Heerhugowaard Stad van kansen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heerhugowaard Stad van kansen"

Transcriptie

1 Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering«Besluit: Voorstalnummer; j^r 5 JAN 20i; ft(x9, Ol»Oca Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 15 RB Visie -, Beleidsplan-, Verordening - enexploitatie begraafplaatsen Heerhugowaard Aande Raad, Heerhugowaard, 14 december2010 Beknopt voorstel Deraad besluit: 1. vast te stellen de 'Visiebegraafplaatsen Heerhugowaard ' 2. vast te stellen het 'Beleidsplan begraafplaatsen Heerhugowaard ' 3. vast te stellen de 'Verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2011' 4. conform optie c alle kosten vooronderhoud, vaste lastenén voorzieningen te latendekken middels deleges met ingangvan conform optie c alle met deuitbreiding samenhangende kostenenlasten te latendekken middels de leges met ingangvan Toelichting Visie- beleid- en Verordening begraafplaatsen Totopheden beschikte degemeente Heerhugowaard nietovereen visie-en een beleidsplan begraafplaatsen.om dealgemene begraafplaatsen verantwoordte kunnen exploiteren is het noodzakelijk om eenvisieen een beleidsplante hebben.in deze bijgevoegde plannen staat omschreven welke doelstellingen we hebbenaangaande de begraafplaatsen en hoe we deze denken te gaan behalen. Hierdoorwordt het voor bestuuren gebruikers duidelijk welke doelstellingen enkeuzes geleid hebben totde regelgeving in de verordening begraafplaatsen en de leges in de verordening lijkbezorgingsrechten. De wijziging vande Wetop delijkbezorging is aanleidingtot het herzien vande verordening begraafplaatsen. De verordening begraafplaatsen is gebaseerd opdestandaard verordening vande Vereniging Nederlandse Gemeenten.De wijzigingen tenopzichtevande verordening begraafplaatsen 2009 zijnuiteengezet in debijlage.het uitvoeringsbesluit begraafplaatsen waarintot nu toede nadere regelgeving stond, zalkomen te vervallen.denadere regelgeving wordt nu opgenomen in de verordening begraafplaatsen ommeerduidelijkheid in de regelgeving te bereikenvoor bestuuren gebruikers. In het kadervan deregulering en excellente dienstverlening wordtde vergunningplicht voorgedenktekens vervangen door algemene regelgeving. De capaciteit vandehuidigeomvangvandebegraafplaats is toereikendtot 2017.Om tijdigte kunnen beschikken overvoldoendecapaciteit isuitbreiding vande begraafplaats aan de Krusemanlaan noodzakelijk. Deuitvoering hiervandientvan af2015 plaats tevindenom dezevanaf 2017 te kunnen gebruiken in verband metde zetting van de bodem.

2 Bij de uitbreidingwordtconform B&W-besluitBW en conform demotievande PvdA in de gemeenteraad van24 juni2010 ook rekeninggehouden met een gedeelte voor islamitisch begraven.de huidigewet op de Lijkbezorging en de Verordening begraafplaatsen Heerhugowaard bieden voldoende ruimteom aandemeeste wensenvan islamitische burgers te voldoen.denadere inrichting eninvulling vanderealisatiezal voorafgaand met specialistenen betrokkenen afgestemd worden. Exploitatie Methet oogopde aanstaande uitbreidingvandebegraafplaats (geplande startaanleg2015) is hetnoodzakelijk duidelijkheid tescheppen in de wijzevanhet doorbereken vankosten van de begraafplaats. Hierinonderscheiden wij: 1. aanlegkosten begraafplaats 2. voorzieningen inrichting 3. exploitatielasten Aanlegkosten begraafplaats Opbasis vanartikel 33 Wetop delijkbezorging is elkegemeente verplicht een gemeentelijke begraafplaats te hebben.de aanlegkosten hiervan, dieop termijn verdeeld moeten wordenover honderdengebruikers gaan voor debaten afkomstig van deze gebruikers uit. Historie Debegraafplaats Krusemanlaanhadin het beginvan zijn bestaan weinig gebruikers en deleges waren bewust laaggehouden omdatde bijzondere begraafplaatsen ook lage tarieven hadden. Deze tweezaken hebben tot lage inkomsten geleid, terwijl er zeer hoge (kapitaals)lasten waren. Dit leidde totzeer grote exploitatietekorten. In1984 zijndaaromdeaanlegkosten vande huidige begraafplaats vervroegd afgeschreven ten laste vandealgemene reserve.hierdoorzijn de aanlegkosten niet verwerkt in het tarief van de leges.de laatste twee jaar wordt deexploitatie positief beïnvloed doordeinkomsten uithet rouwcentrum.hieruit worden momenteel een aantal kleine investeringen gedekteneen deel vande exploitatielasten. Het betreft baten tergroottevan 333 per grafeenheid.ditis echter een tijdelijke situatie omdater uiteindelijk eennieuw rouwcentrum gerealiseerd zal worden nabijde Krusemanlaan. De noodzaak tot uitbreiding met 600grafeenheden van debegraafplaats aan de Krusemanlaan maakt deze kwestie weer actueel.de omvang van deuitbreiding van 600 grafeenheden (circa 1 ha) is kostentechnisch het voordeligst. De geschatte aanlegkosten ( geschat opbasis van historische investering *inflatie) kunnen worden verrekend in het tarief.de jaarlijkse kapitaalslast bedraagtcirca Uitgaande vande geprognosticeerde grafuitgifte van 56 grafeenheden per jaarzal dit leiden toteenverhoging vanhet grafrecht met circa 400 gebaseerd op eenannuïtaire afschrijving met 4% renteovereen termijnvan60 jaar.de begraafplaats heeft met deuitbreidingvoldoende capaciteitom tot2030 te kunnen begraven. Grote investeringen in voorzieningen Inhet verleden zijneen deel vande voorzieningen direct uit de exploitatie gefinancierdof voortijdig afgeschreven.hierdoor zijn lang niet alle lasten verwerkt inhet huidige tarief. Een anderdeelvande voorzieningen islineairafgeschreven, terwijlditgezien het verloop vanhet aantal gebruikers achteraf gezienonhandig is. Bijlineair afschrijven zijndekosten in de eerste jaren namelijk hoog terwijl het aantalgebruikers danhet laagst is. Daarnaast is een deel van dezevoorzieningen afgeschreven meteenkortere looptijddan de technische levensduur. Ditleidt tot hoge kosten in de eerste jaren vande levensduur en geenkosten in delaatste jaren. Hierdoor wordtde exploitatie zeer onoverzichtelijk. Daarom het volgende voorstel:

3 Grote investeringen met vervangingstermijn annuïtair afschrijven met een tijdsduur gelijk aan de vervangingstermijn en de kapitaals/asten verwerken in het tarief. Urnenmuur Verharding Wachtruimte Bankjes Waterpunten Materieel Verzamelgraf De huidige kapitaalslasten blijven bestaan. Het verschil in kosten door de reeds gekozen afschrijvingsmethode wordt gecompenseerd door voorzieningen die reeds afgeschreven of uit de exploitatie betaald zijn. Kleine investeringen in voorzieningen Kleine investeringen in voorzieningen tot een bedrag < zijn in het verleden conform de activanota betaald uit de exploitatie. Op jaarbasis bedragen deze kosten veelal niet meer dan De lasten hiervan zijn deels verwerkt in het tarief. Daarom het volgende voorstel: Kleine investeringen financieren uit de exploitatiebegroting, de kosten geheel verwerken in het tarief en het jaarlijkstekort of overschot accepteren zonder gebruik te maken van een egalisatiefonds. Het gaat hierbij om de volgende kleine investeringen: Sierplantsoen Grafrijbordjes Informatieborden Foetusgraf Herdenkingszuilen Exploitatielasten De exploitatielasten komen in de eerste jaren ten laste van een klein aantal gebruikers. De grafrechten die gebruikers voor een aantal jaren vooruit betalen komen ten bate van de jaarlijkse exploitatiebalans. Bij een volledige bezetting en een situatie van een gelijk aantal ruimingen en begrafenissen leidt dit niet tot problemen. Zolang de begraafplaats nog niet volledig bezet is leidt dit tot een exploitatietekort. Dit tekort wordt versterkt of verzwakt door het niet-constante aantal begrafenissen per jaar. Het zou derhalve niet juist zijn om de eerste gebruikers zwaarder te belasten voor deze vaste lasten. Daarom het volgende voorstel: Vaste lasten doorberekenen naar de tarieven op basis van het potentieel aantal gebruikers. Afhankelijk van het jaarlijks aantal begrafenissen tot aan de volledige bezetting, het exploitatietekort of -overschot (± ) accepteren. Over de afgelopen vijfjaar was het resultaat budgettair neutraal. De exploitatielasten betreffen de volgende kosten: Gas, water en elektriciteit Belastingen Verzekeringen Afvalverwerking Beleid en beheer Onderhoud aan voorzieningen (excl. grafvelden)

4 Mogelijke lastenbeperking door het onderhoud van bovenwijks groen ten laste te brengen van het product 'Groen' Debegraafplaats heeft naasteen functie van plaatsom te begravenook een functieals thuisbasis voor floraen fauna enkan conform het beleidsplan doorontwikkeldwordentot een plek waar recreatief medegebruik mogelijk is. Het groen op eenbegraafplaats heeft duidelijk een functie als bovenwijks groen.in talrijke gemeentenwordtdit ookopdeze wijzebenaderd. Door het ten laste brengen vanhet onderhoud van bovenwijksgroen aanhetproduct 'Groen'kan de tariefstijging met 300eurobeperktworden.De lastenvan bovenwijksgroen worden meegenomen in de jaarlijkse groei. Het gaat totaalomlasten vancirca oplopend tot circa Deze lasten kunnen uit de groeigelden betaald wordenomdatin verband met een hogere woningdichtheid in Stadvande Zondenorm voordehoeveelheid groen per woning aldaar niet gehaald wordt. Gevolgen voor de liikbezorgingrechten Indien wede nogniet in de tarieven verwerkte investeringslasten meenemen, zal het tarief met 314 stijgen Als wedaarnaastookde totale lastenvan de uitbreidingvande begraafplaats Krusemanlaan doorrekenen in de tarieven leidt dit toteenextraverhogingvan circa 400 tot een totale stijgingvan 714.Indiengekozenwordtvoor het latendekkenvande onderhoudskosten van bovenwijksgroen doorhet product 'Groen' dan wordt destijging beperkt tot 414. Een tariefverhoging zaler toe leidendat de lijkbezorgingrechten meer in de buurt komen van omliggende gemeenten.heerhugowaard isnunogrelatief goedkoop als gevolg vanhetniet volledig doorberekenen vanalle lasten. Gemeente Koggenland Alkmaar BergenNH Langedijk Heerhugowaard Hoorn Heerhugowaard Tarieven 2010 per nieuw eigengrafvoor20 jaar Tarief incl.wijkgroen excl. wijkgroen

5 De bovenstaande optiesgecombineerd leiden totde volgende mogelijkheden: a. huidigewijzevan exploitatie Tarief grafrecht blijft gelijk Investeringen in voorzieningen en aanlegkosten worden niet terugverdiend metlegesen zullen als deze niet direct uit de algemene reserve betaald worden toteenexploitatietekort leiden b.huidiqe wijzevan exploitatie + voorzieningen Tarief grafrecht stijgt met314 euro Investeringen in voorzieningenworden terugverdiend metleges.de aanlegkosten worden niet terugverdiend metlegesen zullen als deze niet direct uit de algemene reserve betaald wordentot eenexploitatietekort leiden c. huidige wijzevanexploitatie + voorzieningen + aanlegkosten Tarief grafrecht stijgt met714 euro Alle investeringen in voorzieningen en aanleg worden terugverdiend met leges d. huidigewijzevanexploitatie + voorzieningen + aanlegkosten - groenvoorziening Tarief grafrecht stijgt met 414 euro Investeringen in voorzieningen en aanleg worden terugverdiend met leges metuitzondering van het onderhoud aan het bovenwijks groen. De jaarlijkse lasten ad komen ten lasten van het product 'Groen'en worden gedekt uit de 'groei' Wijzigingen in iijkbezorgingsrechtenper saldo per nieuw eigengraf voor20 jaar * 3.308* 3.008* * op basis van prijspeil 2010 Huidig tarief Voorgesteld tariefomkosten onderhoud envaste lastente dekken en investeringen in voorzieningen terugte verdienen Voorgesteld tariefomkosten onderhoud en vaste lastentedekkenen investeringen in voorzieningen enaanlegkosten terugte verdienen. Voorgesteld tariefomkosten onderhoud en vaste lasten te dekken en investeringen in voorzieningen enaanlegkosten terug te verdienen De kostenvoorgroenonderhoud doorbelasten aan product 'groenvoorziening' NB1: Het valt geziende aanzienlijke stijging welaan te bevelenom de geplande tariefverhoging gefaseerd doorte voeren in deperiode NB2: Risico is datdoor het verhogenvande tarieven de gemeentelijke begraafplaats zich ten opzichtevancremeren (inhet toekomstig naastgelegen crematorium) uit de markt prijst. kirgemeereter en wethouders van Heerhugowaard, de secretaris, de burgemeester, /iescommissie Stadsbeheer d.d. 6 ia Jfespreekstuk 011

6 Heerhugowaard Stad van kansen Nr. RB de Raad van degemeente Heerhugowaard; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 december 2010 besluit 1. vastte stellen de 'Visie begraafplaatsen Heerhugowaard ' 2. vast testellen het 'Beleidsplan begraafplaatsen Heerhugowaard ' 3. vastte stellende 'Verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2011' 4. conform optie c alle kostenvoor onderhoud, vaste lastenén voorzieningen te latendekken middelsde leges met ingang van conform optie c alle metdeuitbreiding samenhangende kostenen lasten te latendekken middelsde leges met ingang van Heerhugowaard,25 januari2011 DeRaad voornoerpd, de griffier,

7 Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Heerhugowaard 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp Gemeente Heerhugowaard Verordening Begraafplaatsen Heerhugowaard 2011 Verordening Begraafplaatsen 2011 Gemeenteraad Verordeningen Opmerkingen m.b.t.de regeling Geen. Grondslagen 1. Wet op de lijkbezorging 2. Gemeentewet, art. 149 Regelgeving die op deze regeling isgebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1. Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Pd Terugwerkende kracht Betreft nieuwe regeling.ontstaansbron: Inwerkingtreding: (Voorstel datum ondertekening; datum ondertekening; gemeenteraad bron bekendmaking bron bekendmaking Heerhugowaards nieuwsblad d.d.01 februari 2011 Heerhugowaards nieuwsblad d.d. 01 februari 2011 RB

8 TOCT Heerhugowaard ^*^ Stad van kansen GECONSOLIDEERDE TEKST VAN DE REGELING Nr. RB De raad van de gemeente Heerhugowaard, gelezen het voorstel van het college van 14 december, nr. BW , inzake het vaststellen van de Verordening Begraafplaatsen Heerhugowaard 2011; gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging en artikel 149 van de Gemeentewet; gelezen het advies van de raadscommissie Stadsbeheer van 6 januari 2011; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke beg raaf plaats(en) voor de gemeente Heerhugowaard 2011 HOOFDSTUK 1. INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. begraafplaats(en): de begraafplaats aan de Krusemanlaan en die aan de Kerkweg; b. graf: een zandgraf of keldergraf; c. asbus: een bus bevattende de as van één overledene; d. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen; e. grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf; f. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt; g. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op eengraf; h. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen is verleend; HOOFDSTUK 2. INDELING EN UITGIFTE VAN DE GRAVEN Artikel 2. Indeling graven en asbestemmingen a. eigen graf is een particulier graf: graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven en begraven houden van ten hoogste 3 stoffelijke overschotten of asbussen of het doen verstrooien van as. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; b. algemeen graf: graf waarin aan een gebruiker de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van stoffelijke overschotten voor de tijd van 10 jaren; c. eigen kindergraf is een particulier graf:graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven en begraven houden van ten hoogste 1 stoffelijke overschot of asbussen van een kind tot de leeftijd van 12 jaren. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; d. algemeen kindergraf: graven waarin aan een gebruiker de gelegenheid wordt geboden tot het begraven van een kind tot de leeftijd van 12 jaren voor de tijd van 10 jaren; e. foetusgraf: een verzamelgraf waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van foetussen jonger dan 24 weken zwangerschap. Gezien de inrichting van het foetusgraf als verzamelgraf iser geen sprake van een gebruikstermijn;

9 f. eigen urnengraf is een particulier graf: graf waarvoor aan een rechthebbende het uitsluitend recht wordt verleend tot het begraven van ten hoogste 3 asbussen. Het grafrecht bij uitgifte bedraagt 20 jaren; g. urnennis: een nis in de urnenmuur waarin aan een gebruiker gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; h. herdenkingsmonument: een plaats waar de gelegenheid wordt geboden om overledenen te gedenken. Naamplaatjes hiervoor worden verstrekt en beletterd door de gemeente. De gebruikswaarde van de naamplaatjes wordt gegarandeerd voor de tijd van 10 jaren; i. strooiveld;veld waar de gelegenheid wordt geboden tot het doen verstrooien van as; Artikel 3 Toewijzing tot begraven op de begraafplaats Kerkweg 1. Op begraafplaats aan de Kerkweg mogen slechts begravingen worden uitgevoerd, waarvan de overledene laatstelijk woonachtig was in het buurtschap Veenhuizen of in het verleden woonachtig is geweest en op grond daarvan een duidelijke betrokkenheid bestaat tot vermeld buurtschap zulks ter beoordeling van het college of de beheerder van de begraafplaats. 2. In bijzondere gevallen kan het college van het bepaalde in het vorige lid afwijken. Artikel 4. Volgorde van uitgifte 1. De eigen graven worden slechts voor directe begraving en in volgorde van ligging uitgegeven. 2. De urnennissen worden uitgegeven ineen vooraf vastgelegd schema van volgorde. 3. Het college kan een eigen graf toewijzen anders dan voor directe begraving en buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is. Artikel 5. Termijnen eigen graven 1. Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats(en) dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, het recht op een eigen graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het eigen graf is uitgegeven. 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van tien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend. Artikel 6. Overschrijving van verleende rechten 1. Het recht op een eigen graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Na het overlijden van de rechthebbende kan het recht op het eigen graf worden overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of in dien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan. 3. Indien na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de in het tweede lid van dit artikel gestelde termijn van zes maanden, is het college bevoegd het recht op het eigen graf te doen vervallen. 4. Na het verstrijken van de in het tweede lid genoemde termijn van zes maanden kan het college het eigen graf alsnog op naam stellen van een nieuwe rechthebbende, tenzij dit recht betrekking heeft op een eigen graf dat inmiddels is geruimd. Artikel 7. Afstand doen van graven Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende schriftelijk afstand doen ten behoeve van de gemeente van het recht op het eigen graf. Van de ontvangst van zodanige verklaring doen burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

10 HOOFDSTUK 2. OPENSTELLING, ORDE EN RUST OP DE BEGRAAFPLAATS Artikel 8. Openstelling begraafplaats(en) 1. De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. 2. Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten. 3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaatsen niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden,anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as. Artikel 9. Ordemaatregelen 1. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de uitvoerder of van de beheerder. 2. De uitvoerder of de beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen. 3. Het is verboden met motorrijtuigen op de begraafplaats(en) te rijden: a. elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen; motorrijtuigen zijn buiten de rijwegen (slechts) toegestaan voor begrafenissen of voor het vervoer van materialen; b. sneller dan 10km per uur. 4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het derde lid. Artikel 10. Plechtigheden Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van grafbedekkingen en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld. Artikel 11. Opgravingen en ruimen Bij het opgraven van stoffelijke overschotten en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast. HOOFDSTUK 3. VOORSCHRIFTEN VOOR LIJKBEZORGING Artikel 12. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf 1. Degene die wil doen begraven,as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. 2. Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de uitvoerder.

11 Artikel 13. Over te leggen stukken 1. Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder. 1a. Begraving van foetussen mag slechts geschieden indien van tevoren een verklaring van een arts is overlegd waarin staat dat de foetus jonger dan 24 weken zwangerschap is. 2. Indien de begraving of de bezorging van as in een eigen graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. 3. Begraving of bijzetting in een eigen graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende. 4. De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren. 5. De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn. Artikel 14 Wijze van begraven en grafgiften 1. Het is verboden om een stoffelijke overschot te begraven in een zinken of andere metalen of kunststof (binnen)kist. 2. Het is verboden om een stoffelijke overschot te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of het stoffelijke overschot behoren,anders dan kleine verteerbare grafgiften. Artikel 15. Tijden van begraven en asbezorging 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as is: op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur; op zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur; 2. Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken. HOOFDSTUK 5. GRAFBEDEKKINGEN Artikel 16. Grafbedekking 1. Voor het hebben van een grafbedekking is geen schriftelijke vergunning nodig van het college. 2. Nadere regels omtrent de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen zijn omschreven in artikel Toestemming tot het plaatsen van een grafbedekking wordt gegeven door de uitvoerder en/of de beheerder begraafplaatsen in naam van het college van Burgemeester en Wethouders. 4. Het college kan plaatsing van een grafbedekking weigeren of een grafbedekking verwijderen indien: a. niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in artikel 19; b. de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats; c. de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is; d. de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is. Artikel 17. Onderhoud door de gemeente Het college voorziet in het onderhoud van de begraafplaats behalve van hetgeen in artikel 18 lid 2 beschreven is

12 Artikel 18. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker 1. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen,vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. 2. De rechthebbende of de gebruiker is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden ofte herstellen. 3. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden. 4. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde vervalt aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Artikel 19 Materiaal gedenkteken 1. Het gedenkteken dient vervaardigd te worden uit duurzame materialen Dit zijn vaste niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof of metaal. 2. Het gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0,05 meter of in het geval van glas minimaal 0,012 meter. 3. De materialen zijn van nature of middels een daartoe speciale behandeling weersbestendig, onderhoudsvrij en niet breukgevoelig. 4. Het gedenkteken bestaat uit één geheel waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen verplaatsen e.d. gewaarborgd is. 5. Een betonplaat ter fundering onder het gedenkteken is vereist om verzakking van het gedenkteken tegen te gaan. 6. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeinde van de grafruimte. 7. Het gebruik van (sier)grind of schelpen is alleen toegestaan op een verharde ondergrond dat voorzien is van opstaande randen. Artikel 20. Grafbeplanting en losse memorabilia 1. Op een graf kunnen potplanten en bloemen worden geplaatst. Het is toegestaan om op een graf bloemen los te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant 2. De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden en daarbij dient rekening gehouden te worden met: - de hoogte mag de maximale afmetingen van de grafbedekking niet overschrijden; - het gedenkteken dient ten allen tijde leesbaar te zijn; - bij excessen treden burgemeester en wethouders regulerend op zonder dat hieruit aansprakelijkheden kunnen voortvloeien 3. Grafbeplanting en losse memorabilia op een graf die in een verwaarloosde staat verkeren kunnen door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Artikel 21. Maatvoering graf en grafbedekking 1. eigen graf a. Het graf heeft een afmeting van 2,20 m x 1,20 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 1,90 m x 0,80 m x 1,80 m (lengte x breedte x hoogte) 2. algemeen graf a. Het graf heeft een afmeting van 2,20 m x 1,20 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van:

13 maximaal 0,60 m x 0,80 m x 0,30 m (lengte x breedte x hoogte) 3. eigen kindergraf a. Het graf heeft een afmeting van 1,20 m x 0,80 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 1,20 m x 0,80 m x 1,20 m (lengte x breedte x hoogte) 4. algemeen kindergraf a. Het graf heeft een afmeting van 1,20 m x 0,80 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m (lengte x breedte x hoogte) 5. urnengraf a. Het graf heeft een afmeting van 0,60 m x 0,60 m (lengte x breedte); b. De grafbedekking mag gerekend vanaf maaiveld een afmeting hebben van: maximaal 0,50 m x0,50 m x 0,50 m (lengte x breedte x hoogte) 6. urnennis a. De nis heeft een afmeting van 0,36 m x 0,36 m x 0,20 m (lengte x breedte x hoogte); b. De sluitsteen wordt door de gemeente verstrekt; c. De afmeting van de sluitsteen bedraagt 0,36 m x 0,36 m (lengte x breedte); d. de belettering van de sluitsteen is vrij in achtneming van artikel 16 lid 4b 7. herdenkingsmonument a. Naamplaatjes kunnen worden aangebracht op: het herdenkingsmonument voor overledenen waarvan de stoffelijke overschotten geruimd zijn op de gemeentelijke begraafplaats; het herdenkingsmonument voor overledenen waarvan de as verstrooid isop de gemeentelijke begraafplaats; het herdenkingsmonument voor foetussen die zijn begraven in het foetusgraf op de gemeentelijke begraafplaats. b. De naamplaatjes worden door de gemeente verstrekt en beletterd. c. De belettering is beperkt tot: de voorletters of de voornaam; de achternaam; de geboortedatum; de overlijdensdatum. Artikel 22. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn 1. De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd. 2. De grafbedekking vervalt aan de gemeente indien door de gebruiker of de rechthebbende aan het eind van de termijn van gebruik respectievelijk van grafrecht geen verzoek tot het ophalen ervan is ingediend bij de beheerder. HOOFDSTUK 6. RUIMING VAN GRAVEN, URNENGRAVEN EN URNENNISSEN Artikel 23. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as 1. De beheerder draagt er zorg voor dat met de bijde ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaats niet met menselijke resten worden geconfronteerd. 2. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten of de as uit de asbus worden begraven respectievelijk wordt verstrooid op een van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaatsen. 3. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders.

14 4. De rechthebbende op een eigen graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. 5. De rechthebbende op een eigen urnengraf of de gebruiker van een urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien. HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN Artikel 24. Intrekking oude regeling De verordening begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard 2009, vastgesteld op 23 juni 2009, wordt ingetrokken. Artikel 25. Overgangsbepaling 1. Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de verordening begraafplaatsen 2009 gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening. 2. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Verordening begraafplaatsen 2009 is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast. Artikel 26. Strafbepaling 1. Hij die handelt in strijd met de inhoud van deverordening begraafplaatsen 2011 kan worden gestraft met een geldboete van de eerste categorie en/of met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. Artikel 27. Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op Ofl Artikel 28. Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als:verordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerhugowaard Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de wndy4riffier, de voorzitter,

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013

ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Robin Energie B.V. Landjuweel 44 Veenendaal 3905 PH ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers Beste klant, Wij heten

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V.

Bevestigingsbrief. Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij BAS Nederland B.V. Onze gegevens Naam: BAS Nederland B.V. Postadres: Rivium Oostlaan 43 Postcode: 2909 LL Plaats: Capelle aan den IJssel Telefoonnummer:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie