GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3"

Transcriptie

1 GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3

2 Documentbeheer Vastgesteld door AB Datum 6 juli 2009 Datum laatste wijziging 7 september 2009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie Paginanummer Pagina 2 van 35

3 INHOUDSOPGAVE inhoudsopgave ALGEMEEN Inleiding Doel Doelgroep organisatie en voorbereiding Verantwoordelijkheid Organisatie en samenstelling Taakomschrijvingen Functionarissen Afspraken derden BEGINSITUATIE Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Inzetten van personeel en middelen UITVOERING Producten van het actiecentrum Uitvaartverzorging Product 1: Rouwverwerking Product 2: Inrichten noodbegraafplaatsen Product 3: Inrichten van Morque Product 4: Inrichten Chappelle ardente Product 5: Vervoer van slachtoffers (morque chapelle ardente noodbegraafplaats) Aandachtspunten uitvoering Relatie met andere crisisbeheersingsprocessen Bijlage 1: Aandachtspunten/checklist proces Stille tocht Bijlage 2: Checklist Gezamenlijke rouwdienst/herdenkingsbijeenkomst Bijlage 3: Checklist organiseren van een chapelle ardente Bijlage 4: Uitvaartrituelen ALGEMEEN Versie Paginanummer Pagina 3 van 35

4 Dit draaiboek maakt onderdeel uit van het Crisisbeheersingsplan. Het Crisisbeheersingsplan bestaat uit vier delen en is als volgt opgebouwd: Deel 1: Het Basisplan Hoofdlijnen en organisatiestructuur crisisbeheersing Deel 2: Deelplannen Activiteitenschema s Deel 3: Regionale procesbeschrijving Deel 4: Concrete Lokale Invulling DRAAIBOEK Dit draaiboek is een gedetailleerde regionale uitwerking van de hoofdlijnen die in het basisplan (deel 1) en de deelplannen (deel 2) zijn beschreven. De Veiligheidsregio heeft dit model opgesteld en aangeboden aan de gemeenten in de Veiligheidsregio. De deelnemende gemeenten leggen de verdere lokale uitwerking van dit draaiboek vast in deel 4. Vanwege privacy gevoelige informatie kan er voor gekozen worden om deel 4 niet openbaar te maken. 1.1 Inleiding Een incident met dodelijke slachtoffer(s) kan een grote impact hebben op de inwoners van een gemeente. In zulke gevallen kan er behoefte zijn aan een gezamenlijke rouwdienst, een stille tocht of een herdenkingsbijeenkomst. De gemeente zal in sommige gevallen het initiatief en de organisatie op zich moeten nemen. Het komt ook voor dat initiatieven spontaan vanuit de bevolking komen. In zo n geval dient de gemeente het initiatief zoveel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Wanneer een ramp plaatsvindt met veel dodelijke slachtoffers kan dit aanleiding zijn om de teraardebestelling of crematie door de gemeente te laten organiseren. Dit gebeurt uiteraard zoveel mogelijk in overleg en in overeenstemming met de wensen van de slachtoffers en de nabestaanden. Wanneer bij de teraardebestelling van slachtoffers risico voor de volksgezondheid kan optreden is dit een reden om af te wijken van wensen van betrokkenen. Bij gebrek aan voldoende ruimte kan tot tijdelijke teraarde-bestelling worden besloten. Wettelijk kader De Wet op de Lijkbezorging is de wettelijke basis waarbinnen de lijkbezorging geregeld wordt. Hieronder staat een aantal passages beschreven: Lijkschouw Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van lijken. Zij benoemen één of meer gemeentelijke lijkschouwers. In geval van een onnatuurlijke dood dient de officier van justitie te worden ingeschakeld. Indien de gemeentelijke lijkschouwer meent niet tot afgifte van een verklaring van overlijden te kunnen overgaan, brengt hij door invulling van een formulier onverwijld verslag uit aan de officier van justitie en waarschuwt hij onverwijld de ambtenaar van de burgerlijke stand. Begraven of cremeren (termijn) Verlof tot begraving of tot verbranding (wat afgegeven wordt door de ambtenaar van de burgerlijke stand) wordt niet verleend, zolang niet is overgelegd een verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelende arts of een gemeentelijke lijkschouwer, dan wel een verklaring waaruit blijkt van geen bezwaar van de officier van justitie tegen begraving of verbranding. Begraving of verbranding gebeurt niet eerder dan 36 uren na het overlijden en uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden. Versie Paginanummer Pagina 4 van 35

5 Na een arts te hebben gehoord kan de burgemeester der gemeente, waar het lijk zich bevindt, voor de begraving of verbranding daarvan een andere termijn stellen. Begraving of verbranding binnen 36 uur na het overlijden staat hij echter niet toe dan in overeenstemming met de officier van justitie. Van het besluit van de burgemeester staat binnen 24 uur beroep open bij Onze Commissaris in de provincie, die daarop onmiddellijk beslist. De Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing. Volgens de wet moet de lijkbezorging zoveel mogelijk overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene worden uitgevoerd, tenzij dat redelijkerwijs niet uitgevoerd kan worden. 1.2 Doel Het doel van dit draaiboek en van het gehele proces Uitvaartverzorging is het na of tijdens een crisis verzorgen van bepaalde diensten en tochten en/ of de uitvaart, indien dit gewenst wordt. Dit houdt in het garanderen dat (eventueel grote aantallen) overleden slachtoffers op zorgvuldige wijze herdacht worden en ter aarde worden besteld. 1.3 Doelgroep Familie en relaties van overleden slachtoffers. Versie Paginanummer Pagina 5 van 35

6 2. ORGANISATIE EN VOORBEREIDING 2.1 Verantwoordelijkheid De gemeente heeft een procesverantwoordelijke voor het proces Uitvaartverzorging aangewezen. Onder zijn leiding vinden de voorbereiding op en de uitvoering van de activiteiten op het gebied van Uitvaartverzorging plaats. De procesverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor het opleiden en oefenen van personeel en het beheer van het draaiboek (m.n. het actualiseren). De exemplaren van dit draaiboek bevinden zich in ieder geval bij/in: De adviseur crisisbeheersing De proces verantwoordelijke Uitvaartverzorging Het hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging De uitwijklocatie benoemd in deel Organisatie en samenstelling In onderstaand schema wordt de plaats van het proces binnen de crisisbeheersingsorganisatie weergegeven: Organisatieschema crisisbeheersing Burgemeester Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) Regionaal Operationeel Team (ROT) Sectie GEMEENTE Gemeentelijk Managementteam (GMT) Secties Politie-Brandweer-GHOR Actiecentra (AC) + verschillende eenheden ter plaatse (COPI) AC Algemene en onderst. processen AC CRAS AC Opvangverzorging AC UITVAART AC CRIB AC Voorlichting AC Milieuzorg AC primaire levensbehoeften AC Nazorg Het Gemeentelijk Managementteam (GMT) stuurt het Actiecentrum Uitvaartverzorging aan. De procesverantwoordelijke Uitvaartverzorging maakt onderdeel uit van het GMT. De andere functionarissen zijn werkzaam binnen het Actiecentrum Uitvaartverzorging. De samenstelling van het actiecentrum voor het proces Uitvaartverzorging is als volgt: - Hoofd actiecentrum; - 2 medewerkers actiecentrum (te leveren door gemeente c.q. regionale pool); - Het is mogelijk om het actiecentrum uit te breiden met een medewerker van CMO; - Chef begraafplaatsen (indien deze nog niet een functie vervuld in het actiecentrum); Versie Paginanummer Pagina 6 van 35

7 2.3 Taakomschrijvingen Functionarissen Procesverantwoordelijke uitvaartverzorging De procesverantwoordelijke neemt zitting in het gemeentelijke managementteam (GMT). Taken: Is de eindverantwoordelijke voor het proces Uitvaartverzorging; Is verantwoordelijk voor de organisatie van de alarmering t.b.v. het operationeel maken van het Actiecentrum Uitvaart en alarmeert het Hoofd Actiecentrum; Informeert het hoofd actiecentrum over de actuele situatie, de verwachte relevante ontwikkelingen en opdrachten vanuit het GMT. Op basis van deze opdrachten geeft hij instructie m.b.t. de concrete invulling van het proces Uitvaartverzorging; Stelt het GMT direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beelden besluitvorming; Bewaakt in het GMT de afstemming van het Actiecentrum Uitvaart met de andere actiecentra. Is verantwoordelijk voor het beschikbaar krijgen van personeel en financiële middelen t.b.v. het Hoofd Actiecentrum. Indien er schaarste aan personeel en middelen is meldt de procesverantwoordelijk dit in het GMT waarna het GBT wordt gevraagd fiat te geven (o.a. voor een bijstandaanvraag). Rapporteert aan het GMT en via het GMT aan het ROT betreffende uitvoering van de operationele activiteiten van uitvaartverzorging; Het op hoofdlijnen te allen tijde een oordeel kunnen vormen inzake de kwaliteit van het proces uitvaartverzorging en haar activiteiten en dit al dan niet via het GMT aan het GBT; Vertaalt de operationele opdrachten vanuit het ROT/GMT in operationele opdrachten voor het Actiecentrum. Hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging Geeft dagelijkse leiding aan het actiecentrum. Werkt onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijke en ontvangt van deze rechtstreeks instructie. Taken: Wordt gealarmeerd door de procesverantwoordelijke; Bepaalt en voorziet in de behoefte aan personeel voor het deelproces uitvaartverzorging en regelt de alarmering. Stelt, zo mogelijk en noodzakelijk in overleg met politie/brandweer/ghor en eventuele anderen, een nader plan op betreffende: inrichten van ruimte(n) te gebruiken als mortuarium en chapelle ardente; het, zonodig, inrichten van (nood)begraafplaatsen; het vervoer van overledenen; het organiseren van de rouwdienst; de organisatie van een herdenkingsmis; de organisatie van een Stille Tocht. Instrueert het personeel, coördineert aflossing (inclusief de eigen aflossing) en geeft leiding aan de medewerkers; Stelt de procesverantwoordelijke direct op de hoogte van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beeld- en besluitvorming; Voert overleg met externe instanties, die betrokken zijn bij de uitvoering van het proces Uitvaartverzorging. Stemt werkzaamheden binnen het actiecentrum Uitvaartverzorging af. Verstrekt de benodigde informatie via het GMT aan Voorlichting, zoals de plaats van het AC Uitvaartverzorging. Draagt zorg voor het adequaat bijhouden van de verslaglegging. Taken hoofd actiecentrum (vervolg): Versie Paginanummer Pagina 7 van 35

8 Adviseert de procesverantwoordelijke over de in het kader van dit proces in gebruik te nemen locaties, rekening houdend met de capaciteit, de verwachte gebruiksduur en de ligging. Voert de opdrachten, gegeven door de procesverantwoordelijke, uit en bericht hierover terug. Actualiseert minimaal jaarlijks de variabele gegevens (namen, telefoonnummers etc) in de beschreven werkplannen en de uitvoeringslijsten. Medewerker Actiecentrum Uitvaartverzorging Werkt onder verantwoordelijkheid van het hoofd actiecentrum uitvaartverzorging en ontvangt van deze rechtstreeks instructie. Taken: Ondersteunt het hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging. Wordt gealarmeerd door het hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging. Vervangt, indien nadrukkelijk is afgesproken, hoofd actiecentrum Uitvaartcentrum. Draagt er zorg voor dat de besluiten, de ingekomen en de uitgaande berichten vastgelegd worden in een logboek. Maakt samen met medewerkers van het proces Algemene en Ondersteunende Processen het actiecentrum operationeel. Voeren alle werkzaamheden in het kader van het proces Uitvaartverzorging uit. Afhankelijk van de omvang van het incident kunnen meerdere functionarissen worden ingezet. Er kan dan onderscheid gemaakt worden (vindt specialisatie plaats) in medewerkers belast met de uitvaartverzorging, medewerkers belast met de collectieve rouwverwerking en administratieve en secretariële zaken. 2.4 Afspraken derden Bij het proces Uitvaartverzorging zal de samenwerking met derden onontbeerlijk zijn. De gemeenten hebben veelal de benodigde voorzieningen niet in eigen beheer en zal dus buiten de eigen organisatie naar middelen en mogelijkheden gaan zoeken. De afspraken met derden worden waar mogelijk vastgelegd in waakvlamovereenkomsten. Cura Mortu Orum (CMO) Cura Mortu Orum betekent vrij vertaald zorg voor de doden. CMO werkt landelijk en is neutraal. CMO benadrukt het feit geen uitvaartverzorgend bedrijf te zijn en ook geen belangen te hebben in uitvaartverzorgende bedrijven. Wel heeft CMO contacten en werkrelaties met uitvaartbedrijven. CMO kent drie specialistische afdelingen te weten: postmortale zorg, speciale diensten en advies. Enkele diensten die CMO bijvoorbeeld kan leveren zijn: obductieassistentie, opvang van slachtoffers van een niet natuurlijke dood, restauratie, assistentie bij lijkschouwingen en internationaal transport. De veiligheidsregio Utrecht heeft op 20 mei 2008 een waakvlamovereenkomst gesloten met CMO. Zodra een gemeente onvoldoende capaciteit of deskundigheid heeft om het uitvaartproces of gerelateerde zaken in goede banen te leiden kan een beroep worden gedaan op CMO. Zij leveren advies, informatie, bepaalde diensten en indien nodig een deskundig medewerker (liason CMO) ten behoeve van het gemeentelijk actiecentrum Uitvaartverzorging. Zij beschikken over een piketdienst die 24 uur bereikbaar is. In reguliere situaties brengt CMO de gemeenten geen kosten in rekening. CMO brengt betreffende gemeente(n) wel kosten in rekening als van de diensten beschreven in de waakvlamovereenkomst gebruik wordt gemaakt in een crisissituatie. Daarnaast moet aan CMO betaald worden wanneer zij ingehuurd worden bij gemeentelijke rampenoefeningen. De waakvlamovereenkomst treft u in bijlage 3. Een lijst met uitvaartondernemingen in de regio is per direct op te vragen bij CMO. Versie Paginanummer Pagina 8 van 35

9 Poolvorming Gemeentelijke Kolom In de Veiligheidsregio Utrecht hebben alle 29 Utrechtse gemeenten, qua personele omvang, een verschillende ambtelijke organisatie. Ten tijde van een crisis is de personele capaciteit één van de zaken die onder spanning komt te staan. Niet alle gemeenten kunnen de functies, zoals wordt beschreven in het crisisbeheersingsplan, vervullen. De Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom tussen de 29 gemeenten een convenant afgesloten om elkaar daar waar mogelijk zullen de gemeenten elkaar helpen. Iedere gemeente stelt per crisisbeheersingsproces minimaal 2 medewerkers beschikbaar voor de poolvorming van de gemeentelijke processen. De Veiligheidsregio Utrecht zal deze medewerkers voorzien in opleidingen en oefeningen in het kader van de crisisbeheersing. Op deze manier kunnen alle gemeenten bijstand aan elkaar geven. Versie Paginanummer Pagina 9 van 35

10 3. BEGINSITUATIE 3.1 Beschikbaar krijgen van personeel en middelen Start proces Uitvaartverzorging Het gemeentelijke beleidsteam neemt het besluit tot het opstarten van het proces Uitvaartverzorging. Om het proces Uitvaartverzorging op te starten en het actiecentrum operationeel te maken is er sprake van één of meer van de volgende voorwaarden: a) De aard van het incident vraagt om specifieke aandacht voor rouwverwerking (d.m.v. bijvoorbeeld dienst of stille tocht); b) Het verwachte aantal doden is hoger dan de lokale uitvaartcentra aankunnen; c) De aard van de besmetting van de overleden slachtoffers vereist een specifieke uitvaartverzorging; d) Er is sprake van een groot aantal niet te identificeren slachtoffers. Alarmering en voorwaarschuwing De medewerkers van het actiecentrum worden opgeroepen via de alarmeringslijst opgenomen in deel 4. Alarmering kan plaatsvinden in opdracht van de burgemeester, maar ook bij ernstige vrees voor het ontstaan van een rampsituatie. In dit laatste geval kan een zogenaamde voorwaarschuwing worden afgegeven. Dit houdt in dat alle gealarmeerde medewerkers thuis bereikbaar moeten blijven dan wel zich op een bepaalde plaats dienen te melden. 3.2 Inzetten van personeel en middelen Bezetting en aflossing Het hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging zal in de meeste gevallen besluiten in eerste instantie slechts één of enkele administratieve medewerkers op te roepen. De gealarmeerde medewerker(s) melden zich op de uitdrukkelijk afgesproken locatie (zie deel 4) Het hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging geeft instructies betreffende de te nemen acties. Ingezet personeel zal na 6-8 uur worden afgelost volgens een door het Hoofd actiecentrum Uitvaartverzorging op te stellen aflossingsschema. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bijstand uit de regionale pool Uitvaartverzorging. Het kan noodzakelijk zijn af te spreken dat het afgeloste personeel tot nader opdracht telefonisch oproepbaar blijft. Huisvesting Uitvaartverzorging Voor huisvesting van het actiecentrum uitvaartverzorging dienen de volgende ruimten beschikbaar te zijn: a) kantoorruimte(n) met computers en communicatiemiddelen; b) vergaderruimte. In de deel 4 is aangegeven welke ruimte(n) hiervoor gereserveerd zijn. Versie Paginanummer Pagina 10 van 35

11 Bezetting en aflossing Bij onvoldoende bezetting of aflossing van personeel in het actiecentrum kan er een beroep worden gedaan op de regionale pool. In deze pool zitten collega s uit de regio met dezelfde expertise. De technisch voorzitter van het GMT of de adviseur crisisbeheersing is bevoegd om een verzoek tot bijstand uit de regionale pool te doen. De pool kan ingeschakeld worden via het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) van de VRU. Het BGC is 24/7 bereikbaar via het piketnummer ( ). De VRU zorgt er vervolgens voor dat de deelnemers naar de aangegeven locatie gaan. Onderstaand is een districtsvolgordetabel weergeven waneer er een verzoek om bijstand wordt gedaan. Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Binnensticht, Heuvelrug Eemland Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel Eemland Binnensticht, Heuvelrug Binnensticht, Heuvelrug Eemland Vecht & Venen, Rijn & IJssel Utrecht, Lekstroom Eemland Binnensticht, Heuvelrug Utrecht, Lekstroom Vecht & Venen, Rijn & IJssel De aflossing zal normaliter om de 8 uur zijn. Voor werkzaamheden waarbij een publieksfunctie wordt vervuld zal dat om de 4 uur zijn. Versie Paginanummer Pagina 11 van 35

12 4. UITVOERING 4.1 Producten van het actiecentrum Uitvaartverzorging Taken van het actiecentrum zijn o.a.: 1. Het ondersteunen van nabestaanden en betrokkenen in de rouwverwerking middels een stille tocht, herdenkingsdienst, gezamenlijke uitvaart en/ of een gezamenlijke rouwdienst; 2. Inrichten noodbegraafplaatsen; 3. Inrichten van een morque; 4. Inrichten chapelle ardente; 5. Vervoer van slachtoffers (morque-chapelle ardente-(nood-)begraafplaats) Product 1: Rouwverwerking Algemene beschrijving Waar mogelijk wordt de normale gang van zaken gevolgd, namelijk dat de uitvaartverzorging wordt overgelaten aan de nabestaanden. Slechts wanneer het niet mogelijk is (door te grote aantallen of gevaar voor de volksgezondheid) zal de uitvaartverzorging collectief plaatsvinden. Hierbij kan ondersteuning plaatsvinden door CMO. Het bevoegd gezag, kan op advies van de directeur van de GHOR, in overleg met de inspecteur voor de volksgezondheid, besluiten noodbegrafenissen / rouwdiensten te laten plaats vinden. Afhankelijk van de situatie kunnen er verschillende producten worden opgeleverd. Te denken valt aan: Stille tocht Herdenkingsdienst Gezamenlijke uitvaart Gezamenlijke rouwdienst Kwaliteitseisen Het product moet zo snel als mogelijk gereed zijn. Handelen afhankelijk van de situatie. De uitvoering en zoveel als mogelijk de verantwoordelijkheid bij uitvaartverzorgers. Bij uitvoering zoveel als mogelijk gebruik maken van bestaande faciliteiten. De gemeente biedt bij uitvoering waar nodig ondersteuning. Om productiecapaciteit te vergroten kan besloten worden om gezamenlijke rouwverwerking te verzorgen. Het product moet zoveel als mogelijk aansluiten bij de individuele wensen van de nabestaanden. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de rouwverwerking. Voor het organiseren van een rouwdienst wordt aansluiting gezocht met het draaiboek Nazorg. De checklist Stille Tocht is opgenomen in bijlage 1 van dit draaiboek. De bereikbaarheidsgegevens van de organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan dit product zijn opgenomen in deel 4. Versie Paginanummer Pagina 12 van 35

13 4.1.2 Product 2: Inrichten noodbegraafplaatsen Algemene beschrijving Er zal altijd naar gestreefd worden om slachtoffers op de reguliere plaatsen te begraven. In een situatie van zeer veel slachtoffers (100>), waarbij de reguliere begraafplaatsen niet voldoende ruimte bieden zal de gemeente over moeten gaan tot het inrichten van noodbegraafplaatsen. Ook kan er gekozen worden voor crematie van overleden slachtoffers. Hiervan kan sprake zijn bij epidemieën of besmetting. In de voorbereiding moet nagedacht worden over eventuele (nood-) begraafplaatsen. De keuze van de nabestaanden moet zoveel als mogelijk worden gerespecteerd. Bij de ontwikkeling van dit product kan CMO ondersteuning verlenen. Kwaliteitseisen - Binnen twee dagen moet het aantal benodigde plaatsen voor de stoffelijke overschotten worden gerealiseerd. - Oplevering 36 uur na opstart realisatie product. - Ingeval besmetting, overleg met GHOR over wijze van begraven. - Geschikte ligging. - Waterstand, juiste grafdiepte. - Bereikbaarheid, toegang en circuit mogelijkheden. - Toestemming van de eigenaren van de grond (voorkeur grond in gemeente eigendom). - Graf-, rij-, en vakaanduiding. - Registratie van graf-, rij-, en vak aanduiding (afdeling burgerzaken) - Vergunning van de instanties i.v.m. volksgezondheid. - Overleg met officier van justitie. - Crematie kan als alternatief gezien worden, waarbij wensen nabestaande zoveel als mogelijk moet worden gerespecteerd. De bereikbaarheidsgegevens van de organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan dit product zijn opgenomen in deel Product 3: Inrichten van Morque Algemene beschrijving Dit is een tijdelijke opslagplaats van de doden, en een plek waar de politie (RIT) de doden kan identificeren. Zo lang als mogelijk zal er gebruik worden gemaakt van reguliere faciliteiten. De gemeente heeft de zorg dat er een plaats is welke als tijdelijke opslag van doden kan dienen. In de meeste gevallen zorgt het RIT zelf voor een geschikte locatie die als morque kan dienen. Kwaliteitseisen - afgelegen rustige plek. - koeling. - mogelijkheid voor RIT om werk te doen. - mogelijkheid om van de buitenwereld af te sluiten - oplevering zo snel als mogelijk. - ingeval besmetting, overleg met GHOR over wijze van inrichten morque. - goede bereikbaarheid Product 4: Inrichten Chappelle ardente Algemene beschrijving Dit is de plek waar nabestaande afscheid kunnen nemen van de overledenen. Versie Paginanummer Pagina 13 van 35

14 Kwaliteitseisen - Bij voorkeur niet dezelfde locatie als morque. - Koel zijn of koel te houden en goede ventilatie. - Mogelijkheid om af te sluiten van de buiten wereld, gemakkelijk af te schermen. - Geblindeerde ramen. - Toegang voldoende breed voor brancards, lijkkisten e.d. - Oplevering van product 4 uur na opstart realisatie van product. - Product moet 6 uur na opstart opgeleverd zijn. - De locatie moet goed te bereiken zijn. - Stilte plek. - Ontvangstruimte. - Toiletvoorzieningen. - Catering / EHBO faciliteiten Product 5: Vervoer van slachtoffers (morque chapelle ardente noodbegraafplaats) Algemene beschrijving Het vervoer van slachtoffers van de morque naar de chapelle ardente en naar de noodbegraafplaatsen. Kwaliteitseisen - Individuele verplaatsing van slachtoffers, zoveel en zo lang mogelijk. - Vervoer door deskundige bedrijven (uitvaart bedrijven). - Bij besmetting overleg met GHOR. 4.2 Aandachtspunten uitvoering Uitvaartverzorging gevaar voor volksgezondheid: Een normale uitvaartverzorging is niet mogelijk vanwege gevaar voor de volksgezondheid. Na advies van de RGF (Regionaal Geneeskundig Functionaris) beslist het GBT op welke wijze de uitvaartverzorging plaats vindt. Het actiecentrum voert conform uit. Het aantal dodelijke slachtoffers is groter dan de reguliere capaciteit Een normale uitvaartverzorging is in beginsel mogelijk. Het aantal dodelijke slachtoffers is echter groter dan de capaciteit van de lokale uitvaartverzorgers. Er moet een beroep gedaan worden op CMO conform de waakvlamovereenkomst. Het actiecentrum heeft overleg met CMO over de uitvoering. Indien gewenst kan CMO een medewerker leveren ten behoeve van het gemeentelijke actiecentrum Uitvaartverzorging. Inzet RIT Wanneer slachtoffers niet op eerste gezicht geïdentificeerd kunnen worden, wordt onmiddellijk het Rampen Identificatie Team (RIT) van de politie ingezet. De gemeente heeft in dat geval pas een mogelijke taak vanaf het moment dat de lijken vrijgegeven worden. Lokaal uitgangspunt Uitvaart van slachtoffers dient zoveel mogelijk lokaal geregeld te worden. In deel 4 van dit draaiboek treft u een lijst met de lokale uitvaartcentra. Behoefte onderzoek De gemeente heeft een taak in het bepalen van de behoefte van nabestaanden en betrokkenen. De behoefte bepaalt namelijk het wel of niet organiseren van een stille tocht, herdenkingsdienst, gezamenlijke uitvaart e.d. In sommige gevallen dient de gemeente zich hierbij terughoudend op te stellen, omdat de familie van de slachtoffers de schuld bij de gemeente neer kunnen leggen. Versie Paginanummer Pagina 14 van 35

15 In veel situaties komt dit soort informatie vanzelf naar het actiecentrum toe. Wanneer dit onvoldoende helderheid schept in de behoeften kan een beroep gedaan worden op het actiecentrum Geneeskundige Hulpverlening Psychosociaal (rampenbestrijdingsproces 10 van de GHOR) Zij kunnen een onderzoek doen naar de behoeften van de nabestaanden en andere betrokkenen bijvoorbeeld middels de inzet van de stichting Slachtofferhulp. Andere uitvaartrituelen In de uitvaartwereld is de afgelopen jaren veel veranderd. De Nederlandse samenleving wordt steeds meer multicultureel, wat van invloed is op de wijze waarop een uitvaart wordt vormgegeven. Gelukkig zijn er steeds meer organisaties die zich erop toeleggen andersoortige uitvaartdiensten en begrafenisrituelen te organiseren. CMO heeft een overzicht beschikbaar van deze organisaties. Tevens kan CMO indien gewenst een deskundige leveren om te adviseren over andere uitvaartrituelen. In bijlage 2 staat een aantal begrafenisrituelen omschreven. Daarbij wordt ook verwezen naar enkele websites en telefoonnummers. Kosten (regulier) De kosten, verbonden aan de bezorging van lijken waarvoor de burgemeester zorg draagt, daaronder begrepen lijken die uit zee worden aangebracht, komen ten laste van de gemeente. Voor zover zij niet kunnen worden gedekt uit de nalatenschap (bijv. uitvaartverzekering) of door de nabestaanden. Nabestaanden dienen echter wel aan te tonen dat zij die kosten niet kunnen dragen. Ook kunnen de erfgenamen de nalatenschap (juridisch) weigeren waardoor zij ook niet verplicht zijn tot het dragen van de kosten van de uitvaart. Dit wijkt niet af van de reguliere situatie. 4.3 Relatie met andere crisisbeheersingsprocessen Relatie met draaiboek Van belang zijnde informatie Draaiboek 3 Ontsmetten mens en dier Draaiboek 9 Preventieve openbare gezondheidszorg Draaiboek 10 Geneeskundige hulpverlening psycho sociaal Mogelijk moeten besmette stoffelijke overschotten eerst worden ontsmet. Indien dit niet mogelijk is moet in het kader van de uitvaartverzorging mogelijk volksgezondheid beschermende maatregelen worden genomen. Geprobeerd moet worden om te anticiperen op mogelijke gezondheidsklachten van nabestaanden. Hierbij valt te denken aan het, onder verantwoordelijkheid van de GHOR, inschakelen van specifieke opvang tijdens diensten en tochten en het uitvoeren van een behoefteonderzoek. Draaiboek 15 Identificeren van slachtoffers Het identificeren van slachtoffers wordt gedaan door het RIT (Rampen Identificatie Team). Het is belangrijk dat het actiecentrum Uitvaartverzorging actief contact heeft met het RIT Draaiboek 17 Strafrechtelijk onderzoek Wanneer er mogelijk sprake is van een stafbaar feit dan stelt Justitie wellicht bepaalde voorwaarden. Versie Paginanummer Pagina 15 van 35

16 Draaiboek 18 Communicatie in crisissituaties Draaiboek 19 Opvang en Verzorging Draaiboek 21 Registratie van slachtoffers Draaiboek 25 Nazorg Draaiboek Algemene en ondersteunende processen Voorlichting aan nabestaanden en andere getroffenen is essentieel. Het begint met het peilen van de behoefte aan gezamenlijke diensten en/ of tochten. Alles wat georganiseerd wordt, moet op correcte wijze gecommuniceerd worden. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan het opvangen van nabestaanden/ verwanten in een afgeschermde omgeving. Via het CRIB kan informatie verkregen worden over aantal, identiteit en verblijfplaats van slachtoffers. Daarnaast kan het CRIB veelal informatie verstrekken over verwanten van de slachtoffers. De rouwverwerking en de impact houdt niet spoorslags op wanneer het incident voorbij is. In samenwerking met het proces Nazorg kan bijvoorbeeld een herdenkingsdienst worden georganiseerd of een herdenkingsteken worden opgericht. De processen die tijdens de bestrijding van de calamiteit opgestart zijn en na de calamiteit doorlopen krijgen een plek in het proces Nazorg. Het projectteam Nazorg neemt hierbij dan de coördinatie op zich. Naast de specifieke crisisbeheersingsprocessen (bijv. voorlichting of nazorg) worden ook algemene en ondersteunende processen te onderscheiden. Het betreft hier activiteiten die in elk specifiek proces aan de orde kunnen zijn. Het gaat achtereenvolgens om: communicatie en verbindingen, logistiek, registratie en verslaglegging, evaluatie en archivering. In dit draaiboek zijn ook de modelformulieren opgenomen (o.a. logboek, presentielijst, berichtenformulieren). Deze moeten ook digitaal in de gemeente beschikbaar. NB. De hierboven beschreven relaties zijn niet compleet. Het is belangrijk dat het hoofd Uitvaartverzorging d.m.v. opleiding en training op de hoogte is van de taken en verantwoordelijkheden van de andere actiecentra. In deel 4 staan de andere actiecentra met basisgegevens beschreven. Versie Paginanummer Pagina 16 van 35

17 BIJLAGE 1: AANDACHTSPUNTEN/CHECKLIST PROCES STILLE TOCHT Route stille tocht Bepaal in overleg met de politie de route (betrek hierbij zonodig ook nabestaanden en andere belanghebbenden). Leg de route vast op een kaart (voeg de kaart als bijlage toe aan het uitgewerkte draaiboek). Maak de route zonodig autovrij. Geef bij benadering de tijdsduur van de tocht aan. Indien er een herdenkingsmonument wordt onthuld, is het denkbaar dat de tocht eindigt bij de plek van het monument. Creëer aan het einde van de tocht een plek om bloemen/kransen neer te leggen. Leg namens de gemeente bloemen of een krans. Politie-inzet Stem het aantal en de taak van de in te zetten agenten en/of andere personen ten behoeve van wegafzettingen, doorstroming verkeer en parkeren af. Beveiliging en begeleiding van eventuele deelnemende hoogwaardigheidsbekleders. Houd rekening met eventuele knelpunten in de verkeerslogistiek: doorstroming verkeer en onvoldoende parkeerruimte door de onvoorspelbaarheid van het aantal deelnemers. Volgorde tijdens tocht Uitgangspunt: gemeentebestuur voorop, dan de nabestaanden en overigen. Spreek met degene die vooroplopen het tempo van de tocht af (langzaam wandeltempo). Toespraken voorafgaand en achteraf Bepaal de locatie(s) waar de toespraken worden gehouden en houd daarbij rekening met het aantal te verwachten belangstellenden. Regel zonodig podium, geluidsapparatuur, katheder met microfoon, overkapping etc. Regel extra luidsprekers/ beeldschermen voor buiten bij toespraken in een gebouw dat niet berekend is op het aantal belangstellenden. Inventariseer de sprekers (wie namens de nabestaande, wie namens het gemeentebestuur, zijn er nog anderen?) en bepaal de volgorde. Versie Paginanummer Pagina 17 van 35

18 Bij toespraken aan het eind van de tocht; houd rekening met het tijdsverloop tussen de aankomst van de kop en de staart van de tocht. Zorg voor afschriften van de toespraken. Kerkklokken Neem contact op met kerkgenootschappen over het luiden van klokken (voor, tijdens of aan het eind van de tocht). Hoogwaardigheidsbekleders Nodig in overleg met en/of op verzoek van de burgemeester hoogwaardigheidsbekleders uit. Neem hierover contact op met Commissaris van de Koningin, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en Rijksvoorlichtingsdienst. Zorg voor begeleiding vanaf de gemeentegrens en een plaats van ontvangst. Bepaal in overleg met het gemeentebestuur eventuele bijzondere zaken bij ontvangst (catering?). Inzet EHBO Neem contact op met de plaatselijke afdeling EHBO voor bijstand tijdens de stille tocht. Briefing Houd (indien nodig) voorafgaand aan de tocht, een informatiebijeenkomst voor eigen medewerkers. Locatie Kies een voor de omstandigheden geschikte locatie. Pers Wijs voor de pers zonodig vaste plekken langs de route aan (afhankelijk van omstandigheden en soort pers). Algemene voorlichting Er is een proces voorlichting! Zorg ervoor dat via dit proces informatie met betrekking tot de stille tocht aan derden beschikbaar wordt gesteld. Denk hierbij aan: Publicatie van de route van de tocht; Eventuele informatie aan omwonenden over de route, Versie Paginanummer Pagina 18 van 35

19 wegafzettingen, tijdspad etc; Het uitgewerkte draaiboek (gebaseerd op deze handleiding). Parkeren Wijs (extra) parkeerlocaties aan (denk aan eventuele pendeldiensten). Gereserveerde plaatsen voor familie en verwanten, autoriteiten en overige genodigden. Een aparte plaats voor persvertegenwoordigers. Toezicht op de parkeerplaats i.v.m. gereserveerde plaatsen. Aan- en afvoerroute voor deelnemers Schakel eventueel het (openbaar) vervoer in. Geef de parkeerroute aan met borden. Wegafsluitingen Laat de wegafsluitingen door middel van een verkeersbesluit bekrachtigen door het college. Catering Draag zorg voor de catering ten behoeve van eenieder die bij de organisatie van de stille tocht betrokken is. Psychosociale zorg Overleg met de RGF over eventuele opvang van mensen bij het begin- en eindpunt van de tocht (denk in het bijzonder aan nabestaanden en slachtoffers). Versie Paginanummer Pagina 19 van 35

20 BIJLAGE 2: CHECKLIST GEZAMENLIJKE ROUWDIENST/HERDENKINGSBIJEENKOMST Bepalen locatie Inventariseren van de wensen van nabestaanden en andere betrokkenen. Inschatting aantal bezoekers Goede bereikbaarheid. Check beschikbaarheid. Advies van de politie i.v.m. afscherming en bewaking. Mogelijkheid voor een verhoging/podium. Ruimte om bloemen neer te leggen. Gelegenheid om in een aparte ruimte na te praten. Voldoende parkeergelegenheid/ openbaar vervoer. Sanitaire voorzieningen. Voorbeelden: kerk/sporthal/raadzaal/open lucht etc. Zaalinrichting Podium EHBO post perslocatie aankleding stoelen geluid mogelijkheid tot het volgen van de dienst via een beeldscherm maak een plattegrond benoemen VIP s garderobe Communicatie Beleid inzake toegang van de pers bepalen Persbericht opstellen Schriftelijke uitnodigingen aan nabestaanden namens burgemeester Aankondiging in de (lokale) dagbladen Toespraken Regel zonodig podium, geluidsapparatuur, katheder met microfoon, overkapping etc. Regel extra luidsprekers/ beeldschermen voor buiten bij toespraken in een gebouw dat niet berekend is op het aantal belangstellenden. Inventariseer de sprekers (wie namens de nabestaanden, wie namens Versie Paginanummer Pagina 20 van 35

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Emile van Leeuwen Versie

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 GEMEENTE DRAAIBOEK 20 UITVAARTVERZORGING DEEL 4 Documentbeheer Vastgesteld door AB Datum 6 juli 2009 Datum laatste wijziging 7 september 2009 Paraaf procesverantwoordelijke Versie Paginanummer Pagina 2

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 23 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel... 4 1.3 Doelgroep...

Nadere informatie

Uitvaartverzorging en Collectieve Rouwverwerking

Uitvaartverzorging en Collectieve Rouwverwerking ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN Draaiboek Uitvaartverzorging en Collectieve Rouwverwerking Kennis en Beheerteam Nafase Versie 1.0, 31 oktober 2012 ORGANISATIEONDERDEEL GEMEENTEN Colofon Dit document is

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Zorg na overlijden. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Zorg na overlijden Informatie voor patiënten F0245-3415 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 16 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3

GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 GEMEENTE WOUDENBERG DRAAIBOEK 22 VOORZIEN IN PRIMAIRE LEVENSBEHOEFTEN DEEL 3 Documentbeheer Vastgesteld door College van B&W Datum Datum laatste wijziging November 2007 Paraaf procesverantwoordelijke Simone

Nadere informatie

Na het overlijden Mortuarium

Na het overlijden Mortuarium Zorg na overlijden Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en uw naasten onze deelneming betuigen. Er begint nu een periode van afscheid nemen. Juist in

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 29 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...3 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doel

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ Zorg na overlijden Informatie voor nabestaanden over de verzorging van de overledene in CWZ Omdat een naaste uit uw familie- of kennissenkring is overleden en het u moeilijk zal vallen nu uw aandacht te

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Ter inleiding. Persoonlijke wensen

Ter inleiding. Persoonlijke wensen 06-534 321 44 Ter inleiding Wanneer er een familielid overlijdt, wordt u met diep verdriet geconfronteerd en moet er in een korte tijd veel geregeld worden. Wij willen u bij deze wilsbeschikking informatie

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554

Zorg na overlijden. Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554 Zorg na overlijden Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 0554 Informatie voor nabestaanden Inleiding Als een familielid of naaste overleden is, begint een periode van afscheid nemen. Juist in deze

Nadere informatie

Informatie voor. nabestaanden. bij niet natuurlijk overlijden

Informatie voor. nabestaanden. bij niet natuurlijk overlijden Informatie voor nabestaanden bij niet natuurlijk overlijden 1 Deze informatiebrochure is aan u overhandigd omdat een familielid of naaste van u plotseling en/of ten gevolge van een niet natuurlijke oorzaak

Nadere informatie

Overlijden van een dierbare

Overlijden van een dierbare Overlijden van een dierbare Informatie voor de nabestaanden Een dierbare van u is overleden. Omdat het u nu moeilijk zal vallen uw aandacht te richten op formaliteiten, ontvangt u deze brochure. Hierin

Nadere informatie

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!!

vóór dóór Het begrip eeuwig begraven wat vaak gebruikt wordt, is enorm misleidend en niet correct!! De uitvaartverzorger draagt zorg voor alle wettelijke handelingen die nodig zijn om de complete uitvaart in goede banen te leiden. Tevens coördineert hij met alle betrokken partijen zoals het rouwvervoer,

Nadere informatie

PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN

PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE - WWW.VMC.BE PRINCIPES INZAKE ISLAMITISCH BEGRAVEN OP EEN BEGRAAFPLAATS IN VLAANDEREN VMC - SEPTEMBER 2007 1. Een gemeentelijke

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of

Nadere informatie

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke

Documentbeheer Vastgesteld door Datum Datum laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Pagina 2 van 24 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen... 4 1.1 Inleiding...4 1.2 Doel...4 1.3 Doelgroep...4

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Geestelijke zorg Deelproces 24b Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Aandachtspunten bij verschillende programmaonderdelen

Aandachtspunten bij verschillende programmaonderdelen Aandachtspunten bij verschillende programmaonderdelen Naast een aantal algemene dingen die geregeld en besproken moeten worden rond het programma (zie bijv. figuur en checklist afspraken locatie, briefings),

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden

Formaliteiten bij overlijden Formaliteiten bij overlijden Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Overlijden in een ziekenhuis... 1 Verzorging van de overledene... 1 Persoonlijke wensen... 2 Persoonlijke bezittingen... 2 Rituele bewassing...

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis overleden. In de eerste plaats gaat onze deelneming uit naar u en de overige nabestaanden.

Nadere informatie

B6-3 Deelplan Registratie

B6-3 Deelplan Registratie B6-3 Deelplan Registratie B6-3.0 Inleiding en inhoudsopgave Inleiding Bij elk incident en elke ramp, waarbij grotere aantallen personen zijn betrokken, zal snel gevraagd worden naar de identiteit van de

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN

INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN PATIËNTENINFORMATIE SPIJKENISSE Medisch Centrum INFORMATIE VOOR NABESTAANDEN Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in het Spijkenisse Medisch Centrum overleden. In de eerste plaats gaat onze deelneming

Nadere informatie

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis *

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis * Wilsbeschikking * W ensen rondom mijn B egrafenis * Begrafenisverzorging Roubos Reigersberg 15 4363 BN Aagtekerke 0118 582298 (dag en nacht bereikbaar) info@begrafenisverzorgingroubos.nl www.begrafenisverzorgingroubos.nl

Nadere informatie

Na het overlijden praktische informatie voor nabestaanden

Na het overlijden praktische informatie voor nabestaanden Na het overlijden praktische informatie voor nabestaanden Inhoud Na het overlijden De zorg voor de overledene Verblijf in het mortuarium De uitvaartonderneming Persoonlijke bezittingen Persoonlijke wensen

Nadere informatie

Workshop Sterven en Cultuur

Workshop Sterven en Cultuur Workshop Sterven en Cultuur Berbel Tanck (I) Ruth Ramaker (II) Workshop cultuur Pretoets Theorie Eigen ervaringen Stellingen Pretoets In het Boeddhisme moet de strevende vastgehouden worden door een naaste.

Nadere informatie

wensenboek deel cliënten

wensenboek deel cliënten wensenboek deel cliënten Wensenboek Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven wat voor

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Wensen bij overlijden

Wensen bij overlijden Wensen bij overlijden De gegevens die op dit formulier zijn ingevuld, zijn bestemd voor degene die mijn uitvaart/crematie regelt. Ondergetekende,... voor... straat en huisnummer... postcode... plaats...

Nadere informatie

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg)

Draaiboek. Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Draaiboek Deelproces Collectieve rouwverwerking (Bijzondere uitvaartzorg) Dit draaiboek is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op : 29-3-2013 Dit draaiboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl

Stationsweg 18 Postbus 1003 3740 BA Baarn t (035) 548 16 I I f (035) 548 17 94 e gemeenteíşbaarn.nl I www.baarn.nl gemeente Baarn inlichtingen bij de heer A.P.F. Kuijt team programma Dienstverlenend Domein doorkiesnummer (035) 548 I 7 40 Aan de fractie van de Partij van de Arbeid, Mevr. A. Slingerland uw brief van

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit: Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN:

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit:   Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN: Uitvaartwensen Dit document kan een leidraad zijn om het gesprek over de invulling en zorg rondom uw uitvaart afscheid vorm te geven. Zodat uw afscheid aansluit op uw wensen. Gegevens: Naam: Voornamen:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten na overlijden. Informatie voor nabestaanden Formaliteiten na overlijden Informatie voor nabestaanden Graag willen wij onze deelneming betuigen met het overlijden van uw naaste. Het zal moeilijk zijn om uw aandacht te richten op de formaliteiten

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Begrafenisverzorging Van der Klooster Tel. 0187 49 48 34

Begrafenisverzorging Van der Klooster Tel. 0187 49 48 34 BEGRAFENISVERZRGING VAN DER KLSTER Begrafenisverzorging Van der Klooster Tel. 0187 49 48 34 Broekweg 27 3253 XB uddorp E: info@begrafenisverzorgingvanderklooster.nl W: www. begrafenisverzorgingvanderklooster.nl

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat

De laatste verzorging Postmortale zorg op maat De laatste verzorging Postmortale zorg op maat Professionele schakel tussen zorgaanbieder en uitvaartverzorger Zorgzaam & zorgvuldig persoonlijk & deskundig Als zorgaanbieder wilt u vanzelfsprekend het

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING

AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING Verbondsinformatief Zorg na het overlijden - Bijlage 1 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET OPSTELLEN/ BIJWERKEN VAN EEN DRAAIBOEK BIJ OVERLIJDEN VAN EEN BEWONER IN DE VOORZIENING Opmerkingen vooraf: - Het is belangrijk

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking. Mijn persoonlijke wensen voor mijn uitvaart.

Mijn wilsbeschikking. Mijn persoonlijke wensen voor mijn uitvaart. Mijn wilsbeschikking Mijn persoonlijke wensen voor mijn uitvaart. rivier op aarde. Ik heb een steen verlegd, in een geten. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn ver n. Ik leverde bewijs van mijn bestaa ene

Nadere informatie

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Na het overlijden

Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Na het overlijden Zorg na overlijden Informatie voor nabestaanden U heeft deze folder gekregen omdat iemand die u lief heeft is overleden. De behandelend arts heeft u gevraagd of obductie verricht mag worden. Deze vraag

Nadere informatie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie

érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie érw^twcnti DENEKAMP PROTOCOL HOE TE HANDELEN BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN CLUBLID Denekamp, september 2009, vastgestelde versie Aanleiding De club kan op enig moment onvermijdelijk geconfronteerd worden

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

UITVAARTWENSENFORMULIER

UITVAARTWENSENFORMULIER UITVAARTWENSENFORMULIER Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden U kunt dit formulier bij uw familiepapieren bewaren. Persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Adres: Postcode / woonplaats: Geboortedatum

Nadere informatie

Algemeen. Patiënteninformatie. Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Slingeland Ziekenhuis

Algemeen. Patiënteninformatie. Zorg na overlijden. Informatie voor nabestaanden. Slingeland Ziekenhuis Algemeen Zorg na overlijden i Patiënteninformatie Informatie voor nabestaanden Slingeland Ziekenhuis Inleiding Een naaste in uw familie- of vriendenkring is in ons ziekenhuis overleden. Wij willen u en

Nadere informatie

Deel 2 Uitvaartwensen

Deel 2 Uitvaartwensen Levensdossier Deel 2 Uitvaartwensen Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Centraal Registratie- en Informatiebureau (CRIB) Deelproces 15 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Uw persoonlijk invulboekje

Uw persoonlijk invulboekje Uw persoonlijk invulboekje Tijdens een uitvaart komen uw nabestaanden voor veel vragen te staan, vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Hierbij komen ze voor keuzes te staan die misschien niet

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Zwijndrecht

Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Begraafplaatsen in Zwijndrecht Inleiding Aan het einde van een mensenleven wacht onvoorwaardelijk de dood. Bij het eind van een leven hoort ook het proces van afscheid nemen.

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Informatie voor nabestaanden 0 Inleiding Het (aanstaand) overlijden van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. In zo'n situatie is het moeilijk de aandacht te richten op de noodzakelijke formaliteiten

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door:

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: De laatste wens van: : Voornamen: Geboren op: : Postcode: Telefoonnummer: Nationaliteit: BSN-nummer:.... M/V.... te:............. Woonplaats:... Mobiel:........... Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteiten bij overlijden versie VMG / 9 1 2017 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Zorg voor de overledene en de hiervoor geldende tarieven...

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteiten bij overlijden versie VMG / 15-2-2016 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Zorg voor de overledene en de hiervoor geldende tarieven...

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Paginanummer Pagina 1 van 22

Paginanummer Pagina 1 van 22 Paginanummer Pagina 1 van 22 Documentbeheer Vastgesteld door laatste wijziging Paraaf procesverantwoordelijke AB 6 juli 2009 7 september 2009 Paginanummer Pagina 2 van 22 Draaiboek Doel 21 Registratie

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4

GEMEENTE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 GEMEETE DRAAIBOEK 24 MILIEUZORG DEEL 4 Versie Paginanummer Pagina 1 van 14 Documentbeheer Vastgesteld door Burgemeester en wethouders Datum 8 december 2009 Datum laatste wijziging 29 oktober 2009 Paraaf

Nadere informatie

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN:

Wensenboek. cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Wensenboek cliënten DIT WENSENBOEK IS VAN: Beste..., Iedereen gaat een keer dood. Weet jij wat doodgaan is? Wat denk jij dat er gebeurt als je dood gaat? Dit boek helpt je hierover te praten en op te schrijven

Nadere informatie

Toestemming voor obductie. Informatie voor nabestaanden 1

Toestemming voor obductie. Informatie voor nabestaanden 1 Toestemming voor obductie Informatie voor nabestaanden 1 1 Voor de nabestaanden van overleden kinderen bestaat een aparte informatiefolder Universitair Medisch Centrum Groningen Inleiding Een arts heeft

Nadere informatie

Rouwprotocol Widdonckschool Weert

Rouwprotocol Widdonckschool Weert Rouwprotocol Widdonckschool Weert overlijden van ouder(s) / verzorger(s) In dit protocol wordt beschreven hoe Widdonckschool Weert kan handelen bij het overlijden van een ouder(s) / verzorger(s) van (een

Nadere informatie

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl

Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding. Wilsbeschikking. www.miesschoneveld.nl Mies Schoneveld uitvaartbegeleiding Wilsbeschikking www.miesschoneveld.nl WENSEN VOOR MIJN UITVAART "HET LEVEN IS LOUTER GELUID, TUSSEN TWEE ONDOORGRONDELIJKE STILTES" Wensen voor mijn uitvaart. Over mijn

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 15/018

ECSD/U Lbr. 15/018 Brief de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Schema kostenverdeling na treffen stoffelijk overschot uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500414 Lbr. 15/018 bijlage(n)

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via WILSBESCHIKKING Belangrijke wensen vastleggen Het kan zijn dat u door omstandigheden al nadenkt over uw eigen begrafenis. Of wellicht doet u dat zonder dat specifieke omstandigheden er reden toe geven.

Nadere informatie

Nabestaanden informatie

Nabestaanden informatie Nabestaanden informatie 2 Inleiding In deze folder vindt u informatie die van belang is, als iemand uit uw gezin of familie in het ziekenhuis is overleden. Als u iemand verliest die u dierbaar is, brengt

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Een naaste uit uw familie- of vriendenkring is overleden. Het zal u daarom moeilijk vallen uw aandacht te richten op de formaliteiten die vervuld

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Protocol Uitvaartplechtigheid met beperkt ceremonieel

Protocol Uitvaartplechtigheid met beperkt ceremonieel Protocol Uitvaartplechtigheid met beperkt ceremonieel Oktober 2004 1 Inhoudsopgave AANLEIDING... 3 UITGANGSPUNTEN... 3 RICHTLIJN VOOR BEPERKT CEREMONIEEL... 3 HET AFVLAGGEN VAN DE LIJKKIST... 4 DODENWACHT...

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Mijn laatste wensenboekje

Mijn laatste wensenboekje Met eerb ied e n re sp ect Bos begrafenissen Uitvaartleider J.L. (Joost) Bos Mijn laatste wensenboekje Naam:... Wensen document Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden, executeur-testamentair,

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie