigen graf naast het begraven van lichamen ook urnen worden bijgezet. Verder zijn er, afhankelijk van welke begraafplaats, diverse manieren van urnbijzetting mogelijk. In deze Concept 3 maart

15 paragraaf worden de mogelijkheden benoemd en de uitbreiding van mogelijkheden op de 3 begraafplaatsen. Ten aanzien van de termijnen wordt hier dezelfde keus geboden als bij de uitgifte van graven. Begraafplaats Heino Urnenmuur In Heino kunnen urnen worden bij gezet in een urnenmuur. In de daarvoor bestemde nissen kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet. Elke nis wordt afgesloten door een natuurstenen plaat die de gemeente beschikbaar stelt. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie. Deze nissen worden voor de duur van twintig jaar uitgegeven met de mogelijkheid tot verlenging van telkens tien jaar. Het beheer en onderhoud geschiedt door de gemeente. Urnengraf Een tweede mogelijk om urnen bij te zetten is in een urnengraf. Een urnengraf is geschikt voor het bijzetten van maximaal twee urnen. De afmeting van een urnengraf is 80 (l) x 80 (b) x 100 (h). Binnen deze afmetingen mag zonder vergunning een gedenkteken naar keuze worden aangebracht. Een urnengraf wordt voor de duur van twintig jaar uitgegeven met de mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar. De rechthebbende zorgt, net als bij een eigen graf, zelf voor onderhoud en herstel van de grafbedekking. Urnenkelder Dit is een kunststof bak, geschikt voor maximaal twee urnen, die in de grond wordt geplaatst. De urnenkelder heeft een betonnen bovenzijde die afgedekt wordt met een natuurstenen plaat. Wij stellen deze urnenkelders beschikbaar inclusief de natuurstenen afdekplaat. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie van de plaat. Deze urnenkelders worden ook voor de duur van twintig jaar uitgegeven. En ook hier bestaat de mogelijkheid tot verlenging met telkens 10 jaar. Wij dragen zorg voor het onderhoud en de noodzakelijke reparaties. Strooiveld Op dit moment bestaat op de begraafplaats geen mogelijkheid om as te verstrooien. Dit wordt in de nabije toekomst mogelijk gemaakt. Hiervoor wordt een ruimte aangewezen. Begraafplaats Pleegste Columbarium Een columbarium is een zeshoekige kolom, gemaakt van beton met grind. De kolommen kunnen liggen of staan en worden met meerderen gegroepeerd. Hierdoor ontstaat een honingraat motief. In één columbarium kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet. Wij stellen de columbaria beschikbaar met een natuurstenen afdekplaat. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie van de plaat. Deze columbaria worden voor de duur van twintig jaar uitgegeven. Ook hier bestaat de mogelijkheid tot verlenging met telkens 10 jaar. Het beheer en onderhoud geschiedt door de gemeente. Urnengraven, urnenkelders en strooiveld. Op de begraafplaats Pleegste worden deze mogelijkheden niet aangeboden. Het aanbieden van meer mogelijkheden voor het plaatsen van urnen in een graf of kelder of het verstrooien van as op een veld wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor worden ruimtes aangewezen. Concept 3 maart

16 Begraafplaats Westdorp Strooiveld Op de begraafplaats Westdorp is een strooiveld aanwezig. Nabestaanden kunnen in overleg met de beheerder er voor kiezen de as zelf te verstrooien of dit door een medewerker van Beheer en Onderhoud te laten doen. Wij proberen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de nabestaanden. Zij beslissen zoveel mogelijk zelf hoe de asverstrooiing plaats vindt en wie er bij aanwezige zullen zijn. Urnengraven en urnenkelders Op de begraafplaats Westdorp kunnen evenals op de begraafplaats Heino, urnen worden bijgezet in urnengraven en urnenkelders. Dit vindt op eenzelfde wijze plaats als op de begraafplaats te Heino. Geen urnenmuur of columbarium Op de begraafplaats Westdorp bestaat geen mogelijkheid om een urn te plaatsen in een urnenmuur of columbarium. Omdat hiervoor op de begraafplaats Pleegste mogelijkheden zijn wordt deze voorziening niet op de begraafplaats Westdorp aangeboden Samenvattende beleidstabel graven/asbestemming Graven oud voor 1972 Graven nieuw na 1972 Huidig beleid Grafrecht Onbepaalde tijd 20 jaar, verlengen met steeds 10 jaar Heino was 30 jaar Vergunning plaatsen gedenksteen Vergunning plaatsen gedenksteen Verwijderen steen Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Nvt Gelijk aan termijn grafrecht Gelijk aan termijn grafrecht Juridisch mogelijk, wordt niet uitgevoerd Urnen 20 jaar, verlengen met steeds 10 jaar Gelijk aan termijn recht Gelijk aan termijn recht Juridisch mogelijk, wordt niet uitgevoerd Nieuw beleid (vanaf 2009) Nieuw beleid Keus uit termijn van 20 of 30 jaar, steeds te verlengen met 10 jaren. Vergunning gedenksteen wordt opgenomen in grafrecht Vergunning gedenksteen aanvragen bij afwijking van standaard maat Gedenksteen verwijderen na afloop termijn grafrecht door gemeente, kosten opnemen in exploitatie Ruimen graven Nvt Geen beleid Geen beleid Schudden graven op het moment dat een graf opnieuw wordt uitgegeven Herinrichting graven zonder recht en met een steen, niet geruimd Nvt Geen beleid Geen beleid Steen verwijderen, aanleg gazon, tot graf opnieuw wordt uitgegeven. Concept 3 maart

17 Asbestemmingen Graven oud voor 1972 Graven nieuw na 1972 Urnen Nieuw beleid (vanaf 2009) Huidig beleid Nieuw beleid Verstrooien as Mogelijk op Westdorp Mogelijk maken op 3 begraafplaatsen Columbaria Mogelijk op Pleegste Geen wijziging Urengraven en urnenkelders en in Heino Mogelijk op Westdorp en Heino Mogelijk maken op 3 begraafplaatsen Voor zover dit noodzakelijk is wordt de beheersverordening begraafplaatsen aangepast bij de eerstvolgende herziening op basis van dit beleidsplan Beheer en onderhoud In dit beleidsplan worden de uitgangspunten voor het beheerplan vastgelegd. Hiermee wordt mede de beeldkwaliteit die een begraafplaats heeft, de uitstraling en sfeer bepaald. Beheerplannen worden geschreven om uitvoering te kunnen geven aan aspecten die van belang zijn, namelijk veiligheid, heelheid en netheid. Veiligheid en heelheid van de diverse elementen zijn over het algemeen opgenomen in allerlei technische eisen die worden gesteld. De gemeente Raalte sluit hierbij zoveel mogelijk aan de CROW normen (landelijk gebruikte technische normen). Vaak is duidelijk aangegeven wanneer iets veilig of onveilig is, of op welk Intensief onderhoudsniveau moment herstel of vervangingen van elementen moet plaatsvinden. Bij vervangingen wordt uitgegaan van een standaard onderhoudsniveau. Netheid is een aspect die direct een sterke relatie heeft met de belevingswaarde. De mate van verzorgdheid, het al niet voorkomen van onkruiden, het aanzien van de gazons en bijvoorbeeld de hoeveelheid blad zijn hiervan een voorbeeld. Ook de netheid van de graven en grafvelden speelt hierbij een belangrijke rol. Netheid wordt uitgedrukt in kwaliteitsniveaus van zeer verzorgd tot slecht onderhouden, doorvertaald in intensief, standaard en extensief onderhoud (kwaliteitsniveaus A, B en C). Per beheergroep en kwaliteitsniveau is een werkpakket gemaakt. Hierin zijn de maatregelen en frequenties opgenomen. Dit leidt vervolgens tot een eenheidsprijs. Hoe intensiever het onderhoud, des te hoger is de prijs per eenheid. Deze systematiek wordt ook toegepast bij het beheer van het openbare groen. Door een keus te maken in kwaliteitsniveaus kan het beheer worden bepaald en daarmee ook de kosten. De begraafplaatsen kennen over het algemeen een hoge mate van netheid. Dit komt overeen met intensief onderhoud, kwaliteitsniveau A met name op de grafvelden. De randbeplantingen kennen over het algemeen een standaard netheidsniveau (niveau B). Een eenduidige benadering van het beheer en onderhoud op de 3 algemene begraafplaatsen is uitgangspunt voor het te voeren beleid. De volgende indeling in kwaliteitsniveaus is van toepassing. Concept 3 maart

18 Omschrijving Parkeerplaatsen, beplantingen grootschalig incl. bomen Hagen, rondom begraafplaats Hagen, rond grafvelden Kleinschalige beplantingen en bomen Randbeplantingen Grafvelden, niet in gebruik Grafvelden, in gebruik Grafvelden begraafplaats Heino, 19 e eeuw Grafvelden begraafplaats Westdorp, oude deel Terreinmeubilair Afrasteringen Toegangspoorten Strooiveld Columbarium Verhardingen kwaliteitsniveau B B A A B B A B B B B A A A B Het beheerplan wordt geschreven op basis van de bovenstaande kwaliteitscriteria, met het in acht nemen van wettelijke kaders op het gebied Arbo, milieu en dergelijke. Gebruik chemische middelen is niet toegestaan (met uitzondering van verhardingen) Voor vervangingen en renovaties worden de kosten berekend, een en ander op basis van de omlooptijden (afschrijvingstermijnen) die zijn opgenomen in het beheerplan groen Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de begraafplaatsen wordt rekening gehouden met het bijzondere karakter, waarbij de nodige piёteit in acht wordt genomen. Het onderhoud wordt nu op basis van jaarcontracten uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit het beheerplan kan een bestek worden geschreven en een aanbesteding worden gehouden voor een meerjarige contractperiode. De kosten voor het opstellen van een bestek en het houden van een aanbesteding zijn opgenomen in uitvoeringsprogramma Onderhoud grafvelden Bijzondere aandacht verdient het onderhoud van de grafvelden. Een grafveld bestaat uit een rij graven (enkel of dubbel) vaak voorzien van een grafsteen. De rijen met graven zijn bereikbaar via een graspad of een onverhard pad. Het onderhoud van deze paden wordt door de gemeente uitgevoerd, kwaliteitsniveau A. Op enkele locaties (m.n. Heino) zijn ingrepen wenselijk om de kwaliteit van de graspaden ook bij een hogere belasting te kunnen waarborgen. De graven worden over het algemeen goed onderhouden door de rechthebbenden. In het verleden is een periode geweest dat het Tussenstrookjes gevuld met grind onderhoud van het graf afgekocht kon worden. In deze situaties is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. In het beheerplan is het onderhoud van graven voor een bepaald percentage opgenomen. Tussen de graven liggen kleine strookjes grond die niet zijn uitgegeven en in principe onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Deze strookjes worden echter veelal ingericht door rechthebbenden van een graf. Het inrichten van deze strookjes is jarenlang gedoogd en leidt nu tot complicaties bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud. Om geen schade toe te brengen aan deze inrichtingen dient bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud extra voorzichtig te worden geopereerd (bijvoorbeeld bij het verwijderen van het haagknipsel en onkruid) Wanneer graven ouder worden en veelal minder frequent worden bezocht wordt de netheid minder, zeker van de tussenstrookjes. Bij bijzettingen in een naastliggend graf geeft de inrichting van deze strookjes problemen bij de uitvoering. Concept 3 maart

19 Het inrichten van de tussenstrookjes wordt niet meer toegestaan (dit geldt dus voor de nieuw uit te graven). Deze maatregel levert (zeker op termijn) een flinke bijdrage aan het verbeteren van een efficiënte uitvoering van werkzaamheden op de grafvelden. Door de beheerder van de begraafplaats wordt hierop toegezien. In bestaande situaties, waar de tussenstrook is ingericht, wordt de inrichting gedoogd zolang dit mogelijk is. In het beheerplan wordt een extra maatregel opgenomen om het beheer en onderhoud op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Indien er redenen bestaan om de inrichting te verwijderen dan voert de gemeente dit uit zonder de rechthebbende van een graf hiervan op de hoogte te stellen. Dit komt o.a. voor indien een bijbegraving plaatsvindt in een naast liggend graf of er om onderhoudstechnische redenen maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast speelt de veiligheid op de begraafplaats een rol, met name als graven door inspoeling verzakken. De inspoelingsgaten worden door de gemeente gedicht. Er vindt geen herstel plaats. Regels hieromtrent zullen bekend gemaakt worden op de informatieborden op de begraafplaatsen en bij de uitgifte van een graf. Wanneer graven ouder worden en de nabestaanden minder frequent het graf bezoeken en onderhoud uitvoeren ontstaat een netheidsbeeld die afwijkt van de gehele rij met graven. In deze gevallen neemt de gemeente het onderhoud voor haar rekening (dit is doorvertaald in het beheerplan, waarbij rekening wordt gehouden met het gedeeltelijke uitvoeren van het onderhoud door de gemeente). Tevens wordt voor een klein deel voorzien in het uitvoeren van het netheidsonderhoud van gedenkstenen. Dit uit te voeren in het geval dat de situatie ernstig afwijkt van het totale beeld op een grafveld. Door het verwijderen van gedenkstenen en het inzaaien met gazon wordt ook een deel van deze problematiek ondervangen Uitvoering grafdelven Het maken van een graf wordt uitgevoerd door de gemeente. Hierbij is het sinds enkele jaren gebruikelijk dat het vrijkomende zand tijdelijk wordt afgevoerd. Met name als er sprake is van een bijzetting wordt dit als wenselijk beschouwd. Het vrijkomende zand behoeft dan niet op een grafsteen van een aangrenzend graf te worden gelegd. Deze werkwijze wordt over het algemeen positief gewaardeerd, doch levert ook een extra kostenpost op. Voorgesteld wordt om deze maatregel te handhaven, echter alleen in die situaties waar sprake is van een bijzetting en het vrijkomende zand niet op een andere wijze kan worden verwerkt. Hiervoor wordt in de raming een stelpost werken derden van 5.000,-- opgenomen. 3.4 Begraven in eigen grond Inleiding en historie Onder eigen grond wordt verstaan een particulier terrein waarvan het de bedoeling is dit te bestemmen voor het begraven van één of een zeer beperkt aantal overledenen. Tot 1 juli 1991 bestond de mogelijkheid om op eigen terrein een graf aan te leggen. Deze familiebegraafplaatsen vielen niet onder het voor begraafplaatsen geldende regiem. Het niet in overeenstemming zijn met een bestemmingsplan van een graf op particuliere grond was tot 1991 geen geldige reden tot weigering van een graf op particuliere grond. In Raalte zijn 3 particuliere begraafplaatsen: Landgoed t Reelaer te Raalte, Landgoed Schoonheten te Schoonheten en Landgoed Neppelenbroek te Broekland Toetsingskaders voor aanleg nieuwe particuliere begraafplaatsen Op basis van de Wet op de Lijkbezorging bestaat de mogelijkheid voor een ieder om begraven te worden en dat de grafrust wordt gehandhaafd. Bij de herziening van wet op de Lijkbezorging in 1991 is de mogelijkheid om een familiegraf op eigen grond afgeschaft. Het voorkomen van vestiging van nieuwe rechten en de daaruit voortvloeiende belemmeringen voor planologische ontwikkelingen waren hierbij belangrijke argumenten. De gemeente Concept 3 maart

20 Raalte dient bij eventuele aanvragen om een graf op eigen grond te toetsen aan deze planologische aspecten Beleid begraven in particuliere grond De gemeente Raalte handhaaft de 3 begraafplaatsen op de landgoederen als beschreven in 3.4.1, krachtens het overgangsrecht als beschreven in art. 85 van de Wet op de Lijkbezorging. Dit houdt in dat op deze locaties nog bijzettingen plaatsvinden van stoffelijke overschotten en asbussen van degene die daarvan eigenaar was ten tijde van de inwerkingtreding van de wet van 1991 en de leden van zijn geslacht. Er wordt geen medewerking verleend aan nieuwe verzoeken tot het toestaan en planologisch regelen van een begraafplaats op eigen grond (zie paragraaf 3.4.2). Concept 3 maart

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier :

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier : Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen 1 Inhoud 1 Algemeen 2 Begraafcapaciteit 3 Huidige situatie 3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat 3.2 Begraafplaats Welsum 3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 3.4

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beperkte ruimte 5 Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 Het college van Zaltbommel, gelet op artikel 10, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Zaltbommel 2013; besluit vast

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

facts & figures Begraven in Molenwaard

facts & figures Begraven in Molenwaard facts & figures Begraven in Molenwaard Onderstaand de door uw raad gestelde vragen en het antwoord hierop gevolgd door een stuk algemene achtergrondinformatie, opdat u een goede indruk krijgt hoe we op

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen

folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 1 gemeentelijke begraafplaatsen folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 2 folder begraafplaats los 20-12-2007 09:37 Pagina 3 Gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten

Een huurgraf. En wat u daarover moet weten Een huurgraf En wat u daarover moet weten De Wâldhôf De gemeente Smallingerland heeft 4 algemene begraafplaatsen De Wâldhôf Begraafplaats De Wâldhôf is op 1 januari 2006 in gebruik genomen. Op deze begraafplaats

Nadere informatie

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres

ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres ADRES Crematorium en Begraafplaats Nieuw Eykenduynen Bezoek- en postadres Kamperfoeliestraat 2a 2563 KJ DEN HAAG t 070 325 8396 f 070 325 8417 Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur.

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Tarieven 2013. per jaar c.q. eenmalige kosten 5 jaar 10 jaar 20 jaar. Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf)

Tarieven 2013. per jaar c.q. eenmalige kosten 5 jaar 10 jaar 20 jaar. Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf) Tarieven 2013 Grafrecht (kosten voor aanschaf van een graf) Particuliere graven Graf nieuw op rij opeenvolgend uitgegeven, in vak J of K, voor drie overledenen Graf uitzoeken op het oude gedeelte, voor

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2014

Nadere informatie

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis

Na de crematie. Bijzetten. Algemene Nis Asbestemmingen Na de crematie Na de crematie zijn er vele mogelijkheden voor de bestemming van de as. U kunt de as laten verstrooien in een mooie omgeving of op zee; u kunt ook kiezen voor een urnenplaats

Nadere informatie

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes.

Het opstellen van begraafplaatsbeleid dat voorziet in de huidige maatschappelijke behoeftes. Punt 6. : Begraven en grafrechten Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: Het begraafplaatsbeleid van de gemeente Hellendoorn is als gevolg van diverse maatschappelijke ontwikkelingen toe aan aanpassing.

Nadere informatie

Begraven in Rotterdam

Begraven in Rotterdam Begraven in Rotterdam Tarieven 2010 Gemeentelijke begraafplaatsen Rotterdam De gemeentelijke begraafplaatsen liggen verspreid over Rotterdam. Elke begraafplaats heeft zijn eigen sfeer en uitstraling. De

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster

Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster Toelichting besluit Indeling begraafplaats De Nieuwe Ooster 1. Inleiding Sinds de interne verzelfstandiging in 2003 geldt als financieel uitgangspunt dat De Nieuwe Ooster een kostendekkende exploitatie

Nadere informatie

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006

Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toelichting op de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten 2006 Toellichting op de tarieven (lijkbezorgingsrechten) per 1 januari 2006 Hoofdstuk 1 NIEUWE EIGEN GRAVEN EN EIGEN URNENGRAF

Nadere informatie

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen)

Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) Addendum Bij de rapportage Begraven in Hoogeveen (Onderzoek kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen) De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaande rapportage en

Nadere informatie

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOELSTELLING Paragraaf] BESTUUR Paragraaf 2 HERVORMDE STICHTING BEGRAAFPLAATSEN OOSTERWOLDE EN FOCHTELOO HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2010 Het bestuur stelt zich ten doel een goed beheer en verantwoorde exploitatie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015, nummer 2015/35, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ouder-Amstel. Nr. 115389 2 december 2015 Verordening Begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Ouder-Amstel, gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4

Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1. 2. De begraafplaats 2-4 Reglement voor het beheer van de RK Begraafplaats aan de Bergweg te Velp. Inhoudsopgave Artikel(en) 1. Algemene bepalingen 1 2. De begraafplaats 2-4 3. Indeling van de begraafplaats en onderscheid van

Nadere informatie

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2

TARIEVEN. ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 TARIEVEN ST. PETRUS BANDEN (Kerkhoflaan) ST. BARBARA (Binckhorst) ST. JOZEF (Loosduinen) ST. WILLIBRORDUS (Wassenaar) 2 1 ST. PETRUS BANDEN pagina Bijzettingskosten 4 Gebruiksrechten (30 jaar) 4 Verlenging

Nadere informatie

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst

BEGRAVEN OF CREMEREN? In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst BEGRAVEN OF CREMEREN? Een moeilijke keuze In deze ultieme stilte - alle streven voorbij - zingen de merels om het hardst Jan Eijkelboom Gemeentelijke Begraafplaats en Crematorium ESSENHOF Inleiding In

Nadere informatie

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort

Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 122677 23 december 2015 Verordening begraaf- en crematierechten 2016 gemeente Amersfoort De raad van de gemeente Amersfoort; gelezen het voorstel

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen"

UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats Oud Kralingen UITVOERINGSBESLUIT behorende bij het REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud Kralingen" Openstelling begraafplaats voor bezoekers: De maanden januari, februari, maart, oktober, november en december van 09.00

Nadere informatie

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl

gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon (055) 580 10 10 fax (055) 580 11 60 www.apeldoorn.nl Begraven en cremeren In deze brochure vindt u informatie over begraven en cremeren in Apeldoorn Milieu, Mobiliteit en Openbare Ruimte gemeente Apeldoorn Marktplein 1 Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn telefoon

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014

2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014 2.13 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Tongerseweg Maastricht 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel van Burgemeester

Nadere informatie

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom

Beheersverordening. In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels. om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening In deze ultieme stilte - alle streven voorbij zingen de merels om het hardst J. Eijkelboom Beheersverordening Essenhof 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Uitvaart in Eemsmond

Uitvaart in Eemsmond Uitvaart in Eemsmond Inhoudsopgave 1. Keuzes in moeilijke tijden 2. Over begraven a. Eigen graf en kindergraf b. Grafkelder c. Grafbedekking - Tijdelijk gedenkteken - Grafsteen of ander gedenkteken - Vaste

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Deelraad. Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011. Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe Ooster Besluit voor de raadsvergadering van 20 december 2011 Jaar 2011 Afdeling De Nieuwe Ooster registratienummer 275061 Onderwerp Beheersverordening De Nieuwe Ooster Onderwerp: Beheersverordening De Nieuwe

Nadere informatie

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer,

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking

Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking Voorschriften voor het aanbrengen van grafbedekking en grafkelders en voor het plaatsen van losse voorwerpen (Nadere regels in de zin van artikel 6 lid 9 en 14 lid 4 van de Beheersverordening Essenhof)

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 Enkel graf 1.1. Voor het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder en het verlenen van het uitsluitend recht op een enkel eigen

Nadere informatie

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014.

Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Bijlage G-1. bij raadsbesluit d.d. 7 november 2013 tot vaststelling van de belastingverordeningen 2014. Tarieventabel 2014, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 1. Verlenen van rechten

Nadere informatie

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen

Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen Retributiereglement van 23 december 2014 op de begraafplaatsen, verkoop en plaatsing van graf- en of urnenkelders en columbariumnissen De gemeenteraadsbeslissing van 29 maart 2011 houdende aanpassing van

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005

Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Nadere regels voor het plaatsen van gedenktekens e.d. 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Nadere regels voor het plaatsen

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord

Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord Tarieventabel 2014 begraafplaats Rustoord behorend bij de Heffingsverordening begraafplaats Rustoord, betreffende begraven, asbestemmingen, onderhoudsrechten, accommodatiegebruik en andere lijkbezorgingsrechten.

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen; Gemeentestukken: 2011-132 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011; nr. 2011 132; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie