Heerhugowaard Stad van kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering«Besluit: Voorstalnummer; j^r 5 JAN 20i; ft(x9, Ol»Oca Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 15 RB Visie -, Beleidsplan-, Verordening - enexploitatie begraafplaatsen Heerhugowaard Aande Raad, Heerhugowaard, 14 december2010 Beknopt voorstel Deraad besluit: 1. vast te stellen de 'Visiebegraafplaatsen Heerhugowaard ' 2. vast te stellen het 'Beleidsplan begraafplaatsen Heerhugowaard ' 3. vast te stellen de 'Verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2011' 4. conform optie c alle kosten vooronderhoud, vaste lastenén voorzieningen te latendekken middels deleges met ingangvan conform optie c alle met deuitbreiding samenhangende kostenenlasten te latendekken middels de leges met ingangvan Toelichting Visie- beleid- en Verordening begraafplaatsen Totopheden beschikte degemeente Heerhugowaard nietovereen visie-en een beleidsplan begraafplaatsen.om dealgemene begraafplaatsen verantwoordte kunnen exploiteren is het noodzakelijk om eenvisieen een beleidsplante hebben.in deze bijgevoegde plannen staat omschreven welke doelstellingen we hebbenaangaande de begraafplaatsen en hoe we deze denken te gaan behalen. Hierdoorwordt het voor bestuuren gebruikers duidelijk welke doelstellingen enkeuzes geleid hebben totde regelgeving in de verordening begraafplaatsen en de leges in de verordening lijkbezorgingsrechten. De wijziging vande Wetop delijkbezorging is aanleidingtot het herzien vande verordening begraafplaatsen. De verordening begraafplaatsen is gebaseerd opdestandaard verordening vande Vereniging Nederlandse Gemeenten.De wijzigingen tenopzichtevande verordening begraafplaatsen 2009 zijnuiteengezet in debijlage.het uitvoeringsbesluit begraafplaatsen waarintot nu toede nadere regelgeving stond, zalkomen te vervallen.denadere regelgeving wordt nu opgenomen in de verordening begraafplaatsen ommeerduidelijkheid in de regelgeving te bereikenvoor bestuuren gebruikers. In het kadervan deregulering en excellente dienstverlening wordtde vergunningplicht voorgedenktekens vervangen door algemene regelgeving. De capaciteit vandehuidigeomvangvandebegraafplaats is toereikendtot 2017.Om tijdigte kunnen beschikken overvoldoendecapaciteit isuitbreiding vande begraafplaats aan de Krusemanlaan noodzakelijk. Deuitvoering hiervandientvan af2015 plaats tevindenom dezevanaf 2017 te kunnen gebruiken in verband metde zetting van de bodem.

2 Bij de uitbreidingwordtconform B&W-besluitBW en conform demotievande PvdA in de gemeenteraad van24 juni2010 ook rekeninggehouden met een gedeelte voor islamitisch begraven.de huidigewet op de Lijkbezorging en de Verordening begraafplaatsen Heerhugowaard bieden voldoende ruimteom aandemeeste wensenvan islamitische burgers te voldoen.denadere inrichting eninvulling vanderealisatiezal voorafgaand met specialistenen betrokkenen afgestemd worden. Exploitatie Methet oogopde aanstaande uitbreidingvandebegraafplaats (geplande startaanleg2015) is hetnoodzakelijk duidelijkheid tescheppen in de wijzevanhet doorbereken vankosten van de begraafplaats. Hierinonderscheiden wij: 1. aanlegkosten begraafplaats 2. voorzieningen inrichting 3. exploitatielasten Aanlegkosten begraafplaats Opbasis vanartikel 33 Wetop delijkbezorging is elkegemeente verplicht een gemeentelijke begraafplaats te hebben.de aanlegkosten hiervan, dieop termijn verdeeld moeten wordenover honderdengebruikers gaan voor debaten afkomstig van deze gebruikers uit. Historie Debegraafplaats Krusemanlaanhadin het beginvan zijn bestaan weinig gebruikers en deleges waren bewust laaggehouden omdatde bijzondere begraafplaatsen ook lage tarieven hadden. Deze tweezaken hebben tot lage inkomsten geleid, terwijl er zeer hoge (kapitaals)lasten waren. Dit leidde totzeer grote exploitatietekorten. In1984 zijndaaromdeaanlegkosten vande huidige begraafplaats vervroegd afgeschreven ten laste vandealgemene reserve.hierdoorzijn de aanlegkosten niet verwerkt in het tarief van de leges.de laatste twee jaar wordt deexploitatie positief beïnvloed doordeinkomsten uithet rouwcentrum.hieruit worden momenteel een aantal kleine investeringen gedekteneen deel vande exploitatielasten. Het betreft baten tergroottevan 333 per grafeenheid.ditis echter een tijdelijke situatie omdater uiteindelijk eennieuw rouwcentrum gerealiseerd zal worden nabijde Krusemanlaan. De noodzaak tot uitbreiding met 600grafeenheden van debegraafplaats aan de Krusemanlaan maakt deze kwestie weer actueel.de omvang van deuitbreiding van 600 grafeenheden (circa 1 ha) is kostentechnisch het voordeligst. De geschatte aanlegkosten ( geschat opbasis van historische investering *inflatie) kunnen worden verrekend in het tarief.de jaarlijkse kapitaalslast bedraagtcirca Uitgaande vande geprognosticeerde grafuitgifte van 56 grafeenheden per jaarzal dit leiden toteenverhoging vanhet grafrecht met circa 400 gebaseerd op eenannuïtaire afschrijving met 4% renteovereen termijnvan60 jaar.de begraafplaats heeft met deuitbreidingvoldoende capaciteitom tot2030 te kunnen begraven. Grote investeringen in voorzieningen Inhet verleden zijneen deel vande voorzieningen direct uit de exploitatie gefinancierdof voortijdig afgeschreven.hierdoor zijn lang niet alle lasten verwerkt inhet huidige tarief. Een anderdeelvande voorzieningen islineairafgeschreven, terwijlditgezien het verloop vanhet aantal gebruikers achteraf gezienonhandig is. Bijlineair afschrijven zijndekosten in de eerste jaren namelijk hoog terwijl het aantalgebruikers danhet laagst is. Daarnaast is een deel van dezevoorzieningen afgeschreven meteenkortere looptijddan de technische levensduur. Ditleidt tot hoge kosten in de eerste jaren vande levensduur en geenkosten in delaatste jaren. Hierdoor wordtde exploitatie zeer onoverzichtelijk. Daarom het volgende voorstel:

3 Grote investeringen met vervangingstermijn annuïtair afschrijven met een tijdsduur gelijk aan de vervangingstermijn en de kapitaals/asten verwerken in het tarief. Urnenmuur Verharding Wachtruimte Bankjes Waterpunten Materieel Verzamelgraf De huidige kapitaalslasten blijven bestaan. Het verschil in kosten door de reeds gekozen afschrijvingsmethode wordt gecompenseerd door voorzieningen die reeds afgeschreven of uit de exploitatie betaald zijn. Kleine investeringen in voorzieningen Kleine investeringen in voorzieningen tot een bedrag < zijn in het verleden conform de activanota betaald uit de exploitatie. Op jaarbasis bedragen deze kosten veelal niet meer dan De lasten hiervan zijn deels verwerkt in het tarief. Daarom het volgende voorstel: Kleine investeringen financieren uit de exploitatiebegroting, de kosten geheel verwerken in het tarief en het jaarlijkstekort of overschot accepteren zonder gebruik te maken van een egalisatiefonds. Het gaat hierbij om de volgende kleine investeringen: Sierplantsoen Grafrijbordjes Informatieborden Foetusgraf Herdenkingszuilen Exploitatielasten De exploitatielasten komen in de eerste jaren ten laste van een klein aantal gebruikers. De grafrechten die gebruikers voor een aantal jaren vooruit betalen komen ten bate van de jaarlijkse exploitatiebalans. Bij een volledige bezetting en een situatie van een gelijk aantal ruimingen en begrafenissen leidt dit niet tot problemen. Zolang de begraafplaats nog niet volledig bezet is leidt dit tot een exploitatietekort. Dit tekort wordt versterkt of verzwakt door het niet-constante aantal begrafenissen per jaar. Het zou derhalve niet juist zijn om de eerste gebruikers zwaarder te belasten voor deze vaste lasten. Daarom het volgende voorstel: Vaste lasten doorberekenen naar de tarieven op basis van het potentieel aantal gebruikers. Afhankelijk van het jaarlijks aantal begrafenissen tot aan de volledige bezetting, het exploitatietekort of -overschot (± ) accepteren. Over de afgelopen vijfjaar was het resultaat budgettair neutraal. De exploitatielasten betreffen de volgende kosten: Gas, water en elektriciteit Belastingen Verzekeringen Afvalverwerking Beleid en beheer Onderhoud aan voorzieningen (excl. grafvelden)

4 Mogelijke lastenbeperking door het onderhoud van bovenwijks groen ten laste te brengen van het product 'Groen' Debegraafplaats heeft naasteen functie van plaatsom te begravenook een functieals thuisbasis voor floraen fauna enkan conform het beleidsplan doorontwikkeldwordentot een plek waar recreatief medegebruik mogelijk is. Het groen op eenbegraafplaats heeft duidelijk een functie als bovenwijks groen.in talrijke gemeentenwordtdit ookopdeze wijzebenaderd. Door het ten laste brengen vanhet onderhoud van bovenwijksgroen aanhetproduct 'Groen'kan de tariefstijging met 300eurobeperktworden.De lastenvan bovenwijksgroen worden meegenomen in de jaarlijkse groei. Het gaat totaalomlasten vancirca oplopend tot circa Deze lasten kunnen uit de groeigelden betaald wordenomdatin verband met een hogere woningdichtheid in Stadvande Zondenorm voordehoeveelheid groen per woning aldaar niet gehaald wordt. Gevolgen voor de liikbezorgingrechten Indien wede nogniet in de tarieven verwerkte investeringslasten meenemen, zal het tarief met 314 stijgen Als wedaarnaastookde totale lastenvan de uitbreidingvande begraafplaats Krusemanlaan doorrekenen in de tarieven leidt dit toteenextraverhogingvan circa 400 tot een totale stijgingvan 714.Indiengekozenwordtvoor het latendekkenvande onderhoudskosten van bovenwijksgroen doorhet product 'Groen' dan wordt destijging beperkt tot 414. Een tariefverhoging zaler toe leidendat de lijkbezorgingrechten meer in de buurt komen van omliggende gemeenten.heerhugowaard isnunogrelatief goedkoop als gevolg vanhetniet volledig doorberekenen vanalle lasten. Gemeente Koggenland Alkmaar BergenNH Langedijk Heerhugowaard Hoorn Heerhugowaard Tarieven 2010 per nieuw eigengrafvoor20 jaar Tarief incl.wijkgroen excl. wijkgroen

5 De bovenstaande optiesgecombineerd leiden totde volgende mogelijkheden: a. huidigewijzevan exploitatie Tarief grafrecht blijft gelijk Investeringen in voorzieningen en aanlegkosten worden niet terugverdiend metlegesen zullen als deze niet direct uit de algemene reserve betaald worden toteenexploitatietekort leiden b.huidiqe wijzevan exploitatie + voorzieningen Tarief grafrecht stijgt met314 euro Investeringen in voorzieningenworden terugverdiend metleges.de aanlegkosten worden niet terugverdiend metlegesen zullen als deze niet direct uit de algemene reserve betaald wordentot eenexploitatietekort leiden c. huidige wijzevanexploitatie + voorzieningen + aanlegkosten Tarief grafrecht stijgt met714 euro Alle investeringen in voorzieningen en aanleg worden terugverdiend met leges d. huidigewijzevanexploitatie + voorzieningen + aanlegkosten - groenvoorziening Tarief grafrecht stijgt met 414 euro Investeringen in voorzieningen en aanleg worden terugverdiend met leges metuitzondering van het onderhoud aan het bovenwijks groen. De jaarlijkse lasten ad komen ten lasten van het product 'Groen'en worden gedekt uit de 'groei' Wijzigingen in iijkbezorgingsrechtenper saldo per nieuw eigengraf voor20 jaar * 3.308* 3.008* * op basis van prijspeil 2010 Huidig tarief Voorgesteld tariefomkosten onderhoud envaste lastente dekken en investeringen in voorzieningen terugte verdienen Voorgesteld tariefomkosten onderhoud en vaste lastentedekkenen investeringen in voorzieningen enaanlegkosten terugte verdienen. Voorgesteld tariefomkosten onderhoud en vaste lasten te dekken en investeringen in voorzieningen enaanlegkosten terug te verdienen De kostenvoorgroenonderhoud doorbelasten aan product 'groenvoorziening' NB1: Het valt geziende aanzienlijke stijging welaan te bevelenom de geplande tariefverhoging gefaseerd doorte voeren in deperiode NB2: Risico is datdoor het verhogenvande tarieven de gemeentelijke begraafplaats zich ten opzichtevancremeren (inhet toekomstig naastgelegen crematorium) uit de markt prijst. kirgemeereter en wethouders van Heerhugowaard, de secretaris, de burgemeester, /iescommissie Stadsbeheer d.d. 6 ia Jfespreekstuk 011

6 Heerhugowaard Stad van kansen Nr. RB de Raad van degemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 december 2010 besluit 1. vastte stellen de 'Visie begraafplaatsen Heerhugowaard ' 2. vast testellen het 'Beleidsplan begraafplaatsen Heerhugowaard ' 3. vastte stellende 'Verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2011' 4. conform optie c alle kostenvoor onderhoud, vaste lastenén voorzieningen te latendekken middelsde leges met ingang van conform optie c alle metdeuitbreiding samenhangende kostenen lasten te latendekken middelsde leges met ingang van Heerhugowaard,25 januari2011 DeRaad voornoerpd, de griffier,

7 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerhugowaard 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente Heerhugowaard Verordening Begraafplaatsen Heerhugowaard 2011 Verordening Begraafplaatsen 2011 Gemeenteraad Verordeningen Opmerkingen m.b.t.de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet op de lijkbezorging 2. Gemeentewet, art. 149 Regelgeving die op deze regeling isgebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Pd Terugwerkende kracht Betreft nieuwe regeling.ontstaansbron: Inwerkingtreding: (Voorstel datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad bron bekendmaking bron bekendmaking Heerhugowaards nieuwsblad d.d.01 februari 2011 Heerhugowaards nieuwsblad d.d. 01 februari 2011 RB

8 TOCT Heerhugowaard ^*^ Stad van kansen GECONSOLIDEERDE TEKST VAN DE REGELING Nr. RB De raad van de gemeente Heerhugowaard, gelezen het voorstel van het college van 14 december, nr. BW , inzake het vaststellen van de Verordening Begraafplaatsen Heerhugowaard 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het advies van de raadscommissie Stadsbeheer van 6 januari 2011; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke beg raaf plaats(en) voor de gemeente Heerhugowaard 2011 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats(en): de begraafplaats aan de Krusemanlaan en die aan de Kerkweg; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. asbus: een bus bevattende de as van één overledene; d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; e. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf; f. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt; g. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op eengraf; h. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen is verleend; HOOFDSTUK 2. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN Artikel 2. Indeling graven en asbestemmingen a. eigen graf is een particulier graf: graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven en begraven houden van ten hoogste 3 stoffelijke overschotten of asbussen of het doen verstrooien van as. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; b. algemeen graf: graf waarin aan een gebruiker de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van stoffelijke overschotten voor de tijd van 10 jaren; c. eigen kindergraf is een particulier graf:graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven en begraven houden van ten hoogste 1 stoffelijke overschot of asbussen van een kind tot de leeftijd van 12 jaren. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; d. algemeen kindergraf: graven waarin aan een gebruiker de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een kind tot de leeftijd van 12 jaren voor de tijd van 10 jaren; e. foetusgraf: een verzamelgraf waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van foetussen jonger dan 24 weken zwangerschap. Gezien de inrichting van het foetusgraf als verzamelgraf iser geen sprake van een gebruikstermijn;

9 f. eigen urnengraf is een particulier graf: graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven van ten hoogste 3 asbussen. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; g. urnennis: een nis in de urnenmuur waarin aan een gebruiker gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; h. herdenkingsmonument: een plaats waar de gelegenheid wordt geboden om overledenen te gedenken. Naamplaatjes hiervoor worden verstrekt en beletterd door de gemeente. De gebruikswaarde van de naamplaatjes wordt gegarandeerd voor de tijd van 10 jaren; i. strooiveld;veld waar de gelegenheid wordt geboden tot het doen verstrooien van as; Artikel 3 Toewijzing tot begraven op de begraafplaats Kerkweg 1. Op begraafplaats aan de Kerkweg mogen slechts begravingen worden uitgevoerd, waarvan de overledene laatstelijk woonachtig was in het buurtschap Veenhuizen of in het verleden woonachtig is geweest en op grond daarvan een duidelijke betrokkenheid bestaat tot vermeld buurtschap zulks ter beoordeling van het college of de beheerder van de begraafplaats. 2. In bijzondere gevallen kan het college van het bepaalde in het vorige lid afwijken. Artikel 4. Volgorde van uitgifte 1. De eigen graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. 2. De urnennissen worden uitgegeven ineen vooraf vastgelegd schema van volgorde. 3. Het college kan een eigen graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is. Artikel 5. Termijnen eigen graven 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het eigen graf is uitgegeven. 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. Artikel 6. Overschrijving van verleende rechten 1. Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het eigen graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of in dien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen. 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd. Artikel 7. Afstand doen van graven Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

10 HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS Artikel 8. Openstelling begraafplaats(en) 1. De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten. 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden,anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. Artikel 9. Ordemaatregelen 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de uitvoerder of van de beheerder. 2. De uitvoerder of de beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats(en) te rijden: a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; b. sneller dan 10km per uur. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid. Artikel 10. Plechtigheden Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van grafbedekkingen en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld. Artikel 11. Opgravingen en ruimen Bij het opgraven van stoffelijke overschotten en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast. HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING Artikel 12. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf 1. Degene die wil doen begraven,as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de uitvoerder.

11 Artikel 13. Over te leggen stukken 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder. 1a. Begraving van foetussen mag slechts geschieden indien van tevoren een verklaring van een arts is overlegd waarin staat dat de foetus jonger dan 24 weken zwangerschap is. 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 3. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende. 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren. 5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. Artikel 14 Wijze van begraven en grafgiften 1. Het is verboden om een stoffelijke overschot te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist. 2. Het is verboden om een stoffelijke overschot te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het stoffelijke overschot behoren,anders dan kleine verteerbare grafgiften. Artikel 15. Tijden van begraven en asbezorging 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur; op zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur; 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken. HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN Artikel 16. Grafbedekking 1. Voor het hebben van een grafbedekking is geen schriftelijke vergunning nodig van het college. 2. Nadere regels omtrent de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen zijn omschreven in artikel Toestemming tot het plaatsen van een grafbedekking wordt gegeven door de uitvoerder en/of de beheerder begraafplaatsen in naam van het college van Burgemeester en Wethouders. 4. Het college kan plaatsing van een grafbedekking weigeren of een grafbedekking verwijderen indien: a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in artikel 19; b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. Artikel 17. Onderhoud door de gemeente Het college voorziet in het onderhoud van de begraafplaats behalve van hetgeen in artikel 18 lid 2 beschreven is

12 Artikel 18. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen,vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden ofte herstellen. 3. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden. 4. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde vervalt aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Artikel 19 Materiaal gedenkteken 1. Het gedenkteken dient vervaardigd te worden uit duurzame materialen Dit zijn vaste niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal. 2. Het gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0,05 meter of in het geval van glas minimaal 0,012 meter. 3. De materialen zijn van nature of middels een daartoe speciale behandeling weersbestendig, onderhoudsvrij en niet breukgevoelig. 4. Het gedenkteken bestaat uit één geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen verplaatsen e.d. gewaarborgd is. 5. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist om verzakking van het gedenkteken tegen te gaan. 6. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeinde van de grafruimte. 7. Het gebruik van (sier)grind of schelpen is alleen toegestaan op een verharde ondergrond dat voorzien is van opstaande randen. Artikel 20. Grafbeplanting en losse memorabilia 1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen worden geplaatst. Het is toegestaan om op een graf bloemen los te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant 2. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden en daarbij dient rekening gehouden te worden met: - de hoogte mag de maximale afmetingen van de grafbedekking niet overschrijden; - het gedenkteken dient ten allen tijde leesbaar te zijn; - bij excessen treden burgemeester en wethouders regulerend op zonder dat hieruit aansprakelijkheden kunnen voortvloeien 3. Grafbeplanting en losse memorabilia op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Artikel 21. Maatvoering graf en grafbedekking 1. eigen graf a. Het graf heeft een afmeting van 2,20 m x 1,20 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 1,90 m x 0,80 m x 1,80 m (lengte x breedte x hoogte) 2. algemeen graf a. Het graf heeft een afmeting van 2,20 m x 1,20 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van:

13 maximaal 0,60 m x 0,80 m x 0,30 m (lengte x breedte x hoogte) 3. eigen kindergraf a. Het graf heeft een afmeting van 1,20 m x 0,80 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 1,20 m x 0,80 m x 1,20 m (lengte x breedte x hoogte) 4. algemeen kindergraf a. Het graf heeft een afmeting van 1,20 m x 0,80 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m (lengte x breedte x hoogte) 5. urnengraf a. Het graf heeft een afmeting van 0,60 m x 0,60 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 0,50 m x0,50 m x 0,50 m (lengte x breedte x hoogte) 6. urnennis a. De nis heeft een afmeting van 0,36 m x 0,36 m x 0,20 m (lengte x breedte x hoogte); b. De sluitsteen wordt door de gemeente verstrekt; c. De afmeting van de sluitsteen bedraagt 0,36 m x 0,36 m (lengte x breedte); d. de belettering van de sluitsteen is vrij in achtneming van artikel 16 lid 4b 7. herdenkingsmonument a. Naamplaatjes kunnen worden aangebracht op: het herdenkingsmonument voor overledenen waarvan de stoffelijke overschotten geruimd zijn op de gemeentelijke begraafplaats; het herdenkingsmonument voor overledenen waarvan de as verstrooid isop de gemeentelijke begraafplaats; het herdenkingsmonument voor foetussen die zijn begraven in het foetusgraf op de gemeentelijke begraafplaats. b. De naamplaatjes worden door de gemeente verstrekt en beletterd. c. De belettering is beperkt tot: de voorletters of de voornaam; de achternaam; de geboortedatum; de overlijdensdatum. Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd. 2. De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien door de gebruiker of de rechthebbende aan het eind van de termijn van gebruik respectievelijk van grafrecht geen verzoek tot het ophalen ervan is ingediend bij de beheerder. HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bijde ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd. 2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten of de as uit de asbus worden begraven respectievelijk wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaatsen. 3. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders.

14 4. De rechthebbende op een eigen graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. 5. De rechthebbende op een eigen urnengraf of de gebruiker van een urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien. HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN Artikel 24. Intrekking oude regeling De verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2009, vastgesteld op 23 juni 2009, wordt ingetrokken. Artikel 25. Overgangsbepaling 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de verordening begraafplaatsen 2009 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Verordening begraafplaatsen 2009 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast. Artikel 26. Strafbepaling 1. Hij die handelt in strijd met de inhoud van deverordening begraafplaatsen 2011 kan worden gestraft met een geldboete van de eerste categorie en/of met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 27. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op Ofl Artikel 28. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als:verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de wndy4riffier, de voorzitter,

Artikel 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen De raad van de gemeente Grootegast; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2010, agendapunt 11: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Vaals, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN MODEL-BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente..., gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van het college van 2 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6,

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk, gelezen het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 december 2013, nummer 6, gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015

BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 BEHEERSVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS DRONTEN 2015 WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsorganisatie gemeente Dronten Officiële naam regeling Beheersverordening gemeentelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; Verordening *BM1301896* BM1301896 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op: artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de gesloten gemeentelijke begraafplaatsen Nr. GRIFFIE / Beheersverordening gesloten begraafplaatsen De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 2 maart 2009, nr...., gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Algemeen Naam regeling: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Zundert 2012 Citeertitel:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011 VERORDENING OP HET BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE BRONCKHORST De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2011

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 november 2009, nummer 09.034320; gelet op het bepaalde in de Wet op de lijkbezorging en artikel 150 van Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; De raad van de gemeente Stede Broec; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de Lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering van ; Zaaknummer Documentnummer Z-16-19484 INT/016537 De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gelet op het besprokene in de commissievergadering

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; Nr. 775 Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012 vastgesteld 4 december 2012 De raad van de gemeente Zeist, gelezen het voorstel van het college van 3 oktober 2012, registratienummer 12cv.00394,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Nr. 14 De raad van de gemeente Marum, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2010, nr. 10.10.14.; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017

Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraaf- en gedenkplaatsen 2017 HOOFDSTUK 1 - Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze verordening verstaat onder: a. begraaf-

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Hilversum 2010 De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders dd. 11 mei 2010; BESLUIT: gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; Nr. : De raad van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 september 2011 en 27 september 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013

Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Lemsterland 2013 De raad van de gemeente Lemsterland, gelezen het voorstel van het college van... (datum), nr...., inzake...; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Elburg, gelezen het voorstel van het college van Elburg. 20 september 2011, nr. 5 inzake regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen; Beheersverordening

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 14 december 1993 (De Zeekant van PUBLICATIEDATUM) Beheersverordening Algemene Begraafplaats Noordwijk De raad der gemeente Noordwijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Valkenswaard 2011 / GEMEENTE VA LKEN SWA A R. D De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 29 juli 2010; gelezen het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 29 juni 2010; registratienummer

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN

BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college van 13 februari 2014, nummer14.002678; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en

Nadere informatie

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen.

Hoofdstuk I Inleidende bepalingen. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 14 december 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; besluit: De

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen No.: 8/4. De raad van de gemeente Menterwolde; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; overwegende dat het gewenst

Nadere informatie

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord

De deelraad van stadsdeel Noord, gemeente Amsterdam. Gezien de voordrachit m.b.t. Vaststellen Beheerverordening Begraafplaatsen stadsdeel Noord Pagina 7 van 16 stadsdeel Beslult deelraad De deelraad van stadsdeel, gemeente Amsterdam Gezien de voordrachit m.b.t. BESLUIT: de vast te stellen. BEHEERVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN STADSDEEL NOORD HOOFDSTUK

Nadere informatie

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015

BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 BEHEERVERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Krimpen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Nr. 48337 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 juli 2009; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; B

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Verordening op

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 31 januari 2013 In werking getreden: 1 februari 2013 HOOFDSTUK 1.

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER

BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER BEHEERSVERORDENING ALGEMEEN BEGRAAFPARK TEN BOER De raad van de gemeente Ten Boer, gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, nr. 008, inzake Wijziging regelgeving Begraafpark; gelet op

Nadere informatie

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Nummer: 299-4 Portefeuillehouder: Onderwerp: P. Kools Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013;

gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; De raad van de gemeente Dantumadiel gelezen het advies van burgemeester en wethouders van 3 september 2013; gelet op het bepaalde in artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging, het Besluit op de lijkbezorging

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke VERORDENING op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN DE MARNE 2014 Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaatsen: de begraafplaatsen - begraafplaats

Nadere informatie

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003

Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 Tekstuitgave van de beheerverordening begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2003 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 december 2003;

Nadere informatie

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Leeuwarden 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen Artikel 2. Uitbreiding begrippen particulier en algemeen graf Artikel 3. Openstelling

Nadere informatie

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene

VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene VERORDENING op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaats Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; De raad van de gemeente Stein, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen

Reglement. voor de begraafplaats. Oud Kralingen Reglement voor de begraafplaats Oud Kralingen zoals vastgesteld op 20 december 2013, ingaande 1 januari 2014 Begraafplaats Oud Kralingen Laan van Oud Kralingen 1 3066 HA Rotterdam t: (010) 220 27 00 e:

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, de graven en asbezorging. Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, gelet op artikel 11, tweede lid, 12, 14, 16, 20, derde lid en 28, eerste lid,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015, nr ; gemeente Hardinxveld-Giessendam VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2016 INCLUSIEF TARIEVENTABEL, VASTGESTELD BIJ RAADSBESLUIT OP 17 DECEMBER 2015 INGAANDE 1 JANUARI 2016 05233849 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen, graven en asbezorging 2014 Het college van Laren, gelet op artikel 11, tweede lid; artikel 12; artikel 13, tweede lid; artikel 14; artikel 20, derde lid; van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein

Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein Uitvoeringsbesluit, openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Stein 1 Burgemeester en wethouders van Stein; gelet op de Verordening op het beheer

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Molenwaard. Nr. 184625 27 december 2016 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen 2017 gemeente Molenwaard De raad van de

Nadere informatie

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof

Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof Iz-nummer: 2005-21888 Beheersverordening begraafplaats en crematorium IJsselhof de Raad der gemeente G O U D A ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van gelet op artikel 35 van de Wet op

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Reglement beheer Protestantse begraafplaats REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HURDEGARYP Reglement beheer Protestantse begraafplaats Hurdegaryp Pagina 1 van 12

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden;

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; *ZD929646E8B* Collegebesluit Zaaknummer : 10-7770 - 1750 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het collegevoorstel van 5 november 2013 Overwegende, de wijzigingen

Nadere informatie

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen

Voorgestelde besluit: De Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Winsum 2008 vast te stellen Vergadering: 19 februari 2008 Agendanummer: 11 Status: bespreekstuk Portefeuillehouder: J. Warris Behandelend ambtenaar K. Nanninga, 0595-447785 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. K. Nanninga) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012

BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 BEHEERSVERORDENING BEGRAAFPLAATSEN LINGEWAAL 2012 De raad van de gemeente Lingewaal, gelezen het voorstel van het college van 12 juni 2012, inzake toekomstvisie begraafplaatsenbeleid en beheersverordening

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 28 september 2010 Onderwerp: Beheersverordening begraafplaats Sliedrecht 2011 en de Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven

Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven Reglement beheer Protestantse begraafplaats Broekerhaven REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE Stede Broec Maart 2011 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0272 van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 9 oktober 2012; gemeente Den Helder Geamendeerd raadsbesluit Raadsvergadering d.d. : 7 november 2012 Besluit nummer : RB12.0184 Onderwerp : verordening iijkbezorgingsrechten 2013 De raad van de gemeente Den Helder; gelezen

Nadere informatie

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; gelet op de artikelen 3, 11, 12, 14, 16 en 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst

Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Gemeentelijke begraafplaatsen in Voorst Twello Gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Voorst Inleiding Dat u deze brochure aan het lezen bent, betekent waarschijnlijk dat u aan het nadenken bent

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, raadsvoorstelnummer 2013/083/1; gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS

NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS NADERE REGELS GRAVEN EN GRAFBEDEKKING GEMEENTE ZUIDPLAS Het college van de gemeente Zuidplas, gelet op artikel 3, 9, 10, 11, 16, en 23 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zuidplas

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o; Verordening lijkbezorgingsrechten 2012 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 oktober 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk 2011-3021o;

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN

VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN VERORDENING BEGRAVEN GEMEENTE HOUTEN Vastgesteld in de raad 27 november 2007 Inwerkingtreding: 8 dagen na bekendmaking INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 BEHEER EN GEBRUIK VAN DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN...2 AFDELING

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; Gemeentebestuur Ontwerp besluit - V De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 14 november 2006, Nr. PD/2006/13987; overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86;

eurne DE RAAD DER GEMEENTE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; eurne Nr 86f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 oktober 2014, nr. 86; gelet op artikel 229, eerste fid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

REGLEMENT. voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1

REGLEMENT. voor de begraafplaats Oud-Kralingen Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam. telefoon 010-2202700. fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 REGLEMENT voor de begraafplaats "Oud-Kralingen" Laan van Oud Kralingen 1, 3066 HA Rotterdam telefoon 010-2202700 fax 010-2201905 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen Dit reglement

Nadere informatie

Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2006;

Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2006; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR30966_1 16 augustus 2016 Verordening op de gemeentelijke begraafplaats te Harlingen Raad : 25 januari 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; gelezen het

Nadere informatie

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen; Gemeentestukken: 2011-132 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011; nr. 2011 132; overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen

Nadere informatie

Verordening begrafenisrechten 2014

Verordening begrafenisrechten 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening begrafenisrechten 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en Reiniging. telefoon (0184) 495927 De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele

Nadere informatie

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012.

GEMEENTE BORSELE. Nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen voor de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Borsele 2012. GEMEENTE BORSELE Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Borsele tot vaststelling van de nadere regels voor graven, asbezorging en grafbedekkingen Borsele 2012 Het college van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr ; raadsbesluit 2016, nr. XII-13 sub b De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, nr. 119635; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN De raad der gemeente het Bildt: Overwegende, dat bij besluit van 24 november 1994, no. 941110, een beheersverordening begraafplaatsen het Bildt 1994 is vastgesteld; Dat het op grond van technische aanpassingen,

Nadere informatie

Vast te stellen de navolgende verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen en op het begraven in de gemeente Roermond 2012.

Vast te stellen de navolgende verordening op de gemeentelijke begraafplaatsen en op het begraven in de gemeente Roermond 2012. .» ^ DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 februari 2012, raadsvoorstelnummer 2012/022/1; gezien het advies van de commissie Ruimte van 21 maart 2012;

Nadere informatie

begraafplaatsen in neder-betuwe

begraafplaatsen in neder-betuwe begraafplaatsen in neder-betuwe Begraafplaatsen in Neder-Betuwe InleIdIng Gedurende ons leven worden we allemaal eens geconfronteerd met het nemen van afscheid van een overleden dierbare. Wie op dat moment

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 120388 Onderwerp: Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Albrandswaard. De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, met kenmerk AP020, raadsstuk 14bb4454; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 74 7 december 204 Verordening lijkbezorgingsrechten 205 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91;

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; Gemeenteblad nr. 331, 24 november 2016 Nr. 91d DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2016, nr. 91; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

Bijlage 3. Begripsomschrijvingen

Bijlage 3. Begripsomschrijvingen Bijlage 3 Toelichting wijzigingen Beheersverordening begraafplaatsen Dongeradeel 2016 ten opzichte van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel 1994. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende

Nadere informatie

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen:

1. De tijd van het begraven van stoffelijke resten en het bezorgen van de as zijn met uitzondering van algemeen erkende feestdagen: VERORDENING GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN HOOGEVEEN 2009 De raad van de gemeente Hoogeveen Gelezen het voorstel van het college van...(datum); gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 4.11 Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten 2011 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte van de lijkbezorgingsrechten

Nadere informatie

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE ne Nr. 88f DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015, nr. 88; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; Nr.: BW15-0043 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard; GELET OP: artikel 2 tweede lid, artikel 3 tweede lid en artikel 4 tweede lid van de Verordening op het beheer en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017.

Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Verordening op de heffing en de invordering van rechten gemeentelijke begraafplaatsen 2017. Nr. 263530 / 263717 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013.

documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. documentnr.: INT/C/13/03935 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D2EE007* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013. gelet op artikel 229, eerste lid,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2009, voorstelnummer 239; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016)

Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 ( titel: j. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; De raad van de gemeente Lochem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 01-11-2016; gelet op de artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en op artikel 229, eerste

Nadere informatie

Beheerverordening begraven

Beheerverordening begraven Beheerverordening begraven De raad van de gemeente Houten, gelezen het voorstel van het college van 7 februari, nr. BWV12.0039, inzake de beheerverordening begraven 2012; gelet op artikel 35 van de Wet

Nadere informatie

Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats. Kerk" van de gemeente Heemskerk 2010

Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats. Kerk van de gemeente Heemskerk 2010 Verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats "Nederlands Hervormde Kerk" van de gemeente Heemskerk 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële

Nadere informatie

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR

PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR PLAATSELIJK REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE BEGRAAFPLAATS BIJ DE DORPSKERK TE WASSENAAR HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement verstaat onder: administrateur/beheerder:

Nadere informatie

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK

VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK VERORDENING BEHEER EN GEBRUIK GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS NOORDWIJK De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Noordwijk 8 mei 2012, beheerverordening; gelet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; De raad van de gemeente Hilversum; RAADSBESLUIT gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 september 2014; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met kenmerk d.d. 8 november 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Albrandswaard. Nr. 176026 14 december 2016 Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017 De raad van de gemeente Albrandswaard; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010.

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke. begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010. Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen van Leidschendam-Voorburg 2010 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 27 oktober

Nadere informatie

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden.

Beide punten noodzaken de aanpassing van de verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heusden. Raad : 05 oktober 2004 Agendanr. : 13 Doc.nr : B2004.10918 Afdeling: : Publiekszaken RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vaststellen Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen

Nadere informatie

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK

- 3 - ADRESSEN. Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg. Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK ADRESSEN Crematorium en Begraafplaats Eikelenburg Bezoekadres Eikelenburglaan 7 RIJSWIJK Administratie open: maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur. Postadres Postbus 160 2280 AD RIJSWIJK telefoon 070

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; Onderwerp: Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2016 Volgnummer Dienst/afdeling G/ID De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op het advies

Nadere informatie

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : Nr: 13-92a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-92; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017

Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2017 Behorende bij raadsvoorstel Nr. 16RAAD0028 Inzake Begroting 2017 De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2015; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 september 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gezien het voorstel van het college d.d. 4 november 2014; (registratienummer raadsvoorstel 1245051; registratienummer raadsbesluit 1238643) ; gelet op de

Nadere informatie