Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte"

Transcriptie

1 Beleidsplan voor het begraven in de gemeente Raalte Concept 3 maart 2009

2

3 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN Reikwijdte en inhoud Beheerplan en uitvoeringsprogramma Algemene beleidsontwikkelingen SITUATIE Inleiding Wettelijk kader Huidig beleid Huidig beheer en onderhoud Korte beschrijving per begraafplaats Begraafplaats Heino Begraafplaats Pleegste Begraafplaats Westdorp BELEIDSUITGANGSPUNTEN Algemene maatschappelijke ontwikkelingen Multiculturele samenleving Persoonlijke invulling bij uitvaarten Capaciteitsontwikkeling begraven Benodigde capaciteit Beschikbaarheid van ruimte Termijnen grafrecht Lange termijnontwikkeling Beeldkwaliteit Ontwerp Gedenkstenen en tekens Toekomstig beleid gedenkstenen Uitgiftebeleid graven Asbezorging en bijzetten urnen Samenvattende beleidstabel graven/asbestemming Beheer en onderhoud Onderhoud grafvelden Uitvoering grafdelven Begraven in eigen grond Inleiding en historie Toetsingskaders voor aanleg nieuwe particuliere begraafplaatsen Beleid begraven in particuliere grond JOODSE BEGRAAFPLAATS GEBOUWEN OP BEGRAAFPLAATSEN Inleiding Onderkomen voor uitvoerende dienst... 22

4 5.3 Aula begraafplaats Pleegste Kosten onderhoud gebouwen FINANCIËN Exploitatie en tarievenbeleid Uitgaven en inkomsten Mate van kostendekkendheid Eenmalige investeringen Vervangingen op begraafplaatsen INFORMATIEVOORZIENING Publicatiekasten Folder Automatisering administratie SAMENVATTING...27 BIJLAGE BEGROTING BEGRAAFPLAATSEN BASIS NIEUW BEHEERPLAN

5 1 Algemeen In dit beleidsplan Begraven in Raalte wordt ingegaan op de wijze waarop de gemeente Raalte invulling geeft aan haar taak om voorzieningen te bieden in het kader van de Wet op de Lijkbezorging 1991 (art. 33). In het beleidsplan zijn de uitgangspunten opgenomen die de basis vormen voor het beleid en beheer en exploitatie. Aanleiding om een plan te ontwikkelen is ingegeven door het feit dat de gemeente niet over eenduidige uitgangspunten beschikt voor de algemene begraafplaatsen. De hoogte van de tarieven in Raalte is regelmatig onderwerp van gesprek. Om hierop en op andere vragen een antwoord te kunnen geven heeft de raad middelen Begraafplaats Heino beschikbaar gesteld voor het opstellen van een beleidsplan met daaraan gekoppeld een beheerplan. 1.1 Reikwijdte en inhoud Het beleidsplan heeft betrekking op de drie Algemene begraafplaatsen in Raalte, waarbij rekening is gehouden met de capaciteit van de bijzondere begraafplaatsen. Het beleidsplan heeft een looptijd van 15 jaren, van 2009 tot en met Ingegaan wordt op de consequenties voor het gemeentelijk beleid met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen, capaciteitsontwikkelingen, de beeldkwaliteit en het beheer van de gebouwen. Tevens wordt ingegaan op het vraagstuk begraven in particuliere grond. In een aparte paragraaf wordt kort ingegaan op de Joodse begraafplaats aan de van de Wijckstraat te Begraafplaats Pleegste Raalte. In de financiële paragraaf wordt de exploitatie en de mate van kostendekkendheid aan de orde gesteld. 1.2 Beheerplan en uitvoeringsprogramma Het beleidsplan Begraven in Raalte dient in samenhang te worden beschouwd met het beheerplan begraafplaatsen en het uitvoeringsprogramma. In het beheerplan zijn de inventarisaties opgenomen, worden de onderhoudsmaatregelen vastgelegd en de kosten berekend. In het uitvoeringsprogramma wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het achterstallig onderhoud. 1.3 Algemene beleidsontwikkelingen Begraafplaats Westdorp Bij het ontwikkelen van nieuw beleid voor de begraafplaatsen is onderzocht in hoeverre mogelijkheden kunnen worden benut om de administratieve lastendruk te verkleinen of procedures te vereenvoudigen. Concept 3 maart

6 2 Situatie Inleiding Alvorens de beleidsuitgangspunten te formuleren is het van belang het huidige beleid en de huidige situatie vast te leggen. In onderstaande paragrafen wordt hier op ingegaan. 2.2 Wettelijk kader Op basis van de Wet op de Lijkbezorging bestaat de plicht voor de gemeente om een begraafplaats te hebben. Artikel 33 van de wet op de Lijkbezorging omschrijft dit als volgt: Een gemeente heeft voor zich of met een of meerdere andere gemeenten tezamen ten minste een gemeentelijke begraafplaats, tenzij Gedeputeerde Staten van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend. 2.3 Huidig beleid Begraven in Raalte is door de eeuwen heen sterk verbonden geweest met de christelijke traditie. Dit zien wij vandaag de dag nog terug in de vorm van bijzondere begraafplaatsen. Bij 8 RK kerken in de gemeente ligt een begraafplaats die in gebruik is. De gemeente Raalte heeft door de tijd heen, en passend bij die tijd, uitvoering gegeven aan het begraven. Het huidige beleid is historisch bepaald, ontstaan vanuit de behoefte en de wettelijke plicht om te begraven. Benadering vanuit verschillende invalshoeken en het feit dat tot voor enkele jaren geleden de verantwoordelijkheid voor het begraven onder 2 gemeentebesturen viel maakt dat geen sprake is van een eenduidig beleid. Het huidige beleid kenmerkt zich door het bieden van de mogelijkheid tot het begraven op 3 locaties, het bieden van mogelijkheden tot het bijzetten van urnen en het verstrooien van as. De gronden zijn bestemd als begraafplaats, de bestemmingsplanvoorschriften zijn niet eenduidig. Alle diensten worden aangeboden tegen het vergoeden van de kosten. Inzicht in de gevraagde capaciteit, mogelijke knelpunten en oplossingen bestaat op dit moment niet. In enige mate is sprake van een onderlinge afstemming van de beeldkwaliteit op de 3 Klokkenstoel Pleegste begraafplaatsen. Hoewel in bepaalde vorm invulling wordt gegeven aan maatschappelijke trends die ook van invloed zijn op het begraven zijn hiervoor geen kaders aangegeven (bijvoorbeeld geen aangewezen ruimte voor verstrooien as). 2.4 Huidig beheer en onderhoud De gemeente Raalte is verantwoordelijk voor het beheer op de begraafplaatsen. De afdeling Beheer en Onderhoud voert deze taak uit door inzet van medewerkers die het beheer en onderhoud aansturen, de beheerders en uitvoerende medewerkers. Daarnaast is een contract afgesloten met een aannemer om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Het begraven wordt ook door de afdeling Beheer en Onderhoud verzorgd, veelal met inzet van aannemers. Uitvoering van werkzaamheden vindt niet plaats op basis van beheerplannen. De kwaliteitsniveaus die worden gerealiseerd zijn niet vastgelegd. Binnen de begroting algemene dienst zijn middelen beschikbaar om het beheer en onderhoud uit te voeren. In algemene zin kan Concept 3 maart

7 worden gesteld dat hiermee de huidige kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Structurele middelen om vervangingen te doen (bijv. hekwerken) zijn niet in de begroting opgenomen. Voor het plaatsen van grafstenen dient een vergunning aangevraagd te worden. Dit om de beeldkwaliteit van de grafvelden in zekere zin te kunnen waarborgen. Voor het beheer en de uitgifte van graven is de Beheersverordening begraafplaatsen 2005 van toepassing. Deze verordening is vastgesteld door de raad in december Gelijktijdig zijn de voorschriften voor grafbedekking door het college vastgesteld. 2.5 Korte beschrijving per begraafplaats Begraafplaats Heino De algemene begraafplaats aan de Rozendaelseweg te Heino vindt zijn oorsprong in de 19 e eeuw. In de jaren 50, de jaren 70 en opnieuw in de jaren 90 van de vorige eeuw hebben uitbreidingen plaatsgevonden. De begraafplaats ligt in een bosrijk gebied aan de rand van de kern. De statige laanbeplanting van de Rozendaelseweg en de randbeplanting op en langs de begraafplaats bepalen in hoge mate de sfeer van de omgeving. Op deze begraafplaats zijn 3 verschillende stijlen te herkennen, die veel zeggen over het tijdsbeeld. De poort aan de oostzijde geeft toegang tot het 19 e eeuwse deel van de begraafplaats en het deel dat in de jaren 50 is Oudste gedeelte met grafkelders aangelegd. Het nieuwste deel uit de jaren 90 is toegankelijk vanaf de zuidzijde. Hier ligt tevens een ruime parkeervoorziening. De sfeer op het deel uit de 19 e eeuw kan als oud/klassiek worden benoemd. Eenvoud en overzichtelijkheid spelen hierbij een rol, waarbij de openheid kenmerkend is. De randbeplanting bestaat uit bomenrijen, contact met het buitengebied is belangrijk. Daarnaast zijn vele graven niet voorzien van een grafbedekking. Op dit deel van begraafplaats is het niet bekend of alle beschikbare ruimte in het verleden ook als grafruimte is uitgegeven. Daarnaast bevinden zich hier 2 grafkelders en (zeer) oude grafmonumenten. Het deel uit de jaren 50 straalt een intieme sfeer uit. Kleinschaligheid en strakheid worden van belang geacht. Netheid en verzorgdheid zijn belangrijke begrippen die een rol spelen voor een goede belevingswaarde. Bijzonder kenmerk van het deel uit de jaren 70 is dat hier vrijwel alleen staande gedenkstenen zijn toegepast, vaak afgescheiden met een rijtje vrij lage heesters. In de jaren 90 is het laatste deel van de begraafplaats aangelegd. Binnen opgaande randbeplanting liggen de grafvelden met een sterke symmetrie, die wordt benadrukt door de aanwezigheid van taxushagen. De grafvelden zijn bereikbaar over graspaden, de kwaliteit en bruikbaarheid laat op sommige plaatsen te wensen over (zie uitvoeringsprogramma). Op de Algemene begraafplaats Heino bestaat de Uitbreiding jaren '70 mogelijk tot het bijzetten van urnen. Het uitgeven van nieuwe graven vindt alleen plaats in het deel dat in de jaren 90 is aangelegd. Er is een capaciteit beschikbaar van ca. 400 graven. Concept 3 maart

8 2.5.2 Begraafplaats Pleegste Aan de Oosterenkweg tussen Heeten en Raalte ligt de algemene begraafplaats Pleegste. Aangelegd in 1976 en uitgebreid in De begraafplaats ligt op een zogenaamde enk. In de vormgeving is rekening gehouden met de oorspronkelijke verschijningvorm van het landschap. De ronde vormen van de klaverbladen en de inrichting van de randen hebben een duidelijke relatie met het oorspronkelijke landschap. De open parkeerplaats biedt een duidelijk zicht op het aangrenzende gebied. Op de begraafplaats staat een rietgedekte aula; deze kan gebruikt worden voor ontvangsten. Tevens is in dit gebouw een ruimte voor de beheerder en een bergplaats voor gereedschappen e.d. Een belangrijk element op de begraafplaats is de klokkenstoel. Bij begrafenissen wordt hier veelal gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn elementen als een waterpartijtje en een houten kruis aanwezig. De grafvelden zijn vormgegeven in zogenaamde klaverbladen en worden afgescheiden door beukenhagen. De velden zijn goed te bereiken over geasfalteerde paden. De beplanting heeft over het algemeen een natuurlijk karakter. De begraafplaats kent een hoge mate van netheid en verzorging. De graven, in rijen, zijn voorzien van (veelal) moderne grafstenen, wat bijdraagt aan een gecultiveerd tijdsbeeld. Naast de reguliere graven bestaat de mogelijkheid voor het bijzetten van urnen. Verder is een klein deel van de begraafplaats in gebruik voor mensen met een islamitische achtergrond. De sfeer wordt in hoge mate bepaald door strak geknipte hagen en hoge mate van verzorgdheid van de grafvelden. Op dit moment zijn ruim 600 nieuwe graven beschikbaar Begraafplaats Westdorp Aula Pleegste met klokkenstoel Urnenplaats Pleegste De begraafplaats Westdorp gelegen aan de Westdorplaan te Raalte dateert uit de 30-er jaren en vertoont dan ook alle kenmerken van een begraafplaats uit die tijd, zoals eenvoud, gelijkvormigheid en symmetrie. Het baarhuisje op de begraafplaats refereert sterk aan deze periode. Bij een reconstructie van deze begraafplaats in 2007 is zoveel mogelijk invulling gegeven aan de uitgangspunten van dit oorspronkelijke ontwerp. Elementen die geen relatie hadden met het oorspronkelijke ontwerp zijn zoveel mogelijk verwijderd. De hoofdstructuur van de begraafplaats wordt gevormd voor de randbeplanting. Binnen op de begraafplaats ligt een entree met een monument en een doorgaande route Entree Westdorp voor een begrafenisstoet. De hoofdpadenstructuur is symmetrisch en bestaat voor een belangrijk deel uit een semi-verharding. De meeste graven zijn te bereiken over zandpaden. Hierlangs liggen de graven, in rijen. Het beeld is divers, er kan geen duidelijke scheiding worden aangegeven die verwijst naar een tijdsbeeld. Verder bevindt zich op de begraafplaats Westdorp een veld waar (geallieerde) gesneuvelden uit de Tweede wereldoorlog liggen begraven. Deze zijn herkenbaar aan de eenvormige gedenktekens. Concept 3 maart

9 De sfeer op de begraafplaats kan informeel worden genoemd, hoewel de structuur op de begraafplaats dit niet doet vermoeden. Dit komt vooral tot uitdrukking in de verschillende vormen van grafbedekking, de aanwezigheid van bomen en beplantingen en een klein hoogteverschil aan de zuidzijde van de begraafplaats. In de rand van deze begraafplaats ligt een kleine knekelput. Hierin liggen de resten begraven van de voormalige begraafplaats aan de Marktstraat te Raalte. Tussen 1976 en 2004 zijn op de begraafplaats Westdorp geen nieuwe graven uitgegeven. In die tijd is besloten alleen nieuwe graven uit te geven op begraafplaats Pleegste. Inmiddels wordt er weer begraven op Westdorp. Er is nog ruimte om ca. 350 graven in de toekomst uit te geven. Oorlogsgraven Concept 3 maart

10 3 Beleidsuitgangspunten In dit hoofdstuk wordt het beleid van de gemeente Raalte geformuleerd, onderbouwd en nader uitgewerkt. Samenvattend kan het beleid van de gemeente Raalte als volgt worden geformuleerd. De gemeente Raalte biedt adequate voorzieningen om uitvoering te geven aan haar taak op basis van de Wet op de Lijkbezorging, waarbij de aangeboden diensten kunnen steunen op een maatschappelijk draagvlak. De uitvoering van deze taak is een vorm van dienstverlening aan onze inwoners. Hiervoor hebben we in 2007 een visie opgesteld. Deze geeft aan dat we een klantgerichte dienstverlening willen bieden. We willen meedenken met de klant, de klant serieus nemen en uitgaan van een "ja, tenzij", in plaats van een "nee, mits". We willen omgaan met de klant zoals we zelf willen, dat er met ons wordt omgegaan. Bij een begraafplaats, gaan we uit van algemeen geldende voorwaarden. Binnen deze kaders willen we echter wel zoveel mogelijk uitgaan van de wensen van onze inwoners, omdat juist de persoonlijke invulling bij het begraven van een naaste zo belangrijk is. Om aan deze beleidsformulering inhoud en uitvoering te kunnen geven zijn de onderstaande aspecten uitgewerkt. 1. Algemene maatschappelijke ontwikkelingen 2. Capaciteitsontwikkeling 3. Beeldkwaliteit 4. Begraven in eigen grond. 3.1 Algemene maatschappelijke ontwikkelingen De samenleving kent door de jaren heen allerlei ontwikkelingen die van invloed zijn op het leven en gedrag van mensen. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het begraven in Raalte worden hierbij aan de orde gesteld Multiculturele samenleving In toenemende mate verandert de samenstelling van de bevolking in Nederland. In de gemeente Raalte is dit ook aan de orde, echter wel op een kleine schaal. Op de begraafplaats Pleegste is een deel aangewezen waar Islamitische mensen kunnen worden begraven. De situering is zodanig dat begraven kan worden met het gezicht naar Mekka. Uit de afstudeeropdracht Begraven in Raalte 2006 blijkt dat mensen met een Islamitische achtergrond over het algemeen worden begraven in het land van herkomst. Dit geldt voornamelijk voor de 1 e generatie. Mensen van de 2 e generatie verhuizen over het algemeen naar grote Islamitische graven zonder gedenksteen steden. In geval van overlijden vindt het begraven plaats in het land van herkomst of op een begraafplaats in de grote stad. De verwachting bestaat dat deze ontwikkeling op hoofdlijnen niet zal wijzigen. Dit houdt in dat de mogelijkheden voor het begraven op de begraafplaats Pleegste voor mensen met een Islamitische achtergrond gehandhaafd kan blijven en geen uitbreiding behoeft. Echter de bijzondere voorzieningen als bijv. een wasplaats ontbreken. Wel is het gewenst dat hiervoor een deel van een bestaand grafveld wordt afgescheiden door het aanbrengen van een haag (zie uitvoeringparagraaf). Het realiseren van bijzondere voorzieningen in een vaste vorm wordt niet voorgesteld. Indien dit wordt gewenst faciliteert de gemeente Raalte hierin, voor zover dit ook mogelijk is. Concept 3 maart

11 3.1.2 Persoonlijke invulling bij uitvaarten Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen heeft de beleving van het afscheid nemen van een dierbare, het rouwen en begraven verschillende vormen gekregen. De vorm van deze uitingen zeggen vaak veel over de overledene en de nabestaanden. De gemeente Raalte hecht aan het geven van vrijheid op het gebied van de persoonlijke invulling van een uitvaart en begrafenis. Voor zover de Wet op de Lijkbezorging zich hiertegen niet verzet en algemene aanvaardbare normen in acht worden genomen wordt tijdens een uitvaart de gevraagde vrijheid geboden. De gemeente Raalte biedt de gevraagde faciliteiten, tegen betaling van de kosten (bijv. uurtarief inzet medewerkers B&O). 3.2 Capaciteitsontwikkeling begraven Op basis van de Wet op de Lijkbezorging dient de gemeente Raalte de mogelijkheid te bieden tot begraven. In het onderstaande wordt nader ingegaan op de noodzakelijke capaciteit. Hierbij wordt uitgegaan van het aanbieden van een grafrecht voor een gemiddelde periode van 20 jaren, met de steeds de mogelijkheid tot het verlengen van een grafrecht van 10 jaren. Op dit punt wordt een wijziging voorgesteld, zie Per graf kunnen 2 personen worden begraven. De beleidstabel aan het eind van paragraaf geeft een overzicht van het te voeren beleid Benodigde capaciteit In de gemeente Raalte wonen bijna mensen. Uit onderzoek blijkt dat het landelijke sterftecijfer van 8,7 per 1000 inwoners de laatste 3 jaren ook in Raalte van toepassing is. Dit houdt in dat jaarlijks ca. 325 personen overlijden. Voor het bepalen van de capaciteit om te begraven of een asbestemming kan een rekenkundige benadering worden gekozen of een benadering op basis van ervaringscijfers. Voor de rekenkundige benadering bij het bepalen van de benodigde hoeveelheid ruimte in Heino en Raalte is gewerkt met recente cijfers en een opgave van cijfers van de RK parochies in de gemeente. Hieruit komt het Beschikbaar grafveld in Heino volgende naar voren: In de gemeente Raalte zijn 8 RK kerken met een eigen begraafplaats. Bij deze kerken zijn bijna mensen aangesloten. Informatie van de parochiebesturen die wij hebben opgevraagd leert dat voor ca personen door de kerken kan worden voorzien in een graf of een ruimte voor een asbestemming. Het aantal bewoners van de gemeente Raalte is Op basis van de rekenkundige benadering dient de gemeente voorzieningen te treffen voor personen. Bij een sterftecijfer van 8,7 per 1000 betekent dit dat jaarlijks 180 keer een voorziening voor een laatste rustplaats zou moeten worden aangeboden. Deze rekenkundige benadering komt niet overeen met de ervaringscijfers. Gesteld kan worden dat de gemeente Raalte de afgelopen jaren aanmerkelijk minder nieuwe graven heeft uitgegeven. Aangenomen wordt dat het verstrooien van as bij de crematoria in Deventer en Zwolle in toenemende mate voorkomt. Daarnaast spelen ontwikkelingen op de RK begraafplaatsen te Heeten en Raalte. Hier worden graven geruimd en opnieuw uitgegeven. Verder heeft een uitbreiding van de RK begraafplaats in Raalte in 2008 plaatsgevonden. De ervaringscijfers over de afgelopen 3 jaren geeft het volgende beeld: het gemiddelde aantal over de jaren 2005 tot en met 2007 is 100 personen die een plek krijgen op de openbare Concept 3 maart

12 begraafplaatsen. Voor het berekenen van de noodzakelijke capaciteit wordt daarom gebruik gemaakt van de ervaringscijfers. Voor deze 100 personen per jaar dient rekening te worden gehouden met het uitgeven van 40 nieuwe graven en 60 bijzettingen in bestaande graven Beschikbaarheid van ruimte Op de algemene begraafplaatsen is voldoende ruimte aanwezig om gedurende de looptijd van dit beleidsplan (tot 2024 = ca. 525 nieuwe graven en ca. 180 asbestemmingen), uitvoering te kunnen geven aan deze taak. Vastgesteld kan worden dat thans ca nieuwe graven kunnen worden uitgegeven. Op de kaart staat aangegeven waar de ruimtes liggen die nog uitgegeven kunnen worden voor respectievelijk begraven, bijzetten van urnen en het verstrooien van as. Op alle begraafplaatsen is voldoende ruimte aanwezig om aan de vraag te voldoen. Beschikbaar grafveld op Pleegste Termijnen grafrecht In de gemeente Raalte wordt een graf uitgegeven voor een termijn van 20 jaren. Het grafrecht kan na deze periode steeds worden verlengd met 10 jaren. Om meer inhoud te geven aan de keuzevrijheid wordt de mogelijkheid geboden om een grafrecht voor een periode van 20 of 30 jaren te kopen, met de mogelijkheid om na afloop van de termijn het grafrecht steeds met een periode van 10 jaren te verlengen. Voor deze differentiatie is gekozen omdat blijkt dat in zeer veel situaties het grafrecht wordt verlengd. Voor graven die voor 1972 zijn uitgegeven, voor onbepaalde tijd, wijzigt niets. Dit betekent dat deze graven worden gehandhaafd Lange termijnontwikkeling Op de lange termijn (na 2024) zal het vraagstuk aan de orde komen om nieuwe ruimtes aan te bieden voor het begraven of het bestemmen van as. Hiervoor kunnen graven, waarvan de wettelijke termijn voor de grafrust is verstreken en geen grafrecht of verlenging daarvan geldig is, worden geschud (de laatste stoffelijke resten worden verzameld en in een diepere laag in dit graf begraven) en het graf opnieuw worden uitgegeven. Dit is mogelijk op een groot deel van de begraafplaatsen Heino en Westdorp en op de gehele begraafplaats Pleegste. 3.3 Beeldkwaliteit Met het uitvoeren van beheer en onderhoudsmaatregelen wordt een bepaald beeld gerealiseerd. De kwaliteiten van het beeld zijn afhankelijk van een aantal aspecten als het ontwerp en de inrichting, het tot nu gevoerde beheer en onderhoud en de vormgeving en maatvoering van de gedenkstenen. In deze paragraaf wordt hierop verder ingegaan Ontwerp Bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud wordt het oorspronkelijke ontwerp van de begraafplaats zoveel mogelijk als uitgangspunt genomen. Dit bepaalt in belangrijke mate de sfeer en de identiteit van de begraafplaats. Het handhaven van het oorspronkelijke ontwerp geeft een stabiel beeld en draagt bij aan de rust op een begraafplaats. Dit komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de grafrijen worden gesitueerd op de begraafplaats. Concept 3 maart

13 Het ontwerp en de inrichting geven over het algemeen het tijdsbeeld weer van de periode dat een begraafplaats is aangelegd en in gebruik is genomen. De gemeente Raalte hecht aan het handhaven van deze tijdsbeelden zoals deze tot uitdrukking komen op de algemene begraafplaatsen. Het toepassen van nieuwe elementen op oude delen van begraafplaatsen wordt dan ook niet toegestaan (bijv. urnengraven op het 19 e eeuwse deel van de begraafplaats Heino) Gedenkstenen en tekens Veel graven worden voorzien van een gedenksteen of een gedenkteken. Nabestaanden geven hiervoor opdracht, de gemeente verleent een vergunning voor het plaatsen van een gedenksteen. Hiervoor wordt een aparte administratieve procedure gevoerd naast het kopen van een grafrecht. Zodra de termijn voor een grafrecht is verstreken kan het college de grafbedekking verwijderen. Van deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik gemaakt. Op de algemene begraafplaatsen is dan ook goed het tijdsbeeld terug te zien in de verschijningsvorm van de gedenkstenen. Gedenkstenen zeggen veel over de begraven personen en geven eveneens goed een tijdsbeeld weer. De ontwikkelingen in de tijd en de wijze waarop men met de dood en rouwverwerking omging komen goed tot uitdrukking in de vorm van de gedenkstenen. De samenhang die in bepaalde deelgebieden van begraafplaatsen is waar te nemen in met name de verschijningsvorm van gedenkstenen is uitgangspunt van het te voeren beleid. Dit komt tot uitdrukking in de maatvoering van de stenen of gedenktekens. De vraag die moet worden gesteld is, in hoeverre gedenkstenen bijdragen of in de toekomst kunnen gaan bijdragen aan een bepaalde mate van cultuurhistorische waarden. Cultuurhistorisch waardevol is een begraafplaats of een element op een begraafplaats als dit veelzeggend is over de plaats of de personen die hier begraven liggen. Voor de begraafplaatsen in Raalte zijn enkele elementen aan te wijzen die op lokaal niveau cultuurhistorisch waardevol zijn. Op nationaal en regionaal niveau zijn hier geen bijzondere, waardevolle gedenkstenen aan te wijzen. Uit een nader onderzoek zal moeten blijken welke gedenkstenen als cultuurhistorisch waardevol kunnen worden aangemerkt. Recente gedenkstenen In bestaande situaties waar een graf ligt, zonder dat hiervoor nog een grafrecht geldt, dient de gedenksteen te worden verwijderd. Het college kan gebruik maken van de juridische mogelijkheid om dit te doen. Op deze wijze wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen graven waarvoor een grafrecht geldt en graven waarvoor geen grafrecht geldt en ook niet voor wordt betaald. Door deze keuze maken wordt voornamelijk rechtsongelijkheid voorkomen. Wel wordt de kans ontnomen om voor relatief jonge gebieden op begraafplaatsen zich te laten ontwikkelen naar op termijn cultuurhistorische waardevolle ensembles. Het verwijderen van gedenkstenen komt nu niet voor, de kosten voor het verwijderen zijn niet verrekend in het grafrecht. Om aan bovenstaand beleid uitvoering te kunnen geven dient rekening te worden gehouden met het eenmalig verwijderen van ca. 90 stenen, en jaarlijks ca. 7 gedenkstenen (zie uitvoeringparagraaf). Ter plaatse wordt gazon gezaaid en als zodanig door de gemeente onderhouden. Het ruimen of schudden van een graf vindt dan nog niet plaats (zie 3.3.4). Dit om kostentechnische redenen Toekomstig beleid gedenkstenen Na het vaststellen van deze beleidsnota begraven in Raalte wordt in de verordening opgenomen dat bij een grafrecht tevens het recht bestaat om een gedenksteen te plaatsen. Hiervoor hoeft dan geen aparte vergunning meer te worden aangevraagd indien de gedenksteen binnen de standaard maatvoering past. De termijnen voor het in stand houden van de gedenksteen zijn gelijk aan het grafrecht. Het verwijderen van de gedenksteen gebeurt na het verstrijken van de termijn van het grafrecht. De gemeente voert dit uit. De kosten voor het Concept 3 maart

14 verwijderen van de gedenksteen worden vanaf 2009 opgenomen in de exploitatie. De gedenksteen vervalt aan de gemeente. Op verzoek kan de steen beschikbaar worden gesteld aan rechthebbenden. Omdat wij zoveel mogelijk mee willen gaan in de wens van de nabestaanden is het nu op alle begraafplaatsen in onze gemeente mogelijk een gedenksteen of -teken te plaatsen die afwijkt van de standaard maatvoering. Om excessen te voorkomen moet dan wel een vergunning worden aangevraagd. Er wordt dan o.a. gekeken naar bouwtechnische aspecten en of andere inpassingsmogelijkheden zijn. De gedenksteen moet veilig en duurzaam zijn. Het plaatsen van een steen of gedenkteken met een afwijkende maat wordt niet toegestaan indien onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de beeldkwaliteit ter plaatse. Het ontwerp van de begraafplaats en de identiteit zijn bepalend voor het al dan niet toestaan van gedenkstenen of tekens met een afwijkende maatvoering. Daarnaast spelen Liggende steen tussen staande aspecten als bereikbaarheid van de graven en beheersaspecten een rol van betekenis. Een goede bereikbaarheid van graven en het rationeel uitvoeren van het onderhoud moet mogelijk blijven. Als voorbeeld kan het oudere deel van de begraafplaats aan de Westdorplaan worden genoemd waar een afwijkende maatvoering van gedenkstenen voorkomt. Op de begraafplaats Heino, het deel waar alleen staande stenen op de graven aanwezig zijn, wordt om bovengenoemde redenen terughoudend omgegaan met het toestaan van liggende stenen Uitgiftebeleid graven Bij de uitgifte van een nieuw graf bestaat nu geen keus om een plek te bepalen, behoudens de begraafplaats. De gemeente geeft het eerstvolgende graf uit in een nieuwe rij. Door het aflopen van grafrechten en het verwijderen van stenen bestaat de mogelijkheid om oude graven opnieuw uit te geven. Hiervoor dient het graf geschud te worden. Op het moment dat aangifte wordt gedaan van een overlijden en een grafrecht wordt gekocht zal kenbaar gemaakt worden welke graven gekocht kunnen worden. De keus bestaat dan uit een graf op een nieuw veld, aansluitend in een bestaande rij, aan te wijzen door de gemeente of een opnieuw uit te Uitgifte aansluitend in nieuwe rij geven graf op oudere veldjes of gebieden. Het vooraf aankopen van een graf zoals nu in de verordening staat blijft gehandhaafd. Het college kan hiervoor in zeer bijzondere gevallen een eigen graf toewijzen (zie art. 14 lid 2). Delen van begraafplaatsen waar een grafrecht voor een onbepaalde termijn geldt, vallen automatisch buiten dit beleid. Indien een graf opnieuw wordt uitgegeven wordt het graf geschud. De tarieven voor een nieuw graf of een tweede gebruik van een graf zijn gelijk Asbezorging en bijzetten urnen Naast het uitgeven van graven kan in Raalte op verschillende manieren as worden bezorgd en urnen worden bijgezet. Op elke begraafplaats mag as op een eigen graf worden verstrooid. Wel moet de grafbedekking dit mogelijk maken. Als het hele graf wordt bedekt door een vloerplaat is asverstrooiing vanzelfsprekend niet mogelijk. Daarnaast kunnen in een eigen graf naast het begraven van lichamen ook urnen worden bijgezet. Verder zijn er, afhankelijk van welke begraafplaats, diverse manieren van urnbijzetting mogelijk. In deze Concept 3 maart

15 paragraaf worden de mogelijkheden benoemd en de uitbreiding van mogelijkheden op de 3 begraafplaatsen. Ten aanzien van de termijnen wordt hier dezelfde keus geboden als bij de uitgifte van graven. Begraafplaats Heino Urnenmuur In Heino kunnen urnen worden bij gezet in een urnenmuur. In de daarvoor bestemde nissen kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet. Elke nis wordt afgesloten door een natuurstenen plaat die de gemeente beschikbaar stelt. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie. Deze nissen worden voor de duur van twintig jaar uitgegeven met de mogelijkheid tot verlenging van telkens tien jaar. Het beheer en onderhoud geschiedt door de gemeente. Urnengraf Een tweede mogelijk om urnen bij te zetten is in een urnengraf. Een urnengraf is geschikt voor het bijzetten van maximaal twee urnen. De afmeting van een urnengraf is 80 (l) x 80 (b) x 100 (h). Binnen deze afmetingen mag zonder vergunning een gedenkteken naar keuze worden aangebracht. Een urnengraf wordt voor de duur van twintig jaar uitgegeven met de mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar. De rechthebbende zorgt, net als bij een eigen graf, zelf voor onderhoud en herstel van de grafbedekking. Urnenkelder Dit is een kunststof bak, geschikt voor maximaal twee urnen, die in de grond wordt geplaatst. De urnenkelder heeft een betonnen bovenzijde die afgedekt wordt met een natuurstenen plaat. Wij stellen deze urnenkelders beschikbaar inclusief de natuurstenen afdekplaat. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie van de plaat. Deze urnenkelders worden ook voor de duur van twintig jaar uitgegeven. En ook hier bestaat de mogelijkheid tot verlenging met telkens 10 jaar. Wij dragen zorg voor het onderhoud en de noodzakelijke reparaties. Strooiveld Op dit moment bestaat op de begraafplaats geen mogelijkheid om as te verstrooien. Dit wordt in de nabije toekomst mogelijk gemaakt. Hiervoor wordt een ruimte aangewezen. Begraafplaats Pleegste Columbarium Een columbarium is een zeshoekige kolom, gemaakt van beton met grind. De kolommen kunnen liggen of staan en worden met meerderen gegroepeerd. Hierdoor ontstaat een honingraat motief. In één columbarium kunnen maximaal twee urnen worden bijgezet. Wij stellen de columbaria beschikbaar met een natuurstenen afdekplaat. De rechthebbende zorgt zelf voor de inscriptie van de plaat. Deze columbaria worden voor de duur van twintig jaar uitgegeven. Ook hier bestaat de mogelijkheid tot verlenging met telkens 10 jaar. Het beheer en onderhoud geschiedt door de gemeente. Urnengraven, urnenkelders en strooiveld. Op de begraafplaats Pleegste worden deze mogelijkheden niet aangeboden. Het aanbieden van meer mogelijkheden voor het plaatsen van urnen in een graf of kelder of het verstrooien van as op een veld wordt mogelijk gemaakt. Hiervoor worden ruimtes aangewezen. Concept 3 maart

16 Begraafplaats Westdorp Strooiveld Op de begraafplaats Westdorp is een strooiveld aanwezig. Nabestaanden kunnen in overleg met de beheerder er voor kiezen de as zelf te verstrooien of dit door een medewerker van Beheer en Onderhoud te laten doen. Wij proberen hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de nabestaanden. Zij beslissen zoveel mogelijk zelf hoe de asverstrooiing plaats vindt en wie er bij aanwezige zullen zijn. Urnengraven en urnenkelders Op de begraafplaats Westdorp kunnen evenals op de begraafplaats Heino, urnen worden bijgezet in urnengraven en urnenkelders. Dit vindt op eenzelfde wijze plaats als op de begraafplaats te Heino. Geen urnenmuur of columbarium Op de begraafplaats Westdorp bestaat geen mogelijkheid om een urn te plaatsen in een urnenmuur of columbarium. Omdat hiervoor op de begraafplaats Pleegste mogelijkheden zijn wordt deze voorziening niet op de begraafplaats Westdorp aangeboden Samenvattende beleidstabel graven/asbestemming Graven oud voor 1972 Graven nieuw na 1972 Huidig beleid Grafrecht Onbepaalde tijd 20 jaar, verlengen met steeds 10 jaar Heino was 30 jaar Vergunning plaatsen gedenksteen Vergunning plaatsen gedenksteen Verwijderen steen Onbepaalde tijd Onbepaalde tijd Nvt Gelijk aan termijn grafrecht Gelijk aan termijn grafrecht Juridisch mogelijk, wordt niet uitgevoerd Urnen 20 jaar, verlengen met steeds 10 jaar Gelijk aan termijn recht Gelijk aan termijn recht Juridisch mogelijk, wordt niet uitgevoerd Nieuw beleid (vanaf 2009) Nieuw beleid Keus uit termijn van 20 of 30 jaar, steeds te verlengen met 10 jaren. Vergunning gedenksteen wordt opgenomen in grafrecht Vergunning gedenksteen aanvragen bij afwijking van standaard maat Gedenksteen verwijderen na afloop termijn grafrecht door gemeente, kosten opnemen in exploitatie Ruimen graven Nvt Geen beleid Geen beleid Schudden graven op het moment dat een graf opnieuw wordt uitgegeven Herinrichting graven zonder recht en met een steen, niet geruimd Nvt Geen beleid Geen beleid Steen verwijderen, aanleg gazon, tot graf opnieuw wordt uitgegeven. Concept 3 maart

17 Asbestemmingen Graven oud voor 1972 Graven nieuw na 1972 Urnen Nieuw beleid (vanaf 2009) Huidig beleid Nieuw beleid Verstrooien as Mogelijk op Westdorp Mogelijk maken op 3 begraafplaatsen Columbaria Mogelijk op Pleegste Geen wijziging Urengraven en urnenkelders en in Heino Mogelijk op Westdorp en Heino Mogelijk maken op 3 begraafplaatsen Voor zover dit noodzakelijk is wordt de beheersverordening begraafplaatsen aangepast bij de eerstvolgende herziening op basis van dit beleidsplan Beheer en onderhoud In dit beleidsplan worden de uitgangspunten voor het beheerplan vastgelegd. Hiermee wordt mede de beeldkwaliteit die een begraafplaats heeft, de uitstraling en sfeer bepaald. Beheerplannen worden geschreven om uitvoering te kunnen geven aan aspecten die van belang zijn, namelijk veiligheid, heelheid en netheid. Veiligheid en heelheid van de diverse elementen zijn over het algemeen opgenomen in allerlei technische eisen die worden gesteld. De gemeente Raalte sluit hierbij zoveel mogelijk aan de CROW normen (landelijk gebruikte technische normen). Vaak is duidelijk aangegeven wanneer iets veilig of onveilig is, of op welk Intensief onderhoudsniveau moment herstel of vervangingen van elementen moet plaatsvinden. Bij vervangingen wordt uitgegaan van een standaard onderhoudsniveau. Netheid is een aspect die direct een sterke relatie heeft met de belevingswaarde. De mate van verzorgdheid, het al niet voorkomen van onkruiden, het aanzien van de gazons en bijvoorbeeld de hoeveelheid blad zijn hiervan een voorbeeld. Ook de netheid van de graven en grafvelden speelt hierbij een belangrijke rol. Netheid wordt uitgedrukt in kwaliteitsniveaus van zeer verzorgd tot slecht onderhouden, doorvertaald in intensief, standaard en extensief onderhoud (kwaliteitsniveaus A, B en C). Per beheergroep en kwaliteitsniveau is een werkpakket gemaakt. Hierin zijn de maatregelen en frequenties opgenomen. Dit leidt vervolgens tot een eenheidsprijs. Hoe intensiever het onderhoud, des te hoger is de prijs per eenheid. Deze systematiek wordt ook toegepast bij het beheer van het openbare groen. Door een keus te maken in kwaliteitsniveaus kan het beheer worden bepaald en daarmee ook de kosten. De begraafplaatsen kennen over het algemeen een hoge mate van netheid. Dit komt overeen met intensief onderhoud, kwaliteitsniveau A met name op de grafvelden. De randbeplantingen kennen over het algemeen een standaard netheidsniveau (niveau B). Een eenduidige benadering van het beheer en onderhoud op de 3 algemene begraafplaatsen is uitgangspunt voor het te voeren beleid. De volgende indeling in kwaliteitsniveaus is van toepassing. Concept 3 maart

18 Omschrijving Parkeerplaatsen, beplantingen grootschalig incl. bomen Hagen, rondom begraafplaats Hagen, rond grafvelden Kleinschalige beplantingen en bomen Randbeplantingen Grafvelden, niet in gebruik Grafvelden, in gebruik Grafvelden begraafplaats Heino, 19 e eeuw Grafvelden begraafplaats Westdorp, oude deel Terreinmeubilair Afrasteringen Toegangspoorten Strooiveld Columbarium Verhardingen kwaliteitsniveau B B A A B B A B B B B A A A B Het beheerplan wordt geschreven op basis van de bovenstaande kwaliteitscriteria, met het in acht nemen van wettelijke kaders op het gebied Arbo, milieu en dergelijke. Gebruik chemische middelen is niet toegestaan (met uitzondering van verhardingen) Voor vervangingen en renovaties worden de kosten berekend, een en ander op basis van de omlooptijden (afschrijvingstermijnen) die zijn opgenomen in het beheerplan groen Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de begraafplaatsen wordt rekening gehouden met het bijzondere karakter, waarbij de nodige piёteit in acht wordt genomen. Het onderhoud wordt nu op basis van jaarcontracten uitgevoerd. Op basis van de gegevens uit het beheerplan kan een bestek worden geschreven en een aanbesteding worden gehouden voor een meerjarige contractperiode. De kosten voor het opstellen van een bestek en het houden van een aanbesteding zijn opgenomen in uitvoeringsprogramma Onderhoud grafvelden Bijzondere aandacht verdient het onderhoud van de grafvelden. Een grafveld bestaat uit een rij graven (enkel of dubbel) vaak voorzien van een grafsteen. De rijen met graven zijn bereikbaar via een graspad of een onverhard pad. Het onderhoud van deze paden wordt door de gemeente uitgevoerd, kwaliteitsniveau A. Op enkele locaties (m.n. Heino) zijn ingrepen wenselijk om de kwaliteit van de graspaden ook bij een hogere belasting te kunnen waarborgen. De graven worden over het algemeen goed onderhouden door de rechthebbenden. In het verleden is een periode geweest dat het Tussenstrookjes gevuld met grind onderhoud van het graf afgekocht kon worden. In deze situaties is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. In het beheerplan is het onderhoud van graven voor een bepaald percentage opgenomen. Tussen de graven liggen kleine strookjes grond die niet zijn uitgegeven en in principe onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Deze strookjes worden echter veelal ingericht door rechthebbenden van een graf. Het inrichten van deze strookjes is jarenlang gedoogd en leidt nu tot complicaties bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud. Om geen schade toe te brengen aan deze inrichtingen dient bij het uitvoeren van het beheer en onderhoud extra voorzichtig te worden geopereerd (bijvoorbeeld bij het verwijderen van het haagknipsel en onkruid) Wanneer graven ouder worden en veelal minder frequent worden bezocht wordt de netheid minder, zeker van de tussenstrookjes. Bij bijzettingen in een naastliggend graf geeft de inrichting van deze strookjes problemen bij de uitvoering. Concept 3 maart

19 Het inrichten van de tussenstrookjes wordt niet meer toegestaan (dit geldt dus voor de nieuw uit te graven). Deze maatregel levert (zeker op termijn) een flinke bijdrage aan het verbeteren van een efficiënte uitvoering van werkzaamheden op de grafvelden. Door de beheerder van de begraafplaats wordt hierop toegezien. In bestaande situaties, waar de tussenstrook is ingericht, wordt de inrichting gedoogd zolang dit mogelijk is. In het beheerplan wordt een extra maatregel opgenomen om het beheer en onderhoud op het gewenste kwaliteitsniveau uit te kunnen voeren. Indien er redenen bestaan om de inrichting te verwijderen dan voert de gemeente dit uit zonder de rechthebbende van een graf hiervan op de hoogte te stellen. Dit komt o.a. voor indien een bijbegraving plaatsvindt in een naast liggend graf of er om onderhoudstechnische redenen maatregelen moeten worden genomen. Daarnaast speelt de veiligheid op de begraafplaats een rol, met name als graven door inspoeling verzakken. De inspoelingsgaten worden door de gemeente gedicht. Er vindt geen herstel plaats. Regels hieromtrent zullen bekend gemaakt worden op de informatieborden op de begraafplaatsen en bij de uitgifte van een graf. Wanneer graven ouder worden en de nabestaanden minder frequent het graf bezoeken en onderhoud uitvoeren ontstaat een netheidsbeeld die afwijkt van de gehele rij met graven. In deze gevallen neemt de gemeente het onderhoud voor haar rekening (dit is doorvertaald in het beheerplan, waarbij rekening wordt gehouden met het gedeeltelijke uitvoeren van het onderhoud door de gemeente). Tevens wordt voor een klein deel voorzien in het uitvoeren van het netheidsonderhoud van gedenkstenen. Dit uit te voeren in het geval dat de situatie ernstig afwijkt van het totale beeld op een grafveld. Door het verwijderen van gedenkstenen en het inzaaien met gazon wordt ook een deel van deze problematiek ondervangen Uitvoering grafdelven Het maken van een graf wordt uitgevoerd door de gemeente. Hierbij is het sinds enkele jaren gebruikelijk dat het vrijkomende zand tijdelijk wordt afgevoerd. Met name als er sprake is van een bijzetting wordt dit als wenselijk beschouwd. Het vrijkomende zand behoeft dan niet op een grafsteen van een aangrenzend graf te worden gelegd. Deze werkwijze wordt over het algemeen positief gewaardeerd, doch levert ook een extra kostenpost op. Voorgesteld wordt om deze maatregel te handhaven, echter alleen in die situaties waar sprake is van een bijzetting en het vrijkomende zand niet op een andere wijze kan worden verwerkt. Hiervoor wordt in de raming een stelpost werken derden van 5.000,-- opgenomen. 3.4 Begraven in eigen grond Inleiding en historie Onder eigen grond wordt verstaan een particulier terrein waarvan het de bedoeling is dit te bestemmen voor het begraven van één of een zeer beperkt aantal overledenen. Tot 1 juli 1991 bestond de mogelijkheid om op eigen terrein een graf aan te leggen. Deze familiebegraafplaatsen vielen niet onder het voor begraafplaatsen geldende regiem. Het niet in overeenstemming zijn met een bestemmingsplan van een graf op particuliere grond was tot 1991 geen geldige reden tot weigering van een graf op particuliere grond. In Raalte zijn 3 particuliere begraafplaatsen: Landgoed t Reelaer te Raalte, Landgoed Schoonheten te Schoonheten en Landgoed Neppelenbroek te Broekland Toetsingskaders voor aanleg nieuwe particuliere begraafplaatsen Op basis van de Wet op de Lijkbezorging bestaat de mogelijkheid voor een ieder om begraven te worden en dat de grafrust wordt gehandhaafd. Bij de herziening van wet op de Lijkbezorging in 1991 is de mogelijkheid om een familiegraf op eigen grond afgeschaft. Het voorkomen van vestiging van nieuwe rechten en de daaruit voortvloeiende belemmeringen voor planologische ontwikkelingen waren hierbij belangrijke argumenten. De gemeente Concept 3 maart

20 Raalte dient bij eventuele aanvragen om een graf op eigen grond te toetsen aan deze planologische aspecten Beleid begraven in particuliere grond De gemeente Raalte handhaaft de 3 begraafplaatsen op de landgoederen als beschreven in 3.4.1, krachtens het overgangsrecht als beschreven in art. 85 van de Wet op de Lijkbezorging. Dit houdt in dat op deze locaties nog bijzettingen plaatsvinden van stoffelijke overschotten en asbussen van degene die daarvan eigenaar was ten tijde van de inwerkingtreding van de wet van 1991 en de leden van zijn geslacht. Er wordt geen medewerking verleend aan nieuwe verzoeken tot het toestaan en planologisch regelen van een begraafplaats op eigen grond (zie paragraaf 3.4.2). Concept 3 maart

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier :

Nota. algemene. begraafplaatsen. gemeente. Dalfsen. 1 Paraaf griffier : Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen 1 Inhoud 1 Algemeen 2 Begraafcapaciteit 3 Huidige situatie 3.1 Begraafplaats Ruitenborghstraat 3.2 Begraafplaats Welsum 3.3 Begraafplaats Nieuwleusen 3.4

Nadere informatie

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg

BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS. Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg BEGRAAFPLAATS HELLEVOETSLUIS Soorten graven en asbestemmingen op de begraafplaats Stoofweg Hellevoetsluis heeft drie begraafplaatsen. Alleen op de begraafplaats aan de Stoofweg worden nieuwe graven uitgegeven.

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid.

Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. Begraafplaats Maastricht Als de dood in het leven komt.. Een mooie locatie voor een waardig afscheid. De gemeentelijke begraafplaats in Maastricht. In Maastricht kunnen overledenen begraven worden op een

Nadere informatie

Tarieven 2008 begraven in Leerdam

Tarieven 2008 begraven in Leerdam Tarieven 2008 begraven in Leerdam Begrippenlijst Zandgraf met bekisting en looproosters Begraaftoestel Baarwagen Rechthebbende : Zandgraf: Keldergraf: Algemeen graf: Familiegraf: Kindergraf: 1e bijzetting:

Nadere informatie

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet

Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet Begraven en begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet ii 1 Voorwoord Voor mensen die van nabij een sterfgeval meemaken, is de overgang van leven naar dood een ingrijpende ervaring. Het is een gebeurtenis

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming In deze folder geven wij u algemene informatie die u helpt bij het maken van een keuze voor een laatste rustplaats op een gemeentelijke begraafplaats. De gemeente Meppel beschikt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Wierden

Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden Begraven in de gemeente Wierden In deze folder vindt u informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Wierden. Ook kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene

Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Begraafplaatsen in de gemeente Echt-Susteren Annahof en Elsene Inhoudsopgave Voorwoord 3 De gemeentelijke begraafplaatsen 4 Begraafplaats Annahof 4 Begraafplaats Elsene 6 Termijnen van uitgifte en verlenging

Nadere informatie

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36

Klankbordgroep Begraven in Veendam. 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 Begraven in Veendam Inhoudsopgave Inleiding Klankbordgroep Begraven in Veendam 1. Begraafplaatsen 1.1 Begraafplaats Buitenwoelhof 1.2 Begraafplaats Dalweg 36 2. Grafsoorten 2.1 Algemene graven 2.2 Particuliere

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: as-bestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats

Beschikbare graven en asbestemmingen. Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Beschikbare graven en asbestemmingen Ooster-, Wester, en RK begraafplaats Oosterbegraafplaats Inhoudsopgave Gedenkpark De Ooster en De Wester: asbestemmingen... 4 Gedenkpark De Ooster: beschikbare graven...

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal

Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stadskanaal 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Begraafplaatsen...5 Koopgraven...7 Huurgraven...7 Grafrusttermijn...7 Grafkelders...7 Schoonhouden van graven...7

Nadere informatie

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang.

De begraafplaatsen zijn voor een ieder dagelijks toegankelijk van s morgens 08.00 uur tot een half uur na zonsondergang. Begraven in Vianen In deze folder geeft de gemeente een overzicht van de mogelijkheden van de Viaanse begraafplaatsen en een korte toelichting. Meer informatie over verordeningen en tarieven die gelden

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE s-heerenberg-zeddam 2016 INLEIDING Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente s-heerenberg-zeddam beheert

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein

Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Algemene begraafplaatsen Gemeente Stein Niemand staat graag stil bij de dood Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest of als u uw eigen uitvaart wilt regelen. Uitvaarten

Nadere informatie

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus

Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Stichting R.K.Begraafplaats H.H.Petrus en Paulus Bezoekadres: Administratie: Website: St.Annahof 1 Willaertstraat 33 www.rkb-petrusenpaulus.nl 3764 BA Soest 3766 CP Soest Tel: 035-6013564 Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen

Als er iemand overlijdt. Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Hoogeveen 1 2 Inhoud 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 4 2 Begraven 7 2.1 Nieuw eigen graf 7 2.2 Bijzetting in een bestaand graf

Nadere informatie

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg

Toelichting en tarieven. begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg Toelichting en tarieven begraafplaatsen Leidschendam-Voorburg 1 Regelgeving die van toepassing is - Wet op de lijkbezorging - Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2015

Nadere informatie

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel

Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Tarieven gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Drechterland voor 2016 Foto: entree begraafplaats aan de Molenwei in Hoogkarspel Inhoud 1. Waar liggen onze begraafplaatsen 2. De kosten voor grafrechten

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik

Begraafplaatsen. Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Begraafplaatsen Algemene informatie over de begraafplaatsen in de Gemeente Medemblik Niemand staat graag stil bij de dood. Toch krijgt iedereen ermee te maken. Bijvoorbeeld wanneer u een dierbare verliest

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van 31 augustus 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van

Nadere informatie

Gemeentelijke. begraafplaatsen

Gemeentelijke. begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Colofon De begraafplaatsgids is een uitgave van de gemeente Oude IJsselstreek Postadres Postbus 42 7080 AA Gendringen Bezoekadres Staringstraat 25 7081 BN Gendringen T (0315)

Nadere informatie

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens

Begraven en asbestemming. Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens Begraven en asbestemming Gemeente De Marne Afdeling Burgerzaken Postbus 11 9965 ZG Leens 1 De laatste rustplaats in de Gemeente De Marne Na het overlijden De keuze voor een laatste rustplaats is belangrijk,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

Begraven en asbestemming

Begraven en asbestemming Begraven en asbestemming De laatste rustplaats in de gemeente Aa en Hunze Mogelijkheden per begraafplaats Begraven Cremeren Algemeen graf Particulier graf Kindergraf Islamitisch graf Urnen-nis Urnengraf

Nadere informatie

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen.

Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. Beleidsplan begraafplaatsen 2010 van de Parochie HH. Twaalf Apostelen. 1. Inleiding De parochie HH. Twaalf Apostelen is per 1 januari 2010 ontstaan uit een samenvoeging van 12 parochies met 13 kerken in

Nadere informatie

Verordening begrafenisrechten 2014

Verordening begrafenisrechten 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening begrafenisrechten 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

BEGRAVEN EN BIJZETTEN

BEGRAVEN EN BIJZETTEN BEGRAVEN EN BIJZETTEN in de gemeente Schouwen-Duiveland inclusief tarieventabel 2015 Inhoud Begrippenlijst 5 1. Inleiding 9 2. Keuze van een graf 11 3. Asbestemmingen 15 4. Grafmonumenten en beplanting

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6

Inhoudsopgave. Inleiding 2. De gemeentelijke begraafplaats 2. De aula Rond-om 3. Soorten graven 4. Urnen en as 5. Soorten urnen graven 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 De gemeentelijke begraafplaats 2 De aula Rond-om 3 Soorten graven 4 Urnen en as 5 Soorten urnen graven 6 Aankleding van het graf 7 Het ruimen van graven 7 Tarieven 8 Overige begraafplaatsen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten

Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten gemeente Zaanstad Sector Belastingen Informatiewijzer grafkeuze en grafrechten Gemeentelijke begraafplaatsen Zaanstad 2016 Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014

Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 18 november 2014 Datum raadsvergadering maandag 15 december 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-096 Bijbehorend veld van de programmabegroting Middelen

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren?

Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede. Begraven of cremeren? Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede Begraven of cremeren? Inleiding Als er iemand is overleden valt er, tussen alle emoties door, veel te regelen. Vaak weten we niet hoe, op zo

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Lijkbezorgingsrechten 2017

Lijkbezorgingsrechten 2017 Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Vlissingen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016

Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Hellendoorn 2016 CVDR Officiële uitgave van Hellendoorn. Nr. CVDR381213_1 16 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van begrafenis- en andere rechten voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente

Nadere informatie

Hervormde begraafplaats Ochten

Hervormde begraafplaats Ochten Hervormde begraafplaats Ochten Beheer van de Hervormde begraafplaats aan de Liniestraat te Ochten per 1 januari 2016 Overeenkomstig het Reglement voor het beheer van de begraafplaats van de Hervormde gemeente

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; *ZD929646E8B* Collegebesluit Zaaknummer : 10-7770 - 1750 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013 Overwegende, de wijzigingen

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Almelo Nr. 207018 1 december 2017 Verordening begraafplaatsrechten 2018 De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Begraven in de gemeente Oldebroek

Begraven in de gemeente Oldebroek Begraven in de gemeente Oldebroek De laatste rustplaats Niemand staat graag stil bij een onderwerp als begraven. Toch komt er een moment dat u er over moet nadenken. Omdat u een naaste hebt verloren bijvoorbeeld.

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel;

1. De verordening op het beheer en gebruik van de begraafplaatsen 2011, incl. bijbehorende tarieventabel; Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00316 Behandelend ambtenaar C. Uittenbogaard Postreg.nr. Tel.nr 0345-636393 Datum: 17 januari 2011 ONDERWERP: Herziening verordening op het beheer en

Nadere informatie

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017

Algemene begraafplaatsen gemeente Hoorn Tarieven 2017 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014

Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 75592 17 december 2014 Gemeente Dordrecht Vaststellen Heffingsverordening Essenhof 2015 met bijbehorende tarieventabel 2015 - Nr. 1303036 17 december

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008.

Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. rv 96 Dienst Publiekszaken PBS/2012.200 RIS 252438_121023 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging van de Verordening begraafrechten 2008. Tarieven In het kader van de begroting 2013

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik. begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 eigenschappen Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7

Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Beperkte ruimte 5 Beschikbare ruimte 5 Ruimen 6 Uitbreiden of nieuwe plek 6 Uitgifte van graven voor bepaalde tijd 6 Uitgifte alleen bij directe begraving 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

gemeentelijke begraafplaatsen

gemeentelijke begraafplaatsen gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke Begraafplaats Alkmaar Westerweg 250 Alkmaar Gemeentelijke Begraafplaats Oudorp Herenweg hoek Kerklaan Oudorp Gemeentelijke Begraafplaats

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7

1. Begraafplaats Berkhouterweg Begraven volwassenen Begraven kinderen Urnenbewaarplaatsen Verlengen grafrechten 7 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 6 1.4 Verlengen grafrechten 7 2. Begraafplaats Zuiderveld 9 2.1 Begraven volwassenen 9 2.2 Begraven

Nadere informatie

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 maart 2014 8 2014/26 24 februari 2014 wethouder C.M.A. van den Berg

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MET RESPECT

DIENSTVERLENING MET RESPECT INLEIDING Bij het geven van een bestemming aan de as dacht men vroeger vaak automatisch aan verstrooiing en kwam veelal later het besef dat dit toch wel erg abrupt is. Anders dan bij een begraving mist

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013

UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 UITVOERINGSBESLUIT GRAVEN, ASBEZORGING EN GEDENKPLAATSEN ZALTBOMMEL 2013 Het college van Zaltbommel, gelet op artikel 10, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Zaltbommel 2013; besluit vast

Nadere informatie

Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken en Belastingen. Akkoord Bespreken Afdelingshoofd LO F-adviseur

Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken en Belastingen. Akkoord Bespreken Afdelingshoofd LO F-adviseur Gemeente Heerde Advies aan het college Datum 13 februari 2013 Portefeuillehouder W.RJ.M. Pijnenburg / H.G. van der Stege Besproken met pfh? ja Auteur(s) Jeanette van Amersfoort Afdeling / team Publiek/Burgerzaken

Nadere informatie

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5

1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 1. Begraafplaats Berkhouterweg 3 1.1 Begraven volwassenen 3 1.2 Begraven kinderen 4 1.3 Urnenbewaarplaatsen 5 2. Begraafplaats Zwaag 6 2.1 Begraven volwassenen 6 2.2 Begraven kinderen 7 3. Begraafplaats

Nadere informatie

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden

algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden algemene begraafplaatsen Hoorn informatie voor nabestaanden hoorn.nl inhoud inleiding beheer van de begraafplaatsen... 4 toegangstijden... 4 aanwezigheid personeel... 4 uitgiftetermijn particuliere graven...

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Haren 2011 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 11 januari 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN. gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GELDERMALSEN De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van 7 april 2015, nr. X; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn.

Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Alles over begraven of cremeren op de gemeentelijke begraafplaatsen in Hellendoorn. Gemeentelijke begraafplaats Gemeentelijke begraafplaats Ninaberlaan Meester Ponsteenlaan Ninaberlaan 34 Meester Ponsteenlaan

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

facts & figures Begraven in Molenwaard

facts & figures Begraven in Molenwaard facts & figures Begraven in Molenwaard Onderstaand de door uw raad gestelde vragen en het antwoord hierop gevolgd door een stuk algemene achtergrondinformatie, opdat u een goede indruk krijgt hoe we op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 119346 15 december 2015 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2016 De Raad van

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015

Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 72013 10 december Officiële uitgave van gemeente Almelo. 2014 Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2015 De Raad van

Nadere informatie

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016)

Verordening begraafplaatsrechten Verordening op de heffing en invordering van begraafplaatsrechten 2016 (Verordening begraafplaatsrechten 2016) Verordening begraafplaatsrechten 2016 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen

Nadere informatie